Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

1 Przygotuj wkręty (nie

1 Przygotuj wkręty (nie należą do wyposażenia) odpowiednie do otworów z tyłu listwy głośnikowej. Ponad 30 mm 5,2 mm 10 mm 2 Wkręć wkręty w dwa kołki wścianie. Wkręty powinny wystawać 8 mm – 9 mm. 8 mm – 9 mm 4 mm 726 mm 3 Zawieś listwę głośnikową na wkrętach. Zrównaj otwory z tyłu listwy głośnikowej z wkrętami, a następnie zawieś listwę głośnikową na dwóch wkrętach. Informacje dodatkowe Środki ostrożności Bezpieczeństwo Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub substancja płynna, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie. Nie wolno dotykać przewodów sieciowych prądu przemiennego mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie stawaj na listwie głośnikowej ani subwooferze, ponieważ grozi to upadkiem, zranieniem oraz uszkodzeniem samego zestawu. Źródła zasilania Przed uruchomieniem zestawu należy sprawdzić, czy napięcie robocze odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Wartość napięcia roboczego jest określona na tabliczce znamionowej znajdującej się z tyłu listwy głośnikowej i subwoofera. Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że zostało odłączone od gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód sieciowy prądu przemiennego od gniazda sieciowego, należy chwycić za sam wtyk. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód. Przewód sieciowy należy wymieniać wyłącznie w specjalistycznym punkcie serwisowym. 42 PL

Nagrzewanie się urządzenia Nagrzewanie się zestawu podczas pracy nie oznacza usterki. Jeśli zestaw jest używany przez dłuższy czas przy dużej głośności, temperatura górnej, bocznej i dolnej części obudowy zauważalnie wzrasta. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać obudowy. Lokalizacja urządzenia Nie zasłaniaj przedniej części zestawu. Nie stawiaj zestawu na urządzeniach wydzielających ciepło. Zestaw należy umieścić w lokalizacji zapewniającej odpowiednią wentylację, zapobiegającą gromadzeniu się w nim ciepła. Zabrania się umieszczania listwy głośnikowej i subwoofera na miękkiej powierzchni (dywany, koce itp.) lub umieszczania jakichkolwiek przedmiotów za listwą głośnikową i subwooferem, gdyż mogą one zasłonić otwory wentylacyjne i spowodować awarię zestawu. Nie należy instalować zestawu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, przewody powietrzne lub wystawiać go na działanie bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernego zapylenia, drgań mechanicznych lub wstrząsów. Nie należy instalować zestawu w położeniu nachylonym. Jest ono zaprojektowane do pracy wyłącznie w położeniu poziomym. Nie należy umieszczać przedmiotów metalowych przed panelem przednim. Może to spowodować ograniczenie odbioru fal radiowych. Zestawu nie należy umieszczać w miejscu, w którym wykorzystywany jest sprzęt medyczny. Może ono spowodować usterkę sprzętu medycznego. Osoby używające rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych powinny przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sieci bezprzewodowej LAN skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Umieszczając listwę głośnikową i subwoofer na powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, środkiem do polerowania itp., należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie powierzchni. Należy uważać, aby nie zranić się o narożniki listwy głośnikowej isubwoofera. Jeśli zestaw jest używany w połączeniu z telewizorem, magnetowidem lub magnetofonem kasetowym, mogą wystąpić szumy i pogorszenie jakości obrazu. W takim przypadku należy umieścić zestaw z dala od telewizora, magnetowidu lub magnetofonu kasetowego. Głośniki zestawu nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczać kart magnetycznych ani nie stawiać telewizorów kineskopowych (CRT) w pobliżu zestawu. Obsługa Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć zestaw i odłączyć zasilanie. Regulacja głośności Nie należy zwiększać głośności słuchając części nagrania z danymi wejściowymi bardzo niskiego poziomu lub bez sygnałów audio. Może to spowodować uszkodzenie głośników po nagłym odtworzeniu części o szczytowym poziomie. Informacje dodatkowe 43 PL