18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gazeto Andaluzia 41

Aprilo - Junio

Solvo al la pasintnumera Nuda Krucvortenigmo.

Solvo al la pasintnumera Rebuso.

• Kion vi ĉasis hieraŭ en la kamparo?:

DU KUNIKLOJN

Sur la bildo aperis 2 vortojn kiuj finiĝas per “IKLOJN”, konkrete:

biciklojn kaj motorciklojn.

Do Du vortoj kun “iklojn” = Du kun “iklojn” = Du kuniklojn.

Ĉu la revuo plaĉas al Vi? Ĉu Vi ŝanĝus ion?

Ĉu io aldonebla? Ĉu forviŝi ion?

Komentu kaj proponu per jena kontaktilo:

cordoba@esperanto.ac

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!