11.09.2013 Views

Movir Veerkracht Voorjaar 2013

Het magazine “Veerkracht”. Een nieuwe periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een nieuwe periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nummer 3 / voorjaar 2013

ervaringen

van een

arbeidsdeskundige

Werkplezier en

Werkdruk:

hoe houd je ze

in balans?

elesTia: een coach

op úw niveau


ca

case

di

dichTbij

on

onderzoek

ni

nieuws

pr

prevenTie

/ 03 ColuMn / 04 Case: de erVaringen Van een

arbeidsdeskundige / 06 diChTbij: sTress bij kinderen

/ 08 onderzoek: Werkplezier en Werkdruk: hoe houd je

ze in balans? / 12 nieuWs: onderzoek arbeidsTeVredenheid

bij jonge adVoCaTen / 14 preVenTie: elesTia diensTVerlening

veerkrachT is een uiTgave van arbeidsongeschikTheidsverzekeraar movir voor haar verzekerden.

in veerkrachT sTaaT de diensTverlening rondom onze prevenTie en re-inTegraTie cenTraal.

© CopyrIgHt 2013. AllE rECHtEN VoorBEHouDEN. NIEtS uIt DEZE uItgAVE MAg WorDEN VErVEEl VouDIgD, opgESlAgEN,

of opENBAAr gEMAAkt, IN ENIgE VorM of op ENIgE WIjZE, ZoNDEr VoorAfgAANDE SCHrIftElIjkE toEStEMMINg VAN DE uItgEVEr.

‘er is,

zoals we dat

noemen,

een grote

intrinsieke

motivatie en

een hoog

arbeidsethos.

als verzekeraar

kunnen we

u hierbij

ondersteunen.’

3 VeerkraChT column

WaaroM

preVenTie?

Movir is een verzekeringsmaatschappij. Wij verzekeren

mensen tegen de financiële risico’s bij

arbeidsongeschiktheid. Zij betalen premie en

worden ze arbeidsongeschikt, dan keren wij geld

uit. Simpel, zou je zeggen. Waarom investeert

Movir dan zoveel in preventie en re-integratie en

reserveert ze niet uitsluitend voor uitkeringen?

Daar wil ik graag iets over zeggen.

Wij verzekeren hbo’ers en academici. Mensen die

jarenlang hebben gestudeerd om hun vak uit te

kunnen oefenen. Mensen zoals u. En na jaren studie

wilt u er graag alles aan doen om uw professie

gezond uit te oefenen. Er is, zoals we dat noemen,

een grote intrinsieke motivatie en een hoog

arbeidsethos. Als verzekeraar kunnen we u hierbij

ondersteunen. Door preventie te ontwikkelen die

de kans op arbeidsongeschiktheid meetbaar

kleiner maakt. En juist omdat die kans méétbaar

kleiner wordt, zijn de investeringen op dit gebied

effectief. Bijkomend voordeel is het gezamenlijk

optrekken met beroepsgroepen. Hierdoor krijgen

we nóg meer inzicht in de factoren die uw functioneren

negatief kunnen beïnvloeden. En dat helpt

ons weer om onze preventie nóg beter af te

stemmen op onze verzekerden.

Een bijzondere vorm van preventie is Elestia.

Het onafhankelijke coaching & counseling bureau

dat eind 2011 door Movir is geïntroduceerd.

Zij werken volkomen vertrouwelijk en bieden u

koste loos coaching op ieder gewenst moment.

En na ruim een jaar zien we dat Elestia in een

behoefte voorziet. De dienstverlening van Elestia

wordt beoordeeld met een cijfer 8,3. Bovendien

geeft 57% van de verzekerden aan dat het traject

heeft geholpen een arbeidsongeschiktheidsmelding

te voorkomen. Dat is een investering

waard! Meer over Elestia en andere preventieactiviteiten

leest u in deze Veerkracht. Net als de

ervaringen van een van onze arbeids des kundigen.

Want over re-integratie heb ik het nog niet eens

gehad… Hierover meer in de volgende Veerkracht.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

louis van drunen / directeur

Co

column


VeerkraChT case 4

5

VeerkraChT case

‘ duidelijkheid bieden

in een onzekere fase’

een dag uiT heT leVen Van een arbeidsdeskundige

Elbert van Rookhuijzen, 53 jaar,

is arbeids deskundige bij CED

Mens. Al 12,5 jaar begeleidt

hij verzekerden van Movir

en kent daardoor goed de

achtergronden van de beroepsgroepen

die Movir verzekert.

elbert van rookhuijzen,

arbeidsdeskundige ced mens

Ca

case

‘Elke dinsdag is er multidisciplinair overleg bij Movir over de

verzekerden die inmiddels twee maanden of langer uit het

arbeidsproces zijn. Eens per drie weken neem ik deel aan

dit overleg. Vanochtend bezoek ik eerst nog twee arbeidsongeschikte

verzekerden.

Mijn eerste afspraak is met een 54­jarige adviseur die zich

bij Movir gemeld heeft met overspannenheid. Ik bezoek

hem thuis, buiten zijn werkomgeving. De gespannenheid is

direct merkbaar en samen bespreken wij welke oor zaken

hebben bijgedragen aan zijn uitval.

uit dit gesprek blijkt dat een combinatie van privé- en werkgerelateerde

factoren zijn overspannenheid veroorzaakt.

onlangs is zijn dochter geconfronteerd met een onzekere

diagnose. Het grijpt hem logischerwijs aan, ook

tijdens het gesprek raakt hij een paar keer geëmotioneerd.

Doorvragend naar zijn praktijk, vertelt hij

altijd druk van klanten te ervaren. Zijn praktijk vergt

een bijna continue aanwezigheid en paraatheid.

De veeleisendheid van klanten en zijn servicegerichtheid

hebben hem in een spagaat gebracht.

Zijn houding is altijd doorgaan, niet zeuren en

doen wat de klant vraagt.

Het werk geeft voldoening, maar de laatste tijd

lijkt dit minder het geval. Wij bespreken naast

de feitelijke situatie en de problemen ook vooral

zijn doelstellingen en toekomst. De adviseur wil

graag zijn werk hervatten. Zijn behoefte om even

afstand te nemen combineer ik met mijn advies

voor psychologische ondersteuning en deze tijd

te gebruiken voor het krijgen van meer inzicht en

bewustwording over zijn uitval.

De collega’s hebben tijdelijke waarneming

gere geld, dat geeft rust. over 4 tot 6 weken kan

ver zekerde een eerste re­integratiestap maken.

tot die tijd zal ik Movir adviseren uit te gaan van

een volledige arbeidsongeschiktheid. Een vervolgbezoek

is aangekondigd, zo kan ik het verloop

goed volgen en de verzekerde beter ondersteunen.

onderweg naar de tweede afspraak bel ik tijdens

mijn autorit met de re-integratiebegeleider van

Movir die de arbeidsongeschiktheid van de net

bezochte adviseur behandelt. Ik vraag hem om

met spoed een afspraak te maken bij een van de

door Movir geselecteerde psychologen.

De tweede afspraak is met een 43-jarige medisch

specialist met aanhoudende polsklachten. Na een

korte kennismaking komen we ter zake. ik neem

met hem de afgelopen periode door en breng

zijn belemmeringen in kaart. ondanks intensieve

therapie houden de klachten aan en deze beperken

hem in het gebruik van zijn dominante hand.

tijdens het uitvoeren van specifieke onderzoeken

op de poli ervaart hij hinder en daardoor loopt de

wachttijd op. de zeurende pijn vergt energie en

zijn spankracht is verminderd. We spreken over de

uitoefening van zijn beroep en nemen zijn taken

binnen de afdeling en maatschap door.

recent zijn de kamers op de polikliniek opnieuw

ingedeeld waarbij onvoldoende rekening is gehouden

met de ergonomische opstelling. Ik adviseer

verzekerde hierover contact op te nemen met de

afdelingsmanager en geef enkele tips. Eventueel

‘ Tijdens

het gesprek

raakt hij

geëmotioneerd.’

arbeidsdeskundigen

zijn specialisten op het

gebied van mens, werk en

inkomen. zij brengen in

kaart in hoeverre arbeidsongeschikteprofessionals

hun beroep kunnen

uitoefenen. daarnaast

coachen zij bij het stellen

van reële doelen om terug

te keren naar hun beroep.

movir werkt samen met

gespecialiseerde arbeidsdeskundigen.

re-inTegraTie

mocht u arbeidsongeschikt

raken, dan wordt

u bij movir begeleid door

een multidisciplinair

re-integratieteam. de spil

van het team is de reintegratie

begeleider. hij

of zij is uw persoonlijke

aanspreekpunt en zorgt

voor coördinatie tussen

andere deskundigen die

movir inschakelt voor

uw herstel. dit kunnen

zijn een arbeidsdeskundige,

verzekerings- of

bedrijfsarts en andere

gespecialiseerde hulpverleners.

doel is altijd

een duurzame terugkeer

in het verzekerde beroep,

waarbij we uitgaan van de

mogelijkheden en wensen

van de verzekerde zelf.

kan in overleg met Movir een werkplekonderzoek

gepland worden. We nemen samen de re-integratiestappen

door en bespreken een redelijke koers.

De planning past bij de doelstelling van verzekerde

en binnen anderhalve maand verwacht hij weer

aan het werk te zijn. Zijn re-integratiebegeleider,

die hij al kent van telefonische contacten, zal dan

een eindevaluatie met hem houden.

Het is inmiddels tegen 13.00 uur. gelukkig kan ik

vanuit mijn rayon Midden-Nederland op dit tijdstip

snel in Nieuwegein zijn, waar het kantoor van Movir

is gehuisvest. om 13.30 uur rijd ik de parkeerplaats

op, precies op tijd voor mijn overleg met de

re-integratiebegeleider en de medisch adviseur.

Er staat een aantal dossiers op de agenda, waarover

afgestemd zal worden hoe de verdere behandeling

van de arbeidsongeschiktheid zal zijn en hoe we de

re-integratie op gang kunnen krijgen. We bespreken

onder andere hoe we een oudere huisarts kunnen

helpen die problemen heeft met de toenemende

eisen die de admini stratie aan hem stelt. Hij is te

lang bezig met de afhandeling van administratieve

activiteiten en loopt achterstanden op. Hij raakt er

onzeker door en we besluiten daarom om hem een

adviseur aan te bieden die hem op het gebied van

kantoor automatisering kan helpen efficiënter te werken.

Ik zal hem daar vanavond nog over berichten.

om 15.00 uur is mijn overleg afgelopen en ga ik

huiswaarts om de verslaglegging van mijn bezoeken

van vanochtend uit te werken.

Daarna bel ik een accountant die ik vorige week

heb bezocht en die een oogoperatie heeft ondergaan.

Ze vertelt dat het goed is verlopen en dat

ze na het herstel hiervan verwacht haar werk weer

helemaal te kunnen hervatten. ook bel ik nog een

interim­manager die na een periode van rugklachten

tevreden weer aan het werk is gegaan

en dit ook goed kan volhouden.

Terugkijkend is het een goede dag geweest.

Door voldoende tijd te nemen voor gesprekken

met verzekerden krijg ik een compleet beeld van

hun problematiek. In de voor hen onzekere fase

help je mensen enorm door duidelijkheid te geven.

Hierdoor weten zij wat de koers zal zijn voor de

komende periode. Zinvol was het overleg bij Movir

met de re-integratiebegeleider en de medisch adviseur;

het draagt wezenlijk bij aan een zorgvuldig

plan van aanpak voor de re-integratie. Waarmee

de verzekerde uiteindelijk weer geholpen kan worden

om terug te keren in zijn beroep!’


loes nijland,

directeur het studiekabinet

VeerkraChT dichTbij

6 7 VeerkraChT dichTbij

di

dichTbij

sTress bij uw kind

WaT zijn de oorzaken en hoe

kun je er Mee oMgaan?

Stress. Niet alleen volwassenen hebben er mee te maken, ook kinderen

en jongeren kunnen er last van hebben. Hiervoor zijn verschillende

oorzaken aan te wijzen. Een aantal van die oorzaken kun je als ouders/

verzorgers gelukkig positief beïnvloeden. Want minder stress bij

kinderen is voor het hele gezin prettiger en gezonder.

kinderstress wordt volgens Nijland vaak niet als zodanig

herkend. jonge kinderen benoemen het vaak als hoofdpijn,

buikpijn of andere lichamelijke klachten. Maar ook een slechte

eetlust en concentratieproblemen zijn mogelijke gevolgen van

stress. op oudere leeftijd kunnen kinderen het beter benoemen,

constateert Nijland: ‘tieners zeggen bijvoorbeeld: ‘Mijn hoofd

zit helemaal vol’.’ toch blijft stress bij tieners ook vaak onopgemerkt,

omdat zij vaak struisvogelpolitiek bedrijven: het vermijden

of ontkennen van stressvolle situaties.

loes Nijland adviseert ouders en verzorgers om bij stress eerst

in kaart te brengen welke stressverhogende activiteiten kinderen

allemaal hebben. Een druk weekschema met meerdere

sport- en clubactiviteiten lijkt heel leuk, maar elke dag ergens

anders heen moeten kan voor een kind heel stressvol zijn,

zeker als daarvoor gehaast moet worden of als het onzeker is

of papa of mama wel op tijd zal komen. tieners kunnen door

uitstelgedrag voortdurend in stressvolle huiswerk- en schoolsituaties

terechtkomen. In beide gevallen is het noodzakelijk om

het weekschema te ‘ontstressen’ door keuzes te maken die rust,

reinheid en regelmaat bevorderen.

presTaTiedruk

Van kinderen worden al op jonge leeftijd allerlei prestaties

verwacht. Scoren op het voetbalveld, het halen van een

zwemdiploma en het maken van Cito-toetsen. kinderen voelen

deze verwachtingen van ouders en dat kan stress opleveren.

Volgens Nijland is het belangrijk dat ouders de prestaties

van hun kind niet koppelen aan hun liefde voor

hun kind. ‘Ik adviseer in het geval van de Cito

bijvoorbeeld de feiten op te sommen: als je score

X haalt ga je naar de havo en als je score y haalt

naar het vwo, en of je nu score X of y haalt, beide

zijn goed.’ ouders hebben volgens Nijland nogal

eens de neiging de sociale druk die zij zelf ervaren

op hun kinderen over te brengen.

scheidingen

een sterk onderschatte oorzaak van stress is

het type scheiding dat ogenschijnlijk heel vlekkeloos

verloopt. ‘ouders gaan als vrienden

uit elkaar zonder ruziesfeer. Alles wordt netjes

geregeld, compleet met lijvige dag schema’s en

roosters. ouders denken dan dat het prima voor

elkaar is. Maar kinderen overzien die structuren

niet zoals volwassenen. Dat je de ene week op

woensdag bij papa bent en de andere week bij

mama kan al stress opleveren’, aldus Nijland.

‘ouders vragen mij om tips. Die heb ik wel:

neem beslissingen in het belang van je kind.

De invulling hiervan kan heel uiteenlopend

zijn. Ik heb wel eens gehoord dat ouders van

huis wisselen en hun kinderen in het oude huis

laten wonen. Niet te doen zul je zeggen, veel

te ingewikkeld voor ons als ouders. Maar dat

vraag je dan wel van je kinderen. Naast deze

rigoureuze keuzes kan het soms ook veel eenvoudiger.

overblijven op school kun je als ouder

misschien niet de beste keuze vinden, maar de

ene dag bij opa en oma, de volgende dag op

school en de derde bij een vriendje lunchen is

vaak nog veel stressvoller. Voor tieners kan het

aanschaffen van een extra schoolboekenpakket

of sportuitrusting veel rust opleveren.’

eindexamensTress

op Het Studiekabinet wordt huiswerkbegeleiding

gegeven, ook aan examenleerlingen.

‘ouders vragen mij wat zij juist in deze stressvolle

periode voor kun kinderen kunnen betekenen.

Ik geef dan de volgende tips: zorg voor

een structuur waarin je kind zich kan focussen

op de studie. Wilskracht is per dag maar in

beperkte mate voorradig en je kind heeft al zijn

wilskracht nodig om aan de studie te gaan.

Help je kind dus bij de rest: zorg actief dat het

op tijd opstaat, goed en op regelmatige tijden

eet, en breng daarnaast structuur aan in de

werktijd. Zorg dat het hele gezin op dezelfde

tijden aan het werk is en op dezelfde tijden vrije

tijd heeft, zodat je eindexamenkind niet voortdurend

in de verleiding wordt gebracht om met

leuke gezinsdingen mee te doen. las ook regelmatig

pauzes in en gebruik deze vooral om lekker

naar buiten te gaan; laat ze de frisse lucht inademen.

grote events zoals een familieweekend kun

je in de periode voor de examens beter vermijden,

net zoals grote verrassingen. ‘rust, reinheid,

regelmaat’. ouderwets en hartstikke actueel.’

eindexamenTips

1 Slapen. Een uur langer slapen is beter dan

een uur langer studeren. De extra kennis

die je opneemt weegt niet op tegen de

fouten die je maakt door minder slaap.

2 Stress gedogen. gestrest zijn mag,

is normaal, en betekent niet dat je het

examen niet haalt. En vergeet niet, fouten

maken mag ook tijdens het examen.

Als je 25% niet weet haal je nog steeds

een voldoende.

3 Breng structuur aan. Bijvoorbeeld door

elke vraag op een apart vel papier te

beantwoorden. Het kost wat extra papier,

maar zorgt ervoor dat je een antwoord later

weer kunt aanvullen.

4 Sprokkelmethode. ga op zoek naar

vragen die je weet. beantwoord deze

eerst, dan heb je die punten alvast binnen.

dat vergroot je vertrouwen.

5 Heb je last van een black-out? begin

je antwoord dan met het herhalen van de

vraag gevolgd door begrippen of formules

die ermee te maken hebben die je nog

weet. grote kans dat je daarna ineens weer

weet hoe je verder moet.

6 Neem korte pauzes. 3 uur concentreren is

erg lang. Even om je heen kijken (let op dat

het niet op afkijken lijkt), even uitstrekken

zodat de zuurstof weer rond kan, een paar

keer diep ademhalen, iets eten en drinken

en weer verder.

7 Bewegen! het zorgt voor een rustige geest

én voor een uitgerust lichaam.

8 Geef uw kind zelfvertrouwen. Hoe voelde

ú zich tijdens de examen periode? En welke

steun had u toen graag gehad? bedenk

dat er zoiets bestaat als herexamen. geef

je kind het gevoel dat hij of zij hoe dan ook

de moeite waard is.

‘ dat je

de ene

week op

woensdag

bij papa

bent en

de andere

week bij

mama kan

al stress

opleveren.’

elesTia, ook

voor uw kinderen

stress uit zich niet

alleen in werk maar

ook in gezinssituaties.

daarom biedt movir

verzekerden én inwonende

gezinsleden de

mogelijkheid kosteloos

gebruik te maken van

onafhankelijke coaches

en counselors. bel

voor meer informatie

of kennismaking

0800 22 44 228.

elestia werkt altijd

vertrouwelijk.


VeerkraChT onderzoek

werkplezier en werkdruk:

hoe houd je ze in balans?

de Visie Van TWee generaTies MoVir­

Verzekerden op heT huisarTsenVak

De huisarts is de eerste medische professional waar we

aankloppen met onze gezondheidsklachten en vragen.

En die zorgbehoefte stijgt alleen maar. De huisarts neemt

steeds meer taken en zorg van het ziekenhuis over.

Ook het aantal administratieve taken stijgt. Bovendien

worden patiënten steeds mondiger. Wat doet dit met de

huisarts? Hoe is de werkdruk? Zijn er veel stressfactoren?

En belangrijk, wie zorgt er in dat geval voor de huisarts?

Vragen die Movir bezig hield en daarom zetten

we medio 2012 een landelijke enquête uit onder

Nederlandse huisartsen. onderwerp van het onderzoek:

meer inzicht krijgen in factoren die langdurige

stress onder huisartsen veroorzaken. De resultaten

waren opmerkelijk en werden landelijk nieuws toen

ze op 1 november 2012 werden gepresenteerd.

Zo ervaart 70% van de Nederlandse huisartsen

stress factoren bij zichzelf en maar liefst 80% herkent

deze factoren bij collega’s. Bijna 15% geeft aan

weleens overspannen of burn-out te zijn geweest.

niettemin zijn huis artsen erg tevreden over hun werk:

ruim 60% geeft het cijfer 8 of hoger. Slechts 3% geeft

een onvoldoende aan zijn arbeidstevredenheid.

We bespreken een aantal uitkomsten van het onderzoek

met twee Movir-verzekerden: joachim knap,

62 jaar, tot voor kort huisarts in Bos en lommer en

Sophie van der Voort, 29 jaar en huisarts in opleiding.

Zij geven beiden hun visie op een aantal uitkomsten

van het rapport.

hoe langer in heT vak, hoe groTer de kans

op een lage arbeidsTevredenheid.

Sophie van der Voort: ‘Als huisarts in opleiding ben

ik nog voortdurend bezig te groeien in mijn vak.

Iedere dag leer je bij wijze van spreken weer iets

nieuws. Ik kan me voorstellen dat als je dertig

jaar huisarts bent, dat er zelfs in het medische

vak een zekere mate van routine kan ontstaan.

Dat zou kunnen verklaren waarom mensen die

langer in het vak zitten, een grotere kans maken

op lagere arbeidstevredenheid.’

8

joachim knap: ‘ja en nee. Als je langer in het vak

zit en meer ervaring hebt, weet je veel beter wat je

sterke en zwakke kanten zijn. je kent (het merendeel)

van je patiënten en zij kennen jou, er is vertrouwen.

bovendien raak je steeds meer vertrouwd met

de specialisten en andere disciplines waar je mee

samenwerkt. Allemaal factoren die het werken aangenamer

en makkelijker maken.Aan de andere kant

leer je moeilijker nieuwe dingen naarmate je ouder

wordt. En dan bedoel ik niet zozeer medisch inhoudelijk,

want dat is je vak en daar ligt je interesse.

Maar denk eens aan de administratie. Als huisartsen

hebben we de laatste jaren erg veel veranderingen

meegemaakt. Vooral de ketenzorg met zijn administratieve

rompslomp en de veranderde financiering

in 2006, dat was echt een ramp! Een ander mooi

voorbeeld is het werken met computers: hoeveel

ouders moeten hun kinderen niet om hulp vragen

als die weer eens vastloopt?’

joachim knap,

huisarts

belangrijksTe veroorzakers van sTress:

weekenddiensTen, adminisTraTie en Te

weinig Tijd per paTiënT.

knap: ‘Een goede administratie met probleemlijsten,

coderingen, medicatieoverzichten en ga

zo maar door, is absoluut essentieel voor een

verantwoorde manier van werken; je móet daar

voldoende tijd voor kunnen nemen. patiëntencontacten

zijn natuurlijk de kern van het werk,

ook daar mag nooit op beknibbeld worden.

Als het tijdmanagement van deze zaken niet

goed lukt, liggen de gevaren van stress op de

loer. Mijn oplossing hiervoor is simpel: minder

patiënten per huisarts. Hierdoor creëer je meer

tijd per patiënt, inclusief de administratieve

handelingen die daar nu eenmaal bij horen.

Avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)

zijn sinds de intrede van de huisartsenposten

niet meer zo zwaar: ze duren maar een aantal

uren, je bent niet alleen, maar met collega’s,

assistenten en een chauffeur. dat is echt een

zegen! Daar komt bij dat je veel minder administratie

hoeft te doen dan in de eigen praktijk.

Wat ik zelf ook erg mooi vind aan de ANW-diensten

is dat je een bonte stoet aan mensen met

zeer uiteenlopende zaken ziet langskomen.

Soms zijn hun situaties spoedeisend, maar soms

ook is er alleen maar sprake van grote ongerustheid.

zo zijn anW­diensten voor mij vaak de

krenten uit de pap; wel vermoeiend maar niet

per se stressvol.’

Van der Voort: ‘Ik wil arts worden om mensen

beter te maken, niet om een administratie bij

te houden. Ik zie dit meer als een noodzakelijk

kwaad. te weinig tijd per patiënt is voor mij nu al

een duidelijke stressfactor. Ik ben ervan overtuigd

dat ik betere zorg kan bieden als ik wat meer tijd

heb om de persoon achter de patiënt te leren kennen

en zo mijn beleid nog meer op hem of haar

kan toespitsen.’

on

onderzoek

‘ ik ben ervan

overtuigd

dat ik betere

zorg kan

bieden als

ik wat meer

tijd heb om

de persoon

achter de

patiënt

te leren

kennen.’


‘ er komt

een carrièregerichte

generatie

huisartsen

aan met veel

vrouwen die

gezin, werk

en hobby’s

willen

combineren.’

VeerkraChT onderzoek

de meesTe huisarTsen hebben moeiTe meT heT

onderkennen van sTressklachTen.

Sophie: ‘Ik denk dat het imago ‘arts’ een belemmering kan

zijn in het erkennen van je klachten. Hulpverleners krijgen in

het algemeen de eigenschap ‘stabiel’ toebedeeld. Hulp ontvang

je immers van iemand die wél weet hoe het moet. Dus niemand

wil behandeld worden door een arts die zelf gestrest is.

de vraag is overigens ook hoe je met stress omgaat. door mijn

opleiding werk ik in verschillende praktijken en spreek tijdens

de opleiding veel andere huisartsen. Ik zie grote verschillen,

bijvoorbeeld in timemanagement. Er zijn huisartsen die door

hun spreekuur jagen en uitkijken naar het laatste consult.

Alsof patiëntencontact een noodzakelijk kwaad is dat moet

worden afgewerkt voordat men naar huis mag. Maar ik ken

ook een huisarts die uren uit kan lopen en daardoor laat aan

de eettafel thuis verschijnt, maar echt plezier heeft in zijn vak.

ondanks de hectiek in zijn praktijk blijft hij rustig en krijgt energie

van elk patiëntencontact. opvallend is dat hij thuis een sterk

vangnet heeft; zijn vrouw heeft veel begrip voor zijn wisselende

uren als arts. Bovendien maakt hij van zijn vrije tijd een feestje.

Hij gaat geregeld op vakantie en maakt veel uitstapjes. Mogelijk

dat het voorkomen van stress dus toch ook sterk samenhangt

met het in balans houden van werk en privé.

10 11

VeerkraChT onderzoek

sophie van der voort,

huisarts in opleiding

Daarnaast denk ik dat mannen en vrouwen verschillend omgaan

met stress. Vrouwen lijken eerder geneigd naar zichzelf

te kijken en signalen van stress te delen met anderen. Mogelijk

doordat het van hen meer geaccepteerd wordt om hun zwakte

te tonen.’

joachim knap: ‘Huisartsen zijn erin getraind om stressklachten

bij anderen te herkennen; ik denk dat ze dat bij zichzelf ook wel

zouden kunnen. Het probleem zit hem in het erkennen daarvan

en er vervolgens naar handelen. Huisartsen vragen moeilijk

hulp, doen het liever zelf, modderen maar door.

Ik denk dat er bij dit aspect ook een verschil zit tussen ouderen

en jongeren: de jongere generatie leert in de opleiding beter

hoe ze stress kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen.

ook denk ik dat vrouwen er beter mee kunnen omgaan dan

mannen: zij kunnen zich kwetsbaarder opstellen en vragen

makkelijker om hulp wanneer ze dat nodig vinden.’

wordT er in de opleiding rekening gehouden meT

ToekomsTige sTressfacToren?

Van der Voort: ‘In de huidige huisartsenopleiding staan zelfreflectie

en persoonlijke ontwikkeling centraal. In mijn opleidingsgroep

wordt er regelmatig bewust op aangestuurd stil te staan

bij wat het artsenvak met je doet. De begeleiding wordt

naast een huisarts ook door een gedragswetenschapper

gedaan die gespitst is op persoonlijke conflicten. Dit werkt

erg goed, er wordt openlijk gesproken over alles wat ons

bezig houdt. Maar ook wordt samen gekeken naar oplossingen.

Deze proactieve en daardoor preventieve aanpak lijkt

heel zinvol.’

waT zijn lessen voor de ToekomsT?

Van der Voort: ‘Ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel

aandacht aan stress wordt besteed. Er komt een carrièregerichte

generatie huisartsen aan met veel vrouwen die gezin,

werk en hobby’s willen combineren. Dat geeft meer risico op

overspannenheid. Dus is het belangrijk om al vroeg stil te

staan bij de risicofactoren van burn-out. Bijvoorbeeld door

in de huisartsopleiding al aandacht te besteden aan het

herkennen van potentiële risicofactoren en het reguleren

van werkdruk.

Daarnaast is het goed om je bewust te zijn dat je invloed

hebt op je arbeidsomstandigheden. Dus kies een aanstelling

en praktijk die bij je passen wat betreft populatie, omvang,

werkcultuur en werkroosters.

tot slot zie ik een belangrijke signaleringstaak voor collega’s

onderling. In veel groepspraktijken wordt al regelmatig intercollegiaal

overleg gepleegd. Er kan veel gewonnen worden

als artsen elkaar directer aanspreken wanneer zij signalen

van overspannenheid bij elkaar waarnemen.’

knap: ‘Veel huisartsen hebben burn-outklachten en/of zien

die bij collega’s. De belangrijkste oorzaken zijn de hoge

tijdsdruk en de vele administratieve handelingen.

De allerbelangrijkste oplossing om stress en burn-out te

voorkomen is wat mij betreft dus méér tijd. En dat is denk

ik alleen te bereiken wanneer een huisartspraktijk minder

patiënten heeft.

Er zijn daarnaast natuurlijk nog veel meer manieren om

stressklachten te voorkomen. Bijvoorbeeld (nog) meer

aandacht hiervoor in de opleiding en aandacht voor timemanagement.

Maar bijvoorbeeld ook een collega aanspreken

als je tekenen van stress ziet. En dan niet even tussendoor,

maar zo snel mogelijk en op een rustig moment. En misschien

wel het lastigste: trek ook zelf aan de bel als je slecht

slaapt, moe of kribbig bent; zorg voor ontspanning en sport.

En humor!’

de belangrijksTe conclusies uiT heT onderzoek:

­ huisartsen zijn tevreden met hun werk.

­ huisartsen rapporteren een forse werkdruk.

­ Waarnemers rapporteren een hogere gemiddelde

tevredenheid dan (mede)praktijkhouders en huisartsen

in loondienst.

­ De werkdruk neemt toe bij een toename van

de werkweek.

­ ruim 70% van de huisartsen rapporteert wel eens

signalen van overspannenheid bij zichzelf te hebben

geconstateerd.

­ Meer dan 80% van de huisartsen heeft signalen van

overspannenheid of burn-out geconstateerd bij

collega-huisartsen.

­ Bij signalen van burn-out bij zichzelf, zouden negen van

de tien huisartsen dit bespreken met de partner, acht

van de tien met een vriend en zeven van de tien met een

collega uit de praktijk.

­ Eén op de acht huisartsen zegt zeker niets te doen bij

signalen van overspannenheid of burn-out en gewoon

door te gaan met het werk. Bovendien zou bijna een

derde overwegen deze signalen te negeren.

­ Met de stelling ‘het onderwerp burn-out is onder

huisartsen moeilijk bespreekbaar’ is ruim de helft van

de huisartsen het eens of zeer eens.

­ geslacht is niet van invloed op het voorkómen van

overspannenheid of burn-out.

vervolgsTappen movir

­ Een extern bureau ontwikkelt momenteel in opdracht

van Movir een geaccrediteerde nascholing voor het

vroegtijdig herkennen van stresssignalen.

­ Een aantal bij Movir verzekerde huisartsen heeft zich

aangemeld voor een klankbordbijeenkomst. Doel is om

met elkaar van gedachten wisselen over praktische en

relevante verbeteringen.

­ We zullen blijvend aandacht geven aan dit onderwerp

bij verschillende stakeholders.

u kunT heT volledige rapporT downloaden via

movir.nl/huisarTs. hebT u vragen of opmerkingen?

mail dan naar prevenTie@movir.nl


ni

nieuws

eline schiebroek,

voorzitter sjbn

onderzoek naar arbeidsTeVredenheid bij jonge adVoCaTen

‘ een goede carrièresTarT

is essenTieel’

Net als bij andere jonge professionals, is salaris

voor jonge advocaten veel minder belangrijk dan

plezier in het werk, de werksfeer op het kantoor

en de werktijden. Dat blijkt uit een onderzoek

dat Movir samen met de Stichting Jonge Balie

Nederland (SJBN) in november 2012 hield.

Het onderzoek besteedt aandacht aan verschillende

thema’s die spelen onder deze grote, jonge

groep hoogopgeleide professionals. Maarten de

rooij is klantgroepmanager zakelijke beroepen bij

Movir. Hij licht de aanleiding voor het onderzoek

toe: ‘Als arbeidsongeschiktheidsspecialist voor

advocaten willen wij vanuit preventieoogpunt

graag hun werksituatie in kaart brengen. juist

omdat wij zo’n sterke focus op preventie hebben.

ons doel is om samen met de direct betrokkenen

een beeld te krijgen van relevante thema’s. Van

daaruit kun je gaan zoeken naar mogelijke verbeterpunten.

gezien de jonge doelgroep kan dat

heel goed via een online onderzoek.’

Eline Schiebroek is voorzitter van de SjBN, een

stichting die de belangen van jonge advocaten

behartigt. ‘uit onze onderlinge contacten met

andere jonge advocaten horen we wel regelmatig

over thema’s die spelen. Maar wij wilden graag

op grotere schaal inzicht krijgen in de factoren

die werkdruk en werkbelasting beïnvloeden.

Dit helpt ons ook om onze rol als belangenbehartiger

beter te kunnen invullen. Vandaar ons

idee van een landelijk onderzoek.’

de sjbn

de stichting jonge balie

nederland (sjbn) behartigt

sinds 1976 de belangen van

jonge advocaten en treedt

op als intermediair tussen

de jonge balieverenigingen,

de nederlandse orde

van advocaten (nova) en

verschillende organisaties

die zich richten op jonge

advocaten. zij organiseert

onder meer het jonge balie

congres en toetst sinds

2012 samen met movir jaarlijks

het welbevinden van de

jonge advocaat.

heT onderzoek

movir deed samen met

sjbn onderzoek naar de

arbeidstevredenheid van

jonge advocaten. ongeveer

7.000 advocaten werden

aangeschreven, 955 respondenten

hebben de online

enquête ingevuld. een

respons van ruim 13%! de

intentie is om dit onderzoek

jaarlijks te herhalen om zo

trends te kunnen waarnemen.

ook is het onderzoek

een waardevolle informatiebron

voor de nederlandse

orde van advocaten.

werkdruk bespreekbaar maken

Het onderzoek levert een aantal concrete

resultaten op. Schiebroek: ‘Bijna 90% van de

advocaatstagiairs werkt meer dan 40 uur per

week. bij de grotere advocatenkantoren geeft

43% aan meer dan 50 uur per week te werken.

een vijfde van de advocaten ervaart geen goede

balans tussen werk en privé. uit het onderzoek

blijkt eveneens dat hoe meer uren men werkt,

hoe slechter die balans uitvalt.’

Carolien thijssen is coach bij Elestia en

gespecialiseerd in advocatuur. Zij heeft concrete

adviezen naar aanleiding van de resultaten.

De uitdaging zit volgens haar in het creëren van

een cultuur waarin werkdruk en bijbehorende

stress bespreekbaar zijn. Het onderzoek toont

ook aan dat hoe beter werkdruk, stress en persoonlijke

omstandigheden op kantoor bespreekbaar

zijn, hoe meer de jonge advocaat een

goede balans tussen werk en privé zal ervaren.

grotere advocatenkantoren scoren hier in dit onderzoek

beduidend lager op. Het lijkt dat deze

kantoren minder goed letten op de mate waarin

dit bespreekbaar is.

Thijssen hierover: ‘zorg dat je iedereen uit je

team goed leert kennen. ga met al je collega’s

in gesprek. Stel open vragen en vraag wat hen

bezighoudt, wat ze leuk vinden aan hun werk en

wat hen motiveert.’

caroline Thijssen,

coach elestia

begeleiding van paTroon

uit de resultaten komen meer punten naar voren

die voor verbetering in aanmerking komen.

Zo zou bijna dertig procent van de advocaatstagiairs

de begeleiding van zijn of haar patroon

anders willen. Volgens Eline Schiebroek is dit

een punt dat meer aandacht binnen kantoren

verdient: ‘de enige eis om patroon te worden

is zeven jaar werkervaring als advocaat. Er zijn

geen aanvullende competentie-eisen geformuleerd.

Het is goed dat een advocaat die patroon

wil worden, zich ervan bewust is dat de rol als

opleider ook specifieke competenties van

hem vraagt.’

Elestia coach thijssen: ‘Breng als patroon de

wederzijdse verwachtingen vooraf goed in kaart.

Niet alleen het vak is voor de advocaat-stagiair

nieuw, ook het kantoor met bijbehorende cultuur.

Een patroon kan verwachtingen managen, ook

ten opzichte van zijn eigen coachende rol.’

daarnaast heeft Thijssen nog meer concrete adviezen:

‘besteed aandacht aan wat goed gaat.

Zorg dat je regelmatig (zichtbare) successen bespreekt.

geef zoveel mogelijk vrijheid en ruimte

om het werk gedaan te krijgen. Een professional

heeft vooral coaching nodig, geen instructies.

En heel belangrijk: geef zelf het goede voorbeeld.

je eigen gedrag laat zien wat je van

anderen verwacht.’

vervolgsTappen

Schiebroek: ‘Het onderzoek levert door zijn

hoge respons veel waardevolle informatie.

om echt trends te kunnen ontdekken is het onze

intentie om het onderzoek periodiek te herhalen.

Zo kunnen we bijvoorbeeld beoordelen of mogelijke

preventieve inspanningen en interventies

ook effect hebben. En of er door de tijd verschuivingen

plaatsvinden in het ervaren van werkdruk

‘ geef zelf

het goede

voorbeeld.

je eigen

gedrag laat

zien wat je

van anderen

verwacht.’

een aanTal

uiTkomsTen:

- 83% is (zeer) tevreden

met zijn/haar beroep als

advocaat. slechts 4% is

(zeer) ontevreden.

- hoe kleiner het kantoor,

hoe vaker advocaten

aangeven zeer tevreden

te zijn over hun beroep

als advocaat.

- advocaten in loondienst

ervaren meer stress dan

advocaten die zelfstandig

zijn.

- de meerderheid werkt

tussen de 40 en 50 uur

per week. een vijfde werkt

meer dan 50 uur per week,

dit met name bij grote

kantoren.

- in de arrondissementen

van de vier grote steden

is men positiever over het

salaris, maar minder positief

over werktijden.

bron: sjbn-enquête, 2012

en werkbelasting. Door intensievere

samenwerking met Movir hebben wij

naast de samenwerking met de nederlandse

orde van Advocaten en onze

partner Balieplus nu ook beschikking

over de kennis van een specialist op

het gebied van preventie. De bijdrage

van Movir tijdens het laatste SjBN

jonge Balie Congres in november 2012

is daar een mooie exponent van.’

De rooij: ’Movir heeft naar aanleiding

van de uitkomsten tijdens dit congres

een interactieve workshop gegeven om

jonge advocaten inzicht te geven in eigen

gedragspatronen. een uitstekende

en laagdrempelige manier om hen te

wijzen op relevante thema’s en te laten

reflecteren op hun eigen situatie.’

De rooij ziet ook het belang van Movir

om in een vroeg stadium alert te zijn

op werkdruk. ‘een goede start van de

carrière kan ook helpen voorkomen

dat de professional later in zijn loopbaan

psychische klachten als overspannenheid

of burn-out ontwikkelt.

Voor ons een reden te meer om hierin

te blijven investeren.’


sTelT u zichzelf weleens de

volgende vragen?

­ Ben ik gelukkig over wat ik

vandaag heb gedaan?

­ Waarom loop ik steeds tegen

dezelfde problemen aan

(bijvoorbeeld in samenwerking,

time management en relatie)?

­ ervaar ik meer werkdruk dan een

jaar geleden, of héb ik ook echt

meer werkdruk?

­ Besteed ik wel genoeg tijd aan

mijn relatie/gezin/vrienden?

Misschien herkent u dit wel: een

hoge werkdruk en sterke focus op

de inhoud van uw werk en onderneming.

dan kom je er eenvoudigweg

niet aan toe om ook af en toe

stil te staan bij je functioneren, je

welzijn en levensgeluk. En dat is

niet gezond, want een disbalans

kan op termijn leiden tot gezondheidsklachten.

Elestia biedt hiervoor een prachtige

oplossing. professionele coaches

staan klaar om met u te sparren of

eens te reflecteren op uw persoonlijke

situatie. En dat kan u meer

opleveren dan u denkt.

Elestia biedt u en uw gezin 24-uurs

telefonische bereikbaarheid voor

vragen, problemen, informatie en

persoonlijk advies. Als u na dit

begeleidingsgesprek behoefte

hebt aan verdieping, is een vaste

coach of counselor twee maanden

voor u beschikbaar. Wij noemen dat

dedicated support. bovendien kan

Elestia u doorverwijzen naar gespe­

VeerkraChT prevenTie

elesTia biedT professionele

CoaChing en Counseling

een coach op

úw niveau

cialiseerde counselors en coaches

voor deskundige begeleiding door

middel van face-to-face gesprekken,

telefonische trajecten en

e-counseling. u hebt recht op zes

kosteloze face-to-facegesprekken

van een uur.

de voordelen van elesTia:

­ Een professioneel en onafhankelijk

klankbord, 24 uur per

dag bereikbaar.

­ geen verwijzing nodig van

huis- of bedrijfsarts.

­ geen wachttijden bij onze

professionals.

­ ook uw partner en inwonende

kinderen kunnen onze

coaches raadplegen.

­ actieve nazorg na een afgerond

traject.

­ Anoniem en vertrouwelijk (geen

terugkoppeling naar Movir).

Thema’s waar verzekerden

elesTia regelmaTig voor

consulTeren zijn:

­ het versterken van

competenties.

­ De behoefte aan een persoonlijk

en professioneel klankbord.

­ Het spanningsveld tussen perfectionisme

en kwetsbaarheid.

­ het aangeven van grenzen.

­ Vraagstukken en problemen

binnen relaties.

­ ondersteuning bij het maken

van keuzes.

­ omgaan met stress.

­ herontdekken van werk­ en

levensvreugde.

bianca kamphuis,

directeur elestia

14

pr

prevenTie

ErvaringEn van andErE Movir-vErzEkErdEn

‘Sterk concept, dat absoluut preventief werkt.

Mijn coach was een bijzonder plezierige vrouw

die beschikt over brede vakkennis en zodoende

in staat is om zeer adequaat richting te geven

aan het begeleidingsproces.’

Man, ICT’er

el

elesTia

‘Heb de dienstverlening zeer prettig, maar vooral

heel nuttig gevonden. Heeft zeker bijdrage

geleverd aan het hervinden van evenwicht en

zeer waarschijnlijk arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Twee lange sessies gehad op kosten van

Movir en toen besloten nog een paar gesprekken

te voeren op eigen kosten. Dit voelde als

een goed evenwicht tussen preventie van Movir

en ‘eigen belang’ en ‘kijken naar de toekomst.’

Man, huisarts

‘Met mijn eerste coach had ik helaas geen ‘klik’.

Toen ik dit signaal teruggaf werd dit gelukkig

goed opgepakt en kreeg ik een andere coach.

Dit bleek een prima match. Na een duidelijke

analyse van mijn situatie kwam hij met een

mooie oorzaak-gevolgstrategie. Ik ben hem

dankbaar voor wat ik in korte tijd heb bereikt,

een verschil van dag en nacht.’

Vrouw, tandarts

‘Complimenten en waardering voor mijn coach.

Door haar inzichten zijn we erin geslaagd onze

relatie weer goed te laten functioneren. Mijn

echtgenoot en ik zijn daardoor weer dichter bij

elkaar gekomen.’

Vrouw, partner van Movir-verzekerde

< 30 jr.

5%

HOE LATEN

MENSEN ZICH

COACHEN?

GEBRUIK VAN COACHING NAAR LEEFTIJD

45% 55%

Onzekerheid

Partner

IETS MEER VROUWEN VOLGEN EEN COACHINGSTRAJECT

Werksituatie, samenwerking

Depressieve klachten

Ouder-kind

15

30-40 jr.

23%

GEZINSLID MOVIR

VERZEKERDEN

42% TELEFOON

8% E-COUNSELING

50% FACE TO FACE

TOP 5

COACHING

THEMA'S

Burn-out klachten

Werksituatie, samenwerking

Onzekerheid

Partner

Lichamelijke klachten

1 OP DE 5 COACHINGSTRAJECTEN WAREN VOOR EEN PARTNER OF EEN GEZINSLID

4 OP DE 5 COACHINGSTRAJECTEN WAREN VOOR MOVIR VERZEKERDEN

1

2

3

4

5

VeerkraChT jaaroverzichT 2012

40-50 jr.

32%

Rapportcijfer 8. 3

MOVIR

VERZEKERDEN

> 50 jr.

40%


edacTie

Yvonne Bosma

Peter Gordijn

Lisette nacinovic

jaqueLine Pietersen

maarten de rooij

anita versteeG

eindredacTie

Bas jonGeLinG

foTografie

Bastiaan van musscher

Frans van Lieshout

onTwerp en opmaak

heLderGroen

drukwerk

BrummeLkamP

veerkracht@movir.nL

(030) 607 87 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!