17.07.2013 Views

Historisk tilbageblik - UNI•C

Historisk tilbageblik - UNI•C

Historisk tilbageblik - UNI•C

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indhold

De første år 6

NEUCC – en forløber for UNI•C 7

En supercomputer i verdensklasse 20

En professionel driftsorganisation 23

En studerendes kamp med databehandling 29

De regionale edb-centre 34

RECKU – ledelse, bestyrelse og repræsentantskab 35

Fortidens regnecentre – set fra en bestyrelsesstol 42

RECAUs oprettelse og første periode 49

RECKU fra etablering til fusion 54

Nogle erindringer fra RECAU, 1982-84 69

UNI•C – et landsdækkende edb-center 74

Fra tre centre til ét 75

Fra regnekraft til tjenester 82

UNI•C og netværk 90

Supercomputere og forskning 98

Fokus på hele uddannelsesområdet 106

Henlagte opgaver og spydspidsopgaver

– tættere på Undervisningsministeriet 107

Nye opgaver for uddannelsesverdenen 111

Statistik og analyse for uddannelse og forskning 124

Klassiske dyder og nye ydelser 129

Centrets direktører 136

::: 5 :::

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!