onbekend PDF - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

onbekend PDF - Historische Kring In de Gloriosa

KORTENHOEF

DE HEER A. MEESTER OVERLEDEN.

In den afgeloopen nacht is na een korte

ziekte overleden de heer Arie Meester, postkantoorhouder

alhier.

Arie Meester, die den leeftijd van 77 jaar

heeft bereikt, was geen geboren Kortenhoever.

Hij kwam nl. uit Ankeveen en werd in 1900

benoemd tot postbode en hulppostkantoor houder

te Kortenhoef. Al was hij dan geen ingezetene

van geboorte, hij heeft zich door en door

in het Kortenhbefsche milieu ingeleefd en werd

dan ook door alle dorpsgenooten geheel als een

der hunnen beschouwd. Hij stond bekend als

een zeer stipt en minutieus ambtenaar.

Toen hij in 1900 in Kortenhoef kwam, was

een en ander nog zeer primitief ingericht.

Groote afstanden moest hij te voet afleggen.

Hij bestelde toen nog alle afgelegen buurten,

zooals de Kleizuwe en de watermolens, die nu

wat het postwezen betreft, bij Vreeland zijn ingelijfd.

Want Kortenhoef is op postgebied wonderlijk

ingedeeld. Er zijn ook gedeelten van

Kortenhoef die behooren tot de postbestellingen

van 's Graveland, Ankeveen en Loosdrecht.

Toen de fiets inburgerde, kreeg Meester het

wat gemakkelijker. 25 jaar lang heeft hij zijn

functie volledig uitgeoefend. In 1925 werd hij

gepensionneerd. Het kantoor 's Graveland werd

toen hulppostkantoor. Dit hulppostkantoor in

Kortenhoef werd poststation. Arie Meester werd

toen alleen poststationhouder, de bestellingen

geschiedden van toen af door boden van 's-Gra- .

veland.

Dit was voor den ijverigen arbeidzamen man

een zware slag, die hem veel verdriet heeft bezorgd,

want hij vond zich nog veel te jong om

gedeeltelijk op nonactief gezet te worden.

Hij wijdde zich toen meer aan zijn liefhebberij

het tuinieren. Arie Meester was steeds een der

eersten die de vroege aardappels rooide, of

spinazie at en hij was daar wat trotsch op.

Het poststation was van 1925 af nog slechts

tweemaal per dag open, een uur 's morgens en

een uur 's namiddags. Lang voor den aanvangstijd,

verkleedde Meester zich, deed boord en

das om, en zoo metamorphoseerde hij zich van

tuinman tot ambtenaar. Zijn preciesheid speelde

den zorgeloofen Kortenhoevers wel eens

parten. Lang niet iedereen dacht er steeds aan

dat het poststation slechts tweemaal per dag

open was. Menigeen kwam aan de „achterdeur"

vragen om een postzegel voor een brief die nog

noodzakelijk weg moest. In dringende gevallen

hielp Arie, maar degenen die het er klaarblijkelijk

maar op aan lieten komen, weigerde hij

pertinent te helpen. De stipte ambtenaar in hem

kon die zorgeloosheid niet goed zetten: .,l -!et

kantoor was immer op den bestemden tijd geopend!"

Nog tot vei& viertien dagen nam hij de kantooruren

waar. Toen werd hij ziek en thans

zijn de blinden van het poststation gesloten.

Meester is niet meer.

Ook als agent van ons blad, welke functie

hij eveneens vele jaren bekleedde, toonde hij

grooten ijver en nauwkeurigheid.

In het katholieke vereenigingsleven was hij

een geziene figuur. Menige functie heeft hij

daarin bekleed

Als een bijzonderheid kan nog worden gemeld

dat in de wei": van zijn verscheiden hem

nog twee kleinkinderen zijn geboren, w.o. één

naamen.nnnt


's GRAVELAND

Jaarvergadering van „Het Witte

Kruis"

De af deeling telt thans 420 leden

Dezer dagen hield de afd. 's-Graveland-

Kortenhoef en Ankeveen van de N. H. Vereniging

„Het Witte Kruis" een algemeent

edenvergadering in het „Het Wapen van Amiterdam"

onder voorzitterschap van den heer

1—Graaf Schimmelpennincle. Deze' heette allen

'artáj Ic yr elk o ril - - éte2fri - iret-lgijibliderden , h eer

)ullaart, w.n. 'secretaris ván het _hoofdbestuur.

pr. bracht dank aan freule Rtiell van ' Sperershof

voor het liefdewerk, dat zij geheel

elangeloos heeft gedaan en nog doet tijdens

e ziekte van Zuster Ganzinga.

Bij de ingekomen stukken deed de voorzitter

e mededeeling, dat zich 25 nieuwe leden baden

opgegeven en hij spoorde de aanwezigen

an hun best te doen nieuwe leden te winnen,

erwijl hij verzocht van adresverandering binnen

de gemeente tijdig kennis te geven aan

de secretaresse.

Hierna werden door de secretaresse, Jkvr.

Rtiell—van Loon, de jaarverslagen van het

Witte Kruis en de T.B.C.-bestrijding voorgelezen.

Aan het jaarverslag van „Het Witte Kruis"

ontleenen wij het volgende:

In 1940 kwam verandering in het bestuur

der vereeniging door het overlijden van den

heer Corn. Hagen Jz. en Mevr. Rtiell—Sloet

van Marxveld, in welke vacature is voorzien

door de benoeming van den heer H. Hageman

en mevr. Pigeaud—Kaars Sijpestein. Ter

voorziening in den 9den zetel in het bestuur

werd de heer C. Titelt gekozen. In October zag

mevr. Rtiell—Sloet van Marxveld zich genoodzaakt

wegens gezondheidsredenen het secretariaat

neer te leggen en werd haar functie

overgenomen door Mevr. Rtiell—van Loon. De

afdeeling telt 420 leden. Zuster Ganzinga

maakte 2936 bezoeken, waarvan 367 baby- en

144 T.B.C.-bezoeken.

Voorts werden 166 verplegingsartikelen uitgeleend

en werd bij bevallingen, sterfgevallen

en ongelukken hulp verleend. Aan den heer

Smeerdijk betuigt het bestuur zijnen dank voor

het belangloos wasschen en opmaken van het

linnen uit het wijkgebouw.

De afd. werd verblijd met f 137 aan giften,

waarvoor het bestuur den milden gevers har-

, telijk dank zegt.

Jaarverslag T.B.C.-Bestrijding.

De gediplomeerde wijkverpleegster, Zuster

Ganzitiga, is aangesteld als enquêtrice der .

T.B.C.-bestrijding en deed huisbezoek in

's Graveland—Kortenhoef en Ankeveen. Het

salaris bedraagt je 400, zijnde 1/3 van het salaris

als wijkverpleegster.

In 1940 legde de Zuster 144 T.B.C.-bezoeken

af en werden 166 verplegingsartikelen uitgeleend,

bovendien 1 ligtent.

Aan het verslag van het Consultatiebureau

voor zuigelingen ontleenen wij het volgende:

Aantal verleende consulten 52 (iedere week

zitting in het Wijkgebouw); 30 moeders werden

ingeschreven om de zuigelingen onder

contrede te stellen. Van de 35 zuigelingen, die

in 1940 één jaar werden, genoten 28 borstvoeding.

Zuster Ganzinga legde 367 bezoeken af

voor de zuigelingen-contr5le.

Omtrent de leeftijden, waarop het Consultatiebureau

bezocht werd, laat het verslag

zien, dat 16 moeders binnen de eerste levensmaand

van de zuigelingen het Consultatiebureau

reeds bezochten. Een damescomité

zorgde voor versterkende middelen. De Emmabloemcollecte

bracht 1 115.20 op.

Nadat de voorzitter de secretaresse dank

had gebracht voor den arbeid aan het jaarverslag

besteed, werd overgegaan tot behandeling

van de rekening en verantwoording 1940.

Hierbij bleek, dat de gemeente Kortenhoef in

verband met de T.B.C.-bestrijding de jaarlijksche

subsidie had verhoogd tot f 1500 en

dat door de gemeente Ankeveen voor dit deel

f 100 was toegezegd. De voorzitter deelde

mede, dat het magazijn noodig moest worden

aangevuld en dat op de begrooting 1941 hiervoor

een bedrag van f 200 was uitgetrokken.

Op een desbetreffende vraag antwoordde de

voorzitter dat voor dit jaar geen verandering

meer kan worden gebracht in de benoeming

van een contributie-ophaler.

Vervolgens hield de heer Dullaart een toespraak,

waarin hij een overzicht gaf van het

ontstaan, wording, groei en bloei van de N. - H.

Vereeniging „Het Witte Kruis", waaruit bleek,

dat deze vereeniging is opgericht in 1875 en


Lezing en voordracht in „De Krakeelakker".

Zaterdagavond hield Dr. H. M. Merkelbach

een lezing in de Krakeelakker over „Andalusië

en de stierengevechten". Er werd een serie

fraaie lantaarnplaatjes bij vertoond. Bovendien

bracht Dr. Merkefbach vele van zijn bekende

gramofoonplaten, waarop Spaansche liederen

waren vastgelegd, ten .gehoore. Het was een

voordracht waarbij het aandachtige publiek met

oog en oor geheel in de romantische Spaansche

sferen werd opgenomen. •

Hierna trad Mr. Andries Noland op met voordrachten

en geestige imitaties. Voorgedragen

Werden o.a. eenige zeeballaden van Werumeus

Buning, gedichten van Jac. van Hattum, Albert

Verwey, enz.

Mr. Andries Noland is vooral sterk in het

voordragen van satyrische gedichten. Een schets

.van Henriëtte van Eyk („Het Weitje"), ontbrak

dan ook niet op zijn repertoire.

Tenslotte imiteerde hij verschillende bekende

artisten, die hij ,met de hun 'eigen variaties

het gedichtje van Van Alphen „Jantje zag

eens pruimen hangen" liet declameeren. Zoo

kwamen Albert van Dalsum, Corrie Vonk,

Speenhof, Peter -Pech, Oome Keesje enz. teil

tooneele, hetgeen en uitbundig succes oogstte.


BURGELIJKE STAND

Gemeente HILVERSUM.

Gebore n: Henriette Johanna Cornelis Maria,

d. van J. J. Verhoeven en•J. Romans; Willena

Jan, z. van D. van Essen en M. C. Rebel;

Frans Joseph, z. van J. L. Striiter en G. M. J.

Feitz: Marg ,aretba, d_ van G. Methorst en L.

Voorhaar; Paulina Wietske Gerda, d. van H.

- Koaman en M. II. P. E. van Vulpen.

Gemeente ANKEVEEN.

Gebore n: Johanns CorneLis, z. van C. A.

van Schaik en C. Wiggers.


'S GRAVELAND

Bij het 30 jarig bestaan

der gemeente-bedriiven

Het was op 1 Juli 1911 dat op eenvoudige

wijze de officieele ingebruikneming van ch

gemeentelijke bedrijven van 's-Gravelanc

plaats vond. De eigenlijke oorzaak van • d(

oprichting van deze bedrijven was een adres

van de Gemeentenaren -gericht tot den Raac

in de maand Augustus van het jaar 1904

waarbij werd verzocht zorg te dragen dal

's-Graveland van goed drinkwater Werc

voorzien.

Na - verschillende rapporten van diverse

instanties, waarbij zoowel de mogelijkheder

van distributie- als eigen bedrijf terdege

werden uiteengezet, bevalen de adviseurs

baron van Ittersum en jhr. Holmberg de

1 Beckfeld in 1907, den raad aan een eigen

prise d'eau te maken en een eigen bedrijf op

te richten. Het ontwerp werd gebaseerd op

de levering van drinkwater aan 3000 inwoners

met verbruik per hoofd van 30 liter per

dag. Tevens werd door deze deskundigen de

mogelijkheid overwogen, sommige motoren

van het op te richten waterleidingbedrijf

ook dienstbaar te maken voor een electriciteitsbedrijf.

Deze plannen vonden instemming en zoo

'werd in de raadsvergadering van 28 December

1907, welke onder voorzitterschap stond

van burgemeester Mr. D. J. A. baron van

Harinxma thoe Slooten, besloten tot oprichting

van een eigen waterleiding-bedrijf en

electriciteits-bedrijf.

Aangesloten waren aan het G. W. B. in

den beginne 342 perceelen. Dit beteekende

dat ongeveer ieder perceel werd uitgerust

met een aansluiting op het waterleidingbedrijf.

Aansluiting op het electriciteitsbedrijf

ging minder vlot. Gerekend werd op 400

lampen á 1000 branduren per jaar. Het aantel

aansluitingen bedroeg in de eerste jaren

nog geen 100. De kwaliteit van de electriciteit

liet veel te wenschen over. Reeds voor

de officieele ingebruikstelling wees het Ingenieursbureau

er ook op, dat er in de eerste

jaren na de oprichting wel gesukkeld zou

worden, doch allengs beter zou worden indien

de installatie bezonken zou zijn.

In 1912 begonnen de moeilijkheden met

het water. In den zomer was het zeer troebel

en veroorzaakte stank, terwijl uit een genomen

watermonster bleek, dat zich in het

water ijzer en mangaanverbindingen bevonden.

In Nederland beteekende dat een novum;

slechts in Hannover en Breslau in Duitschland

was dit ook geconstateerd. Ervaring

ter bestrijding van dit euvel had men dus

niet.

Trouwens verbetering mocht niet veel

kosten; immers een jaar geleden, was een

bedrag van f 60.000 geleend voor de oprichting

van het Bedrijf. Een filter en ontijzering

,installatie in het torenreservoir werden

aangebracht en bleken uitstekend te voldoen,

al meldde de toenmalige adviseur dat dit

slechts een tijdelijken maatregel mocht wezen.

Deze tijdelijke maatregel bestaat echter

thans nog!

Het waterleidingbedrijf groeide in de oorlogsjaren

gestadig. Het verstrekte goed water,

berekende lage tarieven en wierp daarnevens

een behoorlijke winst af.

In 1915 verzocht de gemeente Kortenhoef

aansluiting, aan welk verzoek werd voldaan.

In 1920 werd met de Provincie Noord-Holland

een regeling getroffen tot wederzijdsche

'. Met het electriciteitsbedrijf ging het minder

naar werisch. De oorlogsjaren gaven gebrek

aan de noodige grondstoffen, materialen

werden schaarsch en de machinerieën bleken,

niettegenstaande deze eenige malen vtior

modernere werden vervangen, niet te voldoen.

In 1915 werden dan ook stappen gedaan

het bedrijf om te vormen in een distributiebedrijf

en in 't 'groot stroom In te . koopen

van de Hollandsehe Electriciteits Maatschappij

- te Naarden. Op 1 Maart 1916 werd

stroom betrokken van deze Maatschappij.

Dit beteekende tevens een kentering in de

exploitatie. Het aantal aansluitingen werd

aanmerkelijk verhoogd, de tarieven voor dien

tijd n.1. 40 cent per K.W.H. en de verliezen

werden getransformeerd in winst.

Ging het in de twintiger jaren met het

Electriciteitsbedrijf alles naar wensch; het

waterleiding-bedrijf baarde groote zorgen. In

1923 werd de waterlevering aan de gemeente

Kortenhoef beëindigd; in datzelfde jaar verloor

het G.W.B. eenige abonnementen langs

de Rade in Ankeveen. Ook bereikten het

Gemeentebestuur van velerlei kanten klachten

betreffende de kwaliteit van het water.

Het gemeentebestuur stond wederom voor

de oplossing van een moeilijke vraag. Was

het verstandig om met groote financieele

offers het bedrijf te verbeteren; zou het mogelijk

zijn van het Waterleidingbedrijf, evenals

dit met het electriciteitsbedrijf was gedaan,

een distributiebedrijf te maken, of was

, het misschien beter het Bedrijf te doen

1 overnemen door het Provinciaal Waterleidingbedrijf?

Het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening

werd om advies gevraagd

en dit bureau bracht in 1929 rapport uit.

De totale verbeteringen volgens dit project

moesten bedragen 1 27.000. Het bureau wees

het gemeentebestuur er echter in het bijzonder

op dat het h.i, beter was indien 't bedrijf

werd overgedaan aan het P.W.N. te Haarlem.

Inlichtingen ter overname werden gevraagd

en op 18 Juni 1930 berichtte de directie

van het P.W.N. bereid te zijn het Gemeentelijk

Waterleiding Bedrijf van 's-Graveland

over te nemen voor f 60.000. De gemeente

ging echter op deze aanbieding niet

in, terwijl zij ook de aanbevolen verbeteringen

niet aanbracht.

Dat de klachten betreffende den toestand

van het waterleiding-bedrijf aanhielden, laat

zich gemakkelijk verstaan.

Weder brachten verschillende rapporten

' de feiten van het Waterleidingbedrijf aan het

, licht, doch verbetering van belangrijken aard

werd niet aangebracht. De eene maal werden

de kosten te hoog, een andere maal kon de

vereischte goedkeuring van het Provinciaal

Bestuur niet verkregen worden.

In Maart 1941 werden door het gemeentebestuur

onderhandelingen aangeknoopt met

het Ingenieursbureau de kfabeg te Utrech t

met verzoek om in de onderhavige aangelegenheid

te adviseeren. Eenige maanden

zijn gemoeid geweest met het onderzoek en

thans is een rapport verschenen, dat in de

raadsvergadering van heden juist op den

jubileumsdag van het waterleiding-bedrijf

zal worden behandeld, terwijl door den raad

alsdan de belangrijke beslissing zal moeten

worden genomen het Bedrijf in eigen beheer

te blijven exploiteeren, dan wel wederom

met de Provincie onderhandelingen aan te

luioopen tot overname van het bedrijf.

De feestdag voor de bedrijven zal met het

oog op de bijzondere omstandigheden op geenerlei

wijze worden gevierd, zoo deelde het

gemeentebestuur ons mede.

Benoeming hulpprediker.

Benoemd tot hulpprediker bij de Neder].


;

L

Kortenhoef,

_

zooals een schildersoog

het ziet

.

Over schoonheid, een woonschip

en een tentoonstelling

Even voorbij de Kanaalbrug bil 's Graveland keer is er ook niet. En al zou er iemand "loo.

wenkt al in de verte het , ,, torentje van pen dan merkt men het niet; wat is een kleit

Kortenhoef boven rietakkertjes en wakken, poppetje in de immense ruimte van het ope

waar in het goudachtige geel van het kroos polderland onder de verblindende straling de

de waterlelies helder uitkomen tusschen onbe- heete middagzon? Andere dingen spreken hie r

wegelijk riet. Over heel het landschap ligt de andere waarden doen hier opgeld.

vroege morgen van een warmen zomerdag, In het grijs-groene riet, half verscholen in he

nevelig en transparant. Maar straks als de zon nijgt maar van den weg goed te zien, ligt e -

hooger komt, spikkelen feller tal van witte groot woonschip. De stoere donkere, bij

geveltjes en roode daakjes, aan-een gerijd als zwarte schuit doet het prachtig in de leed' i"

snoer. Pittig en schilder-

_ _

achtig steken de huisjes ,

boven het riet uit. omgeven

door waaiboompjes,

precies een oude

, prent. Een en al rust en

vrede dit kleine dorp,

dat weliswaar een veertje

heeft moeten laten

en een offertje heeft

moeten brengen aan de

ongereptheid en landelijkheid

toen het groote

kanaal er dwars door-

,., heen gelegd werd; maar

- ,..., 1.; . oude „damlooper".

•, •,: ..! ...ta- -„ ' .. , ,-", •

wie het voordien niet e, .

1,

v roeger, ja heél vroeger in een niet meer tc

gekend heeft, dien kan

,.,,, , -,. controleeren verleden, zijn daar heel wat kun

dat natuurlijk niet op-

'5 sten mee verkocht! Toen hij nog „in de vaart'

• „ vallen. In 't algemeen

was. ,„

Toen deden de damloopers — ook we

heerscht er de zelfde

3;,- ,5,-. 0:51"?!,-': ,knag"

,...'..e

genoemd — dienst als beurtman tus

genoegelijke, ik zou ,.,

. schen Amsterdam en den Frieschen wal. Eer

.:'

bijna zeggen , tevreden

, . -,''', soort van Gend en Loos. lederen Maandag o

sfeer . van vroeger en

nog vroeger. ilM, .

ja van eeuwen, want z t." '

wat ' ,,- ,..

water; men ondergaat

er de natuur, hetzij van

-,.'

.,„ .

iorngeving van melkerig blauw en lichten

. groen. Het is een heele knaap. Meer dan mam

1 hoogte stekt het gevaarte boven den mc

' bloemen bezetten waterkant uit. Men verbaa:

1 zich, hoe zulk een reus hier beland is. Maa

hij heeft ook niet altijd hier gelegen, hij is va,

elders geboortig. Ook is het eigenlijk niet altij

, een woonschip geweest, dit wondetlijke vaar

' tuig, dat zoo treffend tegengesteld is aan wa

,' hier vaart en het water bevolkt: ranke jachtei

1 schouwen, enz. Hoe geheel anders zijn hier d

;'. lijnen, de volumen. Geen sierlijke op snelhei

berekende wendingen, geen frame kleurei

:-.~, _ ,,, dech één stuk stugge onverzetteliycheid, dez

- .. *ia Donderdag voeren ze met de nauwgezetheic

•-k- .,,, ...

van een natuurverschijnsel weg van Amsterdarr

, of omgekeerd van Harlingen, weer of heelemaal

geen weer. Zij hadden ook de post. Et

1 Rijk spande samen met de reeders om

snelle overtochten te bevorderen. Er werd bij

elke reis een vat bier uitgeloofd, zoo het den

' .-.,,,,, ,..ktts ,.... 4, ., , ''-':. schipper gelukte den mast overboord te

,

... ,,,1,*„.Q›. .7*,,W:( zeilen

.. Nu, dat gingen de jongens aan! Er werd het

''" . " ....**--", - ongeloofelijke van gevergd. Maar een paal van

, ,A. -- , twee voet-diameter zeil je er zoo maar niet

uit. Gevolg was dat de mast staan bleef, maar

de schuit aankwam, als was de wereld - van

plan te vergaan

,

a., Maar dat is lang geleden. Nu ligt hij uit te

.r, - , •

„.,,,. rusten van de vele schoone en soms brutale

avonturen. Een rustig gezin bewoont roef en

weer en wind of zoo-

' ruim. En waar eertijds commando's, moeilijk

als nu van zon en

in

1.‘, .(

den wind opgeschreeusvd over het dek klon-

' ”

zomerwarmte. Prachtig

, • ken, daar robbelen nu gezonde kleuters. Waar

oord voor den moder-

.'4 . . eens de lading stukgoed, zeevast gestauwd

.

nen mensch om te re-

„ ,,, 1,7.g, daar prijkt nu een tentoonstellingcreëeren,

uit te blazen;

. " , Want de schilder die er deze hulk ter woon

van de ingewikkeldheid,

' .t- 'k

\ e r k oos, kwam op het gelukkig idee zijn werk

de soms beklemmende .

Ioer uit te stallen. Zoodat tal van prachtige

onoverzichteiijkh eid te-

houtsneden en kleurdrukken de wanden dierug

te vallen in den ,. . . .

ren van het gezellige interieur, waarin hij het

eenvoud, de enkelvou- a„

, , 44:. , cheepsruim liet orntooveren. Gaat eens kijken,

., .

digheid en de bevrij-

, ._. de schipper wacht ti aan de valreep; wees niet

dende klaarheid van Ia' st 4

- hang dat hij u met den mast van het dek zei-

gemoed, die de natuur

len zal. Want die staat er niet meer in. .

ons altij d schenken wil,

kerkje van Kortenhoef, een der mooiste di

het dan voor een Het Ned. Herv.

GERARD KOEKKOEK.

gezichten . van ons land

ogenblik. Want wil

Hilversum, Zomermaand 1941.

moeten natuurlijk weer

ten slotte in onze veel

grootere huizen terecht komen temidden van

andere nog grootere huizen in onze drukke

straten. Vergeleken bij „het Moleneind" is elk

huis hoog, is elke straat druk, van welke stad i

of dorp ook. Want daar loepen toch altijd menschen

of rijden er voertuigen al is het er dan

maar één van elk. Hier loopt niemand en ver-


's GRAVELAND

DE VAART IS ONBETROUWBAAR!

Gisteren zijn vier inwoners van Kortenhoef

— gelukkig zonder verdere ernstige gevolgen —

in een wak in de 's Gravelandsche vaart gereden

ter hooge van de wasscherij Smeerdijk.

In dit verband zij medegedeeld, dat het ijs

op de 's Gravelandschevaart, gedeelte Zuidereinde,

niet betrouwbaar, door de stroomingen

van warm water, welke door de wasscherijen

onder het ijs worden gespuid. Men zij dus

voorzichtig.


Geoeentebegrooting 041 \zwijgend doL

den Raad van 's Graveland vastgesteld

Zal het waterleidingbedrijf aan de Provincie worden

overgedragen?

Een nieuwe brug bij

Trornpenburgh

Gisteravond kwam de Raad der gemeente

's-Graveland onder voorzitterschap van burgemeester

G. Graaf Schimmelpenninck in vergadering

bijeen, o.m. ter vaststelling der begrooting

1941.

Nadat de voorzitter de vergadering te acht

uur had geopend, volgden enkele mededeelingen,

waaronder missives van Ged. Staten,

o.m. de goedkeuring van de bedrijfsbegrootingen

voor 1941. In Verband met de vaststelling

van de gemeenterekening 1938 werd

den oud-ontvanger, den heer T. de Vries ontheffing

verleend van het door hem gevoerd

financieel beheer en gestorte zekerheid.

Bij de ingekomen stukken was een schrijven

van Ged. Staten om den kindertoeslag ook van

toepassing te doen zijn op de jaarwedderegeling

van burgemeester, secretaris en ontvanger.

Hoewel die te 's-Graveland momenteel

geen effect zal sorteeren, werd het voorstel

aanvaard.

Op voorstel van B. en W. werden voor 1941

de navolgende subsidies vastgesteld: Vereeniging

voor Rijwielpaden f 50; Pro Juventute

Gooiland f 20; Vereeniging tot bestrijding der

malaria in Noord-Holland 1 cent per inwoner;

Het Witte Kruis te 's-Graveland f 255, Witte

Kruis te Kortenhoef f 100; Vereeniging tot

uitzending van zwakke kinderen te 's-Graveland-Kortenhoef

ƒ 70; de 's-Gravelandsche

Mondaccordeonvereeniging ƒ 50 en B. M. 0.

L. f 210.

Het Wite Kruis in 's-Graveland

en Kortenhoef.

De heer Verhoeven bepleitte bij de bespreking

der subsidies aan het Witte Kruis fusie

tusschen de afdeelingen 's Graveland en Kortenhoef,

hetgeen zeker ten voordeel van het

werk zal zijn.

De voorzitter weet dit aan vroegeren

gang van zaken, doch achte deze arbeid naast

elkaar ook jammer, mede gezien de versnippering

van arbeidskrachten. Spr. hoopte ook,

dat er één afdeeling zou komen, welke meer

efficient zou kunnen werken. Spr. meende, dat

enkele jaren geleden een poging tot fusie is

mislukt, doch spr. zou gaarne zien, dat dit spoedig

wel gelukte. Overigens achtte spr. uit het

oogpunt van waardeering voor het werk der

afdeeling Kortenhoef het subsidie van f 100

zeker gewettigd.

Wethouder van Die achtte het goed, dat

hij het verstrekken van het subsidie de wensch

der gemeente werd geuit, dat tot fusie wordt

overgegaan.

De heer Grootendorst vroeg of de

's-Gravelandsche afdeeling, die ook in Kortenhoef

werkt, ook subsid:e van de gemeente Korten

hoef krijgt.

De voorzitter antwoordde hierop, dat

de gemeente Kortenhoef zeer veel betaalt aan

de t. b. c.-bestrijding, waarvoor spr. het gemeentebestuur

van Kortenhoef dankt. Als voorzitter

van de afdeeling 's-Graveland van het

Witte Kruis is spr. overigens zeer sterk voor

fusie.

Na nog eenige discussie, waarin de heer

Klokke zich o.m. voor het verleenen is der

beide subsidies uitsprak, werden de subáldies

verleend, waarbij volgens voorstel van den heer

van Die werd besloten de wenschelijkheid van

fusie te uiten.

De begrooting.

De begrooting der gemeente voor 1941

werd zonder eenig debat, zelfs zonder

een enkele opmerking z. h. st. vastgesteld!

Deze begrooting sluit in inkomsten en uitgaven

op een totaalbedrag van f 107.690.41

met een post „onvoorzien" van f 2112.55. DI

kapitaaldienst sluit op een eindbedrag val

23.724.12 met een geraamd batig slot va

j` 3141.25.

De begrooting voor het gemeentelijk elei

triciteitsbedrijf sloot in baten ert lasten op et

bedrag van ƒ 26.982.49 met een onvoorzien vz...

350.94. De kapitaalsdienst van dit, bedrijf eindigt

met een bedrag van f 15.042.09, waarbij ,

ter uitkeering aan de gemeente 1 4000 is ge- J

raamd. De reserve blijft op f 13.225.42.

De Waterleiding.

De begrooting van het gemeentelijk Waterleidingbedrijf

sluit in gewonen dienst op een

bedrag van f 9.518.62 met een onvoorzien van

878.86. De kapitaalsdienst toont een eindbedrag

van f 18.993.51 met een geraamde uitkeeuring

van de gemeente van 1 1000 en een

toevoeging aan de reserve, eveneens van

f1000. Het voordeelig saldo wordt ,ƒ 17.993.51.

De heer Klokke vond dat voordeelig saldo

wel heel mooi, maar, zoo wilde spr. weten,

hoe zit het nu met de verbetering van het buizennet,

die al jaren geleden zoo dringend

noodzakelijk was?! Komt er nog iets van die

verbeteringen of niet?

De voorzitter deelde mede vorig voorjaar

een - conferentie te hebben gehad met de

Provincie en Ir. Krul van het Rijkswaterbureau.

Deze laatste is toen als bemiddelaar benoemd

om misschien te komen tot overdracht van het

gemeentelijk bedrijf eventueel aan de provincie.

Het bedrijf is dit jaar voor het eerst geheel

vrij van lasten. Spoedi g wellicht — na

de opschorting door de tijdsomstandigheden —

de conferenties wordt hervat om te bespreken,

of in eigen beheer door de gemeente zal worden

voortgezet. Vandaar dat ook de verbeteringen

nog zijn uitgesteld.

Ook de bedrijfsbegrootingen werden hierna

z. h. st goedgekeurd.

Nadat als hamerstukken waren aanvaard de

voorstellen tot vaststelling van de gemiddelde

kosten per leerling der 0. L. school en tot

wijziging van het ambtenarenreglement en de

veldwachtersverordening, kwam aan de orde

het vArstel tot verbetering van de brug bij

Trompenburgh.

Een nieuwe brug bij Trompenburgh.

De voorzitter zeide, dat van verbetering

van deze brug al lang sprake was, doch

de Raad had een geheele vernieuwing geprefereerd

boven tijdelijke verbeteringen.

Het ontwerp voor de nieuwe brug is zeer

fraai, maar de kosten zijn hoog. Spr. verheugde

er zich echter over, dat de inspecteur van Rijkswaterstaat

de gemeente als overdrachtskosten

— hoewel de verplichting daarvan slechts op

mondelige bewijzen berust — van het Rijk

2500 had toegezegd. Spr. achtte het raadzaam

met spoed materialen tot het bouwen

van deze brug aan te vragen.

Nadat uit den Raad voldoening over deze verbetering

was geuit, werd het voorstel z. h. st.

aanvaard.

Tenslote werden nog zonder debat of stemning

een partieel: wijziging van het uitbrei-


ANKEVEEN

DE TOESTAND VAN HET ANKE-

VEENSCHE PAD.

Men schrijft ons:

Het Ankeveensche- of Bergerpad vormde in

den tijd, toen het rijwiel zijn intrede nog niet

had gedaan, een nog meer onmisbare verkorte

verbinding tusschen Ankeveen en Nederhorst

den Berg dan nu. Nu het evenwel als rijwielpad

gebruikt wordt, is het voor diegenen, die het

genoegen smaken inrichtingen voor onderwijs

in het Gooi te bezoeken evenals voor hen, die

hun werk in omliggende plaatsen vinden even

onmisbaar als voor de wandelaars van voorheen.

Het is dan ook jammer, dat het pad niet

zoodanig onderhouden wordt, dat het begaanbaar

is. Wel zijn er stukken in het gedeelje van

Nederhorst den Berg tot de Googh, die beter

zijn dan het gedeelte van de Goog,h tot Ankeveen,

doch goed te noemen is het niet. Het

natte jaargetij heeft zich wel laten gelden, doch

het pad had beter onderhouden kunnen worden.

We weten niet of gemeenten dan wel polderbesturen

met het onderhoud belast zijn. Zou

het geen aanbeveling verdienen als men zich

voor het onderhoud wendde tot den A. N. W.

B., daar paden bij dat lichaam in onderhoud

steeds aan alle te stellen eischen voldoen?

In verband met het bovenstaande deelde men

ons bij informatie te bevoegder plaats mede,

dat de slechte toestand van het Ankeveensche

pad, dat zeer laag ligt, te wijten is aan den

hoogen waterstand. Het pad is zacht en doorweekt,

o.m. doordat het bij de innundatie geruimen

tijd onder water heeft gestaan, terwijl

ook nu de waterstand nog zeer hoog is. Het

pad ligt van de Googh tot Ankeveen practisch

gelijk aan het waterpeil; in het stuk van de

Googh naar Nederhorst den Berg is de grondslag

iets hooger, zoodat dit gedeelte ook iets

beter is. Evenwel: als de zon maar eenmaal

in :het ,land .is, is ;kei, pad ,spoedig ,weer gc;Pri

berijdbaar.

Het onderhoud van het pad is .vo .dr he.

deelte de Googh—Ankeveen in onderhoud bij

den Stichtsch-Ankeveenschen polder, voor het

andere deel bij de gemeente Nederhorst den

Berg. Elk jaar werd het pad in het najaar begrind;

door materiaalschaarschte was zulks

echter dit jaar niet mogelijk. Verharden van

het pad zou niet baten; de verharding zou snel

verzakken.

Men zal dus moeten wachten op de zon en

;ot dien den weg door de Horstermeer nemen, I

iie goed berijdbaar is.


's GRAVELAND

Teraardebestelling van Jkvr.

C. E. B. Kiell-baronesse Sloet

van Marxveld

Onder zeer groote belangstelling had hedenmiddag

op de Algemeene Begraafplaats de

teraarcle bestelling plaats van mevr. C. E. B.

baronesse Sloet van Marxveld, echtgenoote van

Jhr. W. F. Rbell van Sperwershof. Vele vooraanstaande

personen van hier en elders waren

bij de plechtigheid aanwezig. Een schat van

bloemen en kransen dekte de groeve.

Jhr. J. A. Rbell van Boekenstein, een zwager

van de overledene, dankte de overledene

hartgrondig voor wat zij geweest is voor de

geheele familie. Twee karaktereigenschappen

noemde hij speciaal: een grenzelooze liefde en

een ongeloofelijken eenvoud. Verder memoreerde

spr, haar openbare belangstelling voor

het geheele dorp. Hij haalde als voorbeeld aan

een uitlating van een dorpsgenoot, die dezer

dagen gezegd had: „U verliest veel, de familie

verliest veel, maar het geheele dorp verliest

nog veel meer.

Hierna sprak de burgemeester, G. Graaf

Schimmelpenninck, tevens als voorzitter van

Het Witte Kruis afd. 's Graveland, Kortenhoef

en Ankeveen. Hij schetste de overledene

als iemand, die steeds deernis had met de

hulpbehoevenden der drie gemeenten. Hij

dankte haar voor hetgeen zij had gedaan als

bestuurslid en secretaresse van Het Witte

Kruis en zeide dat allen haar noode zullen

missen, maar de herinnering aan haar zal blijven.

De burgemeester eindigde met de woorden:

„Veel heeft zij gegeven, veel zal haar

geschonken worden."

Ds. J. A. van Selms van Nijmegen sprak

vervolgens een gebed uit, waarna de echtgenoot

van de ontslapene, Jhr. F. W. Rbell, dankte

voor de betoonde belangstelling.


KORTENHOEF

TERAARDEBESTELLING A. MEESTER.

Hedenmorgen is het stoffelijk overschot

van den heer A. Meester, in leven beheerder

van het poststation en agent van

het dagblad „De Gooi- en Eemlander" ter

plaatse, wiens overlijden wij dezer dagen

meldden, aan den schoot der aarde toevertrouwd.

Nadat in de R.-K. kerk door den zeereerw.

heer pastoor I. P. J. Kaarsgaren een

gezongen H. Mis van requiem was opgedragen,

vond de teraardebestelling plaats

op het R.-K. Kerkhof. Hier waren o.m.

aanwezig om den, overledene de laatste

eer te bewijzen de heer De Jong, referendaris

ten postkantore te Hilversum en de

heer W. Ham, administrateur van het dagblad

„De Gooi- en Eemlander", benevens

familie, vrienden en bekenden.


KUNST IN GOOI- EN EEMLAND

Tentoonstelling van nagelaten werken

door Bern. A. van Beek

In zijn atelier te Kortenhoef, waar de

kunstschilder zoo vele jaren heeft gewerkt

en waar zijn eigen sfeer nog volkomen leeft,

is thans een tentoonstelling geopend, welke

iedereen de gelegenheid biedt het omvangrijke

werk, dat Bern. A. van Beek 'naliet, te

bezichtigen, te bewonderen en zoo men wil

ook te koopen.

Met weemoed heb ik opnieuw al dit eerlijke

werk terug gezien, maar toch ook met

een gevokl van groote dankbaarheid om het

vele mooie, dat hij als kunstschilder heeft

geschapen. De schilderachtigheid allereerst

van het Kortenhoefsche polderlandschap

herleeft op deze tentoonstelling in haar volledige

verscheidenheid. De „Boomen aan

het water" (no. 5), een zijner meest geliefde

onderwerpen, blijft, hoe dikwijls van Beek

het ook schilderde, een belangrijk schilderij

omdat hij het monumentale van deze hooge

boomengroep te midden van den vlakken

polder en grootscher nog door de weerspiegeling

in het water van de breede sloot

zoo goed heeft begrepen. Niet minder geldt

dit voor het blanke schilderij: „Molen te

Kortenhoef" (no. 7) voor welker behoud de

kunstenaar met zooveel succes heeft gestreden.

En is „Sluis te Kortenhoef" (no. 22)

behalve belangrijk om zijn • historische

waarde, niet een tintelend schilderijtje door

zijn pittige schildering?

liet geheele polderbedrijf herleeft op deze

tentoonstelling. Men ziet er nog de helaas

zoo weinig meer voorkomende turftrekkers

bezig aan hun zwaren arbeid; de turfakkers

(b.v. no. 38) met de straling eener

warme zon erboven; de vischnetten welke

te drogen hangen, zooals op: „Grijze dag in

den polder" (no. 37) een schilderij dat den

kunstenaar zelf zoo lief was, stellig omdat

hij voelde er de sfeer zoo zuiver in te hebben

neergelegd. De „Weijde Bliek" is

natuurlijk ook vertegenwoordigd, traditioneel

in een groot doek (no. 3) met het wijde

verschiet, anders van visie en daardoor voor

sommigen zeker niet minder aantrekkelijk in

een kleiner doek (no. 16).

De Kerkebuurt, waar hij zoo lang gelukkig

aan zijn kunst arbeidde, zag hij in hPt goudbrons

van den heri'st (no. 20), terwijl hij

de stille pracht der waterlelies voornaam

uitbeeldde in het groote doek van dien

naam: „Waterlelies" (no. 2). De winters in

Kortenhoef schilderde hij vooral in de laatste

jaren vaak met groote innigheid. „Vv'inte !

l

in den polder" (no. 21) is daar een gelukk4

'voorbeeld van. In tegenstelling hiermede,

W-ijs ik op een fijn landschapje, als een prille

lentedag zoo ijl: „Landschap te Kortenhoef''

(no. 17), in de buurt waarvan stellig ook

Korten/zoet in den luister van het maanlicht. Naar een schilder{ƒ

van Bern. A. van Beek


KORTENHOEF

Begrafenis Bern. A. van Beek.

In het verslag van de teraardebestelling van

den kunstschilder Bern. A. van Beek in ons

nummer v in gisteren, dient onder de aanwezige

schilders, die aan hun overleden kunstbroeder

de laatste eer bewezen, ook nog genoemd te

worden zijn Hilversumsche collega J. Scherre-

WitZ.

De begrafenis van

den kuristschilder

Bern. A. van Beek

Een foto van het °ogenblik,

dat de stoet het kleine, landelijke

kerkhof van Kortenhoef

betreedt, waar de kunstschilder,

temidden van de

plassen, waaraan hij zoo gehecht

was, zijn laatste rust-

plaats heeft gevonden.

(Stevens)


g;:rtnett Van Beek op zijn post. Mel

krildettist gewapend, trok hij er in

'L...7ciotje. op uit en keerde niet terug >

5fdat hij een brok natuurschoon had

s'tgelegd op het doek.

D,it is nu voor altijd voorbij! De schilder,

Kortenhoef zijn heele kunstenaarsleven

:ft lief gehad, zal nu rusten onder de

lacfuw van het kerkje, dat zoo vaak een

illderachtig motief voor zijn werk was,

Lk bij het wiegelende riet en de wateres

Welke hij op zijn doeken verheerlijkte

waarmede hij den naam van Kortenhoef

.uitdroeg over de streek en het land

:t alleen, maar ver ook buiten de grenslen

van Nederland.

Moge hij nu zacht rusten na zulk een

welbesteed leven, gewijd aan de Schoonheid

en de Kunst, welke zijn naam zal doen

eeren tot in lengte van dagen.

L' ..

H. v. C.

* *

, .

2Bernard A. van Beek werd 30 Januari

I875 , . in Amsterdam geboren. Hoewel aanva.nkelijk

opgeleid voor het decoratievak,

Zette hij zich toch al vroeg aan het land-

Sdiap-schilderen en zijn studies uit dien

eersten tijd trokken zoozeer .de aandacht

van bekende kunstenaars als Evert Pieters

en Wijsmuller, dat dezen hem aanspoorden

•het decoratievak geheel den rug toe te

keéren en zich aan de schilderkunst te

wijden. Zoo.is de jonge Van Beek in Kortenhoef

gaan schilderen, voor het eerst in

het najaar van 1901. Kortenhoef, het land

van Gabriël, was toen reeds een midd.21punt

voor tal van bekende schilders in wier

kring Van Beek al spoedig werd opgenomen.

Ook -Gabriël zelf heeft den jongen

Van ' Beek hier sterk aangemoedigd.

Later huurde hij, tezamen niet den nu i>

Laren wonenden maar weer .aaar Kortenhoef

'verltuizenden schilder Jacob Ritseina,

het atelier van mevrouw Mesdag, dat nu

nbg bestaat als de Jeugdherberg „De Karakiét".

An 1911 vestigde Van Beek zich definitief

in Kortenhoef en sindsdien heeft hij ook

het 'dorpsleven steeas een belangrijke

kl, taats ingenomen. Zoo was hij in de jaren

den wereldoorlog voorzitter van de

plaatselijke Huurcommissie en verder lid

3.f:4 de „Straatlantaarncommissie" en van

gét comité, dat allerlei volksfeesten e.d. or-

ganiseerde. Verder was hij nog voorzitter

van de plaatselijke Schoonheidscommissie

en van de Bouwcommlssie, tweede voorzitter

van ,,Het Witte Kruis", plaatsvervangend

lid van de 's-Gravelandsche Schoonheidscommissie,

in de eerste oorlogsjaren

iják.lid van ,het Steuncomité en ten slotte

Jank Brandmeester. •

Een :van. de allerbelangrijkste functies

/

a'S.,..,echterdie 434 4 van voorzitter van het be-

8 ur,vari de stichting „Curtevenne", welke

, -4yede door lrn e werd opgericht en

4.faarVOO. CIA:Veel heeft gedaan, teneinde

datirdoor..,de,yhoonheid van het Kortenhdefsche

plassenland te bewaren. Denke

men slechts 'aan de' met succes bekroonde

,it'c.tis,'`tOt . behoud van de beide molens van

X.Ortennoef en . dien van Nederhorst den

terial..'2.,',' • .

1.datl. 71

cen purureSIC stukje Kortenhoef, zooals Bernard van Beek er zoovele

heeft geschilderd.

(Eigen archief)

Bernard Van Beek was lid van de Gooiische

Schildervereeniging, van „St. Lucas''

en „Arti", op welker tentoonstellingen hij

getrouw exposeerde. Op „Arti" verwierf hij

jaren geleden den Willink van Collenprijs.

Zijn werk is, behalve in vele particuliere

collecties, o.m. te vinden in musea van

Brooklin, Kaapstad en Port Elisabeth.

In 1935 werd Van Beek ter gelegenheid

van zijn 60sten verjaardag door collega's

en vrienden op buitengewoon hartelijke

wijze gehuldigd, bij welke gelegenheid een

zijner werken werd aangekocht voor het

raadhuis van Kortenhoef.

:Maandagmiddag te één uur zal op de

algemeene begoafplaats te Kortenhoef de

teraárdebesteng plaats vinden.

-z


Bernard A. van Beek overleden

De Kortenhoefsche kunstschilder, die de schoonheid van

het „Land van Gabriël" veertig jaren diende

In den ouderdom van 66 jaar is

gisteravond te Kortenhoef overleden

de bekende kunstschilder Bern. A.

van Beek.

Met dit overlijden verliest Kortenhoef

een van zijn meest geziene medeburgers, de

Nederlandsche Schilderkunst een harer

trouwste dienaren en zij, die het voorrecht

hadden geregeld met hem om te gaan, een

hartelijk en vertrouwd vriend.

„Het Land van Gabriël", zoo schreef ik

jaren geleden reeds en bij gelegenheid

van de dezer dagen geopende groepstentoonstelling

in Arti, waar ook een belangrijke

groep van den overleden kunstenaar

hangt, herhaalde ik dit nog eens in „De

Gooi- en Eemlander" van Dinsdag j.I.,

heeft zeker geen vereerder, ik mag wel

zeggen aanbidder gehad, zoo trouw en gehecht

als Bern. A. van Beek.

Ruim veertig jaar werkte deze kunstschilder

onafgebroken in Kortenhoef en wie

zijner kunstbroeders ook mocht zijn gekomen

en weér gegaan, — hij bleef zijn landschappen

met koeien en vischkaren, zijn

verre einders met ranke torentjes, boven

het water uitstekend, de schilderachtige

bruggetjes over de smalle vaart langs den

smallen weg, de plassen en den polder,

al die rustige en eenvoudige schoonheid

van de natuur trouw en getuigde van deze

gehechtheid in telkens nieuwe schilderijen.

Zoo ontstond een omvangrijk oeuvre, dat

het epos van den Kortenhoefschen polder

mag worden genoemd. Er is geen schilderachtig

plekje in den verren omtrek denkbaar,

of Bern. A. van Beek heeft dit geschilderd.

De Kwakel met zijn berkeboompjes

en knotwilgen, het Kortenhoefsche

dorpskerkje midden tusschen 't geboomte

langs de vaart, de molens tegen den open

hemel, de visschersschuitjes langs het riet.

het vee in de weide of zich spiegelend in

het water, de vischnetten die zich droog

schommelen op den wind, de arbeider in

den polder, moeizaam bezig op zijn schuit

met het trekken van turf, ziedaar de motieven

van dezen stillen werker.

Het spreekt natuurlijk van zelf, dat de

kunstenaar ziclt niet altijd wist te hoeden

voor herhaling, doch daar staat tegenover,

dat hij vaak op zoo verrassende wijze de

schoonheid van het Kortenhoefsche landschap

zag, dat hij schilderijen maakte van

Bernard A. van Beek.

blijvende schoonheid. Ik ken van hem een

schilderij van De Kwakel, zódi pittig van

kleur en zóó zuiver van toon, dat het voor

een de Bock of de Zwart niet onderdoet.

En hij heeft de Kerkebuurt van Kortenhoef

in den herfst en in den winter, wel

zoo breed en tonig geschilderd, dat deze

schilderijen behooren tot het beste van wat

er ooit in Kortenhoef aan picturale kunst

Werd voortgebracht.

In al de schilderijen van Bern. van Beek

zit vooral een groote gemoedelijklleid. Hij

tracht geen oplossing te vinden van - zich

zelf gestelde moeilijke problemen, hij zeeft

eenvoudig weer wat hij ziet in de 'rijke

verscheidenheid van het Kortenhciefsche

landschap en doet dit zoo gevoelig en consciëntieus

mogelijk. Zijn werk Is dat van

een bekwaam en eerlijk vakman, zonder

explosies van hevige gemoedsaandoeningen,

of wat daar bij sommigen giet zelderi

voor moet doorgaan. Zijn werk is .)fait eeg

gelijkmatige rust; hij vertelt, prettig-opgez

wekt en zonder diepzinnigen omhaal, val

het dagelijksch bedrijf in den polder; va

de bloemen en de boomen, van :cle'iVolke

en de zon, van het nimmer eknele.ftd --sp&

van licht en schaduw. - In ,tdiè

• ;


De Kwakelbrug te

Kortenhoef thans

verdwenen

Er is weer een van de schilderachtige hoekjes

van Kortenhoef verdwenen. Het mooie ophaalbruggetje

met het daarnaast gelegen suisje

aan de Kerklaan, wat door schilders ,zoo

vaak op doek is gebracht, zijn gesloopt. De

sluiskolk is met aarde gevuld en het ontstane

terrein bij het tolhuis gevoegd. Om het ter

rein zijn dikke palen met draad tot afrastering,

geplaatst wat het mooie oude huisje van den

ouden tolgaarder zeer ontsiert. Op de plaats

waar de ophaalbrug eens lag is nu een straat,

aansluitende aan het teerdek van Kerklaan en

Kortenhoefschedijk, gelegd. Voor het verkeer

is een aanmerkelijke verbetering tot stand gekomen,

door verbreeding van het wegdek Met

eèn 'sierlijke bocht sluit het nieuwe weggedeelte

.aan de reeds bestaande wegen aan. Het

taitid. aan de .zijde van de Kortenhoefschè riaárt.

is' Met .graszaad ingezaaid, terwijl naast 'de ,

straat een -berrn . met graszoden 'belegd 'fa.'

Het mooie ophaalbruggetje bij de

Kwakel dat thans uit het land-

schapsbeeld verdwenen is.

(Foto Miché).

More magazines by this user
Similar magazines