Watersportkampioen-1932

hkloosdrecht

Het z.g. LOOSDRECHTNUMMER van De Waterkampioen van 29-7-1932

'

-


16 en 33 M 2 IJSELMEERKRUISERS

Onze reclame-scheepjes - geheel van mahoniehout - ruime kajuit -

Iste klasse afwerking. - Snel - sierlijk - vertrouwd. - Prijs f 1150.•

en f 2400.•. Uit voorraad leverbaar.

U koopt toch ook voor levering heden of a.s. voorjaar een onzer

VOOCO STANDAARD MOTORBOOTEN1

7·50 - 8.75 en 10 meter lengte.

VRAAGT ONZEN CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN.

Scheepswerf ttDe Vlijttt, Aalsmeer

Telefoon 124. - 1500 M2 Loods voor winterberging.

ONTVANGTOESTELLEN

VOOR OMROEP

RICHTINGZOEKERS

ULTRA SONOOR ECHOLOOD

VOOR NAVIGATIE

ELEFONIE·INSTALLATIES

LEGRAFIE ·INSTALLATIES

VOOA COMMUNICATIE

RADIO·

HOLLAND

N.V.

AMSTERDAM· KEIZEIISGII,56'l• TEL.l0414

ROTTERDAM· BOOMPJES 28 • TEL.5t.071

IJMUIDEN • HAVENKAOE 7 C • TEL. 315

.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

i Erven Corn's Schoorl I

i

§ v/h. ,In den Silveren Molenbeecker" §

~ Kalverstraat 32 • !.MS,!~DAM ·Tel. 42149

§ Oud-=andsc~~~~:~- ;:ke~:.hamer:.;ilver. §

= Sportprijzen naar origineel ontwerp. = = ==

§ Uitgebreide keuze in groote en kleine cadeaux, §

§ o. a. aardige mo~erne voorwerpen, tegen §

illllllllllllllllllllllllllllllll~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~l~l~~~~~l~l~;llllllllllllllllllllllllllllllllli

==

T. & D.'s Conserven

~~;:~E~E:~~S~ANTRY

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PLATS DU JOUR

IN RUIM 20 SOORTEN: GEHEEL

VOOR HET GEBRUIK GEREED

GALAN TINES

Hlfllft

11111111

VDOR UW SANDWICtfES

,TED E''

IIIII III

11111111

DE tCHTE

VRUCHTEN • LIMONADE • SIROOP;

ZUIVER SINAASAPPELSAP -

-

CONSERVENFABRIEK -

LEIDEN


6de JAARGANG No. 291

DE

W ATERKAMPIOEN

WEKELIJKSCH ORGAAN VAN DE AFDEELING WATERTOERISME VAN

DEN A.N.W.B., TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND, EN DE KONINK­

LIJKE VERBONDEN NEDERLANDSCHE WATERSPORT-VEREENIGINGEN

Bevat tevens de officieele berichten van den Z. A. H. K A N 0-K R I N G

REDACT IE: H. C. A. VAN KAMPEN

29 JULI 1932

Reaartu-adres voor Totrisme, 2'-eilsport, Kanosport, enz.: H. C. A. Abonnementsprijs in Nederland, per jaar (52 nummers) f5-50

VAN KAMPEN, Bikbergerweg 3, Naarden. Tel. 2rg6. franco per post, buitenland f 7.-.

Redactie-adres voor Motorbootsport: Ir. ]. LOEFF, Loosdrecht.

Rettactze-ndres voor Roeisport: JOOST PINTO, Van Eeghenlaan

II, Amsterdam, Z.

Losst nummers f o. I 5·

Losst advertentzes per regel I o.6o, (minimum 4 regels). Hiervoor,

alsmede voor a/Jonnements-aavertenties, wende men

zich tot de firma H. A. M. ROELANTS te Sckiedam.

Admimstratze: A. N. W. B., TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND, Parkstraat r8, 's-Gravenkage.

Telefoon: Locaal II758o, Interlocaal letter Z. Postrekening 488o.

ONS LOOSDRECHT-NUMMER.

Bij den aanvang van deze eeuw stonden onze

Zuid-Hollandsche en Utrechtsche meren in een

kwaden reuk. Het Kagermeer was een verraderlijk

vaarwater, vol ondiepten, de Westeinderplas

was hoogst gevaarlijk, had golven als een

oceaan, sterke stroomingen, zandbanken en

wat al niet meer - hier huisde dan ook de legendarische

reuzenmeerval ! -, de Loosdrechtsche

Plassen waren een moeras, waar men noch

loopen, noch zwemmen, noch varen kon ....

zie maar op de kaart: een soepje van water en

land! Aileen het Brasemermeer had een goeden

roep, veroorzaakt door de jaarlijksche Hollandia-wedstrijden.

Pleziervaarders zag men op de meren dan

ook uiterst sporadisch, en die er waren, zuinig

op de ongereptheid van hun gebied, bingen het

niet aan de groote klok.

Hoe is dat alles in betrekkelijk korten tijd veranderd!

AI die prachtige wateren zijn thans op

mooie Zondagen bezaaid met pleziervaartuigen.

Groote boeiers en jachten varen met bollende

zeilen over Kagermeer en Westeinderplas, kleine

jolletjes ziet men overal, motorbooten schieten

over het water, wherries en kano's zoeken een

mooi ligplaatsje in het riet.

Ook de Loosdrechtsche Plassen zijn thans druk

bevolkt, zij het ook uitsluitend -met kleinere

vaartuigen; de hier en daar vrij geringe diepte,

en vooral de afmetingen van de sluizen die tot

dit ~ebied toegang geven, laten geen diep stekende

jachten toe. De tonnenmaat der scheepjes

is gering, maar het aantal vaak overweldigend.

Voor een groot dee! is dit het resultaat van

het werk der Watersport-Vereeniging ,Loosdrecht",

die dezer dagen met luisterrijke feesten

en wedstrijden haar 2o-jarig bestaan herdenkt.

Zeker mag zij met voldoening terugblikken op

wat zij in die korte spanne tijds tot stand bracht.

De vereeniging verkeert in vollen groei en

bloei, allen crisistijden ten spijt. Zie eens het

statistiekje van het ledental, in dit nummer van

ons blad opgenomen! Wij wenschen haar toe,

dat zij moge voortschrijden op den tot nu toe

gevolgden weg, haar krachten moge blijven

wijden aan de watersport!

DE W ATERSPORT VEREEN.

,LOOSDRECHT". .,.

'

Geschiedenis schrijven over een 'zo-jarige, 't is

eigenlijk te mal, maar wanneer ,De Waterkampioen"

over 30 jaren het halve eeuwfeest van

de Watersport V ereeniging ,Loosdrecht" herdenkt,

zal de kroniekschrijver misschien toch

iets kunnen putten uit dit relaas, dat niet in

het archief van de vereeniging is op te diepen,

omdat het de voorgeschiedenis is, die we ont­

Jeenen aan aanteekeningen, die nog in het bezit

waren van den heer P. H. ]. G. Reijers te Bussum.

Volgens de notulen en jaarverslagen werd

de vereeniging op 10 April 191 2 opgericht,

nadat op 2 Maart in Hilversum een vergadering

was bijeen gekomen naar aanleiding van een

oproep van Bussumsche zij de.

Begin 1912 werden er namelijk door eenige

jongelui in Bussum, die graag de roeisport

wilden beoefenen, pogingen gedaan een vereeniging

op te richten, die haar zetel aan de

vestinggrachten van Naarden zou moeten hebben.

Daartoe werd een oproep in de plaatselijke

bladen geplaatst met het gevolg, dat 7 Febr.

een vergadering plaats vond, waaraan volgens

de presentielijst door 17 heeren werd deelgenomen.

In deze vergadering gingen al dadelijk

stemmen op tegen de plannen van de initiatief-


6o6

DE WATERKAMPIOEN.

nemers. Men wilde verder gaan, niet aileen roeien van een haven, van loodsen of een clubgebouw,

maar ook zeilen en men wilde naar de Loos- men wilde enkel 3 wherries koopen ter verhuur

drechtsche plassen. Een voorloopig bestuur werd onder de !eden en wcdstrijden organiseeren.

samengesteld, bestaande uit de heeren P. H. J. Maar de Hilversummers maakten grootere

plannen, plannen die den mees-

YJ. h 1A. 1 ·~"· J

ten Bussummers te bar w~ren,

,LL,J~-1-w-rrv~ ~ . .u. // zoodat 2 Maart een meuw

~~~,...,;,,T~U "-~~~1146~ lf!l.. voorloopig bestuur werd ge-

V'

kozen waarin slechts een Bus-

~ summer overhleef. Het waren

~ de heeren C. J. Doude van Troostwijk (Voo~.zit-

~ /J.._ . A/. ~

"( ~"""- ::::' ~~ -(~

ter), J.C. Lasonder, A . Sprenger, P.H.J.G. Re1Jers

en J. E. Hacke van Mijnden. Dit bestuur kreeg de

A {~~·

!1fli. -

opdracht te zoeken naar een geschikt terrein om

te koopen, plannen te maken voor een club-

.! J/ J, .

t/1. 1/1//1 . V.fih. ·

gebouw en haven en om niet met het minste te

eindigen, een bedrag van f ro.ooo bijeen te

~ · brengen, waarvoor obligaties zouden worden

llf(.)pu~- _ uitgegeven. Het zijn vooral de heeren Doude

Y.j'"' .. van Troostwijk en Lasonder, die de zaak flink

_.'JVJ. . /lr.t. '~ilden. aanpakken. . Laa~~tgenoem?e toonde

CJ· 1

z1ch duect de verdlenstel!Jke penmngmeester,

1£ dien hij jarenlang voor de Vereeniging geweest

(.~ is. Zijn parool was ,eerst het geld, dan pas plan-

::r-=

nen", maar hij zag ook kans geld bijeen te bren-

.-;;;~~~~::::::~::::~=:::=:::::s.. gen, zoodat de plannen konden volgen. Zoo

was het ro April a! zoover dat een nieuwe bijeenkomst

kon worden belegd, de eigenlijke oprichtingsvergadering.

Een bedrag van f 6750.­

was bijeen, maar de plannen werden begroot op

zeker f I 5 .ooo. D e obligatieleening werd dan ook

vergroot tot dat bedrag en staande de vergadering

werd door bijteekening reeds f q.ooo.­

toegezegd, terwijl de rentevoet van 5 op 4 pCt.

werd gebracht.

G. Reijers (voorzitter), H. Dudok van Heel,

D. H. Roodhuyzen de Vries en J. Liscaljet.

Later werd, ter wille van het contact met Hilversum,

de heer A. M. de Vries hieraan toegevoegd.

Dit bestuur van de Roei- en Zeilvereeniging ,'t

Gooi" vergaderde, zij het telkens zeer onvolledig,

eenige malen, waarna op 28 Febr. een circulaire

werd verspreid voor een vergadering op

2 Maart te Hilversum te houden. Een ,begrootingsstaat"

voor het eerste jaar werd toegevoegd

en hieruit blijkt hoe eenvoudig men wilde beginnen,

de begrooting sloot met f IOoo.- in

ontvangsten en uitgaven. Er is nog geen sprake

Nadat de plannen voor gebouwen enz. waren

besproken, werd bij ,akklamatie tot oprichting

besloten". Behalve het voorloopig bestuur behoorden

tot de oprichters de heeren Dr. van

Lingen, P. Praetorius, C. H. van Erk, A. H. Siepman

van den Berg en J. H. Mohr. In het defi-

Sportkleeding

R. DETERMEYER, AMSTERDAM

O.Z. VOORBURGVIAL 27 /2' cu H il S. TEL. 47111 EN.....,,

W aterdichte Zeeduffel

Jumpers, Jekkers en

Broeken ; witte Roeipantalons

; Uniformen

voor schippers (laken

en serge) ; Truien met

en zonder monogram;

Ohegoederen ; Uitrustingen

voor Oost- en

_ West-Indie ::

ALLES EIGEN FABRIKAAT


BUITENBOORDMOTOREN

ZIJN ALS TROUWE DIENAREN

LATEN JE NOOIT IN DEN STEEK

DIT JAAR ZEER LAGE PRIJZEN

FISHERMAN

4 P.K. Fl. 240.-

SERVICE A

8 P. K. Fl. 340.-

Vertegenw. v. de prov. Utrecht en 't Gooi : Fa. G. BAA Y, Oud-Loosdrecht

Imp. N.V. TECHN. BUR. v. G. L. DAHLMANN

PARKLAAN 30

ROTTERDAM

- 607 -


Met een H EINZELMANN- badpak is U s p o c dig

droog na het verlaten van het water. •

Met een H EINZELMANN. badpak heeft U de

garantie. dat de kleuren tegen zon, iicht, Iucht,

en zeewater bestand zijn.


Met een HEINZELMANN-badpak maakt U steeds

een goed figuur, daar het strak om het lichaam

sluit, zonder de bewegingsvrijheid te belemmeren.

Met een H EINZELMANN-badpak heefc U de meest

complete k euze in kleuren en modellen. •

Indien U dus een badpak moet kiezen,

vraagt Uw leverancier een

H [I NZ ELMAN N-~a~~at

van ZUIY[R WOl

en U zult er een hebben, datU bevalt!

Vanaf fl. 2.95 (rnaat 42)

voor Dames, Heeren en Kinderen.

Imp. G. E. LAGERWEY - AMSTERDAM

Rh. Feithstraat 37 Telefoon 82700.

V.RAAG EN

AANBOD.

MOTORBOOT. DEICHMANN & RITCHIE - HILLEGE RSBERG

Te koop gevr. ongev. half Tweepersoons mahoniehouten cano f 150.-

Aug. motorboat m. kaj. 3 Eenpersoons outrigged wherry vanaf f 350.-

a 4 slaappl. Baby Hollandv

k f Riemen en pagaaien in diverse prijzen.

( Zie voor ,. 1'aa_q en ruiser 0 dergel. gr. In

Aanbod" ook paqina' s pnma staat. B_~ - m. omschr. l-------- ------- ------

o14 620 625 en Uttersten prt]S onder No.

, en · D 725, bur v. d. bl., Post-

-r5~HIYr~~~ bus 42, Schiedam.

~~ AANHANGMOTOR.

MOT ORKRUISER. Te koop gevr. aanhang- binnen- en

T . . motor, i. g. st. zijnde, 2'12-

J J PENT A''

e~en ~mde seizoen g_evr. 4 P.K. Liefst Elto of Johngenefel.

buiten boord m otoren

de beste

mger. motor~rmser. son; gewicht tot pl.m. 20 K.G. en door de !age kronenkoers thans ook

Moet beshst pnma Z!Jn. Br. Br. m. prijs merk en jaar

met prijs, vall. omschrijvin.g. onder No. r:)

de goedkoopste

737, bur. v.

scfhets indeelingh, evntl.fobto s, =de:: . b=l=' .,=P=o::-:s:-:: tb=u=-s_4--:2::- , =-S=c-=h=ie-:d:-: a::::- m. Nadere inlichtingen op aanvrage aan :

a metmgen, sta oogte, ouwerenbouwjaar,motormerk,

BUITENB. MOT OR. N.V. Techn. Bur. ,.STOCKPORT", vjh. KIDERLEN & Co.,

snelh., enz. onder No. D 731, Te koop gevraagd buitenbur.

v. d. bl., Postbus 42, boordmotor 2.5 P.K., 2e

PRINSENGRACHT 359 - AMSTERDAM

Schiedam.

handsch, doch in prima con­

B.M of 12 VTS. JOL. d~tie. Opg. ~erk, ouderdom,

• Ultersten pnJS etc. onder No.

Gevr. B.M.jachtof 12-vts.jol D 738, bur. v. d. bl., Post·

Br. met volledige in!. onder bus 42, Schiedam.

No. D 727, bur. v. d. bl..

Postbus 42, Schiedam. • ~ ~~-

OVERN. SKIFF. - ~-

In g. st. verk. overn. skiff B. M.

te koop gevr. Vol!. omschr. Nieuw of gebruikt te koop

met uit. prijs onder No. D aan11eboden prima ~cheepjes .

732, bur. v. d. bl.. Postbus C. Stelling, Goudastraat 7,

42, Schiedam. Wormerveer. Vraagt prijs.

- 608

PENTA

4-cyl.

scheepsmotor

10-15 P.K.


DE WATERKAMPlOEN.

6II

-,~.,

bonden Zeilvereenigingen van

Nederland en Belgie, ook tot

dei Verbonden Roeivereenigingen,

welke laatste even we! weer

vrij spoedig werden verlaten.

In 1914 stelt het Bestuur

voor ,de stichting van een

De vloot van de T-V.S. V. ,Loosdrecht"

in den aanvang van het

bestaan der vereeniging. Op den

voorgrond hetmotorjacht, We;;a"

van den heer C. H. van Erk.

Het terrein van de W. S. V.

.,Loosdrecht" .

eenheidsklasse van wedstrijdvaartuigen".

Als type wordt

het ,Dinghy vaartuig" het

meest geschikt geacht. Tengevolge

van dit besluit werd

een van de eerste I z-voetsjollen

door de Vereeniging

________

___ _/-~---r____,

W AT E. R S"PCp?. T -

" LOOSDREC.HT n

~M --'

II

)'..>="""""- --. I '"".,"""'" f n .E.

-- --~ I I 1 .....,,~ ,.....

/

illliiC.M l"';.jA"V..N .

JL.17E."ii


6!2 DE WATERKAMPIOEN.

besteld, waarvoor de kosten werden

begroot op f 250.- . Hieruit mag

evenwel niet worden opgemaakt,

dat de liefhebberij in wedstrijdzeilen

groot is. In herhaalde jaarverslagen

klaagt de Secretaris over gebrek aan

deze liefhebberij. Om deze aan te

kweeken wordt in I920 een wedstrijdcommissie

ingesteld. In I 92 I

heeft dan de eerste officieele tocht

naar de Kaagweek plaats en bet is

wel zeker, dat deze wedstrijden, die '

op bet geheele Nederlandsche zeilwedstrijdwezen

zoo'n aanwakkerenden

invloed hebben gehad, ook

de Loosdrechtsche zeilers dichter

bij de wedstrijdsport brachten. Na

dit jaar wordt de deelname aan de

wedstrijden steeds grooter, zoodat de Vereeniging

thans een zeer eervolle plaats in dit opzicht

inneemt. Meerdere malen werd de vlag

van ,Loosdrecht" ook in bet buitenland en

vaak met eere gezien. Burnham, Hamburg, Kiel,

Ostende, Brussel, Eckernforde, Nice en, zij bet

nog voorbarig, Los Angelos wil ik noemen.

Ook menig toerschip brengt de Loosdrechtsche

kleuren buiten de plassen!

Het Bestuur onderging in den loop der jaren

veel verandering; in I92I werd een groot verlies

&eleden door bet overlijden van den beer

D oude van Troostwijk. Ook anderen van de

oude garde verlieten een voor een bet bestuur

met uitzondering van den beer Sprenger, die nu

reeds 20 jaar bet Secretariaat waarneemt en aan

wiens jaarverslagen en notulen ik veel van bet

bovenstaande mocht ontleenen.

J.L.

JE TS OVER HET ON TSTAAN

V AN DE LOOSDRECHTSCHE

PLASS E N.

WR TE. RSPORTVE.IH.E.NIC.ING. ,, LOOSORE.CHT :' :)r-::

C. A OE.I VAN P1~T ARNTRL 1..~0 .. ,... "

. . :

. ;) :

; ;~ .•.

1~\2.

- ~~~z. .

;/

;)~r-J

~I I ll of

"" '" '

; ...-:----- ...

.JU N I

-

"' "' " -

! ~/ v ~ ·~

~ ~ ........... r---- r-~

[/ r----- r----1-1-

-------

v

;,.-/'',-',.-/' ~ --- ...

..

..

I~ .!:!E.!. , t.. l !l E....,

~

" " '"' ..

~~~-,_e-- v

Menigeen zal zich niet bewust zijn, dat onze

onvolprezen plassen, die zoo'n wondermooi

stuk natuurschoon vormen, ontstaan zijn door

menschenhand, zij bet ook, dat de natuur er

een handje aan heeft meegeholpen.

Eertijds was wat nu water is land, laagveen,

evenals dit met alle plassen langs de V echt:

Loenderveen, Het Wije Blik, de Kortenhoefsche

en Ankeveenschc Plassen bet geval was. Aan

bet weggraven en baggeren van bet laagveen

De Waterkampioen

het WEEKBLAD van en voor

aile

aile

aile

aile

zeilers

motorbootvaarders

roeiers

kanosportliefhebbers

voor bet maken van turf danken wij dit mooie

watergebied. Nu moet men evenwel niet denken,

dat de plassen gegraven zijn zooals ze zich nu

voordoen, neen, er bestonden reeds van ouds

zeer scherpe voorschriften op bet , vervenen",

waarbij werd bepaald, dat tusschen de uit te

venen gedeelten strooken land moesten blijven

bestaan, de zoogenaamde ,legakkers", terwijl

langs de dijken en wegen terreinen gespaard

moesten blijven, die , voorlanden" genoemd worden.

Deze voorschriften bedoelen juist bet

tegengaan van plas-vorming. Dat toch de wi;de

Loosdrechtsche Plassen zijn ontstaan, is een gevolg

daarvan, dat de eerst scherpe voorschriften

later werden verzacht en dat bet toezicht op de

naleving veel te wenschen heeft overgelaten.

Ook de grenswijziging in I 8 I 9 tusschen de Provincies,

waarbij Loosdrecht van Holland naar

Utrecht werd overgebracht, waarna Loosdrecht

zich jarenlang tegen toepassing van bet Utrechtsche

veenrecht heeft verzet, is een factor geweest.

In ,Het Veenrecht" van mr. dr. Th. F. ]. A.

Dolk, van welk boek we een deel van onze gegevens

ontleenen, lezen wij:

,Het veenrecht voor Loosdrecht en Loenderveen

werd voor I8I9 ontleend aan de voor heel

Holland geldende provinciale voorschriften en

aan de bijzondere voor beide polders tot stand

gekomen afwijkende bepalingen. Algemeene voorschriften

zijn door de Staten van Holland en

Westfriesland gegeven bij bet placcaat van 20

Dec. 15 95 ,op 't stuck van 't slaghturfven en de

d'ontgrondinghe van den Landen".

Terwijl nu dit ,placcaat" eischte, dat de voorlanden

langs ,kaden, dijcken, weghen ende generalijck

aile waterkeringhen" een breedte van

3 roeden moesten hebben, terwijl dit bij de

,buurordonantie" van 4 April I6I4 op 15 roeden

gebracht werd voor den Oudendijk en den

Nieuwendijk, op 5 roeden voor de ,raedeschydinge"

(vermoedelijk de oude grensscheiding

langs wat nu de Weersloot is) en op I O roeden

voor Loenderveen, werd de breedte in I777 bij

reglement van bet plaatselijk bestuur en den

Ambachtsheer teruggebracht op 3 roeden, onder

voorwaarde van betaling van een armengeld

~

..

..


Een blikvol heerlijke gemengde

biscuits, ,voor elk wat wils", !s

feitelijk onmisbaar op Uw roeien

zeiltochten. Blikken a f 0.90

en f 1.95 .... En dan nog ter

afwisseling Verkade' s toffees, ~

bereid uit room, boter en suikei.

OYERAL VERKRIJGBAAR!!


' . .

V E R KAD:E :·1


In Duitschland dmkt men erover, de Noorsche ,Draker"-boot, die !ijkt op een kleinen Scherenkruiser, als

eenlteidsklasse in te voeren. On ze joto stelt voor den nieuwbouw ,, R utlt", eigenaar de lteer E. von

Spreckelse11 'Jr., op de Alster te Hamburg.

Foto c. F. Kirstm, Hamburg.

( Zie voor , Vmag en

Aanbod" ook paginct' s D A M E s

608, 620 en 625). STRANDPAKKEN

~J~

Gemakkelijk. - Elegant. - De ideale dracht voor

strand en boot.

~:~!,!~~?.:~ BAD P AKKEN

VRIJBUITER.

Door bijz. omst. de snelle

vrijbuiter , Piet Hein" voor

spotprijs te koop aangeboden.

Inlichtingen bij B. J.

Rienks, Bergum (Fr.)

MOTORBOOT.

Te koop aangeboden motorboot,

lang 71/ 2 M ., model

Hollandkruiser, met Fordmotor,

electr. Prijs f 750.­

Te bevragen B. D. Vergunst,

Gasthuislaan 107, Delft.

Telefoon 978.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

HOEK'S KANOBOUW

KANAALWEG 9

- -

~ SCHEVENINGEN ' ~

~ · TELEF. 550411 ~

VOOR DAMES EN HEEREN

Practische, goed aansluitende modellen. - Frissche

kleuren. - Verschieten niet en krimpen niet. - Blijven

steeds soepel. - De gemakkelijkste kleeding in de kana.

TRAININGS

PAKKEN

De practische, sportieve en voor·

deelige kleeding voor kanovaarders,

voor buiten de boot.

VRAAGT

PRIJSCOURANT

Z E ·I LING A

= "'""'"'""'"""""""'~~~""" = ALLES VOOR ZEILEN EN KAMPEEREN

Kano's compleet vanaf f 30.- r

PR. HENDRIKKADE 120- AMSTERDAM -TEL. 41709, 40717

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --------------------------------

- 614 -


DE WATERKAMPIOEN.

6q

t

van 5 stuivers

per vierkante

rijnlandsche

roede. De

Ambachtsvrouwe

in

:r 8o7 ging nog

verder en

-vaardigde een

:reglement uit

waarbij de

voorlanden

langs den Ou-


DE WATERKAMPIOEN.

Wanneer de vervening in Het makm van turf. omstreeks In L. van Ollefen's ,Stad- en

Loosdrecht is begonnen, is niet

I75o.

Dorp-Beschrijver" van 1795 lekaarten

met zekerheid te zeggen; op

zen wij: ,In het Oude Loosdrecht,

van omstreeks 165o vinden we nog geen

plassen aangegeven, maar aan den anderen kant

spreekt de ,buurordonantie" van 1614 in haar

aanhef reeds van een vroegere uit 1456. In dien

tijd moet dus het turfgraven reeds zijn begonnen

op een schaal die voorschriften noodig

maakte. In den ,Tegenwoordige Staat van Holland"

van 1750, vinden we de Ambachtsheerlijkheid

als volgt beschreven:

,In deze strekking maaken de Loosdrechten

een zeer 1angwerpige Bogt, die van binnen naar

de Westzyde voor het grootste deel is uitgeveend,

zoodat er niet anders dan smalle Akkers of Strooken

Lands zyn overgelaaten, die noch jaarlijks

uitgeveend worden."

meest op den zoogenaamden Veendijk, zijn­

de eene waterkeering, ziet men ter eene zijde niet

dan uitgeveende plassen, en overal stapels gedekte

turf, terwijl aan den anderen kant, een lange

rij meer of min gevulde turfschuren staat, om

welke reden men ook aldaar met geen brandende

tabakspijp voorbij mag gaan, op boete van drie

guldens. In dit gedeelte van Oud-Loosdrecht

wordt de aandacht van den wandelaar, so hij

zijne wandeling niet op een' Zondag doet, bezig

gehouden met het baggeren, of verder bereiden

van turf, aan den eenen kant; en aan den anderen

met het inbrengen of uithaalen van dezelve in of

uit de schuuren".

V ele zeilers in Loosdrecht zullen zich nog wet

zoo'n oude turfschuur, zooals die voor ongeveer

10 jaar nog aan de Drecht stond, herinneren.

Verderop lezen we in hetzelfde werk: ,Erworden

eene en andere handwerken, in de zamenleeving

onontbeerlijk, geoefend; doch de hoofdbezigheid

der bewooneren van dit gedeelte der­

Heerlijkheid, is het baggeren van turf, en vermits,

zo wel het baggeren zelf, als het af- en

aan-voeren van 'de turf, veele schepen en schuiten

benoodigd maakt, houdt zulks op het dorp

ook het scheepmaakers-handwerk aan den gang.»

Aardig is het ook in het zelfde boek te lezen

over de ,Reisgelegenheden": ,Van Pinxter tot

3 fnaanden daarna, vaart Zondags een schuit

van Loosdrecht op Amsterdam; voords 't heele

jaar door, maandags, dingsdags, woensdags en

vrijdags, ook dergelijk een schuit. V rijdags vaart

vandaar mede eene schuit op Utrecht". Toen

dus was men reeds grootendeels op het vervoerte

water aangewezen!


Hoe nu eigenlijk bet turfmaken in zijn werk

ging en in beginsel nog clikwijls gaat, vinden we

ook in den ,Tegenwoordige Staat van Holland"

bescbreven:

noegzaam gedroogd en getreden

zynde, de dikte beboudt

van een' Turf op zyn end

staande. Berst legt bet V een

DE W ATERKAMPIOEN. 6!7

,De gronden, uit welke de Turf gebaald

wordt, zyn by den naam van Veenen bekend.

T egenwoordig maakt men in Holland aileen

gebruik van bet Veen, dat onder bet water gebaald

wordt. De bovenkorst van dit Veen is

onbekwaam om 'er Turf van te maaken. De

korst, afgesteken zijnde, komt men aan bet Veen,

bekwaam tot bet maken van Turf, en naar onderscbeidene

gelegenbeid der plaatsen, van omtrent

zeven tot twaalf voeten diep. Dit Veen

bestaat uit verscbillende laagen van Aarde, die,

ten o-etale van vyf tot twaalf en meer toe, op malkanderen

leggen, en niet slecbts in vezelagti~beid,

maar ook in kleur verscbillen. Somtyds

wordt 'er eene laag gevonden, gebeellyk uit

rietpypen bestaande. Men baalt bet Veen met

Baggernetten van onder bet water, waar toe, in de

Baggerluiden, eene byzondere bandeling vereiscbt

wordt. De Netten worden in een' Praam

uitgestort. Het Veen met water vermengd, wordt

vervolgens zo dik over 't

veld gespreid, dat bet, geop

bet veld uit te zakken en te droogen, tot

dat bet lyvigbeid genoeg gekreegen beeft, om

getreden te konnen worden. Dan gaan er de

Boerinnen op, met plankjes onder de voeten,

Treeborden genaamd, en treeden, a! trippelende,

zywaarts uit, bet Veen vaster in een,

't welk eenige reizen berbaald wordt; tot

dat bet, drooger en te o-elyk vaster geworden,

van de Boerinnen, met ~ezelfde Plankjes onder

de voeten, door middel van zwaare en scberpe

Graaven, van bet een einde van 't veld tot bet

ander, ter breedte van de dikte van een' Turf,

tot op den grond van 't veld, doorgesteken

wordt. Dit steeken, dat al vry regt voortgaat,

wordt riemen genoemd; om dat bet Veen zig,

als aan lange Riemen gesneeden, vertoont. Het

legt dus nog wat te droogen; waar na de Boerinnen

'er wederom op komen, om bet met andere

Graaven te stikken, of over dwars door te

steeken; waar door bet Veen, aan vierkante ruiten,

verdeeld wordt, en de Turf, op zijn end

staande voltooid is: die nog zo lang te droogen

moet staan, tot zy bandelbaar geworden is,

wanneer zy door de Turfmaaksters wordt

opgebroken. Zy neemen naamlyk

twee ryen staande Turven

Overtrekkende onweersbui. (De

, Wetering" in den Z. W. -hoek

der Loosdreclttsche Plassm.

Foto A . Velsink. Leeuwarden.

op, die plat, op de twee naaste

staande ryen, neerleggende.

De bovenleggende Turf, wat

gedroogd zynde, wordt, in


DE WATERKAMPIOEN.

de eerst gemaakte Paadjes,

onder gelegd; en men plaatst

'er de onderste, die nog op

zyn end stondt, boven op.

' Vervolgens nu en dan eens gekeerd zynde, wordt

de Turf aan groote ronde, of ook wel, aan langwerpige

vierkante hoopen, op het veld digt op

malkanderen gelegd en meerendeels met Riet

gedekt; en daarna, of somtyds wel zonder op

hoopen gestapeld te zyn geweest, voor den Winter

in Schuuren gebracht, die niet digt, maar

met ruimtens tusschen de planken getimmerd

zyn. Van hier wordt zy, door Turfschippers,

weggehaald en vervoerd. Niet ten onregt wordt

de Turf onder de beste brandstoffen gerekend.

Men krygt 'er harde en heete koolen van, door

welker gematigde en duurzame hitte, men

Houd op het water - als aan land -

Storm aan de ltaven der W.S. V.

, Loosdrecltt''. veelerlei Spijzen, veel beter dan

Foto J. H. Burger, d en Haag. door houtskoolen of eenige

andere brandstoffe, kooken en

stooven kan. De Turf wordt

door gantsch Holland verzonden en gebruikt;

doch mag niet buiten 's lands gaan, zonder uitdrukkelijk

verlof der Admiraliteits-kollegien.

De Turf is, in andere gewesten, buiten de Nederlanden,

zo ongemeen, dat men de zelve eertyds,

in de Konstkamers der Liefhebberen,

onder de natuurlyke zeldzaamheden, plagt te

bewaaren."

Wie nu zou denken dat de eigenaar van een

stuk veenland, zonder meer, tot vervening

mocht overgaan, vergist zich. Er moest namelijk

eerst een som gelds gestort worden als waarborg

voor het betalen van grond- en polderlasten

voor wat van waardevol land tot waardeloos

water werd gemaakt. Van Ollefen zegt hiervan:

, Voor iederen morgen gronds, die in de Loosdrechten

uitgebaggerd zal worden, moet de aanneemer

f 300 guldens geeven, (inleggen, zegt men

aldaar;) voor dat geld wordt een Obligatie gekocht,

en uit de interessen van deeze, betaalt de

Heer of Vrouwe in der tijd zich de bepaalde

verponding; hetgeen er overschiet wordt den

aanneemer ter hand gesteld - Onder Loenclerveen

is dat inleggeld f 400, om dat aldaar uit de

interessen ook nog het molengeld betaald moet

worden".

We zien hieruit hoe Loenderveen reeds van

ouds, in tegenstelling met Loosdrecht, een bemalen

polder is geweest, allezen we reeds in I 75o

over het bestaan der Myndersluis, door welke


~

Eenpersoons

Eskimo=

kajak

Type

.,Nan uk I"

Geheelcompl.

f 120.-.

De Steudel

Bakboordmotor

Type B I, 1,0 P. K.

heeft: Onderwateruitlaat,

ingebouwcle

koppeling en waterkoeling

cloo1" middel

van de schuif.

(Pompstoring

uitgesloten).

Tweepersoons .

Toerkajak

Type ,Egee II"

Prijs compleet Geheel compl.

f 1&5.-. f 87.50

De Laros Buitenboordmotor

'l'ype A 10, H P .K., he eft: Ondenmteruitlaat, afneembare

cylinderl\oppen, bronzen ~chroef; Amal

carburator en gasregeling in stuurhandle.

Prijs geheel compleet f 410.-.

Kent U de LA R 0 S, ======

type U 3, met keerkoppeling en vrijloop?

Het is de bedrijfsmotor bij uitnemendheid !

V raagt demonstratie!

Ons · uitgebreid booten· en (of) motorendrukwerk verstrekt U a!le

gewenschte inlichtingen. - - Vraagt bet nog heden aan.

E. J. H. DE GRAAF

BOOTBOUWER = ARNHEM • TURFSTRAAT 32

TELEFOON 26615.

Levering prompt uit voorraad ~f lager Arnhem.

Wij zoeken nog enl\ele districts-vcrtegenwoorcligers.


VRAAG BN

AANBOD.

WESTWARD HO!

~ , De 85-voet schoener ,Wanc.;;/.,e

~ der Bird" biedt op haar

5e transatlantische reis plaats

ZEILJACHTEN voor 4 betalende gasten, die

z ·1· ht T .. • liefst bereid zijn mee te were!_

J~C .. en " romp en ken aan boord. Afvaart

.,Vlkmg te huur per dag, I October 1932 van Palma de

voor week-end of Ianger. . .

Inform. Firma Adr. Visser, Majorca of Gibraltar, door

Spaansche Kade 7, R'dam. d.e N .-0. Passaat VIa Tene­

-----===-=-==-::c=-=-===-==-----lnffe, Barbados, Nassau naar

WOONSCHIP. Boston, U.S.A.

Te huur woonschip: bevat Schrijf voor bizonderheden

keuken, woon- sl. kamer en aan Capt. WARWICK M .

serre; 8 slaapplaatsen, com- TOMPKINS, p/a U.S.-Conplete

inventaris en 2 roei- sui, Marseille, tot 30 Sept. ;

booten. Ligplaats Kagerplas daarna aan U.S.-Consul te

t/o. Societeit. In!. F . W. Palma de Majorca, Balearide

Roo, Renbaanstraat 115, sche Eilanden.

Scheveningen, Tel. 550314.

TE HUUR:

De Bootenbergplaatsen

met Steigers, enz.,

behoorende bij de Brug over den Amstel voor

(le Amstellaan t e AmsteNlam.

Voorwaarden en bepalingen zij n verkrijgbaar ten

Haadhuize, kamer 123. alwaar t evens nadere inlichtingen

zUn te bekotnen.

BOEIERS met

TJOTTERS en

langeren tijd.

R.

TE HUUR:

4 slaapplaatsen zonder schipper.

B. M. KLASSERS voor korten en

TE KOOP:

pracht 12 VOETS JOL. -

VOLGBOOTJES vanaf f 125.-.

DRAGT & Zn.,

Jachthaven, Aalsmeer.

WERF .. NAVIS'' LOOSORECHT

BOUW van aile ZEIL· EN MOTORJACHTEN in HOUT

SPECIAALBOUW VAN BAKDEKJACHTEN

KANOWERF ,HILLEGONDA",

Dorpsstraat 90, Hillegersberg

Onze kano's munten uit door

solieden bouw en no belen vorm.

_ Wij wachten Uw aanvrage! _

B.tvl. Zeiljachten

voor uw vacantie en het maken van

uitstapjes. Billijk in prijs, prima van

afwerking. Vraagt prijsopgaaf.

GEBR. MULDER, Stolwijkstraat 21111,

AIYISTERDAI-1 (Z.)


- 620-

't Is heerlijk varen met de

DELPHIN

Zijboordmotor l


1932.

COMMENTAAR OVERBODIG !

KAAGWEE-K WEOSTRIJO-UITSlAG

12 Voets-Jollen A-klasse

No. NAA]I BOUWER

:; 1 Schuif Fa. G. Baay Looscl r'ech t

..,

...... 2 Bonzo Fa. G. Baay Loosdrecht

::§ 2 Bonzo Fa. G. Baay Loosdrecht

~

...... 4 Hee Fa. G. Baay Loosdrecht

::§ 1 Daphnia Fa. G. Baay Loosdrecht

~ 3 Bonzo Fa. G. Baay Loosclrecht

:; 1 Hunter Fa. G. BaaY Loosclrech t

2 Schuif Fa. G. Baa.\· Loosclrecbt

Team-we


DE WATERKAMPIOEN.

Gzr

in Loenderveen, wie heeft niet gevreesd voor her

droogleggen van de Reeuwijksche plassen. Zoolang

Amsterdam ons plassenwater drinkt - tot

voor kort deden vele Loosdrechters het ook,

nu hebben ze hun eigen waterleiding ( !) - zoolang

geloof ik, dat we zeker kunnen zijn van een

der mooiste, zooal niet het mooiste watersportgebied

in Nederland.

]. L.

De Amsterdamsche Kano- Veremigi11g ojJ weg ?taar

Loosdrecltt.

Foto G. vmz Dieren, A'dam.

alle Vaartuigen van de Loosdrechten naar de

V echt moeten".

V oor het genoemde ,inleggeld" werd een

zoogenaamde ,Waterbrief" uitgegeven. D eze

bestaan nog steeds en de houders trekken er nog

steeds het overschot aan rente van, dat overblijft

nadat de grondhelasting en polderlasten

daarvan zijn betaald, waarbij nog kan worden

opgemerkt dat Napoleon's beruchte tierceering

ook niet ongemerkt aan deze ,waardepapieren"

is voorbij gegaan. En wie in Loosdrecht water

bezit, vindt op zijn grondbelastingbiljet een

postje afgetrokken: ,af voor verwaarborgd".

Bet merkwaardige hierbij is evenwel, dat in den

loop der tijden de waterbrieven niet in dezelfde

handen zijn gebleven als het water, dat indertijd

dat het niets waard was zelfs dikwijls werd geabandonneerd.

De grondbelasting wordt dus nu

betaald door den eigenaar van den Waterhrief

en niet door den eigenaar van het water.

Men zegt, dat er nadat de Amsterdamsche

gemeentewaterleiding het onderhoud van de

waterstaatkundige werken op zich heeft· genomen,

een ,hausse" in waterbrieven is gekomen,

omdat er nu meer van de rente voor den houder

zou overblijven. In hoeverre de Amsterdamsche

bemoeii:ngen werkelijk voor den eigenaar van

de waterbrieven een voordeel zijn, weet ik niet,

maar wel heb ik de overtuiging, dat ze een voordeel

zijn voor onze watersporters, omdat ze een

garantie vormen tegen aanslagen op ons prachtig

watergebied. Wie herinnert zich niet van voor

enkele jaren de bedreiging van vuilstorting

DE KAAGWEEK, I.

De eerste dag, Vrijdag, de dag der horsd'oeuvres.

't Is al vrij druk op het meer en op

het terrein van de Kaagsocieteit, drukker gelooven

wij, dan het verleden jaar op dezen dag

was. Van het weer laat zich voor de komende

dagen nog weinig voorspellen. 't Is stil, dan een

donderbuitje met regen en iets meer wind, later

weer stil. Wat er waait komt uit zuidelijke

en zuidwestelijke richtingen. Weer zonder vee!

karakter, waar van alles uit voort kan komen:

mooi zomerweer of. . . . ,Kaagweer".

't Is heden de dag der onderlinge- en motorbootwedstrijden.

Gezeild werd door Regenbogen,

met een man aan boord, een steeds interessante

wedstrijd, maar die heden tot een

ronde moest worden ingekort. Van der Steur

won met grooten voorsprong. Dan waren er

onderlinge voorgiftwedstrijden in twee klassen

van open scheepjes, een u-voetsjollenwedstrijd

voor jongens niet ouder dan 17 jaar, door Rini

Kao-chelland mooi gewonnen. Verder een ,vaardigheidswed

s trijd" in bet optuigen, wegzeilen

~

Voor den man, die zijn

dag goed wil beginnen,

is er maar een tabak,

DOBBELMANN'S

ROYAL CROWN

MIXTURE

~ il 'hQ -deJ;tu,. ~


6zz

DE WATERKAMPIOEN.

en aftuigen van jollen, die

Twee bekende Loosdrechtsche I 2-

Voetsjollen.

met de wedstrijden voor motorbooten

floto Polygoon.

in 't ringst~ken en

flesschenstukvaren vooral amusant

waren voor het publiek aan den wal. De

regelmatigheidswedstrijd voor motorbooten werd

zeer gerekt, doordat enkele mededingers de

regelmatigheid het gemakkelijkst dachten te

vinden door uitermate langzaam te varen, zoodat

er voor de vossenjacht geen tijd meer overbleef.

Die moest dus geschrapt worden.

D es avonds had weer het traditioneele Kaagdiner

plaats, waaraan de burgemeesters van Warmond

en Alkemade aanzaten, zoomede de vertegenwo(,rdigers

van vele aangesloten vereeni­

_gingen.

* * *

Zaterdagmorgen was -,t bladstil met wat

zuchtjes -l:ut· oostelijke richtingen. Gelukkig dat

de teamwedstrijden in I 2-voetsjollen en in Regenbogen,

zoomede de Kanowedstrijden pas morgen

beginnen. De jachten die des morgens startten

kregen een eindelooze drijfpartij te doorstaan.

Vooral de 45-M2 klasse, wier baan tot eeil ronde

werd ingekort, had hieronder te lijden. D e

nieuwe ,Rietepiet" (ex-,L'oiseau bleu") kreeg

een geweldigen voorsprong, maar verloor dien

ook weer; ,Coppelstock" werd

ten slotte winnaar, nadat aile

vijf de jachten daar om beur-

ten kans op hadden gehad.

Om half twee kwam plotseling een mooi

noordelijk briesje door, dus werd de baan voor

de andere klassen niet ingekort, maar later werd

het weer stil met regen. Toen later in den namiddag

de Iz-voetsjollen voeren, scheen de zon

weer en was er weer wat wind, maar nog steeds

zoo veranderlijk in kracht en richtingen, dat men

de resultaten van dezen dag niet al te zeer ,au

serieux" moet nemen. Wij verwijzen dus verder

naar de lijst der uitslagen, maar willen nog even

een en ander meedeelen over de inschrijvingen.

Voor den teamwedstrijd in I z-voetsjollen

hadden vier vereenigingen elk met twee jollen

ingeschreven: Loosdrecht, de Z. Z. V., Aegir

en De Kaag. De teamwedstrijd voor Regenbogen

telde slechts twee inschrijvingen, Sneek

en D e Kaag, elk met twee booten, de Friezen

,Wiridekind" en ,Bennie" en de Kaag-jachten

,De Steur II" en ,Duke", deze laatste als remplas:ant

voor ,De Leede II", welks stuurman

door treurige familie-omstandigheden deze Kaagweek

niet mee kon maken. In de persoonlijke

wedstrijden werd daarom de ,Leede" door den

heer Theunissen gestuurd.


I'

DE WATERKAMPIOEN. 62~

Er waren verder 5 45-kwadraatmeters, waarvan

de ,Rietepiet" een nieuwe aanwinst beteekent,

slechts 3 I 6-kwadraatmeters, 4 sterjollen

( 66k niet veel!), I o I z-voetsjollen, door dames

gestuurd, in twee afdeelingen elk van vijf verdeeld,

5 B.M.-jachten (waar waren de Amsterdammers

in deze klasse?), een mooie vloot van

I2 jachtjes der nieuwe I2 M 2 -eenheidsklasse, 23

Regenboo-en ( 13 in de A- en Io in de B-klasse), 3

jachten der voorgiftklasse D, 3 Vrijbuiters, en

drie zwermen van Iz-Voetsjollen, I5 in de A­

klasse, I 8 in B en I 8 in C. Tenslotte varen er

op de drie laatste dagen nog 8 Canadeesche Kano's

(klasse T.C.) en 3 Kajaks (klasse T.II. Z.)

* * *

Des Zondag s was 't prachtig zeilweer. Een

mooie en standvastige bries uit het zuidwesten,

die aileen 's middags, toen er een buitje vol dreiging

over Leiden en Warmond trok, wat wispelturig

werd, en veel zon. Zeilers en toeschouwers

konden niet beter wenschen. De belangstelling

was, misschien wel ten deele door dit mooie

weer, overweldigend, de plas was bezaaid met

zeil- en motorbooten.

Het steeds chronische gebrek aan plaatsruimte

in ons blad verbiedt ons, alle

_Wij hadden te doen met de 45 M 2 ,Walta",

die tot tweemaal toe teruggeroepen moest

worden, en met de Canadeesche Kano ,Atalanta",

die, eveneens teru g ~eroepen, een ander

dan haar nummer getoond zag, welke fout,

door de erg kleine zeilnummers dezer vaartuigjes

veroorzaakt, pas laat hersteld werd. Dat

de ,Atalanta", niettegenstaande het groote tijdverlies,

toch nog den zen prijs behaalde, strekt

haar tot eer! De Regenboog ,Warmelda" had

het pech, haar piekeval te breken, en ofschoon

deze averij spoedig hersteld werd, kwam ze daardoor

toch buiten het rijtje der prijswinnaars. De

,Steur" deed 't weer prachtig: zoowel in den

teamwedstrijd als in den individueelen wedstrijd

werd ze nummer een. Alle respect! In den teamwedstrijd

der Regenbogen werd door ,De Kaag"

op de Friezen een gering voordeel behaald.

,Saenden" won opnieuw in de Regenboogklasse

B, nr. 2 en 3 hadden tegen elkaar een protest,

dat echter niet in aanmerking kwam, daar over

de feiten geen overeenstemming te krijgen was.

(Slot volgt.)

Z . 0. U. OPPENHUIZEN­

UITWELLINGERGA .

De wedstrijd werd Woensdagmiddag

20 J u]i, op het

wedstrijden afzonderlijk te beschrijven,

en veel nut heeft

Sneekermeer, voor het Pavil ~

dat ook niet, men kome zien! Somber w eer bfj Lomen a. d. joen gehouden. De vefeeni-

Vecht.

Foto A . Velsink, Leettwarden.


DE WATERKAMPIOEN.

ging trof het slecht met het weer. W el woei er

een flinke bries, doch tijdens den wedstrijd bleef

het onophoudelijk regenen. Dit schrok echter

het flinke aantal deelnemers niet af. Bijna aile

inschrijvers kwamen aan den start en zeilden

de baan af. Met wisselende kansen werd fel

gestreden om de voorste plaatsen te bezetten.

De uitslag was als volgt:

Schomven (4.75

x 1,42 M.): I Marko!, T. T. Atsma,

Oppcnhuizen; II Wetterrof, B. Grasso, Akkrum; III Aide

Poe!, C. Scbouwstra, Akkrum; IV Fjouwer Broerren, ].

L. Zijlstra, Uitwellingerga.

Tjotters: I. Brascm, P. v. d. Laan, Sneek; II. Eva, Jac.


V.RAAG EN

AANBOD.

l B. M. JACHTJE. I Het

Te koop zoo geed als nieuw

B.M. Jachtje, wegens aan-!

schaffing grootere boot. Uit.

. !age prijs. Br. OQder No.

(Zw voor , Vraag eniD 730, bur. v. d. bl.. Post­

Aanbod" oak pagina's bus 42. Schiedam.

608, "614 en 620.

X~ en£

'<

voordeeligste adres voor

nuuu's en B. M. Jachten

A. Beekmants Kanowerf.

Eenvoudige en Luxe uitvoering! Vraagt prijs!

Briefadres: A. BEEKMAN, Dordtschestraatweg

2148; werfadres: Lange kade 219 aan

Kralingschen Plas, Rotterdam.

MOTORJACHTJE.

Zeer billijk te koop motorjachtje

staal, sierlijke vorm,l-------------------

goeden staat, kl. voorkajuit, FAR R

MOTOR

len(lte 7 M., breedte 1.50 M.,

15 P.K. Am. motor. Ligpl.

Warmond, Br. onder No.

T

D 734, bur. v. d. bl., Post- D£ NI£UWS £ KERMATH

bus 42, Schiedam.

MOTORJACHT.

L d ht h PI G Te koop motorjacht 11 M.,

oos rec sc e assen. e- .

meubileerd te huur of te koop. pnma staat .. ap~rte slaaphut,

B N pracht kajutt, meuwe motorr.

onder o. D 724, bur. v. f 2750 _ B N 27 B k I

d. bl., Postbus 42, Schiedam. h d 1• M lr.A 0 '

an e o - uwer

d.

a,

Eoed.­


sonstraat 95, Den Haag.

-Prijzen vanaf

f 1025.-

4 en 6 cyl.

met starter

en d ynam o

LOOSDR. PLASSEN.~~~~~~~~~

Te koop of te huur, f 20.- -

p.w., zomerhuisje met v!sch- KIELJACHTJE. . VRAAGT ONZE UITGEBREIDE PRIJSCOURANT

water, per auto te beretken. Te koop mah.houten ktel-

Ook kampeerterr. Br. onder jachtje; 5 X 1.45 X 0.65; snel, IMPORTEURS :

No. D 733, bur. v. d. bl., sportief scheepje, zeilklaar. Jachthaven ,CIECO", WARMOND, TELEF. 61

Postbus 42, Schiedam. Prijs f 390.-. Ruime Jachthaven,'TFORT",WARMOND, TELEF. r

TJQTTER. AGENTEN: J. J. BORSCH Jr., AMSTERDAM, Prinseneiland 53-57

~ · ~~ 5 ::< 2 M., blank gelakt f 190. G. HIEMSTRA, LEEUWARDEN, Zuidvliet 428

Nteuwe

v--e v t

• • BIJBOOTJES R 0 T A L


vanaf f SO.- Woubrugsche

OCCASION. JachtwerfG. v. Wijk, Wou-

Spaarnekruiser ± 9 M., als brugge Tel. 21.

meuw, met aanhangmotor

en algeheele inventaris voor

f 950 te koop. Br. onder I Abonneert U op de

No. D 729. bur. v. d. bl., W~terkampioen"

Postbus 42, Schiedam. '' •

BIJBOOTEN

2! P.K. ZIJBQQRDtviQTQR

Onderwater-gasuitlaat · automatische kip-inrichting

beschermde as en vin. · DE MOTOR voor Uw Wherry,

B.M., Jol, e.a. - VRAAGT PROSPECTUS.

Hansa Werf, Uselstr. 49, Amsterdam-Z.

KANO'S I ,H. M.G." RUWOLIEMOTOR,

Vanwege het vergevorderde seizoen hied ik aan: 2 cyl.. 16-18 P.K., compleet met keerkopp.,

Prima blank eiken JACHTSLOEPEN, z.So ;< als nieuw, tegen aannemelijk bod.

I.20 M. f 125·-, 2 PERSOONS KANO s " d" F d T"

vanaf f 45 - , compleet met paddels. , Gray, ,Renoul en , or

Uw adres voor:

Bootmotoren,

Winterberging, Reparatie en Schilderen. 50, 150 en 235 gld. met garantie

Aanbevelend,

Genegen motorbootje of casco in te ruilen.

C. Zaal, Langekade42t Rotterdam. L. Keikes, Sneek. - Tel. 492.

SCHEEPSWERF J. KOK,

HUIZEN (N.=H.) = TELEFOON 76

Het adres voor nieuwbouw e n reparatie van

L~xe Vaartuigen.

Billijke prijzen en keurige afwerking. Vraagt offerte.

Aangeboden .. vuren Motorvlet met teakhouten

betimmering, tegen spotprijs.

TE KOOP: Een blank eikenhout KAJUITZEIL­

BOOTJE, lang 5 M., met 2 cyl. bii:menboordmotor,

punter model, zonder -ecnig gebrek. Prijs f 450.- :

Een blank eiken JACHTJE, sloepmodel, zonder eenig

gebrek. Prijs f 450.-.

Nog eenige nieuwe 12 VOETS JOLLEN uit voorraad.

Te zien en te bevragen bij

Scheepswerf ,DE V L IJ T",

AALSMEER, Tel. 124.

- 625 -


HEBT STEEDS AAN BOORD:

V• It"~ ,' ,_ Ch an,zp agne!

100 JeS , ' Hoe 1

luchtig -~eba k- ,

Voortreffelijke ~c; ken. Hoe fun van

chocolade in den - , -. g~ur !_ Een_ Y~edzaam

vorm van viooltjes. . ·~ ' eJerbJskwietJe.

RI.NGERs

1

lelopdennaam!

~~


~ •

• ·

BUSSINKs DEVENTER

ELLEKOEK

ANNO

1593

per blik, geheel gevuld met 11 5 stuks, f 1.20

--------' 1. __________ 1

I

I

~~--------·-------------------~

- 626 - -


PE WATERKAMPIOEN. 627

De Mfjndensclte situ's.

Foto A. L. /:.'. Rambowut, Bussum.

kunnen leven, zonder hun dagelijksche

portie ,0, Monah",

·e.d., laat ze dan thuis blijven.

Dan hebben zij hun pleizier en hebben de

-anderen rust!

Hopelijk beb ik, door deze kleine muzikale

uitweiding, geen adspirant-Loosdrechtbezoekers

afgeschrikt, want ondanks bet. muziek-euvel

is bet op de Plassen toch een ideaal verblijf, waar

·eigenlijk lang niet voldoende wherry-roeiers van

profiteeren. Men ziet er in hoofdzaak wherries

.der W. S. V. ,Loosdrecht", Amsterdammers,

Utrechtenaars, enkele roeiers uit Haarlem, Rotterdam,

Delft of Den Haag, en slechts sporadisch

uit andere deelen van het land. Wherry-toeristen,

brengt uw vacantie eens door op de Loosdrechtsche

plassen! Ge zult er geen spijt van

h ebben!

]. P.

Onlangs is begonnen met de verbouwing van

de Schollenbrug en bet bouwen van een bouten

bulpbrug, zoodat de Ringvaart van den Amstel

is afgesloten en de leden van A. R. S. A., wier

booten nog in bet oude gebouw liggen niet

kunnen roeien. Over enkele weken zal bet nieuwe

.gebouw aan den Ouderkerkerdijk gereed zijn en

dan kunnen de Arsianen de scbade inbalen.

D e ,Deutscher Ruderverein" staat er nog

niet zoo gunstig voor. Wel heeft deze vereenig

ing van de gemeente Amsterdam · een bomv­

.terrein ter beschikking gekregen, aan den Ouder-

kerkerdijk, tusschen de werf

Hinloopen en de gasfabriek;

de uitvoering van het meest

eenvoudige bouwplan blij kt evenwel te duur te

zijn, zoodat besloten is, het oude gebouwtje uit

elkaar te nemen en op het nieuwe terrein weer

neer te zetten, doch biervoor moeten eerst bouwvergunning,

enz. worden verkregen.

Inmiddels heeft de K.A.R. & Z; V . , De

Hoop" tijdelijk uitkomst gebracht: de D. R. V.

logeert met alle booten in haar gebouw en de

leden mogen van bootenhuis, kleedkamers en

societeit gebruik maken. Voor deze groote welwillendheid

en gastvrijheid past , De Hoop" een

woord van g roote hulde. J. P.

DE ,DA KLOOZEN".

BERICHTEN VAN HET B UREAU

VOOR WATERTOERISME.

(Keizersgracht 590, A'dam, C, Tel. 49290).

D e Zuid-Hollandsche M eren, Loosdrechtsche Plassen

en aangrenzende scheep vaarfJvegen.

D e nieuwe uitgave van deze kaart zal zeker

door velen met vreugde worden begroet, want

in de enkele weken, waarin deze uitgave niet

verkrijgbaar was, is gebleken hoezeer hier aan een

behbefte voldaan wordt. D e kaart beslaat dan ook

een gebied, dat in Holland het meeste door

pleziervaartuigen wordt bevaren en is terecht

een der meest gevraagde uitgaven.

/


628 DE WATERKAMPIOEN.

De nieuwe kaart heeft geen principieele wijzigingen

ondergaan maar werd geheel bijgewerkt

naar de laatste beschikbare gegevens, zoodat

watertoeristen er met vertrouwen gebruik van

kunnen maken.

Kano' s in Water land.

Aan het Hoogheemraadschap Waterland werd

door het Bureau voor Watertoerisme van den

A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland

en de Kon. Verb. Ned. \Vatersport-Vereenigingen

een adres gericht, waarin verzocht werd de

tarieven voor het schutten voor kano's, die even

hoog waren als voor andere pleziervaartuigen,

te verlagen.

Vui!ven;oer uit Tf"/ assenaar.

Aan het gemeentebestuur van Wassenaar werd

door het Bureau voor Watertoerisme van den

A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland,

en de Kon. Verb. Ned. Watersport-Vereenigingen

een adres gericht met het verzoek te willen

bevorderen, dat het vervoer van het vuil van den

gemeentereinigingsdienst naar Nieuwkoop in

het vervolg met gesloten schuiten zal geschieden,

omdat door watertoeristen veel hinder van

de kwalijke lucht wordt ondervonden.

Het Algemeen Reg!ement van Po!itie.

Daar gebleken is, dat in de eerste oplage van

het door den A. N . W . B. uitgegeven Algemeen

Reglement van Politie voor rivieren en rijkskanalen,

eenige onjuistheden van ondergeschikt

belang voorkomen, is een verbeterblaadje samengesteld,

dat voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar

is.

Ongeschonden exemplaren, die zonder verbeterblaadje

afgeleverd werden, kunnen desgewenscht

aan bet Bureau voor Watertoerisme te

Amsterdam worden ingeruild voor verbeterde

exemplaren - niet ongeschonden exemplaren

worden door dit Bureau gaarne verbeterd.

ALLEEN MET PRIMA

WEDSTRIJDZEILEN

IS SUCCES TE BEHALEN

Met onze zeilen zi:fn ti:fdens

de Kaagweek iu versclzillende

klassen I02 pri:fzen be!taald.

Waaronder in den teamwedstrijd voor jollen:

3 Hoofdprijzen

27 Eerste prijzen

33 Tweede prijzen

I4 Derde prijzen

9 Vierde prijzen

9 Vijfde prijzen, enz.

N.V. H. Kerskents Zeilmakerij

Amsterdam Prins Hendrikkade 48

SNELVARENDE MOTOR­

BOOTEN.

Een lezer zendt ons een ingezonden stuk met

een betoog voor snelheidsbeperking op het

water, als ondersteuning van den ino-ezonden

brief in het no. van 8 Juli (blz. 570). Aan vele

motorbootvaarders wordt in dit schrijven verweten,

dat ze zeer weinig egards voor kleine

vaartuigen: wherries, jollen en kano's, hebben_

Behalve bij de enkelen, die nooit manieren

zullen leeren, gelooven we, dat dit door de

meeste motorbootvaarders uit onwetendheid o-eschiedt.

Daarom gij allen, die u door uw motor

op het water laat voortbewegen, bedenkt, dat

ge een streepje voor hebt op anderen en dat

ge ook voor anderen wat over moet hebben.

Bedenkt, dat de deining van uw boot voor

kleine vaartuigen hoogst hinderlij k, ja zelfs.

gevaarlijk kan zijn, bedenkt hoe onaangenaam

het zou zijn als uw bagage kletsnat werd door

een o~erkomende golf. En houdt daarnaast ook

goe.d 111 het .?o& hoe onplezierig het zou zijn

tndten uw Vrljhetd op het water door wettelijke

bepalingen zou worden geknot.

En gij, roeiers en kanovaarders, vergeet niet,

nu onze wateren, vooral bij de steden, steeds

voller worden, dat het voor de motorbootvaarders

lang niet gemakkelijk is een ieder te ontzien

en dat het waarlijk geen pretje is voor elke

kleine boot vaart te moeten minderen. U

zou wel eens het verwijt kunnen treffen met al

te weinig ,zeewaardige" booten op het water

te komen!

COBLENZ-AMSTERDAM

PER WHERRY, Slot.

Den volgenden dag hoopten wij eens een

flink traject af te leggen, daar wij door het

slechte weer minder waren opgeschoten dan wij

ons oorspronkelijk hadden voorgesteld. Ons

einddoel voor dien dag was het So K.M. verder

stroomaf gelegen Dusseldorf. Bij ons vertrek

was de gebruikelijke tegenwind weder in ruime

mate ~anwezig, maar toch schoten wij goed op,

tot WlJ op z 5 K.M. afstand van Dusseldorf

verrast werden door een fiksche regenbui. Wij

deden echter of wij niets merkten en voeren rustig

door. Na een uurtje in den regen drijven was de

stemming echter danig gezakt, terwijl wij tot

op ons onderste kleedingstuk doorweekt waren.

In dien toestand, alles om ons been loodgrauw

en triestig, arriveerden wij in Dusseldorf, waar

wij een zeer gastvrije ontvangst genoten bij de

roeivereeniging ,Germania". Na de boot verzorgd

te hebben, staken wij ons in droge kleeren

en gingen uit op nachtlogies .

. Vroeg in den nacht waren wij tot de ontdekkmg

gekomen, dat Dusseldorf een schoone en

gezellige stad is. Daar de helft van onze beman-


ning den volgenden ochtend De Rfjnbruggen te Diisseldorf.

zaken te doen had, wisten wij,

dat we laat zouden vertrekken, zoodat deze

ontdekking ons wel gegund was.

Des middags om half drie eerst togen wij weer

op weg, met als doel voor dien dag Duisburg.

Om bij zessen waren wij daar, niet dan nadat

wij ook nu weer door het noodlot achterhaald

waren.

Ditmaal was de oorzaak het vrouwelijk geslacht.

Bij het passeeren van een aardige sportgirl

voelde een lid onzer bemanning (ik zal niet

verklappen wie) een onweerstaanbare neiging

in zich opkomen, met beide handen plus een

blik biscuit te zwaaien. Plotseling een rauwe

kreet uit de forsche kelen der drie overige

mannen: door een speelsch windje opgenomen,

fladderde onze onmisbare waterkaart bevallig

over boord en zonk onmiddellijk. In Duisburg

aangekomen, was ons eerste werk een nieuwe

kaart te koopen.

Anzhem.

Het leek ons een mooie gelegenheid

nog dien dag Ruhrort

te passeeren, daar wij

meenden dat tegen den avond,

met het stoppen der fabrieken

ook de scheepvaart wel zou

ophouden. Over dit voorstel

staakten de stemmen echter,

zoodat wij aanlegden bij de

Kanoclub Duisburg om advies

in te winnen.

Dit bleek een gelukkige ingeving

geweest te zijn, want

naar men ons vertelde, gaan

de meeste sleepen hier in het

industriegebied 's avonds om

zes uur op weg en varen dan

tot 's ochtends acht. De boot

werd dus naar binnen gehaald

DE W ATERKAMPIOEN. 629

en onze dagtaak was alweer

volbracht.

Daar de leeren manchetten

van onze riemen vrijwel doorgesleten

waren, informeerden

wij bij de leden van de club,.

waar wij te gast waren, wie

daarin zou kunnen voorzien.

Ja, daarvoor wisten ze geen

adres. Spontaan boden deze

ware sportbroeders echter aan,

dat dan zelf voor ons te doen.

Toen wij den volgenden morgen

in het bootenhuis kwamen,

was de operatie reeds

geschied. De aangeboden betaling

wezen zij van de hand.

Bovendien boden zij nog aan,

ons een eindweegs als gidsen

te dienen in het hier zeer

drukke en woelige water.

Begeleid door twee kano's

voeren wij, als een Graf Zeppelin

met gevolg, tusschen

de stilliggende sleepen door

en kregen zelfs daar nog veel

water binnen.

Bij de brug van Romberg namen ooze vriendelijke

gidsen afscheid, en wij bereikten zonder

ongevallen Emmerich, waar ooze kassier ons

verliet, om zich den volgenden avond weer bij

ons te voegen, na ons voldoende geld achtergelaten

te hebben voor dien dag.

Gedrieen vertrokken wij weer vroeg in den

morgen. Het was Zaterdagochtend, terwijl allen

weer Zondagavond in Amsterdam moesten zijn.

Hadden wij tot nu toe steeds drie kwartier geroeid

en even lang in den stuurstoel doorgebracht,

nu werd dit een uur roeien tegenover

slechts een half uur rust.

De douane werd zonder moeite gepasseerd

en in een flink tempo ging het op Arnhem aan.

Toen Wageningen bereikt was, kregen wij ons

aandeel onweer met toebehoo­

ren. Om zes uur werd het


DE W ATERKAMPIOEN.

weer droog en wij zeiden de roeivereeniging

,Vada", waar wij geschuild hadden, vaarwel,

om te trachten Wijk-bij-Duurstede nog te halen.

Van het Nederlandsche traject hadden wij

geen kaarten, zoodat de afstand ons wat tegenviel,

en toen wij 's avonds om negen uur daar

aankwamen, in een stroomenden regen en een

zwaar onweer, wisten wij heg noch steg, welke

situatie heelemaal niet genoeglijk was. Wij liepen

de haven binnen, trokken de boot op een

zandige plaats tegen den oever op, dekten haar

goed af en gingen met onze koffers op weg,

de stad in. Ons geldelijk bezit bestond toen

uit nog geen zes Hollandsche guldens, terwijl

onze vierde man, die in Kleef was, hoogstens

nog telefonisch te bereiken was, maar ons toch

zeker geen geld meer voor ons nachtlogies zou

kunnen brengen.

Als verdronken katten vielen wij in uitmuntende

en zeer vroolijke stemming het plaatselijke

hotel binnen en bespraken drie kamers. Dat de

prijs meer bedroeg dan wij in baar bezaten,

was geen bezwaar. Ons eerste werk was onzen

geldman op te bellen, met wien wij afspraken

dien Zondag uiterlij k I 2 uur in Utrecht te zijn.

Daarna werd de inwendige mensch eenigszins

bevredigd met per man een stuk worst, en als

dessert een homp kaas, en vervolgens togen wij

op zoek naar het politiebureau om ons aan te

ACCUMULATOREN - FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

INGENIEUR-BUREAU AMSTERDAM (C) . AFD. VARTA · SPUISTRAAl 46

l'ELEG~AM-AORES : ACCUMULATOR TElEFOON 45787 {3 LIJNEN)

melden als zwervers zonder middelen van bestaan.

Een politiebureau bleek niet aanwezig te

zijn, zoodat wij besloten naar den burgemeester

te gaan. Deze was zeer vriendelijk en welwillend

en verklaarde zich onmiddellijk bereid in onzen

geldnood te voorzien.

Zondagochtend waren wij reeds op een ongewoon

vroeg uur bezig de wherry tegen de

helling van de haven op te sjouwen, laadden

haar daarna op een speciaal daarvoor ingerichten

handwagen, reden het dorp door naar den Ouden

Rijn en vertrouwden haar vervolgens weer aan

haar element toe. Ons zweet vloeide hierbij

rijkelijk, doch geen der aandachtig toekijkende

Wijk-bij-Duurstedelingen stak ook maar een hand

uit om ons te helpen. Neen heeren, in Duitschland

waren wij dat anders en beter gewend.

Daar zagen wij ook niet een keer, dat met steenen

werd gegooid, of dat de lieve jeugd vanaf de

bruggen trachtte op onze hoofden te spuwen,

zooals in ons vaderland weer verscheidene

malen gebeurde.

De reden, waarom wij den Ouden Rijn prefereerden

boven den weg over Vreeswijk, was,

dat de Rijnschippers ons afraadden· door de sluis

daar te gaan. V olgens hun zeggen is die sluis

veel moeilijker voor hen dan die in Utrecht,

zoodat wij veiliger deden die te mijden; te meer

waar in de kleine sluis des Zondags niet wordt

geschut.

Het vrijwel stilstaande water van den Ouden

Rijn was zeer langzaam voor ons, die gewend

waren minstens I 2 K.M. per uur te maken. Wij

passeerden twee sluizen, die ook eigenlijk op

Zondag niet mochten schutten, maar zich na

eenige overreding en opoffering onzerzijds toch

maar lieten bepraten. De tegenwind was als gebruikelijk,

zoodat wij op de plaats van afspraak

in Utrecht 1-.\- uur te laat waren. Onze vierde

man bleek re-eds gevlogen.

Daar de middag reeds begon op te schieten,

besloten wij maar door te gaan naar Amsterdam,

met het minder aangename idee met een man

minder te moeten aankome1J. dan onze bemanning

eigenlijk groot was. In het Merwedekanaal

informeerden wij bij ·alle schippers, die van

V reeswij k afkwamen, of zij hem misschien gezien

had den, waarbij de onafscheidelij ke I J scopet

,piece de resistance" was in zijn signalement.

Eindelijk, bij Nieuwersluis zagen wij den deserteur

uit het portier van een juist passeerenden

trein ha11gen. Bij het wederzien voerde hij, de

bezadigde veertiger, een waren vreugdedans uit.

Met een complete bemanning voeren wij nu

verder naar de hoofdstad. Daar wij sinds het

ontbijt nog alleen maar wat fruit gegeten hadden,

knorden wij allen van den hanger; echter,

het eten aan boord was schoon op. Plotseling

herinnerde de laatstaangekomene zich, dat hij

als Duitsch souvenir ( !) een doos Haagsche

hopjes in zijn koffer had. D eze werden te

algemeenen nutte geconfisceerd en zoo deden

wij voor de eerste en waarschijnlijk wel voor

de laatste maa"l in ons leven ons diner met Haag-


D e cijjers in !tel kaartje 7•erwijzm ;war 71ei•Wstaande

adressen:

__ ,

~".:C-~

-~~~ u


In afwachting van de vlootrevue. (Em der illustraties van onzen watersportkalender I932-z933).

Foto v . d. Hoop.


DE WATERKAMPIOEN. 633

sche hopjes. Voorloopig pas ik voor hopjes.

Tegen tien uur waren wij in Diemen, verwittigden

van daar telefonisch belangstellenden

van onze aanstaande komst, waarbij de

telefonist het noodzakelijk achtte ook een half

uurtje zoek te raken, en stonden om I I uur

met volledige bemanning op den steiger van

onze vereeniging, Poseidon.

We hadden een schitterenden

tocht gemaakt,

dien ik iedereen kan

aanbevelen, die een stel

geroutineerde roeiers,

die niet tegen een beetje

inspanning opzien, bij

elkaar kan brengen. Men neme echter meer

tijd dan wij beschikbaar hadden.

Dat een Rijnvaart geen kinderwerk is, blijkt

wel hieruit, dat onze keurig gelakte stuurstoel

niet alleen geheel kaal geschaafd is door de

stuurtouwen, maar dat er bovendien in het

hout diepe gleuven geschuurd zijn. De touwen,

die bij ons vertrek geheel gaaf waren, bingen

aan flarden. Mast en zeil

hadden om de bekende

reden geen dienst kunnen

doen, het dekzeil

echter dubbel.

Ed. BRAUNBERGER.

DE EEN-PERSOONS STANDAARD

RACE-KAJAK.

ving worden na overmaking van een bedrag

van f I,25 aan den Heer J. D. Runeman, Technische

Commissaris Z. A. H. Kano-Kring,

Ooievaarstraat 47, Zaandam, gezonden. L.

~~~~~

VRAGEN EN ANTWOORDEN .

Ziehier de uitwerking van de vragen 3 3 5 en

336 uit ons nummer 289:

Vraag 335 (Vaartreglementen). Met een motorjacht

stoomend op de Noordzee, zie ik op twee streken

aan B. B. toplicht J!,roen van een ander vaartuig.

D e peiling verandert niet, zoodat gevaar voor aantJaring

dreigt. Wat te doen?

Anhvoord. We stoomen op de Noordzee en

dus zijn de Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen

op zee van toepassing. Indien de koersen

van twee vaartuigen onder stoom elkander

zoodanig kruisen, dat er gevaar voor aanvaring

bestaat, moet, volgens art. I9 van deze bepalingen,

het vaartuig, dat het andere aan stuurboordzijde

van zich heeft, daarvoor uit den weg gaan.

Het andere vaartuig zal dus in dit geval voor mij

moeten uitwijken. Tot zoover is het geheel in

overeenstemming met het B. A. R.

Toch bestaat er nog een groot verschil. Wanneer

een der beide vaartuigen uit den weg moet

In het klassereglement van kano's, dat door

den Z. A. H.-Kano-Kring werd aangenomen

op de laatste algemeene vergadering, werd o. a.

een standaard-racekano in sharpievorm met

vlakken bodem opgenomen, de R. I. S.-klasse,

die voldoet aan de beperkingen van de I. R. K.­

klasse, dat is de internationale een-persoons racekajak.

Wij zijn in de gelegenheid hierbij deze kano

af te beelden.

Voor het ontwerp is de Technische Commissie

van den Kring verantwoordelijk, terwijl zich

bij de samenstelling daarvan vooral de heeren

H. de Vries en J. D. Runeman verdienstelijk

hebben gemaakt, de eerste door het maken

van een proefboot, de tweede door het uitvoeren

van het teekenwerk.

De kano heeft een lengte van 5.20 M, een

grootste breedte van o,5 r M., een grootste

bodembreedte van o,4o M. Aangezien deze kajak

zich beter leent voor het maken van tochten

en voor gebruik door volwassenen, dan de

S. S. R.-kano, zal zij op den duur deze klasse

vermoedelijk vervangen.

De teekeningen (2 vellen) en bouwbeschrijf

12 ~··

----+:---- ,s

A

$.20M,. --,-

~ ._

u ~~~fi" -- 1 -'-

12 I

I

De R. I . S.-k lasse van dw Z . A . H.-Kanokring.


DE WATERKAMPIOEN.

gaan, moet, volgens art. 2 I der Internationale

Bepalingen, het andere zijn koers en zijn vaart

behouden. Volgens art. 47 van het B. A. R.

moet het andere vaartuig zijn koers blijven volgen,

terwijl volgens art. 29 een stoomvaartuig,

dat een ander vaartuig nadert, z66 dat er gevaar

voor aanvaring bestaat, zoo noodig moet

vaart verminderen, stoppen of achteruitslaan.

Ook op het vaartuig, dat niet behoeft uit te wijken

rust die plicht.

In ons geval ben ik dus verplicht koers en

vaart te behouden. Wat moet ik nu echter doen

om een eventueele aanvaring te voorkomen?

In de eerste plaats kijken of mijn navigatielichten

goed branden en. niet in een of andere richting

worden verduisterd. Verder mag ik, volgens

art. I 2, om de aandacht te trekken, een stakellicht

toonen of eenig knalsein geven, hetwelk

niet voor een noodsein kan worden gehouden.

T enslotte zal het andere vaartuig wel naar

S.B. uitwijken en achter mij langs gaan, want

art. 22 schrijft voor, dat elk vaartuig, dat verplicht

is voor een ander vaartuig uit te wijken,

vermijden moet v66r het andere over te gaan,

als de omstandigheden het toelaten.

Wanneer echter het andere vaartuig ondanks

alles niet uitwijkt, zoodat ik mij er tenslotte

zoo dicht bij bevindt, dat aanvaring door dit

vaartuig alleen niet meer vermeden kan worden,

dan ben ik volgens de noot van art. 2 I ook verplicht,

zoodanige maatregelen te nemen, als ter

voorkoming der aanvaring kunnen bijdragen.

Het juiste oogenblik uit te kiezen, waarop moet

worden ingegrepen, is natuurlijk in sommige

gevallen zeer moeilij k.

* * *

Vraag 336 (Zeevaartkunde).

V erschenen :

DE RIJN

van Mainz tot de N edcrlandschc grcns

Stoomend m het

Een gids voor watertoeristen,

welke volledige gegevens bevat

op elk gebied, benevens een

uitvoerige uitslaande kaart.

Voor kanovaarders, roeiers en

motorboot-eigenaars een practische

nieuwe aanwinst voor

hun bibliotheek

Prijs f 2.50

Verkrijgbaar bij de A.N. W.B.-Bureaux: 's-Gravenhage,

Parkstraat 18- 20, Postgiro 4880,

Keizersgracht 588- 590, Amsterdam, Postgiro

13153 en bij het Centraal Bureau voor Watersport,

Sixhaven o.h. Y , Amsterdam.

Engelsche Kanaal, peil ik het vuur van Casquets

Z.O. 1 /s 0., terwij l ik tegeni!Jkert!Jd 6r vadem

grond food. Hoe kan ik nu gemakkei!Jk m!Jn bestek

bepalen, als de deviatie van m!Jn kompas -'/s streek

bedraagt?

Antwoord. Wij beginnen eerst met het herleiden

van de compaspeiling van Casquets tot

ware peiling, als volgt:

Kompaspeiling Z .O.lf~O.

deviatie = -'/8 streek

Magnetische peiling = Z.O.t.O.

vari.atie

ware peiling N I I 1°0

We zetten nu de peilingslijn in de kaart. Op

A

deze lijn moet ons vaartuig zich dus bevinden.

We gaan nu na, welke dieptecijfers zich in

de nabijheid van deze peilingslijn bevinden. In

een oogopslag zien we, dat we ons bestek precies

kunnen bepalen. We hebben n.l. precies

de diepe geul het ,Hurd Deep" aangelood. In

deze geul varieeren de diepten van 6o tot 90

vadem, terwijl ze daarbuiten direct veel minder

zijn.

Vooral bij minder goed zicht hebben we een

mooie gelegenheid ons bestek te verbeteren, als

het ons gelukt deze geul aan te looden.

* * *

IVfEUWE VRAGE/1'.

Vraag 337 (Vaartreglementen). Hoe moet ik

handelen, als ik, met een motorjacht stoomende op een

der R!Jksk analen, een sluis nader ?

Vraag 338 (Zeevaartkunde). Stoomende op het

I]selmeer· is het eenige uren achtereen mistig geweest .

B !J het optrekken ~·an den mist zie ik den toren van

Urk even voorl jker dan d1vars aan B.B. H oe kan ik

nu m!Jn bestek bepalen, als ik N.O.t O op mijn

kompas stuur en de deviatie op dezm koers - t streek

bedraap,t?

* * *

V ragen op zeevaartkundig gebied en op het

terrein van de Vaartreglementen worden behandeld

door den heer M. H. Blokpoel, Harmoniehof

I 8, Amsterdam Z. De andere vragen worden

behandeld door de Redactie. D e oplossingen en

uitwerkingen der vraagstukken kan men telkens

I4 dagen later in deze rubriek vinden.


DE WATERKAMPIOEN. 63 5

Brieven met oplossingen en nieuwe vragen

zijn zeer welkom: zij moeten uiterlijk a.s. Vrijdag

ontvangen zijn om voor behandeling in

het daaropvolgend nummer in aanmerking te

komen.

DE ORDE AAN BOORD.

Zet alles op zijn plaats:

denk altijd aan uw maats.

Geen heidenscher kwelling aan boord van een

zeiljacht dan de dingen niet op hun plaats te

vinden. Overdag - in welken tijd men in Nederland

meestal vaart - is het nog tot daaraan

toe. \Xfanneer men echter tochten maakt, op de

Zuiderzee of zelfs binnen, kan het voorkomen,

dat men in het danker zijn reis moet beeindigen.

En wanneer men dan in een iets grooter jacht

niet alles op den tast kan vinden (door het gebruiken

van licht ziet men slecht bij uitkijken),

krijgt men bedenkelijke omstandigheden bij het

inloopen van een haven of aanloopen van een

drukke aanlegplaats. En bij minder ernstige omstandigheden

werkt het op het humeur.

Onze trouwste helpers hebben er wel eens

een handje van, eigenwijs aan het opbergen te

slaan, vooral zij, die niet immer meevaren en

een opruimwoede hebben bovendien. ,Pas op,

N. N., berg nou niet op, want het eenige gevolg

is, dat alleen maar jij weet waar de zaak

ligt." - N. N., die zich niet vereenigen kan

met de keuze van plaatsen voor verschillende

zaken, bergde stiekum toch op; en de volgende

maal, dat hij niet meeging, waren de dollen van

de jol niet te vinden, toen ijlings een lijn moest

worden uitgebracht. Het gold plotseling opkomend

slecht weer op de ligplaats, en het

was niet vertrouwd geweest, ze in de jol te

laten.

Om opvarenden aan vaste plaatsen voor de

dingen te wennen, is het beste, beenen fiches

van geschikte grootte te koopen, daarop zeer

leesbaar met inkt korte opschriften te schrijven,

met een drilboortje er een a twee gaatjes in te

maken en ze met koperen nageltjes bij de plaatsen

te timmeren. V oor binnen werk zij n celluloidfiches

geschikt; buiten buigen en verschrompelen

ze. Inkt wascht van been moeilijk af; met

een mesje schrapt men het echter onmiddellijk

weg (dit voor verbeteringen). De volgende op­

.schriften (het zijn maar voorbeelden), op dekbalkjes,

spanten, etc. werken hoogst nuttig:

D ollen, Hoorn, Slang tank achter, Kantankers

voor, Lampen onder, Jaaglijn, Reeflijnen, Waschgoed

onder, Schoenen, Petroleum en poetsgoed,

Verf, lak, zeep, Gerei, Bootsmansgoed, Stuurmansgoed,

Kajuitsgoed, Kombuisgoed, Dranken,

Waarloos voorin, etc. Men zal zien, hoe nuttig

het op zijn medewerkers werkt: ze hebben geen

·excuus meer.

PELAGICUS.

~~-~~~~

- ·~ -~- _., ~,. ....

DE AMSTERDAMSCHE WATER­

LEIDING EN DE PLASSEN

BEOOSTEN DE VECHT.

Uit een watersportoogpunt bezien is tengevolge

van het waterwinnen door de Amsterdamsche

waterleiding uit de Vechtplassen niet

veel verandering in den vroeger bestaanden toestand

gekomen, omdat de eenige plas waarop

thans de vrije beoefening der watersport niet

toegelaten wordt ,de Loenerveensche plas",

voorheen ook slechts door de aanwonenden

voor zeil- en roeisportbeoefening gebezigd werd.

De plassen waarvan door de watersportliefhebbers

een algemeen gebruik gemaakt werd en

wordt, zijn aile ten zuiden van den Nieuwedijk

en Bloklaan gelegen en te dienopzichte zijn in de,

tusschen de \X/aterschappen, de Gemeente Loosdrecht

en de Gemeente Amsterdam gesloten

overeenkomst van Juni- Juli I930 verschillende

bepalingen gemaakt, waardoor de beoefening

der zeil- roei- en zwemsport geen belemmering

in den weg gelegd wordt, evenwel is

het gebruik van motor- en stoombooten verbaden

zonder vergunning van de betrokken Besturen

welke deze slechts tot wederopzeggens

mogen verleenen. (Zie de hiervoor thans geldende

keuren en verordeningen van Breukelerveen

en Loosdrecht). *)

Wat de te onderhouden peilen op deze plassen

betreft, rust op Amsterdam de plicht zorg te

dragen dat de waterstand niet hooger komt dan

o, 90 M. beneden en niet lager dan I, I 5 M. bened

en het N.A.P.; door deze bepaling zal de toestand

in algemeenen zin wel zoo zijn dat in het

voorjaar de stand 0.90 M. - N.A.P. is, terwijl

in de zomermaanden - wanneer verdamping

en waterverbruik het grootst zijn - een regelmatige

daling van den waterspiegel zal plaats

vinden, zoodat deze aan het einde van de zomerperiode

den laagsten stand van 1. I 5 M. - N.A.P.

zeer nabij zal komen, evenwel is het volstrekt

nietuitgesloten datdestand van I. 15 M. - N.A.P.

reeds eerder bereikt wordt, waardoor het veiligheidshalve

overweging verdient voor het bevaren

der plassen of voor het gebruik maken van de

schutsluizen, steeds met het laagste peil rekening

te h ouden.

D e toegang naar de plassen vanuit de V echt

vindt, practisch gesproken, meestal plaats door

de Mijndensche sluis, welke bij het sluiten der

vorengenoemde overeenkomst eigendom van

Amsterdam is geworden, daardoor bij haar in

onderhoud is en bediend moet worden. Het toeleidingkanaal

van de Vecht naar en de sluis zelve,

liggen niet in elkaars verlengde, doch vormen

*) De betreffende Loosdrechtsche verordening betreffende

een vergunning voor bet varcn met motorbooten

is nog niet in werking gesteld. R E D


met elkaar een stompen hoek, waardoor het invaren

van lange schepen belemmering kan ondervinden.

De verschillende afmetingen van de

sluis zijn in onderstaand staatje opgenomen,

waarbij volledigheidshalve ook die van de overige

sluizen zijn gevoegd, welke eveneens verbinding

van de V echt met de plassen geven.

I I I ...;p._;

biJ

o,e:...;p..; v >..;

q

q d

~ o.t:::-o •

.~ ~ ;:s ~

8 Q) Q) Q)

;.:a ·s .~ Q) '- 0 .

·s I :-ova·


,Sparky" nadert omzichtig een school

waterhoentjes, vreemd op 't IJ verzeild geraakt,

misschien de nabijheid der stad niet

wetend, maar toch telkens onverwacht opgeschrikt

door plotseling zichtbaar wordende

bootgevaartes. En hoewel ,Sparky"

wel heel klein, stil en bijna bewegingloos

is, vliegt de heele troep met luid

geplas en gefladder vlak over 't water weg.

* * *

De mist trekt samen, Egt dichter op het

water en het wordt donkerder en geheimzinniger;

als bij een fijn motregentje

blijven de parelende mistdruppeltjes op mijn

trui hangen. Het is eigenlijk kil, koud, maar

ik gloei van het peddelen; de kano lekt nit~

meer, zoodat ik me weer echt behagelijk

veilig voel.

Op den terugweg, recht op het geluid van het

nu ver-verwijderde kloksignaal af, hoor ik

rechts af en toe het zware geloei van een groote

vrachtboot, die nu wel statig langzaam zal voortglijden

tusschen het onzichtbare gekrioel van

motorschuiten, sleepen en tjalken. Ik let op of

er niets in mijn wereldje komt binnendringen,

daar er ook veel booten buiten de boeien gaan;

de klok wordt langzaam aan helderder, maar de

· mist dempt alles, zet alle geluiden om in stilte,

in een bijna drukkend besef van eenzaamheid,

afzondering. Ik voel dit als het leven zelf, daarom

geniet ik zoo: het steeds verder schrijden naar

een onzichtbaar doel, wij alleen, langs en door vele

gebeurtenissen, die ons of niet opvallen door den

mist waarin ze gehuld zijn, Of alle inspanning

van ons vergen om ze geheel. te doorleven, te

begrijpen, te overwinnen of te vermijden. Ik

ga er totaal in op, in dit snel eigen gemaakte

leventje van enkele uren, denk aan geen wekelijksch

werkprogramma, let op richting, de enkele

veilige geluiden, waar ik tusschen door moet.

* * *

Na een kwartiertje doemt de houten schoeiing

als een donkere dam op, wordt al duidelijker en

ik vaar er langs tot aan de klok, vlak bij de vaargeul,

waar ik de schim van een lange motorschuit

langzaam zie draaien, stoppen en weer vooruit

gaan, om haar losplaats aan den over kant te zoeken.

Dan weer doorsteken naar de werf van d e

Vries Lentsch, nauwelijks heb ik de schoeiing

,losgelaten", uit zicht verloren, of met een zacht,

toenemend geruisch komt een stoomboot van

den IJ-veerdienst, vlak voor me langs schuiven.

Een oogenblik is de boot helder te zien, de kapitein

in het stuurhokje, enkele menschen diep in

hun winterjassen gedoken op het dek, in landerige

houdingen, zich klaarblijkelijk onbehaaglij k

en huiverig voelend bij dit natte, sombere weer.

Een ziet me en wijst, maar ik ben alweer onzichtbaar.

* * *

,Sparky" snuffelt zijn haventje op, tusschen

DE WATERKAMPIOEN. 637

M ist op het I'J.

VI"

e~n gieterij en een opslagplaats

vanijzeren balken,

wordt snel het water uitgetrokken, den hoogen

kant op, schoongemaakt en omgekeerd. ,Tot

een volgenden keer" denk ik dankbaar, altijd is

het weer een nieuw avontuur, een oogenblik

van genot of inspanning, of beide, dat ,Sparky"

me geeft, en toch-is hij al meer dan vijf jaar in

mijndienst.En terwijl ik naar mijn fiets stap, schiet

vluchtig de kostbare herinnering-reeks door me

heen: de zonnige dagen in Maasland, de vele

donkere avonden op de drukke Vliet, de vierdaagsche

trektocht door de mooiste vaarten en

slooten met waterlelies en reigers, langs kleurige

bloemendijkjes naar Amsterdam, tot . voor het

huis waar ik twee jaar wonen zou, en dan het

verkennen van den Amstel. Maar dan 't IJ! Waar

je de onmacht en nietigheid voelt temidden van

zulke groote menschelijke werken, en toch

trotsch bent er tusschen door te kunnen schipperen

op dat woelige water.

HANS VAN SUCHTELE N .

Dr. M anfred Curry, R acing Tactics

in questions and ansJvers. L onden, G.

Bell 6~ Sons L td. 19}2· 18 Sh. net.

D r. Manfred Curry, R egatta-Taktik

in Frage und A ntwort. Berlin, Klasing

6~ Co. G .m.b.H. 19J2· 9·J O Mark.

Dit boek is het derde van den bekenden

Duitsch-Amerikaanschen schrijver, en evenals

de vorige, ,Die Aerodynamik des Segels" en

, Wind unci Wasser", zoowel in de Duitsche

als in de Engelsche taal verschenen. H et is voor

wedstrijdzeilers bizonder interessante lektuur, en

indien zij dit boek goed bestudeeren, kunnen

zij er zeker veel voordeel uit putten. Zij zullen

teruo-komen van de gedachte, dat de loefpositie

bij den start altijd de beste is, zij zullen met eenige

verbazing kennis nemen van het feit, dat het

onder sommige omstandigheden geraden is, de


DE WATERKAMPIOEN.

De Vecltt bij de Mijndensche sluis.

vaart van zijn boot in te houden

- Curry vond daartoe

Foto v. Zutplun , Amsterdam.

zelfs een soort rem uit! -

en dat niet aileen als mente vroeg bij de afvaartlijn

komt. Zij zullen inzien, dat het vaak lang niet

L. ]. Veen' s U.

onverschillig is, of men een kruisrak over stuurboord

of over bakboord begint, al is deaf te leggen

wegoverbeideboegenevenlang. Zij zullen mogelijkheden

van aanval en afweer ontdekken, waarvan

zij het bestaan niet hadden vermoed. Kortom,

zij zullen verder komen in de ,taktiek" van

het wedstrijdzeilen.

Merkwaardig is de wijze, waarop deze stof

in het boek behandeld wordt. Niet door lange,

en allicht vervelende, theoretische beschouwingen.

Neen, op elke even bladzijde staat een diagram

- in den aard van de schetsjes bij onze

,Vragen en Antwoorden" - en eronder staat

een vraag gedrukt. , W elk en koers moet boot

7 nemen?" of.,Wat zijn de voor- en nadeelen van

dezen start?" of ,Hoe moet B zich verdedigen?"

Ertegenover, op de oneven bladzijden, wordt

dan, op dezelfde wijze gelllustreerd, het antwoord

gegeven en in enkele woorden verklaard.

Geen ,~raue Theorie" dus, maar praktijk, van

het beg1n tot het einde. De schrijver, die zelf

de meeste ondervinding heeft opgedaan in kleine

middenzwaardbooten, richt zich voornamelijk

tot zeilers in dergelijke vaartuigen, maar toch

maakt hij in zijn antwoorden vaak verschil tusschen

zulke booten en grootere jachten.

Behalve de bedoelde diagrammen bevat het

boek een groot aantal schitterende foto's, alle

wedstrijdmomenten die op eenige wijze kunnen

bijdragen om den lezer de wedstrijdtaktiek

nader te brengen.

v. K.

R.]. de Stoppelaar, Op Frieslands

wijde 1vateren. Leeuwarden,

R. van der Velde, Amsterdam,

M. Pr!fs J!,eb. j 2,90.

, Wetter, wetter is mijn lib ben!" juicht Ds. de

Stoppelaar, de Friesche bard, met Dr. Eeltsje

Halbertsma mede. Hij houdt van het water bij

het oude Grouw, van de meren bij Wartena

en Sneek en Langweer, van de tjalken en boeiers

en tjotters en jachten die daar deinen en laveeren

en dansen op het kruivende, stuivende water.

Hij houdt van de groene oevers, het riet, de dotters,

de weegbree, van de waterfauna, de kare

kiet en de meerkoet, de eenden ,met een stoe

van wollige kuikens achter zich paadjestrekkend

door het kroos".

Ziedaar de geest, waarin dit boekje geschreven

is, een heerlijk geestdriftig boekje van een Fries

over zijn Friesland. Wij lezen van een tochtje

naar Eernewoude met schrijvers motorbootje,

het ,Pompebled", van de wondermooie moerassen

van het Prinsenhof, van velduiltjes en

waterlelies en karekieten en zwanebloemen,

van het woonschip ,Stille Wille" in den Oksenpoel,

van een tocht met den boeier ,Tjet-Rixt"

over de Morra en de Fluessen en het Heegermeer,

en met de ,Tulica" naar Bergumermeer

en de Leijen. Wie Friesland kent leze dit boekje;

het zal hem kostelijke herinneringen opwekken.

En wie Friesland niet kent leze het ook, en hij

zal den lust voelen opkomen om zijn verzuim

in te halen.

v. K.


]. Boomsma, De techniek van kampeeren.

Ben handleiding voor allen, die er

met de tent op uit JJJillen trekken. Met

teekeningen van Iek Bouma. Rotterdam,

IV. L. & ]. Brusse's Uitg.-Mij. I9J2·

De kunst om bij bet kampeeren, zij bet te

voet, per fiets of per boot, zoo weinig mogelijk

bagage, en bovendien van de lichtste soort, mee

te nemen, de keuze van een tent, bet huizen

daarin, bet koken, bet slapen, de verpakking

van tent en inhoud, de kleeding, dat alles en wat

verder tot de sport van bet kampeeren behoort,

vindt men in dit boekje op vlotte en geestdriftige

wijze beschreven. v. K.

De Fa. G. Baav te Loosdrecht leverde een I2-

voetsjol genaamd ,Schuif" af aan den beer J.

van de Stadt te Zaandam.

DE WATERKAMPIOEN. 639

Nog werd in de 12-voetsjollenklasse ingeschreven

de _jol ,Mams" van Mej. M. Conijn te Schiedam.

De beer J. Barzilay te Rotterdam kocht uit

Belgie een 12-voetsjol die den naam ,Black Diamond"

zal dragen.

Het Regenboog-jacht no. 1 3 is thans in han den

van den beer G. de Vries Lentsch Jr. en beet

A. S. A.

Het B.M.-jachtje ,Marroldek" van de heeren

S.W.A. en J. J. Hamel tc Rotterdam wcrd onder

no. 3 I geregistreerd.

Voor de 12 M. 2 -klasse werden geregistreerd

no. 12, genaamd ,Duitsche Ribbe", eigenaar de

beer H. F. Smith te Hilversum en no. 3 5, genaamd

,Jowie", eigenaar de beer J. P. Wernink te

Alphen a. d. Rijn. Laatstgenoemde boot werd

gebouwd door de Jachtwerf ,Hollandia" te

Woubrugge.

Te Velsen-Be:verwijk is een roei- en zeilvereeniging

opgericht. Zie de rubriek ,Bonden

en V ereenigingen".

\.

H et klipjJerjacllt ,.711ayjly" , door de N. V. SclzeejJsbouw Mfj. v.h. fa. H. Schouten te Muiden voor Fransche

rekening f(ebouwd. De beide sterke Dieselmotoren m het kleine zeilojJpervlak stempelen dit schip V?'ifwel

tot een ,,Fijty-jzjty-cruiser" - lzalj zeil-, half motorjaclzt. Foto Wim Loopuit, Amsterdam.


DE WATERKAMPIOEN.

Dezer dagen werd van de Amsterdamsche Scheepswerj voor den hnr C.

Bos te Zeist de motorkruiser , Bromo" te water f?elatm. Het schijJ is I 2.8o

M. lang en 2.9.5 M. breed en is uitgerust met een Selve-motor.

Bij de aanstaande wedstrijden der W. S. V.

Loosdrecht zullen de teamwedstrijden zeer belangrijk

zijn. Voor den teamwedstrijd in de

r 2 M 2- klasse schreven 7 vereenigingen, elk met

twee scheepjes, in, n.l.: Ranelagh Sailing Club,

Royal Corinthian Yacht Club, Hamburger Segel

Club, Norddeutscher Regatta-Verein, Kon. Ned.

Zeil- en Roci-Vereeniging, K. Z. R. en M. V.

de Kaag en W.S.V. Loosdrecht. In den teamwedstrijd

in rz-Voetsjollen komen de Rotterdamsche

Z. V:, de Zaanlandsche Z. V . en de

W. S. V: Loosdrecht elk met 3 jollen uit.

~~~~~~~fkqE~

W. S. V. ROOD-WIT-ROOD.

Verzonden werd de uitnoodig ing voor de nationale en

uitnoodigings-wedstrijden, 7 Augustus te bouden op den

Bergscben Plas. Uitgescbrevcn zijn de Regenbogcn, de

I2-Voetsjollen, de Sterklasse, de B.M.-klasse, de Scbeldejollen,

de Vrijbuiters en de tjotters OE en OF, en verder

eenige uitnoodig ings-wedstrijden. Inscbrijvingen uiterlijk

31 Juli bij den secretaris, den beer H. Hartman, Linker

Rottekade 45, Hillegersberg.

KENNEMER R.

BEVERW IJK.

EN z . V. TE VELSEN­

Op 7 Juni werd deze vereeniging opgericbt. Als jachthaven

is bet zwembad van de Beverwijkscbe zwemvereeniging

aan de Pijp bij bet Noordzeekanaal gebuurd. Een

eenvoudig bootenbuis zal worden bijgebouwd. Het bestuur

is samengesteld als volgt: Dr. L.S. Limburgb J'deijer,

voorzitter; Mevr. Mr. G. ]. Biewinga-Gijmink, Ie secretaresse,

Julianakade 3I, IJmuiden; Ir. M . Voogd, penningmeester;

Mej. E. Gouda, comm. van materiaal, 2e

secretaresse; D. R. Mansbolt, comm. van materiaal, 2e

voorzitter; Ir. Garritsen, comm. van materiaal; T. D.

Biewinga, comm. van materiaal.

N. V. H. KERSKENS' ZEILMAKERIJ,

Prins Hendrikkade -48, Amsterdam.

Levert nog steeds de beste J achtzeilen.

De Van l'vfer/envaart te Heemstede is gestremd (zie nr.

2J8).

De Trekvaart Bolnvard-Leemvarden bij O osterlittem

gestremd tot nadere aankondiging.

De groote sluis te Veere is van 25 Juli tot 2 Aug. van

7 tot I9 uur gestremd.

De vaart door de H oofdbrug te Dracbten is gestremd

tot nadere aankondiging. Gelegenbeid tot doorvaren:

6, 9, I 2, I 5 en r 8 uur.

De Trekvaart L eemvarden-Sneek bij Scharnegoutum van

Woensdag 27 Juli rot nadere aankondiging gestremd.

(JNHOUD VAN DIT NU}fi1ER]

Ons Loosdrecht-nummer. - De watersport-vereeniging

,Loosdrecht". - lets over het ontstaan van

de Loosdrechtsche plassen. - De Kaagweek, I. -

Z. 0 . U. Oppenhuizen-Uitwellingerga. - Loosdrecht

en de roeisport. - Berichten van het Bureau voor

Watertoerisme. - Snelvarende motorbooten. -Coblenz-Amsterdam

per wherry, slot. - De een-persoons

standaard race-kajak. - Vragen en Antwoorden.

- De orde aan boord. - De Amsterdamsche

waterleiding en de plassen beoosten de Vecht. -

Mist op 't I]. Kano-emoties. - Boeken en Tijdschriften.

- De Uitkijk.- Bonden en Vereenigingen.

- Vaartbelemmeringen.

INHOUD ,AUTO-KAMPIOEN" No. 3 r.

Belangrijke artikelen in dit nummer. - Wie is

de eigenaar?- Tusschen Rijn, Maas en Moezel. ­

De Groote Prijs van Duitschland, slot. - In den

Zoeklichtbundel. - De nieuwe autoweg Keulen-Bonn.

- Auto- en Motorsport. - S. 0. S. - Antwoorden

van Lezers. - Ervaringen van Lezers. - Handel

en Industrie. - lngezonden. - W.A.H.-Verzekering.

- Erratum. - Autornarkten. - Tentoonstcllings­

Agenda. - Sport-Agenda.

INHOUD , DE KAMPlOEN" No. p .

De rust van hct W ielenlied. - Alweer ; Een ,afschuwelijk

rnisverstand"! - llondsrondwandelingen

en -rondritten. - Onze rijwielrondritten. - H et

rijwiel in dicnst ven het toerisme. - Door den Haarlernmermeerpolder.

- vVegen-Cornrnissie A.N.W.B.­

K.N.A.C. - Verkort Verslag van de vergadering van

het Algemeen Bestuur. - Nieuwe Leden. - Brievenbus.

- Nieuws der Vereenigingen. - Officieel.


DE

Almanak voor Watertoerisme 1932

heeft voor onze lezers weinig aanbeveling noodig; ieder jaar is de steeds

grootere oplaag reeds vroegtijdig uitverkocht. Vandaar, dat wij spoedige bestelling

kunnen aanbevelen.

De prijs bedraagt ditmaal f 1.25, welk bedrag men gelieve over te maken

aan een der onderstaande adressen :

A. N. W. B., Parkstraat 18-20, 's-Gravenhage, postgiro 488o.

, Keizersgracht 588-590, A'dam [C.], postgiro 13153,

Centraal Bur. voor Watersport, Sixhaven oh. IJ, Amsterdam [N.]

Men vermelde duidelijk naam en adres alsmede het doel der betaling: ,Almanak voor Watertoerisme"

BIJ P. N. VAN KAMPEN 6 ZOON,

UITGEVERS, A'DAM, VERSCHEEN 1

DE ZEILSPORT

DOOR

H. C. A. VAN KAMPEN

UITGA VE AANBEVOLEN DOOR DE VER­

BONDEN NEDERLANDSCHE WATER­

SPORT-VEREENIGINGEN EN DOOR DEN

A. N. W. B., TOERISTENBOND VOOR

NEDERLAND :: :: :: ::

De watertoerist inNoorden

Zuid-Holland

vindt op onze kaarten van de Meren, Plassen en

W aterwegen in die provincies hetrouwhare

gegevens voor tal van interessante tochten.

Wij vestigen de aandacht op:

Waterwegen tusschen Amsterdam en Alkmaar:

op papier f 1.-; op linnen f 2.25.

W aterwegen tusschen Gouda en Utrecht,

op papier f0.90; op linnen f2.-.

Zuid-Hollandsche Meren en Loosdrechtsche

Plass en,

op papier f 1.-; op linnen f 2.25.

W aterwegen rondom Dordrecht,

op papier f0.50; op linnen fl.75.

PRI]S. IN PRAAIBN UNNBN BAND

f l2.j()

Verkrijgbaar bij de A.N. W.B.-Bureaux: Parkstraat

18-20, 's-Gravenhage, Postgiro 4880,

Kei:&ersgracht 588-590, Amsterdam, Postgiro

13153, alsmede bij het Centraal Bureau voor

Watersport, Sixhaven o.h. Y, Amsterdam.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

W

ij zijn speciaal ingericht voor het drukken en

verzenden, c. q. uitgave, van periodieken, zoowei

in massaoplaag als in luxe uitvoering.

0. m. dit orgaan en inzonderheid dit nummer, dat

geheel in onze inrichting werd gereedgemaakt, geven

U een beeld van ons werk.

H. A.M. ROELANTS - ~gi'inR~i~~~j- SCHIEDAM

TEL. 68103, 68617 en 68923

IIIDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


lllllllllllllllllllmllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

50 Plattegronden van

NederLandsche Steden

bevattende de voornaamste wegen door de

steden, ook de waterwegen, den doortocht en

de aanlegplaatsen voor pleziervaattuigen.

Prijs: in map f 5.-

Per stuk 15 cent, A'dam, R'dam o£ den Haag

per ~tuk 25 cent.

Verkrijgbaar bij de Bonds-bureaux:

's·Gravenhage, Parkstraat 18-20, Post·

giro 4880; Amsterdam, Kei:rersgracht

588·590, Postgiro 13153 •

._ ______ _...... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllm~lllll

AMSTE BIER

GEBOTTELD IN DE BROUWERIJ

HOUD AAR

JUIST GESCHIKT OM MEE

TE NEMEN IN UW BOOT!

Draft ftll H. A. If • ...._.., Sehiolclllm.

More magazines by this user
Similar magazines