30.05.2017 Views

Veerkracht voorjaar 2017

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

Het magazine Veerkracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sommige ondernemers pakken het anders<br />

aan dan anderen. Ruben Timmerman<br />

begon acht jaar geleden met Springest, een<br />

vergelijkingssite op het gebied van opleidingen.<br />

Zijn bedrijf doet het uitstekend en mensen<br />

staan in de rij om er te werken. Niet voor niets<br />

werd Springest drie keer uitgeroepen tot beste<br />

werkgever van Nederland. Hoe doet hij dat?<br />

12<br />

veerKRACHT dwarsligger<br />

Steeds in ontwikkeling<br />

‘Er gaat geen week voorbij zonder dat er<br />

iets verandert op basis van wat iemand<br />

inbrengt. Dat kan van alles zijn. Er is nooit<br />

een reorganisatie hier. Er zijn de hele tijd<br />

kleine veranderingen, waardoor alles<br />

past bij de actualiteit. Wat mij betreft zijn<br />

ondernemingen van de toekomst lerende<br />

organisaties. Dat zijn organisaties die<br />

zichzelf continu ontwikkelen en waar<br />

mensen de ruimte hebben om zelf ook<br />

door te ontwikkelen. De wereld verandert.<br />

Dat betekent voor mij dat je je organisatie<br />

ook moet veranderen.’<br />

Geen managers<br />

‘We hanteren een systeem waarin mensen<br />

zichzelf managen. Voor alle medewerkers<br />

gelden dezelfde regels. Wel heeft iedereen<br />

andere rollen en onderwerpen waar hij<br />

verantwoordelijk voor is. Die duidelijke<br />

structuur geeft medewerkers de ruimte om<br />

zelf goede keuzes te maken.’<br />

Holacracy<br />

Binnen alle sectoren zijn er organisaties die volledig zelfsturend zijn. De methode die Springest daarbij<br />

hanteert heet Holacracy. Ga naar movir.nl/holacracy voor meer informatie over deze manier van werken.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!