Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

IV. Vejledende model for rapporters (og journalers) opbygning*

Rapporterne skal typisk indeholde følgende punkter:

1) Formål og problemformulering

En angivelse af formålet og en formulering af de problemstillinger og eventuelle hypoteser som bliver

undersøgt, samt lidt om baggrunden. Dette kan gøres forholdsvis kortfattet eller lidt længere afhængigt af

opgaven.

2) Dokumentation, som skal indeholde to punkter:

a) Fremgangsmåde - hvad I gjorde

Udstyr og fremgangsmåde er oftest udførligt beskrevet i vejledningen – Derfor kan du / I nøjes med kort at

gengive princippet i udførelsen af felt- og laboratoriearbejdet eller henvise til vejledningen.

Skitsetegninger og fotos (digitalt) kan være en god og nem måde til at illustrere fremgangsmåden på.

b) Observationerne - gengivelse af observationer og af indsamlede data samt af efterfølgende

beregninger mv.

Observationer og resultater beskrives kvalitativt og kvantitativt.

Igen kan tegninger og fotos her være til hjælp og udgøre dokumentationen. Desuden bruges skemaer,

observationsskemaer og resultatskemaer. Der skal måske laves rentegninger. Husk at angive enheder i

beregninger og resultater.

3) Tolkning(er) og konklusion / sammenfatning

Konklusionen er en analyse, vurdering og kommentering af feltarbejdets resultater i forhold til formål /

problemformuleringen eller hypoteser. Konklusionen skal indeholde forklaring af felt- og

laboratoriearbejdets udfald og en bedømmelse af den anvendte metode. Spørgsmål og opgaver i vejledningen

skal selvfølgelig besvares.

Kom i dette afsnit ind på ting som

- usikkerheder

- hvilke årsager der kan være til afvigelser i resultatet fra det forventede

- forslag til hvordan feltarbejdet kunne kvalificeres


& husk at klar og præcis sprogbrug også er en videnskabelig dyd, måske endda mere end mængden af ord …

*Note: Der skelnes mellem rapporter, som skal afleveres, og journaler, som føres, færdiggøres og godkendes på kurset,

men ikke skal afleveres. Det er markeret på oversigten side 9 for hvilke af opgaverne, der laves journal og for hvilke,

der laves rapport til aflevering og godkendelse, som betingelse for gennemført kursus.

Rapporterne er individuelle og skal mærkes med overskrift (navnet på opgaven) og med fag og dit navn. Sørg dog og

for at navnene på de kursister, som du var på hold med på kurset nævnes på rapportens forside.

Notaterne, beregninger mv., som du /I gør jer i løbet af selve laboratorie- og feltkurset, danner udgangspunkt for

fremstilling af rapporterne. Meget af indholdet kan I være fælles om at udforme - og meget af det kan I - hvis I møder

forberedt - nå på selve kurset.

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

10

More magazines by this user
Similar magazines