09.08.2013 Views

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen - AUH 3. Pædiatri > 7 ... - e-Dok

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen - AUH 3. Pædiatri > 7 ... - e-Dok

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen - AUH 3. Pædiatri > 7 ... - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Fysioterapi</strong>- <strong>og</strong> <strong>Ergoterapiafdelingen</strong> - <strong>AUH</strong><br />

<strong>3.</strong> <strong>Pædiatri</strong> > 7. Reumatol<strong>og</strong>i > 6. <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i<br />

bevægeapparatet (CRPS)<br />

Forfatter: Mette Nørgaard<br />

Versionsnr.: 3<br />

Informationstype: Retningslinje<br />

Ikrafttrædelsesdato: 02-07-2013<br />

Revideret dato: 02-07-2013<br />

Faglig ansvarlig: Vibeke Olander<br />

Kvalitetsansvarlig: Signe Birgitte Agerbæk<br />

Ledelsesansvarlig: Ulla Skou<br />

Seneste rettelse: Rettelse af metadata, lionks <strong>og</strong> dokumentation<br />

<strong>3.</strong>7.6 <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet (CRPS)<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At sikre en høj <strong>og</strong> ensartet kvalitet <strong>og</strong> effektivitet af de fysioterapeutiske ydelser til børn med kronisk<br />

forstærket smertefænomen i bevægeapparatet.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet (CRPS)<br />

Antallet af børn med CRPS i Danmark er stigende. Af de ca. 500 børn, der følges i Børnegigtcentret på Århus<br />

Universitetshospital, Skejby, <strong>og</strong> af de knap 140 børn der årligt henvises hertil, stilles diagnosen 10-15 gange<br />

(2012). Aldersgruppen er oftest teenagere (10-16 år), men CRPS kan forekomme tidligere.<br />

CRPS forekommer isoleret eller ses i forbindelse med anden diagnose, f.eks. juvenil idiopatisk arthritis (JIA).<br />

Diagnosen stilles på det kliniske billede <strong>og</strong> anden årsag til smerterne skal være udelukket. Oftest har<br />

symptomerne stået på i måneder eller år, <strong>og</strong> barnets funktionsevne er reduceret. I de sværeste tilfælde er<br />

barnet immobilt.<br />

CRPS rammer flest piger, kønsratio 4:1, <strong>og</strong> i 80 % af tilfældene ses større eller mindre grad af psykisk<br />

overbygning/psykol<strong>og</strong>isk problemstilling.<br />

CRPS inddeles lettest i følgende 2 typer:<br />

- Neurovaskulær refleksdystrofi (RND), ICD-10 diagnosekode: M89.0.<br />

Denne er overvejende lokaliseret til en bestemt ekstremitet eller en afgrænset region, ofte forudgået af et<br />

traume. Der er som regel tale om meget høj smerteintensitet med hyperæstesi/-algesi/allodyni, samt synlige<br />

tegn som farve- <strong>og</strong> temperaturændring <strong>og</strong> andre vegetative forandringer. Barnet bevæger ikke afficerede<br />

område <strong>og</strong> ved affektion af UE er barnet ofte immobilt.<br />

- Smerteamplifikationssyndrom (PAS), ICD-10: R52.2.<br />

Denne type ses oftest i en større region eller universelt/diffust, <strong>og</strong> er som regel opstået af ukendt årsag <strong>og</strong><br />

over tid. Smerteintensiteten er middel til høj, <strong>og</strong> en stor del af disse patienter fungerer fysisk i hverdagen,<br />

men præges af træthed, inaktivitet <strong>og</strong> nedsat fysisk form.<br />

Det kliniske forløb varierer, afhængigt af type <strong>og</strong> barnets evne til at tolerere behandlingen. Denne består<br />

primært af intensiv fysioterapi under indlæggelse i flere uger, kombineret med daglige aktiviteter som<br />

skolegang <strong>og</strong> aktiviteter med pædag<strong>og</strong> <strong>og</strong> sygeplejerske, samt psykol<strong>og</strong>samtaler. Medicinsk<br />

smertebehandling har i reglen ingen eller sparsom effekt. Der gives i de fleste tilfælde et antidepressiva,<br />

Amitriptylin, i lav dosis, som hæver smertetærsklen.<br />

Pr<strong>og</strong>nosen er god, især ved RND, hvor langt de fleste oplever betydelig bedring i fysisk funktion samt<br />

<strong>3.</strong>7.6 <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet Side 1 af 5


markant reduktion eller ophør i smerteoplevelsen. Ved PAS ses bedring i fysisk funktion <strong>og</strong> form, samt<br />

reduktion i træthed, men ofte kun mindre smertereduktion i begyndelsen.<br />

I 30 % af tilfældene, <strong>og</strong> især ved RND, er der risiko for genopblussen, om end ofte i mindre omfang. I disse<br />

tilfælde ses ofte psykol<strong>og</strong>isk problemstilling (1-5).<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Definition af begreber<br />

Hyperæstesi:<br />

Forstærket berøringssans<br />

Hyperalgesi:<br />

Forstærket smertesans (= primær hyperalgesi) <strong>og</strong> spredning af smerten uden for skadesområdet (= sekundær<br />

hyperalgesi)<br />

Allodyni:<br />

Smerter fremkaldt af stimuli, der ikke normalt udløser smerte.<br />

T i l ba ge t i l t o p<br />

Fremgangsmåde<br />

Mål for interventionen<br />

<strong>Fysioterapi</strong>ens mål er primært at bedre barnets funktionsevne på krops-, aktivitets- <strong>og</strong> deltagelsesniveau,<br />

for der igennem at fremme mestring af egen situation <strong>og</strong> på sigt reducere smerteoplevelsen.<br />

Opfyldelse af målet forudsætter, at barnet accepterer, at smertegrænsen overskrides, <strong>og</strong> at behandlingen er<br />

intensiv <strong>og</strong>så efter udskrivelse. Behandlingen kræver aktiv indsats <strong>og</strong> ansvar primært fra barnet selv, men<br />

<strong>og</strong>så fra familie <strong>og</strong> øvrige omgivelser.<br />

Undersøgelse <strong>og</strong> intervention<br />

Undersøgelse:<br />

Undersøgelsen inkluderer en vurdering af barnets aktuelle status i relation til smerteoplevelse <strong>og</strong> fysisk<br />

funktion samt aktivitets- <strong>og</strong> deltagelsesevne, <strong>og</strong> fører til opstilling af en handleplan.<br />

Der anvendes følgende metoder <strong>og</strong> redskaber:<br />

Funktionsevne på kropsniveau:<br />

-Smerter (Visuel Anal<strong>og</strong> Skala) VAS.PDF eller numerisk smerteskala 0-10, triggerpunkter<br />

(2: p.707, fig. 37-6 ), inspektion, palpation)<br />

- Ledbevægelighed, fejlstillinger (ledmåler, inspektion)<br />

- Muskelfylde <strong>og</strong> -styrke (målebånd, inspektion, Kendall manuel 10 punkts muskeltest (MMT)<br />

(6))<br />

- Hypermobilitet (Beighton skala: Beighton skala.PDF)<br />

- Hjælpemiddelforanstaltninger (til transport, gangfunktion, ADL)<br />

Funktionsevne på aktivitets- <strong>og</strong> deltagelsesniveau:<br />

- Undersøgelse af bevægelsesmønstre, muskelstyrke <strong>og</strong> -udholdenhed, balance <strong>og</strong><br />

koordination under aktiviteter.<br />

Undersøgelse af funktionsevne under aktiviteter, JIA, 2008.PDF<br />

- Kondition (Watt-max test (WmT)) på ergometercykel<br />

- Træningspotentiale (6 minutters gangtest (6MWT))<br />

Omgivelses- <strong>og</strong> personlige faktorer:<br />

- Compliance hos barn <strong>og</strong> familie (anamnese, observation)<br />

Intervention<br />

Interventionerne er under indlæggelsen overvejende af behandlende karakter. Sideløbende lægges vægt på<br />

forebyggelse i forhold til tilbagefald, samt strategier til mestring fremover hos barn <strong>og</strong> forældre. Handleplanen<br />

<strong>3.</strong>7.6 <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet Side 2 af 5


tager afsæt i nyeste viden om fysioterapi til patienter med CRPS, hentet bl.a. fra internationale kongresser,<br />

litteratur <strong>og</strong> forskning (1-5).<br />

Handleplan:<br />

- Dosering, justering <strong>og</strong> pr<strong>og</strong>ression af behandling <strong>og</strong> træning under indlæggelsen i form af manuel<br />

behandling, øvelsesterapi, funktions- <strong>og</strong> aktivitetstræning, træning af barnets generelle fysiske form, samt<br />

instruktion heri til barn <strong>og</strong> forældre.<br />

- Løbende pædag<strong>og</strong>isk indsats før, under <strong>og</strong> efter indlæggelsen med motivation af barn <strong>og</strong> forældre<br />

- Løbende samtaler under indlæggelsen med barn <strong>og</strong> forældre om årsager <strong>og</strong> sammenhænge, råd <strong>og</strong><br />

vejledning i forhold til hensigtsmæssig håndtering <strong>og</strong> mestringsstrategier.<br />

- Understøttelse af videre motorisk udvikling <strong>og</strong> fysisk aktivitet m.h.p. deltagelse i sport eller anden motion<br />

efter udskrivelsen, i form af råd <strong>og</strong> vejledning til barn <strong>og</strong> familie via telefon <strong>og</strong> ved opfølgende ambulante<br />

kontroller.<br />

- Løbende konsulentbistand til behandlende fysioterapeut lokalt efter udskrivelsen.<br />

Patienterne behandles primært under en indlæggelse, som udgangspunkt i 1-2 uger, men kan være<br />

længerevarende. Behandlingen indledes med en samtale om forløb <strong>og</strong> "spilleregler" for en vellykket<br />

behandling. Der følges altid op ved førstkommende ambulante lægekontrol, siden efter behov. Patienter med<br />

tilbagefald kan enten genindlægges til samme procedure, rådgives over telefon eller ved ambulant kontrol.<br />

<strong>Fysioterapi</strong> under indlæggelse:<br />

Indikation: Indlæggelse til intensiv fysioterapi<br />

<strong>Fysioterapi</strong> er den primære behandling <strong>og</strong> foregår flere gange dagligt.<br />

Indhold:<br />

- Løbende undersøgelse <strong>og</strong> vurdering.<br />

- Daglig behandling <strong>og</strong> træning, samt instruktion i øvelser <strong>og</strong> aktiviteter til selvtræning, der løbende justeres<br />

<strong>og</strong> pr<strong>og</strong>redieres.<br />

- Daglig bassintræning.<br />

- Løbende ad hoc samtaler med barnet om årsager, sammenhænge, håndtering <strong>og</strong> mestring af egen<br />

situation, samt motivation hertil.<br />

- Ugentlige statussamtaler mellem barn, forældre, fysioterapeut, læge <strong>og</strong> evt. andet tværfagligt personale.<br />

- Ugentlige tværfaglige konferencer.<br />

- Udarbejdelse af ugentlige træningspr<strong>og</strong>rammer til selvtræning <strong>og</strong> weekendtræning.<br />

- Udarbejdelse af ugentlig skriftlig status <strong>og</strong> GOP ved udskrivelse.<br />

- Kontakt til fysioterapeut lokalt ved udskrivelse.<br />

<strong>Fysioterapi</strong> i ambulant dagafsnit:<br />

Indikation: Udredning af nyhenviste, opfølgning efter indlæggelse, tilbagefald i CRPS.<br />

Indhold:<br />

- Kort undersøgelse <strong>og</strong> vurdering.<br />

<strong>3.</strong>7.6 <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet Side 3 af 5


- Instruktion <strong>og</strong> vejledning i forhold til håndtering af smertefænomenet,<br />

behandlings- <strong>og</strong> træningsprincipper.<br />

- Evt. instruktion <strong>og</strong> justering i relevante øvelser <strong>og</strong> aktiviteter.<br />

- Evt. udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) <strong>og</strong> kontakt til fysioterapeut lokalt.<br />

Organisation<br />

Henvisningsprocedure<br />

<strong>Fysioterapi</strong> initieres hovedsageligt via børnereumatol<strong>og</strong>er i dagafsnit A<strong>3.</strong><br />

Rammer<br />

Intensiv fysioterapi er den primære behandling <strong>og</strong> foregår langt overvejende under en længerevarende<br />

indlæggelse på <strong>AUH</strong>, Skejby. Efter udskrivelsen fortsætter behandlingen lokalt via en GOP, i starten flere<br />

gange om ugen.<br />

Indlagte patienter:<br />

Intensiv fysioterapi:<br />

Behandlingen foregår 3 gange dagligt, 2 x 1 time hhv. formiddag <strong>og</strong> eftermiddag på land samt 45 minutter i<br />

bassin. Der er altid kun en patient indlagt ad gangen. Skriftlig status tager ca. 1 time pr. uge, den ugentlige<br />

samtale ligeledes ca. 1 time <strong>og</strong> patienten drøftes på den ugentlige konference. Der foregår desuden ad hoc<br />

drøftelser mellem dagafsnit A3 <strong>og</strong> den behandlende fysioterapeut med henblik på drøftelse af førløbet.<br />

Ambulante patienter:<br />

Nyhenviste patienter:<br />

Der er afsat 3 tider til nye patienter, herunder patienter med CRPS, om ugen á 1 times varighed. Ind imellem<br />

kodes fysioterapeuten til en nyhenvist patient med CRPS udenfor de afsatte tidsrum.<br />

Patienter til opfølgning eller ved tilbagefald i CRPS:<br />

Der er afsat ½ time til opfølgning eller revurdering hos børnereumatol<strong>og</strong>, fysioterapeuten deltager i denne <strong>og</strong><br />

ser evt. patienten efterfølgende, ca. ½ time.<br />

Tværfagligt samarbejde<br />

Gigtteamet består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver <strong>og</strong> psykol<strong>og</strong>.<br />

Teamet mødes 1 time 1 gang om ugen til tværfaglig konference.<br />

Barnets forældre er primære samarbejdspartnere. De er med under indlæggelsen, men følger kun med barnet<br />

til træning <strong>og</strong> andre aktiviteter den første dag, herefter kommer barnet alene. Forældrene er med til de<br />

ugentlige samtaler <strong>og</strong> siden ved opfølgning i ambulatoriet.<br />

Eksterne samarbejdspartnere er barnets lokale fysioterapeut, samt ved behov skole <strong>og</strong> hjemkommune.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Alle patientforløb dokumenteres en gang om ugen i EPJ efter fastlagt skabelon. Skabelon til journalnotat<br />

på børn med smertefænomen.PDF<br />

Den daglige fysioterapeutiske intervention føres ligeledes i EPJ <strong>og</strong> registreres via SKS.<br />

Kopi af fysioterapeutisk status fra alle indlæggelsesuger sendes til barnets lokale fysioterapeut, efter aftale<br />

med forældrene.<br />

SKS-koder indberettes til Landspatientregistret.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Ansvar<br />

Fysioterapeuter tilknyttet gigtteamet har ansvaret for det fysioterapeutiske forløb i rehabiliteringen sammen<br />

med den lokale fysioterapeut <strong>og</strong> børnereumatol<strong>og</strong>en. Ansvaret for de patienter, der følges i<br />

<strong>3.</strong>7.6 <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet Side 4 af 5


ørnereumatol<strong>og</strong>isk regi, men ikke er tilknyttet teamets fysioterapeuter, ligger hos børnereumatol<strong>og</strong>en.<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

Referencer<br />

1. Petty RE, Cassidy JM et al: Textbook of Pediatric Rheumatol<strong>og</strong>y. Sixth Edition, Elsevier-Saunders,<br />

Philadelphia, 2011.<br />

2. Petty RE, Cassidy JM: Textbook of Pediatric Rheumatol<strong>og</strong>y. Fifth Edition, Saunders, Philadelphia, 2006.<br />

<strong>3.</strong> Herlin T, Thastum M: Smerte <strong>og</strong> smertemestring ved juvenil idiopatisk artritis. Ugeskr Læg, 170: 636-38,<br />

2008.<br />

4. Sherry DD: Amplified Musculoskeletal Pain or Reflex Neurovaskular Dystrophy -<br />

A guide for parents of children with RND. Folder, 200<strong>3.</strong><br />

5. Sherry DD, Wallace OA, Kelley C et al: Short- and long-term Outcomes of Children with Complex Regional Pain<br />

Syndrome Type 1 Treated with Exercise Therapy. Clin J Pain 1999; 15(3), 218-2<strong>3.</strong><br />

6. Kendall HO et al: Muscles: Testing and Function. Second Edition, Williams and Wilkins, Baltimore, 1971<br />

Ti l ba ge t i l t o p<br />

<strong>3.</strong>7.6 <strong>Fysioterapi</strong> til børn med kronisk forstærket smertefænomen i bevægeapparatet Side 5 af 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!