19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

9

• SANTEODORO

Ni iru nun en la sud-amerikan kontinenton. Tie, Hergé lokigas

novajn ŝtatojn tute similaj al aliaj jam ekzistantaj, memoru ke la aŭtoro

de Tinĉjo parolas pri realaj aferoj sed en inventitaj scenejoj. Temas

pri la landoj Santeodoro kaj Novo-Riko, aperantaj sur la komiksolibroj

“La Rompita Orelo” (1937) kaj “Tinĉjo kaj la Pikaroj” (1976).

Geografie ili povus esti situitaj proksime al rivero Amazono,

kvankam pro la konflikto ekzistanta inter ambaŭ landoj, ili memorigas

Bolivion kaj Paragvajon. Hergé eĉ mencias pasintan militon inter

ambaŭ landoj pro teritoria disputo en regiono nomita “Granda Ĉapo”,

verdire okazis milito inter Bolivio kaj Paragvajo dum la 3-a jardeko de

la pasinta jarcento nomita “Ĉak-milito”.

Jen la flago aperanta sur “Tinĉjo kaj la Pikaroj:

Flago de Santeodoro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!