18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gazeto Andaluzia 13

Aprilo - Junio

Lingva Angulo

ĈIU / ĈIUJ / TUTA / TUTAJ

Ni multfoje ripetas, ke la plej

grava danĝero por hispano, eble ankaŭ

por parolantoj de aliaj lingvoj, estas

traduki rekte el la propra lingvo en

esperanton. En esperanto ni devas elekti

ĉiufoje la ĝustan vorton, do ni devas

pensi, ke vortoj en esperanto foje ne estas

uzataj kiel en la hispana, eĉ se la traduko

de la vortoj tion pensigas al ni.

Unu el tiuj vortoj kiu povas kaŭzi problemojn al hispanlingvano

estas ĉiuj, pro la fakto ke laŭ la vortaro ĝi estas tradukata kiel

“todos”, kvankam se ni serĉas la pluralan adjektivon tutaj, ni vidos, ke

ĝi havas la saman tradukon. Do, kiam uzi unu aŭ la alian. Ni vidu:

• ĈIU montras, senescepte, la individuojn de grupo da personoj,

aĵoj aŭ aferoj.

Se ĝi aperas sub singulara formo ĉiu temas pri unu-nombra

kvanto:

- Ĉiu lernanto devas alporti sian libron.

Cada alumno debe traer su libro.

• Se ĝi aperas plurale: ĈIUJ temas pri multe-nombra grupo:

- Ĉiuj lernantoj devas alporti siajn librojn.

Todos los alumnos deben traer sus libros.

Atentu ! Vidu, ke oni

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!