18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

40 Januaro Aprilo - Marto Junio

Gazeto Andaluzia

VERTIKALE

1. Finaĵo de adjektivoj.

2. Inverse kaj sen la lasta vokalo, kolora likvo por skribi.

3. Akuzative, ĉiu el la du flankoj de paperfolio.

4. Inverse kaj akuzative, artefarita masonista subtera vojgalerio, borita

tra monto aŭ sub rivero.

5. Akuzative, tio, kion devas diri aŭ fari aktoro en teatraĵo aŭ filmo.

6. Sen la lasta vokalo, alia vorto kiu egalas al tiu de Horizontale D.

7. Finaĵo de pluralo.

Rebuso

• Ĉu la afero iras bone ?

____________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!