25.02.2018 Views

qronika+5(226)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yovelkvireuli gazeTi

gamodis samSabaTobiT N5 5 (226) 20.02

02.201

.2018 fasi 2 lari

ledi tukvaZe: `saxelmwifos

mxridan agresiis Semdeg

bakuraZem cixeSi

TviTmkvleloba scada~ gv. 10

skandali

iaraRiT

vaWroba

Tu qarvis

biznesi?!

gv. 2

`qarTuli

ocneba~ _ es aris

Senelebuli

moqmedebis

proeqti, rom es

qveyana

sabolood

daubrundes

ruseTis

orbitas~ 12

farosanas

skandalis

gamo susSi

gamoZieba

daiwyo

gv. 4

1921 wlis

Tebervali:

wiTeli laqa

saqarTvelos

istoriaSi

14

xelisuflebam

`TV pirvelisTvis~

brZola waago

gv. 8

xelisuflebis

rRveva

lagodexidan

daiwyo

32

skandaluri

nusxa _ tyvia

xorcSi,

sasmel

wyalsa da

sxva

sursaTSi gv. 6

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

1


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

iaraRiT vaWroba

2018 wlis 7 Tebervals jerjer-

eliso kilaZe

obiT daudgeneli piri sacxovr-

599 17 12 12

ebel saxlSi Tavs daesxa „mxedrionis”

erT-erT liders, dodo gug-

eSaSvils da mis Svils. Tavdamsxmelis tyviam imsxverpla dodo

gugeSaSvilis vaJi, nodar gugeSaSvili, deda mZime Wrilobe-

biT RuduSauris saxelobis klinikaSi moaTavses da eqimebma

misi gadarCena SeZles.

versiebi, romlebic dodo

gugeSaSvilze Tavdasxmis dros

gavrcelda, ZiriTadad, saavadmyofoSi

misulma misive megobrebma

gaaJReres.

yvelasTvis moulodnelad,

RuduSauris klinikis ezoSi veteranTa

saxelmwifo samsaxuris

yofili ufrosi, irakli SixiaSvili

gamoCnda da sakmaod xmauriani

gancxadebebic gaakeTa, _

saxelmwifo roca xalxs ver icavs,

xalxi iZulebuli xdeba, Tavi

Tavad daicvaso. SixiaSvilis am

gancxadebam bevrs netarxsenebuli

„mxedrionis” dro gaaxsena,

roca qalaqSi swored moqalaqeebis

dacvis motiviT SeiaraRebuli

bandebi daTareSobdnen da

xalxs Tavad Zarcvavdnen.

swored dodo gugeSaSvilis

megobrebis mxridan gaJRerda

informacia imis Taobaze, rom

Tavdasxma SesaZloa, ukrainaSi

Zvirfasi qvebis, kerZod, qarvis

bizness ukavSirdebodes. mogvianebiT,

biznesis nusxa gaizarda

da mas xorcisa da sxva produqtebis

biznesic daemata.

gasuli kviris orSabaTs saxelisuflebo

mediam dodo guge-

SaSvilis saqmeSi kidev erTi piri,

yofili mxedrioneli, daTo Sonia

gamoaCina, magram araferi

uTqvams im or veteranze, romel-

Ta gvarebic dodo gugeSaSvilis

CvenebaSi figurirebda.

sabolood, versia ase Camoyalibda:

dodo gugeSaSvils, daaxloebiT,

aTi Tvis win daukavSirda

ucnobi piri, romelic mas saxeliT

zura gaecno da rekomendatorad

veteranTa saxelmwifo

samsaxuris maRalCinosani malxaz

Tofuria daasaxela. amis Semdeg

isini erTmaneTs ramdenjerme

Sexvdnen, maT Soris, im binaSi,

sadac dodo gugeSaSvili cxovrobda.

saubari midioda Zvirfasi

qvebis biznesze. mogvianebiT,

dodo gugeSaSvilma ganmarta,

rom mis axal nacnobs kievSi

legalurad unda SeeZina qarvis

ramdenime nakeToba da gzaSi aeroportamde

yofil mxedrionels,

daTo Selias unda miecilebina.

nacnobobidan aTi Tvis Tavze

vinme zura dodo gugeSaSvilis

binaSi mivida, iaraRiT ramdenjerme

gaisrola, Svili adgilze

mokla da deda sasikvdilod

daWra. motivi arc politikuria,

arc Zveli angariSsworebaa da

arc pirovnuli SurisZieba.

cxadia, gamoZieba am da sxva

versiebze muSaobs da imedia,

saqmec gaixsneba, magram, am etapze,

risi Tqmac SeiZleba, rTuli

dasajerebelia, dodo guge-

SaSvils aTi Tvis ganmavlobaSi

ar moeZebna realuri informacia

pirze, romelic masTan malxaz

Tofurias saxeliT mivida da

biznesis gakeTebas sTavazobda,

ar icoda misi gvari da warmomavloba.

rac Seexeba qarvis bizness,

„qronika+”-ma ukrainaSi

gaarkvia, sad da rogor moipoveba

kontrabanduli qarva da vin

arian is pirebi, romlebic am biznesiT

saqmianoben?

jer kidev 30 wlis winaT qarvis

minarevebiT ukrainaSi Rumels

aTbobdnen. daaxloebiT sami

wlis winaT Zvirfasi qvis fasma

msoflio bazarze astronomiul

cifrs miaRwia, _ erTi gramis

fasi 4 evro gaxda, swored amitom

qarvis kontrabandis masStabebic

arnaxulad gaizarda.

adgils, sadac ukrainaSi qarva

moipoveba, rovno hqvia (olqia).

ramdenime wlis winaT iq mxolod

tyeebi iyo, qarvis fasebis

zrdasTan erTad adgilobrivma

mosaxleobam tyis masivi gaCexa

da qarvis kontrabanduli mopoveba

daiwyo. im xalxisTvis, vinc

qarvas moipovebs, policia Semakavebeli

faqtori araa. erTxans

rovnos olqSi reidebi da

specoperaciebi tardeboda, magram

uSedegod, _ adgilobrivebi

winaaRmdegobasac uwevdnen da

kontrabandul saqmianobasac

agrZelebdnen. qarvis fasi Zvirfasi

qvis moculobazea damokidebuli,

saSualod, 1000 $-dan

iwyeba da gansakuTrebiT Zvirfasis

fasi 25 000 dolarsac aRwevs.

vin yidulobs mopovebul kontrabandas?

oficialurad, arc

aravin, magram rogorc „qronika+”-is

wyaro ambobs, kontrabanduli

tvirTis ZiriTadi nawili

2 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Tu qarvis biznesi?!

dodo gugeSaSvili

malxaz Tofuria

irakli SixiaSvili

poloneTSi gadadis, aseve nawili

CineTSic midis da erTi gramis

saSualo fasi 4 evroa.

rovnos olqSi qarvis biznesi

kargad awyobili sqemaa, qvis recxvis

procesSi mxolod adgilobrivi

mosaxleobaa CarTuli da,

faqtobrivad, ucxo piris Sesvla

iq gamoricxulia. policias

kontrabandis SeCerebis aranairi

meqanizmi ar gaaCnia, amitomac qarvis

biznesidan wils sjerdeba,

rac erTi cvlidan, daaxloebiT,

20 000 dolaria, aseve qrTami

midis kievSi sam CinovnikTan da,

Sesabamisad, yvela mxare, ubralod,

kmayofilia.

Cveni wyaro ambobs, rom, faqtobrivad,

gamoricxulia qarvis

kontrabandaSi vinme sxva piris

CarTva da am awyobili sqemis areva.

kriminalur avtoritetebs,

„kanonier qurdebs”, yofil mxedrionelebs

da a. S. aranairi gavlena

rovnos olqSi ar gaaCniaT

da miT umetes, gamoricxulia,

rom kontrabandis sqemaSi qarTveli

CaerTos. amave wyaros cnobiT,

kontrabanduli qarva mxolod

poloneTsa da CineTSi gadis,

rac Seexeba TurqeTs, am qveyana-

Si qarvis bazari saerTod ar

arsebobs.

Cvens konfidencialur wyaros

aseve vkiTxeT, SesaZlebelia Tu

ara qarvis nakeTobebis an xatebis

kievSi legalurad SeZena? man

dagvidastura, rom kievSi am nakeTobebis

SeZena Tavisuflad

SeiZleba da aranairi specialuri

eskorti aeroportamde am

nivTebis misatanad aucilebeli

ar aris.

Cveni wyaros monaTxrobis

mixedviT, faqtobrivad, ararealuri

xdeba qarvis biznesSi

ucxo pirebis, maT Soris, qarTvelebisa

da yofili mxedrionelebis

monawileoba.

bevrad ufro skandaluria

„qronika+~-is meore wyaro, romelic

yvelaze realurad sul

sxva, konkretulad ki ara qarvis,

aramed iaraRiT vaWrobis sqemis

versias ganixilavs.

saqarTvelosa da TviTgamocxadebuli

afxazeTis sazRvari

rom, faqtobrivad, ukontroloa,

amaze aravin daobs, es zoli yofil

mxedrionel daTo Sengelias

aqvs Cabarebuli da kontrabanduli

sigaretis, jarTis, iaraRis,

manqanebisa da a. S. „kriSad”

samegrelos gubernatori vaxtan

Sonia saxeldeba, romelic eqspremier

irakli RaribaSvilis simamris,

Tamaz TamazaSvilis daniSnulia.

moqmedma premierma, miuxedavad

imisa, rom ramdenjerme

daapira Tanamdebobidan misi

gadayeneba, dReis mdgomareobiT,

Sonia isev Tanamdebobazea.

mogexsenebaT, aseve RaribaSvilis

axlo garemocvis wevria veteranTa

saxelmwifo samsaxuris

ufrosi irakli SixiaSvili, romelic

zviad janyaraSvilis daxmarebiT

„nacionaluri moZraobidan”

gadaportirda da, faqtobrivad,

Tbilisis sakrebulos

„nacionaluri” umravlesoba

daSala. SixiaSvilis saxels araerTi

skandali daukavSirda, sabolood

ki is Tanamdebobidan

gadaayenes, erTxans qveynidan

wasulic iyo, magram, rogorc

gairkva, saqarTveloSi dabrunda,

rac Seexeba malxaz Tofurias,

is, ubralod, sus-is xelisbiWia

da rac ar unda maginos amis gamo

feisbuqze, mainc davwer, rom

iaffasian Worikanas, romelic

gogaSvilis davalebiT ara marto

me, aramed Cems ojaxsac saSinel

Worebs ugorebda, piradad

CemTvis araferi aqvs saerTo sam-

SoblosTan da jariskacTan.

„qronika+~-is wyaro „mxedrionis”

yofil liderze Tavdasxmas

ara qarvis bizness, aramed

iaraRiT vaWrobis SesaZlo sqemas

ukavSirebs.

dodo gugeSaSvili garkveuli

periodis ganmavlobaSi ukraina-

Si, atos zonaSi muSaobda instruqtorad,

Tumca sxva qarTvelebisgan

gansxvavebiT, man sabr-

Zolo moqmedebebis zona maleve

datova, mizezebze arc Tavad

saubrobs da arc misi megobari

meocnebeebi imCneven am epizods.

ukrainaSi sabrZolo moqmedebebis

zonaSi iaraRiT vaWroba Cveulebrivi

ambavia. rogor wesi,

ruseTi separatistebs mudmivad

amaragebs iaraRiT, isini ki maT

nawils yidian, romelsac sabrZolo

moqmedebebis dros Camoweren

xolme.

„qronika+”-is wyaro erT-erT

versiad swored iaraRiT vaWrobis

axali sqemis awyobas ganixilavs.

ar gamoricxavs, rom vinme

zura, romlis vinaobas aravin

amxels, arc aRweriloba axsendebaT,

rom policiam fotoroboti

Seqmnas, arc gvari icis vinmem da

arc misi warmomavloba, swored

iaraRiT vaWrobis sqemas alagebda

da am derefnad saqarTvelosac

ganixilavda, an ukrainis

gavliT, an, sulac, ukrainidan

pirdapir TurqeTSi, qarva ki pirobiTi

saxeli iyo da arapirdapiri

mniSvnelobiT Zvirfasi qvis

dasaxeleba.

ratom moxda dodo gugeSaSvilze

Tavdasxma? am kiTxvaze

„qronika+”-is konfidencialuri

wyaro mxolod versiaze saubrobs,

_ oridan erTia: an saqar-

TveloSi myofma pirebma fulSi

viRac gadaagdes da Tavdasxma

swored am faqtis gamo SurisZiebis

mizniT moxda, an rusulma

specsamsaxurebma droze adre Seityves

iaraRiT vaWrobis axali

sqemis Sesaxeb da dodo gugeSaSvilze

Tavdasxma swored am „kanalis”

sabolood Casaketad moxda,

radgan rusuli specsamsaxurebi

Tavad vaWroben iaraRiT,

maT Soris, siriaSic.

bunebrivia, daskvnebis gamosatanad

Cveni wyaros mier mowodebuli

informacia Zalian mwiria,

saubaria mxolod versiebze da

ara konkretul dasabuTebul

faqtebze, magram faqti erTia _

vinme zura imdenad swrafad da

SeumCnevlad miimala SemTxvevis

adgilidan, imdenad profesionalurad

moqmedebda Tavdasxmis

dros, saqme gamocdil qilerTan

gvaqvs da ara moulodnelad

gamoCenil SurismaZiebelTan.

gavrcelebuli informaciiT,

Tavdamsxmelma qveyana mkvlelobis

dResve datova. Tu is rusebis

mokavSirea, amis gakeTebas araoficialuri

gziT an cxinvalis,

anac afxazeTis gavliT SeZlebda.

ra versiebze muSaobs gamoZieba,

jerjerobiT, ucnobia. rogorc

Ss ministris moadgilem Jurnalistebs

komentarSi uTxra,

yvela versia ganixileba, maT Soris,

presaSi gamoqveynebuli masalebic.

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

3


goCa mircxulava

saxelmwifo usafrTxoebis samsaxuris antikorufciuli de-

partamenti gasul wels farosanasTan brZolis RonisZiebebs

swavlobs, anu mimdinareobs informaciebis Segroveba da Tu

saqmeSi sisxlis samarTlis danaSaulis niSnebi gamoikveTa, saqmec

aRiZvreba. ra Tqma unda, madlobis meti araferi iTqmis batoni

giorgi liluaSvilisa da antikorufciuli samsaxuris mimarT.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

farosanas

skandalis gamo

susSi gamoZieba

daiwyo

magram...

yovelTvis es „magram” uSlis

saqmes xels. davijero, rom amis

Sesaxeb informacia ar moepovebaT

„saqmeSi” myof pirebs? diax, yvelaferi

kargad ician, magram mimdinare

wels farosanis winaaRmdeg

brZolis RonisZiebebisTvis gamoyofili

50 milioni lari imdenad

msuye lukmad eCvenebaT, rom maT

Tavxedobas sazRvari ar aqvs. rogorc

akademikosma paata koRuaSvilma

erT-erT eTerSi ganacxada,

„kbilebi ukawkawebT”.

da...

imis gaTvaliswinebiT, rom akademikosebma

paata koRuaSvilma da

arCil WiraqaZem antikorufciul

samsaxurs konkretuli masalebi

miawodes, xolo me aSkara korufciuli

niSnebis Semcveli faqtobrivi

masalebic gadaveci, romlis

erT nawilze telekompania iberiaSi

da gazeT „qronika+”-Si aRvni-

Sne, ar ganvmeordebi da miT ufro,

axal faqtebze garkveuli drois

ganmavlobaSi vrclad ar daviwyeb

saubars. cxadze ucxadesia, rom es

50 milioni vaiCinovnikebisa da saxelmwifo

moxeleebisTvis imdenad

madisaRmZvrelia, rom veranairad

erevian sakuTar vnebebs.

axla erTi metad mniSvnelovani

faqtis Sesaxeb: gasuli wlis dekembris

meore dekadaSi xelisuflebasTan

daaxloebul pirs calkeul

faqtebsa da axali Sesawamli

nivTierebis SeZenis saqmeSi arsebul

mavneblobaze vesaubre. ramdenadac

vici, faqtebis Sesaxeb saqarTvelos

premier-ministr, baton

giorgi kvirikaSvils acnobes. gaiTvaliswineT

_ es is periodia,

rodesac parlamenti mTavrobis-

Tvis ndobis gamosacxadeblad emzadeba

da me paralelurad Tavs

vikaveb sajaro gancxadebebisgan,

raTa ukuRmarTad tvinmowyobilma

Cinosnebma Tu „piarSikebma” es

Tema politikas ar daukavSiron.

ramdenime dReSi pasuxs viReb,

rom bifentrin Semcveli preparatis

SesaZenad sursaTis erovnuli

saagentos Sesyidvebis samsaxuris

„bazris kvleva”, romelic

mxolod ramdenime konkretul kompanias

daegzavna (am kompaniebs,

faqtobrivad, erTi damfuZnebeli

hyavT) da sadac saubaria, rom „gamarjvebuls”

myisierad miscemen

saxsrebs (gasaTvaliswinebelia,

`iciT, ra ar msurs? is, rom Tqvenganac ar

movismino: `bodiSi~, `ar vicodi~, `vambobdi,

magram ar mismendnen~, `me ra meqna?~ `me rigiTi

deputati viyavi~ da a. S. es frazebi ar miiReba!

da arc is, roca calkeuli politikuri Zalebi

Seecdebian TemaSi CarTvas da Tqven, kidev, maT

politikur angaJirebulobas daabralebT,

problemaze ki Tvals daxuWavT~

rom araugvianes 2017 wlis 22 dekembrisa,

mimwodeblebs warmosadgeni

eqnebaT saxelSekrulebo Rirebulebis

100%-iani winaswari saavanso

angariSsworebis sabanko dawesebulebis

sabanko garantia, raTa

mimdinare wels moxerxdes Sesabamisi

saxsrebis mimwodebelTa angariSebze

asaxva. amonaridi werilidan,

_ avt), CaiSala.

aRniSnulma personam madlobac

ki gadamixada saxelmwifoebrivi

azrovnebisTvis. ramdenime dReSi

vigeb, rom 17 dekembers dasrulebuli

bazris kvlevis Sedegebis

safuZvelze, 19 dekembers SerCeul

kompaniasTan xelSekruleba gaformda

da mas Tanxac gadaericxa.

aRniSnuls adasturebs sursa-

Tis uvneblobis saagentos safinanso-ekonomikuri

departamentis

saxelmwifo Sesyidvebis sammarTvelos

ufros geronti fruiZis 19

dekembris werili _ xelSekruleba

gaformda Sps „agronomTan” „insakaris”

miwodebaze erTeulis

RirebulebebiT: 5-litrian dafasoebaSi

_ 31.07 lari; 1-litrian

dafasoebaSi _ 31.56 lari. imis

Sesaxeb, rom „insakaris” Taobaze

aravis araferi smenia da mwarmoebeli

induri kompania monacemebs

ar asajaroebs, „qronika+”-Si vwerdi.

axla ase davsvaT sakiTxi, _ radgan

me eWvi ar mepareba im adamianis

keTilsindisierebaSi, romelmac

informacia momawoda, rom Sesyidvis

procesi CaiSala, ra moxda realurad?

im informaciis safuZvelze,

romelic sakiTxSi Caxedulma pirebma

momawodes, saqarTvelos premier-ministri

giorgi kvirikaSvili

misma mrCevelma daviT kirvaliZem

(soflis meurneobis eqsministri)

daarwmuna, rom yvelaferi rigze

iyo da aba, me ra yuradRebis Rirsi

unda vyofiliyavi? procesi

swored im sqemis mixedviT gagr-

Zelda, romelic, jer kidev, SevardnaZis

periodidan mudmiv korufciul

garigebebSi myofi kirvaliZis

mofiqrebul-Sedgenilia

(kirvaliZis klanze soflis meurneobis

saministroSi sazogadoebas

uaxloes momavalSi vacnobeb).

zemoT motanili „magram” diaxac

rom skepticizmia Cemi mxridan

imasTan dakavSirebiT, sus-s axla

Tvalis asaxvevad rom amuSaveben

da mere aTqmevineben, „saqmeSi” danaSaulis

niSnebi ar ariso. am varaudis

uflebas maZlevs mimdinare

wlis avantiura, romelic ganaxorciela

Sps „meqanizatorma”, rogorc

saxelmwifos warmomadgenelma

da Semsyidvelma. dainteresebul

pirebs SeuZliaT, amaSi TvalnaTliv

darwmundnen Sesyidvebis

saagentos saitze (gancxadebis nomeri

GEO180000032, GEO180000031,

GEO180000030, GEO180000029).

diax, saqmes swavlobs antikorufciuli

samsaxuri, Sps „meqnizators”

ki procesi fexebze kidia.

mxolod erTi magaliTi: 2018

wlis 18 marts Sps „meqanizatori”

eleqtronul Sesyidvas acxadebs

35 cal Sesasxurebel danadgarze.

14 Tebervals ikribeba Sesabamisi

samuSao jgufi (oqmi 4), romelic

gadawyvetilebas iRebs, rom radgan

pirvel adgilze gasulma kompania

„G-SERVISE”-m, „ratomRac”

ver warmoadgina Sesabamisi dokumentebi,

gamarjvebulia meore adgilze

gasuli kompania „nobleqsi”,

romelsac, jer kidev, 12 Tebervals

daevala momwodebeli kompaniisgan

proforma invosis wardgena.

13 Tebervals Sesyidvebis saagentos

saitze aitvirTa proforma

invosi. TiTqos kanoni yvelaferSi

daculia, magram es invosi momwodeblis

mier gamowerilia 2018

wlis 16 ianvars. zogadad, TiTqos,

esec araferi, magram es rogor

moxda, rom „nobleqsma” Sesyidvis

gamocxadebamde ramdenime dRiT

adre moaxerxa invosis miReba? rodis

daiwyo molaparakebebi mimwodebelTan?

ra Tqma unda, 18 ianvramde

bevrad adre, anu ra icoda

„nobleqsma” winaswar Sps „meqanizatoris”

_ am SemTxvevaSi, saxelmwifos

zraxvebis Sesaxeb?

kidev ufro CaxlarTulia sakiTxi

„pikapebis” Temaze. rogor

apirebs „pikapebze” damontaJebuli

Sesasxurebeli danadgariT simindis

yanebis, Txilis plantaciebisa

Tu sxva nargavebis Sewamvlas? gare

perimetrze ivlian manqanebi? da

ivlian ki? ise, amerikeli specialistebis

rekomendaciiT Sewamvla

Suagulidan unda daiwyos.

calke Temaa „CarTuloba”, sainformacio

centrebis Seqmna da

amisTvis xarjebis gaweva im pirobebSi,

rodesac gvyavs regionuli

ganviTarebis saministro, samxareo

administraciebi da TviTmmarTvelobebi,

sadac dasaqmebulTa umetesobam

dRemde ar icis sakuTari

ufleba-movaleobebi. ratom ar

viyenebT am resurss da ratom vxarjavT

damatebiT saxsrebs? aqtivis

dasasaqmeblad?

kiTxvebi uamravia, magram skepticizmis

miuxedavad, mainc davacadoT

antikorufciul samsaxurs,

romlis saqmianoba aSkaraa, rom didad

ar anaRvlebs saxelmwifo uwyebebis

derefnebSi „farosanis

direqtorad” monaTlul premierministris

mrCevel daviT kirvaliZes.

da ise, ratom ar unda gaCndes

kiTxva, _ adardebs ki es sakiTxi

ara sajaro gancxadebebiT, aramed

Sinaganad da politikuradac premier-ministrs?

***

adamianebs, miT ufro, Tanamdebobis

pirebs, axasiaTebT moCvenebi-

Ti amnezia, siyrue, sibrmave da sxva

mravali ugvanoba, romelic, erTi

SexedviT, „SeZenili senia”, Tumca

Tu mecnierul da, gnebavT, moralur

da zneobriv kategoriaSi

ganvixilavT, namdvilad Tandayoli

avadobaa, anu am personebis bunebrivi

mdomareobaa. mere? rac

Cven Tanamdebobebs Camocilebuli

„pirebi” gvinaxavs... mTavaria, rom

es lomgulebi Semdeg kravebi xdebian

da sakuTar, imJamindel qcevebs

aTasi sisuleliT amarTleben.

4 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

gagrZeleba me-19 gv.


giorgi nacaZe

gavagrZeloT Tema...

mas Semdeg, rac zaza (zurab)

baqraZem gasul kviras „palitraniusis”

eTerSi erT-erT gaxmaurebul,

„buta robaqiZis saqmeze”

Jurnalistebs aiRiarebi-

Ti Cveneba misca, rom is am saqme-

Si damnaSavea da man piradad miiRo

monawileoba saqmis gayalbebaSi,

redaqciaSi baqraZis warsulis

Sesaxeb zarebi axlac ar

wydeba. miuxedavad imisa, rom

robaqiZis saqmeSi uflebamosilebis

gadametebaSi braldebuli

sxva pirebi danaSauls ar

aRiareben da maTi mTavari udanaSaulobis

mtkicebuleba firia

_ gasrolisa da iaraRis uwyveti

kadri _ zaza baqraZes prokuraturasTan

farul garigebaSi

adanaSauleben.

ise, gasakviric araferia, _

Tu zaza (zurab) baqraZis cru

Cvenebis safuZvelze generali

kekua daakaves, ratom ar Sei-

Zleba, rom robaqiZis saqmeSic

is igivenairad moqmedebdes?

zaza baqraZis Sesaxeb redaqcias,

sxvadasxva skanalur informaciasTan

erTad, kidev is

uTxres, rom is saqarTvelodan

2012 wels ara robaqiZis saqmis-

Tvis braldebulad gamocxadebis

gamo gaiqca, aramed sxva, ufro

mZime danaSaulisTvis. Cveni

wyaro ambobs, rom is Zaladobasa

da gaupatiurebis mcdelobaSia

braldebuli. am informaciis gadamowmeba

Cven yvela mimarTulebiT

vcadeT, Tumca gasagebia,

rom sxvadasxva uwyeba axla

„qronika+”-Tan am Temaze ar isa-

gasuli kviris satelevizio sivrcis „gmirisa” da momnanie-

blis, zaza (zurab) baqraZis saxeli da gvari araerT skandalur

saqmeSi figurirebs. „qronika+” iwyebs masalebis moZiebas zaza

baqraZesTan dakavSirebiT da amis mizezi araerTi faqtia. redaqciaSi

ramdenime adamianis satelefono zari gaisma da sx-

vadasxva sisxlis samarTlis saqmeSi misi mowmeoba dasaxelda.

maS, ase! _ vin aris zaza (zurab)

baqraZe? is SevardnaZis

drois policielia. is iyo e. w.

doliZis policiis ustabaSi, Semdeg

vakis, qalaqis krimpolis,

dabolos aWaris sod-is sammarTvelos

ufrosi. ramdenime

moqalaqisadTvis narkotikuli

saSualebis Cadebis gamo `sodis~

ufrosma erekle koduam baqraZe

sistemidan daiTxova. dRes mis

angariSzea konkretuli sisxlis

samarTlis saqmeebSi mravaljeradi

mowmeoba da axla ukve

braldebuladac yofna. Tumca

sanam mis braldebulad sxvadasxva

saqmeSi yofnis Sesaxeb mogiyvebiT,

manamde mis mowmeobasTan

dakavSirebul umZimes da

dRemde burusiT mocul saqmeze

getyviT.

2007 wels saakaSvilis xelisuflebam

uflebamosilebis gadametebisa

da eqspertizis yalbi

daskvnis miRebisTvis sxvisi

waqezebis faqtze imdroindeli

Sss-s geninspeqciis ufrosis moadgile,

daviT kekua daakava.

kekuas prokuratura edaveboda

misi qalaqis policiis ufrosis

moadgileobisas Cadenil dana-

Sauls, rac dRemde gamouZiebelia

da saqme dausrulebelia.

Cveni informaciiT, swored zaza

(zurab) baqraZis Cvenebis safuZvelze

daakaves generali daviT

kekua, romelmac winaswar patimrobaSi

yofnisas, gamoZiebis

informaciiT, sicocxle Tvi-

TmkvlelobiT daasrula.

„qronika+” daviT kekuas maSindel

uflebadamcvel advokats,

zurab kuxianiZes daukav-

Sirda:

_ batono zurab, „qronka+”-

dan gawuxebT.

_ diax, gismenT...

_ batono zurab, redaqciaSi

mogvawodes informacia, rom

zaza (zurab) baqraZis cru Cve-

nebis safuZvelze, 2007 wels

daakaves generali daviT kekua,

romelsac gamoZieba nika lomi-

naZis, „ei-i-es Telasis” yofili

finansuri menejeris, mkvlelobis

sagamoZiebo saqmeSi mtkicebulebebis

gayalbebas edaveboda.

marTalia, rom gamoZie-

bas baqraZem, Cvenebis saxiT,

aseTi informacia dauwera?..

_ didi bodiSi, ver gagcemT

pasuxs... Cemi dacvis qveS myofis

axloblebisgan Tanxmobis miRebis

gareSe...

amis mere advokatma, baton-

ma zurabma, telefoni gaTiSa...

rac Seexeba misi dacvis qveS

myofs is, samwuxarod, gardacv-

lilia...

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

vin aris

mTavari

`momnaniebeli~

zaza (zurab)

baqraZe?

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

ubrebs. Tan im fonze, roca zaza

baqraZes dRes prokuratura

„oqros mowmed” iyenebs.

zaza (zurab) baqraZe yofili

Tavdacvis ministris, irakli

oqruaSvilis kadria. baqraZis

Sesaxeb axla mxolod isaa cnobili,

rom igi Zebnilia da gavrcelebuli

informaciiT, xan belaruss,

xan ki ukrainas afarebs

Tavs. mokled, kaxa TargamaZis

drois policielobidan oqruaSvilis

kadrobamde zaza baqraZem

didi gza gaiara.

am informaciebis paralelurad

„qronika+”-s isic uTxres,

rom zaza baqraZe metsaxelad

wuilaTia cnobili. Turme, mas

es metsaxeli imitom Searqves,

rom sul fulze wuoda da

zmuoda... mavani ambobs, rom baqraZe

qrTamis cnebis didi moyvarulia

da kargad icis wamlisa

da iaraRis udanaSaulo adamianebisTvis

Cadebis sqemebic.

principSi, iaraRisa da faqtebis

falsifikacia baqraZem erTerT

saqmeSi Tavad aRiara... magram

ris sanacvlod, es jer ucnobia,

Tumca aucileblad SevityobT,

magram rodis?.. albaT,

esec arcTu gvian moxdeba.

„qronika+”-ma bolo dReebSi,

rac zaza (zurab) baqraZe „palitraniusis”

eTerSi gamoCnda, mis

Sesaxeb informaciebsa da sxvadasxva

saxis komentars sajaro

sivrceSic gadaavlo Tvali. ker-

Zod, socialur qsel „feisbuq-

Si” konkretuli adamianebi werdnen,

rom baqraZe moZaladea,

mkvlelia, meqrTamea da a. S.

sajaro sivrcis komentarebi

Tavad ixileT.

zaza (zurab) baqraZis Sesaxeb

kidev erTi ambavia gavrcelebuli:

rogorc amboben, igi didi

gadamgdebi da TaRliTic aris.

erT-erTi aseTi saqme biznesmen,

vinme levan jafariZes ukavSirdeba,

romelic baqraZem 70 000

dolarSi aayirava...

5


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

skandaluri nusxa _ tyvia xorcSi,

„qronika+~ warmogidgenT skan-

Tamar rostiaSvili

dalur nusxas, romelic strate-

577 10 07 06

giuli kvlevebisa da ganviTarebis

centrma gamoiTxova. Tan dau-

rTo Tavisi kvlevis masalebi da, saboloo jamSi, Cvens xelT

aris saqarTvelos sasursaTo bazarze arsebuli sakmaod sav-

alalo mdgomareoba.

centris monacemebiT, tyviis

gadametebuli raodenoba, ZiriTadad,

saqonlis xorcsa da

adgilobrivi warmoSobis sxva

sursaTSia (maT Soris, sasmel

wyalSi) aRmoCenili. am etapze,

erTaderTi, rac SeiZleba iTqvas,

is gaxlavT, rom es, savaraudod,

garemos tyviiT dabin-

Zurebis Sedegia.

Cven mier warmodgenil nusxaSi

miTiTebuli SemTxvevebis

umetesobasTan dakavSirebiT

Setyobineba gaigzavna garemosa

da bunebrivi resursebis dacvis

saministroSi da saministrodan

miRebuli pasuxis mixedviT,

saministro Sesabamis municipalitetebSi

niadagisa da zedapiruli

wylis kvleva ganxorcielda.

anu kvleva ki Caatares

xsenebulma uwyebebma, magram

dabinZurebis mizezebis Sesaxeb

arc oqmi mosula da arc pasuxi

dafiqsirebula,

ratom ar gaiTvaliswines is

aucilebloba, rom dabinZurebis

yvela SemTxvevis mizezebi

gamokvleuli unda iyos da Sesabamisi

zomebi miRebuli mavne

nivTierebebis zemoqmedebisgan

mosaxleobis dasacavad.

moviyvanT saxelmwifo uwyebebis

im CamonaTvals, romelsac

strategiuli kvlevebis centrma

mimarTa.

jandacvis saministro, romlisganac

miRebuli pasuxis

mixedviT igegmeba saqarTvelos

mosaxleobis kvleva organizm-

Si tyviis Semcvelobaze.

dRemde igegmeba...

finansTa saministros Semosavlebis

samsaxuridan miRebuli

pasuxis mixedviT, aracxoveluri

warmoSobis sursaTis sasazRvro

kontrolis valdebuleba

dadgenilia normatiuli

aqtiT, romelic 2016 wlis dekemberSi

miiRes, magram srulad

2018 wlis 1-li ianvridan Sedis

ZalaSi. anu popularul enaze

rom avxsnaT, Tveze cota metia,

rac ZalaSi Sevida kanoni da Sedegebi,

minimum, sami Tvis mere

daideba.

importirebuli mcenareuli

sursaTis laboratoriuli Semowmeba

sabaJo departamentis

mier adamianis janmrTelobis-

Tvis mavne nivTierebebze regularulad

ar xdeba. Tumca, dResdReobiT,

dadgenileba Sesa-

Zleblobas iZleva, gansakuTrebul

SemTxvevebSi, kontrolis

procedurebi gavrceldes sursaTis

zogierT konkretul saxeobaze,

romlebic ganisazRvreba

sursaTis erovnuli saagentosgan

mowodebuli informaciiT.

sursaTis erovnulma saagentom,

Tavis mxriv, gamoacxada

tedneri riskis jgufis qveynebidan

importirebuli aracxoveluri

warmoSobis sursaTis

Semowmebis mizniT laboratoriuli

kvlevebis Casatareblad.

laboratoriis SerCevis Semdeg

nimuSebis aReba daiwyeba.

rac Seexeba garemos dacvis

saministros: garemosa da bunebrivi

resursebis dacvis saministrom

(04.08.17-isa da 22.08.17-

is werilebi) ar daadastura

sursaTis erovnuli saagentos

mier mowodebuli informacia,

rom es ukanaskneli 2013-2017

wlebSi saministros regularulad

awvdida cnobebs sursaTSi

tyviis gadametebuli odenobis

aRmoCenis Sesaxeb. saministrom

daasaxela mxolod 2015 wels

gagzavnili erTi werili da

2017 wlis ivlissa da agvisto-

Si gagzavnili ori werili.

2015 wels tyviis gadametebuli

odenoba aRmoCnda ozurgeTis

municipalitetis sofel lixaurSi

erT-erTi sawarmos teritoriaze,

romlis dajarimebis

moTxovniTac garemosa da bunebrivi

resursebis dacvis saministrom

sasamarTlos mimarTa,

magram es moTxovna ar dakmayofilda.

2017 wels miRebul werilebTan

dakavSirebiT ki saministros

mier sakiTxebis Seswavla

jer ar aris dasrulebuli.

amis Semdeg, strategiuli

kvlevebisa da ganviTarebis centrma

sursaTis erovnuli saagentosgan

gamoiTxova informacia

tyviiT dabinZurebis im faqtebTan

dakavSirebiT reagirebis

Taobaze (21.07.17-isa da

31.07.17-is werilebi), romlebzec

saagento ar miuTiTebda,

rom garemosa da bunebrivi resursebis

dacvis saministros mimarTa.

miRebuli pasuxebiT

(27.07.17-isa da 22.08.17-is werilebi)

irkveva, rom saagento

Semoifargleboda mavnebeli

sursaTis amoRebiT, ganadgurebiT

da Sesabamisi mewarmeebis

winaaRmdeg sanqciebis gatarebiT.

igi ar axdenda sursaTis

dabinZurebis mizezebis kvlevas,

an importirebuli sursa-

Tis SemTxvevaSi, Semosavlebis

samsaxuris sabaJo departamentis,

an sursaTis warmoSobis

qveynis sursaTis uvneblobis

samsaxuris informirebas. Sesabamisad,

ar tardeboda prevenciuli

RonisZiebebi momavalSi

dabinZurebis Tavidan asacileblad.

aseTi mimarTva sabaJo

departamentisadmi mxolod

2017 wels gaigzavna, mas Semdeg,

rac sursaTis tyviiT dabin-

Zurebas didi sazogadoebrivi

aJiotaJi mohyva.

ar dagvaviwydes, rom es aJiotaJi

amerikidan wamovida. qalaq

niu-iorkis janmrTelobisa

da mentaluri higienis departamentisgan

strategiuli kvlevebis

centrma 2015-2017 wleb-

Si saqarTvelodan niu-iorkSi

Setanili sunelebis tyviis Semcvelobaze

Semowmebis detaluri

Sedegebi miiRo. swored maSin

gairkva, rom Semowmda 78 nimuSi,

aqedan sunelebisTvis saqarTveloSi

moqmedi normis _

5mg/kg gadaWarbeba gamovlinda

37 nimuSSi (aRsaniSnavia, rom

niu-iorkSi tyviis dasaSvebi norma

sunelebisTvis aris 2mg/kg).

gansakuTrebiT sagangaSoa is,

rom bevr nimuSSi norma mravaljer

aris gadaWarbebuli da

tyviis Semcveloba 22 000 mg/kgmdec

ki aRwevs. normis amden

nimuSSi da aseTi didi odenobiT

gadaWarbeba sursaTis erovnuli

saagentos mier saqar-

TveloSi 2012-2017 wlebSi Catarebuli

nimuSebis Semowmebis

Sedegad ar gamovlenila.

rogorc Cans, niu-iorkSi Semowmebuli

nimuSebis umravlesoba

etiketirebuli ar iyo,

amitom ucnobia im biznesoperatorebis

vinaoba, romlebmac

aRniSnuli mavne produqcia

awarmoes.

6 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

sasmel wyalsa da sxva sursaTSi

ase da amrigad, 2012-2017

wlebSi tyviis Semcvelobaze

sursaTis Semowmebis Sedegebze

dakvirvebis magaliTze Cans,

rom saqarTvelos Sesabamisi

saxelmwifo struqturebi sa-

Tanadod ver reagireben mavne

sursaTis bazarze gavrcelebis

aRsakveTad. dabinZurebis mizezebis

kvleva da maT Sedegebze

dayrdnobiT, prevenciuli zomebis

gatareba mavne sursaTis

bazarze gavrcelebis Tavidan

asacileblad bevr SemTxvevaSi

ar xdeba. sxvadasxva saxelmwifo

uwyebis koordinacia am

sakiTxTan dakavSirebiT sustia.

eqimebisa da eqspertebis ganmartebiT,

tyviis maRali Semcvelobis

mqone sakvebis miRebam

SesaZloa, janmrTelobis

problemebi gamoiwvios. am mxriv,

bavSvebi yvelaze didi riskis

qveS arian. tyviam SeiZleba

warmoqmnas swavlasTan da qcevasTan

dakavSirebuli problemebi.

man SeiZleba gazardos

sisxlis maRali wnevis, RviZlis

daavadebis riski, daazianos

nervuli sistema da warmoSvas

reproduqciuli problemebi

mozrdilebSi.

orsulobis dros tyviam Sei-

Zleba gavlena iqonios dedisa

da Cvilis janmrTelobaze. rac

ufro metia tyviis Semcveli

produqtis miRebis maCvenebeli,

miT ufro maRalia janmrTelobis

problemebis gaCenis riski.

rac mTavaria, tyviiT mowamluli

mozrdilebisa da bavSvebis

umetesoba arc avadmyofurad

gamoiyureba da arc cudad

grZnobs Tavs. mxolod sisxlis

analiziT SeiZleba imis dadgena,

adamiani mowamlulia Tu ara.

strategiuli kvlevebis centris

ganmartebiT, sursaTis

erovnuli saagentos mier mowodebuli

sajaro informacia

absoluturad arasakmarisia imisTvis,

rom momxmarebeli daculi

iyos mavne sunelebis moxmarebisgan.

rogorc wesi, ar

aris miTiTebuli sakvlevi nimuSebis

mwarmoebeli biznesoperatorebis

saxelwodebebi da

sxva monacemebi, rac mavne produqciis

identifikacias gaxdis

SesaZlebels. manam, sanam saagento

mavne produqciis sarealizacio

bazridan amoRebas uzrunvelyofs,

aucilebelia, rom

momxmareblebsa da mewarmeebs

am produqciis Taobaze sakmarisi

informacia miewodoT imisTvis,

raTa movaWreebma ar dauSvan

mavne produqtis gayidva,

momxmareblebma Tavi Seikavon

maTi SeZenisgan, an SeZenili

produqciis moxmarebisgan, xolo

im pirebma, romlebmac ukve

moixmares aRniSnuli produqcia,

mimarTon eqims.

amgvarad, saagento ar asrulebs

kanonis moTxovnas bazarze

ganTavsebuli mavne sursaTis

Taobaze mosaxleobis

drouli informirebis Sesaxeb.

unda gadaixedos saagentos

mier ganxorcielebuli kontrolis

Sedegebi, aseve, Sesabamis SemTxvevebSi,

sxva qveynebis kompetenturi

organoebis mier ganxorcielebuli

kontrolis Sedegebis

Sesaxeb informaciis gavrcelebis

praqtika da igi SesabamisobaSi

moiyvanos saqarTvelos

kanonmdeblobis moTxovnebTan da

moqalaqeTa interesebTan.

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

7


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

xelisuflebam `TV pirvelisTvis~

ori vice-premieris mier dawye-

eliso kilaZe

buli kampania mediis dalagebi-

599 17 12 12

sTvis warumatebeli aRmoCnda.

„qarTulma ocnebam”, jer kidev,

ver gaigo, rom XXI saukuneSi da socialuri mediis pirobebSi

televiziebis SezRudva mxolod simboluri xasiaTisaa, Jur-

nalistebis gaCumeba ki, saerTod, fantaziis sferoa.

saqarTveloSi sareklamo bazari

mwiria, Sesabamisad, SedarebiT

patara televiziebisTvis

reklamiT miRebuli Semosavali

arsebobis erTaderTi

wyaroa. pirdapiri zewolebisa

da muqarebis paralelurad, xelisuflebam

mediis winaaRmdeg

axali berketi moigona, _ mauwyeblis

Sesaxeb kanonSi axali

cvlilebebiT, sazogadoebrivi

mauwyebeli, romelic biujetidan

50 milioni lariT finansdeba,

damatebiT komerciuli

reklamis ganTavsebis uflebas

moipovebs, es ki imas niSnavs,

rom isedac mwiri sareklamo

bazridan damoukidebeli televiziebis

finansebi kidv ufro

Semcirdeba.

saqarTvelos prezidentma

giorgi margvelaSvilma kanonproeqtSi

Setanil cvlilebebs

veto daado, prezidentis vetos

daZlevam saparlamento umravlesobaSi

azrTa sxvadasxvaoba

gamoiwvia. rogorc Cans,

„qarTuli ocnebis” politikur

gundSi konsensuss am Temaze

veRar miaRweven, prezidentis

vetoc rom daZlion, xelaxal

kenWisyraze, savaraudod, saWiro

xmebis raodenobas veRar

moagroveben.

parlamentis Tavmjdomare

irakli kobaxiZe mediasTan Sexvedraze

didxans da daJinebiT

amtkicebda, rom media cruobs,

rom „kavkasiis” direqtori nino

jangiraSvili matyuaraa. sinamdvileSi,

saqarTveloSi sareklamo

bazari, wina wlebTan

SedarebiT, Semcirebis nacvlad

izrdeba. ramdenad SeZlebs parlamentis

Tavmjdomare irakli

kobaxiZe saerTo CatiT umravlesobis

deputatebis mobilizebas,

es prezidentis vetos

daZlevis dros gamoCndeba.

kidev erTi informacia, romelic

„qronika+~-s wina nomer-

Si swored mediazewolebze gamoqveynebuli

masalebis Semdeg

miawodes, pirdapiri mniSvnelobiT

isev medias ukavSirdeba,

magram, amjerad, saubari biznesis

wilebis ganawilebasa da

wagebul sasamarTlo procesebzea.

konkretulad, sigaretis

sadistribucio kompaniebze,

romelTagan ori swored televiziebTanaa

dakavSirebuli.

sul saqarTveloSi sigaretis

distribuciaze Tormetamde

kompania muSaobs:

„filip moris saqarTvelo”;

„omega 2";

„jei Ti ai kavkasusi”;

„elbrusi”;

„best tobako”;

„bi da ji”;

„j.j. 2011";

„meodistribucia”;

„jidiai”;

„elizi jgufi”;

„briTiS amerikan tobako”;

„T&r distribuSeni”.

sigaret „pirvelis” mwarmoebelma

kompaniam saerTaSoriso

kompania „filip moriss” misTvis

dempingiT miyenebuli zaralis

gamo uCivla. imave wels

„omegam” sarCeli aRZra meore

saerTaSoriso kompania „briTiS

amerikan tobakos” winaaRmdeg

igive moTxovniT.

„qronika+~-is wyaros informaciiT,

movlenebi ase ganvi-

Tarda:

pirveli instanciis sasamar-

Tlom adgilobrivi mwarmoeblebis

sarCeli daakmayofila,

„filip morissa” da „briTiS amerikan

tobakos” ramdenime aTeuli

milioni dolaris kompensacia

daakisra.

„filip morisma” da „briTiS

amerikan tobakom” pirveli instanciis

sasamarTlos gadawyvetileba

saapelacio sasamarTloSi

gaasaCivres, romelmac

2017 wlis ivnisSi orive saerTaSoriso

kompanias kompensacia

mouxsna.

Cveni wyaros informaciiT,

pirvel da meore instanciebs

Soris movlenebi Semdegnairad

vin moigo sigaretis

8 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


Zola waago

viTardeboda:

„filip morisis” sigaretis

distribucias axorcielebs Sps

„jidiai”, romelic 2016 wlis 8

ivlissaa registrirebuli, anu

„filip morisis” winaaRmdeg sasamarTloSi

sarCelis Setanidan

ramdenime dReSi. aRniSnuli

Sps-s 100%-iani wilis mflobeli

aris kviprosze registrirebuli

firma „dolnei konsultantsi”,

romelic 2016

wlis 21 ivniss daarsda.

rafiel suramelaSvili

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

ebulia virjiniis kunZulebze

da, faqtobrivad, SeuZlebelia

imis identificireba, vin dgas

mis ukan. faqtia, rom wilebis

gadacema saeWvod emTxveva saqalaqo

sasamarTlos mier miRebuli

gadawyvetilebis TariRs,

romlis mixedviTac „filip moriss”

kompensaciis gadaxda daekisra,

saapelacio sasamarTlom

ki 2017 wlis ivnisis dasawyisSi,

anu wilebis gadaformebis

Semdeg, „filip moriss”

mouxsna kompensacia da gaamarTla.

rogorc Cveni wyaro ambobs,

„pirvelis” mwarmoebels

dava aRar gaugrZelebia

„omegas” sarCeli „briTiS amerikan

tobakos” winaaRmdeg pirveli

instanciis sasamarTlom

aseve daakmayofila, 2017 wlis

Tbervlis dasawyisSi „briTiS

Temur Wyonia

amerikan tobakos” distributori

saqarTveloSi aris „T&r

distribuSeni”. ramdenime dRe-

Si, mas mere, rac „briTiS amerikan

tobakos” kompensaciis gadaxda

daekisra „omegas” sasargeblod,

„T&r distribuSenis”

70%-iani wilis mflobelma Temur

Wyoniam ganacxada, rom is

molaparakebuli iyo „briTiS

amerikan tobakosTan” da apirebda,

nataxtarSi sigaretis

qarxana aeSenebina, sadac „bri-

TiS amerikan tobakos” sigarets

awarmoebda. Wyonias

TqmiT, is am biznesSi 10 milioni

evros kerZo investiciis Cadebas

apirebda.

„Cven TbilisSi lojistikuri

centri avaSeneT, romelic

moemsaxureba azerbaijans, somxeTsa

da saqarTvelos. sam milion

evromde CavdeT. „koka-kolas”

qarxana nataxtarSi minda

gadavitano da imave teritoriaze

avaSeno sigaretis qarxana.

„britiS amerikan tobakos” kavkasiaSi

qarxana ar gaaCnia da

igi ukve awarmoebs molaparakebebs

saerTaSoriso brendis wamomadgenlebTan

mis gaxsnaze

saqarTveloSi”, _ acxadebda

Temur Wyonia.

Tu Temur Wyonia Teberval-

Si mzad iyo, 10 milioni evros

investicia ganexorcielebina,

moulodnelad, 2017 wlis 22

maiss, „briTiS amerikan tobakos”

distributor firmaSi

Tavisi 70%-iani wili 200 000

larad mihyida 30%-iani wilis

mflobel rafiel suramelaSvils.

rafiel suramelaSvili

premier-ministr giorgi kvirikaSvilis

yofili biznespartnioria.

maT saerTo kompania,

Sps „iber konsaltingi”, jer

kidev, 2005 wlidan aqvT. es kompania

dRemde registrirebulia

reestrSi, magram, amis miuxedavad,

giorgi kvirikaSvils

is deklaraciaSi miTiTebuli

ar hqonda. rafiel suramelaSvilis

gvari figurirebs onlain

sesxebis kompaniebSi da mogebul

tenderebSi. araoficialuri

informaciiT, „rafo” giorgi

kvirikaSvilis „kasiria”.

biznesmen Temur Wyonias mier

70%-iani wilis sasacilod

dabal fasad kvirikaSvilis megobrisTvis

miyidvas oriod

kviraSi moyva saapelacio sasamarTlos

gadawyvetileba, romlis

mixedviTac „briTiS amerikan

tobakos” moexsna kompensacia.

am etapze xelisuflebasa da

medias Soris droebiT zavia.

gazafxulze qarTuli politikuri

elita samTavrobo cvlilebebisa

da saprezidento

arCevnebis kampaniis molodinSia.

„filip morisis” winaaRmdeg

pirveli instanciis sasamarTlom

gadawyvetileba miiRo

2017 wlis 9 Tebervals. kviprosuli

firmis im monacemebSi,

romelic „qronika+”-ma moipova,

Cans, rom wilebis gadacemis

Semdeg kviprosul firmaSi

15%-ian wils flobs biZina gamcemliZe,

xolo 85%-ians ki

flobs ofSorSi registrirebuli

kompania „kalabria investmenti”,

romelic registrir-

distribuciis omi?!

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

9


giorgi mefariZe

„qronika+~ wina nomerSi ukve werda, rom quTaisSi, sasjela-

Rsrulebis meore dawesebulebis win, yofil meuRleze Zaladoba-

Si braldebul grigol bakuraZis axloblebma aqcia gamarTes.

maTi TqmiT, bakuraZe unda ganTavisufldes, radgan is provoka-

ciis msxverplia. cixesTan imyofeboda bakuraZis advokati ledi

tukvaZe. misi TqmiT, patimari SimSilobs da TviTmkvlelobac sca-

da. ledi tukvaZem grigol bakuraZe sapatimro dawesebulebaSi

moinaxula. advokatma iusticiis ministr Tea wulukians brali

dasdo da aRniSna, rom wulukianma bakuraZis winaaRmdeg araswori

informacia gaavrcela. yofili meuRlis cemaSi braldebulis

mosanaxuleblad dawesebulebaSi fsiqologic Sevida. gavr-

celebuli informaciiT, grigol bakuraZem 3 ianvars yofil

colsa da simamrs fizikuri Seuracxyofa miayena. 5 ianvars

saqalaqo sasamarTlom bakuraZe giraoTi gaaTavisufla. daaxloebiT

erTi Tvis win ki, quTaisis saapelacio sasamarTlos gadaw-

yvetilebiT, bakuraZe sasamarTlo darbazSive daakaves.

„qronika+~ grigol bakuraZis

advokats, ledi tukvaZes esaubre-

ba:

_ Zalian mZime Temaa da bakuraZeebis

Rirseuli ojaxi am Temaze

ar saubrobda. es mcirewlovani

SviliSvilis interesebis gaTvaliswinebiT

gaakeTes. aqtiurad arc

mediasTan urTierTobdnen. qarTuli

mentalitetiTac, ojaxis Te-

Treuli saqveynod ar unda gamoifinos.

magram am procesma umarTavi xasiaTi

SeiZina, bakuraZeebis misamarTiT

televiziasa da presaSi mZime

gancxadebebi keTdeboda; TiTqos

isini fsiqotropul wamlebs iyenebdnen,

moZaladeebi iyvnen da

misT. am dros, grigol bakuraZis

sivi maqvs: iyo araCveulebrivi Svili,

mama, moswavle, studenti, dRes

menejeria, saerTaSoriso klasis

ganaTleba aqvs miRebuli, ucxour

firmebSi, rogorc miwveuli eqspert-specialisti

muSaobs. aseve,

yvela am organizaciidan dadebiTi

daxasiaTeba gvaqvs miRebuli.

am kampaniis Sedegad, erT mSvenier

dRes, uceb, es yvelaferi daingra.

viRacam udanaSaulobis prezumpciis

darRveviT gadawyvita,

rom bakuraZe damnaSaved gamoecxadebina.

sasamarTlos gadawyvetilebas

aravin daeloda da am yvelaferma

iseTi xasiaTi SeiZina, rom

vifiqre, SesaZlebelia, raRac jgufi

arsebobdes, romelic am ojaxis

winaaRmdeg binZur kampanias

awarmoebs.

aravis ainteresebda, ra moxda,

Zaladobas hqonda adgili, TviTon

es biWi iyo Zaladobis msxverpli,

Tu saerTod ra xdeboda sinamdvileSi?

realurad, grigol bakuraZis

mkacrad dasja surdaT da es

yvelafris winapiroba gaxda. meuRle

pirdapir eubneboda (amas bakuraZe

CvenebaSi aZlevs), rom Tu amas

da amas ar gaakeTeb, Sen amisTvis

pasuxs gagebineb, mkacrad dagsjio;

es yvelaferi raRac sargeblis

miRebisken iyo mimarTuli (misive

TqmiT).

amis Semdeg gegma punqtobrivad

xorcieldeba. erT mSvenier dRes

grigoli saxlSi midis (isev misive

naTqvamidan), xvdeba meuRle, romelsac

„Cemodani” Calagebuli aqvs.

ekiTxeba, _ ratom da risTvis midixaro?

_ Sen ufleba ar gaqvs, damakavoo,

_ ar gakavebo da meuRle misive,

grigol bakuraZis telefonidan

axorcielebs zars. modis policia

da Zaladoba fiqsirebuli

ar aris. es ver gabedes, radgan aranairi

dazianeba ar yofila da iqve

grigols Semakavebeli orderi

gamouweres.

_ es pirveli SemTxveva rodis

xdeba?

_ gasul agvistos. amis Semdeg

Cems klients mimarTulebas aZleven

da pirdapir eubnebian, _ ai, mTeli

saxelmwifo meqanizmebi qaleb-

10

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

is Zaladobisgan dasacavad muSaobs,

xom xedav, ase martivad, ise,

rom araferi gagikeTebia, mainc

daisaje, radgan kanoni Cvens mxarezeao.

analogiuri iyo meore SemTxveva

da faqtis Sesaxeb mogexsenebaT,

Tu ra da rogor moxda 3 ianvars.

bakuraZis TqmiT, man gadawyvita,

rom bavSvis sakiTxi moewesrigebinaT.

dedam amaze sasamarTlos mimarTa,

sadac mTeli ojaxuri urTierTdamokidebulebebi

Cans. Tu

vinmes, maT Soris mosamarTles

kiTxva gauCndeba, rom am ojaxSi

odesme vinme Zaladobda, es warmoudgeneli

ambavi iqneba.

am gogonas maqsimalur komforts

uqmnidnen (isev grigol bakuraZis

Cvenebidan). misi ucxouri

vizitebi uzrunvelyofili iyo da

bavSvs am dros mama zrdida. grigols

dedis funqciebic SeTavsebuli

hqonda. gamokiTxvisas yvela

mowme calsaxad afiqsirebs, rom

Zalian xSirad bavSvis saTanado

movlasTan dakavSirebiT kiTxvis

niSnebi ismeboda. da es grigol

bakuraZisTvis yvelaze mtkivneuli

wertili iyo. is saaTobiT ujda im

medikamentebs, saxis movlis sabavSvo

saSualebebs, pampersebs da sxva

yvelafers. dawvrilebiT kiTxulobda

instruqciebs da imdenad

faqizi iyo Svilis mimarT, rom mis-

Tvis yvelaze mtivneuli es wertili

iyo _ bavSvi unda yofiliyo

janmrTli, movlili da mowesrigebuli.

amitom erT-erTi Txovna, romelic

am ojaxSi Zalian mSvidobianad

gaisma, es iyo, _ bavSvs mimixede.

Zalian kargi, rom es yvelaferi

ase damTavrda da ara cudi SedegiT,

tragediiT. me, rogorc deda

da advokati vgmob Zaladobas, magram

aseTi kategoriis danaSaulze

ase calmxrivad saubari dauSvebelia.

es mamakacsa da umravlesobas

araTanabar mdgomareobaSi agdebs,

faqtobrivad, aravin uyurebs, Tu

riT SeiZleba iyos marTali moZalade,

es brWyalebSi, rasakvirvelia.

mTavaria, rom arc mtkicebulebebs

uyureben, Tu ra iyo am yvelafris

winapiroba. realurad, es

iyo dagegmili danaSauli. mamam,

goCa bakuraZem, gamoZiebas safuZvliani

Cveneba ukve misca. am saqme-

Si yvelaze didi ubedureba is aris,

rom grigolis CvenebiT, garkveuli

periodis ganmavlobaSi, dea

goSxeTeliani mis mimarT piradi

cxovrebis saidumlo informaciebs

agrovebda, aseve masalebs mis

komerciul saqmianobaze. Tavisi

bankis erT-erT TanamSromelTan

erTad grigolis angariSebis gadamowmeba

xdeboda. yovel SemTxvevaSi,

es informacia aqvs Cems klients,

rac mesijiTac dasturdeba.

_ da ras ambobs, ra amoZraveb-

dao?

ledi tukvaZe:

`saxelmwifos mxridan

agresiis Semdeg

bakuraZem cixeSi

TviTmkvleloba scada~

`erTis dacvis

xarjze meoris

diskreditacia ar

unda xdebodes.

vin daicavs

mamakacebis

uflebebs am

qveyanaSi?~

_ waikiTxo meilebi, saqmiani

partniorebis raRac komerciul

saidumloebebze wvdoma gqondes,

es mZime Temaa. aseve misi telefoniT

gadaRebul miwer-mowerebs

ugzavnida megobrebs da eubneboda,

rom amasTan da amasTan kontaqti

aqvso. rogorc ki grigoli

daiZinebda, misi telefoni bolomde

aTvisebuli iyo (misive monayolidan).

ar vici, amis mizezi da mizani

ra iyo. am situaciaSi yvelaze mTavari

aqcenti is aris, rom Cven ukve

oficialurad telefonis daTvalierebas

moviTxovT. amoiRon yvela

is mniSvnelovani mesiji, Canaweri,

rac ki am telefonSia, radgan

SesaZlebelia, saqme exebodes piradi

cxovrebis sagulisxmo detalebs.

gamoZiebisTvis Cven ori mniSvnelovani

mesiji gvaqvs, romelic

grigol bakuraZem 3 ianvars, SemTxvevis

dRes miiRo. es aris dea goSxeTelianis

da erTi mamakacis miwer-mowera,

rodesac deam es mokle

teqsturi Setyobineba dausqrina

da grigol bakuraZes gadmougzavna

(grigolis Cvenebidan). swored

es gaxda 3 ianvris incidentis safuZveli.

grigols ra eqna, sad wasuliyo?

icoda, rom bavSvTan er-

Tad coli absoluturad sxvagan,

konkretul adgilze elodeboda

(esec imave dRis mesijebSi dasturdeba,

werda, rom bavSvTan er-

Tad iq viqnebi da moakiTxe, waiyvaneo).

aRniSnuli esemesis wakiTxvis

Semdeg ki grigol bakuraZe midis

im mamakacTan, manqanaSi isvams da

eubneba, _ wamodi, SevxvdeT dea

goSxeTelianis mamas da vuTxraT,

rom Cems janmrTelobis mdgomareobaze,

seqsualur cxovrebaze dacinva

(rac am mesijis Sinaarsi iyo)

am formiT ar unda xdebodes, ra

vqna, cols amaze policiaSi vuCivloo?

amitom qarTuli mentalitetis

gavleniT mamasTan mivida salaparakod.

swored iq iwyeba incidenti,

romlis audiomasalac arsebobs.

yvela Cveneba, romelic goSxeTelianebs

aqvT micemuli, absoluturad

gansxvavdeba maTi dazianebis

realuri xarisxisgan, aseve audioCanaweris

Sinaarsisgan.

_ iq ra moxda?

_ detalebze saubari ar minda,

dacvas avTenturi monacemebi moepoveba.

viRacam gadawyvita, rom am

saqmeze imuSaos, didi dafinanseba

aiRos da amisTvis problemuri

qeisebi sWirdeba. magram es ar aris

meqanizmi, romliTac ojaxur ZaladobasTan

dakavSirebiT Sss-s axalma

departamentma unda imuSaos.

swored am departamentis Seqmnas

moyva bakuraZis samagaliTod dasja.

amis ukan ki idgnen adamianebi,

romlebic cdilobdnen, rom igi

daesajaT, rogorc grigol bakuraZe

da ara rogorc erTi rigiTi

„moZalade mamakaci”.

ojaxi qveynis yvelaze didi institutia

da Tu realurad ojaxuri

Zaladobaa, aseTi sanqciebiT

ukuSedegebs miviRebT. es kaci sami

weli ijdeba Tu meti xani, miT

ufro Tu es agresia aqvs ojaxis

wevris, meore mxaris mimarT, siZulvili

da Zaladobrivi gamovlineba

kidev ufro gauRvivdeba, iq ki

ar daucxreba.

_ yofili meuRlisa da mamami-

sis mimarT realur Zaladobas ar

hqonda adgili, razedac meore

mxare saubrobs?

_ samives erTi da igive xarisxis

dazianebebi hqonda, mama-Svilsa

da grigols. aq tipuri Sexla-Semoxla

iyo, mama modis da gawev-gamowevaa.

10 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


_ amas ra reagireba moyva?

_ grigols sapatimro giravnoba

Seufardes. iqve daakaves, SemTxvevis

adgilidan ar gaqceula, wamebSi

moxda es yvelaferi. Tanac iq

arasrulwlovani bavSvi ar yofila,

amaze srulad pasuxismgebeli

var. Tumca gamoZieba edaveba, rom

es yvelaferi arasrulwlovnis

TandaswrebiT moxda.

grigol bakuraZe morCilad gareT

elodeboda, Tu ra moxdeboda.

daakaves, iqve Semakavebeli orderi

patrulma gamouwera, waiyvanes

da gamoZieba daiwyes. rogorc

aseTi tipis danaSaulebze xdeba

(msgavsi precedenti Zalian bevria,

dRes gancxadeba SemoaqvT, meuRleebs

uCivian, meore wuTSi an Cvenebas

ar aZleven, an kanoniT gaTvaliswinebul

SeRavaTebs iyeneben

da a.S.), xSirad arasapatimro RonisZiebebi

gamoiyeneba xolme. aqac

ase moxda.

mokled, pirvelma sasamarTlom

patimroba ar Seufarda. prokuraturis

saCivari ar dakmayofilda,

magram sagamoZiebo uwyebam gaasa-

Civra.

aRkveTis RonisZiebis ganxilvis

dros gamovida Tea wulukiani, sax-

gaakeTos da ara ZalmomreobiT

mimarTon qmars an cols, _ dawere

esa Tu is gancxadeba, mas ar Seurigde

da a. S. es gza srul katastrofamde

migviyvans.

ukve bevri qali sargeblobs am

realobiT da bevri mamakaci iZulebulia,

bolomde cixeSi rom ar

wavides, daTmos qoneba, mTeli cxovreba

da raRacebze daTanxmdes.

axla miTxariT, narkomanis daWeriT

problema mowesrigda? gamosavali

xom iqac marto metadonis

programa ki ara, sareabilitacio

centrebia da qveyana aseTi socialuri

momsaxurebiT savse unda iyos.

aseve unda iyos ojaxur frontzec

da ara dana-CanglebiT damdgari

prokurorebi wyvetdnen

yvelafers.

_ bolo sasamarTlom konkre-

tulad ra gadawyvetileba miiRo?

_ orTviani patimroba Seufarda.

amis Semdeg cixeSi myof bakuraZes

kidev erTi Semakavebeli orderi

gamouweres daudasturebeli

monacemis safuZvelze. mokled,

mosamarTleebs pirdapiri davaleba

aqvT micemuli, _ daiWireT!.. es

Zalian cudi precedentia da cudad

damTavrdeba, radgan saxelmwi-

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

da gamesaubron. mzad var, masalebi

vaCveno, Tu rogor xdeboda

Tveebis manZilze Cemi SantaJi piradi

cxovrebiT, Cemi janmrTelobis

mdgomareobiT. moisminon es audiofirebi,

esemesebi waikiTxon,

eqspertebi, maTi fsiqologebi Car-

Ton da saboloo gadawyvetileba

mere miiRono.

am qveyanaSi amis gakeTeba ase

rTulia? magram amaze ar modian.

_ gamosavali ra aris?

_ faqtobrivad, es ojaxi fsiqikur

aSlilobamde miiyvanes. amitom

mTeli es procesi mxolod

samarTlebriv CarCoSi unda gadavides.

am wnexisgan prokuraturac,

sasamarTloc unda ganTavisufldes.

viTom evrostandartebs asruleben

da stambulis konvenciac

beWebze dades. sanam maRalCinosnebi

msgavs gancxadebebs gaakeTeben,

im stambulis gzaze mimaval naxevarmilionian

emigracias am qveyanaSi

jer saTanado pirobebi Seuqmnan

da mere ifiqron konvenciebze.

erTis dacvis xarjze meoris

diskreditacia ar unda xdebodes.

vin daicavs mamakacebis uflebebs

am qveyanaSi?

mTavari bavSvis mdgomareobaa, amas

rom ver Seveguebi, saxelmwifom

amisTvis unda damiWiros? ar unda

mkiTxon mainc, Tu ra mWirs da ra

momividao? - meubneba Cemi dacvis

qveS myofi.

Tavis mxriv, dea goSxeTeliani,

romelic yofil meuRles masze ZaladobaSi

adanaSaulebs, gancxadebas

avrcelebs da sazogadoebasa

da xelisuflebas daxmarebas sTxovs.

rogorc dea goSxeTelianis gancxadebaSia

aRniSnuli, yofili meuRlis

mxare cdilobs SeuzRudos

sityvisa da gamoxatvis Tavisufleba,

ra mizniTac Sss-s saCivrebiT

mimarTaven. dea goSxeTelianis

gancxadebiT, yofili meuRlis mxare

Semakavebeli orderebis gacemasa

da misTvis sajaro gancxadebebis

gakeTebis akrZalvas iTxovs:

„minda, sazogadoeba da xelisufleba

saqmis kursSi Cavayeno, rom

bolo kvirebis ganmavlobaSi mikav-

Sirdebian Sinagan saqmeTa saministros

policiis ganyofilebebidan

da matyobineben, rom Cem mimarT

Cemi yofili meuRlis mxare sa-

Civrebs wers, TiTqos maT sajar-

misi naxvis SesaZlebloba. rogorc

gairkva, kanonmdeblobiT, aqvs mamas

ufleba, ase moiqces. iyo

Zalian bevri muqara, rogorc Cemi,

aseve Cemi ojaxis wevrebis mimarT.

sul mimeorebdnen, rom arian mdidrebi,

aqvT fuli da rogorc endomebaT,

ise iqneba kanonic...

aseve sul trabaxobdnen, rom

hyavdaT sxvadasxva Tanamdebobaze

megobrebi. me Cems yofil meuRles-

Tan ukve daSorebuli viyavi. maTi

mxridan muqarisa da daSinebis Semdeg

SemiTanxmdnen, rom Tu or

dRes moviTxovdi, bavSvs maCvenebdnen

xolme, Tu arada, wlebi marbeninebdnen

sasamarTloSi meurveobis

sakiTxze, wlebi gamawvalebdnen

da mec ar meqneboda amis arc

resursi da am wlebis manZilze

arc bavSvis naxvis SesaZlebloba.

iZulebuli gavxdi, amaze davTanxmebuliyavi,

radgan Cemi cxovrebis

TiToeuli wuTi da wami Cems

Svils ekuTvnis. imasac vgebulob,

rom am TemiT manipulirebasac

apireben. Tumca kidev vimeoreb: me

maqvs sapatrulo policiis oqmebi,

romlebic Sedgenilia sasamarTlomde,

sadac dafiqsirebulia,

`viRacam

udanaSaulobis

prezumpciis darRveviT

gadawyvita, rom

grigoli damnaSaved

gamoecxadebina~

alxo damceli, mokled, bevri piri,

visac ki ar ezareboda da moiTxova,

rom saswrafod gadaexedaT pirveli

instanciis gadawyvetilebisTvis,

_ es kaci moZaladea da dasajeTo.

saxalxo damcvelsac daaxloebiT

msgavsi mowodeba hqonda.

ori kviraa, patimari SimSilobs,

uwyebaTa pirveli pirebi masTan

Sesvlas da gasaubrebas iTxoven.

maxsovs, uCa nanuaSvilis araCveulebrivi

precedentebi, romelsac

arc erT patimarze ar daezara,

piradad mivida da Sexvda maT, situaciebSi

piradad bolomde gaerkvia.

amitom viTxovT dRevandeli

saxalxo damcvelis CarTulobas.

maT eqspertebTan davsxdeT, dacvam

Tavisi argumentebi warmoadginos,

radgan am SemTxvevaSi yvela

instituti procesSi cudad ereva.

ojaxis institutze saubari daviwye

da Cven bolos imdens gavakeTebT,

rom ojaxi aRar darCeba.

es instituti ki ar unda vangrioT,

unda vaSenoT da Tu es kaci

moZaladea, sami wliT cixeSi gamoketvis

mere amaze uaresi ar iqneba?

wlebis mere rom iqidan gamovardes

da uaresi danaSauli Caidinos,

mere sad midixarT? departamentebis

Seqmnasa da ase Zaladobrivad

gadawyvetilebebis miRebas,

ar sjobia, gamoyoT specialuri

fsiqologebi, gamoiyos resursi da

a. S.

religiuri damokidebulebis

adamianebTan eklesia iyos CarTuli,

Seiswavlon es yvelaferi, radgan

msgavsi problemebis dros marto

erTi mxare ar aris xolme yvelaferSi

damnaSave. saxelmwifom am

mimarTulebiT xom SeiZleba rame

fos mxridan wamosuli agresiis

gamo, am biWma sakuTar Tavs lamis

ganaCeni gamoutana, man cixeSi

TviTmkvleloba scada. rom ara

sasjelaRsrulebis departamentis

TanamSromlebi, maTi operatiuloba,

es mcdeloba Zalian cudi SedegiT

damTavrdeboda.

imdeni gaakeTes, rom grigolis

janmrTeloba realuri safrTxis

qveS dadga. aq ar vlaparakob fsiqologiur

problemebze, janmrTelobis

sxva problemebzea saubari.

gamokvleva daiwyes da daadgines,

rom mis mdgomareobaSi SimSiloba

yovlad dauSvebelia, Tu komaSi Cavarda...

xalxno, sad varT, am fonze mis

ra fsiqiatriulSi gadayvanazea

saubari? es romc gvWirdebodes, am

mimarTulebiT namdvilad ar wavalT.

mTavaria, SimSiloba Sewyvitos

da amisTvis Sexvedras moiTxovs.

erTi adamianis sicocxle da

janmrTeloba imad ar Rirs, rom

uwyebebis pirveli pirebi uSualod

Sexvdnen da daelaparakon?

Saqris glukoza maqsimalurze aqvs

aweuli, radgan ukve 11 dRea, Sim-

Silobs. 32 wlis biWis janmrTeloba

da sicocxle amis fasad ar

Rirs, rom ori wuTi gamoyon da

Sexvdnen?

grigoli mzad aris, mtkicebulebebi

gadasces da moyves, Tu

rogor moxda es yvelaferi.

_ amaze ras pasuxoben?

_ maTi warmomadgenlebi Sedian,

romlebsac grigoli eubneba, _

Tqven CemTvis brali ar dagidevT,

is adamianebi xarT, romlebmac me

moZaladed gamomacxadeso; amitom

movidnen pirveli pirebi, Semxvdnen

Tu gamokvleuli iqneba yvela

mtkicebuleba, sasamarTlos sruli

STabeWdileba Seeqmneba, Tu ra

moxda sinamdvileSi da rom es yvelaferi

provocirebuli, dadgmuli

danaSaulia. miuxedavad imisa,

rom bevri lanZRva-gineba miviRe

(Cemze ganxorcielebul zewolazec

gamoZieba dawyebulia), msurs

giTxraT, rom saqme Cveni gamarjvebiT

Tu dasruldeba, realurad, am

saqmes gamarjvebuli ar eyoleba;

es CemTvisac wagebuli saqme iqneba,

radgan yvelaze did Rirebulebas,

arasrulwlovani bavSvis interesebs

davazaralebT rogorc

dedis, aseve mamis mxare.

Zalian bevri aseTi saqme mqonia,

rodesac Serigebulan da dRes

bednierad cxovroben. gamoZiebas

saSualeba mivceT daadginos, sinamdvileSi

ra moxda, marto erTi

mxare damnaSave ar aris xolme. am

kacis ase daundoblad diskreditaciasac

nu movaxdenT.

Cven mtkicebulebebis mopovebis

procesSi varT. gamoZieba dasruldeba

da 12 marts pirveli

sasamarTlo sxdomaa.

am adamianebma aucileblad arasrulwlovani

bavSvis interesebze

unda ifiqron. ojaxis SenarCuneba

SesaZlebeli iqneba Tu ara, nebismier

SemTxvevaSi bavSvi jansaR

garemoSi unda gaizardos. mTelma

qveyanam gamofenil TeTreulze ar

unda isaubros. grigoli mzad aris,

rom bavSvs deda zrdides, Tu,

rasakvirvelia, es SeuZlia. magram

Svili sufTa, janmrTel da jansaR

garemoSi unda izrdebodes. grigoli

ambobs, bavSvi zemoT-qvemoT

varbenino, ase ar gamovao; CemTvis

od vayeneb Seuracxyofas da mizani

am yvelafris aris is, rom gamoices

Semakavebeli orderebi. aqvT

axali strategia, raTa Cemze statistikurad

bevri Semakavebeli

orderi dagrovdes. Semdeg surT

sasamarTloSi bavSvis meurveobis

sakiTxSi gamoiyenon es orderebi,

TiTqos, cudi deda var, ver vzrdi

bavSvs da TiTqos, fsiqologiurad

vZaladob Cems yofil

meuRlesa da misi mxaris warmomadgenlebze.

amis mtkicebuleba maTi

mxridan ki iqneba is, rom Turme

Cemze dawerilia bevri Semakavebeli

orderi. es yovelive aris Cemi,

rogorc saqarTvelos moqalaqis,

diskreditacia da konstituciiT

moniWebuli sityvisa da gamoxatvis

Tavisuflebis SezRudva, amiT

cdiloben gamaCumon da Tavad iyvnen

momgebian poziciaSi. es binZuri

qmedebebi Tavs magrZnobinebs daucvelad,

Tumca mjera da imedi

maqvs samarTliani sasamarTlosi

da im uwyebebis samarTlianobis,

visac es saqmeebi exeba.

aqve minda ganvmarto, Tu ratom

Sevida sasamarTloSi Cemi sarCeli

da Semdgom, noembris TveSi, sasamarTlos

gadawyvetileba, romli-

Tac me bavSvis naxvisTvis momeca

morigebis aqtiT kviraSi 2 dRe.

sasamarTlomde 4-jer myavs sapatrulo

policia gamoZaxebuli,

roca me bavSvs mimalavdnen, ar mayolebdnen,

matyuebdnen mis adgilsamyofels,

mizRudavdnen masTan

kontaqts. arsebobs Sesabamisi mtkicebulebebi

da oqmebi. iyo faqti,

rom bavSvi sabavSvo baRidanac

gaiyvanes da erT Tvemde sofelSi

hyavdaT. me SezRuduli mqonda

rom me Cemi Svili „momtaces” da

cdilobdnen, CemTvis daemalaT.

dRes Cemi Svili Cem gverdiTaa da

mas veravin damaSorebs.

minda, sworad gaigos sazogadoebam,

me Cemi Svilis naxvaze da

mis CemTan yofnaze ar miTqvams uari,

es iyo muqarisa da zewolis

Sedegad warmoTqmuli Tanxmoba,

rom me ori dRec makmayofilebda

misi naxvisTvis. muqarisa da zewolis

Sedegi 2018 wlis 3 ianvars sazogadoebam

ixila _ Cemi yofili

meuRle momivarda saxlSi, sastikad

gamisworda fizikurad arasrulwlovani

Svilis TandaswrebiT

da aseve sastikad scema Cemi ojaxis

wevric, mSobeli mama. marTalia,

dRes Cemi yofili meuRle patimrobaSia,

Tumca procesi dRemde

mimdinareobs da mjera samarTliani

sasamarTlosi.

ra gaxldaT Cemi ojaxis dangrevis

mizezi?! fizikuri Zaladoba,

daundoblad cema bavSvis TandaswrebiT,

aseve fexmZimobisas daudgeneli

wamlis daleva iZulebis

wesiT, meore Svilze fexmZimobis

dros nerviulobis fonze bavSvis

dakargva, gamudmebuli fsiqologiuri

zewola...

dRes ki me vdgavar am provokaciuli

gamowvevebis winaSe, radgan

yvela frontze mebrZvian misi

mxridan 6 advokati, romlebic yvela

xerxs mimarTaven, raTa me, dazaralebuli

_ moZaladed gamomiyvanon,

manamde ki, am brZolis periodSi,

gamaCumon, SemizRudon sityvisa

da gamoxatvis Tavisufleba”,

_ aRniSnulia dea goSxeTelianis

gancxadebaSi.

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

11


_ diax. saakaSvilis partia jer

Zalian axali warmonaqmni iyo, aravin

icoda, rogor moikrebda Zalebs.

faqtia, rom saakaSvilis personaluri

popularoba sakmaod ma-

Ralia ukrainaSi da poroSenkosTvis,

cxadia, saxifaTo iyo saakaSvili,

romelic garSemo ikrebda

xalxs da, ra Tqma unda, awyobda

misi Tavidan moSoreba. poroSenkos

Zalian dabali reitingi aqvs

da sxva gamowvevebis winaSecaa, sxva

seriozuli moTamaSeebic arian ukrainaSi,

magaliTad, iulia timoSenko,

romelic seriozuli opoziciaa

poroSenkosTvis, saakaSvils

ki Tavisi aqtivobiT SeeZlo kidev

ufro gaeZlierebina opozicia,

radgan misi amomrCeveli araa sxva

opoziciuri partiebis amomrCeve-

rezo SatakiSvili

597 94 42 50

„qronika+~ esaubreba parlamentis

wevrs „nacionaluri moZraobidan”,

qalbaton salome samadaS-

vils:

_ rac moimoqmeda poroSenkom

saqarTvelos mesame prezidentis

winaaRmdeg, yvelam vnaxeT, magram,

Tqveni azriT, misi es nabiji ra

procesebs xdis fardas?

_ is, rac xdeba ukrainaSi da

saqarTveloSi, saerTod, regionSi,

erTian WrilSi unda moviazroT. am

qveynebSi Camoyalibda oligarqiuli

sistema, sadac oligarqebi

floben politikur Zalauflebas,

oligarqiuli interesebi Serwymulia

saxelmwifo Zalauflebas-

Tan. am sistemas aucileblad unda

daupirispirdes xalxis Zala, xalxis

xma. oligarqebi yovelTvis mo-

Zebnian saerTo enas politikur da

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

miayenebs „qarTul ocnebas”, maT

Soris, sagareo asparezzec.

_ da ra, yofili premier-min-

istri merabiSvili rom cixeSi

hyavs gamomwyvdeuli, ra xdeba?

Tavidan yvelas egona, rom ivaniS-

vili ar Seexeboda dedaqalaqis

arCeul mers, yofil premiers,

radgan es dartymas miayenebda

maT, gamoiwvevda dasavleTis reaqcias

da es faqtori Semakavebeli

iqneboda misTvis, magram mox-

da is, rom mSvenivradac daiWira,

gamoketa cixeSi da arc dasavle-

Tis mZafri reaqcia mohyolia,

SeSfoTebiT dakmayofildnen.

_ dasavleTis berketebi ama Tu

im qveynis xelisuflebaze SezRudulia,

garda amisa, rodesac igive

ukrainaSi iulia timoSenko daapatimres,

maSin evropam radikalur

moldova, marTlac Camoyalibda

raRac aseT politikuri mmarTvelobis

formad, romelic seriozul

problemebs uqmnis am qveynebis

ganviTarebas, rogorc moklevadian,

ise grZelvadian perspeqtivaSi.

_ rodesac vambobT, rom ivaniSvils

ar awyobs saakaSvili cix-

eSi, es efuZneba ivaniSvilis im Si-

Sebs, romelic mas aqvs rom safr-

Txe Seeqmneba mis Zalauflebas,

magram Tqven cota gadaWarbebu-

lad ar geCvenebaT misi es SiSebi?

rogor fiqrobT, saakaSvilis

saqa

qarTveloSi dapatimrebis Sem-

TxvevaSi agordeboda ki iseTi

saprotesto talRa, romelic safrTxes

Seuqmnida mis Zalaufle-

bas?

_ ase saubari rTulia, magram

`qarTuli ocneba~ _

es aris Senelebuli

moqmedebis proeqti,

rom es qveyana

sabolood daubrundes

ruseTis orbitas~

bizneselitebTan, magram Znelia,

ver iyidian TiToeul moqalaqes

da es moqalaqeebi, adre Tu gvian,

ajanydebian da Seasusteben oligarqebis

xelisuflebas. swored

amitom arian oligarqebis, maT

Soris, poroSenkos mTavari samizne

is politikosebi, romelTac

aqvT unari, mimarTon xalxs da axerxeben

xalxis masebis mobilizebas.

saakaSvili ukrainaSi iyo da

aris aseTi moTamaSe.

_ saqarTvelodanac swored

magitomaa gandevnili, rom mas

SeeZlo xalxis quCaSi gamoyvana.

12

li. magaliTad, saakaSvilis amomrCeveli

araa timoSenkos amomrCeveli

da saakaSvili, realurad,

damatebiTi xmebis momtani iyo opoziciisTvis.

swored amitom, poroSenko

Seecada, ZirSive CaexSo es

politikuri moZraoba da saakaSvili

ganedevna, erTi mxriv, qveynidan

da meore mxriv, politikuri

velidan.

_ poloneTSi gandevnamde mas

sxva gegmebi hqonda saakaSvilis

mimarT, aRZra saqme, surda misi

dapatimreba, cixeSi gamomwyvdeva,

rac ver moaxerxa da rac bolos

moimoqmeda, misi mxridan xom ar

iyo erTgvari ukandaxeva _ said-

anac Sevida ukrainaSi, iq gauSva.

_ me mgoni, poroSenkos, iseve

rogorc ivaniSvils, Zalian kargad

esmis, rom saakaSvilis cixeSi gamomwyvdeva

damazianebeli iqneba

maTTvis, rogorc sagareo, ise sa-

Sinao frontze da ar sWirdebaT

saakaSvili cixeSi da maT ufro

awyobT gadawyvetileba, romelic

gandevnis, aiZulebs saakaSvils, iyos

devnilobaSi. amgvarad, naklebad

mwvave iqneba maTTvis es problema.

vfiqrob, rom saqarTvelosa

da ukrainis xelisuflebebi garigdnen,

arc erT maTgans ar undoda,

saakaSvili maT cixeSi yofiliyo.

ar awyobdaT es politikurad

da poloneTSi misi gandevnis gadawyvetileba

orivesTvis misaRebi

iyo.

_ im dRes, rodesac is polo-

neTSi gandevnes, saqarTveloSi

vrceldeboda informacia, rom

iyo misi aq gadmocemis mcdelo-

ba, rasac mohyva aseve daudastu-

rebeli informaciis gavrceleba,

rom ivaniSvilma Tqva uari ri mis

miRebaze da Semdeg gauSves polo-

neTSi. am informaciiT, ivaniS-

vili, erTgvarad, pozitiuradac

ki Cans, ar emeteba saakaSvili cix-

isTvis.

_ biZina ivaniSvils mixeil saakaSvilis

dapatimreba ar unda sakuTari

interesebidan gamomdinare.

yofili prezidentis cixeSi

Casma Zalian seriozul dartymas

zomebs mimarTa da ukrainasTan SeaCera

asocirebis xelSekrulebaze

molaparakebebi. es iyo, faqtobrivad,

sanqcia, ramac Seaferxa ukrainis

integracia evropaSi, rasac

Semdeg mohyva ianukoviCis cnobili

gadawyvetilebebi da, realurad,

maidani. am SemTxvevis Semdeg, evropul

wreebSi azri gaiyo imis

Sesaxeb, ramdenad swori iyo reagirebis

is forma. bevrs miaCnda,

rom evrokavSirs timoSenkos gamo

ar unda Seewyvita molaparakebebi

ukrainasTan da maSin SeiZleboda

ufro rbilad wasuliyo ukrainis

ukanaskneli wlebis istoria.

_ magis gamoZaxilic xom ar

aris is, rom iq Tu mag sanqciebs

mimarTes timoSenkos SemTxvevaSi,

aq ugulavas, merabiSvilis, axalaias,

sxva politpatimrebis arsebobis

miuxedavad Cven vizaliber-

alizaciac ki mogvces?

_ diax, garkveulwilad. evropas

kargad esmis, rom is ar aris

erTaderTi moTamaSe am regionSi

da rogorc ki aq poziciebs Tmobs,

amiT momentalurad sargeblobs

sxva geopolitikuri moTamaSe _

ruseTi da imwamsve iZlierebs

poziciebs. dasavleTSi, garkveulwilad,

midgoma Camoyalibda, rom

pozitiuri TanamSromlobis gziT

SeiZleba, ufro mets miaRwio,

ufro meti zewolis berketi gqondes,

vidre sxva gziT. merabiSvilis

saqmeze ukve arsebobs strasburgis

gadawyvetileba da es sakiTxi

ukve Sevida diplomatiuri

molaparakebebis dRis wesrigSi. is,

rom arsebobs strasburgis gadawyvetileba

am saqmeze, TavisTavad,

ukve es faqtia zewola.

_ ra Sansi, perspeqtiva rCeba

brZolis velidan gaZevebul

saakaSvils? Cven vnaxeT, rodesac

mas saqarTvelodan wasvla mouwia,

amiT mxolod misi partia dazar-

alda, axla ramdenad moaxerxebs

is ukrainis procesebSi aqtiurad

monawileobas iq yofnis gareSe?

gasagebia, Tanamedrove teqnol-

ogiuri saSualebebi garkveuli

doziT iZleva procesebSi CarT-

vis saSualebas, magram...

_ diax, Tanamedrove teqnologiebi

iZleva amis saSualebas, magram

cxadia, sxva aris, rodesac liders

aqvs SesaZlebloba, uSualod

iurTierTos xalxTan. poroSenkos

am gadawyvetilebas gaRizianeba

mohyva ukrainul sazogadoebaSi

da es gadawyvetileba rom namdvilad

ar waadga mis imijs dasavleT-

Si, yvelam dainaxa. saakaSvili, rogorc

Tavad ambobs, apirebs distanciurad

gaagrZelos saqmianoba.

mas, ra Tqma unda, axla meti Sesa-

Zlebloba aqvs imoZraos dasavleTSi,

daexmaros regions, rom

dasavleTma adekvaturi politika

SeimuSaos am qveynebTan mimarTebiT.

sagareo frontze mas axla

ufro metis gakeTeba SeuZlia, vidre

SeeZlo maSin, rodesac ukrainaSi,

faqtobrivad, mudmivi devnis

reJimSi iyo xelebSeboWili.

darwmunebuli var, is moZebnis sakuTari

SesaZleblobebis imgvarad

gamoyenebis gzas, romelic saukeTeso

iqneba mis mier dasaxuli

miznebisTvis, rac aris am region-

Si demokratiuli sistemebis ga-

Zliereba, oligarqiul mmarTvelobasTan

dapirispireba. oligarqiuli

mmarTveloba am qveynebSi,

rogoricaa saqarTvelo, ukraina,

saakaSvili rCeba Zalian popularul

politikur liderad am qveyanaSi,

yovel SemTxvevaSi, is amomrCevelSi

Zalian didi mxardaWeriT

sargeblobs da Tu is cixeSi

aRmoCndeboda, es mis mxardamWerebs

ufro mZafri protestisken

ubiZgebda. ra masStabis iqneboda

es protesti, axla rTuli gansasjelia,

magram faqtia, rom politikur

cxovrebaSi ukvalod ar

Caivlida.

_ oligarqebi rogorc ukrain-

aSi, ise aq, garkveulwilad xom ar

sargebloben imiTac, rom axla

aSS-s ar scalia am qveynebisTvis?

dakavebuli arian im mZafri SidaproblemebiT,

rac mohyva ruse-

Tis Carevas amerikis arCevnebSi.

qveynis SigniT aqvT bevri ram

gasarkvevi da ar scaliaT CvenT-

vis. faqtia, rom wina wlebisgan

gansxvavebiT, bolo periodSi, aSS

aqtiurad aRar ereva arc saqar-

Tvelos da arc ukrainis ambebSi.

_ ara, amerika rCeba Zalian mniSvnelovan

strategiul mokavSired

orive qveynisTvis. Cven vxedav, rom

am qveynebis samxedro SeiaraReba-

Si, aRWurvaSi, daxmarebaSi amerika

Zalian mniSvnelovan rols TamaSobs,

kongresma didi Tanxebi gamoyo

am qveynebis dasaxmareblad da

12 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


arsebobs TanamSromlobis Zalian

seriozuli formatebi. Tumca

vfiqrob, rom is procesebi, rac

axla midis amerikis SeerTebul

StatebSi, saboloo jamSi, gamoaCens

da cxads gaxdis, rom ideologiuri

dapirispireba dasavleTsa

da ruseTs Soris arsad wasula

da grZeldeba. SesaZloa, aman

garkveuli cvlilebebic gamoiwvios

saqarTvelosTan da ukrainasTan

mimarTebiT. vnaxoT, rogor

dasruldeba es procesi, magram,

yovel SemTxvevaSi imas, rasac Cven

dRes vuyurebT amerikaSi, gamofxizlebis

procesad SeiZleba Cai-

Tvalos, ruseTTan mimarTebiT.

_ anu isini, realurad, axla

acnobiereben ruseTis namdvil

saxes da imas, rac SeuZlia rus-

eTs?

_ 11 seqtembris cnobili teroristuli

Tavdasxmis Semdeg, Zalian

didxans, amerikis safrTxeebis

Sefasebis sistemaSi terorizmi da,

Sesabamisad, sxva regionebi gaxda

prioriteti amerikisTvis, es iyo

maTTvis mTavari gamowveva da ruseTma

am nusxaSi qvemoT Camoinacvla.

ruseTi ukve aRar iyo dapirispirebuli

dasavleTTan, yovel

SemTxvevaSi, deklarirebulad, arc

aranairi ideologiuri baza ar gaaCnda

im etapisTvis da aravin moiazrebda,

rom Sedioda, an hqonda

potenciali, an interesi, rom Sesuliyo

seriozul ideologiur

grZelvadian dapirispirebaSi dasavleTTan,

amerikasTan. aRmoCnda,

rom es molodini mcdari iyo. realurad,

ideologiuri dapirispireba

ruseTsa da dasavleTs Soris

aqaa da viTardeba swored

Cvens qveyanaSi, ukrainaSi, region-

Si. regionSi ruseTis mTavari amocanaa

daamtkicos, rom dasavluri,

demokratiuli, liberaluri sistemebi

ar aris funqcionirebadi,

rom ar arsebobs civilizaciis is

modeli, romelsac SeuZlia iarsebobs

yofil sabWoTa sivrceSi. am

ideologiur dapirispirebaSi ruseTi

demokratias moiazrebs sisusted

da, amave dros, swored

demokratiuli sistemis gamoyenebiT

cdilobs igi manipulirebas

sxva qveynebSi. es moxda amerikaSi,

es xdeba sxva qveynebSic, es

moxda saqarTveloSic. ruseTi demokratias

iyenebs demokratiis winaaRdeg.

es kargad gamoaSkaravda

amerikis arCevnebzec. vfiqrob,

aqedan unda daiwyos raRac gamojanmrTelebis

procesi im TvalsazrisiT,

rom rodesac dainaxav

problemas da daignozi gaqvs, iqidan

iwyeba mkurnalobis procesic.

_ anu seqtembris teraqtisas,

rodesac aSS-m realurad gaiazra

terorizmis safrTxe, im re-

aluri gaazrebisas ukan morCa

sxva safrTxe, kerZod, ruseTis da

ukve axla, kiberTavdasxmis Sem-

deg, gaacnobieres, rasTan da

visTan aqvT saqme?

_ diax, isini dganan Tanamedrove

gamowvevebis winaSe, romelsac

maT ruseTi uqmnis.

_ da dRes, rodesac isini amx-

ela gamowvevis winaSe dganan, da

gasarkvevi aqvT, ramdenad iyo

Careuli ruseTi maT arCevnebSi

da TviTon am procesSi maTi

dRevandeli prezidenti trampi,

ar scaliaT saimisod, rom mixe-

don ukrainas, saqarTvelos, ri-

Tac sargebloben ivaniSvilic,

poroSenkoc.

_ ara, me ase ar vityodi, imitom

rom es ideologiuri dapirispireba,

romelic gamoaSkaravda

ruseTsa da amerikas Soris, Cvenc

gvexeba, imitom rom Seexeba swored

demokratias da demokratiuli

sistemis arsebobas am regionSi.

amitom me vfiqrob da darwmunebuli

var, rom am mimdinare gamowvevebis

fonze, Cvens qveynebSi

demokratiisa da demokratiuli

mmarTvelobis xelSewyoba amerikis

prioritetad darCeba. minda, kidev

erTxel vTqva: me ver vxedav, rom

dRes am regionSi amerikis interesebi

Sesustebulia. amerika imitom

aris globaluri moTamaSe da

zesaxelmwifo, rom aqvs strategiuli

interesebi, romelic ar

qreba.

_ geTanxmebiT, me imas ar vambob,

rom amerikis myarma insti-

tutebma xeli aiRes saqarTvelos

mxardaWeraze, an TanamSromlobis

dawyebuli formatebi gzaSi miatoves,

laparakia uSualod prez-

identis administraciaze. rog-

orc wina prezidentebi ereodnen

aqtiurad, amas ver vxedavT dRes.

_ aSS-s yvela prezidents Tavisi

prioritetebi, Tavisi dRis wesrigi

aqvs. Tu imas vambobT, rom

rogorc iyo buSebis mmarTvelobisas

msoflioSi demokratiis mxardaWera

prioriteti, dRes ase

marTlac araa trampis adminis-

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`biZina ivaniSvils

mixeil saakaSvilis

dapatimreba ar unda

sakuTari

interesebidan

gamomdinare.

yofili prezidentis

cixeSi Casma Zalian

seriozul dartymas

miayenebs `qarTul

ocnebas~, maT Soris,

sagareo asparezzec~

traciis pirobebSi da amaSi, garkveulwilad,

dageTanxmebiT. amerikeli

amomrCevlis dakveTa iyo

Sidaproblemebis mogvareba, maT

Soris, ekonomikuri problemebis

gadaWra. trampi movida swored im

dapirebebiT, rom saxelmwifo politikas

moargebs Cveulebrivi adamianis

saWiroebebs. amitom mis-

Tvis prioriteti ekonomikaa da sagareo

politikasac ufro pragmatulad,

iqidan gamomdinare udgeba,

ra Sedis amerikis ekonomikur

interesebSi.

_ rodesac Cven vsaubrobT am

xelisuflebis mavneblobaze, aris

is sakiTxebi, problemebi, romel-

sac yoveldRiurad veCexebiT ma-

Ti gamoisobiT, magram gacilebiT

didia is ubedureba, rac moxda

maTi xelisuflebaSi yofnisas, sa-

qarTvelo gaqra msoflio rukidan,

rogorc saerTaSoriso moTamaSe.

dartyma miadga qveynis sa-

gareo kurss, bundovani gaxda sa-

gareo veqtori, araferi keTdeba

natoSi integraciis Tvalsazri-

siT. vizaliberalizaciac ufro

isev evropis SemoCeCebulia, vi-

dre amaTi Zalisxmevis Sedegi,

rom dasavleTs mTlad ruseTisT-

vis ar daeTmo regioni. rogor

fiqrobT, ase gagrZelebis SemTxvevaSi,

Semdegi gaCereba ra iqne-

ba?

_ sagareo frontze veraferi

moxdeba iseTi, rac gamijnulia

qveyanaSi mimdinare procesebisgan.

dRevandeli xelisuflebis gatarebuli

politikis Sedegad saqar-

Tvelo araTu win ver midis, ukve

problemebi eqmneba im sikeTeebsac,

rac miviReT. samwuxarod, vxedavT,

rom kriminaluri viTarebis gamo

da imis gamo, rom saqarTvelo

kriminalur eqsports eweva sazRvargareT,

ukve SeiZleba evropaSi

uvizo reJimis gauqmebaze daiwyos

saubari. is, risTvisac aTi da meti

weli viomeT, ukve safrTxis qveS

daayena am xelisuflebis mier gatarebulma

politikam. imitom rom

esaa xelisufleba, romelic dazavebulia

kriminalTan, ar qmnis im

sistemas, romelic Seakavebs kriminalis

eqsports evropaSi. problemebia

ekonomikaSi, gvaqvs Tavisufali

vaWrobis xelSekruleba

evropasTan, wesiT, qveyanaSi unda

iqmnebodes samuSao adgilebi, vi-

Tardebodes ekonomika, magram aranairi

Sedegi ar aris, saqarTvelo

ekonomikuradac ver viTardeba, da

axla ukve gamoqveynda amerikis

dazvervis samsaxuris angariSi, sadac

miTiTebulia, rom dRevandeli

xelisuflebis mizani aris opoziciis

Seviwroeba da saxelmwifo

zedamxedvelobis institutebis

CamoSla qveyanaSi. anu, faqtobrivad,

mimdinareobs mizanmimarTuli

procesi, romelic angrevs saxelmwifos,

angrevs Cvens ekonomikur,

politikur, socialur struqturebs

da TavisTavad am qveyanas ukve

aRar eqneba potenciali imisTvis,

rom sadme imoZraos, evrokav-

SirSi iqneba Tu natoSi. amis paralelurad,

Zalian nelTbilad, diax,

isev saubroben imaze, rom diax,

Cven gvinda nato, Cven gvinda evrokavSiri.

_ mase cariel Tqmas win ra

udgas?

_ diax, Tqmas win ra udgas da

amis garda, am qveyanaSi umravlesobas

unda evrokavSirsa da nato-

Si gawevrianeba da ra Tqma unda,

nebismieri adamiani, vinc Riad ityvis,

rom am mizans upirispirdeba,

ganwirulia politikuri kraxisTvis.

Cven vxedavT, rom igive ruseT-

Si Cveni politikosebis yvela viziti,

madloba RmerTs, jerjerobiT,

qarTveli xalxisgan isjeba.

qarTveli xalxi aris brZeni da

icis mteri da moyvare.

_ erTi mxriv, mag survilTan

ar Sedian winaaRmdegobaSi, Tan

aranair Zalisxmevas ar iTxovs

Tqvan, rom undaT nato, evrokav-

Siri da rac mTavaria, swored ama-

Sia maTi mTavari mavneblobac, maT

gadasarevad ician, rom rodesac

adamianebs amianebs raRac mravali wlis

manZilze esmiT da ar xdeba, es

iwvevs imedgacruebas da miraJ-

uls xdis natosa da evrokavSirs.

esec xom araa swored maTi amoca-

na, miraJad aqcion nato?

_ ki, ra Tqma unda, es angrevs

rwmenas da zustad magitom „qarTul

ocnebas” aranairad ar miviCnev

prodasavlur politikur Zalad.

„qarTuli ocneba” _ es aris

Zalian Senelebuli moqmedebis da

efeqtis proeqti, rom es qveyana

sabolood daubrundes ruseTis

orbitas. me ar miviCnev „qarTul

ocnebas” realurad im miznebisa da

amocanebis gamtarebel politikur

Zalad, romelic maT aqvT deklarirebuli.

maT arc hqondaT

sxva gamosavali, maT unda moeweraT

xeli asocirebis xelSekrulebaze,

imitom rom es maT momzadebuli

miiRes memkvidreobiT, maT

ar hqondaT sxva Sansi, rom ar gaeformebinaT

is, rac daxvdaT, rac

miiRes memkvidreobiT. axla 6 weli

gavida da vxedavT, rom araferi axali

ar iqmneba da rac daxvdaT,

nel-nela mimdinareobis imis Camo-

Sla. rodesac premier-ministri

davosSi acxadebs, rom demokratia

aris qveynis Tavdacvis mTavari

sistema da swored demokratia uzrunvelyofs

qveynis natoSi integracias,

albaT, unda esmodes, rom

paralelur reJimSi qveyanaSi

damoukidebeli mediis devna, prodasavluri

opoziciis devna, saxelmwifo

zedamxedvelobis institutebis

CamoSla, politpatimrebisa

da politdevnilebis arseboba

ar uwyobs xels demokratiis

ganmtkicebas.

_ kriminalis eqsporti axse-

neT, am procesSi cxadia, Tavisi

wili pasuxismgebloba ekisreba

xelisuflebas, imitom rom qveya-

naSi araa normaluri cxovrebis,

muSaobis pirobebi da xalxi maso-

brivad garbis, magram Tu gaviTvaliswinebT

swored krimina-

lis eqsportis masStabs, Cndeba

sxva eWvic, xom ar gvaqvs saqme

raRac sxva fenomenTan? rodesac

ase erTbaSad Tavi Seircxvines ge-

rmaniaSi, SveicariaSi, ager ital-

iaSi axal saketebs igoneben da

„antijorjianos” arqmeven, raRac

ufro did procesTan xom ar gvaqvs

saqme, vidre ubralod am xelisuflebis

mavnebluri poli-

tikis rigiT SedegTan?

_ kriminaluri qselebi iqmneba

iq, sadac amis SesaZleblobaa. rogorc

Cans, am qselebs CvenTan advilad

qmnian da, albaT, uvizo mimosvlis

erT-erTi Sedegi isic

aris, rom gaadvilda am xalxis

gadaadgileba da es problema Zalian

male gamovlinda. rac Seexeba

mizezebs, isev xelisuflebis politikas

davadanaSauleb, imitom

rom es aris xelisufleba, romelmac

masobrivi amnistia gamoacxada,

romelic dResac eyrdnoba ar-

Cevnebis dros kriminalur dajgufebebs

da Zalian aqtiurad iyenebs

maT sakuTari politikuri Zalauflebis

SenarCunebisTvis. es aris

xelisufleba, romlis Zalian ma-

Rali eSelonis warmomadgenlebi

SemCneuli arian kriminalur samyarosTan

kavSirSi da cnobilia

maTi kavSirebis Sesaxeb organizebul

TanaSaulTan. ase rom, rodesac

aseTi Semadgenlobis xelisufleba

gyavs saTaveSi, ra Tqma unda,

kriminali gaZlierdeba da es

aris xelisuflebis mier gatarebuli

politikis Sedegi. arsebobs

cirkularuli migraciis proeqti,

romelSic saqarTvelo Tu miiRebs

monawileobas, es SesaZlebels gaxdis,

rom Cvenma moqalaqeebma legalurad

moipovon evropaSi moklevadiani

samuSao ufleba. Tu

saqarTvelo CaerTveba am proces-

Si, garkveuli xalxisTvis garkveuli

pirobebiT iarsebebs evropaSi

muSaobis legaluri ufleba, garkveuli

tipis samuSaoebze. vfiqrob,

rom es asaTvisebeli SesaZleblobaa,

rac SeiZleba meti adamiani,

visac aqvs amis survili da SesaZleboba,

legalurad wavides da

imuSaos. Tumca, ra Tqma unda, mniSvnelovania,

rom aq Seiqmnas samuSao

adgilebi da Cveni moqalaqeebi

aq cxovrobdnen.

13


mixeil basilaZe

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

gagrZeleba. dasawyisi

ix. „qronika+“ #3;4.

saqarTvelos gasabWoebisTvis

mzadeba bolSevikurma ruseTma, jer

kidev, 1920 wlis maisSi daiwyo. ruse-

Tis komunisturi partiis kavkasiis

biuros xelmZRvaneli, sergo orjonikiZe,

moskovisgan daJinebiT iTxovda

saqarTvelos winaaRmdeg samxedro

operaciis Catarebis nebarTvas,

magram saerTaSoriso mdgomareobis

gaTvaliswinebiT, ruseTi am

nabijisgan Tavs ikavebda.

1921 wlis ianvris miwuruls saerTaSoriso

viTareba ruseTis sasargeblod

Seicvala. bolSevikebma,

faqtobrivad, daasrules did britaneTTan

molaparakeba, romelsac

or qveyanas Soris savaWro-ekonomikur

sferoSi mWidro urTierTobis

damyareba unda mohyoloda. am TanamSromlobis

sanacvlod, ruseTi

centralur aziaSi didi britaneTis

interesebs upirobod cnobda. Tavis

mxriv, londoni aRiarebda, rom kavkasia

ruseTis Sida politikis saqmes

warmoadgenda. ruseTma farul

SeTanxmebas TurqeTTanac miaRwia.

aTaTurqis mTavroba saqarTvelos

istoriul kuTxes _ tao-klarjeTs

iTxovda. 1921 wlis ianvarSi sabolood

gairkva, rom Tu TurqeTi ardaganis,

arTvinisa da olTisis olqebs

miiRebda, igi saqarTvelos Zalismieri

gasabWoebis winaaRmdegi ar iqneboda.

28 ianvars saqarTvelos gasabWoebis

sakiTxi sabolood gadawyda. amis

Taobaze stalinma orjonikiZes Sesabamisi

depeSis saSualebiT acnoba:

„cekam miiRo gadawyvetileba gawios

mosamzadebeli muSaoba im varaudiT,

rom SesaZloa saWiro Seiqmnes samxedro

Careva da saqarTvelos okupacia.

gadawyda agreTve SekiTxva gaugzavnon

kavkasiis fronts Cveni samxedro

Zalebis mdgomareobaze, imaze

Tu ra Zalebi dagvWirdeba kidev,

rom ueWvelad davamarcxoT saqar-

Tvelo, Torem trocki irwmuneba,

rom Tqvens frontze Cven erTob

susti varTo. Cems saxelze gamoagzavne

cnoba, SegviZlia Tu ara viqonioT

sruli gamarjvebis imedi Zal-

Ta arsebuli raodenobiT. me da

iliCi veliT Sengan zust, gauzviadebel

cnobebs”.

saqarTvelos okupacia XI wiTeli

armiis Zalebis saSualebiT daigegma,

romlis SemadgenlobaSi, daaxloebiT,

30 aTasi qveiTi jariskaci

da 4 aTasamde cxenosani iricxeboda.

es armia, rusebis garda, sxva nacionalur

nawilebsac aerTianebda.

aq imyofeboda Crdilo kavkasielebisgan

Sedgenili SariaTis kolona;

baqos muslimTa polki; CerqezTa

wiTel partizanTa polki; yazax-Sam-

Sadinis somxuri polki; Cinel moxaliseTa

batalioni.

sergo orjonikiZis iniciativiT,

XI armiaSi qarTuli polkic Camoyalibda,

romelsac giorgi baramiZe xelmZRvanelobda.

polkis komisari

tarasi mgalobliSvili iyo. es nawili

700 kacs iTvlida, aqedan 80%

erovnebiT qarTveli iyo. sayurad-

Reboa, rom qarTulma polkma samxedro

fici baqoSi 1920 wlis 26 maiss,

anu saqarTvelos damoukideblobis

dRes miiRo. ficis teqsti

Semdegi iyo: „Cven pirobas vaZlevT

amierkavkasiis proletariats, mker-

14

diT davicvaT amierkavkasiis mSromelTa

ganTavisuflebis saqme. mivdivarT

ra mxardamxar saxelovani ruseTis

wiTel armiasTan erTad, Cven

davamsxvrevT da gavanadgurebT mSvidobiani

Sromis damonebisa da

Cagvris borkilebs. Cven daSnakebs,

menSevikebsa da mTel burJuaziul

xrovas xelidan gamovtacebT da gavaTavisuflebT

Cvens Zmebs – amierkavkasiis

muSebsa da glexebs.

gaumarjos sabWoTa saqarTvelos da

somxeTs! gaumarjos komunizms!”

qarTulma wiTelma polkma sabrZolo

naTloba 1920 wlis ivlisSi

miiRo. komunistebma es nawili SemaxaSi

azerbaijanelTa antisabWoTa

ajanyebis Casaqrobad gamoiyenes.

1920 wlis meore naxevarSi da 1921

wlis damdegs qarTuli kompartiis

9 aTasi wevridan mniSvnelovani nawili

saqarTvelos farglebs gareT

cxovrobda. respublikis winaaRmdeg

warmoebuli ZirgamomTxreli saqmianobis

gamo saqarTvelos mTavrobam

isini qveynidan gaaZeva. maTma Ziri-

Tadma nawilma sabWoTa azerbaijanis

dedaqalaq baqos Seafara Tavi. swored

es jgufi amzadebda saqarTvelos

winaaRmdeg samxedro intervencias.

am jgufSi Sediodnen l. dumbaZe, g.

sturua, s. mamulia, m. kaxiani, v. ZnelaZe,

e. kvantaliani, v. baxtaZe, n. kiknaZe.

saqarTveloze Tavdasxmamde wi-

Telarmielebs Sesabamisi ideologiuri

damuSaveba utardebodaT. amis

dasturia 1921 wlis Tebervlis

dasawyisSi XI armiis gazeTSi gamoqveynebuli

statia, saTauriT „ajanyebis

win”. am statiaSi ganmartebulia,

Tu ratom iyo saWiro saqarTvelos

winaaRmdeg samxedro operaciis

Catareba: „saqarTveloSi SeWris

sababi SeiZleba gaxdes: 1. mSromel-

Ta masebSi saqarTvelos komunisturi

partiis avtoritetisa da gavlenis

zrda; 2. qveyanaSi Sida krizisis

gamwvaveba; 3. menSevikuri mTavrobis

sijiute urTierTobis mSvidobiani

gziT mogvarebasTan dakav-

SirebiT; 4. saqarTvelos muSaTa da

glexTa masebis mzadyofna burJuaziul-menSevikuri,

antisaxalxo

diqtaturis dasamxobad”.

1921 wlis 11 Tebervals, bolSevikuri

agresiis dawyebisas, lores

raionSi, daaxloebiT, 8-aTasiani qar-

Tuli SenaerTi idga. sasazRvro

sofel voroncovkas misadgomebs 3

aTasi jariskaci amagrebda, Sagalisadaxlos

ubans ki 5-aTaskaciani dajgufeba

icavda. aq iyo me-2 saarmio

brigadis sami polki, erTi saartilerio

polki, kavaleriis ori eskadroni

da saxalxo gvardiis ramdenime

nawili.

samxedro agresia lores raionSi

1921 wlis

16 Tebervals ruseTi saqarTvelos

winaaRmdeg pirdapir samxedro

agresiaze gadmovida. Setevis nebar-

Tva kavbiurom moskovidan, jer

kidev, 14 Tebervals miiRo. saidumlo

Setyobinebas xels Tavad lenini

awerda: „ceka Tanaxmaa, neba darTos

me-11 armias aqtiurad dauWiros mxari

saqarTveloSi momxdar ajanyebas

da daikavos Tbilisi, Tu daicavs

saerTaSoriso normebs da im pirobas,

rom me-11 armiis revoluciuri

samxedro sabWos yvela wevri yvela

monacemis seriozuli ganxilvis Semdeg

warmatebas aRgviTqvams. gafrTxilebT,

rom transportis uqonlobis

gamo upurod vsxedvarT da verc

erT vagons ver mogcemT. iZulebulebi

varT, kavkasiidan marto puri

da navTi vzidoT. moviTxovT, dauyovnebliv

gvipasuxoT pirdapiri

mavTuliT, pasuxs xeli moaweros me-

11 armiis revoluciuri sabWos yvela

wevrma”.

am Setyobinebidan meore dRes, 15

Tebervals, orjonikiZem kremlidan

kidev erTi saidumlo depeSa miiRo,

romelic ganmartavda Tu ra sababiT

unda emoqmeda me-11 armias saqarTvelos

winaaRmdeg: „cekas miaCnia, rom

me-11 armiis revoluciuri samxedro

sabWos operaciebi neitraluri zonis

ajanyebulTa dacvaa TeTrgvardielTa

mxriv mosalodneli ganadgurebisagan.

angariSi gauwieT Tqveni

operaciis am politikur xasiaTs

yvela Tqvens sajaro gamosvlaSi. ra

Tqma unda, Cven me-11 armiis revoluciuri

samxedro sabWosagan moveliT

energiul da swraf moqmedebas, romelic

imasac ki ar moerideba, rom

Tbilisi aiRos, Tu es saWiro gaxdeba

samxedro mosazrebebiT...”

me-11 armiam saqarTvelos sazRvari

ramdenime adgilas gadakveTa. ZiriTadi

Semtevi diviziebi aRstafa-

Si iyo Tavmoyrili. aqedan Tbilisze

umoklesi gza gadioda. bolSevikeb-

wiTeli laqa

saqarTvelos

istoriaSi

imitirebuli saxalxo ajanyebiT daiwyo,

romelsac profesionali revolucioneri,

axalcixis mkvidri

ioseb laziani xelmZRvanelobda. laziani

baqos komunis aqtiuri monawile

iyo da orjonikiZes piradad icnobda.

1920 wlis noemberSi, somxe-

Tis gasabWoebis Semdeg, igi somxeTis

wiTeli armiis politganyofilebis

ufrosis moadgiled dainiSna da

loreSi ajanyebis momzadeba daevala.

lazianis mTavar amocanas Sagalis

strategiuli xidis dakaveba

warmoadgenda, romlis saSualebi-

Tac wiTeli armiis nawilebi daubrkoleblad

Semovidodnen saqar-

Tvelos teritoriaze.

11 Tebervlis Rames lazianis

razmi daba SagaliSi Tavs daesxa

qarTvel mesazRvreebs da, praqtikulad,

ubrZolvelad daikava strategiuli

obieqti. amis Semdeg saqmeSi

CaerTo wiTeli armiis regularuli

nawilebi. saerTo jamSi, qarTuli

sasazRvro nawilebis winaaRmdeg

loreSi bolSevikTa sami qveiTi da

kavaleriis ori divizia, somxeTis

sabWoTa respublikis me-5 da me-6

polkebi da erTi cxenosanTa polki

moqmedebda.

wiTlebis moulodneli Tavdasxmis

Sedegad qarTuli sasazRvro nawilebi

TiTqmis mTlianad ganadgurda.

13 Tebervals general gedevaniSvilis

mier naCqarevad dawyebulma

Setevam Sedegi ar gamoiRo. mowinaaRmdege

kontrieriSze gadmovida

da daba sadaxloc daikava. 14 Tebervals

wiTlebi ukve SulaverSi Sevidnen.

bolSevikebs Tbilisisken gza

gaexsnaT. lores mcveli qarTuli

jari mTlianad daiSala. jariskac-

Ta nawili Tbilisisken uwesrigod

ixevda, nawili ganadgurda, an tyved

Cavarda, danarCenma ki iaraRi dayara.

1921 wlis 16 Tebervals wiTeli

armiis mier dakavebul SulaverSi

saqarTvelos revoluciuri komiteti

Camoyalibda. Sulaveris revkoms

erTaderTi mizani hqonda _ maTi

meSveobiT bolSevikebi saqarTvelo-

Si SemoWris gamarTlebas cdilobdnen.

komunistTa strategia Semdegi

iyo: saqarTvelos revkomis moTxovnis

safuZvelze sabWoTa ruseTs

samxedro daxmareba unda gaewia lores

raionSi saqarTvelos mTavrobis

winaaRmdeg ajanyebuli mSromelebisTvis.

saqarTvelos revkomis SemadgenlobaSi

Sediodnen: filipe maxaraZe,

mamia oraxelaSvili, budu mdivani,

Salva eliava, mixeil okujava, lado

dumbaZe, aleqsandre gegeWkori, besarion

kvirkvelia. pirvelive sxdomaze,

romelic 16 Tebervals SulaverSive

gaimarTa, revkomma lenins

daxmarebis Txovna gaugzavna: „saqarTvelos

revoluciuri komiteti,

romelic iSva menSevikebis kontrrevoluciuri

mTavrobis winaaRmdeg

xalxis masebis ajanyebis cecxlsa da

kvamlSi, aRfrTovanebul salams ugzavnis

didi proletaruli revoluciis

belads. saerTaSoriso imperializmis

mier sami wlis manZilze

nasazrdoebma menSevikebis mTavrobam

mSromelTa dasaTrgunavad sakuTari

policiuri da samxedro aparati Seqmna,

magram xalxis masebis ukanaskneli

ajanyeba Zlevamosili aRmoCnda.

saqarTvelos mTavrobis dasaxmareblad

iswrafian evropis reaqciis

Zalebi. gaerTianebuli Savi laSqris

winaaRmdegobis gaweva mxolod SeerTebul

wiTel socialistur

laSqars SeuZlia. Cven vimedovnebT,

rom diadi proletaruli revoluciis

qveyana ar dagvtovebs uTanasworo

brZolaSi da daxmarebas aRmouCens

axlad Sobil saqarTvelos

socialistur sabWoTa respublikas”.

saqarTvelos damfuZnebelma krebam

sagangebo sxdomaze Sulaveris

revkomis Sesaxeb specialuri dadgenileba

miiRo, sadac qarTveli

bolSevikebi qveynis moRalateebad

gamoacxada: „iRebs ra mxedvelobaSi,

rom saqarTveloze TavdasxmaSi monawileobas

iReben qarTveli xalxis

uRirsi Svilni, damfuZnebeli kreba

adgens: yvela qarTveli, romelic

uSualo monawileobas iReben SeiaraRebul

brZolaSi saqarTvelos winaaRmdeg

an daxmarebas uweven am brZolas,

gamocxadebulni arian qarTveli

xalxis moRalateebad. maT erTmevad

yovelive qoneba da kanons gareSe

arian gamocxadebulni. am dadgenilebis

sisruleSi moyvana evaleba

mTavrobas. eseni arian: filipe

maxaraZe, mamia oraxelaSvili, budu

mdivani, Salva eliava, miSa okujava,

lado dumbaZe, faiki, nazareTiani,

saSa gegeWkori, beso kvirkvelia”.

sergo orjonikiZe

14 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Tebervali

is es dajgufeba foilosa da wiTel

xidebs utevda da baqo-Tbilisis

strategiuli sarkinigzo xazis xelSi

Cagdebas cdilobda. mTavari mimarTulebis

paralelurad, wiTeli

armiis nawilebi saqarTvelos somxeTidanac

utevdnen. yara-kilisidan

da diliJanidan bolSevikebma ieri-

Si lores raionze miitanes. me-11

armiis mesame nawili saqarTveloSi

ganjidan da nuxidan SemoiWra. samive

dajgufeba Tbilisis misadgomebTan

unda SeerTebuliyo. saqarTvelos

winaaRmdeg moqmedebda bolSevikebis

me-9 armiac. misi SenaerTebi afxazeTis

teritoriaze Sevidnen, nawilma

ki mamisonisa da rokis uReltexilebi

gadakveTa.

16 Tebervals gamTeniisas XI armiam

foilosa da wiTel xidebs Seutia.

am operacias XI armiis samxedro revoluciuri

komitetis wevri Salva

eliava xelmZRvanelobda. foilos

sarkinigzo xids gansakuTrebuli

mniSvneloba eniWeboda – misi saSualebiT

rusebi Tbilisis mimarTulebiT

cocxali Zalisa da teqnikis

swraf gadaadgilebas SeZlebdnen.

Tumca xidis mcvelma razmma xidi

aafeTqa da masze moZraoba SeuZlebeli

gaxda. am dabrkolebam wiTeli

armia mxolod droebiT Seakava.

17 Tebervals mteri ukve Tbiliss

moadga. dedaqalaqis Tavdacvis

xazi sam ZiriTad raionad iyofoda:

marjvena frTa sofel kojridan TeleTis

monastramde gadioda. am

monakveTs generali andronikaSvili

xelmZRvanelobda. mis gankarguleba-

Si oTxi saarmio polki da gvardiis

oTxi batalioni iyo. andronikaSvils

emorCileboda tabaxmelaSi ganlagebuli

iunkerTa saswavlebelic.

meore seqtori, soRanluRis raioni

_ general giorgi mazniaSvils

ebara da is mdinare mtkvridan sofel

TeleTamde monakveTs moicavda.

am xazs armiis sami qveiTi polki,

gvardiis, daaxloebiT, 5 batalioni

da javSnosani matarebeli icavda.

marcxena frTis dacvas gvardiis

generali jijixia meTurobda. frontis

xazi aq mdinare mtkvris macxena

sanapirodan sofel lilomde midioda

da mas, ZiriTadad, gvardiis nawilebi

icavdnen.

pirveli seriozuli Seteva bol-

Sevikebma 17 Tebervlis Rames soRanluRis

mimarTulebiT ganaxorcieles.

wiTeli armiis nawilebma iaRlujis

maRlobebs Semouares da

qarTul poziciebze swrafi ieriSi

miitanes. mteri soRanluRis xidis,

sadgurisa da gzatkecilis xelSi

Cagdebas da TbilisSi SeWras varaudobda,

magram rusebma Sedegs ver miaRwies.

gamTeniisas qarTuli batalionebi

kontrieriSze gadavidnen, ris

Sedegadac rusulma diviziam mZime

marcxi ganicada. marto tyveebis saxiT

qarTvelebma 1600 wiTelarmieli

aiyvanes.

lokaluri warmatebis miuxedavad

frontze mdgomareoba mainc ar

Secvlila. Seqmnili mZime mdgomareobis

gamo saqarTvelos mTavrobam

evakuaciis samzadisi daiwyo. yvela

ministri da saministroTa qoneba

dedaqalaqidan quTaisSi gadadioda.

TbilisSi mxolod mTavrobis Tavmjdomare

noe Jordania, sagareo ministris

TanaSemwe sabaxtaraSvili,

Sinagan saqmeTa ministri noe ramiSvili

da damfuZnebeli krebis wevrebi

rCebodnen. rkinigzis sadgurSi

winaswar momzadda sami matarebeli,

romelTac, saWiroebis SemTxvevaSi,

Tbilisidan damfuZnebeli kreba,

mTavroba da mTavarsardali unda

gaeyvana. saevakuaciod amzadebdnen

qveynis savaluto marags, erovnul

saganZurs, samTavrobo da saidumlo

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

dokumentacias.

dedaqalaqis SesaZlo datovebasTan

dakavSirebiT, mTavrobam Sesabamisi

brZaneba gamouSva, romelic

mTel saqarTveloSi daigzavna:

„saqarTvelos qalaqebs, erobebs,

Temebs, gvardiis Stabebsa da baTumis

sagangebo rwmunebuls, afxaze-

Tis komisariats. gatyobinebT, rom

SeiZleba Cven strategiuli mosazrebiT

davstovoT Tfilisi, magram

icodeT, rom es aris omis ara

dasasruli, aramed dasawyisi. swored

maSin daiwyeba saqarTvelos saxalxo

omi TfilisisaTvin da saqar-

TvelosTvin. Cven davtovebT Tfiliss

mxolod imitom, rom isev aq SevideT

samudamod. mogiwodebT, gaa-

ZlieroT samxedro muSaoba, gamougzavnoT

mTavrobas axal-axali laSqari

da Cven mters sabolovoT gavstexT”.

1921 wlis 21 Tebervals saqarTvelos

mdgomareoba kidev ufro

gauaresda. TurqeTma saqarTvelos

mTavrobas arTvinisa da ardaganis

olqebis dacla mosTxova. aTaTurqis

xelisufleba ruseTTan SeTanxmebuli

gegmiT moqmedebda, romlis

mixedviTac ruseTi saqarTveloSi

sabWoTa reJims amyarebda,

xolo TurqeTi saqarTvelos istoriul

provinciebs _ ardagansa da

arTvins ierTebda.

Jordanias xelisufleba, romelic

gamouval mdgomareobaSi imyofeboda,

ardaganisa da arTvinis gadacemas

im pirobiT daTanxmda, rom

TurqeTi ruseTis winaaRmdeg saqar-

Tvelos mxardaWeras aRmouCenda.

aTaTurqis mTavroba molaparakebebze

dros welavda da am pirobis Sesrulebas

saerTod ar apirebda.

21 Tebervals TurqeTma ardagansa

da arTvinSi sakuTari jarebis

Seyvana daiwyo. qarTulma SenaerTebma

saqarTvelos istoriuli kuTxe

brZolis gareSe datoves. ardaganisa

da arTvinis gadacemasTan dakavSirebiT,

mTavrobam mosaxleobaSi specialuri

mimarTva gaavrcela: „moqalaqeno!

somxebisa da rusebis jarebi

TfilisTan saSinlad damarcxdnen,

Cveni saxelovani jari da gvardia

mas, damarcxebuls misdevs, magram

saSiSroebas kidev ar gauvlia, brZola

exla daiwyo. am dros erTma Cvenma

mezobelma angoras mTavrobam

sadaoT gaxada arTvinis da artaanis

olqebis sakiTxi. Cven yovelTvis

gulwrfeli megobruli mezobloba

gvindoda da gvinda angoris mTavrobasTan,

rom ar dairRves es kargi

mezobeli ganwyobileba, Cveni mTavroba

dasTanxmda arTvinisa da artaanis

olqebis daclaze da iq mmarTvelobis

angoris xelSi gadacemaze.

Cven gvjera, rom miudgomeli

saerTaSoriso sasamarTlo mSvidobiani

gziT gadaswyvets am olqebis

sakiTxs ise, rom dacul iqneba

saqarTvelos sasicocxlo interesebi.

Tqven, moqalaqeno, mogiwodebT

daicvaT wesiereba da ganagrZeT

Tqveni yoveldRiuri mSvidobiani

muSaoba”.

TbilisSi komendantis saaTi gamocxadda,

romelic saRamos 10

saaTidan dilis 6 saaTamde moqmedebda.

ikrZaleboda quCebSi Sekreba da

mitingebi. SeizRuda spirtiani sasmelebiT

vaWroba. daiwyo sayovel-

Tao mobilizacia: „Tanaxmad saqarTvelos

respublikis Tavdacvis sab-

Wos dadgenilebisa, gamocxadebulia

mobilizacia respublikis yvela moqalaqeebisa

40 wlamdis, garda rusebisa.

mobilizaciis pirvel dReT daniSnulia

21 Tebervali; amitom aRniSnuli

wlovanebis mcxovrebni qalaq

tfilisSi unda gamocxadden 21

Tebervals dilis 9 saaTze tfilisis

samxedro aRricxvis ufrosis

sammarTveloSi”.

22 Tebervals bolSevikebma foilos

dazianebuli sarkinigzo xidi

aRadgines. aRdgeniT samuSaoebs qarTveli

komunisti mixeil beburiSvili

xelmZRvanelobda. am xidis sa-

SualebiT rusebma brZolaSi javSniani

matareblebi CarTes da frontze

damatebiTi cocxali Zalis gadasrola

moaxerxes. sabolood, ruseTma

Tbilisis frontze mniSvnelovan upiratesobas

miaRwia da qalaqs alyis

safrTxe daemuqra. Seqmnil viTarebaSi

mTavarsardalma, generalma

giorgi kvinitaZem 24 Tebervlis sa-

Ramos dedaqalaqis datovebis gadawyvetileba

miiRo.

25 Tebervals, Ramis sami saaTisaTvis,

qarTuli jaris TiTqmis yvela

nawili Tbilisidan ukve gasuli

iyo. gamTeniisas, daaxloebiT xuTi

saaTisaTvis, qalaqi qarTuli jarisgan

mTlianad daicala. yvelaze bolos

Tbilisidan iunkerTa samxedro

skola gavida.

25 Tebervals, dRis 12 saaTsa da

15 wuTze, kojris gzidan TbilisSi

wiTeli armia Semovida. qalaqi velokanovis

me-20 diviziis nawilebma daikaves.

yvelaze win TeTr cxenze amxedrebuli

saqarTvelos revkomis wevri

_ Salva eliava modioda. mis ukan

wiTeli droSa qarTvel komunist

mixeil beburiSvils mohqonda. imave

dRes, navTluRis mxridan, wiTeli

armiis meore nawili gamoCnda, romelsac

mamia oraxelaSvili miuZRoda.

Seiqmna saqarTvelos revoluciuri

komiteti, romelmac qalaqis

TviTmmarTvelobis yofil SenobaSi

daido bina. mis SemadgenlobaSi Sevidnen:

silibistro Todria, baron

bibineiSvili, nikoloz okujava, suxiSvili,

vaSakiZe, nucubiZe, vardaniani,

gorgasliZe, Saxsuvarovi. moskovidan

filipe maxariaZis Camosvlamde

revkomis Tavmjdomared droebiT

dainiSna mamia oraxelaSvili.

saqarTvelos revkomis mier 1921

wlis 25 Tebervals gamocemuli

pirveli brZaneba Semdegi iyo: „saqarTvelos

yofili mTavroba Jordanias

meTaurobiT, romelic daamxo

masebis ajanyebam, oficerTa da

iunkerTa razmebis damarcxebis Semdeg

gadavida dasavleT saqarTvelo-

Si. sabWoTa socialisturi saqarTvelos

revoluciuri komiteti, romelic

dRes dedaqalaqSi Camovida,

Tavis xelSi iRebs saxelmwifo xelisuflebas

da brZanebs: saqarTvelos

damxobili mTavrobis winaaRmdeg

brZola, Tu igi ar dagvnebda,

unda gagrZeldes Seunelebeli energiiT”.

saRamos 10 saaTidan TbilisSi

komendantis saaTi gamocxadda. qalaqSi

patrulireba da wesrigis damyareba

baqos wiTel kursantTa polks

daekisra. imave dRes velikanovma

Semdegi Sinaarsis specialuri mimarTva

gaavrcela: „brZaneba tfilisis

mimarTulebis jarebisadmi.

tfilisi, 1921 wlis 25 Tebervali.

ama ricxvs Cemdami rwmunebulma

jarma 12 saaTze da 15 wuTze daikava

qalaqi tfilisi, wiTeli armielebis,

kamandirebisa da komisrebis

gmiruli moqmedeba mZime uTanasworo

brZolaSi gamarjvebiT dagvirgvinda.

qalaqi tfilisi _ burJuaziis

ukanaskneli _ simagre daeca da

saqarTvelo gamocxadebulia sabWo-

Ta respublikad. saukuno xseneba

daxocil meomrebs da dideba cocxal

meomrebs, romlebmac gmiruli

SeteviT Tebervlis 24-s, mZime da

uTanasworo brZolaSi sZlies mtris

winaaRmdegoba da aiRes qalaqi tfilisi”.

1921 wlis 25 Tebervals sergo

orjonikiZem baqodan moskovSi sagangebo

depeSa gaagzavna: „tfilisze

sabWoTa xelisuflebis droSa frialebs.

gaumarjos sabWoTa saqarTvelos”.

revkomis davalebiT, velikanovs

qalaqSi marodiorebis winaaRmdeg

umkacresi zomebi unda mieRo, magram

miuxedavad amisa, TbilisSi Semosuli

wiTelarmielebi qalaqis Zarcvaze

gadavidnen. saqarTvelos damfuZnebeli

krebis wevri vlasa mgelaZe

im drois TbilisSi arsebul vi-

Tarebas Tavis mogonebebSi ase aRwers:

„ruseTidan SemoWrili damSeuli

jarebi saxelmwifo dawesebulebebSi

dabanakda, kerZo binebze da

ojaxebSi moTavsda. yovelgvari avejeuloba

da ojaxis samkaulebi avtomobilebiT

Tfilisis sadgurze

dRidan-Ramianad gahqondaT. vagoneb-

Si agrovebdnen, ruseTSi agzavnidnen.

jari Seesia samxedro sawyobebs.

iqidan farajebi, fexsacmelebi gamoitanes,

TavianT dafleTil farajebs,

daglejil fexsacmels quCaSi

xalxis win ixdidnen, iqve yridnen da

axliT imosebodnen. ojaxebSi moTavsebuli

jariskacebi SeSis magier

buxrebs magidebiT, kamodebiT an-

Tebdnen. yvela sanovage xileuloba,

yveli, Tevzeuloba, xizilala, saufliswulo

mamulebis ganTqmuli

sardafebi da kaxuri Rvino boWkebiT

da boTlebiT gazides, Tbilisis

sadgurze gaitanes, ramdenime

aseul vagonebSi Caawyves, dabeWdes

da zed daaweres: ‘Tfilisis proletariatisagan

ruseTis proletariats

da mis belads lenins saCuqraT~.

27 Tebervals sergo orjonikiZes

sruliad ruseTis centraluri

aRmasrulebeli komitetis dadgenilebiT

wiTeli droSis ordeni gadasces.

ordens Semdegi warwera

hqonda: „Tbilisis aRebisaTvis”.

1921 wlis 23 marts qalaq Tbilisis

TviTmmarTvelobis yofil SenobaSi,

sadac saqarTvelos revkomi

iyo ganlagebuli, sazeimo ceremonia

gaimarTa, romelsac revkomis Tavmjdomare

filipe maxaraZe xelmZRvanelobda.

maxaraZem madloba gadauxada

wiTel armias gmiruli brZolisTvisa

da saqarTvelos gasabWoebaSi

Setanili wvlilisaTvis me-11

armiis sardali anatoli gekeri vercxlis

xmliT daajildova: „Tqveni

damsaxurebis aRsaniSnavad saqarTvelos

revoluciuri komiteti gTxovT

miiRoT es xmali, rogorc Tqveni

sabrZolo gmirobis simbolo. gisurvebT

Semdgom warmatebebs mSromeli

masebis ganTavisuflebisaTvis

brZolis sarbielze da wiTeli dro-

Sis sadideblad, romelic Tqven

mudam maRla geWiraT”.

15


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

miunxenis usafrTxoebis konferencia

gasul kviras miunxenis usa-

nino tabaRua

frTxoebis konferencias saqar-

568 82 58 35

Tvelos premer-ministri giorgi

kvirikaSvili da sagareo saqmeTa

ministri mindia janeliZe eswrebodnen. swored am RonisZiebis

farglebSi cnobili gaxda, rom momaval wels, miunxenis usafrTxoebis

konferenciis TanaorganizebiT, saqarTvelo sxva-

dasxva RonisZiebas umaspinZlebs. zogadad ki es konferencia

yovelwliurad Tavs uyris msoflio politikur liderebs da

sferos eqspertebs, raTa maT saerTaSoriso usafrTxoebis

winaSe arsebul gamowvevebze imsjelon.

ra mniSvnelobisaa es konferencia

da germaniasTan ur-

TierTobis gaRrmaveba? rogori

potenciali aqvs saqarTvelos

okupirebuli teritorie-

bis dasabruneblad? ra roli

eniWeba am yvelaferSi aSS-sa da

evrointegracias? amJamad rogori

mdgomareoba gvaqvs vmo-

s SeTanxmebis farglebSi?

„qronika+~-s am sakiTxebze

politologi nika CitiZe es-

aubreba:

_ pirvel rigSi, aRsaniSnavia

is faqti, rom didi mniSvneloba

eniWeba germaniasTan urTierTobas!

is erT-erTi yvelaze

angariSgasawevi Zalaa msoflioSi.

ekonomikuri potencialis

gaTvaliswinebiTac, misi mSp-s

moculoba 2 trilion aSS dolars

aRemateba, germania gaxlavT

didi Svideulis wevri da

#1 ekonomika evrokavSiris farglebSi

da ra Tqma unda, mosaxleobis

raodenobis mixedviT

#1-ia dasavleT evropaSi,

misi mosaxleoba Seadgens 82

mln adamians, amitomac, ra Tqma

unda, germania aris erT-erTi

yvelaze wamyvani qveyana msoflio

masStabiT da saqarTvelosTvis

gansakuTrebiT mniSvnelovani

im fonze, roca igi

kvlav Tavs ikavebs, rom Cvens

qveyanas natoSi gawevrianebis

samoqmedo gegma mieniWos. amitomac

aucilebelia urTierTobebis

gaRrmaveba im qveynebTan,

16

nika CitiZe

`im fonze, roca, garkveulwilad,

ferxdeba saqarTvelos natoSi

integraciis procesi (jer kidev

bevri evropuli saxelmwifo ar

uWers mxars saqarTvelos natoSi

miRebas, mapis miniWebas), mgonia, rom

prioritetuli unda iyos

saqarTvelosTvis amerikasTan

ormxrivi SeTanxmeba koleqtiuri

usafrTxoebis saqmeSi, anu

amerikuli samxedro bazebis

saqarTveloSi ganTavseba. es natoSi

gawverianebis problemebs, ase Tu

ise, mospobs. cnobilia, rom natos

farglebSi samxedro xarjebis 70%-ze

meti aSS-ze modis, 2017 wlis

monacemebiT, msoflio SeiaraRebis

36%-ic aSS-ze modis da garda amisa,

2018 wels swored amerikis mxridan

mosalodnelia 716 mlrd dolaris

gamoyofa samxedro mimarTulebiT~

`me mgonia, rom germaniisa da mTlianad

evrokavSiris interesSi aucileblad unda

Sediodis saqarTvelos satranzito

potencialis gaTvaliswineba. Cven viciT, rom

ukve dRis wesrigSi dgas rigi proeqtebis

amoqmedeba, magaliTad, rogoric aris baqo-

Tbilisi-axalqalaqi-yarsis rkinigza, romelmac

pirvel etapze 5 da meore etapze SesaZlebelia,

17 mln tvirTi gaataros CineTidan evropisken

da piriqiT. amitom, ra Tqma unda, germaniisTvis

saqarTvelos ekonomikuri, geostrategiuli

mdebareobis gaTvaliswineba erT-erTi

prioritetuli unda iyos. amave dros, ar unda

dagvaviwydes bolos dros momxdari faqti, rom

germaniis erT-erTma "federalurma miwam"

Tavisi pozicia gamoxata saqarTvelos

moqalaqeebisTvis vizaliberalizaciis

SeCerebasTan dakavSirebiT(!). am kuTxiTac

aucilebelia, saqarTvelos xelisuflebam

daarwmunos germaniis xelisufleba, rom,

pirvel rigSi, Cven mniSvnelovani satranzito

satransporto potenciali da geopolitikuri

mdebareoba gvaqvs. amasTanave, daarwmunos, rom

gadaxevdas ar eqvemdebarebodes uvizo reJimis

kvlav SeCereba~

romlebic, jer kidev, skeptikurad

arian ganwyobilni natos

gafarToebis mimarT. meore

mxriv, aucilebelia gaviTvaliswinoT

is faqti, rom germania

ramdenime wlis winaT ufro met

angariSs uwevda ruseTis interesebs.

Cven viciT, rom is, daaxloebiT,

30%-iT aris damokidebuli

ruseTidan bunebrivi

airis importze, Tumca 2014

wlis movlenebis Semdeg viTareba

Seicvala da germaniis xelisufleba

ukve pirdapir miu-

TiTebs ruseTs saerTaSoriso

samarTlis principebis ugulebelyofaSi.

gamomdinare iqidan,

rom germaniasa da ruseTs Soris

urTierTobebi Seicvala,

arsebobs xelsayreli dro imisTvis,

rom saqarTvelom Tavisi

diplomatiuri Zalisxmeva gaaaqtiuros

maqsimalurad mWidro

urTierTobebis Camosayalibeblad.

es ki unda moxdes rogorc

germaniasTan, ise safrangeTTan,

niderlandebTan, im

qveynebTan, romlebic Tavs ikaveben

saqarTvelosTvis natos

samoqmedo gegmis, mapis miniWebasTan

dakavSirebiT.

me mgonia, rom germaniisa da

mTlianad evrokavSiris interesSi

aucileblad unda Sediodis

saqarTvelos satranzito

potencialis gaTvaliswineba.

Cven viciT, rom ukve dRis wesrigSi

dgas rigi proeqtebis amoqmedeba,

magaliTad, rogoric

aris baqo-Tbilisi-axalqalaqiyarsis

rkinigza, romelmac pirvel

etapze 5 da meore etapze

SesaZlebelia, 17 mln tvirTi

gaataros CineTidan evropisken

da piriqiT. amitom, ra Tqma unda,

germaniisTvis saqarTvelos

ekonomikuri, geostrategiuli

mdebareobis gaTvaliswineba

erT-erTi prioritetuli unda

iyos. amave dros, ar unda dagvaviwydes

bolos dros momxdari

faqti, rom germaniis erT-erTma

„federalurma miwam” Tavisi

pozicia gamoxata saqarTvelos

moqalaqeebisTvis vizaliberalizaciis

SeCerebasTan dakav-

SirebiT(!). am kuTxiTac aucilebelia,

saqarTvelos xelisuflebam

daarwmunos germaniis xelisufleba,

rom, pirvel rigSi,

Cven mniSvnelovani satranzito

satransporto potenciali da

geopolitikuri mdebareoba

gvaqvs. amasTanave, daarwmunos,

rom gadaxevdas ar eqvemdebarebodes

uvizo reJimis kvlav Se-

Cereba. marTalia, iq cxovroben

saqarTvelos moqalaqeebi, romlebic

arRveven kanonmdeblobas,

magram germaniaSi mcxovrebi

da moRvawe qarTvelebis umravlesoba

patiosani adamianebi

arian, romlebic swavloben

an muSaoben germaniaSi, gonebriv

an fizikur SromaSi arian CarTulebi.

yvela am sakiTxze aucilebelia

aqtiuroba rogorc

saqarTvelo-germaniis, ise saqarTvelo-evrokavSiri

da saqarTvelo-natos

Soris urTier-

Tobis farglebSi da aq germaniis

wona gasaTvaliswinebelia!

garda amisa, saqarTveloSi aqtiurad

funqcionirebs sxvadasxva

germanuli fondi, romlebic

Zalian saintereso proeqtebs

axorcieleben, magali-

Tad, demokratiisa da adamianis

uflebaTa dacvis mimarTulebiT.

_ rac Seexeba amerika-saqar-

Tvelos Soris urTierTobas,

strategiuli partniorobis

gaRrmavebis mimarTulebiT ra

samuSaoebi mimdinareobs?

_ Cven viciT, rom ramdenime

dRis winaT saqarTvelos

parlamentis Tavmjdomaris viziti

Sedga aSS-Si. garda amisa,

daaxloebiT erTi Tvis winaT

Sedga premier-ministris viziti

amerikis SeerTebuli Statebis

prezidentTan da bunebrivia,

qveynebs Soris TanamSromloba

Rrmavdeba. aq aRsaniSnavia is

faqti, rom, isev da isev, saqar-

Tvelos geopolitikuri da geostrategiuli

mdebareoba

amerikisTvis unda iyos mniSvnelovani

im fonze, roca saqar-

Tvelo uSualod esazRvreba

ruseTis federacias (anu amerikis

mTavar geopolitikur

mowinaaRmdeges da viciT, rom

trampis administracia gacilebiT

xist politikas atarebs

ruseTis mimarT, vidre obamas

administracia), aseve, saqarTvelo

Zalian axlos mdebareobs

iranTan, amitom Cveni qveynis

amerikasTan urTierTobis ganviTareba

mniSvnelovania. Tanac,

bolo periodSi, gauaresda ur-

16 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

blobis garanti?! swored aqedan

gamomdinare, Tu, vTqvaT, amerikuli

samxedro bazebi saqarTveloSi

ganTavsdeba, gacilebiT

ufro stabiluri garemo

Seiqmneba investiciebis mosazidad,

rac xels Seuwyobs saqar-

Tvelos ekonomikis gaZlierebasa

da ganviTarebas. viciT,

rom gvaqvs evrokavSirTan Tavisufali

savaWro reJimi, Tumca

am potencials bolomde ver

viTvisebT, arada, eqspertTa ga-

TvlebiT, misi bolomde aTviseba

saqarTvelos mSp-s 4,3%-iT

gazrdis.

amerikuli samxedro bazebi,

ekonomikis sferoSi urTier-

Tobis ganmtkiceba gaaZlierebs

Cvens socialur- ekonomikur

mdgomareobas da am SemTxveva-

Si, saqarTvelo Cveni TanamoqalaqeebisTvis

afxazeTsa da yofili

samxreT oseTis avtonomiur

olqSi, ufro metad saintereso

iqneba, met interess gamoiCenen,

rom Cvens saxelmwifos

mieerTon. dRes Cveni realoba

aseTia _ „samxreT oseTis”

mSp erT sul mosaxleze, daaxloebiT,

3-jer maRalia saqarTvelos

mSp-ze erT sul mosaxleze(!)

_ bunebrivia, Cveni afxazi

da osi moqalaqeebi ufro ruseTTan

integraciiT arian dainteresebulebi,

vidre saqarTvelosTan(!),

Tumca Tu ekonoda

saqarTvelos gamowvevebi

TierToba oficialur ankarasa

da vaSingtons Soris, amis gamo

ki amerikas saimedo mokavSire

sWirdeba kavkasiisa da Savi

zRvis regionSi. am SemTxvevaSi,

saqarTvelo saimedo partniori

SeiZleba iyos.

rac Seexeba TanamSromlobis

ZiriTad prioritetebs, es Sei-

Zleba ukavSirdebodes saqarTvelos

satranzito potencials,

razedac ukve mogaxseneT. Sesa-

Zlebelia, saqarTvelom mniSvnelovani

roli Seasrulos evropis

energetikuli usafrTxoebis

saqmeSi da evropa, am Sem-

TxvevaSi, ra Tqma unda, amerikis

mTavari mokavSirea, amerika,

Tavis mxriv, dainteresebulia

sxvadasxva satransporto proeqtis

ganxorcielebiT saqarTvelos

teritoriis gavliT, es

samxedro sferoSi TanamSromlobas

gulisxmobs. am yvelaferTan

erTad, cnobilia, rom

mimdinareobs TanamSromloba

erToblivi samxedro centris

Sesaqmnelad. saqarTvelos mTavroba,

daaxloebiT, 10 mln aSS

dolars gamoyofs infrastruqturuli

samuSaoebisTvis.

im fonze, roca, garkveulwilad,

ferxdeba saqarTvelos

natoSi integraciis procesi

(jer kidev bevri evropuli saxelmwifo

ar uWers mxars saqarTvelos

natoSi miRebas, mapis

miniWebas), mgonia, rom prioritetuli

unda iyos saqarTvelosTvis

amerikasTan ormxrivi

SeTanxmeba koleqtiuri usafr-

Txoebis saqmeSi, anu amerikuli

samxedro bazebis saqarTvelo-

Si ganTavseba. es natoSi gawverianebis

problemebs, ase Tu ise,

mospobs.

cnobilia, rom natos farglebSi

samxedro xarjebis 70%-

ze meti aSS-ze modis, 2017 wlis

monacemebiT, msoflio SeiaraRebis

36%-ic aSS-ze modis da garda

amisa, 2018 wels swored

amerikis mxridan mosalodnelia

716 mlrd dolaris gamoyofa

samxedro mimarTulebiT. amitomac

mgonia, rom Tu saqarTvelo-amerikas

Soris ormxrivi

SeTanxmeba daido, Cvens qveyana-

Si ufro stabiluri politikuri

garemo Seiqmneba da aq amerikuli

bazebis ganTavsebiT Cveni

qveynis damoukidebloba kidev

ufro ganmtkicdeba, radgan

ruseTidan momavali safrTxe

ganeitraldeba da ufro xelsayreli

garemo Seiqmneba, maT

Soris, amerikuli investiciebis

Semodinebis kuTxiTac. es aris

erT-erTi prioriteti da

mgonia, rom am mxriv qarTulma

mxarem lobireba unda gawios!

_ rac Seexeba okupirebul

teritoriebs, am kuTxiT Tu

velodebiT aSS-sgan raime sax-

is mxardaWeras?

_ im fonze, roca ruseTma e.

w. xelSekruleba (absoluturad

ukanonod, ra Tqma unda, saerTaSoriso

samarTlis wesebis

ugulebelyofiT) gaaforma afxazeTsa

da e. w. samxreT oseT-

Tan samxedro daxmarebis Sesaxeb,

is iqca maT e. w. damoukideblobis

garantad. am fonze,

samarTlebrivi da geopolitikuri

TvalsazrisiT, prioritetuli

iqneba, rom or subieqts,

saqarTvelosa da aSS-s Sorisac

daidos ormxrivi xelSekruleba

da Tu, vTqvaT, ruseTi aris

afxazeTis e. w damoukideblobis

garanti, ratom ar unda iyos

aSS saqarTvelos damoukide-

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

mikuri TvalsazrisiT saqarTvelo

gaZlierda, Cveni evropeli

da amerikeli partniorebis mxardaWeriT,

grZelvadian perspeqtivaSi,

es xels Seuwyobs

saqarTvelos deokupacias. vfiqrob,

rom swored am mimarTulebiT

SeiZleba qveynis deokupacia

da gareTianeba. samxedro

gziT am problemas ver gadavwyvetT.

zogadad, saqarTveloSi arsebuli

konfliqtebis mogvarebis

sxvadasxva scenari arsebobs,

SegviZlia finuri scenari

ganvixiloT: finlandizacias

eZaxian movlenas, rodesac sab-

WoTa kavSirma fineTis teritoriis

10% daipyro, magram is

Seegua am faqts, samagierod,

damoukidebloba SeinarCuna.

xorvatiuli scenari iyo,

rodesac man samxedro gziT aRadgina

erTianoba (rac saqarTvelos

ar SeuZlia am SemTxveva-

Si(!) da mesame, kviprosis scenari:

yvelam viciT, rom kviprosi

or nawiladaa gayofili, berZnul

da Turqul mxared, magram

evrointegraciis Sedegad,

berZnuli nawili imdenad ganvi-

Tarda, rom rodesac 2004 wels

referendumi Catarda, kviprosis

separatistuli regionis

65%-ma mxari dauWira kvlav gaerTianebas,

Tumca ukve berZnulma

nawilma Tqva uari da gaerTianeba

ar moxda, magram bunebrivia,

rom Turqulma nawilma

daintereseba gamoxata, radgan

dRis wesrigSi erTiani kviprosis

evrokavSirSi Sesvlis saki-

Txi dadga. amitom Tu saqarTvelo

gaagrZelebs evrointegracias

da stabiluri garemo Seiqmneba

ekonomikuri ganviTarebisTvis,

bunebrivia, gaCndeba da

gaizreba daintereseba afxazi

da osi Tanamoqalaqeebis mxridan

(miT ufro, Tu saqarTvelos

evrokavSirSi gawevrianebis

sakiTxi dadga, Tumca es ar

moxdeba uaxloes momavalSi,

magram am gziT unda viaroT da

evrokavSirisa da natos standartebi

davakmayofiloT).

_ rac Seexeba vmo-s (vaWrobis

msoflio organizacia) farglebSi

gaformebul xelSek-

rulebas, romelsac mxolod

qarTulma mxarem moawera xeli

da ruseTma _ ara, ra molod-

inebi gvaqvs am SemTxvevaSi?

`ar mgonia, rokis gvirabi damatebiT funqcias asrulebdes zemo larsTan

erTad, raTa ruseTidan somxeTis, an azerbaijanis, an TurqeTis

mimarTulebiT saqarTvelos teritoriis gavliT gavides tvirTebi. amis

sastiki winaaRmdegi var, radgan im saqonels qarTuli sasaqonle niSnebi ar

eqneba! erTaderTi legitimuri sabaJo da sasazRvro punqti saqarTvelosa da

ruseTs Soris es aris zemo larsi. tvirTebis gadaadgileba ruseTidan sxva

qveynebis mimarTulebiT swored aqedan unda moxdes~

_ bunebrivia, ruseTis mxridan

es nabiji vaWrobis msoflio

organizaciis pirobebis

darRvevas niSnavs. ruseTi am

organizaciaSi SesvliT, jer

kidev, 1994 wlidan iyo dainteresebuli

da 2008 wlis omis

Semdegac TviTon ruseTi daukavSirda

saqarTvelos. molaparakebebi

mimdinareobda Sveicariis

SuamavlobiT, rom saqarTvelos

vetos ufleba moexsna,

ar gamoeyenebina. aqedan gamomdinare,

saqarTevloc daTmobaze

wavida, raTa ruseTma valdebuleba

aiRos, rom im tvirTebis

Sesaxeb, romelic rokis

gvirabsa da fsous gaivlis, saqarTvelos

Sesabamisi struqturebi

informirebulebi iqnebian.

maT ecodinebaT, Tu ra saqonelma

gadakveTa afxazeTis an

cxinvalis sazRvari.

am xelSekrulebis darRveva

an masze xelis armowera kidev

erTxel iqneba ruseTis mxileba,

Cveneba, rom igi ar asrulebs

am valdebulebas. amitomac

mgonia, SesaZlebelia, rom vmos

farglebSi daisvas ruseTis

organizaciidan garicxvis sakiTxi.

is im pirobiT miiRes, rom

Tavis valdebulebas Seasrulebs.

garda amisa, saerTaSoriso

samarTalSi arsebobs xelSekrulebis

keTilsindisierad Sesrulebis

principebi (10 prin-

cips Soris yvelaze mTavaria),

romelsac ruseTi am SemTxveva-

Sic ar asrulebs, amis Sesaxeb

ki saerTaSoriso sazogadoebas

aucileblad unda ecnobos. sanqciebi

isedac SemoRebulia

ruseTis mimarT da maT gamkacrebazec

unda iyos saubari

(ekonomikur sanqciebs vgulisxmob,

pirvel rigSi).

am SeTanxmebaSi kidev erTi

ramea mniSvnelovani, mimaCnia,

rom rokis gvirabis gavliT ar

unda moxdes tvirTebis transportireba

mesame saxelmwifo-

Si.

ar mgonia, rokis gvirabi damatebiT

funqcias asrulebdes

zemo larsTan erTad, raTa ruseTidan

somxeTis, an azerbaijanis,

an TurqeTis mimarTulebiT

saqarTvelos teritoriis

gavliT gavides tvirTebi. amis

sastiki winaaRmdegi var, radgan

im saqonels qarTuli sasaqonle

niSnebi ar eqnebaT! erTaderTi

legitimuri sabaJo da

sasazRvro punqti saqarTvelosa

da ruseTs Soris es aris

zemo larsi. tvirTebis gadaadgileba

ruseTidan sxva qveynebis

mimarTulebiT swored aqedan

unda moxdes.

rac Seexeba vmo-s fargleb-

Si aRebul valdebulebas, saqarTvelo

unda iyos informirebuli

im tvirTebze, romelTac

gadakveTes ruseT-saqarTvelos

sazRvari. meore mxriv, mgonia,

rom Tu ruseTi arRvevs vmo-s

principebs, sanqciebi unda

gamkacrdes rusul saeqsporto

saqonelze. vmo-s wevrebma unda

moixsnan yvela valdebuleba

ruseTis winaSe.

saqarTvelo-ruseTis urTierTobaSi

kidev erTi sakiTxia

_ Cven gvinda Tu ara, ruseTi

2017 wlis monacemebiT saqarTvelosTvis

#2 savaWro ekonomikuri

partnioria da Cven Soris

savaWro brunvam 1 mlrd aSS

dolars gadaaWarba, amitomac

es zrdis saqarTvelos damokidebulebas

ruseTze ara mxolod

ekonomikurad, aramed politikuradac

_ es garemoebac

gasaTvaliswinebelia).

Cndeba logikuri kiTxva, Tu

mainc daarRvevda ruseTi SeTanxmebis

pirobebs, maSin ratom

„eswrafoda” vmo-Si gawevrianebas

jer kidev 1994 wlidan?

pasuxi ki erTia, rogorc sarkozi-medvedevis

xelSekrulebas

moewera xeli da am dros ruse-

Ti sulac ar apirebda amis Sesrulebas,

igive iyo vmo-s SemTxvevaSic.

es konkretuli SeTanxmeba

mas konkretul period-

Si „awyobda”, magram im gaTvliT,

rom mere ar Seesrulebina(!).

SesaZloa imitom, rom icis, didi

qveyanaa da fiqrobs, rom mis

interesebs aucileblad gaiTvaliswineben,

Tumca yvelam er-

Tad unda davanaxoT, rom es ase

ar aris!

17


Sefasebisa da gamocdebis erovnuli

centris vebgverdze Ti-

Toeuli sagnisTvis damatebiTi nimuSebi

uaxloes dReebSi gamoqveyndeba.

axali nimuSebi maT daexmareba,

swori warmodgena Seiqmnan sagamocdo

davalebebze.

imisTvis, rom gamosaSveb gamocdebze

zRvari gadalaxos, moswavlem,

daaxloebiT, 15 martiv kiTxvas

unda gasces swori pasuxi.

gamosaSvebi gamocdebi welsac

or etapad, me-11 da me-12 klasebSi

Catardeba. me-11 klasis moswavleebi

saswavlo wlis bolos im sagnebs

abareben, romelTa swavlac daasrules

(fizika, qimia, biologia,

geografia). darCenil 4 saganSi ki

testirebas (maTematika, qarTuli

ena da literatura, ucxouri ena,

istoria) moswavleebi skolis dam-

Tavrebisas gadian.

skolis damamTavrebeli gamocdebi

kompiuterze adaptirebuli

testirebis qarTuli modeliT

tardeba. moswavlis SesaZleblobebze

morgebuli testirebis qarTuli

versia _ algoriTmi da programuli

uzrunvelyofa _ Sefasebisa

da gamocdebis erovnul centrSi

Seiqmna.

cvlilebebTan dakavSirebiT

Sefasebisa da gamocdebis erovnuli

centris xelmZRvanelma, maia

miminoSvilma, preskonferenciaze

isaubra. miminoSvilis gancxadebiT,

cvlilebebi SeTanxmebulia ganaTlebisa

da mecnierebis saministrosTan.

misive ganmartebiT, mniSvnelovania

moswavlem gaigos, gadalaxa

Tu ara barieri da ar aqvs

mniSvneloba konkretul qulas:

„mTavari principia, gadalaxa

Tu ver gadalaxa moswavlem barieri

da ara _ konkretuli qula.

es mniSvnelovani siaxle wels dainergeba

da Cven moxarulebi varT,

rom ganaTlebisa da mecnierebis

saministrosTan SevajereT mosazrebebi.

rogorc ki daasrulebs

moswavle gamocdas, is kompiuteris

ekranze dainaxavs, gadalaxa Tu

ara barieri. Sesabamisad, mas konkretuli

qula aRar daewereba”.

misive ganmartebiT, Sefasebisa

da gamocdebis erovnuli centri

TiToeuli sagnisTvis damatebiT

nimuSebs gamoaqveynebs da moswav-

18

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saskolo-saatestato gamocdebi

acrebiT mozardTa Soris Zalado-

ganaTlebisa da mecnierebis sami-

gela mamulaSvili

ba, danaSaulTa ricxvi ar Semcirnistro

da Sefasebisa da gamocdebdeba.

aucilebelia skolis peda-

599 45 50 26

is erovnuli centri gamosaSvebi

gogebTan, fsiqologebTan muSaoba.

gamocdebis modelSi SesaZlo cv-

mizani unda iyos mozardis TviT-

lilebebze muSaobas agrZeleben. am etapisTvis dazustebulia

Secnobaze aqcentireba, SemoqmedebiTi

unarebis ganviTareba. Semo-

2017-2018 wlisTvis gaTvaliswinebuli siaxleebi. testirebis das-

Tavazebul variantSi arc pirda-

rulebisas moswavle ekranze dainaxavs ara qulas, aramed Setypir

da arc iribad ar ikiTxeba ms-

obinebas imis Sesaxeb, gadalaxa Tu ara minimaluri kompetenciis

gavsi qveteqsti.

zRvari, anu miiRo minimalur 5,5 qulaze meti Tu naklebi?

amdenad, inicirebuli varianti

saxelmwifos mxridan, romelic

leebs SesaZlebloba eqnebaT, es

gaZlierebuli kontroliT apirebs

nimuSebi maswavleblebTan erTad

problemis mogvarebas, bolodroindeli

movlenebis kvaldakval

ganixilon, raTa sagamocdo davalebebze

swori warmodgena SeeqmnaT.

_ komunikaciebis ombudsmenis

formalur reaqciad mimaCnia.

`roca skolaSi Sefasebis

sistema moSlilia da

saganmanaTleblo procesi

xarvezebiT mimdinareobs,

gamosaSvebi gamocdebis

qula, erTgvari,

diagnostikuri Sefasebis

statuss atarebs~

mimdinare sakiTxebze „qronika+”

partia „evropuli saqarTve-

los” ganaTlebis mimarTulebis

xelmZRvanels, mariam raminaSvils

esaubreba:

_ qalbatono mariam, am bolo

iniciativebs rogor afasebT?

_ Sefasebisa da gamocdebis

erovnulma centrma ramdenime siaxle

daaanonsa, maT Soris, bolo

2018 wlis skolis saatestato gamocdebis

Secvlili formatiT Catareba

gaxlavT. kerZod, centris

informaciiT, testirebis dasrulebisas

moswavle ekranze dainaxavs

ara qulas, aramed Setyobinebas

imis Sesaxeb, gadalaxa Tu ara

man minimaluri kompetenciis zRvari,

anu miiRo minimalur 5,5 qulaze

meti Tu naklebi. skolis gamosaSvebi

gamocdebis qula ki kvlav

rCeba erTaderTi mniSvnelobis

matarebeli _ minimaluri kompetenciis

dadastureba aris

aucilebeli piroba saskolo atestatis

misaRebad.

aqedan gamomdinare, SemoTavazebuli

iniciativa Tavad gamocdaze

ar aisaxeba da arafers cvlis. metic,

normaluri saskolo saganmanaTleblo

procesisaTvis logikuric

ki aris, magram roca skolaSi

Sefasebis sistema moSlilia

da mTlianad saganmanaTleblo

procesi saSualo safexurze xarvezebiT

mimdinareobs, gamosaSvebi

gamocdebis qula _ minimaluri

kompetenciis Sefaseba _ erTgvari

diagnostikuri Sefasebis statuss

atarebs, rac skolis pedagogebisTvis

am wlebis ganmavlobaSi ganixileboda,

rogorc sworeba maT

mier daweril niSanTan.

am iniciativiT ki maswavleblis

mier saSualo safexurze gakeTebuli

Sefaseba, faqtobrivad, ukontrolo

rCeba, rac, SesaZloa,

pozitiurad ar aisaxos moswavle-

Ta saboloo niSanze da, xSir SemTxvevaSi,

es Sefaseba gaxdes subieqturi

maswavlebelTa mxridan. maT

Soris, ar gamovricxav korufciuli

garigebis safrTxesac.

Cemi azriT, mniSvnelovania iniciativa

2018 wlis erTiani erovnuli

gamocdebisaTvis garkveuli

siaxleebis Sesaxeb, kerZod, qarTuli

enisa da literaturis gamocdasa

da zogadi unarebis testeb-

Si. cvlilebebi abiturientebs ma-

Ti unarebis ukeT gamovlenis Sesa-

Zleblobas miscems _ msjelobis

argumentirebis, araSablonurobis,

kritikuli azrovnebis Sefaseba,

vfiqrob, Tavisufali da kritikuli

azrovnebis waxalisebaa.

_ xazgasmiT _ skolebSi manda-

turis samsaxuris gaZliereba da

profesionali

fsiqologebis

CarTva ra Sedegebs moitans?

_ minda aRvniSno, rom skolebSi

mandaturis samsaxuris gaZlierebis

SemoTavazebuli modeli policiuri

reJimis skolaSi Setanis

mcdelobaa da sasikeTod ar da ver

aisaxeba mozardebSi gazrdili

agresiis Semcirebaze. erTi, rom

samsaxuris daqvemdebarebis skolidan

gatana daviwyebuli Zvelis

Semobrunebaa da meti araferi. aqve,

Tavad am samsaxuris pirvandeli

modelis xarvezic swored es

gaxldaT.

vfiqrob, mandaturis samsaxuri

skolis struqturuli erTeuli,

an misi administraciis nawili unda

gaxdes, rom SeZlos im funqciis

Sesruleba, romelic misi arsebobis

ideaSi devs. SemoTavazebuli

varianti kontrolze orientebuli

sistemis damkvidrebis mcdelobaa

da ara prevenciasa da mizezebis

aRmofxvraze.

Sesabamisad, roca damokidebuleba

Tavidanve gulisxmobs SedegTan

brZolas da ara mizezebis

„ganeitralebas”, imTaviTve problema

axal niuansebs iZens, izrdeba

da gacilebiT rTuldeba misi

mogvarebis SesaZlebloba.

sadamsjelo RonisZiebebis gamk-

gancxadebiT, garkveuli internet

TamaSebis gamo bavSvebi savalalo

Sedegebamde midian, Tqveni damok-

idebuleba rogoria am problemis

mimarT?

_ mZime socialuri foni, sadac

mSoblebs ar scaliaT SvilebisTvis,

qmnis im realobas, romel-

Sic bavSvi Tavis nebazea miSvebuli.

Zalaufleba „faruli aRmzrdelebis”

– televiziis, agresiuli

kompiuteruli TamaSebis, internetis

xelSi gadadis. martosuloba,

sakuTari Tavisa da ufrosebisadmi

rwmenis dakargva, samomavlo

perspeqtivebis ngreva, mozardis

cxovrebiT dauinteresebloba,

sayovelTao undobloba, sastiki

garemo, romelSic waxalisebulia

kriminali, mozardSi iwvevs sazogadoebis

normebisa da wesebis

uaryofas, sazogadoebasTan gaucxoebas.

amitom igi gaurbis im sociums,

romelic ar iRebs mas da romelsac

misi ar esmis.

am asakisaTvis damaxasiaTebeli

konvenciuri morali ki gulisxmobs

avtoritetebis mibaZvas. Sesabamisad,

martosulad darCenili

mozardi Tavad arCevs da eZebs am

avtoritets da akeTebs masze sworebas.

Zaladobis elementebis Semcveli

kompiuteruli TamaSebi agresiuli

qcevis provocirebas axdens.

mozardebs virtualuri Zaladobis

realobaSi gagrZelebis survili

uCndebaT. mozardi, romlis

fsiqika jer Camoyalibebuli araa,

ver grZnobs zRvars virtualur

da realur samyaroebs Soris. is

iwyebs Zaladobas realobaSi.

aucilebelia, saxelmwifom,

skolam, ojaxma SeTanxmebulad imoqmedon,

gadainawilon pasuxismgebloba.

arsebobs saerTaSoriso

gamocdileba, romelic mozardebs

daexmareba momZlavrebuli agresiis

gamklavebaSi, aswavlis konfliqtebis

mSvidobianad mogvarebas.

skolam da saxelmwifom unda moaxerxos,

mozardebs CamouyalibdeT

jansaRi miznebi da interesebi, araformaluri

ganaTlebis mravalferovani

arCevani miscems sakuTari

Tavis ganxorcielebis SesaZleblobas,

rac, saboloo jamSi, mozardis

ganviTarebis veqtors pozitiuri

kuTxiT Semoabrunebs da Seamcirebs

agresias.

_ rogor SeiZleba Sefasdes ganaTlebis

ministris axali wi-

nadadebebi, maT Soris, umaRlesi

saswavleblebis Semcirebaze?

_ problemuria saskolo saaTobrivi

badis cvlilebasTan dakav-

Sirebuli winadadebebi, iqneba es

meore ucxo enis swavlebis, kvireuli

saaTobrivi datvirTvisa

Tu religiis swavlebasTan dakav-

SirebiT. meCveneba, rom TiToeuli

naCqarevi da gauazrebeli _ Sesabamisi

kompetenciisa da gamocdi-

18 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Secvlili formatiT Catardeba

lebis mqone profesionalebTan

SeuTanxmebeli _ „wacdenebia”.

rac Seexeba umaRlesi saswavleblebis

Semcirebaze gakeTebul gancxadebas,

pirdapir getyviT, rom

am formiT problemis mogvarebis

mcdeloba saxifaToa da kerZo interesebis

matarebeli SeiZleba

gaxdes. is, rom umaRlesi saswavleblebis

Semcireba iyos mizani, araswori

da arasamarTliania, rac ganaTlebis

xarisxze dadebiTad ar

aisaxeba. problema, romelic am mimarTulebiT

arsebobs, am gziT ver

gadaiWreba.

saWiroa akreditaciis iseTi

kriteriumebi, romelTa dakmayofileba

universitets studentebis

miRebis uflebas moupovebs,

xolo saxelmwifos profesional

kadrebs Sehmatebs. iniciativa ga-

JRerebuli formiT ufro damsjel

xasiaTs atarebs, gansakuTrebiT,

roca saubaria akreditebuli

universitetebis aragegmur Semowmebaze.

aseTi midgoma ver iqneba ganaTlebis

xarisxze orientebuli,

gauazrebelma qmedebebma ki, Sesa-

Zloa, sakmaod rTuli Sedegi mogvces,

Tundac ganaTlebis miRma darCenili

dausaqmebeli axalgazrdebis

saxiT.

_ raSi mdgomareobs maswavle-

belTa xelfasisa da studentTa

dafinansebis Sesaxeb Tqveni bolo

winadadebebi da reagireba rogo-

ria?

_ ganaTlebis saministros mier

mowodebuli monacemebiT, am momentisaTvis

58 007 pedagogi muSaobs.

maTgan 41089, anu pedagogTa,

daaxloebiT, 71%, praqtikosi pedagogis

statuss flobs. ufrosis

statusis mqone 16762 pedagogia,

wamyvanis statusis _ 149, mentoris

_ 7.

aqve, 2017 wlis pirveli ianvridan,

800 larisa da meti odenobis

xelfass ufrosisa da wamyvanis

statusis mqone sruli datvirTvis

momuSave pedagogebi iReben, Tumca

mxolod isini, romlebic sruli

datvirTviT muSaoben. ufrosis

statusis mqone 16762 pedagogidan

sruli datvirTviT 8000-mde

muSaobs.

Sesabamisad, gamodis, rom 800

lari da meti odenobis xelfasi

sistemaSi momuSave pedagogTa saerTo

raodenobis 14%-ia. 41000

sruli datvirTviT momuSave praqtikosi

maswavleblebis xelze asaRebi

xelfasi ki 480 laria. miuxedavad

imisa, rom am mimarTulebiT

arsebuli problema ministrs detalurad

miewoda parlamentSi

samTavrobo kandidatebis wardgenis

dros da, amavdroulad, SesTavazes

problemis mogvarebis gzac,

2 Tvis Semdgom miRebuli gadawyvetileba

_ wamyvani da mentori

pedagogebis xelfasis matebasTan

dakavSirebiT, saerTod ar gulisxmobs

problemis mogvarebisTvis

gadadgmul nabijsac ki. 156 xelfasmomatebuli

pedagogi sajaro

seqtorSi dasaqmebuli pedagogebis

saerTo raodenobis 0,27%-ia.

saministrom sertificirebuli

pedagogebisa da, saerTod, profesiuli

zrdis procesisaTvis unda

Seqmnas motivacia, problema aRmoifxvreba,

Tuki brZanebiT uzrunvelyofs

saaTebis ganawilebis

dros sertificirebuli/statusis

mqone pedagogis sruli datvir-

Tvis valdebulebas, rac maT upirates

poziciaSi Caayenebs. aseTi

cvlileba iqneba sawindari, nebismierma

ufrosma Tu wamyvanma maswavlebelma

srulad miiRos sasertifikacio

danamati, rac TavisTavad

gaxdeba profesiuli ganviTarebis

xelSewyobis erT-erTi meqanizmi

da, Tavis mxriv, pozitiurad

aisaxeba ganaTlebis xarisxzec.

meore mniSvnelovani problema

aris xelisuflebis mier SemoRebuli

studentebis programuli

dafinansebis wesi, romelic, arsebulis

paralelurad, warmoadgens

biujetis Tanxebis usamarTlo,

araracionalur da, Sesabamisad,

araefeqtian xarjs. mocemuli

TanxebiT, Zveli sagranto wesis SenarCunebiT,

SesaZlebeli iqneboda

yovelwliurad gacilebiT meti

studentis dafinanseba.

araefeqtianobisa da usamarTlobis

arsi is gaxlavT, rom programuli

dafinansebis studentebi,

sxva programebze igive Sedegebis

mqone studentebTan SedarebiT,

ormag dafinansebas iReben, xolo

studentebi, romlebsac erovnul

gamocdebze ar miuRiaT saswavlo

grantebi da, Sesabamisad, dabali

Sedegebi aCvenes, 100%-ian dafinansebas

iReben.

gansakuTrebiT SemaSfoTebelia

es faqti im SemTxvevaSi, roca yovelwliurad

imatebs statusSeCerebuli

studentebis raodenoba. am-

Jamindeli monacemebiT es raodenoba

ukve 45 aTass aWarbebs.

_ gaizarda Tu ara profga-

naTlebaSi CarTul studentTa

raodenoba ori wlis ganmavlob-

Si, razedac premieri saubrobs?

_ Zalian mokle pasuxi amasTan

dakavSirebiT: aseTi statistika

bunebaSi ar arsebobs. profesiul

ganaTlebaSi CarTul studentTa

raodenoba ar gazrdila. ufro

sworad, oficialuri statistikis

mixedviT, 2017 wlis monacemebi

wina welTan (2016) mimarTebiT

aCvenebs, rom studentTa raodenoba

4,9%-iT Semcirebulia.

2013 wels profesiul saswavleblebSi

Caricxuli studentebis

raodenoba 19 849-ia, yovelwliurad

Semcirebis Sedegad 2017

wels es raodenoba 14 826 studentiT

ganisazRvra.

meoTxe gverdidan

Tumca es filosofiuri „gansja” gverdze

gadavdoT da saqmeze vTqvaT. am viTarebaSi

cxadia, rom saxelmwifos aravin ar

marTavs da yvelaferi inerciiT midis, qveynas

ki Zarcvaven da xraven Tavdajerebuli

da Tavxedi Cinovnikebi.

axla ki sajarod mivmarTav saqarTvelos

premier-ministr baton giorgi kvirikaSvils,

soflis meurneobis ministr baton

levan daviTaSvils, sus-is ufrosis moadgile

baton giorgi liluaSvils, agrarul

sakiTxTa komitetis Tavmjdomare baton

oTar danelias da saqarTvels parlamentis

maJoritar wevrebs

ara imisTvis, rom romelime Tqvengans

Wkua vaswavlo, davarigo an mivuTiTo, mogmarTavT

imitom, rom dRes, Cveni qveynisTvis

umniSvnelovanes periodSi, swored

Tqven gaqvT politikuri pasuxismgebloba

saqarTvelosa da misi mosaxleobis winaSe.

me mzad var, TqvenTan erTad wamovide

samegreloSi da gaCvenoT calkeuli teritorebi,

yanebi, plantaciebi, sadac saxelmwifos

monawileobis gareSe fermerebi metnaklebi

warmatebiT gaumklavdnen farosanas

da gaCvenoT is teritoriebi, sadac saxelmwifo

monawileobda da Sedegebi adgilze

SevadaroT.

aqve erT kiTxvas davsvam: Tu ase warmatebuli

iyo SarSandeli „zonderi”, ratom

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

farosanas skandalis gamo

susSi gamoZieba daiwyo

airCieT wels „insakari”, romlis specifikaze

am dromde arafers eubnebiT mosaxleobas

da specialistebs?

ratom ayenebT riskis qveS qarTveli

glexis naSroms da ratom ver aTviTcnobierebT,

rom qveyanaSi, faqtobrivad, sagangebo

mdgomareoba gvaqvs?

gana, Tqven is adamianebi ar xarT, romlebic

2012 wlis 1 oqtombramde, lamis, sakuTari

korespondentebi iyaviT TiTqmis yvela

mediasaSualebisTvis da gvemudarebodiT,

araferi gamogvrCenoda?

ki batono, mesmis politikac, iqneb, zogierTze

metadac da isic mesmis, rom „gundidan”,

„ojaxidan” yvelafris gareT gatana

ar SeiZleba, magram „SigniT” ratom dumxarT

da ratom ar ibrZviT? maJoritarebo,

gana, Tqven ar mogiwevT erTi erTze darCena

sakuTar amomrCevelTan?

Secdomebis aRiareba Zlier adamianebsa

da Zlier xelisuflebebs SeuZliaT. nu

xarT mudam sakuTari gadawyvetilebebis

gamarTlebis reJimSi da sxvebs, vinc migi-

TiTebT, mtrebad nu naTlavT. miT ufro,

iq, sadac mteri araa. an sad ginaxavT SeuniRbavi

mteri _ sajarod rom gakritikebdeT,

migiTiTebdeT, stkiodes da a.S.? mters

uxaria, rac ufro met Secdomas dauSveb da

kisers moitex. am logikiT Tqven ufro

mtrobT sakuTar Tavs da Sedegad _ qveyanasac,

rodesac, Tundac, dRes aZlevT calkeul

Cinovnikebs Tavxedobis uflebas.

nuTu, marTla ver xedavT am procesSi

saxelmwifo intitutebis saqmianobaSi sisustes,

araprofesionalizms, moxeleTa unia-

Tobas, uiniciativobas?

bevri kiTxvis dasma SeiZleba. isic gasagebia,

rom vinc akeTebs, is uSvebs Secdomebs,

magram mimoixedeT irgvliv, dRes Secdomebis

daSvebis dro ar aris. dRes arc SiSis

droa, rom zogierTi Cinovniki ver SeZlebs

dagegmili raodenobis Tanxis moparvas.

iciT, ra ar msurs? is, rom Tqvenganac

ar movismino: „bodiSi”, „ar vicodi”, „vambobdi,

magram ar mismendnen”, „me ra meqna?” „me

rigiTi deputati viyavi” da a. S. es frazebi

ar miiReba! da arc is, roca calkeuli

politikuri Zalebi Seecdebian TemaSi CarTvas

da Tqven, kidev, maT politikur angaJirebulobas

daabralebT, problemaze ki

Tvals daxuWavT.

mec mogmarTavT ara imitom, rom ramiT

gjobivarT, aramed imitom, rom mec Tqvennairad

am qveynis moqalaqe var da legitimuri

ufleba maqvs, gamogafxizloT, migiTiToT

da ukeTesi SedegisTvis viTanam-

Sromlo TqvenTan sruliad uangarod. Tumca

am ukanasknels, albaT, zogierTi Znelad

gaigebT. nu gaviwydebT, rom swored amis-

Tvis xarT daqiravebuli da amisTvis giqmniT

komforts da ganiWebT privilegiebs.

samwuxarod, Tanamdebobrivi avadoba: „me

yvelaferi vici”, „me marTali var”, saqar-

TveloSi pikzea. pikzea profesionaluri

uvicobac. ginaxavT odesme idioti Tanamdebobis

piri saqarTveloSi? an daumsaxureblad

Tanamdebobaze mjdari? _ arao! _

ityviT xmamRla, magram gulSi mipasuxebT

ramdenic gindaTo. hoda, me xmamaRla vambob,

rom farosanasTan brZolis sakiTxs,

metwilad, mavneblebi ganageben da gamofxizldiT!

19


gveubnebian, rom meriaSi piarsamsaxuris

mTeli batalioni hyavT

(aseve gamgeobebs, saqalaqo samsaxurebs)

da rom es funqciebi

Tbilisis meriidan unda gamovides

da sxva uwyebaSi, Sps-sa Tu

aaip-Si gadavides, rac niSnavs,

rom Sromis anazRaurebis muxls

araferi akldeba, faqtobrivad,

izrdeba kidec. da Tu adamianebs

amcireben (rasac deklarirebulad

acxadeben), amis proporciulad

Sromis anazRaurebis muxlic

unda Semcirdes.

imis garda, rom aRniSnuli

muxli ar mcirdeba, aseve sxva

saqonlisa da momsaxurebis maCvenebeli

izrdeba. es gaxlavT muxli,

saidanac xelSekrulebiT dasaqmebul

momsamsaxureTa Sromis

anazRaureba gaicema da igi kidev

20 milioni lariT izrdeba, e. i.

xelSekrulebiT dasaqmebuli adamianebis

raodenoba aucileblad

gaizrdeba.

isedac gvaxsovs, rom agvisto-

Si daviT narmaniam erTi xelis

mosmiT 600 adamiani SromiTi xelSekrulebiT

daasaqma, anu am

mimarTulebaze uaris Tqmas ar

apireben.

kidev erTxel davadastureb,

rom Tbilisis meri cruobs, rodesac

deklarirebulad erTs

acxadebs, magram biujeti abso-

gela mamulaSvili

599 45 50 26

dedaqalaqis sakrebulos fraq-

cia „nacionaluri moZraoba” meriis sakonkurso-saatestacio

komisiis SemadgenlobaSi opoziciisa da avtoritetuli

arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebis CarTvas

iTxovs. fraqciis wevr marika daTukiSvilis TqmiT, meriaSi

gamocxadebuli reorganizacia 22 Tebervals sruldeba, rom-

lis Semdeg sakonkurso-saatestacio komisia unda Seiqmnas da

reorganizacias daqvemdebarebulma TanamSromlebma konkur-

si unda gaiaron. aRniSnulidan gamomdinare, „nacionaluri

moZraoba” am procesSi CarTulobas iTxovs.

„rogorc SevityveT, reorganizaciis

Sedegad meriis sxvadasxva

erTeulSi struqturuli

cvlilebebi ganxorcielde-

ba, amasTan dakavSirebiT baton

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Tebervals mTavrdeba. magaliTisTvis,

erT konkretul, gamwvanebisa

da garemos dacvis samsaxurze

getyviT. mas gamwvanebis nawili

Camoscilda da mxolod

garemos dacvis saqalaqo samsaxuri

darCa. samsaxuris axali ufrosi

iniSneba, e. i. vinc aq mu-

Saobda, yvela xelaxla konkursis

wesiT unda dasaqmdes.

Sesabamisad, amisTvis meriaSi

sakonkurso-saatestacio komisia

unda Seiqmnas. ar gvaqvs gancda,

rom es procesebi gamWvirvale

iqneba, rom am konkurss namdvilad

wesierad da patiosnad

Caatareben. amitom komisiaSi,

rogorc opoziciis warmomadgenlebis

(partiis warmomadgeneli

ar miTxovia), aseve avtoritetuli

arasamTavrobo organizaciebis

CarTva moviTxoveT. isini

vigulisxme, romlebsac sazogadoebis

maRali ndoba aqvT da ara

organizaciebi, romlebic mxolod

„qarTul ocnebasTan” arian

afilirebuli.

ki gveubnebian, rom procesSi

arasamTavroboebi arian CarTulebio,

magram Cven viciT, rom

saubari im organizaciebzea,

romlebic maT mierve Seqmnilia.

am TvalsazrisiT, maT mimarT

ndoba ar gagvaCnia. 2014 wels

ganaTlebis, kulturisa da sportis

samsaxuri gaiyo, radgan kaxa

kalaZis colisZma sportisa da

axalgazrdobis mimarTulebis

samsaxuris ufrosad unda daniSnuliyo.

aRmoCnda, rom mcdari

gadawyvetileba iyo da es samsaxurebi

isev gaaerTianes.

ar vici, kaxa kalaZis garda

dRes kidev vis aRmoaCndeba colisZmebi,

colis sxva naTesavebi,

ojaxis wevrebi Tu partiuli aqtivistebi.

swored amitom viTxovdiT

aRniSnul sakonkurso

komisiaSi CarTulobas, razedac

ukve, principSi, uari miviReT.

vice-merma gangvicxada, rom

Tqven am komisiSi monawileobis

ufleba ar gaqvTo.

maT aseve unda Sevaxseno, rom

meria sakrebulos winaSe angariSvaldebulia.

sakrebuli dedaqalaqis

meriis makontrolebeli

weria, rom iq momuSaveTa ricxovnoba

158 erTeuliT izrdeba.

es is gaxmaurebuli aaip-ia,

romelmac Tbiliselebs Tavi

imiT dagvamaxsovra, rom dana-

Canglis moxmarebis treningebi

Cautara Tbilisis meriisa da

gamgeobis TanamSromlebs. dRes

es aaip-i, realurad, mavnebeli

da wurbela struqtura (Cvenive

fuliT dafinansebuli), 158 saStato

erTeuliT izrdeba.

kaxa kalaZe ityueba, rodesac

ambobs, rom SromiTi anazRaurebis

muxli arc erTi TeTriT ar

izrdeba. magram maRalCinosnebi

marika daTukiSvili: `kalaZem

narmaniaze uaresad daiwyo~

kalaZesTan Semxvedri winadadeba

gvaqvs. kalaZe deklarirebu-

lad acxadebs, rom misi mizania

Tbilisis meria profesionali

da kompetenturi adamianebiT

dakompleqtdes. kalaZe Tu mar-

Tla apirebs, rom profesiona-

li da kompetenturi adamianeb-

iT daakompleqtos Tbilisis

meria da Caataros Ria da gam-

Wvirvale konkursebi, Cven, „na-

cionalur moZraobas”, gvaqvs

winadadeba da, principSi, moTxovnac:

man sakonkurso saatest-

acio komisiaSi, romelic 22

Tebervlis ervlis Semdeg Seiqmneba,

opoziciuri partiebis warmo-

madgenlebi CarTos. mzad varT,

aviRoT es pasuxismgebloba da

monawileoba miviRoT sakonkur-

so saatestacio komisiaSi, aseve

am komisiaSi CaerTos avtorit-

etuli arasamTavrobo organizaciebis

warmomadgenlebi, rom-

lebic maRali ndobiT sargebl

gebl-

oben”, _ ganacxada marika daTuk-

iSvilma. informacias „ipn.ji”

avrcelebs.

„qronika+~ Tbilisis sakreb-

ulos fraqcia „nacionaluri

moZraobis” wevr marika daTuk-

iSvils esaubreba:

_ dedaqalaqis meriaSi reorganizacia

Catarda, romelic 22

20

`nacionaluri moZraoba~ meriis sakonkurso-saatestacio komisiis

SemadgenlobaSi opoziciisa da arasamTavroboebis CarTvas iTxovs

organoa, magram, rogorc Cans, es

ambavi dRemde ar ician.

rac Seexeba axlad Seqmnil

uwyebebs, magaliTad, es gaxlavT

Sps „mwvane qalaqi”, sadac jer ar

viciT, ramdeni adamianis dasaqmebas

apireben. aseve erT-erTi

aaip-i gaxlavT municipaluri

ganviTarebis saagento, sadac

maT mierve Semotanil biujetSi

20 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


luturad sxva rames ambobs. Tu

man da energetikis saministrodan

gadasulma TanamSromlebma

biujetis kiTxva ar ician, maTda

samwuxarod da Cvenda sabednierod,

am dokuments Zalian kargad

vkiTxulobT da saSualebas

ar mivcemT, rom Tbiliselebi

moatyuon.

_ am winadadebebze ras gpa-

suxoben?

_ dRes kalaZem aqeT gviTxra,

rom opozicia ityueba, radgan

SromiTi anazRaurebis muxli

arc erTi TeTriT ar izrdebao.

amavdroulad, gveubnebian, rom

konkretul aaip-Si dasaqmebul-

Ta raodenoba 158 erTeuliT

izrdeba, - axali Sps „mwvane qalaqi”

iqmneba, romelsac mwvane

sivrceebis, baRebis, skverebis

movla-patronoba evaleba.

rogorc aRvniSne, Sps-ebis saxelfaso

sargoebi Sromis anazRaurebis

muxlSi ar aris, subsidirebidan,

absoluturad sxva

muxlidan gaicema, romelic gaumWvirvalea,

amitom es Sps-ebi

sruliad gaumWvirvalea, maT

aranairi SezRudva ar gaaCniaT.

dReisTvis Sps-ebsa da aaip-ebSi

dasaqmebul adamianebs merze,

vice-mersa da a. S. ufro maRali

xelfasebi aqvT.

meriidan es funqciebi zustad

imitom amoaqvT da Sps-ebisa da

aaip-ebis ricxvi sokoebiviT imitom

izrdeba, rom maTi Sromis

anazRaureba gaumWvirvalea. mand

dasaqmebuli adamianebis realuri

kompetenciac CvenTvis gaum-

Wvirvalea. maTze konkursi ar

cxaddeba da Tavisufali gadawyvetilebebis

miReba SeuZliT, _

visac undaT, imas asaqmeben da am

informaciaze wvdoma ar gagvaCnia.

xalxma imitom agvirCia, saSualeba

ar mivceT, rom arakompetenturi

adamianebi Tbilisis

meriaSi dasaqmdnen, or kviraSi

erTxel metros Weri ar gvengreodes,

zahesis xidi permanentulad

ar ingreodes, lari da camet

TeTrad socialurad daucveli

mosaxleobis gamokveba ar

xdebodes da am fonze, viRac ma-

RalCinosnebs xelfasi 7 aTasi

lari ar hqondeT.

amis gakontrolebis sruli

ufleba gvaqvs da, realurad,

amis saSualebasac ar gvaZleven,

_ konkretul mimarTulebaSi

mainc CavixedoT da sakuTari mosazrebebi

gvqondes.

_ varkeTilis metroSi Camongrevis

Semdeg ganxorcielebuli

cvlilebebisadmi ra damok-

idebuleba gaqvT?

_ kalaZem urbanuli saqalaqo

samsaxuris ufrosi waradgina. me

gavecani am adamianis SromiT biografias,

namdvilad urbanistia,

Tumca „qarTuli ocnebis” pirobebSi

misi urbanistoba ar vici,

qalaqs rogor waadgeba, amas

Semdgomi movlenebi dagvanaxvebs.

rac Seexeba „metro varkeTilis”

Semdeg ganviTarebul movlenebs,

ukve movismineT, rom

Tbilisis meri ramdenime adamianis

dasjas apirebs. Tbilisis meri

imperatori ar aris. jer gamoZieba

mimdinareobs, ar arsebobs

eqspertizis daskvna, gamoZiebis

Sedegebi, am dros, transportis

samsaxuris ufrosi isev Tavis

adgilzea, romelic im period-

Sic am samsaxuris ufrosi iyo,

roca „metro varkeTilis” rekonstruqciasTan

dakavSirebiT

tenderi gamocxadda, magram pasuxi

im samsaxuris ufross ar

mohkiTxes.

informaciac ar gvaqvs, romeli

adamianebis ganTavisufleba

igegmeba. veWvobT, rom es qveda

rgolze gadawydeba, raTa zeda

rgolebis pasuxismgebloba ar

dadges.

realurad, qveda rgolebi

400-aTaslarian tenderTan dakavSirebiT

gadawyvetilebebs rom

ar Rebuloben, es Tqvenc mogexsenebaT.

is, rom xarisxis maCveneblebi

Semowmebuli ar iyo (normebs

ver akmayofilebda), Camongrevis

wuTidan vicodiT. amis

dadgenas bevri dro ar sWirdeboda

da ukve or kviraze metia

gasuli.

magram kalaZis mxridan piarsvla

iyo, viRacaze xelebi Seiwminda

da ase unda damTavrdes

ambavi, romelmac adamianebis sicocxle

safrTxeSi Caagdo. Cven

amis SesaZleblobas namdvilad

ar mivcemT. davelodebiT gamo-

Ziebis Sedegebs, eqspertizis

daskvnas da moviTxovT masalebs,

Tu ra darRvevebis safuZvelze

gaaTavisufles konkretuli adamianebi

Tbilisis meriidan?

_ axali meriisa da sakrebu-

los starts rogor afasebT?

_ jer sami Tvea, rac kaxa kalaZe

Tbilisis meria. vfiqrobdiT,

rom misTvis garkveuli fora

migveca, raTa am konkretul

pozicias morgeboda, SeegZno, Tu

ra aris gasakeTebeli Tbilisis

meriaSi, gascnoboda ama Tu im

struqturas ufro sirRmiseulad,

magram amis saSualebas ar

iZleva. kalaZem narmaniaze uaresad

daiwyo. narmanias drosac ki

gvqonda Zalian mkveTri protesti,

rom meria Caketili iyo, magram

dRes imaze metad daxSulia,

vidre _ maSin. absoluturad

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

moklebuli varT yvelanair informacias,

rodesac amis floba

samsaxurebrivad gvevaleba, magram

Tbilisis meria ugulebelyofs

kanons, sakrebulos reglaments

da, Sesabamisad, ver vflobT

Zalian bevr informacias,

romelic sakrebulos wevrs unda

hqondes.

Sesabamisad, kalaZis asi dRe

SemiZlia absoluturad uaryofiTad

Sevafaso. deklarirebulad

acxadebs, rom yvelasTvis

Riaa, _ opoziciisTvis, arasamTavrobo

organizaciebisTvis,

magram ramdenime mcdeloba

gvqonda SevxvedrodiT (televiziebis

gareSec SevTavazeT), rom

konkretul problemaze gvesaubra,

Cveni xedva SegveTavazebina,

Tumca uSedegod.

aq imas ar vgulisxmobT, gaiTvaliswinebda

Tu ara am yvelafers.

Cven biujetis kanoni gvavalebs,

rom fraqcias unda wargvedgina

SeTavazebebi biujetTan

dakavSirebiT. es werilobiT gavugzavneT

da rodesac kiTxva davusvi,

waikiTxa Tu ara Cveni Se-

Tavazebebi, amayad miTxra, rom

ar waukiTxavs. mas hgonia, rom es

Zalian kargi tonia, Tu ar waukiTxavs.

es yvelaferi mis politikur

sibeceze mianiSnebs. isic

ar icis, rom amis elementaruli

valdebuleba aqvs. is „qarTuli

ocnebis” meri ar aris, Tbilisis

meria da es pasuxismgebloba gaTavisebuli

ar aqvs. iseve, rogorc

„qarTuli ocnebis” sxva wevrebs

Tbilisis meriasa Tu sakrebulo-

Si.

am fonze, dedaqalaqis meri-

is pressamsaxuris informaciiT,

municipalitetis mTavrobis morigi

sxdoma gaimarTa. dRis wesrigiT

gaTvaliswinebuli sakiTxebis

ganxilvamde, Tbilisis merma

kaxa kalaZem ramdenime mniSvnelovani

gancxadeba gaakeTa.

dedaqalaqis meris gadawyvetilebiT,

Tbilisis meriis keTilmowyobisa

da arqiteqturis samsaxurebidan

ori TanamSromeli

ganTavisufldeba, romlis mizezic,

kaxa kalaZis ganmartebiT,

pirebis mier interesTa SeuTavseblobis

wesis darRveva _ kerZod

ki, ojaxis wevrebTan dakavSirebuli

saqmiswarmoebaSi miker-

Zoebuli gadawyvetilebebia.

„meriis Sida auditis samsaxurma

ramdenime samsaxuris mimarTulebiT

daiwyo mokvleva da

konkretuli darRvevebi gamoikveTa.

es exeba keTilmowyobisa da

arqiteqturis samsaxurebis ori

`rac Seexeba `metro varkeTilis~ Semdeg ganviTarebul movlenebs, ukve

movismineT, rom Tbilisis meri ramdenime adamianis dasjas apirebs.

Tbilisis meri imperatori ar aris. jer gamoZieba mimdinareobs, ar

arsebobs eqspertizis daskvna, gamoZiebis Sedegebi, am dros,

transportis samsaxuris ufrosi isev Tavis adgilzea, romelic im

periodSic am samsaxuris ufrosi iyo, roca `metro varkeTilis~

rekonstruqciasTan dakavSirebiT tenderi gamocxadda, magram pasuxi

im samsaxuris ufross ar mohkiTxes. informaciac ar gvaqvs, romeli

adamianebis ganTavisufleba igegmeba. veWvobT, rom es qveda rgolze

gadawydeba, raTa zeda rgolebis pasuxismgebloba ar dadges~

TanamSromlis mier interesTa

SeuTavseblobis wesis darRvevas,

kerZod, ojaxis wevrebTan dakav-

Sirebul saqmiswarmoebaSi miker-

Zoebul gadawyvetilebebs. msgavsi

faqtebi, ra Tqma unda, cudad

aisaxeba Tbilisis meriis imijsa

da meriis TanamSromlebis muSaobis

xarisxze”, _ ganacxada kaxa

kalaZem.

Tbilisis merma auditis samsaxuris

ufrossa da Tbilisis

vice-mers aRniSnul sakiTxze

dawyebuli mokvlevis dasruleba

da Sesabamisi gadawyvetilebis

miReba daavala.

meore sakiTxi, romelzedac

dedaqalaqis merma mTavrobis

bolo sxdomaze yuradReba gaamaxvila,

metrosadgur „varkeTil-

Si” ganxorcielebuli sareabilitacio

samuSaoebis dros gamokveTili

xarvezebia, ris gamoc

kaxa kalaZem Tbilisis satransporto

kompaniis xelmZRvanel

mamuka kobaxiZes daavala, dakavebuli

poziciebidan is pirebi gaaTavisuflos,

romlebic aRniSnuli

metrosadguris reabilitaciis

satendero procedurebSi

iyvnen CarTuli:

„am etapze, arsebuli garemoebebi

SeviswavleT da aSkaraa, rom

samuSaoebis Sesrulebis dros

xarvezebi iyo _ dawyebuli saproeqto

samuSaoebis Sesyidvebidan,

damTavrebuli samSeneblo

samuSaoebis warmoebis procesiT.

viciT, rom am mimarTulebiT

dawyebulia gamoZieba da mis Sedegebs

davelodoT. satransporto

kompaniis xelmZRvanel mamuka

kobaxiZes minda davavalo, rom

dauyovnebliv gaaTavisuflos

dakavebuli poziciebidan is adamianebi,

romlebic satendero

procedurebSi iyvnen CarTuli”,

_ ganacxada kaxa kalaZem.

dedaqalaqis merma meriis Sesabamis

samsaxurebsa da gamgeobebis

warmomadgenlebs sTxova,

municipaluri infrastruqturuli

proeqtebis xarisxis kontrolze

maqsimaluri yuradReba

gaamaxvilon, radgan, misive

TqmiT, araerTi infrastruqturuli

proeqtis Seswavlam da bolo

dros ganxorcielebulma

movlenebma aCvena, rom arsebuli

sistema da meqanizmi Sesrulebuli

samuSaoebis xarisxs saTanadod

ver uzrunvelyofs.

„ori kviris win davavale Cems

moadgileebs, rom warmoadginon

gegma, Tu ra unda gakeTdes imisTvis,

rom xarisxi gaumjobesdes.

satendero dokumentaciaSi

iqneba imis aucilebloba, rom

rodesac xelSekruleba gaformdeba,

municipaluri infrastruqturuli

proeqtebis xarisxis

kontroli ganxorcieldes. arc

erT saproeqto dokumentacias

ar miecema msvleloba iqamde, vidre

am dokumentaciis teqnikuri

da xarisxobrivi eqspertiza ar

ganxorcieldeba”, _ aRniSna

dedaqalaqis merma.

misive gancxadebiT, rodesac

samSeneblo da samontaJo samuSaoebis

warmoebis procesi daiwyeba

da Sesrulebis etapze iqneba,

saproeqto davalebebis Sesrulebaze

mudmivi zedamxedveloba

ganxorcieldeba. maT Soris,

farul samuSaoebze imisTvis,

rom saproeqto gadawyvetilebebi

maRal doneze Sesruldes.

„infrastruqturuli proeqtebiT

Cveni moqalaqeebi sargebloben.

Sesabamisad, maqsimalurad

unda uzrunvelvyoT TiToeuli

proeqtis xarisxi da TiToeuli

moqalaqis usafrTxoebis

dacva. mgonia, rom es mniSvnelovnad

wingadadgmuli nabijia da

gamgeobebsac minda vTxovo, rom

xarisxsa da zedamxedvelobaze

maqsimaluri yuradReba gavamaxviloT”,

_ aRniSna kaxa kalaZem.

mTavrobis sxdomaze Tbilisis

merma sacxovrebeli farTebis

dakanonebis proceszec isaubra,

romelic, misive gancxadebiT,

momavalSic gagrZeldeba. amJamad,

sacxovrebeli farTebi wyne-

Tis gzatkecilze, studqalaqis

teritoriaze mcxovreb 47 ojaxs

daukanondeba. „dRes Cven 47 ojaxs

sacxovrebel farTs vukanonebT.

kerZod, eseni arian wyneTis

gzatkecilze, studqalaqis teritoriaze,

#4 korpusSi mcxovrebi

moqalaqeebi, romlebic aRniSnul

farTebSi 90-iani wlebidan

cxovroben da garkveuli mizezebis

gamo, dakanoneba ver moaxerxes.

minda, mivuloco maT da

madloba vuTxra vakis gamgebels

TanamSromlobisTvis. es Cveni

winasaarCevno dapireba iyo, romelsac

aucileblad SevasrulebT”,

_ aRniSna Tbilisis mer-

ma.

21


gela mamulaSvili

599 45 50 26

mSeneblobis nebarTvis gacemis

wesSi cvlilebebi Sedis. mTavrobis Sesabamisi dadgenilebis

proeqti mTavrobis sxdomaze Tbilisis merma, kaxa kalaZem

waradgina. rogorc premier-ministrma giorgi kvirikaSvilma

ganacxada, es cvlilebebi TbilisSi mSeneblobebis process

didwilad moawesrigebs.

„umniSvnelovanesia, rom Cven

TbilisSi mSeneblobebis procesi

movawesrigoT da aseve, ufro meti

yuradReba davuTmoT rekreaciuli

sivrceebis ganviTarebas. amaze

kaxi kalaZem araerTxel isaubra da

minda mivesalmo meriis iniciativas

am mimarTulebiT procesis

mniSvnelovani gaumjobesebis Sesaxeb.

nebarTvis miRebis procesSive

iqneba aucilebeli gamwvanebis gegmis

warmodgena, aRricxva iq arsebuli

xeebis, axali gamwvanebis gegmis

warmodgena, aseve, 4000 kv.m-ze

didi nagebobis mSeneblobis nebar-

Tvis misaRebad sawyis etapzeve iqneba

saWiro satransporto kvlevisa

da satransporto regulirebis

sqemis warmodgenac. es, aseve, mniSvnelovnad

gauadvilebs Cvens developerebs

muSaobas im kuTxiT,

rom bolo da Semdgom etapebze aRar

iqneba saWiro damatebiTi cvlilebebis

Setana proeqtirebaSi. winaswari

konsultaciebi, rogorc

vici, mimdinareobs aseve biznesseqtoris

warmomadgenlebTan da darwmunebuli

var, rom es cvlilebebi

mniSvnelovnad moawerigebs

TbilisSi mSeneblobebis process,

saSualebas mogvcems, rom meti rekreaciuli

sivrce gvqondes da galamazdes

Cveni dedaqalaqi, rac

yvelasTvis mniSvnelovania”, _ ganacxada

premierma.

mTavroba samSeneblo masalis

xarisxTan dakavSirebul normebsac

daadgens da amasTan dakavSirebiT

Sesabamis dadgenilebas miiRebs.

„samSeneblo kodeqsis miRebis

Semdeg mTavrobam unda daamuSaos

reglamenti, romelic moawesrigebs

samSeneblo masalis xarisxs da

daadgens moTxovnebs samSeneblo

xarisxis mimarT. meore mxriv, daadgens

moTxovnebs, Tu rogor unda

moxdes samSeneblo masalis bazarze

ganTavseba. rogorc ki parlamenti

kodeqss miiRebs, ramdenime

TveSi mTavroba Sesabamis reglamentebs

SeimuSavebs”, _ ganacxada

ekonomikisa da mdgradi ganvi-

Tarebis ministris moadgile irma

qavTaraZem, romelmac iuridiul

sakiTxTa komitets „sivrcis dagegmarebis,

arqiteqturuli da sam-

Seneblo saqmianobis kodeqsis”

proeqti warudgina.

samSeneblo kodeqsis proeqtis

Tanaxmad, mTavrobas Semdegi normatiuli

aqtebis miReba evaleba:

„sivrciTi mowyobisa da qalaqTm-

SeneblobiTi gegmebis SemuSavebis

wesis Sesaxeb”, „teritoriebis gamoyenebisa

da ganaSenianebis regulirebis

ZiriTadi debulebebis

Sesaxeb”, „mSeneblobis nebarTvis

gacemisa da Senoba-nagebobis eqspluataciaSi

miRebis wesisa da

22

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

pirobebis Sesaxeb”, „sivrciTi dagegmvis

sainformacio sistemis Sesaxeb”,

„mSeneblobis organizebisa

da mSeneblobis usafrTxoebis Sesaxeb”,

„Senoba-nagebobis energoefeqtianobis

Sesaxeb”, „Senoba-nagebobis

mimarT arqiteqturuli mo-

Txovnebis Sesaxeb”, „Senoba-nagebobis

mimarT konstruqciuli moTxovnebis

Sesaxeb”, „Senoba-nagebobis

mimarT sainJinro moTxovnebis Sesaxeb”,

„samSeneblo masalis bazarze

ganTavsebis wesebis Sesaxeb”. informacias

„ipn.ji” avrcelebs.

am problemasTan dakavSirebiT

„mSenebelTa ligis” Tavmjdomare,

teqnikur mecnierebaTa doqtori

anzor sakandeliZe Tbilisis mer

kaxa kalaZes Semdegi Sinaarsis mimarTvas

ugzavnis (stili dacu-

lia):

„batono kaxa.

yvelaze katastrofuli safr-

Txe, rac emuqreba Tbiliss, sadac

TiTqmis naxevari saqarTvelo cxovrobs,

aris karze momdgari damangreveli

miwisZvrebi. rogorc

cnobili geofizikosi, akademikosi

Tamaz WeliZe aRniSnavs, arabe-

Tis filaqani, romelic daZrulia

CrdiloeTisken, ukve daejaxa evraziis

filaqans da moaTrevs weliwadSi

15 sm-iT. saqarTvelos garda,

evraziis filaqanze ganlagebuli

yvela Cveni mezobeli saxelmwifo

sistematur reJimSi emzadeba

ra gardauvali 8-9-baliani miwisZvrebisTvis,

masobrivad amowmeben

da angreven uxarisxod aSenebul

iseT maRliv korpusebs, rogorebic

dRes Sendeba TbilisSi.

saSinelia bolo wlebis statistikac:

2000-2010 wlebis 10 weliwadSi

msoflioSi miwisZvrebisgan

43%-iT ufro meti adamiani daiRupa,

vidre 1950-2000 wlebis 50

wlis ganmavlobaSi!

aqedan gamomdinare, advili warmosadgenia,

ra ubedureba datrialdeba

8-balian seismur zonaSi

mdebare TbilisSi, Tu aq moxdeba

saproeqto da, aqedan gamomdinare,

mosalodneli 8-baliani miwisZvra.

am dros saqarTveloSi, maT Soris,

TbilisSi, 27 weliwadia, arc erTi

Senoba ar Semowmebula seismomedegobaze

da Tbiliselebis sicocxles,

realurad, katastrofuli

safrTxeebi emuqreba.

batono kaxa, 2017 wlis 15 noembers

da 2018 wlis 23 ianvars

Tqvens saxelze gamogzavnil Cvens

oficialur werilebSi gwerdiT:

„TbilisSi unda gamocxaddes sagangebo

mdgomareoba, droebiT unda

SeCerdes rkinabetonis karkasuli

tipis 12 sarTulze ufro metsarTuliani

sacxovrebeli korpusebis

daproeqteba-mSenebloba da

anzor sakandeliZe:

`samSeneblo sferoze

kontroli unda aRdges,

sxva SemTxvevaSi didi

problemebi gvelis~

saproeqto dokumentacia aucileblad

unda movides SesabamisobaSi

saqarTvelos 2009 wlis kanonTan:

„seismomedegi mSenebloba pn-01-01-

09".

yvelaze didi danaSauli, rac

meriam Caidina Tbiliselebis mimarT,

aris am kanonis absoluturi

ugulebelyofiT ukanono samSeneblo

nebarTvebis masobrivi gacema,

ris gamoc dRes Tbilisi gadatenilia

12-sarTulianamde sacxovrebeli

korpusebis nacvlad ukanonod

aSenebuli 20, 30, 40 da ufro

metsarTuliani sacxovrebeli korpusebiT,

romlebic ar aris Semowmebuli

saproeqto 8-balian seismomedegobaze

da iq mcxovrebTa sicocxle

realur safrTxeSia!”

samwuxarod, 3 Tve gavida da pasuxi

ar migviRia. amJamad, amave teqsts

gwerT mesamed da gTavazobT

Tbiliselebis sikvdil-sicocxlis

am gadaudebeli problemis mosagvareblad

gadavdgaT pirveli

praqtikuli nabijebi da droebiT

SevaCeroT am „sikvdilis korpusebis”

daproeqteba-mSenebloba da

nebarTvebis gacema, sanam proeqtebi

ar mova SesabamisobaSi samSeneblo

kanonmdeblobasTan da, pirvel

rigSi, kanonTan „seismomedegi mSenebloba

pn-01-01-09". amis Semdeg

SerCeviT unda daviwyoT sacxovrebeli

korpusebis Semowmebebi seismomedegobaze.

saqarTvelos mSenebelTa ligam,

sadac damfuZneblebi arian adre

evropaSi cnobili, yofili zavrievis

saxelobis samSeneblo meqanikisa

da seismomedegobis institutis

wamyvani mecnierebi (mec am institutis

aspiranti viyavi), agre-

Tve mTel postsabWour sivrceSi

seismomedegobis centrad aRiarebuli,

yofili sakavSiro samecniero

kvleviTi da saproeqto-sakonstruqtoro

„Tbilzniepis” institutis

direqtori da seismuri kvlevebis

laboratoriis xelmZRvaneli,

moviZieT ra mSeneblobis

saministros gauqmebis Semdeg jer

kidev gadarCenili am 2 institutis

samecniero da laboratoriuli

resursebi, SegviZlia gavukeToT

organizacia 27 wlis Semdeg saqar-

TveloSi Senoba-nagebobaTa Semowmebebis

dawyebas seismomedegobaze.

Semowmebis fasi ganisazRvreba Senobis

sarTulianobiT, Sesamowmebeli

mTliani farTobiT da 1kv.mis

Rirebuleba iqneba 2-3 aSS dolari.

Cven SegviZlia seismomedegobaze

laboratoriuli gamokvlevebi

CavutaroT Senobebs rogorc

mSeneblobis mimdinareobis

dros gadaxuruli sarTulebis

mixedviT, ise damTavrebul Senobebs

miReba-Cabarebis aqtebis gaformebis

win.

batono kaxa, imedi gvaqvs, am

Cvens saqmian winadadebas, romlis

dadebiTad gadawyvetas Tbilisisa

da TbiliselebisTvis udidesi mni-

Svneloba aqvs, aiyvanT pirad kontrolze.

am sakiTxis dadebiTad

gadawyvetiT Tqven xels SeuwyobT

saqarTveloSi seismomecnierebis

`evrostandartebiT

ver daviwyebT,

mTeli samSeneblo

kompleqsi unda

gaaCero, magram

ganukiTxaoba sufevs

da amas movla

sWirdeba~

22 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


aRorZinebas! kargi iqneba, Tu migviRebT,

an stumrad gvewveviT Cveni

ligis wevr gamocdil da damsaxurebul

mSeneblebs, damproeqteblebs,

warmoebis specialiastebsa

da mecnierebs. am Sexvedraze Senobebis

seismomedegobaze laboratoriuli

Semowmebebis Cvens momaval

gegmebze mogaxsenebT ufro

dawvrilebiTa da argumentirebulad.

am Sexvedrazeve mogaxsenebT

Cven mier damuSavebul-dapatentebul

da mSenebelTa ligis mier mowonebul

„Tbilisisa da Tbiliselebis

gadarCenis megaprogramaze”,

romelic axali wlis wina dReebSi

winaswari ganxilvisTvis gasacnobad

davutoveT arqiteqturis samsaxuris

warmomadgenel nino talaxaZes”.

„qronika+~ „mSenebelTa ligis”

Tavmjdomares, teqnikur mecnierebaTa

doqtor anzor sakan-

deliZes esaubreba:

_ 2014 wels mSeneblobis saministro

rac gauqmda, am sakiTxze

omi gvaqvs atexili. misasalmebelia,

Tu mTavroba am saqmes xels

mohkidebs, magram vin da rogor

gaakeTebs? yvelafris Semowmeba

rom daiwyon, amisTvis arc erTi

samSeneblo profilis samecnierokvleviTi

instituti, aseve laboratoria

aRar arsebobs. ki batono,

gakeTeba kargia, magram, realurad,

amis gamkeTebeli vin aris?

jer erTi, am normebs dadgena

sWirdeba. am dros, dargi Tavidan

bolomde Sesamowmebelia, rac Zalian

rTuli gasakeTebeli iqneba.

veubnebodi, rom ar SeiZleboda

qveyanaSi mSeneblobis saministros

gauqmeba, radgan es aravis gaukeTebia.

realurad, samxedro-strategiuli

dargia da likvidireba amitomac

ar SeiZleboda.

postsabWour qveynebSi mSeneblobis

saministro yvelganaa. im

evrokavSirSic, sadac Sesvlas vapirebT,

uwyeba yvela qveyanaSia

calke an sxva dargTan erTad. magaliTad,

mSeneblobisa da energetikis

saministro gvxvdeba imitom,

rom es aucilebelia, radgan mSeneblobis

saministro yvela qveyana-

Si seismuri usafrTxoebisa da sam-

Seneblo ekologiuri usafrTxoebis

dacvis mTavari garantia. Tu es

saministro ar aris, im qveyanaSi miwisZvrebisgan

dacvis da samSeneblo

ekologiuri normebis dar-

RveviT gamowveuli mZime daavadebebisgan

dacvis garanti ar arsebobs,

es aris da es.

amitom, ra Tqma unda, es Semowmebebi

unda daviwyoT da orive

xeliT am winadadebebs mxars vuWer.

magram jer koncefcia aris mosaZebni,

Tu saidan da rogor daviwyoT

procesi, radgan aq yvelaferi

dangreulia.

_ dRes vin unda gaakeTos es

saqme, axali normebi vin unda

daadginos?

_ am normebis damdgenic aravinaa,

araferi aRar arsebobs. adre

am normebs, ZiriTadad, samSeneblo

samecniero-kvleviTi institutebi

adgendnen. iq zavrievis instituti,

sakavSiro saTavo, Tu hidroteqnikuri

mSeneblobebis kuTxiT samecniero-kvleviTi

instituti iyo.

yvelaferi bolomde ganadgurebulia

da vin daadgens aRniSnul

normebs?

amitom struqturebi Tavidan

aris Sesaqmneli, raRacebi, ubralod,

gadasarCenia. samSeneblo sferoze

kontroli calsaxad unda

aRdges, sxva SemTxvevaSi didi problemebi

gvelis. magram vimeoreb,

amis Semmowmebeli, elementaruli

normebis damdgeni vin aris? Tavis

droze, ugalavam rom TbilisSi nebismieri

Semowmebebi, regulaciebi

akrZala da obieqtebze aravis uSvebdnen,

amitom sistema bolomde

Caiketa. axla amas advilad vin gaxsnis?

iq iseTi ubedurebebia datrialebuli

da aseTive raRacebia

damalul-mifuCeCebuli, rom Cven

naxevarze meti arc viciT, am sferoSi

aqamde ra xdeboda da

dResac rasTan gvaqvs saqme.

amis saSualeba erTxel mogveca

2002 wels, rodesac manuCar maCaiZe

sakrebuloSi mSeneblobis komisiis

Tavmjdomare iyo. deputatebi

wamoiyvana, Zlivs SegviSves mSeneblobebze

erTi dRiT da meore

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

dRes gamogvyares, aRarsad aRar

gagvatares. adgilze rac vnaxeT,

raRac saSinelebebi gamoirkva. erT

dReSi 50-mde obieqtze movaswariT

Sescvla, pirvel-meore sarTulebze

SevdiodiT da mxolod konstruqciebSi

betonis simtkices vamowmebdiT.

yvela samasi vatis nacvlad

150 da ufro naklebi gamovida.

amiTaa aSenebuli, lamis, mTeli

Tbilisi.

xarisxze saubars axla iwyeben.

pirvel rigSi, koncefcia unda Camoyalibdes,

Tu rogor unda gakeTdes

es saqme. Cven evrostandartebiT

ver daviwyebT. maSin mTeli

samSeneblo kompleqsi unda gaaCero

da yvelaferi unda damuxru-

Wdes. aq, ubralod, ganukiTxaoba

sufevs da amas movla sWirdeba.

Tundac, ruseTSi arsebuli

dRevandeli mdgomareoba aviRoT:

SeiZleba evrostandartebTan SedarebiT

didi ambebi ar xdebodes,

magram iqac ki sammagi Semowmebaa

samSeneblo masalebis, mosapirkeTeblisa

da misT. jer masalebi sabaJoze

rom Semodis, mowmdeba, rac

saqarTveloSi ar arsebobs. Semdeg,

rodesac realizaciaSi midis sabi-

Tumo Tu sacalo vaWrobaSi, iqac

Semowmebebia. masalas sertifikatebi

Tu ar mohyveba, imas ruseTSi

aravin yidulobs. realurad, verc

gayidi da Tu mainc gaasaReb, amaze

Semdeg pasuxs mainc mogTxoven. es

yvelaferi samSeneblo obieqtze

rom midis, iqac amowmoben, akontroleben.

Semdeg rom damTavrdeba,

mTlianad Senobas samSenebloekologiur

usafrTxoebaze amowmeben.

aq amis dawyeba, rasakvirvelia,

ase advili ar iqneba. maSin struqtura

unda gamoiyos da es yvelaferi,

upirvelesad, TbilisSi

aris mosawesrigebeli.

adgilobrivi arCevnebi rom iyo,

mSenebelTa ligam Tbilisisa da

Tbiliselebis gadarCenis programa

davwereT. iq gawerilia, Tu saerTod

ra unda gakeTdes, upirvelesad

ra aris gasakeTebeli da a.

S. zereled saubari rom ar gamogvivides,

iq yvelaferi dawvrilebiT

weria.

es programa axali wlis wina

dReebSi merias mivwereT. arqiteqturis

samsaxuris warmomadgenlebi

Segvxvdnen, gvTxoves da es programa

davutoveT. Semdegi Sexvedra

qalaqis merTan unda gvqonoda.

arafers viTxovT, arc Tanamdebobebi

gvinda da arc maTi xelfasebi.

mSenebelTa ligaSi gamocdili

xalxia, Zveli ministris moadgileebi,

samecniero kvleviTi institutebis

direqtorebi, mecnierebi,

damproeqteblebi, saproeqtos

direqtorebi, gamocdileba

gvaqvs da gamogviyenon.

saqarTvelos mSeneblobis saministro

sabWoTa kavSirSi erT-er-

Ti mowinave mSeneblobis saministro

iyo. Tu sadme sapasuxismgeblo

rame Sendeboda kavSiris mas-

StabiT, mas qarTveli mSeneblebi

aproeqtebdnen, qarTvelebi aSenebdnen.

sxvaTa Soris, kvalificiuri

muSebic aqedan mihyavdaT. udidesi

gamocdilebis nawili mainc SemorCenilia

da gamoiyenon es xalxi.

xarisxis Semowmeba rom undaT,

amas vin gaakeTebs? amitom Cven

TanamSromlobas vTavazobT. Tavis

droze, ugulavasac SevTavazeT,

TiTqos daTanxmda da mere uari

gviTxres, _ es yvelaferi mSeneblobas

gaaZvirebso.

pirvel rigSi, yvela obieqtze

teqnikuri zedamxedveli unda iyos.

ara im kompaniisa, romelic

aSenebs, aramed an meriis teqnikuri

zedamxedvelobis warmomadgeneli,

an Tu es resursi ar eyofaT, Sesabamis

kadrs Cven movumzadebT.

yvelaferi aqedan unda daiwyos,

rom mSenebloba viRac kompetenturs

Cabardes, Torem es mSenebloba

dilidan saRamomde miyrilia,

absoluturad uyuradRebod

arian da mTel Tbiliss eliavas

kadrebs aSenebineben, es droze

unda damTavrdes.

romel xarisxis kontrolzea

`romel xarisxis kontrolzea saubari, rodesac laboratoriuli Semowmebac

ar undaT, arc sxva araferi. Sexedav armaturas, korozia aqvs modebuli,

Jangvis procesia dawyebuli. ai, amas rom aiReb da rkina-betonis

konstruqciaSi Cadeb, iq xarisxic da mSeneblobis usafrTxoebac

damTavrebulia, radgan dawyebuli korozia ginda betonSi moaqcie da ginda

sxvagan, is droSi grZeldeba, es armatura korozias gaagrZelebs da mere

saproeqto datvirTvebs veRar uZlebs, erT dResac mTeli Senoba

Camoingreva. ai, es ver mouwesrigebiaT, sxva raze unda visaubroT?~

saubari, rodesac laboratoriuli

Semowmebac ar undaT, arc sxva

araferi. Sexedav armaturas, korozia

aqvs modebuli, Jangvis procesia

dawyebuli. ai, amas rom aiReb

da rkina-betonis konstruqciaSi

Cadeb, iq xarisxic da mSeneblobis

usafrTxoebac damTavrebulia,

radgan dawyebuli korozia ginda

betonSi moaqcie da ginda sxvagan,

is droSi grZeldeba, es armatura

korozias gaagrZelebs da mere saproeqto

datvirTvebs veRar uZlebs,

erT dResac mTeli Senoba Camoingreva.

ai, es ver mouwesrigebiaT,

sxva raze unda visaubroT?

erTi periodi agilebze davdiodiT,

suraTebs vuRebdiT da

vafrTxilebdiT, rom amis gakeTeba

ar SeiZleba. axla CamouareT

Jurnalistebma da gadauReT erTi,

ras deben, Tmebi yalyze dagidgebaT,

iq iseTi ambebi xdeba, am da-

Jangul armaturebs rom yrian rkina-betonis

damzadebis dros.

mizezi is aris, rom yvelaferi

Tavis nebazea miSvebuli. Tu gamosworebis

process daviwyebT, ki batono,

es kargi iqneba, magram ufro

rbili normebiT unda daviwyoT.

magaliTad, ukrainaSi arsebuli SedarebiT

rbili normebiT dawyeba

gvindoda. es ufro garTulebulia

ruseTSi da evrokavSiris normebs

jer, albaT, verc mivekarebiT.

amitom es procesi raRac gardamaval

periodebad unda daiyos.

mTeli es koncefcia dasamuSavebelia.

ase ar gamova, marto lozungi

wamoiZaxo da is ar iyos gansaz-

Rvruli, saqmes vin da rogor

gaakeTebs. anu vin aris amSenebeli,

Semmowmebeli da mere damsjeli vin

aris, mTel am process vin akontrolebs?

amas mSeneblobis saministro

alagebda da yvelaferi iqiTken

midis, rom es saministro unda aRvadginoT,

Torem dRevandel saqarTveloSi

arsebul samSeneblo

„bardags” (nebarTvis gacemiT dawyebuli,

Semdeg daproeqtebiT,

mSeneblobiT, SemowmebiT, aSenebulis

miReba-CabarebiT damTavrebuli,

yvelaferi formalobad rom

aris qceuli) araferi eSveleba.

_ mSeneblobis nebarTvis gace-

mis wesSic cvlilebebi Sedis...

_ amaze saubrebiTac daviRaleT.

esec ugulavam SemoiRo, rom

mSeneblobis nebarTvebis gacema mxolod

arqiteqturis naxaziT Sei-

Zleba. ramdeni xania vambob, rom es

iyo danaSauli. mSeneblobas iwyeben

da jer proeqti mzad ar aqvT,

mxolod arqiteqturuli naxazia,

anu raRac fasadebia da saqmes amiT

iwyeben. es, realurad, naxazic

araa, naxatia. amas eleqtronuli

fostiT gadaagzavni da pasuxic

mogiva.

es ra sisulelea, Tu proeqti

mzad ar aris, eqspertiza ar aqvs

gavlili da sxv. miT umetes, roca

dRes dedaqalaqSi 20, 30 da 40-

sarTulian saxlebs aSeneben. Tanac

amaze kanoni arsebobs 2010 wlis

pirveli ianvridan amoqmedebuli,

rom rkina-betonis karkasuli tipis

Senobebi ar SeiZleba Tormet

sarTulze ufro maRalsarTuliani

aSendes. am kanoniT procesi

movigeT da CemTan _ zaqariaZeze,

fsiqiatriuli saavadmyofos teritoriaze,

eqvsi ocdaTormetsarTuliani

korpusis aSeneba SevaCerebineT.

dava swored am kanoniT movigeT,

rogorc saqalaqo, saapelacio,

aseve uzenaes sasamarTloSic

gavimarjveT.

mxolod erTi korpusi, raRacnairad,

mainc iCaliCes da daamTavrebines.

mere meubnebodnen, rom

amaze ramenairad davTanxmebuliyaviT.

ki batono, davTanxmdebi, oRond

viRacam Seamowmos, 12 sarTulis

nacvlad 32-sarTuliani xom

aaSenes (axla gayidvas cdiloben),

vinmem Seamowma, romel standarts

akmayofilebs?

Tbilisi 8-balian seismur zona-

Si Sedis, amitom saproeqto seismomedegobac

8 bali unda iyos, amas

xom unda gauZlos? hoda, vinmem

Seamowmos da am yvelaferze xeli

mouweros! ginda samxaraulis eqspertizis

biuro iyos, ginda sxva,

ucxoeli eqspertebi Camoiyvanon.

bolos da bolos, iq mosaxleoba

unda Sevides, ojaxebma unda icxovron.

axla mSenebelTa ligam meriaSi

werili SevitaneT. imas mivaRwieT,

rom dangreul-ganadgurebuli

samSeneblo seqtoris SigniT rezervebi

rac iyo darCenili, aqedan

erTi jgufi SevakowiweT, moviZieT

mowyobilobebi, riTac seismomedegobis

dadgena SeiZleba da muSaobas

viwyebT.

pirdapir vacxadebT, rom 27 welia,

saqarTveloSi, maT Soris,

TbilisSic seismomedegobaze araferi

Semowmebula, amitom aSenebulis

Semowmeba unda daviwyoT.

miReba-Cabarebis dros es Senoba

xom unda Semowmdes? msoflioSi

vinme Senobas Caibarebs eqspluataciaSi,

rom seismomedegobaze Semowmebuli

ar iyos? es xom gamoricxulia.

27 wlis Semdeg mainc xom

unda daviwyoT es procesi? kvadratuli

metris 2-3 dolaris fas-

Si Cven am korpusebs seismomedegobaze

SevamowmebT da daskvnas

mivcemT. marTla profesionali

mSeneblebic iWylitebian mTel am

ganukiTxaobaSi.

_ 2010 wlis kanoni axseneT,

riTac procesi moigeT da 32-

sarTulianis mSenebloba SeaC-

ereT, igive kanoni sxvagan ratom

ar sruldeba?

_ kanons erTxel rom gadaabijeb

da ar Seasruleb, mere asec

moxdeba. TormetsarTulianebis nacvlad

ToTxmetsarTulianebis

aSeneba rom daiwyes, erTi ambavi

avtexeT, rom is ori sarTuli moexsnaT,

radgan es arakanonieria.

viTomc araferi, ise gaatares. Semdeg

ukve TeqvsmetsarTulianebi

aaSenes, mere oci, ocdaxuTi da

axla ormoczec aRar Cerdebian.

xom unda SeaCero, xom ukanonoa es

yvelaferi? bolos da bolos, marto

Cven sami sasamarTlo movigeT.

23


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

ivaniSvilis mmarTvelobis

politikas aqvs Tavisi kanonebi.

koka wereTeli

ori istoriuli personis _ Sarl

de golisa da uinston CerCilis

gaxseneba sakmarisia imis dasturad, rom politikuri madliere-

ba ar arsebobs. iseve rogorc warsulis damsaxurebebi ver

gamodgeba samomavlo indulgenciad. politika dRevandelobaa,

upirvelesad. momavali politikaSi mxolod winasaarCevno da-

pirebebia, romelic swored rom momavalSi gazRvevinebs.

biZina ivaniSvilis mier gaJRerebuli

anekdoti gaxsovT? ai, is

_ qali rom „imnairi” ar iyo da „butkaSi”

agzavnidnen. mag anekdotis

ar iyos, ar yofila da ar aris ivaniSvili

politikosi da zustad misive

anekdotis gmiriviT aiZules,

„iq” _ politikaSi Sesuliyo. Semdeg

„imnair” garemoSi yofna ar moewona

da rogorc Zvel dros, axlac

Soridan, fantomiviT gascems gankargulebebs,

avalebs da aRasrulebinebs

ise, rom Tavad „arafer Sua-

Sia”. SuaSi namdvilad ar aris _

TavSia da es aris problema.

sxva bevr argumentTan erTad,

iciT, ratom wavida? imitom, rom

sakmaod Zneli yofila saarCevnod

gacemuli uxvi dapirebebis Sesruleba.

wavida imitom, rom yvelaze

rTuli Sesasruleblad mainc

samarTlianobis aRdgena moeCvena.

miT ufro im pirobebSi, roca saer-

Tod arc adardebda sxvis mimarT

arsebuli usamarTloba. rac ukve

vnaxeT, imis mixedviT ki samarTlianobis

aRdgena misTvis SurisZieba

iyo da iZia kidec.

gaxsovT, saakaSvil-ivaniSvilis

pirveli Sexvedra prezidentis rezidenciaSi

2012 wels? ase mgonia,

swored maSin uTxra an gaifiqra

ivaniSvilma, rom „xom Segisruleo”...

Semdeg ki ukve gareT, aSkarad

kmayofili ivaniSvilis fraza:

„Cven Cvens oponentebs _ vacxadebdiT

da vacxadebT dResac _ moveqceviT

ara ise, rogorc imsaxureben,

aramed ise, rogorc imsaxurebs

Cveni qveyana, Cveni qarTveli

xalxi, Cveni saqarTvelos mosaxleoba,

Cveni kultura”.

ramdenic unda amtkicos ivaniSvilma

da misma garemocvam, rom

batonma biZinam politikaSi mosvla

qveynis gadarCenis mizniT gadawyvita,

Znelad dasajerebeli iqneba.

ufro da ufro realuri xdeba,

rom is politikaSi piradi SurisZiebis

motiviT Sevida.

cxadia, im periodisTvis, qveyanaSi,

sadac namdvilad mimdinareobda

reformebi da yalibdeboda

saxelmwifo institutebi, sadac

ganaxlebis suli araTu igrZnoboda,

aramed xelSesaxebi iyo, magram

raoden ar unda uWirdeT amis aRiareba

yofili xelisuflebis calkeul

Tu umravles momxreebs _ ir-

Rveoda da fexqveS iTeleboda adamianis

uflebebi, ivaniSvilis politikaSi

gamoCenam, erTgvarad,

24

`biZina ivaniSvilis mier gaJRerebuli anekdoti

gaxsovT? ai, is - qali rom `imnairi~ ar iyo da

`butkaSi~ agzavnidnen. mag anekdotis ar iyos,

ar yofila da ar aris ivaniSvili politikosi

da zustad misive anekdotis gmiriviT aiZules,

`iq~ - politikaSi Sesuliyo. Semdeg `imnair~

garemoSi yofna ar moewona da rogorc Zvel

dros, axlac Soridan, fantomiviT gascems

gankargulebebs, avalebs da aRasrulebinebs ise,

rom Tavad `arafer SuaSia~. SuaSi namdvilad

ar aris - TavSia da es aris problema~

`Tumca "ocnebis" liderebs iluzia awuxebT da,

albaT, marTla fiqroben, rom xalxs "bRuja-

bRujad" aqvs fuli. iqneb, amitomac aravin

fiqrobs biznesgaremos gajansaRebaze da

normaluri sagadasaxado reJimis Seqmnaze.

rac Sexeba pensionerebsa da socialurad

daucvelebs, arc es segmenti uWers mxars

xelisuflebas. segmentis TiToeul individs

sjera, rom mas meti sikeTe ekuTvnis da isic

xom viciT, rom sazogadoebis es fena

mniSvnelovnad imedgacruebulia imis gamo, rom

mas ivaniSvilis, diax, ivaniSvilis gamarjvebis

SemTxvevaSi, minimum, vercxlis "saraia" undoda,

Tu oqrosi ara. axla adamianis madliereba-

umadurobis gancdis gansjas ar daviwyeb,

radganac isedac cnobilia, rom umaduroba da

xelisuflebisgan metis ndoma mokvdavTa

udidesi sisustea~

pozitiuri roli iTamaSa.

2012 wlis 1 oqtomberi tragedia

iyo aTi aTasobiT gayeyeCebuli

qarTvelisTvis, romlis funqcia

mquxare taSis dakvrisa da „mi-

Sa, miSas” skandirebiT Semoifargleboda;

aTasobiT nabadmoxuruli

CinovnikisTvis, romelTaTvisac

samSoblo sakuTari kuWidan

iwyeboda; asobiT „nacionaluri”

TavxedisTvis, romlebic wminda

rasis warmomadgenlebad miiCnevdnen

Tavs; aTobiT elitaruli mliqvnelisTvis,

romlebmac milionebis

gamo yvelaferi ikadres da akadres;

erTeuli gvirgvinosnebisTvis,

romlebmac qveyanaSi konstituciisa

da sxva kanonebis nacvlad,

erTi samarTali: „me var kanoni”

daamkvidres.

ra Seicvala? ivaniSvili „wavida”

da axla zemoT moyvanili abzaci

SegviZlia, ase CamovayaliboT:

diax, 2012 wlis 1-li oqtomberi

sasargeblo aRmoCnda aTi aTasobiT

gayeyeCebuli qarTvelisTvis,

romlis funqcia mquxare taSis dakvrasa

da „biZina, biZinas” skandirebiT

Semoifargleba; aTasobiT nabadmoxuruli

CinovnikisTvis, romelTaTvisac

samSoblo sakuTari

kuWidan iwyeba; asobiT „meocnebe”

TavxedisTvis, romlebic wminda

rasis warmomadgenlebad miiCneven

Tavs; aTobiT elitaruli mliqvnelisTvis,

romlebic milionebis

gamo yvelafers kadruloben; er-

Teuli gvirgvinosnebisTvis, romlebmac

qveyanaSi konstituciisa

da sxva kanonebis nacvlad, erTi

samarTali: „me var kanoni” daamkvidres.

radgan ivaniSvils surda Zalaufleba,

magram ara _ pasuxismgebloba,

man arCevnebis Semdeg realurad

igrZno, ra didi tvirTia,

roca saarCevnod gacemul dapirebebs

ver asruleb; ra damamcirebeli

iqneba saprezidento arCevnebis

Semdeg, Sen mier „dasmul” prezidents

eaxlo uSiSroebis sabWos

sxdomaze da „sufris TavSi” ar

ijde; „ra ubedurebaa”, viRac Sens

karTan idges da TavSesafars gTxovdes,

bankis kreditebis gadavadebas

gemudarebodes, „ra dros Ziliao?!”

_ giyvirodnen da a. S. gana,

umjobesi ar aris, flobde realur

Zalauflebas da ar gqondes

pasuxismgebloba? ho, ivaniSvilma

es gza airCia.

amasobaSi ki, qveyana rom gaCerebulia,

amas ukve araTu „ocnebis”

gulanTebuli aqtivistebi, aramed

Tavad „ocnebis” liderebic xvdebian.

politikuri nebis deficit-

Tan, panikur SiSsa da araprofesionalizmTan

erTad, xelisuflebis

umTavresi problema partnioris

aryolaa. diax, xelisuflebas arc

erT sferosa da segmentSi araTu

megobari, partnioric ki ar hyavs

da es mniSvnelovnad ganapirobebs

im politikur da ekonomikur stagnacias,

romelSic amJamad qveyana

imyofeba.

axla ufro detalurad: ivaniSvilis,

anu „ocnebis” xelisuflebas

ar hyavs partniori saerTa-

Soriso arenaze. es ki imas niSnavs

da Sedgebic iqiT midis, rom qveyana

dRiTi dRe kargavs imijs saer-

TaSoriso asparezze.

xelisuflebis arapragmatuli

nabijebi ruseTTan mimarTebiT

TvalnaTelia. mxolod politika-

Si gauTviTcnobierebeli obivateli

SeiZleba moatyuo imiT, rom

kargia, roca ruseTi yoveldRe ar

axsenebs saqarTvelos. faqti ki is

aris, rom qveyanaSi hibruduli omi

mZvinvarebs da xelisufleba mas

arafriT da aranairad ar upirispirdeba.

am omSic rom vmarcxdebiT,

amis dasturia sxvadasxva gamokiTxva,

sadac ruseTis poziciebi

saqarTvelos mosaxleobaSi ga-

Zlierebulia.

ruseTi Cvengan xarks ar krefs,

mas wasaRebi ukve waRebuli aqvs da

cocva-cocviTac miaqvs. ra Tqma

unda, kremli samomavlod arc

ufro msuye naWerze ityvs uars,

Tumca es naWeri ruseTma, sakuTari

mtacebluri da imperiuli bunebidan

gamomdinare, Tavad unda wai-

Ros da miZleuli arafrad sWirdeba.

xom cxadia da faqtia, rom „wiwmatur-alkoholurma”

garRvevam

kremli xelisuflebis partniorad

ver aqcia.

nurc imis mtkicebas daiwyebs

Cveni xelisufleba, rom mas aSS miaCnia

strategiul partniorad.

ara, ar miaCnia! ubralod, pozaa

amaze saubari. strategiuli partnioris

dRis wesrigSi Tundac

ukrainis konteqstSi saqarTvelo

iSviaTad gaismis. da es namdvilad

aris „ocnebis” politikis damsaxureba.

gaxsovT, oqtombris arCevnebSi

gamarjvebisTanave miiwvies bi-

Zina ivaniSvili TeTr saxlSi da

uari ganacxada, _ dasruldes arCevnebi

Tavad amerikaSi da dalagdneno.

aSS-is dalagebas eloda kaci,

romelsac qveyana hqonda dasalagebeli

da am saqmeSi namdvilad sWirdeboda

mniSvnelovani partniori.

maSin „ocnebis” spikerebma ivaniSvilis

es gadawyvetileba, lamis,

diplomatiur saxelmZRvaneloebSi

Seitanes. saocari komentarebi

movismineT _ aravin icis, rogor

dasruldeba arCevnebi amerikaSi

da araa saWiro sulswrafobao. mokled,

Tu obama damarcxdeba, es

vizitic wyalSi gadayrili iqnebao.

arada, TeTri saxlis strategiuli

xedva saqarTvelosTan mimarTebiT

ovaluri kabinetis binadris vinaobaze

sulac ar aris damokidebuli.

amdeni rom ar gesmis politikur

gunds, romel sagareo warmatebaze

unda visaubroT?!. obamas xelmeored

gaprezidentebis Semdeg

batonma ivaniSvilma saqmeebi moimizeza

da ganacxada, _ didi xniT qveyanas

ver davtovebo. iqneb, kvirikaSvilis

trampis magidaze Camoyrdnobaa

diplomatiuri garRveva,

Tu RaribaSvilis „mmarTvelobisas”

derefnebSi Sexvedra da xelis

CamorTmeva?

Tumca sazogadoebis gonieri

nawilis mexsierebas kidev erTi _

metad mniSvnelovani fraza Semor-

Ca: „300 metrisTvis oms xom ar

daviwyebT”... Tan roca gjera, rom

„vladimir vladimiroviCma ar icis

araferi” da yvelafers rus generalsa

da, lamis, efreitors daabraleb,

Tan frazasac daayoleb:

„mzad varT ruseTTan urTierTobebis

dasaregulireblad”. „ocnebisa”

da misi mxardamWerebisTvis

bzeJinski ki ara, Sarl moris de

taleiran-perigori xar da obama

da trampi ra mosatania?!!

qarTuli politikis imbecilizmia

is, rom ruseTis umTavresi

Semakavebeli Zala, _ aSS fexebze

gvkidia da darwmunebulni varT,

patriarqi kirili mogvigvarebs

yvela sakiTxs. mokled, saqarTvelos

xelisuflebisTvis partniori

arc aSS-a. es sulac ar niSnavs

imas, rom aSS-Si saqarTvelo fexebze

kidiaT. ubralod, axla, radgan

Cven Tavs ar viwuxebT, arc

Tavad wuxdebian zedmetad.

evropa... movlenebis ganviTareba

cxadyofs, rom male evropasac

gavanawyenebT. saqarTvelos xelisuflebis

„myisieri” reagireba vizaliberalizaciis

SesaZlo SeCerebaze

aris udidesi ugunureba. saqarTvelos

xelisuflebaSi ar esmiT,

Tu ratom gaiqca da garbis saqarTvelodan

mosaxleoba da ratom

eZebs TavSesafars evropaSi. imis

24 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

garantia _ SiSi!

nacvlad, rom ekonomikaSi gatardes

Zireuli reformebi, Seiqmnas

damatebiT samuSao adgilebi da

adamianebs SeeqmnaT Rirseuli cxovrebis

pirobebi, Wkuiskolofebma

savizo reJimis damrRvevebis dasjis

gadawyvetileba miiRes. isev

ver iazrebs xelisufleba mizezebs.

isev SecdomiT reagirebs da

amiT, isev da isev, qmnis safrTxeebs.

ho, evropuli warmatebebi _

asocirebis xelSekruleba da vizaliberalizacia

saqarTvelos xelisuflebis

ruduneba ki ara, evropuli

istitutebis mier buqsirze

akidebuli da ZaliT miRweuli Sedegia,

rodesac maT mier inicirebul

winadadebebze, ubralod, „uxerxulia”

uaris Tqma. Sesabamisad,

arc evropaa saqarTvelos xelisuflebis

partniori. TanamSromloba

kidev sxva rames niSnavs.

xelisuflebas partniorebi ar

hyavs arc Sida politikur cxovrebaSi.

gamarjvebuli koaliciidan

gayrili partiebi dRes misi mowinaaRmdegeebi

arian. TviT „ocnebis”

`2012 wlis 1 oqtomberi tragedia iyo aTi

aTasobiT gayeyeCebuli qarTvelisTvis, romlis

funqcia mquxare taSis dakvrisa da "miSa, miSas"

skandirebiT Semoifargleboda; aTasobiT

nabadmoxuruli CinovnikisTvis, romelTaTvisac

samSoblo sakuTari kuWidan iwyeboda; asobiT

"nacionaluri" TavxedisTvis, romlebic wminda

rasis warmomadgenlebad miiCnevdnen Tavs;

aTobiT elitaruli mliqvnelisTvis,

romlebmac milionebis gamo yvelaferi ikadres

da akadres; erTeuli gvirgvinosnebisTvis,

romlebmac qveyanaSi konstituciisa da sxva

kanonebis nacvlad, erTi samarTali: "me var

kanoni" daamkvidres~

wiaRSic umravlesobis politikuri

konglomerati imdenad ekleqturia,

rom cxadze ucxadesia _

maT mxolod piradi keTildReoba

aerTianebT.

ra Tqma unda, xelisuflebas _

„qarTul ocnebas” _ partniorebi

arc danarCen politikur speqtr-

Si hyavs. ise, qarTveli politikosebis

vnebebi Zalauflebasa da

fulze gadis. Sesabamisad, rogorc

ki romelime „lideri” gaigebs, vis

uxdis biZina ivaniSvili da vis ras

hpirdeba, is moCvenebiTad metad

moidreks wels, magram gaborotdeba

da realurad daiwyebs sakuTar

TamaSs, an sxva gundis wevri xdeba.

ar aris saWiro Tavis mokatuneba

da imaze saubari, rom „ocnebis”

xelisuflebas megobrebi hyavs saerTaSoriso

institutebSi. realurad,

ar hyavs! metic, saxelmwifos

mier daqiravebuli piar da lobisturi

kompaniebi gaognebulni arian,

radgan damqiravebeli amocanasac

ki ver uxsnis da usaxavs. meeqvse

welia, xelisufleba, calkeuli

saerTaSoriso warumateblobisas

gveubneba, saqme „nacionalebma”

da maTma lobistebma gagvifuWeso.

calke sakiTxia, yoveli aseTi gancxadebis

Semdeg xelisufleba acxadebs,

rom ususuri „arsebaa” da

araviTari strategiuli gaTvla

ar gaaCnia. magram rogor fiqrobT,

romelime kompanias kontraqtis

dakargva surs? ara! Sesabamisad, im

lobistebsac gadasarevad esmiT,

rom maTTvis ama Tu im saerTa-

Soriso institutSi saqarTvelos

imijis Sesaqmnelad da calkeuli

sakiTxebis lobirebisTvis saxelmwifos

fulia gadaxdili. am kompaniebs

axasiaTebT memkvidreobiTi

TanamSromloba da Tu xelisuflebaSi

piariT dakavebul pirebs sakuTari

merkantiluri zraxvebi ar

aqvT, ratom ver usazRvraven maT

konkretul davalebebs? Tu es

davalebebi miSas dros imitom

sruldeboda, rom misi eSinodaT?

iqneb, merabiSvilis an adeiSvilis

eSinodaT saerTaSoriso kompaniebs?

aqve movrCebi piaris Temas, romelic

qveynis SigniTac sakmaod

warumatebelia. mosaxleoba sworad

imasac ki ver igebs, Tu ras ake-

Tebs xelisufleba kargs da warmatebulad.

piarze pirdapiraa mibmuli

mediis Temac. raoden gasakviradac

ar unda mogeCvenoT, xelisuflebas

partniori arc mediaSi

hyavs. mavani ityvis, xelisuflebisa

da mediis partnioroba vis

gaugiao da Secdeba. xelisuflebisa

da mediis megobroba ar SeiZleba,

Torem partnioroba namdvilad

SesaZlebelia. dRevandel xelisuflebas

ki mravlad hyavs jibis mediasaSualebebi,

romelTac „megobar

medias” uwodebs, xolo kritikul

medias mtrad racxs. Sesabamisad,

xelisufleba mediasegment-

Sic upartniorod aris darCenili.

meore segmenti, romelTanac

aseve aranormaluri damokidebuleba

aqvs xelisuflebas, aris arasamTavrobo

seqtori. aqac TvalnaTliv

Cans „nakvebni” da „kvebisTvis”

mzadmyofni. esec is mimarTulebaa,

sadac xelisufleba kisris

motexis kandidatia, radgan dro-

Ta ganmavlobaSi „nakvebTa” mier xelisuflebis

sawinaaRmdegod gake-

Tebuli erTi gancxadebac ki ufro

wonadi iqneba, vidre imaTi, vinc

marTlac obieqturad akritikebs,

miuTiTebs da gnebavT, gulSematkivrobs

xelisuflebas. Sesabamisad,

is forma, rac mediasTan da

arasamTavrobo seqtorTan saurTierTod

airCia xelisuflebam, swored

am xelisuflebis dasamTavreblad

aris zedgamoWrili da ara

qveynisa da, Tu gnebavT, xelisuflebis

sakeTildReod.

biznesi... aq saqme ufro rTuladaa,

vidre vinmes SeuZlia warmoidginos.

qarTul bizness mama ar

hyavs, xolo ekonomikas _ deda. msxvilma

kompaniebma da biznesmenebma

moaxerxes da xelisuflebasTan,

anu baton biZinasTan urTierTobebi

daalages. es sulac ar niSnavs

imas, rom maT Tavisuflad curva

SeuZliaT. ubralod, ician, rom

ivaniSvilis interesebis sferoSi

ar unda SeiWran. sxva mxriv xelisuflebis

yvela warmomadgenelTan

`Tumca sazogadoebis gonieri nawilis

mexsierebas kidev erTi - metad mniSvnelovani

fraza SemorCa: "300 metrisTvis oms xom ar

daviwyebT"... Tan roca gjera, rom "vladimir

vladimiroviCma ar icis araferi" da

yvelafers rus generalsa da, lamis,

efreitors daabraleb, Tan frazasac

daayoleb: "mzad varT ruseTTan

urTierTobebis dasaregulireblad". "ocnebisa"

da misi mxardamWerebisTvis bzeJinski ki ara,

Sarl moris de taleiran-perigori xar da

obama da trampi ra mosatania?!!~

aris SesaZlebeli saqmeebis dalageba.

saSualo fena qveyanaSi kvlav

ar arsebobs. mcire bizenesi suls

Rafavs da yoveldRe gakotrebis

molodinSia. Sesabamisad, ukanono

garigebebiT mcxovrebi an/da gakotrebisa

da daWeris molodinSi

myofi qarTveli biznesmenebi sulac

ar arian xelisuflebis partniorebi.

Tumca „ocnebis” liderebs iluzia

awuxebT da, albaT, marTla

fiqroben, rom xalxs „bRuja-bRujad”

aqvs fuli. iqneb, amitomac

aravin fiqrobs biznesgaremos gajansaRebaze

da normaluri sagadasaxado

reJimis Seqmnaze.

rac Sexeba pensionerebsa da socialurad

daucvelebs, arc es segmenti

uWers mxars xelisuflebas.

segmentis TiToeul individs sjera,

rom mas meti sikeTe ekuTvnis

da isic xom viciT, rom sazogadoebis

es fena mniSvnelovnad imedgacruebulia

imis gamo, rom mas

ivaniSvilis, diax, ivaniSvilis gamarjvebis

SemTxvevaSi, minimum, vercxlis

„saraia” undoda, Tu oqrosi

ara. axla adamianis madlierebaumadurobis

gancdis gansjas ar

daviwyeb, radganac isedac cnobilia,

rom umaduroba da xelisuflebisgan

metis ndoma mokvdavTa

udidesi sisustea.

axalgazrdoba? narkoliberalizaciasa

da Cadebis winaaRmdeg

mimarTul aqciebze axalgazrdebis

konsolidireba gvaCvenebs, ramdenad

aris momavali Taoba xelisuflebis

partniori.

viRac mkiTxavs, _ ki magram, xom

hyavs ivaniSvils, anu „ocnebas”

madlieri adamianebic, sazogadoebaSi

avtoritetuli personebi,

romlebic misi araTu partniorebi

da mxardamWerebi, aramed megobrebic

ariano. gipasuxebT, _ er-

Teulebi da ara sami aTasze meti

adamiani, romelsac ivaniSvili uxdida

Tu uxdis sakuTari fondidan

premiebsa Tu damsaxurebul pensiebs.

ratom erTeulebi? imitom, rom

im siaSi myof TiToeul personas

miaCnia, yvelaze meti misTvis unda

mieca. ise, Tu imasac gaviTvaliswinebT,

Tavis droze, robiko sturuas

2000 lars rom uxdida da buba

kikabiZes _ 5000-s, aq aSkarad „usamarTlobasTan”

gvaqvs saqme. Sedegad,

sajarod Tu ara, gulSi mainc

iginebian „meocnebe” avtoritetebi.

Sesabamisad, am damsaxurebuli personebidan,

rac ar unda moxdes, ivaniSvilis

mxares arasodes dadgebian

misi politikuri mowinaaRmdegeebi,

xolo momxreebi isedac

gabutulni arian da araviTar partniorobaze

saubari ar aris.

vinRa darCa ivaniSvilis mxardamWeri?

isini, romlebic „nacionalebs”

esvrian kvercxebs da maT

dapatimrebas moiTxoven? aramc da

aramc. TiToeuli maTgani darwmunebulia,

rom swored maT ekuTvnodaT

Tanamdebobebi TviTmmarTvelobebSi,

saministroebsa da Tqven

warmoidgineT, ministrTa kabinetSic

ki.

maSin raze dgas ivaniSvilis xelisufleba?

SiSze! sazogadoebis

SiSze, rom „nacionalebis” „sisxlismsmelma”

frTam ar daibrunos

xelisufleba. ivaniSvilis xelisufleba

revanSis SiSze dgas da raoden

paradoqsulic ar unda iyos,

am dromde ver gaiazra es Tavad

„nacionalurma moZraobam” da prodasavlurma

opoziciam. da ramdenic

ar unda iwuwonon, ramdenic ar

unda abralon sxva garemoebebs politikurma

liderebma Tu sazogadoebis

sxvadasxva fenis warmomadgenlebma,

swored es SiSi aris

jerac saqarTvelos politikuri

momavlis ganmsazRvreli.

siaxle

elementarul

maTematikaSi

(qveyndeba sainformacio

daniSnulebiT)

wrewiris rkalis jeradi ricx-

vis dasadgenad, anu im ricxvisa,

romelic wrewirSi mocemuli rka-

lis raodenobas unda asaxavdes,

saWiroa qordasa da rkalis Sesabamisi

kuTxis simaRles Soris Se-

fardebis ricxviTi mniSvnelobis

namravli amav qordaze gamoyenebul

iqnas kuTxisave simaRlis gar-

vamagebuli sigrZis gamyofad.

sxva sityvebiT, es igivea, rac

Sesabamisi tolferda samkuTxedis

fuZisa da simaRlis Sefardeba

(magaliTad, fuZis ganayofi sima-

Rleze) gamravldes imav fuZeze,

raTa miRebuli namravli gamoyenebul

iqnas imav simaRlis gar-

vamagebuli sigrZis gamyofad.

ukanaskneli

ariTmetikuli

moqmedebis Sedegad miRebuli ga-

nayofi iqneba Cven mier saZieblad

dasaxuli ricxvi mocemuli wrewiris,

romelze gayofiTac miiRe-

ba Sesabamisi rkali.

ramdenadme dawvrilebiT:

mocemuli gvaqvs wrewiri qo-

rdiT, moniSnuli rkaliTa da

qordis orive mxridan daSvebul

radiusTa Sorisi kuTxiT.

amocanis ZiriTadi kiTxvaa, _

ra sigrZisaa rkali?

pasuxi moiTxovs Semdeg martiv

ariTmetikul moqmedebaTa Cata-

rebas:

1) davadginoT fuZesa da sima-

Rles Soris Sefardebis ricxvi-

Ti mniSvneloba da

2) gavamravloT igi fuZeze

(miRebuli namravli gamoyenebul

unda iqnas kuTxis simaRlis garvamagebuli

ricxviTi mniSvnelo-

bis gamyofad);

3) gavamravloT kuTxis simaR-

le ricxv rvaze;

dabolos:

4) gavyoT es garvamagebuli

ricxvi Cven mier winare moqmede-

baTa (kerZod, mesamis) SemweobiTa

da Sedegad miRebulze.

am bolo moqmedebis (anu gar-

vamagebuli simaRlis gayofis)

Sedegad egad miRebuli ricxvis saxiT

gveqneba rkalis sigrZis damdgeni

(Cven mier ,,jerad ricxvad” moxs-

eniebuli) gamyofi im wrewirisa,

romelic warmodgeba mocemuli

tolferdas ferdTa (igive radi-

usTa oreulis) jamis namravliT

pi ricxvze.

saxeldobr, am bolo operaci-

is Sedegad miRebuli, igive jera-

dad wodebuli ricxvi warmog-

vidgeba im saSualebad, romliTac

gveZleva SesaZlebloba, absoluturi

sizustiT iqnes uzrunvely-

ofili wrewiris rkalis sigrZis

ricxviTi mniSvnelobis dadgenac.

Sedegis utyuaroba dadastur-

ebulia araerTjeradi SemowmebiT.

25


demna veSapiZe

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

erTiani saprezidento kandidatis idea dRiTi dRe aqtu-

aluri xdeba. opoziciaSi „dimitri gelovanis” Zebnis procesi

saakaSvilis gancxadebis Semdeg kidev ufro gaaqtiurda. yo-

fili prezidentis pozicia, sul mcire, imas niSnavs, rom „na-

cionaluri moZraoba” mzadaa, ar daayenos Tavisi partiuli

kandidati da erTiani opoziciuri kandidatis SesarCev kon-

sultaciebSi CaerTos.

uli gulwrfelobiT SesaniSnavad

warmoaCens Tavisi qmris politikuri

gundis survilebsa da orientirebs.

Tavad ugulavas cixidan

ganTavisuflebac erTi didi kiTxvis

niSania, romelic „evropul saqarTvelosTan”

dakavSirebiT aqvs

sazogadoebas. rogor aRmoCnda

aZes daabraleben erTianobidan

TavianT gaZromas da xan _ saakaSvils.

Tumca Sejerdeba Tu ara er-

Tiani saprezidento kandidati, es

mxolod erTi partiis neba-survilze

araa damokidebuli. Tu „evropuli

saqarTvelo” calke aRmo-

Cndeba, amiT procesi namdvilad ar

biciebs sxvebic amJRavneben, magaliTad

daviT usufaSvili, romelic

martSi qveynis gadarCenis jer arnaxuli

gegmis gacnobas gvpirdeba.

parlamentis Tavmjdomareobis Semdeg

usufaSvilis garSemo bevri

molodini gaCnda, magram, imavdroulad,

_ bevri kiTxvis niSanic. ra

ivaniSvilis mTavari koSmari

opoziciis erTiani

saprezidento kandidati

vin emzadeba erTobis CasaSlelad?

„nacionalebis” es pozicia, bunebrivia,

erTiani kandidatis ideis

ganxorcielebas kidev ufro realisturs

xdis, Tumca yvelaze saintereso

politikuri procesi

saakaSvilis gancxadebis Semdeg ganviTarda.

rogorc ki yofilma prezidentma

saprezidento arCevnebze er-

Tiani kandidatis garSemo opoziciis

gaerTianebas dauWira mxari,

pirveli, vinc amis gamo aRSfoTda

da SeSfoTda, ara „qarTuli ocneba”,

aramed „nacionalebisgan” gamoyofili

„evropuli saqarTvelo”

aRmoCnda. maT Zalian mtkivneulad

ganicades is perspeqtiva, rom opozicias,

SesaZloa, saerTo kandidati

hyavdes. es yvelaferi maT gancxadebebSi

warmoCinda, roca saerTo

kandidatis garSemo dawyebul

konsultaciebSi CarTvaze, mzadyofnis

nacvlad, yvelas isteriuli

lanZRva daiwyes, upirveles yovlisa,

yofili prezidentisa da yofili

parlamentis Tavmjdomaris.

bokeria-ugulavas gundis aseTi

gawiwmateba, bunebrivia, Tavad saakaSvilis

gancxadebebmac gamoiwvia.

ufro zustad rom vTqvaT, saakaSvilis

gancxadebebma „evropul saqarTvelos”

imis saSualeba misca,

rom erTiani kandidatis Sesaxeb ki

aRar elaparakaT, aramed yofili

liderisTvis pasuxis dabrunebaze

meti aqcenti gaekeTebinaT.

saakaSvilma, sityva-sityviT, Semdegi

ganacxada: „me aravisTan ar

gamovricxav TanamSromlobas, garda

rusebis im Ria agentebisa, rogorebic

arian inaSvili da viRacebi.

ra Tqma unda, arc „evropul saqarTvelosTan”

gamovricxav Tanam-

Sromlobas. is xalxi, vinc „evropul

saqarTveloSia”, Tu isini ar arian

pirdapir ivaniSvils miyidulebi

da me namdvilad mimaCnia, rom

aseTi xalxic aris iq, Tumca umetesoba

maTgans es ar exeba, am xalx-

Tan aris samuSao. im xalxs maqsimalurad

unda xelis Sewyoba da samomavlo

gaerTianebaSi Semoyvana”.

yofil TanagundelebTan dakav-

SirebiT aseTi gancxadeba, bunebrivia,

Zalian mravalmxrivi interpretaciis

saSualebas iZleva.

pirvel rigSi, naTlad Cans, _ saakaSvili

darwmunebulia, rom „evropul

saqarTveloSi” arian politikuri

liderebi, romlebmac ivaniSvilisgan

fuli aiRes (savaraudod,

„nacionaluri moZraobis” gasaxleCad

da TavianTi partiis Camosayalibeblad),

Tumca arian iseTebic,

romlebsac, misi varaudiT,

fuli ar auRiaT da swored maT-

Tan SeiZleba muSaoba. am gancxadebiT

Cans, rom yofili prezidenti

Tavisi gundis yofil wevrebs

isev TavisTan epatiJeba. bunebrivia,

rom es yvelaferi wonasworobas

daakargvinebda „evropuli saqarTvelos”

im liderebs, romlebic

saakaSvilma Tavisi gancxadebiT,

praqtikulad, Riad daadanaSaula

ivaniSvilisgan fulis aRebaSi. aravisTvis

saidumlo araa, rom am

saqmeSi mTavari eWvmitanilebi arian

moZraobis uSualo liderebi,

giga bokeria da gigi ugulava. yvelaze

mZafri reaqcia saakaSvilis

gancxadebas swored maTgan mohyva.

giga bokeriam eqsprezidentis winadadebas

„gadagvarebuli lideris

urTierTgamomricxavi azrebis

bodva” uwoda. misive TqmiT:

„prodasavluri opozicia unda TanamSromlobdes.

ubralod, es TanamSromloba

ver iqneba saakaSvilis

figuris garSemo TanamSromloba”.

kidev ufro Sors wavida da yofil

liderTan dasabrunebeli yvela

xidis dawva gadawyvita „evropuli

saqarTvelos” araformalurma

liderma, ufro zustad, lideris

colis statusis mqone Tamar

CergoleiSvilma. man super liberaluri

wyevla-krulva gaugzavna

erT dros mis uZlieres liders:

„gadagvarebuli politikuri impotentis,

igive miSa saakaSvilis intervius

da braldebebs rac Seexeba

_ eg toqsikuri da boroti klouni

rac met braldebas isvris Cveni

misamarTiT, miT ukeTesi. Cven unda

vupasuxoT, vupasuxoT mxolod

imitom, rom kidev ufro naTeli

gaxdes, rom mag moralurad degradirebul

arsebasTan aRaraferi

gvakavSirebs. magram gulisrevis

garda, cxadia, arafers imsaxurebs

eg safrTxobela”, _ wers CergoleiSvili

da Tavisi arastandart-

ugulava, yovelgvari Sewyalebisa

da sxva kanonieri meqanizmebis gareSe,

Tavisuflebaze? rodidan

gaxda patimris ganTavisuflebisTvis

sakmarisi argumenti is, rom

man nawilobriv aRiara danaSauli?!!

es da kidev sxva bevri kiTxva

araerTxel amotivtivdeba, Tumca

dRes es ar gaxlavT Cveni ganxilvis

sagani.

bokeria-ugulavas gundis pirvelma

reaqciebma, erTiani opoziciuri

kandidatis garSemo konsolidaciaze,

ukve bevri ram gaxada na-

Teli. pirvel rigSi is, rom „evropuli

saqarTvelo” yvelafers

ecdeba, rogorme am erTobas dausxltes

da Tavisi partiuli kandidati

daayenos. amisTvis bokeria

yvelanair mizezs moiSveliebs. magaliTad

imas, Tu rogor gaubeda

miSam da rogor uwoda mas biZinas

mosyiduli; an, magaliTad, burjanaZis

faqtors aamoqmedebs. rogor

SeiZleba, prorusul partiebTan

erTad saerTo kandidatze vimsjeloT?

da a. S. arada, SarSan,

roca burjanaZesTan, „patriotTa

aliansTan” da kidev bevr sxva araprodasavlur

partiasTan erTad

erTiani konstituciis varianti

iwereboda, bokeriasa da ugulavas

amis gamo diskomforti ar SeqmniaT.

rogorc Cans, am diskomfortis

gamomwvevi mizezi ara Tavad politikuri

procesi, aramed qveynis kuluaruli

mmarTvelia. Tu biZinas

es ar anerviulebs, „evropuli

saqarTvelos” liderebi burjanaZesTanac

dasxdebian salaparakod

da nebismier sxvasTTanac, magram

Tu mama-marCenals ar endomeba,

mizezebs ra dalevs da xan burjan-

SeCerdeba, samagierod, „evropuli

saqarTvelos” saboloo lustracia

moxdeba. aseve araa gamoricxuli,

rom amas Tavad partiis seriozuli

rRvevac mohyves, radgan

eWvgareSea, rom ase Riad ivaniSvilis

TamaSi am gundis bevr wevrs

SeiZleba, arc moundes.

amasobaSi ki arasaparlamento

opoziciuri partiebi ukve adastureben,

rom 2018 wlis oqtombris

saprezidento arCevnebisTvis saerTo

kandidatis gamosavlenad politikuri

konsultaciebi aqtiurad

mimdinareobs. Tan es procesi

ukve sam Tveze metia, daiwyo da

movlenaTa SesaZlo ganviTarebis

bevri scenaric moiTela. saprezidento

arCevnebSi monawileobis

Sesaxeb Salva naTelaSvilma da nino

burjanaZem ganacxades. maT, imavdroulad,

gaaxmovanes, rom saer-

To kandidatis SerCevis process

xels ar SeuSlian da Tu aseTi ram

realurad moxerxda, maTi xmac saerTo

yulabas SeuerTdeba. Tumca

burjanaZem isic ganacxada, rom

masze ukeTes kandidats opozicia

versad ipovis. „Cemze ukeTesad

amas, principSi, naklebad Tu vinme

gaakeTebs”, _ ganacxada parlamentis

yofilma spikerma da Tavisi Tavi

opoziciis saerTo kandidatebis

saerTo siaSi mkafiod moniSna.

igive svla gaakeTa Salva naTelaSvilmac.

man pirvelma gaaJRera

Tavisi saprezidento ambiciebis

Sesaxeb da yvelas araorazrovnad

Seaxsena, rom is 25 welia, ibrZvis

prezidentobisTvis da axlac amis-

Tvis apirebs brZolas.

SedarebiT mokrZalebulad, magram

TavianT saprezidento am-

politikur poziciazea dRes daviT

usufaSvili? aris is realurad

opozicia, Tu nelTbil politikur

partiebs kidev erTi daemateba?

yovel SemTxvevaSi im faqtma,

rom arCevnebis Semdeg usufaSvils

erTi sityvac ar dascdenia

gayalbebaze da arc erT saerTo

opoziciur protests Tu sarCels

is ar SeuerTda, bevri daafiqra.

apolitikur sainiciativo

jgufs eZebs kvlav aleko elisaSvili,

romelic, albaT, kvlav

damoukidebel kandidatad mogvevlineba

da kvlav xelisuflebis

resursiT antiopoziciur saqmes

gaakeTebs. Tu opozicia erTian

kandidatze SeTanxmda, elisaSvilis

kandidatura „ocnebisTvis” kidev

ufro mniSvnelovani gaxdeba,

vidre es Tbilisis meris arCevnebze

iyo. opoziciis mier saerTo

kandidatis dasaxelebas erTi ZiriTadi

mizani aqvs: is, rom opozicia

erTmaneTs xmebs aRar waarTmevs

da yvela opoziciurad ganwyobili

amomrCevlis xma saerTo kandidatis

yulabaSi wava. esaa xelisuflebisTvis

movlenaTa ganviTarebis

yvelaze arasasurveli scenari.

maSveli rgoli ki isev elisa-

Svili SeiZleba gaxdes, romelsac,

xelisuflebis davalebiT, saxelisuflebo

televiziebi dRe da Rame

daapiareben da amomrCevels misi

saxiT alternativas SesTavazeben,

_ ar mogwonT arc erTi partia, amogividaT

yelSi politika, ai, upartio

da apolitikuri elisaSvili...

gagrZeleba 31-e gv.

26

`amasobaSi ki arasaparlamento opoziciuri

partiebi ukve adastureben, rom 2018 wlis

oqtombris saprezidento arCevnebisTvis

saerTo kandidatis gamosavlenad politikuri

konsultaciebi aqtiurad mimdinareobs. Tan es

procesi ukve sam Tveze metia, daiwyo da

movlenaTa SesaZlo ganviTarebis bevri

scenaric moiTela. saprezidento arCevnebSi

monawileobis Sesaxeb Salva naTelaSvilma da

nino burjanaZem ganacxades. maT, imavdroulad,

gaaxmovanes, rom saerTo kandidatis SerCevis

process xels ar SeuSlian da Tu aseTi ram

realurad moxerxda, maTi xmac saerTo

yulabas SeuerTdeba~

26 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


elene induaSvili

„qronika+~-s Tbilisis #31-e sabavSvo baRis yofili Tanam-

Sromlis Svili, qalbatoni lali mWedliSvili, daukavSirda da

dedamiss _ cisana beriZesa da baRis gamge Tea efremiZes Soris

dapirispirebis detalebze esaubra. sabavSvo baRis gamge sxva Tan-

amSromels _ xaTuna maCaiZesac daupirispirda da gaaTavisufla.

Cven davinteresdiT, ra iyo maT

Soris dapirispirebis mTavari mizezebi.

rogorc gairkva, dapirispireba

krebidan daiwyo:

erT-erT krebaze baRis maswavlebelma

xaTuna maCaiZem gamge Tea

efremiZes nebarTva sTxova, bavSvebisTvis

gankuTvnili sakvebis dar-

Cenili nawili, gadayris magivrad,

baRis gaWirvebuli TanamSromlisTvis

mieca. „me ver daviZineb, roca

vici, rom Cemi kolega mSieria”,

_ aRniSna xaTuna maCaiZem.

pedagogebma gaiziares misi azri,

maT Soris, cisana beriZemac. gamgem

calke saubrisas xaTuna maCaiZes

ganucxada, rom misi saqcieliT

TiTqos aRmzrdelebs umxedrebda.

pedagogebsa da TanamSromlebs,

gamgis moTxovniT, sakuWnaoSi Cumad,

malulad uwevT kveba.

uaxloes warsulSi xaTuna ma-

CaiZes ojaxuri problemebis gamo

(Svilis avadmyofoba) biuletenis

aReba mouwia. vadis gasvlis Semdeg

man gamges Seatyobina, rom samsaxurSi

dabrunebas ver axerxebda,

razec sapasuxod gamgisgan dapireba

miiRo, rom aranairi problema

ar Seiqmneboda, Tumca samsaxurSi

dabrunebul xaTunas ufrosma misi

ganTavisuflebis Sesaxeb acnoba.

aRniSnul sakiTxze xaTuna maCaiZem

sasamarTlos mimarTa moTxovniT,

dausabuTon, Tu ratom dakarga man

samsaxuri.

Cveni respondentisgan vigebT,

rom Tea efremiZisTvis ar aRmoCnda

sakmarisi erTi TanamSromlis

samsaxuridan gaSveba da man misi

dedac, cisana beriZe, ararealuri

mizeziT gaaTavisufla.

lali mWedliSvili, ganTavisu-

flebuli cisana beriZis Svili:

_ gamgesa da qalbaton cisanas

Soris dapirispireba ufro adre

daiwyo asakobrivi zRvaris gamo.

dedas moixseniebda, rogorc „bebers”,

xolo baRs, rogorc „saTnoebis

saxls”.

_ es informacia Tqvenamde

rogor movida?

_ dedas telefoniT vesaubrebodi.

laparakis dros yovelTvis

mesmoda bavSvebis xma. vkiTxe, _ sad

xar-meTqi? da man tiriliT mipasuxa,

rom mas erT-erTi moswavlisTvis

fexis dadgmas abraleben da

amis gamo ganTavisuflebis gancxadebaze

awerinebda xels gamge, Tea

efremiZe.

meore dRes es ambavi Cemma Zmam,

vladimer mWedliSvilmac gaigo. is

gamgesTan mivida da uTxra, _ Tu

qalbatonma cisanam rame daaSava, me

vixdi bodiSs, rom Tqven SegawuxeT,

aseve bavSvis mSobelsac movuxdi

bodiSs im SemTxvevaSi, Tu videoTvaliT

dafiqsirebul kadrebs

maCvenebTo, razedac qalbatonma

Team uari ganucxada da mosTxova,

rom daetovebina sabavSvo baRi.

am ambis Semdeg gamgem „dazaralebuli”

bavSvis mSobeli daibara

da saTvalTvalo kameris kadrebi

aCvena, Tumca mSobelma ganacxada,

rom aRmzrdels, am kadrebis mixedviT,

misi SvilisTvis fexi ar daudgams.

„ra Tqma unda, is skamze zis,

radgan beberia”, _ ase moixsenia

mSoblis TandaswrebiT gamgem yofili

TanamSromeli.

miuxedavad imisa, rom bavSvis

mSobels aranairi pretenzia ar

aqvs da ar apirebda saCivris Setanas,

aRniSnulze pasuxismgebloba

aiRo baRis axali TanamSromelma,

Teona maxaraSvilma, romelmac

daadastura, rom kadrebSi dainaxa,

rogor daadga fexi aRmzrdelma

aRsazrdels, Tumca ara imas, vizec

gamge edaveboda, aramed mis Svils

(Teona maxaraSvilis Svilic amave

baRis aRsazrdelia).

cisana beriZe uaryofs im faqts,

rom man Tavis moswavles fexi daadga

da ambobs, rom misi ganTavisufleba

samsaxuridan ukanonoa.

amJamad am davasTan dakavSirebiT

sasamarTlo mimdinareobs.

_ Tqven ambobT, rom baRSi axa-

lmiRebul vinme Tea beriZes, rom-

elic dedaTqvens pirze adgas,

sxva maswavleblebis mimarTac

aqvs agresia. riT SegiZliaT es

axsnaT, aT, an daadasturoT?

_ bavSvebis sauzmis dro iyo,

rodesac qalbatoni, romlis vinaobasac

gamiznulad ar vasaxeleb,

misive surviliT, sadilis asaRebad

mivida. iqve Tea efremiZe imyofeboda.

sasadilos TanamSromels

qudi exura, saidanac Tma uCanda.

amis gamo gamgem agresiulad moglija

qudi Tavidan da Zirs daugdo,

xolo TviTon dadgenil wesebs ar

daemorCila da Tavsaburavis gareSe

Sevida sasadilo oTaxSi.

qalbatoni Tea efremiZis mxridan

Seuracxmyofeli terminebisa

da replikebis gamoyenebas mSoblebic

adastureben, am ambebis Semdeg

ki yvela sabuTis mopoveba daviwye

sasamarTloSi warsadgenad.

gadavwyvite, aseve, dedis daxasiaTeba

mimetana sasamarTlo procesze.

daxasiaTebaze TanamSromlebis

xelmowera mWirdeboda. ramdenime

dRis Semdeg baRSi mivedi,

sadac meTodisti Semxvda. mas furceli

gavuwode da vuTxari, rom

mxolod Tanxmobaze an uaryofaze

unda moewera xeli. meTodistma mi-

Txra, _ gamges vaCveneb da vkiTxav,

Semeqmneba Tu ara problemebi xelmoweris

gamoo? amaze vupasuxe, _

nuTu, Tqveni azri ar gagaCniaT-me-

Tqi?.. CvenTan erTad imyofeboda

erT-erTi maswavlebeli, romelmac

am faqtis mere gadawyvita, daxasiaTebis

furceli aeRo da miTxra,

rom me mivitan TanamSromlebTan

da xelmowerebs SevagrovebT cisana

maswvleblisTviso. Semdeg wamovedi,

am ambis momswre iq myofi

mSoblebi iyvnen.

ramdenime dRis Semdeg cisana

beriZes misi TanamSromlebi ukav-

Sirdebian da uxsnian, rom gamge

Tea efremiZe maT problemebs uqmnis

da ukrZalavs xelmoweras daxasiaTebaze.

Tea efremiZis reaqciis Semdeg

iZulebuli gavxdi, baRSi wavsuliyavi,

radgan pedagogoebis ufleba-movaleoba

mindoda wamekiTxa da

amomewera. meTodistis kabinetis

win momiwia gaCereba, Cem mopirdapire

mxares Tea efremiZe krebas

atarebda. Cemi yuriT gavigone, Tu

rogor uyviroda pedagogebs qalbatoni

Tea da ekiTxeboda, Tu vin

Seatyobina cisana maswavlebels

daxasiaTebasTan dakavSirebiT?

Team gadawyvita, TanamSromlebis

mimarT muqaraze gadasuliyo,

rom „jeoselis” ofisSi mividoda

da TanamSromlebisve dawerili gancxadebebis

safuZvelze miiRebda

amonawers Semosuli da gasuli

zarebs Sesaxeb. amiT gaigebda, Tu

vin miawoda informacia da vin daukavSirda

cisana maswavlebels, gagebuli

informaciis Semdeg ki yvelas

gauSvebda samsaxuridan. krebis

paralelurad, qalbatoni Tea

telefonze saubrobda da viRacasTan

arkvevda, ra da rogor unda

gaekeTebina am sakiTxTan dakav-

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

dapirispireba

31-e baga-baRSi:

aRmzrdeli gamges

ciliswamebasa da

ukanonod

ganTavisuflebaSi

adanaSaulebs

SirebiT.

5 dekembers diliT mivedi sabav-

So baRSi, rom daxasiaTebis furceli

wamomeRo, TanaSemwe Semxvda

da miTxra: „iseTi problema Segveqmneboda

daxasiaTebaze xelismoweris

gamo, rom furclebis daxeva

mogviwia”.

me da Teas saerTo megobari

gvyavs, mas davureke da vuTxari,

rom sjobda, Tea ar wasuliyo „jeoselSi”,

radgan Tu igi am gziT Seecdeboda

informaciis garkvevas,

me sasamarTlos ZaliT gavarkvevdi,

Tu ris safuZvelze moiTxova

amonaweri „jeoselidan” da es kidev

Cemi damatebiTi mtkicebuleba

iqneboda Tea efremiZis winaaRmdeg.

_ yvelafris miuxedavad, sasamarTlosTvis

informaciis mop-

ovebas agrZelebdiT?

_ ra Tqma unda, sasamarTlosTvis

mtkicebulebis mopovebas isev

vagrZelebdi, xSirad miwevda Teas-

Tan Sexeba da momixseniebda, rogorc

intrigans.

mxolod TeasTan ar mqonia SekamaTeba,

Taliko CanqselianTan (31-

e baRis iuristi) Sexvedrac momiwia.

Talikomac Semiqmna problema

sabuTebis SegrovebasTan dakav-

SirebiT, radgan msurda, logopedis

axsna-ganmarteba da krebis

oqmi mimeRo.

amdeni winaaRmdegobisa da Taliko

CanqselianTan dapirispirebis

mere iZulebuli gavxdi, misTvis

meTqva, rom patruls gamoviZaxebdi,

an saCivars davwerdi mis saxelze.

roca es yvelaferi vuTxari,

mas gaecina, radgan Taliko Canqseliani

iuristia da misive TqmiT,

saCivars TviTonve ganixilavda da

TviTonve gamoitanda daskvnas.

yvela winaaRmdegobis miuxedavad,

sabuTebis nawilis wamoReba

movaxerxe, magram videomasalebi

ar gadmomces. amaze iZulebuli

gavxdi, saCivriT mimemarTa „bagabaRebis

marTvis saagentosTvis”,

sadac Sevxvdi direqtoris moadgile

nino burZeniZes. masTan gavisaubre,

velaparake zemoT aRniSnul

problemebze, man momismina,

saCivari miiRo, ganixila da damidastura,

rom aravis ganuxilavs

msgavsi informacia cisana beriZis

ganTavisuflebis Sesaxeb. mirCia,

rom Sevxvedrodi direqtor kaxaber

gvancelaZes.

sanam direqtors SevxvdebodiT,

meore moadgile, administraciis

ufrosi daviT kekenaZe vnaxeT, masac

gadaveci sruli informacia. mi-

Txra, rom igi yvela sakiTxSi gaerkveoda.

gasaubrebis dros gvancelaZem

Canqselianis Sesaxeb mkiTxa, Tu

ratom hyavs mxolod erT baRs

iuristi? sabolood, baRSi arsebul

mdgomareobaze movaxsene...

_ ra girCiaT kaxaber gvan-

celaZem?

_ Semegrovebina yvela detali

da gancxadeba Semetana baga-baRebis

saagentoSi; gancxadeba gamekeTebina

aseve imis Sesaxeb, rom Canqselianma

videomasala ar gadmomca.

Sevitane gancxadeba kancelariaSi

gvancelaZis miTiTebiT, sadac

araswori wesiT miiRes igi.

kancelariaSi muSaobs Taliko

Canqselianis da, amitom vifiqre,

rom aucileblad mis xelSi moxvdeboda

Cemi gancxadeba. moviTxove,

rom Cemi uflebebis dacviT

aeRoT gancxadeba, moeweraT xeli

da registaciis nomeri moecaT.

rogorc vivaraude, mTxovdnen

meTqva, ra informacia iyo gancxadebaSi,

radgan uke mcnobdnen da

icodnen, Tu rasTan dakavSirebiT

mivdiodi maTTan. kategoriulad

moviTxove, rom Cemi saCivari da

gancxadeba Canqselians ar ganexila,

Tumca gamovedi Tu ara, gancxadeba

ukve maT xelT iyo.

_ Semdeg raime pasuxi miiReT

kaxaber gvancelaZisgan?

_ saboolo pasuxi eleqtronuli

fostiT miviRe, sadac ewera,

rom baRis administracias braleuloba

ar miuZRvis, xels awerda

kaxaber gvancelaZe.

mTeli am xnis ganmavlobaSi Tea

efremiZe ambobda, rom mas veravin

Seexeba. minda, simarTle gavigo:

ratom veravin Seexeba?!

dedaCemi, romelic 74 wlisaa,

muSaobis 46 wlis uwyvet staJs

iTvlis. mas sruli ufleba aqvs,

rom imuSaos da amas 49 mSoblis xelmowerac

adasturebs, sadac iTxoven,

rom dbrundes cisana maswavlebeli

da mzad arian, sasamarTloze

wardgen. amboben, rom yvelaferi

tyuilia, rac TiTqosda

„dasvrili CustiT” aRsazrdelisTvis

fexis dabijebas exeba.

aRniSnuli saqme bundovanebiT

moculia, Cveni respondenti ki simarTlis

garkvevisTvis brZolas

bolomde apirebs da imedovnebs,

rom yvelaferi dedamisis sasargeblod

dasruldeba.

„qronika+~-ma ramdenjerme scada,

meore mxares, _ baga-baRis administracias

dakavSireboda, Tumca

amaod. mas Semdeg, rac Tea efremiZes

(gamge) davukavSirdiT, man

jer ganacxada, rom telefoniT

komentaris gakeTeba ar surs, Tumca

alternatiul SeTavazebaze,

rom baRSi mividodiT da iq CavwerdiT,

ar gvipasuxa, mogvianebiT ki

mis mobilurze zars sxva qalbatoni

pasuxobda da gveubneboda, rom

qalbatoni Tea gasulia.

„qronika+~ werilSi naxseneb pirebs,

maTi survilis SemTxvevaSi,

poziciis dasafiqsireblad gaze-

Tis gverdebs momdevno nomerSi

dauTmobs.

27


28

nino tabaRua

568 82 58 35

ramdenime dRis winaT saqarTvelos

finansTa saministrom mcire mewarmeobis wasaxalise-

blad axali sagadasaxado iniciativa warmoadgina, romelic

dabegvris SeRavaTiani sagadasaxado reJimis SemoRebas iTval-

iswinebs. dRevandeli kanonmdeblobiT, mcire biznesis mqones

statusiT is mewarmeebi moixseniebian, romelTa Semosavalic

arakalendaruli wlis ganmavlobaSi 100 000 lars ar aRemate-

ba, Tumca axali iniciativiT, es monacemebi 5-jer izrdeba da

rodesac es kanonproeqti damtkicdeba, mcire biznesis mqones

statuss miiRebs yvela is mewarme, romlis Semosavalic ukve

500.000 lars ar aRemateba.

rogorc Tavad finansTa ministrma,

mamuka baxtaZem prezentaciisas

aRniSna, axali sagadasaxado

iniciativa uprecedento

SeRavaTian reJims ayalibebs

mcire mewarmeebisTvis. misive

TqmiT, aRniSnuli inciativa

msoflio praqtikaSi unikalur

movlenas warmoadgens da

mas saerTaSoriso savaluto

fondi srulad uWers mxars:

„axali SeRavaTiani sagadasaxado

reJimi Seexeba mewarme fizikuri

pirebis TiTqmis 100%-s,

sul 120 000 fizikur pirsa da

maT ukan mdgom adamianebs”, _

aRniSna baxtaZem.

manve isaubra mTavrobis prioritetze,

romelic qveynis ekonomikaSi

mniSvnelovnad gazrdili

mcire da saSualo biznesis

wils warmoadgens.

„Cven dRes arsebul zRvars

5-jer vzrdiT. aseve, 5-jer vamcirebT

gadasaxadebs Cveni mewarmeebisTvis

da nacvlad dRes

arsebuli 5%-iani zRvrisa, CamovdivarT

1%-ian niSnulamde.

Cveni mizania, mewarmeebi, rac

SeiZleba, nakleb dros xarjavdnen

sagadasaxado organoebTan

urTierTobisas da isini

mTlianad iyvnen fokusirebulebi

TavianT ekonomikur saqmianobaze.

Cven miviReT gadawyvetileba,

rom mcire mewarmeebi

gavaTavisufloT yvelanairi

damatebiTi buRalteriis warmoebisgan.

mcire bizness valdebuleba

eqneba, kanonmdeblobiT

dadgenil SemTxvevebSi gamoiyenos

mxolod sakontrolosalaro

aparati da sasaqonlo

zednadebi”.

kidev erTi siaxle is gaxlavT,

rom mcire mewarmeebi 1%-

ian brunvis gadasaxads Tvis

bolos gadaixdian da ara winaswar,

e. w. saavanso reJimSi.

aRniSnuli siaxle Seexeba damatebiTi

Rirebulebis gadasaxadsac

da kanonproeqtis amoqmedebis

Semdeg mcire mewarmeebi,

romlebic mcire mewarmis statusis

paralelurad miiCneven

saWirod daregistrirdnen

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

dRg-s gadamxdelebad, standartul

reJimSi SeZleben dRg-s

CaTvlas, an dRg-s zedmetobis

dabrunebas biujetidan 5-dan 7

dRis vadaSi.

cnobilia, rom axali sakanonmdeblo

iniciativa uaxloes periodSi

gadaegzavneba saqarTvelos

parlaments da Sesabamis

vadebSic damtkicdeba.

„Cven gvaqvs Cveni saparlamento

gundis sruli mxardaWera

am reformis ganxorcielebis

mimarTulebiT. es reforma, Cven

mier inicirebul sxva reformebTan

erTad, romelsac uaxloes

periodSi davaanonsebT, saSualebas

mogvcems, kidev ufro

davaCqaroT ekonomikuri zrda

da gavxdeT liderebi regionSi

ekonomikuri zrdis TvalsazrisiT,

rogorc es aRniSnulia yvela

wamyvani saerTaSoriso finansuri

institutis angariSSi”, _

ganacxada finansTa ministrma.

aRniSnuli gancxadebis gakeTebas

reagireba mohyva sazogadoebaSi.

swored amitom „qronika+”

dainteresda, Tu ratom gadaw-

yda am reformis Catareba? ram

gaxada igi aucilebeli? rogor

aisaxeba is biujetze, Semdeg

ukve mewarmeTa mdgomare-

obasa da eqsportis wilze?

swored am kiTxvebiT finansTa

saministros mivmarTeT. uwye-

basTan aqtiuri komunikaciis

Sedegad Semdegi pasuxebi mivi-

ReT:

_ saqarTvelos mTavrobis mier

dagegmili reformebis mTavari

mizania, uzrunvelyos ara

mxolod maRali ekonomikuri

zrda, aramed iseTi tipis zrda,

romelic Seexeba saqarTvelos

yvela moqalaqes, risTvisac mni-

Svnelovania, rom mcire da sa-

Sualo biznesis wili mTlian

Sida produqtSi gaizardos.

saqarTvelos mTavrobas, finansTa

saministros inicirebuli

aqvs axali reformebis talRa.

rogorc cnobilia, ianvarSi

daiwyo dRg-is avtomatur re-

`saboloo jamSi, dadebiTad unda

SevafasoT es reforma, Tumca yvelaze

mniSvnelovania is, Tu ra saxes miiRebs

saboloo dokumenti. cnobilia, rom misi

momzadebis dros patara lafsusic ki

gaeparaT, naxsenebi iyo termini `brunvis

gadasaxadi~, arada, msgavsi gadasaxadi

saqarTveloSi ar moqmedebs. SeiZleba

vilaparakoT gadasaxadze brunvis sididis

mixedviT, azrobrivad sworic iqneba,

Tumca gamarTuli terminologiiTa da

zedmiwevniTi sizustiT unda iyos

yvelaferi Sesrulebuli, sazogadoeba

SecdomaSi ar unda SeviyvanoT~

akaki comaia _ ekonomikis

eqsperti:

_ prognozebis gakeTeba sakmaod

rTulia. reformis Sedegi

unda iyos ekonomikuri zrda,

Tumca ase iqneba Tu ara, am reformiTa

da stimuliT pasuxis

gacema rTulia. ar aris kargi,

rodesac sxvadasxva biznesobieqti

araTanabar garemoSi operirebs

da saqmianobis ganxorcieleba

iseT sivrceSi uwevs, sadac

sxvadasxva sagadasaxado re-

finansTa saministros

iniciativa da axali

reforma mcire

mewarmeebisTvis

soso arCvaZe

JimSi dabrunebis reforma, gasul

wels ganxorcielda mogebis

gadasaxadis reforma, aseve

mniSvnelovani reformebi mimdinareobs

sabaJoze e. w. cifruli

sabaJos ideis ganviTarebis

mimarTulebiT. amasTan erTad,

igegmeba sxva masStaburi reformebi.

mTlianobaSi, xels Seuwyobs

gaizardos mcire da saSualo

biznesis wili qveynis ekonomikaSi.

finansTa saministros

motivaciaa, momavalSi mewarmeebs

stimuli hqondeT, mcire

biznesis statusi miiRon da

ekonomikuri aqtivoba daiwyon,

kidev ufro konkurentunarianebi

gaxdnen, gaafarToon biznesi,

rac Zalian mniSvnelovani

winapirobaa imisa, rom miviRoT

iseTi tipis ekonomikuri zrda,

romelic TiToeul moqalaqeze

aisaxeba.

kidev erTxel aRvniSnavT,

rom axali sagadasaxado iniciativis

Sedegad, 5-jer Semcirda

brunvis gadasaxadi da 5-jer

gaizarda mcire biznesis statusis

misaRebad saWiro zRvari.

rac Seexeba mis gavlenas qveynis

biujetze, saqarTvelos

finansTa saministros mier yvela

im garemoebis detaluri analizi

gakeTda, romelic aRniSnul

reformas exeba. mimdinare

wlis sabiujeto parametrebis

Sesrulebis mimarTulebiT

riskebi ar arsebobs.

aRniSnuli reforma SeTanxmebulia

saerTaSoriso savaluto

fondTan. Sesabamisad, arsebobs

mxolod pozitiuri molodini

imisa, rom saSualovadian

da grZelvadian perspeqtivaSi

moxdeba sagadamxdelo bazis

zrda da Sedegad, qveynis biujetSi

damatebiT Semosavlebs

miviRebT.

_ ra gavlenas iqoniebs igi

rogorc qveynis ekonomikaze,

ise mewarmeTa zogad mdgomar-

eobasa da eqsportis wilze?

_ saqarTvelos mTavrobis,

finansTa saministros axali iniciativa,

sxva reformebTan er-

Tad, saSualebas iZleva, kidev

ufro daCqardes ekonomikuri

zrda da saqarTvelo gaxdes

lideri qveyana regionSi ekonomikuri

zrdis TvalsazrisiT,

rogorc es aRniSnulia yvela

wamyvani saerTaSoriso finansuri

institutis angariSSi. rac

Seexeba mewarmeTa zogad mdgomareobas,

kidev erTxel unda

aRiniSnos, rom axali sagadasaxado

iniciativa, erTi mxriv, daawesebs

uprecedentod dabal

sagadasaxado tvirTs 1%-is odenobiT,

xolo, meore mxriv,

mniSvnelovnad gaamartivebs sagadasaxado

administrirebas.

mewarmeebi rac SeiZleba nakleb

dros unda xarjavdnen sagadasaxado

organoebTan urTier-

Tobisas da isini mTlianad unda

iyvnen fokusirebulebi TavianT

ekonomikur saqmianobaze. miRebuli

gadawyvetilebiT mcire

mewarmeebi ganTavisufldebian

damatebiTi buRalteriis warmoebisgan.

saqarTvelos mTavrobis

mier ganxorcielebuli da

dagegmili reformebis mizania,

rac SeZleba meti adamiani dasaqmdes,

Seiqmnas winapirobebi sa-

Sualo da mcire biznesis ganvi-

TarebisTvis da ekonomikuri

zrda iyos yovlismomcveli da

TiToeul moqalaqes Seexos.

saintereso gaxldaT sferos

eqspertebis Sefasebebi aRniSnul

sakiTxze, Tu ramdenad

sworad gaTvlili reformaa igi

da ra Sedegebs SeiZleba velodoT

misgan?

28 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

akaki comaia

Jimi moqmedebs. es Tanabrobis

princips arRvevs _ zogierTi

ufro privilegirebul mdgomareobaSia,

zogi _ naklebad. me

problemas ufro am nawilSi

vxedav.

zogadad ki gadasaxadebis

Semcirebas mivesalmebi, magram

sasurveli iqneba, Tu es sagadasaxado

baza da tvirTi Tanabrad

Semcirdeba yvelaze da ara

mxlod erT jgufze. swored es

gaxlavT am reformis uaryofi-

Ti mxare, amdenad zust Sefasebas

ver gavakeTeb, rom mcire

mewarmeebisTvis ekonomikuri

stimulis micema met mcire mewarmes

warmoSobs, an isini met

ekonomikur aqtivobas ganavi-

Tareben, Sedegad ki met Semosavals

moitanen, an meti adamiani

dasaqmdeba am jgufze gazrdili

SeRavaTebis gamo.

rac Seexeba biujetze gavlenas,

roca vsaubrobT mcire mewarmeebze,

aq ar moiazreba sazogadoebis

didi jgufi, saidanac

gadasaxadebidan miRebuli

Semosavlis mniSvnelovani nawili

formirdeba, Sesabamisad,

ar mgonia, rom sagadasaxado Semosavlebis

kuTxiT saxelmwifom

didi Semosavali dakargos.

xolo is faqti, rom saerTa-

Soriso savaluto fondi mxars

uWers raime konkretul RonisZiebas

an reformas, ar niSnavs,

rom igi calsaxad kargia da ar

SeZleba am reformis gakritikebac

ki.

miuxedavad imisa, rom saer-

TaSoriso savaluto fondis, an

msoflio bankis warmomadgenlebis

kvalifikaciaSi eWvi ar

Semaqvs, Cemi pozicia maqvs da

vfiqrob, rom am konkretul sakiTxSi

arc savaluto fonds da

arc sxva organizacias, romelic

mxars uWers am wamowyebas, ar

veTanxmebi da skeptikurad vuyureb

am reformas. vemxrobi,

roca gadasaxadebi da sagadasaxado

tvirTi erTnairad mcirdeba

absoluturad yvela biznessubieqtze

da yvela Tanabar

pirobebSi rCeba.

soso arCvaZe _ ekonomikis

eqsperti:

_ gasul wels ZalaSi Sevida

estonuri modeli, iq SezRudva

ar iyo saSualo da msxvili biznesisTvis,

magram ufro xel-

CasaWidi maTTvis gaxda. axlandeli

gadawyvitileba mcire mewarmeTa

dasaxmareblad wingadadgmuli

nabijia.

aq garkveuli Sedegi namdvilad

iqneba, imitom rom izrdeba

mcire warmoebis zRvari,

mcirdeba dabegvris forma da

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

`miuxedavad imisa, rom saerTaSoriso

savaluto fondis, an msoflio bankis

warmomadgenlebis kvalifikaciaSi eWvi ar

Semaqvs, Cemi pozicia maqvs da vfiqrob,

rom am konkretul sakiTxSi arc

savaluto fonds da arc sxva

organizacias, romelic mxars uWers am

wamowyebas, ar veTanxmebi da skeptikurad

vuyureb am reformas. vemxrobi, roca

gadasaxadebi da sagadasaxado tvirTi

erTnairad mcirdeba absoluturad

yvela biznessubieqtze da yvela Tanabar

pirobebSi rCeba~

aman SeiZleba damatebiTi stimuli

gauCinos ara marto amJamad

moqmed mcire mewarmeebs, aramed

im moqalaqeebs, romlebic

dRemde rigi mizezebisa da, maT

Soris, finansuri faqtorebis

gamo „fexs iTrevdnen” am sferoSi

CasarTavad. es xels Seuwyobs

biznesaqtivebis gazrdas

rogorc raodenobrivad, ise

xarisxobrivad, geografiulad

da ufro meti adamiani CaerTveba.

saSualo da grZelvadian perspeqtivaSi

bizness naklebi gadasaxadi

eqneba, magram dasaqmebulTa

Semosavali gaizrdeba

da saSualo da grZelvadian perspeqtivaSi

sakuTari gazrdili

Semosavlebidan biujetSi

meti Semosavali iqneba, amitom

fiskaluri kuTxiT marto dRevandeliT

ar unda vixelmZRv-

aneloT, xvalindeli da momavlis

perspeqtiviT ufro meti

Tanxa Seva biujetSi da amas unda

mivesalmoT. Tumca naTqvamia,

„eSmakebi detalebSiao”, amitom

rodesac aRniSnuli winadadeba

parlamentSi kanonproeqtis

saxiT Seva, kidev erTxel

SevxedavT, SevafasebT rogorc

Ria, ise dafarul aspeqtebs.

rac Seexeba mcire biznesis

statusis zeda zRvars, anu 500

000 lars, saqarTveloSia es Tanxa

didi masStabis, Torem evropaSi

3 mln evroze naklebi

brunva mcire biznesad iTvleba.

im 100 000-lariani Semosavlisa

da brunvis mqone biznesmensac

eqneba saSualeba, stimuli

da sakmaod didi perspeqtiva,

rom brunva gaizados da 500

000 lars miuaxlovos, an gascdes!

saboloo jamSi, dadebiTad

unda SevafasoT es reforma,

Tumca yvelaze mniSvnelovania

`zogadad ki gadasaxadebis Semcirebas mivesalmebi, magram sasurveli iqneba,

Tu es sagadasaxado baza da tvirTi Tanabrad Semcirdeba yvelaze da ara

mxlod erT jgufze. swored es gaxlavT am reformis uaryofiTi mxare,

amdenad zust Sefasebas ver gavakeTeb, rom mcire mewarmeebisTvis

ekonomikuri stimulis micema met mcire mewarmes warmoSobs, an isini met

ekonomikur aqtivobas ganaviTareben, Sedegad ki met Semosavals moitanen, an

meti adamiani dasaqmdeba am jgufze gazrdili SeRavaTebis gamo~

`Cven dRes arsebul zRvars 5-jer vzrdiT. aseve, 5-

jer vamcirebT gadasaxadebs Cveni mewarmeebisTvis

da nacvlad dRes arsebuli 5%-iani zRvrisa,

CamovdivarT 1%-ian niSnulamde. Cveni mizania,

mewarmeebi, rac SeiZleba, nakleb dros xarjavdnen

sagadasaxado organoebTan urTierTobisas da

isini mTlianad iyvnen fokusirebulebi TavianT

ekonomikur saqmianobaze. Cven miviReT

gadawyvetileba, rom mcire mewarmeebi

gavaTavisufloT yvelanairi damatebiTi

buRalteriis warmoebisgan. mcire bizness

valdebuleba eqneba, kanonmdeblobiT dadgenil

SemTxvevebSi gamoiyenos mxolod sakontrolo-

salaro aparati da sasaqonlo zednadebi~

is, Tu ra saxes miiRebs saboloo

dokumenti. cnobilia, rom

misi momzadebis dros patara

lafsusic ki gaeparaT, naxsenebi

iyo termini „brunvis gadasaxadi”,

arada, msgavsi gadasax-

mamuka baxtaZe

adi saqarTveloSi ar moqmedebs.

SeiZleba vilaparakoT gadasaxadze

brunvis sididis mixedviT,

azrobrivad sworic iqneba, Tumca

gamarTuli terminologii-

Ta da zedmiwevniTi sizustiT

unda iyos yvelaferi Sesrulebuli,

sazogadoeba SecdomaSi

ar unda SeviyvanoT. aseTi lafsusebi

arsad aris gamoricxuli,

Tumca vnaxoT, sabolood,

ra iqneba.

gela tyeSelaSvili _ pro-

fesori:

_ dRevandeli moqmedi kanonmdeblobiT

mcire biznesi ise-

Ti mcire Semosavlis mqone bizness

ewodeboda, rom araTu

mcire, aramed wvrili biznesi

gamodioda. dRes ukve saubaria

naxevari milion larze, am monacems

kidev ara uSavs, isic kargia,

rom SeRavaTebi aqvT buRaltrul

saqmianobaSi. biujet-

Si biznesidan Semosavlebi, faqtobrivad,

ar iyo, radgan mcire

bizness, Cveni kanonmdeblobidan

gamomdinare, miekuTvneboda,

magaliTad, mkeravi, mewaRe

da a. S.

Cvens qveyanaSi ar arsebobs

saSualo klasi da mcire biznesi,

iqneb, am kuTxiT am reformam

daZras da saSualo klasis

Camoyalibeba daiwyos, Tumca

amas wlebi sWirdeba.

es yvelaferi biujetze did

gavlenas ar moaxdens, magram

sazogadoebisTvis SeiZleba mciredi

sargebeli hqondes. sagadasaxado

sistema qveyanaSi tvirTs

warmoadgens da am tvirTs rom

gauZlo, an monopollisti unda

iyo, an kargad fesvgadgmuli

biznesi unda gqondes. am reformiT

ki SesaZloa, raRac daiwyos

da kargi Sedegic miviRoT.

zemoT aRniSnulidan gamomdinare,

mas dadebiTad Sevafasebdi

iseve, rogorc mogebis

gadasaxadis reinvestirebas, igive

estonur models. aqve unda

aRiniSnos, rom es axali iniciativa

moklevadian perspeqtiva-

Si biujetze did gavlenas ar

moaxdens, ar Seamcirebs mas,

Tumca grZelvadian perspeqtivaSi

dadebiT asaxvas hpovebs,

sagadasaxado baza gaizrdeba.

vfiqrob, reformebis ganxorcieleba

unda gagrZeldes, rom

sagadasaxado baza gaizardos

iseve, rogorc gadasaxadebis

gadamxdelebis raodenoba.

iniciativa parlaments uaxloes

dReebSi gadaegzavneba.

iniciatorebis mizania, rom igi

pirveli ivlisidan amoqmeddes.

ramdenad araTanabar garemoSi

Caayenebs is adamianebis garkveul

jgufs da ra droSi aisaxeba

ekonomikaSi am reformiT

miRweuli dadebiTi maCvenebeli,

rTuli saTqmelia. aucilebelia,

rom yvela detali gaTvlili

da sworad Camoyalibebuli

iyos.

procesebi ukve

dawyebulia da misi

sabolood dasrulebis

Semdegac

SemogTavazebT

zust detalebs.

29


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

CaliT daxuruli qveynis

romel klinikebs swyalobs

saswrafo daxmareba quTaisSi?

bolo dros, qveynis masStabiT

aqtiurad wamoWril Temas, romelic

saswrafo samedicino daxmarebis

muSaobaSi korufciuli faqtebis

SesaZlo arsebobas exeba, quTaisic

SeuerTda. adgilobrivTa er-

Ti nawili miiCnevs, rom aRniSnuli

samsaxuri da konkretuli klinikebi

SeTanxmebulad moqmedeben.

amaSi calsaxad darwmunebulia

„Tavisufali saqarTvelos” adgilobrivi

lideri, gogi wulaia, romlis

TqmiTac, quTaisis saswrafo

iZulebulia, upiratesoba mianiWos

„eveqsis” hospitalebs.

„quTaisis saswrafo samedicino

daxmareba upiratesobas aniWebs

„eveqsis” klinikas, rac monopoliaa

da qalaqSi arakonkurentunariani

garemos Seqmnas uwyobs xels. es

namdvilad ar aris saswrafos TanamSromlebis

danaSauli. zewola

modis Tbilisdan. quTaisSi saswrafos

TanamSromlebi, SeiZleba iTqvas,

kapikebze muSaoben. esec samarcxvinoa,

rom TbilisSi eqimebs

1000-1500 lari aqvT xelfasi, qu-

TaisSi ki 400-500 lari. es aris marazmi”,

_ acxadebs wulaia.

quTaisis saswrafo samedicino

daxmarebis centris eqimTa brigadebs,

romelTa gankargulebaSic

10 specialuri avtomobilia, dRe-

Ramis ganmavlobaSi, saSualod,

165-170 gamoZaxebaze gasvla uwevT.

es arcTu ise mcire cifria imis-

Tvis, rom pacientebi qalaqSi arsebul

yvela klinikaSi gadanawildnen.

miuxedavad amisa, sxvadasxva

saxis pretenzia samedicino dawesebulebebisgan

mainc ismis.

klinika „bomondis” xarisxis

marTvis menejer fatman rogavas

gancxadebiT, zogjer 2-3 dRe ise

gava, maTTan pacienti ar SehyavT.

misive TqmiT, saswrafo samedicino

daxmarebis centridan kviraSi,

daaxloebiT, 10 pacients iReben.

klinika „lj”-is xelmZRvanel

zaza lominaZis ganmartebiT ki pacientis

survils xSirad ar akmayofileben

da maTi moTxovnis miuxedavad,

isini sxva samedicino centrebSi

gadahyavT. lominaZe aseve

yuradRebas amaxvilebs teritoriul

midgomazec da ganmartavs, rom

xSirad klinikasTan axlos mcxovreb

pacients gacilebiT Sor manZilze

arsebul sxva samedicino

dawesebulebaSi aTavseben.

samedicino dawesebulebebis

mxridan gamoTqmul pretenziebs

ar eTanxmebian uSualod saswrafo

samedicino samsaxurSi. sagangebo

situaciebis koordinaciisa da gadaudebeli

daxmarebis centris

quTaisis raionuli samsaxuris menejer

maia ruxaZis gancxadebiT,

pacientebis hospitalizaciis kuTxiT

raime saxis problema ar arsebobs

da samedicino brigadebs isini

teritoriisa da rigiTobis gaTvaliswinebiT

gadahyavT. rac Seexeba

gogi wulaias mxridan gamoTqmul

SeniSvnebs, ruxaZe mas usafuZvlod

miiCnevs.

aris Tu ara qveyana CaliT

daxuruli?!

cnobilia, rom moqalaqis sakuTreba

xelSeuxebelia da mas saxelmwifo

unda icavdes, Tumca xSirad

ase ar xdeba. magaliTad wyaltubos

raionis sofel zeda JoneT-

Si mcxovrebi mayvala dangaZis saq-

30

xviCa vaSaymaZe

me gamodgeba, romlis kuTvnil teritoriaze

wiaRiseulis mopoveba,

misive mtkicebiT, kanonis darRveviT

xdeba. dangaZeebis miwis nakve-

Ti im teritorias esazRvreba, sadac

Sps „anre 2006" da Sps „svaia”

licenziis safuZvelze wiaRiseuls

moipoveben. Tumca maTi moqmedebis

areali, dangaZis TqmiT, gascda

sazRvrebs da samuSaoebi mis

kuTvnil teritoriazec gagrZelda.

„2005 wels am davas Cemi meuRle

Seewira. wlebis Semdeg vnaxe sabu-

Tebi, rom teritoria Cveni ojaxis

sakuTrebaa. mivmarTe sasamarTlos,

SeeCerebina Cvens sakuTrebaSi

granitis mopovebis samuSaoebi,

magram sasamarTlom 2014 wlidan

jer saqmis ganxilva ver daiwyo.

mosamarTlem ganacxada, rom Sesa-

Zloa, am saqmis ganxilvas xuTi weli

dasWirdes da Sps-s saqmianobas

xuTi weli ver gavaCerebo. e. i. Cemi

uflebebi am qveyanaSi daucvelia.

veridebi konfliqts da vcdilob,

provokacias ar avyve, magram rodemde

gagrZeldeba ase?” _ ganacxada

mayvala dangaZem quTaisSi gamarTul

brifingze, romelic partia

„Tavisufali saqarTvelos”

adgilobrivi lideris, gogi wulaias

mxardaWeriT gaimarTa.

„me ar vici, konkretulad vin

aris marTali. es unda daadginos

sasamarTlom, magram sasamarTlo

aWianurebs am saqmes, raTa Sps-ebi

ar dazaraldnen. moqalaqe ar ainteresebT.

aseTi damokidebulebis

gamo moqalaqeebi iZulebuli xdebian,

alternatiuli gzebiT eZion

samarTali, maT Soris, mimarTon

qurdul samyaros. es iwvevs qurduli

samyaros gaaqtiurebas. mere

ukvirT arsebuli statistika. movuwodeb

yvelas, daicvan adamianis

uflebebi, ar gauCinon moqalaqes

usamarTlobis gancda, radgan amas

arasaxarbielo Sedegi eqneba”, _

ganacxada wulaiam faqtis Sefasebisas.

Tavad mayvala dangaZe danebebas

ar apirebs da sasamarTlosTan aqciis

mowyobas aanonsebs. „Tu ar

moyveba reagireba, sasamarTloSi

Calas mivitan da yvelas vaCveneb,

rom qveyana CaliT aris daxuruli”,

_ acxadebs igi.

quTaisSi vandalizmis

faqtebi gaxSirda

Zelskamebis, lampionebisa Tu

sxva bevri ramis dazianebis faqtebi

quTaisSi xSirad xdeboda, magram

bolo dros yvelaferma mas-

Staburi saxe miiRo. adamianTa er-

Ti nawili miiCnevs, rom mosaxleobaSi,

gansakuTrebiT ki axalgazrdebSi,

agresiam mkveTrad moimata

da amis gamo isini ase gamoxataven

Sinagan mdgomareobas.

ramdenime xnis winaT samxatvro

galereis mimdebare teritoriaze

ucnobma pirma eleqtronuli biblioTekis

didi stendi daaziana.

analogiuri faqti manamde cisferyanwelTa

quCazec moxda, sadac aseve

daudgenelma pirma igive stendi

Seiwira. damnaSaveebis povna

dRemde ver moxerxda.

aRniSnuli stendebi proeqt

`quTaisis saswrafo samedicino daxmareba

upiratesobas aniWebs `eveqsis~ klinikas, rac

monopoliaa da qalaqSi arakonkurentunariani

garemos Seqmnas uwyobs xels. es namdvilad ar

aris saswrafos TanamSromlebis danaSauli.

zewola modis Tbilisdan. quTaisSi saswrafos

TanamSromlebi, SeiZleba iTqvas, kapikebze

muSaoben. esec samarcxvinoa, rom TbilisSi eqimebs

1000-1500 lari aqvT xelfasi, quTaisSi ki 400-500

lari. es aris marazmi~, - acxadebs wulaia~

„qalaqi-biblioTekis” farglebSi

gasuli wlis bolos damontaJda,

risTvisac adgilobrivi biujetidan

25 aTasi lari gaixarja. proeqtis

farglebSi qalaqis sxvadasxva

ubanSi mcire da didi zomis stendebi

ganTavsda, romelTa umravlesoba

ukve pirvandeli saxiT aRar

gamoiyureba.

gasul kviras ki yofil puSkinis

quCaze, aseve daudgeneli pirebis

agresias turizmis sainformacio

centris mier damontaJebuli

maniSnebeli Seewira.

ukve masobrivia Zelskamebis dazianeba.

quTaisis skverebSi iSviaTad

Tu naxavT iseT skams, romelsac

raime detali gatexili ar

hqondes. samwuxaroa, rom, jerjerobiT,

vandalizmis Camdeni arc

erTi pirovneba gamovlenili da

dasjili ar aris miuxedavad gake-

Tebuli gancxadebebisa, rom gamo-

Zieba mimdinareobs. teritoriebze,

sadac xSirad msgavsi SemTxvevebi

xdeba, kamerebia damontaJebuli.

quTaislebs ainteresebT, Tval-

Tvalis es saSualeba quCis dekoratiulad

gaformebisTvis ganaTavses

da biujetidan Tanxebi imisTvis

ixarjeba, rom igi pirdapiri

daniSnulebisTvis gamoiyenebodes?

kiTxva, jerjerobiT, pasuxgaucemelia,

Tumca yvela Tanxmdeba, rom

vidre is pirebi ar gamovlindebian,

romelTa garTobasa da Sinagani

emociis gamoxatvis saSualebas

msxvreva warmoadgens, manamde msgavsi

faqtebis aRkveTa SeuZlebeli

gaxdeba. adgilobriv xelisuflebaSi

ki acxadeben, rom dazianebuli

stendebi aucileblad

aRdgeba, rac, bunebrivia, biujetidan

damatebiTi Tanxebis gaRebis

xarjze unda moxdes.

sajaro moxele da

SeuTavsebeli saqmianoba

„Tanamdebobis pirebma 2017-18

wlebSi arasrulad Seavses deklaracia,

ar asaxes informacia sakuTari

an/da ojaxis wevrTa komerciul

saqmianobaSi monawileobis

Sesaxeb da aseve, ewevian TanamdebobasTan

SeuTavsebel saqmianobas”,

_ naTqvamia „saerTaSoriso gamWirvaloba-saqarTvelos”

mier Catarebul

kvlevis im nawilSi, romelic

municipalitebebSi dasaqmebul

Tanamdebobis pirebs exeboda.

organizaciam kvlevis fargleb-

Si Tanamdebobis pirTa 70-mde qonebrivi

deklaracia Seiswavla. Sedegad,

wyaltubos municipalitet-

Si deklaraciis arasrulad Sevsebis

5 faqti, Terjolis municipalitetis

SemTxvevaSi ki 4 gamovlinda.

aseve TerjolaSi dafiqsirda

3 faqti TanamdebobasTan Seu-

Tavsebeli saqmianobis Sesaxeb.

„aRniSnuli warmoadgens sajaro

samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa

da korufciis Sesaxeb

kanonis moTxovnaTa darRvevas”, _

acxadben organizaciaSi.

Terjolis municipalitetSi

darRvevebi aRmoaCines sakrebulos

Tavmjdomaris maodgile nodar

fanCuliZis, sakrebulos fraqcia

„qarTuli ocneba _ mrewvelebis”

Tavmjdomare konstantine amaSukelis,

Terjolis mer bondo sofromaZis,

safinanso-sabiujeto samsaxuris

xelmZRvanel avTandil uriadmyofelisa

da ekonomikisa da

qonebis marTvis samsaxuris xelmZRvanel

nugzar fanCuliZis

mier Sevsebul deklaraciebSi.

nodar fanCuliZem 2018 wels

Sevsebul deklaraciaSi ar miuTi-

Ta, rom igi aris Sps „imereTi

2017"-is 100%-iani wilis mesakuTre

da Sps „berta imereTis” direqtori,

rac warmoadgens sajaro

samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa

da korufciis Sesaxeb

kanonis moTxovnaTa darRvevas.

sakrebulos fraqcia „qarTuli

ocneba _ mrewvelebis” Tavmjdomare

konstantine amaSukelis mier

2017 wels Sevsebuli deklaraciiT

dgindeba, rom igi aris Sps „sxivisa”

da Sps „sxivi 2015"-is direqtori

da mewile. amaSukeli deklaraciaSi

uTiTebs, rom aRniSnulma

samewarmeo iuridiulma pirebma

saqmianoba Sewyvites 2017 wlis TebervalSi,

Tumca sajaro reestris

monacemebiT, kvlevis periodSi

orive mewarme subieqts aqtiuri

statusi hqonda. aRniSnuli faqtic

kanonis uxeSi darRvevaa.

kanonis moTxovna ugulebelyofilia

Terjolis meris, bondo

sofromaZis SemTxvevaSic, roca man

ar miuTiTa is, rom igi aris Sps

„axal doneSi” 100%-iani wilis

mflobeli. msgavsi saxis SeniSvnebi

daafiqsira „saerTaSoriso gam-

Wvirvaloba-saqarTvelom” zemoT

aRniSnuli sxva pirebis qonebrivi

deklaraciebis Seswavlisas.

rac Seexeba wyaltubos municipalitets:

sakrebulos „qarTuli

ocneba _ konservatorebis” Tavmjdomare

sergo kirkitaZem 2017

wlis seqtembers Sevsebul deklaraciaSi

ar miuTiTa, rom aris

Sps „dansis” 100%-iani wilis mesakuTre.

aseve deklaraciis miRma darCa

informacia imis Sesaxebac, rom

misi meuRle ana wiwilaSvili Sps

„progresi+ 2006"-is direqtoria.

sakrebulos fraqcia „erTiani

nacionaluri moZraobis” Tavmjdomare

mamuka saRareiSvilis 2017

wels Sevsebul deklaraciaSi ar

iyo asaxuli is, rom igi Sps „kurortmSenis”

25%-iani wilis mflobelia.

qonebrivi deklaraciebis

Sevsebisas araswori monacemebis

dafiqsireba, samwuxarod, iSviaTobas

ar warmoadgens. „saerTaSoriso

gamWvirvaloba-saqarTvelo” gegmavs,

am mimarTulebiT samomavlodac

gaagrZelos muSaoba da sazogadoebas

detaluri informacia

miawodos.

`samedicino dawesebulebebis mxridan

gamoTqmul pretenziebs ar eTanxmebian

uSualod saswrafo samedicino samsaxurSi.

sagangebo situaciebis koordinaciisa da

gadaudebeli daxmarebis centris quTaisis

raionuli samsaxuris menejer maia ruxaZis

gancxadebiT, pacientebis hospitalizaciis

kuTxiT raime saxis problema ar arsebobs da

samedicino brigadebs isini teritoriisa da

rigiTobis gaTvaliswinebiT gadahyavT. rac

Seexeba gogi wulaias mxridan gamoTqmul

SeniSvnebs, ruxaZe mas usafuZvlod miiCnevs~

30 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

imeruli eskizebi

Seasrulebs Tu ara

kulturis ministri

dapirebas?

quTaisis iakob gogebaSvilis

saxelobis Tojinebis saxelmwifo

Teatri isev reabilitacias elis.

miuxedvad imisa, rom jer kidev

gasul wels koleqtivi cnobas sareabilitacio

samuSaoebis dawyebis

Taobaze sixaruliT Sexvda, procesi

jerac ar daZrula. Teatris xelmZRvanelis

gancxadebiT, reabilitaciis

proeqti qalaqis meriis

CarTulobiT momzadda, magram mas

Semdeg, rac koleqtivi adgilobrivi

daqvemdebarebidan saministros

dafinansebaze gadavida, process

quTaisis TviTmmarTveloba gamoeTiSa.

Sedegad, Teatris Senobis

rekonstruqciis programa mimdinare

wlis dafinansebul proeqtebs

Sorisac ver moxvda.

„proeqtSi Sesworebebis Setana

gaxda saWiro, magram amasobaSi axali

weli daiwyo da igi biujetSi

ver moxvda. saministros sxvadasxva

proeqti aqvs, daaxloebiT, 60 milionis

farglebSi. SesaZloa, aqedan

gamoiZebnos CvenTvis Tanxebi”,

_ imeds ar kargavs Teatris direqtori,

Teimuraz baRdavZe.

quTaisis Tojinebis Teatris

reabilitaciisTvis 550 aTasi laria

saWiro. Senoba foies, darbazis,

fasadis srulad garemontebasa da

saxanZro usafrTxoebis normebis

dacvisTvis aucilebeli samuSaoebis

Catarebas moiTxovs.

aRsaniSnavia, rom quTaisis

Tojinebis Teatri 1946 wels Seiqmna.

Senoba, sadac amJamad igia gan-

Tavsebuli da romelic saWiro

pirobebs veranairad akmayofilebs,

bolos 1987 wels garemontdda.

ramdenime aTeuli welia, msaxiobebs

nestsa da mtverSi uwevT

muSaoba. miuxedavad amisa, isini er-

Ti dRiTac ar gaCerebulan. dReisTvis

Teatris repertuarSi 23

speqtaklia. koleqtivs kulturis

saministro 250 aTasi lariT afinansebs,

rac, bunebrivia, arasakmarisia.

marTalia, danaklisis Sevsebas

dasi sakuTari SemosavlebiT cdilobs,

magram garedan dauxmareblad

sarekonstruqcio samuSaoebis

Catareba warmoudgenelia. qu-

Taisis Tojinebis TeatrSi sjeraT,

rom ministri aucileblad Seasrulebs

pirobas.

„nacionalurma moZraobam”

quTaisis TviTmmarTvelobis

muSaoba Seafasa

quTaisis adgilobrivi TviTmmarTvelobis

100-dRiani muSaoba

„erTiani nacionaluri moZraobis”

wevrma, giga SuSaniam sagangebod

gamarTul brifingze Seafasa. opozicia

qalaqSi dadebiT Zvrebs ver

xedavs da adgilobrivi xelisuflebis

araefeqtian saqmianobaze

saubrobs.

„saxezea xelfasebisa da biurokratiis

zrda da amis Sedegad qu-

Taisis TviTmmarTvelobas „qarTuli

ocnebis” Senaxva 4 wlis ganmavlobaSi

1 888 000 lariT meti daujdeba,

rac sakmarisi iqneboda

oTxi sabavSvo baRis asaSeneblad”,

_ acxadebs giga SuSania da dasZens,

rom mxolod sakrebuloSi xelovnurad

Seqmnili oTxi fraqciis

SenaxvisTvis biujetidan weliwadSi

144 aTasi lari unda daixarjos.

misive TqmiT, dekemberSi

TviTmmarTvelobaSi 55 aTasi laris

premia gaica, rac srulad dafaravda

im quTaiselTa komunalur

gadasaxadebs, romlebsac gadauxdelobis

gamo saaxalwlod elenergiis

miwodeba SeuwydaT.

100-lariani komunaluri vau-

Ceri saSualo da dabalSemosavliani

abonentebisTvis; medikamentebis

50-lariani vauCeri pensionerebisTvis;

50 aTasi lari yvela

skolas da kidev ramdenime muxli,

romelTa Sesrulebasac „erTiani

nacionaluri moZraoba” saarCevno

periodSi xelisuflebaSi mosvlis

SemTxvevaSi mosaxleobas dahpirda,

giga SuSanias gancxadebiT, isev

dRis wesrigSia. Tumca miiCnevs,

rom yvelafer amis misaRwevad

brZolam sakrebulos darbazidan

quCebSi unda gadainacvlos.

ivaniSvilis mTavari koSmari

opoziciis erTiani saprezidento kandidati

26-e gverdidan

Sedegad ki miviRebT imas, rom opoziciis

saxeliT da xelisuflebis resursebiT

moaspareze elisaSvilisTvis micemuli yvela

xma opoziciis damarcxebasa da xelisuflebis

gamarjvebas moxmardeba.

miuxedavad imisa, rom ukve bevri politikuri

lideri afiqsirebs Tavis saurvils,

iyos saprezidento kandidati, yvela xvdeba,

rom sayovelTao da myari SeTanxmebisTvis

umjobesia, prezidentobis apolitikuri

kandidati. politikur partiebs Soris konkurencia

imdenad mwvavea, rom saeWvoa, er-

Tobis ideam gadawonos. romelime opoziciuri

lideris saerTo kandidatad dasaxeleba

ararealisturad imitomac gamoiyureba,

rom Zneli warmosadgenia, 15-ma Tu 20-ma

partiam erTad aRiaros liderad erT-erTi

TavianTi konkurenti, Seuqmnas mas opoziciis

lideris imiji da gamarjvebis SemTxveva-

Si xom, saerTod, magram maRali Sedegis

miRebis SemTxvevaSic ki sakuTari xeliT,

langarze miarTvas is uzarmazari fora,

romelic am lidersa da mis partias momaval

saparlamento arCevnebSi eqneba. amas

daamateT is uamravi ideologiuri gansxvaveba,

romelic arsebobs partiebs Soris da

bolos ar gamogrCeT prodasavluroba da

prorusuloba da naTlad gamoCndeba, rom

romelime politikuri lideris erTian

opoziciur kandidatad aRzeveba warmoudgeneli

ram aris.

aseTi politikuri Seuwynareblobis vi-

TarebaSi erT-erT yvelaze perspeqtiul

proeqtad prezident margvelaSvilis

garSemo gaerTianeba ganixileba. miT umetes,

rom opoziciaSi ukve arc malaven, rom

prezidentis rezidenciaSi mimdinare sakonstitucio

ganxilvebis dros saprezidento

arCevnebis perspeqtivebzec sakmaod

xSirad saubrobdnen. ramdenadac CvenTvis

cnobili gaxda, bolo dros sakmaod gaxSirda

prezidentis administraciaSi sxvadasxva

opoziciuri partiis stumroba. rogorc

Cans, margvelaSvili sul ufro da ufro

Sedis meore saprezidento vadis azartSi.

gamomdinare iqidan, rom margvelaSvili

arc erTi politikuri partiis wevri araa,

mas politikuri gundi ar hyavs. ramdenimekaciani

administracia am funqcias, bunebrivia,

ver SeiTavsebs. saWiroa seriozuli

politikuri zurgi, media da saarCevno resursebi,

romlebic politikur partiebs

aqvT.

margvelaSvils didi finansuri resursebi

rom ar aqvs, cnobilia, amitom marto is

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

`bokeria-ugulavas gundis pirvelma reaqciebma, erTiani

opoziciuri kandidatis garSemo konsolidaciaze, ukve bevri

ram gaxada naTeli. pirvel rigSi is, rom `evropuli

saqarTvelo~ yvelafers ecdeba, rogorme am erTobas

dausxltes da Tavisi partiuli kandidati daayenos. amisTvis

bokeria yvelanair mizezs moiSveliebs. magaliTad imas, Tu

rogor gaubeda miSam da rogor uwoda mas biZinas

mosyiduli; an, magaliTad, burjanaZis faqtors aamoqmedebs~

am brZolaSi ver wava. imisTvis, rom Tavisi

xedvebi amomrCevlamde miitanos, mas media

mxardaWera da ufaso politikuri reklama

sWirdeba; imisTvis, rom miRebuli xmebi daicvas

ubnebze, mas warmomadgenlebi sWirdeba;

imisTvis, rom xmebi ar moparon cesko-

Si, mas iq wevrebi sWirdeba; seriozuli saarCevno

kampaniisTvis mas, aseve, agitatorebi

da koordinatorebi sWirdeba yvela sofelSi;

da rac mTavaria, gamarjvebisTvis sWirdeba

amomrCevlis darwmuneba, rom mas aqvs

Zala, SeeWidos xelisuflebas da piradad

ivaniSvils. am Zalis demonstrirebas ki gundis

gareSe veravin SeZlebs. amomrCevelic,

swored, Zalis gamoCenaze amaxvilebs yuradRebas.

aris didi gaerTianeba, e. i. iqaa

Zala. mxolod aseTi Zalis gamoCenis SemTxvevaSi

midis amomrCeveli arCevnebze masobrivad.

aseTi Zala qmnis imeds, rom gamarjvebis

Sansi arsebobs, es imedi ki, Tavis

mxriv, motivacias qmnis, rigebi davayenoT

saarCevno ubnebTan.

amitomacaa yovelgvar saR azrs moklebuli

zogierTi meocnebe eqspertis mosazreba,

rom TiTqos margvelaSvilis interesSi

ar Sedis opoziciasTan TanamSromloba

da maTi prezidentobis kandidatad

dafiqsireba. argumentebi Semdegia: Tu margvelaSvilis

kandidaturas „nacionalebi”

mxars dauWeren, maSin margvelaSvili „naci”

gaxdeba da es mas daRupavs; Tu margvelaSvilis

kandidaturas nino burjanaZe dauWers

mxars, maSin margvelaSvili avtomaturad

gaxdeba prorusi; xolo Tu margvelaSvils

mxars dauWeren 0%-iani partiebi,

maSin margvelaSvili avtomaturad ganuldeba

da a. S.

ivaniSvilis am maamebeli eqspertebis

logika mxolod ivaniSvilis SiSebSi SeiZleba

vipovoT. „qarTuli ocnebis” mTavari

koSmari, dResdReobiT, swored erTiani kandidatis

gamoCenis perspeqtivaa. es SiSebi

ki eleqtoratis dakargvam gamoiwvia. bolo

sam arCevnebSi „ocnebam” SesaniSnavad dainaxa,

rom saprezidento arCevnebSi gamarjvebisTvis

saWiro 50%-ze meti amomrCeveli

maT ar hyavT. erTi adgilobrivi arCevnebi

iyo da 44%-ze meti ver miiRes, Semdeg saparlamento

arCevnebze 48% Zlivs Seagroves

da SarSandel adgilobrivze ukve totaluri

gayalbeba dasWirdaT imisTvis, rom kalaZe

samarcxvino 51%-iT gamxdariyo Tbilisis

meri.

Zalian mniSvnelovania is garemoeba, rom

yvela am arCevnebze, xelisuflebis gadamrCenelad,

qveyanaSi arsebuli maJoritaruli

saarCveno sistema gamodioda. rom ara

maJoritarebi, faqtia, am procentebiT da

aseTi mxardaWeriT „qarTuli ocneba” ver

ijdeboda umravlesobiT verc sakrebuloebSi

da verc parlamentSi. saprezidento

arCevnebSi ki ivaniSvili maJoritarebis

imedad veRar iqneba. aq mxolod is gaimarjvebs,

vinc 50%-ze met xmas miiRebs. opoziciam

ki Tu erTmaneTs kandidaturebi ar dauyena

da xmebi ar waarTva, gamodis, rom xelisuflebis

kandidatma obieqtiurad Sei-

Zleba waagos da amis albaToba marTla

maRalia. miT umetes, rom „ocnebis” rigebSi

jer ar gamoCenila iseTi kandidati, romelzec

seriozuli fsonis dadeba SeiZlebodes.

swored aseTi scenaris ganviTarebas

ebrZvian meocnebe eqspertebi, roca erTiani

opoziciuri kandidatis ideas aufasureben.

SesaZloa, margvelaSvils bevr politikur

partiasTan Ria TanamSromloba didad

arc epitnavebodes, magram politikuri

mocemuloba aseTia, _ an erTiani kandidatis

statusi da mTel Tu ara umravlesoba

opoziciur partiasTan erTad „ocnebasTan”

radikalur dapirispirebaSi gadasvla, an

saprezidento ambiciebis daviwyeba da duSeTSi

hamakSi kotriali, sruliad gaurkveveli

samomavlo perspeqtiviT (ivaniSvilis

pirobebSi gansakuTrebiT).

saboloo jamSi, Tu politikosebi Tavisi

piradi ambiciebis gverdze gadadebas da

saerTo kandidatze SeTanxmebas moaxerxeben,

qveyanaSi sruliad axali politikuri

garemo Seiqmneba. garemo, romelsac ivaniSvilis

mmarTvelobis dasasrulis dasawyisi

daerqmeva. saprezidento arCevnebSi opoziciis

gamarjveba ki realuri winapiroba

iqneba imisTvis, rom 2020 wlis saparlamento

arCevnebamde dRevandeli xelisufleba

saerTod veRar miaRwevs.

31


fraqcias sami wevri hyavda, Tumca

sami kviris Semdeg fraqciis

erTma wevrma ganacxada, _ ukacravad,

azri Sevicvale da fraqcias

vtovebo. es maSin, roca fraqciis

2 wevri maRalanazRaurebad xelfass

iRebs, xolo mesame wvers,

marTalia, warmomadgenlobiTi

xarji, saSualod, TveSi, 400 lari

aqvs, Tumca ori wevri kuluarulad

xelfass uyofs, e. i. TiTo

wevris jamagiri 900 laramdea.

hoda, ucnaurad unda moeCvenos

kacs 900 larze uaris ganacxadi.

ai, am ucnaurobis mizezi erTia:

Tu lagodexis parlamentis ma-

Joritars daumorCileblobas

gamoucxadeb, maSin daisjebi, dageSleba

fraqciac da Sinapatimrobac

mogesjeba.

32

sakuTrebuli principiT, raTa

sakrebuloSi „politikuri nokauti”

daeZliaT.

sakrebulos opoziciuri Zalebi,

davafiqsirebT ra xvalindel

sxdomaze erTian pozicias sakrebuloSi

arsebul viTarebaze, imeds

gamovTqvamT, rom sakrebulos

is wevrebi mmarTveli partiidan,

romelTa obieqturobac ukve

dafiqsirda, zewolis miuxedavad,

bolomde iqnebian marTalni saku-

Tar poziciasa da arCevanSi dRevandel

sxdomaze”.

Tumca sakrebulos sxdomaze

Sedegi mainc dadga _ rogorc

oficialuri feisbuqgverdiT mosaxleobas

sakrebulom amcno:

„dRes, 16 Tebarvals, lagodexis

municipalitetis sakrebulos

riggareSe sxdoma Catarda. warmomadgenlobiTi

organos wevrebma

sxdomis dRis wesrigiT gaTvaliswinebul

Svid sakiTxze imsjeles.

maT Soris, lagodexis municipalitetis

sakrebulos fraqcia

„qarTuli ocneba _ mrewvelebis”

gauqmebis cnobad miRebis, arasasoflo-sameurneo

daniSnulebis

miwis normatiuli fasis dadgenisa

da lagodexis municipalitetis

sakrebulos politikur Tanamdebobis

pirTa da sakrebulos aparatis

profesiul sajaro moxele-

maka mosiaSvili

599 97 25 55

miuxedavad imisa, rom kanoniT

partias mxolod erTi fraqciis Seqmnis ufleba aqvs, „qarTul-

ma ocnebam” kanoni daarRvia da sakrebuloebSi, minimum, sami

fraqcia Seqmna, maT Soris, yvelaze gaxSirebulia „qarTuli

ocneba”, „qarTuli ocneba _ mrewvelebi”, „qarTuli ocneba _

konservatorebi”. aRniSnul faqts axmetis fraqcia „nacionaleb-

is” Tavmjdomare sasamarTloSi asaCivrebs. sanam sasamarTlo ve-

rdiqts gamoitans, manam sami kviris win lagodexis municipali-

tetSi fraqcia „mrewvelebi _ qarTuli ocneba” daarsda.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

maS, ase! ambavi lagodexeli

„mrewvelebisa” da ara marto

„mrewvelebisa”...

lagodexis sakrebulos opoziciuri

partiis wevrebis mimarTvam

socialur qselSi didi gamoxmaureba

gamoiwvia. maTi gancxadebiT,

parlamentis wevri guram ma-

WaraSvili uxeSad ereva sakrebulos

saqmianobaSi da Sesabamisi

kvorumis ararsebobis dros, sakrebulos

reglamentiT gaTvaliswinebuli

saTanado procedurebis

daucvelad da arauflebamosili

pirebis daxmarebiT, sakrebulo

iRebs arasamarTlian gadawyvetilebas.

samiode kviris winaT sakrebulos

komisiebSi axali sakiTxi Sevida

sakrebuloSi aparatis reorganizaciis

Taobaze. laparakia

iyo, sadRac, ori adamianis gan-

Tavisuflebaze. xelSekrulebebiT

ayvanili ramdenime TanamSromeli

ki gaaTavisufles ara imitom, rom

maT mxolod xelSekrulebis vada

amoewuraT, aramed imitom, rom

maT patroni ar hyavdaT. paralelur

reJimSi mimdinareobs kidev

aaipebis reorganizacia, rasac

sakrebulos opoziciam ar dauWira

mxari. bolo movlenebma cxadyo,

rom lagodexSi yvela sakadro

cvlilebas Tavad maJoritari

deputati axorcielebs... ratom?

ase miiCnevs dRes opozicia. visac

maJoritarTan patroni ver gamou-

Cnda, imaTze gadatyda joxi. jam-

Si, sakrebulos saboloo gadawyvetilebiT:

4 Statidan miiRes 2

Stati, anu funqciebi 2 Stats gauzardes,

xolo 2 Stati gaauqmes.

2 kviris winaT swored sakrebulos

aparatis reorganizaciaze

opoziciam kritikuli damokidebuleba

gamoiCina. sakrebulos

wevrTa azriT, es ar iyo marTebuli

da mxolod 2 adamianisTvis Catarebuli

aparatis reorganizacia

komikurad gamoiyureboda. biuros

sxdomas eswreboda rogorc

opozicia, aseve „qarTuli ocnebis”

sakrebulos komisiis wevrebic.

albaT, gamorCeulia is faqti, rom

lagodexis „qarTul ocnebas” sakmaod

axalgazrda deputatebi

hyavs sakrebuloSi, romelTac aRmoCnda,

rom rcxvenodaT maJoritaris

miTiTeba reorganizaciis

Sesaxeb. ase rom, biuros sxdomaze

sakrebulos „qarTuli ocnebis”

ramdenime wevri opoziciis moTxovnas

SeuerTda, rac imas niSnavda,

rom reorganizacias mxars ar

dauWerdnen. Tumca biuros sxdoma

dasrulebuli ar iyo, rom ma-

Joritari deputatis biurodan

saswrafod werilma ifrina da

„ocnebis” biuros wevrebi adgilze

gamoiZaxes. muqara martivi iyo,

_ maJoritarma gadawyvita, urCebi

daesaja da ori fraqcia daeSala,

saboloo jamSi ki ukve Semdeg

biuros sxdomaze axali sakiTxi

Sevida: „qarTuli ocneba _ mrewvelebis”

cnobad miRebis gauqmebis

(samarTlebrivi termini, _ red.)

Sesaxeb.

imisTvis, rom fraqcia daiSalos,

saWiroa fraqciis sami adamianidan

erTi mainc gavides. ase aRmoCnda

aqac, erTma deputatma piradi

azri moiSvelia da amis gamo

datova fraqcia. aman ki avtomaturad

fraqcia „qarTuli ocneba _

mrewvelebis” daSla gamoiwvia. argumenti,

_ ra piradi azri hqonda

deputats? _ aseTi iyo: kacia da

gunebao, minda da axla ase vfiqrobo...

Tumca ukve sadamsjelo biuros

sxdomaze is „qarTuli ocnebis”

wevrebi ar gamocxaddnen,

romlebsac wina biuros sxdomaze

pretenzia hqondaT da opoziciasTan

erTad akritikebdnen reorganizaciis

moTxovnas. argamocxadebul

deputatebs mizezad eTvlebodaT

erT maTgans Svebuleba,

xolo meores _ 2 dRiT samsaxuridan

ganTavisufleba janmrTelobis

mizeziT, ris gamoc arc biuros

sxdomas daeswreboda da

arc sakrebulosas. ase rom vTqvaT,

xmas vinc iRebda, iqidan ramdenime

„SinapatimrobaSi” gauSves

droebiT. aRmoCnda, rom biuros

sxdomaze arc fraqcia „nacionalebis”,

arc fraqcia „evropuli

saqarTvelosa” da arc fraqcia

„damoukideblebis” Tavmjdomareebi

Sevidnen, ramac is gamoiwvia,

rom sakrebulos biuroze kvorumi

ar Sedga. did sagonebelSi Cavardnilma

sakrebulos Tavmjdomare

karlo jamburiam biuros

Catarebis axali meTodi moifiqra

da komisiis Tavmjdomareebi, romlebic

sxdomaze biuros sxdomaze

ar an ver gamocxaddnen, maTi

moadgileebi moiwvia...

samarTlebrivad ki: TviTmmarTvelobis

kodeqsis mixedviT biuros

wevrebi arian sakrebulos,

komisiisa da fraqciis Tavmjdomareebi.

aseve sakrebulos Tavmjdomaris

moadgilec. biuros sxdomaze

daswreba sajaroa da yvelas

SeuZlia daeswros, Tumca Tu

reglamentSi gansazRvruli ar

aris, rom komisiis wevris aryofnis

SemTxvevaSi mis moadgiles

ufleba aqvs, daeswros biuros sxdomas,

Sesabamisad, biuros sxdomaze

misi daswrebac mis wevrobas

ar iTvaliswinebs. ase rom,

Tu sakrebulos reglamentSi es am

formiT ar aqvs daregulirebuli,

e. i. biuros wevrebad verc komisiisa

da verc fraqciis Tavmjdomareebi

CaiTvleba, xolo biuro rom

Catardes, amisTvis kvorumia saWiro.

eva lomTaZe _ sakrebulos

wevri:

„lagodexis municipalitetis

sakrebulos biuros sxdoma, romelic

gansazRvruli droiT gu-

Sin or saaTze unda dawyebuliyo,

sakmaod dagvianebiT daiwyo. vi-

xelisuflebis rRveva

lagodexidan daiwyo

Tareba, romelic sakrebuloSia

Seqmnili, TiTqmis bolo ori kviris

ganmavlobaSi, ra Tqma unda,

gamoiwvevda im situacias, raSic

mmarTvelma gundma Tavi Caiyena

lagodexSi, saqarTvelos parlamentis

wevr guram maWaraSvilis

xelmZRvanelobiT. sakrebulos

opoziciurma Zalebma, sakrebulos

fraqcia „erTianma nacionalurma

moZraobam”, „evropuli saqar-

Tvelosa” da sakrebulos fraqcia

„damoukideblobis”, aseve sakrebulos

wevrebis erTma nawilma „qarTuli

ocnebidan” mas Semdeg, rac

sakuTari uaryofiTi da erTiani

pozicia gamoxata sakrebulos

aparatis reorganizaciasTan dakavSirebiT

sakrebulos biuros wina

sxdomaze, daiwyo saqmis garCevebi,

mmarTveli partiis im wevrebis

deputatTan dabarebebi, romlebTanac

TavianTi Sexedulebebi

hqondaT sakrebuloSi mimdinare

procesebze. sadamsjelo moqmedebis

gamoxatuleba iyo „urCTa

Wkuis saswavleblad” sakrebulos

fraqcia „qarTuli ocneba mrewvelebis”

daSla (arada, es fraqcia

sul axlaxan Camoyalibda).

biuros dRevandeli sxdoma, romlis

kanonierebac namdvilad iwvevs

eWvs, Catarda reglamentis muxlebis

„Wrisa da kopirebis” gan-

`jamSi, `ocnebam~ Tavisi gaitana, magram

xvalindeli dRis SiSi ufro metad gauRrmavda.

ratom? imitom, rom daumorCileblobis talRa

municipalitetSi izrdeba, xval an zeg

Tavmjdomaris impiCmentic mosalodnelia.

axalgazrda nakads moqalaqeebTan Sexvedris

ridi ezrdebaT, rac imas niSnavs, rom

maWaraSvils Tavis tkivili emateba. lagodexSi

amboben, rom yvelaferi amiT ar dasruldeba,

SeiZleba dRes sakrebulodan 2 adamiani

gauSvan, xval aaipebidan gayaron adamianebi,

bevri ojaxi darCes mSieri, Tumca sakrebulo

ufro da ufro kritkuli gaxdeba, rac

finalSi adgilobrivi xelisuflebis

dapirispirebas gamoiwvevs. mTavari moqalaqeebis

interesia, faqti erTia - xelisuflebis rRveva

lagodexidan dawyebulia! mrewvelobam ki

lagodexi ver gadaarCina!~

Ta saStato nusxisa da Tanamdebobrivi

sargoebis damtkicebis Sesaxeb.

riggareSe sxdomaze sakrebulos

wevrebma lagodexis municipalitetis

2018 wlis biujetSi

cvlilebis Setanis Taobazec imsjeles

da sxva sakiTxebTan er-

Tad mxari dauWires 6-dan 18 wlamde

SSm pirTa socialuri dacvis

xarjis zrdas 2900 lariT. warmomadgenlobiTi

organos wevrTa

umravlesobam dRis wesrigiT ga-

Tvaliswinebul sakiTxebs mxari

dauWira”.

sakrebulos sxdomas maJoritaris

biuros warmomadgenelic

eswreboda swraf despanad.

lagodexis sakrebulo parlamentis

lagodexis maJoritaris-

Tvis did Tavis tkivilad iqca, _

miuxedavad imisa, rom „samefo

karidan” miTiTebiT maWaraSvilma

urCebi dasaja, urCebi mainc ur-

Cebad darCnen. marTalia, „ocnebis”

urCma axalgazrda wevrebma samarTlebrivi

safuZveli Seiqmnes

da zogi ar gamocxadda sxdomaze,

Tumca sakrebulos dawyebamde

sakrebulos Tavmjdomare karlo

jamburiam erTi saaTiT adre daxuruli

TaTbiri kvlav Caatara,

rom vinme axali mowinaaRmdege ar

gamosCenoda.

jamSi, „ocnebam” Tavisi gaitana,

magram xvalindeli dRis SiSi

ufro metad gauRrmavda. ratom?

imitom, rom daumorCileblobis

talRa municipalitetSi izrdeba,

xval an zeg Tavmjdomaris impiCmentic

mosalodnelia. axalgazrda

nakads moqalaqeebTan Sexvedris

ridi ezrdebaT, rac imas niSnavs,

rom maWaraSvils Tavis tkivili

emateba.

lagodexSi amboben, rom yvelaferi

amiT ar dasruldeba, Sei-

Zleba dRes sakrebulodan 2 adamiani

gauSvan, xval aaipebidan gayaron

adamianebi, bevri ojaxi

darCes mSieri, Tumca sakrebulo

ufro da ufro kritkuli gaxdeba,

rac finalSi adgilobrivi xelisuflebis

dapirispirebas gamoiwvevs.

mTavari moqalaqeebis interesia,

faqti erTia _ xelisuflebis

rRveva lagodexidan dawyebulia!

mrewvelobam ki lagodexi

ver gadaarCina!

32 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


maka mosiaSvili

599 97 25 55

mokled, erTi Zalian magari

anekdotia megrelsa da kaxelze:

80-iani wlebia. zugdidsa da gurjaanSi erTdroulad raikomis

mdivnebi daniSnes. hoda, zugdidis raikomis mdivanma de-

das daureka da uTxra: dedi, raikomis mdivnad daviniSne, Cems

Zmebs, debs, ZmisSvilebs disSvilebs, naTesavebs, mezoblebsa

da naTlulebs uTxari, movidnen, yvelas unda mivxedoo...

gurjaanis raikomis mdivanmac daureka dedas da uTxra:

dedi, raikomis mdivnad daviniSne, Cems Zmebs, debs, ZmisSvilebs,

disSvilebs, naTesavebs, mezoblebsa da naTlulebs uTxari,

raikomis mdivani var da yvelas keTilebi unda mo***ao.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

ar icoda, an icoda da Segnebulad

mavneblobda.

_ da rom gavagrZeloT, da-

gibara da giTxraT, rom unda

daweroT gacxadebebi. ai, mere

ra moxda?

_ mere moxda is, rom avdeqi

da uari ganvacxade, radgan wasasvleli

arsad mqonda da arc

axla maqvs. me aq vmuSaob, konkursiT

daviniSne, aravis movuybiZaSvil-mamidaSviloba

gurjaanulad

hoda, ram gamaxsena es anek-

doti da isev aqaurobam...

axla amas yvelaze pirveli

Cemi redaqtori berulava waikiTxavs,

imedi maqvs, im megre-

li kacis xaTriT da am kaxeli

raikomis mdivnis muRamiT am

anekdots statiidan ar amomigdebs...

Tqven da Cemi redaq-

tori kaxur-megrul iumorze

ramdens icinebT, amazea, Ziri-

Tadad, statia...

ase rom, Tu zugdidSi nepotizmi

mosula, ai, CvenTan, kaxeTSi

nepotizmi, Turme, ar mo-

sula. is dRec gamiTenda, roca

kaxelebze vwer da vambob: „nep-

otizmi sad aris? ar aris!”

maS, ase! dislokaciis adgili

gurjaania, statiis personaJebi

ki arCeuli meri ar-

Cil xandamaSvili da meriis

pressamsaxuris ufrosi zviad

biaSvili arian. arc meti, arc

naklebi, Cveni statiis Temaa

biZaSvil-mamidaSviloba gur-

jaanulad!

zviad biaSvili _ yofili

Jurnalisti, dRes gurjaanis

meriis pressamsaxuris xelmZRvaneli

da ganyofilebis ufro-

si.

2009 wels muSaoba daiwyo gazeT

„kaxeTis xmaSi”, 2010 wlidan

muSaobas agrZelebs telekompania

„gurjaanSi”, aris proeqtebis

menejeri da politikursazogadoebrivi

toqSous prodiuseri.

mogvianebiT, televiziaSi

korespondentad iwyebs

muSaobas. 2011 wlidan muSaobas

gazeT „speqtrSi”, 2012 wlis

ianvridan agrZelebs muSaobas

gazeT „gurjaanSi” da 2015 wlis

maisidan dRemde aris gurjaanis

municipalitetis presasTan

da sazogadoebasTan urTier-

Tobis ganyofilebis ufrosi.

gasuli wlidan aris uvado sajaro

moxele. miRebuli aqvs

ramdenime fuladi jildo, igive

premia.

_ zviad, premia ratom aiRe?

imitom, rom kargad muSaobdi

Tu imitom, rom yvelas misces

dResaswaulze da, maT Soris,

Senc?

_ adre maseTi kiTxva sxva

Jurnalistmac damisva da rac

mas vuTxari, igives getyviT

Tqvenc: Cemi muSaoba mTlad Cemi

Sesafasebeli ar aris, Tumca

vfiqrob, rom cudad ar vmu-

Saob.

_ winasaarCevno periodSi

Tu yofilxar rodesme romelime

partiis StabSi mivleni-

li samuSaod an damxmared?

_ arasodes, arc StabSi vyofilvar

rodesme, arc romelime

partiaSi, es iyo Cemi pozicia..

_ dRes xom ar nanob, arapar-

tiuli rom xar?

_ ara. mxardamWeri viqnebodi

vinmesi da me visac vuWerdi

mxars, yvelam kargad icoda da

am pozicias arCevnebze Cemi misvliT

vafiqsirebdi. vfiqrobdi,

rom Jurnalistic da sajaro

moxelec unda iyos apolitikuri,

radganac saxelmwifom miiRo

es gadawyvetileba, sajaro

samsaxurSi Caatara reforma,

axali regulaciebi miiRo da

Tqva, rom Cven viyaviT profesiuli

sajaro moxeleebi. mimaCnia,

sworad moviqeci, rom arc

erT politikur aqciaSi ar CaverTe...

me vemsaxurebi saxelmwifosa

da xalxs...

_ axali meris mosvlis pir-

veli dRidan ra xdeba Sens

Tavs?

_ axalma merma 2017 wlis 13

noembridan daiwyo muSaoba.

misi uflebamosilebis pirveli

dRe es iyo, amave dRes dagvibara

yvela samsaxuris ufrosi,

sajaro moxele da mogvTxova,

rom gancxadebebi dagvewera samsaxuridan

wasvlis Sesaxeb mxolod

im mizeziT, rom mas Tavis

gundTan erTad surda muSaoba.

es iyo misi pozicia!

_ es gundi sad iyo aqamde,

papas baRSi ijda? quCaSi da-

dioda? sadme muSaobda?

_ ar vici, ra gipasuxoT, magram

rogorc man ramdenjerme

gurjaanis televiziaSi isaubra,

igive aRniSna da axsena, rom

adamianebs moiyvanda, Tundac,

sabanko seqtoridan. aqedan Cven

viciT, rom xandamaSvili „liberTi

bankis” gurjaanis filialis

mmarTveli iyo da savaraudod,

albaT, am bankSi hyavs Tavisi

gundi. es ki gasagebia, magram

kanonma xom gansazRvra, misi

gundi ra aris? misi gundi aris

meris moadgileebi, imis qvemoT

ukve samsaxuris ufrosebi da

ganyofilebis ufrosebi, eseni

arian profesiuli sajaro moxeleebi.

arCil xandamaSvilma an

ar icoda kanoni, an icoda da

Segnebulad sCadioda gadacdomas.

rasac me axla meubneba da

yoveldRiurad disciplinur

gadacdomaze brZanebebs vibareb,

esec igivea. ase rom, an man

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

vanivar. monawileoba miviRe konkursSi

da damniSnes, Sesabamisad,

uvadod. man Cem garda danarCensac

mosTxova, rogorc

giTxariT. wina gamgeblis, gergiZis

dros movedi da aqve isic

unda aRvniSno, rom gergiZis

StabSi ar vyofilvar.

_ kargi, Sen ar waxvedi. sxva

vin wavida samsaxuridan?

_ kulturis samsaxuris ufrosi,

Sida auditis samsaxuris

ufrosi, qonebis marTvis ganyofilebis

ufrosi, administraciul

erTeulebTan urTierTobis

ganyofilebis ufrosi da

zedamxedvelobis samsaxuris

ufrosi. administraciuli samsaxuris

ufrosic wavida. ar

vici, mas uTxra Tu ara wasvla,

magram faqtia, isic wavida. amas

winaT disciplinuri warmoebisas,

CemTan erTad daiwyo safinanso

samsaxuris ufrosis disciplinaruli

warmoebac. mar-

Talia, maSin Cem mimarT warmoeba

Sewyda, magram safinanso samsaxuris

ufrosma gafrTxileba

miiRo.

_ ras ukavSirdeboda pirve-

li disciplinuri warmoeba?

_ pirveli disciplinuri

warmoeba Cem mimarT daiwyo, anu

im saqmis Sesrulebas medaveboda,

romelic aravis dauvalebia,

Cemi uSualo zedamxedveli administraciuli

samsaxuris ufrosi

da TviTon meria. arc er-

Ts da arc meores CemTvis davaleba

ar moucia, anu me unda

momemzadebina daskvna, rom merias

SeZleboda, konsolidirebuli

tenderis Sedegad SerCeuli

mauwyeblebis garda, kidev

sxva mauwyebelTan daedo xel-

Sekruleba da maTgan sainformacio

momsaxureba gveyida.

_ axla Semdeg disciplinur

warmoebaze gadavideT...

_ ki batono: mixeil iaSvilis

bavSvTa klinikasTan arsebulma

sisxlis bankma 9 Tebervals aqcia

Caatara: „gaiRe sisxli, gadaarCine

bavSvebis sicocxle”.

iq yvela msurvels SeeZlo misuliyo,

ubralod, aucileblad

kriteriumebi unda daekmayofilebina.

ase rom, gurjaanis municipalitetis

meri movida da,

samwuxarod, ver daakmayofila

es kriteriumebi da sisxlis ga-

RebaSi monawileoba ver miiRo.

gagrZeleba 34-e gv.

33


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

biZaSvil-mamidaSviloba

33-e gverdidan

_ fotoebi ver gadauRe, magram,

ai, pressamsaxuri valde-

buli aris Tu ara icodes, mers

ra jgufis sisxli aqvs?

_ Tu imas gaviTvaliswinebT,

rom kabinetSi Sesvlisas gurjaanis

meri imuqreba, policias

gamoviZaxeb, Tu ar datove kabinetio,

me saidan unda vicode

misi sisxlis jgufi? saerTod,

minda, statiaSi aRniSnoT, rom

gurjaanis meri 13 noembris mere

ugulebelyofis reJimSi mamyofebs,

iyenebs maJoritar deputat

daviT sonRulaSvilis

piarsamsaxurs, yvela Sexvedraze

dahyavs amaTi gadamRebi

jgufi, Cven ar gveZaxis, sadac

raRac xdeba da TviTon mivdivarT,

iq ar gviSvebs. iyo aseTi

SemTxveva, rom meri bazris movaWreebs

Sexvda, es Sexvedra

TviTmmarTvelobis administraciuli

samsaxuris Senobis

darbazSi Sedga. es informacia

arCil xandamaSvilis pirad feijze

daido, mivediT da ar SegviSves.

iq Jurnalistebi iyvnen

da dainaxes, rom Cven, meriis

TanamSromlebi, ukan gamogvabrunes.

Semdeg ukve arasrulfasovani

muSaobis gamo gvsayvedurobs,

arafers gvavalebs, ar

gveubneba, ar gvekontaqteba, ignorirebulebi

varT, is iZulebuls

mxdis, gancxadeba davuwero

da wavide, Cemi samsaxurebrivi

instruqciiT dakisrebuli

movaleobebis SesrulebaSi

xels miSlis da amas akeTebs ara

sxva vinme, aramed Tavad meri!

amis fonze cdilobs moZebnos

raime mizezi, rom auditis samsaxurma

disciplinuri warmoeba

daiwyos da brali damdos

arasrulfasovan muSaobaSi.

am ramdenime dRis win telekompania

„gurjaans”aseTi ram

uTxra, rom me ar momwons misi

muSaoba TqvenTvis kargad cnobil

„feisbuqTan” da vebgverd-

Tan dakavSirebiTo. anu gurjaanis

presasa da sazogadoebasTan

urTerTobis samsaxuri marTavs

feisbuq gverds „gurjaanis municipaliteti”

da vebgverds

gurjaani.ge-s. ai, am vebgverds

teqnikuri problemebi aqvs, 13

noembris Semdeg uamravi moxsenebiTi

baraTi davwere meris

saxelze, administraciuli samsaxuris

ufrosis saxelze, rom

es problema gvaqvs da Zalian

gTxovT, hostingis gafarToebis

mizniT mimarToT safinanso

samsaxurs, an raRac zomebi miiRoT.

arsebobs kidev satesto

reJimSi moqmedi meore vebgverdi

gurjaani.gov.ge, romelic

saqarTvelos mTavrobisa da

donori organizaciis mxardaWeriT

Seiqmna, magram es imdenad

rTulad samarTavi saitia, rom

34

mas teqnikuri personali sWirdeba,

romelic saitis marTvaSi

monawileobis miRebas SeZlebs.

amasTan dakavSirebiTac maqvs

dawerili moxsenebiTi baraTebi

batoni merisa da administraciuli

samsaxuris ufrosis

saxelze, magram arc erT moxsenebiT

baraTze pasuxi ar mimiRia.

samagierod, meri gamodis

da pirdapir eTerSi ambobs, rom

ar moswons vebgverdis muSaoba,

sinamdvileSi ki vebgverds

teqnikuri problema aqvs, romelic

Cemgan damoukidebeli

problemaa...

aqedan gamomdinare, Cven Cixur

mdgomareobaSi gvayenebs

meri. magaliTad, SabaTs gurjaanSi

Tavisufali Widobis

dRe tardeboda. mTeli dRis

ganmavlobaSi gurjaanis sportkompleqsSi

viyavi, gurjaanis

municipalitetis gverdidan

ori laiv-CarTva gavakeTe,

plus saRamos avtvirTe erTi

fotoreportaJi.

_ meri eswreboda?

_ ki, mobrZanda meri, suraTi

gadavuRe, rom Semdeg Sari ar

moedo da ar eTqva, me ratom ar

gadamiRe suraTio. SvilTan da

moadgilesTan erTad movida.

_ anu?

_ anu mTeli dRe vimuSave,

miuxedavad imisa, rom SabaTi

iyo da me es ar mevaleboda. miT

umetes, es ar iyo gurjaanis municipalitetis

mier Catarebuli,

es Caatara saqarTvelos

Ziudos federaciam. SemeZlo,

saerTod ar mivsuliyavi, magram

amas imitom vakeTeb, rom gurjaanSi

raRac xdeba da minda, es

xalxma gaigos. magram mere rogor

unda vimuSao, Tuki, ase vTqvaT,

gareT vidgebi dRe da Rame?

rodesac mers ar unda, amas

ar dainaxavs. TeTri saxlis pressamsaxuris

doneze rom vimu-

Sao, merisgan aucileblad davimsaxureb

SeniSvnas, imitom,

rom mas ase surs...

es aris misi pirovnuli pozicia,

mas gurjaanis municipalitetis

meria Tavisi kerZo Sps

hgonia da fiqrobs, rom rogorc

unda, ise gadaalagebs, xolo

adamianebs, visac unda SemouSvebs

da visac unda gauSvebs.

iciT, rogor moqmedebs es adamiani?

_ rogor?

_ Sua saukuneebis despotebiviT.

absoluturi monarqebi

rom iyvnen, mefe rom iyo kanonic

da mefe rom iRebda yvelanair

gadawyvetilebas...

meri arCil xandamaSvili miiCnevs,

rom mas aqvs yvelafris

ufleba. mas ar ainteresebs arc

kanoni, arc sakanonmdeblo regulaciebi,

arc saqarTvelos

mTavrobis mier gatarebuli reformebi...

mivwere premier-ministrs

da parlamentis Tavmjdomares.

albaT Tqven amas gaecnobodiT.

iq mewera, rom es kaci

fexqveS Telavs saqarTvelos

konstitucias. konstituciis

mixedviT adamianebi arian Tavisuflebi

da nebismier gadawyvetilebas

Tavad iReben. me ar

minda gancxadebis dawera da

arsad gadasvla. me mand movedi

da Cems movaleobas vasrulebdi,

ubralod, mers aseTi damokidebuleba

aqvs, rom ar unda

mand vimuSao, aviwydeba, rom me

konkursgavlili, uvadod dani-

Snuli sajaro moxele var da

sulac ar viTvlebi misi gundis

wevrad.

es kaci sakanonmdeblo regulaciebs

arafrad miiCnevs, imasac

arafrad Tvlis, rom evrokavSirTan

saqarTvelos valdebuleba

aqvs sajaro samsaxur-

Si reformis ganxorcielebis.

magitomac daiwyo 2015 wlidan

reformebi sajaro samsaxurSi...

anu es raRacebi, savaraudod,

mers arc waukiTxavs da arc gaugia.

arc ainteresebs.

_ ratom?

_ mas raRac idea fiqsi aqvs,

34 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


om Tavisi gundi unda moiyvanos

da am gundTan erTad unda

marTos Sps „gurjaanis municipaliteti”

eqskluziurad...

magram mas aviwydeba, rom am

qveyanaSi saxelmwifo samsaxur-

Si me var uvadod daniSnuli sajaro

moxele da is kidev mxolod

4 wliT arCeuli meria. garda

imisa, rom kanonis winaSe pasuxismgebloba

aqvs, mas aseve

aqvs politikuri pasuxismgeblobac

da TiToeul mis qmedebas

politikuri datvirTva aqvs.

me rom gancxadeba davwero,

esec imitom unda, rom misTvis

iuridiuli komforti iqneba

samarTlebrivi TvalsazrisiT.

xom xvdebiT, rasac geubnebiT.

mere me rac unda vTqva, is

aucileblad ityvis, rom man

Tavisi nebiT damiwera gancxadeba

da Semomitanao. mec amitom

ar vuwer gancxadebas. magram

me rom gancxadebas ar vuwer,

man disciplinuri warmoebebi

daiwyo, es ukve devnaa. amiT mai-

Zulebs, rom gancxadeba davuwero,

magram mas gancxadebas ar

davuwer, radgan kanoni da samarTali

Cems mxarezea! ai, ra

xdeba...

_ ramdeni welia, rac mers

icnob?

_ mers Zalian didi xania,

vicnob. is Cemi alali mamidaSvilia!

Cemi naTesavia!

_ anu batoni meris gundSi

naTesavebi ar moiazrebian?

_ me vambob, rom merTan naTesauri

kavSiri maqvs, magram

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

gurjaanulad

bolo wlebi ar mqonda masTan

arc kargi da arc aranairi ur-

TierToba. is bevr gadawyvetilebas

iRebs, raTa samsaxuridan

Cem wasvlas miaRwios.

_ meri acxadebs, rom mas

samsaxuri sTxoveT, Tqven am-

bobT, rom man samsaxuridan

wasvla mogTxovaT, romelia

simarTle?

_ misTvis samsaxuri ar miTxovia.

samsaxuri maqvs, magram

mers ar surs Cemi mand yofna.

rogorc aRvniSne, meri gancxadebis

daweras mTxovda. me pozicia

mqonda, rom iseT samsaxurSi

gadavsuliyavi, sadac mer-

Tan aRar meqneboda Sexeba da

aRar viqnebodi masTan aranair

subordinaciaSi. oRond es iyo

iZulebiTi nabiji Cemi mxridan.

am samsaxurSi misi daxmarebis

gareSe var mosuli, Cemi SromiT

da mecadineobiT (meri SeiZleba

ver mixvdes, axla ra vTqvi)

da Tu is ar Semaviwroebs, arsadac

ar msurs gadasvla. msurs,

man Sewyvitos Cemi Seviwroeba

da muSaobis saSualeba momces.

gurjaanis meri arCil xandamaSvili

biaSvilis braldebebs

ar adasturebs, Tumca ambobs,

rom pressamsaxurs muSa-

obaSi xarvezebi aqvs. imasac

adasturebs, rom Tu muSaoba-

Si vinme rames daarRvevs, sayvedursac

gamoucxadebs da sa-

msaxuridanac gaaTavisuflebs.

arCil xandamaSvili:

_ mas Semdeg, rac gurjaanis

meris uflebamosileba miviRe

da TiToeuli samsaxurisa Tu

ganyofilebis muSaobas gavecani

rogorc funqciurad, aseve

pasuxismgebeli pirebis kompetenturobis

kuTxiT, mxolod

amis Semdeg Sevxvdi maT da vTxove

gancxadebis dawera, Semdeg

ki Ria konkursis gamocxadeba,

mxolod da mxolod, imisTvis,

rom saSualeba gvqonoda, Riad

da gamWvirvaled migveRo is adamianebi,

romlebic Tavs gaarTmevdnen

aRniSnuli samsaxurebis

marTvas. anu meriaSi darCebodnen

mxolod is adamianebi,

romlebic Tavisi kompetenciiT

gamoirCeodnen da asec unda

iyos, imisTvis rom meria daemsgavsos

merias!

erTi ramis Tqma minda, rom

gacilebiT mkacri viqnebi, vidre

aqamde vinme yofila. bunebrivia,

gaCndeba kiTxva, ra ma-

Zlevs amis safuZvels?!

yvela TanamSromeli unda

iyos mowodebuli, rom moqalaqeebTan,

saqmesTan, proeqtebTan

mimarTebiT da municipalitetis

interesebidan gamomdinare,

nebismier sakiTxTan mimarTebiT,

iyvnen ara marto kompetenturebi,

aramed yuradRebianebic,

radgan moqalaqes ar

unda uwevdes furcliT xelSi

sam sarTulze asvla-Casvla da

Senobidan ise gasvla, rom rame

ver gaigos, rasac, jerjerobiT,

isev vawydebi.

diax, me imitom var meri, rom

ai, amas unda mivxedo! xalxis

samsaxurSi unda viyoT mec da

meriis yvela TanamSromelic!

axla, rac Seexeba zviad biaSvilis

braldebebs.

pirvel rigSi, madloba Canaweris

gamoqveynebisTvis Cems opoziciur

presisa da sazogadoebasTan

urTierTobis ganyofilebis

ufros biaSvils, romelic

kidev erTxel adasturebs

Cems keTilsindisierebas, gamomdinare

iqidan, rom is iTxovda

samsaxurs, romelic erTerT

saxelmwifo seqtorSi iyo

da Tan maRalanazRaurebadi.

bunebrivia, rom me am Txovnas

verc da arc davakmayofilebdi.

Tumca aqve kidev erTxel unda

davZino, rom Cemi misdami Txovna,

rom gancxadeba daewera, ar

niSnavda imas, TiTqos me gadawyvetili

mqonda misi ganTavisufleba,

an axla maqvs gadawyvetili,

piriqiT, mindoda, rom yvela

TanamSromlisTvis mimeca

SesaZlebloba, sakuTari komptenciebi

da unarebi gamoevlinaT

da daemtkicebinaT, rom isini

ama Tu im samsaxuris xelmZRvanelobas

imsaxurebdnen. zviadma

Cveni saubari Caiwera da gamoaqveyna

kidec, rac me piradad

eWvs miCens, rom am yvelafers

biaSvili imisTvis akeTebs, rom

ar aqvs konkursis gadalaxvis

imedi da Sesabamisad, winaswar

atexili aJiotaJiT iqmnis msxverplis

rols.

xolo is, rom presganyofileba

kargad ver muSaobs, es

marto biaSvils ar exeba. me yvela

samsaxurs miveci davaleba,

warmoedginaT strategia, Tu

rogor unda imuSaos ama Tu

ganyofilebam Tu samsaxurma.

analizis Sedegad marto zviads

ki ara, yvelas davugzavne werilebi

da SeniSvnebi miveci, oRond

es arc sayveduri yofila

da arc gafrTxileba.

axla, rac Seexeba imas, rom me

TiTidan gamowovil mizezebs

veZeb zviadis gansaTavisufleblad:

martivad gpasuxobT, _ meo-

Txe Tve sruldeba, rac gurjaanis

meri var da aseTi erTpirovnuli

gadawyvetileba rom

mqonoda Cafiqrebuli, aqamde

Zalian bevri SesaZlebloba

mqonda mis gasaTavisufleblad.

samsaxurSi daagvianebda? adre

wavidoda samsaxuridan? nebismier

saSualebas gamoviyenebdi

da gavuSvebdi. magram am meTodiT,

arc maqvs survili muSaobis

da arc aris CemTvis misaRebi.

Tu auditis samsaxuri raime

gadacdomas swavlobs biaSvilis

Sesaxeb, jer dados daskvna da

mere gakeTdes Sefasebebi. ra-

Rac problema iyo Tavis droze,

presganyofilebis muSaobis sakiTxic

dadga, moikvlia auditma

da daadastura, rom biaSvilis

braleuloba ar ikveTeboda.

aseve, SeiZleba moxdes nebismieri

TanamSromlis SemTxveva-

Si, radgan es aris Cveulebrivi

samuSao procesi.

vimeoreb: arc mifiqria aqamde,

rom zviadisTvis sayveduri

gamomecxadebina, magram zviadi

ki ara, vinc ar unda iyos, Tu

gadacdoma eqneba, sayvedursac

gamovucxadeb, SeniSvnasac mivcem

da saerTod samsaxuridanac

gavuSveb.

axla, Cemi alternatiuli

preessamsaxuri.

winasaarCevno periodSi „qar-

Tuli ocnebis” centraluri

ofisis pressamsaxuri Cems oficialur

feisbuqis gverds mar-

Tavda, axla Tavad me vmarTav

TanaSemwis daxmarebiT. sisxlis

Cabarebis aqcias daveswari da

marTalia, Cemi presganyofilebis

kadrSi ar movxvdi, magram

fotoebi, romlebic Cems oficialur

gverdze ganvaTavse,

maJoritaris biuros warmomadgenelis

gadaRebulia, miuxedavad

imisa, rom biaSvilma Tqva,

ar gadauRiao.

ra Tqma unda, visurvebdi, rom

Cemi presganyofileba erTi koncefciiTa

da erTi sakomunikacio

strategiiT marTavdes, rogorc

Cems oficialur feisbuqis

gverds, aseve yvela danarCens,

magram gurjaanis municipalitetis

feisbuqisa da saitebis mar-

Tvas Tu vinme Seiswavlis, martivad

mixvdeba, rom masze namuSevari

namdvilad ar aris.

saboloo daskvnisTvis: gurjaans

nepotizmi ar axasiaTebs.

meri ambobs, rom biaSvils ar

upirebs ganTavisuflebas, radgan,

am etapze, safuZevli ar

gaaCnia, magram Tavad biaSvili

ambobs, rom mas devnian.

P. S. „ici, ram mogiyvana,

babua?

– ara! – upasuxa SviliS-

vilma.

– me getyvi, aba: sisxlma

mogiyvana, babua, saswaulia

sisxli...

mxolod sisxli laparakobda

da fiqrobda, xolo ras laparakobda

da fiqrobda sisx-

li, – RmerTma uwyis!”

nodar dumbaZe „sisxli”.

35


nino tabaRua

568 82 58 35

Tavidan, erTi SexedviT, Jurnalistikis

fakultetis studenti iyo da ar hgavda sxva sf-

eroTi dainteresebul pirovnebas, Tumca gavida ramdenime Tve

da man, Tanamoazre megobarTan erTad, sakuTari kompania Camo-

ayaliba. yvelaferi nulidan daiwyo da dRes ukve sakmaod an-

gariSgasawev „moTamaSed” iqca bazarze.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

istraciis bolo dRes TavSi

moulodnelad „Camixta”, Camebarebina

Jurnalistikis mimarTulebaze.

aq ki gavicani is

adamianebi, romlebsac saerTo

interesebi aRmogvaCnda da er-

liTac is minimaluri teqnika

SeviZineT, rac multimedia

produqtis SeqmnisTvis iyo sa-

Wiro. akeTo is saqme, rac Zalian

giyvars, Tan es saqme komerciuladac

momgebiani iyos da

_ Tu gqondaT Seswavlili

bazari, sanam saqmes wamoiwyeb-

diT?

_ ra Tqma unda. rodesac bizness

iwyeb, brmad iq ver Sexval.

Tan sareklamo industria-

Si sakmaod did da stabilur

studentobis periodSi dedaqalaqSi

Camovida da swored aq

daiwyo misi pirovnuli ganvi-

Tareba da karieruli winsvla.

sakuTar ocnebas fexdafex misdia,

jer JurnalistikiT daiwyo,

Semdeg DJ-is profesia SeuTavsa,

maleve operatorobas

mihyo xeli, amas mohyva konkretuli

videorgolebisTvis scenarebis

weris etapic da gaCnda

idea, unda daearsebinaT sakuTari

studia, romlis saxelic

iseTive originaluri iqneboda,

rogorc maT mier Seqmnili

produqti. gamomdinare iqidan,

rom axalgazrda studentebs

sakuTari finansuri Semosavali

ar gaaCndaT, ideisTvis

gariskva gadawyvites da bankidan

aRebuli sesxiT is ZviradRirebuli

teqnika SeiZines,

rac ase sWirdeba sareklamo

sferos. maT ibrZoles da mizans

miaRwies!

nikoloz Todua ki dRes

erT-erTi yvelaze axalgazrda,

ideisTvis mebrZoli pirovnebaa,

romelic warmatebisken

mimaval gzaze dgas da ukve magaliTad

iqca bevri, mizandasaxuli

axalgazrdisTvis. mas

Semdeg mudmivad viTardeba da

sakuTar Tavs erT adgilze ga-

Cerebis saSualebas ar aZlevs.

amavdroulad, yovelTvis aqvs

mSoblebis imedi, romlebic nikolozis

yvela gadawyvetilebas

mxars uWeren da amayoben

misiT. fiqrobs, rom axla swored

iq aris, sadac misi adgilia

cxovrebaSi, sakuTari Tavic

ipova da swori gezic aqvs aRebuli.

ocneba ki didi da namdvilad

sayovelTaoa, _ ocnebobs,

rom filmebi, romelsac gadaiRebs,

Sedevrad SemorCes kinosamyaros

da surs, rom misi

cxovrebis ganvlili gza motivacia

igaxdes sxva adamianebisTvis.

nikoloz Todua dRes „qro-

nika+~-is stumari gaxlavT.

ufro axlos gaicaniT momavali

warmatebuli profesiona-

li saqarTvelodan:

_ momiyeviT cotaodeni

Tqvenze?

_ upirveles yovlisa, mkiTxvels

mivesalmebi. me gaxlavarT

nikoloz Todua, 22 wlis. davibade

da gavizarde samegrelo-

Si, Cxorowyus raionis erT patara

da lamaz sofel TaiaSi.

axla vcxovrob TbilisSi. vswavlobdi

ivane javaxiSvilis saxelobis

Tbilisis saxelmwifo

universitetis Jurnalistikis

36

Jurnalisti, DJ, operatori, reJisori da

warmatebisTvis mebrZoli adamiani, anu nikoloz Todua

mimarTulebaze. amJamad Cemi

saqmianobis sferos sareklamo

rgolebis gadaReba warmoadgens.

_ ratom dainteresdiT am

saqmianobiT (xarT Jurnalisti,

operatori, kompaniis damfuZnebeli),

idea rogor gaCn-

da (ra iyo inspiracia, visTan

erTad saqmianobT, pirveli

nabijebi rogor gadadgiT)?

_ yvelaferi imiT daiwyo,

rom erovnuli gamocdebis reg-

Tad daviwyeT Cveni sayvareli

saqmis keTeba.

_ rodidan da ra mizniT daiwyeT

sakuTari kompaniis Se-

qmna?

_ sakuTari kompaniis Seqmnis

idea ufro adre gagviCnda, Tumca

kino da sareklamo kompania

„White Shade Films” oficialurad

2016 wlis 24 oqtombers

davaregistrireT. am yvelafers

win uZRoda riski _ bankidan

krediti gamovitaneT, rom-

profesiuli gazrdis saSualebasac

gaZlevdes _ ukeTesi ra

unda gindodes?

riskma gaamarTla da am erT

weliwadSi sakmaod win wavediT,

dRes proeqti „White Shade Films”

droebiT dapauzebulia, sareklamo

bazarze „konverteris”

saxeliT SevdivarT da vgegmavT,

qarTuli sareklamo sivrcis

ganmaaxleblebi, ufro sainteresod

gardamqmnelebi _

konvertorebi _ viyoT.

kompaniebs aqvT bazari ganawilebuli.

dRes am sferoSi 2-3

kargad fesvgadgmuli sareklamo

studia aris, ramdenime sa-

Sualo donis da Cven _ jer

kidev, damwyebis statusiT,

Tumca pirvelobis ambiciebiT.

_ ra grZnobas giCenT is

faqti, rom sakuTari xedviT,

Tqveni TvaliT aCvenebT adamianebs

ama Tu im movlenas (klipis

gadaRebisas ideis warmo-

Cenas vgulisxmob)?

_ upirveles yovlisa, sainteresoa,

radgan Sens xedvas,

warmosaxvas sTavazob sxvas, SeiZleba

absoluturad gansxvavebuli

xedvisa da azrovnebis

mqonde adamians. yovelTvis

elodebi ukukavSirs, rogor

miiRes maT es produqti, rogor

aRiqves.

_ konkurencias uwevT anal-

ogebs qarTul bazarze?

_ am etapze maTTan konkurenciaSi

ar SevdivarT, gvyavs

partniori kompaniebi, romel-

Ta videorgolebsac vamzadebT

da am xazs mivyvebiT, Tumca ra-

Rac periodis Semdeg mogviwevs

konkurenciis gaweva da

fronts maSin gavxsiT, roca

amisTvis srulyofilad mzad

viqnebiT.

_ garda am saqmianobisa,

sxva profesiac xom ar gaqvT,

an sxva sferoSic xom ar moR-

vaweobT?

_ moRvaweobisgan jer Zalian

Sors var, radganac musika

Zalian miyvars da „DJ-ingi”

Cemi hobia, Tavisufal dros

zogjer sxvadasxva RonisZiebasa

Tu korporaciul wveulebaze

vukrav.

_ kompaniisTvis saxeli

rogor SearCieT?

_ „White Shade” qarTulad iTargmneba,

rogorc „TeTri Crdili”.

am saxeliT gamoCena imitom

gadavwyviteT, rom Cven

gavurbivarT rutinas, erTferovnebasa

da dRes bazarze gavrcelebul

daStampul azrovnebas.

momxmareblebs vpirdebiT,

rom Cveni warmoebuli produqcia

gansxvavebuli da arastandartuli

iqneba, rogorc –

TeTri Crdili. Converter-s rac

Seexeba, weRanac aRvniSne, es iqneba

platforma, romelic axali

ideebiT, originaluri midgomebiTa

da usazRvro fantaziiT

qarTul sareklamo bazars

ganaaxlebs. „konverteri” damkveTis

Setyobinebebs momxmareblisTvis

efeqtian da mosaxerxebel

formatSi gardaqmnis.

_ ra winaaRmdegobebi Segx-

vdaT gzad?

36 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


_ winaaRmdegoba bevri iyo,

Tundac, daviwyoT finansebiT:

kargi teqnikis SesaZenad didi

Tanxa gvWirdeboda, aseve portfolios

Sesaqmneladac saku-

Tari resursi unda gamogveyenebina.

rodesac yvelafers

nulidan iwyeb, Tavs iCens gamoucdelobasTan

dakavSirebuli

niuansebi. gzadagza bevr rames

vswavlobT da am barierebs warmatebiT

vumklavdebiT, winsvla

TiToeuli axali produqtis

Seqmnisas igrZnoba.

_ zogadad, ras akeTebT yve-

laze didi siamovnebiT?

_ did siamovnebas gadaRebis

moedanze yofna maniWebs. es

aris adgili, sadac yvelaze metad,

magram, amavdroulad, sasiamovnod

viRlebi.

_ ra aris yvelaze mniS-

vnelovani TqvenTvis (saqmeSi)?

_ yuradReba ar unda moaduno,

bolomde daixarjo da

imisTvis, rom Sedegi saukeTeso

iyos, yvelaferi unda gaakeTo.

am yvelafrisTvis ki mTavaria,

giyvardes saqme, romelsac

akeTeb da uerTgulo mas.

_ gadawyvetileba Tu gaqvT,

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

romelic ginaniaT?

_ ar miyvars, roca saqmes viwyeb

da Sua gzaze miwevs misi

mitoveba. yofila ramdenime aseTi

SemTxveva, roca gadawyvetilebam,

nebsiT Tu uneblieT,

saqme dasasrulisken waiyvana.

_ risTvis ar genanebaT

dro?

_ ganviTarebisTvis. es yvelaze

mniSvnelovania, raTa erT

adgilas ar gaviyinoT. Tu gvinda,

rom cxovrebaSi warmatebas

mivaRwioT, bevri unda vimuSaoT

da amisTvis dro ar unda

dagvenanos.

_ Tavisufal dros ras

akeTebT xolme?

_ Tavisufal dros, ZiriTadad,

megobrebTan erTad vatareb,

filmebs vuyurebT xolme.

_ maqsimalisti xarT?

_ maqsimalisti var da vfiqrob,

es saukeTeso strategiaa

miznis misaRwevad da finiSis

xazTan pirvelobisTvis. ZiriTadad

gadaRebebze SeiniSeba

Cemi maqsimalistoba, radgan

vcdilob, yvelaferi unaklod

gadaviRoT da TiToeuli mcire

da SeiZleba sxvisTvis SeumCneveli

xarvezis gamoc axali

dublis gadaReba mogviwios.

Tumca yvelaze mTavaria, maqsimalisti

iyo maSin, roca saku-

Tar TavTan marto rCebi.

_ ras gaZlevT yoveli axa-

li gaTenebuli dRe?

_ axali gaTenebuli dRe axali

Sansia, romelic aucileblad

maqsimalurad unda Seirgo

da gamoiyeno, radgan momdevno

dResac unda gaTeneba da

es Cvenze ar aris damokidebuli.

_ raze ocnebobT?

_ minda, viyo pirveli im saqmeSi,

rasac vakeTeb. Cemi ocnebaa,

filmebi, romelsac gadaviReb,

Sedevrad SemorCes kinosamyaros

da Cemi cxovrebis

ganvlili gza motivacia gaxdes

sxva adamianebisTvis.

_ dRes ra problemas xedavT

im sferoSi, sadac moRvaweobT

da, zogadad, saqarT-

veloSi?

_ uamravi problemaa saqar-

TveloSi, rac ukan gvxevs yvelaferSi.

Cveni resursebiT

SegviZlia erT-erTi Zalian

Zlieri qveyana viyoT yvela aspeqtSi,

magram dRes qveynis

aSenebaze metad mis daqcevaze

fiqroben. samwuxarod, patriotebi

aklia Cvens qveyanas, adamianebi,

romlebic sakuTar

saqmes unaklod Seasruleben.

Cemi azriT, sworeT aseT adamianebs

SeuZliaT am problemebis

mogvareba.

_ rodis isvenebT xolme da

rogor?

_ roca sofelSi var, yvelaze

kargad visveneb xolme. miuxedavad

imisa, rom sofelSic

bevri saqme mxvdeba, qalaqis

xmaurian da gadatvirTul cxovrebas

aq vemalebi.

_ yvelaze metad vin genat-

rebaT?

_ mSoblebi da bebia menatreba.

samuSao grafikis gamo

xSirad ver vaxerxeb sofelSi

Casvlas.

_ ra aris TqvenTvis is

saqme, rasac akeTebT?

_ upirveles yovlisa, siamovneba.

meore: is, rac bedniers mxdis.

mesame: gza warmatebisken.

_ Tqveni azriT, Tavisufa-

li xarT?

_ diax, me Tavisufali var

da mimaCnia, rom Tavisufleba

aris mdgomareoba, rodesac

sakuTari cxovrebis wess Tavad

gansazRvrav.

_ cxovrebis ra etapze xarT

axla?

_ axla var gemze, sadac kapitanic

me var da meniCbec. yvela

mimarTulebiT SemiZlia gavcuro,

yvelaze vrcel okeane-

Sic SemiZlia Sevtopo da pirqarsac

gavumklavde. mTavaria,

rogorc meniCbem, Ronivrad da

sworad movusva niCbebi.

_ sakuTari Tavi napovni

gaqvT?

_ ki, axla zustad iq var, sadac

unda viyo da is var, vinc

unda viyo.

_ raime misia gaqvT cxovre-

baSi?

_ cxovrebaSi yvelas gvaqvs

Cven-Cveni misia, mniSvnelovani

is ki araa, vis ra misia gvaqvs,

mniSvnelovania, sworad SevasruloT

igi.

_ ra aris is, risTvisac

ibrZviT?

_ vibrZvi imisTvis, rom uke-

Tesad vicxovro; vibrZvi imisTvis,

rom warmatebuli viyo

sakuTari TavisTvis, megobrebisTvis,

mSoblebisTvis Tu qveynisTvis.

_ ra aris cxovrebis azri

TqvenTvis?

_ rodesac gaivlis wlebi da

gaxedav Sens ganvlil cxovrebas,

iq sinanuli ar unda gagi-

Cndes, es rom gamekeTebina, netav,

axla rogor viqnebodio.

cxovrebis mTeli azri eg aris,

uazrod ar unda gavataroT is

TiToeuli wuTi, rasac RmerTi

gvaZlevs da produqtiulad

gamoviyenoT.

_ rogor fiqrobT, miuxeda-

vad yvela problemisa, mainc

gaqvT Tu ara warmatebis miRwevis

Sansi dRevandel saqar-

TveloSi?

_ ra Tqma unda. adgils didi

mniSvneloba aqvs, magram mTavari

mainc is aris, Tu ras vakeTebT

warmatebis misaRwevad.

_ gaqvT iseTi principi,

rasac arasdros uRalatebT?

_ ase konkretulad SeiZleba,

ver davasaxelo, magram Cemi

sijiute mexmareba, rom principebs

ar vuRalato!

_ rom ara is, vinc axla

xarT, vin iqnebodiT?

_ 40-iani 60-iani wlebis

parizis mkvidri viqnebodi, didi

albaTobiT, mwerali an virtuozi

pianisti, an orive er-

Tad. davukravdi romelime kabareSi

an jazbarSi, sadac erT

parizel sifrifana gogos gavicnobdi

da iqneb, misTvis rame

ukvdavi nawarmoebic Semeqmna?

_ da mainc, vin aris namd-

vili nikoloz Todua?

_ namdvili nikoloz Todua

aris is nikoloz Todua, romelsac

Sexedav, gamoakleb erT

20-25 kg-s da rac darCeba, egaa.

male am maTematikuri moqmedebis

Sesruleba aRar mogiwevT,

gpirdebiT.

_ raze fiqrobT xolme yve-

laze xSirad?

_ momavalze. sainteresoa,

ras da rogor Secvlis dro.

_ visi imedi gaqvT cxovre-

baSi?

_ mSoblebis. Zalian mSvidad

var, radgan isini mimagreben

zurgs.

_ ras moaqvs yvelaze didi

simSvide TqvenTvis da rogor

ggoniaT, sad aris xsna adami-

anebisTvis?

_ yvelaze metad musika mamSvidebs,

nebismieri xasiaTis ganeitraleba

SeuZlia musikas.

xsna ki, mxolod da mxolod,

siyvarulia.

_ ra iqneba Tqveni gzavnili

sazogadoebisTvis?

_ dRes, ratomRac, yvela

erTmaneTis mimarT Zalian agresiulia,

amitom, xalxno, giyvardeT

erTmaneTi, gauRimeT

erTmaneTs da akeTeT is saqme,

rac bednierebas moganiWebT.

37


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Tavi dauxara.

arada, matCis dasawyisi stumar-

TaTvis idealuri iyo, Tumca Semdeg

zinedin zidanis gundma meTodurad

daiwyo sakuTari upiratesobis

demonstrireba. gadamwyveti

iyo meore taimSi mwvrTnelTa mier

ganxorcielebuli cvlilebebi –

Tuki stumarTa Tavkacma unai emerim

dacvis gaZlierebaze gaakeTa

aqcenti, zidanma moedanze Tamamad

SeuSva Semtevebi da am riskma srulad

gaamarTla.

matCis gmiri ki, raRa Tqma unda,

kriStianu ronaldua, romelic

rigiT TamaSebSi SeiZleba ver

brwyinavdes, magram dgeba Tu ara

CempionTa ligis dro, yovelgvari

kiTxvis niSnebis gareSe gvimtkicebs,

ratom aris oqros burTis

mflobeli.

cxadia, meoTxedfinalSi gamsvleli

jer ar garkveula da yvelaferi

parizSi, `park de prensze~

gadawydeba. erTi kia, `santiago bernabeuze~

psJ-m didi dartyma miiRo

da am Sokidan gamosvla Zalian

unda gauWirdes.

`sitisa~ ar iyos, wilisyrisas

bedma `liverpulsac~ gauRima, oRond

`portu~ mainc ar Canda `bazeliviT~

iolad dasaCagr metoqed.

Tumca brZola ar Sedga da bolo

dros brwyinvale formaSi myof

iurgen klopis gunds portugalielebTan

sapasuxo Widili srul

formalobad eqca. Sexvedris gmiri,

cxadia, heTTriqis Semsrulebeli

senegaleli forvardi sadio

manea.

win aranakleb saintereso samSabaT-oTxSabaTi

gvelis. yvelaze saintereso

uTuod `Celsi~-`barselonaa~,

romelic bolo wlebSi be-

realma

saWiro dros

gaiRviZa

38

siti da

liverpuli

meoTxedfinalSi

arian,

iuventusi

iguainma

daaRalata

Sin gadadga didi nabiji meoTxedfinalisken,

metoqed `bazeli~ rom

ergo. `qalaqelebma~ metoqes saku-

Tari klasi uproblemod daumtkices

da pep gvardiolas gundis

ambiciebis marTebulobaze Semdegi

sapleiofo raundidan Tu vimsjelebT.

`reali~ `pari sen Jermenis~ winaaRmdeg

– movlena, romelmac

danarCeni Svidi mervedfinaluri

wyvili gvarianad daCrdila. bevrma

dapirispirebas naadrevi finalic

ki uwoda. CempionTa ligis

bolo ori gaTamaSebis gamarjvebuli

im klubis pirispiraa, romelic

zRaprul transferebSia Cempioni

da SarSan zafxulSi neimaris

sanacvlod 222 milioni evro gadaixada.

`reali~ am matCamde sezons

uferulad atarebda da bevrma

wyvilis favoritad parizelebic

ki Seracxa, magram dadga 14 Tebervali

da samefo klubma Cempionurad

iTamaSa, `pari sen Jermenma~

ki triumfators, raRacnairad,

vrjer vixileT da CempionTa ligis

erTgvar klasikadac ki Camoyalibda.

Tqven warmoidgineT, CempionTa

ligis mervedfinalSi, SesaZloa, qarTvelmac

iTamaSos. oTxSabaTs `roma~

doneckis `Saxtars~ maspinZlobs,

romlis Rirsebasac qarTveli mcveli

daviT xoWolava icavs. marTalia,

xoWolava ukrainuli klubis Ziri-

TadSi regularulad ver xvdeba,

magram imedi davitovoT, rom mas am

matCSi mainc vnaxavT.

CempionTa liga.

mervedfinali.

pirveli matCebi

iuventusi (italia) –

totenhemi (inglisi) 2:2

golebi: 1:0 iguaini (2), 2:0 iguaini

(9. pen.), 2:1 keini (35), 2:2 eriqseni

(71)

sapasuxo matCi 7 marts

bazeli (Sveicaria) –

manCester siti (inglisi) 0:4

golebi: 0:1 giundogani (14), 0:2

bernardo silva (18), 0:3 aguero

(23), 0:4 giundogani (53)

sapasuxo matCi 7 marts

portu (portugalia) –

liverpuli (inglisi) 0:5

golebi: 0:1 mane (25), 0:2 salahi

(29), 0:3 mane (53), 0:4 firmino (69),

0:5 mane (85)

sapasuxo matCi 6 marts

reali (espaneTi) –

psJ (safrangeTi) 3:1

golebi: 0:1 rabio (33), 1:1

ronaldu (45. pen.), 2:1 ronaldu

(83), 3:1 marselo (86)

sapasuxo matCi 6 marts

20 Tebervali

baierni (germania) –

beSiqTaSi (TurqeTi)

Celsi (inglisi) –

barselona (espaneTi)

21 Tebervali

sevilia (espaneTi) –

manCester iunaitedi (inglisi)

roma (italia) –

Saxtari (ukraina)

oqro, vercxli

da brinjao

uaxloesi

rezervisgan

gasul samSabaTs fexburTis moyvarulTa

xangrZliv molodins wertili

daesva da CempionTa liga

plei ofebiT ganaxlda. samSabaTis

centraluri dapirispireba turinSi

Sedga da gulSematkivarTa imedebi

sanaxaobam aSkarad gaamarTla.

Seasrulo matCSi dubli da mainc

iqce am Sexvedris antigmirad

– amas, albaT, marto gonsalo iguaini

Tu moaxerxebda. `iuventusis~

argentinelma centrforvardma

turinelebi meore wuTzeve daawinaura,

Svid wuTSi penaltic zustad

gamoiyena da TiTqos maspinZelTa

damajerebel gamarjvebas win araferi

unda dasdgomoda. magram mere

iguainma naRdi sagole momenti gaafuWa

da imis nacvlad, rom angariSi

3:0 gamxdariyo, 35-e wuTze hari

keinma sxvaoba Seamcira.

iguaini arc amas `dasjerda~ da

taimis bolo wuTze TerTmetmetriani

xarixas gaartya. meore taimma

londonelTa sruli dominirebiT

Caiara da dauwereli safexburTo

wesic amoqmedda – danielma

kristian eriqsenma janluiji

bufons jarima gautana. `totenhemis~

orive golisas `iuves~ 40 wlis

karis darajma aradamajereblad

imoqmeda, Tumca `beberi qalbatonis~

warumateblobas mxolod bufonsa

da iguains nu davabralebT.

yvelaferi, cxadia, londonSi

gadawydeba, magram isic naTelia,

vis aZlevs upiratesobas stumrad

miRweuli 2:2.

`manCester sitim~ jer kidev ma-

ori oqros, erTi vercxlisa

da erTi brinjaos medali, meore

adgili gundur CaTvlaSi azer-

baijanis Semdeg – aseTi Sedegi

egi

aCvena saqarTvelos ZiudoistTa

nakrebma avstriis qalaq aq oberv-

artSi gamarTul saerTaSoriso

turnirze. imis gaTvaliswin

valiswineb

eb-

iT, rom saqarTvelos nakrebi avstriaSi

arauZlieresi Semadgen-

lobiT, erTgvari uaxloesi

rezer

erviT iyo wasuli, Sedegi

calsaxad dadebiTia. guldasaw

ldasawyveti

mxolod isaa, rom medalosanTa

garda, kidev sami qarTve-

li Ziudoisti iyo kvarcxlbek

cxlbek-

Tan axlos, magram mexuTe adg-

ils dasjerdnen – kerZod,

omar niazaSvili (73 kg), giga ga gig-

auri (81 kg) da giorgi papuna

puna-

Svili (90 kg).

rac Seexeba Cempionebsa da

priziorebs – yvelaze warmatebulad

qarTvelebma mZime wona-

Si iWidaves. iq sufTa qarTuli

finali gaimarTa, sadac onise

buRaZem giorgi qavTaraZe daa-

marcxa. buRaZem naxevarfinalSi

bosniel harun sadikoviCs sZlia,

xolo qavTaraZem – ger-

manel sven hainles.

aseve ori qarTveli avida 100

kilogrami woniTi kategoriis

kvarcxlbekze. onise sanebliZe

da daviT ozbeTelaSvili erTmaneTs

naxevarfinalSi daupir-

ispirdnen. gaimarjva sanebliZem,

romelmac finalSi germanel

daniel herbstsac ajoba. ozbe-

TelaSvilma ki brinjaos medl

dl-

isTvis brZolaSi kotd’iv

ivuare

are-

li kofi kobena daamarcxa.

38 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

borjRalosnebma germaniac gaanadgures

rogorc mosalodneli iyo, saqarTvelos

erovnulma saragbo nakrebma

ragbi evropis Cempionatis

meore turSic mSralad moigo. qu-

TaisSi belgiis 47:0 Zlevis Semdeg

borjRalosnebi ofenbaxSi germanias

ewvivnen, maspinZlebs 10 upasuxo

lelo gautanes da 64:0 daamarcxes.

saqarTvelos nakrebs saukeTeso

TamaSi ar uCvenebia. gunds gauWirda

sasurveli ganwyobis Seqmna;

eqsperimentebis fonze mravlad

iyo Secdomebi; amasTan, germanelebma

dacvaSi didi TavdadebiT

iTamaSes, Tumca klasSi sxvaoba

imdenad sagrZnobi iyo, rom

metoqes mainc didi sxvaobiT movugeT.

ofenbaxSi borjRalosnebis saqomagod

gulSematkivari mravlad

Seikriba. saqarTvelo sibrtyeze

cdilobda TamaSs, Tumca germanelebi

swrafad wevdnen xazs, raqeb-

Si aqtiurobdnen da Tavidan cota

dalageba gagviWirda. samagierod

sruli upiratesoba gvqonda SerkinebaSi

da individualuradac, Cveni

moragbeebi metoqisas klasiT

aRematebodnen.

pirveli lelo me-9 wuTze gavida,

5-metra Serkinebis Semdeg gela

afrasiZem burTi xazze gaitana,

daviT kaWaravas miZaleba mcvelebma

SeaCeres, magram giorgi kveselaZes

veraferi mouxerxes da marneulis

`armazis~ ukanaxazelma meoTxe

sanakrebo matCSi pirveli

lelo gaitana.

meore leloc male gavida. molis

Caqcevis Semdeg morkinalebma

ramdenime dartyma ganaxorcieles,

mere laSa xmalaZem fexiT msubuqad

Seacura burTi da aleqsandre

Toduam daamiwa. wiklaurma gardasaxa

- 12:0.

amis Semdeg germanelebma burTze

kontrolis damyareba moaxerxes

da ramdenime wuTi dacvaSi mogviwia

TamaSi, Tumca SerkinebaSi burTi

kvlav CamovarTviT. laSa lomiZe

derefanSi dominirebda, vito

koleliSvilsa da nodar WeiSvils

lelomde cota daakldaT, ai levan

CilaCavas ki mcvelebma veRaraferi

mouxerxes da wiklaurmac

gardasaxa. Sesvenebamde metoqes

sami qulis aRebis Sansi hqonda,

Tumca dartyma arazusti iyo da

taimi 19:0 dasrulda.

meore taimi xuTi wuTis dawyebuli

iyo, xmalaZem xazi rom gaWra

da situacia gaamwvava. amas Cveni

auti mohyva, ramdenime dartymis

Semdeg karis win sivrce gaCnda da

Secvlaze Sesulma anton feiqriSvilma

is kargad gamoiyena.

59-e wuTze nacad xerxs mivmar-

TeT, derefnidan moli davayeneT

da mixeil gaCeCilaZem, romelic

pirvelad iyo ZiriTadSi da meore

kepi moixveWa, Tavisi pirveli sanakrebo

lelo gaitana, xolo wiklaurma

gardasaxa - 33:0.

daskvniT 20 wuTSi TamaSi gaixsna,

borjRalosnebis upiratesoba

kidev ufro sagrZnobi gaxda da 5

lelo gavida: oTar giorgaZem Zalismieri

SeteviT upiratesobis xazi

gadakveTa, SetevaSi kveselaZe CaerTo

da meore lelo gaitana. xu-

Tiode wuTSi saqarTvelom xuTmetra

Serkinebidan Seutia, meore

dartyma giorgaZem ganaxorciela

da amjerad lelo Tavad miiTvala.

mere iyo zurab Jvaniasa da si-

Winavas lamazi, samsvliani kombinacia,

romelic leloTi `stad

N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.

franses~ burjma daasrula; lob-

JaniZis fexiT TamaSi da kveselaZis

heT-Triki; giorgi cucqiriZis

garRveva da xmalaZis lelo - 64:0.

borjRalosnebi morig matCs 3

marts TbilisSi, espaneTis winaaRmdeg

gamarTaven. Sexvedra ‘mixeil

mesxze~ 18 saaTze daiwyeba.

matCis Semdeg

germaniasTan gamarTuli matCis

pirveli taimiT ukmayofiloa Cveni

gundis axalzelandieli Tavkaci,

milTon heigi:

„pirvel taimSi saerTod ver vivargeT...

burTs ver vinarCunebdiT...

winsvlis nacvlad ganivad davrbodiT.

meore taimis davalebac

cxadi iyo: SevkruliyaviT, burTi

SegvenarCunebina da win wavsuliyaviT.

es gavakeTeT Tu ara, Tama-

Ssac Seetyo; burTi davibruneT

Tu ara, pasebsac Seetyo da koleqtiur

TamaSsac. meore naxevriT

kmayofili var. garda amisa, gansakuTrebiT

kmayofili var Secvlaze

Sesuli biWebiT~.

ragbi evropis darCenil TamaSebTan

dakavSirebiT heigi ambobs:

„tradiciulad, am SejibrSi

vcdilobT, gavsinjoT axali moragbeebi

da davxvewoT axali Tu

Zveli kombinaciebi Tu taqtikuri

monaxazi. ra Tqma unda, yvelaferi

unda gavakeToT mis mosagebad. SarSan

ruminelebma gvajobes da

wels gvinda, rom Cempionis tituli

davibrunoT. biWebic motivirebuli

arian. xuTi wlis ganmavlobaSi

zedized vigebdiT da meeqvse

wels ver movigeT, es namdvilad

araa sasiamovno.

yvela TamaSs individualurad

vudgebiT da yvelasTvis saTiTaod

vemzadebiT. Semdegi TamaSi espaneTTan

TbilisSi gvaqvs da saxlSi

kargad unda viTamaSoT. Semdeg gasvla

ruseTTan krasnodarSi da

rac mTavaria, bolo TamaSi `dinamoze~,

sakuTar kedlebSi rumineT-

Tan.

es yvelaferi msoflio Tasis

mosamzadebeli procesis nawilicaa.

vnaxulobT, ra kombinaciebi da

taqtika gamogvadgeba da ra _ ara”.

vito koleliSvilis azriT, inglisTan

Catarebuli erToblivi

varjiSebis Semdeg gunds am Tama-

Sze koncentrireba gauWirda:

„didi kvira gvqonda. inglisis

nakrebTan samdRiani erToblivi

varjiSis Semdeg am TamaSze koncentrireba

gagviWirda. Sedegi kargia,

Tumca TamaSi dasaxvewi da gamosasworebeli

gvaqvs. vimedovneb, rom

Semdeg matCSi ukeTes xarisxs vaCvenebT”.

SedegiT kmayofilia borjRalosnebis

kapitani merab SariqaZe,

romelsac belgiisa da germaniis

winaaRmdeg travmis gamo ar uTamaSia:

„saerTo jamSi, cudi TamaSi ar

gamovida, Tumca yovelTvis SeiZleba,

ukeTesi iyos. gvqonda Secdomebi,

romelTa gamosworeba SeiZleba

da aucileblad gamovasworebT.

inglisis nakrebTan varjiSebiT

biWebma urTulesi sami dRe

gamoiares da daRlilebi iyvnen. miuxedavad

imisa, rom saukeTeso

xarisxis TamaSi ar gviCvenebia, 64:0

movigeT da mTavari swored esaa”.

saqarTvelo – germania 64:0

saqarTvelo: wiklauri, Todua

(fruiZe 74), kaWarava (malaRuraZe

65), kveselaZe, siWinava, xmalaZe,

afrasiZe (lobJaniZe 41), nariaSvili

(Jvania 58), mamukaSvili (alxazaSvili

58), CilaCava (feiqriSvili

41), nemsaZe, WeiSvili (o. giorgaZe

61), gaCeCilaZe, koleliSvili

(cucqiriZe 65), lomiZe.

Widaobis wesebSi cvlilebebia

Widaobis msoflio gaerTianebam berZnul-romauli Widaobis wesebis Secvlis detalebze

informacia gamoaqveyna.

Widaobis mmarTveli organos mizania, berZnul-romauli Widaoba ufro aqtiuri, Semtevi

da dinamikuri gaxados.

magaliTad, Tu sawyisi ori wuTi uqulod Caivlis, pasiuri moWidave gafrTxilebas da

`parters~ miiRebs, xolo aqtiur moWidaves erTi qula miecema. aqedan gamomdinare, meore

raundSi pasiuri sportsmeni iZulebuli iqneba, qula gaqviTos. TiToeuli gafrTxileba

TiTo qulad Sefasdeba.

aseve mkacrad daisjeba egreT wodebuli „WuWyiani~ Widaoba, maT Soris _ blokireba,

miwola, TiTebis daWera, gaTiSva.

amas garda, berZnul-romaul Widaobas 2016 wlis rios olimpiuri TamaSebis Semdeg gauqme-

buli „parteri~ ubrundeba.

Widaobis axali wesebi SarSan, parizis msoflio Cempionatis paralelurad ganixiles.

39


CIAN MAGENTA YALLOW BLACK

afiSa

Savi pantera 3D

amirani

darbazi 1 16:30 10-11 l.

darbazi 3 OV 19:10 13-14 l.

darbazi 1 22:15 13-14 l.

kavea isT foinTi

darbazi 3 13:15 9-10 l.

IMAX 14:00 19 l.

darbazi 3 16:15 10-11 l.

IMAX 17:00 19 l.

darbazi 3 19:15 13-14 l.

IMAX OV 19:45 19 l.

darbazi 4 OV 21:45 13-14 l.

darbazi 3 22:15 13-14 l.

IMAX 22:30 19 l.

kavea Tbilisi moli

darbazi 2 13:45 9-10 l.

darbazi 1 16:15 10-11 l.

darbazi 2 OV 19:00 13-14 l.

darbazi 1 19:15 13-14 l.

darbazi 1 22:15 13-14 l.

rusTaveli

darbazi 1 13:30 9-10 l.

darbazi 1 16:30 10-11 l.

darbazi 1 19:30 13-14 l.

darbazi 1 22:30 13-14 l.

vaSington posti:

saidumlo masalebi

amirani

darbazi 2 OV 16:45 17 l.

darbazi 1 19:30 13-14 l.

kavea isT foinTi

darbazi 7 19:45 13-14 l.

kavea Tbilisi moli

darbazi 4 22:00 13-14 l.

rusTaveli

darbazi 4 22:00 13-14 l.

jadosnuri borbali

amirani

darbazi 2 14:15 12 l.

kavea isT foinTi

darbazi 8 14:20 9-10 l.

darbazi 8 OV 16:45 10-11 l.

darbazi 7 22:30 13-14 l.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yovelkvireuli gazeTi gamodis kviraSi

erTxel, samSabaTobiT da vrceldeba

saqarTvelos mTel teritoriaze

yovelkvireuli

gamodis samSabaTobiT fasi 2 lari

pirveli gverdi:

1 sm 2 _ 15 lari, maqsimaluri SekveTa 300 sm 2 ;

meore-mesame gverdebi:

1 sm 2 _ 3 lari;

Sida gverdebi:

1 sm 2 _ 1 lari;

bolos wina gverdi:

1sm 2 _2 lari;

bolo gverdi:

1sm 2 _ 3 lari,

maqsimaluri SekveTa _ mTeli gverdi;

mTliani gverdis saerTo farTobia _

1000 sm 2;

reklama CanarTis saxiT:

A3 formatis erT nomerSi ganTavseba _ 500 lari;

A4 formatis erT nomerSi ganTavseba _ 300 lari;

mis.: gudauris 3; 599 19 19 10 (Savlego cixelaSvili)

afiSa

wyalqveSa saZmo,

Svidfexas Tavgadasavali

amirani

darbazi 3 11:45 8-9 l.

darbazi 1 14:15 9-10 l.

kavea isT foinTi

darbazi 6 12:00 8-9 l.

darbazi 4 14:45 9-10 l.

darbazi 4 17:00 10-11 l.

kavea Tbilisi moli

darbazi 3 12:15 8-9 l.

darbazi 3 14:30 9-10 l.

darbazi 2 16:45 10-11 l.

rusTaveli

darbazi 3 12:45 8-9 l.

darbazi 3 15:00 9-10 l.

eqvTime RvTiskaci

amirani

darbazi 3 16:15 10-11 l.

kavea isT foinTi

darbazi 6 16:30 10-11 l.

rusTaveli

darbazi 2 12:00 8-9 l.

darbazi 2 16:45 10-11 l.

darbazi 2 22:00 13-14 l.

1 aSS dolari

2.4638

1 evro

3.0595

1 girvanqa sterlingi

3.4550

1 Sveicaruli franki

2.6570

100 rusuli rubli

4.3690

amindi

samSabaTi

oTxSabaTi

xuTSabaTi

paraskevi

SabaTi

kvira

orSabaTi

Tbilisi

5-8 0

7-10 0

8-10 0

9-11 0

8-10 0

9-11 0

5-7 0

quTaisi

11-13 0

12-14 0

15-18 0

13-15 0

12-14 0

10-13 0

8-10 0

baTumi

9-12 0

11-15 0

13-15 0

12-14 0

11-13 0

10-12 0

7-9 0

zugdidi

11-14 0

14-16 0

15-18 0

14-17 0

12-14 0

11-13 0

10-12 0

gori

4-7 0

5-8 0

6-8 0

7-9 0

4-6 0

3-4 0

2-3 0

Telavi

7-10 0

9-11 0

10-12 0

11-13 0

9-12 0

10-12 0

7-9 0

foTi

11-13 0

12-14 0

13-16 0

12-16 0

10-14 0

11-12 0

12-14 0

40

saredaqcio kolegia

yvela ufleba daculia;

`qronika+~-Si gamoqveynebuli

masalebis nebismieri saxiT

gamoyeneba da gavrceleba

redaqciasTan SeuTanxmeblad

akrZalulia!

gazeTSi R niSniT gamoqveynebul

masalebs aqvT sareklamo

xasiaTi; maTSi gamoxatuli pozicia

SeiZleba ar daemTxves

redaqciis Sexedulebas.

mTavari redaqtori eliso kilaZe (599 17 12 12)

redaqtori laSa berulava (599 89 07 42)

rostiaSvili Tamar 577 10 07 06

mamulaSvili gela 599 45 50 26

SatakiSvili rezo 597 94 42 50

mosiaSvili maka 599 97 25 55

tabaRua nino 568 82 58 35

janezaSvili levan 593 18 77 10

vaSaymaZe xviCa 599 22 82 89

baSaruli mariam 555 80 00 88

deviZe daviT

stilisti rusudan quTaTelaZe;

redaqciis misamarTi:

Tbilisi, gudauris N3,

pirveli sarTuli, bina 4;

tel.: 294 69 77;

sareklamo ganyofileba,

gavrcelebis samsaxuri

Savlego cixelaSvili 599 19 19 10

gazeTi ibeWdeba stambaSi `tori~

ISSN 2346-8025

9772346802006

294 69 77;

qronikaqronika@gmail.com

40 N5 (226) 20.02-26.02.2018 w.