vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

3 Plangrundlag

I dette afsnit redegøres for mulighederne for at opføre en ny produktionshal og flytning af

virksomhedens anlæg for behandling af farligt affald til Oliehavnsvej 18, 8000 Århus C.

Herudover redegøres for de planer og godkendelser, der skal til før flytning og etableringen kan

finde sted.

3.1 Regionplanlægning

Forslag til regionplantillæg og VVM-redegørelse er udarbejdet iht. lov om planlægning og

bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 (samlebekendtgørelse). Heraf fremgår, at der ved

anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689EØF 4 ) ved

forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II til direktiv 75/442/EØF 5 , afsnit D9)

eller deponering, skal tilvejebringe regionsplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse

(Vurdering af Virkningerne på Miljøet) ved nyanlæg og ved væsentlige ændringer af bestående

anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.

3.2 Gældende kommunalplan

Området er ifølge den af byrådet vedtagne kommunalplan 2001udlagt som havneformål.

Virksomheden ligger i delområde 05.02.05 ER.

3.3 Lokalplaner

De eksisterende lokalplaner og rammebestemmelser tilknytter sig til delområde 05.02.02 ER,

05.02.03ER, 05.02.04 ER og 05.02.05 ER, som anført på oversigtkortet.

Lokalplan 685

Kommunalplanramme 05.02.02.ER

Kommunalplanramme

05.02.03.ER

Lokalplan 62

Kommunalplanramme 05.02.05.ER

Kommunalplanramme

05.02.04.ER

Jysk Miljørens

VVM - redegørelse Side 10 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines