vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

6.22 Trafikforhold

Indkørslen sker primært via Samoavej og udkørslen via Oliehavnsvej.

Driften af anlægget resulterer i en større trafikbelastning på havnen i form medarbejdernes

personbilstrafik samt 56 slamsugere pr. dag.

6.23 Miljømæssige påvirkninger af trafikken

De overordnede nationale og lokale mål er at reducere trafikkens påvirkning af det omgivende

miljø.

Med i vurderingerne af de valgte slamsugerfirmaer forsøger virksomheden at tage højde for

udledning af de miljøskadelige stoffer, som de biler, der betjener virksomhedens anlæg, udleder.

Af miljøskadelige stoffer, som trafikken bl.a. bidrager med, kan nævnes: CO2, NOx, partikler,

CO, kulbrinter og SO2.

6.24 Begrænsning af trafikkens miljøpåvirkninger

For at minimerer de miljømæssige påvirkninger fra de biler, der betjener virksomhedens anlæg,

arbejder virksomheden løbende på en bedre kørselslogistik.

Det sker ved at planlægge ruterne, så chaufførerne kører i ring. Så oftest kommer de med 2225

tons pr. gang.

Chaufførerne er kompetente og kender virksomhedens miljøpolitik, samt at virksomheden har

en målsætning i at planlægge ruterne, så der bliver kørt færrest mulige kilometer pr. m³ afhentet

affald.

6.25 Beredskabsplan

Jysk Miljørens har allerede i dag udarbejdet en beredskabsplan for virksomheden i Galten, der

bl.a. omhandler ”Alment nødberedskab” ”Nødberedskab nat/weekend”, ”Ulykker”, ”Brand”

samt en procedure for Galten Brandvæsen.

Hvert år i august/september afholdes der brandøvelse for medarbejderne. Nogle gange med

deltagelse af Lotek A/S i Galten eller med deltagelse af Fredericia Brand og Redning i

Fredericia.

På et efterfølgende fabriksmøde behandles øvelsens omfang/relevans, samt hvad man særlig

skal være opmærksom på, herunder hjælpestoffers utilsigtede virkninger/fare ved brand.

Som et led i beredskabet er der udarbejdet en redegørelse i henhold til ATEX direktivet, som

omhandler klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Eksplosiv atmosfære kan opstå ved en temperatur fra 10º C under flammepunktet.

Da den oparbejdede olie, renset diesel og fuelolie, har et flammepunkt > 65º C, vil der være en

eksplosiv atmosfære oven over olien, hvis den har en temperatur der er > 55º C.

Ved flytning af virksomheden til Oliehavnsvej vil der blive etableret et møde med Århus

Brandvæsen.

Samtidig vil der bliver udarbejdet en ny ATEX redegørelse over det nye anlæg.

6.26 Arkæologiske forhold

Moesgård Museum oplyser følgende:

Vedr.: Oliehavnsvej 18 arkæologisk vurdering

”Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området. Der blev ikke fundet

noget af umiddelbar interesse. Man må også formode, at området er jordfyld, der ikke vil

indeholdt primært aflejret materiale af kulturhistorisk værdi.

Skulle der ved anlægsarbejdet dukke et kulturhistorisk materiale op, f.eks. en grav, ildsted,

kulturlag samt træværk fra skibe og konstruktioner, skal jordarbejdet standses, og museet skal

VVM - redegørelse Side 43 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines