19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

17

Kiel dirite flago ludas gravan rolon en ĉi tiu albumo, pro la

fakto, ke Tinĉjo devas starigi la flagon de FERS (la Eŭropa Fondaĵo

pri Scienciaj Esploroj) sur la restaĵoj de la aerolito. Kompreneble nia

heroo, post multaj problemoj, aventuroj kaj riskoj, sukcesis.

VENTO estas la sola revuo en esperanto kiu

pritraktas flagosciencajn aferojn.

Kunlaboru kun ni !

cordoba@esperanto.ac

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!