19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

33

Rilate la “kastelan kronon” temis pri krono atingata de la

soldato kiu sukcesis engrimpi la muregojn de malamika kastelo okaze

de lukto. Do, temis pri krono donita kiel premio al simpla soldato,

normale tiu kiu unue engrimpis muregon ne estis oficiro aŭ nobelo,

sed soldato. Tiel, la Respubliko uzis la solan kronon kiu povus esti

atingota de plebano.

La hispana respubliko daŭriĝis ĝis la jaro 1939, kiam la

generalo Franko venkis en la intercivitana milito de Hispanio kaj

denove oni adoptis la ruĝan kaj flavan flagon, kvankam la tri-kolora

flago ankoraŭ estis uzata de la Registaro de la Hispana Respubliko en

la ekzilejo ĝis la jaro 1977.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!