19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

3

Flagoj en Tinĉjo

José M. Rodríguez (Hispanio)

La unua aventuro de Tinĉjo aperis en la

jaro 1929 kaj ĝi okazis en la ĵus naskita Sovetunio. Postaj aventuroj

disvolviĝis en Kongo (1930), Nordameriko (1931) kaj Barato (1932).

En 1934 aperis “La Blua Lotuso”, temas pri unu el la plej altaj pintoj

en la verkaro pri Tinĉjo. Pro la fakto, ke kunlaboris kun Hergé, la

aŭtoro de la komikso-libraro, la juna ĉina studento Zhang Chongren,

“La Blua Lotuso” estis tre bone dokumentita kaj ĝia celo estis forigi

ĉiajn kliŝojn ekzistantajn pri la tiama ĉina kulturo. La libro ankaŭ estas

kritiko kontraŭ la rasismo kaj la koloniismo, tre malsimila do, al la

idearo aperinta en “Tinĉjo en Kongo”, krome Hergé en “La Blua

Lotuso” denuncas la militan intervenon de Japanio en Ĉinio.

Post “La Blua Lotuso” la aventuroj de Tinĉjo estas malsimilaj.

Ĝis tiam li vojaĝis en ekzistantajn landojn, tamen poste, la aŭtoro

preferis krei siajn proprajn landojn, tiamaniere li povis eviti

malfavorajn opiniojn de legantoj kiun plendis pro la pozicio de la

aŭtoro rilate politikajn sistemojn tiam ekzistantaj. Tamen tiu opinio

de Hergé ekzistas, ĝi estas klare videbla malgraŭ la ŝanĝo de nomo de

ŝtatoj kaj reĝimoj. Sendube krei paralelan mondon estas la plej efika

maniero paroli pri la realo.

Do, Hergé kreis novajn ŝtatojn en siaj libroj kaj kompreneble

ĉiuj ili havis kaj flirtis siajn proprajn flagojn kaj simbolojn. Jen ili:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!