30.05.2017 Views

Veerkracht voorjaar 2017

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sommige ondernemers pakken het anders<br />

aan dan anderen. Ruben Timmerman<br />

begon acht jaar geleden met Springest, een<br />

vergelijkingssite op het gebied van opleidingen.<br />

Zijn bedrijf doet het uitstekend en mensen<br />

staan in de rij om er te werken. Niet voor niets<br />

werd Springest drie keer uitgeroepen tot beste<br />

werkgever van Nederland. Hoe doet hij dat?<br />

12<br />

veerKRACHT dwarsligger<br />

Steeds in ontwikkeling<br />

‘Er gaat geen week voorbij zonder dat er<br />

iets verandert op basis van wat iemand<br />

inbrengt. Dat kan van alles zijn. Er is nooit<br />

een reorganisatie hier. Er zijn de hele tijd<br />

kleine veranderingen, waardoor alles<br />

past bij de actualiteit. Wat mij betreft zijn<br />

ondernemingen van de toekomst lerende<br />

organisaties. Dat zijn organisaties die<br />

zichzelf continu ontwikkelen en waar<br />

mensen de ruimte hebben om zelf ook<br />

door te ontwikkelen. De wereld verandert.<br />

Dat betekent voor mij dat je je organisatie<br />

ook moet veranderen.’<br />

Geen managers<br />

‘We hanteren een systeem waarin mensen<br />

zichzelf managen. Voor alle medewerkers<br />

gelden dezelfde regels. Wel heeft iedereen<br />

andere rollen en onderwerpen waar hij<br />

verantwoordelijk voor is. Die duidelijke<br />

structuur geeft medewerkers de ruimte om<br />

zelf goede keuzes te maken.’<br />

Holacracy<br />

Binnen alle sectoren zijn er organisaties die volledig zelfsturend zijn. De methode die Springest daarbij<br />

hanteert heet Holacracy. Ga naar movir.nl/holacracy voor meer informatie over deze manier van werken.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!