10.08.2013 Views

Rum for viden, væren og vækst - Forskning - IVA

Rum for viden, væren og vækst - Forskning - IVA

Rum for viden, væren og vækst - Forskning - IVA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RUM<br />

FOR<br />

VIDEN<br />

VÆREN<br />

OG<br />

VÆKST<br />

Arkitekturens betydning<br />

<strong>for</strong> brugen af biblioteket<br />

Af ANNE-MARIE FIALA CARLSEN<br />

Vejleder NAN DAHLKILD<br />

DET<br />

INFORMATIONS-<br />

VIDENSKABELIGE<br />

AKADEMI 2011


Abstract<br />

Keywords: Arkitektur, <strong>Rum</strong>, Indretning, Folkebiblioteker, Ikonbiblioteker, Det senmoderne<br />

samfund, Oplevelsessamfundet, Det tredje sted.<br />

RUM FOR VIDEN, VÆREN OG VÆKST<br />

Arkitekturens betydning <strong>for</strong> brugen af biblioteket.<br />

Speciale<br />

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN<br />

Det In<strong>for</strong>mations<strong>viden</strong>skabelige Akademi, 2011<br />

Specialet er udarbejdet på 10. semester, februar til juni 2011.<br />

Vejleder: Ph.d., mag. art, lektor Nan Dahlkild<br />

Normalsider: 75<br />

Afleveret d. 1. juli 2011<br />

Citaterne på kapitelskillerne er hentet fra arksite, http://www.arksite.dk/wm140823<br />

Bagsideteksten stammer fra åbningen af Kulturværftet<br />

2


Abstract<br />

Abstract<br />

This master’s thesis Space <strong>for</strong> knowledge, dwelling and growth - The impor-<br />

tance of architecture in making use of libraries deals – as indicated in the latter part of<br />

the title – with the function of architectural design in relation to making use of libra-<br />

ries.<br />

The thesis opens with a revisit to three significant public library buildings of the<br />

past century. Introduction of public access to the collections in the early 20th century<br />

necessitated focus on interior design of the library room. With inspiration from espe-<br />

cially The United States and Great Britain public libraries would hence<strong>for</strong>th be estab-<br />

lished in independent buildings. Following the historical revisiting is a discussion of a<br />

number of circumstances rec<strong>og</strong>nized as being of importance to postmodern library<br />

buildings often referred to with the buzzword ‘Iconic libraries’.<br />

Using this theoretical framework the architecture and interior design of a spe-<br />

cific iconic library is analyzed. The analysis takes its point of departure in three differ-<br />

ent approaches as to how architecture, design and interior setup influences the user<br />

and three room analyses are presented. By viewing the library as an urban dwelling,<br />

features relevant <strong>for</strong> this purpose are identified. These features have to do with room<br />

classification, room quality and an interpretation of the architecture as framework.<br />

The thesis concludes that the architectural staging of the iconic libraries – in so<br />

far as it successfully fulfills the analyzed aspects – is seen to offer the user an aesthetic<br />

experience. Utilization of the physical space can be enhanced and it can act as an in-<br />

<strong>for</strong>mal convening place between work and home - and simultaneously attract new<br />

types of users. Architecture alone however does not justify the physical library. And<br />

one has to take into consideration that building iconic libraries may conflict with the<br />

idea of the library as democratic place <strong>for</strong> all.<br />

3


Indhold<br />

Indhold<br />

Indledning.......................................................................................................... 6<br />

Optakt ..................................................................................................................... 7<br />

Problem<strong>for</strong>mulering ............................................................................................... 8<br />

Afgrænsning ............................................................................................................ 9<br />

Specialets opbygning <strong>og</strong> analysestrategi .............................................................. 10<br />

Kapitel 1<br />

På vej mod det senmoderne biblioteksrum ...................................................... 17<br />

Biblioteket som <strong>viden</strong>stempel .............................................................................. 21<br />

Velfærdsbibliotekerne .......................................................................................... 26<br />

00’ernes ikonbiblioteker ....................................................................................... 31<br />

Kapitel 2<br />

Fra oplysning til oplevelse ................................................................................ 39<br />

Det senmoderne samfunds fremkomst ................................................................ 40<br />

Oplevelsessamfundet ........................................................................................... 42<br />

Kulturpolitikken gennem tiden ............................................................................. 45<br />

Biblioteksrummets funktioner over tid ................................................................ 49<br />

Tendenser i moderne folkebiblioteksbyggeri ....................................................... 50<br />

Kapitel 3<br />

Det arkitektoniske rum .................................................................................... 54<br />

Arkitektur <strong>og</strong> rum.................................................................................................. 55<br />

At analysere (biblioteks)rum ................................................................................ 58<br />

<strong>Rum</strong>klassifikation .............................................................................................. 58<br />

Kvaliteten af det fysiske rum ............................................................................ 60<br />

Arkitektur som rum <strong>og</strong> ramme ......................................................................... 67<br />

Biblioteket Kulturværftet – en analyse ................................................................. 69<br />

Helsingørs bibliotekshistorie ............................................................................ 71<br />

<strong>Rum</strong>analyse I ..................................................................................................... 73<br />

<strong>Rum</strong>analyse II .................................................................................................... 78<br />

<strong>Rum</strong>analyse III ................................................................................................... 87<br />

Opsamling ......................................................................................................... 91<br />

4


Indhold<br />

Kapitel 4<br />

<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>? ...................................................................... 92<br />

Kapitel 5<br />

Konklusion ......................................................................................................107<br />

Metodekritik <strong>og</strong> perspektivering ........................................................................112<br />

Referenceliste .................................................................................................113<br />

Oversigt over billeder, tabeller <strong>og</strong> figurer ..........................................................120<br />

Bilag ...............................................................................................................123<br />

Bilag 1 Videnstempler .........................................................................................124<br />

Bilag 2 Velfærdsbiblioteker .................................................................................126<br />

Bilag 3 Ikonbiblioteker ........................................................................................128<br />

Bilag 4 Grundplaner ikonbiblioteker ...................................................................130<br />

Bilag 5 Livsstilsmiljøer .........................................................................................132<br />

Bilag 6 Helsingør Bibliotek gennem tiden ...........................................................134<br />

Bilag 7 Oversigtskort over Kulturværftet ............................................................136<br />

Bilag 8 Adgangs<strong>for</strong>hold til Kulturværftet ............................................................137<br />

Bilag 9 Forskellige siddemuligheder ...................................................................138<br />

5


Indledning<br />

Indledning<br />

"Arkitektur er frossen musik"<br />

Johann Wolfgang von Goethe<br />

(filosof <strong>og</strong> digter, 1748-1832)<br />

6


Optakt<br />

Indledning<br />

Med internettets udbredelse fra 1990’erne, blev der pludselig sat spørgsmåls-<br />

tegn ved det fysisk biblioteks berettigelse. Gennem de sidste 20 år er det blevet muligt,<br />

<strong>og</strong> udbredt, at man kan tilgå langt de fleste af det fysiske biblioteks kerneopgaver via<br />

en computer, uanset tid <strong>og</strong> sted. Adskillelsen af tid <strong>og</strong> rum, som er en af de konsekven-<br />

ser Anthony Giddens mener er en del af det moderne samfund, afspejles klart i de nye<br />

måder at bruge bibliotekstilbud på. Institut <strong>for</strong> fremtids<strong>for</strong>skning havde i 2006 biblio-<br />

tekaren på en liste over jobs, der ville være væk 15 år frem i tiden (Bøttger-Rasmussen,<br />

2006). Det er naturligvis <strong>og</strong>så nærliggende at <strong>for</strong>udsige det fysiske biblioteks død, ud<br />

fra de muligheder den nye teknol<strong>og</strong>i har givet. Men ser man medieudviklingen i et hi-<br />

storisk perspektiv, peger f.eks. Niels Ole Finnemann (2005:54) på, at der er en markant<br />

historisk tendens til, at nye medier ikke udspiller de gamle, men at de gamle ændrer<br />

karakter. Også politisk er der fokus på udviklingen af det fysiske bibliotek, senest med<br />

rapporten Folkebiblioteket i <strong>viden</strong>ssamfundet (Styrelsen <strong>for</strong> Bibliotek <strong>og</strong> Medier, 2010),<br />

men <strong>og</strong>så tidligere rapporter som Reach Out (Kulturministeriet, 2008) <strong>og</strong> Kultur <strong>for</strong> alle<br />

(Kulturministeriet, 2009) vidner om, at man fra politisk hold ønsker at bevare <strong>og</strong> vide-<br />

reudvikle det fysiske bibliotek – <strong>og</strong> det til trods <strong>for</strong> de mange filialnedlæggelser der er<br />

set i Danmark i de seneste år.<br />

Det er interessant at se på, om det fysiske bibliotek <strong>for</strong>tsat er attraktivt <strong>og</strong> nød-<br />

vendigt. I fremtiden kunne man i stedet vælge at satse på et samlet virtuelt bibliotek,<br />

hvor man kan tilgå alverdens elektroniske ressourcer <strong>og</strong> reservere de fysiske materia-<br />

ler man ønsker, <strong>for</strong> derefter at afhente dem i f.eks. den nærmeste Brugs.<br />

Men virkeligheden viser andre tendenser, som f.eks. at se det fysiske bibliotek<br />

som det tredje sted, et offentligt rum mellem hjem <strong>og</strong> arbejde, der kan bruges til u<strong>for</strong>-<br />

melt mødested. Det tredje sted er vigtigt, både <strong>for</strong> det civile samfund, demokratiet <strong>og</strong><br />

borgernes engagement, det er indbydende <strong>og</strong> kom<strong>for</strong>tabelt, bliver besøgt af stamkun-<br />

der <strong>og</strong> kan bruges til at møde gamle venner <strong>og</strong> få nye.<br />

En anden tendens, som ses rundt om i verden såvel som i Danmark, er en ny<br />

type af arkitektur beskrevet som ikonbyggeri eller ekspressive landmarks. Dette bygge-<br />

ri adskiller sig fra tidligere arkitektoniske monumenter ved i dag <strong>og</strong>så at have et kom-<br />

7


Indledning<br />

mercielt fokus <strong>og</strong> en søgen efter øjeblikkelig berømmelse. Ikonbyggeriet har <strong>og</strong>så fået<br />

betydning <strong>for</strong> biblioteker, hvor nyere biblioteksbyggeri opnår status <strong>og</strong> anerkendelse<br />

som ikon eller landmarks, langt ud over bygrænsen.<br />

Biblioteker er en del af det offentlige rum, hvor vi alle færdes. Som bygning ses<br />

<strong>og</strong> bruges den, men hvilken betydning har en bygnings ud<strong>for</strong>mning egentlig?<br />

Man kan på <strong>for</strong>skellig måde beskæftige sig med, hvad arkitektur gør ved men-<br />

nesker. På hospitalsområdet <strong>for</strong>sker man i helbredende arkitektur, hvor man mener, at<br />

<strong>for</strong>m <strong>og</strong> rum gør indtryk <strong>og</strong> påvirker mennesker psykisk. Inden<strong>for</strong> arkitekturen har der i<br />

mange år været fokus på f.eks. byrummet <strong>og</strong> hvordan man positivt kan understøtte<br />

brugen af det offentlige rum. Også inden<strong>for</strong> organisationsteori ser man på rummenes<br />

betydning <strong>og</strong> hvordan de fysiske omgivelser påvirker vores adfærd. Det er der<strong>for</strong> inte-<br />

ressant at se nærmere på, hvilken betydning denne nye arkitektur, i dette tilfælde<br />

ikonbiblioteker 1 , har <strong>for</strong> det fysiske bibliotek.<br />

Problem<strong>for</strong>mulering<br />

Der har således været en del opmærksomhed omkring det fysiske biblioteks ar-<br />

kitektur <strong>og</strong> indretning. Bøger som Biblioteksrummet (Niegaard et al., 2008) har haft<br />

som mål, at give praktisk inspiration til bygninger <strong>og</strong> konkret indretning. Denne prakti-<br />

ske orientering har bevirket, at man ikke i så høj grad har beskæftiget sig med, hvordan<br />

arkitektur <strong>og</strong> rum mere grundlæggende indvirker på mennesker <strong>og</strong> hvilke oplevelser<br />

der i større <strong>og</strong> bredere sammenhænge er <strong>for</strong>bundet med biblioteksrummet.<br />

Ifølge arkitekter <strong>og</strong> andre fagfolk har arkitekturen <strong>og</strong> rummenes indretning en<br />

betydning <strong>for</strong> både vores psykiske velvære <strong>og</strong> <strong>for</strong> vores brug af dem. Man kan tale om<br />

rummenes kvalitet. Formålet med dette speciale er at se på, hvilke fysi-<br />

ske/arkitektoniske elementer der har betydning <strong>for</strong> kvaliteten, <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så bru-<br />

gen, af det fysiske bibliotek. Jeg ønsker at se på, om, <strong>og</strong> i givet fald hvordan, ikonbiblio-<br />

tekers arkitektur <strong>og</strong> rum kan understøtte brugen af biblioteker. For at svare på dette<br />

1 Ikke at <strong>for</strong>veksle med et bibliotek over ikoner.<br />

8


Indledning<br />

spørgsmål går jeg tre veje. Først ser jeg på den historiske udvikling gennem de sidste<br />

ca. 100 år, derefter ser jeg på <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>hold, der kan tænkes at have betydning <strong>for</strong><br />

samtidens biblioteksbyggeri. Slutteligt analyserer jeg Helsingør Kommunes Biblioteker,<br />

Hovedbiblioteket Kulturværftet (herefter Biblioteket Kulturværftet) som et eksempel<br />

på et konkret ikonbibliotek. Min problem<strong>for</strong>mulering ser herefter således ud:<br />

Hvordan har de fysiske <strong>for</strong>hold ved samtidens ikonbiblioteker betydning <strong>for</strong><br />

brugen af biblioteksrummet?<br />

Hvordan har danske folkebiblioteksbyggerier udviklet sig siden åbningen<br />

af biblioteksrummet i starten af 1900-tallet?<br />

Hvilke tendenser karakteriserer om- <strong>og</strong> nybygning af folkebibliotekerne i<br />

dag?<br />

Hvordan kan ikonbibliotekernes arkitektur analyseres, med Biblioteket<br />

Kulturværftet som eksempel?<br />

Afgrænsning<br />

Min primære tilgang er biblioteker i Danmark. Jeg afgrænser mig til at se på<br />

byggeriet af ikonbiblioteker, defineret som biblioteker der har en bevidst <strong>og</strong> markant<br />

arkitektonisk iscenesættelse, der ligger ud over <strong>for</strong>ståelsen af det traditionelle biblio-<br />

tek, vel <strong>viden</strong>de at ikonbibliotekerne langt fra dominerer bibliotekslandskabet i Dan-<br />

mark. Set i lyset af med hvilken hast ikonbyggerier i al almindelighed skyder op i hele<br />

verden 2 , <strong>for</strong>venter jeg, at <strong>og</strong>så kommunerne i Danmark vil tænke i byggeri af større<br />

eller mindre ikoner, når der fremover skal bygges nye biblioteker. De seneste store<br />

biblioteksprojekter - såsom Den Sorte Diamant, KulturØen, Kulturværftet <strong>og</strong> det plan-<br />

lagte Multimediehus i Århus - vidner om, at det er den vej det går. I de historiske afsnit<br />

ser jeg på biblioteket som <strong>viden</strong>stempel <strong>og</strong> velfærdsbibliotek.<br />

Jeg skriver ud fra en tværfaglig orienteret <strong>for</strong>ståelse, med biblioteks<strong>viden</strong>ska-<br />

ben, arkitekturen <strong>og</strong> sociol<strong>og</strong>ien som hovedområder. Min tilgang til området er en<br />

2 Se publikationer som New library buildings of the world (Wu, 2003), The iconic building (Jencks, 2005),<br />

Biblioteksrummet (Niegaard et al., 2008).<br />

9


Indledning<br />

trivselsvinkel, <strong>for</strong>stået som vigtighed af arkitekturen i <strong>for</strong>hold til menneskers brug af <strong>og</strong><br />

ophold i biblioteksrummet <strong>og</strong> hvordan de kan påvirkes positivt.<br />

Jeg ser ikke i særlig grad på, hvad brugerne eller ikke-brugerne mener, da det<br />

at spr<strong>og</strong>liggøre sanser <strong>og</strong> følelser kan være særdeles vanskeligt. Der er ikke tvivl om, at<br />

brugerne <strong>og</strong> ikke-brugerne både nu <strong>og</strong> i de kommende år vil få en større plads i analy-<br />

ser, da hele biblioteksvæsenet afhænger af dem. De har naturligvis en stor betydning,<br />

<strong>og</strong>så i dette speciale, men jeg <strong>for</strong>holder mig kun til dem på et teoretisk plan, ud fra<br />

Gerhard Schulzes inddeling i livsstilsmiljøer.<br />

Det jeg ser på, er hvilke muligheder brugerne får, hvis arkitekturen <strong>og</strong> rumme-<br />

nes kvalitet er i orden.<br />

Følgende er en gennemgang af specialets opbygning <strong>og</strong> en uddybning af min<br />

analysestrategi.<br />

Specialets opbygning <strong>og</strong> analysestrategi<br />

Specialet er opbygget over fem kapitler, samt et indledende afsnit, en referen-<br />

celiste <strong>og</strong> bilag.<br />

Kapitel 1 handler om danske folkebibliotekers arkitektoniske rum gennem de<br />

sidste ca. 100 år, med nedslag på <strong>viden</strong>stemplerne, velfærdsbibliotekerne <strong>og</strong> ikonbyg-<br />

geriet. Som hovedteoretikere til dette kapitel har jeg valgt henholdsvis MA i arkitektur<br />

<strong>og</strong> ph.d. Charles Jencks som beskæftiger sig med ikonbyggeri, cand. arch., ph.d. profes-<br />

sor Claus Bech-Danielsen der beskæftiger sig med rummelighed <strong>og</strong> ph.d, mag. art. lek-<br />

tor Nan Dahlkild, som beskæftiger sig med biblioteksrummet. Jeg ser i kapitlet dels på<br />

bygningernes arkitektur <strong>og</strong> dels måder at indrette bibliotekernes rum på. De tre perio-<br />

der er valgt, <strong>for</strong>di de har haft stor betydning <strong>for</strong> biblioteksbyggeriet, de adskiller sig<br />

meget tydeligt fra hinanden, samtidig med at de viser de arkitektoniske tanker <strong>og</strong> ideer<br />

<strong>og</strong> periodernes politiske holdninger, <strong>og</strong> <strong>for</strong>di de hver især repræsenterer <strong>for</strong>skellige<br />

måder at se brugerne på, inden<strong>for</strong> perioden på ca. 100 år.<br />

10


Indledning<br />

Kapitel 2 handler om, hvilke <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>hold der kan ses have en betydning<br />

<strong>for</strong>, hvordan folkebiblioteker om- <strong>og</strong> nybygges i dag. Der kan naturligvis være mange<br />

faktorer, der spiller ind. Her er udvalgt de vigtigste. Med udgangspunkt i den engelske<br />

sociol<strong>og</strong> Anthony Giddens’ teori om det (sen)moderne samfund, redegør jeg <strong>for</strong> hvilke<br />

konsekvenser den samfundsmæssige udvikling kan have <strong>for</strong> brugen af biblioteksrum-<br />

met.<br />

Den tyske kultursociol<strong>og</strong> Gerhard Schulzes teori om oplevelsessamfundet tager<br />

udgangspunkt i det senmoderne samfund. Schulze mener, at man kan opdele befolk-<br />

ningen i <strong>for</strong>skellige samfundsgrupper eller livsstile, ud fra oplevelses- <strong>og</strong> nydelsespræ-<br />

ferencer <strong>og</strong> dermed skelne mellem deres måder at opleve på. Schulzes teori er fra mid-<br />

ten af 1980’erne, men jeg vurderer, den stadig er brugbar. F.eks. refereres til denne<br />

teori i Kulturpolitisk <strong>Forskning</strong>scenters rapport Spændvidder - om kunst <strong>og</strong> kunstpolitik<br />

(Langsted, 2010). Det, at oplevelser <strong>og</strong> fokus på oplevelsessamfundet betyder så me-<br />

get <strong>for</strong> alle mennesker, kan <strong>og</strong>så ses i biblioteksbyggerier i dag.<br />

Kulturpolitikken har en direkte indflydelse på biblioteksbyggeriet, både gennem<br />

økonomien, men <strong>og</strong>så gennem holdningen til biblioteket som en demokratisk instituti-<br />

on, der kan være med til at fremme befolkningens muligheder <strong>for</strong> at deltage aktivt i<br />

samfundet. Kulturministeriet blev oprettet i 1961, mens Danmark var i et økonomisk<br />

opsving <strong>og</strong> her kom biblioteksvæsnet til at høre under. Dannelsestraditionen af befolk-<br />

ningen har rødder tilbage til oplysningstiden, men med det senmodernes samfunds<br />

nye muligheder, opstår der nye måder at tænke kultur på i årene frem. At man politisk<br />

går fra en demokratisering af kulturen til kulturelt demokrati får stor betydning <strong>for</strong> bib-<br />

lioteksbyggeriet <strong>og</strong> indretningen. Omkring årtusindskiftet dukker begrebet oplevelses-<br />

økonomi frem, hvilket får konsekvenser <strong>for</strong> nutidens måde at bygge biblioteker på.<br />

Også biblioteksrummets funktioner er en vigtig del af den måde biblioteker bli-<br />

ver indrettet på, både i dag <strong>og</strong> gennem tiden.<br />

Slutteligt i kapitlet ser jeg på, hvilke tendenser lektorerne Casper Hvenegaard<br />

Rasmussen <strong>og</strong> Henrik Jochumsen præsenterer, som deres bud på udviklingen af det<br />

fysiske bibliotek.<br />

11


Indledning<br />

Kapitel 3 handler om hvordan arkitektur <strong>og</strong> rum opleves, <strong>for</strong>nemmes eller san-<br />

ses. ”Menneskers sansning af omgivende rum bidrager til deres opfattelse af den ver-<br />

den, de lever i” således skriver Henrik Reeh i sit essay om rumsansning (Reeh,<br />

2004:233). Ifølge Reeh er rumsansningen vigtig, men <strong>og</strong>så vanskelig, at omsætte til<br />

spr<strong>og</strong>lige udtryk. Samtidig skal man <strong>og</strong>så være opmærksom på, at den umiddelbare<br />

sansning kan påvirkes, når man <strong>for</strong>søger at spr<strong>og</strong>liggøre den. I essayet tager Reeh ud-<br />

gangspunkt i den tyske kulturteoretiker Walter Benjamins essay Kunstværket i dets<br />

tekniske reproducerbarheds tidsalder fra 1936 <strong>og</strong> den danske arkitekt Steen Eiler Ras-<br />

mussens b<strong>og</strong> Om at opleve arkitektur fra 1957. Her drager jeg kun Reehs tanker om<br />

Benjamin ind, da jeg selv bruger Eiler Rasmussen senere. Reeh fremhæver blandt an-<br />

det. Benjamins syn på, hvordan man reciperer (oplever) arkitektur, nemlig ikke kun<br />

visuelt, men som en sameksistens af taktil <strong>og</strong> visuel tilegnelse (Reeh, 2004:235). Det vil<br />

sige, at man oplever arkitektur både gennem brug <strong>og</strong> gennem betragtning. Reeh skri-<br />

ver videre: ”hverdagens reception af bygningskunst omsættes sjældent i ord <strong>og</strong> bille-<br />

der 3 ”(Reeh, 2004:235) <strong>og</strong> viser hvordan Benjamin mener, at hverdagsrelationen til rum<br />

<strong>og</strong> arkitektur er vanebunden. Opfattelsen af rum, deres indretning <strong>og</strong> anvendelse kan,<br />

ifølge Benjamin, <strong>for</strong>stås med et vanepræget blik. Kun i særlige situationer, som første<br />

gang man er et sted eller efter store <strong>for</strong>andringer, iagttager man rummet, ellers er det<br />

tilvænningen til de rum man bevæger sig i, der styrer ens opfattelse. Ifølge Benjamin<br />

lærer man om rum af at leve i dem, sammen med andre – inden i en rumlig <strong>og</strong> social<br />

virkelighed (Reeh, 2004:237). Den indlæring der finder sted, bliver vanebaseret <strong>og</strong> vi<br />

kan bevæge os i rummet uden egentlig at være bevidst om det.<br />

Overføres disse tanker til analyse af et biblioteksbyggeri, <strong>for</strong>klarer det på sin<br />

vis, hvor<strong>for</strong> det kan være vanskeligt at kortlægge, hvad folk synes om f.eks. indretnin-<br />

gen i biblioteket. Jeg hjalp engang med at uddele spørgeskemaer på Helsingør Biblio-<br />

tek, i <strong>for</strong>bindelse med en undersøgelse af indretningen. En respondent udbrød spon-<br />

tant ”Hvor<strong>for</strong> skal jeg svare på, hvad jeg synes om stolene – jeg kommer ikke på biblio-<br />

teket <strong>for</strong> at sidde ned”. Måske havde hun slet ikke sanset de <strong>for</strong>skellige siddemulighe-<br />

der, da bibliotekets funktion <strong>for</strong> hende handlede om n<strong>og</strong>et helt andet. Og selvom hun<br />

havde bemærket stolene, så faldt det hende ikke naturligt at skulle give udtryk <strong>for</strong>,<br />

3 Hvilket i øvrigt er det Steen Eiler Rasmussen <strong>for</strong>søger med sin b<strong>og</strong><br />

12


Indledning<br />

hvordan hun opfattede dem. Og nej, hvordan <strong>for</strong>klarer man den oplevelse det er, at<br />

være i et rum? Det være sig både de gode <strong>og</strong> mindre gode oplevelser.<br />

Jeg har i dette speciale fravalgt at spørge den almindelige bruger, hvad de måt-<br />

te synes om arkitekturen <strong>og</strong> indretningens beskaffenhed, ud fra tankerne om, hvor<br />

vanskeligt det er at spr<strong>og</strong>liggøre sine sanseindtryk. I stedet <strong>for</strong> at se på brugerne, ser<br />

jeg på brugen <strong>og</strong> har valgt at lave tre rumanalyser. For at kunne få så stor bredde på<br />

analysen som muligt, holder jeg mig til et enkelt bibliotek, i dette tilfælde Biblioteket<br />

Kulturværftet (Helsingør Kommunes Bibliotekers hovedbiblioteket) som d. 10. oktober<br />

2010 åbnede i Helsingør Jernskibs- <strong>og</strong> Maskinbyggeris (bedre kendt som Helsingør<br />

Værft) ny- <strong>og</strong> ombyggede bygninger på Helsingør Statshavn, med Kronborg <strong>og</strong> det<br />

kommende Søfartsmuseum som nærmeste naboer 4 . Dette bibliotek er valgt, <strong>for</strong>di det<br />

er det nyeste ikonbyggeri i Danmark på nu<strong>væren</strong>de tidspunkt 5 . Der <strong>for</strong>eligger visions-<br />

materiale fra 2005 som kan bruges i diskussionen <strong>og</strong> byggeriet har været fremhævet<br />

som det nyeste nye, blandt andet i biblioteksmedierne. Helsingør er ydermere brugbar<br />

som repræsentant <strong>for</strong> hele Danmark, da Lars Birch Andreasen <strong>og</strong> Henrik Jochumsen i<br />

1993 i en undersøgelse af kulturliv <strong>og</strong> kulturpolitik i Helsingør Kommune har konklude-<br />

ret, at Helsingør kan ses som et mini-Danmark.<br />

Min tilgang til analysen er kvalitativ. Gennemgår man <strong>for</strong>skellige kvalitative<br />

metoder, findes der ikke umiddelbart en, der dækker det jeg gør. Man vil kunne tale<br />

om en slags feltarbejde, hvor jeg laver optegnelser af de fysiske faktorer i biblioteket.<br />

Ifølge Hastrup (2010), knytter feltarbejde sig særligt til at skaffe <strong>viden</strong> om mennesker<br />

<strong>og</strong> samfundsliv, f.eks. inden<strong>for</strong> antropol<strong>og</strong>i. Feltarbejdet egner sig ikke til at indsamle<br />

data i traditionel <strong>for</strong>stand, men mere <strong>viden</strong> om, hvad der <strong>for</strong>egår mellem mennesker<br />

<strong>og</strong> mellem mennesker <strong>og</strong> samfund. I feltarbejde studeres genstande in situ, det vil sige<br />

at der ikke opstilles <strong>for</strong>søgsindretninger, hvor n<strong>og</strong>et kan undersøges igen <strong>og</strong> igen, men<br />

derimod er tale om en konkret <strong>og</strong> helt unik situation der studeres. Man har et gen-<br />

standsfelt, som er det analytiske felt man undersøger <strong>og</strong> så har man en felt, det kon-<br />

4 Se hele projektet her: http://www.kulturomraade.dk<br />

5 Det næste store projekt i Danmark er Århus Hovedbibliotek, Multimediehuset, som <strong>for</strong>ventes færdig i<br />

2014/15.<br />

13


Indledning<br />

krete sted i verden hvor feltarbejdet udføres. Genstandsfeltet er her arkitekturens <strong>og</strong><br />

rummenes beskaffenhed, altså de egenskaber, omstændigheder eller <strong>for</strong>hold der er<br />

knyttet til eller giver det præg. Felten er Biblioteket Kulturværftet <strong>og</strong> de nærmeste<br />

omgivelser. Felten er ikke bare det sted hvor kulturen eller samfundet findes, men spil-<br />

ler <strong>og</strong>så selv en aktiv rolle i det sociale felt. Man kan skelne mellem sted <strong>og</strong> rum 6 , hvor<br />

stedet <strong>for</strong>stås som de fysiske koordinater <strong>og</strong> rummet som den sociale praksis. Det er<br />

vigtigt at <strong>for</strong>holde sig til hvilket samfund stedet er en del af <strong>og</strong> at stedet er en integre-<br />

ret del af det sociale rum. F.eks. siger en plantegning i sig selv ingenting om, hvor folk<br />

opholder sig i den konkrete bygning, men bygningens indretning har betydning <strong>for</strong>,<br />

hvordan folk har mulighed <strong>for</strong> at bevæge sig rundt. Både stedet <strong>og</strong> rummet har altså<br />

betydning <strong>for</strong> indsamling af <strong>viden</strong> (Hastrup, 2010). I min rumanalyse er stedet således<br />

Biblioteket Kulturværftet <strong>og</strong> rummet er den betydning, arkitekturen <strong>og</strong> indretningen<br />

spiller <strong>for</strong> de mennesker, der er til stede. Men samtidig er Biblioteket Kulturværftet<br />

<strong>og</strong>så det rum, hvor mennesker agerer <strong>og</strong> er dermed en del af den rumlige orientering.<br />

Bibliotekets historie <strong>og</strong> bibliotekshistorien er indlejret i både stedet <strong>og</strong> rummet.<br />

Eftersom min analyse omhandler konkreter, altså arkitekturen, rum, indretning<br />

samt eksempelvis placering af inventar <strong>og</strong> ikke personer, indsamler jeg ikke specielt<br />

<strong>viden</strong> om menneskerne i rummet, men mere om de <strong>for</strong>hold de har. Der<strong>for</strong> kan meto-<br />

den heller ikke helt betegnes som feltarbejde, men jeg vælger d<strong>og</strong> alligevel at bruge<br />

tankerne bag denne metode, da jeg vurderer, de kan overføres til det jeg <strong>for</strong>etager mig<br />

i min analyse. Når jeg videre taler om sted <strong>og</strong> rum, er det d<strong>og</strong> ikke i den <strong>for</strong>stand der<br />

her er omtalt. Dette bruges kun her til en <strong>for</strong><strong>for</strong>ståelse af, at Biblioteket Kulturværftet<br />

ikke blot er et fysisk sted, men lige så meget en del af en social praksis, <strong>og</strong>så historisk<br />

set.<br />

Da der ikke umiddelbart findes analyseredskaber til at undersøge bibliotekers<br />

arkitektur <strong>og</strong> rum, har jeg valgt tre <strong>for</strong>skellige analysemodeller fra andre domæner.<br />

Den første kommer fra hospitalsarkitekturen. I b<strong>og</strong>en Sansernes Hospital<br />

(2007) beskæftiger professor, overlæge, dr. med Lars Heslet <strong>og</strong> arkitekt Kim Dirckinck-<br />

Holmfeld sig med hospitalsarkitekturens betydning <strong>for</strong> helbredelse. Uden at gå nær-<br />

6 Ifølge Michel de Certeau, fransk filosof, teol<strong>og</strong> <strong>og</strong> historiker (Hastrup, 2010).<br />

14


Indledning<br />

mere ind på denne ellers meget interessante teori, bruger jeg b<strong>og</strong>ens bud på rumklas-<br />

sifikation til at analysere biblioteket. Med udgangspunkt i, at <strong>for</strong>m <strong>og</strong> rum gør indtryk<br />

<strong>og</strong> påvirker mennesker psykisk, vil jeg beskrive de <strong>for</strong>skellige rum i biblioteket. Da ana-<br />

lysen bygger på en sansemæssig repræsentation, en følelse <strong>og</strong> en samlet vurdering, vil<br />

analysen naturligvis afspejle min subjektive opfattelse.<br />

Den anden analysemodel kommer fra byarkitekturen. Arkitekt Jan Gehl har haft<br />

fokus på analyse <strong>og</strong> <strong>for</strong>bedring af byrum gennem de seneste 40 år, <strong>og</strong> udgav i 1971<br />

b<strong>og</strong>en Livet mellem husene, som tager udgangspunkt i, at man bør vise omsorg <strong>for</strong><br />

menneskers færden mellem husene <strong>og</strong> <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> de kvaliteter der knytter sig til<br />

mødet mellem mennesker i det offentlige rum. Jan Gehl er anerkendt verden over <strong>og</strong><br />

kendte som den danske arkitekt, der både i teori <strong>og</strong> praksis kæmper <strong>for</strong> at humanisere<br />

byerne 7 . Hans seneste b<strong>og</strong> Byer <strong>for</strong> mennesker fra 2010 opererer med fire overordne-<br />

de begreber <strong>for</strong> god planlægning, nemlig den levende by, den trygge by, den bæredyg-<br />

tige by <strong>og</strong> den sunde by (Gehl, 2010:71). Gehl <strong>for</strong>søger ved hjælp af disse fire begreber<br />

at indkredse de tilsyneladende mest centrale elementer, der har indflydelse på livet i<br />

byen. Han opstiller således ikke n<strong>og</strong>le mål <strong>for</strong>, hvad der gør en by attraktiv, men snare-<br />

re mål <strong>for</strong>, hvordan den menneskelige dimension bør inddrages i byplanlægningen, <strong>for</strong><br />

at få levende byrum man har lyst til at opholde sig i. B<strong>og</strong>en er <strong>for</strong>synet med en række<br />

værktøjer <strong>og</strong> analyseredskaber til anskuelse af byplanlægning. Jeg vælger her at bruge<br />

Gehls 12 kvalitetskriterier <strong>for</strong> hvordan byrummet kommer i øjenhøjde. For at kunne<br />

overføre disse kvalitetskriterier til en analyse af biblioteket, vælger jeg at se på biblio-<br />

teket som et offentligt byrum.<br />

Den tredje analysemodel jeg inddrager her, kommer fra det kunst<strong>viden</strong>skabeli-<br />

ge felt <strong>og</strong> er umiddelbart den analysemodel der ligger tættest op af en analyse af arki-<br />

tektur som et ikon eller billede (som en slags ikonol<strong>og</strong>i 8 ). Analysemodellen stammer fra<br />

Kunsthistoriker Lise Bek. Bek beskriver i en artikel i b<strong>og</strong>en <strong>Rum</strong>analyser (Bek <strong>og</strong> Oxvig,<br />

1997), fem rumskabende faktorer som leder til fem <strong>for</strong>skellige analyseaspekter: det<br />

<strong>for</strong>mmæssige, det praktisk-funktionsmæssige, det scen<strong>og</strong>rafiske-sociale, det ikon<strong>og</strong>ra-<br />

7 Kilde: http://www.realdania.dk/Presse/Nyheder/2010/Jan+Gehl+20052010.aspx<br />

8 Oprindelig en kunst<strong>viden</strong>skabelig disciplin, der tolker et kunstværk i dets kulturelle sammenhæng.<br />

Kilde: http://www.denstoredanske.dk<br />

15


Indledning<br />

fisk-betydningsmæssige <strong>og</strong> det visuelt-oplevelsesmæssige eller æstetiske aspekt (Bek,<br />

1997:26).<br />

Selvom denne analysemodel lægger sig tæt på biblioteket som et ikon, laver jeg<br />

ikke her en tilbundsgående analyse ud fra Lise Bek. Formålet med rumanalysen er ikke<br />

at afdække alle bibliotekets betydningslag, men at se på de konkrete fysiske <strong>for</strong>hold<br />

ved biblioteket, <strong>for</strong> herefter at kunne afdække hvilken betydning arkitekturen <strong>og</strong> ind-<br />

retningen kan spille <strong>for</strong> brugen af Biblioteket Kulturværftet. En fuld analyse ud fra Beks<br />

analysemodel ville kræve væsentlig mere plads, end det her er muligt. Jeg bruger der-<br />

<strong>for</strong> analysemodellen som inspirationskilde til den tredje analyse.<br />

<strong>Rum</strong>analyserne er <strong>for</strong>etaget med både kapitel 1 <strong>og</strong> 2 in mente, dels <strong>for</strong> at se ef-<br />

ter <strong>for</strong>skelle <strong>og</strong> ligheder med tidligere perioder, dels <strong>for</strong> at kunne diskutere hvorledes<br />

dette senmoderne samfunds karakteristika samt andre tendenser både før <strong>og</strong> nu kan<br />

ses have en betydning. Analyserne er udført hen over perioden d. 1. april 2011 til d. 4.<br />

maj 2011. Jeg har besøgt Biblioteket Kulturværftet fire gange, tre hverdage <strong>og</strong> en lør-<br />

dag, i <strong>for</strong>skellige tidsrum dækkende hele åbningstiden, enten fra 10-14, 14-18 eller 18-<br />

21. Da jeg kun kort havde set biblioteket til åbningsdagen d. 10. oktober 2010 har min<br />

analyse ikke båret præg af det vaneprægede blik Benjamin referer til. Det vil sige, at<br />

jeg har kunnet iagttage biblioteket, uden at være styret af den tilvænning der nødven-<br />

digvis sker, når man lærer et sted at kende. Jeg er klar over subjektivitetens rolle, <strong>og</strong><br />

har naturligvis <strong>for</strong>søgt at <strong>for</strong>holde mig så neutral som det nu er muligt.<br />

I Kapitel 4 diskuterer jeg ud fra analysen, udviklingen i biblioteksbyggeri <strong>og</strong> de<br />

<strong>for</strong>hold der kan ses have indflydelse på brugen af ikonbiblioteker.<br />

ring.<br />

Slutteligt afrundes specialet i kapitel 5, med konklusion <strong>og</strong> en kort perspektive-<br />

Med denne introduktion ønsker jeg læseren god <strong>for</strong>nøjelse.<br />

Anne-Marie Fiala Carlsen, København S, juni 2011<br />

16


Kapitel 1<br />

På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

"Arkitektur er det korrekte, <strong>viden</strong>de <strong>og</strong><br />

storslåede spil af <strong>for</strong>mer <strong>og</strong> masser af lys."<br />

Le Corbusier (arkitekt, 1887-1965)<br />

På vej mod det<br />

senmoderne<br />

biblioteksrum<br />

17


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Biblioteker er ikke en ny opfindelse. Det nye består i, at der inden <strong>for</strong> de sidste<br />

100 år er givet nærmest fuld adgang til bibliotekers materialer. Første kapitel er et ind-<br />

blik i tre typer, der har karakteriseret de sidste 100 års biblioteksbyggerier. Vi-<br />

denstemplernes ophøjede <strong>og</strong> klassicistiske bygninger over<strong>for</strong> de brede, lave <strong>og</strong> flade<br />

velfærdsbiblioteker i tidens nyeste materiale <strong>og</strong> senest ikonbibliotekerne, der ligger<br />

som fyrtårne ud mod havet.<br />

Bibliotekshistorien strækker sig tilbage til Kong Assurbanipals bibliotek i Ninive i<br />

Assyrien i midten af år 600 f.kr. Dette bibliotek regnes <strong>for</strong> det første med systematisk<br />

indsamlet <strong>viden</strong>. Så tidligt som år 1200 f.kr. menes det tidligste privatejede bibliotek at<br />

komme fra Ugarit. Måske mere kendt er Museion (et tempel <strong>for</strong> muserne) i Alexandria<br />

i Egypten, som blev bygget efter grundlæggelsen af byen i år 331 f.kr. Biblioteket i Ale-<br />

xandria regnes <strong>for</strong> verden største på den tid.<br />

Det er altså ingenlunde n<strong>og</strong>et nyt at samle <strong>og</strong> bevare <strong>viden</strong>. Det der er historisk<br />

nyt, er muligheden <strong>for</strong> at alle mennesker kan tilgå denne <strong>viden</strong>. Gabriel Naudé skrev i<br />

1627 Vejledning i biblioteksarbejde, hvor han understregede vigtigheden af, at<br />

”..enhver har adgang dertil til næsten enhver tid, han ønsker..” (Naudé, 1970:119).<br />

Men det var først omkring starten af 1900-tallet, det <strong>for</strong> alvor blev muligt <strong>for</strong> alle i<br />

Danmark at benytte biblioteksrummet. Danmark havde indtil da haft almuebiblioteker<br />

eller s<strong>og</strong>nebiblioteker <strong>for</strong> folket. Disse var ofte små samlinger af bøger, primært skøn-<br />

litteratur (Ørum, 2005:14), som lå i almindelige bylejligheder eller andre beskedne lo-<br />

kaler, enten på skoler eller hos præsten. De bar præg af læsestuer med sen åbningstid,<br />

hvor folk kunne få ro til at læse efter arbejde (Dahlkild, 2006a:127). Offentligheden<br />

havde ikke direkte adgang til bøgerne, men måtte stå i kø ved skranken <strong>for</strong> at få udle-<br />

veret den ønskede b<strong>og</strong>. Herefter kunne man sidde i læsestuen <strong>og</strong> studere bøgerne.<br />

Samtidig hermed opførtes <strong>og</strong>så store bibliotekskatedraler i Danmark, som, på trods af<br />

at de var offentlige tilgængelige, henvendte sig til en begrænset akademisk offentlig-<br />

hed (Dahlkild, 2006a:126). I både England <strong>og</strong> USA udvikledes i løbet af 1800-tallet en<br />

mere udadvendt bibliotekstype, ”free public libraries”, der gav alle borgere fri <strong>og</strong> gratis<br />

adgang til et bibliotek med åbne hylder, sammensat uden skelen til etniske eller religi-<br />

18


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

øse <strong>for</strong>domme. De havde rødder i blandings<strong>for</strong>mer mellem b<strong>og</strong>handler, lejebibliotek<br />

<strong>og</strong> læse<strong>for</strong>eninger <strong>og</strong> baggrunden <strong>for</strong> udviklingen var den voldsomme industrialisering<br />

<strong>og</strong> urbanisering, som medførte store klasse<strong>for</strong>skelle (Dahlkild, 2007b:42). Bibliotekerne<br />

skulle udligne denne <strong>for</strong>skel <strong>og</strong> samtidig understøtte behovet <strong>for</strong> uddannelse, oplys-<br />

ning <strong>og</strong> demokrati. Nye <strong>og</strong> markante bygninger blev opført <strong>og</strong> særligt kendt er måske<br />

Andrew Carnegie, der som mæcen <strong>for</strong> mere end 2500 biblioteker i den engelskspr<strong>og</strong>e-<br />

de verden, lagde navn til en særlig type karakteristiske biblioteksbygninger, nemlig<br />

Carnegie-bibliotekerne (Dahlkild, 2007b:46). Disse biblioteksbygninger kunne minde<br />

om små templer, med monumentale facader <strong>og</strong> klassiske elementer som udtryk <strong>for</strong><br />

oplysningstraditionen (Dahlkild, 2007b:42). Fra 1890’erne indførtes åbne hylder i mo-<br />

derne <strong>for</strong>stand i USA <strong>og</strong> fra 1894 i England (Dahlkild, 2007b:44), hvilket medførte at<br />

indretning af biblioteket nu pludselig var nødvendig. Disse anglo-amerikanske free<br />

public libraries, <strong>og</strong> specielt Carnegie-bibliotekerne, fik afgørende betydning <strong>for</strong> fol-<br />

kebibliotekernes fysiske rum i det 20. århundredes første halvdel (Dahlkild, 2007b:46).<br />

Billede 1: Stationsbyudstillingens Folkebibliotek<br />

19


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Således var tankerne om free public libraries <strong>for</strong>billede <strong>for</strong> Stationsbyudstillin-<br />

gens Folkebibliotek på Landsudstillingen i Århus 1909. Med Stationsbyudstillingens<br />

Folkebiblioteksmodel blev den hjemlige indretning fra s<strong>og</strong>ne- <strong>og</strong> almuebibliotekerne<br />

bevaret, samtidig med at det blev indrettet med åbne hylder <strong>og</strong> fri adgang til bøgerne<br />

(Dahlkild, 2006a:126).<br />

Biblioteket var indrettet som et lille etrumsbibliotek. Karakteristisk var både<br />

sammenbygningen med <strong>for</strong>samlingshuset, muligheden <strong>for</strong> et lille haveanlæg <strong>for</strong>an<br />

biblioteket <strong>og</strong> naturligvis i særdeleshed, de åbne hylder. Selve biblioteksrummet var<br />

indrettet med høje vinduer over reolerne som sikrede et godt lysindfald samt billedud-<br />

smykning <strong>og</strong> potteplanter (Dahlkild, 2006b:186).<br />

De åbne hylder gav anledning til diskussion. For bibliotekspioner Andreas<br />

Schack Steenberg handlede det om det demokratiske valg. Hvis man fik mulighed <strong>for</strong> at<br />

få b<strong>og</strong>en i hånden, kunne man selv vurdere, om det var en b<strong>og</strong> man havde brug <strong>for</strong>, <strong>og</strong><br />

dermed <strong>og</strong>så få større kendskab til bøgerne (Dahlkild, 2006b:176; Dahlkild, 2007b:44).<br />

Modstanden mod de åbne hylder handlede blandt andet om faren <strong>for</strong> tyveri <strong>og</strong> at bø-<br />

gerne blev sat <strong>for</strong>kert på plads <strong>og</strong> dermed ikke kunne genfindes 9 (Dahlkild, 2006b:178).<br />

Selvom der overvejende var tilslutning til de åbne hylder i Danmark (Dahlkild,<br />

2007b:44), udvikledes en række mellem<strong>for</strong>mer, f.eks. af reoler med trådnet (Dahlkild,<br />

2007b:45). Modelbiblioteket på Stationsbyudstillingen, <strong>og</strong> særligt de åbne hylder, skul-<br />

le blive <strong>for</strong>billede <strong>for</strong> senere biblioteksbyggerier (Dahlkild, 2007b:44), men den hjemli-<br />

ge indretning blev efterhånden udkonkurreret af en mere institutionaliseret stil, der<br />

vandt indpas efter Biblioteksloven fra 1920 (Dahlkild, 2006a:128).<br />

9 Historien ser ud til at gentage sig her 100 år efter, hvor biblioteker flere <strong>og</strong> flere steder får selvbetjente<br />

åbningstimer <strong>og</strong> dermed må bygges om, med videoovervågning <strong>og</strong> adgangskontrolsystemer. Her har der<br />

d<strong>og</strong> ikke kun været tale om en demokratisk udvidelse af biblioteket, men snarere en måde at undgå<br />

lukning af filialer. Man dristes til at sige en besparelse. Senest (april 2011) på Hornbæk Bibliotek som<br />

åbnede selvbetjeningsbibliotek d. 24. marts 2011:<br />

http://helsbib.dk/biblioteker/hornbaek/bl<strong>og</strong>/hornbaek-bibliotek-udvidet-aabningstid-mereselvbetjening<br />

20


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Ole Sorrings illustrationer fra b<strong>og</strong>en Biblioteksbyggeri, viser udviklingen af ind-<br />

retningen af biblioteksrummet. I starten af 1900-tallet dominerede det lille etrums-<br />

bibliotek sammen med det lille flerrumsbibliotek, som var en videreudvikling af lejlig-<br />

hedsbibliotekerne.<br />

Billede 2: Lille etrums- <strong>og</strong> lille flerrumsbibliotek<br />

Biblioteket som <strong>viden</strong>stempel<br />

I <strong>for</strong>længelse af den første danske bibliotekslov i 1920 <strong>og</strong> med oprettelsen af<br />

Statens Bibliotekstilsyn samme år, arbejdedes der på en modernisering <strong>og</strong> rationalise-<br />

ring af folkebibliotekerne. Der blev, som nævnt, hentet inspiration fra de amerikanske<br />

Carnegie-biblioteker, men <strong>og</strong>så fra den franske oplysningsarkitektur (Dahlkild,<br />

2006a:129). Andrew Carnegie fik, af økonomiske årsager, udarbejdet en vejledning til<br />

seks praktiske planløsninger <strong>for</strong> biblioteksbyggerier i <strong>for</strong>skellig størrelse. Fælles <strong>for</strong><br />

planerne var en trappe midt <strong>for</strong> bygningen, der førte op til en høj stueetage, med vok-<br />

senafdeling i midten af bygningen, samt læsesal <strong>og</strong> børnebibliotek i hver sin side. I<br />

kælderen var der plads til <strong>for</strong>edragssal (Dahlkild, 2007b:46-47).<br />

21


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Der kan anes en lighed til den franske oplysningsarkitekt Etienne-Louis Boullées<br />

store biblioteksutopi fra den franske oplysningstid (Dahlkild, 2006b:245) (se <strong>og</strong>så bil-<br />

lede 33) <strong>og</strong> <strong>viden</strong>stemplerne kan da <strong>og</strong>så ses som ”den lille universalsamling” (Dahlkild,<br />

2007b:48).<br />

I Skandinavien fik modellen <strong>og</strong>så betydning, d<strong>og</strong> i en mere <strong>for</strong>enklet udgave.<br />

Resultatet blev et idealtypisk biblioteksbyggeri, det klassicistiske <strong>viden</strong>stempel, der<br />

arkitektonisk er <strong>for</strong>bundet med nyklassicismen <strong>og</strong> dennes idealer om enkelthed <strong>og</strong><br />

symmetri (Dahlkild, 2006b:242). I den klassiske periode havde arkitekturen refereret<br />

til en ophøjet sandhed. Den så at sige henviste til det himmelske, med sine geometri-<br />

ske <strong>og</strong> symmetriske <strong>for</strong>mer (Bech-Danielsen 2004:34). Biblioteksbyggeriet kom til at<br />

bære præg af denne ophøjethed, med trapper op mod indgangen <strong>og</strong> ofte med søjler,<br />

som efterlignede antikkens ”templer som skrin <strong>for</strong> gudernes hellige skatte” (Dahlkild,<br />

2006b:242). Den særlige grundplan i <strong>viden</strong>stemplerne blev idealtypisk, <strong>og</strong>så i Dan-<br />

Billede 3: Sommerfugle- eller T-type<br />

mark. Grundplanen var symmetrisk,<br />

opbygget som en sommerfugl eller et<br />

T, med indgang <strong>og</strong> voksenudlån i<br />

”kroppen” <strong>og</strong> børnebibliotek <strong>og</strong> læse-<br />

sal i hver sin ”vinge” (Dahlkild,<br />

2006a:128).<br />

Sommerfugleplanen indførtes<br />

allerede i både Næstved <strong>og</strong> Hjørring<br />

biblioteker i 1921. Biblioteket i Næst-<br />

ved blev indrettet i tidligere lokaler <strong>og</strong><br />

Hjørring Bibliotek blev moderniseret<br />

<strong>og</strong> nyindrettet (Dahlkild, 2006b:212-<br />

215). I 1927 flyttede Hjørring Bibliotek<br />

til en nybygning, der i særdeleshed<br />

lignede Carnegie-bibliotekerne.<br />

22


Billede 4: Hjørring Bibliotek 1927<br />

På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Videnstemplernes sommerfugleplan eller T-plan har dannet grundplan <strong>for</strong><br />

mange biblioteker. Basilikatypen byggede videre på T-typen, nu med vingerne slået<br />

sammen, <strong>og</strong> galleritypen var en udvidelse heraf, med galleri langs de tre vægge i vok-<br />

senudlånet, som hermed gav ekstra plads nedenunder, der f.eks. kunne udnyttes til<br />

nærmagasin. Midten<br />

af bygningerne var<br />

ofte højere end re-<br />

sten af resten af<br />

byggeriet, <strong>for</strong> at få<br />

plads til vinduer <strong>og</strong><br />

derved ekstra lys.<br />

Billede 5: Basilikatypen<br />

23


Billede 6: Galleritypen<br />

På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Af denne type karakteri-<br />

stiske biblioteksbyggeri<br />

fra 1920’erne <strong>og</strong> 30’erne<br />

kan særligt nævnes Hjør-<br />

ring Bibliotek (1927), År-<br />

hus Kommunebibliotek<br />

(1934), Frederiksberg<br />

Bibliotek (1935) (Dahlkild,<br />

2006a:128) <strong>og</strong> Svendborg<br />

Bibliotek (1937) (Sorring,<br />

1974:67), se bilag 1.<br />

Voksenudlånet var bibliotekets centrale rum. Det var det største rum, <strong>og</strong> <strong>og</strong>så<br />

det højeste, på grund af vinduernes placering. Læsesalen lå til den ene side <strong>og</strong> som<br />

n<strong>og</strong>et nyt, var der til den anden side en afdeling <strong>for</strong> børn. Med de åbne hylder fulgte<br />

en <strong>vækst</strong> af både læsestof <strong>og</strong> læsere. Kvinder <strong>og</strong> børn havde før kunnet benytte leje-<br />

biblioteker <strong>og</strong> læse<strong>for</strong>eninger, men de vigtige <strong>for</strong>eninger <strong>og</strong> klubber var <strong>for</strong>beholdt<br />

mænd (Dahlkild, 2007b:42). Med de nye biblioteker blev der plads til både mænd,<br />

kvinder <strong>og</strong> børn. Der var d<strong>og</strong> stadig biblioteker med opdeling af læsesale til mænd <strong>og</strong><br />

kvinder <strong>og</strong> særlige adgangs<strong>for</strong>hold til børneafdelingen. Synet på børn var ikke, at de<br />

skulle have børnebiblioteker <strong>for</strong> at more sig, men at de ”ved hjælp af oplysning <strong>og</strong> ud-<br />

dannelse gradvist kunne kulturaliseres”, <strong>for</strong> at kunne blive rigtige voksne (Balling,<br />

2011:10). På Stationsbyudstillingens Folkebibliotek, der med sit etrums bibliotek netop<br />

ikke havde særlige rum, var der indrettet et særligt børnebord (Dahlkild, 2006b:245).<br />

Selve indretningen med de nu åbne hylder, medførte at man indrettede ud-<br />

lånssalen med en panoptisk indretning <strong>for</strong> at bevare kontrol <strong>og</strong> orden (Dahlkild,<br />

24


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

2006b:202). Med Stationsbyudstillingens Folkebibliotek <strong>for</strong> øje, var der i begyndelsen<br />

af 1920’erne <strong>og</strong>så <strong>for</strong>tsat et hjemligt præg på indretningen, men efterhånden t<strong>og</strong> insti-<br />

tutionaliseringen over, i <strong>for</strong>m af b<strong>og</strong>udgivelser med retningslinjer <strong>for</strong> godt biblioteks-<br />

byggeri samt anmeldelser <strong>og</strong> retningsgivende artikler i bibliotekstidsskrifterne (Dahl-<br />

kild, 2006b:193ff). Bibliotekstilsynet udgav i 1921 publikationen Biblioteksinventar. En<br />

samling tegninger som mønsterindretning, med Carl Jørgensens tegninger til det in-<br />

ventar, der var blevet lavet til Kalundborg Bibliotek som blev indviet i 1920 (Dahlkild,<br />

2006b:195). Også i Læreb<strong>og</strong> i Biblioteksteknik fra 1922 af Thomas Døssing, Svend Dahl<br />

<strong>og</strong> Jørgen Banke var der et afsnit om bibliotekslokaler <strong>og</strong> deres indretning. Det var<br />

skrevet af Steenberg <strong>og</strong> gav både udførlige henvisninger til hvilke krav der helst skulle<br />

tilgodeses ved biblioteksbyggeri <strong>og</strong> henvisning til Carls Jørgensens konkrete tegninger.<br />

Sommerfugletypen blev introduceret med <strong>for</strong>skellige planer <strong>og</strong> <strong>og</strong>så behovet <strong>for</strong> <strong>for</strong>e-<br />

dragssal <strong>og</strong> studiekredsrum fremhævedes. Steenbergs nøgleord var praktisk, let <strong>og</strong><br />

bekvemt (Dahlkild, 2006b:196).<br />

I perioden frem til 2. verdenskrig blev de klassicistiske <strong>viden</strong>stempler gradvist<br />

påvirket af modernismen. (Dahlkild, 2006b:261). Fokus på det monumentale blev min-<br />

dre <strong>og</strong> nye <strong>for</strong>mer <strong>og</strong> materialer fik større betydning. Fornyelserne var primært på det<br />

ydre (Dahlkild, 2006b:261). Lige før 2. verdenskrig blev Nyborg Bibliotek bygget. Det<br />

stod i skærende kontrast til tidens øvrige biblioteksbyggerier ved fraværet af det mo-<br />

numentale ydre. Biblioteksbyggeriet skulle tage hensyn til beliggenheden i det histori-<br />

ske område mellem byen <strong>og</strong> slottet <strong>og</strong> der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor<br />

placeringens vigtighed blev understreget (Dahlkild, 2006b:287). Biblioteket er blevet<br />

betegnet som ”et epokegørende hovedværk inden <strong>for</strong> en ny bibliotekstype..” (Dahlkild,<br />

2006b:286) <strong>og</strong> har, med sin funktionelle tradition, med anvendelsen af den danske <strong>og</strong><br />

nordiske byggetraditions tegl <strong>og</strong> træ <strong>og</strong> med modernismens asymmetriske <strong>og</strong> transpa-<br />

rente rum, præget biblioteksbyggeriets udvikling i efterkrigstiden (Dahlkild,<br />

2006a:131).<br />

25


Billede 7: Nyborg Bibliotek 1939<br />

På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Velfærdsbibliotekerne<br />

Med opbygningen af den danske velfærdsstat <strong>og</strong> grundideen om social sikker-<br />

hed <strong>og</strong> lige muligheder <strong>for</strong> alle, blev det <strong>og</strong>så statens opgave at sikre borgernes åndeli-<br />

ge velfærd. I september 1961 oprettedes Ministeriet <strong>for</strong> Kulturelle Anliggender (Kul-<br />

turministeriet, [u.å].) som bibliotekerne herefter kom til at høre under <strong>og</strong> i 1964 ved-<br />

tages ”Verdens bedste bibliotekslov” (Svane-Mikkelsen, 2005:188), som blandt andet<br />

udmærker sig ved indførelsen af kommunal bibliotekspligt, fri låneret <strong>og</strong> en udvidelse<br />

af materialerne, til at omfatte andet end bøger. Periodens opsving satte gang i udbyg-<br />

ning af især <strong>for</strong>stæder med hele nye bydele, hvilket resulterede i mange nybyggerier af<br />

både skoler, sundhedsinstitutioner, administration <strong>og</strong> kultur samt biblioteker. Samtidig<br />

vandt både nye byggematerialer <strong>og</strong> byggeteknikker frem. Velfærdsbibliotekerne er,<br />

som ordet siger, biblioteksbygninger fra velfærdssamfundets opblomstringstid.<br />

Med det modernes opståen, blev det traditionelle samfunds traditionelle tan-<br />

kegang ud<strong>for</strong>dret, <strong>og</strong>så inden<strong>for</strong> arkitekturen. Måden hvorpå man havde betragtet<br />

verden <strong>for</strong>andredes, <strong>og</strong> dette medførte at man begyndte at <strong>for</strong>andre verden. Nye ideer<br />

medførte, at den fysiske verden blev <strong>for</strong>andret. Hermed <strong>og</strong>så de omgivelser som men-<br />

nesker lever i <strong>og</strong> danner deres erfaringer ud fra, hvilket igen genererer nye ideer <strong>og</strong><br />

dermed ændringer i omgivelserne (Bech-Danielsen, 2004:32). Hvor arkitekter før hav-<br />

de afspejlet <strong>og</strong> gengivet en på <strong>for</strong>hånd given orden, stod man nu i en ny fri verden fuld<br />

af muligheder (Bech-Danielsen, 2004:33). I takt med industrialiseringens fremmarch<br />

26


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

opstod nye måder at drive <strong>for</strong>retning på 10 , dem<strong>og</strong>rafien ændrede sig som urbaniteten<br />

t<strong>og</strong> til <strong>og</strong> lønarbejderen, <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så en klar opdeling af arbejdstid <strong>og</strong> fritid, op-<br />

stod. Samtidig <strong>for</strong>andrede natur<strong>viden</strong>skaben, <strong>og</strong> den <strong>viden</strong>skabelige indsigt i stort set<br />

alt, den måde hvorpå verden blev betragtet (Bech-Danielsen, 2004:32). Bech-Danielsen<br />

beskriver hvordan alting blev valgfrit <strong>og</strong> hvordan modernismens arkitekter frigjorde sig<br />

fra både historien 11 , traditionen 12 <strong>og</strong> stedet 13 (Bech-Danielsen, 2004:41-55). Målsæt-<br />

ningen var ikke blot at udvikle ny arkitektur, men et helt nyt samfund, en ny kultur<strong>for</strong>m<br />

(Bech-Danielsen, 2004:44). En af de store <strong>for</strong>talere, Le Corbusier, opstillede i sine tek-<br />

ster grundlaget <strong>for</strong> modernismens arkitekturkoncept. Denne ideol<strong>og</strong>i fik gennemslags-<br />

kraft blandt andet <strong>for</strong>di Le Corbusier havde evne til at realisere idealerne i konkrete<br />

byggerier (Bech-Danielsen, 2004:191-192) <strong>og</strong> fik, <strong>og</strong>så i Danmark, en stor betydning <strong>for</strong><br />

udviklingen af byggerier i hele det 20. århundrede (Bech-Danielsen, 2004:46). Moder-<br />

nismens arkitektur var en blanding af frihedens stil, den sociale funktion, tanken om at<br />

udligne klasse<strong>for</strong>skellen <strong>og</strong> om at højne svage befolkningsgruppers miljøstandard<br />

(Bech-Danielsen, 2004:10).<br />

Selvom modernismens arkitektoniske tankegang blev <strong>for</strong>muleret i begyndelsen<br />

af 1900-tallet (Bech-Danielsen, 2004:55) var det først efter 2. verdenskrig at moder-<br />

nismens arkitektur <strong>for</strong> alvor blev synlig i det danske biblioteksbyggeri. Den danske ver-<br />

sion af modernismen byggede på en vis skepsis <strong>og</strong> inden<strong>for</strong> by- <strong>og</strong> bygningsarkitektur<br />

var Poul Henningsen hoved<strong>for</strong>fatter i om<strong>for</strong>muleringen af modernismens idealer til<br />

den danske funktionalisme. Det nye var godt, men skulle kun anvendes, hvis det var<br />

<strong>for</strong>nuftigt (Bech-Danielsen, 2004:196). 1960’ernes <strong>og</strong> 1970’ernes biblioteksbyggerier<br />

bar præg af denne funktionalisme. Det var funktionen, der blev det vigtigste <strong>for</strong>mål<br />

med bygningen <strong>og</strong> dekoration <strong>og</strong> pynt uden funktioner skulle fjernes til <strong>for</strong>del <strong>for</strong> de<br />

enkle rene <strong>for</strong>mer.<br />

10<br />

F.eks. andelsbevægelsen<br />

11<br />

Det overordnede ideal var det frie samfund, som gjorde at den klassiske hierarkiske arkitektur måtte<br />

<strong>for</strong>kastes (Bech-Danielsen, 2004:41).<br />

12<br />

Traditionen virkede ødelæggende <strong>for</strong> nytænkningen (Bech-Danielsen, 2004:46)<br />

13<br />

Præfabrikation blev mulig <strong>og</strong> dermed var man ikke længere afhængig af sæsoner <strong>og</strong> vejr (Bech-<br />

Danielsen, 2004:50-51).<br />

27


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Som nævnt stod Nyborg Bibliotek (1939) som et tidligt udtryk <strong>for</strong> det kommen-<br />

de moderne bibliotek. Det <strong>for</strong>enende tradition med modernitet, men det brød med<br />

<strong>viden</strong>stemplernes monumentalisme <strong>og</strong> bød i stedet folk ind i de lave længer, med let<br />

adgang <strong>og</strong> lyse rum (Dahlkild, 2006b:286ff). Inddelingen af biblioteket var d<strong>og</strong> stadig<br />

klassisk, med udlånssal, læsesal <strong>og</strong> børnebibliotek. Bygningen havde nu fået vinduer i<br />

øjenhøjde <strong>og</strong> som n<strong>og</strong>et nyt var reolerne opstillet vinkelret ud fra væggene, så det gav<br />

udsyn.<br />

Modernismens biblioteksarkitektur (som resten af velfærdsarkitekturen) fra<br />

1960’erne var en blanding af det frie, rene udtryk, den sociale funktion <strong>og</strong> hele tanken<br />

om at udligne klasse<strong>for</strong>skellen. Modernitetens arkitekter så en mulighed i, at arkitektu-<br />

ren kunne bruges til at <strong>for</strong>bedre samfundet (Bech-Danielsen, 2004:10). Et kendetegn<br />

<strong>for</strong> velfærdsbibliotekerne var den åbenhed <strong>og</strong> transparens der kom til at præge mange<br />

af bygningerne. Drehn-Knudsen skriver i b<strong>og</strong>en Folkebiblioteker i Danmark fra 1967<br />

meget malende:<br />

”I 1960-ernes danske bibliotek er der læsepladser overalt, med<br />

moderne stole i bekvem nærhed af håndbøger <strong>og</strong> blade. Ingen steder<br />

lukkes man inde i mørke båse blandt reolerne. Der er brede udsyn til<br />

træer, huse <strong>og</strong> himmel uden<strong>for</strong>, <strong>og</strong> solskinnet kommer ind <strong>og</strong> spiller i<br />

glasvæggene, de lyse reoler <strong>og</strong> gardinernes festlige farver. [..] Alle afdelinger<br />

står i levende <strong>for</strong>bindelse med hinanden. Der er ingen spærrende<br />

vægge, ingen besværlige trapper, ingen lukkede døre. Den besøgende<br />

lokkes fra rum til rum <strong>og</strong> opdager stadig nye muligheder” (Drehn-<br />

Knudsen, 1967:48).<br />

Af eksempler på den nye byggestil kan nævnes Lille Værløse Bibliotek (1964),<br />

Lyngby Stadsbibliotek (1968), Rødovre Bibliotek (1969) <strong>og</strong> Helsingør Bibliotek (1971),<br />

se bilag 2. Fælles <strong>for</strong> de tre første er placeringen enten som en del af, eller tæt ved<br />

bycentret. Alle fire var placeret i eller ved grønne områder. Lyngby <strong>og</strong> Rødovres byg-<br />

ninger huser stadig bibliotekerne, mens Helsingør netop (oktober 2010) er blevet flyt-<br />

tet til nye lokaler.<br />

Det åbne bibliotek er i sandhed blevet en realitet. Byggerierne bar præg af ti-<br />

dens nye materialer, særligt beton, stål <strong>og</strong> glas. Hvor bibliotekerne før kun havde haft<br />

vinduer, der hvor det kunne lade sig gøre over reolerne, bygges velfærdsbibliotekerne<br />

28


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

nærmest kun af glas. Særligt Lyngby Stadsbibliotek, hvis facade var næsten 100 % glas,<br />

men <strong>og</strong>så Horsens Centralbibliotek fra 1960 var en nyskabelse, med sin gennemgående<br />

glasfacade <strong>og</strong> med alle de væsentlige funktioner samlet i én etage <strong>og</strong> i et rum 14 . I det<br />

hele taget var de nye biblioteksbygninger temmelig ens <strong>og</strong> kunne, som Drehn-Knudsen<br />

beskrev det, betegnes: bredt, lavt <strong>og</strong> fladt (Drehn-Knudsen, 1967:94). Indretningen af<br />

biblioteksrummet i udlånssal <strong>og</strong> læsesal er ikke længere nok. Nye medietyper kom til<br />

<strong>og</strong> <strong>og</strong>så nye brugere. Der kom igen fokus på bibliotekernes grundplan <strong>og</strong> b<strong>og</strong>en Folke-<br />

biblioteksbygningen fra 1967, der er et resultat af ”Bibliotekstilsynets udvalg til udar-<br />

bejdelse af normer <strong>for</strong> folkebiblioteksbygninger” (Plovgaard, 1967:9), sætter fokus på<br />

især fleksibiliteten. Etrumsbiblioteket vender tilbage som moderne etrumsbibliotek<br />

eller familiebibliotek. Også Typebiblioteket vinder indpas i tiden frem mod b<strong>og</strong>ens ud-<br />

givelse. Typebiblioteket, eller modulbiblioteket, ses som et nyt mønsterbibliotek. Det<br />

er en udvidelse af det store etrumsbibliotek, nu med mødeafdeling <strong>og</strong> mulighed <strong>for</strong><br />

stor fleksibilitet i udlånsrummet. Typebiblioteket bygges i moduler <strong>og</strong> kan derved nemt<br />

tilpasses det kommende biblioteks behov både størrelsesmæssigt <strong>og</strong> placeringsmæs-<br />

sigt.<br />

Billede 8: Det store etrumsbibliotek<br />

14 http://www.horsensleksikon.dk/index.php/Horsens_Bibliotek<br />

29


Billede 9: Typebiblioteket<br />

På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Indretningen af det nye store etrumsbibliotek med børn <strong>og</strong> voksne i samme<br />

rum, afspejler den ændrede opfattelse af børn, fra ”tomme kar til kompetente væs-<br />

ner” (Balling, 2011:10), blandt andet ansporet af Philippe Ariés b<strong>og</strong> Barndommens hi-<br />

storie, der udkom på dansk i 1962. I takt med 1970’ernes samfundsmæssige ændrin-<br />

ger, der betød et opgør med traditionelle værdier <strong>og</strong> en afvisning af den etablerede<br />

kultur, opstod såkaldte subkulturer, der betød at f.eks. kvinder, arbejdere, indvandrere<br />

<strong>og</strong> unge definerede sig ud fra et andet værdimæssigt grundlag end resten af befolknin-<br />

gen (Balling, 2011:10). Også opgøret mellem fin- <strong>og</strong> massekultur åbnede op <strong>for</strong> et end-<br />

nu bredere tilbud <strong>og</strong> nye medier som f.eks. hobbylitteratur <strong>og</strong> fremmedspr<strong>og</strong>et littera-<br />

tur, men <strong>og</strong>så tegneserier <strong>og</strong> lp-plader, vandt indpas i bibliotekerne.<br />

Bibliotekerne fra 1960’erne <strong>og</strong> 1970’erne skiller sig ud fra tidligere tiders biblio-<br />

teksbyggeri. Selvom de ikke nødvendigvis ligner hinanden alle sammen, er der d<strong>og</strong><br />

store fællestræk i tænkningen. Fælles <strong>for</strong> biblioteker i f.eks. Hørsholm 15 (1956), Hor-<br />

sens (1960), Lille Værløse (1964), Lyngby (1968), Rødovre (1969) <strong>og</strong> Helsingør (1971),<br />

<strong>og</strong> samtidig modsætning til <strong>viden</strong>stemplerne, var de store åbne rum, med direkte ind-<br />

gang fra gadeniveau. Nyborg Bibliotek havde tidligere vist vejen <strong>for</strong> direkte indgang.<br />

Nu var den ophøjede trappe væk <strong>og</strong> adgangen til oplysning <strong>og</strong> <strong>viden</strong> lå lige<strong>for</strong>. Skran-<br />

ken blev enten placeret <strong>for</strong> sig selv ved indgangen eller lige først <strong>for</strong> i det store udlåns-<br />

15 Hørsholm var den første biblioteksbygning der blev bygget med et stort rum (Drehn-Knudsen<br />

1967:108)<br />

30


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

rum 16 . Herefter blev udlånsrummene delt op ved hjælp at flytbare skillevægge <strong>og</strong> reo-<br />

ler, som dannede rum i rummet til f.eks. børneafdeling, musikafdeling <strong>og</strong> avislæsestue.<br />

Reolerne blev placeret vinkelret på vinduespartierne der som oftest åbnede op mod<br />

grønne områder med søer <strong>og</strong> parkanlæg. Afdelingerne indrettedes med behagelige <strong>og</strong><br />

praktiske møbler. Der var gulvtæpper under de lave borde <strong>og</strong> fokus på dansk møbelde-<br />

sign <strong>og</strong> de <strong>for</strong>skellige populære arkitekter blev brugt flittigt.<br />

Der var d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så kritik af de nye typer biblioteker. Bibliotekar Kurt Sørensen<br />

kritiserer i B<strong>og</strong>ens Verden i 1970 Lyngby Stadsbibliotek. Han mener storrumsbibliote-<br />

ket minder <strong>for</strong> meget om stormagasiner fra 1910. Hans pointe er, at folk kan lide at<br />

klumpe sig sammen, men ikke har mulighed <strong>for</strong> dette, <strong>for</strong>di indretningen er mere<br />

stormagasin end strøgkvarter. Kulturen er ændret fra at ”købe ind” til at ”shoppe”,<br />

altså mere u<strong>for</strong>pligtende, <strong>og</strong> Sørensen mener, at biblioteker ”bør åbne sig mod gaden<br />

<strong>og</strong> suge folk til sig” <strong>og</strong> ikke som Lyngby trække sig <strong>for</strong>nemt tilbage (Sørensen, 1970) 17 .<br />

I løbet af perioden fra velfærdsbibliotekerne til 00’ernes ikonbyggeri sker der<br />

en kæmpe udvikling i biblioteksvæsnet, ikke mindst med indførslen af EDB. Op gennem<br />

1970’erne <strong>og</strong> 80’erne <strong>for</strong>tsætter udviklingen med udvidelse af bibliotekets funktioner<br />

<strong>og</strong> nye bibliotekstyper opstår, som f.eks. kombi-biblioteket.<br />

00’ernes ikonbiblioteker<br />

Ifølge Den Store Danske betyder ikon enten et grafisk symbol på en computer-<br />

skærm, et helligt billede i den ortodokse kirke eller et spr<strong>og</strong>ligt tegn med en motiveret<br />

sammenhæng mellem indhold <strong>og</strong> udtryk 18 . Ordb<strong>og</strong> over det danske Spr<strong>og</strong> beskriver<br />

ikon som et billede eller en afbildning 19 , mens Den Danske Ordb<strong>og</strong> <strong>og</strong>så har tre <strong>for</strong>kla-<br />

ringer, et ikon som billedsymbol på computeren, et kultbillede af en hellig person eller,<br />

det bedst betegnende i denne sammenhæng, et symbol på eller indbegrebet af ten-<br />

16 Frederiksberg Bibliotek placerede skranken i et <strong>for</strong>rum allerede i 1935, <strong>og</strong> der står den, den dag i dag.<br />

17 Kurt Sørensen blev kendt <strong>for</strong> at tage rundt på biblioteksbesøg <strong>og</strong> <strong>for</strong> sine mange, <strong>og</strong>så kritiske, artikler<br />

i bl.a. B<strong>og</strong>ens Verden.<br />

18 http://www.denstoredanske.dk<br />

19 http://www.ordnet.dk/ods<br />

31


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

denser i tiden 20 . Også sammenhængen mellem indhold <strong>og</strong> udtryk beskriver den lighed<br />

et ikon kan have med andre ting.<br />

Ifølge den amerikanske arkitekt Charles Jencks, som har skrevet b<strong>og</strong>en The Ico-<br />

nic Building, er der, siden midten af 1990’erne, dukket en ny type arkitektur op. Den<br />

tidligere tradition <strong>for</strong> monumental arkitektur er blevet ud<strong>for</strong>dret af det han kalder eks-<br />

pressive landmarks (Jencks, 2005:7). Skiftet skete ifølge Jencks, med det han kalder<br />

Bilbao-effekten. Guggenheim Museet i Bilbao 21 (bygget 1993-97), tegnet af Frank Geh-<br />

ry, var så anderle-<br />

des på alle måder<br />

<strong>og</strong> gjorde op med<br />

”tabuer, ”sømme-<br />

lighedens tvang”,<br />

karré-arkitektur <strong>og</strong><br />

den retvinklede<br />

verden” (Jencks,<br />

2005:9, min over-<br />

sættelse) <strong>og</strong> frisatte<br />

på den måde arki-<br />

tekterne fra tidlige-<br />

re traditioner. Mu-<br />

Billede 10: Guggenheim Museet, Spanien<br />

seumsbygningen blev det 20. århundredes mest berømte bygning (2005:11).<br />

Selvom Guggenheim Museet kostede 100 millioner $, så betød det, at byen fik<br />

vendt en dalende skibsindustri til en stigende kulturindustri. Museet fik 1,3 millioner<br />

ekstra besøgende bare det første år (Jencks, 2005:18). 87 % af de besøgende kom fra<br />

andre områder end Bilbao, hvilket <strong>og</strong>så betød en stigning i turismeindtægter på 400<br />

millioner $ på 2 år (Jencks, 2005:19). Bilbao-effekten er altså ikke kun på det arkitekto-<br />

niske niveau, <strong>og</strong>så muligheden <strong>for</strong> økonomisk <strong>vækst</strong> <strong>og</strong> øjeblikkelig berømmelse, har<br />

fået byer i hele verden til at konkurrere på ikonbyggeri (Jencks, 2005:19). Ikonbygge-<br />

rier har naturligvis eksisteret før 1990’erne. Jencks fremhæver, at traditionen med at<br />

20 http://www.ordnet.dk/ddo<br />

21 http://www.guggenheim-bilbao.es/?idioma=en<br />

32


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

byggge ikonbyggerier går helt tilbage til oldtiden, men at det er mængden af ikonbyg-<br />

gerier i dag der er unik (Jencks, 2005:23). Ikonbegrebet bliver altså både brugt om<br />

tidens nyeste arkitektur, men <strong>og</strong>så om tidligere tiders monumenter. Det beskriver byg-<br />

gerier der skiller sig ud, som ligger smukt <strong>og</strong> som kan ses som landmarks, det vil sige<br />

n<strong>og</strong>et der er skelsættende, både i arkitektur <strong>og</strong> i placering. Landmark-betydningen var<br />

oprindeligt et ge<strong>og</strong>rafisk vartegn. I moderne betydning er et landmark <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et let<br />

genkendeligt som f.eks. et monument eller en bygning. Afledt heraf er udtrykket fyr-<br />

tårne eller kulturelle fyrtårne, som <strong>og</strong>så bruges til at betegne ikonbyggerier. "Betyd-<br />

ningen af kulturelle fyrtårne knytter [..] ofte an til en <strong>for</strong>ståelse af det exceptionelle <strong>og</strong><br />

storslåede, typisk i <strong>for</strong>m af bygningsværker, der tilskrives stor signalværdi <strong>og</strong> stor øko-<br />

nomisk værdi” (Sørensen, Kjølbæk & Bærenholdt, 2009:11). Der findes en meget bred<br />

brug af begreberne i litteraturen, hvor<strong>for</strong> jeg her vælger at se begrebet ikonbiblioteker<br />

ud fra følgende: biblioteksbygninger der er skelsættende, som er let genkendelige <strong>og</strong><br />

som kan bruges til at navigere efter. Spektakulært byggeri, men <strong>og</strong>så æstetisk smukke<br />

bygninger.<br />

Et eksempel på et kulturelt fyrtårn inden<strong>for</strong> biblioteksbyggeri kunne være Mid-<br />

delfart Bibliotek, KulturØen 22 tegnet af arkitekt John Lassen fra firmaet Schmidt, Ham-<br />

mer <strong>og</strong> Lassen <strong>og</strong> åbnet i 2005.<br />

Billede 11: Middelfart Bibliotek, KulturØen<br />

22 http://www.middelfartbibliotek.dk/Om-Kultur%C3%98en.aspx?ID=130<br />

33


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Schmidt, Hammer <strong>og</strong> Lassen har blandt andet <strong>og</strong>så tegnet Den Sorte Diamant<br />

(1999) tilbygningen til Det Kongelige Bibliotek, der kan betegnes som det første danske<br />

ikonbibliotek, samt Halmstad Stadsbibliotek, Sverige (2006) <strong>og</strong> Multimediehuset (det<br />

nye hovedbibliotek i Århus som skal stå færdig i 2014) som begge <strong>og</strong>så kan betegnes<br />

som ikonbiblioteker, se bilag 3.<br />

Biblioteket Kulturværftet i Helsingør, tegnet af AARTS <strong>og</strong> åbnet i 2010 er sene-<br />

ste ikonbyggeri inden<strong>for</strong> biblioteker i Danmark. Det adskiller sig ved ikke at være ny-<br />

bygget, men med <strong>for</strong>nyelse af, <strong>og</strong> tilbygning til, de gamle værftsbygninger. I lighed med<br />

føromtalte ikonbiblioteker, ligger Biblioteket Kulturværftet <strong>og</strong>så som et kulturelt fyr-<br />

tårn ved vandet.<br />

Billede 12: Biblioteket Kulturværftet, Helsingør<br />

34


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Fra udlandet kan især fremhæves Seattle Central Library, USA (2004), Bibli-<br />

otheca Alexandrina, Egypten (2002) samt Cerritos Library, USA (2002), som i øvrigt<br />

minder en del om Guggenheim Museet.<br />

Billede 13: Seattle Central Library Billede 14: Bibliotheca Alexandrína<br />

Billede 15: Cerritos Library<br />

Billederne taler et tydeligt spr<strong>og</strong> omkring arkitekturen. Her er hverken symme-<br />

tri i bygning eller indretning <strong>og</strong> de adskiller sig væsentligt fra både <strong>viden</strong>stempler <strong>og</strong><br />

velfærdsbyggerierne. De adskiller sig <strong>og</strong>så fra hinanden <strong>og</strong> man kan få det indtryk, at<br />

det på en eller anden måde gælder om at være så <strong>for</strong>skellige fra hinanden som mulig.<br />

Ser man tilbage i biblioteksbyggerihistorien skildret i dette kapitel, så er et af kende-<br />

tegnene, at man ofte har kigget på andre biblioteksbyggerier <strong>og</strong> prøvet at efterligne<br />

dem, ja ligefrem lavet bøger med retningslinjer <strong>for</strong> godt biblioteksbyggeri. Efter at Bil-<br />

bao-effekten har frisat arkitekterne <strong>og</strong> alt er blevet tilladt, er der ikke længere n<strong>og</strong>en<br />

regler <strong>for</strong>, hvordan et godt bibliotek ser ud. Der er d<strong>og</strong> stadig ligheder mellem ikon-<br />

bibliotekerne. Hvor det kan lade sig gøre, placeres mange af nutidens biblioteksbygge-<br />

35


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

rier ganske tæt på vandet. Ikonbyggerierne er præget af stålkonstruktioner, glas, orga-<br />

niske <strong>for</strong>mer samt nye <strong>og</strong> gamle materialer i nye kombinationer. Selvom man vil kunne<br />

hævde, at mange af disse materialer allerede kom frem i velfærdsbyggerierne, adskil-<br />

ler brugen af dem sig ved asymmetrien <strong>og</strong> de ofte skæve eller buede linjer. Og selvom<br />

den nye arkitektur er meget ”millennium” så ses der d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så stadig træk tilbage i ti-<br />

den. Som eksempel kan nævnes, at Halmstad Stadsbibliotek fra 2008 har visse ligheder<br />

med Le Corbusiers Ronchamp Church bygget 1950-55.<br />

Billede 16: Ronchamp Church<br />

Billede 17: Halmstad Stadsbibliotek<br />

Ikonbibliotekernes grundplaner er ikke længere til at sætte i bås. Hvor både vi-<br />

denstemplerne <strong>og</strong> velfærdsbibliotekernes grundplaner har fulgt et mere eller mindre<br />

fast mønster, skiller ikonbibliotekerne sig ud. Specielt <strong>for</strong>di bygningerne sjældent har<br />

den meget firkantede <strong>og</strong> lineære facon, de tidligere biblioteksbygninger havde haft (se<br />

bilag 4). Bygningernes kurver giver mulighed <strong>for</strong> anderledes opstilling, men alligevel<br />

står reolerne d<strong>og</strong> <strong>for</strong>tsat meget lineært. Mange ikonbiblioteker adskiller sig ved <strong>og</strong>så at<br />

have flere etager <strong>og</strong> kan betegnes som fler-etages åbenrums biblioteker.<br />

36


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

Der er altså ikke længere en bestemt måde at bygge på eller en grundplan at<br />

støtte sig til, når man i dag bygger biblioteker. Som det er set på i dette afsnit, er der<br />

flere <strong>for</strong>skelle end der er ligheder i de nye ikonbiblioteksbyggerier. Det der adskiller<br />

00’ernes ikonbiblioteker (<strong>og</strong> de andre ikonbyggerier) er, som Jencks nævner, dels<br />

mængden der bygges i dag <strong>og</strong> dels det at der blev gjort op med den retvinklede ver-<br />

den, som han skriver. Selvom asymmetrien opstod både før, men i særdeleshed med<br />

velfærdsbyggerierne, så byggede man stadig efter en retvinklet grundplan. Med mo-<br />

dernismen opstod tradition <strong>for</strong> at lade sig inspirere af organiske <strong>for</strong>mer 23 <strong>og</strong> den bliver<br />

i særdeleshed ført ud i livet i ikonbyggeriet. Også Bilbao-effekten, særligt med en øko-<br />

nomisk gevinst <strong>for</strong> øje, kan ses som n<strong>og</strong>et nyt.<br />

En anden udvikling i biblioteksbyggeriet kunne man kalde ”den grønne bølge”.<br />

Ud over at der kommer større fokus inden<strong>for</strong> arkitektur i almindelighed, på økol<strong>og</strong>i <strong>og</strong><br />

bæredygtighed, 24 , så ses det <strong>og</strong>så tydeligt med velfærdsbibliotekerne, der oftest place-<br />

redes i parker <strong>og</strong> med store vinduespartier ud mod grønne arealer. Dette videreføres i<br />

ikonbibliotekerne, hvor man i endnu højere grad <strong>for</strong>søger at trække naturen helt ind i<br />

biblioteket. Nu rykker nybyggerier ud mod vandet, der hvor det er muligt. Eksempler<br />

herpå er Middelfart Bibliotek, Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, Biblioteket Kul-<br />

turværftet i Helsingør, Multimediehuset i Århus (under opførelse), Halmstad Stadsbib-<br />

liotek i Sverige, Openbare Bibliotheek i Holland <strong>og</strong> Bibliotheca Alexandrina i Egypten 25 .<br />

Også indretningsmæssigt ses den grønne bølge, når biblioteker igen <strong>og</strong> igen vælger<br />

grøn til inventarets farve. På Ordrup Bibliotek er siddepuderne på reolerne i <strong>for</strong>skellige<br />

grønne nuancer <strong>og</strong> selve bygningen, der er beklædt med en slags glasfiber 26 , fremstår<br />

let grønlig. I Hjørring har hovedbiblioteket, som ellers er domineret af det såkaldte<br />

”røde bånd”, et stort grønt ”træ” med grønne puder omkring i børneområdet, samt<br />

enkelte grønne reoler, mens Sindal Bibliotek, som de selv kalder ”den grønne plet”, har<br />

23<br />

Bjørn Nørgaard i Liebhaverne: Kunst på muren. Sæson 9, Afsnit 6.<br />

http://sputnik.tv2.dk/series/liebhaverne/<br />

24<br />

Se f.eks. projektet BOASE http://www.sbi.dk/arkitektur/beredygtighed/boase<br />

25<br />

Her var det d<strong>og</strong> ikke muligt at placere det helt ud til middelhavet, så i stedet blev der lavet en vandgrav<br />

rundt om, så det ser ud som om.<br />

26<br />

Swissfiber, der er et helt nyt facademateriale der ikke før har været anvendt i Nordeuropa. Kilde:<br />

http://www.hoffmann.dk/nyheder/nyhedsarkiv/arkiv_veidekke_magasin/veidekke_magasin_arkiv/articl<br />

e31242.ece<br />

37


På vej mod det senmoderne biblioteksrum<br />

grønne reoler, møbler, gulvtæpper <strong>og</strong> sågar store vægbilleder i grøn 27 . Hundested, der<br />

huser det nye Huset, Halsnæs Medborgerhus, blev indviet 5. marts 2011, med blandt<br />

andet en limegrøn skranke, der er centrum i biblioteket <strong>og</strong> som ”slynger sig gennem<br />

rummet <strong>og</strong> omkring n<strong>og</strong>le af husets søjler” (Jakobsen, 2011).<br />

Billede 18: Huset, Halsnæs Medborgerhus<br />

Det senmoderne samfunds biblioteksarkitektur <strong>og</strong> rum ser altså markant an-<br />

derledes ud, end både <strong>viden</strong>stemplerne <strong>og</strong> velfærdsbibliotekerne <strong>og</strong> d<strong>og</strong> kan der træk-<br />

kes ligheder tilbage i tiden. Ikonbibliotekerne er ofte ganske monumentale i deres ud-<br />

tryk <strong>og</strong> åbningen ud mod verden <strong>og</strong> naturen, som <strong>og</strong>så karakteriserede velfærdsbiblio-<br />

tekerne, ses nu som store skulpturelle (glas)facader.<br />

Som kapiteloverskriften antyder, har samfundsudviklingen frem mod i dag en<br />

betydning <strong>for</strong> ikonbibliotekerne. Rent praktisk har nye byggemetoder <strong>og</strong> nye materia-<br />

ler i særdeleshed haft betydning gennem tiden, men der kan <strong>og</strong>så være andre <strong>for</strong>hold,<br />

der kan ses have betydning <strong>for</strong>, hvilken vej udviklingen er gået <strong>for</strong> det fysiske bibliotek.<br />

27 Se mere på: http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk/Hjoerring-Bibliotekerne/Billedgalleri.aspx<br />

38


Kapitel 2<br />

Fra oplysning til oplevelse<br />

"Arkitektur skal være blød <strong>og</strong> behåret"<br />

Salvador Dali (maler, 1904-1989)<br />

Fra oplysning<br />

til oplevelse<br />

39


Fra oplysning til oplevelse<br />

Udviklingen i samfundet de seneste 100 år har budt på store omvæltninger, <strong>og</strong>-<br />

så på kultur- <strong>og</strong> medieområdet. Med radioens opfindelse fik folk pludselig hele verden<br />

ind i stuen (Bruhn Jensen, 1997:151). Siden kom film, tv <strong>og</strong> ikke mindst internettet til.<br />

Medier der har haft stor betydning <strong>for</strong>, hvordan vi lever vores liv i dag. Også på udvik-<br />

lingen af biblioteksrummet har disse medier sat deres præg. Med samfundsudviklingen<br />

<strong>og</strong> kulturpolitikkens ændrede fokus over tid, er opfattelsen af, at borgerne skulle dan-<br />

nes via oplysning, flyttet til at have mere fokus på oplevelse. I det følgende kapitel ser<br />

jeg på hvilke tendenser, der kan ses have indflydelse på det fysiske bibliotek i dag.<br />

Først et kort rids af det moderne samfunds konsekvenser, et blik på begrebet oplevel-<br />

sessamfundet <strong>og</strong> en kort gennemgang af kulturpolitikken de seneste 100 år. Dernæst<br />

ser jeg på biblioteksrummets funktioner over tid <strong>og</strong> slutteligt på hvordan <strong>for</strong>skellige<br />

tendenser kan være med til at <strong>for</strong>ny interessen <strong>for</strong> det fysiske bibliotek.<br />

Det senmoderne samfunds fremkomst<br />

Udviklingen fra det traditionelle til det senmoderne samfund skal her kort ka-<br />

rakteriseres ud fra den engelske sociol<strong>og</strong> Anthony Giddens, som regnes <strong>for</strong> en af de<br />

førende samfunds<strong>viden</strong>skabelige tænkere. Giddens mener, at det moderne samfund<br />

tydeligst adskiller sig fra det traditionelle samfund, ved en ekstrem dynamik. Den so-<br />

ciale <strong>for</strong>andringshastighed er højere, <strong>og</strong> dens omfang <strong>og</strong> dybde er større end n<strong>og</strong>en<br />

sinde (Giddens, 1991:27). Giddens <strong>for</strong>klarer de særlige dynamiske karaktertræk ud fra<br />

tre temaer, som er gennemgående i hans modernitetsanalyse (Giddens, 1991:28-33):<br />

adskillelse af tid <strong>og</strong> rum, udlejring af sociale institutioner <strong>og</strong> refleksivitet. Hvor man i<br />

det traditionelle samfund i høj grad var bundet til sit lokalområde, præges det moder-<br />

ne samfund af globalisering. Man er ikke længere afhængig af ens placering i det geo-<br />

grafiske eller tidsmæssige rum. Adskillelsen af tid <strong>og</strong> rum <strong>og</strong> udlejringsmekanismerne<br />

er gensidigt betingede (Kaspersen, 2007:435). Før var sociale institutioners handlinger i<br />

langt større grad <strong>for</strong>ankret i, <strong>og</strong> begrænset til, det lokale samfund (Kaspersen,<br />

2001:123). For at de moderne institutioner kan udvikle sig, taler Giddens om to udlej-<br />

ringsmekanismer der medvirker til dette. Symbolske tegn <strong>og</strong> ekspertsystemer, tilsam-<br />

men abstrakte systemer (Kaspersen, 2007:434). Symbolske tegn er udvekslingsmedier,<br />

40


Fra oplysning til oplevelse<br />

som repræsenterer en værdi der kan indløses. Ekspertsystemer refererer til, at i takt<br />

med at det i samfundsudviklingen ikke længere er muligt at vide n<strong>og</strong>et om alting, må vi<br />

<strong>for</strong>lige os på ekspertsystemer, som man må <strong>for</strong>vente har den nødvendige <strong>viden</strong> på<br />

området. Disse abstrakte systemer afhænger af, at man har tillid til dem. For Giddens<br />

er modernitetens refleksivitet et særegent træk ved moderniteten (Kaspersen,<br />

2001:125). Refleksivitetsniveauet er steget i takt med udviklingen af kommunikations-<br />

midler, som har gjort samfundet i stand til at opsamle <strong>og</strong> lagre store mængder af in-<br />

<strong>for</strong>mation <strong>og</strong> det øger refleksivitetsniveauet (Kaspersen, 2001:126). Oplysningstidens<br />

<strong>for</strong>nuft undermineres af tvivlen (Giddens, 1991:33) <strong>og</strong> som følge af øget <strong>viden</strong>, aftradi-<br />

tionaliseres samfundet.<br />

Aftraditionaliseringen medvirker til, at alt i princippet er til diskussion. Vi reflek-<br />

terer nu over ”gamle dyder” <strong>og</strong> følger dem kun, hvis de giver mening. Hvor det før var<br />

almindeligt blot at følge traditionerne, tvinges man i dag til at reflektere <strong>og</strong> begrunde<br />

sine handlinger (Kaspersen, 2001:208). Individet <strong>og</strong> institutionerne frisættes, hvilket<br />

betyder at intet er givet på <strong>for</strong>hånd <strong>og</strong> der ikke længere er n<strong>og</strong>le normer <strong>og</strong> værdier,<br />

man skal følge. Moderniteten giver os valgmuligheder <strong>og</strong> samfundets hastige <strong>for</strong>an-<br />

dringer medfører, at individet kontinuerligt skal <strong>for</strong>etage valg <strong>for</strong> at skabe en sel<strong>viden</strong>-<br />

titet (Kaspersen, 2007:437).<br />

Frisættelsen <strong>og</strong> den øgede refleksivitet skaber <strong>og</strong>så tvivl, som kan medføre<br />

fremmedgørelse. Ifølge Giddens sker skiftet fra det moderne til det senmoderne sam-<br />

fund omkring 1960. Giddens mener, at tendenserne fra det moderne radikaliseres <strong>og</strong><br />

bliver mere tydelige. Det senmoderne er altså en <strong>for</strong>stærkning af udviklingen i det mo-<br />

derne – endnu hastigere, dybere <strong>og</strong> mere intensivt. Denne tankegang står i modsæt-<br />

ning til tanker hos folk som Jean-Francois Lyotard, som mener det postmoderne læg-<br />

ger det moderne bag sig, <strong>og</strong> således er starten på n<strong>og</strong>et nyt.<br />

Trods <strong>for</strong>skellige holdninger, er der d<strong>og</strong> en række karakteristika ved det sen-<br />

moderne samfund. Et par skal nævnes her. Konsekvensen af adskillelsen af tid <strong>og</strong> rum,<br />

altså globaliseringen, betyder f.eks. mulighed <strong>for</strong> nye fællesskaber. Per Mangset peger<br />

41


Fra oplysning til oplevelse<br />

på in<strong>for</strong>mationsteknol<strong>og</strong>iens konsekvenser, at publikum over hele verden f.eks. kan<br />

præsenteres <strong>for</strong> samme kulturtilbud via TV (Mangset, 2001:153). Refleksiviteten ska-<br />

ber usikkerhed <strong>og</strong> samtidig sker der en individualisering (Mangset, 2001:155). Folks liv<br />

bestemmes ikke længere af traditioner <strong>og</strong> n<strong>og</strong>en vil hævde at man i dag selv vælger sin<br />

kulturelle identitet (Mangset, 2001:156), modsat tidligere, hvor klasse, alder, køn <strong>og</strong><br />

urbaniseringsgrad var bestemmende. Undersøgelser viser d<strong>og</strong>, at disse faktorer stadig<br />

spiller ind (Mangset, 2001:162; Bille, 2005:172; Lenler, 2010).<br />

Denne frisættelse, som Giddens taler om, medfører fokus på personlig oplevelse<br />

<strong>og</strong> nydelse (Mangset, 2001:156) <strong>og</strong> netop dette fokus har den tyske kultursociol<strong>og</strong> Ger-<br />

hard Schulze beskæftiget sig med, siden midten af 1980’erne.<br />

Oplevelsessamfundet<br />

Gerhard Schulze udgav i 1992 Die Erlebnisgesellschaft, det hidtil vigtigste socio-<br />

l<strong>og</strong>iske værk til <strong>for</strong>ståelse af det moderne individs søgen efter oplevelser (Jantzen <strong>og</strong><br />

Vetner, 2007:27). Også Schulze konstaterer et skift i det moderne samfund omkring<br />

1960. Schulze mener, at vi har bevæget os fra et ”knaphedssamfund” til et ”overflods-<br />

samfund” (Nielsen, 1993:139). Hans argumentation er, at indtil sidst i 1950’erne var<br />

samfundet præget af ”en vertikal kulturel miljøstruktur” (Nielsen, 1993:140) hvor kor-<br />

respondance med klassemæssige relationer <strong>og</strong> økonomisk semantik dannede grundlag<br />

<strong>for</strong> den kulturelle orientering – i lighed med Pierre Bourdieus teori (Nielsen, 1993:140).<br />

I 1960’erne <strong>og</strong> 1970’erne stiger den almene velstand, individualiseringen øges <strong>og</strong> der<br />

opstår omfattende kulturelle konflikter mellem generationerne. Schulze ser en afhie-<br />

rakisering <strong>og</strong> pluralisering af samfundet, samtidig med at alle borgere i princippet har<br />

råd til at deltage i kulturelle aktiviteter eller købe de kulturprodukter de lyster (Nielsen,<br />

1993:140). Her adskiller hans teori sig fra Pierre Bourdieus, ved at mene, at den enkel-<br />

tes økonomiske ressource ikke afgrænser det kulturelle mulighedsfelt.<br />

1980’ernes nye samfund kalder Schulze oplevelsessamfundet (Nielsen,<br />

1993:140). Oplevelsessamfundet kendetegnes ved subjekters søgen mod oplevelser <strong>og</strong><br />

umiddelbar behovstilfredsstillelse (Nielsen, 1993:140). Oplevelsesmulighederne er<br />

42


Fra oplysning til oplevelse<br />

centrale <strong>for</strong> individers selv<strong>for</strong>ståelse <strong>og</strong> <strong>for</strong> deres handlinger <strong>og</strong> præferencer (Jantzen<br />

<strong>og</strong> Vetner, 2006:254).<br />

Den enkeltes mulighedsrum er udvidet <strong>og</strong> i lighed med Giddens' tanker om det<br />

frisatte individ, skal man, ifølge Schulze ikke længere:<br />

”..møjsommeligt *..+ etablere betingelserne <strong>for</strong> en behovstilfredsstillelse,<br />

men derimod [..] vælge mellem en række allerede <strong>for</strong>eliggende<br />

alternativer med hensyn til livsperspektiver, relationer til andre<br />

mennesker, <strong>for</strong>brug, livsstil, etc. – <strong>og</strong> her er det disses oplevelsesværdi,<br />

der bliver afgørende” (Nielsen, 1993:140).<br />

Schulzes b<strong>og</strong> om oplevelsessamfundet, indvarslede således ikke blot en ny <strong>for</strong>-<br />

ståelse af sociale <strong>for</strong>andringer, men havde <strong>og</strong>så stor værdi, <strong>for</strong>di <strong>for</strong>fatteren omhygge-<br />

ligt redegjorde <strong>for</strong> livsstilsspecifikke måder at <strong>for</strong>valte oplevelsestrangen på, nemlig i<br />

distinkte værdiskemaer, som er gruppespecifikke (Jantzen <strong>og</strong> Vetner, 2007:27). Schulze<br />

opererer med tre hverdagsæstetiske skemaer, et finkulturskema hvor brugeren <strong>for</strong>e-<br />

trækker f.eks. klassisk musik, museumsbesøg <strong>og</strong> læsning af ”god” litteratur, et trivial-<br />

skema hvor brugeren f.eks. hører dansktopmusik, ser tv-quiz <strong>og</strong> læser lægeromaner<br />

samt et spændingsskema hvor brugeren hører rockmusik, ser thrillers <strong>og</strong> går i byen<br />

(Nielsen, 1993:141).<br />

Det senmoderne samfunds karakteristika bevirker, at de hverdagsæstetiske<br />

skemaer i dag principielt er tilgængelige <strong>for</strong> enhver <strong>og</strong> dermed udgør et alment lager af<br />

muligheder <strong>for</strong> udvikling af stiltyper (Nielsen, 1993:141). Schulze definerer nydelse som<br />

den psykofysiske reaktion på gode oplevelser, <strong>og</strong> skelner i den <strong>for</strong>bindelse mellem tre<br />

nydelsespræferencer: kontemplation (<strong>for</strong>dybelse) (finkulturskemaet), hygge (trivialske-<br />

maet) <strong>og</strong> action (spændingsskemaet), der realiseres ved henholdsvis perfektion, harmoni<br />

<strong>og</strong> narcissisme (selvdyrkelse), se endvidere bilag 5, figur 1, (Jantzen <strong>og</strong> Vetner, 2006:256;<br />

Nielsen, 1993:141). Schulze mener, at man kan opdele befolkningen i <strong>for</strong>skellige sam-<br />

fundsgrupper <strong>og</strong> skelne mellem deres måder at opleve på. Han mener, at frisættelsen <strong>og</strong><br />

refleksiviteten gør individet usikkert <strong>og</strong> der<strong>for</strong> søgende mod kollektive modeller. Grup-<br />

pering i livsstile kan reducere de negative sider af individualiseringen <strong>og</strong> reducere det<br />

komplekse senmoderne liv. Med et omfattende datamateriale fra 1980’ernes Tyskland,<br />

danner han fem livsstile, som konstituerer sig i <strong>for</strong>hold til alder <strong>og</strong> uddannelse, se bilag 5,<br />

figur 2.<br />

43


Fra oplysning til oplevelse<br />

Det er oplevelsesfællesskaberne der danner det fælles grundlag. Schulze define-<br />

rer fem livsstile som kort kan karakteriseres således (Nielsen, 1993:142ff; Skot-Hansen<br />

2007:13; Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen 2008:169):<br />

Niveaumiljøet; ældre højtuddannede af dannelsesborgerlig observans, hvis <strong>for</strong>-<br />

mål er at opretholde <strong>og</strong> udbygge social <strong>og</strong> kulturel rang. Niveaumiljøet bruger kultur som<br />

afstandsmåling. Nydelsespræferencen er <strong>for</strong>dybelse <strong>og</strong> de <strong>for</strong>etrækker finkulturen frem<br />

<strong>for</strong> trivial <strong>og</strong> spænding.<br />

Integrationsmiljøet; ældre mellemuddannede, med ”dannet” smagsorientering,<br />

men de lægger samtidig vægt på orden, stabilitet <strong>og</strong> velkendte mønstre. De søger kon-<br />

<strong>for</strong>mitet. Integrationsmiljøet søger mening der passer ind i deres verden. Nydelsespræ-<br />

ferencen er <strong>for</strong>dybelse <strong>og</strong> hygge <strong>og</strong> de <strong>for</strong>etrækker finkultur <strong>og</strong> det triviale men tager<br />

afstand til spændingen.<br />

Harmonimiljøet; ældre med lavt uddannelsesniveau. Deres selv<strong>for</strong>ståelse er<br />

stærkt præget af, at de befinder sig i en udsat social position. Dette medfører, at omver-<br />

denen mødes med mistro <strong>og</strong> dens fænomener bedømmes på, i hvilket omfang de udgør<br />

en trussel mod harmonien. Harmonimiljøet søger det velkendte, som skaber tryghed.<br />

Nydelsespræferencen er hygge <strong>og</strong> de holder sig til trivialskemaet.<br />

Selvrealiseringsmiljøet; yngre med høj eller mellemlang uddannelse. De fokuse-<br />

rer på den indre verden. De stræber efter at realisere en ”indre autentisk kerne” <strong>og</strong> at<br />

modellere den ydre verden i overensstemmelse med den ”indre”. Selvrealiseringsmiljøet<br />

søger oplevelser der kan spejle dem selv <strong>og</strong> sætte dem i centrum. Nydelsespræferencen<br />

er <strong>for</strong>dybelse <strong>og</strong> action <strong>og</strong> deres oplevelsespræference går mod finkultur <strong>og</strong> spænding.<br />

Underholdningsmiljøet; yngre med lav uddannelse. De fokuserer <strong>og</strong>så indad,<br />

men prøver primært at undgå kedsomhed ved hjælp at sanselig stimulering. Underhold-<br />

ningsmiljøet vil gerne have der sker n<strong>og</strong>et. Nydelsespræferencen er action, deres ople-<br />

velsesorientering går mod spændingsskemaet <strong>og</strong> de tager afstand fra finkultur <strong>og</strong> trivial-<br />

skemaet.<br />

De fem livsstilsmiljøer benytter på hver sin måde de hverdagsæstetiske skema-<br />

er, se bilag 5, figur 3 (Nielsen, 1993:145). Livsstilsmiljøerne afgrænser sig fra hinanden<br />

44


Fra oplysning til oplevelse<br />

gennem <strong>for</strong>skellene i den æstetiske orientering. En hovedpointe hos Schulze er, at <strong>for</strong>-<br />

di det er psykofysisk semantik <strong>og</strong> ikke social/økonomisk der er det bærende i oplevel-<br />

sessamfundet, er det ikke muligt at rangordne mellem miljøerne (Nielsen, 1993:146).<br />

Der er altså ikke et miljø der er finere end andre. Modsat Bourdieus segmenter, hvor<br />

det enkelte individ er placeret i et fast segment, så er Schulzes livsstilsmiljøer ikke sta-<br />

tiske. Typisk vil man ændre livsstilsmiljø med alderen.<br />

Det er den æstetiske orientering der afgrænser livsstilsmiljøerne fra hinanden.<br />

N<strong>og</strong>le miljøer finder oplevelser i at blive ud<strong>for</strong>dret <strong>og</strong> få deres identitet sat på spil,<br />

mens andre <strong>for</strong>etrækker tryghedsskabende oplevelser. Oplevelsessamfundet er såle-<br />

des resultatet af en kollektiv orientering mod oplevelser, som middel til at <strong>for</strong>øge det<br />

subjektive velvære eller den individuelle lykke (Jantzen <strong>og</strong> Vetner, 2006:254).<br />

Det var ikke kun sociol<strong>og</strong>isk samfundet ændrede sig omkring 1960. Også kul-<br />

turpolitisk er dette en periode, der er starten på nye måder at tænke kulturpolitisk på.<br />

Kulturpolitikken gennem tiden<br />

Nationale kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater (fra 1748), Det Kongeli-<br />

ge Bibliotek (fra 1793 28 ) <strong>og</strong> Statens Museum <strong>for</strong> Kunst (fra 1848 29 ) udgjorde vigtige<br />

elementer i den tidlige kulturpolitiks opbygning af Danmark som nationalstat <strong>og</strong> her-<br />

under <strong>og</strong>så udviklingen af en enhedskultur. De fælles værdier <strong>og</strong> livs<strong>for</strong>mer som var<br />

<strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> den sociale <strong>og</strong> politiske integration i nationalstaten, skulle skabes af<br />

de kulturelle institutioner <strong>og</strong> den kulturelle offentlighed (Duelund <strong>og</strong> Bille Hansen,<br />

1994:44). Kunst <strong>og</strong> kultur var d<strong>og</strong> mange år frem i tiden <strong>for</strong>beholdt den privilegerede<br />

del af befolkningen.<br />

28 Det Kgl. Bibliotek blev grundlagt i 1650’erne. Den første biblioteksbygning stod færdig i 1673. Under<br />

D.G. Moldenhawers ledelse i 1788-1823, udvikledes det til et <strong>viden</strong>skabeligt brugsbibliotek, som i 1793<br />

åbnedes <strong>for</strong> offentligheden (Det Kongelige Bibliotek, 2007).<br />

29 I 1848 overgik samlingen til staten <strong>og</strong> fik navnet Statens Museum <strong>for</strong> Kunst. Den blev hjemløs ved<br />

Christiansborgs brand i 1884, men åbnede i 1896 i Vilhelm Dahlerups monumentale bygning i Sølvgade.<br />

Kilde:<br />

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_<strong>og</strong>_kultur/Museumsv%C3%A6sen/Kunstmuseer/Museer,_Danm<br />

ark/Statens_Museum_<strong>for</strong>_Kunst?highlight=statens%20museum%20<strong>for</strong>%20kunst<br />

45


Fra oplysning til oplevelse<br />

Bibliotekspioneren Andreas Schack Steenberg der, efter amerikansk <strong>og</strong> engelsk<br />

<strong>for</strong>billede, t<strong>og</strong> en række initiativer, fik afgørende betydning <strong>for</strong> biblioteksudviklingen i<br />

Danmark. År 1900 udgav han en introduktion til biblioteksfagets mål <strong>og</strong> midler, Folke-<br />

b<strong>og</strong>samlinger - deres Historie <strong>og</strong> Indretning, som skulle blive banebrydende <strong>for</strong> den<br />

danske folkelige biblioteksudbygning 30 . Derudover var han initiativtageren til den før-<br />

ste bibliotekslov, han stod bag oprettelsen af Bibliotekstilsynet, han var initiativtager til<br />

bibliotekaruddannelsen <strong>og</strong> han var stifter af Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening i 1905.<br />

Danmark var i perioden fra 1960 præget af højkonjunktur <strong>og</strong> et massivt op-<br />

sving. Den økonomiske fremgang skabte grundlaget <strong>for</strong> opbygningen af den danske<br />

velfærdsstat. Med kulturministeriets oprettelse i 1961 fik kulturpolitikken status som<br />

en officiel del af samfundspolitikken. Et vigtigt argument <strong>for</strong> at styrke kulturpolitikken<br />

havde rødder tilbage til oplysningstanken. Der var bred politisk enighed om, at befolk-<br />

ningens adgang til <strong>og</strong> beskæftigelse med kunst <strong>og</strong> kultur ville fremme den almene op-<br />

lysning <strong>og</strong> velfærden i samfundet <strong>og</strong> at øget dannelse i befolkningen ville øge mulighe-<br />

den <strong>for</strong> aktiv deltagelse i demokratiet. Dette skulle være med til at styrke velfærdssta-<br />

ten <strong>og</strong> sikre borgerne både materiel <strong>og</strong> åndelig velstand. Fra politisk hold ønskede<br />

man at sikre borgerne en ligelig økonomisk <strong>for</strong>deling af goderne, social sikkerhed <strong>og</strong><br />

lige adgang til uddannelse <strong>og</strong> kultur. Fremskridtet havde skabt en ny middelklasse med<br />

penge <strong>og</strong> fritid, men med manglende kulturel dannelse. Denne mangel kunne resultere<br />

i, at middelklassen blev draget mod massekulturen frem <strong>for</strong> kunsten. Et af hoved<strong>for</strong>-<br />

målene med den statslige kulturpolitik var, at denne skulle virke som modspil til den<br />

kommercielle massekultur, som i 1960’erne var i stærk frem<strong>vækst</strong>, ligesom at befolk-<br />

ningen skulle opdrages til <strong>for</strong>ståelse af kulturel kvalitet. Det var kulturpolitikkens mål,<br />

at den skulle støtte <strong>og</strong> <strong>for</strong>midle den lødige <strong>og</strong> oplysende kultur, så den kunne være et<br />

alternativ til massekulturen (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2008:164).<br />

Den kultur der fra politisk side styrkedes op gennem 1960’erne, var en national<br />

enhedskultur med vægt på klassisk dannelse. Finkulturen skulle flyde fra eksperterne<br />

til hele befolkningen. Der var tale om en demokratisering af kulturen <strong>og</strong> <strong>for</strong> at sikre alle<br />

30 Kilde: http://www.bibliotekshistorie.dk/<br />

46


Fra oplysning til oplevelse<br />

adgang til denne kultur, var det væsentligt at de kulturelle tilbud var økonomisk over-<br />

kommelige. Allerede i slutningerne af 1960’erne <strong>og</strong> starten af 1970’erne skete der d<strong>og</strong><br />

ændringer i den politiske opfattelse. Samfundsopbygningen kom til diskussion <strong>og</strong> nye<br />

grupper som kvinderne, indvandrere, ungdommen <strong>og</strong> de politiske aktivister opstod.<br />

For opfattelsen af kulturen betød det, at man ikke længere kun så én kultur, men flere<br />

kulturer til de <strong>for</strong>skellige grupper. Hvor man tidligere kun havde opfattet én kultur som<br />

den rigtige, mente man nu, at de <strong>for</strong>skellige kulturer var lige gyldige <strong>og</strong> der<strong>for</strong> <strong>og</strong>så<br />

måtte have reel mulighed <strong>for</strong> at kommer til udtryk. Opfattelsen af kulturen gik fra de-<br />

mokratisering af kulturen til kulturelt demokrati, der <strong>for</strong>tsat baserede sig på dannelse,<br />

myndiggørelse <strong>og</strong> demokratisering, men som erstattede den hidtidige, enhedskulturel-<br />

le opfattelse.<br />

Samfundsudviklingen, som den er beskrevet i dette kapitel, har været drivkraft<br />

<strong>for</strong> udviklingen af begrebet oplevelsesøkonomi. Betegnelsen introduceredes tilbage i<br />

1999 i b<strong>og</strong>en The Experience Economy - Work is a Theatre and Every Business a Stage.<br />

Forfatterne var de to amerikanske økonomer Joseph Pine <strong>og</strong> James H. Gilmore. Den<br />

grundlæggende pointe i b<strong>og</strong>en er, at det ikke længere er nok at producere billige varer<br />

af en relativ god kvalitet. Derimod vil oplevelser blive en afgørende faktor i udviklingen<br />

af produkter, services <strong>og</strong> markedsføring (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen,<br />

2008:160).<br />

I dansk sammenhæng kom oplevelsesøkonomi på den politiske dagsorden alle-<br />

rede i 2000, hvor Erhvervsministeriet <strong>og</strong> Kulturministeriet i samarbejde udgav redegø-<br />

relsen Danmarks Kreative Potentiale (Erhvervsministeriet <strong>og</strong> Kulturministeriet, 2000)<br />

<strong>og</strong> igen i september 2003 med Regeringens udgivelse af redegørelsen Danmark i Kul-<br />

tur- <strong>og</strong> Oplevelsesøkonomien (Regeringen, 2003). Her præsenteredes en anden tilgang<br />

til begrebet oplevelsesøkonomi. Formålet med redegørelserne var at se nærmere på<br />

samspillet mellem kultur- <strong>og</strong> erhvervspolitik, <strong>og</strong> særligt hvordan en aktiv kulturpolitik<br />

kunne være til <strong>for</strong>del <strong>for</strong> begge parter. I sammenfatningen i Danmarks Kreative Poten-<br />

tiale lyder det således:<br />

47


Fra oplysning til oplevelse<br />

”Et tættere samspil mellem de to verdener kan udløse en ny<br />

samfundsmæssig dynamik, som på én gang kan styrke produktionen af<br />

dansk kunst <strong>og</strong> kultur, tilbyde kulturlivet nye udviklingsmuligheder <strong>og</strong><br />

sætte yderligere skub i en erhvervsudvikling præget af innovation, kreativitet<br />

<strong>og</strong> idérigdom” (Erhvervsministeriet <strong>og</strong> Kulturministeriet, 2000:4).<br />

Med redegørelsen Danmark i Kultur- <strong>og</strong> Oplevelsesøkonomien bliver der <strong>for</strong> al-<br />

vor sat fokus på at styrke vilkårene <strong>for</strong> økonomisk <strong>vækst</strong>, ved hjælp af kultur- <strong>og</strong> ople-<br />

velsesøkonomi. Det understreges i redegørelsens <strong>for</strong>ord, at det nu er blevet legitimt<br />

<strong>og</strong>så at tale om kommerciel kultur, <strong>og</strong> at det på mange områder ikke længere giver<br />

mening at tale om et adskilt kulturliv <strong>og</strong> erhvervsliv (Regeringen, 2003:<strong>for</strong>ord). Der er<br />

dermed sket en sammenblanding af økonomiske <strong>og</strong> kulturelle processer, som man i<br />

tidligere tiders kulturpolitik ikke mente var <strong>for</strong>enelige.<br />

Fra midten af 1980’erne supplerer et nyt instrumentelt rationale den hidtidige<br />

vision i kulturpolitikken. Der sker en stigende instrumentalisering af kulturen. Den nor-<br />

ske kultur- <strong>og</strong> biblioteks<strong>for</strong>sker Geir Vestheim definerer det som:<br />

”Brugen af kulturelle institutioner <strong>og</strong> kulturelle investeringer<br />

som et middel eller instrument til at opnå mål inden <strong>for</strong> andre områder<br />

end kulturens” (Skot-Hansen, 2006:26).<br />

Det handler altså om, at kulturpolitikken integreres med andre politiske områ-<br />

der, det være sig socialpolitik <strong>og</strong> byudvikling, men særligt den økonomiske politik, <strong>og</strong><br />

de seneste års fokusering på oplevelsesøkonomi kan ses som en integreret del af den-<br />

ne udvikling (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2008:166).<br />

Gerhard Schulze hævder, at det er overgangen fra et knaphedssamfund til et<br />

overflodsamfund, der har skabt oplevelsessamfundet. Ligeledes argumenteres der <strong>og</strong>-<br />

så fra politisk side <strong>for</strong>, at den økonomiske <strong>vækst</strong> har bevirket, at vi er blevet rigere <strong>og</strong><br />

har fået flere penge til <strong>for</strong>brug. Og denne udvikling har givet kulturlivet <strong>og</strong> erhvervsli-<br />

vet nye scener <strong>og</strong> nye markeder (Regeringen, 2003:<strong>for</strong>ord). Underholdning er ikke et<br />

egentligt <strong>for</strong>muleret mål med den offentlige kulturpolitik, men hænger snarere sam-<br />

men med markedets kapitalisering af vores behov <strong>for</strong> leg <strong>og</strong> afslapning (Skot-Hansen,<br />

2006:33).<br />

48


Fra oplysning til oplevelse<br />

Man kan altså tale om en ny måde at <strong>for</strong>stå biblioteket på, hvor fokus i de tidli-<br />

ge biblioteker har været at oplyse <strong>og</strong> danne folk til bedre samfundsborgere. Demokra-<br />

tiseringen af kulturen, hvor eksperter bestemmer hvad der er den rette kultur, er itale-<br />

sat med kulturpolitikken omkring 1960’erne, men man kan sige at det <strong>og</strong>så var det der<br />

<strong>for</strong>egik før denne tid, d<strong>og</strong> uden mål <strong>for</strong> at nå ud til alle. I de gamle almuebiblioteker var<br />

bibliotekaren ofte præst eller lærer <strong>og</strong> <strong>for</strong>ventedes at vide, hvad der var den rette læs-<br />

ning. Med diskussionerne af samfundsopbygningen <strong>og</strong> nye subkultures opståen om-<br />

kring 1970’erne, ændredes det kulturpolitiske syn sig til kulturelt demokrati, hvor kul-<br />

turen lige så meget kom nedefra. Omkring 00’erne bringes økonomien omkring kultu-<br />

ren i spil <strong>og</strong> oplevelser bliver en vare der kan sælges, <strong>og</strong>så i bibliotekerne.<br />

Med udviklingen har biblioteket <strong>og</strong>så ændret, eller udvidet, sine funktioner<br />

frem mod i dag.<br />

Biblioteksrummets funktioner over tid<br />

Biblioteksrummets overordnede funktion kommer fra betydningen af ordet<br />

bibliotek = b<strong>og</strong>lager 31 . Denne funktion har bestået fra de allertidligste samlinger til<br />

åbningen af biblioteksrummet. Som beskrevet i kapitel 1, så har de seneste hundrede<br />

års indretning ændret sig fra det lille etrums bibliotek over sommerfugleplanen med<br />

læsesal, voksen- <strong>og</strong> børnebibliotek tilbage til det store etrums bibliotek, men nu med<br />

flytbare <strong>og</strong> funktionelle rum i rummet, til ikonbibliotekernes fler-etages åbne rum,<br />

med store <strong>og</strong> små <strong>og</strong> mange <strong>og</strong> få rum i rummet. Det er ikke længere muligt at lave en<br />

grundplan, der passer på de fleste nybyggede biblioteker, men alligevel er der n<strong>og</strong>le<br />

ting der går igen.<br />

Videnstemplernes biblioteker var lette at overskue. Efter man begyndte at ind-<br />

dele biblioteksrummene i børn <strong>og</strong> voksne, holdt man sig til en skarp opdeling her. I<br />

tilknytning til voksenudlånet var læsesalen, med ro til <strong>for</strong>dybelse i enten avis eller<br />

31 Bibliotek, (af gr. bibliotheke, af biblion 'b<strong>og</strong>' <strong>og</strong> -thek -tek, af gr. theke '<strong>for</strong>rådskammer, hylster, dække',<br />

græsk <strong>og</strong> internationalt efterled, som betegner et opbevaringssted eller en samling), betegnelse <strong>for</strong><br />

en b<strong>og</strong>samling <strong>og</strong> <strong>for</strong> den bygning eller det lokale, hvori den opbevares. Kilde:<br />

http://www.denstoredanske.dk<br />

49


Fra oplysning til oplevelse<br />

håndbøger. Man kom på biblioteket <strong>for</strong> at låne eller <strong>for</strong> at få ro til at læse. Indretnin-<br />

gen i folkebibliotekerne skifter med velfærdstanken i 1960’erne <strong>og</strong> 1970’erne. Også<br />

politisk går man som nævnt fra demokratisering af kulturen til kulturelt demokrati. Nu<br />

skal kulturen <strong>og</strong>så komme nedefra <strong>og</strong> der skal være plads til de nye grupper i samfun-<br />

det, f.eks. kvinderne, unge <strong>og</strong> indvandrerne. Det store etrumsbibliotek med dens funk-<br />

tionalisme, lægger op til at de store biblioteksrum nu kan ændres efter hvilke funktio-<br />

ner der er brug <strong>for</strong>. Børne- <strong>og</strong> ungdomsafdelinger, genreinddelinger, læsepladser <strong>og</strong><br />

f.eks. mulighed <strong>for</strong> teater<strong>for</strong>estillinger. Der er plads til det hele i velfærdsbibliotekerne.<br />

Med udbredelsen af EDB <strong>og</strong> siden internettets komme, sker der endnu et skift.<br />

Hvor man i <strong>viden</strong>stemplerne betjente enten børn eller voksne <strong>og</strong> i velfærdsbibliote-<br />

kerne de <strong>for</strong>skellige samfundsgrupper, så taler man i dag igen om helt nye typer af<br />

brugere, hvis opståen hænger tæt sammen med den teknol<strong>og</strong>iske udvikling. Et eksem-<br />

pel kunne være prosumer-kulturen, der som ordet antyder, er en sammentrækning af<br />

producer <strong>og</strong> consumer <strong>og</strong> som kan <strong>for</strong>klares som en kreativ kultur, der ikke længere<br />

kun konsumerer, men <strong>og</strong>så selv producerer, ved f.eks. at mixe kulturprodukter 32 . Den-<br />

ne kultur stiller nye krav til blandt andet bibliotekerne, om f.eks. større tilgængelighed<br />

af materialer, både fysisk <strong>og</strong> digitalt, men <strong>og</strong>så til udstyr at producere på.<br />

Vi står altså i en ny tid, med nye måder at tænke på <strong>og</strong> i særdeleshed fysiske<br />

biblioteker der må tænke i nye funktioner, <strong>for</strong> at tilgodese f.eks. nye brugergrupper.<br />

Tendenser i moderne folkebiblioteksbyggeri<br />

Lektorerne Casper Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Henrik Jochumsen fra Det In<strong>for</strong>-<br />

mations<strong>viden</strong>skabelige Akademi (tidligere Danmarks Biblioteksskole) skriver i et paper<br />

fra BOBCATSSS symposium, afholdt i Portugal i januar 2009 om, hvordan den usikker-<br />

hed om folkebiblioteket som sted, der opstod i 1990’erne, i dag er udskiftet med en tro<br />

på vigtigheden af det fysiske bibliotek. De mener, at på trods af <strong>for</strong>udsigelser om, at<br />

det fysiske bibliotek ville blive opslugt i cyperspace, har der været en bemærkelses-<br />

32 Begrebet blev opfundet af Alvin Toffler, der i 1980 udgav b<strong>og</strong>en The Third Wave.<br />

50


Fra oplysning til oplevelse<br />

værdig <strong>for</strong>nyet interesse <strong>for</strong> det fysiske bibliotek. Biblioteket har fået nye funktioner <strong>og</strong><br />

nye medier er kommet til. Ny <strong>for</strong>skning i Danmark har vist, at de fysiske biblioteksbe-<br />

søg er steget i første halvdel af det 21. århundredes første årti (Hvenegaard Rasmussen<br />

<strong>og</strong> Jochumsen, 2009:2). Dette tyder ifølge <strong>for</strong>fatterne på, at det fysiske bibliotek <strong>og</strong><br />

den nye teknol<strong>og</strong>i ikke er hinandens modsætninger. Også Niels Ole Finnemann mener,<br />

at der er en markant historisk tendens til, at nye medier ikke udspiller de gamle, men<br />

at de gamle ændrer karakter (Finnemann, 2005:54).<br />

Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen ser, at biblioteksbygninger, siden<br />

00’erne, ikke kun bliver bygget som funktionelle biblioteker, men i høj grad <strong>og</strong>så som<br />

karakteristiske ikoner eller landmarks, designet til at være en stolthed <strong>for</strong> byen. Biblio-<br />

teket som en spektakulær ikonbygning bliver brugt af lokale autoriteter som attrakti-<br />

onsværdi <strong>for</strong> deres by (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2009:2). Her kan drages<br />

en parallel tilbage til Charles Jencks’ Bilbao-effekt, det at man bygger <strong>for</strong> at øge f.eks.<br />

turismen, ved hjælp af selve byggeriet. Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen skriver<br />

videre, at der kan ses et stigende fokus på byplanlægning <strong>og</strong> byudvikling, således at<br />

byer herigennem kan etablere sig på verdenskortet. Her kan <strong>og</strong>så biblioteksbyggerier<br />

bruges som en del af en bys image (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2009:3).<br />

Men det er ikke kun det at se biblioteker som ikoner Hvenegaard Rasmussen<br />

<strong>og</strong> Jochumsen mener, er medvirkende til det fysiske biblioteks fremgang. De ser tre<br />

udviklingstendenser <strong>for</strong> biblioteksrummet af i dag, som er med til at tilføre nyt til det<br />

fysiske bibliotek. Den første tendens omhandler begrebet oplevelse. Biblioteket kæm-<br />

per <strong>for</strong> at få opmærksomhed både fra brugerne <strong>og</strong> politikerne. Nye typer af f.eks. b<strong>og</strong>-<br />

caféer, hvor b<strong>og</strong>handlere integrerer et cafémiljø i deres <strong>for</strong>retning, bliver pludselig<br />

konkurrenter til biblioteket. Biblioteket sættes under pres, specielt <strong>for</strong>di den senmo-<br />

derne <strong>for</strong>bruger både har penge <strong>og</strong> kulturel kapital til at vælge eller fravælge (Hvene-<br />

gaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2009:3). Gerhard Schulze talte netop om dette over-<br />

flodssamfund, der muliggør at alle har råd til at deltage i kulturelle aktiviteter eller kø-<br />

be de kulturprodukter de lyster (Nielsen, 1993:139). Kunderne går efter det bedste<br />

tilbud, ikke efter udbyderen. Fokus på den oplevelse der nu er en del af det kulturelle<br />

tilbud, er steget, specielt efter at det er blevet italesat af Joseph Pine <strong>og</strong> James H. Gil-<br />

51


Fra oplysning til oplevelse<br />

more i deres b<strong>og</strong> om oplevelsesøkonomi. Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen me-<br />

ner, at oplevelsesøkonomiens tankegang <strong>og</strong>så er nået kulturinstitutionerne <strong>og</strong> at tan-<br />

kegangen har en effekt, da flere biblioteker i USA har vist signifikant stigning af besø-<br />

gende, efter bibliotekerne har sat fokus på oplevelse i biblioteket (Hvenegaard Ras-<br />

mussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2009:3).<br />

Den anden tendens i biblioteksrummet er rum <strong>for</strong> læring. Hvor man i 1990’erne<br />

så in<strong>for</strong>mationsteknol<strong>og</strong>ien som en konkurrent til det fysiske bibliotek, ses det nu som<br />

en mulighed <strong>for</strong> at berige biblioteket <strong>og</strong> gøre det fysiske bibliotek mere spændende.<br />

Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen fremhæver Århus Kommunes Biblioteker som<br />

pioner på området, men <strong>og</strong>så Greve Bibliotek har, med deres interaktive fyrtårne 33<br />

integreret n<strong>og</strong>le af den nye teknol<strong>og</strong>is muligheder i det fysiske bibliotek. Et andet bib-<br />

liotek i Danmark med fokus på nye medier <strong>og</strong> sammenspillet med det fysiske bibliotek<br />

er Randers Bibliotek, hvor man har en E-bibliotekar <strong>og</strong> hvor der bruges meget tid på at<br />

undervise borgerne i brugen af nye medier 34 .<br />

Tredje tendens som Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen fremhæver, er bib-<br />

lioteksrummet som mødested – eller som det tredje sted, som refererer til Ray Olden-<br />

burgs b<strong>og</strong> The Great Good Place fra 1999. Oldenburgs tredje sted er u<strong>for</strong>melle sociale<br />

mødesteder, hvor man u<strong>for</strong>pligtende kan hænge ud mellem hjemmet som det første<br />

<strong>og</strong> arbejdet som det andet sted. Oldenburg ser et tab af tætte sociale relationer <strong>og</strong><br />

lokal <strong>for</strong>ankring, <strong>og</strong> <strong>for</strong> at imødegå dette tab af u<strong>for</strong>melle offentlige rum, er det vigtigt<br />

at synliggøre <strong>og</strong> udvikle de tredje steder der eksisterer (Dahlkild, 2009:14). Han ser<br />

offentlige pladser hvor folk kan mødes, som samfundets hjerte <strong>og</strong> demokratiets gro-<br />

33 ”Greve Bibliotek har i samarbejde Discover & Learn Aps. udviklet en ny teknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> dermed skabt et<br />

nyt værktøj til <strong>for</strong>midling af bibliotekets tilbud af <strong>viden</strong> <strong>og</strong> oplevelser på nye <strong>og</strong> kreative måder. Idéen<br />

bag er at integrere det fysiske bibliotek med det digitale bibliotek <strong>og</strong> derved åbne en helt ny verden af<br />

muligheder <strong>for</strong> oplevelser <strong>og</strong> <strong>for</strong>midling”. Kilde:<br />

http://www.grevebibliotek.dk/biblioteket/inspiration/discover.aspx<br />

34 ”Lær mere om IT <strong>og</strong> mobil på biblioteket. Netværksted hvor du kan komme <strong>og</strong> gå, holdintroduktioner<br />

<strong>for</strong> nybegyndere, holdintroduktioner i mange emner <strong>for</strong> dig som vil lære mere, samt Lån en bibliotekarordning.<br />

Tilbuddene er mange”. Kilde: https://www.randersbib.dk/tilbydes/uddannelseundervisning/laer-mere-it-mobil<br />

52


Fra oplysning til oplevelse<br />

bund (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2009:4). Oldenburg opstiller otte defini-<br />

tioner der skal være opfyldt, før et offentligt rum kan være et tredje sted, <strong>og</strong> ifølge<br />

hans definition er biblioteket ikke et tredje sted (Dahlkild, 2009:14). Det er heller ikke<br />

Oldenburg, men den norske biblioteks<strong>for</strong>sker Ragnar Audunson, der kobler begrebet<br />

på det fysiske bibliotek. Som Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen skriver, så ser Au-<br />

dunson en nødvendighed i at redefinere folkebibliotekets traditionelle rolle, på grund<br />

af sociale <strong>og</strong> kulturelle <strong>for</strong>andringer, som er <strong>for</strong>årsaget af både et mere multikulturelt<br />

samfund <strong>og</strong> in<strong>for</strong>mations- eller <strong>viden</strong>ssamfundets frem<strong>vækst</strong> (Hvenegaard Rasmussen<br />

<strong>og</strong> Jochumsen, 2009:4). Audunson, siger Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, mener<br />

at demokratiet afhænger af, at der findes det han kalder lav-intensive mødesteder i<br />

samfundet, hvor vi kan møde mennesker vi ellers ikke omgås (Hvenegaard Rasmussen<br />

<strong>og</strong> Jochumsen, 2009:4). Det fysiske bibliotek er et af de steder, hvor dette møde kan<br />

finde sted. Begrebet det tredje sted er blevet et centralt begreb både i debatten <strong>og</strong> i<br />

det aktuelle design af biblioteksbyggerier. Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen me-<br />

ner, der er grund til at tro, at både det lokale samfund <strong>og</strong> biblioteket vil nyde godt af at<br />

skabe plads til det u<strong>for</strong>melle møde (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen, 2009:4).<br />

Der kan altså isoleres <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>hold, som både har ændret sig over tid,<br />

men som <strong>og</strong>så kan tænkes at have indflydelse på hvordan det fysiske bibliotek bliver<br />

brugt. Jeg ser nu nærmere på, hvordan ikonbibliotekernes arkitektur <strong>og</strong> rum kan analy-<br />

seres, i <strong>for</strong>hold til netop brugen af dem.<br />

53


Kapitel 3<br />

Det arkitektoniske rum<br />

"Det primære er proportioneringen. Det er netop proportioneringen, der gør de gamle<br />

græske templer klassiske i deres skønhed. Det er som store blokke, hvor luften<br />

b<strong>og</strong>stavelig talt står hugget ud mellem søjlerne. Og hvad enten man kigger på en<br />

bygning fra barokken, fra renæssancen eller fra nutiden – dem, man har lyst til at se<br />

på, dem man beundrer, de er alle sammen velproportionerede, det er helt afgørende.<br />

Og dernæst kommer stoffet – at man ikke blander <strong>for</strong>kerte materialer sammen. Og<br />

ud af det kommer selvfølgelig farven, – <strong>og</strong> tilsammen helhedsindtrykket."<br />

Arne Jacobsen (arkitekt, 1902-1971)<br />

Det arkitekto-<br />

niske rum<br />

54


Arkitektur <strong>og</strong> rum<br />

Det arkitektoniske rum<br />

I arkitekt Steen Eiler Rasmussen b<strong>og</strong> Om at opleve arkitektur, oprindeligt fra<br />

1957, skriver han, at bygningskunst, malerkunst <strong>og</strong> billedhuggerkunst kaldes de skønne<br />

kunster, hermed <strong>for</strong>stået at de er skønne at se på (Eiler Rasmussen, 1975:9). Eiler<br />

Rasmussen <strong>for</strong>klarer arkitektur som brugskunst, n<strong>og</strong>et der løser opgaver <strong>og</strong> at netop<br />

det, at det er anvendeligt, spiller en afgørende rolle. (Eiler Rasmussen, 1975:9) Han<br />

pointerer, at arkitekturen er speciel, ved at den skaber ydre rammer om vores tilværel-<br />

se (Eiler Rasmussen, 1975:10). Han sammenligner skulptur <strong>og</strong> arkitektur <strong>og</strong> fremhæver<br />

at arkitektur kan have skulpturelle træk, f.eks. set fra luften 35 , men <strong>for</strong>skellen er, at<br />

arkitekturen er n<strong>og</strong>et der kan bruges. Arkitektur kan altså defineres som brugskunst. Et<br />

kunstværk der skal bruges, som har en funktion.<br />

Historiens første identificerede arkitekt var Imhotep som stod <strong>for</strong> trappepyra-<br />

miden i Saqqara i Egypten <strong>for</strong> mere end 4000 år siden (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld,<br />

2007:254). Imhoteps trappepyramide var et gravmæle <strong>og</strong> inde i mængden af stenblok-<br />

ke var et rum, gravrummet. Funktionen her var altså helt klar, men selvom det lyder<br />

ligetil med et værk med et rum i, så er selve erkendelsen af rummet som selvstændig<br />

kategori ny blandt arkitekter. Før var rummet blot det der var tilbage, når gulve, vægge<br />

<strong>og</strong> lofter var rejst (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007:254). I <strong>for</strong>ordet til b<strong>og</strong>en <strong>Rum</strong>a-<br />

nalyser (Bek <strong>og</strong> Oxvig, 1997) beskrives ganske kort, hvordan erkendelsen af rummet<br />

opstod som en rationel størrelse med renæssancen <strong>og</strong> hvordan der er sket en frisæt-<br />

telse af rummet som et ”nyt kreativt <strong>og</strong> funktionelt, æstetisk <strong>og</strong> betydningsbærende<br />

potentiale..” (Bek <strong>og</strong> Oxvig, 1997:6).<br />

Jeg vil i det følgende bruge rumbegrebet om både konkrete rum i <strong>og</strong> omkring<br />

biblioteket samt biblioteket <strong>for</strong>stået som et offentligt rum. Konkrete rum i folkebiblio-<br />

teksbyggerier har, som beskrevet i kapitel et, ændret karakter gennem de sidste 100<br />

år. Med åbningen af biblioteksrummet kom der i <strong>viden</strong>stemplerne først <strong>og</strong> fremmest<br />

en funktionel opdelingen, inddelt efter brugen <strong>og</strong> <strong>for</strong>ståelsen af brugeren. Med mo-<br />

dernismen gik det afgrænsede <strong>og</strong> veldefinerede rum i opløsning (Bech-Danielsen,<br />

35 Som eksempel kan nævnes Det Jødiske Museum i Berlin, der fra luften kan ses som en halv davids-<br />

stjerne.<br />

55


Det arkitektoniske rum<br />

2004:49). Det var specielt nye byggeskikke <strong>og</strong> nye materialer der fik betydning, f.eks.<br />

glas, stål <strong>og</strong> jernbeton. Glassets transparens udvidede rummet ved at inddrage uden-<br />

omsarealerne. Fleksibilitet blev det afgørende <strong>for</strong> 1960’ernes <strong>og</strong> 1970’ernes store<br />

etrums biblioteker. Adskillelsen af rummene bestod af den måde, hvorpå reoler <strong>og</strong><br />

skillevægge blev sat. Hvor der før havde været et begrænset antal <strong>for</strong>skellige rum,<br />

kunne man i princippet nu lave alle de rum man måtte have brug <strong>for</strong>. Således kom der<br />

f.eks. ungdomshjørner eller helt anderledes, en DSB-kupé på Frederikssund Bibliotek<br />

som indrettedes til rejsebibliotek (Dahlkild, 2006b:23). I nutidens fler-etages åbenrums<br />

biblioteker laves endnu flere rum i rummet, se blot nedenstående oversigt over Bib-<br />

lioteket Kulturværftets indretning. Her er selve navngivningen af rummene med til at<br />

definere brugen.<br />

Billede 19: Biblioteket Kulturværftet, grundplan etage 0 <strong>og</strong> 1<br />

Billede 20: Biblioteket Kulturværftet, grundplan etage 2<br />

56


Billede 21: Biblioteket Kulturværftet, grundplan etage 3<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Jeg definerer her disse rum som rum i rummet, da man både kan tale om selve<br />

biblioteksrummet som et hele <strong>og</strong> de enkelte definerede (<strong>og</strong> ind i mellem ikke define-<br />

rede) rum. Udviklingen af biblioteksrummene følger fint udviklingen af, hvordan bru-<br />

gergrupperne er definerede gennem tiden. Fra kun at have tænkt i voksne <strong>og</strong> børn i<br />

<strong>viden</strong>stempeltiden, over nye brugertyper som f.eks. unge i velfærdsbibliotekerne til<br />

nutidens <strong>for</strong>søg på at tilgodese alle typer af brugere.<br />

Bibliotekets ydre rum, omgivelserne, defineres her <strong>og</strong>så som et rum. Sluttelig<br />

er biblioteket som et offentligt rum, <strong>og</strong>så en definition på rummet. Der findes mange<br />

typer af offentlige rum i vores samfund, et af de mest brugte er biblioteket.<br />

Gennem de seneste år er arkitekter begyndt at se biblioteket som et byrum<br />

(Lerche, 2010; Helsingør Kommunes Biblioteker [2010]). Om byrumstanken <strong>og</strong> biblio-<br />

teker skriver Nan Dahlkild:<br />

”Byrumstænkningen er relevant <strong>for</strong> både nybygninger <strong>og</strong> nyindretning<br />

af eksisterende folkebiblioteker. Den lægger op til at skabe<br />

sammenhæng med ydre omgivelser <strong>og</strong> indre biblioteksrum gennem<br />

<strong>for</strong>tsættelse af det ydre byrum ind i den indre indretning. Også bibliotekets<br />

indre kan indrettes som pladser, gader <strong>og</strong> kvarterer, der svarer til<br />

byens mangfoldighed.” (Dahlkild, 2007a:33).<br />

Eksempler herpå kan være Ordrup Bibliotek, hvor naturen tages med helt ind i<br />

biblioteket eller Aalborg Hovedbibliotek, hvor gågaden helt b<strong>og</strong>staveligt <strong>for</strong>tsætter ind<br />

i biblioteket. Flere biblioteker <strong>og</strong> arkitekter arbejder med byrumstankerne når de ny-<br />

eller ombygger. Ved genindretning af Ishøj Bibliotek <strong>og</strong> Albertslund Bibliotek valgte<br />

arkitekterne at se det offentlige rum som en by, der i stedet <strong>for</strong> bygninger bestod af<br />

reoler med bøger. Deres ambition var at lave et fundament <strong>for</strong> et socialt bibliotek, ikke<br />

57


Det arkitektoniske rum<br />

kun med materialer, men hvor <strong>og</strong>så oplevelser <strong>og</strong> mødet med andre mennesker var<br />

centralt, ud fra tanken om mange små attraktive byrum i biblioteket (Lerche, 2010:6).<br />

Jeg tager blandt andet <strong>og</strong>så udgangspunkt i denne tankegang om at se biblioteksrum-<br />

met på samme måde som man ser på byrummet.<br />

For at analysere mit udvalgte ikonbiblioteks arkitektur <strong>og</strong> rum, har jeg valgt tre<br />

<strong>for</strong>skellige analysemetoder fra andre domæner. Følgende er en gennemgang af de tre<br />

analyser.<br />

At analysere (biblioteks)rum<br />

<strong>Rum</strong>klassifikation<br />

Den første analysemodel kommer fra hospitalsarkitekturen. I b<strong>og</strong>en Sansernes<br />

Hospital (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007) beskæftiger professor, overlæge, dr.<br />

med Lars Heslet <strong>og</strong> arkitekt Kim Dirckinck-Holmfeld sig med hospitalsarkitekturens<br />

betydning <strong>for</strong> helbredelse. Ifølge <strong>for</strong>fatterne er opfattelsen af rum subjektiv, samt af-<br />

hængig af hvem der ser, i hvilken kultur <strong>og</strong> i hvilken epoke (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-<br />

Holmfeld, 2007:252). Flere sanser spiller ind, synssansen naturligvis, men <strong>og</strong>så både<br />

høre-, føle- <strong>og</strong> lugtesansen. Som en <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> at kunne bevæge sig, spejler<br />

hjernen rummet <strong>og</strong> opbygger et navigationsbillede. Det <strong>for</strong>egår i underbevidstheden,<br />

men har betydning <strong>for</strong> vores velbefindende <strong>og</strong> vores stemningsleje (Heslet <strong>og</strong> Dirck-<br />

inck-Holmfeld, 2007:256). Eksempler på, hvor dette navigationsbillede ikke virker efter<br />

hensigten, kan være et besøg på Det Jødiske Museum i Berlin, hvor folk har berettet<br />

om direkte ubehag ved at bevæge sig i museets rum 36 . Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld<br />

problematiserer muligheden af at gennemføre e<strong>viden</strong>sstudier af subjektiv rumopfat-<br />

telse (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007:256), men <strong>for</strong>di der er e<strong>viden</strong>s <strong>for</strong>, at positive<br />

fysiske <strong>og</strong> miljømæssige <strong>for</strong>hold har en helbredende effekt <strong>og</strong> <strong>for</strong>di undersøgelser vi-<br />

ser, at menneskers præstationer er afhængige af en række ydre <strong>for</strong>hold (Heslet <strong>og</strong><br />

Dirckinck-Holmfeld, 2007:258), er det relevant <strong>for</strong> <strong>for</strong>fatterne at <strong>for</strong>søge sig med en<br />

36 ”Jeg føler mig let svimmel <strong>og</strong> en smule desorienteret. Mit hjerte snører sig sammen i mit bryst. Angsten<br />

sniger sig langsomt ind på mig. [..] Det er den virkning, som et nyligt besøg på Det Jødiske Museum i<br />

Berlin havde på mig.” (Jørgensen, 2009).<br />

58


Det arkitektoniske rum<br />

rumklassifikation. Den tager på den ene side udgangspunkt i rummet selv <strong>og</strong> på den<br />

anden side i brugerens reception (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007:261-262). Det<br />

udmønter sig i en analysestrategi, hvor man beskriver den subjektive rumopfattelse ud<br />

fra tre kvaliteter: sansemæssig beskrivelse, følelse <strong>og</strong> samlet vurdering. Til rumklassifi-<br />

kationen opstilles fem rumtyper: Det sublime rum, det kvalificerende rum, det indiffe-<br />

rente rum, det suppressive rum <strong>og</strong> det usunde rum (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld,<br />

2007:262-263).<br />

Tabel 1: Definition af de fem rumtyper<br />

Det sublime rum<br />

Det kvalificerede rum<br />

Det indifferente rum<br />

Det suppressive rum<br />

Det sundhedsskadelige rum<br />

Definition af de fem rumtyper<br />

En bevidst eller kunstnerisk motiveret ud<strong>for</strong>mning<br />

som rummer et indhold der ligger ud over det<br />

rent deskriptive. Særlig positive egenskaber der<br />

rækker ud over det målbare. Emotionelle oplevelser.<br />

Understøtter positivt rummets aktivitet <strong>og</strong> funktion.<br />

Afgiver imødekommende signaler <strong>og</strong> skaber<br />

tryghed.<br />

Virkemidlerne er standardiseret. Der er ikke individuel<br />

rum<strong>for</strong>mning <strong>og</strong> farvesætning. <strong>Rum</strong>mene<br />

er neutrale, med tomhed <strong>og</strong> kedsomhed, men<br />

ikke frygt eller ubehag.<br />

Et undertrykkende rum som gør en utryg <strong>og</strong><br />

fremmedgjort. F.eks. kan materialer <strong>og</strong> lyssætning<br />

være medvirkende hertil.<br />

<strong>Rum</strong>met i sig selv er sundhedsskadeligt. Lugtesansen<br />

vil her være med til at bestemme rummets<br />

tilstand, f.eks. ved fugt/svamp.<br />

Kilde: Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007:264-268<br />

I <strong>for</strong>hold til b<strong>og</strong>ens sigte om ”øget bevidsthed om <strong>og</strong> <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> hospitalsar-<br />

kitekturens betydning <strong>for</strong> helbredelsen..” (Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007:<strong>for</strong>ord),<br />

kommer kun de to første rumtyper i betragtning, hvis hospitalsbyggeriet skal være i<br />

top, men <strong>for</strong>fatterne finder, at alle rumtyper er til stede på f.eks. Rigshospitalet i dag.<br />

Forfatterne pointerer, at en analyse af rumkarakteren giver arkitekter <strong>og</strong> hospitals-<br />

59


Det arkitektoniske rum<br />

planlæggere mulighed <strong>for</strong> ”at <strong>for</strong>holde sig til de givne rum med den ene hensigt at ska-<br />

be en frihed til at skabe mangfoldige løsninger på det givne funktionelle problem”<br />

(Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, 2007:262).<br />

Kan denne analyse så overføres til biblioteker? Først kan man sige, at hospitals-<br />

<strong>og</strong> biblioteksbyggeri oftest er offentlige bygninger, mere eller mindre centralt placeret<br />

i bybilledet. De fleste af os kommer begge steder, til gengæld er der <strong>for</strong>skel på med<br />

hvilket <strong>for</strong>mål. Hospitaler skal helbrede, biblioteker oplyse. Ikke alle ville benytte bibli-<br />

oteket, selv om de reelt havde brug <strong>for</strong> det, men man må <strong>for</strong>mode at langt størstede-<br />

len af befolkningen ville benytte hospitalet, hvis det betød <strong>for</strong>skel mellem liv <strong>og</strong> død.<br />

Biblioteket har som <strong>for</strong>mål at nå ud til alle, både med sin historie som demo-<br />

kratisk dannelsessted <strong>og</strong> nutidens mødested. Konsekvenser af det senmoderne sam-<br />

fund, som frisættelse <strong>og</strong> refleksivitet, gør individet usikkert <strong>og</strong> oplevelser søges i kol-<br />

lektive modeller, som hermed kan reducere de negative sider af individualiseringen <strong>og</strong><br />

det komplekse liv. Biblioteket er et af de steder, disse oplevelser kan søges. Følger man<br />

tankegangen med, at rummet gør indtryk <strong>og</strong> påvirker menneskers psykol<strong>og</strong>i, ser man<br />

pludselig på byggeri med helt nye briller. Og når der bygger store ikonbiblioteker til<br />

mange millioner, bliver det interessant at se på, hvilken betydning arkitekturen <strong>og</strong><br />

rummene har <strong>for</strong> brugerne. Umiddelbart er der ikke andre analyser, der så direkte ser<br />

på, hvordan rummene rent faktisk påvirker os. Jeg vælger således at lave en rumklassi-<br />

fikation af Biblioteket Kulturværftet ud fra disse tanker.<br />

Kvaliteten af det fysiske rum<br />

Den anden analysemodel kommer fra byarkitekturen. Arkitekt Jan Gehl, som<br />

især har haft fokus på analyse <strong>og</strong> <strong>for</strong>bedring af byrum, udgav allerede i 1971 b<strong>og</strong>en<br />

Livet mellem husene, som tager udgangspunkt i, at man bør vise omsorg <strong>for</strong> menne-<br />

skers færden mellem husene (eller mellem arkitekturen i byrummet) <strong>og</strong> <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong><br />

de kvaliteter, der knytter sig til mødet mellem mennesker i det offentlige rum. I 6. ud-<br />

gave pointerer han, at arbejdet med at styrke livet i byen <strong>for</strong>tsat er aktuelt, da både<br />

samfundsudvikling <strong>og</strong> de elektroniske medier ikke, har gjort det direkte møde mellem<br />

60


Det arkitektoniske rum<br />

mennesker mindre aktuelt (Gehl, 2007:<strong>for</strong>ord). Livet mellem husene er fulgt op i flere<br />

andre publikationer, senest i Byer <strong>for</strong> mennesker fra 2010.<br />

Gehl hævder, at kvaliteten af det fysiske rum har en betydning <strong>for</strong> udeaktivite-<br />

ter <strong>og</strong> inddeler udeaktiviteter i det offentlige rum i tre <strong>for</strong>skellige typer: nødvendige<br />

aktiviteter, valgfrie aktiviteter <strong>og</strong> sociale aktiviteter:<br />

Nødvendige aktiviteter omfatter det der enten er påtvunget eller nødvendigt,<br />

som at komme til arbejde eller skole, at handle eller f.eks. vente på offentlig transport.<br />

Det er hverdagsaktiviteter som ikke påvirkes særlig meget af de fysiske <strong>for</strong>hold, da<br />

aktiviteterne netop er n<strong>og</strong>et der skal udføres, uanset omgivelsernes beskaffenhed.<br />

Valgfrie aktiviteter er som ordet siger, netop valgfrie. Det er n<strong>og</strong>et man gør,<br />

hvis man har lyst <strong>og</strong> omgivelserne gør det muligt. Eksempler herpå er at gå eller cykle<br />

en tur, sidde i solen eller træne til motionsløb. Valgfrie aktiviteter <strong>for</strong>ekommer ifølge<br />

Gehl kun, når de ydre vilkår er virkelig gode, hvilket betyder, at der er meget stor af-<br />

hængighed af de ydre fysiske <strong>for</strong>hold.<br />

De sociale aktiviteter omfatter alle de aktiviteter, der har andre menneskers til-<br />

stedeværelse som <strong>for</strong>udsætning. Det kan være børn der leger sammen, unge <strong>og</strong> voks-<br />

ne der mødes i grupper på f.eks. torve eller caféer eller det kan være den passive kon-<br />

takt, at se <strong>og</strong> høre andre mennesker, der hvor man befinder sig. Det er ofte aktiviteter<br />

der opstår som følge af de to øvrige aktivitetskategorier, f.eks. <strong>for</strong>di personer befinder<br />

sig i det samme rum. Det betyder ifølge Gehl, at de sociale aktiviteter indirekte støttes,<br />

hver gang de øvrige aktiviteter gives bedre vilkår. Gehl tager umiddelbart ikke planlag-<br />

te møder med, hvilket jeg d<strong>og</strong> mener <strong>og</strong>så bør tages i betragtning (Gehl, 2007:7-10).<br />

61


Det arkitektoniske rum<br />

Hvordan kvaliteten af uderummet påvirker de <strong>for</strong>skellige aktiviteter, illustrerer<br />

Gehl med følgende model:<br />

Figur 1: Sammenhæng mellem uderumskvalitet <strong>og</strong> uderumsaktivitet<br />

Kilde: Gehl, 2010:31<br />

Gehls opdeling af aktiviteter i uderummet eller det offentlige rum, mener jeg<br />

kan overføres på biblioteksrummet, ved at se biblioteket som et offentligt rum. Biblio-<br />

teket som mødested eller som det tredje sted, mellem arbejde <strong>og</strong> hjem, har der været<br />

stor fokus på gennem de seneste år. Samtidig indrettes biblioteker som byrum med<br />

torve <strong>og</strong> stræder. De tre aktivitetstyper Gehl beskriver, mener jeg alle finder sted i bib-<br />

lioteksrummet.<br />

De nødvendige aktiviteter er der måske ikke så mange af, men det kunne f.eks.<br />

være at finde materiale til en skoleopgave, behov <strong>for</strong> at låne en computer eller følge sit<br />

barn til enten en aktivitet i biblioteket eller til n<strong>og</strong>le af de andre muligheder som f.eks.<br />

svømmehal eller idræt som kombi-biblioteker som Haraldslund 37 <strong>og</strong> Ordrup 38 , giver<br />

mulighed <strong>for</strong>.<br />

37<br />

Haraldslund. Svømmehal, motionscenter <strong>og</strong> bibliotek samlet under ét tag.<br />

http://www.haraldslund.com/.<br />

38<br />

Ordrup Bibliotek huser <strong>og</strong>så sportshal, multisale <strong>og</strong> gymnasielokaler.<br />

http://www.genbib.dk/<strong>for</strong>side/om_bibliotekerne/adresser_<strong>og</strong>_aabningstider/ordrup_bibliotek<br />

62


Det arkitektoniske rum<br />

Valgfrie aktiviteter er derimod hele kernen i biblioteksvæsnet. Biblioteket er<br />

den mest benyttede kulturinstitution i Danmark 39 , her kommer man <strong>for</strong> sin egen skyld,<br />

<strong>for</strong> at låne lige de materialer man har lyst til, læse et tidsskrift/en avis, benytte compu-<br />

tere eller deltage i et <strong>for</strong>edrag eller andre aktiviteter biblioteket tilbyder.<br />

De sociale aktiviteter opstår <strong>og</strong>så i biblioteket. Passive kontakter starter allere-<br />

de før biblioteket åbner, mens folk står i kø til morgenaviser mv. Her opstår måske<br />

u<strong>for</strong>mel snak, <strong>for</strong>di man ser de samme mennesker igen <strong>og</strong> igen. Også sludderen med<br />

personalet, <strong>og</strong> det bare at være i samme rum som andre, har betydning. Men på bibli-<br />

oteket møder man <strong>og</strong>så venner, naboer, arbejdskollegaer, gamle skolekammerater <strong>og</strong><br />

andre bekendte, <strong>for</strong>di de <strong>og</strong>så bruger biblioteket. Har biblioteket studierum, café <strong>og</strong><br />

gode siddepladser, er der <strong>og</strong>så mulighed <strong>for</strong> de planlagte møder. Med andre ord, så er<br />

der mulighed <strong>for</strong> både høj- <strong>og</strong> lav-intensive møder i biblioteksrummet. Som eksempel<br />

kan nævnes Sundby Bibliotek i Kvarterhuset, hvis café er utrolig populær, ikke mindst<br />

på grund af udeserveringsmulighederne med beliggenhed i en delvis aflukket gård,<br />

godt med både sol <strong>og</strong> skyggefulde steder samt plads til barnev<strong>og</strong>nsparkering. Her er<br />

det lige før man går mere på café end på biblioteket, men når man alligevel er der,<br />

fristes man måske af bibliotekets tilbud.<br />

Ser man på figur 1 fra før, så vil der altså, ifølge Gehl, være n<strong>og</strong>et at vinde, hvis<br />

kvaliteten af biblioteksrummet er i top. Eller sagt med andre ord, der er stor risiko <strong>for</strong><br />

lavere besøgstal eller kortere ophold, hvis biblioteksrummet er af dårlig kvalitet. Men<br />

hvad med dem, der kommer på biblioteket uanset kvaliteten? Vi ved fra undersøgel-<br />

ser som f.eks. Danskernes kultur <strong>og</strong> fritidsaktiviteter 2004 (Bille et al., 2005) at ca. 10 %<br />

af den voksne befolkning kommer på biblioteket næsten en gang om ugen <strong>og</strong> altså er<br />

en slags ”stamkunder”. De kommer på biblioteket uanset hvordan kvaliteten af biblio-<br />

teksrummet er <strong>og</strong> selvom undersøgelsen ikke viser n<strong>og</strong>et om det, så må man <strong>for</strong>vente,<br />

at de er tilfredse med bibliotekstilbuddet, uanset kvaliteten af biblioteket. Tre udvalgte<br />

39 ”Omkring 35 mio. gange om året går en borger gennem døren til et folkebibliotek, der er 24 mio. besøg<br />

på bibliotekernes hjemmesider, der er omkring 50 mio. udlån [..] De besøgstal gør folkebibliotekerne<br />

til langt den mest benyttede kulturinstitution (min fremhævning) - hvis vi ser bort fra radio/tv tilbuddet”.<br />

(Thorhauge, 2010:30).<br />

63


Det arkitektoniske rum<br />

nyere brugerundersøgelser af mindre biblioteker <strong>for</strong>delt over hele Danmark viser ge-<br />

nerelt stor tilfredshed med biblioteket. En brugerundersøgelse <strong>for</strong>etaget på Solrød<br />

Bibliotek i januar 2010 (309 respondenter) viste en overvældende tilfredshed med bib-<br />

lioteket. Som det ses i tabel 2, er mere end 98 % af respondenterne tilfredse eller me-<br />

get tilfredse. Desværre <strong>for</strong>eligger der ikke i undersøgelsen dokumentation <strong>for</strong>, hvor<br />

ofte respondenterne benytter biblioteket, hvilket ellers kunne have været interessant<br />

at se på. Også ved Århus Kommunes Bibliotekers brugerundersøgelse i efteråret 2010<br />

(603 respondenter) af bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg<br />

<strong>og</strong> Viby, viser resultaterne i tabel 3 at 95 % er enten meget tilfredse eller tilfredse med<br />

deres biblioteker. Her kommer 44 % af respondenterne på biblioteket enten hver dag<br />

eller en til to dage om ugen. I Faaborg-Midtfyns Kommunes brugerundersøgelse fra<br />

starten af 2009 (687 respondenter) er 86 % af respondenterne tilfreds eller meget til-<br />

freds med bibliotekerne <strong>og</strong> 35 % benytter bibliotekerne en eller flere gange om ugen.<br />

Undersøgelsen fra Faaborg-Midtfyn har som den eneste af disse tre eksempler lavet en<br />

krydstabel mellem hyppigheden af besøg <strong>og</strong> tilfredsheden. Her ses det, at 92 % af dem<br />

der kommer flere gange om ugen, enten er tilfredse eller meget tilfredse med bibliote-<br />

ket <strong>og</strong> 85 % af dem der kommer ca. en gang om ugen enten er tilfredse eller meget<br />

tilfredse med biblioteket.<br />

Tabel 2: Tilfredshed. Solrød<br />

Alt i alt, hvor tilfreds er du med Solrød Bibliotek?<br />

Respondenter Procent<br />

Meget tilfreds 193 62,5%<br />

Tilfreds 110 35,6%<br />

Hverken eller 4 1,3%<br />

Utilfreds 0 0,0%<br />

Meget utilfreds 2 0,6%<br />

I alt 309 100,0%<br />

Kilde: Solrød Bibliotekerne, 2010<br />

Tabel 3: Generel tilfredshed. Århus<br />

Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek?<br />

Abs. Pct.<br />

Meget tilfreds 350 58%<br />

Tilfreds 226 37%<br />

Hverken eller 12 2%<br />

Utilfreds 4 1%<br />

Meget utilfreds 5 1%<br />

Ved ikke 5 1%<br />

Basis 603<br />

Kilde: Århus Kommune, 2011<br />

64


Figur 2: Samlet tilfredshed. Faaborg-Midtfyn<br />

Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune, 2009<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Stamkunde-tanken ser altså umiddelbart ud til at kunne underbygges. Et fæl-<br />

lestræk ved de biblioteker der er med i de nævnte brugerundersøgelserne er, at ingen<br />

af dem er kendt i bibliotekskredse <strong>for</strong> hverken speciel arkitektur eller spektakulær ind-<br />

retning 40 . Der kan der<strong>for</strong> allerede nu sættes spørgsmålstegn ved, om ikke det er skøn-<br />

ne spildte kræfter at tillægge arkitekturen så stor en værdi?<br />

Men et er stamkunderne. Vi står i en tid, hvor det er nødvendigt <strong>for</strong> bibliote-<br />

kerne at legitimere deres eksistens. Dette kan blandt andet gøres ved at tiltrække nye<br />

brugergrupper 41 . Ser vi tilbage på Schulzes opdeling, er det særligt de tre ældre livs-<br />

stilsmiljøer, der er biblioteksbrugere. Senest viste den store nationale brugerundersø-<br />

gelse af de statslige <strong>og</strong> statsanerkendte museer i Danmark, at kulturen ikke når ud til<br />

alle <strong>og</strong> at den typiske museumsbruger er en veluddannet kvinde på 55 år (Kulturarvs-<br />

styrelsen, 2010). En endnu ikke publiceret national benchmarkundersøgelse 42 viser, at<br />

den typiske biblioteksbruger er kvinde, over 45 år <strong>og</strong> uden hjemmeboende børn (Ram-<br />

bøll, 2011b). Både Kulturarvsstyrelsen <strong>og</strong> kultur- <strong>og</strong> fritidsaktivitetsundersøgelsen vi-<br />

ser, at det er de samme folk der sjældent bruger museer <strong>og</strong> biblioteker (Bille et al.,<br />

2005:398; Kulturarvsstyrelsen, 2010:16).<br />

40<br />

Jeg kender ikke bibliotekerne personligt, <strong>og</strong> tager der<strong>for</strong> <strong>for</strong>behold <strong>for</strong> denne udtalelse, såfremt de<br />

selv skulle mene at være i kategorien ikonbiblioteker.<br />

41<br />

22 % kommer aldrig på biblioteket <strong>og</strong> 11 % kommer under en gang om året. (Bille et al., 2005:171)<br />

42<br />

Undersøgelsen indeholder data fra 116 biblioteker under følgende 22 biblioteksvæsner: Albertslund,<br />

Glostrup, Middelfart, Odder, Stevns, Thisted, Tønder, Vordingborg, Aabenraa, Favrskov, Haderslev, Herning,<br />

Hjørring, Kolding, Næstved, Slagelse, Tårnby, Vejle, Gentofte, Odense, Roskilde, Aalborg.<br />

65


Det arkitektoniske rum<br />

Gehls tanker om betydningen af det fysiske miljø <strong>for</strong> udeaktiviteter vælger jeg,<br />

trods stamkunde problematikken, at overføre på bibliotekerne. Jeg mener, man med<br />

<strong>for</strong>del kan se på kvaliteten af det fysiske miljø i bibliotekerne, hvis man ønsker at øge<br />

brugen af et bibliotek. Gehl har i sin b<strong>og</strong> Byer <strong>for</strong> mennesker (2010) en værktøjskasse<br />

med <strong>for</strong>skellige tjeklister <strong>for</strong> byplanlægning. Specielt den systematiske oversigt over 12<br />

kvalitetskriterier <strong>for</strong> temaet ”byen i øjenhøjde” er interessant i <strong>for</strong>hold til en analyse af<br />

biblioteket som et byrum (Gehl, 2010:248-249).<br />

Figur 3: 12 Kvalitetskriterier<br />

Kilde: Gehl, 2010:249<br />

66


Det arkitektoniske rum<br />

Gehl taler ud fra en analyse af fodgængerlandskabet, men kvalitetskriterierne<br />

kan <strong>og</strong>så overføres på de rum biblioteket består af. Biblioteket ses her som et byrum,<br />

med pladser, torve <strong>og</strong> veje. I Helsingør er det nye bibliotek <strong>og</strong>så inspireret af princip-<br />

perne <strong>for</strong> byrum med distrikter <strong>og</strong> torve, som skaber både overblik <strong>og</strong> plads til overra-<br />

skelser <strong>og</strong> inspiration (Helsingør Kommunes Biblioteker [2010]).<br />

Gehls model, figur 3, er bygget op af tre på hinanden følgende områder: be-<br />

skyttelse, kom<strong>for</strong>t <strong>og</strong> herlighedsværdi (Gehl, 2010:249). Gehl argumenterer <strong>for</strong>, at kva-<br />

litetskriterierne netop følger hinanden. Hvis f.eks. beskyttelsen ikke er i orden, vil det<br />

være ligegyldigt med de øvrige kvaliteter. Den 12. kvalitet, æstetiske kvaliteter <strong>og</strong> posi-<br />

tive sanseindtryk, ser Gehl som et overbegreb til de 11 andre, men understreger <strong>og</strong>så,<br />

at arkitektur <strong>og</strong> design ikke kan behandles isoleret fra de andre kriterier (Gehl,<br />

2010:248). Jeg bruger her de 12 kvalitetskriterier i min analyse af biblioteket.<br />

Arkitektur som rum <strong>og</strong> ramme<br />

Som en tredje analysemodel har jeg valgt at tage udgangspunkt i en model fra<br />

kunst<strong>viden</strong>skaben. Kunsthistoriker Lise Bek opstiller i sin tekst ”Arkitektur som rum <strong>og</strong><br />

ramme” i b<strong>og</strong>en <strong>Rum</strong>analyser (Bek <strong>og</strong> Oxvig, 1997), en analysemodel til at analysere<br />

det arkitektoniske rum som æstetisk <strong>for</strong>m. Bek tager i lighed med Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-<br />

Holmfeld udgangspunkt i, at førstehåndsoplevelsen af arkitektur bygger på sanserne.<br />

Primært synet, men <strong>og</strong>så hørelse, lugt <strong>og</strong> den <strong>for</strong>nemmelse man får i kroppen, er med<br />

til at gøre, at man kan <strong>for</strong>holde sig til rummet, til dets størrelse, <strong>for</strong>m, lysindfald, aku-<br />

stik <strong>og</strong> atmosfære (Bek, 1997:12). Bek pointerer, at allerede her spiller følelserne ind<br />

<strong>og</strong> vil tolke disse sanseindtryk. Føler man sig godt eller dårligt tilpas? Virker rummets<br />

lukkethed tryg eller knugende? Er lyset voldsomt eller roligt? (Bek, 1997:12).<br />

Analysemodellen udgøres af fem aspekter <strong>og</strong> kan bruges til at analysere selve<br />

værket. Bek beskriver hvordan et rum bliver til; <strong>Rum</strong>mets idé opstår i en skabelonagtig<br />

konfiguration i arkitektens hoved <strong>og</strong> som vage <strong>for</strong>estillinger i bygherrens. Samspillet<br />

derimellem <strong>og</strong> under hensyntagen til en række både fremmende, hæmmende <strong>og</strong> mo-<br />

dificerende momenter, som f.eks. praktisk materiel- <strong>og</strong> konstruktionsmæssig, økono-<br />

misk <strong>og</strong> æstetisk art, er det der realiserer rummet (Bek, 1997:25). Denne rummets idé<br />

vil være retningsgivende <strong>for</strong> den samlede analyse siger Bek. Arkitekten vil, gennem<br />

67


Det arkitektoniske rum<br />

processen, have fem aspekter at tage i betragtning. Disse aspekter danner tilsammen<br />

en sekvens af glidende overgange, uden d<strong>og</strong> at være irreversibel (Bek, 1997:25). Føl-<br />

gende aspekter danner analysemodellen:<br />

1. Det <strong>for</strong>mmæssige<br />

2. Det praktisk-funktionsmæssige<br />

3. Det scen<strong>og</strong>rafiske-sociale<br />

4. Det ikon<strong>og</strong>rafisk-betydningsmæssige<br />

5. Det visuelt-oplevelsesmæssige <strong>og</strong> æstetiske<br />

Som det ses i tabel 4 rummer de fem analyseaspekter yderligere underaspek-<br />

ter. Det vil ikke her være muligt at gå i dybden med alle aspekterne, så der<strong>for</strong> bruger<br />

jeg analysemodellen som inspirationskilde til analyse III.<br />

Tabel 4: Fem analyseaspekter<br />

Fem analyseaspekter<br />

Det <strong>for</strong>mmæssige aspekt<br />

a Form <strong>og</strong> morfol<strong>og</strong>i (<strong>for</strong>mdannelse <strong>og</strong> -udvikling) i relation til det analyserede værk, men stadig<br />

med rumud<strong>for</strong>mningen som det centrale, eksempelvis murens flade/masse, rummets<br />

volumen… eller den rum- <strong>og</strong> <strong>for</strong>mmæssige konsekvens af brugen af moderne materialer som<br />

glas, beton <strong>og</strong> stål.<br />

b Den i værket tilvejebragte orden: skala, proportion, balance, spænding <strong>og</strong> rytme. Her er n<strong>og</strong>le<br />

af midlerne aksialitet, symmetri, gentagelse, modstilling<br />

c Stilen som <strong>for</strong>mstruktur<br />

Det praktisk-funktionsmæssige aspekt<br />

a Anlægs- eller rumtype <strong>og</strong> -typol<strong>og</strong>i: er det en stue, et køkken… til hvilke <strong>for</strong>mål bruges sådanne<br />

rum <strong>og</strong> hvordan har deres historiske udviklings<strong>for</strong>løb været?<br />

b <strong>Rum</strong>mets konkrete ud<strong>for</strong>mning i <strong>for</strong>hold til den givne funktion… Størrelses<strong>for</strong>hold ud fra<br />

menneskelig (bruger-) målestok<br />

c Praktisk indretning (udstyr, møblering) af rummet til dets funktion, rumsammenhænge, adgangs<strong>for</strong>hold,<br />

rumdimentionering<br />

d Stilen som funktionsfremmende element: den åbne <strong>for</strong>m som indbydende, den lukkede som<br />

afvisende, det funktionalistiske hus som "bomaskine"<br />

Det scen<strong>og</strong>rafisk-sociale aspekt<br />

a Funktionen <strong>for</strong>stået som repræsentativ resp. rekreativ; sakral eller profan… offentlige, private<br />

eller intime rum<br />

b Liturgier*, ritualer, ceremonieller <strong>og</strong> adfærds<strong>for</strong>mer som bestemmende <strong>for</strong> "kore<strong>og</strong>raferingen"<br />

af det i rummet "aftegnede" positions- <strong>og</strong> bevægelsesmønster<br />

68


Det arkitektoniske rum<br />

c Sociale relationssystemer <strong>og</strong> konventioner, omgangs<strong>for</strong>mer <strong>og</strong> livsstil; ideol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> menneskesyn,<br />

der bevidst eller ubevidst fra arkitekten/planlæggerens side indlejres i rummets<br />

funktionsmønster, hvad enten dette svarer til et vedtaget kodeks eller søger at etablere nye:<br />

funktionalismens brud med boligens traditionelle rum<strong>for</strong>deling<br />

d Stilen som scen<strong>og</strong>rafisk indikator, som vejledende <strong>for</strong> brugerens måde at fremtræde <strong>og</strong> optræde<br />

på i det omhandlende rum: trappens omdefinering fra nødvendigt kommunikationsmiddel<br />

til repræsentativt element: størrelses<strong>for</strong>hold ud fra den betydning, det enkelte element<br />

tillægges i skabelsen af det ikon<strong>og</strong>rafiske-betydningsmæssige aspekt<br />

Det ikon<strong>og</strong>rafisk-betydningsmæssige aspekt. Betydningsdannelsen kommer i stand<br />

takket være elementer af:<br />

a Strukturel karakter: plan- <strong>og</strong> rum<strong>for</strong>mer<br />

b Billedmæssig <strong>og</strong> associationsskabende karakter<br />

c Stilen som betydningsbærer<br />

Det visuelt-oplevelsesmæssige eller æstetiske aspekt, hvori indgår både arkitekten/planlæggerens<br />

<strong>for</strong>msætning af rummet som ramme om den givne funktion:<br />

a Ved udnyttelse af de rumskabende faktorer som kunstnerisk-æstetiske virkemidler<br />

b Stilen som æstetisk udtryk, <strong>og</strong> brugeren/beskuerens konfrontation med rummet<br />

c Som oplevende subjekt ved sin indtræden eller sit ophold i rummet <strong>og</strong> det dermed <strong>for</strong>bundne<br />

indtryk <strong>og</strong> den deraf afledte adfærd<br />

d Sin synsmæssige opfattelse af det som æstetisk <strong>for</strong>m, som kunstnerisk virkelighedstolkning<br />

Kilde: Bek, 1997:26-28<br />

*Liturgien er den rituelle <strong>for</strong>skrift, efter hvilket gudstjenester i kristne kirker <strong>for</strong>egår.<br />

Som det anes i ovenstående gennemgang af de tre analysemodeller, ligger min<br />

hovedvægt på Gehls analyse, <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så på opfattelsen af biblioteket som et by-<br />

rum. Selvom ingen af de tre analysemodeller umiddelbart henvender sig til biblioteks-<br />

domænet, så mener jeg, at de tilsammen vil kunne give et fyldestgørende billede af,<br />

hvordan de fysiske <strong>for</strong>hold ser ud på Biblioteket Kulturværftet, <strong>og</strong> der ud over <strong>og</strong>så<br />

gøre det muligt <strong>for</strong> mig at svare på, hvordan disse har betydning <strong>for</strong> brugen af det fysi-<br />

ske bibliotek. Dette leder videre over i selve analysen af Biblioteket Kulturværftet, der<br />

d<strong>og</strong> startes med at fastslå, om Helsingør stadig kan ses som et mini-Danmark <strong>og</strong> deref-<br />

ter har en kort historisk gennemgang af bibliotekshistorien i Helsingør.<br />

Biblioteket Kulturværftet – en analyse<br />

Jeg har valgt at bruge Biblioteket Kulturværftet som eksempel til min analyse.<br />

Netop dette bibliotek er det nyeste ikonbibliotek i Danmark <strong>og</strong> bibliotekets historie<br />

følger meget tæt den udvikling i biblioteksbyggeri jeg her har beskrevet. Birch Andrea-<br />

69


Det arkitektoniske rum<br />

sen <strong>og</strong> Jochumsen betegnede i 1993 Helsingør Kommune som et mini-Danmark, med<br />

hensyn til blandt andet erhvervsstruktur, <strong>for</strong>skellige bysamfund <strong>og</strong> <strong>for</strong>skellige kulturer<br />

(Birch Andreasen <strong>og</strong> Jochumsen, 1993:13-14). Helsingør Kommune består af <strong>for</strong>skellige<br />

bysamfund, fra handelsbyen Helsingør, over beboelse <strong>og</strong> industribyen Espergærde, til<br />

de gamle fiskerlejer ved Ålsgårde/Hellebæk <strong>og</strong> Hornbæk, hvor sidstnævnte er en at-<br />

traktiv turistby, <strong>og</strong> landsbyer i <strong>for</strong>skellig størrelse, hvoraf Tikøb er den største. Helsin-<br />

gør Kommunes indbyggertal svarer i 2011 til 1,1 % af landsgennemsnittet <strong>og</strong> alders<strong>for</strong>-<br />

delingen ligger tæt på alders<strong>for</strong>delingen på landsplan. Neden<strong>for</strong> i tabel 5 er samlet<br />

n<strong>og</strong>le nøgletal, som viser at Helsingør stadig godt kan betegnes som et mini-Danmark.<br />

Helsingør Kommune ligger d<strong>og</strong> n<strong>og</strong>et højere end landsgennemsnittet ved andele af<br />

almennyttige boliger, <strong>og</strong> specielt på kulturområdet ligger de økonomiske tal meget<br />

højere end på landsplan. Helsingør Kommune har generelt haft stigende udgifter til<br />

kultur <strong>og</strong> fritid gennem de sidste ti år, hvor landsgennemsnittet har været n<strong>og</strong>et mere<br />

begrænset.<br />

Tabel 5: Nøgletal Helsingør Kommune <strong>og</strong> landsgennemsnit<br />

Helsingør Landsgennemsnit<br />

Indbyggertal 61.368 5.560.534<br />

Alders<strong>for</strong>deling pr. 1/1- 11<br />

0-16 år 21,30% 20,50%<br />

17- 64 år 59,40% 62,70%<br />

65år+ 19,30% 16,80%<br />

Strukturelle <strong>for</strong>hold<br />

Antal ejerboliger (2009) 51,00% 55,30%<br />

Antal almennyttige boliger (2009) 27,90% 19,40%<br />

Andel 25-64 uden erhvervsuddannelse (2010) 21,30% 22,20%<br />

Andel 25-64 med videregående uddannelse (2010) 27,40% 25,80%<br />

Kulturelle <strong>for</strong>hold<br />

Biblioteksudgifter pr. indbygger (2011) 884 462<br />

Udgift til materialer pr. indbygger (2011) 99 62<br />

Udgift til kultur pr. indbygger (2011) 995 558<br />

Biblioteksudlån pr. indbygger 2003 (seneste tal) 16 14<br />

Kilde: Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriet, 2011<br />

Jeg vælger der<strong>for</strong> at se på Helsingør som en god repræsentation <strong>for</strong> Danmark,<br />

men samtidig <strong>og</strong>så som en kommune der har høje udgifter til både kultur, sports- <strong>og</strong><br />

fritidsaktiviteter.<br />

70


Helsingørs bibliotekshistorie<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Siden 1838 har Helsingør haft skiftende, privat oprettede læsestuer <strong>og</strong> læse-<br />

<strong>for</strong>eninger, der havde til huse på byens skoler, i Håndværker<strong>for</strong>eningen <strong>og</strong> på rådhu-<br />

set. Helsingørs Folkebibliotek flyttede ind i Karmeliterhuset 43 i 1910. Biblioteket drives<br />

på det tidspunkt af en læse<strong>for</strong>ening af idealistiske, velstillede borgere. I 1923 bliver<br />

Helsingør Folkebibliotek kommunalt <strong>og</strong> biblioteket kan nu ansætte en faguddannet<br />

bibliotekar samt søge staten om tilskud til at blive centralbibliotek. I 1925 bliver Hel-<br />

singør Folkebibliotek til Nordsjællands Centralbibliotek <strong>og</strong> dækkede således hele Fre-<br />

deriksborg Amt. Bibliotekets samling udbyggedes <strong>og</strong> den første filial kom til i marts<br />

1971, da Abildvængets Bibliotek åbnede som et af Danmarks første ”familiebibliote-<br />

ker” med voksen- <strong>og</strong> børneafdeling i ét rum. Hovedbiblioteket i Karmeliterklostret<br />

havde været præget af pladsmangel siden slutningerne af 1950’erne <strong>og</strong> efter 61 år på<br />

samme adresse, kun få måneder efter indvielsen af Abildvængets Bibliotek, indvies<br />

Helsingør Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket i nye arkitekttegnede bygninger i<br />

Reberbaneparken. Biblioteket fik nu plads <strong>og</strong> økonomi til at opfylde de aktiviteter bib-<br />

lioteksloven af 1964 åbnede mulighed <strong>for</strong>, som f.eks. kunstudstillinger, koncerter, fo-<br />

redrag, film, udlån af grammofonplader <strong>og</strong> kunst. Der ud over var Helsingør <strong>og</strong> Tikøb<br />

Kommuner netop blevet slået sammen <strong>og</strong> biblioteket skulle der<strong>for</strong> betjene en meget<br />

større befolkning. Helsingør Kommune sætter uofficiel Danmarksrekord i 1982 ved at<br />

indvie 3 nye lokalbiblioteker samme år, nemlig Espergærde, Vapnagård <strong>og</strong> Hornbæk<br />

biblioteker (Pedersen <strong>og</strong> Schytt, 2000). Efter 39 år åbnede Biblioteket Kulturværftet så<br />

i de ny- <strong>og</strong> ombyggede værftsbygninger d. 10.10.2010, som en del af kulturområdet<br />

Helsingør, der ud over Kulturværftet rummer Kulturhavn Kronborg, Søfartsmuseet <strong>og</strong><br />

Kronborg.<br />

Gennem biblioteket historie ses en klar sammenhæng med det historiske rids<br />

jeg har beskrevet i kapitel 1. Det første folkebibliotek, placeret i Karmeliterklosteret<br />

kan, særligt med hensyn til indretningen, ses som et <strong>viden</strong>stempel. Allerede nævnt<br />

som eksempel på velfærdsbibliotekerne er hovedbiblioteket, placeret i en højmoderne<br />

ny bygning. Slutteligt er biblioteket flyttet til en ikonbygning med skulpturelle glasfa-<br />

43 Et tidligere sygehus, bygget i 1516 på Sct. Mariæ klosterets grund.<br />

71


Det arkitektoniske rum<br />

cader, hvor det er placeret prominent på kanten af statshavnen som et kulturelt fyr-<br />

tårn (se bilag 6).<br />

Faktaboks om Biblioteket Kulturværftet<br />

Se <strong>og</strong>så bilag 7 <strong>og</strong> billede 19, 20, 21.<br />

Selve biblioteket <strong>for</strong>deler sig over de oprindelige værftsbygninger, henholdsvis<br />

bygning 10 (Værftsmuseum, Kontorlokaler <strong>og</strong> Krydsfeltet), bygning 11 <strong>og</strong> bygning 12<br />

(selve Biblioteket). (Bygning 13 rummer selve Kulturværftet, med Sale, Mødelokaler<br />

<strong>og</strong> Sekretariat). Værftsbygningerne er i røde mursten <strong>og</strong> bygningerne fra værftstiden<br />

er søgt bevaret som en historisk kerne, ved at bevare de rå betonkonstruktioner i både<br />

vægge, trapper <strong>og</strong> gulve, suppleret med egetræsgulve <strong>og</strong> trapper mv. i stål. Selve fa-<br />

caden er opbygget af ”en facetteret klimaskærm <strong>og</strong> en tagkonstruktion i glas <strong>og</strong> stål,<br />

som er monteret uden på bygningerne <strong>og</strong> skaber et moderne, skulpturelt ind-<br />

tryk”(Helsingør Kommunes Biblioteker *2010+ Faktaark: Kulturværftet. Udsigt til ind-<br />

sigt).<br />

Biblioteket er inddelt i etager <strong>og</strong> områder. Adgangsniveauet indeholder Foyer<br />

<strong>og</strong> Arkade. I arkaden ligger Spisehuset, der d<strong>og</strong> endnu ikke (juni 2011) har fået en god-<br />

kendt tilladelse til at have permanent åbent. Fra foyeren er der adgang til bibliotekets<br />

tre etager. Etage 1 er børnebibliotek (Børn), etage 2 er skønlitteratur, musik <strong>og</strong> film<br />

(Fiktion) <strong>og</strong> etage 3 er faglitteratur (Fakta). På hver etage er der ét stort rum samt en<br />

hel række arbejdsrum langs hele den ene side, alle med glasvægge ud i biblioteket. Der<br />

er både Værksteds- <strong>og</strong> Studierum til publikum samt et nærkontor til personalet. På<br />

etage 3 er der et IT-undervisningslokale midt i biblioteket, der er lukket med en fast<br />

væg <strong>og</strong> tre glasvægge. <strong>Rum</strong>met fungerer som almindelig tilgængeligt computerlokale,<br />

når der ikke er undervisning. På etage 1 er der tilsvarende to rum, Værksted <strong>og</strong> Com-<br />

puteriet der er afskærmet med glasvægge. De ligger d<strong>og</strong> i det fjerneste område af det<br />

store rum. På alle etager er der rum i rummet. Her skal nævnes de mest oplagte. På<br />

etage 3 er Kloden en rund b<strong>og</strong>reol, der indvendigt indeholder rejsebøger <strong>og</strong> siddeplad-<br />

ser til at studere disse. Her finder man <strong>og</strong>så Horisonten, et siddeareal tæt ved avis- <strong>og</strong><br />

tidsskriftreolerne, med bibliotekets bedste udsigt. På etage 2 er Grotten det mest op-<br />

sigtsvækkende rum, med en amfiteaterlignende ud<strong>for</strong>mning, hvorpå man kun må være<br />

72


Det arkitektoniske rum<br />

uden sko. Det nederste niveau af Grotten kan ses fra foyeren <strong>og</strong> der er anlagt projekter<br />

<strong>og</strong> lærred, så rummet kan bruges til fremvisninger. Foran Grotten er der mulighed <strong>for</strong><br />

at flytte de lave reoler der er placeret her, <strong>for</strong> at kunne afholde <strong>for</strong>skellige arrange-<br />

menter. På etage 1 er der ud over lege- <strong>og</strong> spilleområder specielt et rum der skiller sig<br />

ud, nemlig Hulen. Hulen er ved første øjekast en cirkelrund reol, med plads til at sidde<br />

inde på hylderne, men en næsten hemmelig dør åbner op til hulens indre, som bedst<br />

kan beskrives som en lille rund sal, igen i amfiteaterstil, med stjernehimmel <strong>og</strong> dekore-<br />

ret som en undervandsbåd (endnu ikke færdigt d. 4. maj). Hulen kan være hel tæt hule<br />

eller hele den ene side kan åbnes op. På både etagerne 2 <strong>og</strong> 3 er der Balkoner, som er<br />

bygget uden på de oprindelige værftsbygninger, men inden<strong>for</strong> glasfacaderne. En enkelt<br />

balkon (kranbalkonen) er fra det oprindelige værft.<br />

Med udgangspunkt i, at <strong>for</strong>m <strong>og</strong> rum gør indtryk <strong>og</strong> påvirker mennesker psy-<br />

kisk, har jeg udvalgt <strong>for</strong>skellige rum i Biblioteket Kulturværftet som først er analyseret<br />

ud fra Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfelds fem rumtyper.<br />

<strong>Rum</strong>analyse I<br />

Sublime rum: Fordi biblioteket stadig er underlagt byggeri, både ude <strong>og</strong> inde, er der<br />

ikke n<strong>og</strong>en rum der umiddelbart kandiderer til det sublime rum. Når det er sagt, så må<br />

det <strong>for</strong>ventes, at der alligevel kan blive tale om to steder der, om ikke andet, så nær-<br />

mer sig det sublime. Først <strong>og</strong> fremmest det nære ydre rum. Selve biblioteksarkitektu-<br />

rens ud<strong>for</strong>mning <strong>og</strong> placeringen på havnefronten med Kronborg <strong>og</strong> det kommende<br />

Søfartsmuseum til den ene side, Helsingør gamle by med Sct. Olai <strong>og</strong> Sct. Mariæ Kir-<br />

kernes spir til den anden <strong>og</strong> havnen, havet <strong>og</strong> Sverige midt <strong>for</strong>, gør placeringen <strong>og</strong> ud-<br />

sigten unik. Med en indbydende plads <strong>for</strong>an biblioteket <strong>og</strong> med f.eks. udeservering <strong>og</strong><br />

planlagte som spontane aktiviteter, er der rig mulighed <strong>for</strong>, at dette rum kan blive helt<br />

unikt. Det kræver d<strong>og</strong> en lang række <strong>for</strong>anstaltninger som f.eks. dem Jan Gehl tager<br />

udgangspunkt i, <strong>og</strong> det er der<strong>for</strong> endnu ikke muligt at vide, om rummet vil kunne be-<br />

tegnes som sublimt, men det har helt klart potentiale.<br />

73


Billede 22: Biblioteket Kulturværftet i dag <strong>og</strong> i fremtiden<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Det andet rum er Horisonten. Her er et rum som er tilpas afskærmet, med<br />

funktionelle drejestole <strong>og</strong> fri udsigt over havnen, Kronborg <strong>og</strong> Sverige. Udsigten<br />

skæmmes d<strong>og</strong> stadig af byggerod<br />

<strong>og</strong> maskiner, men følelsen af at sid-<br />

de næsten helt ud over vandet <strong>og</strong><br />

mulighed <strong>for</strong> at følge livet på vejen,<br />

færgernes fart ind <strong>og</strong> ud af havnen<br />

samt krydst<strong>og</strong>tskibene der ligger på<br />

reden, <strong>for</strong>dybet i egne tanker, i ma-<br />

gasiner eller med sin computer,<br />

hæver rummet et godt stykke over<br />

det kvalificerede rum. Alligevel når<br />

det ikke helt op i det sublime. I <strong>for</strong>-<br />

året <strong>og</strong> efteråret når solen står lave-<br />

re på himlen, er der risiko <strong>for</strong> at<br />

man blændes 44 . Der er intet der<br />

afskærmer <strong>for</strong> solen, hvilket <strong>og</strong>så<br />

ville ødelægge udsigten, <strong>og</strong> da sto-<br />

lene kan drejes 360 grader kan man<br />

d<strong>og</strong> selv regulere blændingen.<br />

Billede 23: Horisonten<br />

44 D. 1. april 2011 kl. 11.45 blænder solen specielt den ene række af stole i Horisonten.<br />

74


Det arkitektoniske rum<br />

Umiddelbart kan varmeudviklingen <strong>og</strong>så tænkes at blive et problem, trods mulighed<br />

<strong>for</strong> at åbne n<strong>og</strong>le af vinduerne. Det er ikke muligt selv at åbne vinduer.<br />

Der er altså ikke n<strong>og</strong>en klare sublime rum. På sigt, når hele området står fær-<br />

digt, vil det d<strong>og</strong> være interessant at analysere, hvorvidt biblioteket som helhed ville<br />

kunne klassificeres som et sublimt rum. Det har helt klart potentiale.<br />

Det kvalificerede rum: Flere af rummene på biblioteket er i denne kategori. Indretnin-<br />

gen <strong>og</strong> møblerne på alle tre etager, giver alle udtryk <strong>for</strong> deres funktion <strong>og</strong> der er ikke<br />

umiddelbart tvivl om, hvorvidt n<strong>og</strong>et må benyttes eller ej. Som eksempler kan nævnes<br />

Børnebiblioteket, Kloden <strong>og</strong> Balkonerne. Børnebiblioteket som ét rum understøtter<br />

meget positivt rummets funktion. Etagen starter med et legeområde ved indgangen<br />

(Bugten), herefter er rummet aldersopdelt <strong>og</strong> slutter med Computeriet, Værkstedet <strong>og</strong><br />

Kr<strong>og</strong>en til de unge. Kloden består af en rund reol, ud<strong>for</strong>met som en halv klode. Ind-<br />

vendigt findes alle rejsebøgerne <strong>og</strong> det er muligt at sidde i ro <strong>og</strong> <strong>for</strong>dybe sig. Balkoner-<br />

ne er små rum i rummet, hvorfra man kan gå væk <strong>og</strong> ud, d<strong>og</strong> uden at komme uden<strong>for</strong>.<br />

Der er glasdøre ud til Balkonerne, flere <strong>for</strong>skellige muligheder <strong>for</strong> at sidde <strong>og</strong> mulighed<br />

<strong>for</strong> at arbejde, d<strong>og</strong> såfremt man kan arbejde med en café lige under sig.<br />

Det indifferente rum: Foyeren er<br />

måske ikke et ligegyldigt rum, da det i<br />

virkeligheden er kernen i hele huset,<br />

men det er meget neutralt i <strong>for</strong>hold<br />

til de andre rum. Selvom det umid-<br />

delbart virker godt skiltet med store<br />

typer på selve receptionsskranken, så<br />

er det d<strong>og</strong> bemærkelsesværdigt, at<br />

der f.eks. ikke skiltes tydeligt til afle-<br />

veringsmaskinerne, spisehuset eller<br />

Billede 24: Foyeren<br />

<strong>for</strong> den sags skyld videre op i biblioteket. Et godt stykke til højre på en pille er der en<br />

mere udførlig oversigts<strong>for</strong>klaring, men det er ikke n<strong>og</strong>et man ser, lige når man kommer<br />

ind. Det hele virker lidt gråt. <strong>Rum</strong>met kan gøres mere nær<strong>væren</strong>de med f.eks. udstil-<br />

75


Det arkitektoniske rum<br />

linger. Der er ikke n<strong>og</strong>et i foyeren der umiddelbart vidner om, at det er indgangen til et<br />

tre etagers bibliotek.<br />

Det suppressive rum: Jeg har i min analyse ikke truffet n<strong>og</strong>en direkte suppressive rum,<br />

selvom foyerens manglende skiltning kan tendere til, at folk der ikke kender huset vil<br />

gå igen, uden at have set biblioteket 45 . Også det nære ydre rum på <strong>for</strong>siden af bibliote-<br />

ket, kan om aftenen kandidere til at være et suppressivt rum, da der ikke er opsat be-<br />

lysning <strong>og</strong> således kun er det lys der strømmer ud fra biblioteket. På en aprilaften ved<br />

lukketid kl. 21 kunne det lige gå, men i vinters må der have været temmelig mørkt.<br />

Igen <strong>for</strong>venter jeg dette vil løses, når pladsen <strong>for</strong>an bliver færdig.<br />

Det sundhedsskadelige rum: Til gengæld er der faktisk et sundhedsskadeligt rum, det<br />

fjerne ydre rum. Det er d<strong>og</strong> primært betinget af, at området er byggeplads <strong>og</strong> der<strong>for</strong><br />

kun tilgængeligt fra Allégade. Kommer man i bil, er det muligt at parkere på en nyan-<br />

lagt parkeringsplads bag biblioteket ud mod Kronborg. Herfra er der skiltning til Kultur-<br />

værftet, se bilag 8. De fleste følger d<strong>og</strong> ikke skiltningen, men går langs jernbanen <strong>og</strong><br />

bagsiden af Kulturværftet <strong>og</strong> kommer ud til et <strong>for</strong>tov der stopper. Herefter er der kun<br />

cykelsti at gå på. Cykelstien ligger langs med jernbanen, som ikke er afskærmet. Et lille<br />

stykke længere fremme er der en overskæring over jernbanen <strong>og</strong> man kommer heref-<br />

ter til at gå mellem jernbanen <strong>og</strong> bygningen. Her er der en svag afskærmning mod<br />

jernbanen.<br />

Billederne herunder illustrerer glimrende, hvordan rummet er sundhedsskadeligt. Pro-<br />

blemet må <strong>for</strong>ventes delvist at blive løst, når der bliver åbnet <strong>for</strong> adgang fra parke-<br />

ringsarealet mod Kronborg, således at man ankommer til biblioteket den anden vej<br />

rundt. Tilbage er besøgende der kommer med bus fra Helsingør station, idet det nok er<br />

urealistisk at tro, at besøgende vil gå en mere besværlig vej fra stoppestedet.<br />

45 I analysen d. 2. april 2011 ankom fire voksne turister, som efter lidt tøven først gik til venstre <strong>og</strong> derefter<br />

direkte mod udgangen. De blev d<strong>og</strong> fanget af Arkadens begyndelse <strong>og</strong> gik herefter ned <strong>for</strong>bi det<br />

lukkede spisehus. Tilbage igen <strong>for</strong>lod de bygningen uden af have set n<strong>og</strong>et af biblioteket.<br />

76


Billede 25: Trafikale <strong>for</strong>hold ved Biblioteket Kulturværftet<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Et rum som Spisehuset falder helt uden<strong>for</strong> analysen, da det endnu ikke har åb-<br />

net. At tilknytte en café til biblioteket er ellers en god ide, da det i sig selv kan tiltrække<br />

folk. Spisehuset ligger i tilknytning til foyeren <strong>og</strong> altså med direkte adgang. Det er mu-<br />

ligt at åbne op mod pladsen <strong>for</strong>an biblioteket <strong>og</strong> dermed få udeservering, hvilket igen<br />

vil højne rummet. Afhængigt af både tilladelse <strong>og</strong> færdiggørelse af det nære ydre rum,<br />

kan man <strong>for</strong>vente at Spisehuset ville kunne placeres i kategorien det kvalificerende<br />

rum.<br />

Der er altså ikke umiddelbart n<strong>og</strong>le rene sublime rum, men jeg finder rum der<br />

kan placeres i de fire andre rumtyper <strong>og</strong> mellem det kvalificerede <strong>og</strong> det sublime rum.<br />

Ifølge Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld var deres kvalitetskriterier, at der kun burde være<br />

rum i de sublime <strong>og</strong> kvalificerede rum. Da denne vurdering af rummene nødvendigvis<br />

er subjektiv, bruger jeg <strong>og</strong>så Jan Gehls analysemodel, da den har mere målbare kriteri-<br />

77


Det arkitektoniske rum<br />

er. Gehl opstiller n<strong>og</strong>le mål <strong>for</strong>, hvordan den menneskelige dimension bør inddrages i<br />

byplanlægningen, <strong>for</strong> at få et levende byrum man har lyst til at opholde sig i. Denne<br />

dimension har jeg set på i <strong>for</strong>hold til biblioteket som et byrum.<br />

<strong>Rum</strong>analyse II<br />

De 12 kvalitetskriterier har en del underpunkter, så <strong>for</strong> overskuelighedens skyld<br />

har jeg opstillet det hele i en matrix, se figur 4. Her analyserer jeg hvert enkelt punkt.<br />

Da biblioteket både har rum inde <strong>og</strong> uden<strong>for</strong>, har jeg opdelt Gehls analysemodel i to,<br />

således at alle kriterier så vidt det er muligt, analyseres både <strong>for</strong> biblioteket <strong>og</strong> <strong>for</strong> det<br />

nære <strong>og</strong> fjerne ydre rum. Slutteligt følger en sammenfatning af de vigtigste punkter,<br />

hvoraf en del af udsagnene i analysen illustreres med en række billeder fra Biblioteket<br />

Kulturværftet.<br />

Figur 4: Matrix over 12 kvalitetskriterier<br />

Beskyttelse<br />

Beskyttelse mod<br />

trafik <strong>og</strong> ulykker<br />

Oplevelse af tryghed i<br />

relation til trafik<br />

Beskyttelse mod kriminalitet <strong>og</strong> vold<br />

Ude Inde<br />

Hele <strong>for</strong>området er en byggeplads, hvilket<br />

giver risiko <strong>for</strong> ulykker. Der er <strong>for</strong>søgt<br />

taget hensyn til gående, ved at etablere<br />

en slags gangbro med gelænder, der går<br />

lige til indgangsdøren.<br />

Værftsgrunden ligger lige ud til lokalbanen<br />

(HHGB). Det betyder at man skal<br />

passere t<strong>og</strong>skinnerne <strong>for</strong> at komme ind til<br />

biblioteket. Det bliver muligt at komme til<br />

biblioteket fra "Kronborg-siden", men er<br />

det ikke pt., pga. byggeriet af Søfartsmuseet.<br />

Adgangs<strong>for</strong>holdene fra den nyanlagte<br />

parkeringsplads kræver, at man<br />

enten går en omvej <strong>og</strong> krydser Allégade<br />

to gange, eller må går et stykke på cykelstien,<br />

som blot er afskærmet til vejen<br />

med en malet linje. Her går man <strong>og</strong>så<br />

langs lokalbanens skinner, uden afskærmning.<br />

Oplevelse af tryghed Ingen problemer i dagtimerne. Personalet<br />

<strong>for</strong>tæller at der har været meget mørkt<br />

ude, i vintermånederne.<br />

78<br />

Der har gået håndværkere siden<br />

åbningen af biblioteket, <strong>og</strong> de er<br />

endnu ikke færdige. Det betyder<br />

at der ligger værktøj <strong>og</strong> ledninger<br />

rundt omkring, samt at der ikke<br />

altid er lige egnede <strong>for</strong>hold at<br />

arbejde under, hverken <strong>for</strong> håndværkerne<br />

eller personalet.<br />

Biblioteket virker fint trygt, men<br />

det er et stort sted lige før lukketid.<br />

Når biblioteket skal lukke,<br />

udkaldes i højtaleren at det sker<br />

om 15 min. På det gamle bibliotek<br />

gik pedellen rundt til folk.


Levende byrum Da hele området stadig er en byggeplads,<br />

er der ikke meget liv om aftenen,<br />

men om dagen virker det åbent <strong>og</strong> venligt.<br />

Funktioner der overlapper<br />

dag/nat<br />

Der er kun udebelysning ved indgangen<br />

mod værftsmuseet.<br />

God belysning Der er ingen belysning <strong>for</strong>an biblioteket,<br />

så man må orientere sig fra det lys der<br />

kommer fra bygningen. Udgangen ved<br />

værftsmuseet er oplyst.<br />

Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger<br />

Vind/Træk Området <strong>for</strong>an biblioteket er meget<br />

åbent.<br />

Regn/sne Der er ikke anden overdækning end indgangspartiet<br />

samt helt inde ved glasfacaden.<br />

Der er ikke cykelparkering<br />

Kulde/varme Området <strong>for</strong>an biblioteket er meget<br />

åbent.<br />

Det arkitektoniske rum<br />

79<br />

Biblioteket er stort, <strong>og</strong> ved lukketid<br />

er der færre mennesker end<br />

resten af dagen. Selvom der er<br />

mange mennesker på biblioteket,<br />

virker det umiddelbart en smule<br />

tomt.<br />

Lyset over receptionen i Foyeren<br />

tændes automatisk, <strong>og</strong> måske<br />

lidt sent, i <strong>for</strong>hold til at der nåede<br />

at blive lidt dunkelt.<br />

Biblioteket er fint oplyst, men der<br />

virker en smule dunkelt fra Foyeren<br />

til Børn ved tusmørke.<br />

Virker umiddelbart fint. Der er<br />

n<strong>og</strong>le vinduer der kan åbnes<br />

automatisk (jeg er ikke klar over<br />

om de kører på censorer)<br />

Flere steder i biblioteket er der<br />

stole ved vinduespartierne, men<br />

der er ikke anden afskærmning<br />

mod solen, end det materiale<br />

facaden består af. Foyeren er det<br />

koldeste rum, balkonerne de<br />

varmeste.<br />

Forurening Ikke n<strong>og</strong>et at bemærke. Ikke n<strong>og</strong>et at bemærke. Der kan<br />

muligvis opstå gener fra Spise-<br />

Støv, blænding <strong>og</strong> støj Der er <strong>for</strong>tsat byggeplads både <strong>for</strong>an<br />

biblioteket, til venstre ved søfartsmuseet<br />

<strong>og</strong> Kronborg <strong>og</strong> langs havnen.<br />

Kom<strong>for</strong>t<br />

Muligheder <strong>for</strong> at gå<br />

Plads til at gå Der er bygget en gangbro fra jernbanen<br />

til hovedindgangen, så man ikke går i<br />

mudder/støv<br />

Respekt <strong>for</strong> ganglinjer Da udenomsarealet ikke er færdigt kan<br />

der ikke siges så meget om dette.<br />

huset, når det åbner.<br />

Man bliver blændet når man sidder<br />

i Horisonten, specielt når<br />

solen står lavt (<strong>for</strong>år/efterår). Der<br />

er en udsugning eller lign. der<br />

kører hele tiden, den er meget<br />

tydelig. Bibliotekarerne sidder<br />

med ryggen mod havnen, hvilke<br />

kan give problemer med sollys i<br />

computerskærmene.<br />

Der er lige gangarealer i Fiktion<br />

<strong>og</strong> Fakta, <strong>og</strong> mere brudte gangarealer<br />

i Børn. Der er <strong>for</strong>skellig<br />

bredde mellem reolerne. Der er<br />

torve <strong>for</strong>skellige steder.<br />

Ja, det er muligt at komme rundt<br />

uden <strong>for</strong>hindringer. Det er meget<br />

lineært, undtagen i Børn.


Interessante facader Bibliotekets facade er interessant, men<br />

pga. byggeriet holder der ofte arbejdsbiler<br />

<strong>for</strong>an.<br />

Adgang <strong>for</strong> alle Gangbroen til hovedindgangen er bred<br />

nok til en handicapscooter eller en tvillingebarnev<strong>og</strong>n.<br />

Gode overflader Overfladerne, både vertikalt <strong>og</strong> horisontalt<br />

er varierede, i kraft af bygningen samt<br />

at den ligger på havnen. Selve pladsen<br />

<strong>for</strong>an må <strong>for</strong>ventes at blive meget mere<br />

interessant når den er færdiganlagt.<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Muligheder <strong>for</strong> at stå / Ophold<br />

Opholdszoner/kanteffekt<br />

Nej Nej ikke rigtigt.<br />

Støttepunkter at stå<br />

ved<br />

Facader der inviterer<br />

til ophold<br />

Muligheder <strong>for</strong> at sidde<br />

Siddezoner med<br />

mange <strong>for</strong>dele<br />

Nej, ikke udover træ-gelænderet på<br />

gangbroen<br />

80<br />

Der er interessante facader inden<strong>for</strong>,<br />

da man f.eks. kan komme<br />

"uden på" bygningen via Balkonerne<br />

Der er brede trapper, med tilpas<br />

afstemt trinhøjde samt elevator til<br />

alle etager.<br />

Gulvet i biblioteket er primært<br />

egetræsgulv, men det brydes på<br />

balkonerne, der er tæppebeklædte.<br />

Væggene skifter mellem den<br />

rå beton, røde mursten, stål <strong>og</strong><br />

glas <strong>og</strong> trapperne er af jern. De<br />

fleste af reolerne er lineære, men<br />

enkelte steder brydes de af runde<br />

reoler.<br />

Ikke mange, men f.eks. er der<br />

jernkarme langs trappen <strong>og</strong> på<br />

Balkonen.<br />

Nej Primært Balkonerne, men <strong>og</strong>så<br />

Foyerens computere samt Horisonten<br />

Nej. Gehl isolerer n<strong>og</strong>le generelle<br />

ønsker til gode siddepladser hvor<br />

så meget som muligt skal være<br />

opfyldt: i kanten af rummet, lavt<br />

støjniveau, samt udsigt til natur,<br />

arkitektur, kunst <strong>og</strong> i særdeleshed<br />

til livet <strong>og</strong> de mennesker der<br />

færdes på stedet (Gehl,<br />

2010:144ff). På biblioteket er der<br />

mange siddezoner hvor <strong>for</strong>delene<br />

bliver opfyldt helt eller delvist.<br />

Der er <strong>og</strong>så både enkeltpladser,<br />

grupper med <strong>og</strong> uden borde,<br />

skriveborde <strong>og</strong> hyggestole samt<br />

både åbne <strong>og</strong> lukkede rum at<br />

opholde sig i.<br />

Gode siddesteder Nej. Stolene i biblioteket er så vidt<br />

muligt placeret ved vinduer, på<br />

balkonerne, <strong>og</strong> i praktisk nærhed<br />

af f.eks. tidsskrifter/aviser eller<br />

rejsebøgerne i Kloden.<br />

Gode siddemøbler Nej. Der er rigtig mange <strong>for</strong>skellige<br />

typer af stole. Det skal d<strong>og</strong> bemærkes<br />

at de fleste af dem har<br />

en lav siddehøjde. Der er <strong>og</strong>så<br />

høje barstole, ingen af delene er<br />

praktisk <strong>for</strong> ældre mennesker.


Primære <strong>og</strong> sekundære<br />

siddemøbler<br />

Nej. Det <strong>for</strong>ventes at der bliver bygget en<br />

trappe ned mod havnebassinet, som<br />

<strong>for</strong>modentlig vil kunne betegnes som<br />

sekundær siddeplads<br />

Mulighed <strong>for</strong> at se<br />

Rimelig se-afstand Placeringen af biblioteket gør, at der er<br />

180 graders udsyn, fra Sct. Mariæ <strong>og</strong><br />

Sct. Olai kirkernes spir, over havnen <strong>og</strong><br />

havet til Kronborg.<br />

Uhindrede synslinjer Foran biblioteket skæmmes udsynet af<br />

bryggeriet.<br />

Interessante udsigter Fra pladsen <strong>for</strong>an biblioteket kan man se<br />

de gamle kirkespir, kongekajen, lokalbanen,<br />

hele havnen, færgerne, krydst<strong>og</strong>tskibene<br />

<strong>og</strong> andre skibe samt Kronborg.<br />

Belysning (aften/nat) Som nævnt er der ikke belysning på <strong>for</strong>siden<br />

af biblioteket. Kronborg er illumineret.<br />

Muligheder <strong>for</strong> at tale <strong>og</strong> høre<br />

Lavt Støjniveau Der kommer støj fra byggepladsen, trafikstøj<br />

fra biler. Lokalbanen tuder hver<br />

gang den kører <strong>for</strong>bi overskæringerne<br />

ved værftsbygningen (i dagtimerne på<br />

hverdage passere der fire t<strong>og</strong> i timen).<br />

Man kan høre højtaleranlægget på færgerne<br />

når de sejler ind <strong>og</strong> ud af havnen.<br />

Samtalevenlige siddearrangementer<br />

Mulighed <strong>for</strong> udfoldelse/aktivitet<br />

Invitation til fysisk<br />

aktivitet, motion, leg<br />

<strong>og</strong> kreativ udfoldelse<br />

Ingen endnu, det ser ikke umiddelbart ud<br />

til at det kommer.<br />

Det er ikke muligt på nu<strong>væren</strong>de tidspunkt.<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Dag <strong>og</strong> nat Det er ikke muligt på nu<strong>væren</strong>de tidspunkt.<br />

Ingen <strong>for</strong>skel.<br />

Sommer <strong>og</strong> vinter Det er ikke muligt på nu<strong>væren</strong>de tidspunkt.<br />

Det kommer <strong>for</strong>håbentlig når pladsen<br />

<strong>for</strong>an biblioteket <strong>og</strong> resten af området<br />

bliver færdiggjort.<br />

Ingen <strong>for</strong>skel.<br />

81<br />

Der er kun primære siddepladser,<br />

til gengæld er der rigtig<br />

mange af dem <strong>og</strong> i mange ud<strong>for</strong>mninger,<br />

fra almindelige stole<br />

over "snurretoppe" til plastikmoduler<br />

der kan bygges op. Man<br />

kan sågar sidde inde i reolen<br />

uden om Hulen. Særlig Børn har<br />

mange <strong>for</strong>skellige slags stole.<br />

I biblioteket er der både lange <strong>og</strong><br />

korte afstande, udsyn til begge<br />

sider af biblioteket samt op <strong>og</strong><br />

ned fra Foyeren til etage 3<br />

I biblioteket er der både høje <strong>og</strong><br />

lave reoler, så n<strong>og</strong>en steder brydes<br />

synslinjen. Også på balkonen<br />

brydes synslinjen, når man<br />

sidder i stolene, da gelænderet<br />

<strong>for</strong>hindrer frit udsyn. Dette udsyn<br />

får man til gengæld i Horisonten.<br />

Specielt i horisonten på etage 3<br />

er der, udover det man kan se<br />

når man er uden<strong>for</strong>, en udvidet<br />

udsigt til Sverige, sundet <strong>og</strong><br />

Kronborg.<br />

Belysningen i biblioteket virker<br />

fint, Foyeren er d<strong>og</strong> lidt mørk.<br />

Der er et udsugningsanlæg der<br />

støjer konstant.<br />

Flere steder i biblioteket er der<br />

mulighed <strong>for</strong> at sidde sammen.<br />

Der er mulighed <strong>for</strong> <strong>for</strong>skellige<br />

typer af kreativ udfoldelse. I Børn<br />

naturligvis, men <strong>og</strong>så på etage 2<br />

i computerrum, spillerum, itværkstedet<br />

<strong>og</strong> lydstudiet (Alle<br />

rum er d<strong>og</strong> endnu ikke færdige).


Herlighedsværdi<br />

Skala<br />

Dimensionering af<br />

bygninger <strong>og</strong> rum i en<br />

menneskelig skala,<br />

relateret til sanser,<br />

bevægelsesmuligheder<br />

<strong>og</strong> adfærd<br />

Det virker godt. Ifølge Gehl, er det kun<br />

muligt at holde kontakt mellem bygning<br />

<strong>og</strong> gade, inden<strong>for</strong> de nederste fem etager<br />

af et byggeri (Gehl, 2010:50). Kulturværftets<br />

bygning er ikke højere, end den<br />

grænse Gehl sætter ved ca. 4. etage, <strong>og</strong><br />

det er der<strong>for</strong> muligt at se hvad der sker i<br />

f.eks. Horisonten, når man selv står på<br />

pladsen <strong>for</strong>an.<br />

Muligheder <strong>for</strong> at nyde positive aspekter ved klimaet<br />

Sol/skygge Der er sol <strong>for</strong>an hovedindgangen til om<br />

eftermiddagen. På tegningerne over det<br />

Det arkitektoniske rum<br />

82<br />

Her gælder det samme som <strong>for</strong><br />

uderummet, blot med den <strong>for</strong>skel<br />

at det fysisk er nemmere at se<br />

ned end op (Gehl, 2010:49).<br />

Ophold i bibliotekets øverste<br />

etage giver således god mulighed<br />

<strong>for</strong> at holde kontakt med livet<br />

på gadeniveau. Det samme gør<br />

sig gældende fra de <strong>for</strong>skellige<br />

Balkoner, hvor der er åbent mellem<br />

etagerne.<br />

Varme/kulde endelige område <strong>for</strong>an biblioteket er der<br />

ikke umiddelbart planlagt træer eller andet<br />

der kan skygge <strong>for</strong> solen. Der er<br />

umiddelbart heller ikke tegnet hverken<br />

bænke, stole eller borde på tegningerne<br />

over det færdige udeområde. Det er planlagt<br />

at der bygges en trappe ned til hav-<br />

Der er sol på glasfacaden indtil<br />

om eftermiddagen.<br />

Der er ingen gardiner eller mulighed<br />

<strong>for</strong> selv at regulere varme/kulde.<br />

Vinduerne kan ikke<br />

åbnes af publikum.<br />

Læ/brise nebassinet. Umiddelbart vil der ikke være Jeg kan <strong>for</strong>estille mig at det kan<br />

n<strong>og</strong>et der kan give læ.<br />

trække ind i Foyeren, via svingdøren.<br />

Æstetiske kvaliteter <strong>og</strong> positive sanseindtryk<br />

Godt design <strong>og</strong> gode<br />

detaljer<br />

Selvfølgelig en subjektiv holdning, men<br />

facaden er interessant <strong>og</strong> med gode detaljer.<br />

Inventaret er holdt i gedigen pæn<br />

kvalitet <strong>og</strong> rolige farve, der brydes<br />

af stole i farver. Der er en del<br />

Mac-computere, som æstetisk er<br />

lettere i udtrykket.<br />

Smukke udsigter Udsigten er i top. Udsigten er i top, specielt fra<br />

Horisonten.<br />

Gode materialer Byggeriet virker gedigent <strong>og</strong> gennemført. Reolerne virker solide. Gulvet er<br />

flot, men har f.eks. allerede<br />

mærker efter stigerne der er placeret<br />

på Kloden. Dette kan d<strong>og</strong><br />

have en rustik charme.<br />

Træer, planter, vand Der er masser af vand, men ingen træer<br />

<strong>og</strong> planter. Der er græs på den lille halvø<br />

i havnen.<br />

Der er ikke meget natur i biblioteket,<br />

kun en enkelt plante.


Sammenfatning:<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Det første hovedområde Gehl har med, er beskyttelse. Det største problem <strong>for</strong><br />

biblioteket er, at adgangs<strong>for</strong>holdene til biblioteket dels er præget af, at området stadig<br />

er en byggeplads, dels at man ikke umiddelbart kan gå fra parkeringsplad-<br />

Billede 26: Farlige adgangs<strong>for</strong>hold<br />

ventes løst, som byggeriet bliver fær-<br />

digt. Inden<strong>for</strong> kan der opstå problemer<br />

med varme <strong>og</strong> blænding på solrige<br />

dage. Uden<strong>for</strong> er der ikke pt. n<strong>og</strong>le<br />

muligheder <strong>for</strong> at gå i læ eller f.eks.<br />

skygge.<br />

Det andet hovedområde hand-<br />

ler om kom<strong>for</strong>t. Gehl prioriterer mu-<br />

lighederne <strong>for</strong> at gå, stå <strong>og</strong> sidde højt.<br />

sen/busstoppestedet, uden at skulle<br />

passere lokalbanens skinner. Det bety-<br />

der, at gående kommer ud på cykelstien,<br />

både med <strong>og</strong> mod kørselsretningen, hvis<br />

ikke de vælger at gå en omvej, se bilag 8<br />

samt billederne 25 <strong>og</strong> 26.<br />

Inde i biblioteket arbejder hånd-<br />

værkerne <strong>for</strong>tsat, hvilket kan være til<br />

gene. Bibliotekets rum virker trygge,<br />

men knap så levende, da de er store <strong>og</strong><br />

man ikke opfatter hvor mange menne-<br />

sker, der er på biblioteket 46 . Der er in-<br />

gen belysning <strong>for</strong>an biblioteket, hvilket<br />

kan have givet problemer i de <strong>for</strong>gangne<br />

vintermåneder, men problemet må <strong>for</strong>-<br />

46 På etage 3, Fakta, er der, d. 1. april 2011 kl. 12.15, 20 personer <strong>for</strong>delt på Horisonten, IT-rummet,<br />

Studieceller <strong>og</strong> ”løst” i rummet.<br />

Billede 27: Belysningsproblemer<br />

83


Det arkitektoniske rum<br />

Foran biblioteket der bygget en gangbro hen over byggepladsen, der fører til hoved-<br />

indgangen. Der er endnu ikke muligheder <strong>for</strong> hverken stående eller siddende ophold,<br />

ud fra Gehls definitioner. Inden<strong>for</strong> i biblioteket er der gjort n<strong>og</strong>et mere ud af det, med<br />

brede ganglinjer, små pladser, interessante facadedetaljer <strong>og</strong> gode adgangs<strong>for</strong>hold.<br />

Der er ikke gjort meget ud af ståmuligheder, men til gengæld er der et meget varieret<br />

udbud at primære siddemøbler, som <strong>og</strong>så er placeret primært ved vinduespartier <strong>og</strong><br />

andre relevante steder. En anke kan være, at mange af siddemøblerne er lave, <strong>og</strong> der-<br />

<strong>for</strong> ikke velegnede til alle ældre. Se bilag 9 <strong>for</strong> et varieret udbud af siddemøbler.<br />

Gehl taler <strong>og</strong>så om vigtigheden af at kunne<br />

se, høre <strong>og</strong> tale sammen. Det nære ydre rum giver rigtig gode muligheder <strong>for</strong> at se,<br />

både med uhindrede linjer samt med interessante udsigter. Inden<strong>for</strong> i biblioteket er<br />

der <strong>og</strong>så varierende synslinjer <strong>og</strong> udsigten mod havnen kan flere steder nydes frit. D<strong>og</strong><br />

brydes udsigten n<strong>og</strong>le steder af f.eks. gelænderet når man sidder på balkonen eller af<br />

bygningens facade.<br />

Billede 28: Muligheder <strong>for</strong> at stå<br />

Både ude <strong>og</strong> inde <strong>for</strong>ekommer der støj. Ude fra byggepladsen, vejen <strong>og</strong> lokal-<br />

banen, inde præges flere områder af en udsugningslyd samt arbejdende håndværkere.<br />

84


Det arkitektoniske rum<br />

Under kom<strong>for</strong>t taler Gehl <strong>og</strong>så om, at man skal have mulighed <strong>for</strong> at udfolde<br />

sig <strong>og</strong> lave aktiviteter. Der er ikke n<strong>og</strong>en muligheder uden<strong>for</strong>, men i biblioteket er der<br />

adskillige rum med mulighed <strong>for</strong> kreativ udfoldelse, både <strong>for</strong> børn <strong>og</strong> voksne. Da analy-<br />

sen blev udført, var det d<strong>og</strong> ikke alle rum der var færdige, f.eks. manglede der udstyr.<br />

Billede 29: Solafskærmning<br />

Det sidste hovedområde er herlighedsværdi. Her taler Gehl om, at det er vig-<br />

tigt, at dimensioneringen af bygninger <strong>og</strong> rum er i en menneskelig skala, det vil sige, at<br />

afstandene ikke er <strong>for</strong> store, at sanserne har mulighed <strong>for</strong> at opfatte omgivelserne <strong>og</strong><br />

opleve andre mennesker. Her virker skalaerne på biblioteket, arkitekturen <strong>og</strong> rumme-<br />

ne umiddelbart gode. Der er ikke <strong>for</strong> højt, når man kigger op eller ned (Gehl, 2010:50),<br />

men n<strong>og</strong>en vil måske finde, at rummene er meget lange. Min vurdering er d<strong>og</strong>, at de<br />

holder sig inden<strong>for</strong> Gehls anvisninger, hvor han henviser til, at en synsgrænse på 100<br />

meter 47 (Gehl, 2010:44) Det har <strong>og</strong>så betydning at kunne nyde de positive ting ved<br />

klimaet. På biblioteket er der mulighed <strong>for</strong> sol indtil om eftermiddagen, vinduerne kan<br />

åbnes, men ikke af publikum, <strong>og</strong> der er mulighed <strong>for</strong> både at opholde sig direkte i solen<br />

<strong>og</strong> i skyggen. Foran biblioteket er der ligeledes sol indtil om eftermiddagen. På tegnin-<br />

ger over hvordan området kommer til at se ud, ser det ikke ud til, at der bliver andet<br />

end en bar plads. Dette vil betyde, at det ikke vil være muligt at søge skygge eller læ.<br />

47 Det har ikke været muligt at finde tal på biblioteksrummenes længde, men ud fra top<strong>og</strong>rafiske kort,<br />

vurdere jeg rummene til at være ca. 80-90 meter.<br />

Billede 30: Gangareal<br />

85


Billede 31: Området ved Biblioteket Kulturværftet<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Som en slags overbegreb har Gehl Ӿstetiske kvaliteter <strong>og</strong> positive sanseind-<br />

tryk”, som omhandler godt design, smukke udsigter, gode materialer <strong>og</strong> natur. Inden-<br />

<strong>for</strong> i biblioteket er inventaret nyt <strong>og</strong> designet specielt til biblioteket. Det er holdt i en<br />

fast farvescala i hvid, sort <strong>og</strong> grå kun brudt af enkelte møbler i orange (Helsingør<br />

Kommunes Biblioteker [2010]: Biblioteket. Inventar). Udsigten fra specielt etage 3 er<br />

indarbejdet i arkitekturen, <strong>og</strong> materialerne der er brugt til byggeriet virker gedigne. En<br />

af tankerne med at bygge i den gamle værftsbygning, var netop at bevare historien,<br />

ved <strong>og</strong>så at bevare de rå beton- <strong>og</strong> stålkonstruktioner. Disse er suppleret med trægul-<br />

ve i eg. Selve arkitekturen i bygningen virker som kvalitet <strong>og</strong> gennemført. Facaden har<br />

interessante detaljer <strong>og</strong> placeringen af bygningen er valgt godt. Af natur er der natur-<br />

ligt vand, men umiddelbart ser det ikke ud til, at der vil blive etableret hverken træer<br />

eller planter, når man ser på arkitekttegningerne, jvf. billede 31.<br />

Det er altså ikke alle 12 kriterier der opfyldes optimalt, specielt udeområdet<br />

opfyldes dårligt. N<strong>og</strong>le områder, som den manglende beskyttelse, må <strong>for</strong>ventes at bli-<br />

ve udbedret, efterhånden som byggeriet bliver færdigt. Hele udeområdet bæger præg<br />

af det ufærdige byggeri. I <strong>for</strong>hold til kom<strong>for</strong>ten er særligt mulighederne <strong>for</strong> at sidde <strong>og</strong><br />

<strong>for</strong> at se opfyldt. Der er medtænkt mulighed <strong>for</strong> udfoldelse/aktivitet inde i biblioteket,<br />

men udstyret er endnu ikke på plads i alle rum. Herlighedsværdien <strong>og</strong> særligt den 12.<br />

kvalitet vedrørende de æstetiske kvaliteter <strong>og</strong> positive sanseindtryk opfyldes d<strong>og</strong> i høj<br />

grad, men kan, som nævnt, ikke stå alene.<br />

86


Det arkitektoniske rum<br />

Også Bek har fokus på det æstetiske i sin analysemodel, men før dette aspekt<br />

er der fire andre områder der hænger tæt sammen med dette.<br />

<strong>Rum</strong>analyse III<br />

Beks fem analyseaspekter består, som tidligere nævnt, af glidende overgange,<br />

uden d<strong>og</strong> at være irreversibel. Det <strong>for</strong>mmæssige aspekt kan imidlertid ses som en <strong>for</strong>-<br />

udsætning <strong>for</strong> det praktisk-funktionsmæssige, der skal <strong>for</strong>stås som rummets konkrete<br />

ud<strong>for</strong>mning i <strong>for</strong>hold til den givne funktion. Bibliotekets <strong>for</strong>mmæssige aspekt kan kort<br />

beskrives ud fra genanvendelsen af de gamle værftsbygninger. Værftsbygningen står<br />

med sine oprindelige<br />

røde murstensvægge<br />

som en historisk kerne <strong>og</strong><br />

med en facade beståen-<br />

de af en facetteret klima-<br />

skærm <strong>og</strong> en tagstruktur i<br />

glas <strong>og</strong> stål. Gentagelsen i<br />

facadestrukturens ”sejl”<br />

er den eneste umiddel-<br />

bare symmetri der er at<br />

spore. Indvendig står de<br />

rå mure tilbage.<br />

Hele bygningens praktisk-funktionsmæssige aspekt kan deles mellem bibliotek,<br />

to sale, udstillingsrum, café, museum <strong>og</strong> mødelokaler. Formålet med hele bygningen er<br />

at samle en række <strong>for</strong>skellige kulturelle funktioner <strong>og</strong> skabe et kulturelt samlingspunkt<br />

<strong>for</strong> byen. Formålet med biblioteket er at skabe levende <strong>for</strong>midling, at styrke børnebib-<br />

lioteket <strong>og</strong> lokalhistorien samt at skabe bedre opholdsmuligheder 48 . Hertil er rummene<br />

blandt andet ud<strong>for</strong>met med masser af plads, mange siddemuligheder <strong>og</strong> en hel etage<br />

til børneafdeling. Lokalhistorien har fået en fremtrædende plads i <strong>for</strong>hold til det <strong>for</strong>rige<br />

bibliotek. Selve bibliotekets indre er præget af åbenhed, med lange synslinjer <strong>og</strong> brede<br />

48 http://www.kulturhavnkronborg.helsingor.dk/<br />

Billede 32: Biblioteket Kulturværftet<br />

87


Det arkitektoniske rum<br />

trapper, men udefra kan det fremstå lukket <strong>og</strong> en smule afvisende. Umiddelbart virker<br />

rummene meget store i <strong>for</strong>hold til antal personer der befinder sig i biblioteket 49 .<br />

Det scen<strong>og</strong>rafisk-sociale aspekt hos Bek handler om hvordan brugerne frem-<br />

træder i den ramme rummet sætter. Dette aspekt kunne nemt være blevet en hel ana-<br />

lyse i sig selv. Her tager jeg blot udgangspunkt i et enkelt begreb, nemlig kore<strong>og</strong>rafien i<br />

rummet. Dette skal <strong>for</strong>stås ud fra, om der er særlige ritualer, ceremonier eller adfærds-<br />

<strong>for</strong>mer der er bestemmende <strong>for</strong> positions- <strong>og</strong> bevægelsesmønstre i rummet. Da biblio-<br />

teket er et offentligt rum, definerer det i sig selv ritualer som f.eks. hvordan man age-<br />

rer sammen med andre, ofte ukendte, mennesker. Biblioteket som institution define-<br />

rer andre ritualer, som at man er bruger af en offentlig ydelse, med ansatte der kan<br />

Billede 33: Forslag til det Kongelige Bibliotek i Paris<br />

vejlede <strong>og</strong> hjælpe en. På Biblio-<br />

teket Kulturværftet mødes man<br />

af en reception (ikke længere<br />

en skranke) som med sin rund-<br />

hed er blødere end så mange<br />

andre skranker i det offentlige<br />

system (se billede 24). Biblio-<br />

teker har gennem tiden været<br />

præget af en ophøjethed,<br />

grænsende til det hellige. Bag-<br />

grunden <strong>for</strong> disse hellige bibliotekshaller, kan ses stamme fra oplysningstidens <strong>for</strong>søg<br />

på at indsamle, ordne <strong>og</strong> <strong>for</strong>midle al <strong>viden</strong> f.eks. gennem den store franske encyklo-<br />

pædi. Særlig biblioteksutopier som f.eks. Étienne-Louis Boullées <strong>for</strong>slag til det kongeli-<br />

ge bibliotek i Paris i 1785 viser, hvordan man kunne bruge arkitekturen som en vision<br />

af encyklopædien (Dahlkild, 2006b:55). Inden<strong>for</strong> de seneste 100 år bærer særligt vi-<br />

denstemplerne, men <strong>og</strong>så velfærdsbibliotekerne, præg af denne ophøjethed, som har<br />

medført en helt bestemt adfærds<strong>for</strong>m i biblioteksrummet, med dæmpet tale <strong>og</strong> rolig<br />

49 Selvom der reelt er mange der opholder sig i biblioteket under mine observationer, oplevede jeg<br />

rummene som delvist tomme.<br />

88


Det arkitektoniske rum<br />

adfærd. Denne adfærd har man i nyere biblioteksbyggeri <strong>for</strong>søgt at komme til livs,<br />

selvom det er svært.<br />

Da Halmstad Stadsbibliotek blev bygget, lavede man bevidst ikke læse-<br />

sal/stillerum, men måtte efterfølgende på op<strong>for</strong>dring fra lånerne indrette det allige-<br />

vel 50 . Under nyindretningen på Tårnby Bibliotek har der været klager over larm. På<br />

Billede 35: Spisehuset oppefra<br />

få eller flere siddende. Muligheden <strong>for</strong><br />

<strong>for</strong>edrag er integreret i etage 2, med<br />

Grotten der er en åben amfiteaterlig-<br />

nende ”sal”. Fra Spisehuset er der åbent<br />

hele vejen op til etage 3. Det virker til at<br />

kunne blive et livligt hus, når Spisehuset<br />

åbner <strong>og</strong> fyldes med snakkende gæster,<br />

men dermed <strong>og</strong>så med risiko <strong>for</strong> klager,<br />

fra dem der stadig ønsker ro.<br />

hjemmesiden kan man nu finde en vejled-<br />

ning vedrørende lydniveauet 51 . På Bibliote-<br />

ket Kulturværftet består alle etager af et helt<br />

åbent rum <strong>og</strong> små siderum som alle har glas-<br />

vægge, <strong>og</strong> der<strong>for</strong> <strong>og</strong>så er åbne i den <strong>for</strong>stand<br />

at man kan se ind. Der er ikke en traditionel<br />

læsesal, men mange områder med plads til<br />

Billede 34: Spisehuset<br />

50 Kilde: Studiebesøg d. 4. marts 2009<br />

51 http://taarnbybib.dk/<strong>for</strong>side/om_bibliotekerne/lydniveau_p_hovedbiblioteket<br />

89


Det arkitektoniske rum<br />

Bek skriver, at der ved planlægningen af rummet må tages hensyn til, hvilken<br />

kore<strong>og</strong>rafi tidens vedtagne kodeks <strong>for</strong> indbyrdes omgang <strong>og</strong> fælles optræden vil have i<br />

rummet (Bek, 1990:26). Jeg tolker bibliotekets rum <strong>og</strong> indretning til, at det er menin-<br />

gen, at brugernes adfærds<strong>for</strong>mer skal afspejle n<strong>og</strong>et ganske andet end tidligere tiders<br />

adfærd i biblioteksrummet.<br />

Biblioteket Kulturværftets ikon<strong>og</strong>rafisk-betydningsmæssige aspekt afspejler, i<br />

både vision <strong>og</strong> realitet, det historiske <strong>og</strong> det moderne:<br />

”I Kulturværftets arkitektur <strong>for</strong>enes Helsingørs værftshistoriske ånd<br />

med et toptunet moderne fremadskuende kultur- <strong>og</strong> <strong>viden</strong>scenter. Her opleves<br />

'historiens vingesus' i et nydefineret udtryk. Her er en bygning, der spejler et<br />

mangefacetteret mødested <strong>for</strong>ankret i den lokale identitet, men med internationalt<br />

udsyn <strong>og</strong> <strong>for</strong>mat” 52 .<br />

Selve byggestilen er, som tidligere beskrevet, markant anderledes i ikonbygge-<br />

ri, hvilket fremgår klart af Biblioteket Kulturværftet. Ideen med at viderefører navnet<br />

værft kan ses som et symbol på at bevare <strong>for</strong>tiden <strong>og</strong> føre den med frem. At facaden,<br />

specielt på afstand, skal ligne et skib med sejl, hvis indre ”dæk” tilmed er lavet af ege-<br />

træsplanker, er med til at binde bygningen sammen med både Helsingør by, havnens<br />

<strong>og</strong> værftets historie.<br />

Det visuelt-oplevelsesmæssige eller æstetiske aspekt handler om, hvordan<br />

rummet opleves <strong>og</strong> bruges. Arkitekten/planlæggerens idéer <strong>og</strong> <strong>for</strong>msætning af rum-<br />

met - rummets idé - kan modtages eller afvises af brugeren eller beskueren. Biblioteket<br />

Kulturværftet som rum henvender sig til brugeren mere end beskueren. Bibliotekets<br />

tilbud er mange, fra traditionelle lån, til brug af nyeste multimedier til f.eks. lyd <strong>og</strong> bil-<br />

ledbehandling, over oplevelser gennem arrangementer <strong>og</strong> cafébesøg. Jeg kan ikke ud<br />

fra mine observationer sige n<strong>og</strong>et bestemt om, hvorvidt biblioteket bruges <strong>og</strong> ikke blot<br />

beskues. Dels <strong>for</strong>di det ikke er det jeg har set efter, dels <strong>for</strong>di en del af de tilbud biblio-<br />

teket har, endnu ikke var klar til brug i undersøgelsesperioden.<br />

52 http://www.kulturvaerftet.dk/om-kulturvaerftet/arkitekturen.aspx<br />

90


Opsamling<br />

Det arkitektoniske rum<br />

Jeg har tidligere defineret arkitektur som brugskunst, <strong>og</strong> netop brugskunstens<br />

æstetiske virkemidler kan kendes på, at de har et <strong>for</strong>mål. De skal f.eks. tiltrække op-<br />

mærksomhed, brugere, give mening eller være motiverende. Det æstetiske erfarings-<br />

grundlag kan udtrykkes som at mennesker påvirkes af sanseindtryk, både hvad angår<br />

selve indtrykkene <strong>og</strong> deres betydning. Både Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, Gehl <strong>og</strong> Bek<br />

tager udgangspunkt i, at arkitekturen <strong>og</strong> rummene påvirker mennesker. De to første<br />

analyser viser, at de <strong>for</strong>skellige kriterier ikke opfyldes til fulde. Der findes ingen rene<br />

sublime rum, men både indifferente <strong>og</strong> sågar sundhedsskadelige, <strong>og</strong> de 12 kvalitetskri-<br />

terier opfyldes kun delvist, særligt er udeområdet kritisk. I den tredje analyse har jeg<br />

særligt fokus på kore<strong>og</strong>rafien i rummet. Dette er interessant <strong>for</strong>di ikonbiblioteker, net-<br />

op i kraft af ikontanken, fremstår som helt nye typer af biblioteker, der både skal<br />

rumme tidligere <strong>og</strong> nye brugere. Der<strong>for</strong> er det vigtig at have fokus på, om ombygnin-<br />

gen <strong>og</strong> indretningen i biblioteket vil kunne bryde tidligere adfærdsmønstre. Skal biblio-<br />

teksrummet ligne sig selv eller skal der helt nye tanker til?<br />

91


Kapitel 4<br />

<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

"En bygning er først organisk, når det ydre <strong>og</strong><br />

indre står i samklang med hinanden, når begge<br />

dele harmonerer med det givne <strong>for</strong>mål <strong>og</strong> det<br />

givne landskab <strong>og</strong> tidspunktet <strong>for</strong> opførelsen."<br />

Frank Lloyd Wright (arkitekt, 1867-1959)<br />

<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>,<br />

<strong>væren</strong> <strong>og</strong><br />

<strong>vækst</strong>?<br />

92


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

Titlen på specialet, <strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>, er inspireret af Biblioteket<br />

Kulturværftets visionspapirer fra 2005 (Helsingør Kommunes Biblioteker, 2005:11).<br />

Man kan tale om, at bibliotekernes mål er konvergeret over tid. Et af bibliote-<br />

kets <strong>for</strong>mål har alle dage været at samle den <strong>viden</strong> der fandtes. Særlig med vi-<br />

denstemplerne blev <strong>viden</strong> nu sat i faste rammer. Ikke at der ikke <strong>og</strong>så var rum til at<br />

være, <strong>for</strong> <strong>viden</strong>stemplernes læsesale fungerede <strong>og</strong>så som varmestuer. Men det var<br />

<strong>viden</strong>, der var det bærende element i <strong>viden</strong>stemplet.<br />

Det store fokus på biblioteket som værested, opstod med ”dagligstue”-<br />

indretningen, der, som et levn fra tidligere lejlighedsbiblioteker, sås med Stationsbyud-<br />

stillingens Folkebiblioteks indretning, <strong>og</strong> som siden udvidedes med arkitekttegnede<br />

møbler, gulvtæpper <strong>og</strong> lamper, der skulle gøre biblioteksrummet mere attraktivt. Alle-<br />

rede med f.eks. Kalundborg Bibliotek (1920) <strong>og</strong> siden Nyborg Bibliotek (1939) sås det-<br />

te. Hermed opstod starten på en institutionalisering, efter der blev udgivet bøger om,<br />

hvordan biblioteksinventarer udførtes bedst, startende med Carl Jørgensens mønster-<br />

tegninger fra Kalundborg Bibliotek som retningsgivende (Jørgensen, 1921) 53 . Denne<br />

mere retlinede indretning sås i stigende grad i velfærdsbibliotekerne, der blev præget<br />

af en mere minimalistisk tilgang. Med Marianne Andersson <strong>og</strong> Dorte Skot-Hansens<br />

model af folkebibliotekets rolle fra 1994, hvor biblioteket blandt andet sås som et soci-<br />

alcenter, blev biblioteket som værested <strong>og</strong>så italesat. Denne mulighed <strong>for</strong> <strong>væren</strong> har<br />

vist sig særdeles vigtig <strong>for</strong> brugerne. Da Københavns Bibliotekers Hovedbiblioteket ef-<br />

ter nyindretning i 2009 havde flyttet avislæsepladserne væk fra indgangsområdet, <strong>og</strong><br />

oven i det ikke længere havde borde man kunne læse ved, havde kritikken ingen ende.<br />

En af de væsentlige tendenser <strong>for</strong> det fysiske biblioteksrum, som Hvenegaard<br />

Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen fremhæver, er biblioteket som det tredje sted. At kunne<br />

bruge biblioteksrummet som en offentlig plads, hvor folk kan mødes, er vigtig <strong>for</strong> de-<br />

mokratiet. Det er <strong>og</strong>så vigtigt <strong>for</strong> den enkelte borger, som i det senmoderne samfund<br />

har brug <strong>for</strong> pusterum fra hverdagens mange valg. En voldsom eskalering i teknol<strong>og</strong>i<br />

53 Jørgensen udgav senere Danske Biblioteksbygninger (1946) som blev fulgt op af Folkebiblioteksbygningen.<br />

Normer <strong>og</strong> typeplaner <strong>for</strong> bibliotekslokaler i områder med 5.000 til 25.000 indbyggere (Plovgaard,<br />

1967) <strong>og</strong> Biblioteksbygning 1984. Planlægning af bibliotekslokaler i områder med indtil 30.000<br />

indbyggere (Lylloff <strong>og</strong> Plovgaard, 1984). Seneste b<strong>og</strong> er Biblioteksrummet. Inspiration til bygning <strong>og</strong><br />

indretning (Niegaard et al., 2008)<br />

93


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

gør i dag, at vi kan være i elektronisk kontakt med andre, uden nødvendigvis at møde<br />

dem. Der<strong>for</strong> er der brug <strong>for</strong> offentlige rum som biblioteker, hvor det u<strong>for</strong>melle møde<br />

kan supplere et stigende virtuelt liv.<br />

Højkonjunkturen, <strong>og</strong> det massive opsving i 1960’erne, betød en massiv udbyg-<br />

ning af biblioteker i Danmark. Det var nu ikke længere nok med <strong>viden</strong> <strong>og</strong> <strong>væren</strong>. Der<br />

kunne tilføjes endnu et begreb, <strong>vækst</strong>, som først <strong>for</strong>stås helt b<strong>og</strong>staveligt, siden <strong>og</strong>så i<br />

mere overført betydning. Oplevelsessamfundet <strong>og</strong> ikke mindst fokus på oplevelses-<br />

økonomi <strong>og</strong> dens muligheder i kulturen, samt 00’ernes politiske fokus på, hvordan vi-<br />

denssamfundet <strong>og</strong> livslang læring skal være den bærende kraft <strong>for</strong> Danmark, sættes på<br />

dagsordenen (Reitz Jørgensen, 2007). Satsning på <strong>viden</strong> <strong>og</strong> innovation skal føre til<br />

<strong>vækst</strong>, hvor borgernes læring blandt andet skal <strong>for</strong>estås gennem biblioteket (Reitz Jør-<br />

gensen, 2007:23). Også <strong>vækst</strong>, i alt fra nye medier til antal besøgende får (<strong>og</strong> har) en<br />

fremtrædende plads. Det er med <strong>vækst</strong> <strong>for</strong> øje, at byer verden over, vælger at bruge<br />

millioner af kroner på nyt spektakulært ikonbyggeri, <strong>og</strong>så på biblioteksområdet. Fi-<br />

nanskrisen har d<strong>og</strong> lagt en dæmper på begejstringen <strong>og</strong> diskussioner om, hvor mange<br />

penge der skal bruges på kultur, er blomstret op på ny. Set i lyset heraf, er det <strong>for</strong>ståe-<br />

ligt, at det er nødvendigt at måle alting. Problemet med dette er, at ikke alt kan måles.<br />

Slet ikke sanser <strong>og</strong> følelser.<br />

I dag mødes brugerne af tilbud om <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong> fra andre steder end<br />

biblioteket. Det kan være b<strong>og</strong>handlere der laver café, internettets uanede muligheder,<br />

med alt fra interessebl<strong>og</strong>s til nyhedskilder eller nye mobile teknol<strong>og</strong>iers indflydelse.<br />

For <strong>for</strong>tsat at kunne legitimere et fysisk tilbud, må biblioteker i dag sørge <strong>for</strong> at skabe<br />

rum <strong>for</strong> både <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>, samtidig med de <strong>for</strong>søger at tilgodese alle.<br />

Den traditionelle klassiske arkitektur blev ud<strong>for</strong>dret af modernismens frisættel-<br />

se. En frisættelse der ses tydeligt med Bauhaus Skolen i 1920’erne <strong>og</strong> 30’erne <strong>og</strong> som<br />

slår igennem i Danmark i slutningen af 1950’erne. Her blev det d<strong>og</strong> den <strong>for</strong>nuftige ver-<br />

sion der blev bærende. Bygningens funktion var det vigtigste <strong>og</strong> det var herefter den<br />

skulle bygges. Samtidig blev det <strong>og</strong>så vigtigt at udligne klasse<strong>for</strong>skellen <strong>og</strong> til dette<br />

kunne arkitekturen bruges. Som en direkte modsætning til klassiske bygninger, <strong>og</strong> her-<br />

94


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

under <strong>og</strong>så <strong>viden</strong>stemplerne, blev åbenhed <strong>og</strong> transparens bærende <strong>for</strong> de nye biblio-<br />

teksbyggerier. Denne tid prægedes <strong>og</strong>så af en tro på, at der skulle være plads til alt <strong>og</strong><br />

alle <strong>og</strong> man kan tale om, at der skete både en rum-integration <strong>og</strong> en materialeudvidel-<br />

se. Velfærdsbibliotekerne prægedes af det store etrumsbibliotek. Videnstemplernes<br />

tidligere opdelte rum blev nu integreret i ét stort rum, hvor der var plads til alle typer<br />

materialer, alle samfundsgrupper <strong>og</strong> alle kulturer.<br />

Med oplevelsessamfundet <strong>og</strong> oplevelsesøkonomien sættes der ny fokus på,<br />

hvad biblioteker bør tilbyde <strong>og</strong> særligt i indretningen bliver der sat fokus på, hvordan<br />

man kan skabe oplevelsestilbud, der tilgodeser brugerne. Det er nu ikke længere nok,<br />

at biblioteket stiller alle typer materialer til rådighed, <strong>og</strong> at man herigennem kan få<br />

oplevelser, nu skal besøget være en oplevelse i sig selv, nærmest på lige fod med <strong>for</strong>ly-<br />

stelsesparker. Biblioteket er i konkurrence om kunderne med andre kulturtilbud. Og<br />

kunderne vælger ud fra, hvad der giver den største oplevelse. Det helt store oplevel-<br />

sesbibliotek i Cerritos, USA fra 2002, blev verdenskendt <strong>for</strong> dets indretning med mange<br />

<strong>for</strong>skellige rum med meget specifikke funktioner, f.eks. et herreværelse ”Old World<br />

Reading Room” med pejs, bløde gulvtæpper <strong>og</strong> mørke reoler. I Danmark har f.eks.<br />

Greve Bibliotek lavet en minimodel med tre lænestole, gulvtæppe <strong>og</strong> et lille bord i de-<br />

res åbne magasin. Det mest gennemførte oplevelsesbibliotek i Danmark må nok be-<br />

tegnes som Hjørring Bibliotek, der i 2008 blev berømt langt ud over landegrænsen <strong>for</strong><br />

deres helt nye <strong>og</strong> anderledes indretning, blandt andet med deres ”røde tråd”.<br />

Billede 36: Greve Bibliotek<br />

Billede 37: Hjørring Bibliotek<br />

Samtidig med oplevelsesbølgen opstod der, ifølge Jencks, en ny type arkitektur,<br />

ikonbyggeriet, som en direkte følge af Bilbao-effekten. Guggenheim Museet, der gjor-<br />

de op med det Jencks betegner som karré-arkitektur <strong>og</strong> den retvinklede verden, <strong>for</strong>-<br />

95


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

måede at vende byens dalende skibsindustri til en stigende kulturindustri <strong>og</strong> satte så-<br />

ledes spektakulær arkitektur <strong>og</strong> økonomisk <strong>vækst</strong> ind i en ny kontekst. Allerede i 1999<br />

stod ”Den Sorte Diamant”, tilbygningen til Det Kongelige Bibliotek i København, færdig,<br />

med sin skrånende facade ud over havnekajen <strong>og</strong> sit organiske indre.<br />

Billede 38: Den Sorte Diamant<br />

Med b<strong>og</strong>handel <strong>og</strong> café, blev det ellers meget <strong>viden</strong>skabelige bibliotek pludse-<br />

lig <strong>for</strong> alle – eller i hvert fald <strong>for</strong> flere. Selvom Schulze hævder, at vi nu lever i et over-<br />

flodssamfund, hvor alle principielt har råd til at betale <strong>for</strong> kulturen, så vil caféen i Den<br />

Sorte Diamant i sig selv afskrække både Schulzes underholdnings- <strong>og</strong> harmonimiljø,<br />

som <strong>for</strong>modentlig vil finde tanken om at gå på café på biblioteket direkte kedelig eller<br />

alt <strong>for</strong> finkulturel.<br />

Med <strong>viden</strong>stemplerne <strong>og</strong> velfærdsbibliotekerne præges biblioteksbyggeriet af<br />

to vidt <strong>for</strong>skellige typer biblioteker. Man går fra at se <strong>viden</strong> som n<strong>og</strong>et ophøjet, <strong>og</strong> må-<br />

ske stadig lidt helligt, til det helt modsatte, med lave transparente bygninger. Den fine-<br />

re læsekultur <strong>for</strong>enes nu med musik-, populær- <strong>og</strong> teaterkulturer. Biblioteksrummet<br />

udvides til at skulle kunne rumme alle slags kulturer. Helt særligt <strong>for</strong> velfærdsbibliote-<br />

kerne, er placeringen i naturen, med store vinduespartier der trækker det grønne ind i<br />

biblioteket. Indretningsmæssigt finder den største <strong>for</strong>skel sted fra <strong>viden</strong>stemplerne til<br />

96


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

velfærdsbibliotekerne, hvor rummet åbnes (yderligere) op <strong>og</strong> der gives rum <strong>for</strong> andre<br />

materialer end bøger. Ikonbibliotekerne kan ses have taget elementer fra de tidligere<br />

biblioteksbyggerier. Ikonbibliotekernes uenshed til trods, har de <strong>og</strong>så visse indbyrdes<br />

fællestræk, f.eks. fler-etages åbenrums biblioteket, som minder mest om velfærdsbib-<br />

liotekernes indretning, mens det monumentale fra <strong>viden</strong>stemplerne ses i den spekta-<br />

kulære arkitektur. Til gengæld er ikonbibliotekerne absolut ikke modulbiblioteker, som<br />

ellers blev mønsterbibliotek i 1960’erne. Hvis man skal tale om mønsterbyggeri i dag,<br />

er det bygninger der i sig selv skaber interesse <strong>og</strong> oplevelse, samt med et indre som<br />

gerne skal indrettes, så rummene ikke bliver vanebaserede, men hele tiden giver bru-<br />

gerne nye oplevelser.<br />

Netop begrebet oplevelse er interessant at berøre. Ifølge Jørgen Stigel er be-<br />

grebet oplevelse (Erlebnis) født af den tyske romantik, i reaktion mod <strong>og</strong> som konse-<br />

kvens af oplysningstiden <strong>for</strong>nuftdyrkelse (Stigel, 2007:124). At n<strong>og</strong>et kan kaldes en<br />

oplevelse, <strong>for</strong>udsætter, ifølge Stigel, først et brud på rutiner <strong>og</strong> dernæst en trans<strong>for</strong>-<br />

mation af det oplevede til en beretning, hvor man kan fremstille sig selv <strong>og</strong> derigen-<br />

nem <strong>for</strong>midle sine oplevelser. Dette er medvirkende til at give sig selv status som indi-<br />

vid (Stigel, 2007:117). Efter at der i dag kan sættes spørgsmålstegn ved det fysiske bib-<br />

lioteks berettigelse, er der kommet et større fokus på, hvilket image biblioteker har.<br />

Spørgsmålet om, hvordan omverdenen ser på biblioteket, har øget opmærksomheden<br />

på de virkemidler der er, <strong>for</strong> at give udtryk <strong>og</strong> gøre indtryk på en sådan måde, at biblio-<br />

teker kan fange <strong>og</strong> fastholde brugernes opmærksomhed. Til dette kan blandt andet<br />

bruges æstetiske virkemidler som f.eks. arkitekturen.<br />

Når biblioteker i dag bevidst bruger arkitektonisk iscenesættelse, kan man tale<br />

om, at æstetikken er afsenderens (her biblioteket) producerede perspektiv set over<strong>for</strong><br />

oplevelsen som <strong>væren</strong>de modtagerens (brugernes) perciperende perspektiv (Stigel,<br />

2007:126). Det betyder, at selvom bibliotekerne bygges som ikoner, <strong>og</strong> dermed <strong>for</strong>ven-<br />

tes at opnå n<strong>og</strong>et ekstra ved hjælp af æstetikken, så er det stadig brugerne der afgør,<br />

om bibliotekerne er en oplevelse. Det er ikke nyt at bruge æstetiske virkemidler i byg-<br />

geri, men det er nyt, at man i dag bevidst prøver at iscenesætte biblioteksrummet.<br />

97


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

Forestillingen af både bruger <strong>og</strong> bibliotekar har ændret sig over tid. Hvor man i<br />

<strong>viden</strong>stemplerne <strong>og</strong> til dels <strong>og</strong>så i velfærdsbibliotekerne havde bibliotekarer som eks-<br />

perter <strong>og</strong> låneren som ydmyg u<strong>viden</strong>de, der skulle oplyses <strong>og</strong> dannes, er bibliotekaren i<br />

dag meget mere en guide, i et uendeligt stort <strong>viden</strong>sunivers. Synet på brugerne har<br />

ændret sig på flere måder, både i opdelingen <strong>og</strong> i perspektivet på brugeren. Opdelin-<br />

gen af brugerne hænger nøje sammen med måden at indrette biblioteksrummet på <strong>og</strong><br />

afspejler de <strong>for</strong>skellige perioder. Fra <strong>viden</strong>stemplernes opdeling i voksne <strong>og</strong> børn, over<br />

velfærdsbibliotekernes opdeling i <strong>for</strong>skellige grupper, til ikonbibliotekernes opdeling i<br />

segmenter <strong>og</strong> f.eks. med fokus på nye brugertyper som prosumers, som kræver den<br />

nyeste teknol<strong>og</strong>i. Et andet perspektiv, som blandt andet er lagt af Jochumsen <strong>og</strong> Hve-<br />

negaard Rasmussen, er det skift der er sket gennem tiden, hvor man har set brugeren<br />

som borger, over klient til kunde (Jochumsen <strong>og</strong> Hvenegaard Rasmussen, 2006:43).<br />

Kundebegrebet er interessant, da det tager udgangspunkt i markedet, <strong>og</strong> i at brugeren<br />

som kunde ikke længere er underlagt eksperter, men selv ved, hvad der er bedst. Her<br />

opstår et dilemma. For hvis biblioteket ses som marked, er det så stadig et frit offent-<br />

ligt rum?<br />

Folkebiblioteket har altså ændret karakter gennem de seneste 100 år. En byg-<br />

nings arkitektur kan opfattes som et udtryk <strong>for</strong> samfundets kulturelle værdier <strong>og</strong> en<br />

holdning til samtiden. Man kan læse tidens tekniske, funktionelle, sociale, økonomiske<br />

<strong>og</strong> politiske perspektiver i biblioteksbygningerne. Bygningernes arkitektur kan d<strong>og</strong> ikke<br />

stå alene, men kræver en kontekst, f.eks. både den ge<strong>og</strong>rafiske placering <strong>og</strong> den kultur<br />

der hersker.<br />

Der er flere <strong>for</strong>hold, der kan tænkes at have betydning <strong>for</strong> den måde man byg-<br />

ger eller ombygger folkebiblioteker på i dag. Et væsentligt <strong>for</strong>hold er overgangen til det<br />

senmoderne samfund, med en heraf følgende radikalisering af det moderne samfunds<br />

konsekvenser. Her ses især frisættelse af både institutioner <strong>og</strong> mennesker at medføre<br />

konsekvenser, som kræver nye måder at agere på. Fokus på oplevelse som <strong>væren</strong>de<br />

med til at reducere det komplekse senmoderne liv <strong>og</strong> som middel til at <strong>for</strong>øge menne-<br />

skers velvære <strong>og</strong> være identitetsskabende, sammen med en drastisk ændring i kultur-<br />

98


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

politikken, hvor oplevelse pludselig kunne ses som et middel til økonomisk <strong>vækst</strong>, æn-<br />

drede måden hvorpå man så på biblioteket. Hvor <strong>viden</strong>, oplysning <strong>og</strong> dannelse havde<br />

dannet grundlag <strong>for</strong> det man senere italesatte som demokratisering af kulturen <strong>og</strong><br />

siden kulturelt demokrati, står vi i dag med en kommercialisering af kulturen, som<br />

blandt andet kan ses ved, at det nu skal være en oplevelse at gå på biblioteket, <strong>og</strong> at<br />

denne oplevelse skal være en del af legitimeringen af det fysiske bibliotek.<br />

N<strong>og</strong>le vil mene, at demokratiseringen af kulturen har overlevet det kulturelle<br />

demokrati, som det f.eks. beskrives i Spændvidder, hvor det pointeres, at ”selvom den<br />

pluralistiske, deltagelsesorienterede ud<strong>for</strong>mning af kulturpolitikken vandt stærkt frem<br />

<strong>og</strong> *…+ blev dominerende i løbet af 70’erne, har det imidlertid kun sat sig beskedne<br />

spor i den praktiske kulturpolitiks <strong>for</strong>deling af ressourcerne” (Langsted 2010:17). Også<br />

direktør <strong>for</strong> Københavns Bymuseum, Jette Sandahl, udtalte i januar 2010, at ”i Dan-<br />

mark bruger vi egentlig ikke begrebet kulturelt demokrati ret meget. Det har aldrig<br />

været et begreb, som rigtigt er slået igennem <strong>for</strong> os” 54 . Indførslen af en kulturkanon i<br />

2004, udvalgt af eksperter, kan ligeledes ses som en <strong>for</strong>tsættelse af den klassiske, nati-<br />

onale dannelseskultur.<br />

At flere nye ikonbiblioteker <strong>for</strong>tsat indretter sig med samme biblioteksindret-<br />

ning som prægede <strong>viden</strong>stemplerne, trods bygningernes ofte organiske struktur, <strong>og</strong><br />

uden særlig brug af ny teknol<strong>og</strong>i, vidner om, at det kan være svært at bryde gamle<br />

mønstre. En undersøgelse af ti spydspidsbiblioteker viste i 2009, at langt fra alle biblio-<br />

teker tilbød brug af sociale teknol<strong>og</strong>ier. Brug af sociale teknol<strong>og</strong>ier vil kunne fange<br />

opmærksomheden hos Schulzes selvrealiserings- <strong>og</strong> underholdningsmiljø <strong>og</strong> dermed<br />

trække nye brugere ind i det fysiske bibliotek (Carlsen <strong>og</strong> Frisenette, 2009).<br />

Med samfundsudviklingen <strong>og</strong> både frisættelsen af individ <strong>og</strong> kulturinstitutioner<br />

som f.eks. biblioteket, står vi i dag med helt nye ud<strong>for</strong>dringer <strong>for</strong> det fysiske bibliotek.<br />

Bare det at legitimere det fysiske rum i sig selv, er nu blevet en opgave. Med tanke på<br />

Bilbao-effekten, kan man <strong>for</strong>vente at ikonbibliotekstanken vinder frem i Danmark. Da<br />

Biblioteket Kulturværftet blev planlagt tilbage i 2004, stod der i oplægget fra kommu-<br />

nen, at etableringen af et nyt kulturhus ville være ”et af de mest betydningsfulde<br />

54 http://kunst<strong>og</strong>interkultur.dk/index.php?id=363<br />

99


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

byomdannelses-projekter i nyere tid, som skal styrke byens position <strong>og</strong> attraktions-<br />

værdi lokalt, regionalt, nationalt <strong>og</strong> internationalt” (Welin, 2004). Da<strong>væren</strong>de borgme-<br />

ster Per Tærsbøl kaldte kulturværftet <strong>for</strong> ”Krondiamanten”, tydelig under<strong>for</strong>stået, at<br />

dette byggeri skulle være endnu finere end Den Sorte Diamant i København, som net-<br />

op var <strong>for</strong>billede <strong>for</strong> Kulturværftsprojektet. I Middelfart talte de om at ”turde drømme<br />

højt”, da KulturØen skulle bygges (Middelfart Kommune <strong>og</strong> Kulturøen A/S, 2006:43)<br />

At bygge biblioteker som ikoner kan opfattes som om, at de mister deres de-<br />

mokratiske virksomhed <strong>og</strong> i stedet bliver et finkulturelt fyrtårn, der skal generere øko-<br />

nomisk, frem <strong>for</strong> menneskelig <strong>vækst</strong>. Hermed opstår et andet dilemma, som <strong>og</strong>så Hve-<br />

negaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen har peget på. Det, at biblioteket fremstår som et<br />

ikon, en spektakulær bygning, ofte af helt anden karakter end de omkringliggende<br />

bygninger, kan gøre, at det ophøjede der var over <strong>viden</strong>stemplerne vender tilbage, om<br />

ikke i sakral grad, så d<strong>og</strong> stadig med en vis ærefrygt. Hvordan sikrer man, at ikonbiblio-<br />

teker <strong>for</strong>tsat er et demokratisk <strong>og</strong> altfavnende hus, med plads til alle, spørger Hvene-<br />

gaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen (Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen 2009:2). Des-<br />

værre svarer de selv lidt vagt, men spørgsmålet er ganske på sin plads. Tager man ud-<br />

gangspunkt i Schulzes fem inddelinger af en befolkning, vil det der tiltrækker en grup-<br />

pe, frastøde eller skræmme en anden. Schulze taler om nydelse som den psykofysiske<br />

reaktion på den gode oplevelse. De tre nydelsespræferencer Schulze opererer med, er<br />

kontemplation, hygge eller action. Der er stor <strong>for</strong>skel på rum, der skal tilbyde <strong>for</strong>dybel-<br />

se eller action <strong>og</strong> spørgsmålet er, om det vil være muligt at tilgodese alle fem livsstils-<br />

miljøer.<br />

Bek skriver om ændringen, fra mennesket som objektiv beskuer af rummet, til<br />

mennesket som bruger, med<strong>viden</strong>de <strong>og</strong> medvirkende i skabelsen af rummets funktion<br />

(Bek 1997:23). Denne ændring er meget vigtig <strong>for</strong> brugen af det fysiske bibliotek i dag<br />

<strong>og</strong> fremover. Biblioteksrummet skal dels afspejle sin tids brugere (eller er det brugerne<br />

der afspejler biblioteksrummet?), dels kunne rumme alle brugere. Dette er en nær-<br />

mest umulig kunst. Som demokratisk institution, hvor ytringsfrihed <strong>og</strong> lige adgang <strong>for</strong><br />

alle er bibliotekets ypperste dyder, falder ikonbiblioteksbyggeriet måske igennem. Her<br />

bygges store flotte ”paladser” med <strong>vækst</strong>, primært økonomisk, <strong>for</strong> øje. Umiddelbart<br />

100


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

meget langt fra demokratiet <strong>og</strong> kulturpolitikkens tidligere holdning. Der er risiko <strong>for</strong> at<br />

skræmme n<strong>og</strong>le væk, <strong>for</strong>di biblioteksrummet (igen) bliver <strong>for</strong> finkulturelt. På Hjørring<br />

Bibliotek viste en undersøgelse, at brugerne stort set ikke t<strong>og</strong> udstillet materiale fra<br />

det ”røde bånd” (Suenson, 2010:113) 55 . Her opstår en risiko <strong>for</strong>, at brugernes koreo-<br />

grafi er så fasttømret, at de ikke ”tør” tage materialer fra udstillinger. På Biblioteket<br />

Kulturværftet har personalet oplevet turister komme ind <strong>og</strong> spørge, hvad det koster at<br />

komme ind.<br />

En umiddelbar konklusion på dette dilemma er, at arkitekturen ikke kan stå<br />

alene. Det bliver altså vigtigt at vide, både hvilket samfund biblioteket skal være en del<br />

af <strong>og</strong> hvilken befolkning, der skal bruge det bibliotek man vil bygge. Dette vil have ind-<br />

flydelse på, hvilken ud<strong>for</strong>mning <strong>og</strong> indretning biblioteket skal have. Dette speciale<br />

rummer ikke en analyse af, hvorledes Biblioteket Kulturværftet når ud til alle livsstils-<br />

miljøer, men niveaumiljøet, integrationsmiljøet <strong>og</strong> harmonimiljøet tilhører de klassiske<br />

biblioteksbrugere. Selvrealiseringsmiljøet <strong>og</strong> underholdningsmiljøet er de biblioteks-<br />

brugere (<strong>og</strong> ikke-brugere) det klassiske bibliotek har svært ved at ramme <strong>og</strong> som ople-<br />

velsesorienteringen <strong>og</strong>så har sværest ved at tilgodese. De vil gerne have medindflydel-<br />

se, være i centrum <strong>og</strong> underholdes <strong>for</strong> underholdningens skyld. Med ikonbyggeri, der<br />

har en mere bevidst <strong>og</strong> markant arkitektonisk iscenesættelse, bør der være mulighed<br />

<strong>for</strong> i større grad <strong>og</strong>så at tilgodese disse livsstilsmiljøer.<br />

Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfelds rumklassifikation virker måske simpel, men ikke<br />

desto mindre viser denne analyse, at selv et så nyt spektakulært bibliotek som Biblio-<br />

teket Kulturværftet, ikke lever op til <strong>for</strong>fatternes krav om, at alle rum skal kunne place-<br />

res i de to kategorier sublime eller kvalificerede rum. Det indebær en vis risiko <strong>for</strong><br />

manglende brug, at åbne et ufærdigt byggeri. Set som helhed ligger Biblioteket Kultur-<br />

værftet d<strong>og</strong> solidt i den øvre ende af skalaen. Hermed er der potentiale <strong>for</strong>, at dette<br />

ikonbibliotek kan være med til at generere <strong>vækst</strong> i kommunen. Det kræver d<strong>og</strong> stadig,<br />

at den lokale befolkning <strong>og</strong>så finder Biblioteket Kulturværftet brugbart. I Hjørring ople-<br />

vede biblioteket en stigning på 53 % i besøgstallet <strong>og</strong> 10-15 % udlånsstigning i perioden<br />

april 2008 til oktober 2009. De har haft 3500 besøgende fagfolk (Walking the library,<br />

55 Kun en respondent ud af 252 t<strong>og</strong> materiale fra det røde bånd.<br />

101


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

2009). I Helsingør er der ingen tal <strong>for</strong> besøgstallet, da der endnu ikke er opstillet tælle-<br />

re. Specialkonsulent Jane Dreisig (email, 8. juni 2011) <strong>for</strong>tæller, at hun <strong>for</strong>moder, at<br />

besøgstallet de første måneder har været lavere end samme tid de <strong>for</strong>egående år, <strong>og</strong><br />

at tallene <strong>for</strong>modentlig først nu er stigende. En del brugere kom ikke i biblioteket,<br />

mens den værste færdiggørelse stadig stod på, efter åbningen i oktober 2010. Kulde,<br />

træk <strong>og</strong> larm har <strong>for</strong>modentlig skræmt mange væk. I udlånstallet er det <strong>og</strong>så først nu,<br />

Biblioteket Kulturværftet ser en svag stigning. Interessen <strong>for</strong> at se Biblioteket Kultur-<br />

værftet har d<strong>og</strong> været stor, ca. 1400 registrerede besøgende, samt DB’s årsmøde med<br />

ca. 400 besøgende <strong>og</strong> åbent hus arrangement <strong>for</strong> kommunens medarbejder med 1000-<br />

1500 deltagere.<br />

Da Biblioteket Kulturværftet blev planlagt, blev der i 2005 lavet et visionspapir.<br />

Visionspapiret indeholdt mange gode tanker <strong>og</strong> ideer til det, der beskrives som et<br />

fremtidssikret bibliotek, hvor både ”fysiske rammer <strong>og</strong> organisation er tænkt i helhed”<br />

(Helsingør Kommunes Biblioteker, 2005:11). Man kan se visionspapiret som det Bek<br />

kalder rummets idé, altså ideen om ”den ideale <strong>for</strong>dring til det planlagte rum” (Bek,<br />

1990:25) <strong>og</strong> som i større eller mindre grad vil blive opfyldt i det realiserede rum, af-<br />

hængig af en række både fremmende, hæmmende <strong>og</strong> modificerende momenter. Sær-<br />

ligt <strong>for</strong> Biblioteket Kulturværftet har økonomien været hæmmende <strong>og</strong> således med-<br />

ført, at langt fra alle visioner er blevet opfyldt. Dette ses særligt i <strong>for</strong>hold til biblioteket<br />

som ”et intelligent, interaktivt hus der sætter nye standarder <strong>for</strong> fremtidens bibliotek”<br />

(Helsingør Kommunes Biblioteker, 2005:7). Det pointeres i visionspapiret, at bibliote-<br />

ket skal være ”avanceret <strong>og</strong> fremtidsrettet”, blandt andet ved hjælp af storskærme,<br />

teknol<strong>og</strong>i der kan guide brugeren, infosøjler, lydzoner <strong>og</strong> tv-skærme (Helsingør kom-<br />

munes Biblioteker, 2005:11). Ingen af disse ting så jeg under besøgene i biblioteket.<br />

Der var d<strong>og</strong> en storskærm i receptionen, som kørte et powerpointshow, der var delvist<br />

<strong>for</strong>ældet. Få steder på etagerne var der storskærme, men alle var slukkede. Storskær-<br />

me i biblioteker er i øvrigt ikke n<strong>og</strong>et nyt, så det endelige resultat kan næppe betegnes<br />

avanceret. Jeg bemærker <strong>og</strong>så andre detaljer, der ikke er blevet til n<strong>og</strong>et. Åbningstiden<br />

var ønsket til kl. 22 hver dag, den er nu kl. 21 på hverdage 56 . ”Mange betjeningsøer”, er<br />

56 Lørdage <strong>og</strong> søndage er der åbent til kl. 16.<br />

102


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

fem bibliotekarborde, <strong>for</strong>delt med to i fakta henholdsvis fiktion <strong>og</strong> en i børn. Nøjagtig<br />

det samme som i det tidligere bibliotek. I visionspapiret var der ønske om at skulle sti-<br />

mulere alle sanser, ved f.eks. at lede vandet ind i huset. Det havde været en god idé <strong>og</strong><br />

kunne derved <strong>og</strong>så have brudt pladsen <strong>for</strong>an biblioteket. Der lægges <strong>og</strong>så op til, at<br />

foyeren er ”det centrale mødested – et kulturtorv, et livligt sted <strong>for</strong> byens borgere”<br />

(Helsingør Kommunes Biblioteker, 2005:12), hvis primære funktion er at være ”en<br />

åben, indbydende <strong>og</strong> synlig reception” med ”tydelige skiltning <strong>og</strong> infostandere, som<br />

guider besøgende” (Helsingør Kommunes Biblioteker, 2005:14). Netop foyeren blev i<br />

min analyse placeret på vej mod det indifferente rum <strong>og</strong> svarer således slet ikke<br />

overens med visionen <strong>for</strong> rummet, hvilket er ærgerligt, da netop dette rum gerne skul-<br />

le trække folk videre op i biblioteket. Slutteligt kan nævnes, at visionen lægger op til, at<br />

arealerne ved Kulturværftet bør udnyttes i <strong>for</strong>bindelse med arrangementer <strong>og</strong> aktivite-<br />

ter. Dette ville understøtte mulighederne <strong>for</strong> ophold i bibliotekets nære ydre rum.<br />

Gehls tanker om arkitekturens betydning <strong>for</strong> kvaliteten, <strong>og</strong> dermed chancen <strong>for</strong><br />

at rummet tiltrækker folk, er interessant. I <strong>for</strong>hold til at overføre denne teori til biblio-<br />

teket, opstår en ud<strong>for</strong>dring i den del af befolkningen jeg tidligere har kaldt stamkun-<br />

der. N<strong>og</strong>le brugere vil benytte bibliotekets tilbud uanset hvad. Bibliotekernes brugere<br />

er generelt tilfredse eller meget tilfredse med bibliotekerne, viser den seneste nationa-<br />

le benchmarkundersøgelse (Rambøll, 2011b:6,19,32). En <strong>for</strong>klaring herpå kan være, at<br />

folk der bruger biblioteket, kommer på det bibliotek der nu måtte være. Efter mange<br />

filialnedlæggelser er der ikke nødvendigvis flere biblioteker at vælge mellem, hvis ikke<br />

man bor i en af Danmarks største byer. Med udgangspunkt i, at de ”fysiske omgivelser<br />

- <strong>for</strong>stået som den måde bygninger er placeret på, <strong>og</strong> den måde, de er indrettet på –<br />

påvirker *..+ vores adfærd” (Holdt Christensen 2009:12), må man <strong>for</strong>vente, at hvis bru-<br />

gerne havde mulighed <strong>for</strong> at bruge et ikonbibliotek, ville kvaliteten af deres besøg væ-<br />

re højnet, <strong>og</strong>så selvom det måske ikke kunne italesættes.<br />

Gehl taler om, at de valgfrie aktiviteter i særdeleshed kræver, at kvaliteten af<br />

rummene er i orden. Denne holdning er d<strong>og</strong> nok lidt <strong>for</strong> ”ensfarvet”. Byrummet bliver<br />

brugt, <strong>og</strong>så selvom det ikke kvalificerer sig efter Gehls målestok. Som eksempel kan<br />

nævnes Dronning Louises Bro hen over søerne i København, hvor man en <strong>for</strong>årsdag<br />

103


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

med fuld sol, kan finde hele broens solside sat til med mennesker, der sidder på <strong>for</strong>to-<br />

vet op ad muren. Der er d<strong>og</strong> ingen tvivl om, at de valgfrie aktiviteter kan støttes <strong>og</strong><br />

styrkes af de fysiske <strong>for</strong>hold. Gehls tanker er brugbare til biblioteksregi, både konkret<br />

til at analysere biblioteker, men <strong>og</strong>så ved at se biblioteket som netop dette valgfrie<br />

byrum, som skal tilgodese alle.<br />

Hvis man ser på byrum med Gehls briller, vil man hurtig <strong>for</strong>stå, hvor<strong>for</strong> der n<strong>og</strong>-<br />

le steder samles mange mennesker <strong>og</strong> andre steder er affolket. Når beskyttelsesfakto-<br />

ren er opfyldt, vil kom<strong>for</strong>tfaktoren afgøre, om et rum har plads til folk. Er der det, vil<br />

herlighedsfaktoren afgøre, om stedet vil blive lidt eller meget brugt. Ønsker Biblioteket<br />

Kulturværftet f.eks. liv på pladsen <strong>for</strong>an biblioteket, skal man nok gentænke arkitektu-<br />

ren, <strong>for</strong> ud fra tegningerne er der ikke påtænkt hverken f.eks. siddemuligheder eller<br />

mulighed <strong>for</strong> læ <strong>og</strong> skygge.<br />

N<strong>og</strong>et Gehl ikke har med, er fokus på, hvilken funktion et bestemt rum skal op-<br />

fylde. Denne dimension findes i analysen hos Bek, hvis ene aspekt handler herom. For<br />

folkebibliotekets vedkommende er <strong>for</strong>mål <strong>og</strong> dermed deres funktion beskrevet i loven,<br />

nemlig at fremme oplysning, uddannelse <strong>og</strong> kulturel aktivitet ved at stille materiale til<br />

rådighed. Når brugerne kommer på biblioteket, er det primært <strong>for</strong> at låne (Rambøll,<br />

2011b:7,20,33; Rambøll, 2011a), men i dag er biblioteket langt mere end det, selvom<br />

den nye benchmarkundersøgelse viser, at brugerne langt fra er bekendt med bibliote-<br />

kernes muligheder (Rambøll, 2011a).<br />

Ikonbiblioteker skiller sig ud fra tidligere biblioteksbyggerier, ved ikke at være<br />

hverken retvinklede eller ens. Når det er sagt, så er ikonbibliotekerne i virkeligheden<br />

en kloning af <strong>viden</strong>stemplerne <strong>og</strong> velfærdsbyggeriet. Arkitekturen har tendens til en vis<br />

ophøjethed i sin spektakularitet. Bibliotekerne bygges stadig af de nyeste materialer <strong>og</strong><br />

de åbne rum fra velfærdsbibliotekerne suppleres nu af afgrænsede rum med <strong>for</strong>skelli-<br />

ge funktioner. Netop disse funktioner <strong>for</strong>søger, sammen med de oplevelsesprægede<br />

tiltag, at ramme nye målgrupper. Masser af teknol<strong>og</strong>i skal lokke de unge ind, eller give<br />

mulighed <strong>for</strong> undervisning af alle dem, der ikke er vokset op i den digitale tidsalder.<br />

104


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

Dette speciale har undervejs fået et side<strong>for</strong>mål; at afprøve <strong>for</strong>skellige analyse-<br />

metoder fra andre domæner, <strong>for</strong> at søge et svar på, hvilken betydning arkitektur <strong>og</strong><br />

rum har.<br />

Når man skal analysere på hvad sanserne opfatter, har følelserne <strong>og</strong> tolkningen<br />

af sanseindtrykkene allerede taget over. Samtidig skal man være opmærksom på, at<br />

idet man italesætter sin sansning, har man allerede påvirket den. Det er vigtig at være<br />

sig bevidst, hvilken rolle ens undersøgelsesfelt spiller i den sociale praksis, det er en del<br />

af. Biblioteket Kulturværftet, som i dette speciale er valgt som eksempel, har en ca.<br />

100 år gammel historie <strong>og</strong> følger dermed specialets tidsperiode. Selvom man måske<br />

ikke kan kalde bibliotekets første bygning, Karmeliterhuset, et <strong>viden</strong>stempel i den <strong>for</strong>-<br />

stand jeg her har beskrevet, så er bygningen d<strong>og</strong> klassisk, i traditionel <strong>for</strong>stand <strong>og</strong> hav-<br />

de, med et sakralt rum <strong>og</strong> en traditionel indretning, en nærmest panoptisk overvåg-<br />

ning. Siden flyttede hovedbiblioteket til et nybygget velfærdsbibliotek, så bredt, lavt <strong>og</strong><br />

fladt som n<strong>og</strong>et. Biblioteket var bygget efter de nyeste trends, med ét stort rum, der<br />

kunne opdeles efter funktioner, kun adskilt af reoler. Den seneste om- <strong>og</strong> nybygning <strong>og</strong><br />

placering i det kulturelle fyrtårn Kulturværftet på havnefronten, med udsigt til Kron-<br />

borg, den gamle købstad <strong>og</strong> Sverige, placerer biblioteket som et ikonbyggeri <strong>og</strong> fuld-<br />

ender dermed udviklingen. Bibliotekets historie bliver indlejret i det nye bibliotek <strong>og</strong> at<br />

biblioteket blev åbnet, før det reelt var bygget færdig, <strong>og</strong> dermed direkte skræmte folk<br />

væk, kan således have en stor betydning i analysen, hvilket resultaterne <strong>og</strong>så peger på.<br />

Kulturpolitikken i Helsingør, hvor der bruges flere penge til kultur pr. indbygger end på<br />

landsplan, har <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et at sige, i det samlede billede. Den måde Biblioteket Kultur-<br />

værftet er opført <strong>og</strong> indrettet på, vil have en betydning <strong>for</strong>, hvilke muligheder folk har,<br />

<strong>for</strong> at benytte rummene. Når der endnu ikke er kommet udstyr til f.eks. billede- <strong>og</strong><br />

videoredigering, finder folk med denne interesse andre steder at gå hen. Det er altså<br />

ikke så ligetil.<br />

Alligevel har analyserne <strong>for</strong>mået at give et godt billede, dels af en klassifikation<br />

af Biblioteket Kulturværftets rum, samt en mere målbar analyse af <strong>for</strong>skellige kvali-<br />

tetsparametre som er vigtige <strong>for</strong>, hvordan Biblioteket Kulturværftet bruges, <strong>og</strong> dels en<br />

aspektanalyse, med mulighed <strong>for</strong> at gå yderligere i dybden med mange aspekter. Ana-<br />

105


<strong>Rum</strong> <strong>for</strong> <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>?<br />

lyserne har suppleret hinanden godt. Flere aspekter fra specielt Gehls <strong>og</strong> Beks analy-<br />

semodeller krydser ind over hinanden, men med <strong>for</strong>skellige vinkler.<br />

Analyse af arkitektur <strong>og</strong> rum kan måske betragtes som lavpraktisk. Ikke desto<br />

mindre kan arkitekturen <strong>og</strong> rummene være med til at øge eller mindske brugen af bib-<br />

lioteksrummet. For at legitimere biblioteket i dag, skal det kunne måles, <strong>og</strong>så på de<br />

fysiske områder. Dette vil altid være n<strong>og</strong>et nær det umulige, da de sanser <strong>og</strong> følelser<br />

der bringes i spil i mødet med æstetikken, dels er subjektive, dels mister værdi når de<br />

spr<strong>og</strong>liggøres<br />

Antager man, at det er korrekt, at menneskers præstationer er afhængige af<br />

ydre fysiske påvirkninger, giver det særdeles god mening at være opmærksom på,<br />

hvordan et givent bibliotek bedst understøttes af både sublime <strong>og</strong> kvalificerede rum,<br />

om beskyttelses-, kom<strong>for</strong>t- <strong>og</strong> herlighedsfaktorerne er tilgodeset <strong>og</strong> om hvordan særlig<br />

det praktisk-funktionsmæssige <strong>og</strong> det scen<strong>og</strong>rafisk-sociale aspekt er opfyldt. Her er<br />

altså tre analysemetoder der kan supplere hinanden, både før, under <strong>og</strong> efter en om-<br />

eller nybygning.<br />

106


Kapitel 5<br />

"Less is more"<br />

Mies van der Rohe (arkitekt, 1886-1969)<br />

"Less is a bore"<br />

Robert Venturi (arkitekt, f.1925)<br />

Konklusion<br />

107


Konklusion<br />

Ser man på det historiske rids i dette speciale, er det interessant at se, at på<br />

trods af, at biblioteksbyggerier beskrevet i de tre perioder virker meget <strong>for</strong>skellige, så<br />

er der elementer, der enten går igen eller udvikles undervejs, således at man kan se<br />

det som en slags konvergens. Selvom man kan tale om, at arkitekturen er blevet frisat,<br />

<strong>og</strong> ikke længere er underlagt n<strong>og</strong>en normer <strong>og</strong> regler, er det end<strong>og</strong> meget tydeligt, at<br />

inspiration stadig <strong>og</strong>så hentes tilbage i tiden. Biblioteket Kulturværftet kan sammenlig-<br />

nes med Guggenheim Museet i Bilbao, hvor den politiske interesse var, at få vendt en<br />

dalende skibsindustri til en stigende kulturindustri. Også i Helsingør er det den tidligere<br />

skibsindustri, der nu er <strong>for</strong>søgt vendt til en kulturindustri. En anden interessant sam-<br />

menligning kan <strong>for</strong>etages med Nyborg Bibliotek. Biblioteket Kulturværftet er placeret,<br />

så det kan binde Kronborg sammen med resten af Helsingør by, nøjagtig som Nyborg<br />

Bibliotek skulle binde Nyborg Slot <strong>og</strong> byen sammen.<br />

Byggeriet må <strong>og</strong>så sættes i en samfundsmæssig kontekst, <strong>for</strong> at kunne <strong>for</strong>stås.<br />

Åbningen af biblioteksrummet har været særdeles vigtig <strong>for</strong> eftertidens brug af biblio-<br />

teket, som da <strong>og</strong>så ses, som den mest benyttede kulturinstitution i Danmark.<br />

Når man som her tager udgangspunkt i, at den arkitektur <strong>og</strong> de rum mennesker<br />

dagligt befinder sig i, har en stor betydning <strong>for</strong> deres velbefindende, er det naturligt at<br />

<strong>for</strong>vente, at biblioteker er bygget <strong>og</strong> indrettet til så manges bedste som muligt. At<br />

ikonbyggeriet muligvis <strong>og</strong>så har en økonomisk dagsorden, burde ikke gøre n<strong>og</strong>en <strong>for</strong>-<br />

skel, da den økonomiske del hænger nøje sammen med brugen af netop ikonbyggeriet.<br />

Man kan altså <strong>for</strong>vente, at med den <strong>viden</strong> der er tilgang til i dag <strong>og</strong> som kan hentes fra<br />

mange <strong>for</strong>skellige domæner, så burde samtidens biblioteksbyggeri være helt i top.<br />

Jeg har i nær<strong>væren</strong>de speciale ridset <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>hold op, der har betydning<br />

<strong>for</strong>, at biblioteker bygges, netop som de gør i dag. Globaliseringen har gjort sit til, at<br />

byer verden over ikke vil stå tilbage <strong>for</strong> hinanden, i konkurrencen om det flotteste bib-<br />

liotek. Gennem de sidste ti år er der blevet bygget mange nye biblioteker, både i Dan-<br />

mark, Europa <strong>og</strong> USA, ofte af (verdens)kendte arkitekter <strong>og</strong> gerne efter præstigefyldte<br />

arkitektkonkurrencer. I Danmark har spektakulært biblioteksbyggeri i <strong>for</strong>skellige dele<br />

108


Konklusion<br />

af landet skabt en slags konkurrence om, hvem der kan tiltrække flest brugere <strong>og</strong> turi-<br />

ster. Også større nyindretninger konkurrerer i biblioteksfaglig regi.<br />

Oplevelser har fået en betydelig plads i indretningen <strong>og</strong> arkitekturen <strong>og</strong> kultur-<br />

politikken har fået smag <strong>for</strong> en mulig økonomisk gevinst, som kan opnås gennem en<br />

mere eller mindre kommercialisering af kulturen. At kulturpolitikken har taget en så-<br />

dan ko-vending, er endnu et tegn på den frisættelse <strong>og</strong> aftraditionalisering Giddens<br />

taler om.<br />

Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Jochumsen har peget på <strong>for</strong>skellige tendenser der<br />

legitimerer det fysiske bibliotek i dag; biblioteket som ikon, som oplevelsescenter, som<br />

læringscenter <strong>og</strong> som det tredje sted. De lægger vægt på, at et vigtigt dilemma her<br />

bliver, hvordan man bygger unikke ikonbiblioteker, som samtidig er demokratiske mø-<br />

desteder <strong>for</strong> alle.<br />

Jeg har benyttet tre <strong>for</strong>skellige analysemetoder til at analysere Biblioteket Kul-<br />

turværftets arkitektur <strong>og</strong> rum. Biblioteket Kulturværftet blev valgt, <strong>for</strong>di det, som det<br />

nyeste ikonbyggeri i Danmark, må <strong>for</strong>ventes at kunne fremvise den mest hensigtsmæs-<br />

sige arkitektur, til <strong>for</strong>del <strong>for</strong> brugerne. Analyserne har været særdeles givtige, men <strong>og</strong>-<br />

så en anelse skuffende, <strong>for</strong> selvom biblioteket ser utrolig flot ud, både ude <strong>og</strong> inde, så<br />

er der alligevel mange faktorer, der viste sig ikke at være nær så gode, som de kunne<br />

være.<br />

At analysere ud fra de tre meget <strong>for</strong>skellige analysemodeller, har været meget<br />

udbytterigt <strong>og</strong> de har suppleret hinanden godt. At se på arkitekturen med et kunsthi-<br />

storisk blik har givet mange vinkler på, hvad arkitektur egentlig betyder, <strong>for</strong> brugen af<br />

et rum. <strong>Rum</strong>mets idé, som den målsætning der er med byggeriet, kan afvises eller<br />

modtages af beskueren. Ser vi på Schulzes fem livsstilsmiljøer, vil det kræve meget<br />

alsidige rum, at få alle fem livsstilsmiljøer til at modtage det samme rum. Også koreo-<br />

grafien, som i biblioteket kan siges at være meget historisk bestemt, ud<strong>for</strong>dres med<br />

ikonbyggeriets asymmetri <strong>og</strong> organiske <strong>for</strong>mer.<br />

At se arkitektur som helbredende, kan måske virke voldsomt i <strong>for</strong>hold til et bib-<br />

liotek, men set i lyset af, at biblioteket alle dage har skullet helbrede åndeligt, så giver<br />

det udmærket mening. <strong>Rum</strong>klassifikationen er god til at få et hurtigt overblik over,<br />

109


Konklusion<br />

hvor de <strong>for</strong>skellige rum ligger på skalaen. Ideelt skal alle rum kunne placeres inden<strong>for</strong><br />

enten det sublime eller kvalificerede rum. Kan de ikke det, er der n<strong>og</strong>et at gå i gang<br />

med. I nær<strong>væren</strong>de analyse, kan man undre sig over, at hele biblioteket ikke kan pla-<br />

ceres i disse to kategorier. Ser man på rummets idé, gennem visionspapirerne, har in-<br />

tentionen været denne placering, men det er ikke lykkedes til fulde, <strong>for</strong>modentlig pri-<br />

mært på grund af økonomisk pres.<br />

<strong>Rum</strong>klassifikationen kan ikke stå alene i en <strong>viden</strong>skabelig sammenhæng, men<br />

den er velegnet til at starte en rumanalyse - <strong>og</strong>så af biblioteksrum.<br />

Når arkitekter bygger eller ombygger biblioteker i dag, ser man flere steder, at<br />

de har taget udgangspunkt i biblioteket som et byrum. Tanken er interessant, da bibli-<br />

oteket er et af de få u<strong>for</strong>melle sociale mødesteder i det offentlige rum. Byrumstanken<br />

<strong>og</strong> analysen herudfra, har været konkret <strong>og</strong> nærmest målbar. Jeg valgte at dele analy-<br />

sen op <strong>og</strong> så på det ydre <strong>og</strong> det indre rum hver <strong>for</strong> sig. Dette gav et godt overblik, sær-<br />

ligt over, at det netop er det ydre rum som Biblioteket Kulturværftet fremadrettet bør<br />

have fokus på. Analysen er omfangsrig, men giver et overskueligt billede af de konkre-<br />

te rum <strong>og</strong> kvaliteten heraf.<br />

De tre analysemodeller supplerer hinanden rigtig godt. Det er tydeligt, at der er<br />

flere ting der lapper ind over hinanden i de tre modeller <strong>og</strong> det styrker brugen af dem.<br />

Hvordan har de fysiske <strong>for</strong>hold ved samtidens ikonbiblioteker betydning <strong>for</strong><br />

brugen af biblioteksrummet? Således lød min problemstilling <strong>og</strong> jeg har herigennem<br />

<strong>for</strong>søgt at komme et svar nærmere.<br />

Da åbningen af biblioteket i starten af 1900-tallet blev en realitet, blev det<br />

nødvendigt med indretning af biblioteksrummet. Samtidig blev biblioteket selvstæn-<br />

diggjort i egen bygning.<br />

Ved at tage udgangspunkt i, at arkitektur <strong>og</strong> rum påvirker vores adfærd <strong>og</strong> vo-<br />

res psyke, har jeg analyseret Biblioteket Kulturværftet, som en repræsentant <strong>for</strong> ikon-<br />

biblioteker i Danmark. Mine analyser viste tydeligt, at de fysiske <strong>for</strong>hold har betydning.<br />

110


Konklusion<br />

Hvad der måske, <strong>og</strong> lidt overraskende, har mindre betydning er, at der tales om ikon-<br />

biblioteker. I <strong>for</strong>hold til hvad denne undersøgelse har vist, så er det i høj grad de fysi-<br />

ske <strong>for</strong>hold der afgør brugen, ikke så meget hvilken type bibliotek, der er tale om. Og<br />

så alligevel. Både Gehl <strong>og</strong> Bek har æstetiske aspekter med i deres analysemodeller <strong>og</strong><br />

Heslet <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfelts sublime rum understøtter æstetikkens vigtighed. Æste-<br />

tikken spiller en stadig stigende rolle i vores liv, <strong>og</strong> netop gennem ikonbyggeri kan<br />

denne æstetik opleves <strong>og</strong> sanses. Schulze taler om tre hverdagsæstetiske skemaer; det<br />

finkulturelle, det trivielle <strong>og</strong> spændingsskemaet. Det der bliver væsentligt i ikonbiblio-<br />

tekerne, er ikke blot, at det kan være en æstetisk oplevelse at være der, men <strong>og</strong>så, at<br />

der er plads til selv at kunne udfolde sig æstetisk, <strong>og</strong> selv bidrage til æstetikken.<br />

Det hænger altså alligevel sammen, <strong>for</strong> netop ikonbyggeriet i sin egen arkitek-<br />

tur skal være så æstetisk, at vi tiltrækkes. Arkitekturens beskaffenhed, de egenskaber,<br />

omstændigheder eller <strong>for</strong>hold der er knyttet til eller giver ikonbiblioteket præg, kræver<br />

n<strong>og</strong>le hensyn. Nærmest uanset hvad, så vil biblioteker blive brugt, men ved at tage<br />

menneskelige hensyn <strong>og</strong> have respekt <strong>for</strong>, at arkitekturen påvirker vores adfærd, kan<br />

ikonbiblioteker være med til at give brugerne en kvalitativ oplevelse. Ikonbibliotekets<br />

arkitektoniske iscenesættelse vil give brugerne mulighed <strong>for</strong> æstetisk erfaringsdannel-<br />

se. Brugen af det fysiske rum vil kunne understøttes med ikonbiblioteker, der således<br />

vil kunne ses som et u<strong>for</strong>melt mødested mellem hjem <strong>og</strong> arbejde, samtidig med at det<br />

<strong>og</strong>så vil have mulighed <strong>for</strong> at tiltrække nye brugergrupper. Fremtidens fysiske bibliotek<br />

kan <strong>og</strong> skal give mulighed <strong>for</strong> både <strong>viden</strong>, <strong>væren</strong> <strong>og</strong> <strong>vækst</strong>.<br />

Arkitekturen kan d<strong>og</strong> ikke stå alene <strong>og</strong> der må tages hensyn til det dilemma der<br />

opstår, hvis ikonbiblioteker opfattes som n<strong>og</strong>et finkulturelt, som kan blive en modsæt-<br />

ning til det demokratiske rum, biblioteket <strong>og</strong>så er <strong>og</strong> skal vedblive at være.<br />

111


Metodekritik <strong>og</strong> perspektivering<br />

Konklusion<br />

At Helsingør Kommune stadig kan ses som et Mini-Danmark, har betydning <strong>for</strong>,<br />

hvorvidt man vil kunne generalisere analysen. Det ville have haft større betydning, hvis<br />

jeg havde valgt at lave en brugerundersøgelse. At alle tre analyser til dels vil være be-<br />

hæftet med min subjektive holdning <strong>og</strong> farvet af mine følelser <strong>for</strong> det fysiske bibliotek,<br />

gør ikke nødvendigvis analysen dårligere, men blot ikke mulig at generalisere ud fra, i<br />

<strong>for</strong>hold til <strong>for</strong>holdene i Helsingør. Der hvor jeg kan generalisere, er på <strong>for</strong>ståelsen af,<br />

hvordan arkitektur <strong>og</strong> rum kan have betydning <strong>for</strong> de mennesker der færdes i dem.<br />

Hvad jeg slet ikke har berørt her, er personalets oplevelse af arkitekturen <strong>og</strong> rummene.<br />

Det er trods alt dem, der skal opholde sig i rummene hver dag.<br />

Jeg kunne have valgt at tage yderligere udgangspunkt i, hvad folkebibliotekets<br />

arkitektur <strong>og</strong> indretning kommunikerer, men det har jeg måtte fravælge af pladsmæs-<br />

sige hensyn, selvom <strong>for</strong>midling <strong>og</strong>så er et spændende område. Mange biblioteker op-<br />

lever fremgang i besøg <strong>og</strong> særligt udlån, ved f.eks. at ændre opstillingen af en særlig<br />

genre. Hvordan <strong>for</strong>midlingen virker i rummet, har jeg kun i meget begrænset omfang<br />

set på.<br />

Da jeg kun her har undersøgt et enkelt ikonbibliotek, kunne en videre analyse<br />

bestå af konkrete rumanalyser af andre ikonbiblioteker, både i Danmark men <strong>og</strong>så<br />

gerne i Norden. For at kunne sammenligne disse analyser, kunne det ligeledes være af<br />

interesse, at lave en brugerundersøgelse, hvor fokus dels lå på den æstetiske oplevelse<br />

bibliotekets brugere tilbydes i ikonbiblioteker, dels en kortlægning af brugernes kon-<br />

krete ophold i ikonbiblioteker, <strong>for</strong> dermed at få <strong>viden</strong> om, hvordan de <strong>for</strong>skellige rum<br />

bliver brugt. Hertil kunne med <strong>for</strong>del bruges GPS-tracking (Suenson, 2010) suppleret<br />

med interview. Hermed ville der <strong>og</strong>så være mulighed <strong>for</strong> at sætte fokus på hvilken rolle<br />

<strong>for</strong>midlingen spiller.<br />

112


Referenceliste<br />

Referenceliste<br />

Andersson, Marianne <strong>og</strong> Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek. Afvikling eller<br />

udvikling. Danmarks Biblioteksskole, Udviklingscenteret <strong>for</strong> folkeoplysning <strong>og</strong> voksenundervisning.<br />

*Audunson, Ragnar (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and<br />

digital context – the necessity of low-intensive meeting-places. In: Journal of Documentation,<br />

Vol. 61, no. 3.<br />

Balling, Gitte (2011). Det er i mødet, det sker - om kulturpolitik <strong>og</strong> kultur<strong>for</strong>midling med<br />

børn i centrum. Upubliceret. Lokaliseret 6. juni 2011 på<br />

http://www.iva.dk/binaries/Det%20er%20i%20m%C3%B8det,%20det%20sker.pdf<br />

Bech-Danielsen, Claus (2004). Moderne arkitektur – hva’ er meningen. Systime.<br />

Bek, Lise (1990). <strong>Rum</strong> er <strong>og</strong>så andet end <strong>for</strong>m <strong>og</strong> funktion. Renaissancens <strong>og</strong> modernismens<br />

rumopfattelse under <strong>for</strong>vandling. I: Jens Schjerup Hansen (Red.). Tidens rum.<br />

”Renaissancen <strong>og</strong> modernismens rumopfattelse – under omdannelse i postmoderne<br />

tider”. SBI-byplanlægning 60. Statens Bygge<strong>for</strong>skningsinstitut.<br />

Bek, Lise (1997). Arkitektur som rum <strong>og</strong> ramme. En analysemodel. I: Lise Bek <strong>og</strong> Henrik<br />

Oxvig (Red.). <strong>Rum</strong>analyser. Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidsskrift B.<br />

Bek, Lise <strong>og</strong> Oxvig, Henrik (Red.). (1997). <strong>Rum</strong>analyser. Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidsskrift<br />

B.<br />

Bille, Trine et al. (2005). Danskernes kultur- <strong>og</strong> fritidsaktiviteter 2004 - med udviklingslinjer<br />

tilbage til 1964. 1. udgave. akf <strong>for</strong>laget<br />

Birch Andreasen, Lars <strong>og</strong> Jochumsen, Henrik (1993). Kulturbilleder fra Helsingør. En<br />

undersøgelse af kulturliv <strong>og</strong> kulturpolitik i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune.<br />

Kultur- <strong>og</strong> Fritids<strong>for</strong>valtningen.<br />

Bruhn Jensen, Klaus (Red.). (1997). Dansk mediehistorie. Bind 2: 1880-1920, 1920-<br />

1960. Samleren.<br />

Bøttger-Rasmussen, Niels (2006). Zombier - de levende døde. Instituttet <strong>for</strong> fremtids<strong>for</strong>skning.<br />

Lokaliseret d. 28. april 2011 på<br />

http://www.iff.dk/scripts/artikel.asp?id=1327&lng=1<br />

113


Referenceliste<br />

Carlsen, Anne-Marie Fiala <strong>og</strong> Frisenette, Rikke (2009). Fra kaffemaskine til café latte.<br />

Oplevelsesorienteringens indt<strong>og</strong> i danske folkebiblioteker. Bacheloropgave. Danmarks<br />

Biblioteksskole.<br />

Dahlkild, Nan (2006a). Biblioteksrummet under <strong>for</strong>vandling. I: Leif Emerik, Casper Hvenegaard<br />

Rasmussen <strong>og</strong> Dorte Skot-Hansen (Red.). Folkebiblioteket som <strong>for</strong>vandlingsrum.<br />

Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- <strong>og</strong> medielandskabet. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening<br />

<strong>og</strong> Danmarks Biblioteksskole.<br />

Dahlkild, Nan (2006b). Åbningen af biblioteksrummet – De <strong>for</strong>mative år i danske folkebibliotekers<br />

arkitektur i det 20. århundredes første halvdel. Ph.d. afhandling. Danmarks<br />

Biblioteksskole, Institut <strong>for</strong> kultur <strong>og</strong> medier.<br />

Dahlkild, Nan (2007a). Biblioteket som byrum. I: Danmarks Biblioteker (2007), nr. 8, 11.<br />

årg.<br />

Dahlkild, Nan (2007b). De første folkebiblioteksbygninger. I internationalt perspektiv. I:<br />

Dansk Biblioteks<strong>for</strong>skning nr. 3, årg. 3, 2007.<br />

Dahlkild, Nan (2009). <strong>Forskning</strong>sbiblioteket som det 3. sted. I: DF Revy nr. 6, 2009.<br />

Drehn-Knudsen (1967). Folkebiblioteker i Danmark. Bibliotekstilsynet.<br />

Duelund, Peter <strong>og</strong> Bille Hansen, Trine (1994). Hvor står vi nu? 2. Udgave. Klim.<br />

*Døssing, Thomas (1922). Læreb<strong>og</strong> i biblioteksteknik. Statens Bibliotekstilsyns Publ.<br />

Eiler Rasmussen, Steen (Fot<strong>og</strong>rafisk optryk 1975). Om at opleve arkitektur. GEC Gad.<br />

Erhvervsministeriet & Kulturministeriet (2000): Danmarks kreative potentiale. Kultur-<br />

<strong>og</strong> erhvervspolitiks redegørelse 2000.<br />

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. Samfundslitteratur.<br />

Faaborg-Midtfyn Kommune (2009). Brugerundersøgelse af Bibliotekerne i Faaborg-<br />

Midtfyn Kommune. EPO-staben, MCL <strong>og</strong> CSA. Lokaliseret d. 17. april 2011 på<br />

https://www.fmbib.dk/files/afrapporteringbiblundersgelse-juni.pdf<br />

Gehl, Jan (2007). Livet mellem husene. Udeaktiviteter <strong>og</strong> udemiljøer. 6. udgave. Arkitektens<br />

<strong>for</strong>lag.<br />

Gehl, Jan (2010). Byer <strong>for</strong> mennesker. B<strong>og</strong>værket.<br />

Giddens, Anthony (1991). Modernitet <strong>og</strong> sel<strong>viden</strong>titet. Hans Reitzels.<br />

114


Referenceliste<br />

Hastrup, Kirsten (2010). Feltarbejde. I: Lene Tanggaard <strong>og</strong> Svend Brinkmann (Red.).<br />

Kvalitative metoder. En grundb<strong>og</strong>. Hans Reitzel.<br />

Helsingør Kommunes Biblioteker (2005). Biblioteket i Kulturværftet. Vision <strong>for</strong> hovedbiblioteket<br />

i Kulturværftet. Helsingør Kommunes Biblioteker marts 2005. Venligst udleveret<br />

fra biblioteket d. 2. marts 2011.<br />

Helsingør Kommunes Biblioteker [2010]. Diverse faktaark om Kulturværftet <strong>og</strong> biblioteket<br />

i mappe. Venligst udleveret fra biblioteket d. 10. marts 2011<br />

Heslet, Lars <strong>og</strong> Dirckinck-Holmfeld, Kim (Red.). (2007). Sansernes hospital. Arkitektens<br />

<strong>for</strong>lag.<br />

Holdt Christensen, Peter (2009). <strong>Rum</strong><strong>for</strong>skning. Fysiske omgivelser i ledelse <strong>og</strong> organisering<br />

af arbejde. Jurist- <strong>og</strong> Økonom<strong>for</strong>bundet.<br />

Hvenegaard Rasmussen, Casper <strong>og</strong> Jochumsen, Henrik (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket<br />

i oplevelsessamfundet. I: Jack Andersen m.fl. (Red.). At <strong>for</strong>stå biblioteket. En<br />

introduktion til teoretiske perspektiver. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening <strong>og</strong> Danmarks Biblioteksskole.<br />

Hvenegaard Rasmussen, Casper and Jochumsen, Henrik (2009). The Fall and Rise of the<br />

Physical Library. In 17th annual BOBCATSSS symposium (Bobcatsss 2009), Porto (Portugal),<br />

28-30 January 2009. (Unpublished) [Conference Paper]. Lokaliseret d. 9. februar<br />

2011 på http://www.librarybuildings.info/denmark/optimism-physical-library<br />

Indenrigs- <strong>og</strong> Sundhedsministeriet (2011). De kommunale nøgletal. Lokaliseret d. 9.<br />

maj 2011 på http://www.noegletal.dk/<br />

Jakobsen, Lene (2011). Folkefest i Hundested. I: Danmarks Biblioteker. Nr. 3, 2011.<br />

Jantzen, Christian <strong>og</strong> Vetner, Mikael (2006). Oplevelse. Et <strong>viden</strong>skabeligt glossar. I:<br />

Christian Jantzen <strong>og</strong> Jens F. Jensen (Red.) Oplevelser: Koblinger <strong>og</strong> trans<strong>for</strong>mationer.<br />

Aalborg Universitets<strong>for</strong>lag.<br />

Jantzen, Christian <strong>og</strong> Vetner, Mikael (2007). Oplevelsens psykol<strong>og</strong>iske struktur. I: Jørgen<br />

Ole Bærenholdt <strong>og</strong> Ole Sundbo (Red.) Oplevelsesøkonomi. Produktion, <strong>for</strong>brug,<br />

kultur. Forlaget Samfundslitteratur.<br />

Jencks, Charles (2005). The iconic building. The power of enigma. Rizzoli.<br />

Jochumsen, Henrik <strong>og</strong> Hvenegaard Rasmussen, Casper (2006). Bibliotekets brugere –<br />

fra klienter til <strong>for</strong>andringsagenter. I: Leif Emerik, Casper Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong><br />

Dorte Skot-Hansen (Red.). Folkebiblioteket som <strong>for</strong>vandlingsrum. Perspektiver på folkebiblioteker<br />

i kultur- <strong>og</strong> medielandskabet. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening <strong>og</strong> Danmarks<br />

Biblioteksskole.<br />

115


Referenceliste<br />

*Jørgensen, Carl (1921). Biblioteksinventar. En Samling Tegninger. Statens Bibliotekstilsyn.<br />

Jørgensen, Carl (1946). Danske Biblioteksbygninger. Folkebibliotekernes Bibli<strong>og</strong>rafiske<br />

Kontor<br />

Jørgensen, Susanne (2009). Angstens korridorer i BERLINS JØDISKE MUSEUM. Berlingske<br />

Tidende, Sektion Rejseliv d. 20. januar 2009. Lokaliseret d. 15. marts 2011 på<br />

http://www.rejseliv.dk/angstens-korridorer-i-berlins-joediske-museum<br />

Kaspersen, Lars Bo (2001). Anthony Giddens - introduktion til en samfundsteoretiker. 2.<br />

reviderede udgave. Hans Reitzels.<br />

Kaspersen, Lars Bo (2007). Anthony Giddens. I: Heine Andersen <strong>og</strong> Lars Bo Kaspersen<br />

(Red.). Klassisk <strong>og</strong> moderne samfundsteori. 4. udgave. Hans Reitzels.<br />

Det Kongelige Bibliotek (2007). Nationalbibliotek <strong>og</strong> Københavns Universitetsbibliotek.<br />

Hovedpunkter af mere end 500 års historie. April 2007. Lokaliseret d. 11. maj 2011 på<br />

http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/historie/historie/historie2007.pdf<br />

Kulturarvsstyrelsen (2010). National brugerundersøgelse på de statslige <strong>og</strong> statsanerkendte<br />

museer i Danmark – 2009. Lokaliseret d. 18. april 2011 på<br />

http://www.kulturarv.dk/publikationer/<br />

Kulturministeriet (u.å.). Kulturministeriets historie - <strong>og</strong> ansvarsområder siden 1961.<br />

Lokaliseret d. 2. marts 2011 på http://kum.dk/Om-ministeriet/Oprettelse-<strong>og</strong>ressort/Historie/<br />

Kulturministeriet (2008). Reach Out! - inspiration til brugerinddragelse <strong>og</strong> innovation i<br />

kulturens verden. Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe. Kulturministeriet.<br />

Kulturministeriet (2009). Kultur <strong>for</strong> alle. Kultur i hele landet. Kulturministeriet.<br />

Langsted, Jørn (Red.). (2010). Spændvidder – om kunst <strong>og</strong> kunstpolitik. Kulturpolitisk<br />

<strong>Forskning</strong>scenter Pdf-udgave lokaliseret 13. marts 2011 på<br />

http://www.kunst.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Kunstraadet/Rapporter/Spa<br />

endvidder2.pdf Fås <strong>og</strong>så som b<strong>og</strong>, udgivet af Klim.<br />

Lenler, Jens (2010, 19. april). De danske museer er en lukket fest. Politiken, 19. april<br />

2010, 2. sektion <strong>for</strong>siden.<br />

Lerche, Anette (2010). Biblioteket: et offentligt pulterkammer. I: Bibliotekspressen nr.<br />

14, 2010.<br />

116


Referenceliste<br />

*Lylloff , Elisabeth <strong>og</strong> Plovgaard, Sven (1984). Biblioteksbygning 1984. Planlægning af<br />

bibliotekslokaler i områder med indtil 30.000 indbyggere. En vejledning. Bibliotekscentralens<br />

Forlag.<br />

Mangset, Per (2001). Offentlig kulturpolitik i utakt? I: Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.<br />

Nr 1, 2001.<br />

Middelfart Kommune <strong>og</strong> Kulturøen A/S (2006). Kulturøen i Middelfart. Kulturøen -<br />

Middelfart’s cultural heart.<br />

Naudé, Gabriel (1970). Vejledning i biblioteksarbejde (1627). Oversat <strong>og</strong> annoteret af<br />

Robert L. Hansen. Gad.<br />

Niegaard, Hellen; Lauridsen, Jens <strong>og</strong> Schulz, Knud (Red.). (2008). Biblioteksrummet.<br />

Inspiration til bygning <strong>og</strong> indretning. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening.<br />

Nielsen, Henrik Kaare (1993). Kultur <strong>og</strong> modernitet. Aarhus Universitets<strong>for</strong>lag.<br />

*Oldenburg, Ray (1999). The great good place. Cafés, coffee shops, bookstores, bars,<br />

hair salons and other hangouts at the heart of a community. 2. edition. Marlowe.<br />

Pedersen, Kunno <strong>og</strong> Schytt, Suzanne (2000). Hav altid en længsel parat – en bibliotekshistorisk<br />

mosaik 1838-2000. Helsingør Kommunes biblioteker. Centralbibliotek <strong>for</strong> Frederiksborg<br />

Amt.<br />

*Pine II, B. Joseph <strong>og</strong> Gilmore, James H. (1999): The Experience Economy: Work is a<br />

Theatre and Every Business a Stage. Harvard Business School Press.<br />

Plovgaard, Sven (1967). Folkebiblioteksbygningen. Normer <strong>og</strong> typeplaner <strong>for</strong> bibliotekslokaler<br />

i områder med 5.000 til 25.000 indbyggere. Bibliotekscentralen.<br />

Rambøll (2011a). Resultater <strong>og</strong> anbefalinger. Bibliotekernes Brugerundersøgelser 2011.<br />

National benchmarkundersøgelse. Upubliceret. Venligst modtaget fra Middelfart Bibliotek<br />

d. 24. maj 2011.<br />

Rambøll (2011b). Samlet tabelrapport. Benchmarkundersøgelse 2011. Upubliceret.<br />

Venligst modtaget fra Middelfart Bibliotek d. 24. maj 2011.<br />

Reeh, Henrik (2004). <strong>Rum</strong>sansning mellem vane <strong>og</strong> oplevelse. Walter Benjamin <strong>og</strong><br />

Steen Eiler Rasmussen. I: Frederik Stjernfelt, Frederik Tygstrup <strong>og</strong> Martin Zerlang<br />

(Red.). Fejder. Museum Tusculanums Forlag.<br />

Regeringen (2003). Danmark i Kultur- <strong>og</strong> oplevelsesøkonomien - 5 nye skridt på vejen.<br />

117


Referenceliste<br />

Reitz Jørgensen, Jan (Red.). (2007). Danmarks strategi <strong>for</strong> livslang læring. Uddannelse<br />

<strong>og</strong> livslang opkvalificering <strong>for</strong> alle. Redegørelse til EU-kommissionen. April 2007. Undervisningsministeriet.<br />

*Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziol<strong>og</strong>ie der Gegenwart.<br />

Campus Verlag.<br />

Skot-Hansen, Dorte (2006). Biblioteket i kulturpolitikken - mellem instrumentel <strong>og</strong> ekspressiv<br />

l<strong>og</strong>ik. I: Leif Emerek, Casper Hvenegaard Rasmussen <strong>og</strong> Dorte Skot-Hansen<br />

(Red.). Folkebiblioteket som <strong>for</strong>vandlingsrum. Perspektiver på folkebiblioteket i kultur-<br />

<strong>og</strong> medielandskabet. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening.<br />

Skot-Hansen, Dorte (2007). Byen som scene - kultur- <strong>og</strong> byplanlægning i oplevelsessamfundet.<br />

Bibliotekar<strong>for</strong>bundet<br />

Solrød Bibliotekerne (2010). Tabelrapport. Bibliotekernes brugerundersøgelser, Solrød.<br />

Venligst udleveret fra Solrød Bibliotek d. 25. marts 2010.<br />

Sorring, Ole (1974). Biblioteksbyggeri. 2. reviderede udgave. Danmarks Biblioteksskole.<br />

Stigel, Jørgen (2007). Oplevelse <strong>og</strong> æstetik. I: Christian Jantzen <strong>og</strong> Tove Arendt (Red.).<br />

Oplevelsesøkonomi: vinkler på <strong>for</strong>brug. Aalborg Universitets<strong>for</strong>lag (ExCITe; 2).<br />

Styrelsen <strong>for</strong> Bibliotek <strong>og</strong> Medier (2010). Folkebibliotekerne i <strong>viden</strong>samfundet. Rapport<br />

fra Udvalget om folkebibliotekerne i <strong>viden</strong>samfundet. Lokaliseret d. 5. februar 2011 på<br />

http://www.bibliotek<strong>og</strong>medier.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib<br />

_i_<strong>viden</strong>samfundet/pdf/Folkebib__i_<strong>viden</strong>ssamf.pdf<br />

Suenson, Valinka (Red.). (2010). Walking the library. Aalborg Universitet. Lokaliseret d.<br />

6. juni 2011 på http://projekter.bibliotek<strong>og</strong>medier.dk/projekt/walking-librarybrugspotentialer-<strong>og</strong>-bruger-tracking-i-det-fysiske-rum<br />

Svane-Mikkelsen, Jørgen (2005). På tærsklen til 60erne. I: Martin Dyrbye, Jørgen Svane-Mikkelsen,<br />

Leif Lørring <strong>og</strong> Anders Ørum. Det stærke folkebibliotek. 100 år med<br />

Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening <strong>og</strong> Danmarks Biblioteksskole.<br />

Sørensen, Flemming; Kjølbæk Anita & Bærenholdt, Jørgen Ole (2009). Kulturelle fyrtårne<br />

i Region Sjælland. Center <strong>for</strong> Oplevelses<strong>for</strong>skning, Roskilde Universitet. Pdf-udgave<br />

lokaliseret d. 4. april 2011 på http://cof.ruc.dk/download/Kulturelle_fyrtaarne.pdf<br />

Sørensen, Kurt (1970). Om biblioteksbyggerier. I: B<strong>og</strong>ens Verden, nr. 6, årg. 52, 1970.<br />

Thorhauge, Jens (2010). “Det ny bibliotek” - landets mest benyttede kulturinstitution.<br />

I: Danmarks Biblioteker (2010), nr. 2, 14. årg.<br />

118


*Toffler, Alvin (1980). The third wave. Collins.<br />

Referenceliste<br />

Walking the library – Hvordan bruger vi biblioteket? (2009). Baggrundsin<strong>for</strong>mation,<br />

oktober 2009. Aalborg Universitet. Lokaliseret d. 7. juni 2011 på<br />

http://nyhedsarkiv.aau.dk/GetAsset.action?contentId=4512998&assetId=4513021<br />

Welin, Charlotte (2004). Helsingør skal have nyt kulturcenter ved havnen. Berlingske<br />

Tidende, 1. Sektion s. 5, d. 18. marts 2004. Lokaliseret d. 7. juni 2011 på<br />

http://www.b.dk/kultur/helsingoer-skal-have-nyt-kulturcenter-ved-havnen<br />

*Wu, Jianzhong (ed.) (2003). New library buildings of the world. 2nd ed. Shanghai<br />

Scientific & Technol<strong>og</strong>ical Literature Publishing House.<br />

Ørum, Anders (2005). Folkebiblioteket i samfundet. Et rids af 100 års historie. I: Martin<br />

Dyrbye, Jørgen Svane-Mikkelsen, Leif Lørring <strong>og</strong> Anders Ørum. Det stærke folkebibliotek.<br />

100 år med Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening. Danmarks Biblioteks<strong>for</strong>ening <strong>og</strong> Danmarks<br />

Biblioteksskole.<br />

Århus Kommune (2011). Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-<br />

Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg <strong>og</strong> Viby. Borgerservice <strong>og</strong> Biblioteker. Kultur <strong>og</strong> Borgerservice.<br />

MKB Kommunikation. Søren Holm januar 2011.<br />

Lokaliseret d. 17. april 2011 på http://www.aakb.dk/files/file_attachments/2011-01-<br />

19_2324/brugerundersoegelser2010.pdf<br />

* Øvrig litteratur jeg har redegjort <strong>for</strong>, uden direkte brug.<br />

119


Oversigt over billeder, tabeller <strong>og</strong> figurer<br />

Referenceliste<br />

Billeder <strong>og</strong> illustrationer<br />

Billede 1: Stationsbyudstillingens Folkebibliotek ........................................................... 19<br />

Billede 2: Lille etrums- <strong>og</strong> lille flerrumsbibliotek ............................................................ 21<br />

Billede 3: Sommerfugle- eller T-type .............................................................................. 22<br />

Billede 4: Hjørring Bibliotek 1927 ................................................................................... 23<br />

Billede 5: Basilikatypen ................................................................................................... 23<br />

Billede 6: Galleritypen ..................................................................................................... 24<br />

Billede 7: Nyborg Bibliotek 1939 .................................................................................... 26<br />

Billede 8: Det store etrumsbibliotek ............................................................................... 29<br />

Billede 9: Typebiblioteket ............................................................................................... 30<br />

Billede 10: Guggenheim Museet, Spanien ...................................................................... 32<br />

Billede 11: Middelfart Bibliotek, KulturØen ................................................................... 33<br />

Billede 12: Biblioteket Kulturværftet, Helsingør ............................................................. 34<br />

Billede 13: Seattle Central Library .................................................................................. 35<br />

Billede 14: Bibliotheca Alexandrína ................................................................................ 35<br />

Billede 15: Cerritos Library.............................................................................................. 35<br />

Billede 16: Ronchamp Church ......................................................................................... 36<br />

Billede 17: Halmstad Stadsbibliotek ............................................................................... 36<br />

Billede 18: Huset, Halsnæs Medborgerhus .................................................................... 38<br />

Billede 19: Biblioteket Kulturværftet, grundplan etage 0 <strong>og</strong> 1 ....................................... 56<br />

Billede 20: Biblioteket Kulturværftet, grundplan etage 2 .............................................. 56<br />

Billede 21: Biblioteket Kulturværftet, grundplan etage 3 .............................................. 57<br />

Billede 22: Biblioteket Kulturværftet i dag <strong>og</strong> i fremtiden ............................................. 74<br />

Billede 23: Horisonten .................................................................................................... 74<br />

Billede 24: Foyeren ......................................................................................................... 75<br />

Billede 25: Trafikale <strong>for</strong>hold ved Biblioteket Kulturværftet ........................................... 77<br />

Billede 26: Farlige adgangs<strong>for</strong>hold ................................................................................. 83<br />

Billede 27: Belysningsproblemer .................................................................................... 83<br />

Billede 28: Muligheder <strong>for</strong> at stå .................................................................................... 84<br />

Billede 29: Solafskærmning ............................................................................................ 85<br />

Billede 30: Gangareal ...................................................................................................... 85<br />

Billede 31: Området ved Biblioteket Kulturværftet ........................................................ 86<br />

Billede 32: Biblioteket Kulturværftet .............................................................................. 87<br />

Billede 33: Forslag til det Kongelige Bibliotek i Paris ...................................................... 88<br />

Billede 35: Spisehuset ..................................................................................................... 89<br />

Billede 34: Spisehuset oppefra ....................................................................................... 89<br />

Billede 36: Greve Bibliotek .............................................................................................. 95<br />

120


Referenceliste<br />

Billede 37: Hjørring Bibliotek .......................................................................................... 95<br />

Billede 38: Den Sorte Diamant ........................................................................................ 96<br />

Tabeller:<br />

Tabel 1: Definition af de fem rumtyper .......................................................................... 59<br />

Tabel 2: Tilfredshed. Solrød ............................................................................................ 64<br />

Tabel 3: Generel tilfredshed. Århus ................................................................................ 64<br />

Tabel 4: Fem analyseaspekter ........................................................................................ 68<br />

Tabel 5: Nøgletal Helsingør Kommune <strong>og</strong> landsgennemsnit ......................................... 70<br />

Figurer:<br />

Figur 1: Sammenhæng mellem uderumskvalitet <strong>og</strong> uderumsaktivitet .......................... 62<br />

Figur 2: Samlet tilfredshed. Faaborg-Midtfyn ................................................................ 65<br />

Figur 3: 12 Kvalitetskriterier ........................................................................................... 66<br />

Figur 4: Matrix over 12 kvalitetskriterier ........................................................................ 78<br />

Oversigt over kilder til billederne<br />

Forside: Privat billede<br />

Billede 1: Nan Dahlkild<br />

Billede 2: Sorring, 1974<br />

Billede 3: Sorring, 1974<br />

Billede 4: Nan Dahlkild<br />

Billede 5: Sorring, 1974<br />

Billede 6: Sorring, 1974<br />

Billede 7: Jørgensen, 1946<br />

Billede 8: Sorring, 1974<br />

Billede 9: Sorring, 1974<br />

Billede 10: http://hyunson.bl<strong>og</strong>spot.com/2010/10/guggenheim-museum.html<br />

Billede 11: Middelfart Kommune <strong>og</strong> Kulturøen A/S, 2006<br />

Billede 12: Privat billede<br />

Billede 13: Photos courtesy of The Seattle Public Library<br />

Billede 14: Privat billede<br />

Billede 15: Photo courtesy of the Cerritos Library/City of Cerritos<br />

Billede 16: http://www.knowbritain.com/<strong>for</strong>eign_tourism/europe/france/ronchamp_notre_dame_du_haut.html<br />

Billede 17: http://www.librarybuildings.info/sweden/halmstad-city-library<br />

Billede 18: Jakobsen, 2011<br />

Billede 19: Helsingør Kommunes Biblioteker, [2010]<br />

Billede 20: Helsingør Kommunes Biblioteker, [2010]<br />

121


Referenceliste<br />

Billede 21: Helsingør Kommunes Biblioteker, [2010]<br />

Billede 22: Privat billede <strong>og</strong> http://www.javamobler.com/images/kulturvaerft_intro.jpg<br />

Billede 23: Privat billede<br />

Billede 24: Privat billede<br />

Billede 25: Private billeder<br />

Billede 26: Privat billede<br />

Billede 27: Privat billede<br />

Billede 28: Private billeder<br />

Billede 29: Privat billede<br />

Billede 30: Privat billede<br />

Billede 31: http://www.helsingor-havne.helsingor.dk/helsing%C3%B8r%20havn.aspx<br />

<strong>og</strong> http://www.kulturomraade.dk<br />

Billede 32: Privat billede<br />

Billede 33: http://www.absoluteastronomy.com/topics/%C3%89tienne-<br />

Louis_Boull%C3%A9e<br />

Billede 34: Privat billede<br />

Billede 35: Privat billede<br />

Billede 36: http://www.flickr.com/photos/54364134@N00/589318026/<br />

Billede 37: http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk/Hjoerring-<br />

Bibliotekerne/Billedgalleri/Hjoerring-Bibliotek.aspx<br />

Billede 38: Nan Dahlkild<br />

Oversigt over kilder til bilagene<br />

Bilag 1: Jørgensen, 1946<br />

Bilag 2: Kilde: Arkitektur Vol. 9 nr. 5 Arkitektens Forlag, 1965; Nan Dahlkild;<br />

http://www.arkitekturbilleder.dk/bygning_R%C3%B8dovre_hovedbibliotek_%24%246<br />

7 <strong>og</strong> privat billede<br />

Bilag 3: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi; privatbillede <strong>og</strong><br />

http://www.urbanmediaspace.dk/projektet/billeder<br />

Bilag 4: Halmstad Stadsbibliotek, email 5. maj 2011; Middelfart Bibliotek, email 24. maj<br />

2011<br />

Bilag 5: Nielsen, 1993<br />

Bilag 6: Privat billede; billede fra udstilling på biblioteket; privat billede; privat billede<br />

Bilag 7: Helsingør Kommunes Biblioteker, [2010]<br />

Bilag 8: Egen produktion med hjælp fra krak.dk<br />

Bilag 9: Private billeder<br />

122


Bilag<br />

Bilag<br />

123


Århus Kommunebibliotek (1934)<br />

Frederiksberg Bibliotek (1935)<br />

Bilag 1 Videnstempler<br />

Bilag<br />

124


Svendborg Bibliotek (1937)<br />

Bilag<br />

125


Lille Værløse Bibliotek (1964)<br />

Lyngby Stadsbibliotek (1968)<br />

Bilag 2 Velfærdsbiblioteker<br />

Bilag<br />

126


Rødovre Hovedbibliotek (1969)<br />

Helsingør Bibliotek (1971)<br />

Bilag<br />

127


Den Sorte Diamant (1999)<br />

Halmstad Stadsbibliotek, Sverige (2006)<br />

Bilag 3 Ikonbiblioteker<br />

Bilag<br />

128


Multimediehuset Aarhus<br />

Bilag<br />

129


Bilag 4 Grundplaner ikonbiblioteker<br />

Grundplan, Plan 1, Nedre. Halmstad Stadsbibliotek, Sverige<br />

Bilag<br />

130


Middelfart Bibliotek, KulturØen, stuen <strong>og</strong> plan 1. Det er biblioteket den øverste del.<br />

Bilag<br />

131


Figur 1, Hverdagsæstetiske skemaer<br />

Figur 2, Fem livsstile<br />

Bilag 5 Livsstilsmiljøer<br />

Bilag<br />

132


Figur 3, Miljøspecifikke varianter af oplevelsesorienteringen<br />

Bilag<br />

133


Helsingør Folkebibliotek<br />

Bilag 6 Helsingør Bibliotek gennem tiden<br />

Bilag<br />

134


Helsingør Hovedbiblioteket<br />

Biblioteket Kulturværftet<br />

Bilag<br />

135


Bilag 7 Oversigtskort over Kulturværftet<br />

Kort over Kulturværftet<br />

Bilag<br />

136


Bilag 8 Adgangs<strong>for</strong>hold til Kulturværftet<br />

Bilag<br />

Den grønne streg markerer den vej man bør gå, <strong>for</strong> at færdes sikkert. Det betyder at<br />

man skal krydse Allégade to gange. Der er fodgængerfelt begge steder, men kun lysregulering<br />

i krydset.<br />

Den røde streg viser den vej alle folk går. Det betyder at man dels går på cykelstien,<br />

dels passere jernbanen <strong>og</strong> går på indersiden af denne, uden afskærmning af betydning.<br />

Den blå streg viser, hvordan man bør gå, hvis man kommer med bussen fra Helsingør<br />

Station.<br />

137


Bilag 9 Forskellige siddemuligheder<br />

Bilag<br />

138


Bilag<br />

139


FRA ANDEDAM TIL SJÆLLANDS PORT<br />

Kulturværftet 10.10.10<br />

Der var engang et skibsværft,<br />

der <strong>for</strong>vandledes til et værft<br />

<strong>for</strong> oplevelser <strong>og</strong> <strong>viden</strong>.<br />

Der bygges ikke længere skibe,<br />

men hamres fakta, svejses relationer,<br />

skabes vibrationer <strong>og</strong> trans<strong>for</strong>mationer,<br />

søsættes idéer.<br />

Og her er en enestående udsigt til indsigt!<br />

I biblioteket, i Værftsmuseet, i Kulturværftets<br />

teater<strong>for</strong>estillinger, udstillinger <strong>og</strong> koncerter<br />

har man lokalhistorien, <strong>for</strong>tællingerne,<br />

teorierne, tallene<br />

drømmende, dramaerne<br />

Herfra kan alle - børn, unge <strong>og</strong> voksne - rejse<br />

ud <strong>og</strong> opdage verden, som var de ombord<br />

på et af værftets store skibe.<br />

Eller bare "gå i dok" – sidde <strong>og</strong> se<br />

over mod Kronborg, de travle færger, Sverige <strong>og</strong><br />

sejlerne på sundet,<br />

mens man funderer over<br />

"at være eller ikke være"….<br />

Bilag<br />

140

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!