19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

40

veksilologia revuo en esperanto, VENTO

Je la nomo de la Homaro

sen-finan dankon

al tiuj kiuj luktas kontraû la kronviruso

COVID-19

Sur la fotografaĵo ĉinaj kuracistoj flirtigas sian flagon kun la jena teksto:

PARTIA KOMITATO DE SEKCIO DE INTERNA MEDICINO

UNIA HOSPITALO DEPENDA DE LA TONGJI MEDICINA KOLEGIO

CENTRO-ĈINA UNIVERSITATO DE SCIENCOJ KAJ TEKNIKO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!