10.03.2016 Views

Beeldenstorm in Loosdrecht

Een nieuwe beeldenstorm nodig? Vragen bij het bekende geschiedverhaal van de Reformatie in Loosdrecht. Hoofdtuk uit Tussen Vecht en Eem, 26e jrg. nr. 1, maart 2008

Een nieuwe beeldenstorm nodig? Vragen bij het bekende geschiedverhaal van de Reformatie in Loosdrecht.
Hoofdtuk uit Tussen Vecht en Eem, 26e jrg. nr. 1, maart 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TVE 26e jrg. nr. 1, maart 2008<br />

Tussen Vecht en Eem<br />

Tijdschrift voor regionale geschiedenis<br />

i<br />

m<br />

m,m it I..<br />

j<br />

Jk.<br />

JteLJi<br />

Bleekneusjes <strong>in</strong> Valkeveen<br />

De erfgooiersboom<br />

<strong>Beeldenstorm</strong> <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong><br />

Generaal Krayenhoff


TVE 26e jrg. nr. 1, maart 2008<br />

Tussen Vecht en Eem<br />

Tijdschrift voor regionale geschiedenis<br />

SJBBSa<br />

wmM<br />

agiP ,v:v. i<br />

W4t "jkmwmi<br />

Gustav Brieglebhuis aan het Roelofslaantje bij Valkeveen te Naarden (foto Aerofoto K.L.M .)<br />

Uitgegeven door de Sticht<strong>in</strong>g Tussen Vecht en Eem


Een nieuwe beeldenstorm nodig?<br />

Vragen bij het bekende geschiedverhaal van de<br />

Reformatie <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong>1<br />

Gerrit Schutte<br />

Veel gemeenschappen, groepen en <strong>in</strong>stanties<br />

koesteren hun zelfbeeld: staten en naties,<br />

dorpen en steden, kerken en beroepsgroepen,<br />

bedrijven en families. Een belangrijk onderdeel<br />

van dat zelfbeeld is gewoonlijk het verleden,<br />

de geschiedenis, vastgelegd <strong>in</strong> een collectief<br />

geheugen.2 De <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g, vorig jaar, <strong>in</strong><br />

het onderwijs van de canon van de geschiedenis<br />

van Nederland gaat uit van de noodzaak<br />

en mogelijkheid van een dergelijk<br />

collectief geheugen. De volgende generatie<br />

Nederlanders moet de <strong>in</strong>houd ervan kennen,<br />

om te weten <strong>in</strong> welk land zij wonen. Het wetenschappelijk<br />

specialisme van de stadsgeschiedenis<br />

gaat er zelfs van uit, dat elke stad<br />

een eigen gezicht en bijbehorend eigen verhaal<br />

heeft, met bijbehorende stadsrituelen en<br />

toe-eigen<strong>in</strong>g door de diverse stadsgebruikers.<br />

De stadsgeschiedenis heeft tot taak die te<br />

beschrijven en te verspreiden.3<br />

Niet objectief<br />

Ontstaan en <strong>in</strong>houd van de canon van de<br />

commissie-Van Oostrom laten zien, dat zo’n<br />

canon geen objectief gegeven is, maar een<br />

constructie.4 Het collectieve geheugen is geen<br />

feitelijke weergave van het verleden, maar<br />

een selectie van feiten uit de geschiedenis.<br />

Een subjectieve selectie, gekleurd door de<br />

opvatt<strong>in</strong>gen en wensen van de samenstellers.<br />

Tot verbaz<strong>in</strong>g van velen kent de canon geen<br />

venster Verzuil<strong>in</strong>g, maar voor voorzitter Van<br />

Oostrom is dat terecht: 'Wij hebben gezocht<br />

naar het b<strong>in</strong>dende, datgene wat de verzuil<strong>in</strong>g<br />

overstijgt. Wij zullen het niet goed v<strong>in</strong>den als<br />

Nederland naar allerlei aspecten van verzuil<strong>in</strong>g<br />

zou terugkeren. Ik heb nooit veel gezien <strong>in</strong> joodse<br />

tennisclubs'.5 De canon-Van Oostrom weerspiegelt<br />

hedendaagse opvatt<strong>in</strong>gen ook <strong>in</strong> de<br />

ger<strong>in</strong>ge betekenis die zij kerk en religie <strong>in</strong> het<br />

verleden toekent, en als die aan de orde komen<br />

raakt zij nergens de kern ervan. Zij geeft<br />

geen vensters op kerk en klooster <strong>in</strong> de Middeleeuwen<br />

en waardeert het protestantisme<br />

slechts als bijdrage tot de leescultuur (via de<br />

Statenbijbel) en de opkomst van de <strong>in</strong>dividuele<br />

vrijheid. De hartstochtelijke religieuze<br />

zoektocht van de zestiende-eeuwers naar<br />

God, Zijn genade en liefde, naar een gelovig<br />

leven en hervorm<strong>in</strong>g van Zijn kerk - een<br />

zoektocht naar z<strong>in</strong> en kwaliteit van het leven<br />

<strong>in</strong> het algemeen en die van elk persoonlijk -<br />

wordt traditioneel aangegeven met termen<br />

als renaissance, reformatie en contrareformatie.<br />

In de canon wordt die gevat <strong>in</strong> een venster<br />

<strong>Beeldenstorm</strong> - even vreemd als zou men<br />

de voetbalwereld typeren met hooligans.6<br />

Zo'n canon en veel andere geschiedschrijv<strong>in</strong>g<br />

zijn dus contextueel, en het collectief<br />

geheugen, hoezeer gestold <strong>in</strong> traditionele<br />

beelden en alom erkende verhalen, al evenzeer.<br />

Het zijn voorbeelden van wat tegenwoordig<br />

'dynamisch erfgoed' heet, geen getrouwe<br />

reconstructies van het verleden maar<br />

beelden van het verleden, gekozen en gecreeerd<br />

op grond van een visie op de toekomst.7<br />

Plaatselijke geschiedenissen zijn uiteraard<br />

ook onderworpen aan die wetmatigheden. Zij<br />

weerspiegelen bovendien de tijd en groep<br />

van hun ontstaan en doelstell<strong>in</strong>g en hebben<br />

vaak een heel taai leven.<br />

Dat alles geldt ook meer of m<strong>in</strong>der voor<br />

het collectief geheugen over de reformatie<br />

van het Gooi <strong>in</strong> de zestiende eeuw en de verhoud<strong>in</strong>g<br />

tussen katholiek en protestant tussen<br />

Vecht en Eem <strong>in</strong> de eeuwen erna. Veel<br />

bekende verhalen daarover herhalen verouderde<br />

beelden, vol achterhaalde <strong>in</strong>terpretaties<br />

TVE 26e jrg. 2008 21


en gebaseerd op onvolledige feitenkennis. Ze<br />

geven een fase van de beeldvorm<strong>in</strong>g ervan<br />

door, niet een pog<strong>in</strong>g tot verstaan van de<br />

werkelijkheid van de tijd van toen. Het gevestigde<br />

beeld van de reformatie te <strong>Loosdrecht</strong><br />

levert een goed voorbeeld.<br />

Het traditionele beeld<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> 'is armer maar aangenamer,<br />

dan de Oude <strong>Loosdrecht</strong>'. Aldus A.J.<br />

van der Aa, <strong>in</strong> het zevende deel van zijn<br />

Aardrijkskundig Woordenboek uit 1846, want<br />

'men heeft er fraaye gezichten op het Gooi'8<br />

De <strong>in</strong>woners (770 zielen) zijn 'allen Hervormd',<br />

vertelt hij ook. Die eensgez<strong>in</strong>dheid<br />

ontbrak <strong>in</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. De meerderheid<br />

was er wel Hervormd, maar er woonden ook<br />

een paar honderd Rooms-katholieken en zeven<br />

Israëlieten. Plus ook Afgescheidenen,<br />

s<strong>in</strong>ds 1835, zo'n 100 <strong>in</strong>tussen.1’<br />

Van der Aa hield kennelijk van het Gooise<br />

landschap. Hij prees elders de 'bekoorlijkste<br />

gezigten' van Hilversum, gelegen temidden<br />

van 'fraaije boschrijke dreven, 'blauwe heiden',<br />

'goudgele graanvelden', 'het zilveren<br />

tapijt van de boekweit', mooie bossen en rijke<br />

weiden. Maar waarom prefereerde Van der<br />

Aa nu eigenlijk Nieuw- boven Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>? Het uitzicht op het mooie Gooi<br />

was immers toch ook vanuit Oud-<strong>Loosdrecht</strong><br />

zichtbaar?<br />

Van der Aa noemde echter nog een eigenschap<br />

van Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>: het was arm.<br />

Dat is <strong>in</strong>derdaad een romantisch duo: arm en<br />

£ iW<br />

t W J m<br />

<strong>Beeldenstorm</strong>ers aan het werk, maar niet <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> (teken<strong>in</strong>g, van jaap Kramer <strong>in</strong>: jan van Leenen, De grote<br />

gebeurtenis voor een kle<strong>in</strong> land, Venendaal 1988).<br />

22 TVE 26e jrg. 2008


toch aangenaam. Arm, dat doet immers denken<br />

aan ongerept, orig<strong>in</strong>eel, echt en daarom<br />

mooi, aangenaam. Dat beeld wordt versterkt<br />

door de vermeld<strong>in</strong>g dat de <strong>in</strong>woners 'allen<br />

Hervormd' waren, eensgez<strong>in</strong>d <strong>in</strong> trouw aan<br />

de vaderlandse kerk. Hét voorbeeld van een<br />

ongerepte gemeenschap <strong>in</strong> Nederland was<br />

toen het eiland Marken - geïsoleerd, traditioneel<br />

- en ook dat was erg arm en eenvoudig<br />

en alle <strong>in</strong>woners Hervormd.<br />

De waarder<strong>in</strong>g van Van der Aa voor<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> zou best (mede) <strong>in</strong>gegeven<br />

kunnen zijn door de kerkelijke eensgez<strong>in</strong>dheid,<br />

zo anders dan <strong>in</strong> het kerkelijk<br />

verscheurde Oud-<strong>Loosdrecht</strong>.10 Van der Aa,<br />

onderwijzer, boekhandelaar en lexicograaf,<br />

stelde zijn Woordenboek samen <strong>in</strong> de jaren nog<br />

niet zo lang na de Belgische Opstand en vóór<br />

de grondwettelijke gelijkstell<strong>in</strong>g der godsdiensten<br />

van 1848 en vóór de her<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g<br />

van de katholieke hiërarchie van 1853. Hij<br />

behoorde duidelijk tot de tijd waar<strong>in</strong> Nederland<br />

een protestantse natie was en men we<strong>in</strong>ig<br />

gelukkig was met de roomse m<strong>in</strong>derheid.<br />

Haast nog m<strong>in</strong>der gelukkig trouwens met de<br />

verstor<strong>in</strong>g van de protestantse eensgez<strong>in</strong>dheid<br />

door de groepjes mensen die zich her en<br />

der afscheidden van de Hervormde kerk en<br />

afzonderlijke bijeenkomsten belegden. Zij<br />

verstoorden de rust en eenheid, en daarom<br />

werden hun bijeenkomsten van overheidswege<br />

verboden en verstoord. De Afgescheidenen<br />

werden herhaaldelijk aangepakt, met<br />

<strong>in</strong>kwartier<strong>in</strong>g van soldatenvolk, gevangennem<strong>in</strong>g<br />

en zware boetes, niet zelden begeleid<br />

door relletjes en conflicten. Zeker voor een<br />

kle<strong>in</strong>e dorpsgemeenschap waren dat <strong>in</strong>grijpende<br />

gebeurtenissen - <strong>Loosdrecht</strong> heeft<br />

royaal haar deel daaraan gehad, met ’de zeeslag<br />

op de Vuntus’ op zondag 6 augustus<br />

1837 als hoogtepunt. 1<br />

De goede oude tijd<br />

Veel negentiende-eeuwse Nederlanders hadden<br />

moeite met de kerkelijke en maatschappelijke<br />

verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun leven en omgev<strong>in</strong>g<br />

en g<strong>in</strong>gen de onrust van hun eigen tijd<br />

afzetten tegen het verleden, die goede oude<br />

tijd, toen de verhoud<strong>in</strong>gen helder waren en<br />

Nederland meetelde <strong>in</strong> de wereld. De zestiende<br />

en zeventiende eeuw, de Reformatie, de<br />

Opstand tegen Spanje, de bloei van de Gouden<br />

Eeuw: dat waren nog eens tijden! Onbewust<br />

kleurde deze tijdgeest het geschiedbeeld<br />

en het historisch onderzoek. Ook het traditionele<br />

beeld van de hervorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong>.<br />

Volgens het gevestigde beeld vond de<br />

Reformatie te <strong>Loosdrecht</strong> plaats op een zondag<br />

<strong>in</strong> mei 1578 - op de 15e mei om precies te<br />

zijn, wist een ander1- - waarop 'pastoor Nicolaas<br />

Thol des morgens normaal de mis opdroeg,<br />

doch dezelfde middag de parochianen<br />

bijeen riep om hen mede te delen, dat hij tot<br />

de Reformatie overg<strong>in</strong>g'.13 'Diegenen onder<br />

zijn gehoor die rooms wensten te blijven,<br />

verzocht hij om zich maar <strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g te<br />

stellen met een collega <strong>in</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong>'.14<br />

Dat was nog niet alles voor die dag: 'De<br />

beelden uit de kerk en het doopvont werden <strong>in</strong> de<br />

pastorietu<strong>in</strong> begraven, (...). De muurschilder<strong>in</strong>gen<br />

en de pilaren werden met een kalklaag bedekt en<br />

de kerk voor de hervormde eredienst <strong>in</strong>gericht.<br />

Geen beeldenstorm dus, alles verliep <strong>in</strong> de grootste<br />

rust en zo g<strong>in</strong>g het ook <strong>in</strong> de kerk van Oud-<br />

<strong>Loosdrecht</strong>',15<br />

Een ongeloofwaardig verhaal<br />

Een mooi verhaal. Geen wilde tonelen, geen<br />

woeste beeldenstorm - een beschaafde<br />

schoonmaak en met veel begrip voor mensen<br />

die de vernieuw<strong>in</strong>gen niet konden meemaken.<br />

Een veel rustiger ommekeer dan ten tijde<br />

van de recente Afscheid<strong>in</strong>g. Een mooi verhaal,<br />

dat echter te mooi is om geloofwaardig te<br />

zijn.<br />

Om te beg<strong>in</strong>nen: het is kennelijk één verhaal,<br />

maar met twee varianten. Het ene laat<br />

de kanselboodschap van pastoor/predikant<br />

Thol plaatsv<strong>in</strong>den op Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, waarop<br />

hij zich na enige tijd <strong>in</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong><br />

g<strong>in</strong>g vestigen - de Rome getrouwe pastoor<br />

aldaar is kennelijk miraculeus verdwenen -<br />

omdat de 'nieuwe leer' daar meer weerklank<br />

kreeg (waarmee gelijk verklaard is, dat <strong>in</strong><br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> zich nog altijd een aantal<br />

roomsen handhaafde). De andere variant<br />

TVE 26e jrg. 2008 23


i, — yr<br />

I, i I<br />

VS'<br />

Jf*i ~ ïfi T f f f !<br />

De doopvont van de Sypekerk <strong>in</strong> Nienw-<strong>Loosdrecht</strong><br />

(coll. HK <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

beg<strong>in</strong>t uiteraard <strong>in</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong>, en<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> volgde later. Ik zou uit die<br />

wedstrijd tussen beide dorpen niet durven<br />

kiezen. Dit, omdat naar alle waarschijnlijkheid<br />

Nicolaes Jansz. Thol pastoor van beide<br />

<strong>Loosdrecht</strong>en was.<br />

Ongeloofwaardige dater<strong>in</strong>g<br />

Ongeloofwaardig is ook de dater<strong>in</strong>g, 15 mei<br />

1578. S<strong>in</strong>ds 1572 waren delen van Holland en<br />

Zeeland openlijk <strong>in</strong> opstand tegen de landsreger<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Brussel. Daar konden gereformeerde<br />

kerkdiensten belegd worden. Maar<br />

Amsterdam (met het Gooi), Utrecht en<br />

Amersfoort hielden het nog met Brussel - en<br />

dus ook de omr<strong>in</strong>gende plattelandsgemeenschappen.<br />

Bij de Pacificatie van Gent (1576)<br />

werden de plakkaten tegen de protestanten<br />

<strong>in</strong>getrokken, maar werd ook bepaald dat<br />

niets ondernomen mocht worden tegen het<br />

katholicisme. Amsterdam en omgev<strong>in</strong>g tekende<br />

de Pacificatie <strong>in</strong> 1577, maar pas <strong>in</strong> februari<br />

1578 werd die Pacificatie geëffectueerd.<br />

Maar wat betekende dat <strong>in</strong> feite? Geen<br />

vervolg<strong>in</strong>g van protestanten, maar verder?<br />

Het was kerkelijk en politiek een onduidelijke<br />

situatie en ook een gevaarlijke.<br />

In Utrecht en Amersfoort kregen de gereformeerden<br />

<strong>in</strong> 1578-79 meer ruimte en vrijheid<br />

voor het beleggen van kerkdiensten - naast<br />

diensten met een meer traditioneel karakter.<br />

Doorslaggevend waren echter de ontwikkel<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> Amsterdam. Daar namen opstandsgez<strong>in</strong>den<br />

<strong>in</strong> mei 1578 het <strong>in</strong>itiatief.<br />

Op zaterdag 24 mei 1578 werd een kerkenraad<br />

geïnstitueerd en op zondag 25 mei<br />

vond een hagepreek plaats. Op maandagmiddag<br />

26 mei volgde de politieke ommekeer, de<br />

Alteratie: een aantal katholieke geestelijken en<br />

stadsbestuurderen werd de stad uitgezet, het<br />

nieuwe Geuzen-stadsbestuur stelde de stad<br />

achter Oranje en de katholieken werden<br />

weliswaar niet vervolgd, maar alle publieke<br />

kerkdiensten moesten naar Gereformeerde<br />

leer en liturgie worden <strong>in</strong>gericht. Op 2 september<br />

werden de Nieuwe Kerk en de M<strong>in</strong>derbroederskerk<br />

gezuiverd.<br />

Pas na de Amsterdamse Alternatie konden<br />

dus de dorpen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g het Amsterdamse<br />

voorbeeld volgen. Maar zij namen<br />

natuurlijk de tijd. In Loenen bijvoorbeeld was<br />

de kerkdienst pas met kerst 1578 gereformeerd.16<br />

Er zijn redenen om aan te nemen dat<br />

<strong>Loosdrecht</strong> Loenen voor was, maar 15 mei<br />

1578 is een ongeloofwaardige datum.<br />

Ongeloofwaardig verhaal over de beeldenstorm<br />

Ongeloofwaardig is ook het verhaal van de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se beeldenstorm. De beelden en<br />

het doopvont zouden begraven zijn <strong>in</strong> de<br />

pastorietu<strong>in</strong>. Waarom?17 We weten, dat <strong>in</strong> die<br />

jaren soms kelken en ciborieën ontheiligd<br />

werden, beelden vernield en altaren afgebroken.<br />

De soldaten van Hendrik van Brederode<br />

plunderden op hun tocht van Vianen naar<br />

Amsterdam <strong>in</strong> 1567 kerken en kloosters, ook<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g (Kortenhoef).16De Geus Jan<br />

van Cruysbergen, een voormalige pastoor<br />

van Nigtevecht, heeft <strong>in</strong> 1572 vanuit Naarden<br />

kerken en kosterijen <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g leeg<br />

geroofd.19 Hij of andere Geuzen hebben <strong>in</strong><br />

datzelfde jaar ook <strong>Loosdrecht</strong> bezocht - heb-<br />

24 TVE 26e jrg. 2008


en zij bij die gelegenheid de kerk(en) met<br />

een beeldenstorm vereerd?21<br />

Dat enkele voorwerpen verwijderd werden<br />

uit de kerk na de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van de gereformeerde<br />

liturgie is te begrijpen. Maar waarom<br />

het doopvont? De doopbedien<strong>in</strong>g werd<br />

toch niet veranderd of beë<strong>in</strong>digd? Het verhaal<br />

van het begraven van dat kerkgerei lijkt<br />

dus even apocrief als dat van het witkalken<br />

van het gebouw: dit zijn achteraf geconstrueerde<br />

verhalen, om een later gebruik en de<br />

vondst van een doopvont, meer dan twee-eneen-halve<br />

eeuw later, te verklaren. Dat witkalken<br />

heeft vast en zeker niet <strong>in</strong> 1578 plaatsgevonden;<br />

misschien waren de kerkmuren al<br />

wit, en anders is het - net als elders - resultaat<br />

van een veel langer proces van her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van de kerk.21 Nog jaren later waren de<br />

kerken <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g 'noch vol outaren,<br />

sacramentshuis en de andere paepsche d<strong>in</strong>gen',<br />

noteerde een visitatierapport uit 1593<br />

over de kerk van Westbroek22 - maar ook<br />

over Soest, Kortenhoef, Kockengen, Eemnes<br />

B<strong>in</strong>nen.23<br />

De 'beeldenstorm' te <strong>Loosdrecht</strong> heeft nog<br />

een ongeloofwaardig element. Het verhaal<br />

suggereert, dat de kerkgangers op die zondagnamiddag<br />

na de bekendmak<strong>in</strong>g van pastoor<br />

Thol gediscipl<strong>in</strong>eerd aan het breken en<br />

witkalken sloegen. Maar pastoor Tol kende<br />

de lokale verhoud<strong>in</strong>gen, hij wist dat een beeldenstorm<br />

hem gemakkelijk <strong>in</strong> conflict zou<br />

brengen met de schenkers van kerkelijke ornamenten<br />

en zeker met de overheid - want<br />

die had toen een leidende functie ten aanzien<br />

van het kerkgebouw.24 Als er <strong>in</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>en<br />

gebeeldenstormd is (behalve dan<br />

zeer waarschijnlijk door plunderende soldaten<br />

<strong>in</strong> vorige jaren), dan zal de timmerman en<br />

metselaar van het dorp wel op een bepaald<br />

moment <strong>in</strong> opdracht van het dorpsbestuur de<br />

beelden en altaar deskundig hebben verwijderd.<br />

Maar vast niet op die bewuste zondagnamiddag.<br />

Denkt men, dat het hele dorp ja en<br />

amen riep op Thols reformatie-oproep?<br />

Absolute onz<strong>in</strong><br />

Absolute historische onz<strong>in</strong> is het onderdeel<br />

van het verhaal, dat pastoor Thol zijn Rome<br />

getrouwe parochianen de keus gaf, om zich te<br />

richten tot zijn collega-buurman pastoor <strong>in</strong><br />

het andere <strong>Loosdrecht</strong>. Het zal ooit verzonnen<br />

zijn, omdat nu eenmaal een deel van<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>ers Rome trouw bleef en<br />

kerkten <strong>in</strong> het nabije Loenen (Kerklaan).<br />

Maar afgezien van de vraag, of er <strong>in</strong> het andere<br />

<strong>Loosdrecht</strong> wel een collega-pastoor<br />

woonde: het verraadt een typisch negentiende-<br />

en tw<strong>in</strong>tigste-eeuwse opvatt<strong>in</strong>g over kerken,<br />

kerkhervorm<strong>in</strong>gen en kerkscheur<strong>in</strong>gen.<br />

Alsof een kerk een verenig<strong>in</strong>g is, waarvan<br />

men al dan niet lid kan zijn! Dat was <strong>in</strong> de<br />

zestiende eeuw een absoluut onbekende gedachte.<br />

Roep om Reform atie<br />

Er is maar één God en maar één kerk - het<br />

lichaam van Christus, de bruid van de Heer,<br />

het volk van God. Ieder was geboren <strong>in</strong> het<br />

corpus christianum, daar bij <strong>in</strong>gelijfd door de<br />

doop. Luther, Calvijn, etcetera brachten geen<br />

'nieuwe leer' - dat was een scheldwoord van<br />

tegenstanders. Zij stichtten geen nieuwe kerk,<br />

zij wilden de kerk zuiveren, hervormen, haar<br />

'<strong>in</strong> hoofd en leden' reformeren. Er waren <strong>in</strong><br />

leer en leven van kerk en kerkvolk immers<br />

allerlei wanopvatt<strong>in</strong>gen en misbruiken <strong>in</strong>geslopen.<br />

De kerkelijke hiërarchie bijvoorbeeld,<br />

de verstrengel<strong>in</strong>g van kerk en staat. Kerkelijk<br />

goedgekeurde gebruiken als aflaten, zielemissen,<br />

bedevaarten, waarmee de kerk de <strong>in</strong>druk<br />

gaf dat het heil te koop was, met goede werken/<strong>in</strong>tenties<br />

en geld. De pastorale heilsbemiddel<strong>in</strong>g<br />

leek soms op een handeltje; bisschoppen<br />

geleken wereldse vorsten, pastoors<br />

huurden plaatsvervangers voor hun pastorale<br />

en liturgische taken, kloosterl<strong>in</strong>gen vervulden<br />

geen geestelijke taken of preekten op<br />

bestell<strong>in</strong>g. Zelfs bedelmonniken leken meer<br />

op makelaars <strong>in</strong> geestelijk goed dan voorbeelden<br />

van soberheid en <strong>in</strong>getogenheid.<br />

Het verlangen naar kerkhervorm<strong>in</strong>g is<br />

overigens bijna zo oud als de kerk. Herhaaldelijk<br />

riepen theologen, kerkelijke voorgangers<br />

en concilies om reformatie; de middeleeuwse<br />

kerkgeschiedenis kent tal van<br />

TVE 26e jrg. 2008 25


kloosterhervorm<strong>in</strong>gen, het optreden van reformatoren<br />

als Bernard van Clairvaux, Franciscus<br />

van Assisi, John Wycliffe, Johannes<br />

Hus. Of dichter bij huis: Geert Groote en Johannes<br />

Brugman, die met veel succes preekte<br />

tegen de Utrechtse Domtoren - teken van<br />

menselijke hoogmoed. Want het reformatiestreven<br />

raakte altijd het gehele leven, de hele<br />

samenlev<strong>in</strong>g. Omdat het geloof het hele leven<br />

en de hele samenlev<strong>in</strong>g beïnvloedt.<br />

's Levens felheid<br />

Johan Huiz<strong>in</strong>ga opende zijn befaamde Herfsttij<br />

der middeleeuwen (1919) met een hoofdstuk<br />

over 's Levens felheid: 'Toen de wereld vijf<br />

eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen<br />

veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tusschen<br />

leed en vreugde, tusschen rampen en geluk scheen<br />

de afstand grooter dan voor ons; al wat men beleefde<br />

had nog dien graad van onmiddellijkheid en<br />

absoluutheid, die de vreugde en het leed nu nog<br />

hebben <strong>in</strong> den k<strong>in</strong>dergeest. Elke levensgebeurtenis,<br />

elke daad (...) De groote d<strong>in</strong>gen: de geboorte, het<br />

huwelijk, het sterven, stonden door het sacrament<br />

<strong>in</strong> den glans van het goddelijk mysterie. Maar ook<br />

de ger<strong>in</strong>ger gevallen: een reis, een arbeid, een bezoek<br />

(...)'.25<br />

Die directheid uitte zich ook <strong>in</strong> het geloof,<br />

de vroomheid. Huiz<strong>in</strong>ga geeft als voorbeeld<br />

hertog Filips de Goede, een man van<br />

'overdadige feesten en talrijke bastaarden, van<br />

sluwe politieke bereken<strong>in</strong>g, geweldigen trots en<br />

toorn - maar ook een man van ernstige devotie.<br />

Hij pleegt tot lang na de mis <strong>in</strong> zijn bidvertrek te<br />

blijven. Hij vast vier dagen <strong>in</strong> de week met water<br />

en brood. (...) Hij geeft veel aalmoezen, en <strong>in</strong> het<br />

geheim. Even heimelijk liet hij voor ieder van zijn<br />

lieden, die gestorven was, zielmissen lezen '. Bij de<br />

<strong>in</strong>name van Luxemburg (...) g<strong>in</strong>g hij de kerk<br />

<strong>in</strong>, knielde neer en dankte - langdurig. Zijn<br />

gevolg her<strong>in</strong>nerde hem er na enige tijd aan,<br />

dat de stad nog niet geheel gewonnen was, al<br />

te lang hier blijven kon gevaarlijk zijn. Maar<br />

Philips zei: Als God mij de overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g<br />

geeft, beschermt Hij me ook, en hij bleef bidden.26<br />

Die existentiële vroomheid vond men niet<br />

alleen onder ontwikkelde mensen. Op een<br />

zomerse zaterdagavond <strong>in</strong> 1476 verscheen de<br />

Heilige Maagd, <strong>in</strong> helder stralend licht, even<br />

buiten het dorpje Niklashausen <strong>in</strong> het Middenduitse<br />

graafschap Wertheim, aan Hans<br />

Böhm, die bezig was de koeien te hoeden. Zij<br />

kondigde de ondergang van de Duitse landen<br />

aan, tenzij de mensen van hoog tot laag zich<br />

ijl<strong>in</strong>gs zouden bekeren van hun vele en ergerlijke<br />

zonden. Van he<strong>in</strong>de en ver stroomden<br />

de luisteraars naar Niklashausen om Böhms<br />

boetepredik<strong>in</strong>g te horen. Die veroorzaakte<br />

een algemeen geween en geklaag; men verootmoedigde<br />

zich ook metterdaad. Mannen<br />

en vrouwen ontdeden zich van hun luxe kled<strong>in</strong>g<br />

en alle opschik, men sneed de modieuze<br />

punten van de schoenen en knipte zich het<br />

haar kort. Er vonden allerlei wonderen en<br />

genez<strong>in</strong>gen plaats. Bij duizenden trokken de<br />

gelovigen naar de bisschopsstad Würzburg<br />

toen de bisschop Böhm gevangen had om ’de<br />

gezant van Onze Lieve Vrouwe’ te bevrijden;<br />

pas goed gericht kanonvuur vanaf de stadsmuren<br />

beë<strong>in</strong>digde de stormloop van de menigte<br />

die zich door de bescherm<strong>in</strong>g van de<br />

heilige Maagd onkwetsbaar had geacht.27<br />

Zoektocht<br />

De hervorm<strong>in</strong>g van 1517 had dus een voorgeschiedenis.<br />

Zij was ook niet alleen hoogkerkelijk<br />

en hoog-theologisch. De zestiende<br />

eeuw was een eeuw van zoeken. Er leefde<br />

een sterke heilsbegeerte, een roep om reformatie,<br />

bij gewone en m<strong>in</strong>der gewone mensen.<br />

Maar er werden vele antwoorden gezocht en<br />

gegeven. Er waren allerlei vreemde lieden die<br />

dromen zagen, sectarissen, radical<strong>in</strong>sky’s<br />

soms. Sacramentariërs bijvoorbeeld, en Wederdopers<br />

die zoals <strong>in</strong> 1530 <strong>in</strong> Amsterdam <strong>in</strong><br />

trance geraakten; een paar jaren later werd<br />

Munster hun Sion. Er waren aanhangers van<br />

het Huis der Liefde, Batenburgers, en wat<br />

niet al aan nye leere aan de man gebracht<br />

werd. Op veel 'protestantse' geschriften van<br />

het beg<strong>in</strong> waren geen eenzijdige of confessionele<br />

etiketten te plakken.28 In hun godsdienstige<br />

zoektocht plukten veel mensen l<strong>in</strong>ks en<br />

rechts mooie bloempjes. Historici schrijven<br />

over protestantiserende katholieken en ka-<br />

26 TVE 26c jrg. 2008


4 ‘.4 v"4i'. 4 « V '--<br />

Wêïfm<br />

vs'm<br />

r m < i<br />

/■■ ■•■ ' V ' :<br />

£v'T ti4^V '.:<br />

lfïik _<br />

i<br />

p<br />

.^r^? 2—*>- ■»^<br />

- - -. ^<br />

Wjf,sn ?^i< v » ^oiA Jfl ( r i ^ er»5t-»v<br />

D e kerk van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, teken<strong>in</strong>g uit 1727 (coil. HK <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

tholiserende protestanten, onbeslistenen en<br />

onverschilligen.<br />

Pas na vele generaties s<strong>in</strong>ds 1517 werden<br />

de confessionele grenzen duidelijk. De contouren<br />

kon men pas aangeven met Augsburg<br />

(1555), Trente (1565), en de Institutie van Calvijn<br />

(1564) - hoewel, voor de calv<strong>in</strong>isten eigenlijk<br />

pas na Dordrecht 1618-19. De theologische<br />

contouren althans - de kerkelijke aanvaard<strong>in</strong>g<br />

en praktijk vroeg meer tijd, om nog<br />

maar te zwijgen over de sociale en politieke<br />

aanvaard<strong>in</strong>g van de verschillen: eigenlijk pas<br />

aan het e<strong>in</strong>d van de Tachtigjarige en Dertigjarige<br />

oorlogen keerde <strong>in</strong> 1648 de rust terug <strong>in</strong><br />

de Nederlanden en de Duitse landen en werd<br />

ook het confessioneel karakter van de publieke<br />

kerk vast; elders werd dat nog veel later<br />

bereikt, zoals bijvoorbeeld <strong>in</strong> Engeland <strong>in</strong> de<br />

jaren 1660/1688 (burgeroorlog en Glorious<br />

Revolution) en Frankrijk 1650/1685 (Fronde;<br />

<strong>in</strong>trekk<strong>in</strong>g Edict van Nantes). De toe-eigen<strong>in</strong>g<br />

van die van bovenaf opgelegde confessies en<br />

confessionele praktijk door de gemiddelde<br />

gelovige <strong>in</strong>woners vergde overigens gewoonlijk<br />

nog veel langer tijd.<br />

Verwarrende tijden <strong>in</strong> de <strong>Loosdrecht</strong>en<br />

Nu terug naar de <strong>Loosdrecht</strong>en. We weten<br />

niet wat de zestiende eeuwse lokale ambachtslieden,<br />

boeren, vissers en turfstekers<br />

precies wisten en dachten. Hun geestelijke<br />

horizon zal <strong>in</strong> hoge mate bepaald zijn door<br />

een mengsel van christelijke opvatt<strong>in</strong>gen en<br />

allerlei volksgeloof, een beetje afhankelijk wat<br />

TVE 26e jrg. 2008 27


het onderwijs en meneer pastoor van de kansel<br />

doorgaf. Wie weet woonde er misschien<br />

ook <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> een molenaar met een<br />

soortgelijk wereldbeeld als zijn Italiaanse<br />

collega, die Carlo G<strong>in</strong>zburg heeft beschreven<br />

<strong>in</strong> De kaas en de wormen. Die Menochio wist,<br />

dat de wereld was ontstaan uit een mengsel<br />

van de vier elementen (aarde, lucht, water en<br />

vuur), dat een massa opleverde die zich<br />

vormde zoals melk stremt tot kaas, en waar<strong>in</strong><br />

vervolgens wormen verschenen: God en zijn<br />

engelen. God en mens, mens en natuur, het<br />

liep daar<strong>in</strong> allemaal dooreen.29<br />

Zekerder zijn we ervan, dat velen dachten<br />

<strong>in</strong> de termen van een betoverde wereld. Marieke<br />

van Nieumegen leefde zeven lange<br />

jaren <strong>in</strong> de ban van Moenen, meester (<strong>in</strong> letterlijke<br />

z<strong>in</strong>) van vele duistere kunsten. Die<br />

betover<strong>in</strong>g werd alleen verbroken door het<br />

slaan van een kruisje en het noemen van de<br />

naam van Maria, de moeder Gods. Ongetwijfeld<br />

geloofden ook veel <strong>Loosdrecht</strong>ers <strong>in</strong> de<br />

bezwerende kracht van het kruisteken, wijwater,<br />

de aanroep<strong>in</strong>g van Maria en de heiligen.30<br />

Misschien hadden zij pastoor Van<br />

Meerwijck van Kortenhoef (over wie straks<br />

meer) of een van zijn collegae wel <strong>in</strong>gehuurd<br />

voor de belez<strong>in</strong>g van ziek vee.<br />

De <strong>Loosdrecht</strong>ers niet onderschatten<br />

Maar tegelijkertijd: onderschat die <strong>Loosdrecht</strong>er<br />

dorpel<strong>in</strong>gen niet. <strong>Loosdrecht</strong> was<br />

geen eiland. De dorpel<strong>in</strong>gen bezochten de<br />

omr<strong>in</strong>gende steden, markten en kermissen en<br />

kwamen thuis met allerlei ervar<strong>in</strong>gen en verhalen.<br />

Bezochten sommigen misschien <strong>in</strong><br />

1566 hier of daar een hagepreek? Vanuit<br />

Utrecht waren dat jaar verscheidene mensen<br />

voor een dergelijk happen<strong>in</strong>g helemaal naar<br />

Culemborg gereisd.31<br />

« i rr3. W W<br />

De kerk van Oud-<strong>Loosdrecht</strong>, door A. Wickart (coll. HK <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

28 TVE 26e jrg. 2008


Bovendien: schout, schepenen en buurmeesteren<br />

onderhielden correspondentie met diverse<br />

bestuurlijke <strong>in</strong>stanties, werden geïnformeerd<br />

met afschriften van wetten, plakkaten<br />

en besluiten. Zij procedeerden tot voor de<br />

Grote Raad te Mechelen zo nodig, zoals het<br />

conflict over een grondkwestie tussen oudburgemeester<br />

Adriaen Wiggersz met kerkmeesteren<br />

van de St.Vitus van Naarden uit<br />

1560 kan bewijzen.32 Er kwamen reizigers<br />

langs, rondreizende marskramers ook met<br />

<strong>in</strong>teressante verhalen, geschriften en prenten.<br />

Meneer pastoor had uiteraard een relatie met<br />

Utrecht, hij was aangesteld door de deken<br />

van St. Salvator. S<strong>in</strong>ds 1557 stond er <strong>in</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> een pastoor, die afkomstig was<br />

uit de verre maar sociaal en theologisch moderne<br />

Vlaamse stad Brugge. Zijn opvolger,<br />

Nicolaes Jansz Thol, was bezitter van drie<br />

vicariën <strong>in</strong> de kerk te Naarden; de dagelijkse<br />

verplicht<strong>in</strong>gen liet hij vervangen, maar regelmatig<br />

moest hij toch zijn gezicht ergens laten<br />

zien, <strong>in</strong> Naarden en Utrecht m<strong>in</strong>stens, en<br />

werd bijgepraat.<br />

Ook al weten we dus niet, hoe men <strong>in</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> reageerde op de kerkelijke onrust<br />

s<strong>in</strong>ds Luther de 95 stell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Wittenberg<br />

op 31 oktober 1517 aansloeg op de kerkdeur,<br />

we mogen aannemen dat die ook daar hun<br />

uitwerk<strong>in</strong>g hadden. Hielden bijvoorbeeld de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>er gelovigen na 1520 ook op met<br />

geld geven voor devoties en mirakelen, net<br />

als die <strong>in</strong> Delft?33<br />

We weten ook niet, of de opvatt<strong>in</strong>gen van<br />

de Wederdopers weerklank vonden <strong>in</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> - het zou niet verbazen, want<br />

Amsterdam was niet ver weg en het naaktlopers-oproer<br />

van 1530 was er vast borreltaal <strong>in</strong><br />

de plaatselijke kroegen. Maar men zal er ongetwijfeld<br />

ook gesproken hebben over de<br />

martelaarsdood van vier Bunschoter wederdopers<br />

<strong>in</strong> Utrecht <strong>in</strong> 1569.34 En over de pastoor<br />

van het buurdorp Kortenhoef, die <strong>in</strong><br />

1573-74 te Utrecht gevangengehouden zat,<br />

aangeklaagd vanwege ketterij en vooral toverij<br />

- hij was een belezer en genezer.35 Diens<br />

lot zal de her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen hebben doen opkomen<br />

aan de twee Westbroekse vrouwen die<br />

<strong>in</strong> 1533 op de Neude te Utrecht als heksen op<br />

de brandstapel levend waren verbrand.36<br />

Pastoor Petrus van Meerwijck kwam er veel<br />

genadiger van af: hij moest een jaar lang op<br />

woens- en vrijdagen vasten met water en<br />

brood.<br />

Het waren verwarrende tijden, ook op<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Wat kwam door over de politieke<br />

roerigheden: de komst van Alva, de <strong>in</strong>vallen<br />

van Oranje, het optreden van <strong>in</strong>quisitie en<br />

Bloedraad, de Tiende en Tw<strong>in</strong>tigste Penn<strong>in</strong>g,<br />

de Geuzen, de Opstand <strong>in</strong> Holland en het<br />

optreden van Don Frederik <strong>in</strong> Naarden <strong>in</strong><br />

1572? Gebeurtenissen die steeds dichterbij<br />

kwamen!<br />

De pastoor gereformeerd<br />

Pastoor Nicolaus Thol, <strong>in</strong> ieder geval al <strong>in</strong><br />

1569 werkzaam <strong>in</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong>,37 was<br />

kennelijk een goed geschoold theoloog. Hij<br />

was blijkbaar op de hoogte van de opvatt<strong>in</strong>gen<br />

van Calvijn. Die geraakten vanaf 1540<br />

bekend <strong>in</strong> de Nederlanden en zeker <strong>in</strong> de<br />

jaren zestig. Ook <strong>in</strong> het Utrechtse.<br />

Onder de Utrechtse kapittelheren en andere<br />

geestelijken vond men verscheidene met<br />

reformatorische opvatt<strong>in</strong>gen. Hun persoonlijke<br />

'calv<strong>in</strong>iser<strong>in</strong>g' g<strong>in</strong>g niet bij ieder even snel<br />

of volledig. Een bekend voorbeeld is Aernout<br />

van Buchell, zoon van een Utrechtse kapittelheer;<br />

zijn dagboek laat zien, dat hij er een jaar<br />

voor nodig had.38<br />

Pastoor Thol heeft geen dagboek nagelaten,<br />

voorzover wij weten, en ook overigens<br />

weten we bijster we<strong>in</strong>ig van hem. Maar <strong>in</strong> de<br />

kr<strong>in</strong>g van de gereformeerde predikanten en<br />

ouderl<strong>in</strong>gen, die s<strong>in</strong>ds september 1578 bijeenkwamen<br />

<strong>in</strong> de vergader<strong>in</strong>gen van de classis<br />

Amsterdam, was hij vanaf het beg<strong>in</strong> aanwezig<br />

en beschouwd als een gewaardeerd en<br />

betrouwbaar persoon. Al <strong>in</strong> januari 1579<br />

werd hij door de kerkenraad van Amsterdam<br />

als visitator naar Loenen gezonden, om na te<br />

gaan of de kerk en pastor aldaar goed gereformeerd<br />

waren.39 De classis was <strong>in</strong> die jaren<br />

de <strong>in</strong>stantie, die de reformatie van kerk en<br />

samenlev<strong>in</strong>g ter hand nam. De plaatselijke<br />

predikanten en schoolmeesters werden ge-<br />

TVE 26e jrg. 2008 29


screend, zo nodig bijgeschoold, gecorrigeerd,<br />

en konden afgezet worden. Overheden werden<br />

her<strong>in</strong>nerd aan hun plichten als voedsterheren<br />

van kerk en school. En om, gezien 'de<br />

verdorvenheid des menschelijken geslachts’,<br />

wetten en regel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> te voeren en die na te<br />

leven opdat daardoor 'de ongebondenheid<br />

der mensen bedwongen worde1.40<br />

Gedurende zo'n twee decennia bezocht<br />

Nicolaes Jansz regelmatig de classicale en<br />

synodale vergader<strong>in</strong>gen. Hij vroeg er herhaaldelijk<br />

aandacht en actie voor de voortgang<br />

van de reformatie van de kerk <strong>in</strong> Gooiland.41<br />

En hij nam deel aan de discussies en<br />

besluiten over bijvoorbeeld de relatie tussen<br />

kerk en staat, het kwaad van nog steeds rondlopende<br />

katholieke geestelijken en het nut<br />

van publiek debat met hen (Synode 1591), de<br />

verkoop van katholieke publicaties, het ongehuwd<br />

samenleven (1598).42 Thol stond voor<br />

de protestantiser<strong>in</strong>g, calv<strong>in</strong>iser<strong>in</strong>g en discipl<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g<br />

van kerk en samenlev<strong>in</strong>g.<br />

Visitatierapporten van de Utrechtse parochies<br />

van 1593, 1600 en 1606 laten zien dat er<br />

totdantoe nog maar we<strong>in</strong>ig terecht gekomen<br />

was van het ideaal van een gereformeerde<br />

kerk en gereformeerde samenlev<strong>in</strong>g. Vrijwel<br />

overal waren allerlei misbruiken en 'paapse<br />

superstitiën' te v<strong>in</strong>den. Kerkgebouwen waren<br />

niet gezuiverd, pastores h<strong>in</strong>gen roomse op-<br />

'•m3<br />

iW m<br />

llf il<br />

isi n<br />

lipt<br />

WmM<br />

~Z‘ .<br />

Spa<br />

WLmmk--<br />

W : I<br />

Het <strong>in</strong>terieur van de Sypekerk door ]. Bosboom (coll. HK <strong>Loosdrecht</strong>).<br />

30 TVE 26e jrg. 2008


vatt<strong>in</strong>gen aan, tradities en gebruiken en waren<br />

<strong>in</strong> ieder geval niet <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

met de gereformeerde.43<br />

Een gereformeerde gemeente?<br />

<strong>Loosdrecht</strong> heeft geluk gehad met pastoor<br />

Thol - hij had kennelijk het vertrouwen van<br />

de dorpel<strong>in</strong>gen en g<strong>in</strong>g soepel met hen om.<br />

De <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van reformatorische gebruiken<br />

en opvatt<strong>in</strong>gen veroorzaakte geen opstand of<br />

grote spann<strong>in</strong>gen. Visitaties van <strong>Loosdrecht</strong><br />

leverden we<strong>in</strong>ig klachten op.<br />

Dat wil niet zeggen, dat er geen problemen<br />

waren. Hoeveel parochianen deelden<br />

Thols calv<strong>in</strong>isme, en <strong>in</strong> welke mate? Afgezien<br />

de Oud-<strong>Loosdrecht</strong>ers die naar Loenen bleven<br />

kerken: <strong>Loosdrecht</strong> was beg<strong>in</strong> zeventiende<br />

eeuw zeker geen keurig orthodox en<br />

vroom calv<strong>in</strong>istisch dorp. De samenlev<strong>in</strong>g<br />

had er een verre van purite<strong>in</strong>s en bev<strong>in</strong>delijk,<br />

streng calv<strong>in</strong>istisch karakter. De Staten van<br />

Holland hebben zich <strong>in</strong> 1607 gedwongen gevoeld<br />

een plakkaat uit te vaardigen dat de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>ers opdroeg, als zij een van de<br />

plaatselijke herbergen b<strong>in</strong>neng<strong>in</strong>gen, hun<br />

messen en andere wapens <strong>in</strong> te leveren bij de<br />

exploitant.44 De Ligt heeft uit de archivalia<br />

nog een aantal kwesties opgediept:43 een ouderl<strong>in</strong>g<br />

die vermaand moest worden, een<br />

gespannen verhoud<strong>in</strong>g tussen predikant en<br />

kerkmeesteren/dorpsbestuur/ambachtsheer,<br />

de toenemende neig<strong>in</strong>g tot Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se<br />

zelfstandigheid. Dat laatste leidde <strong>in</strong> 1596-98<br />

tot de aanstell<strong>in</strong>g van een eigen predikant te<br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong>. Pieter Edessen kwam uit<br />

Amstelveen en was een ervaren predikant.<br />

Hij zette de rol van Thol - die beg<strong>in</strong> 1602<br />

overleed - <strong>in</strong> de classicale en synodale vergader<strong>in</strong>g<br />

voort. Zelf overleed hij <strong>in</strong> januari<br />

1607.*"<br />

Veeleisende ijdeltuit<br />

Thols opvolger <strong>in</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> werd <strong>in</strong><br />

1603 Nicolaas Bodecherus, geboren <strong>in</strong> Westfalen,<br />

oudstudent van de universiteit te Franeker.<br />

Hij was begonnen <strong>in</strong> 1601 als predikant<br />

van Beets (classis Edam), waar hij al snel<br />

ruzie had. Volgens zijn gemeentenaren daar<br />

was hij een veeleisende ijdeltuit, die 'gestifte<br />

blauwe lobben' (gesteven kragen) aan zijn<br />

hemd had, twee paar schoenen met zijden<br />

veters meenam naar een kerkdienst en een<br />

zijden l<strong>in</strong>t <strong>in</strong> zijn psalmboek had.47 Hij g<strong>in</strong>g<br />

b<strong>in</strong>nen het jaar naar Zuiderwoude, maar ook<br />

daar hield hij het niet lang uit. Zijn vertrek<br />

naar <strong>Loosdrecht</strong> (1603) werd daar dan niet<br />

betreurd.<br />

In Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> had Bodecherus<br />

ook al snel moeilijkheden. Bekende problemen<br />

uit die tijd, waarmee ongetwijfeld ook<br />

zijn voorganger geconfronteerd was, maar<br />

die had er niet over geklaagd op de classisvergader<strong>in</strong>g,<br />

was er kennelijk anders mee<br />

omgegaan. De parochianen, klaagde Bodecherus,<br />

wilden namelijk dat hij bij gelegenheid<br />

lijkpredicaties afstak - een restant pausdom,<br />

dat diverse synodes tevergeefs eigenlijk<br />

wilden afschaffen. Hij werd ook geconfronteerd<br />

met huwelijken die door katholieke<br />

geestelijken waren <strong>in</strong>gezegend - ook al weer<br />

iets, dat de gereformeerde kerk tevergeefs<br />

bestreed.48 Maar Bodecherus riep ook vragen<br />

op over zijn hanter<strong>in</strong>g van dergelijke zaken;<br />

men vond <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> dat hij zijn gemeente<br />

wel erg vaak alleen liet vanwege zijn betrokkenheid<br />

bij problemen elders (Loenen, conflict<br />

tussen de heer van Kronenburg en de<br />

kerkenraad), en door zijn remonstrantse opvatt<strong>in</strong>gen<br />

en sympathieën. In 1611 verliet hij<br />

<strong>Loosdrecht</strong> om naar Alkmaar te gaan. Daar<br />

werd hij na de Synode van Dordrecht <strong>in</strong> 1619<br />

afgezet, g<strong>in</strong>g medicijnen studeren, schreef<br />

een geschrift tegen de remonstranten en verzoende<br />

zich tenslotte weer met de kerk.49<br />

Keurig orthodox dorp?<br />

Een aangenaam en rustiek dorp, keurig orthodox<br />

gereformeerd? De eerste halve eeuw<br />

na de hervorm<strong>in</strong>g geleek de <strong>Loosdrecht</strong>en <strong>in</strong><br />

vrijwel niets op de idylle waar<strong>in</strong> Van de Aa<br />

en zijn negentiende eeuwse tijdgenoten geloofden.<br />

De werkelijkheid was bepaald anders.<br />

Bodecherus' Oud-<strong>Loosdrecht</strong>se collega<br />

<strong>in</strong> de jaren 1608-1636, ds. M.J. Hovius, werd<br />

ook verdacht van remonstrantse gez<strong>in</strong>dheid.<br />

Hij had herhaaldelijk ruzie met de ambachts-<br />

TVE 26e jrg. 2008 31


voor de Afscheid<strong>in</strong>g en later voor de Doleantie)?<br />

Dat is vanwege ontbrekend onderzoek<br />

niet eenvoudig te beantwoorden. Eenvoudige<br />

oorzaken en simpele antwoorden zijn er niet.<br />

Sommigen denken, dat de grondsoort -<br />

zware klei of moeizaam zand - het zware<br />

bev<strong>in</strong>delijk geloven bepaalt; anderen denken<br />

aan de <strong>in</strong>vloed van het volksgeloof, erfenis<br />

nog van de Germanen; nog weer anderen<br />

denken dat de lijdzaamheid <strong>in</strong>geprent is door<br />

de horigheid aan adellijke heren, of het gevolg<br />

is van de strijd tegen het water, de afhankelijkheid<br />

van w<strong>in</strong>d, water en vis.<br />

Dat soort verklar<strong>in</strong>gen, weten we <strong>in</strong>tussen,<br />

helpen niet erg. Er moet echt gezocht<br />

worden naar een historische ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

De zwaar-gelovige Veluwe luisterde omstreeks<br />

1800 naar moderne, eigentijdse, lichte<br />

preken.50 Bunschoten-Spakenburg was omstreeks<br />

1600 een verre van voorbeeldiggereformeerd<br />

dorp.51 <strong>Loosdrecht</strong> ook niet,<br />

zoals <strong>in</strong>tussen duidelijk zal zijn.<br />

Interieur Sypekerk, met Statenbijbels (foto F. Brand).<br />

heer, met de classis en (soms) met de schoolmeester.<br />

Hij werd ook wel eens beschuldigd<br />

van nalatigheid <strong>in</strong> het preken uit de Heidelberger<br />

catechismus. Die klacht kwam overigens<br />

niet uit zijn gemeente, die zat daar kennelijk<br />

niet zo mee. Zo m<strong>in</strong> met huwelijken<br />

<strong>in</strong>gezegend door een Roomse paap en lijkpredicaties<br />

- en vermoedelijk nog het een en<br />

ander ongereformeerd gedoe. Oud- en<br />

Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> waren midden zeventiende<br />

eeuw kennelijk geen strikt calv<strong>in</strong>istische<br />

gemeenten. Er mag dus wel een beeldenstorm<br />

woeden door het traditionele beeld.<br />

Discipl<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g en toe-eigen<strong>in</strong>g<br />

Hoe zijn de <strong>Loosdrecht</strong>en dan wel geworden<br />

tot keurige protestantse dorpen, waar men <strong>in</strong><br />

de negentiende eeuw liefst goed orthodoxe,<br />

ietwat bev<strong>in</strong>delijke predikanten aanhoorde<br />

(en niet alleen het niet ger<strong>in</strong>ge deel dat koos<br />

Calv<strong>in</strong>iser<strong>in</strong>g niet vanzelf<br />

De calv<strong>in</strong>iser<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g niet vanzelfsprekend.<br />

Er waren generaties van discipl<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g voor<br />

nodig. Door predikanten, die jaar na jaar en<br />

week op week de Tien Geboden voordroegen<br />

en uitlegden, en schoolmeesters die ze uit het<br />

hoofd lieten leren. Er was gestage predik<strong>in</strong>g<br />

voor nodig, beoefen<strong>in</strong>g van de kerkelijke<br />

tucht door een kerkenraad met gezag. Een<br />

vanzelfsprekend en algemeen geloof <strong>in</strong> de<br />

normen en waarden, zoals de kerk die predikt,<br />

en <strong>in</strong> sociale controle gehandhaafd.<br />

Door een classis die het kerkelijk gebeuren<br />

nauwkeurig volgde en duidelijke voorschriften<br />

gaf en lette op aanstell<strong>in</strong>g en gedrag van<br />

de predikanten en schoolmeesters. En door<br />

een overheid die normen en waarden stelde<br />

en handhaafde.<br />

Dankzij de uitgave van de Handel<strong>in</strong>gen des<br />

kerckenraets van de Oude <strong>Loosdrecht</strong> van Bas De<br />

Ligt weten we hoe dat werkte. Gerrit Jan Gijsens<br />

werd, aldus de kerkenraadnotulen van<br />

1647, aangesproken door predikant en ouderl<strong>in</strong>g<br />

'over sijn ergerlick leven' - hij beloofde<br />

'sijn leven te beteren, maer heeft sulcks niet <strong>in</strong><br />

't werck gestelt’. Hij werd nog herhaaldelijk<br />

32 TVE 26e jrg. 2008


aangesproken en ontboden, maar <strong>in</strong> november<br />

1648 werd 'op sijn schultbekenn<strong>in</strong>ge en<br />

belofte van beterschap tot het gebruijck des<br />

H. Avontmael weder toegelaten'.52 Dat betekende<br />

niet, dat Gijsens voortaan een onberispelijk<br />

en vroom leven leidde - een paar jaren<br />

later was er sprake van een ruzie met broeder<br />

Timmerman53 - maar er g<strong>in</strong>g wel een normerende<br />

werk<strong>in</strong>g van uit. Zo goed als een kerkenraadsbesluit<br />

van een halve eeuw later, dat<br />

iemand die de hele P<strong>in</strong>ksternacht <strong>in</strong> de herberg<br />

zat en de ochtend erna om 4 uur aan het<br />

kaatsen was, geen belijdenis kon doen.54<br />

Hoe de discipl<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g van de massa zich<br />

<strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> precies voltrok, is bij gebrek<br />

aan bronnen juist voor de belangrijke periode<br />

1578-1650 onduidelijk. Maar de handel<strong>in</strong>gen<br />

van de kerkenraad van erna zijn glashelder:<br />

de Avondmaalsgemeenschap te beschermen<br />

tegen leerstellige en zedelijke misstappen<br />

door de deelnemers en de heilig<strong>in</strong>g van de<br />

christelijke samenlev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het algemeen.55<br />

Vrede en verzoen<strong>in</strong>g, met God en met de<br />

nevenmens, dat was de doelstell<strong>in</strong>g van de<br />

kerkelijke tucht.51’<br />

Toe-eigen<strong>in</strong>g<br />

Discipl<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g was noodzakelijk. Maar m<strong>in</strong>stens<br />

zo belangrijk was de toe-eigen<strong>in</strong>g van<br />

de opvatt<strong>in</strong>gen en het waardenstelsel van de<br />

kerk. De mensen moesten zich aangesproken<br />

gevoelen door de boodschap van de kerk en<br />

die ook doorgeven aan het volgende geslacht.<br />

Daarom was het onderwijs voor de kerk zo<br />

belangrijk; voor de historicus zijn de schoolmeesters<br />

dan ook m<strong>in</strong>stens zo <strong>in</strong>teressant als<br />

de dom<strong>in</strong>ees. En vooraanstaande dorpel<strong>in</strong>gen,<br />

die lidmaat van de kerk werden en daarmee<br />

een goed voorbeeld gaven, als ouderl<strong>in</strong>g,<br />

diaken, schepen of vroedschapslid. Wie die<br />

stap namen, en wanneer, en hoe het lidmaatschapspercentage<br />

van de <strong>Loosdrecht</strong>ers zich<br />

ontwikkelde, we weten het helaas niet.<br />

Het lidmaatschap van de kerk was <strong>in</strong> de<br />

vroeg-moderne tijd geen vanzelfsprekendheid.<br />

Beg<strong>in</strong> zeventiende eeuw waren zij <strong>in</strong><br />

Holland een m<strong>in</strong>derheid, misschien slechts<br />

een tien procent van de volwassenen - velen<br />

hadden nog geen keus gemaakt, stonden onverschillig<br />

tot de kerk, of behoorden liever tot<br />

andere gemeenschappen; anderen waren<br />

slechts 'liefhebbers van de gereformeerde<br />

religie'. Het lidmaatschap steeg echter wel <strong>in</strong><br />

de loop van de zeventiende eeuw. Wie door<br />

afkomst, bezit, opleid<strong>in</strong>g of ambitie maatschappelijke<br />

functies wilde bekleden, moest<br />

ook zijn verantwoordelijkheden nemen. Ook<br />

kerkelijk, en dus het lidmaatschap op zich<br />

nemen. In een christelijke samenlev<strong>in</strong>g moeten<br />

de gezagdragers dat kenmerk tonen. De<br />

Republiek der Zeven Prov<strong>in</strong>ciën erkende de<br />

vrijheid van geweten en geloven, duldde<br />

anders-gelovigen, maar de Gereformeerde<br />

kerk was er de publieke kerk, geprivilegieerd<br />

en beschermd; ze was de kerk van de staat -<br />

en dus ook die van de gezagdragers. De Gereformeerde<br />

kerk was niet de kerk van iedereen;<br />

zij dwong niemand te geloven en nog<br />

m<strong>in</strong>der om lidmaat te worden; zij handhaafde<br />

zelfs een tamelijk hoge drempel, de kerkelijke<br />

tucht was geen s<strong>in</strong>ecure. Desondanks:<br />

juist vooraanstaande <strong>in</strong>woners meldden zich<br />

als eersten voor het lidmaatschap. Dat leren<br />

voorbeelden van elders, tenm<strong>in</strong>ste.57<br />

Een rooms wijivaterbakje <strong>in</strong> de hervormde Sypekerk (foto<br />

F. Brand).<br />

TVE 26e jrg. 2008 33


Een nieuwe beeldenstorm nodig<br />

Het zal <strong>in</strong>tussen duidelijk zijn: een stevige<br />

beeldenstorm door de bekende verhalen is<br />

noodzakelijk. De geschiedenis moet recht<br />

doen aan de doden - aan de medemensen<br />

van vroeger. Niet aan eigentijdse wensen en<br />

verlangens. Beelden, tradities, idealen, normen<br />

en <strong>in</strong>zichten van nu belemmeren die<br />

taak niet zelden.<br />

De Hervorm<strong>in</strong>g van <strong>Loosdrecht</strong> was geen<br />

kwestie van een bij verrass<strong>in</strong>g afgestoken<br />

kanselverklar<strong>in</strong>g van een reformatorisch gez<strong>in</strong>de<br />

pastoor op een onverwachte zondagnamiddag.<br />

Het resulteerde niet <strong>in</strong> een protestantse<br />

idylle, maar <strong>in</strong> een proces van verander<strong>in</strong>g,<br />

hooguit <strong>in</strong> een ideaal. De hervorm<strong>in</strong>g<br />

van de kerk <strong>in</strong> hoofd en leden, het bestrijden<br />

van 's werelds felheid, de discipl<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g van<br />

de massa, de calv<strong>in</strong>iser<strong>in</strong>g en puritaniser<strong>in</strong>g<br />

van het kerkvolk: het was een proces van zeer<br />

lange adem en vergde veel (pastorale en bestuurlijke)<br />

stuurmanskunst. Semper reformanda.<br />

Nu de wereld <strong>in</strong> allerlei opzichten zo<br />

anders is geworden, is het misschien <strong>in</strong>teressanter<br />

dan ooit die van toen opnieuw te bezien.<br />

Gerrit ]. Schutte, emeritus hoogleraar <strong>in</strong> de geschiedenis<br />

van het Nederlands protestantisme aan<br />

de Vrije Universiteit, is Professor Extraord<strong>in</strong>arius<br />

of History, University of South Africa, Pretoria.<br />

Hij is lid van de TVE Werkgroep Regionale Geschiedschrijv<strong>in</strong>g.<br />

Noten<br />

1 Dit artikel is de uitgewerkte tekst van een voordracht<br />

op de Open Dag van de Sticht<strong>in</strong>g Tussen<br />

Vecht en Eem te Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> op 22<br />

september 2007.<br />

2 Een omschrijv<strong>in</strong>g van het begrip en een voorbeeld<br />

biedt George Har<strong>in</strong>ck e.a. red., Het gereformeerde<br />

geheugen. Protestantse her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gsculturen<br />

<strong>in</strong> Nederland, 1850-1950, Amsterdam 2008.<br />

3 Jan He<strong>in</strong> Furnée en Ed Taverne, 'De her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

aan de stad is e<strong>in</strong>dig. Interview met historicus<br />

Willem Frijhoff’, <strong>in</strong> Stadsgeschiedenis 2<br />

(2007), p. 66-80. Vergelijk ook G. van Herwijnen,<br />

'Stadsgeschiedenis', <strong>in</strong>: Holland, regionaalhistorisch<br />

tijdschrift 15 (1983), p. 298-304;<br />

M.A.W. Gerd<strong>in</strong>g, Dorpsgeschiedenis: bewon<strong>in</strong>g en<br />

bewoners, Zutphen 1992; Jan He<strong>in</strong> Furnée,<br />

'Beeld, ruimte en maatschappij. Nieuwe wegen<br />

<strong>in</strong> de Nederlandse stadsgeschiedschrijv<strong>in</strong>g', <strong>in</strong><br />

Groniek. Historisch Tijdschrift 162, Gron<strong>in</strong>gen<br />

2004, p. 19-20.<br />

4 Discussie over de canon leveren bijvoorbeeld<br />

de Bijdragen en Mededel<strong>in</strong>gen tot de Geschiedenis<br />

der Nederlanden 121 (2006), p. 76-105 en Maria<br />

Grever e.a., Controverses rond de canon, Assen<br />

2006.<br />

5 Interview met prof. dr. Frits van Oostrom <strong>in</strong><br />

het Nederlands Dagblad, 16 februari 2007.<br />

6 G.J. Schutte, 'De canon van Nederland: nationaal<br />

of sektarisch?' <strong>in</strong>: Nederlands Dagblad<br />

18.7.2007; vergelijk ook Canon. Speciale bijdrage<br />

tot het Nededeiiands Dagblad, 15.2.2007.<br />

7 Willem Frijhoff, Dynamisch erfgoed, Amsterdam<br />

2007.<br />

8 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek,<br />

Gor<strong>in</strong>chem 1846 VII, p. 429-432; herdrukt door<br />

F. Brand <strong>in</strong> Historische Kr<strong>in</strong>g <strong>Loosdrecht</strong> 6 nr. 25<br />

(1979), p. 73-79.<br />

9 C. Smits, De Afscheid<strong>in</strong>g van 1834: Prov<strong>in</strong>cie<br />

Utrecht, Dordrecht 1980, IV, p. 395.<br />

10 Smits, De Afscheid<strong>in</strong>g van 1834, IV, p. 395.<br />

11 Smits, De Afscheid<strong>in</strong>g van 1834, IV p. 395-416.<br />

12 S. Pos, 'In en om de "Oukerck"', <strong>in</strong> Historische<br />

Kr<strong>in</strong>g <strong>Loosdrecht</strong> 3 (dec.1974), p. 122.<br />

13 H. Brunekreef, '1578 Kerkhervorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Loenen<br />

en <strong>Loosdrecht</strong>', HKL 5 nr. 24 (december<br />

1978), p. 125; Brunekreef volgt hier<strong>in</strong> naar eigen<br />

zeggen W. Voogsgeerd. Hij herhaalde dit<br />

verhaal <strong>in</strong> H. Brunekreef, 'De hervormde kerk<br />

<strong>in</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong>', HKL 8 nr. 34 (februari<br />

1981), p. 7-8.<br />

14 Pos, 'In en om de "Oukerck"', p. 122.<br />

15 Brunekreef, '1578', p. 125. Vergelijk ook Brunekreef,<br />

'Hervormde Kerk’, p. 10.<br />

16 G. van der Zee, Crisis van de kerkelijke reformatie<br />

<strong>in</strong> de dorpen van de prov<strong>in</strong>cie Utrecht, 1956, p. 43.<br />

17 Merkwaardiger genoeg wordt hetzelfde gemeld<br />

<strong>in</strong>zake Loenen aan de Vecht: 'Het oude<br />

gothische doopvont werd [bij de reformatie<br />

van Loenen, e<strong>in</strong>de 1578] <strong>in</strong> de Vecht geworpen,<br />

doch later weer opgevist en staat nu <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong><br />

van Mater Dei', Van der Zee, Crisis, p. 44.<br />

18 Utrechters entre-deux. Stad en Sticht <strong>in</strong> de eeuw<br />

van de Reformatie, 1520-1620, Delft 1992, p. 154.<br />

19 Utrechters Entre-deux, p. 155.<br />

20 B. de Ligt, Enige hoofdstukken uit een eeuw Loos-<br />

34 TVE 26e jrg. 2008


drechtse kerkgeschiedenis, '1550-1650, <strong>Loosdrecht</strong><br />

1998, p. 15. Een verklar<strong>in</strong>g van 1630<br />

(aangehaald <strong>in</strong> De Ligt, Enige hoofdstukken, p. 8)<br />

stelt, dat de kerk van Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> heeft<br />

geleden onder 'tot den tijt van de beeldenstorme<br />

<strong>in</strong> de Nederlanden gepleecht'. Er zijn m.i.<br />

vragen te stellen bij de conclusie, dat dit moet<br />

slaan op 1566.<br />

21 Vergelijk C.A. van Swigchem, Een blik <strong>in</strong> de<br />

Nederlandse kerkgebouwen na de <strong>in</strong>gebruiknem<strong>in</strong>g<br />

voor de protestantse eredienst, Den Haag 1970.<br />

22 Van der Zee, Crisis, p. 77.<br />

23 Van der Zee, Crisis, p. 64, 39, 36, 25.<br />

24 De (kerk van Rome getrouwe) Heer van Amstel<br />

en Mijnden, ambachtsheer van de <strong>Loosdrecht</strong>en,<br />

collator, patroon en stichter van enkele<br />

vicarieën en altaren <strong>in</strong> de kerk te Nieuw-<br />

<strong>Loosdrecht</strong> (De Ligt, Enkele hoofdstukken, p. 6;<br />

De Ligt, '<strong>Loosdrecht</strong>', p. 150), was, lijkt het, er<br />

niet de man voor om zo'n beeldenstorm ongestraft<br />

te laten.<br />

25 Geciteerd naar Johan Huiz<strong>in</strong>ga, Verzamelde<br />

werken 3, Haarlem 1949, p. 5.<br />

26 Huiz<strong>in</strong>ga, Verzamelde werken, deel 3, p. 215.<br />

27 Gerald Strauss, Manifestations of Discontent on<br />

the Eve of the Reformation, (Bloom<strong>in</strong>gton-London<br />

1972, p. 218-222.<br />

28 Vergelijk bijvoorbeeld A. de Reuver, 'Geloven<br />

<strong>in</strong> liefde. Over een 'profitelijck boecxken' uit de<br />

vroege Hervorm<strong>in</strong>g', <strong>in</strong>: Kerk rond het bedgeheim.<br />

Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de<br />

Reuver, Zoetermeer 2007, p. 215-272.<br />

29 Carlo G<strong>in</strong>zburg, De kaas en de wormen. Het wereldbeeld<br />

van een zestiende-eeuwse molenaar, Amsterdam<br />

1982 (oorspronkelijke Italiaanse uitgave<br />

1976).<br />

30 Vergelijk G.J. Schutte, 'Christelijke wereld -<br />

christenen <strong>in</strong> de wereld', <strong>in</strong>: Radix 16 (1990) p.<br />

2-4.<br />

31 Utrechters entre-deux, p. 130.<br />

32 J.Th. de Smidt, Sententien van de Grote raad vair<br />

Mechelen V, Brussel 1987, nr. 2839.<br />

33 G. Verhoeven, Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats<br />

<strong>in</strong> de late middeleeuwen, Amsterdam<br />

1992.<br />

34 Vergelijk G.J. Schutte, ’Katholiek en protestant<br />

tussen Vecht en Eem ca 1550-1750', <strong>in</strong>: Tussen<br />

Vecht en Eem 24 (2006), p. 70.<br />

35 H.L.Ph. Leeuwenberg, 'Tussen pastoor en predikant.<br />

Een <strong>in</strong>quisitieproces tegen een plattelandspastoor<br />

<strong>in</strong> het Sticht 1573-1574', <strong>in</strong>: Utrechters<br />

entre-deux, p. 147-171.<br />

36 Joost van der Spek, Van Oostbroek tot Westbroek.<br />

Het verhaal van de zes dorpen van De Bilt, De Bilt<br />

2007, p. 144.<br />

37 B. de Ligt, '<strong>Loosdrecht</strong> <strong>in</strong> de tijd van de reformatie',<br />

<strong>in</strong>: Tussen Vecht en Eem 25 (2007), p. 144.<br />

38 J. Pollmann, Een andere weg naar God. De reformatie<br />

van Amoldus Buchelius, '1565-1641, Amsterdam<br />

2000.<br />

39 De Ligt, '<strong>Loosdrecht</strong>', p. 147.<br />

40 Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 36.<br />

41 De Ligt, ’<strong>Loosdrecht</strong>', p. 147-151; De Ligt, Enige<br />

hoofdstakken, p. 19-26.<br />

42 S.D. van Veen ed., Acta der Prov<strong>in</strong>ciale en particuliere<br />

synoden Noord-Holland I, Gron<strong>in</strong>gen 1892,<br />

p. 125, 158, 251; vergelijk ook De Ligt, Enige<br />

hoofdstukken, p. 20 e.v.<br />

43 Paul H.A.M. Abels, 'Misbruycken ende papistische<br />

superstitiën - Hollandse bemoeienis met<br />

de Utrechtse kerk rond 1600', <strong>in</strong>: Oud-Utrecht<br />

2004; Van der Zee, Crisis.<br />

44 J. Schipper Jr, 'Over een leelijke gewoonte <strong>in</strong> de<br />

<strong>Loosdrecht</strong>en omstreeks 1607', <strong>in</strong>: laarhoek Niftarlake<br />

1927, p. 5-8.<br />

45 De Ligt, Enige hoofdstukken, p. 23-26.<br />

46 De Ligt, Enige hoofdstukken, p. 30-33.<br />

47 Gegevens ontleend aan de Acta classis Edam<br />

'1601-1603, ontvangen van drs. E. Geudeke.<br />

48 De Ligt, Enige hoofdstukken, p. 35.<br />

49 De Ligt, Enige hoofdstukken, p. 34-42.<br />

50 A. Sulman, Geloven aan de zoom van de Veluwe.<br />

Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke<br />

ligg<strong>in</strong>gen op de Noordwest-Veluwe <strong>in</strong> de negentiende<br />

eeuw, Kampen 2004.<br />

51 G.J. Schutte, 'Enkele historische overweg<strong>in</strong>gen<br />

bij "Bunschoten 600 jaar stad'", <strong>in</strong>: Thea de<br />

Graaf e.a., Zo vierde Bunschoten feest, Bunschoten<br />

1983, p. 18-19.<br />

52 B. de Ligt, Handel<strong>in</strong>gen des kerckenraets van de<br />

Oude <strong>Loosdrecht</strong> 1647-1695, <strong>Loosdrecht</strong> 1997, p.<br />

1- 2 .<br />

53 De Ligt, Handel<strong>in</strong>gen, p. 6.<br />

54 De Ligt, Handel<strong>in</strong>gen, p. 80.<br />

55 Vergelijk, De Ligt, Enige hoofdstukken, p. 57-59.<br />

56 Roodenburg, Onder censuur. De kerkelijke tucht<br />

<strong>in</strong> de gereformeerde gemeente van Amsterdam,<br />

Hilversum 1990.<br />

57 A.W. Biewenga, De Kaap de Goede Hoop. een<br />

Nederlandse vestig<strong>in</strong>gskolonie, 1680-1730, Amsterdam<br />

1999, hoofdstuk 5.<br />

TVE 26e jrg. 2008 35


V * A S C " ' I • 3<br />

2 J’o A<br />

^ eye* ewe% i jMi y d e r b e r e r<br />

■& & /<br />

K A * » * r * 1<br />

■ e/é n s e t a ip*<br />

/ /T o tc l- e r<br />

//»'i°/'r Paid.<br />

:w P<br />

T r V l E E s J<br />

'\P o lflrr 1<br />

y \-^ Bor Ian d/ e \ /<br />

H , \ ^ r A<br />

V A /e t « y e ld s<br />

Molen 'v ( f 'Sv~\<br />

A s y r / s v : ' . ' > :<br />

1 P o l d e r /<br />

f \ A'.-ouii<br />

».*W7fW.<br />

X * ' *’ “ 4* ' "<br />

M<br />

m<br />

1 K J<br />

j b H l J ï i /<br />

“ J *| •-**•*,, i T<br />

■** *?'»* •»* ■*>*■r* -r■*-• ■&* *i<br />

_____<br />

t s . ^ ± r y _ _ \<br />

A<br />

A<br />

h r s h i<br />

s P c - - ^ .<br />

/ m m<br />

lif O S N D E R § x F a ? . ’ 1 -■ M ; - 4 2 M M f m<br />

A - - - j S ^ A i A 1 '

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!