Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

4. Statusdel

4.1 Det offentlige spildevandsanlæg

Dette kapitel beskriver de eksisterende spildevandsanlæg

i Gladsaxe Kommune og hvorledes

spildevandet bortledes. Spildevandsanlæggene

i Gladsaxe Kommune omfatter både private og

kommunalt ejede anlæg. Denne spildevandsplan

omhandler kun den offentlige del af spildevandsanlæggene.

4.1.1 Generelt

Gladsaxe Kommune har et areal på cirka 2.500

ha, hvoraf cirka 2.000 ha hører under kommunens

kloakerede oplande. De kloakerede oplande

betragtes kloakmæssigt som fuldt udbygget. Der er

cirka 500 ha, som er udenfor kommunens kloakerede

oplande. Disse består primært af skovarealer,

Radiomarken, Gyngemosen samt Smør- og

Fedtmose. Boligområderne udgør cirka halvdelen

af kommunens samlede areal, og erhvervskvartererne,

centerområderne, institutionsområderne

og de grønne områder udgør den anden halvdel.

Befolkningstallet var i 2010 cirka 64.000 indbyggere

fordelt på cirka 31.000 husstande.

Afløbssystemet i Gladsaxe Kommune består af cirka

250 km hovedkloakledninger med cirka 150 km

tilhørende stikledninger frem til skel, cirka 6.300

nedgangsbrønde, 26 regn- og spildevandspumpestationer

samt 21 bassiner, som dels medvirker

til at nedbringe risikoen for oversvømmelser, dels

reducerer overløb til vandområderne. Spilde- og

regnvandet fra Gladsaxe Kommune afledes til tre

renseanlæg: Lynetten, Damhusåen og Lundtofte.

Afløbssystemet er hydraulisk opdelt i syv oplande:

• Utterslev Mose

• Gyngemosen

• Kagsåen

• Bagsværd Sø

• Værebro Å

• Bagsværdrenden

• Hollandsrenden

4. Statusdel

Oplandene er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.3 – se

også figur 4.2.

Gladsaxe Kommune er overvejende fælleskloakeret,

dog er Værebro Ås opland og erhvervskvartererne

i Bagsværd og Mørkhøj separatkloakeret. Afløbssystemet

er etableret fra cirka år 1900 til sidst i

1970´erne. Halvdelen (cirka 43 %) af afløbssystemet

er etableret i perioden 1940-1959. Hovedparten

af afløbssystemet er betonledninger, cirka 84 %. I

gennem de sidste 25 år er der foretaget renovering

af cirka 20 km ledningsnet. Dette er primært sket

ved strømpeforing. Afløbssystemet består således

i dag af cirka 8 % plastmateriale. Cirka 55 % af afløbssystemet

er udført i dimensionerne ø200-ø500

mm, se figur 4.10.

De fleste bassiner er åbne enten som etablerede

beton- eller græsbassiner eller naturlige søer. Det

eneste lukkede bassin er bassinet ved Vibevænget,

som blev etableret i 2005.

Pumpestationer har til formål at løfte spildevandet

fra et niveau til et højere niveau. Der er i alt 26

pumpestationer. Heraf kan seks karakteriseres som

store, seks som mellemstore og 14 som mindre

pumpestationer.

4.1.2 Renseanlæg

Der sker ingen rensning af spildevandet i Gladsaxe

Kommune. Spildevandet fra Gladsaxe Kommune

ledes via fælleskommunale anlæg til renseanlæg

i tre retninger, se figur 4.1. Spildevandet fra den

sydlige del af kommunen ledes til henholdsvis

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

(Lynettefællesskabet) begge beliggende i Københavns

Kommune. Mod nord ledes spildevandet til

Lundtofte Renseanlæg (Mølleåværket) i Lyngby-

Taarbæk Kommune.

25

More magazines by this user
Similar magazines