02.11.2016 Views

Watersportkampioen-1932

Het z.g. LOOSDRECHTNUMMER van De Waterkampioen van 29-7-1932

Het z.g. LOOSDRECHTNUMMER van De Waterkampioen van 29-7-1932

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

'<br />

-


16 en 33 M 2 IJSELMEERKRUISERS<br />

Onze reclame-scheepjes - geheel van mahoniehout - ruime kajuit -<br />

Iste klasse afwerking. - Snel - sierlijk - vertrouwd. - Prijs f 1150.•<br />

en f 2400.•. Uit voorraad leverbaar.<br />

U koopt toch ook voor levering heden of a.s. voorjaar een onzer<br />

VOOCO STANDAARD MOTORBOOTEN1<br />

7·50 - 8.75 en 10 meter lengte.<br />

VRAAGT ONZEN CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN.<br />

Scheepswerf ttDe Vlijttt, Aalsmeer<br />

Telefoon 124. - 1500 M2 Loods voor winterberging.<br />

ONTVANGTOESTELLEN<br />

VOOR OMROEP<br />

RICHTINGZOEKERS<br />

ULTRA SONOOR ECHOLOOD<br />

VOOR NAVIGATIE<br />

ELEFONIE·INSTALLATIES<br />

LEGRAFIE ·INSTALLATIES<br />

VOOA COMMUNICATIE<br />

RADIO·<br />

HOLLAND<br />

N.V.<br />

AMSTERDAM· KEIZEIISGII,56'l• TEL.l0414<br />

ROTTERDAM· BOOMPJES 28 • TEL.5t.071<br />

IJMUIDEN • HAVENKAOE 7 C • TEL. 315<br />

.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.<br />

i Erven Corn's Schoorl I<br />

i<br />

§ v/h. ,In den Silveren Molenbeecker" §<br />

~ Kalverstraat 32 • !.MS,!~DAM ·Tel. 42149<br />

§ Oud-=andsc~~~~:~- ;:ke~:.hamer:.;ilver. §<br />

= Sportprijzen naar origineel ontwerp. = = ==<br />

§ Uitgebreide keuze in groote en kleine cadeaux, §<br />

§ o. a. aardige mo~erne voorwerpen, tegen §<br />

illllllllllllllllllllllllllllllll~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~l~l~~~~~l~l~;llllllllllllllllllllllllllllllllli<br />

==<br />

T. & D.'s Conserven<br />

~~;:~E~E:~~S~ANTRY<br />

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll<br />

PLATS DU JOUR<br />

IN RUIM 20 SOORTEN: GEHEEL<br />

VOOR HET GEBRUIK GEREED<br />

GALAN TINES<br />

Hlfllft<br />

11111111<br />

VDOR UW SANDWICtfES<br />

,TED E''<br />

IIIII III<br />

11111111<br />

DE tCHTE<br />

VRUCHTEN • LIMONADE • SIROOP;<br />

ZUIVER SINAASAPPELSAP -<br />

-<br />

CONSERVENFABRIEK -<br />

LEIDEN


6de JAARGANG No. 291<br />

DE<br />

W ATERKAMPIOEN<br />

WEKELIJKSCH ORGAAN VAN DE AFDEELING WATERTOERISME VAN<br />

DEN A.N.W.B., TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND, EN DE KONINK­<br />

LIJKE VERBONDEN NEDERLANDSCHE WATERSPORT-VEREENIGINGEN<br />

Bevat tevens de officieele berichten van den Z. A. H. K A N 0-K R I N G<br />

REDACT IE: H. C. A. VAN KAMPEN<br />

29 JULI <strong>1932</strong><br />

Reaartu-adres voor Totrisme, 2'-eilsport, Kanosport, enz.: H. C. A. Abonnementsprijs in Nederland, per jaar (52 nummers) f5-50<br />

VAN KAMPEN, Bikbergerweg 3, Naarden. Tel. 2rg6. franco per post, buitenland f 7.-.<br />

Redactie-adres voor Motorbootsport: Ir. ]. LOEFF, Loosdrecht.<br />

Rettactze-ndres voor Roeisport: JOOST PINTO, Van Eeghenlaan<br />

II, Amsterdam, Z.<br />

Losst nummers f o. I 5·<br />

Losst advertentzes per regel I o.6o, (minimum 4 regels). Hiervoor,<br />

alsmede voor a/Jonnements-aavertenties, wende men<br />

zich tot de firma H. A. M. ROELANTS te Sckiedam.<br />

Admimstratze: A. N. W. B., TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND, Parkstraat r8, 's-Gravenkage.<br />

Telefoon: Locaal II758o, Interlocaal letter Z. Postrekening 488o.<br />

ONS LOOSDRECHT-NUMMER.<br />

Bij den aanvang van deze eeuw stonden onze<br />

Zuid-Hollandsche en Utrechtsche meren in een<br />

kwaden reuk. Het Kagermeer was een verraderlijk<br />

vaarwater, vol ondiepten, de Westeinderplas<br />

was hoogst gevaarlijk, had golven als een<br />

oceaan, sterke stroomingen, zandbanken en<br />

wat al niet meer - hier huisde dan ook de legendarische<br />

reuzenmeerval ! -, de Loosdrechtsche<br />

Plassen waren een moeras, waar men noch<br />

loopen, noch zwemmen, noch varen kon ....<br />

zie maar op de kaart: een soepje van water en<br />

land! Aileen het Brasemermeer had een goeden<br />

roep, veroorzaakt door de jaarlijksche Hollandia-wedstrijden.<br />

Pleziervaarders zag men op de meren dan<br />

ook uiterst sporadisch, en die er waren, zuinig<br />

op de ongereptheid van hun gebied, bingen het<br />

niet aan de groote klok.<br />

Hoe is dat alles in betrekkelijk korten tijd veranderd!<br />

AI die prachtige wateren zijn thans op<br />

mooie Zondagen bezaaid met pleziervaartuigen.<br />

Groote boeiers en jachten varen met bollende<br />

zeilen over Kagermeer en Westeinderplas, kleine<br />

jolletjes ziet men overal, motorbooten schieten<br />

over het water, wherries en kano's zoeken een<br />

mooi ligplaatsje in het riet.<br />

Ook de Loosdrechtsche Plassen zijn thans druk<br />

bevolkt, zij het ook uitsluitend -met kleinere<br />

vaartuigen; de hier en daar vrij geringe diepte,<br />

en vooral de afmetingen van de sluizen die tot<br />

dit ~ebied toegang geven, laten geen diep stekende<br />

jachten toe. De tonnenmaat der scheepjes<br />

is gering, maar het aantal vaak overweldigend.<br />

Voor een groot dee! is dit het resultaat van<br />

het werk der Watersport-Vereeniging ,Loosdrecht",<br />

die dezer dagen met luisterrijke feesten<br />

en wedstrijden haar 2o-jarig bestaan herdenkt.<br />

Zeker mag zij met voldoening terugblikken op<br />

wat zij in die korte spanne tijds tot stand bracht.<br />

De vereeniging verkeert in vollen groei en<br />

bloei, allen crisistijden ten spijt. Zie eens het<br />

statistiekje van het ledental, in dit nummer van<br />

ons blad opgenomen! Wij wenschen haar toe,<br />

dat zij moge voortschrijden op den tot nu toe<br />

gevolgden weg, haar krachten moge blijven<br />

wijden aan de watersport!<br />

DE W ATERSPORT VEREEN.<br />

,LOOSDRECHT". .,.<br />

'<br />

Geschiedenis schrijven over een 'zo-jarige, 't is<br />

eigenlijk te mal, maar wanneer ,De Waterkampioen"<br />

over 30 jaren het halve eeuwfeest van<br />

de Watersport V ereeniging ,Loosdrecht" herdenkt,<br />

zal de kroniekschrijver misschien toch<br />

iets kunnen putten uit dit relaas, dat niet in<br />

het archief van de vereeniging is op te diepen,<br />

omdat het de voorgeschiedenis is, die we ont­<br />

Jeenen aan aanteekeningen, die nog in het bezit<br />

waren van den heer P. H. ]. G. Reijers te Bussum.<br />

Volgens de notulen en jaarverslagen werd<br />

de vereeniging op 10 April 191 2 opgericht,<br />

nadat op 2 Maart in Hilversum een vergadering<br />

was bijeen gekomen naar aanleiding van een<br />

oproep van Bussumsche zij de.<br />

Begin 1912 werden er namelijk door eenige<br />

jongelui in Bussum, die graag de roeisport<br />

wilden beoefenen, pogingen gedaan een vereeniging<br />

op te richten, die haar zetel aan de<br />

vestinggrachten van Naarden zou moeten hebben.<br />

Daartoe werd een oproep in de plaatselijke<br />

bladen geplaatst met het gevolg, dat 7 Febr.<br />

een vergadering plaats vond, waaraan volgens<br />

de presentielijst door 17 heeren werd deelgenomen.<br />

In deze vergadering gingen al dadelijk<br />

stemmen op tegen de plannen van de initiatief-


6o6<br />

DE WATERKAMPIOEN.<br />

nemers. Men wilde verder gaan, niet aileen roeien van een haven, van loodsen of een clubgebouw,<br />

maar ook zeilen en men wilde naar de Loos- men wilde enkel 3 wherries koopen ter verhuur<br />

drechtsche plassen. Een voorloopig bestuur werd onder de !eden en wcdstrijden organiseeren.<br />

samengesteld, bestaande uit de heeren P. H. J. Maar de Hilversummers maakten grootere<br />

plannen, plannen die den mees-<br />

YJ. h 1A. 1 ·~"· J<br />

ten Bussummers te bar w~ren,<br />

,LL,J~-1-w-rrv~ ~ . .u. // zoodat 2 Maart een meuw<br />

~~~,...,;,,T~U "-~~~1146~ lf!l.. voorloopig bestuur werd ge-<br />

V'<br />

kozen waarin slechts een Bus-<br />

~ summer overhleef. Het waren<br />

~ de heeren C. J. Doude van Troostwijk (Voo~.zit-<br />

~ /J.._ . A/. ~<br />

"( ~"""- ::::' ~~ -(~<br />

ter), J.C. Lasonder, A . Sprenger, P.H.J.G. Re1Jers<br />

en J. E. Hacke van Mijnden. Dit bestuur kreeg de<br />

A {~~·<br />

!1fli. -<br />

opdracht te zoeken naar een geschikt terrein om<br />

te koopen, plannen te maken voor een club-<br />

.! J/ J, .<br />

t/1. 1/1//1 . V.fih. ·<br />

gebouw en haven en om niet met het minste te<br />

eindigen, een bedrag van f ro.ooo bijeen te<br />

~ · brengen, waarvoor obligaties zouden worden<br />

llf(.)pu~- _ uitgegeven. Het zijn vooral de heeren Doude<br />

Y.j'"' .. van Troostwijk en Lasonder, die de zaak flink<br />

_.'JVJ. . /lr.t. '~ilden. aanpakken. . Laa~~tgenoem?e toonde<br />

CJ· 1<br />

z1ch duect de verdlenstel!Jke penmngmeester,<br />

1£ dien hij jarenlang voor de Vereeniging geweest<br />

(.~ is. Zijn parool was ,eerst het geld, dan pas plan-<br />

::r-=<br />

nen", maar hij zag ook kans geld bijeen te bren-<br />

.-;;;~~~~::::::~::::~=:::=:::::s.. gen, zoodat de plannen konden volgen. Zoo<br />

was het ro April a! zoover dat een nieuwe bijeenkomst<br />

kon worden belegd, de eigenlijke oprichtingsvergadering.<br />

Een bedrag van f 6750.­<br />

was bijeen, maar de plannen werden begroot op<br />

zeker f I 5 .ooo. D e obligatieleening werd dan ook<br />

vergroot tot dat bedrag en staande de vergadering<br />

werd door bijteekening reeds f q.ooo.­<br />

toegezegd, terwijl de rentevoet van 5 op 4 pCt.<br />

werd gebracht.<br />

G. Reijers (voorzitter), H. Dudok van Heel,<br />

D. H. Roodhuyzen de Vries en J. Liscaljet.<br />

Later werd, ter wille van het contact met Hilversum,<br />

de heer A. M. de Vries hieraan toegevoegd.<br />

Dit bestuur van de Roei- en Zeilvereeniging ,'t<br />

Gooi" vergaderde, zij het telkens zeer onvolledig,<br />

eenige malen, waarna op 28 Febr. een circulaire<br />

werd verspreid voor een vergadering op<br />

2 Maart te Hilversum te houden. Een ,begrootingsstaat"<br />

voor het eerste jaar werd toegevoegd<br />

en hieruit blijkt hoe eenvoudig men wilde beginnen,<br />

de begrooting sloot met f IOoo.- in<br />

ontvangsten en uitgaven. Er is nog geen sprake<br />

Nadat de plannen voor gebouwen enz. waren<br />

besproken, werd bij ,akklamatie tot oprichting<br />

besloten". Behalve het voorloopig bestuur behoorden<br />

tot de oprichters de heeren Dr. van<br />

Lingen, P. Praetorius, C. H. van Erk, A. H. Siepman<br />

van den Berg en J. H. Mohr. In het defi-<br />

Sportkleeding<br />

R. DETERMEYER, AMSTERDAM<br />

O.Z. VOORBURGVIAL 27 /2' cu H il S. TEL. 47111 EN.....,,<br />

W aterdichte Zeeduffel<br />

Jumpers, Jekkers en<br />

Broeken ; witte Roeipantalons<br />

; Uniformen<br />

voor schippers (laken<br />

en serge) ; Truien met<br />

en zonder monogram;<br />

Ohegoederen ; Uitrustingen<br />

voor Oost- en<br />

_ West-Indie ::<br />

ALLES EIGEN FABRIKAAT


BUITENBOORDMOTOREN<br />

ZIJN ALS TROUWE DIENAREN<br />

LATEN JE NOOIT IN DEN STEEK<br />

DIT JAAR ZEER LAGE PRIJZEN<br />

FISHERMAN<br />

4 P.K. Fl. 240.-<br />

SERVICE A<br />

8 P. K. Fl. 340.-<br />

Vertegenw. v. de prov. Utrecht en 't Gooi : Fa. G. BAA Y, Oud-Loosdrecht<br />

Imp. N.V. TECHN. BUR. v. G. L. DAHLMANN<br />

PARKLAAN 30<br />

ROTTERDAM<br />

- 607 -


Met een H EINZELMANN- badpak is U s p o c dig<br />

droog na het verlaten van het water. •<br />

Met een H EINZELMANN. badpak heeft U de<br />

garantie. dat de kleuren tegen zon, iicht, Iucht,<br />

en zeewater bestand zijn.<br />

•<br />

Met een HEINZELMANN-badpak maakt U steeds<br />

een goed figuur, daar het strak om het lichaam<br />

sluit, zonder de bewegingsvrijheid te belemmeren.<br />

Met een H EINZELMANN-badpak heefc U de meest<br />

complete k euze in kleuren en modellen. •<br />

Indien U dus een badpak moet kiezen,<br />

vraagt Uw leverancier een<br />

H [I NZ ELMAN N-~a~~at<br />

van ZUIY[R WOl<br />

en U zult er een hebben, datU bevalt!<br />

Vanaf fl. 2.95 (rnaat 42)<br />

voor Dames, Heeren en Kinderen.<br />

Imp. G. E. LAGERWEY - AMSTERDAM<br />

Rh. Feithstraat 37 Telefoon 82700.<br />

V.RAAG EN<br />

AANBOD.<br />

MOTORBOOT. DEICHMANN & RITCHIE - HILLEGE RSBERG<br />

Te koop gevr. ongev. half Tweepersoons mahoniehouten cano f 150.-<br />

Aug. motorboat m. kaj. 3 Eenpersoons outrigged wherry vanaf f 350.-<br />

a 4 slaappl. Baby Hollandv<br />

k f Riemen en pagaaien in diverse prijzen.<br />

( Zie voor ,. 1'aa_q en ruiser 0 dergel. gr. In<br />

Aanbod" ook paqina' s pnma staat. B_~ - m. omschr. l-------- ------- ------<br />

o14 620 625 en Uttersten prt]S onder No.<br />

, en · D 725, bur v. d. bl., Post-<br />

-r5~HIYr~~~ bus 42, Schiedam.<br />

~~ AANHANGMOTOR.<br />

MOT ORKRUISER. Te koop gevr. aanhang- binnen- en<br />

T . . motor, i. g. st. zijnde, 2'12-<br />

J J PENT A''<br />

e~en ~mde seizoen g_evr. 4 P.K. Liefst Elto of Johngenefel.<br />

buiten boord m otoren<br />

de beste<br />

mger. motor~rmser. son; gewicht tot pl.m. 20 K.G. en door de !age kronenkoers thans ook<br />

Moet beshst pnma Z!Jn. Br. Br. m. prijs merk en jaar<br />

met prijs, vall. omschrijvin.g. onder No. r:)<br />

de goedkoopste<br />

737, bur. v.<br />

scfhets indeelingh, evntl.fobto s, =de:: . b=l=' .,=P=o::-:s:-:: tb=u=-s_4--:2::- , =-S=c-=h=ie-:d:-: a::::- m. Nadere inlichtingen op aanvrage aan :<br />

a metmgen, sta oogte, ouwerenbouwjaar,motormerk,<br />

BUITENB. MOT OR. N.V. Techn. Bur. ,.STOCKPORT", vjh. KIDERLEN & Co.,<br />

snelh., enz. onder No. D 731, Te koop gevraagd buitenbur.<br />

v. d. bl., Postbus 42, boordmotor 2.5 P.K., 2e<br />

PRINSENGRACHT 359 - AMSTERDAM<br />

Schiedam.<br />

handsch, doch in prima con­<br />

B.M of 12 VTS. JOL. d~tie. Opg. ~erk, ouderdom,<br />

• Ultersten pnJS etc. onder No.<br />

Gevr. B.M.jachtof 12-vts.jol D 738, bur. v. d. bl., Post·<br />

Br. met volledige in!. onder bus 42, Schiedam.<br />

No. D 727, bur. v. d. bl..<br />

Postbus 42, Schiedam. • ~ ~~-<br />

OVERN. SKIFF. - ~-<br />

In g. st. verk. overn. skiff B. M.<br />

te koop gevr. Vol!. omschr. Nieuw of gebruikt te koop<br />

met uit. prijs onder No. D aan11eboden prima ~cheepjes .<br />

732, bur. v. d. bl.. Postbus C. Stelling, Goudastraat 7,<br />

42, Schiedam. Wormerveer. Vraagt prijs.<br />

- 608<br />

PENTA<br />

4-cyl.<br />

scheepsmotor<br />

10-15 P.K.


DE WATERKAMPlOEN.<br />

6II<br />

-,~.,<br />

bonden Zeilvereenigingen van<br />

Nederland en Belgie, ook tot<br />

dei Verbonden Roeivereenigingen,<br />

welke laatste even we! weer<br />

vrij spoedig werden verlaten.<br />

In 1914 stelt het Bestuur<br />

voor ,de stichting van een<br />

De vloot van de T-V.S. V. ,Loosdrecht"<br />

in den aanvang van het<br />

bestaan der vereeniging. Op den<br />

voorgrond hetmotorjacht, We;;a"<br />

van den heer C. H. van Erk.<br />

Het terrein van de W. S. V.<br />

.,Loosdrecht" .<br />

eenheidsklasse van wedstrijdvaartuigen".<br />

Als type wordt<br />

het ,Dinghy vaartuig" het<br />

meest geschikt geacht. Tengevolge<br />

van dit besluit werd<br />

een van de eerste I z-voetsjollen<br />

door de Vereeniging<br />

________<br />

___ _/-~---r____,<br />

W AT E. R S"PCp?. T -<br />

" LOOSDREC.HT n<br />

~M --'<br />

II<br />

)'..>="""""- --. I '"".,"""'" f n .E.<br />

-- --~ I I 1 .....,,~ ,.....<br />

/<br />

illliiC.M l"';.jA"V..N .<br />

JL.17E."ii


6!2 DE WATERKAMPIOEN.<br />

besteld, waarvoor de kosten werden<br />

begroot op f 250.- . Hieruit mag<br />

evenwel niet worden opgemaakt,<br />

dat de liefhebberij in wedstrijdzeilen<br />

groot is. In herhaalde jaarverslagen<br />

klaagt de Secretaris over gebrek aan<br />

deze liefhebberij. Om deze aan te<br />

kweeken wordt in I920 een wedstrijdcommissie<br />

ingesteld. In I 92 I<br />

heeft dan de eerste officieele tocht<br />

naar de Kaagweek plaats en bet is<br />

wel zeker, dat deze wedstrijden, die '<br />

op bet geheele Nederlandsche zeilwedstrijdwezen<br />

zoo'n aanwakkerenden<br />

invloed hebben gehad, ook<br />

de Loosdrechtsche zeilers dichter<br />

bij de wedstrijdsport brachten. Na<br />

dit jaar wordt de deelname aan de<br />

wedstrijden steeds grooter, zoodat de Vereeniging<br />

thans een zeer eervolle plaats in dit opzicht<br />

inneemt. Meerdere malen werd de vlag<br />

van ,Loosdrecht" ook in bet buitenland en<br />

vaak met eere gezien. Burnham, Hamburg, Kiel,<br />

Ostende, Brussel, Eckernforde, Nice en, zij bet<br />

nog voorbarig, Los Angelos wil ik noemen.<br />

Ook menig toerschip brengt de Loosdrechtsche<br />

kleuren buiten de plassen!<br />

Het Bestuur onderging in den loop der jaren<br />

veel verandering; in I92I werd een groot verlies<br />

&eleden door bet overlijden van den beer<br />

D oude van Troostwijk. Ook anderen van de<br />

oude garde verlieten een voor een bet bestuur<br />

met uitzondering van den beer Sprenger, die nu<br />

reeds 20 jaar bet Secretariaat waarneemt en aan<br />

wiens jaarverslagen en notulen ik veel van bet<br />

bovenstaande mocht ontleenen.<br />

J.L.<br />

JE TS OVER HET ON TSTAAN<br />

V AN DE LOOSDRECHTSCHE<br />

PLASS E N.<br />

WR TE. RSPORTVE.IH.E.NIC.ING. ,, LOOSORE.CHT :' :)r-::<br />

C. A OE.I VAN P1~T ARNTRL 1..~0 .. ,... "<br />

. . :<br />

. ;) :<br />

; ;~ .•.<br />

1~\2.<br />

- ~~~z. .<br />

;/<br />

;)~r-J<br />

~I I ll of<br />

"" '" '<br />

; ...-:----- ...<br />

.JU N I<br />

-<br />

"' "' " -<br />

! ~/ v ~ ·~<br />

~ ~ ........... r---- r-~<br />

[/ r----- r----1-1-<br />

-------<br />

v<br />

;,.-/'',-',.-/' ~ --- ...<br />

..<br />

..<br />

I~ .!:!E.!. , t.. l !l E....,<br />

~<br />

" " '"' ..<br />

~~~-,_e-- v<br />

Menigeen zal zich niet bewust zijn, dat onze<br />

onvolprezen plassen, die zoo'n wondermooi<br />

stuk natuurschoon vormen, ontstaan zijn door<br />

menschenhand, zij bet ook, dat de natuur er<br />

een handje aan heeft meegeholpen.<br />

Eertijds was wat nu water is land, laagveen,<br />

evenals dit met alle plassen langs de V echt:<br />

Loenderveen, Het Wije Blik, de Kortenhoefsche<br />

en Ankeveenschc Plassen bet geval was. Aan<br />

bet weggraven en baggeren van bet laagveen<br />

De Waterkampioen<br />

het WEEKBLAD van en voor<br />

aile<br />

aile<br />

aile<br />

aile<br />

zeilers<br />

motorbootvaarders<br />

roeiers<br />

kanosportliefhebbers<br />

voor bet maken van turf danken wij dit mooie<br />

watergebied. Nu moet men evenwel niet denken,<br />

dat de plassen gegraven zijn zooals ze zich nu<br />

voordoen, neen, er bestonden reeds van ouds<br />

zeer scherpe voorschriften op bet , vervenen",<br />

waarbij werd bepaald, dat tusschen de uit te<br />

venen gedeelten strooken land moesten blijven<br />

bestaan, de zoogenaamde ,legakkers", terwijl<br />

langs de dijken en wegen terreinen gespaard<br />

moesten blijven, die , voorlanden" genoemd worden.<br />

Deze voorschriften bedoelen juist bet<br />

tegengaan van plas-vorming. Dat toch de wi;de<br />

Loosdrechtsche Plassen zijn ontstaan, is een gevolg<br />

daarvan, dat de eerst scherpe voorschriften<br />

later werden verzacht en dat bet toezicht op de<br />

naleving veel te wenschen heeft overgelaten.<br />

Ook de grenswijziging in I 8 I 9 tusschen de Provincies,<br />

waarbij Loosdrecht van Holland naar<br />

Utrecht werd overgebracht, waarna Loosdrecht<br />

zich jarenlang tegen toepassing van bet Utrechtsche<br />

veenrecht heeft verzet, is een factor geweest.<br />

In ,Het Veenrecht" van mr. dr. Th. F. ]. A.<br />

Dolk, van welk boek we een deel van onze gegevens<br />

ontleenen, lezen wij:<br />

,Het veenrecht voor Loosdrecht en Loenderveen<br />

werd voor I8I9 ontleend aan de voor heel<br />

Holland geldende provinciale voorschriften en<br />

aan de bijzondere voor beide polders tot stand<br />

gekomen afwijkende bepalingen. Algemeene voorschriften<br />

zijn door de Staten van Holland en<br />

Westfriesland gegeven bij bet placcaat van 20<br />

Dec. 15 95 ,op 't stuck van 't slaghturfven en de<br />

d'ontgrondinghe van den Landen".<br />

Terwijl nu dit ,placcaat" eischte, dat de voorlanden<br />

langs ,kaden, dijcken, weghen ende generalijck<br />

aile waterkeringhen" een breedte van<br />

3 roeden moesten hebben, terwijl dit bij de<br />

,buurordonantie" van 4 April I6I4 op 15 roeden<br />

gebracht werd voor den Oudendijk en den<br />

Nieuwendijk, op 5 roeden voor de ,raedeschydinge"<br />

(vermoedelijk de oude grensscheiding<br />

langs wat nu de Weersloot is) en op I O roeden<br />

voor Loenderveen, werd de breedte in I777 bij<br />

reglement van bet plaatselijk bestuur en den<br />

Ambachtsheer teruggebracht op 3 roeden, onder<br />

voorwaarde van betaling van een armengeld<br />

~<br />

..<br />

..


Een blikvol heerlijke gemengde<br />

biscuits, ,voor elk wat wils", !s<br />

feitelijk onmisbaar op Uw roeien<br />

zeiltochten. Blikken a f 0.90<br />

en f 1.95 .... En dan nog ter<br />

afwisseling Verkade' s toffees, ~<br />

bereid uit room, boter en suikei.<br />

OYERAL VERKRIJGBAAR!!<br />

•<br />

' . .<br />

V E R KAD:E :·1


In Duitschland dmkt men erover, de Noorsche ,Draker"-boot, die !ijkt op een kleinen Scherenkruiser, als<br />

eenlteidsklasse in te voeren. On ze joto stelt voor den nieuwbouw ,, R utlt", eigenaar de lteer E. von<br />

Spreckelse11 'Jr., op de Alster te Hamburg.<br />

Foto c. F. Kirstm, Hamburg.<br />

( Zie voor , Vmag en<br />

Aanbod" ook paginct' s D A M E s<br />

608, 620 en 625). STRANDPAKKEN<br />

~J~<br />

Gemakkelijk. - Elegant. - De ideale dracht voor<br />

strand en boot.<br />

~:~!,!~~?.:~ BAD P AKKEN<br />

VRIJBUITER.<br />

Door bijz. omst. de snelle<br />

vrijbuiter , Piet Hein" voor<br />

spotprijs te koop aangeboden.<br />

Inlichtingen bij B. J.<br />

Rienks, Bergum (Fr.)<br />

MOTORBOOT.<br />

Te koop aangeboden motorboot,<br />

lang 71/ 2 M ., model<br />

Hollandkruiser, met Fordmotor,<br />

electr. Prijs f 750.­<br />

Te bevragen B. D. Vergunst,<br />

Gasthuislaan 107, Delft.<br />

Telefoon 978.<br />

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br />

HOEK'S KANOBOUW<br />

KANAALWEG 9<br />

- -<br />

~ SCHEVENINGEN ' ~<br />

~ · TELEF. 550411 ~<br />

VOOR DAMES EN HEEREN<br />

Practische, goed aansluitende modellen. - Frissche<br />

kleuren. - Verschieten niet en krimpen niet. - Blijven<br />

steeds soepel. - De gemakkelijkste kleeding in de kana.<br />

TRAININGS<br />

PAKKEN<br />

De practische, sportieve en voor·<br />

deelige kleeding voor kanovaarders,<br />

voor buiten de boot.<br />

VRAAGT<br />

PRIJSCOURANT<br />

Z E ·I LING A<br />

= "'""'"'""'"""""""'~~~""" = ALLES VOOR ZEILEN EN KAMPEEREN<br />

Kano's compleet vanaf f 30.- r<br />

PR. HENDRIKKADE 120- AMSTERDAM -TEL. 41709, 40717<br />

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --------------------------------<br />

- 614 -


DE WATERKAMPIOEN.<br />

6q<br />

t<br />

van 5 stuivers<br />

per vierkante<br />

rijnlandsche<br />

roede. De<br />

Ambachtsvrouwe<br />

in<br />

:r 8o7 ging nog<br />

verder en<br />

-vaardigde een<br />

:reglement uit<br />

waarbij de<br />

voorlanden<br />

langs den Ou-<br />


DE WATERKAMPIOEN.<br />

Wanneer de vervening in Het makm van turf. omstreeks In L. van Ollefen's ,Stad- en<br />

Loosdrecht is begonnen, is niet<br />

I75o.<br />

Dorp-Beschrijver" van 1795 lekaarten<br />

met zekerheid te zeggen; op<br />

zen wij: ,In het Oude Loosdrecht,<br />

van omstreeks 165o vinden we nog geen<br />

plassen aangegeven, maar aan den anderen kant<br />

spreekt de ,buurordonantie" van 1614 in haar<br />

aanhef reeds van een vroegere uit 1456. In dien<br />

tijd moet dus het turfgraven reeds zijn begonnen<br />

op een schaal die voorschriften noodig<br />

maakte. In den ,Tegenwoordige Staat van Holland"<br />

van 1750, vinden we de Ambachtsheerlijkheid<br />

als volgt beschreven:<br />

,In deze strekking maaken de Loosdrechten<br />

een zeer 1angwerpige Bogt, die van binnen naar<br />

de Westzyde voor het grootste deel is uitgeveend,<br />

zoodat er niet anders dan smalle Akkers of Strooken<br />

Lands zyn overgelaaten, die noch jaarlijks<br />

uitgeveend worden."<br />

meest op den zoogenaamden Veendijk, zijn­<br />

de eene waterkeering, ziet men ter eene zijde niet<br />

dan uitgeveende plassen, en overal stapels gedekte<br />

turf, terwijl aan den anderen kant, een lange<br />

rij meer of min gevulde turfschuren staat, om<br />

welke reden men ook aldaar met geen brandende<br />

tabakspijp voorbij mag gaan, op boete van drie<br />

guldens. In dit gedeelte van Oud-Loosdrecht<br />

wordt de aandacht van den wandelaar, so hij<br />

zijne wandeling niet op een' Zondag doet, bezig<br />

gehouden met het baggeren, of verder bereiden<br />

van turf, aan den eenen kant; en aan den anderen<br />

met het inbrengen of uithaalen van dezelve in of<br />

uit de schuuren".<br />

V ele zeilers in Loosdrecht zullen zich nog wet<br />

zoo'n oude turfschuur, zooals die voor ongeveer<br />

10 jaar nog aan de Drecht stond, herinneren.<br />

Verderop lezen we in hetzelfde werk: ,Erworden<br />

eene en andere handwerken, in de zamenleeving<br />

onontbeerlijk, geoefend; doch de hoofdbezigheid<br />

der bewooneren van dit gedeelte der­<br />

Heerlijkheid, is het baggeren van turf, en vermits,<br />

zo wel het baggeren zelf, als het af- en<br />

aan-voeren van 'de turf, veele schepen en schuiten<br />

benoodigd maakt, houdt zulks op het dorp<br />

ook het scheepmaakers-handwerk aan den gang.»<br />

Aardig is het ook in het zelfde boek te lezen<br />

over de ,Reisgelegenheden": ,Van Pinxter tot<br />

3 fnaanden daarna, vaart Zondags een schuit<br />

van Loosdrecht op Amsterdam; voords 't heele<br />

jaar door, maandags, dingsdags, woensdags en<br />

vrijdags, ook dergelijk een schuit. V rijdags vaart<br />

vandaar mede eene schuit op Utrecht". Toen<br />

dus was men reeds grootendeels op het vervoerte<br />

water aangewezen!


Hoe nu eigenlijk bet turfmaken in zijn werk<br />

ging en in beginsel nog clikwijls gaat, vinden we<br />

ook in den ,Tegenwoordige Staat van Holland"<br />

bescbreven:<br />

noegzaam gedroogd en getreden<br />

zynde, de dikte beboudt<br />

van een' Turf op zyn end<br />

staande. Berst legt bet V een<br />

DE W ATERKAMPIOEN. 6!7<br />

,De gronden, uit welke de Turf gebaald<br />

wordt, zyn by den naam van Veenen bekend.<br />

T egenwoordig maakt men in Holland aileen<br />

gebruik van bet Veen, dat onder bet water gebaald<br />

wordt. De bovenkorst van dit Veen is<br />

onbekwaam om 'er Turf van te maaken. De<br />

korst, afgesteken zijnde, komt men aan bet Veen,<br />

bekwaam tot bet maken van Turf, en naar onderscbeidene<br />

gelegenbeid der plaatsen, van omtrent<br />

zeven tot twaalf voeten diep. Dit Veen<br />

bestaat uit verscbillende laagen van Aarde, die,<br />

ten o-etale van vyf tot twaalf en meer toe, op malkanderen<br />

leggen, en niet slecbts in vezelagti~beid,<br />

maar ook in kleur verscbillen. Somtyds<br />

wordt 'er eene laag gevonden, gebeellyk uit<br />

rietpypen bestaande. Men baalt bet Veen met<br />

Baggernetten van onder bet water, waar toe, in de<br />

Baggerluiden, eene byzondere bandeling vereiscbt<br />

wordt. De Netten worden in een' Praam<br />

uitgestort. Het Veen met water vermengd, wordt<br />

vervolgens zo dik over 't<br />

veld gespreid, dat bet, geop<br />

bet veld uit te zakken en te droogen, tot<br />

dat bet lyvigbeid genoeg gekreegen beeft, om<br />

getreden te konnen worden. Dan gaan er de<br />

Boerinnen op, met plankjes onder de voeten,<br />

Treeborden genaamd, en treeden, a! trippelende,<br />

zywaarts uit, bet Veen vaster in een,<br />

't welk eenige reizen berbaald wordt; tot<br />

dat bet, drooger en te o-elyk vaster geworden,<br />

van de Boerinnen, met ~ezelfde Plankjes onder<br />

de voeten, door middel van zwaare en scberpe<br />

Graaven, van bet een einde van 't veld tot bet<br />

ander, ter breedte van de dikte van een' Turf,<br />

tot op den grond van 't veld, doorgesteken<br />

wordt. Dit steeken, dat al vry regt voortgaat,<br />

wordt riemen genoemd; om dat bet Veen zig,<br />

als aan lange Riemen gesneeden, vertoont. Het<br />

legt dus nog wat te droogen; waar na de Boerinnen<br />

'er wederom op komen, om bet met andere<br />

Graaven te stikken, of over dwars door te<br />

steeken; waar door bet Veen, aan vierkante ruiten,<br />

verdeeld wordt, en de Turf, op zijn end<br />

staande voltooid is: die nog zo lang te droogen<br />

moet staan, tot zy bandelbaar geworden is,<br />

wanneer zy door de Turfmaaksters wordt<br />

opgebroken. Zy neemen naamlyk<br />

twee ryen staande Turven<br />

Overtrekkende onweersbui. (De<br />

, Wetering" in den Z. W. -hoek<br />

der Loosdreclttsche Plassm.<br />

Foto A . Velsink. Leeuwarden.<br />

op, die plat, op de twee naaste<br />

staande ryen, neerleggende.<br />

De bovenleggende Turf, wat<br />

gedroogd zynde, wordt, in


DE WATERKAMPIOEN.<br />

de eerst gemaakte Paadjes,<br />

onder gelegd; en men plaatst<br />

'er de onderste, die nog op<br />

zyn end stondt, boven op.<br />

' Vervolgens nu en dan eens gekeerd zynde, wordt<br />

de Turf aan groote ronde, of ook wel, aan langwerpige<br />

vierkante hoopen, op het veld digt op<br />

malkanderen gelegd en meerendeels met Riet<br />

gedekt; en daarna, of somtyds wel zonder op<br />

hoopen gestapeld te zyn geweest, voor den Winter<br />

in Schuuren gebracht, die niet digt, maar<br />

met ruimtens tusschen de planken getimmerd<br />

zyn. Van hier wordt zy, door Turfschippers,<br />

weggehaald en vervoerd. Niet ten onregt wordt<br />

de Turf onder de beste brandstoffen gerekend.<br />

Men krygt 'er harde en heete koolen van, door<br />

welker gematigde en duurzame hitte, men<br />

Houd op het water - als aan land -<br />

Storm aan de ltaven der W.S. V.<br />

, Loosdrecltt''. veelerlei Spijzen, veel beter dan<br />

Foto J. H. Burger, d en Haag. door houtskoolen of eenige<br />

andere brandstoffe, kooken en<br />

stooven kan. De Turf wordt<br />

door gantsch Holland verzonden en gebruikt;<br />

doch mag niet buiten 's lands gaan, zonder uitdrukkelijk<br />

verlof der Admiraliteits-kollegien.<br />

De Turf is, in andere gewesten, buiten de Nederlanden,<br />

zo ongemeen, dat men de zelve eertyds,<br />

in de Konstkamers der Liefhebberen,<br />

onder de natuurlyke zeldzaamheden, plagt te<br />

bewaaren."<br />

Wie nu zou denken dat de eigenaar van een<br />

stuk veenland, zonder meer, tot vervening<br />

mocht overgaan, vergist zich. Er moest namelijk<br />

eerst een som gelds gestort worden als waarborg<br />

voor het betalen van grond- en polderlasten<br />

voor wat van waardevol land tot waardeloos<br />

water werd gemaakt. Van Ollefen zegt hiervan:<br />

, Voor iederen morgen gronds, die in de Loosdrechten<br />

uitgebaggerd zal worden, moet de aanneemer<br />

f 300 guldens geeven, (inleggen, zegt men<br />

aldaar;) voor dat geld wordt een Obligatie gekocht,<br />

en uit de interessen van deeze, betaalt de<br />

Heer of Vrouwe in der tijd zich de bepaalde<br />

verponding; hetgeen er overschiet wordt den<br />

aanneemer ter hand gesteld - Onder Loenclerveen<br />

is dat inleggeld f 400, om dat aldaar uit de<br />

interessen ook nog het molengeld betaald moet<br />

worden".<br />

We zien hieruit hoe Loenderveen reeds van<br />

ouds, in tegenstelling met Loosdrecht, een bemalen<br />

polder is geweest, allezen we reeds in I 75o<br />

over het bestaan der Myndersluis, door welke


~<br />

Eenpersoons<br />

Eskimo=<br />

kajak<br />

Type<br />

.,Nan uk I"<br />

Geheelcompl.<br />

f 120.-.<br />

De Steudel<br />

Bakboordmotor<br />

Type B I, 1,0 P. K.<br />

heeft: Onderwateruitlaat,<br />

ingebouwcle<br />

koppeling en waterkoeling<br />

cloo1" middel<br />

van de schuif.<br />

(Pompstoring<br />

uitgesloten).<br />

Tweepersoons .<br />

Toerkajak<br />

Type ,Egee II"<br />

Prijs compleet Geheel compl.<br />

f 1&5.-. f 87.50<br />

De Laros Buitenboordmotor<br />

'l'ype A 10, H P .K., he eft: Ondenmteruitlaat, afneembare<br />

cylinderl\oppen, bronzen ~chroef; Amal<br />

carburator en gasregeling in stuurhandle.<br />

Prijs geheel compleet f 410.-.<br />

Kent U de LA R 0 S, ======<br />

type U 3, met keerkoppeling en vrijloop?<br />

Het is de bedrijfsmotor bij uitnemendheid !<br />

V raagt demonstratie!<br />

Ons · uitgebreid booten· en (of) motorendrukwerk verstrekt U a!le<br />

gewenschte inlichtingen. - - Vraagt bet nog heden aan.<br />

E. J. H. DE GRAAF<br />

BOOTBOUWER = ARNHEM • TURFSTRAAT 32<br />

TELEFOON 26615.<br />

Levering prompt uit voorraad ~f lager Arnhem.<br />

Wij zoeken nog enl\ele districts-vcrtegenwoorcligers.


VRAAG BN<br />

AANBOD.<br />

WESTWARD HO!<br />

~ , De 85-voet schoener ,Wanc.;;/.,e<br />

~ der Bird" biedt op haar<br />

5e transatlantische reis plaats<br />

ZEILJACHTEN voor 4 betalende gasten, die<br />

z ·1· ht T .. • liefst bereid zijn mee te were!_<br />

J~C .. en " romp en ken aan boord. Afvaart<br />

.,Vlkmg te huur per dag, I October <strong>1932</strong> van Palma de<br />

voor week-end of Ianger. . .<br />

Inform. Firma Adr. Visser, Majorca of Gibraltar, door<br />

Spaansche Kade 7, R'dam. d.e N .-0. Passaat VIa Tene­<br />

-----===-=-==-::c=-=-===-==-----lnffe, Barbados, Nassau naar<br />

WOONSCHIP. Boston, U.S.A.<br />

Te huur woonschip: bevat Schrijf voor bizonderheden<br />

keuken, woon- sl. kamer en aan Capt. WARWICK M .<br />

serre; 8 slaapplaatsen, com- TOMPKINS, p/a U.S.-Conplete<br />

inventaris en 2 roei- sui, Marseille, tot 30 Sept. ;<br />

booten. Ligplaats Kagerplas daarna aan U.S.-Consul te<br />

t/o. Societeit. In!. F . W. Palma de Majorca, Balearide<br />

Roo, Renbaanstraat 115, sche Eilanden.<br />

Scheveningen, Tel. 550314.<br />

TE HUUR:<br />

De Bootenbergplaatsen<br />

met Steigers, enz.,<br />

behoorende bij de Brug over den Amstel voor<br />

(le Amstellaan t e AmsteNlam.<br />

Voorwaarden en bepalingen zij n verkrijgbaar ten<br />

Haadhuize, kamer 123. alwaar t evens nadere inlichtingen<br />

zUn te bekotnen.<br />

BOEIERS met<br />

TJOTTERS en<br />

langeren tijd.<br />

R.<br />

TE HUUR:<br />

4 slaapplaatsen zonder schipper.<br />

B. M. KLASSERS voor korten en<br />

TE KOOP:<br />

pracht 12 VOETS JOL. -<br />

VOLGBOOTJES vanaf f 125.-.<br />

DRAGT & Zn.,<br />

Jachthaven, Aalsmeer.<br />

WERF .. NAVIS'' LOOSORECHT<br />

BOUW van aile ZEIL· EN MOTORJACHTEN in HOUT<br />

SPECIAALBOUW VAN BAKDEKJACHTEN<br />

KANOWERF ,HILLEGONDA",<br />

Dorpsstraat 90, Hillegersberg<br />

Onze kano's munten uit door<br />

solieden bouw en no belen vorm.<br />

_ Wij wachten Uw aanvrage! _<br />

B.tvl. Zeiljachten<br />

voor uw vacantie en het maken van<br />

uitstapjes. Billijk in prijs, prima van<br />

afwerking. Vraagt prijsopgaaf.<br />

GEBR. MULDER, Stolwijkstraat 21111,<br />

AIYISTERDAI-1 (Z.)<br />

•<br />

- 620-<br />

't Is heerlijk varen met de<br />

DELPHIN<br />

Zijboordmotor l<br />

•<br />

<strong>1932</strong>.<br />

COMMENTAAR OVERBODIG !<br />

KAAGWEE-K WEOSTRIJO-UITSlAG<br />

12 Voets-Jollen A-klasse<br />

No. NAA]I BOUWER<br />

:; 1 Schuif Fa. G. Baay Looscl r'ech t<br />

..,<br />

...... 2 Bonzo Fa. G. Baay Loosdrecht<br />

::§ 2 Bonzo Fa. G. Baay Loosdrecht<br />

~<br />

...... 4 Hee Fa. G. Baay Loosdrecht<br />

::§ 1 Daphnia Fa. G. Baay Loosdrecht<br />

~ 3 Bonzo Fa. G. Baay Loosclrecht<br />

:; 1 Hunter Fa. G. BaaY Loosclrech t<br />

2 Schuif Fa. G. Baa.\· Loosclrecbt<br />

Team-we


DE WATERKAMPIOEN.<br />

Gzr<br />

in Loenderveen, wie heeft niet gevreesd voor her<br />

droogleggen van de Reeuwijksche plassen. Zoolang<br />

Amsterdam ons plassenwater drinkt - tot<br />

voor kort deden vele Loosdrechters het ook,<br />

nu hebben ze hun eigen waterleiding ( !) - zoolang<br />

geloof ik, dat we zeker kunnen zijn van een<br />

der mooiste, zooal niet het mooiste watersportgebied<br />

in Nederland.<br />

]. L.<br />

De Amsterdamsche Kano- Veremigi11g ojJ weg ?taar<br />

Loosdrecltt.<br />

Foto G. vmz Dieren, A'dam.<br />

alle Vaartuigen van de Loosdrechten naar de<br />

V echt moeten".<br />

V oor het genoemde ,inleggeld" werd een<br />

zoogenaamde ,Waterbrief" uitgegeven. D eze<br />

bestaan nog steeds en de houders trekken er nog<br />

steeds het overschot aan rente van, dat overblijft<br />

nadat de grondhelasting en polderlasten<br />

daarvan zijn betaald, waarbij nog kan worden<br />

opgemerkt dat Napoleon's beruchte tierceering<br />

ook niet ongemerkt aan deze ,waardepapieren"<br />

is voorbij gegaan. En wie in Loosdrecht water<br />

bezit, vindt op zijn grondbelastingbiljet een<br />

postje afgetrokken: ,af voor verwaarborgd".<br />

Bet merkwaardige hierbij is evenwel, dat in den<br />

loop der tijden de waterbrieven niet in dezelfde<br />

handen zijn gebleven als het water, dat indertijd<br />

dat het niets waard was zelfs dikwijls werd geabandonneerd.<br />

De grondbelasting wordt dus nu<br />

betaald door den eigenaar van den Waterhrief<br />

en niet door den eigenaar van het water.<br />

Men zegt, dat er nadat de Amsterdamsche<br />

gemeentewaterleiding het onderhoud van de<br />

waterstaatkundige werken op zich heeft· genomen,<br />

een ,hausse" in waterbrieven is gekomen,<br />

omdat er nu meer van de rente voor den houder<br />

zou overblijven. In hoeverre de Amsterdamsche<br />

bemoeii:ngen werkelijk voor den eigenaar van<br />

de waterbrieven een voordeel zijn, weet ik niet,<br />

maar wel heb ik de overtuiging, dat ze een voordeel<br />

zijn voor onze watersporters, omdat ze een<br />

garantie vormen tegen aanslagen op ons prachtig<br />

watergebied. Wie herinnert zich niet van voor<br />

enkele jaren de bedreiging van vuilstorting<br />

DE KAAGWEEK, I.<br />

De eerste dag, Vrijdag, de dag der horsd'oeuvres.<br />

't Is al vrij druk op het meer en op<br />

het terrein van de Kaagsocieteit, drukker gelooven<br />

wij, dan het verleden jaar op dezen dag<br />

was. Van het weer laat zich voor de komende<br />

dagen nog weinig voorspellen. 't Is stil, dan een<br />

donderbuitje met regen en iets meer wind, later<br />

weer stil. Wat er waait komt uit zuidelijke<br />

en zuidwestelijke richtingen. Weer zonder vee!<br />

karakter, waar van alles uit voort kan komen:<br />

mooi zomerweer of. . . . ,Kaagweer".<br />

't Is heden de dag der onderlinge- en motorbootwedstrijden.<br />

Gezeild werd door Regenbogen,<br />

met een man aan boord, een steeds interessante<br />

wedstrijd, maar die heden tot een<br />

ronde moest worden ingekort. Van der Steur<br />

won met grooten voorsprong. Dan waren er<br />

onderlinge voorgiftwedstrijden in twee klassen<br />

van open scheepjes, een u-voetsjollenwedstrijd<br />

voor jongens niet ouder dan 17 jaar, door Rini<br />

Kao-chelland mooi gewonnen. Verder een ,vaardigheidswed<br />

s trijd" in bet optuigen, wegzeilen<br />

~<br />

Voor den man, die zijn<br />

dag goed wil beginnen,<br />

is er maar een tabak,<br />

DOBBELMANN'S<br />

ROYAL CROWN<br />

MIXTURE<br />

~ il 'hQ -deJ;tu,. ~


6zz<br />

DE WATERKAMPIOEN.<br />

en aftuigen van jollen, die<br />

Twee bekende Loosdrechtsche I 2-<br />

Voetsjollen.<br />

met de wedstrijden voor motorbooten<br />

floto Polygoon.<br />

in 't ringst~ken en<br />

flesschenstukvaren vooral amusant<br />

waren voor het publiek aan den wal. De<br />

regelmatigheidswedstrijd voor motorbooten werd<br />

zeer gerekt, doordat enkele mededingers de<br />

regelmatigheid het gemakkelijkst dachten te<br />

vinden door uitermate langzaam te varen, zoodat<br />

er voor de vossenjacht geen tijd meer overbleef.<br />

Die moest dus geschrapt worden.<br />

D es avonds had weer het traditioneele Kaagdiner<br />

plaats, waaraan de burgemeesters van Warmond<br />

en Alkemade aanzaten, zoomede de vertegenwo(,rdigers<br />

van vele aangesloten vereeni­<br />

_gingen.<br />

* * *<br />

Zaterdagmorgen was -,t bladstil met wat<br />

zuchtjes -l:ut· oostelijke richtingen. Gelukkig dat<br />

de teamwedstrijden in I 2-voetsjollen en in Regenbogen,<br />

zoomede de Kanowedstrijden pas morgen<br />

beginnen. De jachten die des morgens startten<br />

kregen een eindelooze drijfpartij te doorstaan.<br />

Vooral de 45-M2 klasse, wier baan tot eeil ronde<br />

werd ingekort, had hieronder te lijden. D e<br />

nieuwe ,Rietepiet" (ex-,L'oiseau bleu") kreeg<br />

een geweldigen voorsprong, maar verloor dien<br />

ook weer; ,Coppelstock" werd<br />

ten slotte winnaar, nadat aile<br />

vijf de jachten daar om beur-<br />

ten kans op hadden gehad.<br />

Om half twee kwam plotseling een mooi<br />

noordelijk briesje door, dus werd de baan voor<br />

de andere klassen niet ingekort, maar later werd<br />

het weer stil met regen. Toen later in den namiddag<br />

de Iz-voetsjollen voeren, scheen de zon<br />

weer en was er weer wat wind, maar nog steeds<br />

zoo veranderlijk in kracht en richtingen, dat men<br />

de resultaten van dezen dag niet al te zeer ,au<br />

serieux" moet nemen. Wij verwijzen dus verder<br />

naar de lijst der uitslagen, maar willen nog even<br />

een en ander meedeelen over de inschrijvingen.<br />

Voor den teamwedstrijd in I z-voetsjollen<br />

hadden vier vereenigingen elk met twee jollen<br />

ingeschreven: Loosdrecht, de Z. Z. V., Aegir<br />

en De Kaag. De teamwedstrijd voor Regenbogen<br />

telde slechts twee inschrijvingen, Sneek<br />

en D e Kaag, elk met twee booten, de Friezen<br />

,Wiridekind" en ,Bennie" en de Kaag-jachten<br />

,De Steur II" en ,Duke", deze laatste als remplas:ant<br />

voor ,De Leede II", welks stuurman<br />

door treurige familie-omstandigheden deze Kaagweek<br />

niet mee kon maken. In de persoonlijke<br />

wedstrijden werd daarom de ,Leede" door den<br />

heer Theunissen gestuurd.


I'<br />

DE WATERKAMPIOEN. 62~<br />

Er waren verder 5 45-kwadraatmeters, waarvan<br />

de ,Rietepiet" een nieuwe aanwinst beteekent,<br />

slechts 3 I 6-kwadraatmeters, 4 sterjollen<br />

( 66k niet veel!), I o I z-voetsjollen, door dames<br />

gestuurd, in twee afdeelingen elk van vijf verdeeld,<br />

5 B.M.-jachten (waar waren de Amsterdammers<br />

in deze klasse?), een mooie vloot van<br />

I2 jachtjes der nieuwe I2 M 2 -eenheidsklasse, 23<br />

Regenboo-en ( 13 in de A- en Io in de B-klasse), 3<br />

jachten der voorgiftklasse D, 3 Vrijbuiters, en<br />

drie zwermen van Iz-Voetsjollen, I5 in de A­<br />

klasse, I 8 in B en I 8 in C. Tenslotte varen er<br />

op de drie laatste dagen nog 8 Canadeesche Kano's<br />

(klasse T.C.) en 3 Kajaks (klasse T.II. Z.)<br />

* * *<br />

Des Zondag s was 't prachtig zeilweer. Een<br />

mooie en standvastige bries uit het zuidwesten,<br />

die aileen 's middags, toen er een buitje vol dreiging<br />

over Leiden en Warmond trok, wat wispelturig<br />

werd, en veel zon. Zeilers en toeschouwers<br />

konden niet beter wenschen. De belangstelling<br />

was, misschien wel ten deele door dit mooie<br />

weer, overweldigend, de plas was bezaaid met<br />

zeil- en motorbooten.<br />

Het steeds chronische gebrek aan plaatsruimte<br />

in ons blad verbiedt ons, alle<br />

_Wij hadden te doen met de 45 M 2 ,Walta",<br />

die tot tweemaal toe teruggeroepen moest<br />

worden, en met de Canadeesche Kano ,Atalanta",<br />

die, eveneens teru g ~eroepen, een ander<br />

dan haar nummer getoond zag, welke fout,<br />

door de erg kleine zeilnummers dezer vaartuigjes<br />

veroorzaakt, pas laat hersteld werd. Dat<br />

de ,Atalanta", niettegenstaande het groote tijdverlies,<br />

toch nog den zen prijs behaalde, strekt<br />

haar tot eer! De Regenboog ,Warmelda" had<br />

het pech, haar piekeval te breken, en ofschoon<br />

deze averij spoedig hersteld werd, kwam ze daardoor<br />

toch buiten het rijtje der prijswinnaars. De<br />

,Steur" deed 't weer prachtig: zoowel in den<br />

teamwedstrijd als in den individueelen wedstrijd<br />

werd ze nummer een. Alle respect! In den teamwedstrijd<br />

der Regenbogen werd door ,De Kaag"<br />

op de Friezen een gering voordeel behaald.<br />

,Saenden" won opnieuw in de Regenboogklasse<br />

B, nr. 2 en 3 hadden tegen elkaar een protest,<br />

dat echter niet in aanmerking kwam, daar over<br />

de feiten geen overeenstemming te krijgen was.<br />

(Slot volgt.)<br />

Z . 0. U. OPPENHUIZEN­<br />

UITWELLINGERGA .<br />

De wedstrijd werd Woensdagmiddag<br />

20 J u]i, op het<br />

wedstrijden afzonderlijk te beschrijven,<br />

en veel nut heeft<br />

Sneekermeer, voor het Pavil ~<br />

dat ook niet, men kome zien! Somber w eer bfj Lomen a. d. joen gehouden. De vefeeni-<br />

Vecht.<br />

Foto A . Velsink, Leettwarden.


DE WATERKAMPIOEN.<br />

ging trof het slecht met het weer. W el woei er<br />

een flinke bries, doch tijdens den wedstrijd bleef<br />

het onophoudelijk regenen. Dit schrok echter<br />

het flinke aantal deelnemers niet af. Bijna aile<br />

inschrijvers kwamen aan den start en zeilden<br />

de baan af. Met wisselende kansen werd fel<br />

gestreden om de voorste plaatsen te bezetten.<br />

De uitslag was als volgt:<br />

Schomven (4.75<br />

x 1,42 M.): I Marko!, T. T. Atsma,<br />

Oppcnhuizen; II Wetterrof, B. Grasso, Akkrum; III Aide<br />

Poe!, C. Scbouwstra, Akkrum; IV Fjouwer Broerren, ].<br />

L. Zijlstra, Uitwellingerga.<br />

Tjotters: I. Brascm, P. v. d. Laan, Sneek; II. Eva, Jac.<br />


V.RAAG EN<br />

AANBOD.<br />

l B. M. JACHTJE. I Het<br />

Te koop zoo geed als nieuw<br />

B.M. Jachtje, wegens aan-!<br />

schaffing grootere boot. Uit.<br />

. !age prijs. Br. OQder No.<br />

(Zw voor , Vraag eniD 730, bur. v. d. bl.. Post­<br />

Aanbod" oak pagina's bus 42. Schiedam.<br />

608, "614 en 620.<br />

X~ en£<br />

'<<br />

voordeeligste adres voor<br />

nuuu's en B. M. Jachten<br />

A. Beekmants Kanowerf.<br />

Eenvoudige en Luxe uitvoering! Vraagt prijs!<br />

Briefadres: A. BEEKMAN, Dordtschestraatweg<br />

2148; werfadres: Lange kade 219 aan<br />

Kralingschen Plas, Rotterdam.<br />

MOTORJACHTJE.<br />

Zeer billijk te koop motorjachtje<br />

staal, sierlijke vorm,l-------------------<br />

goeden staat, kl. voorkajuit, FAR R<br />

MOTOR<br />

len(lte 7 M., breedte 1.50 M.,<br />

15 P.K. Am. motor. Ligpl.<br />

Warmond, Br. onder No.<br />

T<br />

D 734, bur. v. d. bl., Post- D£ NI£UWS £ KERMATH<br />

bus 42, Schiedam.<br />

MOTORJACHT.<br />

L d ht h PI G Te koop motorjacht 11 M.,<br />

oos rec sc e assen. e- .<br />

meubileerd te huur of te koop. pnma staat .. ap~rte slaaphut,<br />

B N pracht kajutt, meuwe motorr.<br />

onder o. D 724, bur. v. f 2750 _ B N 27 B k I<br />

d. bl., Postbus 42, Schiedam. h d 1• M lr.A 0 '<br />

an e o - uwer<br />

d.<br />

a,<br />

Eoed.­<br />

t·<br />

sonstraat 95, Den Haag.<br />

-Prijzen vanaf<br />

f 1025.-<br />

4 en 6 cyl.<br />

met starter<br />

en d ynam o<br />

LOOSDR. PLASSEN.~~~~~~~~~<br />

Te koop of te huur, f 20.- -<br />

p.w., zomerhuisje met v!sch- KIELJACHTJE. . VRAAGT ONZE UITGEBREIDE PRIJSCOURANT<br />

water, per auto te beretken. Te koop mah.houten ktel-<br />

Ook kampeerterr. Br. onder jachtje; 5 X 1.45 X 0.65; snel, IMPORTEURS :<br />

No. D 733, bur. v. d. bl., sportief scheepje, zeilklaar. Jachthaven ,CIECO", WARMOND, TELEF. 61<br />

Postbus 42, Schiedam. Prijs f 390.-. Ruime Jachthaven,'TFORT",WARMOND, TELEF. r<br />

TJQTTER. AGENTEN: J. J. BORSCH Jr., AMSTERDAM, Prinseneiland 53-57<br />

~ · ~~ 5 ::< 2 M., blank gelakt f 190. G. HIEMSTRA, LEEUWARDEN, Zuidvliet 428<br />

Nteuwe<br />

v--e v t<br />

• • BIJBOOTJES R 0 T A L<br />

•<br />

vanaf f SO.- Woubrugsche<br />

OCCASION. JachtwerfG. v. Wijk, Wou-<br />

Spaarnekruiser ± 9 M., als brugge Tel. 21.<br />

meuw, met aanhangmotor<br />

en algeheele inventaris voor<br />

f 950 te koop. Br. onder I Abonneert U op de<br />

No. D 729. bur. v. d. bl., W~terkampioen"<br />

Postbus 42, Schiedam. '' •<br />

BIJBOOTEN<br />

2! P.K. ZIJBQQRDtviQTQR<br />

Onderwater-gasuitlaat · automatische kip-inrichting<br />

beschermde as en vin. · DE MOTOR voor Uw Wherry,<br />

B.M., Jol, e.a. - VRAAGT PROSPECTUS.<br />

Hansa Werf, Uselstr. 49, Amsterdam-Z.<br />

KANO'S I ,H. M.G." RUWOLIEMOTOR,<br />

Vanwege het vergevorderde seizoen hied ik aan: 2 cyl.. 16-18 P.K., compleet met keerkopp.,<br />

Prima blank eiken JACHTSLOEPEN, z.So ;< als nieuw, tegen aannemelijk bod.<br />

I.20 M. f 125·-, 2 PERSOONS KANO s " d" F d T"<br />

vanaf f 45 - , compleet met paddels. , Gray, ,Renoul en , or<br />

Uw adres voor:<br />

Bootmotoren,<br />

Winterberging, Reparatie en Schilderen. 50, 150 en 235 gld. met garantie<br />

Aanbevelend,<br />

Genegen motorbootje of casco in te ruilen.<br />

C. Zaal, Langekade42t Rotterdam. L. Keikes, Sneek. - Tel. 492.<br />

SCHEEPSWERF J. KOK,<br />

HUIZEN (N.=H.) = TELEFOON 76<br />

Het adres voor nieuwbouw e n reparatie van<br />

L~xe Vaartuigen.<br />

Billijke prijzen en keurige afwerking. Vraagt offerte.<br />

Aangeboden .. vuren Motorvlet met teakhouten<br />

betimmering, tegen spotprijs.<br />

TE KOOP: Een blank eikenhout KAJUITZEIL­<br />

BOOTJE, lang 5 M., met 2 cyl. bii:menboordmotor,<br />

punter model, zonder -ecnig gebrek. Prijs f 450.- :<br />

Een blank eiken JACHTJE, sloepmodel, zonder eenig<br />

gebrek. Prijs f 450.-.<br />

Nog eenige nieuwe 12 VOETS JOLLEN uit voorraad.<br />

Te zien en te bevragen bij<br />

Scheepswerf ,DE V L IJ T",<br />

AALSMEER, Tel. 124.<br />

- 625 -


HEBT STEEDS AAN BOORD:<br />

V• It"~ ,' ,_ Ch an,zp agne!<br />

100 JeS , ' Hoe 1<br />

luchtig -~eba k- ,<br />

Voortreffelijke ~c; ken. Hoe fun van<br />

chocolade in den - , -. g~ur !_ Een_ Y~edzaam<br />

vorm van viooltjes. . ·~ ' eJerbJskwietJe.<br />

RI.NGERs<br />

1<br />

lelopdennaam!<br />

~~<br />

.·<br />

~ •<br />

• ·<br />

BUSSINKs DEVENTER<br />

ELLEKOEK<br />

ANNO<br />

1593<br />

per blik, geheel gevuld met 11 5 stuks, f 1.20<br />

--------' 1. __________ 1<br />

I<br />

I<br />

~~--------·-------------------~<br />

- 626 - -


PE WATERKAMPIOEN. 627<br />

De Mfjndensclte situ's.<br />

Foto A. L. /:.'. Rambowut, Bussum.<br />

kunnen leven, zonder hun dagelijksche<br />

portie ,0, Monah",<br />

·e.d., laat ze dan thuis blijven.<br />

Dan hebben zij hun pleizier en hebben de<br />

-anderen rust!<br />

Hopelijk beb ik, door deze kleine muzikale<br />

uitweiding, geen adspirant-Loosdrechtbezoekers<br />

afgeschrikt, want ondanks bet. muziek-euvel<br />

is bet op de Plassen toch een ideaal verblijf, waar<br />

·eigenlijk lang niet voldoende wherry-roeiers van<br />

profiteeren. Men ziet er in hoofdzaak wherries<br />

.der W. S. V. ,Loosdrecht", Amsterdammers,<br />

Utrechtenaars, enkele roeiers uit Haarlem, Rotterdam,<br />

Delft of Den Haag, en slechts sporadisch<br />

uit andere deelen van het land. Wherry-toeristen,<br />

brengt uw vacantie eens door op de Loosdrechtsche<br />

plassen! Ge zult er geen spijt van<br />

h ebben!<br />

]. P.<br />

Onlangs is begonnen met de verbouwing van<br />

de Schollenbrug en bet bouwen van een bouten<br />

bulpbrug, zoodat de Ringvaart van den Amstel<br />

is afgesloten en de leden van A. R. S. A., wier<br />

booten nog in bet oude gebouw liggen niet<br />

kunnen roeien. Over enkele weken zal bet nieuwe<br />

.gebouw aan den Ouderkerkerdijk gereed zijn en<br />

dan kunnen de Arsianen de scbade inbalen.<br />

D e ,Deutscher Ruderverein" staat er nog<br />

niet zoo gunstig voor. Wel heeft deze vereenig<br />

ing van de gemeente Amsterdam · een bomv­<br />

.terrein ter beschikking gekregen, aan den Ouder-<br />

kerkerdijk, tusschen de werf<br />

Hinloopen en de gasfabriek;<br />

de uitvoering van het meest<br />

eenvoudige bouwplan blij kt evenwel te duur te<br />

zijn, zoodat besloten is, het oude gebouwtje uit<br />

elkaar te nemen en op het nieuwe terrein weer<br />

neer te zetten, doch biervoor moeten eerst bouwvergunning,<br />

enz. worden verkregen.<br />

Inmiddels heeft de K.A.R. & Z; V . , De<br />

Hoop" tijdelijk uitkomst gebracht: de D. R. V.<br />

logeert met alle booten in haar gebouw en de<br />

leden mogen van bootenhuis, kleedkamers en<br />

societeit gebruik maken. Voor deze groote welwillendheid<br />

en gastvrijheid past , De Hoop" een<br />

woord van g roote hulde. J. P.<br />

DE ,DA KLOOZEN".<br />

BERICHTEN VAN HET B UREAU<br />

VOOR WATERTOERISME.<br />

(Keizersgracht 590, A'dam, C, Tel. 49290).<br />

D e Zuid-Hollandsche M eren, Loosdrechtsche Plassen<br />

en aangrenzende scheep vaarfJvegen.<br />

D e nieuwe uitgave van deze kaart zal zeker<br />

door velen met vreugde worden begroet, want<br />

in de enkele weken, waarin deze uitgave niet<br />

verkrijgbaar was, is gebleken hoezeer hier aan een<br />

behbefte voldaan wordt. D e kaart beslaat dan ook<br />

een gebied, dat in Holland het meeste door<br />

pleziervaartuigen wordt bevaren en is terecht<br />

een der meest gevraagde uitgaven.<br />

/


628 DE WATERKAMPIOEN.<br />

De nieuwe kaart heeft geen principieele wijzigingen<br />

ondergaan maar werd geheel bijgewerkt<br />

naar de laatste beschikbare gegevens, zoodat<br />

watertoeristen er met vertrouwen gebruik van<br />

kunnen maken.<br />

Kano' s in Water land.<br />

Aan het Hoogheemraadschap Waterland werd<br />

door het Bureau voor Watertoerisme van den<br />

A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland<br />

en de Kon. Verb. Ned. \Vatersport-Vereenigingen<br />

een adres gericht, waarin verzocht werd de<br />

tarieven voor het schutten voor kano's, die even<br />

hoog waren als voor andere pleziervaartuigen,<br />

te verlagen.<br />

Vui!ven;oer uit Tf"/ assenaar.<br />

Aan het gemeentebestuur van Wassenaar werd<br />

door het Bureau voor Watertoerisme van den<br />

A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland,<br />

en de Kon. Verb. Ned. Watersport-Vereenigingen<br />

een adres gericht met het verzoek te willen<br />

bevorderen, dat het vervoer van het vuil van den<br />

gemeentereinigingsdienst naar Nieuwkoop in<br />

het vervolg met gesloten schuiten zal geschieden,<br />

omdat door watertoeristen veel hinder van<br />

de kwalijke lucht wordt ondervonden.<br />

Het Algemeen Reg!ement van Po!itie.<br />

Daar gebleken is, dat in de eerste oplage van<br />

het door den A. N . W . B. uitgegeven Algemeen<br />

Reglement van Politie voor rivieren en rijkskanalen,<br />

eenige onjuistheden van ondergeschikt<br />

belang voorkomen, is een verbeterblaadje samengesteld,<br />

dat voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar<br />

is.<br />

Ongeschonden exemplaren, die zonder verbeterblaadje<br />

afgeleverd werden, kunnen desgewenscht<br />

aan bet Bureau voor Watertoerisme te<br />

Amsterdam worden ingeruild voor verbeterde<br />

exemplaren - niet ongeschonden exemplaren<br />

worden door dit Bureau gaarne verbeterd.<br />

ALLEEN MET PRIMA<br />

WEDSTRIJDZEILEN<br />

IS SUCCES TE BEHALEN<br />

Met onze zeilen zi:fn ti:fdens<br />

de Kaagweek iu versclzillende<br />

klassen I02 pri:fzen be!taald.<br />

Waaronder in den teamwedstrijd voor jollen:<br />

3 Hoofdprijzen<br />

27 Eerste prijzen<br />

33 Tweede prijzen<br />

I4 Derde prijzen<br />

9 Vierde prijzen<br />

9 Vijfde prijzen, enz.<br />

N.V. H. Kerskents Zeilmakerij<br />

Amsterdam Prins Hendrikkade 48<br />

SNELVARENDE MOTOR­<br />

BOOTEN.<br />

Een lezer zendt ons een ingezonden stuk met<br />

een betoog voor snelheidsbeperking op het<br />

water, als ondersteuning van den ino-ezonden<br />

brief in het no. van 8 Juli (blz. 570). Aan vele<br />

motorbootvaarders wordt in dit schrijven verweten,<br />

dat ze zeer weinig egards voor kleine<br />

vaartuigen: wherries, jollen en kano's, hebben_<br />

Behalve bij de enkelen, die nooit manieren<br />

zullen leeren, gelooven we, dat dit door de<br />

meeste motorbootvaarders uit onwetendheid o-eschiedt.<br />

Daarom gij allen, die u door uw motor<br />

op het water laat voortbewegen, bedenkt, dat<br />

ge een streepje voor hebt op anderen en dat<br />

ge ook voor anderen wat over moet hebben.<br />

Bedenkt, dat de deining van uw boot voor<br />

kleine vaartuigen hoogst hinderlij k, ja zelfs.<br />

gevaarlijk kan zijn, bedenkt hoe onaangenaam<br />

het zou zijn als uw bagage kletsnat werd door<br />

een o~erkomende golf. En houdt daarnaast ook<br />

goe.d 111 het .?o& hoe onplezierig het zou zijn<br />

tndten uw Vrljhetd op het water door wettelijke<br />

bepalingen zou worden geknot.<br />

En gij, roeiers en kanovaarders, vergeet niet,<br />

nu onze wateren, vooral bij de steden, steeds<br />

voller worden, dat het voor de motorbootvaarders<br />

lang niet gemakkelijk is een ieder te ontzien<br />

en dat het waarlijk geen pretje is voor elke<br />

kleine boot vaart te moeten minderen. U<br />

zou wel eens het verwijt kunnen treffen met al<br />

te weinig ,zeewaardige" booten op het water<br />

te komen!<br />

COBLENZ-AMSTERDAM<br />

PER WHERRY, Slot.<br />

Den volgenden dag hoopten wij eens een<br />

flink traject af te leggen, daar wij door het<br />

slechte weer minder waren opgeschoten dan wij<br />

ons oorspronkelijk hadden voorgesteld. Ons<br />

einddoel voor dien dag was het So K.M. verder<br />

stroomaf gelegen Dusseldorf. Bij ons vertrek<br />

was de gebruikelijke tegenwind weder in ruime<br />

mate ~anwezig, maar toch schoten wij goed op,<br />

tot WlJ op z 5 K.M. afstand van Dusseldorf<br />

verrast werden door een fiksche regenbui. Wij<br />

deden echter of wij niets merkten en voeren rustig<br />

door. Na een uurtje in den regen drijven was de<br />

stemming echter danig gezakt, terwijl wij tot<br />

op ons onderste kleedingstuk doorweekt waren.<br />

In dien toestand, alles om ons been loodgrauw<br />

en triestig, arriveerden wij in Dusseldorf, waar<br />

wij een zeer gastvrije ontvangst genoten bij de<br />

roeivereeniging ,Germania". Na de boot verzorgd<br />

te hebben, staken wij ons in droge kleeren<br />

en gingen uit op nachtlogies .<br />

. Vroeg in den nacht waren wij tot de ontdekkmg<br />

gekomen, dat Dusseldorf een schoone en<br />

gezellige stad is. Daar de helft van onze beman-


ning den volgenden ochtend De Rfjnbruggen te Diisseldorf.<br />

zaken te doen had, wisten wij,<br />

dat we laat zouden vertrekken, zoodat deze<br />

ontdekking ons wel gegund was.<br />

Des middags om half drie eerst togen wij weer<br />

op weg, met als doel voor dien dag Duisburg.<br />

Om bij zessen waren wij daar, niet dan nadat<br />

wij ook nu weer door het noodlot achterhaald<br />

waren.<br />

Ditmaal was de oorzaak het vrouwelijk geslacht.<br />

Bij het passeeren van een aardige sportgirl<br />

voelde een lid onzer bemanning (ik zal niet<br />

verklappen wie) een onweerstaanbare neiging<br />

in zich opkomen, met beide handen plus een<br />

blik biscuit te zwaaien. Plotseling een rauwe<br />

kreet uit de forsche kelen der drie overige<br />

mannen: door een speelsch windje opgenomen,<br />

fladderde onze onmisbare waterkaart bevallig<br />

over boord en zonk onmiddellijk. In Duisburg<br />

aangekomen, was ons eerste werk een nieuwe<br />

kaart te koopen.<br />

Anzhem.<br />

Het leek ons een mooie gelegenheid<br />

nog dien dag Ruhrort<br />

te passeeren, daar wij<br />

meenden dat tegen den avond,<br />

met het stoppen der fabrieken<br />

ook de scheepvaart wel zou<br />

ophouden. Over dit voorstel<br />

staakten de stemmen echter,<br />

zoodat wij aanlegden bij de<br />

Kanoclub Duisburg om advies<br />

in te winnen.<br />

Dit bleek een gelukkige ingeving<br />

geweest te zijn, want<br />

naar men ons vertelde, gaan<br />

de meeste sleepen hier in het<br />

industriegebied 's avonds om<br />

zes uur op weg en varen dan<br />

tot 's ochtends acht. De boot<br />

werd dus naar binnen gehaald<br />

DE W ATERKAMPIOEN. 629<br />

en onze dagtaak was alweer<br />

volbracht.<br />

Daar de leeren manchetten<br />

van onze riemen vrijwel doorgesleten<br />

waren, informeerden<br />

wij bij de leden van de club,.<br />

waar wij te gast waren, wie<br />

daarin zou kunnen voorzien.<br />

Ja, daarvoor wisten ze geen<br />

adres. Spontaan boden deze<br />

ware sportbroeders echter aan,<br />

dat dan zelf voor ons te doen.<br />

Toen wij den volgenden morgen<br />

in het bootenhuis kwamen,<br />

was de operatie reeds<br />

geschied. De aangeboden betaling<br />

wezen zij van de hand.<br />

Bovendien boden zij nog aan,<br />

ons een eindweegs als gidsen<br />

te dienen in het hier zeer<br />

drukke en woelige water.<br />

Begeleid door twee kano's<br />

voeren wij, als een Graf Zeppelin<br />

met gevolg, tusschen<br />

de stilliggende sleepen door<br />

en kregen zelfs daar nog veel<br />

water binnen.<br />

Bij de brug van Romberg namen ooze vriendelijke<br />

gidsen afscheid, en wij bereikten zonder<br />

ongevallen Emmerich, waar ooze kassier ons<br />

verliet, om zich den volgenden avond weer bij<br />

ons te voegen, na ons voldoende geld achtergelaten<br />

te hebben voor dien dag.<br />

Gedrieen vertrokken wij weer vroeg in den<br />

morgen. Het was Zaterdagochtend, terwijl allen<br />

weer Zondagavond in Amsterdam moesten zijn.<br />

Hadden wij tot nu toe steeds drie kwartier geroeid<br />

en even lang in den stuurstoel doorgebracht,<br />

nu werd dit een uur roeien tegenover<br />

slechts een half uur rust.<br />

De douane werd zonder moeite gepasseerd<br />

en in een flink tempo ging het op Arnhem aan.<br />

Toen Wageningen bereikt was, kregen wij ons<br />

aandeel onweer met toebehoo­<br />

ren. Om zes uur werd het


DE W ATERKAMPIOEN.<br />

weer droog en wij zeiden de roeivereeniging<br />

,Vada", waar wij geschuild hadden, vaarwel,<br />

om te trachten Wijk-bij-Duurstede nog te halen.<br />

Van het Nederlandsche traject hadden wij<br />

geen kaarten, zoodat de afstand ons wat tegenviel,<br />

en toen wij 's avonds om negen uur daar<br />

aankwamen, in een stroomenden regen en een<br />

zwaar onweer, wisten wij heg noch steg, welke<br />

situatie heelemaal niet genoeglijk was. Wij liepen<br />

de haven binnen, trokken de boot op een<br />

zandige plaats tegen den oever op, dekten haar<br />

goed af en gingen met onze koffers op weg,<br />

de stad in. Ons geldelijk bezit bestond toen<br />

uit nog geen zes Hollandsche guldens, terwijl<br />

onze vierde man, die in Kleef was, hoogstens<br />

nog telefonisch te bereiken was, maar ons toch<br />

zeker geen geld meer voor ons nachtlogies zou<br />

kunnen brengen.<br />

Als verdronken katten vielen wij in uitmuntende<br />

en zeer vroolijke stemming het plaatselijke<br />

hotel binnen en bespraken drie kamers. Dat de<br />

prijs meer bedroeg dan wij in baar bezaten,<br />

was geen bezwaar. Ons eerste werk was onzen<br />

geldman op te bellen, met wien wij afspraken<br />

dien Zondag uiterlij k I 2 uur in Utrecht te zijn.<br />

Daarna werd de inwendige mensch eenigszins<br />

bevredigd met per man een stuk worst, en als<br />

dessert een homp kaas, en vervolgens togen wij<br />

op zoek naar het politiebureau om ons aan te<br />

ACCUMULATOREN - FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT<br />

INGENIEUR-BUREAU AMSTERDAM (C) . AFD. VARTA · SPUISTRAAl 46<br />

l'ELEG~AM-AORES : ACCUMULATOR TElEFOON 45787 {3 LIJNEN)<br />

melden als zwervers zonder middelen van bestaan.<br />

Een politiebureau bleek niet aanwezig te<br />

zijn, zoodat wij besloten naar den burgemeester<br />

te gaan. Deze was zeer vriendelijk en welwillend<br />

en verklaarde zich onmiddellijk bereid in onzen<br />

geldnood te voorzien.<br />

Zondagochtend waren wij reeds op een ongewoon<br />

vroeg uur bezig de wherry tegen de<br />

helling van de haven op te sjouwen, laadden<br />

haar daarna op een speciaal daarvoor ingerichten<br />

handwagen, reden het dorp door naar den Ouden<br />

Rijn en vertrouwden haar vervolgens weer aan<br />

haar element toe. Ons zweet vloeide hierbij<br />

rijkelijk, doch geen der aandachtig toekijkende<br />

Wijk-bij-Duurstedelingen stak ook maar een hand<br />

uit om ons te helpen. Neen heeren, in Duitschland<br />

waren wij dat anders en beter gewend.<br />

Daar zagen wij ook niet een keer, dat met steenen<br />

werd gegooid, of dat de lieve jeugd vanaf de<br />

bruggen trachtte op onze hoofden te spuwen,<br />

zooals in ons vaderland weer verscheidene<br />

malen gebeurde.<br />

De reden, waarom wij den Ouden Rijn prefereerden<br />

boven den weg over Vreeswijk, was,<br />

dat de Rijnschippers ons afraadden· door de sluis<br />

daar te gaan. V olgens hun zeggen is die sluis<br />

veel moeilijker voor hen dan die in Utrecht,<br />

zoodat wij veiliger deden die te mijden; te meer<br />

waar in de kleine sluis des Zondags niet wordt<br />

geschut.<br />

Het vrijwel stilstaande water van den Ouden<br />

Rijn was zeer langzaam voor ons, die gewend<br />

waren minstens I 2 K.M. per uur te maken. Wij<br />

passeerden twee sluizen, die ook eigenlijk op<br />

Zondag niet mochten schutten, maar zich na<br />

eenige overreding en opoffering onzerzijds toch<br />

maar lieten bepraten. De tegenwind was als gebruikelijk,<br />

zoodat wij op de plaats van afspraak<br />

in Utrecht 1-.\- uur te laat waren. Onze vierde<br />

man bleek re-eds gevlogen.<br />

Daar de middag reeds begon op te schieten,<br />

besloten wij maar door te gaan naar Amsterdam,<br />

met het minder aangename idee met een man<br />

minder te moeten aankome1J. dan onze bemanning<br />

eigenlijk groot was. In het Merwedekanaal<br />

informeerden wij bij ·alle schippers, die van<br />

V reeswij k afkwamen, of zij hem misschien gezien<br />

had den, waarbij de onafscheidelij ke I J scopet<br />

,piece de resistance" was in zijn signalement.<br />

Eindelijk, bij Nieuwersluis zagen wij den deserteur<br />

uit het portier van een juist passeerenden<br />

trein ha11gen. Bij het wederzien voerde hij, de<br />

bezadigde veertiger, een waren vreugdedans uit.<br />

Met een complete bemanning voeren wij nu<br />

verder naar de hoofdstad. Daar wij sinds het<br />

ontbijt nog alleen maar wat fruit gegeten hadden,<br />

knorden wij allen van den hanger; echter,<br />

het eten aan boord was schoon op. Plotseling<br />

herinnerde de laatstaangekomene zich, dat hij<br />

als Duitsch souvenir ( !) een doos Haagsche<br />

hopjes in zijn koffer had. D eze werden te<br />

algemeenen nutte geconfisceerd en zoo deden<br />

wij voor de eerste en waarschijnlijk wel voor<br />

de laatste maa"l in ons leven ons diner met Haag-


D e cijjers in !tel kaartje 7•erwijzm ;war 71ei•Wstaande<br />

adressen:<br />

__ ,<br />

~".:C-~<br />

-~~~ u


In afwachting van de vlootrevue. (Em der illustraties van onzen watersportkalender I932-z933).<br />

Foto v . d. Hoop.


DE WATERKAMPIOEN. 633<br />

sche hopjes. Voorloopig pas ik voor hopjes.<br />

Tegen tien uur waren wij in Diemen, verwittigden<br />

van daar telefonisch belangstellenden<br />

van onze aanstaande komst, waarbij de<br />

telefonist het noodzakelijk achtte ook een half<br />

uurtje zoek te raken, en stonden om I I uur<br />

met volledige bemanning op den steiger van<br />

onze vereeniging, Poseidon.<br />

We hadden een schitterenden<br />

tocht gemaakt,<br />

dien ik iedereen kan<br />

aanbevelen, die een stel<br />

geroutineerde roeiers,<br />

die niet tegen een beetje<br />

inspanning opzien, bij<br />

elkaar kan brengen. Men neme echter meer<br />

tijd dan wij beschikbaar hadden.<br />

Dat een Rijnvaart geen kinderwerk is, blijkt<br />

wel hieruit, dat onze keurig gelakte stuurstoel<br />

niet alleen geheel kaal geschaafd is door de<br />

stuurtouwen, maar dat er bovendien in het<br />

hout diepe gleuven geschuurd zijn. De touwen,<br />

die bij ons vertrek geheel gaaf waren, bingen<br />

aan flarden. Mast en zeil<br />

hadden om de bekende<br />

reden geen dienst kunnen<br />

doen, het dekzeil<br />

echter dubbel.<br />

Ed. BRAUNBERGER.<br />

DE EEN-PERSOONS STANDAARD<br />

RACE-KAJAK.<br />

ving worden na overmaking van een bedrag<br />

van f I,25 aan den Heer J. D. Runeman, Technische<br />

Commissaris Z. A. H. Kano-Kring,<br />

Ooievaarstraat 47, Zaandam, gezonden. L.<br />

~~~~~<br />

VRAGEN EN ANTWOORDEN .<br />

Ziehier de uitwerking van de vragen 3 3 5 en<br />

336 uit ons nummer 289:<br />

Vraag 335 (Vaartreglementen). Met een motorjacht<br />

stoomend op de Noordzee, zie ik op twee streken<br />

aan B. B. toplicht J!,roen van een ander vaartuig.<br />

D e peiling verandert niet, zoodat gevaar voor aantJaring<br />

dreigt. Wat te doen?<br />

Anhvoord. We stoomen op de Noordzee en<br />

dus zijn de Bepalingen ter voorkoming van Aanvaringen<br />

op zee van toepassing. Indien de koersen<br />

van twee vaartuigen onder stoom elkander<br />

zoodanig kruisen, dat er gevaar voor aanvaring<br />

bestaat, moet, volgens art. I9 van deze bepalingen,<br />

het vaartuig, dat het andere aan stuurboordzijde<br />

van zich heeft, daarvoor uit den weg gaan.<br />

Het andere vaartuig zal dus in dit geval voor mij<br />

moeten uitwijken. Tot zoover is het geheel in<br />

overeenstemming met het B. A. R.<br />

Toch bestaat er nog een groot verschil. Wanneer<br />

een der beide vaartuigen uit den weg moet<br />

In het klassereglement van kano's, dat door<br />

den Z. A. H.-Kano-Kring werd aangenomen<br />

op de laatste algemeene vergadering, werd o. a.<br />

een standaard-racekano in sharpievorm met<br />

vlakken bodem opgenomen, de R. I. S.-klasse,<br />

die voldoet aan de beperkingen van de I. R. K.­<br />

klasse, dat is de internationale een-persoons racekajak.<br />

Wij zijn in de gelegenheid hierbij deze kano<br />

af te beelden.<br />

Voor het ontwerp is de Technische Commissie<br />

van den Kring verantwoordelijk, terwijl zich<br />

bij de samenstelling daarvan vooral de heeren<br />

H. de Vries en J. D. Runeman verdienstelijk<br />

hebben gemaakt, de eerste door het maken<br />

van een proefboot, de tweede door het uitvoeren<br />

van het teekenwerk.<br />

De kano heeft een lengte van 5.20 M, een<br />

grootste breedte van o,5 r M., een grootste<br />

bodembreedte van o,4o M. Aangezien deze kajak<br />

zich beter leent voor het maken van tochten<br />

en voor gebruik door volwassenen, dan de<br />

S. S. R.-kano, zal zij op den duur deze klasse<br />

vermoedelijk vervangen.<br />

De teekeningen (2 vellen) en bouwbeschrijf<br />

12 ~··<br />

----+:---- ,s<br />

A<br />

$.20M,. --,-<br />

~ ._<br />

u ~~~fi" -- 1 -'-<br />

12 I<br />

I<br />

De R. I . S.-k lasse van dw Z . A . H.-Kanokring.


DE WATERKAMPIOEN.<br />

gaan, moet, volgens art. 2 I der Internationale<br />

Bepalingen, het andere zijn koers en zijn vaart<br />

behouden. Volgens art. 47 van het B. A. R.<br />

moet het andere vaartuig zijn koers blijven volgen,<br />

terwijl volgens art. 29 een stoomvaartuig,<br />

dat een ander vaartuig nadert, z66 dat er gevaar<br />

voor aanvaring bestaat, zoo noodig moet<br />

vaart verminderen, stoppen of achteruitslaan.<br />

Ook op het vaartuig, dat niet behoeft uit te wijken<br />

rust die plicht.<br />

In ons geval ben ik dus verplicht koers en<br />

vaart te behouden. Wat moet ik nu echter doen<br />

om een eventueele aanvaring te voorkomen?<br />

In de eerste plaats kijken of mijn navigatielichten<br />

goed branden en. niet in een of andere richting<br />

worden verduisterd. Verder mag ik, volgens<br />

art. I 2, om de aandacht te trekken, een stakellicht<br />

toonen of eenig knalsein geven, hetwelk<br />

niet voor een noodsein kan worden gehouden.<br />

T enslotte zal het andere vaartuig wel naar<br />

S.B. uitwijken en achter mij langs gaan, want<br />

art. 22 schrijft voor, dat elk vaartuig, dat verplicht<br />

is voor een ander vaartuig uit te wijken,<br />

vermijden moet v66r het andere over te gaan,<br />

als de omstandigheden het toelaten.<br />

Wanneer echter het andere vaartuig ondanks<br />

alles niet uitwijkt, zoodat ik mij er tenslotte<br />

zoo dicht bij bevindt, dat aanvaring door dit<br />

vaartuig alleen niet meer vermeden kan worden,<br />

dan ben ik volgens de noot van art. 2 I ook verplicht,<br />

zoodanige maatregelen te nemen, als ter<br />

voorkoming der aanvaring kunnen bijdragen.<br />

Het juiste oogenblik uit te kiezen, waarop moet<br />

worden ingegrepen, is natuurlijk in sommige<br />

gevallen zeer moeilij k.<br />

* * *<br />

Vraag 336 (Zeevaartkunde).<br />

V erschenen :<br />

DE RIJN<br />

van Mainz tot de N edcrlandschc grcns<br />

Stoomend m het<br />

Een gids voor watertoeristen,<br />

welke volledige gegevens bevat<br />

op elk gebied, benevens een<br />

uitvoerige uitslaande kaart.<br />

Voor kanovaarders, roeiers en<br />

motorboot-eigenaars een practische<br />

nieuwe aanwinst voor<br />

hun bibliotheek<br />

Prijs f 2.50<br />

Verkrijgbaar bij de A.N. W.B.-Bureaux: 's-Gravenhage,<br />

Parkstraat 18- 20, Postgiro 4880,<br />

Keizersgracht 588- 590, Amsterdam, Postgiro<br />

13153 en bij het Centraal Bureau voor Watersport,<br />

Sixhaven o.h. Y , Amsterdam.<br />

Engelsche Kanaal, peil ik het vuur van Casquets<br />

Z.O. 1 /s 0., terwij l ik tegeni!Jkert!Jd 6r vadem<br />

grond food. Hoe kan ik nu gemakkei!Jk m!Jn bestek<br />

bepalen, als de deviatie van m!Jn kompas -'/s streek<br />

bedraagt?<br />

Antwoord. Wij beginnen eerst met het herleiden<br />

van de compaspeiling van Casquets tot<br />

ware peiling, als volgt:<br />

Kompaspeiling Z .O.lf~O.<br />

deviatie = -'/8 streek<br />

Magnetische peiling = Z.O.t.O.<br />

vari.atie<br />

ware peiling N I I 1°0<br />

We zetten nu de peilingslijn in de kaart. Op<br />

A<br />

deze lijn moet ons vaartuig zich dus bevinden.<br />

We gaan nu na, welke dieptecijfers zich in<br />

de nabijheid van deze peilingslijn bevinden. In<br />

een oogopslag zien we, dat we ons bestek precies<br />

kunnen bepalen. We hebben n.l. precies<br />

de diepe geul het ,Hurd Deep" aangelood. In<br />

deze geul varieeren de diepten van 6o tot 90<br />

vadem, terwijl ze daarbuiten direct veel minder<br />

zijn.<br />

Vooral bij minder goed zicht hebben we een<br />

mooie gelegenheid ons bestek te verbeteren, als<br />

het ons gelukt deze geul aan te looden.<br />

* * *<br />

IVfEUWE VRAGE/1'.<br />

Vraag 337 (Vaartreglementen). Hoe moet ik<br />

handelen, als ik, met een motorjacht stoomende op een<br />

der R!Jksk analen, een sluis nader ?<br />

Vraag 338 (Zeevaartkunde). Stoomende op het<br />

I]selmeer· is het eenige uren achtereen mistig geweest .<br />

B !J het optrekken ~·an den mist zie ik den toren van<br />

Urk even voorl jker dan d1vars aan B.B. H oe kan ik<br />

nu m!Jn bestek bepalen, als ik N.O.t O op mijn<br />

kompas stuur en de deviatie op dezm koers - t streek<br />

bedraap,t?<br />

* * *<br />

V ragen op zeevaartkundig gebied en op het<br />

terrein van de Vaartreglementen worden behandeld<br />

door den heer M. H. Blokpoel, Harmoniehof<br />

I 8, Amsterdam Z. De andere vragen worden<br />

behandeld door de Redactie. D e oplossingen en<br />

uitwerkingen der vraagstukken kan men telkens<br />

I4 dagen later in deze rubriek vinden.


DE WATERKAMPIOEN. 63 5<br />

Brieven met oplossingen en nieuwe vragen<br />

zijn zeer welkom: zij moeten uiterlijk a.s. Vrijdag<br />

ontvangen zijn om voor behandeling in<br />

het daaropvolgend nummer in aanmerking te<br />

komen.<br />

DE ORDE AAN BOORD.<br />

Zet alles op zijn plaats:<br />

denk altijd aan uw maats.<br />

Geen heidenscher kwelling aan boord van een<br />

zeiljacht dan de dingen niet op hun plaats te<br />

vinden. Overdag - in welken tijd men in Nederland<br />

meestal vaart - is het nog tot daaraan<br />

toe. \Xfanneer men echter tochten maakt, op de<br />

Zuiderzee of zelfs binnen, kan het voorkomen,<br />

dat men in het danker zijn reis moet beeindigen.<br />

En wanneer men dan in een iets grooter jacht<br />

niet alles op den tast kan vinden (door het gebruiken<br />

van licht ziet men slecht bij uitkijken),<br />

krijgt men bedenkelijke omstandigheden bij het<br />

inloopen van een haven of aanloopen van een<br />

drukke aanlegplaats. En bij minder ernstige omstandigheden<br />

werkt het op het humeur.<br />

Onze trouwste helpers hebben er wel eens<br />

een handje van, eigenwijs aan het opbergen te<br />

slaan, vooral zij, die niet immer meevaren en<br />

een opruimwoede hebben bovendien. ,Pas op,<br />

N. N., berg nou niet op, want het eenige gevolg<br />

is, dat alleen maar jij weet waar de zaak<br />

ligt." - N. N., die zich niet vereenigen kan<br />

met de keuze van plaatsen voor verschillende<br />

zaken, bergde stiekum toch op; en de volgende<br />

maal, dat hij niet meeging, waren de dollen van<br />

de jol niet te vinden, toen ijlings een lijn moest<br />

worden uitgebracht. Het gold plotseling opkomend<br />

slecht weer op de ligplaats, en het<br />

was niet vertrouwd geweest, ze in de jol te<br />

laten.<br />

Om opvarenden aan vaste plaatsen voor de<br />

dingen te wennen, is het beste, beenen fiches<br />

van geschikte grootte te koopen, daarop zeer<br />

leesbaar met inkt korte opschriften te schrijven,<br />

met een drilboortje er een a twee gaatjes in te<br />

maken en ze met koperen nageltjes bij de plaatsen<br />

te timmeren. V oor binnen werk zij n celluloidfiches<br />

geschikt; buiten buigen en verschrompelen<br />

ze. Inkt wascht van been moeilijk af; met<br />

een mesje schrapt men het echter onmiddellijk<br />

weg (dit voor verbeteringen). De volgende op­<br />

.schriften (het zijn maar voorbeelden), op dekbalkjes,<br />

spanten, etc. werken hoogst nuttig:<br />

D ollen, Hoorn, Slang tank achter, Kantankers<br />

voor, Lampen onder, Jaaglijn, Reeflijnen, Waschgoed<br />

onder, Schoenen, Petroleum en poetsgoed,<br />

Verf, lak, zeep, Gerei, Bootsmansgoed, Stuurmansgoed,<br />

Kajuitsgoed, Kombuisgoed, Dranken,<br />

Waarloos voorin, etc. Men zal zien, hoe nuttig<br />

het op zijn medewerkers werkt: ze hebben geen<br />

·excuus meer.<br />

PELAGICUS.<br />

~~-~~~~<br />

- ·~ -~- _., ~,. ....<br />

DE AMSTERDAMSCHE WATER­<br />

LEIDING EN DE PLASSEN<br />

BEOOSTEN DE VECHT.<br />

Uit een watersportoogpunt bezien is tengevolge<br />

van het waterwinnen door de Amsterdamsche<br />

waterleiding uit de Vechtplassen niet<br />

veel verandering in den vroeger bestaanden toestand<br />

gekomen, omdat de eenige plas waarop<br />

thans de vrije beoefening der watersport niet<br />

toegelaten wordt ,de Loenerveensche plas",<br />

voorheen ook slechts door de aanwonenden<br />

voor zeil- en roeisportbeoefening gebezigd werd.<br />

De plassen waarvan door de watersportliefhebbers<br />

een algemeen gebruik gemaakt werd en<br />

wordt, zijn aile ten zuiden van den Nieuwedijk<br />

en Bloklaan gelegen en te dienopzichte zijn in de,<br />

tusschen de \X/aterschappen, de Gemeente Loosdrecht<br />

en de Gemeente Amsterdam gesloten<br />

overeenkomst van Juni- Juli I930 verschillende<br />

bepalingen gemaakt, waardoor de beoefening<br />

der zeil- roei- en zwemsport geen belemmering<br />

in den weg gelegd wordt, evenwel is<br />

het gebruik van motor- en stoombooten verbaden<br />

zonder vergunning van de betrokken Besturen<br />

welke deze slechts tot wederopzeggens<br />

mogen verleenen. (Zie de hiervoor thans geldende<br />

keuren en verordeningen van Breukelerveen<br />

en Loosdrecht). *)<br />

Wat de te onderhouden peilen op deze plassen<br />

betreft, rust op Amsterdam de plicht zorg te<br />

dragen dat de waterstand niet hooger komt dan<br />

o, 90 M. beneden en niet lager dan I, I 5 M. bened<br />

en het N.A.P.; door deze bepaling zal de toestand<br />

in algemeenen zin wel zoo zijn dat in het<br />

voorjaar de stand 0.90 M. - N.A.P. is, terwijl<br />

in de zomermaanden - wanneer verdamping<br />

en waterverbruik het grootst zijn - een regelmatige<br />

daling van den waterspiegel zal plaats<br />

vinden, zoodat deze aan het einde van de zomerperiode<br />

den laagsten stand van 1. I 5 M. - N.A.P.<br />

zeer nabij zal komen, evenwel is het volstrekt<br />

nietuitgesloten datdestand van I. 15 M. - N.A.P.<br />

reeds eerder bereikt wordt, waardoor het veiligheidshalve<br />

overweging verdient voor het bevaren<br />

der plassen of voor het gebruik maken van de<br />

schutsluizen, steeds met het laagste peil rekening<br />

te h ouden.<br />

D e toegang naar de plassen vanuit de V echt<br />

vindt, practisch gesproken, meestal plaats door<br />

de Mijndensche sluis, welke bij het sluiten der<br />

vorengenoemde overeenkomst eigendom van<br />

Amsterdam is geworden, daardoor bij haar in<br />

onderhoud is en bediend moet worden. Het toeleidingkanaal<br />

van de Vecht naar en de sluis zelve,<br />

liggen niet in elkaars verlengde, doch vormen<br />

*) De betreffende Loosdrechtsche verordening betreffende<br />

een vergunning voor bet varcn met motorbooten<br />

is nog niet in werking gesteld. R E D


met elkaar een stompen hoek, waardoor het invaren<br />

van lange schepen belemmering kan ondervinden.<br />

De verschillende afmetingen van de<br />

sluis zijn in onderstaand staatje opgenomen,<br />

waarbij volledigheidshalve ook die van de overige<br />

sluizen zijn gevoegd, welke eveneens verbinding<br />

van de V echt met de plassen geven.<br />

I I I ...;p._;<br />

biJ<br />

o,e:...;p..; v >..;<br />

q<br />

q d<br />

~ o.t:::-o •<br />

.~ ~ ;:s ~<br />

8 Q) Q) Q)<br />

;.:a ·s .~ Q) '- 0 .<br />

·s I :-ova·<br />


,Sparky" nadert omzichtig een school<br />

waterhoentjes, vreemd op 't IJ verzeild geraakt,<br />

misschien de nabijheid der stad niet<br />

wetend, maar toch telkens onverwacht opgeschrikt<br />

door plotseling zichtbaar wordende<br />

bootgevaartes. En hoewel ,Sparky"<br />

wel heel klein, stil en bijna bewegingloos<br />

is, vliegt de heele troep met luid<br />

geplas en gefladder vlak over 't water weg.<br />

* * *<br />

De mist trekt samen, Egt dichter op het<br />

water en het wordt donkerder en geheimzinniger;<br />

als bij een fijn motregentje<br />

blijven de parelende mistdruppeltjes op mijn<br />

trui hangen. Het is eigenlijk kil, koud, maar<br />

ik gloei van het peddelen; de kano lekt nit~<br />

meer, zoodat ik me weer echt behagelijk<br />

veilig voel.<br />

Op den terugweg, recht op het geluid van het<br />

nu ver-verwijderde kloksignaal af, hoor ik<br />

rechts af en toe het zware geloei van een groote<br />

vrachtboot, die nu wel statig langzaam zal voortglijden<br />

tusschen het onzichtbare gekrioel van<br />

motorschuiten, sleepen en tjalken. Ik let op of<br />

er niets in mijn wereldje komt binnendringen,<br />

daar er ook veel booten buiten de boeien gaan;<br />

de klok wordt langzaam aan helderder, maar de<br />

· mist dempt alles, zet alle geluiden om in stilte,<br />

in een bijna drukkend besef van eenzaamheid,<br />

afzondering. Ik voel dit als het leven zelf, daarom<br />

geniet ik zoo: het steeds verder schrijden naar<br />

een onzichtbaar doel, wij alleen, langs en door vele<br />

gebeurtenissen, die ons of niet opvallen door den<br />

mist waarin ze gehuld zijn, Of alle inspanning<br />

van ons vergen om ze geheel. te doorleven, te<br />

begrijpen, te overwinnen of te vermijden. Ik<br />

ga er totaal in op, in dit snel eigen gemaakte<br />

leventje van enkele uren, denk aan geen wekelijksch<br />

werkprogramma, let op richting, de enkele<br />

veilige geluiden, waar ik tusschen door moet.<br />

* * *<br />

Na een kwartiertje doemt de houten schoeiing<br />

als een donkere dam op, wordt al duidelijker en<br />

ik vaar er langs tot aan de klok, vlak bij de vaargeul,<br />

waar ik de schim van een lange motorschuit<br />

langzaam zie draaien, stoppen en weer vooruit<br />

gaan, om haar losplaats aan den over kant te zoeken.<br />

Dan weer doorsteken naar de werf van d e<br />

Vries Lentsch, nauwelijks heb ik de schoeiing<br />

,losgelaten", uit zicht verloren, of met een zacht,<br />

toenemend geruisch komt een stoomboot van<br />

den IJ-veerdienst, vlak voor me langs schuiven.<br />

Een oogenblik is de boot helder te zien, de kapitein<br />

in het stuurhokje, enkele menschen diep in<br />

hun winterjassen gedoken op het dek, in landerige<br />

houdingen, zich klaarblijkelijk onbehaaglij k<br />

en huiverig voelend bij dit natte, sombere weer.<br />

Een ziet me en wijst, maar ik ben alweer onzichtbaar.<br />

* * *<br />

,Sparky" snuffelt zijn haventje op, tusschen<br />

DE WATERKAMPIOEN. 637<br />

M ist op het I'J.<br />

VI"<br />

e~n gieterij en een opslagplaats<br />

vanijzeren balken,<br />

wordt snel het water uitgetrokken, den hoogen<br />

kant op, schoongemaakt en omgekeerd. ,Tot<br />

een volgenden keer" denk ik dankbaar, altijd is<br />

het weer een nieuw avontuur, een oogenblik<br />

van genot of inspanning, of beide, dat ,Sparky"<br />

me geeft, en toch-is hij al meer dan vijf jaar in<br />

mijndienst.En terwijl ik naar mijn fiets stap, schiet<br />

vluchtig de kostbare herinnering-reeks door me<br />

heen: de zonnige dagen in Maasland, de vele<br />

donkere avonden op de drukke Vliet, de vierdaagsche<br />

trektocht door de mooiste vaarten en<br />

slooten met waterlelies en reigers, langs kleurige<br />

bloemendijkjes naar Amsterdam, tot . voor het<br />

huis waar ik twee jaar wonen zou, en dan het<br />

verkennen van den Amstel. Maar dan 't IJ! Waar<br />

je de onmacht en nietigheid voelt temidden van<br />

zulke groote menschelijke werken, en toch<br />

trotsch bent er tusschen door te kunnen schipperen<br />

op dat woelige water.<br />

HANS VAN SUCHTELE N .<br />

Dr. M anfred Curry, R acing Tactics<br />

in questions and ansJvers. L onden, G.<br />

Bell 6~ Sons L td. 19}2· 18 Sh. net.<br />

D r. Manfred Curry, R egatta-Taktik<br />

in Frage und A ntwort. Berlin, Klasing<br />

6~ Co. G .m.b.H. 19J2· 9·J O Mark.<br />

Dit boek is het derde van den bekenden<br />

Duitsch-Amerikaanschen schrijver, en evenals<br />

de vorige, ,Die Aerodynamik des Segels" en<br />

, Wind unci Wasser", zoowel in de Duitsche<br />

als in de Engelsche taal verschenen. H et is voor<br />

wedstrijdzeilers bizonder interessante lektuur, en<br />

indien zij dit boek goed bestudeeren, kunnen<br />

zij er zeker veel voordeel uit putten. Zij zullen<br />

teruo-komen van de gedachte, dat de loefpositie<br />

bij den start altijd de beste is, zij zullen met eenige<br />

verbazing kennis nemen van het feit, dat het<br />

onder sommige omstandigheden geraden is, de


DE WATERKAMPIOEN.<br />

De Vecltt bij de Mijndensche sluis.<br />

vaart van zijn boot in te houden<br />

- Curry vond daartoe<br />

Foto v. Zutplun , Amsterdam.<br />

zelfs een soort rem uit! -<br />

en dat niet aileen als mente vroeg bij de afvaartlijn<br />

komt. Zij zullen inzien, dat het vaak lang niet<br />

L. ]. Veen' s U.<br />

onverschillig is, of men een kruisrak over stuurboord<br />

of over bakboord begint, al is deaf te leggen<br />

wegoverbeideboegenevenlang. Zij zullen mogelijkheden<br />

van aanval en afweer ontdekken, waarvan<br />

zij het bestaan niet hadden vermoed. Kortom,<br />

zij zullen verder komen in de ,taktiek" van<br />

het wedstrijdzeilen.<br />

Merkwaardig is de wijze, waarop deze stof<br />

in het boek behandeld wordt. Niet door lange,<br />

en allicht vervelende, theoretische beschouwingen.<br />

Neen, op elke even bladzijde staat een diagram<br />

- in den aard van de schetsjes bij onze<br />

,Vragen en Antwoorden" - en eronder staat<br />

een vraag gedrukt. , W elk en koers moet boot<br />

7 nemen?" of.,Wat zijn de voor- en nadeelen van<br />

dezen start?" of ,Hoe moet B zich verdedigen?"<br />

Ertegenover, op de oneven bladzijden, wordt<br />

dan, op dezelfde wijze gelllustreerd, het antwoord<br />

gegeven en in enkele woorden verklaard.<br />

Geen ,~raue Theorie" dus, maar praktijk, van<br />

het beg1n tot het einde. De schrijver, die zelf<br />

de meeste ondervinding heeft opgedaan in kleine<br />

middenzwaardbooten, richt zich voornamelijk<br />

tot zeilers in dergelijke vaartuigen, maar toch<br />

maakt hij in zijn antwoorden vaak verschil tusschen<br />

zulke booten en grootere jachten.<br />

Behalve de bedoelde diagrammen bevat het<br />

boek een groot aantal schitterende foto's, alle<br />

wedstrijdmomenten die op eenige wijze kunnen<br />

bijdragen om den lezer de wedstrijdtaktiek<br />

nader te brengen.<br />

v. K.<br />

R.]. de Stoppelaar, Op Frieslands<br />

wijde 1vateren. Leeuwarden,<br />

R. van der Velde, Amsterdam,<br />

M. Pr!fs J!,eb. j 2,90.<br />

, Wetter, wetter is mijn lib ben!" juicht Ds. de<br />

Stoppelaar, de Friesche bard, met Dr. Eeltsje<br />

Halbertsma mede. Hij houdt van het water bij<br />

het oude Grouw, van de meren bij Wartena<br />

en Sneek en Langweer, van de tjalken en boeiers<br />

en tjotters en jachten die daar deinen en laveeren<br />

en dansen op het kruivende, stuivende water.<br />

Hij houdt van de groene oevers, het riet, de dotters,<br />

de weegbree, van de waterfauna, de kare<br />

kiet en de meerkoet, de eenden ,met een stoe<br />

van wollige kuikens achter zich paadjestrekkend<br />

door het kroos".<br />

Ziedaar de geest, waarin dit boekje geschreven<br />

is, een heerlijk geestdriftig boekje van een Fries<br />

over zijn Friesland. Wij lezen van een tochtje<br />

naar Eernewoude met schrijvers motorbootje,<br />

het ,Pompebled", van de wondermooie moerassen<br />

van het Prinsenhof, van velduiltjes en<br />

waterlelies en karekieten en zwanebloemen,<br />

van het woonschip ,Stille Wille" in den Oksenpoel,<br />

van een tocht met den boeier ,Tjet-Rixt"<br />

over de Morra en de Fluessen en het Heegermeer,<br />

en met de ,Tulica" naar Bergumermeer<br />

en de Leijen. Wie Friesland kent leze dit boekje;<br />

het zal hem kostelijke herinneringen opwekken.<br />

En wie Friesland niet kent leze het ook, en hij<br />

zal den lust voelen opkomen om zijn verzuim<br />

in te halen.<br />

v. K.


]. Boomsma, De techniek van kampeeren.<br />

Ben handleiding voor allen, die er<br />

met de tent op uit JJJillen trekken. Met<br />

teekeningen van Iek Bouma. Rotterdam,<br />

IV. L. & ]. Brusse's Uitg.-Mij. I9J2·<br />

De kunst om bij bet kampeeren, zij bet te<br />

voet, per fiets of per boot, zoo weinig mogelijk<br />

bagage, en bovendien van de lichtste soort, mee<br />

te nemen, de keuze van een tent, bet huizen<br />

daarin, bet koken, bet slapen, de verpakking<br />

van tent en inhoud, de kleeding, dat alles en wat<br />

verder tot de sport van bet kampeeren behoort,<br />

vindt men in dit boekje op vlotte en geestdriftige<br />

wijze beschreven. v. K.<br />

De Fa. G. Baav te Loosdrecht leverde een I2-<br />

voetsjol genaamd ,Schuif" af aan den beer J.<br />

van de Stadt te Zaandam.<br />

DE WATERKAMPIOEN. 639<br />

Nog werd in de 12-voetsjollenklasse ingeschreven<br />

de _jol ,Mams" van Mej. M. Conijn te Schiedam.<br />

De beer J. Barzilay te Rotterdam kocht uit<br />

Belgie een 12-voetsjol die den naam ,Black Diamond"<br />

zal dragen.<br />

Het Regenboog-jacht no. 1 3 is thans in han den<br />

van den beer G. de Vries Lentsch Jr. en beet<br />

A. S. A.<br />

Het B.M.-jachtje ,Marroldek" van de heeren<br />

S.W.A. en J. J. Hamel tc Rotterdam wcrd onder<br />

no. 3 I geregistreerd.<br />

Voor de 12 M. 2 -klasse werden geregistreerd<br />

no. 12, genaamd ,Duitsche Ribbe", eigenaar de<br />

beer H. F. Smith te Hilversum en no. 3 5, genaamd<br />

,Jowie", eigenaar de beer J. P. Wernink te<br />

Alphen a. d. Rijn. Laatstgenoemde boot werd<br />

gebouwd door de Jachtwerf ,Hollandia" te<br />

Woubrugge.<br />

Te Velsen-Be:verwijk is een roei- en zeilvereeniging<br />

opgericht. Zie de rubriek ,Bonden<br />

en V ereenigingen".<br />

\.<br />

H et klipjJerjacllt ,.711ayjly" , door de N. V. SclzeejJsbouw Mfj. v.h. fa. H. Schouten te Muiden voor Fransche<br />

rekening f(ebouwd. De beide sterke Dieselmotoren m het kleine zeilojJpervlak stempelen dit schip V?'ifwel<br />

tot een ,,Fijty-jzjty-cruiser" - lzalj zeil-, half motorjaclzt. Foto Wim Loopuit, Amsterdam.


DE WATERKAMPIOEN.<br />

Dezer dagen werd van de Amsterdamsche Scheepswerj voor den hnr C.<br />

Bos te Zeist de motorkruiser , Bromo" te water f?elatm. Het schijJ is I 2.8o<br />

M. lang en 2.9.5 M. breed en is uitgerust met een Selve-motor.<br />

Bij de aanstaande wedstrijden der W. S. V.<br />

Loosdrecht zullen de teamwedstrijden zeer belangrijk<br />

zijn. Voor den teamwedstrijd in de<br />

r 2 M 2- klasse schreven 7 vereenigingen, elk met<br />

twee scheepjes, in, n.l.: Ranelagh Sailing Club,<br />

Royal Corinthian Yacht Club, Hamburger Segel<br />

Club, Norddeutscher Regatta-Verein, Kon. Ned.<br />

Zeil- en Roci-Vereeniging, K. Z. R. en M. V.<br />

de Kaag en W.S.V. Loosdrecht. In den teamwedstrijd<br />

in rz-Voetsjollen komen de Rotterdamsche<br />

Z. V:, de Zaanlandsche Z. V . en de<br />

W. S. V: Loosdrecht elk met 3 jollen uit.<br />

~~~~~~~fkqE~<br />

W. S. V. ROOD-WIT-ROOD.<br />

Verzonden werd de uitnoodig ing voor de nationale en<br />

uitnoodigings-wedstrijden, 7 Augustus te bouden op den<br />

Bergscben Plas. Uitgescbrevcn zijn de Regenbogcn, de<br />

I2-Voetsjollen, de Sterklasse, de B.M.-klasse, de Scbeldejollen,<br />

de Vrijbuiters en de tjotters OE en OF, en verder<br />

eenige uitnoodig ings-wedstrijden. Inscbrijvingen uiterlijk<br />

31 Juli bij den secretaris, den beer H. Hartman, Linker<br />

Rottekade 45, Hillegersberg.<br />

KENNEMER R.<br />

BEVERW IJK.<br />

EN z . V. TE VELSEN­<br />

Op 7 Juni werd deze vereeniging opgericbt. Als jachthaven<br />

is bet zwembad van de Beverwijkscbe zwemvereeniging<br />

aan de Pijp bij bet Noordzeekanaal gebuurd. Een<br />

eenvoudig bootenbuis zal worden bijgebouwd. Het bestuur<br />

is samengesteld als volgt: Dr. L.S. Limburgb J'deijer,<br />

voorzitter; Mevr. Mr. G. ]. Biewinga-Gijmink, Ie secretaresse,<br />

Julianakade 3I, IJmuiden; Ir. M . Voogd, penningmeester;<br />

Mej. E. Gouda, comm. van materiaal, 2e<br />

secretaresse; D. R. Mansbolt, comm. van materiaal, 2e<br />

voorzitter; Ir. Garritsen, comm. van materiaal; T. D.<br />

Biewinga, comm. van materiaal.<br />

N. V. H. KERSKENS' ZEILMAKERIJ,<br />

Prins Hendrikkade -48, Amsterdam.<br />

Levert nog steeds de beste J achtzeilen.<br />

De Van l'vfer/envaart te Heemstede is gestremd (zie nr.<br />

2J8).<br />

De Trekvaart Bolnvard-Leemvarden bij O osterlittem<br />

gestremd tot nadere aankondiging.<br />

De groote sluis te Veere is van 25 Juli tot 2 Aug. van<br />

7 tot I9 uur gestremd.<br />

De vaart door de H oofdbrug te Dracbten is gestremd<br />

tot nadere aankondiging. Gelegenbeid tot doorvaren:<br />

6, 9, I 2, I 5 en r 8 uur.<br />

De Trekvaart L eemvarden-Sneek bij Scharnegoutum van<br />

Woensdag 27 Juli rot nadere aankondiging gestremd.<br />

(JNHOUD VAN DIT NU}fi1ER]<br />

Ons Loosdrecht-nummer. - De watersport-vereeniging<br />

,Loosdrecht". - lets over het ontstaan van<br />

de Loosdrechtsche plassen. - De Kaagweek, I. -<br />

Z. 0 . U. Oppenhuizen-Uitwellingerga. - Loosdrecht<br />

en de roeisport. - Berichten van het Bureau voor<br />

Watertoerisme. - Snelvarende motorbooten. -Coblenz-Amsterdam<br />

per wherry, slot. - De een-persoons<br />

standaard race-kajak. - Vragen en Antwoorden.<br />

- De orde aan boord. - De Amsterdamsche<br />

waterleiding en de plassen beoosten de Vecht. -<br />

Mist op 't I]. Kano-emoties. - Boeken en Tijdschriften.<br />

- De Uitkijk.- Bonden en Vereenigingen.<br />

- Vaartbelemmeringen.<br />

INHOUD ,AUTO-KAMPIOEN" No. 3 r.<br />

Belangrijke artikelen in dit nummer. - Wie is<br />

de eigenaar?- Tusschen Rijn, Maas en Moezel. ­<br />

De Groote Prijs van Duitschland, slot. - In den<br />

Zoeklichtbundel. - De nieuwe autoweg Keulen-Bonn.<br />

- Auto- en Motorsport. - S. 0. S. - Antwoorden<br />

van Lezers. - Ervaringen van Lezers. - Handel<br />

en Industrie. - lngezonden. - W.A.H.-Verzekering.<br />

- Erratum. - Autornarkten. - Tentoonstcllings­<br />

Agenda. - Sport-Agenda.<br />

INHOUD , DE KAMPlOEN" No. p .<br />

De rust van hct W ielenlied. - Alweer ; Een ,afschuwelijk<br />

rnisverstand"! - llondsrondwandelingen<br />

en -rondritten. - Onze rijwielrondritten. - H et<br />

rijwiel in dicnst ven het toerisme. - Door den Haarlernmermeerpolder.<br />

- vVegen-Cornrnissie A.N.W.B.­<br />

K.N.A.C. - Verkort Verslag van de vergadering van<br />

het Algemeen Bestuur. - Nieuwe Leden. - Brievenbus.<br />

- Nieuws der Vereenigingen. - Officieel.


DE<br />

Almanak voor Watertoerisme <strong>1932</strong><br />

heeft voor onze lezers weinig aanbeveling noodig; ieder jaar is de steeds<br />

grootere oplaag reeds vroegtijdig uitverkocht. Vandaar, dat wij spoedige bestelling<br />

kunnen aanbevelen.<br />

De prijs bedraagt ditmaal f 1.25, welk bedrag men gelieve over te maken<br />

aan een der onderstaande adressen :<br />

A. N. W. B., Parkstraat 18-20, 's-Gravenhage, postgiro 488o.<br />

, Keizersgracht 588-590, A'dam [C.], postgiro 13153,<br />

Centraal Bur. voor Watersport, Sixhaven oh. IJ, Amsterdam [N.]<br />

Men vermelde duidelijk naam en adres alsmede het doel der betaling: ,Almanak voor Watertoerisme"<br />

BIJ P. N. VAN KAMPEN 6 ZOON,<br />

UITGEVERS, A'DAM, VERSCHEEN 1<br />

DE ZEILSPORT<br />

DOOR<br />

H. C. A. VAN KAMPEN<br />

UITGA VE AANBEVOLEN DOOR DE VER­<br />

BONDEN NEDERLANDSCHE WATER­<br />

SPORT-VEREENIGINGEN EN DOOR DEN<br />

A. N. W. B., TOERISTENBOND VOOR<br />

NEDERLAND :: :: :: ::<br />

De watertoerist inNoorden<br />

Zuid-Holland<br />

vindt op onze kaarten van de Meren, Plassen en<br />

W aterwegen in die provincies hetrouwhare<br />

gegevens voor tal van interessante tochten.<br />

Wij vestigen de aandacht op:<br />

Waterwegen tusschen Amsterdam en Alkmaar:<br />

op papier f 1.-; op linnen f 2.25.<br />

W aterwegen tusschen Gouda en Utrecht,<br />

op papier f0.90; op linnen f2.-.<br />

Zuid-Hollandsche Meren en Loosdrechtsche<br />

Plass en,<br />

op papier f 1.-; op linnen f 2.25.<br />

W aterwegen rondom Dordrecht,<br />

op papier f0.50; op linnen fl.75.<br />

PRI]S. IN PRAAIBN UNNBN BAND<br />

f l2.j()<br />

Verkrijgbaar bij de A.N. W.B.-Bureaux: Parkstraat<br />

18-20, 's-Gravenhage, Postgiro 4880,<br />

Kei:&ersgracht 588-590, Amsterdam, Postgiro<br />

13153, alsmede bij het Centraal Bureau voor<br />

Watersport, Sixhaven o.h. Y, Amsterdam.<br />

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll<br />

W<br />

ij zijn speciaal ingericht voor het drukken en<br />

verzenden, c. q. uitgave, van periodieken, zoowei<br />

in massaoplaag als in luxe uitvoering.<br />

0. m. dit orgaan en inzonderheid dit nummer, dat<br />

geheel in onze inrichting werd gereedgemaakt, geven<br />

U een beeld van ons werk.<br />

H. A.M. ROELANTS - ~gi'inR~i~~~j- SCHIEDAM<br />

TEL. 68103, 68617 en 68923<br />

IIIDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


lllllllllllllllllllmllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll<br />

50 Plattegronden van<br />

NederLandsche Steden<br />

bevattende de voornaamste wegen door de<br />

steden, ook de waterwegen, den doortocht en<br />

de aanlegplaatsen voor pleziervaattuigen.<br />

Prijs: in map f 5.-<br />

Per stuk 15 cent, A'dam, R'dam o£ den Haag<br />

per ~tuk 25 cent.<br />

Verkrijgbaar bij de Bonds-bureaux:<br />

's·Gravenhage, Parkstraat 18-20, Post·<br />

giro 4880; Amsterdam, Kei:rersgracht<br />

588·590, Postgiro 13153 •<br />

._ ______ _...... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllm~lllll<br />

AMSTE BIER<br />

GEBOTTELD IN DE BROUWERIJ<br />

HOUD AAR<br />

JUIST GESCHIKT OM MEE<br />

TE NEMEN IN UW BOOT!<br />

Draft ftll H. A. If • ...._.., Sehiolclllm.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!