Anden etnisk baggrund - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

Anden etnisk baggrund - Socialstyrelsen

Habitus iflg. Bordieu

”En persons habitus er et system af

varige og overførbare dispositioner

der integrerer alle forudgående erfaringer

og fungerer som en opfattelses-,

vurderings- og handlingsmatrix.”

(Bourdieu, 1994)

Habitus

Man kan sige at habitus repræsenterer internaliseringen af de sædvaner,

skikke og fremgangsmåder der findes i en persons miljø - den aktuelle

indvendiggørelse af individets erfaringer, forståelsesmodeller, traditioner,

værdier, normer, livsvilkår og livssituationer.

Måden et individ handler på - lige nu - er præget af en kombination af den

pågældendes kapital, habitus og livsvilkår, dvs. de vilkår og den status som

kapital og habitus medfører.

Fordelen ved Bourdieus begreber er at de i højere grad end andre begreber

muliggør en diskussion af kultur i relation til socialt arbejde. Samtidig kan

de medvirke til at skabe en forståelse for etniske mindretals situation og

handlinger i Danmark.

Kapital og habitus som metode

I relation til det sociale arbejde med borgere fra etniske mindretal er det

fordelagtigt at bruge Bourdieu’s to begreber. I en analysedimension kan

begreberne bruges til at belyse en persons handlinger og adfærd, mens de

i en forandringsdimension kan inddrages i planlægningen af socialfaglig

intervention og støtte.

I forhold til en forståelse af socialt arbejde kan man tale om habitus og kapital

hos både brugeren og socialarbejderen. Den sociale intervention skal

have relevans for såvel personens kapital som habitus. Det stiller nogle krav

til socialarbejderens metodeovervejelser: Man skal bruge metoder der er så

fleksible at de kan indarbejdes via en anden persons habitus - og som kan

påvirke både kapital og habitus hos vedkommende.

For at imødekomme dette krav må socialarbejderen reflektere over kapital

og habitus allerede i metodeovervejelsesfasen - før der handles. Det drejer

sig vel at mærke om kapital og habitus både hos borgeren og hos socialarbejderen

(den faglige kapital og habitus). Konkret gøres dette via brugerinddragelse

i alle faser af det sociale arbejde med en borger fra et etnisk

mindretal. Brugerinddragelse i undersøgelsesfasen og i udarbejdelsen af

handleplan kan sikre at der tages hensyn til borgerens habitus og kapital.

Hertil er retssikkerhedslovens § 4 og bestemmelser i servicelovens § 111 nyttige

faglige redskaber.

40 Anden etnisk baggrund

More magazines by this user
Similar magazines