19.03.2020 Views

combinado numero 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VENTO, veksilologia revuo en esperanto

21

Lastaj informoj pri Flagoj

Flago de la Spaca Komando de la Usona Armeo.

La pasintan monaton aŭguston la usona Prezidento Donald Trump

anoncis la ekigon de nova branĉo en la usona armeo, la spaca

komando, kies celo estos protekti la usonajn interesojn en la spaco.

Laŭ la Prezidento Trump la spaco, estontece, povas esti nova batalscenejo,

kaj pro tio estos necese krei specialan grupon en la armeo.

Okaze de ĉi tiu anonco la Prezidento havigis al militestro de tiu nova

branĉo la flagon de la spaca komando de la usona armeo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!