19.03.2020 Views

combinado numero 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10

veksilologia revuo en esperanto, VENTO

En ĉi tiu lando disvolviĝas lukto inter du militestroj, la

generaloj Tapioko kaj Alkazar. En “La Rompita Orelo” oni diras ke

la armeo de Santeodoro havas 3.487 kolonelojn kaj nur 49 kaporalojn.

La generalo Tapioko ricevas la helpon de Bordurio, eble pro tio la

oficiala aŭtomobilo de la prezidanto portas jenan flageton:

La aŭtomobilo de la

Prezidento Tapioko en

Tinĉjo kaj la Pikaroj

• NOVO-RIKO

Novo-Riko estas najbara, kaj foje malamika, lando de Santeodoro.

La nomo de la ĉefurbo Sanfación, tute similas al tiu de la ekzistanta

urbo Asunción en Paragvajo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!