19.03.2020 Views

combinado numero 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

14

veksilologia revuo en esperanto, VENTO

tiu okupo kaj ebla posta reklamado de la teritorio nur povus esti

plenumita de ŝtato mem, ne de internacia sciencia organizo kiel la

Eŭropa Fondaĵo pri Scienciaj Esploroj, tamen, kompreneble, ni

troviĝas antaŭ komikso-libro kaj ne antaŭ volumo pri Internacia Juro.

Nu, alia ekspedicio, financita de la usona bankisto Blumenstein

eliras el usona haveno por okupi tiun saman insulon. Rilate ĉi tion

okazas ion abunde ja pritraktita de la Tinĉjo-amantoj, sur la unua

versio, aperinta de “La Falstelo” de la jaro 1942 kaj kiam Hergé

laboris en la ĵurnalo Le Soir en la urbo Bruselo okupita de la nazioj,

tiu ruza bankisto estas nomata per juda nomo (Blumenstein) kaj ĝi

eliras el usona haveno.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!