26.10.2014 Views

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8.8 Bivirkninger<br />

Bivirkninger ved den medicinske behandling kan <strong>for</strong>veksles med persisterende depressive symptomer.<br />

Bivirkningerne er <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong> antidepressive lægemidler med <strong>for</strong>skellige farmakodynamiske<br />

virkningsmekanismer; fx bliver behandlingen afbrudt pga. bivirkninger i 10 % færre tilfælde, hvis<br />

patienten behandles med SSRI, end hvis patienten behandles med TCA (evidensstyrke A).<br />

Der henvises til Medicin.dk (http://www.medicin.dk), hvor bivirkningsprofiler og interaktioner <strong>for</strong> de<br />

enkelte antidepressiva er beskrevet.<br />

8.9 Suicidalrisiko ved anvendelse af antidepressiv medicin<br />

Det har i de senere år været debatteret, om antidepressiv medicin øger risikoen <strong>for</strong> selvmord eller<br />

selvskadende adfærd. Ifølge NICE-rapporten er evidensen her<strong>for</strong> meget svag. Et par meget store og<br />

velgennemførte undersøgelser tyder på, at opstart af antidepressiv behandling ikke øger risikoen <strong>for</strong><br />

selvmord eller selvskadende adfærd <strong>hos</strong> <strong>voksne</strong> 166, 167 . I en nyere engelsk undersøgelse fandt man<br />

imidlertid venlafaxin associeret med en højere selvmordsrisiko, sammenlignet med bl.a. citalopram<br />

og fluoxetin 168 , hvor<strong>for</strong> venlafaxin indtil videre bør være <strong>for</strong>beholdt patienter med svær <strong>depression</strong><br />

og indlagte patienter med behov <strong>for</strong> højdosisbehandling. Hos børn og unge er <strong>for</strong>skningsresultaterne<br />

mindre entydige, idet 2 studier ikke finder <strong>for</strong>øget risiko 166, 167 , og 1 studie viser en lille overrisiko 169 .<br />

Under alle omstændigheder anbefales det som minimum at følge patienten med ugentlige samtaler i<br />

starten af behandlingen <strong>for</strong> bl.a at vurdere effekt af behandlingen, bivirkninger og adhærens 3 .<br />

8.10 Andre <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> medicinsk behandling (fiskeolie, folinsyre og perikon)<br />

Omega-3-fedtsyre (fiskeolie) i kombination med antidepressive lægemidler kan muligvis <strong>for</strong>stærke<br />

den antidepressive effekt, men behandlingsvarighed og optimal dosis er ikke fastlagt. Behandling af<br />

<strong>depression</strong> med omega-3-fedtsyre i monoterapi synes ikke bedre end placebo 4 .<br />

Folinsyre tilhører gruppen af B-vitaminer og har bl.a. betydning ved celledelingen og omsætningen af<br />

aminosyrer. Folsyre, folat og folacin er navne på de naturligt <strong>for</strong>ekommende <strong>for</strong>mer; folinsyre er den<br />

syntetiske <strong>for</strong>m. Der er et vist belæg <strong>for</strong>, at folinsyre i kombination med antidepressive lægemidler<br />

kan <strong>for</strong>stærke den antidepressive effekt, men behandlingsvarighed og optimal dosis er ikke fastlagt<br />

(evidenstyrke B) 4 . Behandling af <strong>depression</strong> med folinsyre i monoterapi er utilstrækkeligt belyst.<br />

Prikbladet perikon (Hypericum per<strong>for</strong>atum, hyperikum, Skt. Johns urt, ”grønne lykkepiller”) hører til<br />

de klassiske lægeplanter. Der er evidens <strong>for</strong>, at perikon har en vis effekt ved let og moderat <strong>depression</strong><br />

(evidensstyrke C) 3 . Trods dette kan behandling med perikon ikke anbefales, da den optimale dosis<br />

ikke er fastlagt, og de enkelte præparater indeholder <strong>for</strong>skellige mængder af det aktive stof hypericin.<br />

Desuden er der klinisk betydelige interaktioner med andre lægemidler, fx p-piller, antikoagulanter og<br />

antiepileptika.<br />

Forsøg med s-adenosylmethionin (SAM) i monoterapi giver et vist belæg <strong>for</strong> effekt, men<br />

behandlingsvarighed og optimal dosis er endnu ikke fastlagt (evidensstyrke B) 4 .<br />

<strong>Referenceprogram</strong> <strong>for</strong> <strong>unipolar</strong> <strong>depression</strong> <strong>hos</strong> <strong>voksne</strong> 49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!