18.03.2020 Views

GAZETO ANDALUZIA 113

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

28 Januaro Aprilo - Marto Junio

Gazeto Andaluzia

105-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Montrealo (Kanado)

De la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020 okazos en la kanada urbo

Montrealo la 105-a Universala Kongreso de Esperanto. La temo de la

kongreso estos:

Unuiĝintaj Nacioj 75-jara: Dialogo kaj interkompreniĝo

en ŝanĝiĝanta mondo.

Jam aliĝis pli ol 800 homoj el 55 landoj, do ni invitas al Vi

ĉeesti kaj partopreni en ĉi tiu impona festo de la tutmonda

esperantistaro. Estas eble koni programon, koston de la partopreno,

eblecojn loĝo en la TTT-paĝo: https://esperanto2020.ca/eo/chefpagho/

La kongresejo troviĝas en la koro de la urbocentro, en la hotelo

Sheraton. Kompreneble ekzistas multaj eblecoj tranokti en la urbo en

ne tro multekostaj loĝejoj.

Se vi deziras partopreni aŭ ricevi pliajn informojn pri la

Universala Kongreso de Esperanto 2020, ne hezitu kontakti kun:

Retpoŝto: lkk@esperanto2020.ca

facebook.com/Montrealo.kongreso/

Instagram: @Esperanto2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!