07.08.2013 Views

BRAVO 48-TIMERS PH-MÅLING - e-Dok

BRAVO 48-TIMERS PH-MÅLING - e-Dok

BRAVO 48-TIMERS PH-MÅLING - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Patientinformation

BRAVO

48-TIMERS PH-MÅLING

Ved en 48-timers pH-måling undersøges, om der er tilbageløb af

mavesaft fra mavesækken til spiserøret. Målingen foretages ved hjælp af

en lille kapsel, som placeres nedadtil i spiserøret.

Forberedelse til undersøgelsen:

Du skal være fastende og må derfor ikke spise, ryge eller drikke i 6 timer

før undersøgelsen.

VIGTIGT: Er du i behandling med syrehæmmende

medicin/mavesårsmedicin, må denne medicin ikke indtages de

sidste 5 døgn før undersøgelsen. Eksempler på syrehæmmende

medicin er Nexium, Lanzo, Losec, Lansoprazol, Omeprazol og Pantoloc.

Syreneutraliserende medicin som f.eks. Balancid, Gaviscon, Link,

Novaluzid og Alminox må indtages indtil aftenen før undersøgelsen.

I de 48 timer målingen foregår, må ovenstående medicin ikke indtages,

da det vil påvirke undersøgelsens resultat.

Eventuel øvrig medicin må du indtage som vanligt.

Du skal være opmærksom på, at du er forhindret i at få foretaget MRscanning

inden for 30 dage efter undersøgelsen.

Patienter med pacemaker kan ikke få foretaget denne undersøgelse.

Endvidere må undersøgelsen ikke foretages, hvis du er gravid.

Kontakt os venligst, hvis du er i tvivl.

Selve undersøgelsen:

Du vil blive modtaget af en sygeplejerske, som forklarer dig om

undersøgelsen og spørger ind til dine symptomer.

Anlæggelse af kapslen foregår, mens du ligger på et røntgenleje på højre

side. Indføring sker vha. en sonde. Sonden, der anvendes til at placere

kapslen, føres gennem munden og ned i spiserøret. Den er ca. 5-6 mm i

diameter og placeringen kan føles ubehagelig Dette varer 2- 3 min. Det

er ikke muligt at tilbyde beroligende eller bedøvende medicin.

Når kapslen er placeret fjernes sonden igen. Vi kontrollerer med røntgengennemlysning,

at kapslen ligger rigtigt.

Aarhus Universitetshospital

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L

Bygning 6

Motilitetsafsnittet

Tlf. +45 7846 2663 (kl. 09.30-11.30)

Nørrebrogade

DK-8000 Århus C

www.afdl.auh.dk

Side 1 af 2

BRAVO 48 timers pH-måling

Udarbejdet af: Overlæge Karin Aksglæde

Godkendt af Ledende overlæge Lone Susanne Jensen

Dato for udarbejdelse: 02/2011

Sidst redigeret: 11/2011


Patientinformation

Efter placeringen af kapslen bliver du instrueret i anvendelse af

måleapparatur og får udleveret skriftlig information herom.

Signalerne fra kapslen opfanges af en lille modtager, du kan have i

lommen, og som du skal have på dig i de næste 48 timer.

Du skal under undersøgelsen notere, når du spiser, ligger ned og når du

har dine vanlige symptomer som halsbrand og sure opstød.

Mange kan mærke, at kapslen er i spiserøret, men normalt kan man

spise og drikke uden problemer. Du kan nu tage hjem, gå på arbejde og

foretage dig det, du plejer. Du må spise og drikke efter eget ønske, dog

ikke alkohol, juice, cola.

Efter undersøgelsen:

Nogle dage efter undersøgelsen, oftest inden for 1 uge, løsriver kapslen

sig af sig selv fra spiserøret og passerer gennem mavetarmkanalen.

Bravo- modtageren stopper automatisk efter 48 timers optagelse, og

modtager samt dagbogsskema refunderes i den udleverede forsendelseskasse.

Svar på undersøgelsen sendes til den læge eller afdeling, der har henvist

dig. Svaret foreligger indenfor ca. 14 dage.

Vi håber at denne vejledning har forklaret, hvad undersøgelsen går ud

på, ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Personalet ved Motilitetsafsnittet

BRAVO 48 timers pH-måling

Side 2 af 2

BRAVO 48 timers pH-måling

Udarbejdet af: Overlæge Karin Aksglæde

Godkendt af Ledende overlæge Lone Susanne Jensen

Dato for udarbejdelse: 02/2011

Sidst redigeret: 11/2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!