Månedens portræt Erik Frodelund Klar, parat, studiestart ... - Paragraf

paragrafblad.dk

Månedens portræt Erik Frodelund Klar, parat, studiestart ... - Paragraf

En dynamisk virksomhed

– med en stærk international profi l

GFK er et af landets førende advokat-

rmaer med stærke internationale

relationer. Vi rådgiver såvel danske

som uden landske erhvervsvirksom-

heder. Vore kontorer er centralt place-

ret i både København og Århus.

Firmaet beskæftiger mere end 300

medarbejdere. GFK er en dynamisk

og moderne arbejdsplads, der læg-

ger afgørende vægt på et højt fagligt,

etisk og menneskeligt niveau.

Rejselegat til jurastuderende

Gorrissen Federspiel Kierkegaard ud-

deler hvert halve år rejselegater til et

antal jura studerende, som ønsker at

studere på et udenlandsk universitet.

Legatportionerne er pæne beløb af

varierende størrelse, og rmaet ønsker

med legatet at understrege vigtigheden

www.gfklaw.dk

af det internationale aspekt for frem-

tidens advokater. Ansøgning sendes

til kontoret i København og mærkes

”Rejselegat”. Ansøgningsfrist er hen-

holdsvis 1. maj og 1. oktober.

Se mere til os

Læs mere om både rmaet, rejse-

legatet, vores arbejdsområder, fuld-

mægtiguddannelsen og diverse sociale

samt sportslige aktiviteter på hjemme-

siden.

Du er også meget velkommen til at

kontakte os, hvis du har spørgsmål

omkring rmaet, studenterfunk-

tioner, sommerfuldmægtig stillinger,

ansættelsesprocedure, valg af over-

bygningsfag i relation til et stort

erhvervskontor og lignende.

Paragraf:

Aarhus Universitet

Bartholins Allé, bygn.1340

8000 Århus C.

Tlf.: 89421455

E-mail: deadline@paragrafblad.dk

Web: www.paragrafblad.dk

Redaktion:

Mai Buch, red.

Kim Højmark, IT-red.

Thea Bytofte, sekretær

Jeff Jørgensen

Morten Stakroge

Rikke Skov Rosenskjold

Ane Clausen

Lena Malmberg

Rasmus Grønborg

Christian Pedersen

Anders W. Jacobsen

Mette F. Kristiansen

Trine Ji Holmgaard

Marie Pedersen

Jakob Møldrup-Lakjer

Line Jacobsen

Andrea Banasik Ramsgaard

Marie-Louise Christensen

Mette Aaberg

Kamilla Lyhr

Tobias Grotkjær Nielsen

Søren Møller Rasmussen

Anne-Kathrine Salversen

Christoffer Nepper

Signe Stolberg

Trine Snerling

Nikolaj Grunnet

Layout: Kim Højmark, Mai Buch,

Rasmus Grønborg, Mette Aaberg

Fotos: Morten Stakroge

Distribution: Thea Bytofte, m.fl.

Annonce: Mai Buch

Internet: Kim Højmark

Oplag: 2100 eksemplarer

Tryk: Zeuner Grafisk

Udgiver: Jurrådet

Paragraf udkommer 8 gange om året.

Bladet er åbent for alle typer indlæg fra

studerende, lærere og TAP’ere.

Materiale til Paragraf kan indleveres alle

hverdage på Juridisk Ekspeditionskontor i

bygn. 1340 eller sendes til redaktionens emailadresse,

deadline@paragrafblad.dk

Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed

eller begavelse, der måtte fremkomme

i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis

af redaktionen.

Bladet er ansvarlig efter Medieansvarsloven.

Paragraf takker Studienævnet og Jurrådets

Fond for støtte til den fortsatte

drift af bladet.

Mai Buch er alene ansvarlig for indholdet

af Paragraf-siderne

Forside: Er du klar til studiestart?

Foto: Morten Stakroge

PARAGRAF

w w w . p a r a g r a f b l a d . d k

- V i v e d , h v o r d u b o r !

Her kan du læse om:

KUK: Klar, parat, studiestart? ........................................... 5

Månedens portræt: Erik Frodelund ................................... 6

Karakterhelvedets realiteter vol. 2 .................................... 10

Stay loyal?! ......................................................................... 12

Jurastudiet: Nationalt eller internationalt? ..................... 13

Den Juridiske Stafet....................... .................................... 14

Praktikant på den danske FN-mission i Genève.............. 17

And the Oscar goes to....................... ................................ 18

JUS-siderne.......................................................................... .19

Studietur til Leiden, Holland .............................................. 28

Retshjælpen i Silkeborg..................................................... 32

Karrieredagene 2008 - Shop for job .................................. 35

Paragrafrytteren.................................................................. 36

Paragrafs brevkasse .......................................................... 37

Ro på læsesalen, tak! ......................................................... 38

Afghanistan tur-retur .......................................................... 40

En sur gammel mand: Thi kendes for ret ......................... 42

Næste deadline:

12. marts, kl. 14

More magazines by this user
Similar magazines