Hele planen kan læses her. - Aarhus.dk

aarhus.dk

Hele planen kan læses her. - Aarhus.dk

1 | OVERSIGT OVER DE VIGTIGSTE PUNKTER ISTØJHANDLINGSPLANENKortlægningen omfatter hele kommunen. Denlovbestemte del af kortlægningen udgør dog kun 81,5km2 af kommunens i alt 469 km2. Kortlægningenviser at ca. 53.200 boliger har et støjniveau på facadender overstiger grænseværdien for nybyggeri på 58dB, heraf ligger ca. 47.700 inden for det område, derjf. støjbekendtgørelsen skal kortlægges. Ca. 12.200 afkommunens boliger har et støjniveau over 68 dB somer grænsen for, hvor et flertal af befolkningen føler sigstærkt støjbelastet, heraf ligger ca. 11.900 inden for detområde, der jf. støjbekendtgørelsen skal kortlægges.Ca. 74 % af de støjbelastede boliger er etageboliger ogca. 21 % er parcelhuse og rækkehuse.Med den aktuelle handlingsplan lægges der op tilat den systematiske anvendelse af støjreducerendebelægninger - som blev startet op med Støjhandlingsplanfor større veje i Aarhus Kommune - fortsætter ide næste 5 år.Der udover lægges der op til, at der afsættes et årligtbeløb, der muliggør at kommunen kan indgå partnerskabermed private om projekter til afhjælpning afstøjgener gennem facadeisolering og støjafskærmning.Hertil kommer generelle trafikplanmæssige tiltag, derregulerer trafikkens omfang – og dermed den afledtestøjbelastning.4

More magazines by this user
Similar magazines