25.02.2018 Views

qronika+5(226)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

yovelkvireuli gazeTi<br />

gamodis samSabaTobiT N5 5 (<strong>226</strong>) 20.02<br />

02.201<br />

.2018 fasi 2 lari<br />

ledi tukvaZe: `saxelmwifos<br />

mxridan agresiis Semdeg<br />

bakuraZem cixeSi<br />

TviTmkvleloba scada~ gv. 10<br />

skandali<br />

iaraRiT<br />

vaWroba<br />

Tu qarvis<br />

biznesi?!<br />

gv. 2<br />

`qarTuli<br />

ocneba~ _ es aris<br />

Senelebuli<br />

moqmedebis<br />

proeqti, rom es<br />

qveyana<br />

sabolood<br />

daubrundes<br />

ruseTis<br />

orbitas~ 12<br />

farosanas<br />

skandalis<br />

gamo susSi<br />

gamoZieba<br />

daiwyo<br />

gv. 4<br />

1921 wlis<br />

Tebervali:<br />

wiTeli laqa<br />

saqarTvelos<br />

istoriaSi<br />

14<br />

xelisuflebam<br />

`TV pirvelisTvis~<br />

brZola waago<br />

gv. 8<br />

xelisuflebis<br />

rRveva<br />

lagodexidan<br />

daiwyo<br />

32<br />

skandaluri<br />

nusxa _ tyvia<br />

xorcSi,<br />

sasmel<br />

wyalsa da<br />

sxva<br />

sursaTSi gv. 6<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

1


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

iaraRiT vaWroba<br />

2018 wlis 7 Tebervals jerjer-<br />

eliso kilaZe<br />

obiT daudgeneli piri sacxovr-<br />

599 17 12 12<br />

ebel saxlSi Tavs daesxa „mxedrionis”<br />

erT-erT liders, dodo gug-<br />

eSaSvils da mis Svils. Tavdamsxmelis tyviam imsxverpla dodo<br />

gugeSaSvilis vaJi, nodar gugeSaSvili, deda mZime Wrilobe-<br />

biT RuduSauris saxelobis klinikaSi moaTavses da eqimebma<br />

misi gadarCena SeZles.<br />

versiebi, romlebic dodo<br />

gugeSaSvilze Tavdasxmis dros<br />

gavrcelda, ZiriTadad, saavadmyofoSi<br />

misulma misive megobrebma<br />

gaaJReres.<br />

yvelasTvis moulodnelad,<br />

RuduSauris klinikis ezoSi veteranTa<br />

saxelmwifo samsaxuris<br />

yofili ufrosi, irakli SixiaSvili<br />

gamoCnda da sakmaod xmauriani<br />

gancxadebebic gaakeTa, _<br />

saxelmwifo roca xalxs ver icavs,<br />

xalxi iZulebuli xdeba, Tavi<br />

Tavad daicvaso. SixiaSvilis am<br />

gancxadebam bevrs netarxsenebuli<br />

„mxedrionis” dro gaaxsena,<br />

roca qalaqSi swored moqalaqeebis<br />

dacvis motiviT SeiaraRebuli<br />

bandebi daTareSobdnen da<br />

xalxs Tavad Zarcvavdnen.<br />

swored dodo gugeSaSvilis<br />

megobrebis mxridan gaJRerda<br />

informacia imis Taobaze, rom<br />

Tavdasxma SesaZloa, ukrainaSi<br />

Zvirfasi qvebis, kerZod, qarvis<br />

bizness ukavSirdebodes. mogvianebiT,<br />

biznesis nusxa gaizarda<br />

da mas xorcisa da sxva produqtebis<br />

biznesic daemata.<br />

gasuli kviris orSabaTs saxelisuflebo<br />

mediam dodo guge-<br />

SaSvilis saqmeSi kidev erTi piri,<br />

yofili mxedrioneli, daTo Sonia<br />

gamoaCina, magram araferi<br />

uTqvams im or veteranze, romel-<br />

Ta gvarebic dodo gugeSaSvilis<br />

CvenebaSi figurirebda.<br />

sabolood, versia ase Camoyalibda:<br />

dodo gugeSaSvils, daaxloebiT,<br />

aTi Tvis win daukavSirda<br />

ucnobi piri, romelic mas saxeliT<br />

zura gaecno da rekomendatorad<br />

veteranTa saxelmwifo<br />

samsaxuris maRalCinosani malxaz<br />

Tofuria daasaxela. amis Semdeg<br />

isini erTmaneTs ramdenjerme<br />

Sexvdnen, maT Soris, im binaSi,<br />

sadac dodo gugeSaSvili cxovrobda.<br />

saubari midioda Zvirfasi<br />

qvebis biznesze. mogvianebiT,<br />

dodo gugeSaSvilma ganmarta,<br />

rom mis axal nacnobs kievSi<br />

legalurad unda SeeZina qarvis<br />

ramdenime nakeToba da gzaSi aeroportamde<br />

yofil mxedrionels,<br />

daTo Selias unda miecilebina.<br />

nacnobobidan aTi Tvis Tavze<br />

vinme zura dodo gugeSaSvilis<br />

binaSi mivida, iaraRiT ramdenjerme<br />

gaisrola, Svili adgilze<br />

mokla da deda sasikvdilod<br />

daWra. motivi arc politikuria,<br />

arc Zveli angariSsworebaa da<br />

arc pirovnuli SurisZieba.<br />

cxadia, gamoZieba am da sxva<br />

versiebze muSaobs da imedia,<br />

saqmec gaixsneba, magram, am etapze,<br />

risi Tqmac SeiZleba, rTuli<br />

dasajerebelia, dodo guge-<br />

SaSvils aTi Tvis ganmavlobaSi<br />

ar moeZebna realuri informacia<br />

pirze, romelic masTan malxaz<br />

Tofurias saxeliT mivida da<br />

biznesis gakeTebas sTavazobda,<br />

ar icoda misi gvari da warmomavloba.<br />

rac Seexeba qarvis bizness,<br />

„qronika+”-ma ukrainaSi<br />

gaarkvia, sad da rogor moipoveba<br />

kontrabanduli qarva da vin<br />

arian is pirebi, romlebic am biznesiT<br />

saqmianoben?<br />

jer kidev 30 wlis winaT qarvis<br />

minarevebiT ukrainaSi Rumels<br />

aTbobdnen. daaxloebiT sami<br />

wlis winaT Zvirfasi qvis fasma<br />

msoflio bazarze astronomiul<br />

cifrs miaRwia, _ erTi gramis<br />

fasi 4 evro gaxda, swored amitom<br />

qarvis kontrabandis masStabebic<br />

arnaxulad gaizarda.<br />

adgils, sadac ukrainaSi qarva<br />

moipoveba, rovno hqvia (olqia).<br />

ramdenime wlis winaT iq mxolod<br />

tyeebi iyo, qarvis fasebis<br />

zrdasTan erTad adgilobrivma<br />

mosaxleobam tyis masivi gaCexa<br />

da qarvis kontrabanduli mopoveba<br />

daiwyo. im xalxisTvis, vinc<br />

qarvas moipovebs, policia Semakavebeli<br />

faqtori araa. erTxans<br />

rovnos olqSi reidebi da<br />

specoperaciebi tardeboda, magram<br />

uSedegod, _ adgilobrivebi<br />

winaaRmdegobasac uwevdnen da<br />

kontrabandul saqmianobasac<br />

agrZelebdnen. qarvis fasi Zvirfasi<br />

qvis moculobazea damokidebuli,<br />

saSualod, 1000 $-dan<br />

iwyeba da gansakuTrebiT Zvirfasis<br />

fasi 25 000 dolarsac aRwevs.<br />

vin yidulobs mopovebul kontrabandas?<br />

oficialurad, arc<br />

aravin, magram rogorc „qronika+”-is<br />

wyaro ambobs, kontrabanduli<br />

tvirTis ZiriTadi nawili<br />

2 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

Tu qarvis biznesi?!<br />

dodo gugeSaSvili<br />

malxaz Tofuria<br />

irakli SixiaSvili<br />

poloneTSi gadadis, aseve nawili<br />

CineTSic midis da erTi gramis<br />

saSualo fasi 4 evroa.<br />

rovnos olqSi qarvis biznesi<br />

kargad awyobili sqemaa, qvis recxvis<br />

procesSi mxolod adgilobrivi<br />

mosaxleobaa CarTuli da,<br />

faqtobrivad, ucxo piris Sesvla<br />

iq gamoricxulia. policias<br />

kontrabandis SeCerebis aranairi<br />

meqanizmi ar gaaCnia, amitomac qarvis<br />

biznesidan wils sjerdeba,<br />

rac erTi cvlidan, daaxloebiT,<br />

20 000 dolaria, aseve qrTami<br />

midis kievSi sam CinovnikTan da,<br />

Sesabamisad, yvela mxare, ubralod,<br />

kmayofilia.<br />

Cveni wyaro ambobs, rom, faqtobrivad,<br />

gamoricxulia qarvis<br />

kontrabandaSi vinme sxva piris<br />

CarTva da am awyobili sqemis areva.<br />

kriminalur avtoritetebs,<br />

„kanonier qurdebs”, yofil mxedrionelebs<br />

da a. S. aranairi gavlena<br />

rovnos olqSi ar gaaCniaT<br />

da miT umetes, gamoricxulia,<br />

rom kontrabandis sqemaSi qarTveli<br />

CaerTos. amave wyaros cnobiT,<br />

kontrabanduli qarva mxolod<br />

poloneTsa da CineTSi gadis,<br />

rac Seexeba TurqeTs, am qveyana-<br />

Si qarvis bazari saerTod ar<br />

arsebobs.<br />

Cvens konfidencialur wyaros<br />

aseve vkiTxeT, SesaZlebelia Tu<br />

ara qarvis nakeTobebis an xatebis<br />

kievSi legalurad SeZena? man<br />

dagvidastura, rom kievSi am nakeTobebis<br />

SeZena Tavisuflad<br />

SeiZleba da aranairi specialuri<br />

eskorti aeroportamde am<br />

nivTebis misatanad aucilebeli<br />

ar aris.<br />

Cveni wyaros monaTxrobis<br />

mixedviT, faqtobrivad, ararealuri<br />

xdeba qarvis biznesSi<br />

ucxo pirebis, maT Soris, qarTvelebisa<br />

da yofili mxedrionelebis<br />

monawileoba.<br />

bevrad ufro skandaluria<br />

„qronika+~-is meore wyaro, romelic<br />

yvelaze realurad sul<br />

sxva, konkretulad ki ara qarvis,<br />

aramed iaraRiT vaWrobis sqemis<br />

versias ganixilavs.<br />

saqarTvelosa da TviTgamocxadebuli<br />

afxazeTis sazRvari<br />

rom, faqtobrivad, ukontroloa,<br />

amaze aravin daobs, es zoli yofil<br />

mxedrionel daTo Sengelias<br />

aqvs Cabarebuli da kontrabanduli<br />

sigaretis, jarTis, iaraRis,<br />

manqanebisa da a. S. „kriSad”<br />

samegrelos gubernatori vaxtan<br />

Sonia saxeldeba, romelic eqspremier<br />

irakli RaribaSvilis simamris,<br />

Tamaz TamazaSvilis daniSnulia.<br />

moqmedma premierma, miuxedavad<br />

imisa, rom ramdenjerme<br />

daapira Tanamdebobidan misi<br />

gadayeneba, dReis mdgomareobiT,<br />

Sonia isev Tanamdebobazea.<br />

mogexsenebaT, aseve RaribaSvilis<br />

axlo garemocvis wevria veteranTa<br />

saxelmwifo samsaxuris<br />

ufrosi irakli SixiaSvili, romelic<br />

zviad janyaraSvilis daxmarebiT<br />

„nacionaluri moZraobidan”<br />

gadaportirda da, faqtobrivad,<br />

Tbilisis sakrebulos<br />

„nacionaluri” umravlesoba<br />

daSala. SixiaSvilis saxels araerTi<br />

skandali daukavSirda, sabolood<br />

ki is Tanamdebobidan<br />

gadaayenes, erTxans qveynidan<br />

wasulic iyo, magram, rogorc<br />

gairkva, saqarTveloSi dabrunda,<br />

rac Seexeba malxaz Tofurias,<br />

is, ubralod, sus-is xelisbiWia<br />

da rac ar unda maginos amis gamo<br />

feisbuqze, mainc davwer, rom<br />

iaffasian Worikanas, romelic<br />

gogaSvilis davalebiT ara marto<br />

me, aramed Cems ojaxsac saSinel<br />

Worebs ugorebda, piradad<br />

CemTvis araferi aqvs saerTo sam-<br />

SoblosTan da jariskacTan.<br />

„qronika+~-is wyaro „mxedrionis”<br />

yofil liderze Tavdasxmas<br />

ara qarvis bizness, aramed<br />

iaraRiT vaWrobis SesaZlo sqemas<br />

ukavSirebs.<br />

dodo gugeSaSvili garkveuli<br />

periodis ganmavlobaSi ukraina-<br />

Si, atos zonaSi muSaobda instruqtorad,<br />

Tumca sxva qarTvelebisgan<br />

gansxvavebiT, man sabr-<br />

Zolo moqmedebebis zona maleve<br />

datova, mizezebze arc Tavad<br />

saubrobs da arc misi megobari<br />

meocnebeebi imCneven am epizods.<br />

ukrainaSi sabrZolo moqmedebebis<br />

zonaSi iaraRiT vaWroba Cveulebrivi<br />

ambavia. rogor wesi,<br />

ruseTi separatistebs mudmivad<br />

amaragebs iaraRiT, isini ki maT<br />

nawils yidian, romelsac sabrZolo<br />

moqmedebebis dros Camoweren<br />

xolme.<br />

„qronika+”-is wyaro erT-erT<br />

versiad swored iaraRiT vaWrobis<br />

axali sqemis awyobas ganixilavs.<br />

ar gamoricxavs, rom vinme<br />

zura, romlis vinaobas aravin<br />

amxels, arc aRweriloba axsendebaT,<br />

rom policiam fotoroboti<br />

Seqmnas, arc gvari icis vinmem da<br />

arc misi warmomavloba, swored<br />

iaraRiT vaWrobis sqemas alagebda<br />

da am derefnad saqarTvelosac<br />

ganixilavda, an ukrainis<br />

gavliT, an, sulac, ukrainidan<br />

pirdapir TurqeTSi, qarva ki pirobiTi<br />

saxeli iyo da arapirdapiri<br />

mniSvnelobiT Zvirfasi qvis<br />

dasaxeleba.<br />

ratom moxda dodo gugeSaSvilze<br />

Tavdasxma? am kiTxvaze<br />

„qronika+”-is konfidencialuri<br />

wyaro mxolod versiaze saubrobs,<br />

_ oridan erTia: an saqar-<br />

TveloSi myofma pirebma fulSi<br />

viRac gadaagdes da Tavdasxma<br />

swored am faqtis gamo SurisZiebis<br />

mizniT moxda, an rusulma<br />

specsamsaxurebma droze adre Seityves<br />

iaraRiT vaWrobis axali<br />

sqemis Sesaxeb da dodo gugeSaSvilze<br />

Tavdasxma swored am „kanalis”<br />

sabolood Casaketad moxda,<br />

radgan rusuli specsamsaxurebi<br />

Tavad vaWroben iaraRiT,<br />

maT Soris, siriaSic.<br />

bunebrivia, daskvnebis gamosatanad<br />

Cveni wyaros mier mowodebuli<br />

informacia Zalian mwiria,<br />

saubaria mxolod versiebze da<br />

ara konkretul dasabuTebul<br />

faqtebze, magram faqti erTia _<br />

vinme zura imdenad swrafad da<br />

SeumCnevlad miimala SemTxvevis<br />

adgilidan, imdenad profesionalurad<br />

moqmedebda Tavdasxmis<br />

dros, saqme gamocdil qilerTan<br />

gvaqvs da ara moulodnelad<br />

gamoCenil SurismaZiebelTan.<br />

gavrcelebuli informaciiT,<br />

Tavdamsxmelma qveyana mkvlelobis<br />

dResve datova. Tu is rusebis<br />

mokavSirea, amis gakeTebas araoficialuri<br />

gziT an cxinvalis,<br />

anac afxazeTis gavliT SeZlebda.<br />

ra versiebze muSaobs gamoZieba,<br />

jerjerobiT, ucnobia. rogorc<br />

Ss ministris moadgilem Jurnalistebs<br />

komentarSi uTxra,<br />

yvela versia ganixileba, maT Soris,<br />

presaSi gamoqveynebuli masalebic.<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

3


goCa mircxulava<br />

saxelmwifo usafrTxoebis samsaxuris antikorufciuli de-<br />

partamenti gasul wels farosanasTan brZolis RonisZiebebs<br />

swavlobs, anu mimdinareobs informaciebis Segroveba da Tu<br />

saqmeSi sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi gamoikveTa, saqmec<br />

aRiZvreba. ra Tqma unda, madlobis meti araferi iTqmis batoni<br />

giorgi liluaSvilisa da antikorufciuli samsaxuris mimarT.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

farosanas<br />

skandalis gamo<br />

susSi gamoZieba<br />

daiwyo<br />

magram...<br />

yovelTvis es „magram” uSlis<br />

saqmes xels. davijero, rom amis<br />

Sesaxeb informacia ar moepovebaT<br />

„saqmeSi” myof pirebs? diax, yvelaferi<br />

kargad ician, magram mimdinare<br />

wels farosanis winaaRmdeg<br />

brZolis RonisZiebebisTvis gamoyofili<br />

50 milioni lari imdenad<br />

msuye lukmad eCvenebaT, rom maT<br />

Tavxedobas sazRvari ar aqvs. rogorc<br />

akademikosma paata koRuaSvilma<br />

erT-erT eTerSi ganacxada,<br />

„kbilebi ukawkawebT”.<br />

da...<br />

imis gaTvaliswinebiT, rom akademikosebma<br />

paata koRuaSvilma da<br />

arCil WiraqaZem antikorufciul<br />

samsaxurs konkretuli masalebi<br />

miawodes, xolo me aSkara korufciuli<br />

niSnebis Semcveli faqtobrivi<br />

masalebic gadaveci, romlis<br />

erT nawilze telekompania iberiaSi<br />

da gazeT „qronika+”-Si aRvni-<br />

Sne, ar ganvmeordebi da miT ufro,<br />

axal faqtebze garkveuli drois<br />

ganmavlobaSi vrclad ar daviwyeb<br />

saubars. cxadze ucxadesia, rom es<br />

50 milioni vaiCinovnikebisa da saxelmwifo<br />

moxeleebisTvis imdenad<br />

madisaRmZvrelia, rom veranairad<br />

erevian sakuTar vnebebs.<br />

axla erTi metad mniSvnelovani<br />

faqtis Sesaxeb: gasuli wlis dekembris<br />

meore dekadaSi xelisuflebasTan<br />

daaxloebul pirs calkeul<br />

faqtebsa da axali Sesawamli<br />

nivTierebis SeZenis saqmeSi arsebul<br />

mavneblobaze vesaubre. ramdenadac<br />

vici, faqtebis Sesaxeb saqarTvelos<br />

premier-ministr, baton<br />

giorgi kvirikaSvils acnobes. gaiTvaliswineT<br />

_ es is periodia,<br />

rodesac parlamenti mTavrobis-<br />

Tvis ndobis gamosacxadeblad emzadeba<br />

da me paralelurad Tavs<br />

vikaveb sajaro gancxadebebisgan,<br />

raTa ukuRmarTad tvinmowyobilma<br />

Cinosnebma Tu „piarSikebma” es<br />

Tema politikas ar daukavSiron.<br />

ramdenime dReSi pasuxs viReb,<br />

rom bifentrin Semcveli preparatis<br />

SesaZenad sursaTis erovnuli<br />

saagentos Sesyidvebis samsaxuris<br />

„bazris kvleva”, romelic<br />

mxolod ramdenime konkretul kompanias<br />

daegzavna (am kompaniebs,<br />

faqtobrivad, erTi damfuZnebeli<br />

hyavT) da sadac saubaria, rom „gamarjvebuls”<br />

myisierad miscemen<br />

saxsrebs (gasaTvaliswinebelia,<br />

`iciT, ra ar msurs? is, rom Tqvenganac ar<br />

movismino: `bodiSi~, `ar vicodi~, `vambobdi,<br />

magram ar mismendnen~, `me ra meqna?~ `me rigiTi<br />

deputati viyavi~ da a. S. es frazebi ar miiReba!<br />

da arc is, roca calkeuli politikuri Zalebi<br />

Seecdebian TemaSi CarTvas da Tqven, kidev, maT<br />

politikur angaJirebulobas daabralebT,<br />

problemaze ki Tvals daxuWavT~<br />

rom araugvianes 2017 wlis 22 dekembrisa,<br />

mimwodeblebs warmosadgeni<br />

eqnebaT saxelSekrulebo Rirebulebis<br />

100%-iani winaswari saavanso<br />

angariSsworebis sabanko dawesebulebis<br />

sabanko garantia, raTa<br />

mimdinare wels moxerxdes Sesabamisi<br />

saxsrebis mimwodebelTa angariSebze<br />

asaxva. amonaridi werilidan,<br />

_ avt), CaiSala.<br />

aRniSnulma personam madlobac<br />

ki gadamixada saxelmwifoebrivi<br />

azrovnebisTvis. ramdenime dReSi<br />

vigeb, rom 17 dekembers dasrulebuli<br />

bazris kvlevis Sedegebis<br />

safuZvelze, 19 dekembers SerCeul<br />

kompaniasTan xelSekruleba gaformda<br />

da mas Tanxac gadaericxa.<br />

aRniSnuls adasturebs sursa-<br />

Tis uvneblobis saagentos safinanso-ekonomikuri<br />

departamentis<br />

saxelmwifo Sesyidvebis sammarTvelos<br />

ufros geronti fruiZis 19<br />

dekembris werili _ xelSekruleba<br />

gaformda Sps „agronomTan” „insakaris”<br />

miwodebaze erTeulis<br />

RirebulebebiT: 5-litrian dafasoebaSi<br />

_ 31.07 lari; 1-litrian<br />

dafasoebaSi _ 31.56 lari. imis<br />

Sesaxeb, rom „insakaris” Taobaze<br />

aravis araferi smenia da mwarmoebeli<br />

induri kompania monacemebs<br />

ar asajaroebs, „qronika+”-Si vwerdi.<br />

axla ase davsvaT sakiTxi, _ radgan<br />

me eWvi ar mepareba im adamianis<br />

keTilsindisierebaSi, romelmac<br />

informacia momawoda, rom Sesyidvis<br />

procesi CaiSala, ra moxda realurad?<br />

im informaciis safuZvelze,<br />

romelic sakiTxSi Caxedulma pirebma<br />

momawodes, saqarTvelos premier-ministri<br />

giorgi kvirikaSvili<br />

misma mrCevelma daviT kirvaliZem<br />

(soflis meurneobis eqsministri)<br />

daarwmuna, rom yvelaferi rigze<br />

iyo da aba, me ra yuradRebis Rirsi<br />

unda vyofiliyavi? procesi<br />

swored im sqemis mixedviT gagr-<br />

Zelda, romelic, jer kidev, SevardnaZis<br />

periodidan mudmiv korufciul<br />

garigebebSi myofi kirvaliZis<br />

mofiqrebul-Sedgenilia<br />

(kirvaliZis klanze soflis meurneobis<br />

saministroSi sazogadoebas<br />

uaxloes momavalSi vacnobeb).<br />

zemoT motanili „magram” diaxac<br />

rom skepticizmia Cemi mxridan<br />

imasTan dakavSirebiT, sus-s axla<br />

Tvalis asaxvevad rom amuSaveben<br />

da mere aTqmevineben, „saqmeSi” danaSaulis<br />

niSnebi ar ariso. am varaudis<br />

uflebas maZlevs mimdinare<br />

wlis avantiura, romelic ganaxorciela<br />

Sps „meqanizatorma”, rogorc<br />

saxelmwifos warmomadgenelma<br />

da Semsyidvelma. dainteresebul<br />

pirebs SeuZliaT, amaSi TvalnaTliv<br />

darwmundnen Sesyidvebis<br />

saagentos saitze (gancxadebis nomeri<br />

GEO180000032, GEO180000031,<br />

GEO180000030, GEO180000029).<br />

diax, saqmes swavlobs antikorufciuli<br />

samsaxuri, Sps „meqnizators”<br />

ki procesi fexebze kidia.<br />

mxolod erTi magaliTi: 2018<br />

wlis 18 marts Sps „meqanizatori”<br />

eleqtronul Sesyidvas acxadebs<br />

35 cal Sesasxurebel danadgarze.<br />

14 Tebervals ikribeba Sesabamisi<br />

samuSao jgufi (oqmi 4), romelic<br />

gadawyvetilebas iRebs, rom radgan<br />

pirvel adgilze gasulma kompania<br />

„G-SERVISE”-m, „ratomRac”<br />

ver warmoadgina Sesabamisi dokumentebi,<br />

gamarjvebulia meore adgilze<br />

gasuli kompania „nobleqsi”,<br />

romelsac, jer kidev, 12 Tebervals<br />

daevala momwodebeli kompaniisgan<br />

proforma invosis wardgena.<br />

13 Tebervals Sesyidvebis saagentos<br />

saitze aitvirTa proforma<br />

invosi. TiTqos kanoni yvelaferSi<br />

daculia, magram es invosi momwodeblis<br />

mier gamowerilia 2018<br />

wlis 16 ianvars. zogadad, TiTqos,<br />

esec araferi, magram es rogor<br />

moxda, rom „nobleqsma” Sesyidvis<br />

gamocxadebamde ramdenime dRiT<br />

adre moaxerxa invosis miReba? rodis<br />

daiwyo molaparakebebi mimwodebelTan?<br />

ra Tqma unda, 18 ianvramde<br />

bevrad adre, anu ra icoda<br />

„nobleqsma” winaswar Sps „meqanizatoris”<br />

_ am SemTxvevaSi, saxelmwifos<br />

zraxvebis Sesaxeb?<br />

kidev ufro CaxlarTulia sakiTxi<br />

„pikapebis” Temaze. rogor<br />

apirebs „pikapebze” damontaJebuli<br />

Sesasxurebeli danadgariT simindis<br />

yanebis, Txilis plantaciebisa<br />

Tu sxva nargavebis Sewamvlas? gare<br />

perimetrze ivlian manqanebi? da<br />

ivlian ki? ise, amerikeli specialistebis<br />

rekomendaciiT Sewamvla<br />

Suagulidan unda daiwyos.<br />

calke Temaa „CarTuloba”, sainformacio<br />

centrebis Seqmna da<br />

amisTvis xarjebis gaweva im pirobebSi,<br />

rodesac gvyavs regionuli<br />

ganviTarebis saministro, samxareo<br />

administraciebi da TviTmmarTvelobebi,<br />

sadac dasaqmebulTa umetesobam<br />

dRemde ar icis sakuTari<br />

ufleba-movaleobebi. ratom ar<br />

viyenebT am resurss da ratom vxarjavT<br />

damatebiT saxsrebs? aqtivis<br />

dasasaqmeblad?<br />

kiTxvebi uamravia, magram skepticizmis<br />

miuxedavad, mainc davacadoT<br />

antikorufciul samsaxurs,<br />

romlis saqmianoba aSkaraa, rom didad<br />

ar anaRvlebs saxelmwifo uwyebebis<br />

derefnebSi „farosanis<br />

direqtorad” monaTlul premierministris<br />

mrCevel daviT kirvaliZes.<br />

da ise, ratom ar unda gaCndes<br />

kiTxva, _ adardebs ki es sakiTxi<br />

ara sajaro gancxadebebiT, aramed<br />

Sinaganad da politikuradac premier-ministrs?<br />

***<br />

adamianebs, miT ufro, Tanamdebobis<br />

pirebs, axasiaTebT moCvenebi-<br />

Ti amnezia, siyrue, sibrmave da sxva<br />

mravali ugvanoba, romelic, erTi<br />

SexedviT, „SeZenili senia”, Tumca<br />

Tu mecnierul da, gnebavT, moralur<br />

da zneobriv kategoriaSi<br />

ganvixilavT, namdvilad Tandayoli<br />

avadobaa, anu am personebis bunebrivi<br />

mdomareobaa. mere? rac<br />

Cven Tanamdebobebs Camocilebuli<br />

„pirebi” gvinaxavs... mTavaria, rom<br />

es lomgulebi Semdeg kravebi xdebian<br />

da sakuTar, imJamindel qcevebs<br />

aTasi sisuleliT amarTleben.<br />

4 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

gagrZeleba me-19 gv.


giorgi nacaZe<br />

gavagrZeloT Tema...<br />

mas Semdeg, rac zaza (zurab)<br />

baqraZem gasul kviras „palitraniusis”<br />

eTerSi erT-erT gaxmaurebul,<br />

„buta robaqiZis saqmeze”<br />

Jurnalistebs aiRiarebi-<br />

Ti Cveneba misca, rom is am saqme-<br />

Si damnaSavea da man piradad miiRo<br />

monawileoba saqmis gayalbebaSi,<br />

redaqciaSi baqraZis warsulis<br />

Sesaxeb zarebi axlac ar<br />

wydeba. miuxedavad imisa, rom<br />

robaqiZis saqmeSi uflebamosilebis<br />

gadametebaSi braldebuli<br />

sxva pirebi danaSauls ar<br />

aRiareben da maTi mTavari udanaSaulobis<br />

mtkicebuleba firia<br />

_ gasrolisa da iaraRis uwyveti<br />

kadri _ zaza baqraZes prokuraturasTan<br />

farul garigebaSi<br />

adanaSauleben.<br />

ise, gasakviric araferia, _<br />

Tu zaza (zurab) baqraZis cru<br />

Cvenebis safuZvelze generali<br />

kekua daakaves, ratom ar Sei-<br />

Zleba, rom robaqiZis saqmeSic<br />

is igivenairad moqmedebdes?<br />

zaza baqraZis Sesaxeb redaqcias,<br />

sxvadasxva skanalur informaciasTan<br />

erTad, kidev is<br />

uTxres, rom is saqarTvelodan<br />

2012 wels ara robaqiZis saqmis-<br />

Tvis braldebulad gamocxadebis<br />

gamo gaiqca, aramed sxva, ufro<br />

mZime danaSaulisTvis. Cveni<br />

wyaro ambobs, rom is Zaladobasa<br />

da gaupatiurebis mcdelobaSia<br />

braldebuli. am informaciis gadamowmeba<br />

Cven yvela mimarTulebiT<br />

vcadeT, Tumca gasagebia,<br />

rom sxvadasxva uwyeba axla<br />

„qronika+”-Tan am Temaze ar isa-<br />

gasuli kviris satelevizio sivrcis „gmirisa” da momnanie-<br />

blis, zaza (zurab) baqraZis saxeli da gvari araerT skandalur<br />

saqmeSi figurirebs. „qronika+” iwyebs masalebis moZiebas zaza<br />

baqraZesTan dakavSirebiT da amis mizezi araerTi faqtia. redaqciaSi<br />

ramdenime adamianis satelefono zari gaisma da sx-<br />

vadasxva sisxlis samarTlis saqmeSi misi mowmeoba dasaxelda.<br />

maS, ase! _ vin aris zaza (zurab)<br />

baqraZe? is SevardnaZis<br />

drois policielia. is iyo e. w.<br />

doliZis policiis ustabaSi, Semdeg<br />

vakis, qalaqis krimpolis,<br />

dabolos aWaris sod-is sammarTvelos<br />

ufrosi. ramdenime<br />

moqalaqisadTvis narkotikuli<br />

saSualebis Cadebis gamo `sodis~<br />

ufrosma erekle koduam baqraZe<br />

sistemidan daiTxova. dRes mis<br />

angariSzea konkretuli sisxlis<br />

samarTlis saqmeebSi mravaljeradi<br />

mowmeoba da axla ukve<br />

braldebuladac yofna. Tumca<br />

sanam mis braldebulad sxvadasxva<br />

saqmeSi yofnis Sesaxeb mogiyvebiT,<br />

manamde mis mowmeobasTan<br />

dakavSirebul umZimes da<br />

dRemde burusiT mocul saqmeze<br />

getyviT.<br />

2007 wels saakaSvilis xelisuflebam<br />

uflebamosilebis gadametebisa<br />

da eqspertizis yalbi<br />

daskvnis miRebisTvis sxvisi<br />

waqezebis faqtze imdroindeli<br />

Sss-s geninspeqciis ufrosis moadgile,<br />

daviT kekua daakava.<br />

kekuas prokuratura edaveboda<br />

misi qalaqis policiis ufrosis<br />

moadgileobisas Cadenil dana-<br />

Sauls, rac dRemde gamouZiebelia<br />

da saqme dausrulebelia.<br />

Cveni informaciiT, swored zaza<br />

(zurab) baqraZis Cvenebis safuZvelze<br />

daakaves generali daviT<br />

kekua, romelmac winaswar patimrobaSi<br />

yofnisas, gamoZiebis<br />

informaciiT, sicocxle Tvi-<br />

TmkvlelobiT daasrula.<br />

„qronika+” daviT kekuas maSindel<br />

uflebadamcvel advokats,<br />

zurab kuxianiZes daukav-<br />

Sirda:<br />

_ batono zurab, „qronka+”-<br />

dan gawuxebT.<br />

_ diax, gismenT...<br />

_ batono zurab, redaqciaSi<br />

mogvawodes informacia, rom<br />

zaza (zurab) baqraZis cru Cve-<br />

nebis safuZvelze, 2007 wels<br />

daakaves generali daviT kekua,<br />

romelsac gamoZieba nika lomi-<br />

naZis, „ei-i-es Telasis” yofili<br />

finansuri menejeris, mkvlelobis<br />

sagamoZiebo saqmeSi mtkicebulebebis<br />

gayalbebas edaveboda.<br />

marTalia, rom gamoZie-<br />

bas baqraZem, Cvenebis saxiT,<br />

aseTi informacia dauwera?..<br />

_ didi bodiSi, ver gagcemT<br />

pasuxs... Cemi dacvis qveS myofis<br />

axloblebisgan Tanxmobis miRebis<br />

gareSe...<br />

amis mere advokatma, baton-<br />

ma zurabma, telefoni gaTiSa...<br />

rac Seexeba misi dacvis qveS<br />

myofs is, samwuxarod, gardacv-<br />

lilia...<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

vin aris<br />

mTavari<br />

`momnaniebeli~<br />

zaza (zurab)<br />

baqraZe?<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

ubrebs. Tan im fonze, roca zaza<br />

baqraZes dRes prokuratura<br />

„oqros mowmed” iyenebs.<br />

zaza (zurab) baqraZe yofili<br />

Tavdacvis ministris, irakli<br />

oqruaSvilis kadria. baqraZis<br />

Sesaxeb axla mxolod isaa cnobili,<br />

rom igi Zebnilia da gavrcelebuli<br />

informaciiT, xan belaruss,<br />

xan ki ukrainas afarebs<br />

Tavs. mokled, kaxa TargamaZis<br />

drois policielobidan oqruaSvilis<br />

kadrobamde zaza baqraZem<br />

didi gza gaiara.<br />

am informaciebis paralelurad<br />

„qronika+”-s isic uTxres,<br />

rom zaza baqraZe metsaxelad<br />

wuilaTia cnobili. Turme, mas<br />

es metsaxeli imitom Searqves,<br />

rom sul fulze wuoda da<br />

zmuoda... mavani ambobs, rom baqraZe<br />

qrTamis cnebis didi moyvarulia<br />

da kargad icis wamlisa<br />

da iaraRis udanaSaulo adamianebisTvis<br />

Cadebis sqemebic.<br />

principSi, iaraRisa da faqtebis<br />

falsifikacia baqraZem erTerT<br />

saqmeSi Tavad aRiara... magram<br />

ris sanacvlod, es jer ucnobia,<br />

Tumca aucileblad SevityobT,<br />

magram rodis?.. albaT,<br />

esec arcTu gvian moxdeba.<br />

„qronika+”-ma bolo dReebSi,<br />

rac zaza (zurab) baqraZe „palitraniusis”<br />

eTerSi gamoCnda, mis<br />

Sesaxeb informaciebsa da sxvadasxva<br />

saxis komentars sajaro<br />

sivrceSic gadaavlo Tvali. ker-<br />

Zod, socialur qsel „feisbuq-<br />

Si” konkretuli adamianebi werdnen,<br />

rom baqraZe moZaladea,<br />

mkvlelia, meqrTamea da a. S.<br />

sajaro sivrcis komentarebi<br />

Tavad ixileT.<br />

zaza (zurab) baqraZis Sesaxeb<br />

kidev erTi ambavia gavrcelebuli:<br />

rogorc amboben, igi didi<br />

gadamgdebi da TaRliTic aris.<br />

erT-erTi aseTi saqme biznesmen,<br />

vinme levan jafariZes ukavSirdeba,<br />

romelic baqraZem 70 000<br />

dolarSi aayirava...<br />

5


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

skandaluri nusxa _ tyvia xorcSi,<br />

„qronika+~ warmogidgenT skan-<br />

Tamar rostiaSvili<br />

dalur nusxas, romelic strate-<br />

577 10 07 06<br />

giuli kvlevebisa da ganviTarebis<br />

centrma gamoiTxova. Tan dau-<br />

rTo Tavisi kvlevis masalebi da, saboloo jamSi, Cvens xelT<br />

aris saqarTvelos sasursaTo bazarze arsebuli sakmaod sav-<br />

alalo mdgomareoba.<br />

centris monacemebiT, tyviis<br />

gadametebuli raodenoba, ZiriTadad,<br />

saqonlis xorcsa da<br />

adgilobrivi warmoSobis sxva<br />

sursaTSia (maT Soris, sasmel<br />

wyalSi) aRmoCenili. am etapze,<br />

erTaderTi, rac SeiZleba iTqvas,<br />

is gaxlavT, rom es, savaraudod,<br />

garemos tyviiT dabin-<br />

Zurebis Sedegia.<br />

Cven mier warmodgenil nusxaSi<br />

miTiTebuli SemTxvevebis<br />

umetesobasTan dakavSirebiT<br />

Setyobineba gaigzavna garemosa<br />

da bunebrivi resursebis dacvis<br />

saministroSi da saministrodan<br />

miRebuli pasuxis mixedviT,<br />

saministro Sesabamis municipalitetebSi<br />

niadagisa da zedapiruli<br />

wylis kvleva ganxorcielda.<br />

anu kvleva ki Caatares<br />

xsenebulma uwyebebma, magram<br />

dabinZurebis mizezebis Sesaxeb<br />

arc oqmi mosula da arc pasuxi<br />

dafiqsirebula,<br />

ratom ar gaiTvaliswines is<br />

aucilebloba, rom dabinZurebis<br />

yvela SemTxvevis mizezebi<br />

gamokvleuli unda iyos da Sesabamisi<br />

zomebi miRebuli mavne<br />

nivTierebebis zemoqmedebisgan<br />

mosaxleobis dasacavad.<br />

moviyvanT saxelmwifo uwyebebis<br />

im CamonaTvals, romelsac<br />

strategiuli kvlevebis centrma<br />

mimarTa.<br />

jandacvis saministro, romlisganac<br />

miRebuli pasuxis<br />

mixedviT igegmeba saqarTvelos<br />

mosaxleobis kvleva organizm-<br />

Si tyviis Semcvelobaze.<br />

dRemde igegmeba...<br />

finansTa saministros Semosavlebis<br />

samsaxuridan miRebuli<br />

pasuxis mixedviT, aracxoveluri<br />

warmoSobis sursaTis sasazRvro<br />

kontrolis valdebuleba<br />

dadgenilia normatiuli<br />

aqtiT, romelic 2016 wlis dekemberSi<br />

miiRes, magram srulad<br />

2018 wlis 1-li ianvridan Sedis<br />

ZalaSi. anu popularul enaze<br />

rom avxsnaT, Tveze cota metia,<br />

rac ZalaSi Sevida kanoni da Sedegebi,<br />

minimum, sami Tvis mere<br />

daideba.<br />

importirebuli mcenareuli<br />

sursaTis laboratoriuli Semowmeba<br />

sabaJo departamentis<br />

mier adamianis janmrTelobis-<br />

Tvis mavne nivTierebebze regularulad<br />

ar xdeba. Tumca, dResdReobiT,<br />

dadgenileba Sesa-<br />

Zleblobas iZleva, gansakuTrebul<br />

SemTxvevebSi, kontrolis<br />

procedurebi gavrceldes sursaTis<br />

zogierT konkretul saxeobaze,<br />

romlebic ganisazRvreba<br />

sursaTis erovnuli saagentosgan<br />

mowodebuli informaciiT.<br />

sursaTis erovnulma saagentom,<br />

Tavis mxriv, gamoacxada<br />

tedneri riskis jgufis qveynebidan<br />

importirebuli aracxoveluri<br />

warmoSobis sursaTis<br />

Semowmebis mizniT laboratoriuli<br />

kvlevebis Casatareblad.<br />

laboratoriis SerCevis Semdeg<br />

nimuSebis aReba daiwyeba.<br />

rac Seexeba garemos dacvis<br />

saministros: garemosa da bunebrivi<br />

resursebis dacvis saministrom<br />

(04.08.17-isa da 22.08.17-<br />

is werilebi) ar daadastura<br />

sursaTis erovnuli saagentos<br />

mier mowodebuli informacia,<br />

rom es ukanaskneli 2013-2017<br />

wlebSi saministros regularulad<br />

awvdida cnobebs sursaTSi<br />

tyviis gadametebuli odenobis<br />

aRmoCenis Sesaxeb. saministrom<br />

daasaxela mxolod 2015 wels<br />

gagzavnili erTi werili da<br />

2017 wlis ivlissa da agvisto-<br />

Si gagzavnili ori werili.<br />

2015 wels tyviis gadametebuli<br />

odenoba aRmoCnda ozurgeTis<br />

municipalitetis sofel lixaurSi<br />

erT-erTi sawarmos teritoriaze,<br />

romlis dajarimebis<br />

moTxovniTac garemosa da bunebrivi<br />

resursebis dacvis saministrom<br />

sasamarTlos mimarTa,<br />

magram es moTxovna ar dakmayofilda.<br />

2017 wels miRebul werilebTan<br />

dakavSirebiT ki saministros<br />

mier sakiTxebis Seswavla<br />

jer ar aris dasrulebuli.<br />

amis Semdeg, strategiuli<br />

kvlevebisa da ganviTarebis centrma<br />

sursaTis erovnuli saagentosgan<br />

gamoiTxova informacia<br />

tyviiT dabinZurebis im faqtebTan<br />

dakavSirebiT reagirebis<br />

Taobaze (21.07.17-isa da<br />

31.07.17-is werilebi), romlebzec<br />

saagento ar miuTiTebda,<br />

rom garemosa da bunebrivi resursebis<br />

dacvis saministros mimarTa.<br />

miRebuli pasuxebiT<br />

(27.07.17-isa da 22.08.17-is werilebi)<br />

irkveva, rom saagento<br />

Semoifargleboda mavnebeli<br />

sursaTis amoRebiT, ganadgurebiT<br />

da Sesabamisi mewarmeebis<br />

winaaRmdeg sanqciebis gatarebiT.<br />

igi ar axdenda sursaTis<br />

dabinZurebis mizezebis kvlevas,<br />

an importirebuli sursa-<br />

Tis SemTxvevaSi, Semosavlebis<br />

samsaxuris sabaJo departamentis,<br />

an sursaTis warmoSobis<br />

qveynis sursaTis uvneblobis<br />

samsaxuris informirebas. Sesabamisad,<br />

ar tardeboda prevenciuli<br />

RonisZiebebi momavalSi<br />

dabinZurebis Tavidan asacileblad.<br />

aseTi mimarTva sabaJo<br />

departamentisadmi mxolod<br />

2017 wels gaigzavna, mas Semdeg,<br />

rac sursaTis tyviiT dabin-<br />

Zurebas didi sazogadoebrivi<br />

aJiotaJi mohyva.<br />

ar dagvaviwydes, rom es aJiotaJi<br />

amerikidan wamovida. qalaq<br />

niu-iorkis janmrTelobisa<br />

da mentaluri higienis departamentisgan<br />

strategiuli kvlevebis<br />

centrma 2015-2017 wleb-<br />

Si saqarTvelodan niu-iorkSi<br />

Setanili sunelebis tyviis Semcvelobaze<br />

Semowmebis detaluri<br />

Sedegebi miiRo. swored maSin<br />

gairkva, rom Semowmda 78 nimuSi,<br />

aqedan sunelebisTvis saqarTveloSi<br />

moqmedi normis _<br />

5mg/kg gadaWarbeba gamovlinda<br />

37 nimuSSi (aRsaniSnavia, rom<br />

niu-iorkSi tyviis dasaSvebi norma<br />

sunelebisTvis aris 2mg/kg).<br />

gansakuTrebiT sagangaSoa is,<br />

rom bevr nimuSSi norma mravaljer<br />

aris gadaWarbebuli da<br />

tyviis Semcveloba 22 000 mg/kgmdec<br />

ki aRwevs. normis amden<br />

nimuSSi da aseTi didi odenobiT<br />

gadaWarbeba sursaTis erovnuli<br />

saagentos mier saqar-<br />

TveloSi 2012-2017 wlebSi Catarebuli<br />

nimuSebis Semowmebis<br />

Sedegad ar gamovlenila.<br />

rogorc Cans, niu-iorkSi Semowmebuli<br />

nimuSebis umravlesoba<br />

etiketirebuli ar iyo,<br />

amitom ucnobia im biznesoperatorebis<br />

vinaoba, romlebmac<br />

aRniSnuli mavne produqcia<br />

awarmoes.<br />

6 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

sasmel wyalsa da sxva sursaTSi<br />

ase da amrigad, 2012-2017<br />

wlebSi tyviis Semcvelobaze<br />

sursaTis Semowmebis Sedegebze<br />

dakvirvebis magaliTze Cans,<br />

rom saqarTvelos Sesabamisi<br />

saxelmwifo struqturebi sa-<br />

Tanadod ver reagireben mavne<br />

sursaTis bazarze gavrcelebis<br />

aRsakveTad. dabinZurebis mizezebis<br />

kvleva da maT Sedegebze<br />

dayrdnobiT, prevenciuli zomebis<br />

gatareba mavne sursaTis<br />

bazarze gavrcelebis Tavidan<br />

asacileblad bevr SemTxvevaSi<br />

ar xdeba. sxvadasxva saxelmwifo<br />

uwyebis koordinacia am<br />

sakiTxTan dakavSirebiT sustia.<br />

eqimebisa da eqspertebis ganmartebiT,<br />

tyviis maRali Semcvelobis<br />

mqone sakvebis miRebam<br />

SesaZloa, janmrTelobis<br />

problemebi gamoiwvios. am mxriv,<br />

bavSvebi yvelaze didi riskis<br />

qveS arian. tyviam SeiZleba<br />

warmoqmnas swavlasTan da qcevasTan<br />

dakavSirebuli problemebi.<br />

man SeiZleba gazardos<br />

sisxlis maRali wnevis, RviZlis<br />

daavadebis riski, daazianos<br />

nervuli sistema da warmoSvas<br />

reproduqciuli problemebi<br />

mozrdilebSi.<br />

orsulobis dros tyviam Sei-<br />

Zleba gavlena iqonios dedisa<br />

da Cvilis janmrTelobaze. rac<br />

ufro metia tyviis Semcveli<br />

produqtis miRebis maCvenebeli,<br />

miT ufro maRalia janmrTelobis<br />

problemebis gaCenis riski.<br />

rac mTavaria, tyviiT mowamluli<br />

mozrdilebisa da bavSvebis<br />

umetesoba arc avadmyofurad<br />

gamoiyureba da arc cudad<br />

grZnobs Tavs. mxolod sisxlis<br />

analiziT SeiZleba imis dadgena,<br />

adamiani mowamlulia Tu ara.<br />

strategiuli kvlevebis centris<br />

ganmartebiT, sursaTis<br />

erovnuli saagentos mier mowodebuli<br />

sajaro informacia<br />

absoluturad arasakmarisia imisTvis,<br />

rom momxmarebeli daculi<br />

iyos mavne sunelebis moxmarebisgan.<br />

rogorc wesi, ar<br />

aris miTiTebuli sakvlevi nimuSebis<br />

mwarmoebeli biznesoperatorebis<br />

saxelwodebebi da<br />

sxva monacemebi, rac mavne produqciis<br />

identifikacias gaxdis<br />

SesaZlebels. manam, sanam saagento<br />

mavne produqciis sarealizacio<br />

bazridan amoRebas uzrunvelyofs,<br />

aucilebelia, rom<br />

momxmareblebsa da mewarmeebs<br />

am produqciis Taobaze sakmarisi<br />

informacia miewodoT imisTvis,<br />

raTa movaWreebma ar dauSvan<br />

mavne produqtis gayidva,<br />

momxmareblebma Tavi Seikavon<br />

maTi SeZenisgan, an SeZenili<br />

produqciis moxmarebisgan, xolo<br />

im pirebma, romlebmac ukve<br />

moixmares aRniSnuli produqcia,<br />

mimarTon eqims.<br />

amgvarad, saagento ar asrulebs<br />

kanonis moTxovnas bazarze<br />

ganTavsebuli mavne sursaTis<br />

Taobaze mosaxleobis<br />

drouli informirebis Sesaxeb.<br />

unda gadaixedos saagentos<br />

mier ganxorcielebuli kontrolis<br />

Sedegebi, aseve, Sesabamis SemTxvevebSi,<br />

sxva qveynebis kompetenturi<br />

organoebis mier ganxorcielebuli<br />

kontrolis Sedegebis<br />

Sesaxeb informaciis gavrcelebis<br />

praqtika da igi SesabamisobaSi<br />

moiyvanos saqarTvelos<br />

kanonmdeblobis moTxovnebTan da<br />

moqalaqeTa interesebTan.<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

7


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

xelisuflebam `TV pirvelisTvis~<br />

ori vice-premieris mier dawye-<br />

eliso kilaZe<br />

buli kampania mediis dalagebi-<br />

599 17 12 12<br />

sTvis warumatebeli aRmoCnda.<br />

„qarTulma ocnebam”, jer kidev,<br />

ver gaigo, rom XXI saukuneSi da socialuri mediis pirobebSi<br />

televiziebis SezRudva mxolod simboluri xasiaTisaa, Jur-<br />

nalistebis gaCumeba ki, saerTod, fantaziis sferoa.<br />

saqarTveloSi sareklamo bazari<br />

mwiria, Sesabamisad, SedarebiT<br />

patara televiziebisTvis<br />

reklamiT miRebuli Semosavali<br />

arsebobis erTaderTi<br />

wyaroa. pirdapiri zewolebisa<br />

da muqarebis paralelurad, xelisuflebam<br />

mediis winaaRmdeg<br />

axali berketi moigona, _ mauwyeblis<br />

Sesaxeb kanonSi axali<br />

cvlilebebiT, sazogadoebrivi<br />

mauwyebeli, romelic biujetidan<br />

50 milioni lariT finansdeba,<br />

damatebiT komerciuli<br />

reklamis ganTavsebis uflebas<br />

moipovebs, es ki imas niSnavs,<br />

rom isedac mwiri sareklamo<br />

bazridan damoukidebeli televiziebis<br />

finansebi kidv ufro<br />

Semcirdeba.<br />

saqarTvelos prezidentma<br />

giorgi margvelaSvilma kanonproeqtSi<br />

Setanil cvlilebebs<br />

veto daado, prezidentis vetos<br />

daZlevam saparlamento umravlesobaSi<br />

azrTa sxvadasxvaoba<br />

gamoiwvia. rogorc Cans,<br />

„qarTuli ocnebis” politikur<br />

gundSi konsensuss am Temaze<br />

veRar miaRweven, prezidentis<br />

vetoc rom daZlion, xelaxal<br />

kenWisyraze, savaraudod, saWiro<br />

xmebis raodenobas veRar<br />

moagroveben.<br />

parlamentis Tavmjdomare<br />

irakli kobaxiZe mediasTan Sexvedraze<br />

didxans da daJinebiT<br />

amtkicebda, rom media cruobs,<br />

rom „kavkasiis” direqtori nino<br />

jangiraSvili matyuaraa. sinamdvileSi,<br />

saqarTveloSi sareklamo<br />

bazari, wina wlebTan<br />

SedarebiT, Semcirebis nacvlad<br />

izrdeba. ramdenad SeZlebs parlamentis<br />

Tavmjdomare irakli<br />

kobaxiZe saerTo CatiT umravlesobis<br />

deputatebis mobilizebas,<br />

es prezidentis vetos<br />

daZlevis dros gamoCndeba.<br />

kidev erTi informacia, romelic<br />

„qronika+~-s wina nomer-<br />

Si swored mediazewolebze gamoqveynebuli<br />

masalebis Semdeg<br />

miawodes, pirdapiri mniSvnelobiT<br />

isev medias ukavSirdeba,<br />

magram, amjerad, saubari biznesis<br />

wilebis ganawilebasa da<br />

wagebul sasamarTlo procesebzea.<br />

konkretulad, sigaretis<br />

sadistribucio kompaniebze,<br />

romelTagan ori swored televiziebTanaa<br />

dakavSirebuli.<br />

sul saqarTveloSi sigaretis<br />

distribuciaze Tormetamde<br />

kompania muSaobs:<br />

„filip moris saqarTvelo”;<br />

„omega 2";<br />

„jei Ti ai kavkasusi”;<br />

„elbrusi”;<br />

„best tobako”;<br />

„bi da ji”;<br />

„j.j. 2011";<br />

„meodistribucia”;<br />

„jidiai”;<br />

„elizi jgufi”;<br />

„briTiS amerikan tobako”;<br />

„T&r distribuSeni”.<br />

sigaret „pirvelis” mwarmoebelma<br />

kompaniam saerTaSoriso<br />

kompania „filip moriss” misTvis<br />

dempingiT miyenebuli zaralis<br />

gamo uCivla. imave wels<br />

„omegam” sarCeli aRZra meore<br />

saerTaSoriso kompania „briTiS<br />

amerikan tobakos” winaaRmdeg<br />

igive moTxovniT.<br />

„qronika+~-is wyaros informaciiT,<br />

movlenebi ase ganvi-<br />

Tarda:<br />

pirveli instanciis sasamar-<br />

Tlom adgilobrivi mwarmoeblebis<br />

sarCeli daakmayofila,<br />

„filip morissa” da „briTiS amerikan<br />

tobakos” ramdenime aTeuli<br />

milioni dolaris kompensacia<br />

daakisra.<br />

„filip morisma” da „briTiS<br />

amerikan tobakom” pirveli instanciis<br />

sasamarTlos gadawyvetileba<br />

saapelacio sasamarTloSi<br />

gaasaCivres, romelmac<br />

2017 wlis ivnisSi orive saerTaSoriso<br />

kompanias kompensacia<br />

mouxsna.<br />

Cveni wyaros informaciiT,<br />

pirvel da meore instanciebs<br />

Soris movlenebi Semdegnairad<br />

vin moigo sigaretis<br />

8 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


Zola waago<br />

viTardeboda:<br />

„filip morisis” sigaretis<br />

distribucias axorcielebs Sps<br />

„jidiai”, romelic 2016 wlis 8<br />

ivlissaa registrirebuli, anu<br />

„filip morisis” winaaRmdeg sasamarTloSi<br />

sarCelis Setanidan<br />

ramdenime dReSi. aRniSnuli<br />

Sps-s 100%-iani wilis mflobeli<br />

aris kviprosze registrirebuli<br />

firma „dolnei konsultantsi”,<br />

romelic 2016<br />

wlis 21 ivniss daarsda.<br />

rafiel suramelaSvili<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

ebulia virjiniis kunZulebze<br />

da, faqtobrivad, SeuZlebelia<br />

imis identificireba, vin dgas<br />

mis ukan. faqtia, rom wilebis<br />

gadacema saeWvod emTxveva saqalaqo<br />

sasamarTlos mier miRebuli<br />

gadawyvetilebis TariRs,<br />

romlis mixedviTac „filip moriss”<br />

kompensaciis gadaxda daekisra,<br />

saapelacio sasamarTlom<br />

ki 2017 wlis ivnisis dasawyisSi,<br />

anu wilebis gadaformebis<br />

Semdeg, „filip moriss”<br />

mouxsna kompensacia da gaamarTla.<br />

rogorc Cveni wyaro ambobs,<br />

„pirvelis” mwarmoebels<br />

dava aRar gaugrZelebia<br />

„omegas” sarCeli „briTiS amerikan<br />

tobakos” winaaRmdeg pirveli<br />

instanciis sasamarTlom<br />

aseve daakmayofila, 2017 wlis<br />

Tbervlis dasawyisSi „briTiS<br />

Temur Wyonia<br />

amerikan tobakos” distributori<br />

saqarTveloSi aris „T&r<br />

distribuSeni”. ramdenime dRe-<br />

Si, mas mere, rac „briTiS amerikan<br />

tobakos” kompensaciis gadaxda<br />

daekisra „omegas” sasargeblod,<br />

„T&r distribuSenis”<br />

70%-iani wilis mflobelma Temur<br />

Wyoniam ganacxada, rom is<br />

molaparakebuli iyo „briTiS<br />

amerikan tobakosTan” da apirebda,<br />

nataxtarSi sigaretis<br />

qarxana aeSenebina, sadac „bri-<br />

TiS amerikan tobakos” sigarets<br />

awarmoebda. Wyonias<br />

TqmiT, is am biznesSi 10 milioni<br />

evros kerZo investiciis Cadebas<br />

apirebda.<br />

„Cven TbilisSi lojistikuri<br />

centri avaSeneT, romelic<br />

moemsaxureba azerbaijans, somxeTsa<br />

da saqarTvelos. sam milion<br />

evromde CavdeT. „koka-kolas”<br />

qarxana nataxtarSi minda<br />

gadavitano da imave teritoriaze<br />

avaSeno sigaretis qarxana.<br />

„britiS amerikan tobakos” kavkasiaSi<br />

qarxana ar gaaCnia da<br />

igi ukve awarmoebs molaparakebebs<br />

saerTaSoriso brendis wamomadgenlebTan<br />

mis gaxsnaze<br />

saqarTveloSi”, _ acxadebda<br />

Temur Wyonia.<br />

Tu Temur Wyonia Teberval-<br />

Si mzad iyo, 10 milioni evros<br />

investicia ganexorcielebina,<br />

moulodnelad, 2017 wlis 22<br />

maiss, „briTiS amerikan tobakos”<br />

distributor firmaSi<br />

Tavisi 70%-iani wili 200 000<br />

larad mihyida 30%-iani wilis<br />

mflobel rafiel suramelaSvils.<br />

rafiel suramelaSvili<br />

premier-ministr giorgi kvirikaSvilis<br />

yofili biznespartnioria.<br />

maT saerTo kompania,<br />

Sps „iber konsaltingi”, jer<br />

kidev, 2005 wlidan aqvT. es kompania<br />

dRemde registrirebulia<br />

reestrSi, magram, amis miuxedavad,<br />

giorgi kvirikaSvils<br />

is deklaraciaSi miTiTebuli<br />

ar hqonda. rafiel suramelaSvilis<br />

gvari figurirebs onlain<br />

sesxebis kompaniebSi da mogebul<br />

tenderebSi. araoficialuri<br />

informaciiT, „rafo” giorgi<br />

kvirikaSvilis „kasiria”.<br />

biznesmen Temur Wyonias mier<br />

70%-iani wilis sasacilod<br />

dabal fasad kvirikaSvilis megobrisTvis<br />

miyidvas oriod<br />

kviraSi moyva saapelacio sasamarTlos<br />

gadawyvetileba, romlis<br />

mixedviTac „briTiS amerikan<br />

tobakos” moexsna kompensacia.<br />

am etapze xelisuflebasa da<br />

medias Soris droebiT zavia.<br />

gazafxulze qarTuli politikuri<br />

elita samTavrobo cvlilebebisa<br />

da saprezidento<br />

arCevnebis kampaniis molodinSia.<br />

„filip morisis” winaaRmdeg<br />

pirveli instanciis sasamarTlom<br />

gadawyvetileba miiRo<br />

2017 wlis 9 Tebervals. kviprosuli<br />

firmis im monacemebSi,<br />

romelic „qronika+”-ma moipova,<br />

Cans, rom wilebis gadacemis<br />

Semdeg kviprosul firmaSi<br />

15%-ian wils flobs biZina gamcemliZe,<br />

xolo 85%-ians ki<br />

flobs ofSorSi registrirebuli<br />

kompania „kalabria investmenti”,<br />

romelic registrir-<br />

distribuciis omi?!<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

9


giorgi mefariZe<br />

„qronika+~ wina nomerSi ukve werda, rom quTaisSi, sasjela-<br />

Rsrulebis meore dawesebulebis win, yofil meuRleze Zaladoba-<br />

Si braldebul grigol bakuraZis axloblebma aqcia gamarTes.<br />

maTi TqmiT, bakuraZe unda ganTavisufldes, radgan is provoka-<br />

ciis msxverplia. cixesTan imyofeboda bakuraZis advokati ledi<br />

tukvaZe. misi TqmiT, patimari SimSilobs da TviTmkvlelobac sca-<br />

da. ledi tukvaZem grigol bakuraZe sapatimro dawesebulebaSi<br />

moinaxula. advokatma iusticiis ministr Tea wulukians brali<br />

dasdo da aRniSna, rom wulukianma bakuraZis winaaRmdeg araswori<br />

informacia gaavrcela. yofili meuRlis cemaSi braldebulis<br />

mosanaxuleblad dawesebulebaSi fsiqologic Sevida. gavr-<br />

celebuli informaciiT, grigol bakuraZem 3 ianvars yofil<br />

colsa da simamrs fizikuri Seuracxyofa miayena. 5 ianvars<br />

saqalaqo sasamarTlom bakuraZe giraoTi gaaTavisufla. daaxloebiT<br />

erTi Tvis win ki, quTaisis saapelacio sasamarTlos gadaw-<br />

yvetilebiT, bakuraZe sasamarTlo darbazSive daakaves.<br />

„qronika+~ grigol bakuraZis<br />

advokats, ledi tukvaZes esaubre-<br />

ba:<br />

_ Zalian mZime Temaa da bakuraZeebis<br />

Rirseuli ojaxi am Temaze<br />

ar saubrobda. es mcirewlovani<br />

SviliSvilis interesebis gaTvaliswinebiT<br />

gaakeTes. aqtiurad arc<br />

mediasTan urTierTobdnen. qarTuli<br />

mentalitetiTac, ojaxis Te-<br />

Treuli saqveynod ar unda gamoifinos.<br />

magram am procesma umarTavi xasiaTi<br />

SeiZina, bakuraZeebis misamarTiT<br />

televiziasa da presaSi mZime<br />

gancxadebebi keTdeboda; TiTqos<br />

isini fsiqotropul wamlebs iyenebdnen,<br />

moZaladeebi iyvnen da<br />

misT. am dros, grigol bakuraZis<br />

sivi maqvs: iyo araCveulebrivi Svili,<br />

mama, moswavle, studenti, dRes<br />

menejeria, saerTaSoriso klasis<br />

ganaTleba aqvs miRebuli, ucxour<br />

firmebSi, rogorc miwveuli eqspert-specialisti<br />

muSaobs. aseve,<br />

yvela am organizaciidan dadebiTi<br />

daxasiaTeba gvaqvs miRebuli.<br />

am kampaniis Sedegad, erT mSvenier<br />

dRes, uceb, es yvelaferi daingra.<br />

viRacam udanaSaulobis prezumpciis<br />

darRveviT gadawyvita,<br />

rom bakuraZe damnaSaved gamoecxadebina.<br />

sasamarTlos gadawyvetilebas<br />

aravin daeloda da am yvelaferma<br />

iseTi xasiaTi SeiZina, rom<br />

vifiqre, SesaZlebelia, raRac jgufi<br />

arsebobdes, romelic am ojaxis<br />

winaaRmdeg binZur kampanias<br />

awarmoebs.<br />

aravis ainteresebda, ra moxda,<br />

Zaladobas hqonda adgili, TviTon<br />

es biWi iyo Zaladobis msxverpli,<br />

Tu saerTod ra xdeboda sinamdvileSi?<br />

realurad, grigol bakuraZis<br />

mkacrad dasja surdaT da es<br />

yvelafris winapiroba gaxda. meuRle<br />

pirdapir eubneboda (amas bakuraZe<br />

CvenebaSi aZlevs), rom Tu amas<br />

da amas ar gaakeTeb, Sen amisTvis<br />

pasuxs gagebineb, mkacrad dagsjio;<br />

es yvelaferi raRac sargeblis<br />

miRebisken iyo mimarTuli (misive<br />

TqmiT).<br />

amis Semdeg gegma punqtobrivad<br />

xorcieldeba. erT mSvenier dRes<br />

grigoli saxlSi midis (isev misive<br />

naTqvamidan), xvdeba meuRle, romelsac<br />

„Cemodani” Calagebuli aqvs.<br />

ekiTxeba, _ ratom da risTvis midixaro?<br />

_ Sen ufleba ar gaqvs, damakavoo,<br />

_ ar gakavebo da meuRle misive,<br />

grigol bakuraZis telefonidan<br />

axorcielebs zars. modis policia<br />

da Zaladoba fiqsirebuli<br />

ar aris. es ver gabedes, radgan aranairi<br />

dazianeba ar yofila da iqve<br />

grigols Semakavebeli orderi<br />

gamouweres.<br />

_ es pirveli SemTxveva rodis<br />

xdeba?<br />

_ gasul agvistos. amis Semdeg<br />

Cems klients mimarTulebas aZleven<br />

da pirdapir eubnebian, _ ai, mTeli<br />

saxelmwifo meqanizmebi qaleb-<br />

10<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

is Zaladobisgan dasacavad muSaobs,<br />

xom xedav, ase martivad, ise,<br />

rom araferi gagikeTebia, mainc<br />

daisaje, radgan kanoni Cvens mxarezeao.<br />

analogiuri iyo meore SemTxveva<br />

da faqtis Sesaxeb mogexsenebaT,<br />

Tu ra da rogor moxda 3 ianvars.<br />

bakuraZis TqmiT, man gadawyvita,<br />

rom bavSvis sakiTxi moewesrigebinaT.<br />

dedam amaze sasamarTlos mimarTa,<br />

sadac mTeli ojaxuri urTierTdamokidebulebebi<br />

Cans. Tu<br />

vinmes, maT Soris mosamarTles<br />

kiTxva gauCndeba, rom am ojaxSi<br />

odesme vinme Zaladobda, es warmoudgeneli<br />

ambavi iqneba.<br />

am gogonas maqsimalur komforts<br />

uqmnidnen (isev grigol bakuraZis<br />

Cvenebidan). misi ucxouri<br />

vizitebi uzrunvelyofili iyo da<br />

bavSvs am dros mama zrdida. grigols<br />

dedis funqciebic SeTavsebuli<br />

hqonda. gamokiTxvisas yvela<br />

mowme calsaxad afiqsirebs, rom<br />

Zalian xSirad bavSvis saTanado<br />

movlasTan dakavSirebiT kiTxvis<br />

niSnebi ismeboda. da es grigol<br />

bakuraZisTvis yvelaze mtkivneuli<br />

wertili iyo. is saaTobiT ujda im<br />

medikamentebs, saxis movlis sabavSvo<br />

saSualebebs, pampersebs da sxva<br />

yvelafers. dawvrilebiT kiTxulobda<br />

instruqciebs da imdenad<br />

faqizi iyo Svilis mimarT, rom mis-<br />

Tvis yvelaze mtivneuli es wertili<br />

iyo _ bavSvi unda yofiliyo<br />

janmrTli, movlili da mowesrigebuli.<br />

amitom erT-erTi Txovna, romelic<br />

am ojaxSi Zalian mSvidobianad<br />

gaisma, es iyo, _ bavSvs mimixede.<br />

Zalian kargi, rom es yvelaferi<br />

ase damTavrda da ara cudi SedegiT,<br />

tragediiT. me, rogorc deda<br />

da advokati vgmob Zaladobas, magram<br />

aseTi kategoriis danaSaulze<br />

ase calmxrivad saubari dauSvebelia.<br />

es mamakacsa da umravlesobas<br />

araTanabar mdgomareobaSi agdebs,<br />

faqtobrivad, aravin uyurebs, Tu<br />

riT SeiZleba iyos marTali moZalade,<br />

es brWyalebSi, rasakvirvelia.<br />

mTavaria, rom arc mtkicebulebebs<br />

uyureben, Tu ra iyo am yvelafris<br />

winapiroba. realurad, es<br />

iyo dagegmili danaSauli. mamam,<br />

goCa bakuraZem, gamoZiebas safuZvliani<br />

Cveneba ukve misca. am saqme-<br />

Si yvelaze didi ubedureba is aris,<br />

rom grigolis CvenebiT, garkveuli<br />

periodis ganmavlobaSi, dea<br />

goSxeTeliani mis mimarT piradi<br />

cxovrebis saidumlo informaciebs<br />

agrovebda, aseve masalebs mis<br />

komerciul saqmianobaze. Tavisi<br />

bankis erT-erT TanamSromelTan<br />

erTad grigolis angariSebis gadamowmeba<br />

xdeboda. yovel SemTxvevaSi,<br />

es informacia aqvs Cems klients,<br />

rac mesijiTac dasturdeba.<br />

_ da ras ambobs, ra amoZraveb-<br />

dao?<br />

ledi tukvaZe:<br />

`saxelmwifos mxridan<br />

agresiis Semdeg<br />

bakuraZem cixeSi<br />

TviTmkvleloba scada~<br />

`erTis dacvis<br />

xarjze meoris<br />

diskreditacia ar<br />

unda xdebodes.<br />

vin daicavs<br />

mamakacebis<br />

uflebebs am<br />

qveyanaSi?~<br />

_ waikiTxo meilebi, saqmiani<br />

partniorebis raRac komerciul<br />

saidumloebebze wvdoma gqondes,<br />

es mZime Temaa. aseve misi telefoniT<br />

gadaRebul miwer-mowerebs<br />

ugzavnida megobrebs da eubneboda,<br />

rom amasTan da amasTan kontaqti<br />

aqvso. rogorc ki grigoli<br />

daiZinebda, misi telefoni bolomde<br />

aTvisebuli iyo (misive monayolidan).<br />

ar vici, amis mizezi da mizani<br />

ra iyo. am situaciaSi yvelaze mTavari<br />

aqcenti is aris, rom Cven ukve<br />

oficialurad telefonis daTvalierebas<br />

moviTxovT. amoiRon yvela<br />

is mniSvnelovani mesiji, Canaweri,<br />

rac ki am telefonSia, radgan<br />

SesaZlebelia, saqme exebodes piradi<br />

cxovrebis sagulisxmo detalebs.<br />

gamoZiebisTvis Cven ori mniSvnelovani<br />

mesiji gvaqvs, romelic<br />

grigol bakuraZem 3 ianvars, SemTxvevis<br />

dRes miiRo. es aris dea goSxeTelianis<br />

da erTi mamakacis miwer-mowera,<br />

rodesac deam es mokle<br />

teqsturi Setyobineba dausqrina<br />

da grigol bakuraZes gadmougzavna<br />

(grigolis Cvenebidan). swored<br />

es gaxda 3 ianvris incidentis safuZveli.<br />

grigols ra eqna, sad wasuliyo?<br />

icoda, rom bavSvTan er-<br />

Tad coli absoluturad sxvagan,<br />

konkretul adgilze elodeboda<br />

(esec imave dRis mesijebSi dasturdeba,<br />

werda, rom bavSvTan er-<br />

Tad iq viqnebi da moakiTxe, waiyvaneo).<br />

aRniSnuli esemesis wakiTxvis<br />

Semdeg ki grigol bakuraZe midis<br />

im mamakacTan, manqanaSi isvams da<br />

eubneba, _ wamodi, SevxvdeT dea<br />

goSxeTelianis mamas da vuTxraT,<br />

rom Cems janmrTelobis mdgomareobaze,<br />

seqsualur cxovrebaze dacinva<br />

(rac am mesijis Sinaarsi iyo)<br />

am formiT ar unda xdebodes, ra<br />

vqna, cols amaze policiaSi vuCivloo?<br />

amitom qarTuli mentalitetis<br />

gavleniT mamasTan mivida salaparakod.<br />

swored iq iwyeba incidenti,<br />

romlis audiomasalac arsebobs.<br />

yvela Cveneba, romelic goSxeTelianebs<br />

aqvT micemuli, absoluturad<br />

gansxvavdeba maTi dazianebis<br />

realuri xarisxisgan, aseve audioCanaweris<br />

Sinaarsisgan.<br />

_ iq ra moxda?<br />

_ detalebze saubari ar minda,<br />

dacvas avTenturi monacemebi moepoveba.<br />

viRacam gadawyvita, rom am<br />

saqmeze imuSaos, didi dafinanseba<br />

aiRos da amisTvis problemuri<br />

qeisebi sWirdeba. magram es ar aris<br />

meqanizmi, romliTac ojaxur ZaladobasTan<br />

dakavSirebiT Sss-s axalma<br />

departamentma unda imuSaos.<br />

swored am departamentis Seqmnas<br />

moyva bakuraZis samagaliTod dasja.<br />

amis ukan ki idgnen adamianebi,<br />

romlebic cdilobdnen, rom igi<br />

daesajaT, rogorc grigol bakuraZe<br />

da ara rogorc erTi rigiTi<br />

„moZalade mamakaci”.<br />

ojaxi qveynis yvelaze didi institutia<br />

da Tu realurad ojaxuri<br />

Zaladobaa, aseTi sanqciebiT<br />

ukuSedegebs miviRebT. es kaci sami<br />

weli ijdeba Tu meti xani, miT<br />

ufro Tu es agresia aqvs ojaxis<br />

wevris, meore mxaris mimarT, siZulvili<br />

da Zaladobrivi gamovlineba<br />

kidev ufro gauRvivdeba, iq ki<br />

ar daucxreba.<br />

_ yofili meuRlisa da mamami-<br />

sis mimarT realur Zaladobas ar<br />

hqonda adgili, razedac meore<br />

mxare saubrobs?<br />

_ samives erTi da igive xarisxis<br />

dazianebebi hqonda, mama-Svilsa<br />

da grigols. aq tipuri Sexla-Semoxla<br />

iyo, mama modis da gawev-gamowevaa.<br />

10 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


_ amas ra reagireba moyva?<br />

_ grigols sapatimro giravnoba<br />

Seufardes. iqve daakaves, SemTxvevis<br />

adgilidan ar gaqceula, wamebSi<br />

moxda es yvelaferi. Tanac iq<br />

arasrulwlovani bavSvi ar yofila,<br />

amaze srulad pasuxismgebeli<br />

var. Tumca gamoZieba edaveba, rom<br />

es yvelaferi arasrulwlovnis<br />

TandaswrebiT moxda.<br />

grigol bakuraZe morCilad gareT<br />

elodeboda, Tu ra moxdeboda.<br />

daakaves, iqve Semakavebeli orderi<br />

patrulma gamouwera, waiyvanes<br />

da gamoZieba daiwyes. rogorc<br />

aseTi tipis danaSaulebze xdeba<br />

(msgavsi precedenti Zalian bevria,<br />

dRes gancxadeba SemoaqvT, meuRleebs<br />

uCivian, meore wuTSi an Cvenebas<br />

ar aZleven, an kanoniT gaTvaliswinebul<br />

SeRavaTebs iyeneben<br />

da a.S.), xSirad arasapatimro RonisZiebebi<br />

gamoiyeneba xolme. aqac<br />

ase moxda.<br />

mokled, pirvelma sasamarTlom<br />

patimroba ar Seufarda. prokuraturis<br />

saCivari ar dakmayofilda,<br />

magram sagamoZiebo uwyebam gaasa-<br />

Civra.<br />

aRkveTis RonisZiebis ganxilvis<br />

dros gamovida Tea wulukiani, sax-<br />

gaakeTos da ara ZalmomreobiT<br />

mimarTon qmars an cols, _ dawere<br />

esa Tu is gancxadeba, mas ar Seurigde<br />

da a. S. es gza srul katastrofamde<br />

migviyvans.<br />

ukve bevri qali sargeblobs am<br />

realobiT da bevri mamakaci iZulebulia,<br />

bolomde cixeSi rom ar<br />

wavides, daTmos qoneba, mTeli cxovreba<br />

da raRacebze daTanxmdes.<br />

axla miTxariT, narkomanis daWeriT<br />

problema mowesrigda? gamosavali<br />

xom iqac marto metadonis<br />

programa ki ara, sareabilitacio<br />

centrebia da qveyana aseTi socialuri<br />

momsaxurebiT savse unda iyos.<br />

aseve unda iyos ojaxur frontzec<br />

da ara dana-CanglebiT damdgari<br />

prokurorebi wyvetdnen<br />

yvelafers.<br />

_ bolo sasamarTlom konkre-<br />

tulad ra gadawyvetileba miiRo?<br />

_ orTviani patimroba Seufarda.<br />

amis Semdeg cixeSi myof bakuraZes<br />

kidev erTi Semakavebeli orderi<br />

gamouweres daudasturebeli<br />

monacemis safuZvelze. mokled,<br />

mosamarTleebs pirdapiri davaleba<br />

aqvT micemuli, _ daiWireT!.. es<br />

Zalian cudi precedentia da cudad<br />

damTavrdeba, radgan saxelmwi-<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

da gamesaubron. mzad var, masalebi<br />

vaCveno, Tu rogor xdeboda<br />

Tveebis manZilze Cemi SantaJi piradi<br />

cxovrebiT, Cemi janmrTelobis<br />

mdgomareobiT. moisminon es audiofirebi,<br />

esemesebi waikiTxon,<br />

eqspertebi, maTi fsiqologebi Car-<br />

Ton da saboloo gadawyvetileba<br />

mere miiRono.<br />

am qveyanaSi amis gakeTeba ase<br />

rTulia? magram amaze ar modian.<br />

_ gamosavali ra aris?<br />

_ faqtobrivad, es ojaxi fsiqikur<br />

aSlilobamde miiyvanes. amitom<br />

mTeli es procesi mxolod<br />

samarTlebriv CarCoSi unda gadavides.<br />

am wnexisgan prokuraturac,<br />

sasamarTloc unda ganTavisufldes.<br />

viTom evrostandartebs asruleben<br />

da stambulis konvenciac<br />

beWebze dades. sanam maRalCinosnebi<br />

msgavs gancxadebebs gaakeTeben,<br />

im stambulis gzaze mimaval naxevarmilionian<br />

emigracias am qveyanaSi<br />

jer saTanado pirobebi Seuqmnan<br />

da mere ifiqron konvenciebze.<br />

erTis dacvis xarjze meoris<br />

diskreditacia ar unda xdebodes.<br />

vin daicavs mamakacebis uflebebs<br />

am qveyanaSi?<br />

mTavari bavSvis mdgomareobaa, amas<br />

rom ver Seveguebi, saxelmwifom<br />

amisTvis unda damiWiros? ar unda<br />

mkiTxon mainc, Tu ra mWirs da ra<br />

momividao? - meubneba Cemi dacvis<br />

qveS myofi.<br />

Tavis mxriv, dea goSxeTeliani,<br />

romelic yofil meuRles masze ZaladobaSi<br />

adanaSaulebs, gancxadebas<br />

avrcelebs da sazogadoebasa<br />

da xelisuflebas daxmarebas sTxovs.<br />

rogorc dea goSxeTelianis gancxadebaSia<br />

aRniSnuli, yofili meuRlis<br />

mxare cdilobs SeuzRudos<br />

sityvisa da gamoxatvis Tavisufleba,<br />

ra mizniTac Sss-s saCivrebiT<br />

mimarTaven. dea goSxeTelianis<br />

gancxadebiT, yofili meuRlis mxare<br />

Semakavebeli orderebis gacemasa<br />

da misTvis sajaro gancxadebebis<br />

gakeTebis akrZalvas iTxovs:<br />

„minda, sazogadoeba da xelisufleba<br />

saqmis kursSi Cavayeno, rom<br />

bolo kvirebis ganmavlobaSi mikav-<br />

Sirdebian Sinagan saqmeTa saministros<br />

policiis ganyofilebebidan<br />

da matyobineben, rom Cem mimarT<br />

Cemi yofili meuRlis mxare sa-<br />

Civrebs wers, TiTqos maT sajar-<br />

misi naxvis SesaZlebloba. rogorc<br />

gairkva, kanonmdeblobiT, aqvs mamas<br />

ufleba, ase moiqces. iyo<br />

Zalian bevri muqara, rogorc Cemi,<br />

aseve Cemi ojaxis wevrebis mimarT.<br />

sul mimeorebdnen, rom arian mdidrebi,<br />

aqvT fuli da rogorc endomebaT,<br />

ise iqneba kanonic...<br />

aseve sul trabaxobdnen, rom<br />

hyavdaT sxvadasxva Tanamdebobaze<br />

megobrebi. me Cems yofil meuRles-<br />

Tan ukve daSorebuli viyavi. maTi<br />

mxridan muqarisa da daSinebis Semdeg<br />

SemiTanxmdnen, rom Tu or<br />

dRes moviTxovdi, bavSvs maCvenebdnen<br />

xolme, Tu arada, wlebi marbeninebdnen<br />

sasamarTloSi meurveobis<br />

sakiTxze, wlebi gamawvalebdnen<br />

da mec ar meqneboda amis arc<br />

resursi da am wlebis manZilze<br />

arc bavSvis naxvis SesaZlebloba.<br />

iZulebuli gavxdi, amaze davTanxmebuliyavi,<br />

radgan Cemi cxovrebis<br />

TiToeuli wuTi da wami Cems<br />

Svils ekuTvnis. imasac vgebulob,<br />

rom am TemiT manipulirebasac<br />

apireben. Tumca kidev vimeoreb: me<br />

maqvs sapatrulo policiis oqmebi,<br />

romlebic Sedgenilia sasamarTlomde,<br />

sadac dafiqsirebulia,<br />

`viRacam<br />

udanaSaulobis<br />

prezumpciis darRveviT<br />

gadawyvita, rom<br />

grigoli damnaSaved<br />

gamoecxadebina~<br />

alxo damceli, mokled, bevri piri,<br />

visac ki ar ezareboda da moiTxova,<br />

rom saswrafod gadaexedaT pirveli<br />

instanciis gadawyvetilebisTvis,<br />

_ es kaci moZaladea da dasajeTo.<br />

saxalxo damcvelsac daaxloebiT<br />

msgavsi mowodeba hqonda.<br />

ori kviraa, patimari SimSilobs,<br />

uwyebaTa pirveli pirebi masTan<br />

Sesvlas da gasaubrebas iTxoven.<br />

maxsovs, uCa nanuaSvilis araCveulebrivi<br />

precedentebi, romelsac<br />

arc erT patimarze ar daezara,<br />

piradad mivida da Sexvda maT, situaciebSi<br />

piradad bolomde gaerkvia.<br />

amitom viTxovT dRevandeli<br />

saxalxo damcvelis CarTulobas.<br />

maT eqspertebTan davsxdeT, dacvam<br />

Tavisi argumentebi warmoadginos,<br />

radgan am SemTxvevaSi yvela<br />

instituti procesSi cudad ereva.<br />

ojaxis institutze saubari daviwye<br />

da Cven bolos imdens gavakeTebT,<br />

rom ojaxi aRar darCeba.<br />

es instituti ki ar unda vangrioT,<br />

unda vaSenoT da Tu es kaci<br />

moZaladea, sami wliT cixeSi gamoketvis<br />

mere amaze uaresi ar iqneba?<br />

wlebis mere rom iqidan gamovardes<br />

da uaresi danaSauli Caidinos,<br />

mere sad midixarT? departamentebis<br />

Seqmnasa da ase Zaladobrivad<br />

gadawyvetilebebis miRebas,<br />

ar sjobia, gamoyoT specialuri<br />

fsiqologebi, gamoiyos resursi da<br />

a. S.<br />

religiuri damokidebulebis<br />

adamianebTan eklesia iyos CarTuli,<br />

Seiswavlon es yvelaferi, radgan<br />

msgavsi problemebis dros marto<br />

erTi mxare ar aris xolme yvelaferSi<br />

damnaSave. saxelmwifom am<br />

mimarTulebiT xom SeiZleba rame<br />

fos mxridan wamosuli agresiis<br />

gamo, am biWma sakuTar Tavs lamis<br />

ganaCeni gamoutana, man cixeSi<br />

TviTmkvleloba scada. rom ara<br />

sasjelaRsrulebis departamentis<br />

TanamSromlebi, maTi operatiuloba,<br />

es mcdeloba Zalian cudi SedegiT<br />

damTavrdeboda.<br />

imdeni gaakeTes, rom grigolis<br />

janmrTeloba realuri safrTxis<br />

qveS dadga. aq ar vlaparakob fsiqologiur<br />

problemebze, janmrTelobis<br />

sxva problemebzea saubari.<br />

gamokvleva daiwyes da daadgines,<br />

rom mis mdgomareobaSi SimSiloba<br />

yovlad dauSvebelia, Tu komaSi Cavarda...<br />

xalxno, sad varT, am fonze mis<br />

ra fsiqiatriulSi gadayvanazea<br />

saubari? es romc gvWirdebodes, am<br />

mimarTulebiT namdvilad ar wavalT.<br />

mTavaria, SimSiloba Sewyvitos<br />

da amisTvis Sexvedras moiTxovs.<br />

erTi adamianis sicocxle da<br />

janmrTeloba imad ar Rirs, rom<br />

uwyebebis pirveli pirebi uSualod<br />

Sexvdnen da daelaparakon?<br />

Saqris glukoza maqsimalurze aqvs<br />

aweuli, radgan ukve 11 dRea, Sim-<br />

Silobs. 32 wlis biWis janmrTeloba<br />

da sicocxle amis fasad ar<br />

Rirs, rom ori wuTi gamoyon da<br />

Sexvdnen?<br />

grigoli mzad aris, mtkicebulebebi<br />

gadasces da moyves, Tu<br />

rogor moxda es yvelaferi.<br />

_ amaze ras pasuxoben?<br />

_ maTi warmomadgenlebi Sedian,<br />

romlebsac grigoli eubneba, _<br />

Tqven CemTvis brali ar dagidevT,<br />

is adamianebi xarT, romlebmac me<br />

moZaladed gamomacxadeso; amitom<br />

movidnen pirveli pirebi, Semxvdnen<br />

Tu gamokvleuli iqneba yvela<br />

mtkicebuleba, sasamarTlos sruli<br />

STabeWdileba Seeqmneba, Tu ra<br />

moxda sinamdvileSi da rom es yvelaferi<br />

provocirebuli, dadgmuli<br />

danaSaulia. miuxedavad imisa,<br />

rom bevri lanZRva-gineba miviRe<br />

(Cemze ganxorcielebul zewolazec<br />

gamoZieba dawyebulia), msurs<br />

giTxraT, rom saqme Cveni gamarjvebiT<br />

Tu dasruldeba, realurad, am<br />

saqmes gamarjvebuli ar eyoleba;<br />

es CemTvisac wagebuli saqme iqneba,<br />

radgan yvelaze did Rirebulebas,<br />

arasrulwlovani bavSvis interesebs<br />

davazaralebT rogorc<br />

dedis, aseve mamis mxare.<br />

Zalian bevri aseTi saqme mqonia,<br />

rodesac Serigebulan da dRes<br />

bednierad cxovroben. gamoZiebas<br />

saSualeba mivceT daadginos, sinamdvileSi<br />

ra moxda, marto erTi<br />

mxare damnaSave ar aris xolme. am<br />

kacis ase daundoblad diskreditaciasac<br />

nu movaxdenT.<br />

Cven mtkicebulebebis mopovebis<br />

procesSi varT. gamoZieba dasruldeba<br />

da 12 marts pirveli<br />

sasamarTlo sxdomaa.<br />

am adamianebma aucileblad arasrulwlovani<br />

bavSvis interesebze<br />

unda ifiqron. ojaxis SenarCuneba<br />

SesaZlebeli iqneba Tu ara, nebismier<br />

SemTxvevaSi bavSvi jansaR<br />

garemoSi unda gaizardos. mTelma<br />

qveyanam gamofenil TeTreulze ar<br />

unda isaubros. grigoli mzad aris,<br />

rom bavSvs deda zrdides, Tu,<br />

rasakvirvelia, es SeuZlia. magram<br />

Svili sufTa, janmrTel da jansaR<br />

garemoSi unda izrdebodes. grigoli<br />

ambobs, bavSvi zemoT-qvemoT<br />

varbenino, ase ar gamovao; CemTvis<br />

od vayeneb Seuracxyofas da mizani<br />

am yvelafris aris is, rom gamoices<br />

Semakavebeli orderebi. aqvT<br />

axali strategia, raTa Cemze statistikurad<br />

bevri Semakavebeli<br />

orderi dagrovdes. Semdeg surT<br />

sasamarTloSi bavSvis meurveobis<br />

sakiTxSi gamoiyenon es orderebi,<br />

TiTqos, cudi deda var, ver vzrdi<br />

bavSvs da TiTqos, fsiqologiurad<br />

vZaladob Cems yofil<br />

meuRlesa da misi mxaris warmomadgenlebze.<br />

amis mtkicebuleba maTi<br />

mxridan ki iqneba is, rom Turme<br />

Cemze dawerilia bevri Semakavebeli<br />

orderi. es yovelive aris Cemi,<br />

rogorc saqarTvelos moqalaqis,<br />

diskreditacia da konstituciiT<br />

moniWebuli sityvisa da gamoxatvis<br />

Tavisuflebis SezRudva, amiT<br />

cdiloben gamaCumon da Tavad iyvnen<br />

momgebian poziciaSi. es binZuri<br />

qmedebebi Tavs magrZnobinebs daucvelad,<br />

Tumca mjera da imedi<br />

maqvs samarTliani sasamarTlosi<br />

da im uwyebebis samarTlianobis,<br />

visac es saqmeebi exeba.<br />

aqve minda ganvmarto, Tu ratom<br />

Sevida sasamarTloSi Cemi sarCeli<br />

da Semdgom, noembris TveSi, sasamarTlos<br />

gadawyvetileba, romli-<br />

Tac me bavSvis naxvisTvis momeca<br />

morigebis aqtiT kviraSi 2 dRe.<br />

sasamarTlomde 4-jer myavs sapatrulo<br />

policia gamoZaxebuli,<br />

roca me bavSvs mimalavdnen, ar mayolebdnen,<br />

matyuebdnen mis adgilsamyofels,<br />

mizRudavdnen masTan<br />

kontaqts. arsebobs Sesabamisi mtkicebulebebi<br />

da oqmebi. iyo faqti,<br />

rom bavSvi sabavSvo baRidanac<br />

gaiyvanes da erT Tvemde sofelSi<br />

hyavdaT. me SezRuduli mqonda<br />

rom me Cemi Svili „momtaces” da<br />

cdilobdnen, CemTvis daemalaT.<br />

dRes Cemi Svili Cem gverdiTaa da<br />

mas veravin damaSorebs.<br />

minda, sworad gaigos sazogadoebam,<br />

me Cemi Svilis naxvaze da<br />

mis CemTan yofnaze ar miTqvams uari,<br />

es iyo muqarisa da zewolis<br />

Sedegad warmoTqmuli Tanxmoba,<br />

rom me ori dRec makmayofilebda<br />

misi naxvisTvis. muqarisa da zewolis<br />

Sedegi 2018 wlis 3 ianvars sazogadoebam<br />

ixila _ Cemi yofili<br />

meuRle momivarda saxlSi, sastikad<br />

gamisworda fizikurad arasrulwlovani<br />

Svilis TandaswrebiT<br />

da aseve sastikad scema Cemi ojaxis<br />

wevric, mSobeli mama. marTalia,<br />

dRes Cemi yofili meuRle patimrobaSia,<br />

Tumca procesi dRemde<br />

mimdinareobs da mjera samarTliani<br />

sasamarTlosi.<br />

ra gaxldaT Cemi ojaxis dangrevis<br />

mizezi?! fizikuri Zaladoba,<br />

daundoblad cema bavSvis TandaswrebiT,<br />

aseve fexmZimobisas daudgeneli<br />

wamlis daleva iZulebis<br />

wesiT, meore Svilze fexmZimobis<br />

dros nerviulobis fonze bavSvis<br />

dakargva, gamudmebuli fsiqologiuri<br />

zewola...<br />

dRes ki me vdgavar am provokaciuli<br />

gamowvevebis winaSe, radgan<br />

yvela frontze mebrZvian misi<br />

mxridan 6 advokati, romlebic yvela<br />

xerxs mimarTaven, raTa me, dazaralebuli<br />

_ moZaladed gamomiyvanon,<br />

manamde ki, am brZolis periodSi,<br />

gamaCumon, SemizRudon sityvisa<br />

da gamoxatvis Tavisufleba”,<br />

_ aRniSnulia dea goSxeTelianis<br />

gancxadebaSi.<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

11


_ diax. saakaSvilis partia jer<br />

Zalian axali warmonaqmni iyo, aravin<br />

icoda, rogor moikrebda Zalebs.<br />

faqtia, rom saakaSvilis personaluri<br />

popularoba sakmaod ma-<br />

Ralia ukrainaSi da poroSenkosTvis,<br />

cxadia, saxifaTo iyo saakaSvili,<br />

romelic garSemo ikrebda<br />

xalxs da, ra Tqma unda, awyobda<br />

misi Tavidan moSoreba. poroSenkos<br />

Zalian dabali reitingi aqvs<br />

da sxva gamowvevebis winaSecaa, sxva<br />

seriozuli moTamaSeebic arian ukrainaSi,<br />

magaliTad, iulia timoSenko,<br />

romelic seriozuli opoziciaa<br />

poroSenkosTvis, saakaSvils<br />

ki Tavisi aqtivobiT SeeZlo kidev<br />

ufro gaeZlierebina opozicia,<br />

radgan misi amomrCeveli araa sxva<br />

opoziciuri partiebis amomrCeve-<br />

rezo SatakiSvili<br />

597 94 42 50<br />

„qronika+~ esaubreba parlamentis<br />

wevrs „nacionaluri moZraobidan”,<br />

qalbaton salome samadaS-<br />

vils:<br />

_ rac moimoqmeda poroSenkom<br />

saqarTvelos mesame prezidentis<br />

winaaRmdeg, yvelam vnaxeT, magram,<br />

Tqveni azriT, misi es nabiji ra<br />

procesebs xdis fardas?<br />

_ is, rac xdeba ukrainaSi da<br />

saqarTveloSi, saerTod, regionSi,<br />

erTian WrilSi unda moviazroT. am<br />

qveynebSi Camoyalibda oligarqiuli<br />

sistema, sadac oligarqebi<br />

floben politikur Zalauflebas,<br />

oligarqiuli interesebi Serwymulia<br />

saxelmwifo Zalauflebas-<br />

Tan. am sistemas aucileblad unda<br />

daupirispirdes xalxis Zala, xalxis<br />

xma. oligarqebi yovelTvis mo-<br />

Zebnian saerTo enas politikur da<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

miayenebs „qarTul ocnebas”, maT<br />

Soris, sagareo asparezzec.<br />

_ da ra, yofili premier-min-<br />

istri merabiSvili rom cixeSi<br />

hyavs gamomwyvdeuli, ra xdeba?<br />

Tavidan yvelas egona, rom ivaniS-<br />

vili ar Seexeboda dedaqalaqis<br />

arCeul mers, yofil premiers,<br />

radgan es dartymas miayenebda<br />

maT, gamoiwvevda dasavleTis reaqcias<br />

da es faqtori Semakavebeli<br />

iqneboda misTvis, magram mox-<br />

da is, rom mSvenivradac daiWira,<br />

gamoketa cixeSi da arc dasavle-<br />

Tis mZafri reaqcia mohyolia,<br />

SeSfoTebiT dakmayofildnen.<br />

_ dasavleTis berketebi ama Tu<br />

im qveynis xelisuflebaze SezRudulia,<br />

garda amisa, rodesac igive<br />

ukrainaSi iulia timoSenko daapatimres,<br />

maSin evropam radikalur<br />

moldova, marTlac Camoyalibda<br />

raRac aseT politikuri mmarTvelobis<br />

formad, romelic seriozul<br />

problemebs uqmnis am qveynebis<br />

ganviTarebas, rogorc moklevadian,<br />

ise grZelvadian perspeqtivaSi.<br />

_ rodesac vambobT, rom ivaniSvils<br />

ar awyobs saakaSvili cix-<br />

eSi, es efuZneba ivaniSvilis im Si-<br />

Sebs, romelic mas aqvs rom safr-<br />

Txe Seeqmneba mis Zalauflebas,<br />

magram Tqven cota gadaWarbebu-<br />

lad ar geCvenebaT misi es SiSebi?<br />

rogor fiqrobT, saakaSvilis<br />

saqa<br />

qarTveloSi dapatimrebis Sem-<br />

TxvevaSi agordeboda ki iseTi<br />

saprotesto talRa, romelic safrTxes<br />

Seuqmnida mis Zalaufle-<br />

bas?<br />

_ ase saubari rTulia, magram<br />

`qarTuli ocneba~ _<br />

es aris Senelebuli<br />

moqmedebis proeqti,<br />

rom es qveyana<br />

sabolood daubrundes<br />

ruseTis orbitas~<br />

bizneselitebTan, magram Znelia,<br />

ver iyidian TiToeul moqalaqes<br />

da es moqalaqeebi, adre Tu gvian,<br />

ajanydebian da Seasusteben oligarqebis<br />

xelisuflebas. swored<br />

amitom arian oligarqebis, maT<br />

Soris, poroSenkos mTavari samizne<br />

is politikosebi, romelTac<br />

aqvT unari, mimarTon xalxs da axerxeben<br />

xalxis masebis mobilizebas.<br />

saakaSvili ukrainaSi iyo da<br />

aris aseTi moTamaSe.<br />

_ saqarTvelodanac swored<br />

magitomaa gandevnili, rom mas<br />

SeeZlo xalxis quCaSi gamoyvana.<br />

12<br />

li. magaliTad, saakaSvilis amomrCeveli<br />

araa timoSenkos amomrCeveli<br />

da saakaSvili, realurad,<br />

damatebiTi xmebis momtani iyo opoziciisTvis.<br />

swored amitom, poroSenko<br />

Seecada, ZirSive CaexSo es<br />

politikuri moZraoba da saakaSvili<br />

ganedevna, erTi mxriv, qveynidan<br />

da meore mxriv, politikuri<br />

velidan.<br />

_ poloneTSi gandevnamde mas<br />

sxva gegmebi hqonda saakaSvilis<br />

mimarT, aRZra saqme, surda misi<br />

dapatimreba, cixeSi gamomwyvdeva,<br />

rac ver moaxerxa da rac bolos<br />

moimoqmeda, misi mxridan xom ar<br />

iyo erTgvari ukandaxeva _ said-<br />

anac Sevida ukrainaSi, iq gauSva.<br />

_ me mgoni, poroSenkos, iseve<br />

rogorc ivaniSvils, Zalian kargad<br />

esmis, rom saakaSvilis cixeSi gamomwyvdeva<br />

damazianebeli iqneba<br />

maTTvis, rogorc sagareo, ise sa-<br />

Sinao frontze da ar sWirdebaT<br />

saakaSvili cixeSi da maT ufro<br />

awyobT gadawyvetileba, romelic<br />

gandevnis, aiZulebs saakaSvils, iyos<br />

devnilobaSi. amgvarad, naklebad<br />

mwvave iqneba maTTvis es problema.<br />

vfiqrob, rom saqarTvelosa<br />

da ukrainis xelisuflebebi garigdnen,<br />

arc erT maTgans ar undoda,<br />

saakaSvili maT cixeSi yofiliyo.<br />

ar awyobdaT es politikurad<br />

da poloneTSi misi gandevnis gadawyvetileba<br />

orivesTvis misaRebi<br />

iyo.<br />

_ im dRes, rodesac is polo-<br />

neTSi gandevnes, saqarTveloSi<br />

vrceldeboda informacia, rom<br />

iyo misi aq gadmocemis mcdelo-<br />

ba, rasac mohyva aseve daudastu-<br />

rebeli informaciis gavrceleba,<br />

rom ivaniSvilma Tqva uari ri mis<br />

miRebaze da Semdeg gauSves polo-<br />

neTSi. am informaciiT, ivaniS-<br />

vili, erTgvarad, pozitiuradac<br />

ki Cans, ar emeteba saakaSvili cix-<br />

isTvis.<br />

_ biZina ivaniSvils mixeil saakaSvilis<br />

dapatimreba ar unda sakuTari<br />

interesebidan gamomdinare.<br />

yofili prezidentis cixeSi<br />

Casma Zalian seriozul dartymas<br />

zomebs mimarTa da ukrainasTan SeaCera<br />

asocirebis xelSekrulebaze<br />

molaparakebebi. es iyo, faqtobrivad,<br />

sanqcia, ramac Seaferxa ukrainis<br />

integracia evropaSi, rasac<br />

Semdeg mohyva ianukoviCis cnobili<br />

gadawyvetilebebi da, realurad,<br />

maidani. am SemTxvevis Semdeg, evropul<br />

wreebSi azri gaiyo imis<br />

Sesaxeb, ramdenad swori iyo reagirebis<br />

is forma. bevrs miaCnda,<br />

rom evrokavSirs timoSenkos gamo<br />

ar unda Seewyvita molaparakebebi<br />

ukrainasTan da maSin SeiZleboda<br />

ufro rbilad wasuliyo ukrainis<br />

ukanaskneli wlebis istoria.<br />

_ magis gamoZaxilic xom ar<br />

aris is, rom iq Tu mag sanqciebs<br />

mimarTes timoSenkos SemTxvevaSi,<br />

aq ugulavas, merabiSvilis, axalaias,<br />

sxva politpatimrebis arsebobis<br />

miuxedavad Cven vizaliber-<br />

alizaciac ki mogvces?<br />

_ diax, garkveulwilad. evropas<br />

kargad esmis, rom is ar aris<br />

erTaderTi moTamaSe am regionSi<br />

da rogorc ki aq poziciebs Tmobs,<br />

amiT momentalurad sargeblobs<br />

sxva geopolitikuri moTamaSe _<br />

ruseTi da imwamsve iZlierebs<br />

poziciebs. dasavleTSi, garkveulwilad,<br />

midgoma Camoyalibda, rom<br />

pozitiuri TanamSromlobis gziT<br />

SeiZleba, ufro mets miaRwio,<br />

ufro meti zewolis berketi gqondes,<br />

vidre sxva gziT. merabiSvilis<br />

saqmeze ukve arsebobs strasburgis<br />

gadawyvetileba da es sakiTxi<br />

ukve Sevida diplomatiuri<br />

molaparakebebis dRis wesrigSi. is,<br />

rom arsebobs strasburgis gadawyvetileba<br />

am saqmeze, TavisTavad,<br />

ukve es faqtia zewola.<br />

_ ra Sansi, perspeqtiva rCeba<br />

brZolis velidan gaZevebul<br />

saakaSvils? Cven vnaxeT, rodesac<br />

mas saqarTvelodan wasvla mouwia,<br />

amiT mxolod misi partia dazar-<br />

alda, axla ramdenad moaxerxebs<br />

is ukrainis procesebSi aqtiurad<br />

monawileobas iq yofnis gareSe?<br />

gasagebia, Tanamedrove teqnol-<br />

ogiuri saSualebebi garkveuli<br />

doziT iZleva procesebSi CarT-<br />

vis saSualebas, magram...<br />

_ diax, Tanamedrove teqnologiebi<br />

iZleva amis saSualebas, magram<br />

cxadia, sxva aris, rodesac liders<br />

aqvs SesaZlebloba, uSualod<br />

iurTierTos xalxTan. poroSenkos<br />

am gadawyvetilebas gaRizianeba<br />

mohyva ukrainul sazogadoebaSi<br />

da es gadawyvetileba rom namdvilad<br />

ar waadga mis imijs dasavleT-<br />

Si, yvelam dainaxa. saakaSvili, rogorc<br />

Tavad ambobs, apirebs distanciurad<br />

gaagrZelos saqmianoba.<br />

mas, ra Tqma unda, axla meti Sesa-<br />

Zlebloba aqvs imoZraos dasavleTSi,<br />

daexmaros regions, rom<br />

dasavleTma adekvaturi politika<br />

SeimuSaos am qveynebTan mimarTebiT.<br />

sagareo frontze mas axla<br />

ufro metis gakeTeba SeuZlia, vidre<br />

SeeZlo maSin, rodesac ukrainaSi,<br />

faqtobrivad, mudmivi devnis<br />

reJimSi iyo xelebSeboWili.<br />

darwmunebuli var, is moZebnis sakuTari<br />

SesaZleblobebis imgvarad<br />

gamoyenebis gzas, romelic saukeTeso<br />

iqneba mis mier dasaxuli<br />

miznebisTvis, rac aris am region-<br />

Si demokratiuli sistemebis ga-<br />

Zliereba, oligarqiul mmarTvelobasTan<br />

dapirispireba. oligarqiuli<br />

mmarTveloba am qveynebSi,<br />

rogoricaa saqarTvelo, ukraina,<br />

saakaSvili rCeba Zalian popularul<br />

politikur liderad am qveyanaSi,<br />

yovel SemTxvevaSi, is amomrCevelSi<br />

Zalian didi mxardaWeriT<br />

sargeblobs da Tu is cixeSi<br />

aRmoCndeboda, es mis mxardamWerebs<br />

ufro mZafri protestisken<br />

ubiZgebda. ra masStabis iqneboda<br />

es protesti, axla rTuli gansasjelia,<br />

magram faqtia, rom politikur<br />

cxovrebaSi ukvalod ar<br />

Caivlida.<br />

_ oligarqebi rogorc ukrain-<br />

aSi, ise aq, garkveulwilad xom ar<br />

sargebloben imiTac, rom axla<br />

aSS-s ar scalia am qveynebisTvis?<br />

dakavebuli arian im mZafri SidaproblemebiT,<br />

rac mohyva ruse-<br />

Tis Carevas amerikis arCevnebSi.<br />

qveynis SigniT aqvT bevri ram<br />

gasarkvevi da ar scaliaT CvenT-<br />

vis. faqtia, rom wina wlebisgan<br />

gansxvavebiT, bolo periodSi, aSS<br />

aqtiurad aRar ereva arc saqar-<br />

Tvelos da arc ukrainis ambebSi.<br />

_ ara, amerika rCeba Zalian mniSvnelovan<br />

strategiul mokavSired<br />

orive qveynisTvis. Cven vxedav, rom<br />

am qveynebis samxedro SeiaraReba-<br />

Si, aRWurvaSi, daxmarebaSi amerika<br />

Zalian mniSvnelovan rols TamaSobs,<br />

kongresma didi Tanxebi gamoyo<br />

am qveynebis dasaxmareblad da<br />

12 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


arsebobs TanamSromlobis Zalian<br />

seriozuli formatebi. Tumca<br />

vfiqrob, rom is procesebi, rac<br />

axla midis amerikis SeerTebul<br />

StatebSi, saboloo jamSi, gamoaCens<br />

da cxads gaxdis, rom ideologiuri<br />

dapirispireba dasavleTsa<br />

da ruseTs Soris arsad wasula<br />

da grZeldeba. SesaZloa, aman<br />

garkveuli cvlilebebic gamoiwvios<br />

saqarTvelosTan da ukrainasTan<br />

mimarTebiT. vnaxoT, rogor<br />

dasruldeba es procesi, magram,<br />

yovel SemTxvevaSi imas, rasac Cven<br />

dRes vuyurebT amerikaSi, gamofxizlebis<br />

procesad SeiZleba Cai-<br />

Tvalos, ruseTTan mimarTebiT.<br />

_ anu isini, realurad, axla<br />

acnobiereben ruseTis namdvil<br />

saxes da imas, rac SeuZlia rus-<br />

eTs?<br />

_ 11 seqtembris cnobili teroristuli<br />

Tavdasxmis Semdeg, Zalian<br />

didxans, amerikis safrTxeebis<br />

Sefasebis sistemaSi terorizmi da,<br />

Sesabamisad, sxva regionebi gaxda<br />

prioriteti amerikisTvis, es iyo<br />

maTTvis mTavari gamowveva da ruseTma<br />

am nusxaSi qvemoT Camoinacvla.<br />

ruseTi ukve aRar iyo dapirispirebuli<br />

dasavleTTan, yovel<br />

SemTxvevaSi, deklarirebulad, arc<br />

aranairi ideologiuri baza ar gaaCnda<br />

im etapisTvis da aravin moiazrebda,<br />

rom Sedioda, an hqonda<br />

potenciali, an interesi, rom Sesuliyo<br />

seriozul ideologiur<br />

grZelvadian dapirispirebaSi dasavleTTan,<br />

amerikasTan. aRmoCnda,<br />

rom es molodini mcdari iyo. realurad,<br />

ideologiuri dapirispireba<br />

ruseTsa da dasavleTs Soris<br />

aqaa da viTardeba swored<br />

Cvens qveyanaSi, ukrainaSi, region-<br />

Si. regionSi ruseTis mTavari amocanaa<br />

daamtkicos, rom dasavluri,<br />

demokratiuli, liberaluri sistemebi<br />

ar aris funqcionirebadi,<br />

rom ar arsebobs civilizaciis is<br />

modeli, romelsac SeuZlia iarsebobs<br />

yofil sabWoTa sivrceSi. am<br />

ideologiur dapirispirebaSi ruseTi<br />

demokratias moiazrebs sisusted<br />

da, amave dros, swored<br />

demokratiuli sistemis gamoyenebiT<br />

cdilobs igi manipulirebas<br />

sxva qveynebSi. es moxda amerikaSi,<br />

es xdeba sxva qveynebSic, es<br />

moxda saqarTveloSic. ruseTi demokratias<br />

iyenebs demokratiis winaaRdeg.<br />

es kargad gamoaSkaravda<br />

amerikis arCevnebzec. vfiqrob,<br />

aqedan unda daiwyos raRac gamojanmrTelebis<br />

procesi im TvalsazrisiT,<br />

rom rodesac dainaxav<br />

problemas da daignozi gaqvs, iqidan<br />

iwyeba mkurnalobis procesic.<br />

_ anu seqtembris teraqtisas,<br />

rodesac aSS-m realurad gaiazra<br />

terorizmis safrTxe, im re-<br />

aluri gaazrebisas ukan morCa<br />

sxva safrTxe, kerZod, ruseTis da<br />

ukve axla, kiberTavdasxmis Sem-<br />

deg, gaacnobieres, rasTan da<br />

visTan aqvT saqme?<br />

_ diax, isini dganan Tanamedrove<br />

gamowvevebis winaSe, romelsac<br />

maT ruseTi uqmnis.<br />

_ da dRes, rodesac isini amx-<br />

ela gamowvevis winaSe dganan, da<br />

gasarkvevi aqvT, ramdenad iyo<br />

Careuli ruseTi maT arCevnebSi<br />

da TviTon am procesSi maTi<br />

dRevandeli prezidenti trampi,<br />

ar scaliaT saimisod, rom mixe-<br />

don ukrainas, saqarTvelos, ri-<br />

Tac sargebloben ivaniSvilic,<br />

poroSenkoc.<br />

_ ara, me ase ar vityodi, imitom<br />

rom es ideologiuri dapirispireba,<br />

romelic gamoaSkaravda<br />

ruseTsa da amerikas Soris, Cvenc<br />

gvexeba, imitom rom Seexeba swored<br />

demokratias da demokratiuli<br />

sistemis arsebobas am regionSi.<br />

amitom me vfiqrob da darwmunebuli<br />

var, rom am mimdinare gamowvevebis<br />

fonze, Cvens qveynebSi<br />

demokratiisa da demokratiuli<br />

mmarTvelobis xelSewyoba amerikis<br />

prioritetad darCeba. minda, kidev<br />

erTxel vTqva: me ver vxedav, rom<br />

dRes am regionSi amerikis interesebi<br />

Sesustebulia. amerika imitom<br />

aris globaluri moTamaSe da<br />

zesaxelmwifo, rom aqvs strategiuli<br />

interesebi, romelic ar<br />

qreba.<br />

_ geTanxmebiT, me imas ar vambob,<br />

rom amerikis myarma insti-<br />

tutebma xeli aiRes saqarTvelos<br />

mxardaWeraze, an TanamSromlobis<br />

dawyebuli formatebi gzaSi miatoves,<br />

laparakia uSualod prez-<br />

identis administraciaze. rog-<br />

orc wina prezidentebi ereodnen<br />

aqtiurad, amas ver vxedavT dRes.<br />

_ aSS-s yvela prezidents Tavisi<br />

prioritetebi, Tavisi dRis wesrigi<br />

aqvs. Tu imas vambobT, rom<br />

rogorc iyo buSebis mmarTvelobisas<br />

msoflioSi demokratiis mxardaWera<br />

prioriteti, dRes ase<br />

marTlac araa trampis adminis-<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

`biZina ivaniSvils<br />

mixeil saakaSvilis<br />

dapatimreba ar unda<br />

sakuTari<br />

interesebidan<br />

gamomdinare.<br />

yofili prezidentis<br />

cixeSi Casma Zalian<br />

seriozul dartymas<br />

miayenebs `qarTul<br />

ocnebas~, maT Soris,<br />

sagareo asparezzec~<br />

traciis pirobebSi da amaSi, garkveulwilad,<br />

dageTanxmebiT. amerikeli<br />

amomrCevlis dakveTa iyo<br />

Sidaproblemebis mogvareba, maT<br />

Soris, ekonomikuri problemebis<br />

gadaWra. trampi movida swored im<br />

dapirebebiT, rom saxelmwifo politikas<br />

moargebs Cveulebrivi adamianis<br />

saWiroebebs. amitom mis-<br />

Tvis prioriteti ekonomikaa da sagareo<br />

politikasac ufro pragmatulad,<br />

iqidan gamomdinare udgeba,<br />

ra Sedis amerikis ekonomikur<br />

interesebSi.<br />

_ rodesac Cven vsaubrobT am<br />

xelisuflebis mavneblobaze, aris<br />

is sakiTxebi, problemebi, romel-<br />

sac yoveldRiurad veCexebiT ma-<br />

Ti gamoisobiT, magram gacilebiT<br />

didia is ubedureba, rac moxda<br />

maTi xelisuflebaSi yofnisas, sa-<br />

qarTvelo gaqra msoflio rukidan,<br />

rogorc saerTaSoriso moTamaSe.<br />

dartyma miadga qveynis sa-<br />

gareo kurss, bundovani gaxda sa-<br />

gareo veqtori, araferi keTdeba<br />

natoSi integraciis Tvalsazri-<br />

siT. vizaliberalizaciac ufro<br />

isev evropis SemoCeCebulia, vi-<br />

dre amaTi Zalisxmevis Sedegi,<br />

rom dasavleTs mTlad ruseTisT-<br />

vis ar daeTmo regioni. rogor<br />

fiqrobT, ase gagrZelebis SemTxvevaSi,<br />

Semdegi gaCereba ra iqne-<br />

ba?<br />

_ sagareo frontze veraferi<br />

moxdeba iseTi, rac gamijnulia<br />

qveyanaSi mimdinare procesebisgan.<br />

dRevandeli xelisuflebis gatarebuli<br />

politikis Sedegad saqar-<br />

Tvelo araTu win ver midis, ukve<br />

problemebi eqmneba im sikeTeebsac,<br />

rac miviReT. samwuxarod, vxedavT,<br />

rom kriminaluri viTarebis gamo<br />

da imis gamo, rom saqarTvelo<br />

kriminalur eqsports eweva sazRvargareT,<br />

ukve SeiZleba evropaSi<br />

uvizo reJimis gauqmebaze daiwyos<br />

saubari. is, risTvisac aTi da meti<br />

weli viomeT, ukve safrTxis qveS<br />

daayena am xelisuflebis mier gatarebulma<br />

politikam. imitom rom<br />

esaa xelisufleba, romelic dazavebulia<br />

kriminalTan, ar qmnis im<br />

sistemas, romelic Seakavebs kriminalis<br />

eqsports evropaSi. problemebia<br />

ekonomikaSi, gvaqvs Tavisufali<br />

vaWrobis xelSekruleba<br />

evropasTan, wesiT, qveyanaSi unda<br />

iqmnebodes samuSao adgilebi, vi-<br />

Tardebodes ekonomika, magram aranairi<br />

Sedegi ar aris, saqarTvelo<br />

ekonomikuradac ver viTardeba, da<br />

axla ukve gamoqveynda amerikis<br />

dazvervis samsaxuris angariSi, sadac<br />

miTiTebulia, rom dRevandeli<br />

xelisuflebis mizani aris opoziciis<br />

Seviwroeba da saxelmwifo<br />

zedamxedvelobis institutebis<br />

CamoSla qveyanaSi. anu, faqtobrivad,<br />

mimdinareobs mizanmimarTuli<br />

procesi, romelic angrevs saxelmwifos,<br />

angrevs Cvens ekonomikur,<br />

politikur, socialur struqturebs<br />

da TavisTavad am qveyanas ukve<br />

aRar eqneba potenciali imisTvis,<br />

rom sadme imoZraos, evrokav-<br />

SirSi iqneba Tu natoSi. amis paralelurad,<br />

Zalian nelTbilad, diax,<br />

isev saubroben imaze, rom diax,<br />

Cven gvinda nato, Cven gvinda evrokavSiri.<br />

_ mase cariel Tqmas win ra<br />

udgas?<br />

_ diax, Tqmas win ra udgas da<br />

amis garda, am qveyanaSi umravlesobas<br />

unda evrokavSirsa da nato-<br />

Si gawevrianeba da ra Tqma unda,<br />

nebismieri adamiani, vinc Riad ityvis,<br />

rom am mizans upirispirdeba,<br />

ganwirulia politikuri kraxisTvis.<br />

Cven vxedavT, rom igive ruseT-<br />

Si Cveni politikosebis yvela viziti,<br />

madloba RmerTs, jerjerobiT,<br />

qarTveli xalxisgan isjeba.<br />

qarTveli xalxi aris brZeni da<br />

icis mteri da moyvare.<br />

_ erTi mxriv, mag survilTan<br />

ar Sedian winaaRmdegobaSi, Tan<br />

aranair Zalisxmevas ar iTxovs<br />

Tqvan, rom undaT nato, evrokav-<br />

Siri da rac mTavaria, swored ama-<br />

Sia maTi mTavari mavneblobac, maT<br />

gadasarevad ician, rom rodesac<br />

adamianebs amianebs raRac mravali wlis<br />

manZilze esmiT da ar xdeba, es<br />

iwvevs imedgacruebas da miraJ-<br />

uls xdis natosa da evrokavSirs.<br />

esec xom araa swored maTi amoca-<br />

na, miraJad aqcion nato?<br />

_ ki, ra Tqma unda, es angrevs<br />

rwmenas da zustad magitom „qarTul<br />

ocnebas” aranairad ar miviCnev<br />

prodasavlur politikur Zalad.<br />

„qarTuli ocneba” _ es aris<br />

Zalian Senelebuli moqmedebis da<br />

efeqtis proeqti, rom es qveyana<br />

sabolood daubrundes ruseTis<br />

orbitas. me ar miviCnev „qarTul<br />

ocnebas” realurad im miznebisa da<br />

amocanebis gamtarebel politikur<br />

Zalad, romelic maT aqvT deklarirebuli.<br />

maT arc hqondaT<br />

sxva gamosavali, maT unda moeweraT<br />

xeli asocirebis xelSekrulebaze,<br />

imitom rom es maT momzadebuli<br />

miiRes memkvidreobiT, maT<br />

ar hqondaT sxva Sansi, rom ar gaeformebinaT<br />

is, rac daxvdaT, rac<br />

miiRes memkvidreobiT. axla 6 weli<br />

gavida da vxedavT, rom araferi axali<br />

ar iqmneba da rac daxvdaT,<br />

nel-nela mimdinareobis imis Camo-<br />

Sla. rodesac premier-ministri<br />

davosSi acxadebs, rom demokratia<br />

aris qveynis Tavdacvis mTavari<br />

sistema da swored demokratia uzrunvelyofs<br />

qveynis natoSi integracias,<br />

albaT, unda esmodes, rom<br />

paralelur reJimSi qveyanaSi<br />

damoukidebeli mediis devna, prodasavluri<br />

opoziciis devna, saxelmwifo<br />

zedamxedvelobis institutebis<br />

CamoSla, politpatimrebisa<br />

da politdevnilebis arseboba<br />

ar uwyobs xels demokratiis<br />

ganmtkicebas.<br />

_ kriminalis eqsporti axse-<br />

neT, am procesSi cxadia, Tavisi<br />

wili pasuxismgebloba ekisreba<br />

xelisuflebas, imitom rom qveya-<br />

naSi araa normaluri cxovrebis,<br />

muSaobis pirobebi da xalxi maso-<br />

brivad garbis, magram Tu gaviTvaliswinebT<br />

swored krimina-<br />

lis eqsportis masStabs, Cndeba<br />

sxva eWvic, xom ar gvaqvs saqme<br />

raRac sxva fenomenTan? rodesac<br />

ase erTbaSad Tavi Seircxvines ge-<br />

rmaniaSi, SveicariaSi, ager ital-<br />

iaSi axal saketebs igoneben da<br />

„antijorjianos” arqmeven, raRac<br />

ufro did procesTan xom ar gvaqvs<br />

saqme, vidre ubralod am xelisuflebis<br />

mavnebluri poli-<br />

tikis rigiT SedegTan?<br />

_ kriminaluri qselebi iqmneba<br />

iq, sadac amis SesaZleblobaa. rogorc<br />

Cans, am qselebs CvenTan advilad<br />

qmnian da, albaT, uvizo mimosvlis<br />

erT-erTi Sedegi isic<br />

aris, rom gaadvilda am xalxis<br />

gadaadgileba da es problema Zalian<br />

male gamovlinda. rac Seexeba<br />

mizezebs, isev xelisuflebis politikas<br />

davadanaSauleb, imitom<br />

rom es aris xelisufleba, romelmac<br />

masobrivi amnistia gamoacxada,<br />

romelic dResac eyrdnoba ar-<br />

Cevnebis dros kriminalur dajgufebebs<br />

da Zalian aqtiurad iyenebs<br />

maT sakuTari politikuri Zalauflebis<br />

SenarCunebisTvis. es aris<br />

xelisufleba, romlis Zalian ma-<br />

Rali eSelonis warmomadgenlebi<br />

SemCneuli arian kriminalur samyarosTan<br />

kavSirSi da cnobilia<br />

maTi kavSirebis Sesaxeb organizebul<br />

TanaSaulTan. ase rom, rodesac<br />

aseTi Semadgenlobis xelisufleba<br />

gyavs saTaveSi, ra Tqma unda,<br />

kriminali gaZlierdeba da es<br />

aris xelisuflebis mier gatarebuli<br />

politikis Sedegi. arsebobs<br />

cirkularuli migraciis proeqti,<br />

romelSic saqarTvelo Tu miiRebs<br />

monawileobas, es SesaZlebels gaxdis,<br />

rom Cvenma moqalaqeebma legalurad<br />

moipovon evropaSi moklevadiani<br />

samuSao ufleba. Tu<br />

saqarTvelo CaerTveba am proces-<br />

Si, garkveuli xalxisTvis garkveuli<br />

pirobebiT iarsebebs evropaSi<br />

muSaobis legaluri ufleba, garkveuli<br />

tipis samuSaoebze. vfiqrob,<br />

rom es asaTvisebeli SesaZleblobaa,<br />

rac SeiZleba meti adamiani,<br />

visac aqvs amis survili da SesaZleboba,<br />

legalurad wavides da<br />

imuSaos. Tumca, ra Tqma unda, mniSvnelovania,<br />

rom aq Seiqmnas samuSao<br />

adgilebi da Cveni moqalaqeebi<br />

aq cxovrobdnen.<br />

13


mixeil basilaZe<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

gagrZeleba. dasawyisi<br />

ix. „qronika+“ #3;4.<br />

saqarTvelos gasabWoebisTvis<br />

mzadeba bolSevikurma ruseTma, jer<br />

kidev, 1920 wlis maisSi daiwyo. ruse-<br />

Tis komunisturi partiis kavkasiis<br />

biuros xelmZRvaneli, sergo orjonikiZe,<br />

moskovisgan daJinebiT iTxovda<br />

saqarTvelos winaaRmdeg samxedro<br />

operaciis Catarebis nebarTvas,<br />

magram saerTaSoriso mdgomareobis<br />

gaTvaliswinebiT, ruseTi am<br />

nabijisgan Tavs ikavebda.<br />

1921 wlis ianvris miwuruls saerTaSoriso<br />

viTareba ruseTis sasargeblod<br />

Seicvala. bolSevikebma,<br />

faqtobrivad, daasrules did britaneTTan<br />

molaparakeba, romelsac<br />

or qveyanas Soris savaWro-ekonomikur<br />

sferoSi mWidro urTierTobis<br />

damyareba unda mohyoloda. am TanamSromlobis<br />

sanacvlod, ruseTi<br />

centralur aziaSi didi britaneTis<br />

interesebs upirobod cnobda. Tavis<br />

mxriv, londoni aRiarebda, rom kavkasia<br />

ruseTis Sida politikis saqmes<br />

warmoadgenda. ruseTma farul<br />

SeTanxmebas TurqeTTanac miaRwia.<br />

aTaTurqis mTavroba saqarTvelos<br />

istoriul kuTxes _ tao-klarjeTs<br />

iTxovda. 1921 wlis ianvarSi sabolood<br />

gairkva, rom Tu TurqeTi ardaganis,<br />

arTvinisa da olTisis olqebs<br />

miiRebda, igi saqarTvelos Zalismieri<br />

gasabWoebis winaaRmdegi ar iqneboda.<br />

28 ianvars saqarTvelos gasabWoebis<br />

sakiTxi sabolood gadawyda. amis<br />

Taobaze stalinma orjonikiZes Sesabamisi<br />

depeSis saSualebiT acnoba:<br />

„cekam miiRo gadawyvetileba gawios<br />

mosamzadebeli muSaoba im varaudiT,<br />

rom SesaZloa saWiro Seiqmnes samxedro<br />

Careva da saqarTvelos okupacia.<br />

gadawyda agreTve SekiTxva gaugzavnon<br />

kavkasiis fronts Cveni samxedro<br />

Zalebis mdgomareobaze, imaze<br />

Tu ra Zalebi dagvWirdeba kidev,<br />

rom ueWvelad davamarcxoT saqar-<br />

Tvelo, Torem trocki irwmuneba,<br />

rom Tqvens frontze Cven erTob<br />

susti varTo. Cems saxelze gamoagzavne<br />

cnoba, SegviZlia Tu ara viqonioT<br />

sruli gamarjvebis imedi Zal-<br />

Ta arsebuli raodenobiT. me da<br />

iliCi veliT Sengan zust, gauzviadebel<br />

cnobebs”.<br />

saqarTvelos okupacia XI wiTeli<br />

armiis Zalebis saSualebiT daigegma,<br />

romlis SemadgenlobaSi, daaxloebiT,<br />

30 aTasi qveiTi jariskaci<br />

da 4 aTasamde cxenosani iricxeboda.<br />

es armia, rusebis garda, sxva nacionalur<br />

nawilebsac aerTianebda.<br />

aq imyofeboda Crdilo kavkasielebisgan<br />

Sedgenili SariaTis kolona;<br />

baqos muslimTa polki; CerqezTa<br />

wiTel partizanTa polki; yazax-Sam-<br />

Sadinis somxuri polki; Cinel moxaliseTa<br />

batalioni.<br />

sergo orjonikiZis iniciativiT,<br />

XI armiaSi qarTuli polkic Camoyalibda,<br />

romelsac giorgi baramiZe xelmZRvanelobda.<br />

polkis komisari<br />

tarasi mgalobliSvili iyo. es nawili<br />

700 kacs iTvlida, aqedan 80%<br />

erovnebiT qarTveli iyo. sayurad-<br />

Reboa, rom qarTulma polkma samxedro<br />

fici baqoSi 1920 wlis 26 maiss,<br />

anu saqarTvelos damoukideblobis<br />

dRes miiRo. ficis teqsti<br />

Semdegi iyo: „Cven pirobas vaZlevT<br />

amierkavkasiis proletariats, mker-<br />

14<br />

diT davicvaT amierkavkasiis mSromelTa<br />

ganTavisuflebis saqme. mivdivarT<br />

ra mxardamxar saxelovani ruseTis<br />

wiTel armiasTan erTad, Cven<br />

davamsxvrevT da gavanadgurebT mSvidobiani<br />

Sromis damonebisa da<br />

Cagvris borkilebs. Cven daSnakebs,<br />

menSevikebsa da mTel burJuaziul<br />

xrovas xelidan gamovtacebT da gavaTavisuflebT<br />

Cvens Zmebs – amierkavkasiis<br />

muSebsa da glexebs.<br />

gaumarjos sabWoTa saqarTvelos da<br />

somxeTs! gaumarjos komunizms!”<br />

qarTulma wiTelma polkma sabrZolo<br />

naTloba 1920 wlis ivlisSi<br />

miiRo. komunistebma es nawili SemaxaSi<br />

azerbaijanelTa antisabWoTa<br />

ajanyebis Casaqrobad gamoiyenes.<br />

1920 wlis meore naxevarSi da 1921<br />

wlis damdegs qarTuli kompartiis<br />

9 aTasi wevridan mniSvnelovani nawili<br />

saqarTvelos farglebs gareT<br />

cxovrobda. respublikis winaaRmdeg<br />

warmoebuli ZirgamomTxreli saqmianobis<br />

gamo saqarTvelos mTavrobam<br />

isini qveynidan gaaZeva. maTma Ziri-<br />

Tadma nawilma sabWoTa azerbaijanis<br />

dedaqalaq baqos Seafara Tavi. swored<br />

es jgufi amzadebda saqarTvelos<br />

winaaRmdeg samxedro intervencias.<br />

am jgufSi Sediodnen l. dumbaZe, g.<br />

sturua, s. mamulia, m. kaxiani, v. ZnelaZe,<br />

e. kvantaliani, v. baxtaZe, n. kiknaZe.<br />

saqarTveloze Tavdasxmamde wi-<br />

Telarmielebs Sesabamisi ideologiuri<br />

damuSaveba utardebodaT. amis<br />

dasturia 1921 wlis Tebervlis<br />

dasawyisSi XI armiis gazeTSi gamoqveynebuli<br />

statia, saTauriT „ajanyebis<br />

win”. am statiaSi ganmartebulia,<br />

Tu ratom iyo saWiro saqarTvelos<br />

winaaRmdeg samxedro operaciis<br />

Catareba: „saqarTveloSi SeWris<br />

sababi SeiZleba gaxdes: 1. mSromel-<br />

Ta masebSi saqarTvelos komunisturi<br />

partiis avtoritetisa da gavlenis<br />

zrda; 2. qveyanaSi Sida krizisis<br />

gamwvaveba; 3. menSevikuri mTavrobis<br />

sijiute urTierTobis mSvidobiani<br />

gziT mogvarebasTan dakav-<br />

SirebiT; 4. saqarTvelos muSaTa da<br />

glexTa masebis mzadyofna burJuaziul-menSevikuri,<br />

antisaxalxo<br />

diqtaturis dasamxobad”.<br />

1921 wlis 11 Tebervals, bolSevikuri<br />

agresiis dawyebisas, lores<br />

raionSi, daaxloebiT, 8-aTasiani qar-<br />

Tuli SenaerTi idga. sasazRvro<br />

sofel voroncovkas misadgomebs 3<br />

aTasi jariskaci amagrebda, Sagalisadaxlos<br />

ubans ki 5-aTaskaciani dajgufeba<br />

icavda. aq iyo me-2 saarmio<br />

brigadis sami polki, erTi saartilerio<br />

polki, kavaleriis ori eskadroni<br />

da saxalxo gvardiis ramdenime<br />

nawili.<br />

samxedro agresia lores raionSi<br />

1921 wlis<br />

16 Tebervals ruseTi saqarTvelos<br />

winaaRmdeg pirdapir samxedro<br />

agresiaze gadmovida. Setevis nebar-<br />

Tva kavbiurom moskovidan, jer<br />

kidev, 14 Tebervals miiRo. saidumlo<br />

Setyobinebas xels Tavad lenini<br />

awerda: „ceka Tanaxmaa, neba darTos<br />

me-11 armias aqtiurad dauWiros mxari<br />

saqarTveloSi momxdar ajanyebas<br />

da daikavos Tbilisi, Tu daicavs<br />

saerTaSoriso normebs da im pirobas,<br />

rom me-11 armiis revoluciuri<br />

samxedro sabWos yvela wevri yvela<br />

monacemis seriozuli ganxilvis Semdeg<br />

warmatebas aRgviTqvams. gafrTxilebT,<br />

rom transportis uqonlobis<br />

gamo upurod vsxedvarT da verc<br />

erT vagons ver mogcemT. iZulebulebi<br />

varT, kavkasiidan marto puri<br />

da navTi vzidoT. moviTxovT, dauyovnebliv<br />

gvipasuxoT pirdapiri<br />

mavTuliT, pasuxs xeli moaweros me-<br />

11 armiis revoluciuri sabWos yvela<br />

wevrma”.<br />

am Setyobinebidan meore dRes, 15<br />

Tebervals, orjonikiZem kremlidan<br />

kidev erTi saidumlo depeSa miiRo,<br />

romelic ganmartavda Tu ra sababiT<br />

unda emoqmeda me-11 armias saqarTvelos<br />

winaaRmdeg: „cekas miaCnia, rom<br />

me-11 armiis revoluciuri samxedro<br />

sabWos operaciebi neitraluri zonis<br />

ajanyebulTa dacvaa TeTrgvardielTa<br />

mxriv mosalodneli ganadgurebisagan.<br />

angariSi gauwieT Tqveni<br />

operaciis am politikur xasiaTs<br />

yvela Tqvens sajaro gamosvlaSi. ra<br />

Tqma unda, Cven me-11 armiis revoluciuri<br />

samxedro sabWosagan moveliT<br />

energiul da swraf moqmedebas, romelic<br />

imasac ki ar moerideba, rom<br />

Tbilisi aiRos, Tu es saWiro gaxdeba<br />

samxedro mosazrebebiT...”<br />

me-11 armiam saqarTvelos sazRvari<br />

ramdenime adgilas gadakveTa. ZiriTadi<br />

Semtevi diviziebi aRstafa-<br />

Si iyo Tavmoyrili. aqedan Tbilisze<br />

umoklesi gza gadioda. bolSevikeb-<br />

wiTeli laqa<br />

saqarTvelos<br />

istoriaSi<br />

imitirebuli saxalxo ajanyebiT daiwyo,<br />

romelsac profesionali revolucioneri,<br />

axalcixis mkvidri<br />

ioseb laziani xelmZRvanelobda. laziani<br />

baqos komunis aqtiuri monawile<br />

iyo da orjonikiZes piradad icnobda.<br />

1920 wlis noemberSi, somxe-<br />

Tis gasabWoebis Semdeg, igi somxeTis<br />

wiTeli armiis politganyofilebis<br />

ufrosis moadgiled dainiSna da<br />

loreSi ajanyebis momzadeba daevala.<br />

lazianis mTavar amocanas Sagalis<br />

strategiuli xidis dakaveba<br />

warmoadgenda, romlis saSualebi-<br />

Tac wiTeli armiis nawilebi daubrkoleblad<br />

Semovidodnen saqar-<br />

Tvelos teritoriaze.<br />

11 Tebervlis Rames lazianis<br />

razmi daba SagaliSi Tavs daesxa<br />

qarTvel mesazRvreebs da, praqtikulad,<br />

ubrZolvelad daikava strategiuli<br />

obieqti. amis Semdeg saqmeSi<br />

CaerTo wiTeli armiis regularuli<br />

nawilebi. saerTo jamSi, qarTuli<br />

sasazRvro nawilebis winaaRmdeg<br />

loreSi bolSevikTa sami qveiTi da<br />

kavaleriis ori divizia, somxeTis<br />

sabWoTa respublikis me-5 da me-6<br />

polkebi da erTi cxenosanTa polki<br />

moqmedebda.<br />

wiTlebis moulodneli Tavdasxmis<br />

Sedegad qarTuli sasazRvro nawilebi<br />

TiTqmis mTlianad ganadgurda.<br />

13 Tebervals general gedevaniSvilis<br />

mier naCqarevad dawyebulma<br />

Setevam Sedegi ar gamoiRo. mowinaaRmdege<br />

kontrieriSze gadmovida<br />

da daba sadaxloc daikava. 14 Tebervals<br />

wiTlebi ukve SulaverSi Sevidnen.<br />

bolSevikebs Tbilisisken gza<br />

gaexsnaT. lores mcveli qarTuli<br />

jari mTlianad daiSala. jariskac-<br />

Ta nawili Tbilisisken uwesrigod<br />

ixevda, nawili ganadgurda, an tyved<br />

Cavarda, danarCenma ki iaraRi dayara.<br />

1921 wlis 16 Tebervals wiTeli<br />

armiis mier dakavebul SulaverSi<br />

saqarTvelos revoluciuri komiteti<br />

Camoyalibda. Sulaveris revkoms<br />

erTaderTi mizani hqonda _ maTi<br />

meSveobiT bolSevikebi saqarTvelo-<br />

Si SemoWris gamarTlebas cdilobdnen.<br />

komunistTa strategia Semdegi<br />

iyo: saqarTvelos revkomis moTxovnis<br />

safuZvelze sabWoTa ruseTs<br />

samxedro daxmareba unda gaewia lores<br />

raionSi saqarTvelos mTavrobis<br />

winaaRmdeg ajanyebuli mSromelebisTvis.<br />

saqarTvelos revkomis SemadgenlobaSi<br />

Sediodnen: filipe maxaraZe,<br />

mamia oraxelaSvili, budu mdivani,<br />

Salva eliava, mixeil okujava, lado<br />

dumbaZe, aleqsandre gegeWkori, besarion<br />

kvirkvelia. pirvelive sxdomaze,<br />

romelic 16 Tebervals SulaverSive<br />

gaimarTa, revkomma lenins<br />

daxmarebis Txovna gaugzavna: „saqarTvelos<br />

revoluciuri komiteti,<br />

romelic iSva menSevikebis kontrrevoluciuri<br />

mTavrobis winaaRmdeg<br />

xalxis masebis ajanyebis cecxlsa da<br />

kvamlSi, aRfrTovanebul salams ugzavnis<br />

didi proletaruli revoluciis<br />

belads. saerTaSoriso imperializmis<br />

mier sami wlis manZilze<br />

nasazrdoebma menSevikebis mTavrobam<br />

mSromelTa dasaTrgunavad sakuTari<br />

policiuri da samxedro aparati Seqmna,<br />

magram xalxis masebis ukanaskneli<br />

ajanyeba Zlevamosili aRmoCnda.<br />

saqarTvelos mTavrobis dasaxmareblad<br />

iswrafian evropis reaqciis<br />

Zalebi. gaerTianebuli Savi laSqris<br />

winaaRmdegobis gaweva mxolod SeerTebul<br />

wiTel socialistur<br />

laSqars SeuZlia. Cven vimedovnebT,<br />

rom diadi proletaruli revoluciis<br />

qveyana ar dagvtovebs uTanasworo<br />

brZolaSi da daxmarebas aRmouCens<br />

axlad Sobil saqarTvelos<br />

socialistur sabWoTa respublikas”.<br />

saqarTvelos damfuZnebelma krebam<br />

sagangebo sxdomaze Sulaveris<br />

revkomis Sesaxeb specialuri dadgenileba<br />

miiRo, sadac qarTveli<br />

bolSevikebi qveynis moRalateebad<br />

gamoacxada: „iRebs ra mxedvelobaSi,<br />

rom saqarTveloze TavdasxmaSi monawileobas<br />

iReben qarTveli xalxis<br />

uRirsi Svilni, damfuZnebeli kreba<br />

adgens: yvela qarTveli, romelic<br />

uSualo monawileobas iReben SeiaraRebul<br />

brZolaSi saqarTvelos winaaRmdeg<br />

an daxmarebas uweven am brZolas,<br />

gamocxadebulni arian qarTveli<br />

xalxis moRalateebad. maT erTmevad<br />

yovelive qoneba da kanons gareSe<br />

arian gamocxadebulni. am dadgenilebis<br />

sisruleSi moyvana evaleba<br />

mTavrobas. eseni arian: filipe<br />

maxaraZe, mamia oraxelaSvili, budu<br />

mdivani, Salva eliava, miSa okujava,<br />

lado dumbaZe, faiki, nazareTiani,<br />

saSa gegeWkori, beso kvirkvelia”.<br />

sergo orjonikiZe<br />

14 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

Tebervali<br />

is es dajgufeba foilosa da wiTel<br />

xidebs utevda da baqo-Tbilisis<br />

strategiuli sarkinigzo xazis xelSi<br />

Cagdebas cdilobda. mTavari mimarTulebis<br />

paralelurad, wiTeli<br />

armiis nawilebi saqarTvelos somxeTidanac<br />

utevdnen. yara-kilisidan<br />

da diliJanidan bolSevikebma ieri-<br />

Si lores raionze miitanes. me-11<br />

armiis mesame nawili saqarTveloSi<br />

ganjidan da nuxidan SemoiWra. samive<br />

dajgufeba Tbilisis misadgomebTan<br />

unda SeerTebuliyo. saqarTvelos<br />

winaaRmdeg moqmedebda bolSevikebis<br />

me-9 armiac. misi SenaerTebi afxazeTis<br />

teritoriaze Sevidnen, nawilma<br />

ki mamisonisa da rokis uReltexilebi<br />

gadakveTa.<br />

16 Tebervals gamTeniisas XI armiam<br />

foilosa da wiTel xidebs Seutia.<br />

am operacias XI armiis samxedro revoluciuri<br />

komitetis wevri Salva<br />

eliava xelmZRvanelobda. foilos<br />

sarkinigzo xids gansakuTrebuli<br />

mniSvneloba eniWeboda – misi saSualebiT<br />

rusebi Tbilisis mimarTulebiT<br />

cocxali Zalisa da teqnikis<br />

swraf gadaadgilebas SeZlebdnen.<br />

Tumca xidis mcvelma razmma xidi<br />

aafeTqa da masze moZraoba SeuZlebeli<br />

gaxda. am dabrkolebam wiTeli<br />

armia mxolod droebiT Seakava.<br />

17 Tebervals mteri ukve Tbiliss<br />

moadga. dedaqalaqis Tavdacvis<br />

xazi sam ZiriTad raionad iyofoda:<br />

marjvena frTa sofel kojridan TeleTis<br />

monastramde gadioda. am<br />

monakveTs generali andronikaSvili<br />

xelmZRvanelobda. mis gankarguleba-<br />

Si oTxi saarmio polki da gvardiis<br />

oTxi batalioni iyo. andronikaSvils<br />

emorCileboda tabaxmelaSi ganlagebuli<br />

iunkerTa saswavlebelic.<br />

meore seqtori, soRanluRis raioni<br />

_ general giorgi mazniaSvils<br />

ebara da is mdinare mtkvridan sofel<br />

TeleTamde monakveTs moicavda.<br />

am xazs armiis sami qveiTi polki,<br />

gvardiis, daaxloebiT, 5 batalioni<br />

da javSnosani matarebeli icavda.<br />

marcxena frTis dacvas gvardiis<br />

generali jijixia meTurobda. frontis<br />

xazi aq mdinare mtkvris macxena<br />

sanapirodan sofel lilomde midioda<br />

da mas, ZiriTadad, gvardiis nawilebi<br />

icavdnen.<br />

pirveli seriozuli Seteva bol-<br />

Sevikebma 17 Tebervlis Rames soRanluRis<br />

mimarTulebiT ganaxorcieles.<br />

wiTeli armiis nawilebma iaRlujis<br />

maRlobebs Semouares da<br />

qarTul poziciebze swrafi ieriSi<br />

miitanes. mteri soRanluRis xidis,<br />

sadgurisa da gzatkecilis xelSi<br />

Cagdebas da TbilisSi SeWras varaudobda,<br />

magram rusebma Sedegs ver miaRwies.<br />

gamTeniisas qarTuli batalionebi<br />

kontrieriSze gadavidnen, ris<br />

Sedegadac rusulma diviziam mZime<br />

marcxi ganicada. marto tyveebis saxiT<br />

qarTvelebma 1600 wiTelarmieli<br />

aiyvanes.<br />

lokaluri warmatebis miuxedavad<br />

frontze mdgomareoba mainc ar<br />

Secvlila. Seqmnili mZime mdgomareobis<br />

gamo saqarTvelos mTavrobam<br />

evakuaciis samzadisi daiwyo. yvela<br />

ministri da saministroTa qoneba<br />

dedaqalaqidan quTaisSi gadadioda.<br />

TbilisSi mxolod mTavrobis Tavmjdomare<br />

noe Jordania, sagareo ministris<br />

TanaSemwe sabaxtaraSvili,<br />

Sinagan saqmeTa ministri noe ramiSvili<br />

da damfuZnebeli krebis wevrebi<br />

rCebodnen. rkinigzis sadgurSi<br />

winaswar momzadda sami matarebeli,<br />

romelTac, saWiroebis SemTxvevaSi,<br />

Tbilisidan damfuZnebeli kreba,<br />

mTavroba da mTavarsardali unda<br />

gaeyvana. saevakuaciod amzadebdnen<br />

qveynis savaluto marags, erovnul<br />

saganZurs, samTavrobo da saidumlo<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

dokumentacias.<br />

dedaqalaqis SesaZlo datovebasTan<br />

dakavSirebiT, mTavrobam Sesabamisi<br />

brZaneba gamouSva, romelic<br />

mTel saqarTveloSi daigzavna:<br />

„saqarTvelos qalaqebs, erobebs,<br />

Temebs, gvardiis Stabebsa da baTumis<br />

sagangebo rwmunebuls, afxaze-<br />

Tis komisariats. gatyobinebT, rom<br />

SeiZleba Cven strategiuli mosazrebiT<br />

davstovoT Tfilisi, magram<br />

icodeT, rom es aris omis ara<br />

dasasruli, aramed dasawyisi. swored<br />

maSin daiwyeba saqarTvelos saxalxo<br />

omi TfilisisaTvin da saqar-<br />

TvelosTvin. Cven davtovebT Tfiliss<br />

mxolod imitom, rom isev aq SevideT<br />

samudamod. mogiwodebT, gaa-<br />

ZlieroT samxedro muSaoba, gamougzavnoT<br />

mTavrobas axal-axali laSqari<br />

da Cven mters sabolovoT gavstexT”.<br />

1921 wlis 21 Tebervals saqarTvelos<br />

mdgomareoba kidev ufro<br />

gauaresda. TurqeTma saqarTvelos<br />

mTavrobas arTvinisa da ardaganis<br />

olqebis dacla mosTxova. aTaTurqis<br />

xelisufleba ruseTTan SeTanxmebuli<br />

gegmiT moqmedebda, romlis<br />

mixedviTac ruseTi saqarTveloSi<br />

sabWoTa reJims amyarebda,<br />

xolo TurqeTi saqarTvelos istoriul<br />

provinciebs _ ardagansa da<br />

arTvins ierTebda.<br />

Jordanias xelisufleba, romelic<br />

gamouval mdgomareobaSi imyofeboda,<br />

ardaganisa da arTvinis gadacemas<br />

im pirobiT daTanxmda, rom<br />

TurqeTi ruseTis winaaRmdeg saqar-<br />

Tvelos mxardaWeras aRmouCenda.<br />

aTaTurqis mTavroba molaparakebebze<br />

dros welavda da am pirobis Sesrulebas<br />

saerTod ar apirebda.<br />

21 Tebervals TurqeTma ardagansa<br />

da arTvinSi sakuTari jarebis<br />

Seyvana daiwyo. qarTulma SenaerTebma<br />

saqarTvelos istoriuli kuTxe<br />

brZolis gareSe datoves. ardaganisa<br />

da arTvinis gadacemasTan dakavSirebiT,<br />

mTavrobam mosaxleobaSi specialuri<br />

mimarTva gaavrcela: „moqalaqeno!<br />

somxebisa da rusebis jarebi<br />

TfilisTan saSinlad damarcxdnen,<br />

Cveni saxelovani jari da gvardia<br />

mas, damarcxebuls misdevs, magram<br />

saSiSroebas kidev ar gauvlia, brZola<br />

exla daiwyo. am dros erTma Cvenma<br />

mezobelma angoras mTavrobam<br />

sadaoT gaxada arTvinis da artaanis<br />

olqebis sakiTxi. Cven yovelTvis<br />

gulwrfeli megobruli mezobloba<br />

gvindoda da gvinda angoris mTavrobasTan,<br />

rom ar dairRves es kargi<br />

mezobeli ganwyobileba, Cveni mTavroba<br />

dasTanxmda arTvinisa da artaanis<br />

olqebis daclaze da iq mmarTvelobis<br />

angoris xelSi gadacemaze.<br />

Cven gvjera, rom miudgomeli<br />

saerTaSoriso sasamarTlo mSvidobiani<br />

gziT gadaswyvets am olqebis<br />

sakiTxs ise, rom dacul iqneba<br />

saqarTvelos sasicocxlo interesebi.<br />

Tqven, moqalaqeno, mogiwodebT<br />

daicvaT wesiereba da ganagrZeT<br />

Tqveni yoveldRiuri mSvidobiani<br />

muSaoba”.<br />

TbilisSi komendantis saaTi gamocxadda,<br />

romelic saRamos 10<br />

saaTidan dilis 6 saaTamde moqmedebda.<br />

ikrZaleboda quCebSi Sekreba da<br />

mitingebi. SeizRuda spirtiani sasmelebiT<br />

vaWroba. daiwyo sayovel-<br />

Tao mobilizacia: „Tanaxmad saqarTvelos<br />

respublikis Tavdacvis sab-<br />

Wos dadgenilebisa, gamocxadebulia<br />

mobilizacia respublikis yvela moqalaqeebisa<br />

40 wlamdis, garda rusebisa.<br />

mobilizaciis pirvel dReT daniSnulia<br />

21 Tebervali; amitom aRniSnuli<br />

wlovanebis mcxovrebni qalaq<br />

tfilisSi unda gamocxadden 21<br />

Tebervals dilis 9 saaTze tfilisis<br />

samxedro aRricxvis ufrosis<br />

sammarTveloSi”.<br />

22 Tebervals bolSevikebma foilos<br />

dazianebuli sarkinigzo xidi<br />

aRadgines. aRdgeniT samuSaoebs qarTveli<br />

komunisti mixeil beburiSvili<br />

xelmZRvanelobda. am xidis sa-<br />

SualebiT rusebma brZolaSi javSniani<br />

matareblebi CarTes da frontze<br />

damatebiTi cocxali Zalis gadasrola<br />

moaxerxes. sabolood, ruseTma<br />

Tbilisis frontze mniSvnelovan upiratesobas<br />

miaRwia da qalaqs alyis<br />

safrTxe daemuqra. Seqmnil viTarebaSi<br />

mTavarsardalma, generalma<br />

giorgi kvinitaZem 24 Tebervlis sa-<br />

Ramos dedaqalaqis datovebis gadawyvetileba<br />

miiRo.<br />

25 Tebervals, Ramis sami saaTisaTvis,<br />

qarTuli jaris TiTqmis yvela<br />

nawili Tbilisidan ukve gasuli<br />

iyo. gamTeniisas, daaxloebiT xuTi<br />

saaTisaTvis, qalaqi qarTuli jarisgan<br />

mTlianad daicala. yvelaze bolos<br />

Tbilisidan iunkerTa samxedro<br />

skola gavida.<br />

25 Tebervals, dRis 12 saaTsa da<br />

15 wuTze, kojris gzidan TbilisSi<br />

wiTeli armia Semovida. qalaqi velokanovis<br />

me-20 diviziis nawilebma daikaves.<br />

yvelaze win TeTr cxenze amxedrebuli<br />

saqarTvelos revkomis wevri<br />

_ Salva eliava modioda. mis ukan<br />

wiTeli droSa qarTvel komunist<br />

mixeil beburiSvils mohqonda. imave<br />

dRes, navTluRis mxridan, wiTeli<br />

armiis meore nawili gamoCnda, romelsac<br />

mamia oraxelaSvili miuZRoda.<br />

Seiqmna saqarTvelos revoluciuri<br />

komiteti, romelmac qalaqis<br />

TviTmmarTvelobis yofil SenobaSi<br />

daido bina. mis SemadgenlobaSi Sevidnen:<br />

silibistro Todria, baron<br />

bibineiSvili, nikoloz okujava, suxiSvili,<br />

vaSakiZe, nucubiZe, vardaniani,<br />

gorgasliZe, Saxsuvarovi. moskovidan<br />

filipe maxariaZis Camosvlamde<br />

revkomis Tavmjdomared droebiT<br />

dainiSna mamia oraxelaSvili.<br />

saqarTvelos revkomis mier 1921<br />

wlis 25 Tebervals gamocemuli<br />

pirveli brZaneba Semdegi iyo: „saqarTvelos<br />

yofili mTavroba Jordanias<br />

meTaurobiT, romelic daamxo<br />

masebis ajanyebam, oficerTa da<br />

iunkerTa razmebis damarcxebis Semdeg<br />

gadavida dasavleT saqarTvelo-<br />

Si. sabWoTa socialisturi saqarTvelos<br />

revoluciuri komiteti, romelic<br />

dRes dedaqalaqSi Camovida,<br />

Tavis xelSi iRebs saxelmwifo xelisuflebas<br />

da brZanebs: saqarTvelos<br />

damxobili mTavrobis winaaRmdeg<br />

brZola, Tu igi ar dagvnebda,<br />

unda gagrZeldes Seunelebeli energiiT”.<br />

saRamos 10 saaTidan TbilisSi<br />

komendantis saaTi gamocxadda. qalaqSi<br />

patrulireba da wesrigis damyareba<br />

baqos wiTel kursantTa polks<br />

daekisra. imave dRes velikanovma<br />

Semdegi Sinaarsis specialuri mimarTva<br />

gaavrcela: „brZaneba tfilisis<br />

mimarTulebis jarebisadmi.<br />

tfilisi, 1921 wlis 25 Tebervali.<br />

ama ricxvs Cemdami rwmunebulma<br />

jarma 12 saaTze da 15 wuTze daikava<br />

qalaqi tfilisi, wiTeli armielebis,<br />

kamandirebisa da komisrebis<br />

gmiruli moqmedeba mZime uTanasworo<br />

brZolaSi gamarjvebiT dagvirgvinda.<br />

qalaqi tfilisi _ burJuaziis<br />

ukanaskneli _ simagre daeca da<br />

saqarTvelo gamocxadebulia sabWo-<br />

Ta respublikad. saukuno xseneba<br />

daxocil meomrebs da dideba cocxal<br />

meomrebs, romlebmac gmiruli<br />

SeteviT Tebervlis 24-s, mZime da<br />

uTanasworo brZolaSi sZlies mtris<br />

winaaRmdegoba da aiRes qalaqi tfilisi”.<br />

1921 wlis 25 Tebervals sergo<br />

orjonikiZem baqodan moskovSi sagangebo<br />

depeSa gaagzavna: „tfilisze<br />

sabWoTa xelisuflebis droSa frialebs.<br />

gaumarjos sabWoTa saqarTvelos”.<br />

revkomis davalebiT, velikanovs<br />

qalaqSi marodiorebis winaaRmdeg<br />

umkacresi zomebi unda mieRo, magram<br />

miuxedavad amisa, TbilisSi Semosuli<br />

wiTelarmielebi qalaqis Zarcvaze<br />

gadavidnen. saqarTvelos damfuZnebeli<br />

krebis wevri vlasa mgelaZe<br />

im drois TbilisSi arsebul vi-<br />

Tarebas Tavis mogonebebSi ase aRwers:<br />

„ruseTidan SemoWrili damSeuli<br />

jarebi saxelmwifo dawesebulebebSi<br />

dabanakda, kerZo binebze da<br />

ojaxebSi moTavsda. yovelgvari avejeuloba<br />

da ojaxis samkaulebi avtomobilebiT<br />

Tfilisis sadgurze<br />

dRidan-Ramianad gahqondaT. vagoneb-<br />

Si agrovebdnen, ruseTSi agzavnidnen.<br />

jari Seesia samxedro sawyobebs.<br />

iqidan farajebi, fexsacmelebi gamoitanes,<br />

TavianT dafleTil farajebs,<br />

daglejil fexsacmels quCaSi<br />

xalxis win ixdidnen, iqve yridnen da<br />

axliT imosebodnen. ojaxebSi moTavsebuli<br />

jariskacebi SeSis magier<br />

buxrebs magidebiT, kamodebiT an-<br />

Tebdnen. yvela sanovage xileuloba,<br />

yveli, Tevzeuloba, xizilala, saufliswulo<br />

mamulebis ganTqmuli<br />

sardafebi da kaxuri Rvino boWkebiT<br />

da boTlebiT gazides, Tbilisis<br />

sadgurze gaitanes, ramdenime<br />

aseul vagonebSi Caawyves, dabeWdes<br />

da zed daaweres: ‘Tfilisis proletariatisagan<br />

ruseTis proletariats<br />

da mis belads lenins saCuqraT~.<br />

27 Tebervals sergo orjonikiZes<br />

sruliad ruseTis centraluri<br />

aRmasrulebeli komitetis dadgenilebiT<br />

wiTeli droSis ordeni gadasces.<br />

ordens Semdegi warwera<br />

hqonda: „Tbilisis aRebisaTvis”.<br />

1921 wlis 23 marts qalaq Tbilisis<br />

TviTmmarTvelobis yofil SenobaSi,<br />

sadac saqarTvelos revkomi<br />

iyo ganlagebuli, sazeimo ceremonia<br />

gaimarTa, romelsac revkomis Tavmjdomare<br />

filipe maxaraZe xelmZRvanelobda.<br />

maxaraZem madloba gadauxada<br />

wiTel armias gmiruli brZolisTvisa<br />

da saqarTvelos gasabWoebaSi<br />

Setanili wvlilisaTvis me-11<br />

armiis sardali anatoli gekeri vercxlis<br />

xmliT daajildova: „Tqveni<br />

damsaxurebis aRsaniSnavad saqarTvelos<br />

revoluciuri komiteti gTxovT<br />

miiRoT es xmali, rogorc Tqveni<br />

sabrZolo gmirobis simbolo. gisurvebT<br />

Semdgom warmatebebs mSromeli<br />

masebis ganTavisuflebisaTvis<br />

brZolis sarbielze da wiTeli dro-<br />

Sis sadideblad, romelic Tqven<br />

mudam maRla geWiraT”.<br />

15


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

miunxenis usafrTxoebis konferencia<br />

gasul kviras miunxenis usa-<br />

nino tabaRua<br />

frTxoebis konferencias saqar-<br />

568 82 58 35<br />

Tvelos premer-ministri giorgi<br />

kvirikaSvili da sagareo saqmeTa<br />

ministri mindia janeliZe eswrebodnen. swored am RonisZiebis<br />

farglebSi cnobili gaxda, rom momaval wels, miunxenis usafrTxoebis<br />

konferenciis TanaorganizebiT, saqarTvelo sxva-<br />

dasxva RonisZiebas umaspinZlebs. zogadad ki es konferencia<br />

yovelwliurad Tavs uyris msoflio politikur liderebs da<br />

sferos eqspertebs, raTa maT saerTaSoriso usafrTxoebis<br />

winaSe arsebul gamowvevebze imsjelon.<br />

ra mniSvnelobisaa es konferencia<br />

da germaniasTan ur-<br />

TierTobis gaRrmaveba? rogori<br />

potenciali aqvs saqarTvelos<br />

okupirebuli teritorie-<br />

bis dasabruneblad? ra roli<br />

eniWeba am yvelaferSi aSS-sa da<br />

evrointegracias? amJamad rogori<br />

mdgomareoba gvaqvs vmo-<br />

s SeTanxmebis farglebSi?<br />

„qronika+~-s am sakiTxebze<br />

politologi nika CitiZe es-<br />

aubreba:<br />

_ pirvel rigSi, aRsaniSnavia<br />

is faqti, rom didi mniSvneloba<br />

eniWeba germaniasTan urTierTobas!<br />

is erT-erTi yvelaze<br />

angariSgasawevi Zalaa msoflioSi.<br />

ekonomikuri potencialis<br />

gaTvaliswinebiTac, misi mSp-s<br />

moculoba 2 trilion aSS dolars<br />

aRemateba, germania gaxlavT<br />

didi Svideulis wevri da<br />

#1 ekonomika evrokavSiris farglebSi<br />

da ra Tqma unda, mosaxleobis<br />

raodenobis mixedviT<br />

#1-ia dasavleT evropaSi,<br />

misi mosaxleoba Seadgens 82<br />

mln adamians, amitomac, ra Tqma<br />

unda, germania aris erT-erTi<br />

yvelaze wamyvani qveyana msoflio<br />

masStabiT da saqarTvelosTvis<br />

gansakuTrebiT mniSvnelovani<br />

im fonze, roca igi<br />

kvlav Tavs ikavebs, rom Cvens<br />

qveyanas natoSi gawevrianebis<br />

samoqmedo gegma mieniWos. amitomac<br />

aucilebelia urTierTobebis<br />

gaRrmaveba im qveynebTan,<br />

16<br />

nika CitiZe<br />

`im fonze, roca, garkveulwilad,<br />

ferxdeba saqarTvelos natoSi<br />

integraciis procesi (jer kidev<br />

bevri evropuli saxelmwifo ar<br />

uWers mxars saqarTvelos natoSi<br />

miRebas, mapis miniWebas), mgonia, rom<br />

prioritetuli unda iyos<br />

saqarTvelosTvis amerikasTan<br />

ormxrivi SeTanxmeba koleqtiuri<br />

usafrTxoebis saqmeSi, anu<br />

amerikuli samxedro bazebis<br />

saqarTveloSi ganTavseba. es natoSi<br />

gawverianebis problemebs, ase Tu<br />

ise, mospobs. cnobilia, rom natos<br />

farglebSi samxedro xarjebis 70%-ze<br />

meti aSS-ze modis, 2017 wlis<br />

monacemebiT, msoflio SeiaraRebis<br />

36%-ic aSS-ze modis da garda amisa,<br />

2018 wels swored amerikis mxridan<br />

mosalodnelia 716 mlrd dolaris<br />

gamoyofa samxedro mimarTulebiT~<br />

`me mgonia, rom germaniisa da mTlianad<br />

evrokavSiris interesSi aucileblad unda<br />

Sediodis saqarTvelos satranzito<br />

potencialis gaTvaliswineba. Cven viciT, rom<br />

ukve dRis wesrigSi dgas rigi proeqtebis<br />

amoqmedeba, magaliTad, rogoric aris baqo-<br />

Tbilisi-axalqalaqi-yarsis rkinigza, romelmac<br />

pirvel etapze 5 da meore etapze SesaZlebelia,<br />

17 mln tvirTi gaataros CineTidan evropisken<br />

da piriqiT. amitom, ra Tqma unda, germaniisTvis<br />

saqarTvelos ekonomikuri, geostrategiuli<br />

mdebareobis gaTvaliswineba erT-erTi<br />

prioritetuli unda iyos. amave dros, ar unda<br />

dagvaviwydes bolos dros momxdari faqti, rom<br />

germaniis erT-erTma "federalurma miwam"<br />

Tavisi pozicia gamoxata saqarTvelos<br />

moqalaqeebisTvis vizaliberalizaciis<br />

SeCerebasTan dakavSirebiT(!). am kuTxiTac<br />

aucilebelia, saqarTvelos xelisuflebam<br />

daarwmunos germaniis xelisufleba, rom,<br />

pirvel rigSi, Cven mniSvnelovani satranzito<br />

satransporto potenciali da geopolitikuri<br />

mdebareoba gvaqvs. amasTanave, daarwmunos, rom<br />

gadaxevdas ar eqvemdebarebodes uvizo reJimis<br />

kvlav SeCereba~<br />

romlebic, jer kidev, skeptikurad<br />

arian ganwyobilni natos<br />

gafarToebis mimarT. meore<br />

mxriv, aucilebelia gaviTvaliswinoT<br />

is faqti, rom germania<br />

ramdenime wlis winaT ufro met<br />

angariSs uwevda ruseTis interesebs.<br />

Cven viciT, rom is, daaxloebiT,<br />

30%-iT aris damokidebuli<br />

ruseTidan bunebrivi<br />

airis importze, Tumca 2014<br />

wlis movlenebis Semdeg viTareba<br />

Seicvala da germaniis xelisufleba<br />

ukve pirdapir miu-<br />

TiTebs ruseTs saerTaSoriso<br />

samarTlis principebis ugulebelyofaSi.<br />

gamomdinare iqidan,<br />

rom germaniasa da ruseTs Soris<br />

urTierTobebi Seicvala,<br />

arsebobs xelsayreli dro imisTvis,<br />

rom saqarTvelom Tavisi<br />

diplomatiuri Zalisxmeva gaaaqtiuros<br />

maqsimalurad mWidro<br />

urTierTobebis Camosayalibeblad.<br />

es ki unda moxdes rogorc<br />

germaniasTan, ise safrangeTTan,<br />

niderlandebTan, im<br />

qveynebTan, romlebic Tavs ikaveben<br />

saqarTvelosTvis natos<br />

samoqmedo gegmis, mapis miniWebasTan<br />

dakavSirebiT.<br />

me mgonia, rom germaniisa da<br />

mTlianad evrokavSiris interesSi<br />

aucileblad unda Sediodis<br />

saqarTvelos satranzito<br />

potencialis gaTvaliswineba.<br />

Cven viciT, rom ukve dRis wesrigSi<br />

dgas rigi proeqtebis amoqmedeba,<br />

magaliTad, rogoric<br />

aris baqo-Tbilisi-axalqalaqiyarsis<br />

rkinigza, romelmac pirvel<br />

etapze 5 da meore etapze<br />

SesaZlebelia, 17 mln tvirTi<br />

gaataros CineTidan evropisken<br />

da piriqiT. amitom, ra Tqma unda,<br />

germaniisTvis saqarTvelos<br />

ekonomikuri, geostrategiuli<br />

mdebareobis gaTvaliswineba<br />

erT-erTi prioritetuli unda<br />

iyos. amave dros, ar unda dagvaviwydes<br />

bolos dros momxdari<br />

faqti, rom germaniis erT-erTma<br />

„federalurma miwam” Tavisi<br />

pozicia gamoxata saqarTvelos<br />

moqalaqeebisTvis vizaliberalizaciis<br />

SeCerebasTan dakav-<br />

SirebiT(!). am kuTxiTac aucilebelia,<br />

saqarTvelos xelisuflebam<br />

daarwmunos germaniis xelisufleba,<br />

rom, pirvel rigSi,<br />

Cven mniSvnelovani satranzito<br />

satransporto potenciali da<br />

geopolitikuri mdebareoba<br />

gvaqvs. amasTanave, daarwmunos,<br />

rom gadaxevdas ar eqvemdebarebodes<br />

uvizo reJimis kvlav Se-<br />

Cereba. marTalia, iq cxovroben<br />

saqarTvelos moqalaqeebi, romlebic<br />

arRveven kanonmdeblobas,<br />

magram germaniaSi mcxovrebi<br />

da moRvawe qarTvelebis umravlesoba<br />

patiosani adamianebi<br />

arian, romlebic swavloben<br />

an muSaoben germaniaSi, gonebriv<br />

an fizikur SromaSi arian CarTulebi.<br />

yvela am sakiTxze aucilebelia<br />

aqtiuroba rogorc<br />

saqarTvelo-germaniis, ise saqarTvelo-evrokavSiri<br />

da saqarTvelo-natos<br />

Soris urTier-<br />

Tobis farglebSi da aq germaniis<br />

wona gasaTvaliswinebelia!<br />

garda amisa, saqarTveloSi aqtiurad<br />

funqcionirebs sxvadasxva<br />

germanuli fondi, romlebic<br />

Zalian saintereso proeqtebs<br />

axorcieleben, magali-<br />

Tad, demokratiisa da adamianis<br />

uflebaTa dacvis mimarTulebiT.<br />

_ rac Seexeba amerika-saqar-<br />

Tvelos Soris urTierTobas,<br />

strategiuli partniorobis<br />

gaRrmavebis mimarTulebiT ra<br />

samuSaoebi mimdinareobs?<br />

_ Cven viciT, rom ramdenime<br />

dRis winaT saqarTvelos<br />

parlamentis Tavmjdomaris viziti<br />

Sedga aSS-Si. garda amisa,<br />

daaxloebiT erTi Tvis winaT<br />

Sedga premier-ministris viziti<br />

amerikis SeerTebuli Statebis<br />

prezidentTan da bunebrivia,<br />

qveynebs Soris TanamSromloba<br />

Rrmavdeba. aq aRsaniSnavia is<br />

faqti, rom, isev da isev, saqar-<br />

Tvelos geopolitikuri da geostrategiuli<br />

mdebareoba<br />

amerikisTvis unda iyos mniSvnelovani<br />

im fonze, roca saqar-<br />

Tvelo uSualod esazRvreba<br />

ruseTis federacias (anu amerikis<br />

mTavar geopolitikur<br />

mowinaaRmdeges da viciT, rom<br />

trampis administracia gacilebiT<br />

xist politikas atarebs<br />

ruseTis mimarT, vidre obamas<br />

administracia), aseve, saqarTvelo<br />

Zalian axlos mdebareobs<br />

iranTan, amitom Cveni qveynis<br />

amerikasTan urTierTobis ganviTareba<br />

mniSvnelovania. Tanac,<br />

bolo periodSi, gauaresda ur-<br />

16 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

blobis garanti?! swored aqedan<br />

gamomdinare, Tu, vTqvaT, amerikuli<br />

samxedro bazebi saqarTveloSi<br />

ganTavsdeba, gacilebiT<br />

ufro stabiluri garemo<br />

Seiqmneba investiciebis mosazidad,<br />

rac xels Seuwyobs saqar-<br />

Tvelos ekonomikis gaZlierebasa<br />

da ganviTarebas. viciT,<br />

rom gvaqvs evrokavSirTan Tavisufali<br />

savaWro reJimi, Tumca<br />

am potencials bolomde ver<br />

viTvisebT, arada, eqspertTa ga-<br />

TvlebiT, misi bolomde aTviseba<br />

saqarTvelos mSp-s 4,3%-iT<br />

gazrdis.<br />

amerikuli samxedro bazebi,<br />

ekonomikis sferoSi urTier-<br />

Tobis ganmtkiceba gaaZlierebs<br />

Cvens socialur- ekonomikur<br />

mdgomareobas da am SemTxveva-<br />

Si, saqarTvelo Cveni TanamoqalaqeebisTvis<br />

afxazeTsa da yofili<br />

samxreT oseTis avtonomiur<br />

olqSi, ufro metad saintereso<br />

iqneba, met interess gamoiCenen,<br />

rom Cvens saxelmwifos<br />

mieerTon. dRes Cveni realoba<br />

aseTia _ „samxreT oseTis”<br />

mSp erT sul mosaxleze, daaxloebiT,<br />

3-jer maRalia saqarTvelos<br />

mSp-ze erT sul mosaxleze(!)<br />

_ bunebrivia, Cveni afxazi<br />

da osi moqalaqeebi ufro ruseTTan<br />

integraciiT arian dainteresebulebi,<br />

vidre saqarTvelosTan(!),<br />

Tumca Tu ekonoda<br />

saqarTvelos gamowvevebi<br />

TierToba oficialur ankarasa<br />

da vaSingtons Soris, amis gamo<br />

ki amerikas saimedo mokavSire<br />

sWirdeba kavkasiisa da Savi<br />

zRvis regionSi. am SemTxvevaSi,<br />

saqarTvelo saimedo partniori<br />

SeiZleba iyos.<br />

rac Seexeba TanamSromlobis<br />

ZiriTad prioritetebs, es Sei-<br />

Zleba ukavSirdebodes saqarTvelos<br />

satranzito potencials,<br />

razedac ukve mogaxseneT. Sesa-<br />

Zlebelia, saqarTvelom mniSvnelovani<br />

roli Seasrulos evropis<br />

energetikuli usafrTxoebis<br />

saqmeSi da evropa, am Sem-<br />

TxvevaSi, ra Tqma unda, amerikis<br />

mTavari mokavSirea, amerika,<br />

Tavis mxriv, dainteresebulia<br />

sxvadasxva satransporto proeqtis<br />

ganxorcielebiT saqarTvelos<br />

teritoriis gavliT, es<br />

samxedro sferoSi TanamSromlobas<br />

gulisxmobs. am yvelaferTan<br />

erTad, cnobilia, rom<br />

mimdinareobs TanamSromloba<br />

erToblivi samxedro centris<br />

Sesaqmnelad. saqarTvelos mTavroba,<br />

daaxloebiT, 10 mln aSS<br />

dolars gamoyofs infrastruqturuli<br />

samuSaoebisTvis.<br />

im fonze, roca, garkveulwilad,<br />

ferxdeba saqarTvelos<br />

natoSi integraciis procesi<br />

(jer kidev bevri evropuli saxelmwifo<br />

ar uWers mxars saqarTvelos<br />

natoSi miRebas, mapis<br />

miniWebas), mgonia, rom prioritetuli<br />

unda iyos saqarTvelosTvis<br />

amerikasTan ormxrivi<br />

SeTanxmeba koleqtiuri usafr-<br />

Txoebis saqmeSi, anu amerikuli<br />

samxedro bazebis saqarTvelo-<br />

Si ganTavseba. es natoSi gawverianebis<br />

problemebs, ase Tu ise,<br />

mospobs.<br />

cnobilia, rom natos farglebSi<br />

samxedro xarjebis 70%-<br />

ze meti aSS-ze modis, 2017 wlis<br />

monacemebiT, msoflio SeiaraRebis<br />

36%-ic aSS-ze modis da garda<br />

amisa, 2018 wels swored<br />

amerikis mxridan mosalodnelia<br />

716 mlrd dolaris gamoyofa<br />

samxedro mimarTulebiT. amitomac<br />

mgonia, rom Tu saqarTvelo-amerikas<br />

Soris ormxrivi<br />

SeTanxmeba daido, Cvens qveyana-<br />

Si ufro stabiluri politikuri<br />

garemo Seiqmneba da aq amerikuli<br />

bazebis ganTavsebiT Cveni<br />

qveynis damoukidebloba kidev<br />

ufro ganmtkicdeba, radgan<br />

ruseTidan momavali safrTxe<br />

ganeitraldeba da ufro xelsayreli<br />

garemo Seiqmneba, maT<br />

Soris, amerikuli investiciebis<br />

Semodinebis kuTxiTac. es aris<br />

erT-erTi prioriteti da<br />

mgonia, rom am mxriv qarTulma<br />

mxarem lobireba unda gawios!<br />

_ rac Seexeba okupirebul<br />

teritoriebs, am kuTxiT Tu<br />

velodebiT aSS-sgan raime sax-<br />

is mxardaWeras?<br />

_ im fonze, roca ruseTma e.<br />

w. xelSekruleba (absoluturad<br />

ukanonod, ra Tqma unda, saerTaSoriso<br />

samarTlis wesebis<br />

ugulebelyofiT) gaaforma afxazeTsa<br />

da e. w. samxreT oseT-<br />

Tan samxedro daxmarebis Sesaxeb,<br />

is iqca maT e. w. damoukideblobis<br />

garantad. am fonze,<br />

samarTlebrivi da geopolitikuri<br />

TvalsazrisiT, prioritetuli<br />

iqneba, rom or subieqts,<br />

saqarTvelosa da aSS-s Sorisac<br />

daidos ormxrivi xelSekruleba<br />

da Tu, vTqvaT, ruseTi aris<br />

afxazeTis e. w damoukideblobis<br />

garanti, ratom ar unda iyos<br />

aSS saqarTvelos damoukide-<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

mikuri TvalsazrisiT saqarTvelo<br />

gaZlierda, Cveni evropeli<br />

da amerikeli partniorebis mxardaWeriT,<br />

grZelvadian perspeqtivaSi,<br />

es xels Seuwyobs<br />

saqarTvelos deokupacias. vfiqrob,<br />

rom swored am mimarTulebiT<br />

SeiZleba qveynis deokupacia<br />

da gareTianeba. samxedro<br />

gziT am problemas ver gadavwyvetT.<br />

zogadad, saqarTveloSi arsebuli<br />

konfliqtebis mogvarebis<br />

sxvadasxva scenari arsebobs,<br />

SegviZlia finuri scenari<br />

ganvixiloT: finlandizacias<br />

eZaxian movlenas, rodesac sab-<br />

WoTa kavSirma fineTis teritoriis<br />

10% daipyro, magram is<br />

Seegua am faqts, samagierod,<br />

damoukidebloba SeinarCuna.<br />

xorvatiuli scenari iyo,<br />

rodesac man samxedro gziT aRadgina<br />

erTianoba (rac saqarTvelos<br />

ar SeuZlia am SemTxveva-<br />

Si(!) da mesame, kviprosis scenari:<br />

yvelam viciT, rom kviprosi<br />

or nawiladaa gayofili, berZnul<br />

da Turqul mxared, magram<br />

evrointegraciis Sedegad,<br />

berZnuli nawili imdenad ganvi-<br />

Tarda, rom rodesac 2004 wels<br />

referendumi Catarda, kviprosis<br />

separatistuli regionis<br />

65%-ma mxari dauWira kvlav gaerTianebas,<br />

Tumca ukve berZnulma<br />

nawilma Tqva uari da gaerTianeba<br />

ar moxda, magram bunebrivia,<br />

rom Turqulma nawilma<br />

daintereseba gamoxata, radgan<br />

dRis wesrigSi erTiani kviprosis<br />

evrokavSirSi Sesvlis saki-<br />

Txi dadga. amitom Tu saqarTvelo<br />

gaagrZelebs evrointegracias<br />

da stabiluri garemo Seiqmneba<br />

ekonomikuri ganviTarebisTvis,<br />

bunebrivia, gaCndeba da<br />

gaizreba daintereseba afxazi<br />

da osi Tanamoqalaqeebis mxridan<br />

(miT ufro, Tu saqarTvelos<br />

evrokavSirSi gawevrianebis<br />

sakiTxi dadga, Tumca es ar<br />

moxdeba uaxloes momavalSi,<br />

magram am gziT unda viaroT da<br />

evrokavSirisa da natos standartebi<br />

davakmayofiloT).<br />

_ rac Seexeba vmo-s (vaWrobis<br />

msoflio organizacia) farglebSi<br />

gaformebul xelSek-<br />

rulebas, romelsac mxolod<br />

qarTulma mxarem moawera xeli<br />

da ruseTma _ ara, ra molod-<br />

inebi gvaqvs am SemTxvevaSi?<br />

`ar mgonia, rokis gvirabi damatebiT funqcias asrulebdes zemo larsTan<br />

erTad, raTa ruseTidan somxeTis, an azerbaijanis, an TurqeTis<br />

mimarTulebiT saqarTvelos teritoriis gavliT gavides tvirTebi. amis<br />

sastiki winaaRmdegi var, radgan im saqonels qarTuli sasaqonle niSnebi ar<br />

eqneba! erTaderTi legitimuri sabaJo da sasazRvro punqti saqarTvelosa da<br />

ruseTs Soris es aris zemo larsi. tvirTebis gadaadgileba ruseTidan sxva<br />

qveynebis mimarTulebiT swored aqedan unda moxdes~<br />

_ bunebrivia, ruseTis mxridan<br />

es nabiji vaWrobis msoflio<br />

organizaciis pirobebis<br />

darRvevas niSnavs. ruseTi am<br />

organizaciaSi SesvliT, jer<br />

kidev, 1994 wlidan iyo dainteresebuli<br />

da 2008 wlis omis<br />

Semdegac TviTon ruseTi daukavSirda<br />

saqarTvelos. molaparakebebi<br />

mimdinareobda Sveicariis<br />

SuamavlobiT, rom saqarTvelos<br />

vetos ufleba moexsna,<br />

ar gamoeyenebina. aqedan gamomdinare,<br />

saqarTevloc daTmobaze<br />

wavida, raTa ruseTma valdebuleba<br />

aiRos, rom im tvirTebis<br />

Sesaxeb, romelic rokis<br />

gvirabsa da fsous gaivlis, saqarTvelos<br />

Sesabamisi struqturebi<br />

informirebulebi iqnebian.<br />

maT ecodinebaT, Tu ra saqonelma<br />

gadakveTa afxazeTis an<br />

cxinvalis sazRvari.<br />

am xelSekrulebis darRveva<br />

an masze xelis armowera kidev<br />

erTxel iqneba ruseTis mxileba,<br />

Cveneba, rom igi ar asrulebs<br />

am valdebulebas. amitomac<br />

mgonia, SesaZlebelia, rom vmos<br />

farglebSi daisvas ruseTis<br />

organizaciidan garicxvis sakiTxi.<br />

is im pirobiT miiRes, rom<br />

Tavis valdebulebas Seasrulebs.<br />

garda amisa, saerTaSoriso<br />

samarTalSi arsebobs xelSekrulebis<br />

keTilsindisierad Sesrulebis<br />

principebi (10 prin-<br />

cips Soris yvelaze mTavaria),<br />

romelsac ruseTi am SemTxveva-<br />

Sic ar asrulebs, amis Sesaxeb<br />

ki saerTaSoriso sazogadoebas<br />

aucileblad unda ecnobos. sanqciebi<br />

isedac SemoRebulia<br />

ruseTis mimarT da maT gamkacrebazec<br />

unda iyos saubari<br />

(ekonomikur sanqciebs vgulisxmob,<br />

pirvel rigSi).<br />

am SeTanxmebaSi kidev erTi<br />

ramea mniSvnelovani, mimaCnia,<br />

rom rokis gvirabis gavliT ar<br />

unda moxdes tvirTebis transportireba<br />

mesame saxelmwifo-<br />

Si.<br />

ar mgonia, rokis gvirabi damatebiT<br />

funqcias asrulebdes<br />

zemo larsTan erTad, raTa ruseTidan<br />

somxeTis, an azerbaijanis,<br />

an TurqeTis mimarTulebiT<br />

saqarTvelos teritoriis<br />

gavliT gavides tvirTebi. amis<br />

sastiki winaaRmdegi var, radgan<br />

im saqonels qarTuli sasaqonle<br />

niSnebi ar eqnebaT! erTaderTi<br />

legitimuri sabaJo da<br />

sasazRvro punqti saqarTvelosa<br />

da ruseTs Soris es aris<br />

zemo larsi. tvirTebis gadaadgileba<br />

ruseTidan sxva qveynebis<br />

mimarTulebiT swored aqedan<br />

unda moxdes.<br />

rac Seexeba vmo-s fargleb-<br />

Si aRebul valdebulebas, saqarTvelo<br />

unda iyos informirebuli<br />

im tvirTebze, romelTac<br />

gadakveTes ruseT-saqarTvelos<br />

sazRvari. meore mxriv, mgonia,<br />

rom Tu ruseTi arRvevs vmo-s<br />

principebs, sanqciebi unda<br />

gamkacrdes rusul saeqsporto<br />

saqonelze. vmo-s wevrebma unda<br />

moixsnan yvela valdebuleba<br />

ruseTis winaSe.<br />

saqarTvelo-ruseTis urTierTobaSi<br />

kidev erTi sakiTxia<br />

_ Cven gvinda Tu ara, ruseTi<br />

2017 wlis monacemebiT saqarTvelosTvis<br />

#2 savaWro ekonomikuri<br />

partnioria da Cven Soris<br />

savaWro brunvam 1 mlrd aSS<br />

dolars gadaaWarba, amitomac<br />

es zrdis saqarTvelos damokidebulebas<br />

ruseTze ara mxolod<br />

ekonomikurad, aramed politikuradac<br />

_ es garemoebac<br />

gasaTvaliswinebelia).<br />

Cndeba logikuri kiTxva, Tu<br />

mainc daarRvevda ruseTi SeTanxmebis<br />

pirobebs, maSin ratom<br />

„eswrafoda” vmo-Si gawevrianebas<br />

jer kidev 1994 wlidan?<br />

pasuxi ki erTia, rogorc sarkozi-medvedevis<br />

xelSekrulebas<br />

moewera xeli da am dros ruse-<br />

Ti sulac ar apirebda amis Sesrulebas,<br />

igive iyo vmo-s SemTxvevaSic.<br />

es konkretuli SeTanxmeba<br />

mas konkretul period-<br />

Si „awyobda”, magram im gaTvliT,<br />

rom mere ar Seesrulebina(!).<br />

SesaZloa imitom, rom icis, didi<br />

qveyanaa da fiqrobs, rom mis<br />

interesebs aucileblad gaiTvaliswineben,<br />

Tumca yvelam er-<br />

Tad unda davanaxoT, rom es ase<br />

ar aris!<br />

17


Sefasebisa da gamocdebis erovnuli<br />

centris vebgverdze Ti-<br />

Toeuli sagnisTvis damatebiTi nimuSebi<br />

uaxloes dReebSi gamoqveyndeba.<br />

axali nimuSebi maT daexmareba,<br />

swori warmodgena Seiqmnan sagamocdo<br />

davalebebze.<br />

imisTvis, rom gamosaSveb gamocdebze<br />

zRvari gadalaxos, moswavlem,<br />

daaxloebiT, 15 martiv kiTxvas<br />

unda gasces swori pasuxi.<br />

gamosaSvebi gamocdebi welsac<br />

or etapad, me-11 da me-12 klasebSi<br />

Catardeba. me-11 klasis moswavleebi<br />

saswavlo wlis bolos im sagnebs<br />

abareben, romelTa swavlac daasrules<br />

(fizika, qimia, biologia,<br />

geografia). darCenil 4 saganSi ki<br />

testirebas (maTematika, qarTuli<br />

ena da literatura, ucxouri ena,<br />

istoria) moswavleebi skolis dam-<br />

Tavrebisas gadian.<br />

skolis damamTavrebeli gamocdebi<br />

kompiuterze adaptirebuli<br />

testirebis qarTuli modeliT<br />

tardeba. moswavlis SesaZleblobebze<br />

morgebuli testirebis qarTuli<br />

versia _ algoriTmi da programuli<br />

uzrunvelyofa _ Sefasebisa<br />

da gamocdebis erovnul centrSi<br />

Seiqmna.<br />

cvlilebebTan dakavSirebiT<br />

Sefasebisa da gamocdebis erovnuli<br />

centris xelmZRvanelma, maia<br />

miminoSvilma, preskonferenciaze<br />

isaubra. miminoSvilis gancxadebiT,<br />

cvlilebebi SeTanxmebulia ganaTlebisa<br />

da mecnierebis saministrosTan.<br />

misive ganmartebiT, mniSvnelovania<br />

moswavlem gaigos, gadalaxa<br />

Tu ara barieri da ar aqvs<br />

mniSvneloba konkretul qulas:<br />

„mTavari principia, gadalaxa<br />

Tu ver gadalaxa moswavlem barieri<br />

da ara _ konkretuli qula.<br />

es mniSvnelovani siaxle wels dainergeba<br />

da Cven moxarulebi varT,<br />

rom ganaTlebisa da mecnierebis<br />

saministrosTan SevajereT mosazrebebi.<br />

rogorc ki daasrulebs<br />

moswavle gamocdas, is kompiuteris<br />

ekranze dainaxavs, gadalaxa Tu<br />

ara barieri. Sesabamisad, mas konkretuli<br />

qula aRar daewereba”.<br />

misive ganmartebiT, Sefasebisa<br />

da gamocdebis erovnuli centri<br />

TiToeuli sagnisTvis damatebiT<br />

nimuSebs gamoaqveynebs da moswav-<br />

18<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

saskolo-saatestato gamocdebi<br />

acrebiT mozardTa Soris Zalado-<br />

ganaTlebisa da mecnierebis sami-<br />

gela mamulaSvili<br />

ba, danaSaulTa ricxvi ar Semcirnistro<br />

da Sefasebisa da gamocdebdeba.<br />

aucilebelia skolis peda-<br />

599 45 50 26<br />

is erovnuli centri gamosaSvebi<br />

gogebTan, fsiqologebTan muSaoba.<br />

gamocdebis modelSi SesaZlo cv-<br />

mizani unda iyos mozardis TviT-<br />

lilebebze muSaobas agrZeleben. am etapisTvis dazustebulia<br />

Secnobaze aqcentireba, SemoqmedebiTi<br />

unarebis ganviTareba. Semo-<br />

2017-2018 wlisTvis gaTvaliswinebuli siaxleebi. testirebis das-<br />

Tavazebul variantSi arc pirda-<br />

rulebisas moswavle ekranze dainaxavs ara qulas, aramed Setypir<br />

da arc iribad ar ikiTxeba ms-<br />

obinebas imis Sesaxeb, gadalaxa Tu ara minimaluri kompetenciis<br />

gavsi qveteqsti.<br />

zRvari, anu miiRo minimalur 5,5 qulaze meti Tu naklebi?<br />

amdenad, inicirebuli varianti<br />

saxelmwifos mxridan, romelic<br />

leebs SesaZlebloba eqnebaT, es<br />

gaZlierebuli kontroliT apirebs<br />

nimuSebi maswavleblebTan erTad<br />

problemis mogvarebas, bolodroindeli<br />

movlenebis kvaldakval<br />

ganixilon, raTa sagamocdo davalebebze<br />

swori warmodgena SeeqmnaT.<br />

_ komunikaciebis ombudsmenis<br />

formalur reaqciad mimaCnia.<br />

`roca skolaSi Sefasebis<br />

sistema moSlilia da<br />

saganmanaTleblo procesi<br />

xarvezebiT mimdinareobs,<br />

gamosaSvebi gamocdebis<br />

qula, erTgvari,<br />

diagnostikuri Sefasebis<br />

statuss atarebs~<br />

mimdinare sakiTxebze „qronika+”<br />

partia „evropuli saqarTve-<br />

los” ganaTlebis mimarTulebis<br />

xelmZRvanels, mariam raminaSvils<br />

esaubreba:<br />

_ qalbatono mariam, am bolo<br />

iniciativebs rogor afasebT?<br />

_ Sefasebisa da gamocdebis<br />

erovnulma centrma ramdenime siaxle<br />

daaanonsa, maT Soris, bolo<br />

2018 wlis skolis saatestato gamocdebis<br />

Secvlili formatiT Catareba<br />

gaxlavT. kerZod, centris<br />

informaciiT, testirebis dasrulebisas<br />

moswavle ekranze dainaxavs<br />

ara qulas, aramed Setyobinebas<br />

imis Sesaxeb, gadalaxa Tu ara<br />

man minimaluri kompetenciis zRvari,<br />

anu miiRo minimalur 5,5 qulaze<br />

meti Tu naklebi. skolis gamosaSvebi<br />

gamocdebis qula ki kvlav<br />

rCeba erTaderTi mniSvnelobis<br />

matarebeli _ minimaluri kompetenciis<br />

dadastureba aris<br />

aucilebeli piroba saskolo atestatis<br />

misaRebad.<br />

aqedan gamomdinare, SemoTavazebuli<br />

iniciativa Tavad gamocdaze<br />

ar aisaxeba da arafers cvlis. metic,<br />

normaluri saskolo saganmanaTleblo<br />

procesisaTvis logikuric<br />

ki aris, magram roca skolaSi<br />

Sefasebis sistema moSlilia<br />

da mTlianad saganmanaTleblo<br />

procesi saSualo safexurze xarvezebiT<br />

mimdinareobs, gamosaSvebi<br />

gamocdebis qula _ minimaluri<br />

kompetenciis Sefaseba _ erTgvari<br />

diagnostikuri Sefasebis statuss<br />

atarebs, rac skolis pedagogebisTvis<br />

am wlebis ganmavlobaSi ganixileboda,<br />

rogorc sworeba maT<br />

mier daweril niSanTan.<br />

am iniciativiT ki maswavleblis<br />

mier saSualo safexurze gakeTebuli<br />

Sefaseba, faqtobrivad, ukontrolo<br />

rCeba, rac, SesaZloa,<br />

pozitiurad ar aisaxos moswavle-<br />

Ta saboloo niSanze da, xSir SemTxvevaSi,<br />

es Sefaseba gaxdes subieqturi<br />

maswavlebelTa mxridan. maT<br />

Soris, ar gamovricxav korufciuli<br />

garigebis safrTxesac.<br />

Cemi azriT, mniSvnelovania iniciativa<br />

2018 wlis erTiani erovnuli<br />

gamocdebisaTvis garkveuli<br />

siaxleebis Sesaxeb, kerZod, qarTuli<br />

enisa da literaturis gamocdasa<br />

da zogadi unarebis testeb-<br />

Si. cvlilebebi abiturientebs ma-<br />

Ti unarebis ukeT gamovlenis Sesa-<br />

Zleblobas miscems _ msjelobis<br />

argumentirebis, araSablonurobis,<br />

kritikuli azrovnebis Sefaseba,<br />

vfiqrob, Tavisufali da kritikuli<br />

azrovnebis waxalisebaa.<br />

_ xazgasmiT _ skolebSi manda-<br />

turis samsaxuris gaZliereba da<br />

profesionali<br />

fsiqologebis<br />

CarTva ra Sedegebs moitans?<br />

_ minda aRvniSno, rom skolebSi<br />

mandaturis samsaxuris gaZlierebis<br />

SemoTavazebuli modeli policiuri<br />

reJimis skolaSi Setanis<br />

mcdelobaa da sasikeTod ar da ver<br />

aisaxeba mozardebSi gazrdili<br />

agresiis Semcirebaze. erTi, rom<br />

samsaxuris daqvemdebarebis skolidan<br />

gatana daviwyebuli Zvelis<br />

Semobrunebaa da meti araferi. aqve,<br />

Tavad am samsaxuris pirvandeli<br />

modelis xarvezic swored es<br />

gaxldaT.<br />

vfiqrob, mandaturis samsaxuri<br />

skolis struqturuli erTeuli,<br />

an misi administraciis nawili unda<br />

gaxdes, rom SeZlos im funqciis<br />

Sesruleba, romelic misi arsebobis<br />

ideaSi devs. SemoTavazebuli<br />

varianti kontrolze orientebuli<br />

sistemis damkvidrebis mcdelobaa<br />

da ara prevenciasa da mizezebis<br />

aRmofxvraze.<br />

Sesabamisad, roca damokidebuleba<br />

Tavidanve gulisxmobs SedegTan<br />

brZolas da ara mizezebis<br />

„ganeitralebas”, imTaviTve problema<br />

axal niuansebs iZens, izrdeba<br />

da gacilebiT rTuldeba misi<br />

mogvarebis SesaZlebloba.<br />

sadamsjelo RonisZiebebis gamk-<br />

gancxadebiT, garkveuli internet<br />

TamaSebis gamo bavSvebi savalalo<br />

Sedegebamde midian, Tqveni damok-<br />

idebuleba rogoria am problemis<br />

mimarT?<br />

_ mZime socialuri foni, sadac<br />

mSoblebs ar scaliaT SvilebisTvis,<br />

qmnis im realobas, romel-<br />

Sic bavSvi Tavis nebazea miSvebuli.<br />

Zalaufleba „faruli aRmzrdelebis”<br />

– televiziis, agresiuli<br />

kompiuteruli TamaSebis, internetis<br />

xelSi gadadis. martosuloba,<br />

sakuTari Tavisa da ufrosebisadmi<br />

rwmenis dakargva, samomavlo<br />

perspeqtivebis ngreva, mozardis<br />

cxovrebiT dauinteresebloba,<br />

sayovelTao undobloba, sastiki<br />

garemo, romelSic waxalisebulia<br />

kriminali, mozardSi iwvevs sazogadoebis<br />

normebisa da wesebis<br />

uaryofas, sazogadoebasTan gaucxoebas.<br />

amitom igi gaurbis im sociums,<br />

romelic ar iRebs mas da romelsac<br />

misi ar esmis.<br />

am asakisaTvis damaxasiaTebeli<br />

konvenciuri morali ki gulisxmobs<br />

avtoritetebis mibaZvas. Sesabamisad,<br />

martosulad darCenili<br />

mozardi Tavad arCevs da eZebs am<br />

avtoritets da akeTebs masze sworebas.<br />

Zaladobis elementebis Semcveli<br />

kompiuteruli TamaSebi agresiuli<br />

qcevis provocirebas axdens.<br />

mozardebs virtualuri Zaladobis<br />

realobaSi gagrZelebis survili<br />

uCndebaT. mozardi, romlis<br />

fsiqika jer Camoyalibebuli araa,<br />

ver grZnobs zRvars virtualur<br />

da realur samyaroebs Soris. is<br />

iwyebs Zaladobas realobaSi.<br />

aucilebelia, saxelmwifom,<br />

skolam, ojaxma SeTanxmebulad imoqmedon,<br />

gadainawilon pasuxismgebloba.<br />

arsebobs saerTaSoriso<br />

gamocdileba, romelic mozardebs<br />

daexmareba momZlavrebuli agresiis<br />

gamklavebaSi, aswavlis konfliqtebis<br />

mSvidobianad mogvarebas.<br />

skolam da saxelmwifom unda moaxerxos,<br />

mozardebs CamouyalibdeT<br />

jansaRi miznebi da interesebi, araformaluri<br />

ganaTlebis mravalferovani<br />

arCevani miscems sakuTari<br />

Tavis ganxorcielebis SesaZleblobas,<br />

rac, saboloo jamSi, mozardis<br />

ganviTarebis veqtors pozitiuri<br />

kuTxiT Semoabrunebs da Seamcirebs<br />

agresias.<br />

_ rogor SeiZleba Sefasdes ganaTlebis<br />

ministris axali wi-<br />

nadadebebi, maT Soris, umaRlesi<br />

saswavleblebis Semcirebaze?<br />

_ problemuria saskolo saaTobrivi<br />

badis cvlilebasTan dakav-<br />

Sirebuli winadadebebi, iqneba es<br />

meore ucxo enis swavlebis, kvireuli<br />

saaTobrivi datvirTvisa<br />

Tu religiis swavlebasTan dakav-<br />

SirebiT. meCveneba, rom TiToeuli<br />

naCqarevi da gauazrebeli _ Sesabamisi<br />

kompetenciisa da gamocdi-<br />

18 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

Secvlili formatiT Catardeba<br />

lebis mqone profesionalebTan<br />

SeuTanxmebeli _ „wacdenebia”.<br />

rac Seexeba umaRlesi saswavleblebis<br />

Semcirebaze gakeTebul gancxadebas,<br />

pirdapir getyviT, rom<br />

am formiT problemis mogvarebis<br />

mcdeloba saxifaToa da kerZo interesebis<br />

matarebeli SeiZleba<br />

gaxdes. is, rom umaRlesi saswavleblebis<br />

Semcireba iyos mizani, araswori<br />

da arasamarTliania, rac ganaTlebis<br />

xarisxze dadebiTad ar<br />

aisaxeba. problema, romelic am mimarTulebiT<br />

arsebobs, am gziT ver<br />

gadaiWreba.<br />

saWiroa akreditaciis iseTi<br />

kriteriumebi, romelTa dakmayofileba<br />

universitets studentebis<br />

miRebis uflebas moupovebs,<br />

xolo saxelmwifos profesional<br />

kadrebs Sehmatebs. iniciativa ga-<br />

JRerebuli formiT ufro damsjel<br />

xasiaTs atarebs, gansakuTrebiT,<br />

roca saubaria akreditebuli<br />

universitetebis aragegmur Semowmebaze.<br />

aseTi midgoma ver iqneba ganaTlebis<br />

xarisxze orientebuli,<br />

gauazrebelma qmedebebma ki, Sesa-<br />

Zloa, sakmaod rTuli Sedegi mogvces,<br />

Tundac ganaTlebis miRma darCenili<br />

dausaqmebeli axalgazrdebis<br />

saxiT.<br />

_ raSi mdgomareobs maswavle-<br />

belTa xelfasisa da studentTa<br />

dafinansebis Sesaxeb Tqveni bolo<br />

winadadebebi da reagireba rogo-<br />

ria?<br />

_ ganaTlebis saministros mier<br />

mowodebuli monacemebiT, am momentisaTvis<br />

58 007 pedagogi muSaobs.<br />

maTgan 41089, anu pedagogTa,<br />

daaxloebiT, 71%, praqtikosi pedagogis<br />

statuss flobs. ufrosis<br />

statusis mqone 16762 pedagogia,<br />

wamyvanis statusis _ 149, mentoris<br />

_ 7.<br />

aqve, 2017 wlis pirveli ianvridan,<br />

800 larisa da meti odenobis<br />

xelfass ufrosisa da wamyvanis<br />

statusis mqone sruli datvirTvis<br />

momuSave pedagogebi iReben, Tumca<br />

mxolod isini, romlebic sruli<br />

datvirTviT muSaoben. ufrosis<br />

statusis mqone 16762 pedagogidan<br />

sruli datvirTviT 8000-mde<br />

muSaobs.<br />

Sesabamisad, gamodis, rom 800<br />

lari da meti odenobis xelfasi<br />

sistemaSi momuSave pedagogTa saerTo<br />

raodenobis 14%-ia. 41000<br />

sruli datvirTviT momuSave praqtikosi<br />

maswavleblebis xelze asaRebi<br />

xelfasi ki 480 laria. miuxedavad<br />

imisa, rom am mimarTulebiT<br />

arsebuli problema ministrs detalurad<br />

miewoda parlamentSi<br />

samTavrobo kandidatebis wardgenis<br />

dros da, amavdroulad, SesTavazes<br />

problemis mogvarebis gzac,<br />

2 Tvis Semdgom miRebuli gadawyvetileba<br />

_ wamyvani da mentori<br />

pedagogebis xelfasis matebasTan<br />

dakavSirebiT, saerTod ar gulisxmobs<br />

problemis mogvarebisTvis<br />

gadadgmul nabijsac ki. 156 xelfasmomatebuli<br />

pedagogi sajaro<br />

seqtorSi dasaqmebuli pedagogebis<br />

saerTo raodenobis 0,27%-ia.<br />

saministrom sertificirebuli<br />

pedagogebisa da, saerTod, profesiuli<br />

zrdis procesisaTvis unda<br />

Seqmnas motivacia, problema aRmoifxvreba,<br />

Tuki brZanebiT uzrunvelyofs<br />

saaTebis ganawilebis<br />

dros sertificirebuli/statusis<br />

mqone pedagogis sruli datvir-<br />

Tvis valdebulebas, rac maT upirates<br />

poziciaSi Caayenebs. aseTi<br />

cvlileba iqneba sawindari, nebismierma<br />

ufrosma Tu wamyvanma maswavlebelma<br />

srulad miiRos sasertifikacio<br />

danamati, rac TavisTavad<br />

gaxdeba profesiuli ganviTarebis<br />

xelSewyobis erT-erTi meqanizmi<br />

da, Tavis mxriv, pozitiurad<br />

aisaxeba ganaTlebis xarisxzec.<br />

meore mniSvnelovani problema<br />

aris xelisuflebis mier SemoRebuli<br />

studentebis programuli<br />

dafinansebis wesi, romelic, arsebulis<br />

paralelurad, warmoadgens<br />

biujetis Tanxebis usamarTlo,<br />

araracionalur da, Sesabamisad,<br />

araefeqtian xarjs. mocemuli<br />

TanxebiT, Zveli sagranto wesis SenarCunebiT,<br />

SesaZlebeli iqneboda<br />

yovelwliurad gacilebiT meti<br />

studentis dafinanseba.<br />

araefeqtianobisa da usamarTlobis<br />

arsi is gaxlavT, rom programuli<br />

dafinansebis studentebi,<br />

sxva programebze igive Sedegebis<br />

mqone studentebTan SedarebiT,<br />

ormag dafinansebas iReben, xolo<br />

studentebi, romlebsac erovnul<br />

gamocdebze ar miuRiaT saswavlo<br />

grantebi da, Sesabamisad, dabali<br />

Sedegebi aCvenes, 100%-ian dafinansebas<br />

iReben.<br />

gansakuTrebiT SemaSfoTebelia<br />

es faqti im SemTxvevaSi, roca yovelwliurad<br />

imatebs statusSeCerebuli<br />

studentebis raodenoba. am-<br />

Jamindeli monacemebiT es raodenoba<br />

ukve 45 aTass aWarbebs.<br />

_ gaizarda Tu ara profga-<br />

naTlebaSi CarTul studentTa<br />

raodenoba ori wlis ganmavlob-<br />

Si, razedac premieri saubrobs?<br />

_ Zalian mokle pasuxi amasTan<br />

dakavSirebiT: aseTi statistika<br />

bunebaSi ar arsebobs. profesiul<br />

ganaTlebaSi CarTul studentTa<br />

raodenoba ar gazrdila. ufro<br />

sworad, oficialuri statistikis<br />

mixedviT, 2017 wlis monacemebi<br />

wina welTan (2016) mimarTebiT<br />

aCvenebs, rom studentTa raodenoba<br />

4,9%-iT Semcirebulia.<br />

2013 wels profesiul saswavleblebSi<br />

Caricxuli studentebis<br />

raodenoba 19 849-ia, yovelwliurad<br />

Semcirebis Sedegad 2017<br />

wels es raodenoba 14 826 studentiT<br />

ganisazRvra.<br />

meoTxe gverdidan<br />

Tumca es filosofiuri „gansja” gverdze<br />

gadavdoT da saqmeze vTqvaT. am viTarebaSi<br />

cxadia, rom saxelmwifos aravin ar<br />

marTavs da yvelaferi inerciiT midis, qveynas<br />

ki Zarcvaven da xraven Tavdajerebuli<br />

da Tavxedi Cinovnikebi.<br />

axla ki sajarod mivmarTav saqarTvelos<br />

premier-ministr baton giorgi kvirikaSvils,<br />

soflis meurneobis ministr baton<br />

levan daviTaSvils, sus-is ufrosis moadgile<br />

baton giorgi liluaSvils, agrarul<br />

sakiTxTa komitetis Tavmjdomare baton<br />

oTar danelias da saqarTvels parlamentis<br />

maJoritar wevrebs<br />

ara imisTvis, rom romelime Tqvengans<br />

Wkua vaswavlo, davarigo an mivuTiTo, mogmarTavT<br />

imitom, rom dRes, Cveni qveynisTvis<br />

umniSvnelovanes periodSi, swored<br />

Tqven gaqvT politikuri pasuxismgebloba<br />

saqarTvelosa da misi mosaxleobis winaSe.<br />

me mzad var, TqvenTan erTad wamovide<br />

samegreloSi da gaCvenoT calkeuli teritorebi,<br />

yanebi, plantaciebi, sadac saxelmwifos<br />

monawileobis gareSe fermerebi metnaklebi<br />

warmatebiT gaumklavdnen farosanas<br />

da gaCvenoT is teritoriebi, sadac saxelmwifo<br />

monawileobda da Sedegebi adgilze<br />

SevadaroT.<br />

aqve erT kiTxvas davsvam: Tu ase warmatebuli<br />

iyo SarSandeli „zonderi”, ratom<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

farosanas skandalis gamo<br />

susSi gamoZieba daiwyo<br />

airCieT wels „insakari”, romlis specifikaze<br />

am dromde arafers eubnebiT mosaxleobas<br />

da specialistebs?<br />

ratom ayenebT riskis qveS qarTveli<br />

glexis naSroms da ratom ver aTviTcnobierebT,<br />

rom qveyanaSi, faqtobrivad, sagangebo<br />

mdgomareoba gvaqvs?<br />

gana, Tqven is adamianebi ar xarT, romlebic<br />

2012 wlis 1 oqtombramde, lamis, sakuTari<br />

korespondentebi iyaviT TiTqmis yvela<br />

mediasaSualebisTvis da gvemudarebodiT,<br />

araferi gamogvrCenoda?<br />

ki batono, mesmis politikac, iqneb, zogierTze<br />

metadac da isic mesmis, rom „gundidan”,<br />

„ojaxidan” yvelafris gareT gatana<br />

ar SeiZleba, magram „SigniT” ratom dumxarT<br />

da ratom ar ibrZviT? maJoritarebo,<br />

gana, Tqven ar mogiwevT erTi erTze darCena<br />

sakuTar amomrCevelTan?<br />

Secdomebis aRiareba Zlier adamianebsa<br />

da Zlier xelisuflebebs SeuZliaT. nu<br />

xarT mudam sakuTari gadawyvetilebebis<br />

gamarTlebis reJimSi da sxvebs, vinc migi-<br />

TiTebT, mtrebad nu naTlavT. miT ufro,<br />

iq, sadac mteri araa. an sad ginaxavT SeuniRbavi<br />

mteri _ sajarod rom gakritikebdeT,<br />

migiTiTebdeT, stkiodes da a.S.? mters<br />

uxaria, rac ufro met Secdomas dauSveb da<br />

kisers moitex. am logikiT Tqven ufro<br />

mtrobT sakuTar Tavs da Sedegad _ qveyanasac,<br />

rodesac, Tundac, dRes aZlevT calkeul<br />

Cinovnikebs Tavxedobis uflebas.<br />

nuTu, marTla ver xedavT am procesSi<br />

saxelmwifo intitutebis saqmianobaSi sisustes,<br />

araprofesionalizms, moxeleTa unia-<br />

Tobas, uiniciativobas?<br />

bevri kiTxvis dasma SeiZleba. isic gasagebia,<br />

rom vinc akeTebs, is uSvebs Secdomebs,<br />

magram mimoixedeT irgvliv, dRes Secdomebis<br />

daSvebis dro ar aris. dRes arc SiSis<br />

droa, rom zogierTi Cinovniki ver SeZlebs<br />

dagegmili raodenobis Tanxis moparvas.<br />

iciT, ra ar msurs? is, rom Tqvenganac<br />

ar movismino: „bodiSi”, „ar vicodi”, „vambobdi,<br />

magram ar mismendnen”, „me ra meqna?” „me<br />

rigiTi deputati viyavi” da a. S. es frazebi<br />

ar miiReba! da arc is, roca calkeuli<br />

politikuri Zalebi Seecdebian TemaSi CarTvas<br />

da Tqven, kidev, maT politikur angaJirebulobas<br />

daabralebT, problemaze ki<br />

Tvals daxuWavT.<br />

mec mogmarTavT ara imitom, rom ramiT<br />

gjobivarT, aramed imitom, rom mec Tqvennairad<br />

am qveynis moqalaqe var da legitimuri<br />

ufleba maqvs, gamogafxizloT, migiTiToT<br />

da ukeTesi SedegisTvis viTanam-<br />

Sromlo TqvenTan sruliad uangarod. Tumca<br />

am ukanasknels, albaT, zogierTi Znelad<br />

gaigebT. nu gaviwydebT, rom swored amis-<br />

Tvis xarT daqiravebuli da amisTvis giqmniT<br />

komforts da ganiWebT privilegiebs.<br />

samwuxarod, Tanamdebobrivi avadoba: „me<br />

yvelaferi vici”, „me marTali var”, saqar-<br />

TveloSi pikzea. pikzea profesionaluri<br />

uvicobac. ginaxavT odesme idioti Tanamdebobis<br />

piri saqarTveloSi? an daumsaxureblad<br />

Tanamdebobaze mjdari? _ arao! _<br />

ityviT xmamRla, magram gulSi mipasuxebT<br />

ramdenic gindaTo. hoda, me xmamaRla vambob,<br />

rom farosanasTan brZolis sakiTxs,<br />

metwilad, mavneblebi ganageben da gamofxizldiT!<br />

19


gveubnebian, rom meriaSi piarsamsaxuris<br />

mTeli batalioni hyavT<br />

(aseve gamgeobebs, saqalaqo samsaxurebs)<br />

da rom es funqciebi<br />

Tbilisis meriidan unda gamovides<br />

da sxva uwyebaSi, Sps-sa Tu<br />

aaip-Si gadavides, rac niSnavs,<br />

rom Sromis anazRaurebis muxls<br />

araferi akldeba, faqtobrivad,<br />

izrdeba kidec. da Tu adamianebs<br />

amcireben (rasac deklarirebulad<br />

acxadeben), amis proporciulad<br />

Sromis anazRaurebis muxlic<br />

unda Semcirdes.<br />

imis garda, rom aRniSnuli<br />

muxli ar mcirdeba, aseve sxva<br />

saqonlisa da momsaxurebis maCvenebeli<br />

izrdeba. es gaxlavT muxli,<br />

saidanac xelSekrulebiT dasaqmebul<br />

momsamsaxureTa Sromis<br />

anazRaureba gaicema da igi kidev<br />

20 milioni lariT izrdeba, e. i.<br />

xelSekrulebiT dasaqmebuli adamianebis<br />

raodenoba aucileblad<br />

gaizrdeba.<br />

isedac gvaxsovs, rom agvisto-<br />

Si daviT narmaniam erTi xelis<br />

mosmiT 600 adamiani SromiTi xelSekrulebiT<br />

daasaqma, anu am<br />

mimarTulebaze uaris Tqmas ar<br />

apireben.<br />

kidev erTxel davadastureb,<br />

rom Tbilisis meri cruobs, rodesac<br />

deklarirebulad erTs<br />

acxadebs, magram biujeti abso-<br />

gela mamulaSvili<br />

599 45 50 26<br />

dedaqalaqis sakrebulos fraq-<br />

cia „nacionaluri moZraoba” meriis sakonkurso-saatestacio<br />

komisiis SemadgenlobaSi opoziciisa da avtoritetuli<br />

arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebis CarTvas<br />

iTxovs. fraqciis wevr marika daTukiSvilis TqmiT, meriaSi<br />

gamocxadebuli reorganizacia 22 Tebervals sruldeba, rom-<br />

lis Semdeg sakonkurso-saatestacio komisia unda Seiqmnas da<br />

reorganizacias daqvemdebarebulma TanamSromlebma konkur-<br />

si unda gaiaron. aRniSnulidan gamomdinare, „nacionaluri<br />

moZraoba” am procesSi CarTulobas iTxovs.<br />

„rogorc SevityveT, reorganizaciis<br />

Sedegad meriis sxvadasxva<br />

erTeulSi struqturuli<br />

cvlilebebi ganxorcielde-<br />

ba, amasTan dakavSirebiT baton<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

Tebervals mTavrdeba. magaliTisTvis,<br />

erT konkretul, gamwvanebisa<br />

da garemos dacvis samsaxurze<br />

getyviT. mas gamwvanebis nawili<br />

Camoscilda da mxolod<br />

garemos dacvis saqalaqo samsaxuri<br />

darCa. samsaxuris axali ufrosi<br />

iniSneba, e. i. vinc aq mu-<br />

Saobda, yvela xelaxla konkursis<br />

wesiT unda dasaqmdes.<br />

Sesabamisad, amisTvis meriaSi<br />

sakonkurso-saatestacio komisia<br />

unda Seiqmnas. ar gvaqvs gancda,<br />

rom es procesebi gamWvirvale<br />

iqneba, rom am konkurss namdvilad<br />

wesierad da patiosnad<br />

Caatareben. amitom komisiaSi,<br />

rogorc opoziciis warmomadgenlebis<br />

(partiis warmomadgeneli<br />

ar miTxovia), aseve avtoritetuli<br />

arasamTavrobo organizaciebis<br />

CarTva moviTxoveT. isini<br />

vigulisxme, romlebsac sazogadoebis<br />

maRali ndoba aqvT da ara<br />

organizaciebi, romlebic mxolod<br />

„qarTul ocnebasTan” arian<br />

afilirebuli.<br />

ki gveubnebian, rom procesSi<br />

arasamTavroboebi arian CarTulebio,<br />

magram Cven viciT, rom<br />

saubari im organizaciebzea,<br />

romlebic maT mierve Seqmnilia.<br />

am TvalsazrisiT, maT mimarT<br />

ndoba ar gagvaCnia. 2014 wels<br />

ganaTlebis, kulturisa da sportis<br />

samsaxuri gaiyo, radgan kaxa<br />

kalaZis colisZma sportisa da<br />

axalgazrdobis mimarTulebis<br />

samsaxuris ufrosad unda daniSnuliyo.<br />

aRmoCnda, rom mcdari<br />

gadawyvetileba iyo da es samsaxurebi<br />

isev gaaerTianes.<br />

ar vici, kaxa kalaZis garda<br />

dRes kidev vis aRmoaCndeba colisZmebi,<br />

colis sxva naTesavebi,<br />

ojaxis wevrebi Tu partiuli aqtivistebi.<br />

swored amitom viTxovdiT<br />

aRniSnul sakonkurso<br />

komisiaSi CarTulobas, razedac<br />

ukve, principSi, uari miviReT.<br />

vice-merma gangvicxada, rom<br />

Tqven am komisiSi monawileobis<br />

ufleba ar gaqvTo.<br />

maT aseve unda Sevaxseno, rom<br />

meria sakrebulos winaSe angariSvaldebulia.<br />

sakrebuli dedaqalaqis<br />

meriis makontrolebeli<br />

weria, rom iq momuSaveTa ricxovnoba<br />

158 erTeuliT izrdeba.<br />

es is gaxmaurebuli aaip-ia,<br />

romelmac Tbiliselebs Tavi<br />

imiT dagvamaxsovra, rom dana-<br />

Canglis moxmarebis treningebi<br />

Cautara Tbilisis meriisa da<br />

gamgeobis TanamSromlebs. dRes<br />

es aaip-i, realurad, mavnebeli<br />

da wurbela struqtura (Cvenive<br />

fuliT dafinansebuli), 158 saStato<br />

erTeuliT izrdeba.<br />

kaxa kalaZe ityueba, rodesac<br />

ambobs, rom SromiTi anazRaurebis<br />

muxli arc erTi TeTriT ar<br />

izrdeba. magram maRalCinosnebi<br />

marika daTukiSvili: `kalaZem<br />

narmaniaze uaresad daiwyo~<br />

kalaZesTan Semxvedri winadadeba<br />

gvaqvs. kalaZe deklarirebu-<br />

lad acxadebs, rom misi mizania<br />

Tbilisis meria profesionali<br />

da kompetenturi adamianebiT<br />

dakompleqtdes. kalaZe Tu mar-<br />

Tla apirebs, rom profesiona-<br />

li da kompetenturi adamianeb-<br />

iT daakompleqtos Tbilisis<br />

meria da Caataros Ria da gam-<br />

Wvirvale konkursebi, Cven, „na-<br />

cionalur moZraobas”, gvaqvs<br />

winadadeba da, principSi, moTxovnac:<br />

man sakonkurso saatest-<br />

acio komisiaSi, romelic 22<br />

Tebervlis ervlis Semdeg Seiqmneba,<br />

opoziciuri partiebis warmo-<br />

madgenlebi CarTos. mzad varT,<br />

aviRoT es pasuxismgebloba da<br />

monawileoba miviRoT sakonkur-<br />

so saatestacio komisiaSi, aseve<br />

am komisiaSi CaerTos avtorit-<br />

etuli arasamTavrobo organizaciebis<br />

warmomadgenlebi, rom-<br />

lebic maRali ndobiT sargebl<br />

gebl-<br />

oben”, _ ganacxada marika daTuk-<br />

iSvilma. informacias „ipn.ji”<br />

avrcelebs.<br />

„qronika+~ Tbilisis sakreb-<br />

ulos fraqcia „nacionaluri<br />

moZraobis” wevr marika daTuk-<br />

iSvils esaubreba:<br />

_ dedaqalaqis meriaSi reorganizacia<br />

Catarda, romelic 22<br />

20<br />

`nacionaluri moZraoba~ meriis sakonkurso-saatestacio komisiis<br />

SemadgenlobaSi opoziciisa da arasamTavroboebis CarTvas iTxovs<br />

organoa, magram, rogorc Cans, es<br />

ambavi dRemde ar ician.<br />

rac Seexeba axlad Seqmnil<br />

uwyebebs, magaliTad, es gaxlavT<br />

Sps „mwvane qalaqi”, sadac jer ar<br />

viciT, ramdeni adamianis dasaqmebas<br />

apireben. aseve erT-erTi<br />

aaip-i gaxlavT municipaluri<br />

ganviTarebis saagento, sadac<br />

maT mierve Semotanil biujetSi<br />

20 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


luturad sxva rames ambobs. Tu<br />

man da energetikis saministrodan<br />

gadasulma TanamSromlebma<br />

biujetis kiTxva ar ician, maTda<br />

samwuxarod da Cvenda sabednierod,<br />

am dokuments Zalian kargad<br />

vkiTxulobT da saSualebas<br />

ar mivcemT, rom Tbiliselebi<br />

moatyuon.<br />

_ am winadadebebze ras gpa-<br />

suxoben?<br />

_ dRes kalaZem aqeT gviTxra,<br />

rom opozicia ityueba, radgan<br />

SromiTi anazRaurebis muxli<br />

arc erTi TeTriT ar izrdebao.<br />

amavdroulad, gveubnebian, rom<br />

konkretul aaip-Si dasaqmebul-<br />

Ta raodenoba 158 erTeuliT<br />

izrdeba, - axali Sps „mwvane qalaqi”<br />

iqmneba, romelsac mwvane<br />

sivrceebis, baRebis, skverebis<br />

movla-patronoba evaleba.<br />

rogorc aRvniSne, Sps-ebis saxelfaso<br />

sargoebi Sromis anazRaurebis<br />

muxlSi ar aris, subsidirebidan,<br />

absoluturad sxva<br />

muxlidan gaicema, romelic gaumWvirvalea,<br />

amitom es Sps-ebi<br />

sruliad gaumWvirvalea, maT<br />

aranairi SezRudva ar gaaCniaT.<br />

dReisTvis Sps-ebsa da aaip-ebSi<br />

dasaqmebul adamianebs merze,<br />

vice-mersa da a. S. ufro maRali<br />

xelfasebi aqvT.<br />

meriidan es funqciebi zustad<br />

imitom amoaqvT da Sps-ebisa da<br />

aaip-ebis ricxvi sokoebiviT imitom<br />

izrdeba, rom maTi Sromis<br />

anazRaureba gaumWvirvalea. mand<br />

dasaqmebuli adamianebis realuri<br />

kompetenciac CvenTvis gaum-<br />

Wvirvalea. maTze konkursi ar<br />

cxaddeba da Tavisufali gadawyvetilebebis<br />

miReba SeuZliT, _<br />

visac undaT, imas asaqmeben da am<br />

informaciaze wvdoma ar gagvaCnia.<br />

xalxma imitom agvirCia, saSualeba<br />

ar mivceT, rom arakompetenturi<br />

adamianebi Tbilisis<br />

meriaSi dasaqmdnen, or kviraSi<br />

erTxel metros Weri ar gvengreodes,<br />

zahesis xidi permanentulad<br />

ar ingreodes, lari da camet<br />

TeTrad socialurad daucveli<br />

mosaxleobis gamokveba ar<br />

xdebodes da am fonze, viRac ma-<br />

RalCinosnebs xelfasi 7 aTasi<br />

lari ar hqondeT.<br />

amis gakontrolebis sruli<br />

ufleba gvaqvs da, realurad,<br />

amis saSualebasac ar gvaZleven,<br />

_ konkretul mimarTulebaSi<br />

mainc CavixedoT da sakuTari mosazrebebi<br />

gvqondes.<br />

_ varkeTilis metroSi Camongrevis<br />

Semdeg ganxorcielebuli<br />

cvlilebebisadmi ra damok-<br />

idebuleba gaqvT?<br />

_ kalaZem urbanuli saqalaqo<br />

samsaxuris ufrosi waradgina. me<br />

gavecani am adamianis SromiT biografias,<br />

namdvilad urbanistia,<br />

Tumca „qarTuli ocnebis” pirobebSi<br />

misi urbanistoba ar vici,<br />

qalaqs rogor waadgeba, amas<br />

Semdgomi movlenebi dagvanaxvebs.<br />

rac Seexeba „metro varkeTilis”<br />

Semdeg ganviTarebul movlenebs,<br />

ukve movismineT, rom<br />

Tbilisis meri ramdenime adamianis<br />

dasjas apirebs. Tbilisis meri<br />

imperatori ar aris. jer gamoZieba<br />

mimdinareobs, ar arsebobs<br />

eqspertizis daskvna, gamoZiebis<br />

Sedegebi, am dros, transportis<br />

samsaxuris ufrosi isev Tavis<br />

adgilzea, romelic im period-<br />

Sic am samsaxuris ufrosi iyo,<br />

roca „metro varkeTilis” rekonstruqciasTan<br />

dakavSirebiT<br />

tenderi gamocxadda, magram pasuxi<br />

im samsaxuris ufross ar<br />

mohkiTxes.<br />

informaciac ar gvaqvs, romeli<br />

adamianebis ganTavisufleba<br />

igegmeba. veWvobT, rom es qveda<br />

rgolze gadawydeba, raTa zeda<br />

rgolebis pasuxismgebloba ar<br />

dadges.<br />

realurad, qveda rgolebi<br />

400-aTaslarian tenderTan dakavSirebiT<br />

gadawyvetilebebs rom<br />

ar Rebuloben, es Tqvenc mogexsenebaT.<br />

is, rom xarisxis maCveneblebi<br />

Semowmebuli ar iyo (normebs<br />

ver akmayofilebda), Camongrevis<br />

wuTidan vicodiT. amis<br />

dadgenas bevri dro ar sWirdeboda<br />

da ukve or kviraze metia<br />

gasuli.<br />

magram kalaZis mxridan piarsvla<br />

iyo, viRacaze xelebi Seiwminda<br />

da ase unda damTavrdes<br />

ambavi, romelmac adamianebis sicocxle<br />

safrTxeSi Caagdo. Cven<br />

amis SesaZleblobas namdvilad<br />

ar mivcemT. davelodebiT gamo-<br />

Ziebis Sedegebs, eqspertizis<br />

daskvnas da moviTxovT masalebs,<br />

Tu ra darRvevebis safuZvelze<br />

gaaTavisufles konkretuli adamianebi<br />

Tbilisis meriidan?<br />

_ axali meriisa da sakrebu-<br />

los starts rogor afasebT?<br />

_ jer sami Tvea, rac kaxa kalaZe<br />

Tbilisis meria. vfiqrobdiT,<br />

rom misTvis garkveuli fora<br />

migveca, raTa am konkretul<br />

pozicias morgeboda, SeegZno, Tu<br />

ra aris gasakeTebeli Tbilisis<br />

meriaSi, gascnoboda ama Tu im<br />

struqturas ufro sirRmiseulad,<br />

magram amis saSualebas ar<br />

iZleva. kalaZem narmaniaze uaresad<br />

daiwyo. narmanias drosac ki<br />

gvqonda Zalian mkveTri protesti,<br />

rom meria Caketili iyo, magram<br />

dRes imaze metad daxSulia,<br />

vidre _ maSin. absoluturad<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

moklebuli varT yvelanair informacias,<br />

rodesac amis floba<br />

samsaxurebrivad gvevaleba, magram<br />

Tbilisis meria ugulebelyofs<br />

kanons, sakrebulos reglaments<br />

da, Sesabamisad, ver vflobT<br />

Zalian bevr informacias,<br />

romelic sakrebulos wevrs unda<br />

hqondes.<br />

Sesabamisad, kalaZis asi dRe<br />

SemiZlia absoluturad uaryofiTad<br />

Sevafaso. deklarirebulad<br />

acxadebs, rom yvelasTvis<br />

Riaa, _ opoziciisTvis, arasamTavrobo<br />

organizaciebisTvis,<br />

magram ramdenime mcdeloba<br />

gvqonda SevxvedrodiT (televiziebis<br />

gareSec SevTavazeT), rom<br />

konkretul problemaze gvesaubra,<br />

Cveni xedva SegveTavazebina,<br />

Tumca uSedegod.<br />

aq imas ar vgulisxmobT, gaiTvaliswinebda<br />

Tu ara am yvelafers.<br />

Cven biujetis kanoni gvavalebs,<br />

rom fraqcias unda wargvedgina<br />

SeTavazebebi biujetTan<br />

dakavSirebiT. es werilobiT gavugzavneT<br />

da rodesac kiTxva davusvi,<br />

waikiTxa Tu ara Cveni Se-<br />

Tavazebebi, amayad miTxra, rom<br />

ar waukiTxavs. mas hgonia, rom es<br />

Zalian kargi tonia, Tu ar waukiTxavs.<br />

es yvelaferi mis politikur<br />

sibeceze mianiSnebs. isic<br />

ar icis, rom amis elementaruli<br />

valdebuleba aqvs. is „qarTuli<br />

ocnebis” meri ar aris, Tbilisis<br />

meria da es pasuxismgebloba gaTavisebuli<br />

ar aqvs. iseve, rogorc<br />

„qarTuli ocnebis” sxva wevrebs<br />

Tbilisis meriasa Tu sakrebulo-<br />

Si.<br />

am fonze, dedaqalaqis meri-<br />

is pressamsaxuris informaciiT,<br />

municipalitetis mTavrobis morigi<br />

sxdoma gaimarTa. dRis wesrigiT<br />

gaTvaliswinebuli sakiTxebis<br />

ganxilvamde, Tbilisis merma<br />

kaxa kalaZem ramdenime mniSvnelovani<br />

gancxadeba gaakeTa.<br />

dedaqalaqis meris gadawyvetilebiT,<br />

Tbilisis meriis keTilmowyobisa<br />

da arqiteqturis samsaxurebidan<br />

ori TanamSromeli<br />

ganTavisufldeba, romlis mizezic,<br />

kaxa kalaZis ganmartebiT,<br />

pirebis mier interesTa SeuTavseblobis<br />

wesis darRveva _ kerZod<br />

ki, ojaxis wevrebTan dakavSirebuli<br />

saqmiswarmoebaSi miker-<br />

Zoebuli gadawyvetilebebia.<br />

„meriis Sida auditis samsaxurma<br />

ramdenime samsaxuris mimarTulebiT<br />

daiwyo mokvleva da<br />

konkretuli darRvevebi gamoikveTa.<br />

es exeba keTilmowyobisa da<br />

arqiteqturis samsaxurebis ori<br />

`rac Seexeba `metro varkeTilis~ Semdeg ganviTarebul movlenebs, ukve<br />

movismineT, rom Tbilisis meri ramdenime adamianis dasjas apirebs.<br />

Tbilisis meri imperatori ar aris. jer gamoZieba mimdinareobs, ar<br />

arsebobs eqspertizis daskvna, gamoZiebis Sedegebi, am dros,<br />

transportis samsaxuris ufrosi isev Tavis adgilzea, romelic im<br />

periodSic am samsaxuris ufrosi iyo, roca `metro varkeTilis~<br />

rekonstruqciasTan dakavSirebiT tenderi gamocxadda, magram pasuxi<br />

im samsaxuris ufross ar mohkiTxes. informaciac ar gvaqvs, romeli<br />

adamianebis ganTavisufleba igegmeba. veWvobT, rom es qveda rgolze<br />

gadawydeba, raTa zeda rgolebis pasuxismgebloba ar dadges~<br />

TanamSromlis mier interesTa<br />

SeuTavseblobis wesis darRvevas,<br />

kerZod, ojaxis wevrebTan dakav-<br />

Sirebul saqmiswarmoebaSi miker-<br />

Zoebul gadawyvetilebebs. msgavsi<br />

faqtebi, ra Tqma unda, cudad<br />

aisaxeba Tbilisis meriis imijsa<br />

da meriis TanamSromlebis muSaobis<br />

xarisxze”, _ ganacxada kaxa<br />

kalaZem.<br />

Tbilisis merma auditis samsaxuris<br />

ufrossa da Tbilisis<br />

vice-mers aRniSnul sakiTxze<br />

dawyebuli mokvlevis dasruleba<br />

da Sesabamisi gadawyvetilebis<br />

miReba daavala.<br />

meore sakiTxi, romelzedac<br />

dedaqalaqis merma mTavrobis<br />

bolo sxdomaze yuradReba gaamaxvila,<br />

metrosadgur „varkeTil-<br />

Si” ganxorcielebuli sareabilitacio<br />

samuSaoebis dros gamokveTili<br />

xarvezebia, ris gamoc<br />

kaxa kalaZem Tbilisis satransporto<br />

kompaniis xelmZRvanel<br />

mamuka kobaxiZes daavala, dakavebuli<br />

poziciebidan is pirebi gaaTavisuflos,<br />

romlebic aRniSnuli<br />

metrosadguris reabilitaciis<br />

satendero procedurebSi<br />

iyvnen CarTuli:<br />

„am etapze, arsebuli garemoebebi<br />

SeviswavleT da aSkaraa, rom<br />

samuSaoebis Sesrulebis dros<br />

xarvezebi iyo _ dawyebuli saproeqto<br />

samuSaoebis Sesyidvebidan,<br />

damTavrebuli samSeneblo<br />

samuSaoebis warmoebis procesiT.<br />

viciT, rom am mimarTulebiT<br />

dawyebulia gamoZieba da mis Sedegebs<br />

davelodoT. satransporto<br />

kompaniis xelmZRvanel mamuka<br />

kobaxiZes minda davavalo, rom<br />

dauyovnebliv gaaTavisuflos<br />

dakavebuli poziciebidan is adamianebi,<br />

romlebic satendero<br />

procedurebSi iyvnen CarTuli”,<br />

_ ganacxada kaxa kalaZem.<br />

dedaqalaqis merma meriis Sesabamis<br />

samsaxurebsa da gamgeobebis<br />

warmomadgenlebs sTxova,<br />

municipaluri infrastruqturuli<br />

proeqtebis xarisxis kontrolze<br />

maqsimaluri yuradReba<br />

gaamaxvilon, radgan, misive<br />

TqmiT, araerTi infrastruqturuli<br />

proeqtis Seswavlam da bolo<br />

dros ganxorcielebulma<br />

movlenebma aCvena, rom arsebuli<br />

sistema da meqanizmi Sesrulebuli<br />

samuSaoebis xarisxs saTanadod<br />

ver uzrunvelyofs.<br />

„ori kviris win davavale Cems<br />

moadgileebs, rom warmoadginon<br />

gegma, Tu ra unda gakeTdes imisTvis,<br />

rom xarisxi gaumjobesdes.<br />

satendero dokumentaciaSi<br />

iqneba imis aucilebloba, rom<br />

rodesac xelSekruleba gaformdeba,<br />

municipaluri infrastruqturuli<br />

proeqtebis xarisxis<br />

kontroli ganxorcieldes. arc<br />

erT saproeqto dokumentacias<br />

ar miecema msvleloba iqamde, vidre<br />

am dokumentaciis teqnikuri<br />

da xarisxobrivi eqspertiza ar<br />

ganxorcieldeba”, _ aRniSna<br />

dedaqalaqis merma.<br />

misive gancxadebiT, rodesac<br />

samSeneblo da samontaJo samuSaoebis<br />

warmoebis procesi daiwyeba<br />

da Sesrulebis etapze iqneba,<br />

saproeqto davalebebis Sesrulebaze<br />

mudmivi zedamxedveloba<br />

ganxorcieldeba. maT Soris,<br />

farul samuSaoebze imisTvis,<br />

rom saproeqto gadawyvetilebebi<br />

maRal doneze Sesruldes.<br />

„infrastruqturuli proeqtebiT<br />

Cveni moqalaqeebi sargebloben.<br />

Sesabamisad, maqsimalurad<br />

unda uzrunvelvyoT TiToeuli<br />

proeqtis xarisxi da TiToeuli<br />

moqalaqis usafrTxoebis<br />

dacva. mgonia, rom es mniSvnelovnad<br />

wingadadgmuli nabijia da<br />

gamgeobebsac minda vTxovo, rom<br />

xarisxsa da zedamxedvelobaze<br />

maqsimaluri yuradReba gavamaxviloT”,<br />

_ aRniSna kaxa kalaZem.<br />

mTavrobis sxdomaze Tbilisis<br />

merma sacxovrebeli farTebis<br />

dakanonebis proceszec isaubra,<br />

romelic, misive gancxadebiT,<br />

momavalSic gagrZeldeba. amJamad,<br />

sacxovrebeli farTebi wyne-<br />

Tis gzatkecilze, studqalaqis<br />

teritoriaze mcxovreb 47 ojaxs<br />

daukanondeba. „dRes Cven 47 ojaxs<br />

sacxovrebel farTs vukanonebT.<br />

kerZod, eseni arian wyneTis<br />

gzatkecilze, studqalaqis teritoriaze,<br />

#4 korpusSi mcxovrebi<br />

moqalaqeebi, romlebic aRniSnul<br />

farTebSi 90-iani wlebidan<br />

cxovroben da garkveuli mizezebis<br />

gamo, dakanoneba ver moaxerxes.<br />

minda, mivuloco maT da<br />

madloba vuTxra vakis gamgebels<br />

TanamSromlobisTvis. es Cveni<br />

winasaarCevno dapireba iyo, romelsac<br />

aucileblad SevasrulebT”,<br />

_ aRniSna Tbilisis mer-<br />

ma.<br />

21


gela mamulaSvili<br />

599 45 50 26<br />

mSeneblobis nebarTvis gacemis<br />

wesSi cvlilebebi Sedis. mTavrobis Sesabamisi dadgenilebis<br />

proeqti mTavrobis sxdomaze Tbilisis merma, kaxa kalaZem<br />

waradgina. rogorc premier-ministrma giorgi kvirikaSvilma<br />

ganacxada, es cvlilebebi TbilisSi mSeneblobebis process<br />

didwilad moawesrigebs.<br />

„umniSvnelovanesia, rom Cven<br />

TbilisSi mSeneblobebis procesi<br />

movawesrigoT da aseve, ufro meti<br />

yuradReba davuTmoT rekreaciuli<br />

sivrceebis ganviTarebas. amaze<br />

kaxi kalaZem araerTxel isaubra da<br />

minda mivesalmo meriis iniciativas<br />

am mimarTulebiT procesis<br />

mniSvnelovani gaumjobesebis Sesaxeb.<br />

nebarTvis miRebis procesSive<br />

iqneba aucilebeli gamwvanebis gegmis<br />

warmodgena, aRricxva iq arsebuli<br />

xeebis, axali gamwvanebis gegmis<br />

warmodgena, aseve, 4000 kv.m-ze<br />

didi nagebobis mSeneblobis nebar-<br />

Tvis misaRebad sawyis etapzeve iqneba<br />

saWiro satransporto kvlevisa<br />

da satransporto regulirebis<br />

sqemis warmodgenac. es, aseve, mniSvnelovnad<br />

gauadvilebs Cvens developerebs<br />

muSaobas im kuTxiT,<br />

rom bolo da Semdgom etapebze aRar<br />

iqneba saWiro damatebiTi cvlilebebis<br />

Setana proeqtirebaSi. winaswari<br />

konsultaciebi, rogorc<br />

vici, mimdinareobs aseve biznesseqtoris<br />

warmomadgenlebTan da darwmunebuli<br />

var, rom es cvlilebebi<br />

mniSvnelovnad moawerigebs<br />

TbilisSi mSeneblobebis process,<br />

saSualebas mogvcems, rom meti rekreaciuli<br />

sivrce gvqondes da galamazdes<br />

Cveni dedaqalaqi, rac<br />

yvelasTvis mniSvnelovania”, _ ganacxada<br />

premierma.<br />

mTavroba samSeneblo masalis<br />

xarisxTan dakavSirebul normebsac<br />

daadgens da amasTan dakavSirebiT<br />

Sesabamis dadgenilebas miiRebs.<br />

„samSeneblo kodeqsis miRebis<br />

Semdeg mTavrobam unda daamuSaos<br />

reglamenti, romelic moawesrigebs<br />

samSeneblo masalis xarisxs da<br />

daadgens moTxovnebs samSeneblo<br />

xarisxis mimarT. meore mxriv, daadgens<br />

moTxovnebs, Tu rogor unda<br />

moxdes samSeneblo masalis bazarze<br />

ganTavseba. rogorc ki parlamenti<br />

kodeqss miiRebs, ramdenime<br />

TveSi mTavroba Sesabamis reglamentebs<br />

SeimuSavebs”, _ ganacxada<br />

ekonomikisa da mdgradi ganvi-<br />

Tarebis ministris moadgile irma<br />

qavTaraZem, romelmac iuridiul<br />

sakiTxTa komitets „sivrcis dagegmarebis,<br />

arqiteqturuli da sam-<br />

Seneblo saqmianobis kodeqsis”<br />

proeqti warudgina.<br />

samSeneblo kodeqsis proeqtis<br />

Tanaxmad, mTavrobas Semdegi normatiuli<br />

aqtebis miReba evaleba:<br />

„sivrciTi mowyobisa da qalaqTm-<br />

SeneblobiTi gegmebis SemuSavebis<br />

wesis Sesaxeb”, „teritoriebis gamoyenebisa<br />

da ganaSenianebis regulirebis<br />

ZiriTadi debulebebis<br />

Sesaxeb”, „mSeneblobis nebarTvis<br />

gacemisa da Senoba-nagebobis eqspluataciaSi<br />

miRebis wesisa da<br />

22<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

pirobebis Sesaxeb”, „sivrciTi dagegmvis<br />

sainformacio sistemis Sesaxeb”,<br />

„mSeneblobis organizebisa<br />

da mSeneblobis usafrTxoebis Sesaxeb”,<br />

„Senoba-nagebobis energoefeqtianobis<br />

Sesaxeb”, „Senoba-nagebobis<br />

mimarT arqiteqturuli mo-<br />

Txovnebis Sesaxeb”, „Senoba-nagebobis<br />

mimarT konstruqciuli moTxovnebis<br />

Sesaxeb”, „Senoba-nagebobis<br />

mimarT sainJinro moTxovnebis Sesaxeb”,<br />

„samSeneblo masalis bazarze<br />

ganTavsebis wesebis Sesaxeb”. informacias<br />

„ipn.ji” avrcelebs.<br />

am problemasTan dakavSirebiT<br />

„mSenebelTa ligis” Tavmjdomare,<br />

teqnikur mecnierebaTa doqtori<br />

anzor sakandeliZe Tbilisis mer<br />

kaxa kalaZes Semdegi Sinaarsis mimarTvas<br />

ugzavnis (stili dacu-<br />

lia):<br />

„batono kaxa.<br />

yvelaze katastrofuli safr-<br />

Txe, rac emuqreba Tbiliss, sadac<br />

TiTqmis naxevari saqarTvelo cxovrobs,<br />

aris karze momdgari damangreveli<br />

miwisZvrebi. rogorc<br />

cnobili geofizikosi, akademikosi<br />

Tamaz WeliZe aRniSnavs, arabe-<br />

Tis filaqani, romelic daZrulia<br />

CrdiloeTisken, ukve daejaxa evraziis<br />

filaqans da moaTrevs weliwadSi<br />

15 sm-iT. saqarTvelos garda,<br />

evraziis filaqanze ganlagebuli<br />

yvela Cveni mezobeli saxelmwifo<br />

sistematur reJimSi emzadeba<br />

ra gardauvali 8-9-baliani miwisZvrebisTvis,<br />

masobrivad amowmeben<br />

da angreven uxarisxod aSenebul<br />

iseT maRliv korpusebs, rogorebic<br />

dRes Sendeba TbilisSi.<br />

saSinelia bolo wlebis statistikac:<br />

2000-2010 wlebis 10 weliwadSi<br />

msoflioSi miwisZvrebisgan<br />

43%-iT ufro meti adamiani daiRupa,<br />

vidre 1950-2000 wlebis 50<br />

wlis ganmavlobaSi!<br />

aqedan gamomdinare, advili warmosadgenia,<br />

ra ubedureba datrialdeba<br />

8-balian seismur zonaSi<br />

mdebare TbilisSi, Tu aq moxdeba<br />

saproeqto da, aqedan gamomdinare,<br />

mosalodneli 8-baliani miwisZvra.<br />

am dros saqarTveloSi, maT Soris,<br />

TbilisSi, 27 weliwadia, arc erTi<br />

Senoba ar Semowmebula seismomedegobaze<br />

da Tbiliselebis sicocxles,<br />

realurad, katastrofuli<br />

safrTxeebi emuqreba.<br />

batono kaxa, 2017 wlis 15 noembers<br />

da 2018 wlis 23 ianvars<br />

Tqvens saxelze gamogzavnil Cvens<br />

oficialur werilebSi gwerdiT:<br />

„TbilisSi unda gamocxaddes sagangebo<br />

mdgomareoba, droebiT unda<br />

SeCerdes rkinabetonis karkasuli<br />

tipis 12 sarTulze ufro metsarTuliani<br />

sacxovrebeli korpusebis<br />

daproeqteba-mSenebloba da<br />

anzor sakandeliZe:<br />

`samSeneblo sferoze<br />

kontroli unda aRdges,<br />

sxva SemTxvevaSi didi<br />

problemebi gvelis~<br />

saproeqto dokumentacia aucileblad<br />

unda movides SesabamisobaSi<br />

saqarTvelos 2009 wlis kanonTan:<br />

„seismomedegi mSenebloba pn-01-01-<br />

09".<br />

yvelaze didi danaSauli, rac<br />

meriam Caidina Tbiliselebis mimarT,<br />

aris am kanonis absoluturi<br />

ugulebelyofiT ukanono samSeneblo<br />

nebarTvebis masobrivi gacema,<br />

ris gamoc dRes Tbilisi gadatenilia<br />

12-sarTulianamde sacxovrebeli<br />

korpusebis nacvlad ukanonod<br />

aSenebuli 20, 30, 40 da ufro<br />

metsarTuliani sacxovrebeli korpusebiT,<br />

romlebic ar aris Semowmebuli<br />

saproeqto 8-balian seismomedegobaze<br />

da iq mcxovrebTa sicocxle<br />

realur safrTxeSia!”<br />

samwuxarod, 3 Tve gavida da pasuxi<br />

ar migviRia. amJamad, amave teqsts<br />

gwerT mesamed da gTavazobT<br />

Tbiliselebis sikvdil-sicocxlis<br />

am gadaudebeli problemis mosagvareblad<br />

gadavdgaT pirveli<br />

praqtikuli nabijebi da droebiT<br />

SevaCeroT am „sikvdilis korpusebis”<br />

daproeqteba-mSenebloba da<br />

nebarTvebis gacema, sanam proeqtebi<br />

ar mova SesabamisobaSi samSeneblo<br />

kanonmdeblobasTan da, pirvel<br />

rigSi, kanonTan „seismomedegi mSenebloba<br />

pn-01-01-09". amis Semdeg<br />

SerCeviT unda daviwyoT sacxovrebeli<br />

korpusebis Semowmebebi seismomedegobaze.<br />

saqarTvelos mSenebelTa ligam,<br />

sadac damfuZneblebi arian adre<br />

evropaSi cnobili, yofili zavrievis<br />

saxelobis samSeneblo meqanikisa<br />

da seismomedegobis institutis<br />

wamyvani mecnierebi (mec am institutis<br />

aspiranti viyavi), agre-<br />

Tve mTel postsabWour sivrceSi<br />

seismomedegobis centrad aRiarebuli,<br />

yofili sakavSiro samecniero<br />

kvleviTi da saproeqto-sakonstruqtoro<br />

„Tbilzniepis” institutis<br />

direqtori da seismuri kvlevebis<br />

laboratoriis xelmZRvaneli,<br />

moviZieT ra mSeneblobis<br />

saministros gauqmebis Semdeg jer<br />

kidev gadarCenili am 2 institutis<br />

samecniero da laboratoriuli<br />

resursebi, SegviZlia gavukeToT<br />

organizacia 27 wlis Semdeg saqar-<br />

TveloSi Senoba-nagebobaTa Semowmebebis<br />

dawyebas seismomedegobaze.<br />

Semowmebis fasi ganisazRvreba Senobis<br />

sarTulianobiT, Sesamowmebeli<br />

mTliani farTobiT da 1kv.mis<br />

Rirebuleba iqneba 2-3 aSS dolari.<br />

Cven SegviZlia seismomedegobaze<br />

laboratoriuli gamokvlevebi<br />

CavutaroT Senobebs rogorc<br />

mSeneblobis mimdinareobis<br />

dros gadaxuruli sarTulebis<br />

mixedviT, ise damTavrebul Senobebs<br />

miReba-Cabarebis aqtebis gaformebis<br />

win.<br />

batono kaxa, imedi gvaqvs, am<br />

Cvens saqmian winadadebas, romlis<br />

dadebiTad gadawyvetas Tbilisisa<br />

da TbiliselebisTvis udidesi mni-<br />

Svneloba aqvs, aiyvanT pirad kontrolze.<br />

am sakiTxis dadebiTad<br />

gadawyvetiT Tqven xels SeuwyobT<br />

saqarTveloSi seismomecnierebis<br />

`evrostandartebiT<br />

ver daviwyebT,<br />

mTeli samSeneblo<br />

kompleqsi unda<br />

gaaCero, magram<br />

ganukiTxaoba sufevs<br />

da amas movla<br />

sWirdeba~<br />

22 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


aRorZinebas! kargi iqneba, Tu migviRebT,<br />

an stumrad gvewveviT Cveni<br />

ligis wevr gamocdil da damsaxurebul<br />

mSeneblebs, damproeqteblebs,<br />

warmoebis specialiastebsa<br />

da mecnierebs. am Sexvedraze Senobebis<br />

seismomedegobaze laboratoriuli<br />

Semowmebebis Cvens momaval<br />

gegmebze mogaxsenebT ufro<br />

dawvrilebiTa da argumentirebulad.<br />

am Sexvedrazeve mogaxsenebT<br />

Cven mier damuSavebul-dapatentebul<br />

da mSenebelTa ligis mier mowonebul<br />

„Tbilisisa da Tbiliselebis<br />

gadarCenis megaprogramaze”,<br />

romelic axali wlis wina dReebSi<br />

winaswari ganxilvisTvis gasacnobad<br />

davutoveT arqiteqturis samsaxuris<br />

warmomadgenel nino talaxaZes”.<br />

„qronika+~ „mSenebelTa ligis”<br />

Tavmjdomares, teqnikur mecnierebaTa<br />

doqtor anzor sakan-<br />

deliZes esaubreba:<br />

_ 2014 wels mSeneblobis saministro<br />

rac gauqmda, am sakiTxze<br />

omi gvaqvs atexili. misasalmebelia,<br />

Tu mTavroba am saqmes xels<br />

mohkidebs, magram vin da rogor<br />

gaakeTebs? yvelafris Semowmeba<br />

rom daiwyon, amisTvis arc erTi<br />

samSeneblo profilis samecnierokvleviTi<br />

instituti, aseve laboratoria<br />

aRar arsebobs. ki batono,<br />

gakeTeba kargia, magram, realurad,<br />

amis gamkeTebeli vin aris?<br />

jer erTi, am normebs dadgena<br />

sWirdeba. am dros, dargi Tavidan<br />

bolomde Sesamowmebelia, rac Zalian<br />

rTuli gasakeTebeli iqneba.<br />

veubnebodi, rom ar SeiZleboda<br />

qveyanaSi mSeneblobis saministros<br />

gauqmeba, radgan es aravis gaukeTebia.<br />

realurad, samxedro-strategiuli<br />

dargia da likvidireba amitomac<br />

ar SeiZleboda.<br />

postsabWour qveynebSi mSeneblobis<br />

saministro yvelganaa. im<br />

evrokavSirSic, sadac Sesvlas vapirebT,<br />

uwyeba yvela qveyanaSia<br />

calke an sxva dargTan erTad. magaliTad,<br />

mSeneblobisa da energetikis<br />

saministro gvxvdeba imitom,<br />

rom es aucilebelia, radgan mSeneblobis<br />

saministro yvela qveyana-<br />

Si seismuri usafrTxoebisa da sam-<br />

Seneblo ekologiuri usafrTxoebis<br />

dacvis mTavari garantia. Tu es<br />

saministro ar aris, im qveyanaSi miwisZvrebisgan<br />

dacvis da samSeneblo<br />

ekologiuri normebis dar-<br />

RveviT gamowveuli mZime daavadebebisgan<br />

dacvis garanti ar arsebobs,<br />

es aris da es.<br />

amitom, ra Tqma unda, es Semowmebebi<br />

unda daviwyoT da orive<br />

xeliT am winadadebebs mxars vuWer.<br />

magram jer koncefcia aris mosaZebni,<br />

Tu saidan da rogor daviwyoT<br />

procesi, radgan aq yvelaferi<br />

dangreulia.<br />

_ dRes vin unda gaakeTos es<br />

saqme, axali normebi vin unda<br />

daadginos?<br />

_ am normebis damdgenic aravinaa,<br />

araferi aRar arsebobs. adre<br />

am normebs, ZiriTadad, samSeneblo<br />

samecniero-kvleviTi institutebi<br />

adgendnen. iq zavrievis instituti,<br />

sakavSiro saTavo, Tu hidroteqnikuri<br />

mSeneblobebis kuTxiT samecniero-kvleviTi<br />

instituti iyo.<br />

yvelaferi bolomde ganadgurebulia<br />

da vin daadgens aRniSnul<br />

normebs?<br />

amitom struqturebi Tavidan<br />

aris Sesaqmneli, raRacebi, ubralod,<br />

gadasarCenia. samSeneblo sferoze<br />

kontroli calsaxad unda<br />

aRdges, sxva SemTxvevaSi didi problemebi<br />

gvelis. magram vimeoreb,<br />

amis Semmowmebeli, elementaruli<br />

normebis damdgeni vin aris? Tavis<br />

droze, ugalavam rom TbilisSi nebismieri<br />

Semowmebebi, regulaciebi<br />

akrZala da obieqtebze aravis uSvebdnen,<br />

amitom sistema bolomde<br />

Caiketa. axla amas advilad vin gaxsnis?<br />

iq iseTi ubedurebebia datrialebuli<br />

da aseTive raRacebia<br />

damalul-mifuCeCebuli, rom Cven<br />

naxevarze meti arc viciT, am sferoSi<br />

aqamde ra xdeboda da<br />

dResac rasTan gvaqvs saqme.<br />

amis saSualeba erTxel mogveca<br />

2002 wels, rodesac manuCar maCaiZe<br />

sakrebuloSi mSeneblobis komisiis<br />

Tavmjdomare iyo. deputatebi<br />

wamoiyvana, Zlivs SegviSves mSeneblobebze<br />

erTi dRiT da meore<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

dRes gamogvyares, aRarsad aRar<br />

gagvatares. adgilze rac vnaxeT,<br />

raRac saSinelebebi gamoirkva. erT<br />

dReSi 50-mde obieqtze movaswariT<br />

Sescvla, pirvel-meore sarTulebze<br />

SevdiodiT da mxolod konstruqciebSi<br />

betonis simtkices vamowmebdiT.<br />

yvela samasi vatis nacvlad<br />

150 da ufro naklebi gamovida.<br />

amiTaa aSenebuli, lamis, mTeli<br />

Tbilisi.<br />

xarisxze saubars axla iwyeben.<br />

pirvel rigSi, koncefcia unda Camoyalibdes,<br />

Tu rogor unda gakeTdes<br />

es saqme. Cven evrostandartebiT<br />

ver daviwyebT. maSin mTeli<br />

samSeneblo kompleqsi unda gaaCero<br />

da yvelaferi unda damuxru-<br />

Wdes. aq, ubralod, ganukiTxaoba<br />

sufevs da amas movla sWirdeba.<br />

Tundac, ruseTSi arsebuli<br />

dRevandeli mdgomareoba aviRoT:<br />

SeiZleba evrostandartebTan SedarebiT<br />

didi ambebi ar xdebodes,<br />

magram iqac ki sammagi Semowmebaa<br />

samSeneblo masalebis, mosapirkeTeblisa<br />

da misT. jer masalebi sabaJoze<br />

rom Semodis, mowmdeba, rac<br />

saqarTveloSi ar arsebobs. Semdeg,<br />

rodesac realizaciaSi midis sabi-<br />

Tumo Tu sacalo vaWrobaSi, iqac<br />

Semowmebebia. masalas sertifikatebi<br />

Tu ar mohyveba, imas ruseTSi<br />

aravin yidulobs. realurad, verc<br />

gayidi da Tu mainc gaasaReb, amaze<br />

Semdeg pasuxs mainc mogTxoven. es<br />

yvelaferi samSeneblo obieqtze<br />

rom midis, iqac amowmoben, akontroleben.<br />

Semdeg rom damTavrdeba,<br />

mTlianad Senobas samSenebloekologiur<br />

usafrTxoebaze amowmeben.<br />

aq amis dawyeba, rasakvirvelia,<br />

ase advili ar iqneba. maSin struqtura<br />

unda gamoiyos da es yvelaferi,<br />

upirvelesad, TbilisSi<br />

aris mosawesrigebeli.<br />

adgilobrivi arCevnebi rom iyo,<br />

mSenebelTa ligam Tbilisisa da<br />

Tbiliselebis gadarCenis programa<br />

davwereT. iq gawerilia, Tu saerTod<br />

ra unda gakeTdes, upirvelesad<br />

ra aris gasakeTebeli da a.<br />

S. zereled saubari rom ar gamogvivides,<br />

iq yvelaferi dawvrilebiT<br />

weria.<br />

es programa axali wlis wina<br />

dReebSi merias mivwereT. arqiteqturis<br />

samsaxuris warmomadgenlebi<br />

Segvxvdnen, gvTxoves da es programa<br />

davutoveT. Semdegi Sexvedra<br />

qalaqis merTan unda gvqonoda.<br />

arafers viTxovT, arc Tanamdebobebi<br />

gvinda da arc maTi xelfasebi.<br />

mSenebelTa ligaSi gamocdili<br />

xalxia, Zveli ministris moadgileebi,<br />

samecniero kvleviTi institutebis<br />

direqtorebi, mecnierebi,<br />

damproeqteblebi, saproeqtos<br />

direqtorebi, gamocdileba<br />

gvaqvs da gamogviyenon.<br />

saqarTvelos mSeneblobis saministro<br />

sabWoTa kavSirSi erT-er-<br />

Ti mowinave mSeneblobis saministro<br />

iyo. Tu sadme sapasuxismgeblo<br />

rame Sendeboda kavSiris mas-<br />

StabiT, mas qarTveli mSeneblebi<br />

aproeqtebdnen, qarTvelebi aSenebdnen.<br />

sxvaTa Soris, kvalificiuri<br />

muSebic aqedan mihyavdaT. udidesi<br />

gamocdilebis nawili mainc SemorCenilia<br />

da gamoiyenon es xalxi.<br />

xarisxis Semowmeba rom undaT,<br />

amas vin gaakeTebs? amitom Cven<br />

TanamSromlobas vTavazobT. Tavis<br />

droze, ugulavasac SevTavazeT,<br />

TiTqos daTanxmda da mere uari<br />

gviTxres, _ es yvelaferi mSeneblobas<br />

gaaZvirebso.<br />

pirvel rigSi, yvela obieqtze<br />

teqnikuri zedamxedveli unda iyos.<br />

ara im kompaniisa, romelic<br />

aSenebs, aramed an meriis teqnikuri<br />

zedamxedvelobis warmomadgeneli,<br />

an Tu es resursi ar eyofaT, Sesabamis<br />

kadrs Cven movumzadebT.<br />

yvelaferi aqedan unda daiwyos,<br />

rom mSenebloba viRac kompetenturs<br />

Cabardes, Torem es mSenebloba<br />

dilidan saRamomde miyrilia,<br />

absoluturad uyuradRebod<br />

arian da mTel Tbiliss eliavas<br />

kadrebs aSenebineben, es droze<br />

unda damTavrdes.<br />

romel xarisxis kontrolzea<br />

`romel xarisxis kontrolzea saubari, rodesac laboratoriuli Semowmebac<br />

ar undaT, arc sxva araferi. Sexedav armaturas, korozia aqvs modebuli,<br />

Jangvis procesia dawyebuli. ai, amas rom aiReb da rkina-betonis<br />

konstruqciaSi Cadeb, iq xarisxic da mSeneblobis usafrTxoebac<br />

damTavrebulia, radgan dawyebuli korozia ginda betonSi moaqcie da ginda<br />

sxvagan, is droSi grZeldeba, es armatura korozias gaagrZelebs da mere<br />

saproeqto datvirTvebs veRar uZlebs, erT dResac mTeli Senoba<br />

Camoingreva. ai, es ver mouwesrigebiaT, sxva raze unda visaubroT?~<br />

saubari, rodesac laboratoriuli<br />

Semowmebac ar undaT, arc sxva<br />

araferi. Sexedav armaturas, korozia<br />

aqvs modebuli, Jangvis procesia<br />

dawyebuli. ai, amas rom aiReb<br />

da rkina-betonis konstruqciaSi<br />

Cadeb, iq xarisxic da mSeneblobis<br />

usafrTxoebac damTavrebulia,<br />

radgan dawyebuli korozia ginda<br />

betonSi moaqcie da ginda sxvagan,<br />

is droSi grZeldeba, es armatura<br />

korozias gaagrZelebs da mere saproeqto<br />

datvirTvebs veRar uZlebs,<br />

erT dResac mTeli Senoba Camoingreva.<br />

ai, es ver mouwesrigebiaT,<br />

sxva raze unda visaubroT?<br />

erTi periodi agilebze davdiodiT,<br />

suraTebs vuRebdiT da<br />

vafrTxilebdiT, rom amis gakeTeba<br />

ar SeiZleba. axla CamouareT<br />

Jurnalistebma da gadauReT erTi,<br />

ras deben, Tmebi yalyze dagidgebaT,<br />

iq iseTi ambebi xdeba, am da-<br />

Jangul armaturebs rom yrian rkina-betonis<br />

damzadebis dros.<br />

mizezi is aris, rom yvelaferi<br />

Tavis nebazea miSvebuli. Tu gamosworebis<br />

process daviwyebT, ki batono,<br />

es kargi iqneba, magram ufro<br />

rbili normebiT unda daviwyoT.<br />

magaliTad, ukrainaSi arsebuli SedarebiT<br />

rbili normebiT dawyeba<br />

gvindoda. es ufro garTulebulia<br />

ruseTSi da evrokavSiris normebs<br />

jer, albaT, verc mivekarebiT.<br />

amitom es procesi raRac gardamaval<br />

periodebad unda daiyos.<br />

mTeli es koncefcia dasamuSavebelia.<br />

ase ar gamova, marto lozungi<br />

wamoiZaxo da is ar iyos gansaz-<br />

Rvruli, saqmes vin da rogor<br />

gaakeTebs. anu vin aris amSenebeli,<br />

Semmowmebeli da mere damsjeli vin<br />

aris, mTel am process vin akontrolebs?<br />

amas mSeneblobis saministro<br />

alagebda da yvelaferi iqiTken<br />

midis, rom es saministro unda aRvadginoT,<br />

Torem dRevandel saqarTveloSi<br />

arsebul samSeneblo<br />

„bardags” (nebarTvis gacemiT dawyebuli,<br />

Semdeg daproeqtebiT,<br />

mSeneblobiT, SemowmebiT, aSenebulis<br />

miReba-CabarebiT damTavrebuli,<br />

yvelaferi formalobad rom<br />

aris qceuli) araferi eSveleba.<br />

_ mSeneblobis nebarTvis gace-<br />

mis wesSic cvlilebebi Sedis...<br />

_ amaze saubrebiTac daviRaleT.<br />

esec ugulavam SemoiRo, rom<br />

mSeneblobis nebarTvebis gacema mxolod<br />

arqiteqturis naxaziT Sei-<br />

Zleba. ramdeni xania vambob, rom es<br />

iyo danaSauli. mSeneblobas iwyeben<br />

da jer proeqti mzad ar aqvT,<br />

mxolod arqiteqturuli naxazia,<br />

anu raRac fasadebia da saqmes amiT<br />

iwyeben. es, realurad, naxazic<br />

araa, naxatia. amas eleqtronuli<br />

fostiT gadaagzavni da pasuxic<br />

mogiva.<br />

es ra sisulelea, Tu proeqti<br />

mzad ar aris, eqspertiza ar aqvs<br />

gavlili da sxv. miT umetes, roca<br />

dRes dedaqalaqSi 20, 30 da 40-<br />

sarTulian saxlebs aSeneben. Tanac<br />

amaze kanoni arsebobs 2010 wlis<br />

pirveli ianvridan amoqmedebuli,<br />

rom rkina-betonis karkasuli tipis<br />

Senobebi ar SeiZleba Tormet<br />

sarTulze ufro maRalsarTuliani<br />

aSendes. am kanoniT procesi<br />

movigeT da CemTan _ zaqariaZeze,<br />

fsiqiatriuli saavadmyofos teritoriaze,<br />

eqvsi ocdaTormetsarTuliani<br />

korpusis aSeneba SevaCerebineT.<br />

dava swored am kanoniT movigeT,<br />

rogorc saqalaqo, saapelacio,<br />

aseve uzenaes sasamarTloSic<br />

gavimarjveT.<br />

mxolod erTi korpusi, raRacnairad,<br />

mainc iCaliCes da daamTavrebines.<br />

mere meubnebodnen, rom<br />

amaze ramenairad davTanxmebuliyaviT.<br />

ki batono, davTanxmdebi, oRond<br />

viRacam Seamowmos, 12 sarTulis<br />

nacvlad 32-sarTuliani xom<br />

aaSenes (axla gayidvas cdiloben),<br />

vinmem Seamowma, romel standarts<br />

akmayofilebs?<br />

Tbilisi 8-balian seismur zona-<br />

Si Sedis, amitom saproeqto seismomedegobac<br />

8 bali unda iyos, amas<br />

xom unda gauZlos? hoda, vinmem<br />

Seamowmos da am yvelaferze xeli<br />

mouweros! ginda samxaraulis eqspertizis<br />

biuro iyos, ginda sxva,<br />

ucxoeli eqspertebi Camoiyvanon.<br />

bolos da bolos, iq mosaxleoba<br />

unda Sevides, ojaxebma unda icxovron.<br />

axla mSenebelTa ligam meriaSi<br />

werili SevitaneT. imas mivaRwieT,<br />

rom dangreul-ganadgurebuli<br />

samSeneblo seqtoris SigniT rezervebi<br />

rac iyo darCenili, aqedan<br />

erTi jgufi SevakowiweT, moviZieT<br />

mowyobilobebi, riTac seismomedegobis<br />

dadgena SeiZleba da muSaobas<br />

viwyebT.<br />

pirdapir vacxadebT, rom 27 welia,<br />

saqarTveloSi, maT Soris,<br />

TbilisSic seismomedegobaze araferi<br />

Semowmebula, amitom aSenebulis<br />

Semowmeba unda daviwyoT.<br />

miReba-Cabarebis dros es Senoba<br />

xom unda Semowmdes? msoflioSi<br />

vinme Senobas Caibarebs eqspluataciaSi,<br />

rom seismomedegobaze Semowmebuli<br />

ar iyos? es xom gamoricxulia.<br />

27 wlis Semdeg mainc xom<br />

unda daviwyoT es procesi? kvadratuli<br />

metris 2-3 dolaris fas-<br />

Si Cven am korpusebs seismomedegobaze<br />

SevamowmebT da daskvnas<br />

mivcemT. marTla profesionali<br />

mSeneblebic iWylitebian mTel am<br />

ganukiTxaobaSi.<br />

_ 2010 wlis kanoni axseneT,<br />

riTac procesi moigeT da 32-<br />

sarTulianis mSenebloba SeaC-<br />

ereT, igive kanoni sxvagan ratom<br />

ar sruldeba?<br />

_ kanons erTxel rom gadaabijeb<br />

da ar Seasruleb, mere asec<br />

moxdeba. TormetsarTulianebis nacvlad<br />

ToTxmetsarTulianebis<br />

aSeneba rom daiwyes, erTi ambavi<br />

avtexeT, rom is ori sarTuli moexsnaT,<br />

radgan es arakanonieria.<br />

viTomc araferi, ise gaatares. Semdeg<br />

ukve TeqvsmetsarTulianebi<br />

aaSenes, mere oci, ocdaxuTi da<br />

axla ormoczec aRar Cerdebian.<br />

xom unda SeaCero, xom ukanonoa es<br />

yvelaferi? bolos da bolos, marto<br />

Cven sami sasamarTlo movigeT.<br />

23


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

ivaniSvilis mmarTvelobis<br />

politikas aqvs Tavisi kanonebi.<br />

koka wereTeli<br />

ori istoriuli personis _ Sarl<br />

de golisa da uinston CerCilis<br />

gaxseneba sakmarisia imis dasturad, rom politikuri madliere-<br />

ba ar arsebobs. iseve rogorc warsulis damsaxurebebi ver<br />

gamodgeba samomavlo indulgenciad. politika dRevandelobaa,<br />

upirvelesad. momavali politikaSi mxolod winasaarCevno da-<br />

pirebebia, romelic swored rom momavalSi gazRvevinebs.<br />

biZina ivaniSvilis mier gaJRerebuli<br />

anekdoti gaxsovT? ai, is<br />

_ qali rom „imnairi” ar iyo da „butkaSi”<br />

agzavnidnen. mag anekdotis<br />

ar iyos, ar yofila da ar aris ivaniSvili<br />

politikosi da zustad misive<br />

anekdotis gmiriviT aiZules,<br />

„iq” _ politikaSi Sesuliyo. Semdeg<br />

„imnair” garemoSi yofna ar moewona<br />

da rogorc Zvel dros, axlac<br />

Soridan, fantomiviT gascems gankargulebebs,<br />

avalebs da aRasrulebinebs<br />

ise, rom Tavad „arafer Sua-<br />

Sia”. SuaSi namdvilad ar aris _<br />

TavSia da es aris problema.<br />

sxva bevr argumentTan erTad,<br />

iciT, ratom wavida? imitom, rom<br />

sakmaod Zneli yofila saarCevnod<br />

gacemuli uxvi dapirebebis Sesruleba.<br />

wavida imitom, rom yvelaze<br />

rTuli Sesasruleblad mainc<br />

samarTlianobis aRdgena moeCvena.<br />

miT ufro im pirobebSi, roca saer-<br />

Tod arc adardebda sxvis mimarT<br />

arsebuli usamarTloba. rac ukve<br />

vnaxeT, imis mixedviT ki samarTlianobis<br />

aRdgena misTvis SurisZieba<br />

iyo da iZia kidec.<br />

gaxsovT, saakaSvil-ivaniSvilis<br />

pirveli Sexvedra prezidentis rezidenciaSi<br />

2012 wels? ase mgonia,<br />

swored maSin uTxra an gaifiqra<br />

ivaniSvilma, rom „xom Segisruleo”...<br />

Semdeg ki ukve gareT, aSkarad<br />

kmayofili ivaniSvilis fraza:<br />

„Cven Cvens oponentebs _ vacxadebdiT<br />

da vacxadebT dResac _ moveqceviT<br />

ara ise, rogorc imsaxureben,<br />

aramed ise, rogorc imsaxurebs<br />

Cveni qveyana, Cveni qarTveli<br />

xalxi, Cveni saqarTvelos mosaxleoba,<br />

Cveni kultura”.<br />

ramdenic unda amtkicos ivaniSvilma<br />

da misma garemocvam, rom<br />

batonma biZinam politikaSi mosvla<br />

qveynis gadarCenis mizniT gadawyvita,<br />

Znelad dasajerebeli iqneba.<br />

ufro da ufro realuri xdeba,<br />

rom is politikaSi piradi SurisZiebis<br />

motiviT Sevida.<br />

cxadia, im periodisTvis, qveyanaSi,<br />

sadac namdvilad mimdinareobda<br />

reformebi da yalibdeboda<br />

saxelmwifo institutebi, sadac<br />

ganaxlebis suli araTu igrZnoboda,<br />

aramed xelSesaxebi iyo, magram<br />

raoden ar unda uWirdeT amis aRiareba<br />

yofili xelisuflebis calkeul<br />

Tu umravles momxreebs _ ir-<br />

Rveoda da fexqveS iTeleboda adamianis<br />

uflebebi, ivaniSvilis politikaSi<br />

gamoCenam, erTgvarad,<br />

24<br />

`biZina ivaniSvilis mier gaJRerebuli anekdoti<br />

gaxsovT? ai, is - qali rom `imnairi~ ar iyo da<br />

`butkaSi~ agzavnidnen. mag anekdotis ar iyos,<br />

ar yofila da ar aris ivaniSvili politikosi<br />

da zustad misive anekdotis gmiriviT aiZules,<br />

`iq~ - politikaSi Sesuliyo. Semdeg `imnair~<br />

garemoSi yofna ar moewona da rogorc Zvel<br />

dros, axlac Soridan, fantomiviT gascems<br />

gankargulebebs, avalebs da aRasrulebinebs ise,<br />

rom Tavad `arafer SuaSia~. SuaSi namdvilad<br />

ar aris - TavSia da es aris problema~<br />

`Tumca "ocnebis" liderebs iluzia awuxebT da,<br />

albaT, marTla fiqroben, rom xalxs "bRuja-<br />

bRujad" aqvs fuli. iqneb, amitomac aravin<br />

fiqrobs biznesgaremos gajansaRebaze da<br />

normaluri sagadasaxado reJimis Seqmnaze.<br />

rac Sexeba pensionerebsa da socialurad<br />

daucvelebs, arc es segmenti uWers mxars<br />

xelisuflebas. segmentis TiToeul individs<br />

sjera, rom mas meti sikeTe ekuTvnis da isic<br />

xom viciT, rom sazogadoebis es fena<br />

mniSvnelovnad imedgacruebulia imis gamo, rom<br />

mas ivaniSvilis, diax, ivaniSvilis gamarjvebis<br />

SemTxvevaSi, minimum, vercxlis "saraia" undoda,<br />

Tu oqrosi ara. axla adamianis madliereba-<br />

umadurobis gancdis gansjas ar daviwyeb,<br />

radganac isedac cnobilia, rom umaduroba da<br />

xelisuflebisgan metis ndoma mokvdavTa<br />

udidesi sisustea~<br />

pozitiuri roli iTamaSa.<br />

2012 wlis 1 oqtomberi tragedia<br />

iyo aTi aTasobiT gayeyeCebuli<br />

qarTvelisTvis, romlis funqcia<br />

mquxare taSis dakvrisa da „mi-<br />

Sa, miSas” skandirebiT Semoifargleboda;<br />

aTasobiT nabadmoxuruli<br />

CinovnikisTvis, romelTaTvisac<br />

samSoblo sakuTari kuWidan<br />

iwyeboda; asobiT „nacionaluri”<br />

TavxedisTvis, romlebic wminda<br />

rasis warmomadgenlebad miiCnevdnen<br />

Tavs; aTobiT elitaruli mliqvnelisTvis,<br />

romlebmac milionebis<br />

gamo yvelaferi ikadres da akadres;<br />

erTeuli gvirgvinosnebisTvis,<br />

romlebmac qveyanaSi konstituciisa<br />

da sxva kanonebis nacvlad,<br />

erTi samarTali: „me var kanoni”<br />

daamkvidres.<br />

ra Seicvala? ivaniSvili „wavida”<br />

da axla zemoT moyvanili abzaci<br />

SegviZlia, ase CamovayaliboT:<br />

diax, 2012 wlis 1-li oqtomberi<br />

sasargeblo aRmoCnda aTi aTasobiT<br />

gayeyeCebuli qarTvelisTvis,<br />

romlis funqcia mquxare taSis dakvrasa<br />

da „biZina, biZinas” skandirebiT<br />

Semoifargleba; aTasobiT nabadmoxuruli<br />

CinovnikisTvis, romelTaTvisac<br />

samSoblo sakuTari<br />

kuWidan iwyeba; asobiT „meocnebe”<br />

TavxedisTvis, romlebic wminda<br />

rasis warmomadgenlebad miiCneven<br />

Tavs; aTobiT elitaruli mliqvnelisTvis,<br />

romlebic milionebis<br />

gamo yvelafers kadruloben; er-<br />

Teuli gvirgvinosnebisTvis, romlebmac<br />

qveyanaSi konstituciisa<br />

da sxva kanonebis nacvlad, erTi<br />

samarTali: „me var kanoni” daamkvidres.<br />

radgan ivaniSvils surda Zalaufleba,<br />

magram ara _ pasuxismgebloba,<br />

man arCevnebis Semdeg realurad<br />

igrZno, ra didi tvirTia,<br />

roca saarCevnod gacemul dapirebebs<br />

ver asruleb; ra damamcirebeli<br />

iqneba saprezidento arCevnebis<br />

Semdeg, Sen mier „dasmul” prezidents<br />

eaxlo uSiSroebis sabWos<br />

sxdomaze da „sufris TavSi” ar<br />

ijde; „ra ubedurebaa”, viRac Sens<br />

karTan idges da TavSesafars gTxovdes,<br />

bankis kreditebis gadavadebas<br />

gemudarebodes, „ra dros Ziliao?!”<br />

_ giyvirodnen da a. S. gana,<br />

umjobesi ar aris, flobde realur<br />

Zalauflebas da ar gqondes<br />

pasuxismgebloba? ho, ivaniSvilma<br />

es gza airCia.<br />

amasobaSi ki, qveyana rom gaCerebulia,<br />

amas ukve araTu „ocnebis”<br />

gulanTebuli aqtivistebi, aramed<br />

Tavad „ocnebis” liderebic xvdebian.<br />

politikuri nebis deficit-<br />

Tan, panikur SiSsa da araprofesionalizmTan<br />

erTad, xelisuflebis<br />

umTavresi problema partnioris<br />

aryolaa. diax, xelisuflebas arc<br />

erT sferosa da segmentSi araTu<br />

megobari, partnioric ki ar hyavs<br />

da es mniSvnelovnad ganapirobebs<br />

im politikur da ekonomikur stagnacias,<br />

romelSic amJamad qveyana<br />

imyofeba.<br />

axla ufro detalurad: ivaniSvilis,<br />

anu „ocnebis” xelisuflebas<br />

ar hyavs partniori saerTa-<br />

Soriso arenaze. es ki imas niSnavs<br />

da Sedgebic iqiT midis, rom qveyana<br />

dRiTi dRe kargavs imijs saer-<br />

TaSoriso asparezze.<br />

xelisuflebis arapragmatuli<br />

nabijebi ruseTTan mimarTebiT<br />

TvalnaTelia. mxolod politika-<br />

Si gauTviTcnobierebeli obivateli<br />

SeiZleba moatyuo imiT, rom<br />

kargia, roca ruseTi yoveldRe ar<br />

axsenebs saqarTvelos. faqti ki is<br />

aris, rom qveyanaSi hibruduli omi<br />

mZvinvarebs da xelisufleba mas<br />

arafriT da aranairad ar upirispirdeba.<br />

am omSic rom vmarcxdebiT,<br />

amis dasturia sxvadasxva gamokiTxva,<br />

sadac ruseTis poziciebi<br />

saqarTvelos mosaxleobaSi ga-<br />

Zlierebulia.<br />

ruseTi Cvengan xarks ar krefs,<br />

mas wasaRebi ukve waRebuli aqvs da<br />

cocva-cocviTac miaqvs. ra Tqma<br />

unda, kremli samomavlod arc<br />

ufro msuye naWerze ityvs uars,<br />

Tumca es naWeri ruseTma, sakuTari<br />

mtacebluri da imperiuli bunebidan<br />

gamomdinare, Tavad unda wai-<br />

Ros da miZleuli arafrad sWirdeba.<br />

xom cxadia da faqtia, rom „wiwmatur-alkoholurma”<br />

garRvevam<br />

kremli xelisuflebis partniorad<br />

ver aqcia.<br />

nurc imis mtkicebas daiwyebs<br />

Cveni xelisufleba, rom mas aSS miaCnia<br />

strategiul partniorad.<br />

ara, ar miaCnia! ubralod, pozaa<br />

amaze saubari. strategiuli partnioris<br />

dRis wesrigSi Tundac<br />

ukrainis konteqstSi saqarTvelo<br />

iSviaTad gaismis. da es namdvilad<br />

aris „ocnebis” politikis damsaxureba.<br />

gaxsovT, oqtombris arCevnebSi<br />

gamarjvebisTanave miiwvies bi-<br />

Zina ivaniSvili TeTr saxlSi da<br />

uari ganacxada, _ dasruldes arCevnebi<br />

Tavad amerikaSi da dalagdneno.<br />

aSS-is dalagebas eloda kaci,<br />

romelsac qveyana hqonda dasalagebeli<br />

da am saqmeSi namdvilad sWirdeboda<br />

mniSvnelovani partniori.<br />

maSin „ocnebis” spikerebma ivaniSvilis<br />

es gadawyvetileba, lamis,<br />

diplomatiur saxelmZRvaneloebSi<br />

Seitanes. saocari komentarebi<br />

movismineT _ aravin icis, rogor<br />

dasruldeba arCevnebi amerikaSi<br />

da araa saWiro sulswrafobao. mokled,<br />

Tu obama damarcxdeba, es<br />

vizitic wyalSi gadayrili iqnebao.<br />

arada, TeTri saxlis strategiuli<br />

xedva saqarTvelosTan mimarTebiT<br />

ovaluri kabinetis binadris vinaobaze<br />

sulac ar aris damokidebuli.<br />

amdeni rom ar gesmis politikur<br />

gunds, romel sagareo warmatebaze<br />

unda visaubroT?!. obamas xelmeored<br />

gaprezidentebis Semdeg<br />

batonma ivaniSvilma saqmeebi moimizeza<br />

da ganacxada, _ didi xniT qveyanas<br />

ver davtovebo. iqneb, kvirikaSvilis<br />

trampis magidaze Camoyrdnobaa<br />

diplomatiuri garRveva,<br />

Tu RaribaSvilis „mmarTvelobisas”<br />

derefnebSi Sexvedra da xelis<br />

CamorTmeva?<br />

Tumca sazogadoebis gonieri<br />

nawilis mexsierebas kidev erTi _<br />

metad mniSvnelovani fraza Semor-<br />

Ca: „300 metrisTvis oms xom ar<br />

daviwyebT”... Tan roca gjera, rom<br />

„vladimir vladimiroviCma ar icis<br />

araferi” da yvelafers rus generalsa<br />

da, lamis, efreitors daabraleb,<br />

Tan frazasac daayoleb:<br />

„mzad varT ruseTTan urTierTobebis<br />

dasaregulireblad”. „ocnebisa”<br />

da misi mxardamWerebisTvis<br />

bzeJinski ki ara, Sarl moris de<br />

taleiran-perigori xar da obama<br />

da trampi ra mosatania?!!<br />

qarTuli politikis imbecilizmia<br />

is, rom ruseTis umTavresi<br />

Semakavebeli Zala, _ aSS fexebze<br />

gvkidia da darwmunebulni varT,<br />

patriarqi kirili mogvigvarebs<br />

yvela sakiTxs. mokled, saqarTvelos<br />

xelisuflebisTvis partniori<br />

arc aSS-a. es sulac ar niSnavs<br />

imas, rom aSS-Si saqarTvelo fexebze<br />

kidiaT. ubralod, axla, radgan<br />

Cven Tavs ar viwuxebT, arc<br />

Tavad wuxdebian zedmetad.<br />

evropa... movlenebis ganviTareba<br />

cxadyofs, rom male evropasac<br />

gavanawyenebT. saqarTvelos xelisuflebis<br />

„myisieri” reagireba vizaliberalizaciis<br />

SesaZlo SeCerebaze<br />

aris udidesi ugunureba. saqarTvelos<br />

xelisuflebaSi ar esmiT,<br />

Tu ratom gaiqca da garbis saqarTvelodan<br />

mosaxleoba da ratom<br />

eZebs TavSesafars evropaSi. imis<br />

24 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

garantia _ SiSi!<br />

nacvlad, rom ekonomikaSi gatardes<br />

Zireuli reformebi, Seiqmnas<br />

damatebiT samuSao adgilebi da<br />

adamianebs SeeqmnaT Rirseuli cxovrebis<br />

pirobebi, Wkuiskolofebma<br />

savizo reJimis damrRvevebis dasjis<br />

gadawyvetileba miiRes. isev<br />

ver iazrebs xelisufleba mizezebs.<br />

isev SecdomiT reagirebs da<br />

amiT, isev da isev, qmnis safrTxeebs.<br />

ho, evropuli warmatebebi _<br />

asocirebis xelSekruleba da vizaliberalizacia<br />

saqarTvelos xelisuflebis<br />

ruduneba ki ara, evropuli<br />

istitutebis mier buqsirze<br />

akidebuli da ZaliT miRweuli Sedegia,<br />

rodesac maT mier inicirebul<br />

winadadebebze, ubralod, „uxerxulia”<br />

uaris Tqma. Sesabamisad,<br />

arc evropaa saqarTvelos xelisuflebis<br />

partniori. TanamSromloba<br />

kidev sxva rames niSnavs.<br />

xelisuflebas partniorebi ar<br />

hyavs arc Sida politikur cxovrebaSi.<br />

gamarjvebuli koaliciidan<br />

gayrili partiebi dRes misi mowinaaRmdegeebi<br />

arian. TviT „ocnebis”<br />

`2012 wlis 1 oqtomberi tragedia iyo aTi<br />

aTasobiT gayeyeCebuli qarTvelisTvis, romlis<br />

funqcia mquxare taSis dakvrisa da "miSa, miSas"<br />

skandirebiT Semoifargleboda; aTasobiT<br />

nabadmoxuruli CinovnikisTvis, romelTaTvisac<br />

samSoblo sakuTari kuWidan iwyeboda; asobiT<br />

"nacionaluri" TavxedisTvis, romlebic wminda<br />

rasis warmomadgenlebad miiCnevdnen Tavs;<br />

aTobiT elitaruli mliqvnelisTvis,<br />

romlebmac milionebis gamo yvelaferi ikadres<br />

da akadres; erTeuli gvirgvinosnebisTvis,<br />

romlebmac qveyanaSi konstituciisa da sxva<br />

kanonebis nacvlad, erTi samarTali: "me var<br />

kanoni" daamkvidres~<br />

wiaRSic umravlesobis politikuri<br />

konglomerati imdenad ekleqturia,<br />

rom cxadze ucxadesia _<br />

maT mxolod piradi keTildReoba<br />

aerTianebT.<br />

ra Tqma unda, xelisuflebas _<br />

„qarTul ocnebas” _ partniorebi<br />

arc danarCen politikur speqtr-<br />

Si hyavs. ise, qarTveli politikosebis<br />

vnebebi Zalauflebasa da<br />

fulze gadis. Sesabamisad, rogorc<br />

ki romelime „lideri” gaigebs, vis<br />

uxdis biZina ivaniSvili da vis ras<br />

hpirdeba, is moCvenebiTad metad<br />

moidreks wels, magram gaborotdeba<br />

da realurad daiwyebs sakuTar<br />

TamaSs, an sxva gundis wevri xdeba.<br />

ar aris saWiro Tavis mokatuneba<br />

da imaze saubari, rom „ocnebis”<br />

xelisuflebas megobrebi hyavs saerTaSoriso<br />

institutebSi. realurad,<br />

ar hyavs! metic, saxelmwifos<br />

mier daqiravebuli piar da lobisturi<br />

kompaniebi gaognebulni arian,<br />

radgan damqiravebeli amocanasac<br />

ki ver uxsnis da usaxavs. meeqvse<br />

welia, xelisufleba, calkeuli<br />

saerTaSoriso warumateblobisas<br />

gveubneba, saqme „nacionalebma”<br />

da maTma lobistebma gagvifuWeso.<br />

calke sakiTxia, yoveli aseTi gancxadebis<br />

Semdeg xelisufleba acxadebs,<br />

rom ususuri „arsebaa” da<br />

araviTari strategiuli gaTvla<br />

ar gaaCnia. magram rogor fiqrobT,<br />

romelime kompanias kontraqtis<br />

dakargva surs? ara! Sesabamisad, im<br />

lobistebsac gadasarevad esmiT,<br />

rom maTTvis ama Tu im saerTa-<br />

Soriso institutSi saqarTvelos<br />

imijis Sesaqmnelad da calkeuli<br />

sakiTxebis lobirebisTvis saxelmwifos<br />

fulia gadaxdili. am kompaniebs<br />

axasiaTebT memkvidreobiTi<br />

TanamSromloba da Tu xelisuflebaSi<br />

piariT dakavebul pirebs sakuTari<br />

merkantiluri zraxvebi ar<br />

aqvT, ratom ver usazRvraven maT<br />

konkretul davalebebs? Tu es<br />

davalebebi miSas dros imitom<br />

sruldeboda, rom misi eSinodaT?<br />

iqneb, merabiSvilis an adeiSvilis<br />

eSinodaT saerTaSoriso kompaniebs?<br />

aqve movrCebi piaris Temas, romelic<br />

qveynis SigniTac sakmaod<br />

warumatebelia. mosaxleoba sworad<br />

imasac ki ver igebs, Tu ras ake-<br />

Tebs xelisufleba kargs da warmatebulad.<br />

piarze pirdapiraa mibmuli<br />

mediis Temac. raoden gasakviradac<br />

ar unda mogeCvenoT, xelisuflebas<br />

partniori arc mediaSi<br />

hyavs. mavani ityvis, xelisuflebisa<br />

da mediis partnioroba vis<br />

gaugiao da Secdeba. xelisuflebisa<br />

da mediis megobroba ar SeiZleba,<br />

Torem partnioroba namdvilad<br />

SesaZlebelia. dRevandel xelisuflebas<br />

ki mravlad hyavs jibis mediasaSualebebi,<br />

romelTac „megobar<br />

medias” uwodebs, xolo kritikul<br />

medias mtrad racxs. Sesabamisad,<br />

xelisufleba mediasegment-<br />

Sic upartniorod aris darCenili.<br />

meore segmenti, romelTanac<br />

aseve aranormaluri damokidebuleba<br />

aqvs xelisuflebas, aris arasamTavrobo<br />

seqtori. aqac TvalnaTliv<br />

Cans „nakvebni” da „kvebisTvis”<br />

mzadmyofni. esec is mimarTulebaa,<br />

sadac xelisufleba kisris<br />

motexis kandidatia, radgan dro-<br />

Ta ganmavlobaSi „nakvebTa” mier xelisuflebis<br />

sawinaaRmdegod gake-<br />

Tebuli erTi gancxadebac ki ufro<br />

wonadi iqneba, vidre imaTi, vinc<br />

marTlac obieqturad akritikebs,<br />

miuTiTebs da gnebavT, gulSematkivrobs<br />

xelisuflebas. Sesabamisad,<br />

is forma, rac mediasTan da<br />

arasamTavrobo seqtorTan saurTierTod<br />

airCia xelisuflebam, swored<br />

am xelisuflebis dasamTavreblad<br />

aris zedgamoWrili da ara<br />

qveynisa da, Tu gnebavT, xelisuflebis<br />

sakeTildReod.<br />

biznesi... aq saqme ufro rTuladaa,<br />

vidre vinmes SeuZlia warmoidginos.<br />

qarTul bizness mama ar<br />

hyavs, xolo ekonomikas _ deda. msxvilma<br />

kompaniebma da biznesmenebma<br />

moaxerxes da xelisuflebasTan,<br />

anu baton biZinasTan urTierTobebi<br />

daalages. es sulac ar niSnavs<br />

imas, rom maT Tavisuflad curva<br />

SeuZliaT. ubralod, ician, rom<br />

ivaniSvilis interesebis sferoSi<br />

ar unda SeiWran. sxva mxriv xelisuflebis<br />

yvela warmomadgenelTan<br />

`Tumca sazogadoebis gonieri nawilis<br />

mexsierebas kidev erTi - metad mniSvnelovani<br />

fraza SemorCa: "300 metrisTvis oms xom ar<br />

daviwyebT"... Tan roca gjera, rom "vladimir<br />

vladimiroviCma ar icis araferi" da<br />

yvelafers rus generalsa da, lamis,<br />

efreitors daabraleb, Tan frazasac<br />

daayoleb: "mzad varT ruseTTan<br />

urTierTobebis dasaregulireblad". "ocnebisa"<br />

da misi mxardamWerebisTvis bzeJinski ki ara,<br />

Sarl moris de taleiran-perigori xar da<br />

obama da trampi ra mosatania?!!~<br />

aris SesaZlebeli saqmeebis dalageba.<br />

saSualo fena qveyanaSi kvlav<br />

ar arsebobs. mcire bizenesi suls<br />

Rafavs da yoveldRe gakotrebis<br />

molodinSia. Sesabamisad, ukanono<br />

garigebebiT mcxovrebi an/da gakotrebisa<br />

da daWeris molodinSi<br />

myofi qarTveli biznesmenebi sulac<br />

ar arian xelisuflebis partniorebi.<br />

Tumca „ocnebis” liderebs iluzia<br />

awuxebT da, albaT, marTla<br />

fiqroben, rom xalxs „bRuja-bRujad”<br />

aqvs fuli. iqneb, amitomac<br />

aravin fiqrobs biznesgaremos gajansaRebaze<br />

da normaluri sagadasaxado<br />

reJimis Seqmnaze.<br />

rac Sexeba pensionerebsa da socialurad<br />

daucvelebs, arc es segmenti<br />

uWers mxars xelisuflebas.<br />

segmentis TiToeul individs sjera,<br />

rom mas meti sikeTe ekuTvnis<br />

da isic xom viciT, rom sazogadoebis<br />

es fena mniSvnelovnad imedgacruebulia<br />

imis gamo, rom mas<br />

ivaniSvilis, diax, ivaniSvilis gamarjvebis<br />

SemTxvevaSi, minimum, vercxlis<br />

„saraia” undoda, Tu oqrosi<br />

ara. axla adamianis madlierebaumadurobis<br />

gancdis gansjas ar<br />

daviwyeb, radganac isedac cnobilia,<br />

rom umaduroba da xelisuflebisgan<br />

metis ndoma mokvdavTa<br />

udidesi sisustea.<br />

axalgazrdoba? narkoliberalizaciasa<br />

da Cadebis winaaRmdeg<br />

mimarTul aqciebze axalgazrdebis<br />

konsolidireba gvaCvenebs, ramdenad<br />

aris momavali Taoba xelisuflebis<br />

partniori.<br />

viRac mkiTxavs, _ ki magram, xom<br />

hyavs ivaniSvils, anu „ocnebas”<br />

madlieri adamianebic, sazogadoebaSi<br />

avtoritetuli personebi,<br />

romlebic misi araTu partniorebi<br />

da mxardamWerebi, aramed megobrebic<br />

ariano. gipasuxebT, _ er-<br />

Teulebi da ara sami aTasze meti<br />

adamiani, romelsac ivaniSvili uxdida<br />

Tu uxdis sakuTari fondidan<br />

premiebsa Tu damsaxurebul pensiebs.<br />

ratom erTeulebi? imitom, rom<br />

im siaSi myof TiToeul personas<br />

miaCnia, yvelaze meti misTvis unda<br />

mieca. ise, Tu imasac gaviTvaliswinebT,<br />

Tavis droze, robiko sturuas<br />

2000 lars rom uxdida da buba<br />

kikabiZes _ 5000-s, aq aSkarad „usamarTlobasTan”<br />

gvaqvs saqme. Sedegad,<br />

sajarod Tu ara, gulSi mainc<br />

iginebian „meocnebe” avtoritetebi.<br />

Sesabamisad, am damsaxurebuli personebidan,<br />

rac ar unda moxdes, ivaniSvilis<br />

mxares arasodes dadgebian<br />

misi politikuri mowinaaRmdegeebi,<br />

xolo momxreebi isedac<br />

gabutulni arian da araviTar partniorobaze<br />

saubari ar aris.<br />

vinRa darCa ivaniSvilis mxardamWeri?<br />

isini, romlebic „nacionalebs”<br />

esvrian kvercxebs da maT<br />

dapatimrebas moiTxoven? aramc da<br />

aramc. TiToeuli maTgani darwmunebulia,<br />

rom swored maT ekuTvnodaT<br />

Tanamdebobebi TviTmmarTvelobebSi,<br />

saministroebsa da Tqven<br />

warmoidgineT, ministrTa kabinetSic<br />

ki.<br />

maSin raze dgas ivaniSvilis xelisufleba?<br />

SiSze! sazogadoebis<br />

SiSze, rom „nacionalebis” „sisxlismsmelma”<br />

frTam ar daibrunos<br />

xelisufleba. ivaniSvilis xelisufleba<br />

revanSis SiSze dgas da raoden<br />

paradoqsulic ar unda iyos,<br />

am dromde ver gaiazra es Tavad<br />

„nacionalurma moZraobam” da prodasavlurma<br />

opoziciam. da ramdenic<br />

ar unda iwuwonon, ramdenic ar<br />

unda abralon sxva garemoebebs politikurma<br />

liderebma Tu sazogadoebis<br />

sxvadasxva fenis warmomadgenlebma,<br />

swored es SiSi aris<br />

jerac saqarTvelos politikuri<br />

momavlis ganmsazRvreli.<br />

siaxle<br />

elementarul<br />

maTematikaSi<br />

(qveyndeba sainformacio<br />

daniSnulebiT)<br />

wrewiris rkalis jeradi ricx-<br />

vis dasadgenad, anu im ricxvisa,<br />

romelic wrewirSi mocemuli rka-<br />

lis raodenobas unda asaxavdes,<br />

saWiroa qordasa da rkalis Sesabamisi<br />

kuTxis simaRles Soris Se-<br />

fardebis ricxviTi mniSvnelobis<br />

namravli amav qordaze gamoyenebul<br />

iqnas kuTxisave simaRlis gar-<br />

vamagebuli sigrZis gamyofad.<br />

sxva sityvebiT, es igivea, rac<br />

Sesabamisi tolferda samkuTxedis<br />

fuZisa da simaRlis Sefardeba<br />

(magaliTad, fuZis ganayofi sima-<br />

Rleze) gamravldes imav fuZeze,<br />

raTa miRebuli namravli gamoyenebul<br />

iqnas imav simaRlis gar-<br />

vamagebuli sigrZis gamyofad.<br />

ukanaskneli<br />

ariTmetikuli<br />

moqmedebis Sedegad miRebuli ga-<br />

nayofi iqneba Cven mier saZieblad<br />

dasaxuli ricxvi mocemuli wrewiris,<br />

romelze gayofiTac miiRe-<br />

ba Sesabamisi rkali.<br />

ramdenadme dawvrilebiT:<br />

mocemuli gvaqvs wrewiri qo-<br />

rdiT, moniSnuli rkaliTa da<br />

qordis orive mxridan daSvebul<br />

radiusTa Sorisi kuTxiT.<br />

amocanis ZiriTadi kiTxvaa, _<br />

ra sigrZisaa rkali?<br />

pasuxi moiTxovs Semdeg martiv<br />

ariTmetikul moqmedebaTa Cata-<br />

rebas:<br />

1) davadginoT fuZesa da sima-<br />

Rles Soris Sefardebis ricxvi-<br />

Ti mniSvneloba da<br />

2) gavamravloT igi fuZeze<br />

(miRebuli namravli gamoyenebul<br />

unda iqnas kuTxis simaRlis garvamagebuli<br />

ricxviTi mniSvnelo-<br />

bis gamyofad);<br />

3) gavamravloT kuTxis simaR-<br />

le ricxv rvaze;<br />

dabolos:<br />

4) gavyoT es garvamagebuli<br />

ricxvi Cven mier winare moqmede-<br />

baTa (kerZod, mesamis) SemweobiTa<br />

da Sedegad miRebulze.<br />

am bolo moqmedebis (anu gar-<br />

vamagebuli simaRlis gayofis)<br />

Sedegad egad miRebuli ricxvis saxiT<br />

gveqneba rkalis sigrZis damdgeni<br />

(Cven mier ,,jerad ricxvad” moxs-<br />

eniebuli) gamyofi im wrewirisa,<br />

romelic warmodgeba mocemuli<br />

tolferdas ferdTa (igive radi-<br />

usTa oreulis) jamis namravliT<br />

pi ricxvze.<br />

saxeldobr, am bolo operaci-<br />

is Sedegad miRebuli, igive jera-<br />

dad wodebuli ricxvi warmog-<br />

vidgeba im saSualebad, romliTac<br />

gveZleva SesaZlebloba, absoluturi<br />

sizustiT iqnes uzrunvely-<br />

ofili wrewiris rkalis sigrZis<br />

ricxviTi mniSvnelobis dadgenac.<br />

Sedegis utyuaroba dadastur-<br />

ebulia araerTjeradi SemowmebiT.<br />

25


demna veSapiZe<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

erTiani saprezidento kandidatis idea dRiTi dRe aqtu-<br />

aluri xdeba. opoziciaSi „dimitri gelovanis” Zebnis procesi<br />

saakaSvilis gancxadebis Semdeg kidev ufro gaaqtiurda. yo-<br />

fili prezidentis pozicia, sul mcire, imas niSnavs, rom „na-<br />

cionaluri moZraoba” mzadaa, ar daayenos Tavisi partiuli<br />

kandidati da erTiani opoziciuri kandidatis SesarCev kon-<br />

sultaciebSi CaerTos.<br />

uli gulwrfelobiT SesaniSnavad<br />

warmoaCens Tavisi qmris politikuri<br />

gundis survilebsa da orientirebs.<br />

Tavad ugulavas cixidan<br />

ganTavisuflebac erTi didi kiTxvis<br />

niSania, romelic „evropul saqarTvelosTan”<br />

dakavSirebiT aqvs<br />

sazogadoebas. rogor aRmoCnda<br />

aZes daabraleben erTianobidan<br />

TavianT gaZromas da xan _ saakaSvils.<br />

Tumca Sejerdeba Tu ara er-<br />

Tiani saprezidento kandidati, es<br />

mxolod erTi partiis neba-survilze<br />

araa damokidebuli. Tu „evropuli<br />

saqarTvelo” calke aRmo-<br />

Cndeba, amiT procesi namdvilad ar<br />

biciebs sxvebic amJRavneben, magaliTad<br />

daviT usufaSvili, romelic<br />

martSi qveynis gadarCenis jer arnaxuli<br />

gegmis gacnobas gvpirdeba.<br />

parlamentis Tavmjdomareobis Semdeg<br />

usufaSvilis garSemo bevri<br />

molodini gaCnda, magram, imavdroulad,<br />

_ bevri kiTxvis niSanic. ra<br />

ivaniSvilis mTavari koSmari<br />

opoziciis erTiani<br />

saprezidento kandidati<br />

vin emzadeba erTobis CasaSlelad?<br />

„nacionalebis” es pozicia, bunebrivia,<br />

erTiani kandidatis ideis<br />

ganxorcielebas kidev ufro realisturs<br />

xdis, Tumca yvelaze saintereso<br />

politikuri procesi<br />

saakaSvilis gancxadebis Semdeg ganviTarda.<br />

rogorc ki yofilma prezidentma<br />

saprezidento arCevnebze er-<br />

Tiani kandidatis garSemo opoziciis<br />

gaerTianebas dauWira mxari,<br />

pirveli, vinc amis gamo aRSfoTda<br />

da SeSfoTda, ara „qarTuli ocneba”,<br />

aramed „nacionalebisgan” gamoyofili<br />

„evropuli saqarTvelo”<br />

aRmoCnda. maT Zalian mtkivneulad<br />

ganicades is perspeqtiva, rom opozicias,<br />

SesaZloa, saerTo kandidati<br />

hyavdes. es yvelaferi maT gancxadebebSi<br />

warmoCinda, roca saerTo<br />

kandidatis garSemo dawyebul<br />

konsultaciebSi CarTvaze, mzadyofnis<br />

nacvlad, yvelas isteriuli<br />

lanZRva daiwyes, upirveles yovlisa,<br />

yofili prezidentisa da yofili<br />

parlamentis Tavmjdomaris.<br />

bokeria-ugulavas gundis aseTi<br />

gawiwmateba, bunebrivia, Tavad saakaSvilis<br />

gancxadebebmac gamoiwvia.<br />

ufro zustad rom vTqvaT, saakaSvilis<br />

gancxadebebma „evropul saqarTvelos”<br />

imis saSualeba misca,<br />

rom erTiani kandidatis Sesaxeb ki<br />

aRar elaparakaT, aramed yofili<br />

liderisTvis pasuxis dabrunebaze<br />

meti aqcenti gaekeTebinaT.<br />

saakaSvilma, sityva-sityviT, Semdegi<br />

ganacxada: „me aravisTan ar<br />

gamovricxav TanamSromlobas, garda<br />

rusebis im Ria agentebisa, rogorebic<br />

arian inaSvili da viRacebi.<br />

ra Tqma unda, arc „evropul saqarTvelosTan”<br />

gamovricxav Tanam-<br />

Sromlobas. is xalxi, vinc „evropul<br />

saqarTveloSia”, Tu isini ar arian<br />

pirdapir ivaniSvils miyidulebi<br />

da me namdvilad mimaCnia, rom<br />

aseTi xalxic aris iq, Tumca umetesoba<br />

maTgans es ar exeba, am xalx-<br />

Tan aris samuSao. im xalxs maqsimalurad<br />

unda xelis Sewyoba da samomavlo<br />

gaerTianebaSi Semoyvana”.<br />

yofil TanagundelebTan dakav-<br />

SirebiT aseTi gancxadeba, bunebrivia,<br />

Zalian mravalmxrivi interpretaciis<br />

saSualebas iZleva.<br />

pirvel rigSi, naTlad Cans, _ saakaSvili<br />

darwmunebulia, rom „evropul<br />

saqarTveloSi” arian politikuri<br />

liderebi, romlebmac ivaniSvilisgan<br />

fuli aiRes (savaraudod,<br />

„nacionaluri moZraobis” gasaxleCad<br />

da TavianTi partiis Camosayalibeblad),<br />

Tumca arian iseTebic,<br />

romlebsac, misi varaudiT,<br />

fuli ar auRiaT da swored maT-<br />

Tan SeiZleba muSaoba. am gancxadebiT<br />

Cans, rom yofili prezidenti<br />

Tavisi gundis yofil wevrebs<br />

isev TavisTan epatiJeba. bunebrivia,<br />

rom es yvelaferi wonasworobas<br />

daakargvinebda „evropuli saqarTvelos”<br />

im liderebs, romlebic<br />

saakaSvilma Tavisi gancxadebiT,<br />

praqtikulad, Riad daadanaSaula<br />

ivaniSvilisgan fulis aRebaSi. aravisTvis<br />

saidumlo araa, rom am<br />

saqmeSi mTavari eWvmitanilebi arian<br />

moZraobis uSualo liderebi,<br />

giga bokeria da gigi ugulava. yvelaze<br />

mZafri reaqcia saakaSvilis<br />

gancxadebas swored maTgan mohyva.<br />

giga bokeriam eqsprezidentis winadadebas<br />

„gadagvarebuli lideris<br />

urTierTgamomricxavi azrebis<br />

bodva” uwoda. misive TqmiT:<br />

„prodasavluri opozicia unda TanamSromlobdes.<br />

ubralod, es TanamSromloba<br />

ver iqneba saakaSvilis<br />

figuris garSemo TanamSromloba”.<br />

kidev ufro Sors wavida da yofil<br />

liderTan dasabrunebeli yvela<br />

xidis dawva gadawyvita „evropuli<br />

saqarTvelos” araformalurma<br />

liderma, ufro zustad, lideris<br />

colis statusis mqone Tamar<br />

CergoleiSvilma. man super liberaluri<br />

wyevla-krulva gaugzavna<br />

erT dros mis uZlieres liders:<br />

„gadagvarebuli politikuri impotentis,<br />

igive miSa saakaSvilis intervius<br />

da braldebebs rac Seexeba<br />

_ eg toqsikuri da boroti klouni<br />

rac met braldebas isvris Cveni<br />

misamarTiT, miT ukeTesi. Cven unda<br />

vupasuxoT, vupasuxoT mxolod<br />

imitom, rom kidev ufro naTeli<br />

gaxdes, rom mag moralurad degradirebul<br />

arsebasTan aRaraferi<br />

gvakavSirebs. magram gulisrevis<br />

garda, cxadia, arafers imsaxurebs<br />

eg safrTxobela”, _ wers CergoleiSvili<br />

da Tavisi arastandart-<br />

ugulava, yovelgvari Sewyalebisa<br />

da sxva kanonieri meqanizmebis gareSe,<br />

Tavisuflebaze? rodidan<br />

gaxda patimris ganTavisuflebisTvis<br />

sakmarisi argumenti is, rom<br />

man nawilobriv aRiara danaSauli?!!<br />

es da kidev sxva bevri kiTxva<br />

araerTxel amotivtivdeba, Tumca<br />

dRes es ar gaxlavT Cveni ganxilvis<br />

sagani.<br />

bokeria-ugulavas gundis pirvelma<br />

reaqciebma, erTiani opoziciuri<br />

kandidatis garSemo konsolidaciaze,<br />

ukve bevri ram gaxada na-<br />

Teli. pirvel rigSi is, rom „evropuli<br />

saqarTvelo” yvelafers<br />

ecdeba, rogorme am erTobas dausxltes<br />

da Tavisi partiuli kandidati<br />

daayenos. amisTvis bokeria<br />

yvelanair mizezs moiSveliebs. magaliTad<br />

imas, Tu rogor gaubeda<br />

miSam da rogor uwoda mas biZinas<br />

mosyiduli; an, magaliTad, burjanaZis<br />

faqtors aamoqmedebs. rogor<br />

SeiZleba, prorusul partiebTan<br />

erTad saerTo kandidatze vimsjeloT?<br />

da a. S. arada, SarSan,<br />

roca burjanaZesTan, „patriotTa<br />

aliansTan” da kidev bevr sxva araprodasavlur<br />

partiasTan erTad<br />

erTiani konstituciis varianti<br />

iwereboda, bokeriasa da ugulavas<br />

amis gamo diskomforti ar SeqmniaT.<br />

rogorc Cans, am diskomfortis<br />

gamomwvevi mizezi ara Tavad politikuri<br />

procesi, aramed qveynis kuluaruli<br />

mmarTvelia. Tu biZinas<br />

es ar anerviulebs, „evropuli<br />

saqarTvelos” liderebi burjanaZesTanac<br />

dasxdebian salaparakod<br />

da nebismier sxvasTTanac, magram<br />

Tu mama-marCenals ar endomeba,<br />

mizezebs ra dalevs da xan burjan-<br />

SeCerdeba, samagierod, „evropuli<br />

saqarTvelos” saboloo lustracia<br />

moxdeba. aseve araa gamoricxuli,<br />

rom amas Tavad partiis seriozuli<br />

rRvevac mohyves, radgan<br />

eWvgareSea, rom ase Riad ivaniSvilis<br />

TamaSi am gundis bevr wevrs<br />

SeiZleba, arc moundes.<br />

amasobaSi ki arasaparlamento<br />

opoziciuri partiebi ukve adastureben,<br />

rom 2018 wlis oqtombris<br />

saprezidento arCevnebisTvis saerTo<br />

kandidatis gamosavlenad politikuri<br />

konsultaciebi aqtiurad<br />

mimdinareobs. Tan es procesi<br />

ukve sam Tveze metia, daiwyo da<br />

movlenaTa SesaZlo ganviTarebis<br />

bevri scenaric moiTela. saprezidento<br />

arCevnebSi monawileobis<br />

Sesaxeb Salva naTelaSvilma da nino<br />

burjanaZem ganacxades. maT, imavdroulad,<br />

gaaxmovanes, rom saer-<br />

To kandidatis SerCevis process<br />

xels ar SeuSlian da Tu aseTi ram<br />

realurad moxerxda, maTi xmac saerTo<br />

yulabas SeuerTdeba. Tumca<br />

burjanaZem isic ganacxada, rom<br />

masze ukeTes kandidats opozicia<br />

versad ipovis. „Cemze ukeTesad<br />

amas, principSi, naklebad Tu vinme<br />

gaakeTebs”, _ ganacxada parlamentis<br />

yofilma spikerma da Tavisi Tavi<br />

opoziciis saerTo kandidatebis<br />

saerTo siaSi mkafiod moniSna.<br />

igive svla gaakeTa Salva naTelaSvilmac.<br />

man pirvelma gaaJRera<br />

Tavisi saprezidento ambiciebis<br />

Sesaxeb da yvelas araorazrovnad<br />

Seaxsena, rom is 25 welia, ibrZvis<br />

prezidentobisTvis da axlac amis-<br />

Tvis apirebs brZolas.<br />

SedarebiT mokrZalebulad, magram<br />

TavianT saprezidento am-<br />

politikur poziciazea dRes daviT<br />

usufaSvili? aris is realurad<br />

opozicia, Tu nelTbil politikur<br />

partiebs kidev erTi daemateba?<br />

yovel SemTxvevaSi im faqtma,<br />

rom arCevnebis Semdeg usufaSvils<br />

erTi sityvac ar dascdenia<br />

gayalbebaze da arc erT saerTo<br />

opoziciur protests Tu sarCels<br />

is ar SeuerTda, bevri daafiqra.<br />

apolitikur sainiciativo<br />

jgufs eZebs kvlav aleko elisaSvili,<br />

romelic, albaT, kvlav<br />

damoukidebel kandidatad mogvevlineba<br />

da kvlav xelisuflebis<br />

resursiT antiopoziciur saqmes<br />

gaakeTebs. Tu opozicia erTian<br />

kandidatze SeTanxmda, elisaSvilis<br />

kandidatura „ocnebisTvis” kidev<br />

ufro mniSvnelovani gaxdeba,<br />

vidre es Tbilisis meris arCevnebze<br />

iyo. opoziciis mier saerTo<br />

kandidatis dasaxelebas erTi ZiriTadi<br />

mizani aqvs: is, rom opozicia<br />

erTmaneTs xmebs aRar waarTmevs<br />

da yvela opoziciurad ganwyobili<br />

amomrCevlis xma saerTo kandidatis<br />

yulabaSi wava. esaa xelisuflebisTvis<br />

movlenaTa ganviTarebis<br />

yvelaze arasasurveli scenari.<br />

maSveli rgoli ki isev elisa-<br />

Svili SeiZleba gaxdes, romelsac,<br />

xelisuflebis davalebiT, saxelisuflebo<br />

televiziebi dRe da Rame<br />

daapiareben da amomrCevels misi<br />

saxiT alternativas SesTavazeben,<br />

_ ar mogwonT arc erTi partia, amogividaT<br />

yelSi politika, ai, upartio<br />

da apolitikuri elisaSvili...<br />

gagrZeleba 31-e gv.<br />

26<br />

`amasobaSi ki arasaparlamento opoziciuri<br />

partiebi ukve adastureben, rom 2018 wlis<br />

oqtombris saprezidento arCevnebisTvis<br />

saerTo kandidatis gamosavlenad politikuri<br />

konsultaciebi aqtiurad mimdinareobs. Tan es<br />

procesi ukve sam Tveze metia, daiwyo da<br />

movlenaTa SesaZlo ganviTarebis bevri<br />

scenaric moiTela. saprezidento arCevnebSi<br />

monawileobis Sesaxeb Salva naTelaSvilma da<br />

nino burjanaZem ganacxades. maT, imavdroulad,<br />

gaaxmovanes, rom saerTo kandidatis SerCevis<br />

process xels ar SeuSlian da Tu aseTi ram<br />

realurad moxerxda, maTi xmac saerTo<br />

yulabas SeuerTdeba~<br />

26 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


elene induaSvili<br />

„qronika+~-s Tbilisis #31-e sabavSvo baRis yofili Tanam-<br />

Sromlis Svili, qalbatoni lali mWedliSvili, daukavSirda da<br />

dedamiss _ cisana beriZesa da baRis gamge Tea efremiZes Soris<br />

dapirispirebis detalebze esaubra. sabavSvo baRis gamge sxva Tan-<br />

amSromels _ xaTuna maCaiZesac daupirispirda da gaaTavisufla.<br />

Cven davinteresdiT, ra iyo maT<br />

Soris dapirispirebis mTavari mizezebi.<br />

rogorc gairkva, dapirispireba<br />

krebidan daiwyo:<br />

erT-erT krebaze baRis maswavlebelma<br />

xaTuna maCaiZem gamge Tea<br />

efremiZes nebarTva sTxova, bavSvebisTvis<br />

gankuTvnili sakvebis dar-<br />

Cenili nawili, gadayris magivrad,<br />

baRis gaWirvebuli TanamSromlisTvis<br />

mieca. „me ver daviZineb, roca<br />

vici, rom Cemi kolega mSieria”,<br />

_ aRniSna xaTuna maCaiZem.<br />

pedagogebma gaiziares misi azri,<br />

maT Soris, cisana beriZemac. gamgem<br />

calke saubrisas xaTuna maCaiZes<br />

ganucxada, rom misi saqcieliT<br />

TiTqos aRmzrdelebs umxedrebda.<br />

pedagogebsa da TanamSromlebs,<br />

gamgis moTxovniT, sakuWnaoSi Cumad,<br />

malulad uwevT kveba.<br />

uaxloes warsulSi xaTuna ma-<br />

CaiZes ojaxuri problemebis gamo<br />

(Svilis avadmyofoba) biuletenis<br />

aReba mouwia. vadis gasvlis Semdeg<br />

man gamges Seatyobina, rom samsaxurSi<br />

dabrunebas ver axerxebda,<br />

razec sapasuxod gamgisgan dapireba<br />

miiRo, rom aranairi problema<br />

ar Seiqmneboda, Tumca samsaxurSi<br />

dabrunebul xaTunas ufrosma misi<br />

ganTavisuflebis Sesaxeb acnoba.<br />

aRniSnul sakiTxze xaTuna maCaiZem<br />

sasamarTlos mimarTa moTxovniT,<br />

dausabuTon, Tu ratom dakarga man<br />

samsaxuri.<br />

Cveni respondentisgan vigebT,<br />

rom Tea efremiZisTvis ar aRmoCnda<br />

sakmarisi erTi TanamSromlis<br />

samsaxuridan gaSveba da man misi<br />

dedac, cisana beriZe, ararealuri<br />

mizeziT gaaTavisufla.<br />

lali mWedliSvili, ganTavisu-<br />

flebuli cisana beriZis Svili:<br />

_ gamgesa da qalbaton cisanas<br />

Soris dapirispireba ufro adre<br />

daiwyo asakobrivi zRvaris gamo.<br />

dedas moixseniebda, rogorc „bebers”,<br />

xolo baRs, rogorc „saTnoebis<br />

saxls”.<br />

_ es informacia Tqvenamde<br />

rogor movida?<br />

_ dedas telefoniT vesaubrebodi.<br />

laparakis dros yovelTvis<br />

mesmoda bavSvebis xma. vkiTxe, _ sad<br />

xar-meTqi? da man tiriliT mipasuxa,<br />

rom mas erT-erTi moswavlisTvis<br />

fexis dadgmas abraleben da<br />

amis gamo ganTavisuflebis gancxadebaze<br />

awerinebda xels gamge, Tea<br />

efremiZe.<br />

meore dRes es ambavi Cemma Zmam,<br />

vladimer mWedliSvilmac gaigo. is<br />

gamgesTan mivida da uTxra, _ Tu<br />

qalbatonma cisanam rame daaSava, me<br />

vixdi bodiSs, rom Tqven SegawuxeT,<br />

aseve bavSvis mSobelsac movuxdi<br />

bodiSs im SemTxvevaSi, Tu videoTvaliT<br />

dafiqsirebul kadrebs<br />

maCvenebTo, razedac qalbatonma<br />

Team uari ganucxada da mosTxova,<br />

rom daetovebina sabavSvo baRi.<br />

am ambis Semdeg gamgem „dazaralebuli”<br />

bavSvis mSobeli daibara<br />

da saTvalTvalo kameris kadrebi<br />

aCvena, Tumca mSobelma ganacxada,<br />

rom aRmzrdels, am kadrebis mixedviT,<br />

misi SvilisTvis fexi ar daudgams.<br />

„ra Tqma unda, is skamze zis,<br />

radgan beberia”, _ ase moixsenia<br />

mSoblis TandaswrebiT gamgem yofili<br />

TanamSromeli.<br />

miuxedavad imisa, rom bavSvis<br />

mSobels aranairi pretenzia ar<br />

aqvs da ar apirebda saCivris Setanas,<br />

aRniSnulze pasuxismgebloba<br />

aiRo baRis axali TanamSromelma,<br />

Teona maxaraSvilma, romelmac<br />

daadastura, rom kadrebSi dainaxa,<br />

rogor daadga fexi aRmzrdelma<br />

aRsazrdels, Tumca ara imas, vizec<br />

gamge edaveboda, aramed mis Svils<br />

(Teona maxaraSvilis Svilic amave<br />

baRis aRsazrdelia).<br />

cisana beriZe uaryofs im faqts,<br />

rom man Tavis moswavles fexi daadga<br />

da ambobs, rom misi ganTavisufleba<br />

samsaxuridan ukanonoa.<br />

amJamad am davasTan dakavSirebiT<br />

sasamarTlo mimdinareobs.<br />

_ Tqven ambobT, rom baRSi axa-<br />

lmiRebul vinme Tea beriZes, rom-<br />

elic dedaTqvens pirze adgas,<br />

sxva maswavleblebis mimarTac<br />

aqvs agresia. riT SegiZliaT es<br />

axsnaT, aT, an daadasturoT?<br />

_ bavSvebis sauzmis dro iyo,<br />

rodesac qalbatoni, romlis vinaobasac<br />

gamiznulad ar vasaxeleb,<br />

misive surviliT, sadilis asaRebad<br />

mivida. iqve Tea efremiZe imyofeboda.<br />

sasadilos TanamSromels<br />

qudi exura, saidanac Tma uCanda.<br />

amis gamo gamgem agresiulad moglija<br />

qudi Tavidan da Zirs daugdo,<br />

xolo TviTon dadgenil wesebs ar<br />

daemorCila da Tavsaburavis gareSe<br />

Sevida sasadilo oTaxSi.<br />

qalbatoni Tea efremiZis mxridan<br />

Seuracxmyofeli terminebisa<br />

da replikebis gamoyenebas mSoblebic<br />

adastureben, am ambebis Semdeg<br />

ki yvela sabuTis mopoveba daviwye<br />

sasamarTloSi warsadgenad.<br />

gadavwyvite, aseve, dedis daxasiaTeba<br />

mimetana sasamarTlo procesze.<br />

daxasiaTebaze TanamSromlebis<br />

xelmowera mWirdeboda. ramdenime<br />

dRis Semdeg baRSi mivedi,<br />

sadac meTodisti Semxvda. mas furceli<br />

gavuwode da vuTxari, rom<br />

mxolod Tanxmobaze an uaryofaze<br />

unda moewera xeli. meTodistma mi-<br />

Txra, _ gamges vaCveneb da vkiTxav,<br />

Semeqmneba Tu ara problemebi xelmoweris<br />

gamoo? amaze vupasuxe, _<br />

nuTu, Tqveni azri ar gagaCniaT-me-<br />

Tqi?.. CvenTan erTad imyofeboda<br />

erT-erTi maswavlebeli, romelmac<br />

am faqtis mere gadawyvita, daxasiaTebis<br />

furceli aeRo da miTxra,<br />

rom me mivitan TanamSromlebTan<br />

da xelmowerebs SevagrovebT cisana<br />

maswvleblisTviso. Semdeg wamovedi,<br />

am ambis momswre iq myofi<br />

mSoblebi iyvnen.<br />

ramdenime dRis Semdeg cisana<br />

beriZes misi TanamSromlebi ukav-<br />

Sirdebian da uxsnian, rom gamge<br />

Tea efremiZe maT problemebs uqmnis<br />

da ukrZalavs xelmoweras daxasiaTebaze.<br />

Tea efremiZis reaqciis Semdeg<br />

iZulebuli gavxdi, baRSi wavsuliyavi,<br />

radgan pedagogoebis ufleba-movaleoba<br />

mindoda wamekiTxa da<br />

amomewera. meTodistis kabinetis<br />

win momiwia gaCereba, Cem mopirdapire<br />

mxares Tea efremiZe krebas<br />

atarebda. Cemi yuriT gavigone, Tu<br />

rogor uyviroda pedagogebs qalbatoni<br />

Tea da ekiTxeboda, Tu vin<br />

Seatyobina cisana maswavlebels<br />

daxasiaTebasTan dakavSirebiT?<br />

Team gadawyvita, TanamSromlebis<br />

mimarT muqaraze gadasuliyo,<br />

rom „jeoselis” ofisSi mividoda<br />

da TanamSromlebisve dawerili gancxadebebis<br />

safuZvelze miiRebda<br />

amonawers Semosuli da gasuli<br />

zarebs Sesaxeb. amiT gaigebda, Tu<br />

vin miawoda informacia da vin daukavSirda<br />

cisana maswavlebels, gagebuli<br />

informaciis Semdeg ki yvelas<br />

gauSvebda samsaxuridan. krebis<br />

paralelurad, qalbatoni Tea<br />

telefonze saubrobda da viRacasTan<br />

arkvevda, ra da rogor unda<br />

gaekeTebina am sakiTxTan dakav-<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

dapirispireba<br />

31-e baga-baRSi:<br />

aRmzrdeli gamges<br />

ciliswamebasa da<br />

ukanonod<br />

ganTavisuflebaSi<br />

adanaSaulebs<br />

SirebiT.<br />

5 dekembers diliT mivedi sabav-<br />

So baRSi, rom daxasiaTebis furceli<br />

wamomeRo, TanaSemwe Semxvda<br />

da miTxra: „iseTi problema Segveqmneboda<br />

daxasiaTebaze xelismoweris<br />

gamo, rom furclebis daxeva<br />

mogviwia”.<br />

me da Teas saerTo megobari<br />

gvyavs, mas davureke da vuTxari,<br />

rom sjobda, Tea ar wasuliyo „jeoselSi”,<br />

radgan Tu igi am gziT Seecdeboda<br />

informaciis garkvevas,<br />

me sasamarTlos ZaliT gavarkvevdi,<br />

Tu ris safuZvelze moiTxova<br />

amonaweri „jeoselidan” da es kidev<br />

Cemi damatebiTi mtkicebuleba<br />

iqneboda Tea efremiZis winaaRmdeg.<br />

_ yvelafris miuxedavad, sasamarTlosTvis<br />

informaciis mop-<br />

ovebas agrZelebdiT?<br />

_ ra Tqma unda, sasamarTlosTvis<br />

mtkicebulebis mopovebas isev<br />

vagrZelebdi, xSirad miwevda Teas-<br />

Tan Sexeba da momixseniebda, rogorc<br />

intrigans.<br />

mxolod TeasTan ar mqonia SekamaTeba,<br />

Taliko CanqselianTan (31-<br />

e baRis iuristi) Sexvedrac momiwia.<br />

Talikomac Semiqmna problema<br />

sabuTebis SegrovebasTan dakav-<br />

SirebiT, radgan msurda, logopedis<br />

axsna-ganmarteba da krebis<br />

oqmi mimeRo.<br />

amdeni winaaRmdegobisa da Taliko<br />

CanqselianTan dapirispirebis<br />

mere iZulebuli gavxdi, misTvis<br />

meTqva, rom patruls gamoviZaxebdi,<br />

an saCivars davwerdi mis saxelze.<br />

roca es yvelaferi vuTxari,<br />

mas gaecina, radgan Taliko Canqseliani<br />

iuristia da misive TqmiT,<br />

saCivars TviTonve ganixilavda da<br />

TviTonve gamoitanda daskvnas.<br />

yvela winaaRmdegobis miuxedavad,<br />

sabuTebis nawilis wamoReba<br />

movaxerxe, magram videomasalebi<br />

ar gadmomces. amaze iZulebuli<br />

gavxdi, saCivriT mimemarTa „bagabaRebis<br />

marTvis saagentosTvis”,<br />

sadac Sevxvdi direqtoris moadgile<br />

nino burZeniZes. masTan gavisaubre,<br />

velaparake zemoT aRniSnul<br />

problemebze, man momismina,<br />

saCivari miiRo, ganixila da damidastura,<br />

rom aravis ganuxilavs<br />

msgavsi informacia cisana beriZis<br />

ganTavisuflebis Sesaxeb. mirCia,<br />

rom Sevxvedrodi direqtor kaxaber<br />

gvancelaZes.<br />

sanam direqtors SevxvdebodiT,<br />

meore moadgile, administraciis<br />

ufrosi daviT kekenaZe vnaxeT, masac<br />

gadaveci sruli informacia. mi-<br />

Txra, rom igi yvela sakiTxSi gaerkveoda.<br />

gasaubrebis dros gvancelaZem<br />

Canqselianis Sesaxeb mkiTxa, Tu<br />

ratom hyavs mxolod erT baRs<br />

iuristi? sabolood, baRSi arsebul<br />

mdgomareobaze movaxsene...<br />

_ ra girCiaT kaxaber gvan-<br />

celaZem?<br />

_ Semegrovebina yvela detali<br />

da gancxadeba Semetana baga-baRebis<br />

saagentoSi; gancxadeba gamekeTebina<br />

aseve imis Sesaxeb, rom Canqselianma<br />

videomasala ar gadmomca.<br />

Sevitane gancxadeba kancelariaSi<br />

gvancelaZis miTiTebiT, sadac<br />

araswori wesiT miiRes igi.<br />

kancelariaSi muSaobs Taliko<br />

Canqselianis da, amitom vifiqre,<br />

rom aucileblad mis xelSi moxvdeboda<br />

Cemi gancxadeba. moviTxove,<br />

rom Cemi uflebebis dacviT<br />

aeRoT gancxadeba, moeweraT xeli<br />

da registaciis nomeri moecaT.<br />

rogorc vivaraude, mTxovdnen<br />

meTqva, ra informacia iyo gancxadebaSi,<br />

radgan uke mcnobdnen da<br />

icodnen, Tu rasTan dakavSirebiT<br />

mivdiodi maTTan. kategoriulad<br />

moviTxove, rom Cemi saCivari da<br />

gancxadeba Canqselians ar ganexila,<br />

Tumca gamovedi Tu ara, gancxadeba<br />

ukve maT xelT iyo.<br />

_ Semdeg raime pasuxi miiReT<br />

kaxaber gvancelaZisgan?<br />

_ saboolo pasuxi eleqtronuli<br />

fostiT miviRe, sadac ewera,<br />

rom baRis administracias braleuloba<br />

ar miuZRvis, xels awerda<br />

kaxaber gvancelaZe.<br />

mTeli am xnis ganmavlobaSi Tea<br />

efremiZe ambobda, rom mas veravin<br />

Seexeba. minda, simarTle gavigo:<br />

ratom veravin Seexeba?!<br />

dedaCemi, romelic 74 wlisaa,<br />

muSaobis 46 wlis uwyvet staJs<br />

iTvlis. mas sruli ufleba aqvs,<br />

rom imuSaos da amas 49 mSoblis xelmowerac<br />

adasturebs, sadac iTxoven,<br />

rom dbrundes cisana maswavlebeli<br />

da mzad arian, sasamarTloze<br />

wardgen. amboben, rom yvelaferi<br />

tyuilia, rac TiTqosda<br />

„dasvrili CustiT” aRsazrdelisTvis<br />

fexis dabijebas exeba.<br />

aRniSnuli saqme bundovanebiT<br />

moculia, Cveni respondenti ki simarTlis<br />

garkvevisTvis brZolas<br />

bolomde apirebs da imedovnebs,<br />

rom yvelaferi dedamisis sasargeblod<br />

dasruldeba.<br />

„qronika+~-ma ramdenjerme scada,<br />

meore mxares, _ baga-baRis administracias<br />

dakavSireboda, Tumca<br />

amaod. mas Semdeg, rac Tea efremiZes<br />

(gamge) davukavSirdiT, man<br />

jer ganacxada, rom telefoniT<br />

komentaris gakeTeba ar surs, Tumca<br />

alternatiul SeTavazebaze,<br />

rom baRSi mividodiT da iq CavwerdiT,<br />

ar gvipasuxa, mogvianebiT ki<br />

mis mobilurze zars sxva qalbatoni<br />

pasuxobda da gveubneboda, rom<br />

qalbatoni Tea gasulia.<br />

„qronika+~ werilSi naxseneb pirebs,<br />

maTi survilis SemTxvevaSi,<br />

poziciis dasafiqsireblad gaze-<br />

Tis gverdebs momdevno nomerSi<br />

dauTmobs.<br />

27


28<br />

nino tabaRua<br />

568 82 58 35<br />

ramdenime dRis winaT saqarTvelos<br />

finansTa saministrom mcire mewarmeobis wasaxalise-<br />

blad axali sagadasaxado iniciativa warmoadgina, romelic<br />

dabegvris SeRavaTiani sagadasaxado reJimis SemoRebas iTval-<br />

iswinebs. dRevandeli kanonmdeblobiT, mcire biznesis mqones<br />

statusiT is mewarmeebi moixseniebian, romelTa Semosavalic<br />

arakalendaruli wlis ganmavlobaSi 100 000 lars ar aRemate-<br />

ba, Tumca axali iniciativiT, es monacemebi 5-jer izrdeba da<br />

rodesac es kanonproeqti damtkicdeba, mcire biznesis mqones<br />

statuss miiRebs yvela is mewarme, romlis Semosavalic ukve<br />

500.000 lars ar aRemateba.<br />

rogorc Tavad finansTa ministrma,<br />

mamuka baxtaZem prezentaciisas<br />

aRniSna, axali sagadasaxado<br />

iniciativa uprecedento<br />

SeRavaTian reJims ayalibebs<br />

mcire mewarmeebisTvis. misive<br />

TqmiT, aRniSnuli inciativa<br />

msoflio praqtikaSi unikalur<br />

movlenas warmoadgens da<br />

mas saerTaSoriso savaluto<br />

fondi srulad uWers mxars:<br />

„axali SeRavaTiani sagadasaxado<br />

reJimi Seexeba mewarme fizikuri<br />

pirebis TiTqmis 100%-s,<br />

sul 120 000 fizikur pirsa da<br />

maT ukan mdgom adamianebs”, _<br />

aRniSna baxtaZem.<br />

manve isaubra mTavrobis prioritetze,<br />

romelic qveynis ekonomikaSi<br />

mniSvnelovnad gazrdili<br />

mcire da saSualo biznesis<br />

wils warmoadgens.<br />

„Cven dRes arsebul zRvars<br />

5-jer vzrdiT. aseve, 5-jer vamcirebT<br />

gadasaxadebs Cveni mewarmeebisTvis<br />

da nacvlad dRes<br />

arsebuli 5%-iani zRvrisa, CamovdivarT<br />

1%-ian niSnulamde.<br />

Cveni mizania, mewarmeebi, rac<br />

SeiZleba, nakleb dros xarjavdnen<br />

sagadasaxado organoebTan<br />

urTierTobisas da isini<br />

mTlianad iyvnen fokusirebulebi<br />

TavianT ekonomikur saqmianobaze.<br />

Cven miviReT gadawyvetileba,<br />

rom mcire mewarmeebi<br />

gavaTavisufloT yvelanairi<br />

damatebiTi buRalteriis warmoebisgan.<br />

mcire bizness valdebuleba<br />

eqneba, kanonmdeblobiT<br />

dadgenil SemTxvevebSi gamoiyenos<br />

mxolod sakontrolosalaro<br />

aparati da sasaqonlo<br />

zednadebi”.<br />

kidev erTi siaxle is gaxlavT,<br />

rom mcire mewarmeebi 1%-<br />

ian brunvis gadasaxads Tvis<br />

bolos gadaixdian da ara winaswar,<br />

e. w. saavanso reJimSi.<br />

aRniSnuli siaxle Seexeba damatebiTi<br />

Rirebulebis gadasaxadsac<br />

da kanonproeqtis amoqmedebis<br />

Semdeg mcire mewarmeebi,<br />

romlebic mcire mewarmis statusis<br />

paralelurad miiCneven<br />

saWirod daregistrirdnen<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

dRg-s gadamxdelebad, standartul<br />

reJimSi SeZleben dRg-s<br />

CaTvlas, an dRg-s zedmetobis<br />

dabrunebas biujetidan 5-dan 7<br />

dRis vadaSi.<br />

cnobilia, rom axali sakanonmdeblo<br />

iniciativa uaxloes periodSi<br />

gadaegzavneba saqarTvelos<br />

parlaments da Sesabamis<br />

vadebSic damtkicdeba.<br />

„Cven gvaqvs Cveni saparlamento<br />

gundis sruli mxardaWera<br />

am reformis ganxorcielebis<br />

mimarTulebiT. es reforma, Cven<br />

mier inicirebul sxva reformebTan<br />

erTad, romelsac uaxloes<br />

periodSi davaanonsebT, saSualebas<br />

mogvcems, kidev ufro<br />

davaCqaroT ekonomikuri zrda<br />

da gavxdeT liderebi regionSi<br />

ekonomikuri zrdis TvalsazrisiT,<br />

rogorc es aRniSnulia yvela<br />

wamyvani saerTaSoriso finansuri<br />

institutis angariSSi”, _<br />

ganacxada finansTa ministrma.<br />

aRniSnuli gancxadebis gakeTebas<br />

reagireba mohyva sazogadoebaSi.<br />

swored amitom „qronika+”<br />

dainteresda, Tu ratom gadaw-<br />

yda am reformis Catareba? ram<br />

gaxada igi aucilebeli? rogor<br />

aisaxeba is biujetze, Semdeg<br />

ukve mewarmeTa mdgomare-<br />

obasa da eqsportis wilze?<br />

swored am kiTxvebiT finansTa<br />

saministros mivmarTeT. uwye-<br />

basTan aqtiuri komunikaciis<br />

Sedegad Semdegi pasuxebi mivi-<br />

ReT:<br />

_ saqarTvelos mTavrobis mier<br />

dagegmili reformebis mTavari<br />

mizania, uzrunvelyos ara<br />

mxolod maRali ekonomikuri<br />

zrda, aramed iseTi tipis zrda,<br />

romelic Seexeba saqarTvelos<br />

yvela moqalaqes, risTvisac mni-<br />

Svnelovania, rom mcire da sa-<br />

Sualo biznesis wili mTlian<br />

Sida produqtSi gaizardos.<br />

saqarTvelos mTavrobas, finansTa<br />

saministros inicirebuli<br />

aqvs axali reformebis talRa.<br />

rogorc cnobilia, ianvarSi<br />

daiwyo dRg-is avtomatur re-<br />

`saboloo jamSi, dadebiTad unda<br />

SevafasoT es reforma, Tumca yvelaze<br />

mniSvnelovania is, Tu ra saxes miiRebs<br />

saboloo dokumenti. cnobilia, rom misi<br />

momzadebis dros patara lafsusic ki<br />

gaeparaT, naxsenebi iyo termini `brunvis<br />

gadasaxadi~, arada, msgavsi gadasaxadi<br />

saqarTveloSi ar moqmedebs. SeiZleba<br />

vilaparakoT gadasaxadze brunvis sididis<br />

mixedviT, azrobrivad sworic iqneba,<br />

Tumca gamarTuli terminologiiTa da<br />

zedmiwevniTi sizustiT unda iyos<br />

yvelaferi Sesrulebuli, sazogadoeba<br />

SecdomaSi ar unda SeviyvanoT~<br />

akaki comaia _ ekonomikis<br />

eqsperti:<br />

_ prognozebis gakeTeba sakmaod<br />

rTulia. reformis Sedegi<br />

unda iyos ekonomikuri zrda,<br />

Tumca ase iqneba Tu ara, am reformiTa<br />

da stimuliT pasuxis<br />

gacema rTulia. ar aris kargi,<br />

rodesac sxvadasxva biznesobieqti<br />

araTanabar garemoSi operirebs<br />

da saqmianobis ganxorcieleba<br />

iseT sivrceSi uwevs, sadac<br />

sxvadasxva sagadasaxado re-<br />

finansTa saministros<br />

iniciativa da axali<br />

reforma mcire<br />

mewarmeebisTvis<br />

soso arCvaZe<br />

JimSi dabrunebis reforma, gasul<br />

wels ganxorcielda mogebis<br />

gadasaxadis reforma, aseve<br />

mniSvnelovani reformebi mimdinareobs<br />

sabaJoze e. w. cifruli<br />

sabaJos ideis ganviTarebis<br />

mimarTulebiT. amasTan erTad,<br />

igegmeba sxva masStaburi reformebi.<br />

mTlianobaSi, xels Seuwyobs<br />

gaizardos mcire da saSualo<br />

biznesis wili qveynis ekonomikaSi.<br />

finansTa saministros<br />

motivaciaa, momavalSi mewarmeebs<br />

stimuli hqondeT, mcire<br />

biznesis statusi miiRon da<br />

ekonomikuri aqtivoba daiwyon,<br />

kidev ufro konkurentunarianebi<br />

gaxdnen, gaafarToon biznesi,<br />

rac Zalian mniSvnelovani<br />

winapirobaa imisa, rom miviRoT<br />

iseTi tipis ekonomikuri zrda,<br />

romelic TiToeul moqalaqeze<br />

aisaxeba.<br />

kidev erTxel aRvniSnavT,<br />

rom axali sagadasaxado iniciativis<br />

Sedegad, 5-jer Semcirda<br />

brunvis gadasaxadi da 5-jer<br />

gaizarda mcire biznesis statusis<br />

misaRebad saWiro zRvari.<br />

rac Seexeba mis gavlenas qveynis<br />

biujetze, saqarTvelos<br />

finansTa saministros mier yvela<br />

im garemoebis detaluri analizi<br />

gakeTda, romelic aRniSnul<br />

reformas exeba. mimdinare<br />

wlis sabiujeto parametrebis<br />

Sesrulebis mimarTulebiT<br />

riskebi ar arsebobs.<br />

aRniSnuli reforma SeTanxmebulia<br />

saerTaSoriso savaluto<br />

fondTan. Sesabamisad, arsebobs<br />

mxolod pozitiuri molodini<br />

imisa, rom saSualovadian<br />

da grZelvadian perspeqtivaSi<br />

moxdeba sagadamxdelo bazis<br />

zrda da Sedegad, qveynis biujetSi<br />

damatebiT Semosavlebs<br />

miviRebT.<br />

_ ra gavlenas iqoniebs igi<br />

rogorc qveynis ekonomikaze,<br />

ise mewarmeTa zogad mdgomar-<br />

eobasa da eqsportis wilze?<br />

_ saqarTvelos mTavrobis,<br />

finansTa saministros axali iniciativa,<br />

sxva reformebTan er-<br />

Tad, saSualebas iZleva, kidev<br />

ufro daCqardes ekonomikuri<br />

zrda da saqarTvelo gaxdes<br />

lideri qveyana regionSi ekonomikuri<br />

zrdis TvalsazrisiT,<br />

rogorc es aRniSnulia yvela<br />

wamyvani saerTaSoriso finansuri<br />

institutis angariSSi. rac<br />

Seexeba mewarmeTa zogad mdgomareobas,<br />

kidev erTxel unda<br />

aRiniSnos, rom axali sagadasaxado<br />

iniciativa, erTi mxriv, daawesebs<br />

uprecedentod dabal<br />

sagadasaxado tvirTs 1%-is odenobiT,<br />

xolo, meore mxriv,<br />

mniSvnelovnad gaamartivebs sagadasaxado<br />

administrirebas.<br />

mewarmeebi rac SeiZleba nakleb<br />

dros unda xarjavdnen sagadasaxado<br />

organoebTan urTier-<br />

Tobisas da isini mTlianad unda<br />

iyvnen fokusirebulebi TavianT<br />

ekonomikur saqmianobaze. miRebuli<br />

gadawyvetilebiT mcire<br />

mewarmeebi ganTavisufldebian<br />

damatebiTi buRalteriis warmoebisgan.<br />

saqarTvelos mTavrobis<br />

mier ganxorcielebuli da<br />

dagegmili reformebis mizania,<br />

rac SeZleba meti adamiani dasaqmdes,<br />

Seiqmnas winapirobebi sa-<br />

Sualo da mcire biznesis ganvi-<br />

TarebisTvis da ekonomikuri<br />

zrda iyos yovlismomcveli da<br />

TiToeul moqalaqes Seexos.<br />

saintereso gaxldaT sferos<br />

eqspertebis Sefasebebi aRniSnul<br />

sakiTxze, Tu ramdenad<br />

sworad gaTvlili reformaa igi<br />

da ra Sedegebs SeiZleba velodoT<br />

misgan?<br />

28 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

akaki comaia<br />

Jimi moqmedebs. es Tanabrobis<br />

princips arRvevs _ zogierTi<br />

ufro privilegirebul mdgomareobaSia,<br />

zogi _ naklebad. me<br />

problemas ufro am nawilSi<br />

vxedav.<br />

zogadad ki gadasaxadebis<br />

Semcirebas mivesalmebi, magram<br />

sasurveli iqneba, Tu es sagadasaxado<br />

baza da tvirTi Tanabrad<br />

Semcirdeba yvelaze da ara<br />

mxlod erT jgufze. swored es<br />

gaxlavT am reformis uaryofi-<br />

Ti mxare, amdenad zust Sefasebas<br />

ver gavakeTeb, rom mcire<br />

mewarmeebisTvis ekonomikuri<br />

stimulis micema met mcire mewarmes<br />

warmoSobs, an isini met<br />

ekonomikur aqtivobas ganavi-<br />

Tareben, Sedegad ki met Semosavals<br />

moitanen, an meti adamiani<br />

dasaqmdeba am jgufze gazrdili<br />

SeRavaTebis gamo.<br />

rac Seexeba biujetze gavlenas,<br />

roca vsaubrobT mcire mewarmeebze,<br />

aq ar moiazreba sazogadoebis<br />

didi jgufi, saidanac<br />

gadasaxadebidan miRebuli<br />

Semosavlis mniSvnelovani nawili<br />

formirdeba, Sesabamisad,<br />

ar mgonia, rom sagadasaxado Semosavlebis<br />

kuTxiT saxelmwifom<br />

didi Semosavali dakargos.<br />

xolo is faqti, rom saerTa-<br />

Soriso savaluto fondi mxars<br />

uWers raime konkretul RonisZiebas<br />

an reformas, ar niSnavs,<br />

rom igi calsaxad kargia da ar<br />

SeZleba am reformis gakritikebac<br />

ki.<br />

miuxedavad imisa, rom saer-<br />

TaSoriso savaluto fondis, an<br />

msoflio bankis warmomadgenlebis<br />

kvalifikaciaSi eWvi ar<br />

Semaqvs, Cemi pozicia maqvs da<br />

vfiqrob, rom am konkretul sakiTxSi<br />

arc savaluto fonds da<br />

arc sxva organizacias, romelic<br />

mxars uWers am wamowyebas, ar<br />

veTanxmebi da skeptikurad vuyureb<br />

am reformas. vemxrobi,<br />

roca gadasaxadebi da sagadasaxado<br />

tvirTi erTnairad mcirdeba<br />

absoluturad yvela biznessubieqtze<br />

da yvela Tanabar<br />

pirobebSi rCeba.<br />

soso arCvaZe _ ekonomikis<br />

eqsperti:<br />

_ gasul wels ZalaSi Sevida<br />

estonuri modeli, iq SezRudva<br />

ar iyo saSualo da msxvili biznesisTvis,<br />

magram ufro xel-<br />

CasaWidi maTTvis gaxda. axlandeli<br />

gadawyvitileba mcire mewarmeTa<br />

dasaxmareblad wingadadgmuli<br />

nabijia.<br />

aq garkveuli Sedegi namdvilad<br />

iqneba, imitom rom izrdeba<br />

mcire warmoebis zRvari,<br />

mcirdeba dabegvris forma da<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

`miuxedavad imisa, rom saerTaSoriso<br />

savaluto fondis, an msoflio bankis<br />

warmomadgenlebis kvalifikaciaSi eWvi ar<br />

Semaqvs, Cemi pozicia maqvs da vfiqrob,<br />

rom am konkretul sakiTxSi arc<br />

savaluto fonds da arc sxva<br />

organizacias, romelic mxars uWers am<br />

wamowyebas, ar veTanxmebi da skeptikurad<br />

vuyureb am reformas. vemxrobi, roca<br />

gadasaxadebi da sagadasaxado tvirTi<br />

erTnairad mcirdeba absoluturad<br />

yvela biznessubieqtze da yvela Tanabar<br />

pirobebSi rCeba~<br />

aman SeiZleba damatebiTi stimuli<br />

gauCinos ara marto amJamad<br />

moqmed mcire mewarmeebs, aramed<br />

im moqalaqeebs, romlebic<br />

dRemde rigi mizezebisa da, maT<br />

Soris, finansuri faqtorebis<br />

gamo „fexs iTrevdnen” am sferoSi<br />

CasarTavad. es xels Seuwyobs<br />

biznesaqtivebis gazrdas<br />

rogorc raodenobrivad, ise<br />

xarisxobrivad, geografiulad<br />

da ufro meti adamiani CaerTveba.<br />

saSualo da grZelvadian perspeqtivaSi<br />

bizness naklebi gadasaxadi<br />

eqneba, magram dasaqmebulTa<br />

Semosavali gaizrdeba<br />

da saSualo da grZelvadian perspeqtivaSi<br />

sakuTari gazrdili<br />

Semosavlebidan biujetSi<br />

meti Semosavali iqneba, amitom<br />

fiskaluri kuTxiT marto dRevandeliT<br />

ar unda vixelmZRv-<br />

aneloT, xvalindeli da momavlis<br />

perspeqtiviT ufro meti<br />

Tanxa Seva biujetSi da amas unda<br />

mivesalmoT. Tumca naTqvamia,<br />

„eSmakebi detalebSiao”, amitom<br />

rodesac aRniSnuli winadadeba<br />

parlamentSi kanonproeqtis<br />

saxiT Seva, kidev erTxel<br />

SevxedavT, SevafasebT rogorc<br />

Ria, ise dafarul aspeqtebs.<br />

rac Seexeba mcire biznesis<br />

statusis zeda zRvars, anu 500<br />

000 lars, saqarTveloSia es Tanxa<br />

didi masStabis, Torem evropaSi<br />

3 mln evroze naklebi<br />

brunva mcire biznesad iTvleba.<br />

im 100 000-lariani Semosavlisa<br />

da brunvis mqone biznesmensac<br />

eqneba saSualeba, stimuli<br />

da sakmaod didi perspeqtiva,<br />

rom brunva gaizados da 500<br />

000 lars miuaxlovos, an gascdes!<br />

saboloo jamSi, dadebiTad<br />

unda SevafasoT es reforma,<br />

Tumca yvelaze mniSvnelovania<br />

`zogadad ki gadasaxadebis Semcirebas mivesalmebi, magram sasurveli iqneba,<br />

Tu es sagadasaxado baza da tvirTi Tanabrad Semcirdeba yvelaze da ara<br />

mxlod erT jgufze. swored es gaxlavT am reformis uaryofiTi mxare,<br />

amdenad zust Sefasebas ver gavakeTeb, rom mcire mewarmeebisTvis<br />

ekonomikuri stimulis micema met mcire mewarmes warmoSobs, an isini met<br />

ekonomikur aqtivobas ganaviTareben, Sedegad ki met Semosavals moitanen, an<br />

meti adamiani dasaqmdeba am jgufze gazrdili SeRavaTebis gamo~<br />

`Cven dRes arsebul zRvars 5-jer vzrdiT. aseve, 5-<br />

jer vamcirebT gadasaxadebs Cveni mewarmeebisTvis<br />

da nacvlad dRes arsebuli 5%-iani zRvrisa,<br />

CamovdivarT 1%-ian niSnulamde. Cveni mizania,<br />

mewarmeebi, rac SeiZleba, nakleb dros xarjavdnen<br />

sagadasaxado organoebTan urTierTobisas da<br />

isini mTlianad iyvnen fokusirebulebi TavianT<br />

ekonomikur saqmianobaze. Cven miviReT<br />

gadawyvetileba, rom mcire mewarmeebi<br />

gavaTavisufloT yvelanairi damatebiTi<br />

buRalteriis warmoebisgan. mcire bizness<br />

valdebuleba eqneba, kanonmdeblobiT dadgenil<br />

SemTxvevebSi gamoiyenos mxolod sakontrolo-<br />

salaro aparati da sasaqonlo zednadebi~<br />

is, Tu ra saxes miiRebs saboloo<br />

dokumenti. cnobilia, rom<br />

misi momzadebis dros patara<br />

lafsusic ki gaeparaT, naxsenebi<br />

iyo termini „brunvis gadasaxadi”,<br />

arada, msgavsi gadasax-<br />

mamuka baxtaZe<br />

adi saqarTveloSi ar moqmedebs.<br />

SeiZleba vilaparakoT gadasaxadze<br />

brunvis sididis mixedviT,<br />

azrobrivad sworic iqneba, Tumca<br />

gamarTuli terminologii-<br />

Ta da zedmiwevniTi sizustiT<br />

unda iyos yvelaferi Sesrulebuli,<br />

sazogadoeba SecdomaSi<br />

ar unda SeviyvanoT. aseTi lafsusebi<br />

arsad aris gamoricxuli,<br />

Tumca vnaxoT, sabolood,<br />

ra iqneba.<br />

gela tyeSelaSvili _ pro-<br />

fesori:<br />

_ dRevandeli moqmedi kanonmdeblobiT<br />

mcire biznesi ise-<br />

Ti mcire Semosavlis mqone bizness<br />

ewodeboda, rom araTu<br />

mcire, aramed wvrili biznesi<br />

gamodioda. dRes ukve saubaria<br />

naxevari milion larze, am monacems<br />

kidev ara uSavs, isic kargia,<br />

rom SeRavaTebi aqvT buRaltrul<br />

saqmianobaSi. biujet-<br />

Si biznesidan Semosavlebi, faqtobrivad,<br />

ar iyo, radgan mcire<br />

bizness, Cveni kanonmdeblobidan<br />

gamomdinare, miekuTvneboda,<br />

magaliTad, mkeravi, mewaRe<br />

da a. S.<br />

Cvens qveyanaSi ar arsebobs<br />

saSualo klasi da mcire biznesi,<br />

iqneb, am kuTxiT am reformam<br />

daZras da saSualo klasis<br />

Camoyalibeba daiwyos, Tumca<br />

amas wlebi sWirdeba.<br />

es yvelaferi biujetze did<br />

gavlenas ar moaxdens, magram<br />

sazogadoebisTvis SeiZleba mciredi<br />

sargebeli hqondes. sagadasaxado<br />

sistema qveyanaSi tvirTs<br />

warmoadgens da am tvirTs rom<br />

gauZlo, an monopollisti unda<br />

iyo, an kargad fesvgadgmuli<br />

biznesi unda gqondes. am reformiT<br />

ki SesaZloa, raRac daiwyos<br />

da kargi Sedegic miviRoT.<br />

zemoT aRniSnulidan gamomdinare,<br />

mas dadebiTad Sevafasebdi<br />

iseve, rogorc mogebis<br />

gadasaxadis reinvestirebas, igive<br />

estonur models. aqve unda<br />

aRiniSnos, rom es axali iniciativa<br />

moklevadian perspeqtiva-<br />

Si biujetze did gavlenas ar<br />

moaxdens, ar Seamcirebs mas,<br />

Tumca grZelvadian perspeqtivaSi<br />

dadebiT asaxvas hpovebs,<br />

sagadasaxado baza gaizrdeba.<br />

vfiqrob, reformebis ganxorcieleba<br />

unda gagrZeldes, rom<br />

sagadasaxado baza gaizardos<br />

iseve, rogorc gadasaxadebis<br />

gadamxdelebis raodenoba.<br />

iniciativa parlaments uaxloes<br />

dReebSi gadaegzavneba.<br />

iniciatorebis mizania, rom igi<br />

pirveli ivlisidan amoqmeddes.<br />

ramdenad araTanabar garemoSi<br />

Caayenebs is adamianebis garkveul<br />

jgufs da ra droSi aisaxeba<br />

ekonomikaSi am reformiT<br />

miRweuli dadebiTi maCvenebeli,<br />

rTuli saTqmelia. aucilebelia,<br />

rom yvela detali gaTvlili<br />

da sworad Camoyalibebuli<br />

iyos.<br />

procesebi ukve<br />

dawyebulia da misi<br />

sabolood dasrulebis<br />

Semdegac<br />

SemogTavazebT<br />

zust detalebs.<br />

29


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

CaliT daxuruli qveynis<br />

romel klinikebs swyalobs<br />

saswrafo daxmareba quTaisSi?<br />

bolo dros, qveynis masStabiT<br />

aqtiurad wamoWril Temas, romelic<br />

saswrafo samedicino daxmarebis<br />

muSaobaSi korufciuli faqtebis<br />

SesaZlo arsebobas exeba, quTaisic<br />

SeuerTda. adgilobrivTa er-<br />

Ti nawili miiCnevs, rom aRniSnuli<br />

samsaxuri da konkretuli klinikebi<br />

SeTanxmebulad moqmedeben.<br />

amaSi calsaxad darwmunebulia<br />

„Tavisufali saqarTvelos” adgilobrivi<br />

lideri, gogi wulaia, romlis<br />

TqmiTac, quTaisis saswrafo<br />

iZulebulia, upiratesoba mianiWos<br />

„eveqsis” hospitalebs.<br />

„quTaisis saswrafo samedicino<br />

daxmareba upiratesobas aniWebs<br />

„eveqsis” klinikas, rac monopoliaa<br />

da qalaqSi arakonkurentunariani<br />

garemos Seqmnas uwyobs xels. es<br />

namdvilad ar aris saswrafos TanamSromlebis<br />

danaSauli. zewola<br />

modis Tbilisdan. quTaisSi saswrafos<br />

TanamSromlebi, SeiZleba iTqvas,<br />

kapikebze muSaoben. esec samarcxvinoa,<br />

rom TbilisSi eqimebs<br />

1000-1500 lari aqvT xelfasi, qu-<br />

TaisSi ki 400-500 lari. es aris marazmi”,<br />

_ acxadebs wulaia.<br />

quTaisis saswrafo samedicino<br />

daxmarebis centris eqimTa brigadebs,<br />

romelTa gankargulebaSic<br />

10 specialuri avtomobilia, dRe-<br />

Ramis ganmavlobaSi, saSualod,<br />

165-170 gamoZaxebaze gasvla uwevT.<br />

es arcTu ise mcire cifria imis-<br />

Tvis, rom pacientebi qalaqSi arsebul<br />

yvela klinikaSi gadanawildnen.<br />

miuxedavad amisa, sxvadasxva<br />

saxis pretenzia samedicino dawesebulebebisgan<br />

mainc ismis.<br />

klinika „bomondis” xarisxis<br />

marTvis menejer fatman rogavas<br />

gancxadebiT, zogjer 2-3 dRe ise<br />

gava, maTTan pacienti ar SehyavT.<br />

misive TqmiT, saswrafo samedicino<br />

daxmarebis centridan kviraSi,<br />

daaxloebiT, 10 pacients iReben.<br />

klinika „lj”-is xelmZRvanel<br />

zaza lominaZis ganmartebiT ki pacientis<br />

survils xSirad ar akmayofileben<br />

da maTi moTxovnis miuxedavad,<br />

isini sxva samedicino centrebSi<br />

gadahyavT. lominaZe aseve<br />

yuradRebas amaxvilebs teritoriul<br />

midgomazec da ganmartavs, rom<br />

xSirad klinikasTan axlos mcxovreb<br />

pacients gacilebiT Sor manZilze<br />

arsebul sxva samedicino<br />

dawesebulebaSi aTavseben.<br />

samedicino dawesebulebebis<br />

mxridan gamoTqmul pretenziebs<br />

ar eTanxmebian uSualod saswrafo<br />

samedicino samsaxurSi. sagangebo<br />

situaciebis koordinaciisa da gadaudebeli<br />

daxmarebis centris<br />

quTaisis raionuli samsaxuris menejer<br />

maia ruxaZis gancxadebiT,<br />

pacientebis hospitalizaciis kuTxiT<br />

raime saxis problema ar arsebobs<br />

da samedicino brigadebs isini<br />

teritoriisa da rigiTobis gaTvaliswinebiT<br />

gadahyavT. rac Seexeba<br />

gogi wulaias mxridan gamoTqmul<br />

SeniSvnebs, ruxaZe mas usafuZvlod<br />

miiCnevs.<br />

aris Tu ara qveyana CaliT<br />

daxuruli?!<br />

cnobilia, rom moqalaqis sakuTreba<br />

xelSeuxebelia da mas saxelmwifo<br />

unda icavdes, Tumca xSirad<br />

ase ar xdeba. magaliTad wyaltubos<br />

raionis sofel zeda JoneT-<br />

Si mcxovrebi mayvala dangaZis saq-<br />

30<br />

xviCa vaSaymaZe<br />

me gamodgeba, romlis kuTvnil teritoriaze<br />

wiaRiseulis mopoveba,<br />

misive mtkicebiT, kanonis darRveviT<br />

xdeba. dangaZeebis miwis nakve-<br />

Ti im teritorias esazRvreba, sadac<br />

Sps „anre 2006" da Sps „svaia”<br />

licenziis safuZvelze wiaRiseuls<br />

moipoveben. Tumca maTi moqmedebis<br />

areali, dangaZis TqmiT, gascda<br />

sazRvrebs da samuSaoebi mis<br />

kuTvnil teritoriazec gagrZelda.<br />

„2005 wels am davas Cemi meuRle<br />

Seewira. wlebis Semdeg vnaxe sabu-<br />

Tebi, rom teritoria Cveni ojaxis<br />

sakuTrebaa. mivmarTe sasamarTlos,<br />

SeeCerebina Cvens sakuTrebaSi<br />

granitis mopovebis samuSaoebi,<br />

magram sasamarTlom 2014 wlidan<br />

jer saqmis ganxilva ver daiwyo.<br />

mosamarTlem ganacxada, rom Sesa-<br />

Zloa, am saqmis ganxilvas xuTi weli<br />

dasWirdes da Sps-s saqmianobas<br />

xuTi weli ver gavaCerebo. e. i. Cemi<br />

uflebebi am qveyanaSi daucvelia.<br />

veridebi konfliqts da vcdilob,<br />

provokacias ar avyve, magram rodemde<br />

gagrZeldeba ase?” _ ganacxada<br />

mayvala dangaZem quTaisSi gamarTul<br />

brifingze, romelic partia<br />

„Tavisufali saqarTvelos”<br />

adgilobrivi lideris, gogi wulaias<br />

mxardaWeriT gaimarTa.<br />

„me ar vici, konkretulad vin<br />

aris marTali. es unda daadginos<br />

sasamarTlom, magram sasamarTlo<br />

aWianurebs am saqmes, raTa Sps-ebi<br />

ar dazaraldnen. moqalaqe ar ainteresebT.<br />

aseTi damokidebulebis<br />

gamo moqalaqeebi iZulebuli xdebian,<br />

alternatiuli gzebiT eZion<br />

samarTali, maT Soris, mimarTon<br />

qurdul samyaros. es iwvevs qurduli<br />

samyaros gaaqtiurebas. mere<br />

ukvirT arsebuli statistika. movuwodeb<br />

yvelas, daicvan adamianis<br />

uflebebi, ar gauCinon moqalaqes<br />

usamarTlobis gancda, radgan amas<br />

arasaxarbielo Sedegi eqneba”, _<br />

ganacxada wulaiam faqtis Sefasebisas.<br />

Tavad mayvala dangaZe danebebas<br />

ar apirebs da sasamarTlosTan aqciis<br />

mowyobas aanonsebs. „Tu ar<br />

moyveba reagireba, sasamarTloSi<br />

Calas mivitan da yvelas vaCveneb,<br />

rom qveyana CaliT aris daxuruli”,<br />

_ acxadebs igi.<br />

quTaisSi vandalizmis<br />

faqtebi gaxSirda<br />

Zelskamebis, lampionebisa Tu<br />

sxva bevri ramis dazianebis faqtebi<br />

quTaisSi xSirad xdeboda, magram<br />

bolo dros yvelaferma mas-<br />

Staburi saxe miiRo. adamianTa er-<br />

Ti nawili miiCnevs, rom mosaxleobaSi,<br />

gansakuTrebiT ki axalgazrdebSi,<br />

agresiam mkveTrad moimata<br />

da amis gamo isini ase gamoxataven<br />

Sinagan mdgomareobas.<br />

ramdenime xnis winaT samxatvro<br />

galereis mimdebare teritoriaze<br />

ucnobma pirma eleqtronuli biblioTekis<br />

didi stendi daaziana.<br />

analogiuri faqti manamde cisferyanwelTa<br />

quCazec moxda, sadac aseve<br />

daudgenelma pirma igive stendi<br />

Seiwira. damnaSaveebis povna<br />

dRemde ver moxerxda.<br />

aRniSnuli stendebi proeqt<br />

`quTaisis saswrafo samedicino daxmareba<br />

upiratesobas aniWebs `eveqsis~ klinikas, rac<br />

monopoliaa da qalaqSi arakonkurentunariani<br />

garemos Seqmnas uwyobs xels. es namdvilad ar<br />

aris saswrafos TanamSromlebis danaSauli.<br />

zewola modis Tbilisdan. quTaisSi saswrafos<br />

TanamSromlebi, SeiZleba iTqvas, kapikebze<br />

muSaoben. esec samarcxvinoa, rom TbilisSi eqimebs<br />

1000-1500 lari aqvT xelfasi, quTaisSi ki 400-500<br />

lari. es aris marazmi~, - acxadebs wulaia~<br />

„qalaqi-biblioTekis” farglebSi<br />

gasuli wlis bolos damontaJda,<br />

risTvisac adgilobrivi biujetidan<br />

25 aTasi lari gaixarja. proeqtis<br />

farglebSi qalaqis sxvadasxva<br />

ubanSi mcire da didi zomis stendebi<br />

ganTavsda, romelTa umravlesoba<br />

ukve pirvandeli saxiT aRar<br />

gamoiyureba.<br />

gasul kviras ki yofil puSkinis<br />

quCaze, aseve daudgeneli pirebis<br />

agresias turizmis sainformacio<br />

centris mier damontaJebuli<br />

maniSnebeli Seewira.<br />

ukve masobrivia Zelskamebis dazianeba.<br />

quTaisis skverebSi iSviaTad<br />

Tu naxavT iseT skams, romelsac<br />

raime detali gatexili ar<br />

hqondes. samwuxaroa, rom, jerjerobiT,<br />

vandalizmis Camdeni arc<br />

erTi pirovneba gamovlenili da<br />

dasjili ar aris miuxedavad gake-<br />

Tebuli gancxadebebisa, rom gamo-<br />

Zieba mimdinareobs. teritoriebze,<br />

sadac xSirad msgavsi SemTxvevebi<br />

xdeba, kamerebia damontaJebuli.<br />

quTaislebs ainteresebT, Tval-<br />

Tvalis es saSualeba quCis dekoratiulad<br />

gaformebisTvis ganaTavses<br />

da biujetidan Tanxebi imisTvis<br />

ixarjeba, rom igi pirdapiri<br />

daniSnulebisTvis gamoiyenebodes?<br />

kiTxva, jerjerobiT, pasuxgaucemelia,<br />

Tumca yvela Tanxmdeba, rom<br />

vidre is pirebi ar gamovlindebian,<br />

romelTa garTobasa da Sinagani<br />

emociis gamoxatvis saSualebas<br />

msxvreva warmoadgens, manamde msgavsi<br />

faqtebis aRkveTa SeuZlebeli<br />

gaxdeba. adgilobriv xelisuflebaSi<br />

ki acxadeben, rom dazianebuli<br />

stendebi aucileblad<br />

aRdgeba, rac, bunebrivia, biujetidan<br />

damatebiTi Tanxebis gaRebis<br />

xarjze unda moxdes.<br />

sajaro moxele da<br />

SeuTavsebeli saqmianoba<br />

„Tanamdebobis pirebma 2017-18<br />

wlebSi arasrulad Seavses deklaracia,<br />

ar asaxes informacia sakuTari<br />

an/da ojaxis wevrTa komerciul<br />

saqmianobaSi monawileobis<br />

Sesaxeb da aseve, ewevian TanamdebobasTan<br />

SeuTavsebel saqmianobas”,<br />

_ naTqvamia „saerTaSoriso gamWirvaloba-saqarTvelos”<br />

mier Catarebul<br />

kvlevis im nawilSi, romelic<br />

municipalitebebSi dasaqmebul<br />

Tanamdebobis pirebs exeboda.<br />

organizaciam kvlevis fargleb-<br />

Si Tanamdebobis pirTa 70-mde qonebrivi<br />

deklaracia Seiswavla. Sedegad,<br />

wyaltubos municipalitet-<br />

Si deklaraciis arasrulad Sevsebis<br />

5 faqti, Terjolis municipalitetis<br />

SemTxvevaSi ki 4 gamovlinda.<br />

aseve TerjolaSi dafiqsirda<br />

3 faqti TanamdebobasTan Seu-<br />

Tavsebeli saqmianobis Sesaxeb.<br />

„aRniSnuli warmoadgens sajaro<br />

samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa<br />

da korufciis Sesaxeb<br />

kanonis moTxovnaTa darRvevas”, _<br />

acxadben organizaciaSi.<br />

Terjolis municipalitetSi<br />

darRvevebi aRmoaCines sakrebulos<br />

Tavmjdomaris maodgile nodar<br />

fanCuliZis, sakrebulos fraqcia<br />

„qarTuli ocneba _ mrewvelebis”<br />

Tavmjdomare konstantine amaSukelis,<br />

Terjolis mer bondo sofromaZis,<br />

safinanso-sabiujeto samsaxuris<br />

xelmZRvanel avTandil uriadmyofelisa<br />

da ekonomikisa da<br />

qonebis marTvis samsaxuris xelmZRvanel<br />

nugzar fanCuliZis<br />

mier Sevsebul deklaraciebSi.<br />

nodar fanCuliZem 2018 wels<br />

Sevsebul deklaraciaSi ar miuTi-<br />

Ta, rom igi aris Sps „imereTi<br />

2017"-is 100%-iani wilis mesakuTre<br />

da Sps „berta imereTis” direqtori,<br />

rac warmoadgens sajaro<br />

samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa<br />

da korufciis Sesaxeb<br />

kanonis moTxovnaTa darRvevas.<br />

sakrebulos fraqcia „qarTuli<br />

ocneba _ mrewvelebis” Tavmjdomare<br />

konstantine amaSukelis mier<br />

2017 wels Sevsebuli deklaraciiT<br />

dgindeba, rom igi aris Sps „sxivisa”<br />

da Sps „sxivi 2015"-is direqtori<br />

da mewile. amaSukeli deklaraciaSi<br />

uTiTebs, rom aRniSnulma<br />

samewarmeo iuridiulma pirebma<br />

saqmianoba Sewyvites 2017 wlis TebervalSi,<br />

Tumca sajaro reestris<br />

monacemebiT, kvlevis periodSi<br />

orive mewarme subieqts aqtiuri<br />

statusi hqonda. aRniSnuli faqtic<br />

kanonis uxeSi darRvevaa.<br />

kanonis moTxovna ugulebelyofilia<br />

Terjolis meris, bondo<br />

sofromaZis SemTxvevaSic, roca man<br />

ar miuTiTa is, rom igi aris Sps<br />

„axal doneSi” 100%-iani wilis<br />

mflobeli. msgavsi saxis SeniSvnebi<br />

daafiqsira „saerTaSoriso gam-<br />

Wvirvaloba-saqarTvelom” zemoT<br />

aRniSnuli sxva pirebis qonebrivi<br />

deklaraciebis Seswavlisas.<br />

rac Seexeba wyaltubos municipalitets:<br />

sakrebulos „qarTuli<br />

ocneba _ konservatorebis” Tavmjdomare<br />

sergo kirkitaZem 2017<br />

wlis seqtembers Sevsebul deklaraciaSi<br />

ar miuTiTa, rom aris<br />

Sps „dansis” 100%-iani wilis mesakuTre.<br />

aseve deklaraciis miRma darCa<br />

informacia imis Sesaxebac, rom<br />

misi meuRle ana wiwilaSvili Sps<br />

„progresi+ 2006"-is direqtoria.<br />

sakrebulos fraqcia „erTiani<br />

nacionaluri moZraobis” Tavmjdomare<br />

mamuka saRareiSvilis 2017<br />

wels Sevsebul deklaraciaSi ar<br />

iyo asaxuli is, rom igi Sps „kurortmSenis”<br />

25%-iani wilis mflobelia.<br />

qonebrivi deklaraciebis<br />

Sevsebisas araswori monacemebis<br />

dafiqsireba, samwuxarod, iSviaTobas<br />

ar warmoadgens. „saerTaSoriso<br />

gamWvirvaloba-saqarTvelo” gegmavs,<br />

am mimarTulebiT samomavlodac<br />

gaagrZelos muSaoba da sazogadoebas<br />

detaluri informacia<br />

miawodos.<br />

`samedicino dawesebulebebis mxridan<br />

gamoTqmul pretenziebs ar eTanxmebian<br />

uSualod saswrafo samedicino samsaxurSi.<br />

sagangebo situaciebis koordinaciisa da<br />

gadaudebeli daxmarebis centris quTaisis<br />

raionuli samsaxuris menejer maia ruxaZis<br />

gancxadebiT, pacientebis hospitalizaciis<br />

kuTxiT raime saxis problema ar arsebobs da<br />

samedicino brigadebs isini teritoriisa da<br />

rigiTobis gaTvaliswinebiT gadahyavT. rac<br />

Seexeba gogi wulaias mxridan gamoTqmul<br />

SeniSvnebs, ruxaZe mas usafuZvlod miiCnevs~<br />

30 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

imeruli eskizebi<br />

Seasrulebs Tu ara<br />

kulturis ministri<br />

dapirebas?<br />

quTaisis iakob gogebaSvilis<br />

saxelobis Tojinebis saxelmwifo<br />

Teatri isev reabilitacias elis.<br />

miuxedvad imisa, rom jer kidev<br />

gasul wels koleqtivi cnobas sareabilitacio<br />

samuSaoebis dawyebis<br />

Taobaze sixaruliT Sexvda, procesi<br />

jerac ar daZrula. Teatris xelmZRvanelis<br />

gancxadebiT, reabilitaciis<br />

proeqti qalaqis meriis<br />

CarTulobiT momzadda, magram mas<br />

Semdeg, rac koleqtivi adgilobrivi<br />

daqvemdebarebidan saministros<br />

dafinansebaze gadavida, process<br />

quTaisis TviTmmarTveloba gamoeTiSa.<br />

Sedegad, Teatris Senobis<br />

rekonstruqciis programa mimdinare<br />

wlis dafinansebul proeqtebs<br />

Sorisac ver moxvda.<br />

„proeqtSi Sesworebebis Setana<br />

gaxda saWiro, magram amasobaSi axali<br />

weli daiwyo da igi biujetSi<br />

ver moxvda. saministros sxvadasxva<br />

proeqti aqvs, daaxloebiT, 60 milionis<br />

farglebSi. SesaZloa, aqedan<br />

gamoiZebnos CvenTvis Tanxebi”,<br />

_ imeds ar kargavs Teatris direqtori,<br />

Teimuraz baRdavZe.<br />

quTaisis Tojinebis Teatris<br />

reabilitaciisTvis 550 aTasi laria<br />

saWiro. Senoba foies, darbazis,<br />

fasadis srulad garemontebasa da<br />

saxanZro usafrTxoebis normebis<br />

dacvisTvis aucilebeli samuSaoebis<br />

Catarebas moiTxovs.<br />

aRsaniSnavia, rom quTaisis<br />

Tojinebis Teatri 1946 wels Seiqmna.<br />

Senoba, sadac amJamad igia gan-<br />

Tavsebuli da romelic saWiro<br />

pirobebs veranairad akmayofilebs,<br />

bolos 1987 wels garemontdda.<br />

ramdenime aTeuli welia, msaxiobebs<br />

nestsa da mtverSi uwevT<br />

muSaoba. miuxedavad amisa, isini er-<br />

Ti dRiTac ar gaCerebulan. dReisTvis<br />

Teatris repertuarSi 23<br />

speqtaklia. koleqtivs kulturis<br />

saministro 250 aTasi lariT afinansebs,<br />

rac, bunebrivia, arasakmarisia.<br />

marTalia, danaklisis Sevsebas<br />

dasi sakuTari SemosavlebiT cdilobs,<br />

magram garedan dauxmareblad<br />

sarekonstruqcio samuSaoebis<br />

Catareba warmoudgenelia. qu-<br />

Taisis Tojinebis TeatrSi sjeraT,<br />

rom ministri aucileblad Seasrulebs<br />

pirobas.<br />

„nacionalurma moZraobam”<br />

quTaisis TviTmmarTvelobis<br />

muSaoba Seafasa<br />

quTaisis adgilobrivi TviTmmarTvelobis<br />

100-dRiani muSaoba<br />

„erTiani nacionaluri moZraobis”<br />

wevrma, giga SuSaniam sagangebod<br />

gamarTul brifingze Seafasa. opozicia<br />

qalaqSi dadebiT Zvrebs ver<br />

xedavs da adgilobrivi xelisuflebis<br />

araefeqtian saqmianobaze<br />

saubrobs.<br />

„saxezea xelfasebisa da biurokratiis<br />

zrda da amis Sedegad qu-<br />

Taisis TviTmmarTvelobas „qarTuli<br />

ocnebis” Senaxva 4 wlis ganmavlobaSi<br />

1 888 000 lariT meti daujdeba,<br />

rac sakmarisi iqneboda<br />

oTxi sabavSvo baRis asaSeneblad”,<br />

_ acxadebs giga SuSania da dasZens,<br />

rom mxolod sakrebuloSi xelovnurad<br />

Seqmnili oTxi fraqciis<br />

SenaxvisTvis biujetidan weliwadSi<br />

144 aTasi lari unda daixarjos.<br />

misive TqmiT, dekemberSi<br />

TviTmmarTvelobaSi 55 aTasi laris<br />

premia gaica, rac srulad dafaravda<br />

im quTaiselTa komunalur<br />

gadasaxadebs, romlebsac gadauxdelobis<br />

gamo saaxalwlod elenergiis<br />

miwodeba SeuwydaT.<br />

100-lariani komunaluri vau-<br />

Ceri saSualo da dabalSemosavliani<br />

abonentebisTvis; medikamentebis<br />

50-lariani vauCeri pensionerebisTvis;<br />

50 aTasi lari yvela<br />

skolas da kidev ramdenime muxli,<br />

romelTa Sesrulebasac „erTiani<br />

nacionaluri moZraoba” saarCevno<br />

periodSi xelisuflebaSi mosvlis<br />

SemTxvevaSi mosaxleobas dahpirda,<br />

giga SuSanias gancxadebiT, isev<br />

dRis wesrigSia. Tumca miiCnevs,<br />

rom yvelafer amis misaRwevad<br />

brZolam sakrebulos darbazidan<br />

quCebSi unda gadainacvlos.<br />

ivaniSvilis mTavari koSmari<br />

opoziciis erTiani saprezidento kandidati<br />

26-e gverdidan<br />

Sedegad ki miviRebT imas, rom opoziciis<br />

saxeliT da xelisuflebis resursebiT<br />

moaspareze elisaSvilisTvis micemuli yvela<br />

xma opoziciis damarcxebasa da xelisuflebis<br />

gamarjvebas moxmardeba.<br />

miuxedavad imisa, rom ukve bevri politikuri<br />

lideri afiqsirebs Tavis saurvils,<br />

iyos saprezidento kandidati, yvela xvdeba,<br />

rom sayovelTao da myari SeTanxmebisTvis<br />

umjobesia, prezidentobis apolitikuri<br />

kandidati. politikur partiebs Soris konkurencia<br />

imdenad mwvavea, rom saeWvoa, er-<br />

Tobis ideam gadawonos. romelime opoziciuri<br />

lideris saerTo kandidatad dasaxeleba<br />

ararealisturad imitomac gamoiyureba,<br />

rom Zneli warmosadgenia, 15-ma Tu 20-ma<br />

partiam erTad aRiaros liderad erT-erTi<br />

TavianTi konkurenti, Seuqmnas mas opoziciis<br />

lideris imiji da gamarjvebis SemTxveva-<br />

Si xom, saerTod, magram maRali Sedegis<br />

miRebis SemTxvevaSic ki sakuTari xeliT,<br />

langarze miarTvas is uzarmazari fora,<br />

romelic am lidersa da mis partias momaval<br />

saparlamento arCevnebSi eqneba. amas<br />

daamateT is uamravi ideologiuri gansxvaveba,<br />

romelic arsebobs partiebs Soris da<br />

bolos ar gamogrCeT prodasavluroba da<br />

prorusuloba da naTlad gamoCndeba, rom<br />

romelime politikuri lideris erTian<br />

opoziciur kandidatad aRzeveba warmoudgeneli<br />

ram aris.<br />

aseTi politikuri Seuwynareblobis vi-<br />

TarebaSi erT-erT yvelaze perspeqtiul<br />

proeqtad prezident margvelaSvilis<br />

garSemo gaerTianeba ganixileba. miT umetes,<br />

rom opoziciaSi ukve arc malaven, rom<br />

prezidentis rezidenciaSi mimdinare sakonstitucio<br />

ganxilvebis dros saprezidento<br />

arCevnebis perspeqtivebzec sakmaod<br />

xSirad saubrobdnen. ramdenadac CvenTvis<br />

cnobili gaxda, bolo dros sakmaod gaxSirda<br />

prezidentis administraciaSi sxvadasxva<br />

opoziciuri partiis stumroba. rogorc<br />

Cans, margvelaSvili sul ufro da ufro<br />

Sedis meore saprezidento vadis azartSi.<br />

gamomdinare iqidan, rom margvelaSvili<br />

arc erTi politikuri partiis wevri araa,<br />

mas politikuri gundi ar hyavs. ramdenimekaciani<br />

administracia am funqcias, bunebrivia,<br />

ver SeiTavsebs. saWiroa seriozuli<br />

politikuri zurgi, media da saarCevno resursebi,<br />

romlebic politikur partiebs<br />

aqvT.<br />

margvelaSvils didi finansuri resursebi<br />

rom ar aqvs, cnobilia, amitom marto is<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

`bokeria-ugulavas gundis pirvelma reaqciebma, erTiani<br />

opoziciuri kandidatis garSemo konsolidaciaze, ukve bevri<br />

ram gaxada naTeli. pirvel rigSi is, rom `evropuli<br />

saqarTvelo~ yvelafers ecdeba, rogorme am erTobas<br />

dausxltes da Tavisi partiuli kandidati daayenos. amisTvis<br />

bokeria yvelanair mizezs moiSveliebs. magaliTad imas, Tu<br />

rogor gaubeda miSam da rogor uwoda mas biZinas<br />

mosyiduli; an, magaliTad, burjanaZis faqtors aamoqmedebs~<br />

am brZolaSi ver wava. imisTvis, rom Tavisi<br />

xedvebi amomrCevlamde miitanos, mas media<br />

mxardaWera da ufaso politikuri reklama<br />

sWirdeba; imisTvis, rom miRebuli xmebi daicvas<br />

ubnebze, mas warmomadgenlebi sWirdeba;<br />

imisTvis, rom xmebi ar moparon cesko-<br />

Si, mas iq wevrebi sWirdeba; seriozuli saarCevno<br />

kampaniisTvis mas, aseve, agitatorebi<br />

da koordinatorebi sWirdeba yvela sofelSi;<br />

da rac mTavaria, gamarjvebisTvis sWirdeba<br />

amomrCevlis darwmuneba, rom mas aqvs<br />

Zala, SeeWidos xelisuflebas da piradad<br />

ivaniSvils. am Zalis demonstrirebas ki gundis<br />

gareSe veravin SeZlebs. amomrCevelic,<br />

swored, Zalis gamoCenaze amaxvilebs yuradRebas.<br />

aris didi gaerTianeba, e. i. iqaa<br />

Zala. mxolod aseTi Zalis gamoCenis SemTxvevaSi<br />

midis amomrCeveli arCevnebze masobrivad.<br />

aseTi Zala qmnis imeds, rom gamarjvebis<br />

Sansi arsebobs, es imedi ki, Tavis<br />

mxriv, motivacias qmnis, rigebi davayenoT<br />

saarCevno ubnebTan.<br />

amitomacaa yovelgvar saR azrs moklebuli<br />

zogierTi meocnebe eqspertis mosazreba,<br />

rom TiTqos margvelaSvilis interesSi<br />

ar Sedis opoziciasTan TanamSromloba<br />

da maTi prezidentobis kandidatad<br />

dafiqsireba. argumentebi Semdegia: Tu margvelaSvilis<br />

kandidaturas „nacionalebi”<br />

mxars dauWeren, maSin margvelaSvili „naci”<br />

gaxdeba da es mas daRupavs; Tu margvelaSvilis<br />

kandidaturas nino burjanaZe dauWers<br />

mxars, maSin margvelaSvili avtomaturad<br />

gaxdeba prorusi; xolo Tu margvelaSvils<br />

mxars dauWeren 0%-iani partiebi,<br />

maSin margvelaSvili avtomaturad ganuldeba<br />

da a. S.<br />

ivaniSvilis am maamebeli eqspertebis<br />

logika mxolod ivaniSvilis SiSebSi SeiZleba<br />

vipovoT. „qarTuli ocnebis” mTavari<br />

koSmari, dResdReobiT, swored erTiani kandidatis<br />

gamoCenis perspeqtivaa. es SiSebi<br />

ki eleqtoratis dakargvam gamoiwvia. bolo<br />

sam arCevnebSi „ocnebam” SesaniSnavad dainaxa,<br />

rom saprezidento arCevnebSi gamarjvebisTvis<br />

saWiro 50%-ze meti amomrCeveli<br />

maT ar hyavT. erTi adgilobrivi arCevnebi<br />

iyo da 44%-ze meti ver miiRes, Semdeg saparlamento<br />

arCevnebze 48% Zlivs Seagroves<br />

da SarSandel adgilobrivze ukve totaluri<br />

gayalbeba dasWirdaT imisTvis, rom kalaZe<br />

samarcxvino 51%-iT gamxdariyo Tbilisis<br />

meri.<br />

Zalian mniSvnelovania is garemoeba, rom<br />

yvela am arCevnebze, xelisuflebis gadamrCenelad,<br />

qveyanaSi arsebuli maJoritaruli<br />

saarCveno sistema gamodioda. rom ara<br />

maJoritarebi, faqtia, am procentebiT da<br />

aseTi mxardaWeriT „qarTuli ocneba” ver<br />

ijdeboda umravlesobiT verc sakrebuloebSi<br />

da verc parlamentSi. saprezidento<br />

arCevnebSi ki ivaniSvili maJoritarebis<br />

imedad veRar iqneba. aq mxolod is gaimarjvebs,<br />

vinc 50%-ze met xmas miiRebs. opoziciam<br />

ki Tu erTmaneTs kandidaturebi ar dauyena<br />

da xmebi ar waarTva, gamodis, rom xelisuflebis<br />

kandidatma obieqtiurad Sei-<br />

Zleba waagos da amis albaToba marTla<br />

maRalia. miT umetes, rom „ocnebis” rigebSi<br />

jer ar gamoCenila iseTi kandidati, romelzec<br />

seriozuli fsonis dadeba SeiZlebodes.<br />

swored aseTi scenaris ganviTarebas<br />

ebrZvian meocnebe eqspertebi, roca erTiani<br />

opoziciuri kandidatis ideas aufasureben.<br />

SesaZloa, margvelaSvils bevr politikur<br />

partiasTan Ria TanamSromloba didad<br />

arc epitnavebodes, magram politikuri<br />

mocemuloba aseTia, _ an erTiani kandidatis<br />

statusi da mTel Tu ara umravlesoba<br />

opoziciur partiasTan erTad „ocnebasTan”<br />

radikalur dapirispirebaSi gadasvla, an<br />

saprezidento ambiciebis daviwyeba da duSeTSi<br />

hamakSi kotriali, sruliad gaurkveveli<br />

samomavlo perspeqtiviT (ivaniSvilis<br />

pirobebSi gansakuTrebiT).<br />

saboloo jamSi, Tu politikosebi Tavisi<br />

piradi ambiciebis gverdze gadadebas da<br />

saerTo kandidatze SeTanxmebas moaxerxeben,<br />

qveyanaSi sruliad axali politikuri<br />

garemo Seiqmneba. garemo, romelsac ivaniSvilis<br />

mmarTvelobis dasasrulis dasawyisi<br />

daerqmeva. saprezidento arCevnebSi opoziciis<br />

gamarjveba ki realuri winapiroba<br />

iqneba imisTvis, rom 2020 wlis saparlamento<br />

arCevnebamde dRevandeli xelisufleba<br />

saerTod veRar miaRwevs.<br />

31


fraqcias sami wevri hyavda, Tumca<br />

sami kviris Semdeg fraqciis<br />

erTma wevrma ganacxada, _ ukacravad,<br />

azri Sevicvale da fraqcias<br />

vtovebo. es maSin, roca fraqciis<br />

2 wevri maRalanazRaurebad xelfass<br />

iRebs, xolo mesame wvers,<br />

marTalia, warmomadgenlobiTi<br />

xarji, saSualod, TveSi, 400 lari<br />

aqvs, Tumca ori wevri kuluarulad<br />

xelfass uyofs, e. i. TiTo<br />

wevris jamagiri 900 laramdea.<br />

hoda, ucnaurad unda moeCvenos<br />

kacs 900 larze uaris ganacxadi.<br />

ai, am ucnaurobis mizezi erTia:<br />

Tu lagodexis parlamentis ma-<br />

Joritars daumorCileblobas<br />

gamoucxadeb, maSin daisjebi, dageSleba<br />

fraqciac da Sinapatimrobac<br />

mogesjeba.<br />

32<br />

sakuTrebuli principiT, raTa<br />

sakrebuloSi „politikuri nokauti”<br />

daeZliaT.<br />

sakrebulos opoziciuri Zalebi,<br />

davafiqsirebT ra xvalindel<br />

sxdomaze erTian pozicias sakrebuloSi<br />

arsebul viTarebaze, imeds<br />

gamovTqvamT, rom sakrebulos<br />

is wevrebi mmarTveli partiidan,<br />

romelTa obieqturobac ukve<br />

dafiqsirda, zewolis miuxedavad,<br />

bolomde iqnebian marTalni saku-<br />

Tar poziciasa da arCevanSi dRevandel<br />

sxdomaze”.<br />

Tumca sakrebulos sxdomaze<br />

Sedegi mainc dadga _ rogorc<br />

oficialuri feisbuqgverdiT mosaxleobas<br />

sakrebulom amcno:<br />

„dRes, 16 Tebarvals, lagodexis<br />

municipalitetis sakrebulos<br />

riggareSe sxdoma Catarda. warmomadgenlobiTi<br />

organos wevrebma<br />

sxdomis dRis wesrigiT gaTvaliswinebul<br />

Svid sakiTxze imsjeles.<br />

maT Soris, lagodexis municipalitetis<br />

sakrebulos fraqcia<br />

„qarTuli ocneba _ mrewvelebis”<br />

gauqmebis cnobad miRebis, arasasoflo-sameurneo<br />

daniSnulebis<br />

miwis normatiuli fasis dadgenisa<br />

da lagodexis municipalitetis<br />

sakrebulos politikur Tanamdebobis<br />

pirTa da sakrebulos aparatis<br />

profesiul sajaro moxele-<br />

maka mosiaSvili<br />

599 97 25 55<br />

miuxedavad imisa, rom kanoniT<br />

partias mxolod erTi fraqciis Seqmnis ufleba aqvs, „qarTul-<br />

ma ocnebam” kanoni daarRvia da sakrebuloebSi, minimum, sami<br />

fraqcia Seqmna, maT Soris, yvelaze gaxSirebulia „qarTuli<br />

ocneba”, „qarTuli ocneba _ mrewvelebi”, „qarTuli ocneba _<br />

konservatorebi”. aRniSnul faqts axmetis fraqcia „nacionaleb-<br />

is” Tavmjdomare sasamarTloSi asaCivrebs. sanam sasamarTlo ve-<br />

rdiqts gamoitans, manam sami kviris win lagodexis municipali-<br />

tetSi fraqcia „mrewvelebi _ qarTuli ocneba” daarsda.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

maS, ase! ambavi lagodexeli<br />

„mrewvelebisa” da ara marto<br />

„mrewvelebisa”...<br />

lagodexis sakrebulos opoziciuri<br />

partiis wevrebis mimarTvam<br />

socialur qselSi didi gamoxmaureba<br />

gamoiwvia. maTi gancxadebiT,<br />

parlamentis wevri guram ma-<br />

WaraSvili uxeSad ereva sakrebulos<br />

saqmianobaSi da Sesabamisi<br />

kvorumis ararsebobis dros, sakrebulos<br />

reglamentiT gaTvaliswinebuli<br />

saTanado procedurebis<br />

daucvelad da arauflebamosili<br />

pirebis daxmarebiT, sakrebulo<br />

iRebs arasamarTlian gadawyvetilebas.<br />

samiode kviris winaT sakrebulos<br />

komisiebSi axali sakiTxi Sevida<br />

sakrebuloSi aparatis reorganizaciis<br />

Taobaze. laparakia<br />

iyo, sadRac, ori adamianis gan-<br />

Tavisuflebaze. xelSekrulebebiT<br />

ayvanili ramdenime TanamSromeli<br />

ki gaaTavisufles ara imitom, rom<br />

maT mxolod xelSekrulebis vada<br />

amoewuraT, aramed imitom, rom<br />

maT patroni ar hyavdaT. paralelur<br />

reJimSi mimdinareobs kidev<br />

aaipebis reorganizacia, rasac<br />

sakrebulos opoziciam ar dauWira<br />

mxari. bolo movlenebma cxadyo,<br />

rom lagodexSi yvela sakadro<br />

cvlilebas Tavad maJoritari<br />

deputati axorcielebs... ratom?<br />

ase miiCnevs dRes opozicia. visac<br />

maJoritarTan patroni ver gamou-<br />

Cnda, imaTze gadatyda joxi. jam-<br />

Si, sakrebulos saboloo gadawyvetilebiT:<br />

4 Statidan miiRes 2<br />

Stati, anu funqciebi 2 Stats gauzardes,<br />

xolo 2 Stati gaauqmes.<br />

2 kviris winaT swored sakrebulos<br />

aparatis reorganizaciaze<br />

opoziciam kritikuli damokidebuleba<br />

gamoiCina. sakrebulos<br />

wevrTa azriT, es ar iyo marTebuli<br />

da mxolod 2 adamianisTvis Catarebuli<br />

aparatis reorganizacia<br />

komikurad gamoiyureboda. biuros<br />

sxdomas eswreboda rogorc<br />

opozicia, aseve „qarTuli ocnebis”<br />

sakrebulos komisiis wevrebic.<br />

albaT, gamorCeulia is faqti, rom<br />

lagodexis „qarTul ocnebas” sakmaod<br />

axalgazrda deputatebi<br />

hyavs sakrebuloSi, romelTac aRmoCnda,<br />

rom rcxvenodaT maJoritaris<br />

miTiTeba reorganizaciis<br />

Sesaxeb. ase rom, biuros sxdomaze<br />

sakrebulos „qarTuli ocnebis”<br />

ramdenime wevri opoziciis moTxovnas<br />

SeuerTda, rac imas niSnavda,<br />

rom reorganizacias mxars ar<br />

dauWerdnen. Tumca biuros sxdoma<br />

dasrulebuli ar iyo, rom ma-<br />

Joritari deputatis biurodan<br />

saswrafod werilma ifrina da<br />

„ocnebis” biuros wevrebi adgilze<br />

gamoiZaxes. muqara martivi iyo,<br />

_ maJoritarma gadawyvita, urCebi<br />

daesaja da ori fraqcia daeSala,<br />

saboloo jamSi ki ukve Semdeg<br />

biuros sxdomaze axali sakiTxi<br />

Sevida: „qarTuli ocneba _ mrewvelebis”<br />

cnobad miRebis gauqmebis<br />

(samarTlebrivi termini, _ red.)<br />

Sesaxeb.<br />

imisTvis, rom fraqcia daiSalos,<br />

saWiroa fraqciis sami adamianidan<br />

erTi mainc gavides. ase aRmoCnda<br />

aqac, erTma deputatma piradi<br />

azri moiSvelia da amis gamo<br />

datova fraqcia. aman ki avtomaturad<br />

fraqcia „qarTuli ocneba _<br />

mrewvelebis” daSla gamoiwvia. argumenti,<br />

_ ra piradi azri hqonda<br />

deputats? _ aseTi iyo: kacia da<br />

gunebao, minda da axla ase vfiqrobo...<br />

Tumca ukve sadamsjelo biuros<br />

sxdomaze is „qarTuli ocnebis”<br />

wevrebi ar gamocxaddnen,<br />

romlebsac wina biuros sxdomaze<br />

pretenzia hqondaT da opoziciasTan<br />

erTad akritikebdnen reorganizaciis<br />

moTxovnas. argamocxadebul<br />

deputatebs mizezad eTvlebodaT<br />

erT maTgans Svebuleba,<br />

xolo meores _ 2 dRiT samsaxuridan<br />

ganTavisufleba janmrTelobis<br />

mizeziT, ris gamoc arc biuros<br />

sxdomas daeswreboda da<br />

arc sakrebulosas. ase rom vTqvaT,<br />

xmas vinc iRebda, iqidan ramdenime<br />

„SinapatimrobaSi” gauSves<br />

droebiT. aRmoCnda, rom biuros<br />

sxdomaze arc fraqcia „nacionalebis”,<br />

arc fraqcia „evropuli<br />

saqarTvelosa” da arc fraqcia<br />

„damoukideblebis” Tavmjdomareebi<br />

Sevidnen, ramac is gamoiwvia,<br />

rom sakrebulos biuroze kvorumi<br />

ar Sedga. did sagonebelSi Cavardnilma<br />

sakrebulos Tavmjdomare<br />

karlo jamburiam biuros<br />

Catarebis axali meTodi moifiqra<br />

da komisiis Tavmjdomareebi, romlebic<br />

sxdomaze biuros sxdomaze<br />

ar an ver gamocxaddnen, maTi<br />

moadgileebi moiwvia...<br />

samarTlebrivad ki: TviTmmarTvelobis<br />

kodeqsis mixedviT biuros<br />

wevrebi arian sakrebulos,<br />

komisiisa da fraqciis Tavmjdomareebi.<br />

aseve sakrebulos Tavmjdomaris<br />

moadgilec. biuros sxdomaze<br />

daswreba sajaroa da yvelas<br />

SeuZlia daeswros, Tumca Tu<br />

reglamentSi gansazRvruli ar<br />

aris, rom komisiis wevris aryofnis<br />

SemTxvevaSi mis moadgiles<br />

ufleba aqvs, daeswros biuros sxdomas,<br />

Sesabamisad, biuros sxdomaze<br />

misi daswrebac mis wevrobas<br />

ar iTvaliswinebs. ase rom,<br />

Tu sakrebulos reglamentSi es am<br />

formiT ar aqvs daregulirebuli,<br />

e. i. biuros wevrebad verc komisiisa<br />

da verc fraqciis Tavmjdomareebi<br />

CaiTvleba, xolo biuro rom<br />

Catardes, amisTvis kvorumia saWiro.<br />

eva lomTaZe _ sakrebulos<br />

wevri:<br />

„lagodexis municipalitetis<br />

sakrebulos biuros sxdoma, romelic<br />

gansazRvruli droiT gu-<br />

Sin or saaTze unda dawyebuliyo,<br />

sakmaod dagvianebiT daiwyo. vi-<br />

xelisuflebis rRveva<br />

lagodexidan daiwyo<br />

Tareba, romelic sakrebuloSia<br />

Seqmnili, TiTqmis bolo ori kviris<br />

ganmavlobaSi, ra Tqma unda,<br />

gamoiwvevda im situacias, raSic<br />

mmarTvelma gundma Tavi Caiyena<br />

lagodexSi, saqarTvelos parlamentis<br />

wevr guram maWaraSvilis<br />

xelmZRvanelobiT. sakrebulos<br />

opoziciurma Zalebma, sakrebulos<br />

fraqcia „erTianma nacionalurma<br />

moZraobam”, „evropuli saqar-<br />

Tvelosa” da sakrebulos fraqcia<br />

„damoukideblobis”, aseve sakrebulos<br />

wevrebis erTma nawilma „qarTuli<br />

ocnebidan” mas Semdeg, rac<br />

sakuTari uaryofiTi da erTiani<br />

pozicia gamoxata sakrebulos<br />

aparatis reorganizaciasTan dakavSirebiT<br />

sakrebulos biuros wina<br />

sxdomaze, daiwyo saqmis garCevebi,<br />

mmarTveli partiis im wevrebis<br />

deputatTan dabarebebi, romlebTanac<br />

TavianTi Sexedulebebi<br />

hqondaT sakrebuloSi mimdinare<br />

procesebze. sadamsjelo moqmedebis<br />

gamoxatuleba iyo „urCTa<br />

Wkuis saswavleblad” sakrebulos<br />

fraqcia „qarTuli ocneba mrewvelebis”<br />

daSla (arada, es fraqcia<br />

sul axlaxan Camoyalibda).<br />

biuros dRevandeli sxdoma, romlis<br />

kanonierebac namdvilad iwvevs<br />

eWvs, Catarda reglamentis muxlebis<br />

„Wrisa da kopirebis” gan-<br />

`jamSi, `ocnebam~ Tavisi gaitana, magram<br />

xvalindeli dRis SiSi ufro metad gauRrmavda.<br />

ratom? imitom, rom daumorCileblobis talRa<br />

municipalitetSi izrdeba, xval an zeg<br />

Tavmjdomaris impiCmentic mosalodnelia.<br />

axalgazrda nakads moqalaqeebTan Sexvedris<br />

ridi ezrdebaT, rac imas niSnavs, rom<br />

maWaraSvils Tavis tkivili emateba. lagodexSi<br />

amboben, rom yvelaferi amiT ar dasruldeba,<br />

SeiZleba dRes sakrebulodan 2 adamiani<br />

gauSvan, xval aaipebidan gayaron adamianebi,<br />

bevri ojaxi darCes mSieri, Tumca sakrebulo<br />

ufro da ufro kritkuli gaxdeba, rac<br />

finalSi adgilobrivi xelisuflebis<br />

dapirispirebas gamoiwvevs. mTavari moqalaqeebis<br />

interesia, faqti erTia - xelisuflebis rRveva<br />

lagodexidan dawyebulia! mrewvelobam ki<br />

lagodexi ver gadaarCina!~<br />

Ta saStato nusxisa da Tanamdebobrivi<br />

sargoebis damtkicebis Sesaxeb.<br />

riggareSe sxdomaze sakrebulos<br />

wevrebma lagodexis municipalitetis<br />

2018 wlis biujetSi<br />

cvlilebis Setanis Taobazec imsjeles<br />

da sxva sakiTxebTan er-<br />

Tad mxari dauWires 6-dan 18 wlamde<br />

SSm pirTa socialuri dacvis<br />

xarjis zrdas 2900 lariT. warmomadgenlobiTi<br />

organos wevrTa<br />

umravlesobam dRis wesrigiT ga-<br />

Tvaliswinebul sakiTxebs mxari<br />

dauWira”.<br />

sakrebulos sxdomas maJoritaris<br />

biuros warmomadgenelic<br />

eswreboda swraf despanad.<br />

lagodexis sakrebulo parlamentis<br />

lagodexis maJoritaris-<br />

Tvis did Tavis tkivilad iqca, _<br />

miuxedavad imisa, rom „samefo<br />

karidan” miTiTebiT maWaraSvilma<br />

urCebi dasaja, urCebi mainc ur-<br />

Cebad darCnen. marTalia, „ocnebis”<br />

urCma axalgazrda wevrebma samarTlebrivi<br />

safuZveli Seiqmnes<br />

da zogi ar gamocxadda sxdomaze,<br />

Tumca sakrebulos dawyebamde<br />

sakrebulos Tavmjdomare karlo<br />

jamburiam erTi saaTiT adre daxuruli<br />

TaTbiri kvlav Caatara,<br />

rom vinme axali mowinaaRmdege ar<br />

gamosCenoda.<br />

jamSi, „ocnebam” Tavisi gaitana,<br />

magram xvalindeli dRis SiSi<br />

ufro metad gauRrmavda. ratom?<br />

imitom, rom daumorCileblobis<br />

talRa municipalitetSi izrdeba,<br />

xval an zeg Tavmjdomaris impiCmentic<br />

mosalodnelia. axalgazrda<br />

nakads moqalaqeebTan Sexvedris<br />

ridi ezrdebaT, rac imas niSnavs,<br />

rom maWaraSvils Tavis tkivili<br />

emateba.<br />

lagodexSi amboben, rom yvelaferi<br />

amiT ar dasruldeba, Sei-<br />

Zleba dRes sakrebulodan 2 adamiani<br />

gauSvan, xval aaipebidan gayaron<br />

adamianebi, bevri ojaxi<br />

darCes mSieri, Tumca sakrebulo<br />

ufro da ufro kritkuli gaxdeba,<br />

rac finalSi adgilobrivi xelisuflebis<br />

dapirispirebas gamoiwvevs.<br />

mTavari moqalaqeebis interesia,<br />

faqti erTia _ xelisuflebis<br />

rRveva lagodexidan dawyebulia!<br />

mrewvelobam ki lagodexi<br />

ver gadaarCina!<br />

32 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


maka mosiaSvili<br />

599 97 25 55<br />

mokled, erTi Zalian magari<br />

anekdotia megrelsa da kaxelze:<br />

80-iani wlebia. zugdidsa da gurjaanSi erTdroulad raikomis<br />

mdivnebi daniSnes. hoda, zugdidis raikomis mdivanma de-<br />

das daureka da uTxra: dedi, raikomis mdivnad daviniSne, Cems<br />

Zmebs, debs, ZmisSvilebs disSvilebs, naTesavebs, mezoblebsa<br />

da naTlulebs uTxari, movidnen, yvelas unda mivxedoo...<br />

gurjaanis raikomis mdivanmac daureka dedas da uTxra:<br />

dedi, raikomis mdivnad daviniSne, Cems Zmebs, debs, ZmisSvilebs,<br />

disSvilebs, naTesavebs, mezoblebsa da naTlulebs uTxari,<br />

raikomis mdivani var da yvelas keTilebi unda mo***ao.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

ar icoda, an icoda da Segnebulad<br />

mavneblobda.<br />

_ da rom gavagrZeloT, da-<br />

gibara da giTxraT, rom unda<br />

daweroT gacxadebebi. ai, mere<br />

ra moxda?<br />

_ mere moxda is, rom avdeqi<br />

da uari ganvacxade, radgan wasasvleli<br />

arsad mqonda da arc<br />

axla maqvs. me aq vmuSaob, konkursiT<br />

daviniSne, aravis movuybiZaSvil-mamidaSviloba<br />

gurjaanulad<br />

hoda, ram gamaxsena es anek-<br />

doti da isev aqaurobam...<br />

axla amas yvelaze pirveli<br />

Cemi redaqtori berulava waikiTxavs,<br />

imedi maqvs, im megre-<br />

li kacis xaTriT da am kaxeli<br />

raikomis mdivnis muRamiT am<br />

anekdots statiidan ar amomigdebs...<br />

Tqven da Cemi redaq-<br />

tori kaxur-megrul iumorze<br />

ramdens icinebT, amazea, Ziri-<br />

Tadad, statia...<br />

ase rom, Tu zugdidSi nepotizmi<br />

mosula, ai, CvenTan, kaxeTSi<br />

nepotizmi, Turme, ar mo-<br />

sula. is dRec gamiTenda, roca<br />

kaxelebze vwer da vambob: „nep-<br />

otizmi sad aris? ar aris!”<br />

maS, ase! dislokaciis adgili<br />

gurjaania, statiis personaJebi<br />

ki arCeuli meri ar-<br />

Cil xandamaSvili da meriis<br />

pressamsaxuris ufrosi zviad<br />

biaSvili arian. arc meti, arc<br />

naklebi, Cveni statiis Temaa<br />

biZaSvil-mamidaSviloba gur-<br />

jaanulad!<br />

zviad biaSvili _ yofili<br />

Jurnalisti, dRes gurjaanis<br />

meriis pressamsaxuris xelmZRvaneli<br />

da ganyofilebis ufro-<br />

si.<br />

2009 wels muSaoba daiwyo gazeT<br />

„kaxeTis xmaSi”, 2010 wlidan<br />

muSaobas agrZelebs telekompania<br />

„gurjaanSi”, aris proeqtebis<br />

menejeri da politikursazogadoebrivi<br />

toqSous prodiuseri.<br />

mogvianebiT, televiziaSi<br />

korespondentad iwyebs<br />

muSaobas. 2011 wlidan muSaobas<br />

gazeT „speqtrSi”, 2012 wlis<br />

ianvridan agrZelebs muSaobas<br />

gazeT „gurjaanSi” da 2015 wlis<br />

maisidan dRemde aris gurjaanis<br />

municipalitetis presasTan<br />

da sazogadoebasTan urTier-<br />

Tobis ganyofilebis ufrosi.<br />

gasuli wlidan aris uvado sajaro<br />

moxele. miRebuli aqvs<br />

ramdenime fuladi jildo, igive<br />

premia.<br />

_ zviad, premia ratom aiRe?<br />

imitom, rom kargad muSaobdi<br />

Tu imitom, rom yvelas misces<br />

dResaswaulze da, maT Soris,<br />

Senc?<br />

_ adre maseTi kiTxva sxva<br />

Jurnalistmac damisva da rac<br />

mas vuTxari, igives getyviT<br />

Tqvenc: Cemi muSaoba mTlad Cemi<br />

Sesafasebeli ar aris, Tumca<br />

vfiqrob, rom cudad ar vmu-<br />

Saob.<br />

_ winasaarCevno periodSi<br />

Tu yofilxar rodesme romelime<br />

partiis StabSi mivleni-<br />

li samuSaod an damxmared?<br />

_ arasodes, arc StabSi vyofilvar<br />

rodesme, arc romelime<br />

partiaSi, es iyo Cemi pozicia..<br />

_ dRes xom ar nanob, arapar-<br />

tiuli rom xar?<br />

_ ara. mxardamWeri viqnebodi<br />

vinmesi da me visac vuWerdi<br />

mxars, yvelam kargad icoda da<br />

am pozicias arCevnebze Cemi misvliT<br />

vafiqsirebdi. vfiqrobdi,<br />

rom Jurnalistic da sajaro<br />

moxelec unda iyos apolitikuri,<br />

radganac saxelmwifom miiRo<br />

es gadawyvetileba, sajaro<br />

samsaxurSi Caatara reforma,<br />

axali regulaciebi miiRo da<br />

Tqva, rom Cven viyaviT profesiuli<br />

sajaro moxeleebi. mimaCnia,<br />

sworad moviqeci, rom arc<br />

erT politikur aqciaSi ar CaverTe...<br />

me vemsaxurebi saxelmwifosa<br />

da xalxs...<br />

_ axali meris mosvlis pir-<br />

veli dRidan ra xdeba Sens<br />

Tavs?<br />

_ axalma merma 2017 wlis 13<br />

noembridan daiwyo muSaoba.<br />

misi uflebamosilebis pirveli<br />

dRe es iyo, amave dRes dagvibara<br />

yvela samsaxuris ufrosi,<br />

sajaro moxele da mogvTxova,<br />

rom gancxadebebi dagvewera samsaxuridan<br />

wasvlis Sesaxeb mxolod<br />

im mizeziT, rom mas Tavis<br />

gundTan erTad surda muSaoba.<br />

es iyo misi pozicia!<br />

_ es gundi sad iyo aqamde,<br />

papas baRSi ijda? quCaSi da-<br />

dioda? sadme muSaobda?<br />

_ ar vici, ra gipasuxoT, magram<br />

rogorc man ramdenjerme<br />

gurjaanis televiziaSi isaubra,<br />

igive aRniSna da axsena, rom<br />

adamianebs moiyvanda, Tundac,<br />

sabanko seqtoridan. aqedan Cven<br />

viciT, rom xandamaSvili „liberTi<br />

bankis” gurjaanis filialis<br />

mmarTveli iyo da savaraudod,<br />

albaT, am bankSi hyavs Tavisi<br />

gundi. es ki gasagebia, magram<br />

kanonma xom gansazRvra, misi<br />

gundi ra aris? misi gundi aris<br />

meris moadgileebi, imis qvemoT<br />

ukve samsaxuris ufrosebi da<br />

ganyofilebis ufrosebi, eseni<br />

arian profesiuli sajaro moxeleebi.<br />

arCil xandamaSvilma an<br />

ar icoda kanoni, an icoda da<br />

Segnebulad sCadioda gadacdomas.<br />

rasac me axla meubneba da<br />

yoveldRiurad disciplinur<br />

gadacdomaze brZanebebs vibareb,<br />

esec igivea. ase rom, an man<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

vanivar. monawileoba miviRe konkursSi<br />

da damniSnes, Sesabamisad,<br />

uvadod. man Cem garda danarCensac<br />

mosTxova, rogorc<br />

giTxariT. wina gamgeblis, gergiZis<br />

dros movedi da aqve isic<br />

unda aRvniSno, rom gergiZis<br />

StabSi ar vyofilvar.<br />

_ kargi, Sen ar waxvedi. sxva<br />

vin wavida samsaxuridan?<br />

_ kulturis samsaxuris ufrosi,<br />

Sida auditis samsaxuris<br />

ufrosi, qonebis marTvis ganyofilebis<br />

ufrosi, administraciul<br />

erTeulebTan urTierTobis<br />

ganyofilebis ufrosi da<br />

zedamxedvelobis samsaxuris<br />

ufrosi. administraciuli samsaxuris<br />

ufrosic wavida. ar<br />

vici, mas uTxra Tu ara wasvla,<br />

magram faqtia, isic wavida. amas<br />

winaT disciplinuri warmoebisas,<br />

CemTan erTad daiwyo safinanso<br />

samsaxuris ufrosis disciplinaruli<br />

warmoebac. mar-<br />

Talia, maSin Cem mimarT warmoeba<br />

Sewyda, magram safinanso samsaxuris<br />

ufrosma gafrTxileba<br />

miiRo.<br />

_ ras ukavSirdeboda pirve-<br />

li disciplinuri warmoeba?<br />

_ pirveli disciplinuri<br />

warmoeba Cem mimarT daiwyo, anu<br />

im saqmis Sesrulebas medaveboda,<br />

romelic aravis dauvalebia,<br />

Cemi uSualo zedamxedveli administraciuli<br />

samsaxuris ufrosi<br />

da TviTon meria. arc er-<br />

Ts da arc meores CemTvis davaleba<br />

ar moucia, anu me unda<br />

momemzadebina daskvna, rom merias<br />

SeZleboda, konsolidirebuli<br />

tenderis Sedegad SerCeuli<br />

mauwyeblebis garda, kidev<br />

sxva mauwyebelTan daedo xel-<br />

Sekruleba da maTgan sainformacio<br />

momsaxureba gveyida.<br />

_ axla Semdeg disciplinur<br />

warmoebaze gadavideT...<br />

_ ki batono: mixeil iaSvilis<br />

bavSvTa klinikasTan arsebulma<br />

sisxlis bankma 9 Tebervals aqcia<br />

Caatara: „gaiRe sisxli, gadaarCine<br />

bavSvebis sicocxle”.<br />

iq yvela msurvels SeeZlo misuliyo,<br />

ubralod, aucileblad<br />

kriteriumebi unda daekmayofilebina.<br />

ase rom, gurjaanis municipalitetis<br />

meri movida da,<br />

samwuxarod, ver daakmayofila<br />

es kriteriumebi da sisxlis ga-<br />

RebaSi monawileoba ver miiRo.<br />

gagrZeleba 34-e gv.<br />

33


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

biZaSvil-mamidaSviloba<br />

33-e gverdidan<br />

_ fotoebi ver gadauRe, magram,<br />

ai, pressamsaxuri valde-<br />

buli aris Tu ara icodes, mers<br />

ra jgufis sisxli aqvs?<br />

_ Tu imas gaviTvaliswinebT,<br />

rom kabinetSi Sesvlisas gurjaanis<br />

meri imuqreba, policias<br />

gamoviZaxeb, Tu ar datove kabinetio,<br />

me saidan unda vicode<br />

misi sisxlis jgufi? saerTod,<br />

minda, statiaSi aRniSnoT, rom<br />

gurjaanis meri 13 noembris mere<br />

ugulebelyofis reJimSi mamyofebs,<br />

iyenebs maJoritar deputat<br />

daviT sonRulaSvilis<br />

piarsamsaxurs, yvela Sexvedraze<br />

dahyavs amaTi gadamRebi<br />

jgufi, Cven ar gveZaxis, sadac<br />

raRac xdeba da TviTon mivdivarT,<br />

iq ar gviSvebs. iyo aseTi<br />

SemTxveva, rom meri bazris movaWreebs<br />

Sexvda, es Sexvedra<br />

TviTmmarTvelobis administraciuli<br />

samsaxuris Senobis<br />

darbazSi Sedga. es informacia<br />

arCil xandamaSvilis pirad feijze<br />

daido, mivediT da ar SegviSves.<br />

iq Jurnalistebi iyvnen<br />

da dainaxes, rom Cven, meriis<br />

TanamSromlebi, ukan gamogvabrunes.<br />

Semdeg ukve arasrulfasovani<br />

muSaobis gamo gvsayvedurobs,<br />

arafers gvavalebs, ar<br />

gveubneba, ar gvekontaqteba, ignorirebulebi<br />

varT, is iZulebuls<br />

mxdis, gancxadeba davuwero<br />

da wavide, Cemi samsaxurebrivi<br />

instruqciiT dakisrebuli<br />

movaleobebis SesrulebaSi<br />

xels miSlis da amas akeTebs ara<br />

sxva vinme, aramed Tavad meri!<br />

amis fonze cdilobs moZebnos<br />

raime mizezi, rom auditis samsaxurma<br />

disciplinuri warmoeba<br />

daiwyos da brali damdos<br />

arasrulfasovan muSaobaSi.<br />

am ramdenime dRis win telekompania<br />

„gurjaans”aseTi ram<br />

uTxra, rom me ar momwons misi<br />

muSaoba TqvenTvis kargad cnobil<br />

„feisbuqTan” da vebgverd-<br />

Tan dakavSirebiTo. anu gurjaanis<br />

presasa da sazogadoebasTan<br />

urTerTobis samsaxuri marTavs<br />

feisbuq gverds „gurjaanis municipaliteti”<br />

da vebgverds<br />

gurjaani.ge-s. ai, am vebgverds<br />

teqnikuri problemebi aqvs, 13<br />

noembris Semdeg uamravi moxsenebiTi<br />

baraTi davwere meris<br />

saxelze, administraciuli samsaxuris<br />

ufrosis saxelze, rom<br />

es problema gvaqvs da Zalian<br />

gTxovT, hostingis gafarToebis<br />

mizniT mimarToT safinanso<br />

samsaxurs, an raRac zomebi miiRoT.<br />

arsebobs kidev satesto<br />

reJimSi moqmedi meore vebgverdi<br />

gurjaani.gov.ge, romelic<br />

saqarTvelos mTavrobisa da<br />

donori organizaciis mxardaWeriT<br />

Seiqmna, magram es imdenad<br />

rTulad samarTavi saitia, rom<br />

34<br />

mas teqnikuri personali sWirdeba,<br />

romelic saitis marTvaSi<br />

monawileobis miRebas SeZlebs.<br />

amasTan dakavSirebiTac maqvs<br />

dawerili moxsenebiTi baraTebi<br />

batoni merisa da administraciuli<br />

samsaxuris ufrosis<br />

saxelze, magram arc erT moxsenebiT<br />

baraTze pasuxi ar mimiRia.<br />

samagierod, meri gamodis<br />

da pirdapir eTerSi ambobs, rom<br />

ar moswons vebgverdis muSaoba,<br />

sinamdvileSi ki vebgverds<br />

teqnikuri problema aqvs, romelic<br />

Cemgan damoukidebeli<br />

problemaa...<br />

aqedan gamomdinare, Cven Cixur<br />

mdgomareobaSi gvayenebs<br />

meri. magaliTad, SabaTs gurjaanSi<br />

Tavisufali Widobis<br />

dRe tardeboda. mTeli dRis<br />

ganmavlobaSi gurjaanis sportkompleqsSi<br />

viyavi, gurjaanis<br />

municipalitetis gverdidan<br />

ori laiv-CarTva gavakeTe,<br />

plus saRamos avtvirTe erTi<br />

fotoreportaJi.<br />

_ meri eswreboda?<br />

_ ki, mobrZanda meri, suraTi<br />

gadavuRe, rom Semdeg Sari ar<br />

moedo da ar eTqva, me ratom ar<br />

gadamiRe suraTio. SvilTan da<br />

moadgilesTan erTad movida.<br />

_ anu?<br />

_ anu mTeli dRe vimuSave,<br />

miuxedavad imisa, rom SabaTi<br />

iyo da me es ar mevaleboda. miT<br />

umetes, es ar iyo gurjaanis municipalitetis<br />

mier Catarebuli,<br />

es Caatara saqarTvelos<br />

Ziudos federaciam. SemeZlo,<br />

saerTod ar mivsuliyavi, magram<br />

amas imitom vakeTeb, rom gurjaanSi<br />

raRac xdeba da minda, es<br />

xalxma gaigos. magram mere rogor<br />

unda vimuSao, Tuki, ase vTqvaT,<br />

gareT vidgebi dRe da Rame?<br />

rodesac mers ar unda, amas<br />

ar dainaxavs. TeTri saxlis pressamsaxuris<br />

doneze rom vimu-<br />

Sao, merisgan aucileblad davimsaxureb<br />

SeniSvnas, imitom,<br />

rom mas ase surs...<br />

es aris misi pirovnuli pozicia,<br />

mas gurjaanis municipalitetis<br />

meria Tavisi kerZo Sps<br />

hgonia da fiqrobs, rom rogorc<br />

unda, ise gadaalagebs, xolo<br />

adamianebs, visac unda SemouSvebs<br />

da visac unda gauSvebs.<br />

iciT, rogor moqmedebs es adamiani?<br />

_ rogor?<br />

_ Sua saukuneebis despotebiviT.<br />

absoluturi monarqebi<br />

rom iyvnen, mefe rom iyo kanonic<br />

da mefe rom iRebda yvelanair<br />

gadawyvetilebas...<br />

meri arCil xandamaSvili miiCnevs,<br />

rom mas aqvs yvelafris<br />

ufleba. mas ar ainteresebs arc<br />

kanoni, arc sakanonmdeblo regulaciebi,<br />

arc saqarTvelos<br />

mTavrobis mier gatarebuli reformebi...<br />

mivwere premier-ministrs<br />

da parlamentis Tavmjdomares.<br />

albaT Tqven amas gaecnobodiT.<br />

iq mewera, rom es kaci<br />

fexqveS Telavs saqarTvelos<br />

konstitucias. konstituciis<br />

mixedviT adamianebi arian Tavisuflebi<br />

da nebismier gadawyvetilebas<br />

Tavad iReben. me ar<br />

minda gancxadebis dawera da<br />

arsad gadasvla. me mand movedi<br />

da Cems movaleobas vasrulebdi,<br />

ubralod, mers aseTi damokidebuleba<br />

aqvs, rom ar unda<br />

mand vimuSao, aviwydeba, rom me<br />

konkursgavlili, uvadod dani-<br />

Snuli sajaro moxele var da<br />

sulac ar viTvlebi misi gundis<br />

wevrad.<br />

es kaci sakanonmdeblo regulaciebs<br />

arafrad miiCnevs, imasac<br />

arafrad Tvlis, rom evrokavSirTan<br />

saqarTvelos valdebuleba<br />

aqvs sajaro samsaxur-<br />

Si reformis ganxorcielebis.<br />

magitomac daiwyo 2015 wlidan<br />

reformebi sajaro samsaxurSi...<br />

anu es raRacebi, savaraudod,<br />

mers arc waukiTxavs da arc gaugia.<br />

arc ainteresebs.<br />

_ ratom?<br />

_ mas raRac idea fiqsi aqvs,<br />

34 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


om Tavisi gundi unda moiyvanos<br />

da am gundTan erTad unda<br />

marTos Sps „gurjaanis municipaliteti”<br />

eqskluziurad...<br />

magram mas aviwydeba, rom am<br />

qveyanaSi saxelmwifo samsaxur-<br />

Si me var uvadod daniSnuli sajaro<br />

moxele da is kidev mxolod<br />

4 wliT arCeuli meria. garda<br />

imisa, rom kanonis winaSe pasuxismgebloba<br />

aqvs, mas aseve<br />

aqvs politikuri pasuxismgeblobac<br />

da TiToeul mis qmedebas<br />

politikuri datvirTva aqvs.<br />

me rom gancxadeba davwero,<br />

esec imitom unda, rom misTvis<br />

iuridiuli komforti iqneba<br />

samarTlebrivi TvalsazrisiT.<br />

xom xvdebiT, rasac geubnebiT.<br />

mere me rac unda vTqva, is<br />

aucileblad ityvis, rom man<br />

Tavisi nebiT damiwera gancxadeba<br />

da Semomitanao. mec amitom<br />

ar vuwer gancxadebas. magram<br />

me rom gancxadebas ar vuwer,<br />

man disciplinuri warmoebebi<br />

daiwyo, es ukve devnaa. amiT mai-<br />

Zulebs, rom gancxadeba davuwero,<br />

magram mas gancxadebas ar<br />

davuwer, radgan kanoni da samarTali<br />

Cems mxarezea! ai, ra<br />

xdeba...<br />

_ ramdeni welia, rac mers<br />

icnob?<br />

_ mers Zalian didi xania,<br />

vicnob. is Cemi alali mamidaSvilia!<br />

Cemi naTesavia!<br />

_ anu batoni meris gundSi<br />

naTesavebi ar moiazrebian?<br />

_ me vambob, rom merTan naTesauri<br />

kavSiri maqvs, magram<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

gurjaanulad<br />

bolo wlebi ar mqonda masTan<br />

arc kargi da arc aranairi ur-<br />

TierToba. is bevr gadawyvetilebas<br />

iRebs, raTa samsaxuridan<br />

Cem wasvlas miaRwios.<br />

_ meri acxadebs, rom mas<br />

samsaxuri sTxoveT, Tqven am-<br />

bobT, rom man samsaxuridan<br />

wasvla mogTxovaT, romelia<br />

simarTle?<br />

_ misTvis samsaxuri ar miTxovia.<br />

samsaxuri maqvs, magram<br />

mers ar surs Cemi mand yofna.<br />

rogorc aRvniSne, meri gancxadebis<br />

daweras mTxovda. me pozicia<br />

mqonda, rom iseT samsaxurSi<br />

gadavsuliyavi, sadac mer-<br />

Tan aRar meqneboda Sexeba da<br />

aRar viqnebodi masTan aranair<br />

subordinaciaSi. oRond es iyo<br />

iZulebiTi nabiji Cemi mxridan.<br />

am samsaxurSi misi daxmarebis<br />

gareSe var mosuli, Cemi SromiT<br />

da mecadineobiT (meri SeiZleba<br />

ver mixvdes, axla ra vTqvi)<br />

da Tu is ar Semaviwroebs, arsadac<br />

ar msurs gadasvla. msurs,<br />

man Sewyvitos Cemi Seviwroeba<br />

da muSaobis saSualeba momces.<br />

gurjaanis meri arCil xandamaSvili<br />

biaSvilis braldebebs<br />

ar adasturebs, Tumca ambobs,<br />

rom pressamsaxurs muSa-<br />

obaSi xarvezebi aqvs. imasac<br />

adasturebs, rom Tu muSaoba-<br />

Si vinme rames daarRvevs, sayvedursac<br />

gamoucxadebs da sa-<br />

msaxuridanac gaaTavisuflebs.<br />

arCil xandamaSvili:<br />

_ mas Semdeg, rac gurjaanis<br />

meris uflebamosileba miviRe<br />

da TiToeuli samsaxurisa Tu<br />

ganyofilebis muSaobas gavecani<br />

rogorc funqciurad, aseve<br />

pasuxismgebeli pirebis kompetenturobis<br />

kuTxiT, mxolod<br />

amis Semdeg Sevxvdi maT da vTxove<br />

gancxadebis dawera, Semdeg<br />

ki Ria konkursis gamocxadeba,<br />

mxolod da mxolod, imisTvis,<br />

rom saSualeba gvqonoda, Riad<br />

da gamWvirvaled migveRo is adamianebi,<br />

romlebic Tavs gaarTmevdnen<br />

aRniSnuli samsaxurebis<br />

marTvas. anu meriaSi darCebodnen<br />

mxolod is adamianebi,<br />

romlebic Tavisi kompetenciiT<br />

gamoirCeodnen da asec unda<br />

iyos, imisTvis rom meria daemsgavsos<br />

merias!<br />

erTi ramis Tqma minda, rom<br />

gacilebiT mkacri viqnebi, vidre<br />

aqamde vinme yofila. bunebrivia,<br />

gaCndeba kiTxva, ra ma-<br />

Zlevs amis safuZvels?!<br />

yvela TanamSromeli unda<br />

iyos mowodebuli, rom moqalaqeebTan,<br />

saqmesTan, proeqtebTan<br />

mimarTebiT da municipalitetis<br />

interesebidan gamomdinare,<br />

nebismier sakiTxTan mimarTebiT,<br />

iyvnen ara marto kompetenturebi,<br />

aramed yuradRebianebic,<br />

radgan moqalaqes ar<br />

unda uwevdes furcliT xelSi<br />

sam sarTulze asvla-Casvla da<br />

Senobidan ise gasvla, rom rame<br />

ver gaigos, rasac, jerjerobiT,<br />

isev vawydebi.<br />

diax, me imitom var meri, rom<br />

ai, amas unda mivxedo! xalxis<br />

samsaxurSi unda viyoT mec da<br />

meriis yvela TanamSromelic!<br />

axla, rac Seexeba zviad biaSvilis<br />

braldebebs.<br />

pirvel rigSi, madloba Canaweris<br />

gamoqveynebisTvis Cems opoziciur<br />

presisa da sazogadoebasTan<br />

urTierTobis ganyofilebis<br />

ufros biaSvils, romelic<br />

kidev erTxel adasturebs<br />

Cems keTilsindisierebas, gamomdinare<br />

iqidan, rom is iTxovda<br />

samsaxurs, romelic erTerT<br />

saxelmwifo seqtorSi iyo<br />

da Tan maRalanazRaurebadi.<br />

bunebrivia, rom me am Txovnas<br />

verc da arc davakmayofilebdi.<br />

Tumca aqve kidev erTxel unda<br />

davZino, rom Cemi misdami Txovna,<br />

rom gancxadeba daewera, ar<br />

niSnavda imas, TiTqos me gadawyvetili<br />

mqonda misi ganTavisufleba,<br />

an axla maqvs gadawyvetili,<br />

piriqiT, mindoda, rom yvela<br />

TanamSromlisTvis mimeca<br />

SesaZlebloba, sakuTari komptenciebi<br />

da unarebi gamoevlinaT<br />

da daemtkicebinaT, rom isini<br />

ama Tu im samsaxuris xelmZRvanelobas<br />

imsaxurebdnen. zviadma<br />

Cveni saubari Caiwera da gamoaqveyna<br />

kidec, rac me piradad<br />

eWvs miCens, rom am yvelafers<br />

biaSvili imisTvis akeTebs, rom<br />

ar aqvs konkursis gadalaxvis<br />

imedi da Sesabamisad, winaswar<br />

atexili aJiotaJiT iqmnis msxverplis<br />

rols.<br />

xolo is, rom presganyofileba<br />

kargad ver muSaobs, es<br />

marto biaSvils ar exeba. me yvela<br />

samsaxurs miveci davaleba,<br />

warmoedginaT strategia, Tu<br />

rogor unda imuSaos ama Tu<br />

ganyofilebam Tu samsaxurma.<br />

analizis Sedegad marto zviads<br />

ki ara, yvelas davugzavne werilebi<br />

da SeniSvnebi miveci, oRond<br />

es arc sayveduri yofila<br />

da arc gafrTxileba.<br />

axla, rac Seexeba imas, rom me<br />

TiTidan gamowovil mizezebs<br />

veZeb zviadis gansaTavisufleblad:<br />

martivad gpasuxobT, _ meo-<br />

Txe Tve sruldeba, rac gurjaanis<br />

meri var da aseTi erTpirovnuli<br />

gadawyvetileba rom<br />

mqonoda Cafiqrebuli, aqamde<br />

Zalian bevri SesaZlebloba<br />

mqonda mis gasaTavisufleblad.<br />

samsaxurSi daagvianebda? adre<br />

wavidoda samsaxuridan? nebismier<br />

saSualebas gamoviyenebdi<br />

da gavuSvebdi. magram am meTodiT,<br />

arc maqvs survili muSaobis<br />

da arc aris CemTvis misaRebi.<br />

Tu auditis samsaxuri raime<br />

gadacdomas swavlobs biaSvilis<br />

Sesaxeb, jer dados daskvna da<br />

mere gakeTdes Sefasebebi. ra-<br />

Rac problema iyo Tavis droze,<br />

presganyofilebis muSaobis sakiTxic<br />

dadga, moikvlia auditma<br />

da daadastura, rom biaSvilis<br />

braleuloba ar ikveTeboda.<br />

aseve, SeiZleba moxdes nebismieri<br />

TanamSromlis SemTxveva-<br />

Si, radgan es aris Cveulebrivi<br />

samuSao procesi.<br />

vimeoreb: arc mifiqria aqamde,<br />

rom zviadisTvis sayveduri<br />

gamomecxadebina, magram zviadi<br />

ki ara, vinc ar unda iyos, Tu<br />

gadacdoma eqneba, sayvedursac<br />

gamovucxadeb, SeniSvnasac mivcem<br />

da saerTod samsaxuridanac<br />

gavuSveb.<br />

axla, Cemi alternatiuli<br />

preessamsaxuri.<br />

winasaarCevno periodSi „qar-<br />

Tuli ocnebis” centraluri<br />

ofisis pressamsaxuri Cems oficialur<br />

feisbuqis gverds mar-<br />

Tavda, axla Tavad me vmarTav<br />

TanaSemwis daxmarebiT. sisxlis<br />

Cabarebis aqcias daveswari da<br />

marTalia, Cemi presganyofilebis<br />

kadrSi ar movxvdi, magram<br />

fotoebi, romlebic Cems oficialur<br />

gverdze ganvaTavse,<br />

maJoritaris biuros warmomadgenelis<br />

gadaRebulia, miuxedavad<br />

imisa, rom biaSvilma Tqva,<br />

ar gadauRiao.<br />

ra Tqma unda, visurvebdi, rom<br />

Cemi presganyofileba erTi koncefciiTa<br />

da erTi sakomunikacio<br />

strategiiT marTavdes, rogorc<br />

Cems oficialur feisbuqis<br />

gverds, aseve yvela danarCens,<br />

magram gurjaanis municipalitetis<br />

feisbuqisa da saitebis mar-<br />

Tvas Tu vinme Seiswavlis, martivad<br />

mixvdeba, rom masze namuSevari<br />

namdvilad ar aris.<br />

saboloo daskvnisTvis: gurjaans<br />

nepotizmi ar axasiaTebs.<br />

meri ambobs, rom biaSvils ar<br />

upirebs ganTavisuflebas, radgan,<br />

am etapze, safuZevli ar<br />

gaaCnia, magram Tavad biaSvili<br />

ambobs, rom mas devnian.<br />

P. S. „ici, ram mogiyvana,<br />

babua?<br />

– ara! – upasuxa SviliS-<br />

vilma.<br />

– me getyvi, aba: sisxlma<br />

mogiyvana, babua, saswaulia<br />

sisxli...<br />

mxolod sisxli laparakobda<br />

da fiqrobda, xolo ras laparakobda<br />

da fiqrobda sisx-<br />

li, – RmerTma uwyis!”<br />

nodar dumbaZe „sisxli”.<br />

35


nino tabaRua<br />

568 82 58 35<br />

Tavidan, erTi SexedviT, Jurnalistikis<br />

fakultetis studenti iyo da ar hgavda sxva sf-<br />

eroTi dainteresebul pirovnebas, Tumca gavida ramdenime Tve<br />

da man, Tanamoazre megobarTan erTad, sakuTari kompania Camo-<br />

ayaliba. yvelaferi nulidan daiwyo da dRes ukve sakmaod an-<br />

gariSgasawev „moTamaSed” iqca bazarze.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

istraciis bolo dRes TavSi<br />

moulodnelad „Camixta”, Camebarebina<br />

Jurnalistikis mimarTulebaze.<br />

aq ki gavicani is<br />

adamianebi, romlebsac saerTo<br />

interesebi aRmogvaCnda da er-<br />

liTac is minimaluri teqnika<br />

SeviZineT, rac multimedia<br />

produqtis SeqmnisTvis iyo sa-<br />

Wiro. akeTo is saqme, rac Zalian<br />

giyvars, Tan es saqme komerciuladac<br />

momgebiani iyos da<br />

_ Tu gqondaT Seswavlili<br />

bazari, sanam saqmes wamoiwyeb-<br />

diT?<br />

_ ra Tqma unda. rodesac bizness<br />

iwyeb, brmad iq ver Sexval.<br />

Tan sareklamo industria-<br />

Si sakmaod did da stabilur<br />

studentobis periodSi dedaqalaqSi<br />

Camovida da swored aq<br />

daiwyo misi pirovnuli ganvi-<br />

Tareba da karieruli winsvla.<br />

sakuTar ocnebas fexdafex misdia,<br />

jer JurnalistikiT daiwyo,<br />

Semdeg DJ-is profesia SeuTavsa,<br />

maleve operatorobas<br />

mihyo xeli, amas mohyva konkretuli<br />

videorgolebisTvis scenarebis<br />

weris etapic da gaCnda<br />

idea, unda daearsebinaT sakuTari<br />

studia, romlis saxelic<br />

iseTive originaluri iqneboda,<br />

rogorc maT mier Seqmnili<br />

produqti. gamomdinare iqidan,<br />

rom axalgazrda studentebs<br />

sakuTari finansuri Semosavali<br />

ar gaaCndaT, ideisTvis<br />

gariskva gadawyvites da bankidan<br />

aRebuli sesxiT is ZviradRirebuli<br />

teqnika SeiZines,<br />

rac ase sWirdeba sareklamo<br />

sferos. maT ibrZoles da mizans<br />

miaRwies!<br />

nikoloz Todua ki dRes<br />

erT-erTi yvelaze axalgazrda,<br />

ideisTvis mebrZoli pirovnebaa,<br />

romelic warmatebisken<br />

mimaval gzaze dgas da ukve magaliTad<br />

iqca bevri, mizandasaxuli<br />

axalgazrdisTvis. mas<br />

Semdeg mudmivad viTardeba da<br />

sakuTar Tavs erT adgilze ga-<br />

Cerebis saSualebas ar aZlevs.<br />

amavdroulad, yovelTvis aqvs<br />

mSoblebis imedi, romlebic nikolozis<br />

yvela gadawyvetilebas<br />

mxars uWeren da amayoben<br />

misiT. fiqrobs, rom axla swored<br />

iq aris, sadac misi adgilia<br />

cxovrebaSi, sakuTari Tavic<br />

ipova da swori gezic aqvs aRebuli.<br />

ocneba ki didi da namdvilad<br />

sayovelTaoa, _ ocnebobs,<br />

rom filmebi, romelsac gadaiRebs,<br />

Sedevrad SemorCes kinosamyaros<br />

da surs, rom misi<br />

cxovrebis ganvlili gza motivacia<br />

igaxdes sxva adamianebisTvis.<br />

nikoloz Todua dRes „qro-<br />

nika+~-is stumari gaxlavT.<br />

ufro axlos gaicaniT momavali<br />

warmatebuli profesiona-<br />

li saqarTvelodan:<br />

_ momiyeviT cotaodeni<br />

Tqvenze?<br />

_ upirveles yovlisa, mkiTxvels<br />

mivesalmebi. me gaxlavarT<br />

nikoloz Todua, 22 wlis. davibade<br />

da gavizarde samegrelo-<br />

Si, Cxorowyus raionis erT patara<br />

da lamaz sofel TaiaSi.<br />

axla vcxovrob TbilisSi. vswavlobdi<br />

ivane javaxiSvilis saxelobis<br />

Tbilisis saxelmwifo<br />

universitetis Jurnalistikis<br />

36<br />

Jurnalisti, DJ, operatori, reJisori da<br />

warmatebisTvis mebrZoli adamiani, anu nikoloz Todua<br />

mimarTulebaze. amJamad Cemi<br />

saqmianobis sferos sareklamo<br />

rgolebis gadaReba warmoadgens.<br />

_ ratom dainteresdiT am<br />

saqmianobiT (xarT Jurnalisti,<br />

operatori, kompaniis damfuZnebeli),<br />

idea rogor gaCn-<br />

da (ra iyo inspiracia, visTan<br />

erTad saqmianobT, pirveli<br />

nabijebi rogor gadadgiT)?<br />

_ yvelaferi imiT daiwyo,<br />

rom erovnuli gamocdebis reg-<br />

Tad daviwyeT Cveni sayvareli<br />

saqmis keTeba.<br />

_ rodidan da ra mizniT daiwyeT<br />

sakuTari kompaniis Se-<br />

qmna?<br />

_ sakuTari kompaniis Seqmnis<br />

idea ufro adre gagviCnda, Tumca<br />

kino da sareklamo kompania<br />

„White Shade Films” oficialurad<br />

2016 wlis 24 oqtombers<br />

davaregistrireT. am yvelafers<br />

win uZRoda riski _ bankidan<br />

krediti gamovitaneT, rom-<br />

profesiuli gazrdis saSualebasac<br />

gaZlevdes _ ukeTesi ra<br />

unda gindodes?<br />

riskma gaamarTla da am erT<br />

weliwadSi sakmaod win wavediT,<br />

dRes proeqti „White Shade Films”<br />

droebiT dapauzebulia, sareklamo<br />

bazarze „konverteris”<br />

saxeliT SevdivarT da vgegmavT,<br />

qarTuli sareklamo sivrcis<br />

ganmaaxleblebi, ufro sainteresod<br />

gardamqmnelebi _<br />

konvertorebi _ viyoT.<br />

kompaniebs aqvT bazari ganawilebuli.<br />

dRes am sferoSi 2-3<br />

kargad fesvgadgmuli sareklamo<br />

studia aris, ramdenime sa-<br />

Sualo donis da Cven _ jer<br />

kidev, damwyebis statusiT,<br />

Tumca pirvelobis ambiciebiT.<br />

_ ra grZnobas giCenT is<br />

faqti, rom sakuTari xedviT,<br />

Tqveni TvaliT aCvenebT adamianebs<br />

ama Tu im movlenas (klipis<br />

gadaRebisas ideis warmo-<br />

Cenas vgulisxmob)?<br />

_ upirveles yovlisa, sainteresoa,<br />

radgan Sens xedvas,<br />

warmosaxvas sTavazob sxvas, SeiZleba<br />

absoluturad gansxvavebuli<br />

xedvisa da azrovnebis<br />

mqonde adamians. yovelTvis<br />

elodebi ukukavSirs, rogor<br />

miiRes maT es produqti, rogor<br />

aRiqves.<br />

_ konkurencias uwevT anal-<br />

ogebs qarTul bazarze?<br />

_ am etapze maTTan konkurenciaSi<br />

ar SevdivarT, gvyavs<br />

partniori kompaniebi, romel-<br />

Ta videorgolebsac vamzadebT<br />

da am xazs mivyvebiT, Tumca ra-<br />

Rac periodis Semdeg mogviwevs<br />

konkurenciis gaweva da<br />

fronts maSin gavxsiT, roca<br />

amisTvis srulyofilad mzad<br />

viqnebiT.<br />

_ garda am saqmianobisa,<br />

sxva profesiac xom ar gaqvT,<br />

an sxva sferoSic xom ar moR-<br />

vaweobT?<br />

_ moRvaweobisgan jer Zalian<br />

Sors var, radganac musika<br />

Zalian miyvars da „DJ-ingi”<br />

Cemi hobia, Tavisufal dros<br />

zogjer sxvadasxva RonisZiebasa<br />

Tu korporaciul wveulebaze<br />

vukrav.<br />

_ kompaniisTvis saxeli<br />

rogor SearCieT?<br />

_ „White Shade” qarTulad iTargmneba,<br />

rogorc „TeTri Crdili”.<br />

am saxeliT gamoCena imitom<br />

gadavwyviteT, rom Cven<br />

gavurbivarT rutinas, erTferovnebasa<br />

da dRes bazarze gavrcelebul<br />

daStampul azrovnebas.<br />

momxmareblebs vpirdebiT,<br />

rom Cveni warmoebuli produqcia<br />

gansxvavebuli da arastandartuli<br />

iqneba, rogorc –<br />

TeTri Crdili. Converter-s rac<br />

Seexeba, weRanac aRvniSne, es iqneba<br />

platforma, romelic axali<br />

ideebiT, originaluri midgomebiTa<br />

da usazRvro fantaziiT<br />

qarTul sareklamo bazars<br />

ganaaxlebs. „konverteri” damkveTis<br />

Setyobinebebs momxmareblisTvis<br />

efeqtian da mosaxerxebel<br />

formatSi gardaqmnis.<br />

_ ra winaaRmdegobebi Segx-<br />

vdaT gzad?<br />

36 N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.


_ winaaRmdegoba bevri iyo,<br />

Tundac, daviwyoT finansebiT:<br />

kargi teqnikis SesaZenad didi<br />

Tanxa gvWirdeboda, aseve portfolios<br />

Sesaqmneladac saku-<br />

Tari resursi unda gamogveyenebina.<br />

rodesac yvelafers<br />

nulidan iwyeb, Tavs iCens gamoucdelobasTan<br />

dakavSirebuli<br />

niuansebi. gzadagza bevr rames<br />

vswavlobT da am barierebs warmatebiT<br />

vumklavdebiT, winsvla<br />

TiToeuli axali produqtis<br />

Seqmnisas igrZnoba.<br />

_ zogadad, ras akeTebT yve-<br />

laze didi siamovnebiT?<br />

_ did siamovnebas gadaRebis<br />

moedanze yofna maniWebs. es<br />

aris adgili, sadac yvelaze metad,<br />

magram, amavdroulad, sasiamovnod<br />

viRlebi.<br />

_ ra aris yvelaze mniS-<br />

vnelovani TqvenTvis (saqmeSi)?<br />

_ yuradReba ar unda moaduno,<br />

bolomde daixarjo da<br />

imisTvis, rom Sedegi saukeTeso<br />

iyos, yvelaferi unda gaakeTo.<br />

am yvelafrisTvis ki mTavaria,<br />

giyvardes saqme, romelsac<br />

akeTeb da uerTgulo mas.<br />

_ gadawyvetileba Tu gaqvT,<br />

N5 (<strong>226</strong>) 20.02-26.02.2018 w.<br />

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

romelic ginaniaT?<br />

_ ar miyvars, roca saqmes viwyeb<br />

da Sua gzaze miwevs misi<br />

mitoveba. yofila ramdenime aseTi<br />

SemTxveva, roca gadawyvetilebam,<br />

nebsiT Tu uneblieT,<br />

saqme dasasrulisken waiyvana.<br />

_ risTvis ar genanebaT<br />

dro?<br />

_ ganviTarebisTvis. es yvelaze<br />

mniSvnelovania, raTa erT<br />

adgilas ar gaviyinoT. Tu gvinda,<br />

rom cxovrebaSi warmatebas<br />

mivaRwioT, bevri unda vimuSaoT<br />

da amisTvis dro ar unda<br />

dagvenanos.<br />

_ Tavisufal dros ras<br />

akeTebT xolme?<br />

_ Tavisufal dros, ZiriTadad,<br />

megobrebTan erTad vatareb,<br />

filmebs vuyurebT xolme.<br />

_ maqsimalisti xarT?<br />

_ maqsimalisti var da vfiqrob,<br />

es saukeTeso strategiaa<br />

miznis misaRwevad da finiSis<br />

xazTan pirvelobisTvis. ZiriTadad<br />

gadaRebebze SeiniSeba<br />

Cemi maqsimalistoba, radgan<br />

vcdilob, yvelaferi unaklod<br />

gadaviRoT da TiToeuli mcire<br />

da SeiZleba sxvisTvis SeumCneveli<br />

xarvezis gamoc axali<br />

dublis gadaReba mogviwios.<br />

Tumca yvelaze mTavaria, maqsimalisti<br />

iyo maSin, roca saku-<br />

Tar TavTan marto rCebi.<br />

_ ras gaZlevT yoveli axa-<br />

li gaTenebuli dRe?<br />

_ axali gaTenebuli dRe axali<br />

Sansia, romelic aucileblad<br />

maqsimalurad unda Seirgo<br />

da gamoiyeno, radgan momdevno<br />

dResac unda gaTeneba da<br />

es Cvenze ar aris damokidebuli.<br />

_ raze ocnebobT?<br />

_ minda, viyo pirveli im saqmeSi,<br />

rasac vakeTeb. Cemi ocnebaa,<br />

filmebi, romelsac gadaviReb,<br />

Sedevrad SemorCes kinosamyaros<br />

da Cemi cxovrebis<br />

ganvlili gza motivacia gaxdes<br />

sxva adamianebisTvis.<br />

_ dRes ra problemas xedavT<br />

im sferoSi, sadac moRvaweobT<br />

da, zogadad, saqarT-<br />

veloSi?<br />

_ uamravi problemaa saqar-<br />

TveloSi, rac ukan gvxevs yvelaferSi.<br />

Cveni resursebiT<br />

SegviZlia erT-erTi Zalian<br />

Zlieri qveyana viyoT yvela aspeqtSi,<br />

magram dRes qveynis<br />

aSenebaze metad mis daqcevaze<br />

fiqroben. samwuxarod, patriotebi<br />

aklia Cvens qveyanas, adamianebi,<br />

romlebic sakuTar<br />

saqmes unaklod Seasruleben.<br />

Cemi azriT, sworeT aseT adamianebs<br />

SeuZliaT am problemebis<br />

mogvareba.<br />

_ rodis isvenebT xolme da<br />

rogor?<br />

_ roca sofelSi var, yvelaze<br />

kargad visveneb xolme. miuxedavad<br />

imisa, rom sofelSic<br />

bevri saqme mxvdeba, qalaqis<br />

xmaurian da gadatvirTul cxovrebas<br />

aq vemalebi.<br />

_ yvelaze metad vin genat-<br />

rebaT?<br />

_ mSoblebi da bebia menatreba.<br />

samuSao grafikis gamo<br />

xSirad ver vaxerxeb sofelSi<br />

Casvlas.<br />

_ ra aris TqvenTvis is<br />

saqme, rasac akeTebT?<br />

_ upirveles yovlisa, siamovneba.<br />

meore: is, rac bedniers mxdis.<br />

mesame: gza warmatebisken.<br />

_ Tqveni azriT, Tavisufa-<br />

li xarT?<br />

_ diax, me Tavisufali var<br />

da mimaCnia, rom Tavisufleba<br />

aris mdgomareoba, rodesac<br />

sakuTari cxovrebis wess Tavad<br />

gansazRvrav.<br />

_ cxovrebis ra etapze xarT<br />

axla?<br />

_ axla var gemze, sadac kapitanic<br />

me var da meniCbec. yvela<br />

mimarTulebiT SemiZlia gavcuro,<br />

yvelaze vrcel okeane-<br />

Sic SemiZlia Sevtopo da pirqarsac<br />

gavumklavde. mTavaria,<br />

rogorc meniCbem, Ronivrad da<br />

sworad movusva niCbebi.<br />

_ sakuTari Tavi napovni<br />

gaqvT?<br />

_ ki, axla zustad iq var, sadac<br />

unda viyo da is var, vinc<br />

unda viyo.<br />

_ raime misia gaqvT cxovre-<br />

baSi?<br />

_ cxovrebaSi yvelas gvaqvs<br />

Cven-Cveni misia, mniSvnelovani<br />

is ki araa, vis ra misia gvaqvs,<br />

mniSvnelovania, sworad SevasruloT<br />

igi.<br />

_ ra aris is, risTvisac<br />

ibrZviT?<br />

_ vibrZvi imisTvis, rom uke-<br />

Tesad vicxovro; vibrZvi imisTvis,<br />

rom warmatebuli viyo<br />

sakuTari TavisTvis, megobrebisTvis,<br />

mSoblebisTvis Tu qveynisTvis.<br />

_ ra aris cxovrebis azri<br />

TqvenTvis?<br />

_ rodesac gaivlis wlebi da<br />

gaxedav Sens ganvlil cxovrebas,<br />

iq sinanuli ar unda gagi-<br />

Cndes, es rom gamekeTebina, netav,<br />

axla rogor viqnebodio.<br />

cxovrebis mTeli azri eg aris,<br />

uazrod ar unda gavataroT is<br />

TiToeuli wuTi, rasac RmerTi<br />

gvaZlevs da produqtiulad<br />

gamoviyenoT.<br />

_ rogor fiqrobT, miuxeda-<br />

vad yvela problemisa, mainc<br />

gaqvT Tu ara warmatebis miRwevis<br />

Sansi dRevandel saqar-<br />

TveloSi?<br />

_ ra Tqma unda. adgils didi<br />

mniSvneloba aqvs, magram mTavari<br />

mainc is aris, Tu ras vakeTebT<br />

warmatebis misaRwevad.<br />

_ gaqvT iseTi principi,<br />

rasac arasdros uRalatebT?<br />

_ ase konkretulad SeiZleba,<br />

ver davasaxelo, magram Cemi<br />

sijiute mexmareba, rom principebs<br />

ar vuRalato!<br />

_ rom ara is, vinc axla<br />

xarT, vin iqnebodiT?<br />

_ 40-iani 60-iani wlebis<br />

parizis mkvidri viqnebodi, didi<br />

albaTobiT, mwerali an virtuozi<br />

pianisti, an orive er-<br />

Tad. davukravdi romelime kabareSi<br />

an jazbarSi, sadac erT<br />

parizel sifrifana gogos gavicnobdi<br />

da iqneb, misTvis rame<br />

ukvdavi nawarmoebic Semeqmna?<br />

_ da mainc, vin aris namd-<br />

vili nikoloz Todua?<br />

_ namdvili nikoloz Todua<br />

aris is nikoloz Todua, romelsac<br />

Sexedav, gamoakleb erT<br />

20-25 kg-s da rac darCeba, egaa.<br />

male am maTematikuri moqmedebis<br />

Sesruleba aRar mogiwevT,<br />

gpirdebiT.<br />

_ raze fiqrobT xolme yve-<br />

laze xSirad?<br />

_ momavalze. sainteresoa,<br />

ras da rogor Secvlis dro.<br />

_ visi imedi gaqvT cxovre-<br />

baSi?<br />

_ mSoblebis. Zalian mSvidad<br />

var, radgan isini mimagreben<br />

zurgs.<br />

_ ras moaqvs yvelaze didi<br />

simSvide TqvenTvis da rogor<br />

ggoniaT, sad aris xsna adami-<br />

anebisTvis?<br />

_ yvelaze metad musika mamSvidebs,<br />

nebismieri xasiaTis ganeitraleba<br />

SeuZlia musikas.<br />

xsna ki, mxolod da mxolod,<br />

siyvarulia.<br />

_ ra iqneba Tqveni gzavnili<br />

sazogadoebisTvis?<br />

_ dRes, ratomRac, yvela<br />

erTmaneTis mimarT Zalian agresiulia,<br />

amitom, xalxno, giyvardeT<br />

erTmaneTi, gauRimeT<br />

erTmaneTs da akeTeT is saqme,<br />

rac bednierebas moganiWebT.<br />

37


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com<br />

Tavi dauxara.<br />

arada, matCis dasawyisi stumar-<br />

TaTvis idealuri iyo, Tumca Semdeg<br />

zinedin zidanis gundma meTodurad<br />

daiwyo sakuTari upiratesobis<br />

demonstrireba. gadamwyveti<br />

iyo meore taimSi mwvrTnelTa mier<br />

ganxorcielebuli cvlilebebi –<br />

Tuki stumarTa Tavkacma unai emerim<br />

dacvis gaZlierebaze gaakeTa<br />

aqcenti, zidanma moedanze Tamamad<br />

SeuSva Semtevebi da am riskma srulad<br />

gaamarTla.<br />

matCis gmiri ki, raRa Tqma unda,<br />

kriStianu ronaldua, romelic<br />

rigiT TamaSebSi SeiZleba ver<br />

brwyinavdes, magram dgeba Tu ara<br />

CempionTa ligis dro, yovelgvari<br />

kiTxvis niSnebis gareSe gvimtkicebs,<br />

ratom aris oqros burTis<br />

mflobeli.<br />

cxadia, meoTxedfinalSi gamsvleli<br />

jer ar garkveula da yvelaferi<br />

parizSi, `park de prensze~<br />

gadawydeba. erTi kia, `santiago bernabeuze~<br />

psJ-m didi dartyma miiRo<br />

da am Sokidan gamosvla Zalian<br />

unda gauWirdes.<br />

`sitisa~ ar iyos, wilisyrisas<br />

bedma `liverpulsac~ gauRima, oRond<br />

`portu~ mainc ar Canda `bazeliviT~<br />

iolad dasaCagr metoqed.<br />

Tumca brZola ar Sedga da bolo<br />

dros brwyinvale formaSi myof<br />

iurgen klopis gunds portugalielebTan<br />

sapasuxo Widili srul<br />

formalobad eqca. Sexvedris gmiri,<br />

cxadia, heTTriqis Semsrulebeli<br />

senegaleli forvardi sadio<br />

manea.<br />

win aranakleb saintereso samSabaT-oTxSabaTi<br />

gvelis. yvelaze saintereso<br />

uTuod `Celsi~-`barselonaa~,<br />

romelic bolo wlebSi be-<br />

realma<br />

saWiro dros<br />

gaiRviZa<br />

38<br />

siti da<br />

liverpuli<br />

meoTxedfinalSi<br />

arian,<br />

iuventusi<br />

iguainma<br />

daaRalata<br />

Sin gadadga didi nabiji meoTxedfinalisken,<br />

metoqed `bazeli~ rom<br />

ergo. `qalaqelebma~ metoqes saku-<br />

Tari klasi uproblemod daumtkices<br />

da pep gvardiolas gundis<br />

ambiciebis marTebulobaze Semdegi<br />

sapleiofo raundidan Tu vimsjelebT.<br />

`reali~ `pari sen Jermenis~ winaaRmdeg<br />

– movlena, romelmac<br />

danarCeni Svidi mervedfinaluri<br />

wyvili gvarianad daCrdila. bevrma<br />

dapirispirebas naadrevi finalic<br />

ki uwoda. CempionTa ligis<br />

bolo ori gaTamaSebis gamarjvebuli<br />

im klubis pirispiraa, romelic<br />

zRaprul transferebSia Cempioni<br />

da SarSan zafxulSi neimaris<br />

sanacvlod 222 milioni evro gadaixada.<br />

`reali~ am matCamde sezons<br />

uferulad atarebda da bevrma<br />

wyvilis favoritad parizelebic<br />

ki Seracxa, magram dadga 14 Tebervali<br />

da samefo klubma Cempionurad<br />

iTamaSa, `pari sen Jermenma~<br />

ki triumfators, raRacnairad,<br />

vrjer vixileT da CempionTa ligis<br />

erTgvar klasikadac ki Camoyalibda.<br />

Tqven warmoidgineT, CempionTa<br />

ligis mervedfinalSi, SesaZloa, qarTvelmac<br />

iTamaSos. oTxSabaTs `roma~<br />

doneckis `Saxtars~ maspinZlobs,<br />

romlis Rirsebasac qarTveli mcveli<br />

daviT xoWolava icavs. marTalia,<br />

xoWolava ukrainuli klubis Ziri-<br />

TadSi regularulad ver xvdeba,<br />

magram imedi davitovoT, rom mas am<br />

matCSi mainc vnaxavT.<br />

CempionTa liga.<br />

mervedfinali.<br />

pirveli matCebi<br />

iuventusi (italia) –<br />

totenhemi (inglisi) 2:2<br />

golebi: 1:0 iguaini (2), 2:0 iguaini<br />

(9. pen.), 2:1 keini (35), 2:2 eriqseni<br />

(71)<br />

sapasuxo matCi 7 marts<br />

bazeli (Sveicaria) –<br />

manCester siti (inglisi) 0:4<br />

golebi: 0:1 giundogani (14), 0:2<br />

bernardo silva (18), 0:3 aguero<br />

(23), 0:4 giundogani (53)<br />

sapasuxo matCi 7 marts<br />

portu (portugalia) –<br />

liverpuli (inglisi) 0:5<br />

golebi: 0:1 mane (25), 0:2 salahi<br />

(29), 0:3 mane (53), 0:4 firmino (69),<br />

0:5 mane (85)<br />

sapasuxo matCi 6 marts<br />

reali (espaneTi) –<br />

psJ (safrangeTi) 3:1<br />

golebi: 0:1 rabio (33), 1:1<br />

ronaldu (45. pen.), 2:1 ronaldu<br />

(83), 3:1 marselo (86)<br />

sapasuxo matCi 6 marts<br />

20 Tebervali<br />

baierni (germania) –<br />

beSiqTaSi (TurqeTi)<br />

Celsi (inglisi) –<br />

barselona (espaneTi)<br />

21 Tebervali<br />

sevilia (espaneTi) –<br />

manCester iunaitedi (inglisi)<br />

roma (italia) –<br />

Saxtari (ukraina)<br />

oqro, vercxli<br />

da brinjao<br />

uaxloesi<br />

rezervisgan<br />

gasul samSabaTs fexburTis moyvarulTa<br />

xangrZliv molodins wertili<br />

daesva da CempionTa liga<br />

plei ofebiT ganaxlda. samSabaTis<br />

centraluri dapirispireba turinSi<br />

Sedga da gulSematkivarTa imedebi<br />

sanaxaobam aSkarad gaamarTla.<br />

Seasrulo matCSi dubli da mainc<br />

iqce am Sexvedris antigmirad<br />

– amas, albaT, marto gonsalo iguaini<br />

Tu moaxerxebda. `iuventusis~<br />

argentinelma centrforvardma<br />

turinelebi meore wuTzeve daawinaura,<br />

Svid wuTSi penaltic zustad<br />

gamoiyena da TiTqos maspinZelTa<br />

damajerebel gamarjvebas win araferi<br />

unda dasdgomoda. magram mere<br />

iguainma naRdi sagole momenti gaafuWa<br />

da imis nacvlad, rom angariSi<br />

3:0 gamxdariyo, 35-e wuTze hari<br />

keinma sxvaoba Seamcira.<br />

iguaini arc amas `dasjerda~ da<br />

taimis bolo wuTze TerTmetmetriani<br />

xarixas gaartya. meore taimma<br />

londonelTa sruli dominirebiT<br />

Caiara da dauwereli safexburTo<br />

wesic amoqmedda – danielma<br />

kristian eriqsenma janluiji<br />

bufons jarima gautana. `totenhemis~<br />

orive golisas `iuves~ 40 wlis<br />

karis darajma aradamajereblad<br />

imoqmeda, Tumca `beberi qalbatonis~<br />