12.10.2023 Views

Gorinchem - Arkelsedijk - Lingeoever

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gorinchem</strong><br />

<strong>Arkelsedijk</strong> - LingeOever<br />

DO Stedenbouwkundig Plan<br />

VO Inrichtingsplan | juli 2023


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Inhoudsopgave<br />

Definitief ontwerp Stedenbouwkundig plan<br />

2<br />

Inleiding<br />

Context en opgave<br />

Aanleiding<br />

Gebiedsbeschrijving<br />

Beleidskaders<br />

Historische ontwikkeling<br />

Positie in het stedelijk weefsel<br />

Programmatische opgave<br />

Participatie<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Bebouwing en beplanting Cultuurhistorische<br />

verkenning<br />

Verkeersstructuren<br />

Bestaande functies<br />

5<br />

8<br />

10<br />

12<br />

14<br />

15<br />

16<br />

20<br />

22<br />

24<br />

26<br />

28<br />

Mobiliteit en verkeer<br />

mobiliteitsvisie voor LingeOever<br />

voetgangers<br />

doorgang <strong>Arkelsedijk</strong><br />

herinrichting <strong>Arkelsedijk</strong><br />

plein aan de Linge<br />

fietsers<br />

fietsparkeren op begane grond<br />

Openbaar vervoer<br />

auto<br />

ontlsuiting van de LingeOever<br />

Parkeren<br />

Logistiek<br />

Uitgeefbaar gebied<br />

Voorlopig bestemmingsplan<br />

50<br />

52<br />

54<br />

56<br />

58<br />

60<br />

62<br />

63<br />

64<br />

66<br />

67<br />

68<br />

70<br />

72<br />

73<br />

Randvoorwaarden<br />

30<br />

Duurzaamheid<br />

74<br />

Visie voor LingeOever<br />

32<br />

Beeldende kunst<br />

76<br />

Planbeschrijving LingeOever<br />

Plankaart<br />

Stedenbouwkundig ensemble en<br />

gebouwhoogten<br />

Overzicht van het plangebied<br />

Bouwblok informatie<br />

Effect hoogbouw op de omgeving<br />

Schaduwanalyse<br />

Programma en functies<br />

Woonprogramma<br />

34<br />

36<br />

38<br />

39<br />

42<br />

44<br />

46<br />

48<br />

Ondergrondse infrastructuur<br />

78


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 3


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Inhoudsopgave<br />

4<br />

Voorlopig ontwerp inrichtingsplan<br />

Voorlopig inrichtingsplan<br />

80<br />

Bomenplan<br />

132<br />

Inleiding<br />

82<br />

Beplantingsplan<br />

136<br />

Openbare ruimte<br />

hoofdstructuur<br />

Groenvisie<br />

ruimtelijk model voor sfeer en beheer<br />

concept voor de openbare ruimte<br />

landschappelijke laag<br />

industriële laag<br />

gebouwde laag<br />

plankaart<br />

toegankelijkheid<br />

84<br />

84<br />

86<br />

88<br />

90<br />

94<br />

98<br />

106<br />

108<br />

Materialen & meubilair<br />

Sport en spel<br />

138<br />

146<br />

Waterkerende werking van de dijk<br />

voorstel verplaatsing legger<br />

110<br />

111<br />

Hoogte ligging<br />

Hoogtekaart<br />

112<br />

Groen vs. grijs<br />

114<br />

beheer van de openbare ruimte<br />

116<br />

Duurzaamheid<br />

118<br />

Natuurinclusiviteit & ecologie<br />

122<br />

Buitendijks wonen aan de Linge<br />

waterveilig<br />

hemelwaterafvoer<br />

water in de openbare ruimte<br />

126<br />

130<br />

130


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 5<br />

Inleiding<br />

<strong>Gorinchem</strong><br />

<strong>Arkelsedijk</strong>- LingeOever<br />

In augustus 2022 presenteerde de combinatie GCCF -<br />

Mulderblauw - Rijnboutt het voorlopig stedenbouwkundig<br />

plan voor LingeOever. Het voormalige De Vries Robbé terrein<br />

wordt getransformeerd naar een groen stedelijk woongebied<br />

aan de Linge. Het plan komt voort uit de gemeentelijke<br />

ontwikkelingsvisie voor de hele stad, met invulling van een<br />

grote woningbouwopgave, nieuwe vormen van stedelijke<br />

menging en mobiliteit, en een sterke nadruk op duurzaam en<br />

gezond wonen en leven.<br />

Met het voorlopig plan uit 2022 is een brede consultatie<br />

gedaan, bij omwonenden en geïnteresseerden, bij<br />

deskundigen en belanghebbenden, bij het Waterschap en<br />

de hulpdiensten. Dit ontwerp is aldus tot stand gekomen<br />

na overleg en input van de gemeente <strong>Gorinchem</strong>, 4<br />

participatierondes met bewoners en belanghebbenden en<br />

met experts/adviseurs op diverse gebieden.<br />

Wat nu voorligt is het concept definitief stedenbouwkundig<br />

plan en het voorlopig ontwerp inrichtingsplan. Samen met<br />

het Beeldkwaliteitplan geeft dit boekwerk weer hoe de<br />

inbreng van de participatie en samenwerking is verwerkt,<br />

hoe het plan eruit kan zien, en welk stedelijk gebied hier<br />

kan ontstaan. De stukken dienen voor toetsing en voor<br />

bestuurlijke besluitvorming, alsmede als onderlegger voor<br />

het bestemmingsplan dat in concept gelijktijdig zal worden<br />

behandeld.<br />

LingeOever biedt kansen voor een prachtige nieuwe<br />

woonbuurt, vlakbij het centrum en aan de Linge. De nieuwe<br />

groene oevers zijn de basis voor een recreatief en ecologisch<br />

rijk verblijfsgebied, de brede mix aan woningen zijn de basis<br />

voor een hechte woonbuurt voor vele doelgroepen op de<br />

<strong>Gorinchem</strong>se woningmarkt.


Het voormalige De Vries Robbé terrein aan de westoever<br />

van de Linge wordt getransformeerd naar een groene stad.<br />

De bedrijfsloodsen maken plaats voor een ensemble van<br />

woongebouwen en voorzieningen die parallel aan de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

zijn gelegen. In volume, vormentaal en materiaalgebruik zullen<br />

de gebouwen herinneren aan de geschiedenis van de plek. De<br />

rationele en transparante fabrieksbebouwing en de innovatieve<br />

bedrijvigheid zijn de inspiratiebron.<br />

De landschappelijke woonwijk wordt verbonden met de<br />

Lingewijk, het historische stadscentrum en de rest van <strong>Gorinchem</strong><br />

door routes voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd<br />

bestemmingsverkeer te realiseren. De oever van de Linge wordt<br />

een rustige, recreatieve, publiek toegankelijke ruimte en zal de<br />

beleving van de Linge aanmerkelijk verbeteren.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Context en opgave<br />

8<br />

Aanleiding<br />

Gebiedsomschrijving<br />

Het industriegebied langs de Linge aan de <strong>Arkelsedijk</strong> is<br />

bestemd voor transformatie naar -in hoofdzaak- wonen. In<br />

2019 zijn de kaders daarvoor opgesteld en door de Raad van<br />

<strong>Gorinchem</strong> vastgesteld. Eind 2020 is tussen de gemeente en<br />

Tetteroo de anterieure overeenkomst getekend, waardoor de<br />

verdere uitwerking ter hand genomen kon worden genomen.<br />

Na het faillisement van Tetteroo is de ontwikkeling eind 2021<br />

overgenomen door GCCF.<br />

Het plangebied behoeft een herkenbare eigen identiteit.<br />

De huidige bestemming en bebouwing van het gebied<br />

vormen geen ruimtelijke kwaliteit die recht doet aan de<br />

landschappelijke ligging, de geschiedenis van de plek en de<br />

ambities van de stad.<br />

Het plangebied zal als kenmerkende plek op de fysieke en<br />

mentale kaart van de stad moeten komen. Een plek waar<br />

de industriële geschiedenis en de duurzame kwaliteiten<br />

van de ligging aan de Linge tot hun recht komen. Nieuwe<br />

verbindingen activeren het plangebied als gemengd stedelijk<br />

milieu, en creëren plekken die het identiteit en samenhang<br />

verlenen.<br />

Het plangebied ligt midden in <strong>Gorinchem</strong> aan de westzijde<br />

van de rivier de Linge in de nabijheid van het centrum van de<br />

Vestingstad, tussen de wijken Lingewijk en Laag Dalem en<br />

Wijdschild.<br />

Aan de zuidzijde wordt het voormalige fabriekscomplex<br />

van De Vries Robbé begrensd door het terrein van<br />

de brandweerkazerne en aan de noordzijde door het<br />

industriecomplex van Corbion. De Lingewijk, een woonwijk<br />

aan de andere zijde van de <strong>Arkelsedijk</strong> vormt de westelijke<br />

rand van het projectgebied.<br />

Onderdeel van de projectlocatie zijn het gedeelte van de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> dat grenst aan het voormalige fabrieksterrein, het<br />

perceel van het woonhuis <strong>Arkelsedijk</strong> 36 en de locatie van de<br />

bestaande Nettorama in de Lingewijk.


A27<br />

A15<br />

Stalkaarsen<br />

Haarwijk<br />

Lingewijk<br />

Projectgebied<br />

Laag Dalem<br />

Gildewijk<br />

Wijdschild<br />

NS-station<br />

Grote Merwede- sluis<br />

Historisch centrum<br />

Boven- Merwede


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

10<br />

Beleidskaders<br />

In de raad is op 9 oktober 2019 het Kaderdocument en<br />

de bijbehorende bijlage Stedenbouwkundig raamwerk<br />

vastgesteld.<br />

Als uitwerking van de Kaders zijn in opdracht van de<br />

gemeente <strong>Gorinchem</strong> twee documenten opgesteld. Een<br />

Cultuurhistorische verkenning door Steenhuis Meurs<br />

in samenwerking met deskundigen uit de stad en een<br />

Landschapsplan door Berte Daan e.a. samen met het<br />

Waterschap en betrokkenen langs de rivier.<br />

Om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te borgen is in<br />

opdracht van de gemeente <strong>Gorinchem</strong> een Kwaliteitsteam<br />

samengesteld bestaande uit Bernadette Janssen en Robbert<br />

Snep. Zij geven advies aan de stuurgroep op basis van 8<br />

ontwerpopgaven die op 19 november 2020 aan de raad<br />

zijn gepresenteerd, en de bovenstaande beleidskaders. In<br />

de initiatieffase is er overleg tussen het Kwaliteitsteam en<br />

welstand.<br />

Al deze documenten samen zijn ruimtelijke, programmatische<br />

en kwalitatieve uitgangspunten voor het opstellen van een<br />

stedenbouwkundig plan.<br />

Het Stedenbouwkundig raamwerk op hoofdlijnen,<br />

opgesteld door SAB, verwoordt en verbeeldt de<br />

herontwikkelingsmogelijkheden van de westelijke<br />

<strong>Lingeoever</strong>s. Het raamwerk geeft inzicht in het beoogde<br />

gebiedsprofiel en -identiteit, alsmede een opzet van de<br />

organisatie van het gebied. Tevens wordt een aantal<br />

ruimtelijke keuzes gemaakt en onderbouwd. Ook zijn<br />

ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor een<br />

toekomstige ontwikkeling van de Westelijke <strong>Lingeoever</strong><br />

opgenomen.<br />

De transformatieopgave richt zich op het realiseren van een<br />

hoogstedelijk woonmilieu met een woningdichtheid van 70<br />

tot 100 woningen per hectare. Dat maakt dat het overgrote<br />

deel van de woningen als appartementen zal worden<br />

gerealiseerd.<br />

Door Steenhuis Meurs is in 2020 een cultuurhistorisch<br />

onderzoek gedaan. Hieruit voort komen de volgende<br />

aanbevelingen:<br />

• Versterk het merk <strong>Gorinchem</strong> en ga uit van wat is;<br />

• Verrijk de nieuwe wijk met verdwenen, bestaande en<br />

nieuwe groenstructuren en -elementen en verbind<br />

<strong>Gorinchem</strong> met de aangrenzende natuurgebieden;<br />

• Koester de eigenheid van het gebied. Herontwikkel vanuit<br />

zowel de functionele tegenstelling tot als de fysieke relatie<br />

met de omliggende stad;<br />

• Koester en herintroduceer de zachte landschappelijke<br />

gebruikswaarden, met de Linge als verbinder;<br />

• Bouw voort op de Ruimtelijke- functionele relatie met het<br />

water en herstel waar nodig de oriëntatie op de rivier;<br />

• Laat je inspireren door de representatieve architectuur<br />

in combinatie met high- end techniek van het (deels<br />

verdwenen) de Vries Robbé erfgoed;<br />

• Geef het sterke community denken uit die tijd een eigen<br />

betekenis in de nieuwe wijk.<br />

Het plangebied biedt kansen om met de nieuwe woonwijk het<br />

verhaal van De Vries Robbé te vertellen. Door de bijzondere<br />

cultuurhistorische relicten te integreren in de nieuwe<br />

woonbebouwing, de Lingewijk te verbinden via het nieuwe<br />

dijkpark en een plein aan de Linge te maken rondom de oude<br />

loodsen en het transformator huisje, wordt deze kans benut.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 11<br />

LANDSCHAPSPLAN<br />

LINGEOEVERS<br />

30.3.2021<br />

david habets, berte daan, anna fink<br />

1<br />

In het Landschapsplan voor de <strong>Lingeoever</strong>s zijn<br />

uitgangspunten en kansen geformuleerd:<br />

• Groene rivier in de stad;<br />

• Stad aan het water;<br />

• Goede toegang tot het water voor iederen;<br />

Het Landschapsplan beslaat een groter gebied dan<br />

LingeOever alleen. Het legt de verbinding met de<br />

<strong>Gorinchem</strong>se bolwerken én met het natuurgebied ten<br />

noorden van de stad. De Linge speelt daarin de hoofdrol. Het<br />

Landschapsplan zet in op continuïteit in landschappelijke,<br />

ecologische en recreatieve zin.<br />

Door het Kwaliteitsteam <strong>Lingeoever</strong>s zijn 8 ontwerpopgaven<br />

geformuleerd waaraan zij de planvorming zal toetsen:<br />

1. Doorlopende openbare oever, natuurlijk ingericht;<br />

2. Geschiedenis van <strong>Gorinchem</strong> als werkstad, in de nieuwe<br />

woonwijk beleefbaar maken;<br />

3. <strong>Arkelsedijk</strong> staat voor stevig stedelijk wonen, in de luwte;<br />

4. Naast stedelijk wonen ruimte voor wijkvoorzieningen,<br />

binnen-buiten;<br />

5. Omgeving is ingericht als fiets- en voetganger-vriendelijke<br />

stad, de auto is te gast;<br />

6. Stedelijke buitenruimte is in hoofdzaak maaiveld (volle<br />

grond);<br />

7. De nieuwe brug is onderdeel van de wereld van de Linge,<br />

de groene rivier;<br />

8. Confrontatie stedelijk wonen, natuurlijk oevergebied.<br />

Vigerend bestemmingsplan Bedrijventerreinen en<br />

stationsomgeving; 26.6.2014<br />

Beoogd is voor de geplande ontwikkeling het<br />

bestemmingsplan te vernieuwen. Het huidige<br />

bestemmingsplan maakt wonen, en het realiseren van<br />

voorzieningen anders dan bestemming “bedrijventerrein” nu<br />

niet mogelijk.<br />

Vanuit dit vigerende bestemmingsplan kan opgemaakt<br />

worden dat noordelijk en oostelijk gelegen bedrijvigheid zal<br />

blijven bestaan.<br />

Vooral de noordelijke bedrijvigheid kent een<br />

milieuhindercirkel die van toepassing is voor het noordelijke<br />

deel van het plangebied. De precieze impact is in de<br />

randvoorwaardenkaart aangeduid.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

12<br />

Historische ontwikkeling<br />

Het staalbedrijf de Vries Robbé is van oorsprong één van de<br />

grotere bedrijven die <strong>Gorinchem</strong> heeft gekend.<br />

Ondanks dat het bedrijf al geruime tijd niet meer bestaat zijn<br />

er door het hele land sporen te vinden van de oorspronkelijke<br />

staalbouw in allerlei constructies van gebouwen tot bruggen.<br />

Het bedrijf en de invulling van de locatie is opgezet in<br />

1881 met een aantal loodsen, kappen en een constructiewerkplaats.<br />

Tegelijk met de bouw van het eerste fabrieksgebouw<br />

aan de Linge rond 1910 werden ook de eerste<br />

woningen in de Lingewijk gebouwd, destijds nog “Zandvoort”<br />

genoemd.<br />

In 1912 was de fabriek aan de Linge al vol in bedrijf, waarna<br />

in 1928 de eerste uitbreiding plaatsvond in de vorm van een<br />

nieuw, van electriciteit gebruik makend kantoor, ontworpen<br />

door Dirk Roosenburg. Een gebouw van 12 meter hoog, en in<br />

die tijd één van de grootste kantoorgebouwen van <strong>Gorinchem</strong><br />

(circa 2.750 m2). Velen jaren is er gewerkt en getekend in<br />

dit kantoor, maar helaas werd het grote kantoorpand aan de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> rond 2000 gesloopt. Op deze plek zou rond 2003<br />

het nieuwe politiekantoor gebouwd worden.<br />

Wat het concern groot maakte was het integrale concept van<br />

de gebruikte management technieken, normalisatie van het<br />

proces en het in eigen huis voorbereiden van het werk.<br />

Tussen 1930 en 1939 werd de fabriek uitgebreid met,<br />

met water besprenkelde spuitkamers die de stoffige<br />

werkzaamheden moesten verbeteren, een verbetering van de<br />

werkomstandigheden.<br />

In 1939 werd het geheel aan materieel in de fabriek<br />

uitgebreid met een grote staalpers, “ een cincinetti all stell<br />

press Brake”, een 57.000kg zware machine die electrisch<br />

werd aangedreven. In 1944 werd tijdens de oorlog de pers<br />

geconfisceerd en afgevoerd door de bezetter. In 1946 is de<br />

pers weer opgespoord en retour gekomen.<br />

In 1953 en 1954 zijn door de Vries Robbé aanpassingen<br />

gedaan aan de infrastructuur op en om de fabrieken heen.<br />

In 1941 is het door Merkelbach en Karsten ontworpen plan in<br />

gebruik genomen voor de uitbouw van het terrein met een<br />

aantal garages, een schaftlokaal naar de Linge gericht, en een<br />

ontvangstzaal voor bezoekers.<br />

Helaas was dit plan één van de laatste groene initiatieven van<br />

president-directeur Arnold Abraham Cornelis de Vries Robbé,<br />

die overleed in 1940 na een 17 jarige, werkzame periode in<br />

het bedrijf. Ter zijner ere is een door kunstenaar Hildo Krop<br />

ontworpen monument geplaatst op de toenmalige speelweide<br />

bij de toegangspoort. Het monument is bij opheffing van het<br />

bedrijf afgebroken en alleen het borstbeeld zou bewaard zijn<br />

gebleven.<br />

De gebouwde rotonde - onderdeel van de uitbouw van<br />

Merkelbach en Karsten en monumentaal - is in 1996<br />

verplaatst naar de overkant van de Linge, om plek te maken<br />

voor de brandweerkazerne.<br />

Niet op de projectlocatie maar wel in de Lingewijk werd<br />

door de Vries Robbé een radiatorenfabriek gebouwd, die<br />

in 1963 geopend werd. Een geheel dat in 1981 gesloten<br />

werd vanwege een financieel slechte situatie, waarbij 160<br />

werknemers werden ontslagen.<br />

In 1976 ging de staalfabriek failliet en werd de inboedel<br />

geveild.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 13<br />

Historische foto’s van het plangebied, bedrijvigheid bij de Vries Robbé, en ontwerptekeningen van het Schaftlokaal en de openbare ruimte eromheen.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

14<br />

Positie in het stedelijk weefsel<br />

<strong>Gorinchem</strong> heeft van oudsher een strategische positie in het<br />

landelijk vervoersnetwerk door de ligging op een knooppunt<br />

van de Boven-Merwede en het Merwedekanaal en door<br />

de ligging aan de A27 tussen Utrecht en Breda en de A15<br />

tussen Rotterdam en Nijmegen. De bereikbaarheid van de<br />

stad is goed met de auto. Met diverse N- en regionale wegen<br />

zijn omliggende dorpen op korte afstand van <strong>Gorinchem</strong> te<br />

bereiken.<br />

<strong>Gorinchem</strong> was vanwege de infrastructuur van<br />

oudsher een aantrekkelijke stad voor de vestiging van<br />

scheepvaartindustrie. Eind 19e eeuw vestigde het bedrijf<br />

De Vries Robbé aan de Linge; het werd een belangrijke<br />

werkgever voor de stad. Tegenwoordig is <strong>Gorinchem</strong> een<br />

stad voor de regio met veel voorzieningen. Deze zijn zowel<br />

gesitueerd aan de randen van de stad als in het hart van de<br />

stad.<br />

<strong>Gorinchem</strong> heeft een treinstation net ten westen van het<br />

centrum. Het station ligt op de regionale lijn Dordrecht-<br />

Geldermalsen. Aangevuld met een busstation en overdekte<br />

fietsenstalling is dit station voor de stad een extra<br />

verbindingspunt met de regio. De Merwede-Lingelijn speelt<br />

een rol in de provinciale en regionale plannen ter verbetering<br />

van bereikbaarheid en leefbaarheid.<br />

De bereikbaarheid van de te ontwikkelen locatie via<br />

openbaar vervoer, de fiets en te voet is niet optimaal.<br />

Wanneer er gekeken wordt naar alle gebiedsontwikkelingen<br />

in <strong>Gorinchem</strong> ontstaan er kansen voor een goed fiets- en<br />

voetgangersnetwerk op grotere schaal. Dit geldt ook voor het<br />

OV netwerk.<br />

<strong>Gorinchem</strong> kent vanuit het historische centrum enkele<br />

pontverbindingen over de Boven-Merwede naar: Hardinxveld;<br />

Sleeuwijk; Woudrichem. En indirect naar het oostelijk gelegen<br />

Fort Vuren.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 15<br />

Programmatische opgave<br />

Er is ruimte voor maximaal 500 woningen. Dit<br />

aantal is vastgelegd in de Anterieure overeenkomst<br />

tussen ontwikkelaar en gemeente. De gevraagde<br />

woningdifferentiatie leidt tot circa 55.000 m2 bvo wonen.<br />

Daarnaast wordt rekening gehouden met maximaal 3.000<br />

m2 bvo flankerende bestemmingen, bestaande uit een<br />

supermarkt van circa 2.000 m2 bvo en 1.000 m2 bvo voor<br />

horeca en voorzieningen.<br />

De bruto FSI ligt tussen 0.9 en 1.0 voor het totale plangebied.<br />

In het gebiedskader (en ook overgenomen in de Anterieure<br />

overeenkomst) wordt een indicatieve verdeling van de<br />

woningcategorieën meegeven. Deze is naar aanleiding van<br />

een woningbehoefte onderzoek door BNP Paribas, bijgesteld<br />

en kent de volgende programma verdeling (mei 2023):<br />

Voor het parkeren ten behoeve van de woningen,<br />

supermarkt en overige voorzieningen worden in beginsel<br />

de door de gemeente gestelde parkeernormen gehanteerd.<br />

Voor de locatie is door adviesbureau Overmorgen een<br />

mobiliteitsvisie opgesteld, om te kunnen ontwerpen met<br />

een toekomstbestendig beeld. Een wijk waar voor alle<br />

modaliteiten plek is. Door de uitgangspunten voor de<br />

ontsluiting van de wijk en het gebruik van modaliteiten<br />

integraal te benaderen komt er een voorgestelde parkeernorm<br />

die lager is dan de gemeentelijke norm. Het berekende<br />

aantal parkeerplaatsen is verwerkt en terug te zien in het<br />

stedenbouwkundig plan.<br />

10.463 m2<br />

5.540 m2<br />

Sociale huur minimaal 10%<br />

Middenhuur 29 %<br />

Koop – goedkoop 12 %<br />

Koop – middelduur 28 %<br />

Koop – duur 13%<br />

Koop – zeer duur 8%<br />

52.859 m2<br />

Zonering tbv opgave<br />

zone <strong>Arkelsedijk</strong><br />

zone nieuwe brug<br />

zone <strong>Lingeoever</strong>s


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

16<br />

Participatie<br />

Participatie is een belangrijk onderdeel van moderne<br />

gebiedsontwikkeling en is met de geplande komst<br />

van de Omgevingswet nog belangrijker. Gedragen<br />

gebiedsontwikkeling is van belang, zowel voor de grotere als<br />

kleinere steden en dorpen.<br />

Kwalitatief wonen in een buurt, omgeving en dorp of stad<br />

is zeker na corona voor de gemiddelde burger erg belangrijk<br />

geworden. Zowel de kwaliteit en ruimte van de eigen woning,<br />

als de mogelijkheid om op korte en soms langere afstand naar<br />

buiten te kunnen en al dan niet alleen, en betaald of niet, te<br />

kunnen recreëren.<br />

Door de toegenomen druk op de beschikbare ruimte<br />

en het bewustzijn van de door heel Nederland nodige<br />

woningbouwopgave, willen aanwonenden en belanghebben<br />

op de hoogte gehouden worden van de lopende ontwikkeling,<br />

meedenken en zeker ook gehoord worden.<br />

Voor deze gebiedsontwikkeling in <strong>Gorinchem</strong> zijn vanaf<br />

2020 al meerdere (ambitie) documenten opgesteld voor de<br />

ontwikkeling. In de gemeenteraad vastgestelde documenten<br />

zijn leidend voor het verdere ontwikkelproces.<br />

Landschap en groen<br />

• collectieve daktuinen, geen privé tuinen<br />

• Voor de openbare ruimte inrichting en hiermee vooral aan de oever zijde<br />

zouden we graag uw input en zorgen inventariseren. Hier kan actief worden<br />

meegedach.<br />

• Er wordt uitgegaan van behoud alle bomen, inclusief het wortelpakket op de<br />

arkelsedijk. Een mogelijkheid bestaat dat bomen niet gezond zijn, of bij de inpassing<br />

van een doorgang naar de Lingewijk wellicht gekapt moeten worden.<br />

Natuurinclusief bouwen<br />

• Alvorens het bestemmingsplan in procedure gaat zal er een flora- en fauna<br />

onderzoek gedaan worden;<br />

• Tevens een onderzoek naar bodemverontreiniging en aanwezigheid asbest zullen<br />

gedaan moeten worden voor de start van deze procedure.<br />

• zowel op en aan gebouwen als tussen de gebouwen en in de openbare ruimte.<br />

Programma:<br />

• de Nettorama zal een plek vinden in de wijk aan de noordzijde van het plangebied,<br />

met een parkeerplaats in de open lucht;<br />

• Een bestaande hal zal blijven en plek bieden voor een (maatschappelijke) functie<br />

voor de Lingewijk en nieuwe woonbuurt.<br />

• Het wordt een inclusieve wijk die sociaal velig zal zijn, en zowel fysiek als financieel<br />

voor iedereen toegankelijk.<br />

Duurzaamheid:<br />

Bouwplannen moeten voldoen aan de BENG norm en een minimale GPR score<br />

behalen van 7.0.<br />

Het stedenbouwkundige plan is ontworpen binnen de gestelde<br />

kaders door de gemeente, met input van Q-team <strong>Gorinchem</strong> en past<br />

binnen de gestelde ambities en afspraken van de anterieure overeenkomst<br />

tussen gemeente en initiatiefnemer GCCF.<br />

• Het plangebied is circa 6,6 hectare groot<br />

• de hogere blokken aan de dijk zijn verlaagd, en het gevarieerde<br />

hoogte beeld is over.<br />

• Met meerdere doorkijk punten vanaf de dijk en de doorgang<br />

naar de Lingewijk<br />

• Afstand tussen de blok is groot genoeg om privacy, lichtinval en<br />

een fijne woonkwaliteit te garanderen.<br />

• Het nieuwe plan moet voorzien in haar eigen parkeerbehoefte<br />

wat betekent geen extra druk op de lingewijk als het gaat om<br />

parkeren.<br />

• Voor het extra te ontstane verkeer door de bouw van deze wijk,<br />

is een verkeersonderzoek gedaan. De ingrepen die bedacht zijn<br />

is een brug over de Linge, het afwaarderen van de arkelsedijk<br />

naar een 30km/u straat en een enkele ontsluiting voor de wijk<br />

tegen sluipverkeer;<br />

• De wijk ligt buiten de dijk, en zal qua bouw op minimaal 4,0m<br />

+NAP gebouwd worden. Hoe dit er watertechnisch uitziet en<br />

gerealiseerd kan worden is een overleg proces dat gaande is<br />

tussen de projectgroep en Waterschap.<br />

Uitkomsten en aanbevelingen van de participatie sessie juni 2021, komend uit het samenvattend Q&A document, opgesteld door Kickstad


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 17<br />

Opmerkingen en tendens 12 december<br />

• Verkeer en veiligheid: zorgen over toename verkeersdrukte, druk op Eike’s hof,<br />

onveiliger wordende <strong>Arkelsedijk</strong>, parkeeroverlast,<br />

• Toegankelijkheid voorzieningen voor iedereen<br />

• Leven in de lingeoever: positieve tendens, schaduwval, hoogte gebouwen,<br />

parkeeroverlast<br />

• Openbare ruimte en landschappelijke inrichting: goede hoeveelheid groen<br />

met het wandelpad aan de Linge. Aan het uitzicht qua bebouwing aan de<br />

Spijksedijk zijde kan in de toekomst nog wel wat gebeuren qua groeninvulling,<br />

toegankelijk en groen, bouw en ontwerp natuur inclusief en geef de<br />

parkeerplaatsen een groene uitstraling en denk aan biodiversiteit<br />

• Toegankelijkheid van de buurt: goed dat fietsgebruik gestimuleerd wordt,<br />

oost-west doorgaande fietsroute is nodig, toegankelijkheid voor iedereen,<br />

toekomstbestendige woningen<br />

• Brug over de Linge: Rotonde Eike’s hof is gevaarlijk en zwaar belast, ontwerp<br />

nieuwe verkeersstructuren veilig en overzichtelijk zonder overlast voor de<br />

buurt (koplampen, geluid)<br />

Opmerkingen en tendens 6 maart<br />

• Verbinden met de Lingewijk: toegankelijk voor ouderen, denk<br />

aan windhinder<br />

• Leven in LingeOever: schaduwval moet acceptabel blijven<br />

(begin van de dag), geheel van de wijk als groen en met<br />

woningen is aanwinst voor de wijk, let op te hoge gebouwen:<br />

kan er nog geschoven worden met volume? Het ensemble<br />

werkt leuk en speels, maak voldoende woning gebonden<br />

buitenruime, wat wordt de uitstraling van de oever<br />

• Proces: fijn dat er een verdiepingsslag gemaakt wordt op<br />

opmerkingen die gemaakt zijn en thema’s die heikel zijn. Er is<br />

behoefte aan woningen voor ouderen en starters<br />

• Brug over de Linge: mooi ontwerp, maak ook echt een groene<br />

oever, zorgen over vrachtverkeer een geluid-/ trillingsoverlast,<br />

acceptabele hellingspercentage voor goed fietsgebruik,<br />

voorkeur variant 1c, maak een veilige fiets- en voetgangers<br />

verbinding inclusief de oversteken.<br />

• Mobiliteitsvisie <strong>Gorinchem</strong> 2040: veel zorgen en vragen over<br />

uitvoering van maatgelen, komt deze abstracte visie ook echt<br />

tot uitvoering?<br />

• Verkeerseffecten ontwikkeling LongeOever en nieuwe<br />

burg over de linge: zorg dat de omgeving niet verder belast<br />

wordt (rotonde Papland en Eike’s hof), zijn er voldoende<br />

parkeerplaatsen? Pas geluidsarm asfalt toe.<br />

• Mobiliteit in LingeOever: actieve mobiliteit centraal wordt<br />

goed gevonden, aansluiting Lingewijk is van groot belang.<br />

Zorgen over parkeren in de wijk, maar wel begrip voor de wijze<br />

van berekenen per segment en doelgroep. Er is een goede en<br />

veilige OV halte nodig met frequent rijdende bussen.<br />

Participatie sessie 1 Juni 2021<br />

In juni 2021 is onder leiding van Bureau Kickstad via online<br />

methoden (i.v.m. covid) geparticipeerd met omwonenden en<br />

belanghebbenden. Hier is een concept stedenbouwkundig<br />

plan gepresenteerd, waar de aanwezigen actief op hebben<br />

kunnen reageren. Kickstad heeft als samenvatting van<br />

deze eerste sessie een Q&A document gemaakt, wat<br />

breed gedeeld is met de aanwezigen. Op pagina 16 zijn de<br />

belangrijkste opmerkingen getoond. De punten die hieruit<br />

naar voren kwamen, hebben op sommige vlakken geleid tot<br />

verandering van de plannen, en doorontwikkeling tot een<br />

beter, passender plan.<br />

Participatie sessie 12 december 2022<br />

In december 2022 is de eerste live participatie sessie over<br />

het aangepaste stedenbouwkundig plan georganiseerd.<br />

Deze ronde was vooral het doel om te informeren na de<br />

corona periode, waarbij nieuwe informatie werd getoond, de<br />

nieuwe ontwikkelende partij GCCF en Mulderblauw werden<br />

voorgesteld, en de belangrijkste thema’s voor het plan zijn<br />

uitgelicht. De bewoners en belanghebbenden konden via<br />

een algemene presentatie door de stedenbouwkundige<br />

gevolgd door mogelijke gesprekken en vragen aan de hand<br />

van diverse panelen informatie inwinnen, zorgen uiten en het<br />

gesprek aangaan met de ontwikkelende partij, ontwerpers<br />

en de gemeente. Dietz strategie en communicatie begeleidt<br />

en organiseert als bureau de participatie voor het traject. De<br />

website LingeOever.nl is weer online gegaan en geupdate<br />

met een verslag van de participatie en een Q&A van de<br />

vorige sessie.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

18<br />

Participatie sessie 6 maart 2023<br />

In het voorjaar van 2023 is de 2e participatie ronde gehouden<br />

om de vervolg ontwerpstappen voor het Stedenbouwkundig<br />

plan en het inrichtingsplan te tonen. De verbinding met de<br />

Lingewijk in de vorm van een doorgang door de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

en het leven in en met de LingeOever stonden centraal.<br />

De impact van de nieuwe bebouwing qua zicht, schaduw,<br />

hitte en koude, en als onderdeel van bebouwing aan de<br />

Linge zijn getoond en uitgelegd. Ook werden de vernieuwde<br />

verkeersstudie door Goudappel en de mobiliteitsvisie<br />

opgesteld door Overmorgen toegelicht. Eveneens werd het<br />

proces rondom de nieuwe brug over de Linge beschreven.<br />

Het ontwerp voor de brug zal in 2023 verder worden<br />

uitgewerkt.<br />

Gesprekken met belanghebbenden<br />

In de periode tussen de 2e en 3e participatieronde zijn<br />

er gesprekken geweest met direct belanghebbenden en<br />

vertegenwoordigers in klein comité. Deze gesprekken<br />

zijn gevoerd door de stedenbouwkundige om echt<br />

in te kunnen zoomen op details en de uitleg zo goed<br />

mogelijk te kunnen geven op vragen die diverse<br />

belanghebbenden hebben. De gesprekken zijn gevoerd<br />

met: nood- en hulpdiensten (brandweer, politie en<br />

ambulance); het gehandicaptenplatform; de Fietsersbond<br />

en vertegenwoordigers van groen in de wijk. Van deze<br />

gesprekken zijn gespreksnotities opgesteld, die gedeeld zijn<br />

met betreffende persoon(en) en de gemeente. Opgehaalde<br />

zorgen, opmerkingen en input zijn zo goed als mogelijk<br />

vertaald in het huidige plan.<br />

Participatie sessie 17 april 2023<br />

Op 17 april is de laatste inhoudelijke participatieronde<br />

geweest. Voor deze sessie werden geïnteresseerden<br />

uitgenodigd om mee te denken over de landschappelijke,<br />

recreatieve en programmatische invulling de openbare ruimte<br />

van LingeOever. In 3 ronden met twee gesprekstafels is zowel<br />

het gehele plangebied besproken als ook ingezoomd op 4<br />

specifieke plekken in het gebied, namelijk: het Horecaplein,<br />

de daktuinen op de parkeergarages, de oever en het park aan<br />

de Linge. Wederom heeft Dietz een verslag gemaakt, zijn de<br />

ideeën en input besproken en hebben de stedenbouwkundige<br />

en landschapsarchitect van het plan meerdere ideeën<br />

verwerkt in het ontwerp<br />

Opmerkingen en tendens 17 april<br />

• Realiseer een publiek toegankelijke moestuin/<br />

bloemenpluktuin voor bewoners van LingeOever en Lingewijk.<br />

Denk hierbij ook aan het toevoegen van een kas voor de buurt<br />

en/of een bijenhotel.<br />

• Breng continuïteit aan in het beplantingsbeeld.<br />

• Let op dat er ook een goed beheer is door gemeente voor het<br />

groen nadat het is aangeplant<br />

• Zorg voor bloembakken in de openbare ruimte.<br />

• Voeg fitness toestellen toe in combinatie met speeltoestellen.<br />

Zo wordt er aan meerdere doelgroepen en leeftijden gedacht.<br />

• Maak gebruik van de publieke daktuinen door hier sportvelden<br />

toe te voegen.<br />

• Denk bij de beplanting aan bij- en vlindervriendelijke bloemen<br />

en planten ter bevordering van de biodiversiteit.<br />

• Maak goede doorgangen/routes voor dieren. Zowel aan de<br />

oever, in en door de wijk, en de doorgang door de dijk.<br />

• Zorg dat het mogelijk is om een wandelrondje om de wijk te<br />

maken.<br />

• Leuk als er reuring komt op het horecaplein en dit een<br />

ontmoetingsplek in de buurt kan zijn.<br />

• Maak een speeltuin en/of terras bij de supermarkt.<br />

• Maak een plek om een boot, kano, sup te water te laten, houdt<br />

wel rekening met te veel watertoerisme. Het moet geen drukke<br />

af- en aanmeerplek worden.<br />

• Benut de hoogteverschillen door bijvoorbeeld een<br />

avonturenspeeltuin toe te voegen met natuurlijke<br />

speelmaterialen.<br />

• Zachte, niet verharde wandelpaden zijn wenselijk.<br />

• Verlichting is belangrijk voor de sfeer in een wijk. Wellicht<br />

is het een idee om speciale verlichting voor de pleinen en<br />

daktuinen te ontwerpen.<br />

• Denk aan voorzieningen als: kinderopvang,<br />

gezondheidscentrum, drogist, kanoverhuur, bakker, slager en<br />

een hondenuitlaatplek.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 19<br />

Het resultaat van de participatie<br />

De diverse participatie bijeenkomsten hebben naast reacties<br />

en vragen ook veel input opgeleverd die is meegenomen<br />

om het plan te verbeteren en beter aan te laten sluiten<br />

op de behoeften van belanghebbenden en toekomstige<br />

gebruikers en bewoners van de LingeOever. De ontvangen<br />

en opgehaalde input is verzameld, vertaald naar een verslag<br />

per sessie en naast de kaders en het dan vigerende ontwerp<br />

gelegd om te kijken wat geimplementeerd kon worden en<br />

waar het plan aangepast kon worden om zo het plan stukje bij<br />

beetje beter op de locatie te laten landen.<br />

Niet alle reacties en ideeën zijn vertaald naar het ontwerp<br />

omdat ofwel deze te specifiek zijn, niet passend binnen<br />

het (landschappelijk) concept, niet met het programma te<br />

combineren zijn, ruimtelijk niet mogelijk is en omdat niet alles<br />

kan op deze te vergroenen plek midden in <strong>Gorinchem</strong>.<br />

Op de volgende punten is er aanvullend onderzoek geweest of<br />

hebben reacties voor nieuwe inzichten gezorgd:<br />

• Verplaatsing van hoogte accenten bebouwing op basis<br />

van zorgen bewoners <strong>Arkelsedijk</strong> (zuidelijk deel)<br />

• Rekening houden in het ontwerp toegankelijkheid en<br />

inclusiviteit<br />

• Verzoek om onderzoek schaduwval<br />

• Verzoek parkeerdrukmeting in de Lingewijk<br />

• Onderzoek invloed komst woongebied LingeOever Eike’s<br />

hof<br />

• Voorkeur indeling van het brugdek<br />

• Gebruik maken van erfgoed De Vries Robbé in ontwerp<br />

• Aanpassing aansluiting van de brug<br />

• Veel groen en openbare ruimte<br />

• Stimuleren van fietsen en lopen<br />

• Behoudt van bomen <strong>Arkelsedijk</strong><br />

• Kleinere appartementen om woningen betaalbaar te<br />

houden<br />

• Goede toegankelijkheid van het woongebied<br />

• Geen blokkendozen maar meer ‘speels’ ontwerp<br />

Vervolg en planning<br />

Met dit document ligt er een definitief stedenbouwkundig<br />

plan en een voorlopig inrichtingsplan voor het gehele<br />

projectgebied. De planning is erop gericht dat de<br />

gemeenteraad het plan in september 2023 vaststelt, gelijk<br />

met het ontwerp bestemmingsplan. In het najaar van 2023<br />

zal er nog een laatste participatiesessie plaatsvinden om alle<br />

geïnteresseerden en belanghebbenden te informeren.<br />

Daarnaast heeft de participatie ook bevestigend gewerkt voor<br />

de volgende thema’s:<br />

• Natuur-inclusief : zowel gebouwd als in het<br />

beplantingsplan<br />

• Rekening houden met biodiversiteit


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Stedenbouwkundig Plan<br />

20<br />

Foto’s van het plangebied, huidige bedrijvigheid, de omgeving<br />

rondom de Linge, en de Lingewijk.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 21


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

22<br />

Bebouwing en beplanting<br />

Waardevolle bebouwing<br />

Het plangebied kent vooral in herinnering monumentale en<br />

karakteristieke waarden. De monumentale gebouwen uit de<br />

industriële tijd van De Vries Robbé, het Schaftlokaal en de<br />

Rotonde, zijn eerder verplaatst naar de Spijksedijk zijde.<br />

Er zijn meerdere gebouwde elementen op de locatie die<br />

behouden kunnen en zullen blijven, opgenomen worden in<br />

zowel het stedenbouwkundig plan als een programmatische<br />

invulling krijgen. Een bedrijfspand aan de Linge, de oude<br />

kantine en een transformatorhuis aan de <strong>Arkelsedijk</strong> zullen<br />

in aanzien, vorm en uitstraling (en constructie) worden<br />

behouden, gerestaureerd en worden getransformeerd<br />

naar huidige gebouweisen. Er wordt ook onderzocht of er<br />

twee onderdelen van bestaande hallen kunnen worden<br />

hergebruikt: zowel voor het maken van een open kas ter<br />

hoogte van het meest zuidelijke kavel, en om de nieuwe<br />

supermarkt vorm te geven naar constructieve opbouw uit de<br />

tijd van de Vries Robbe.<br />

Groenstructuren<br />

Door de bestaande bedrijven en de daarbij horende verharde<br />

oppervlakten tot aan de Linge, zijn er in de huidige situatie<br />

weinig groenstructuren aanwezig die van ecologische<br />

waarde zijn. Alleen het talud van de <strong>Arkelsedijk</strong> en de bomen<br />

zijn van waarde voor vogels en kleinere landdieren.<br />

Door in te zetten op een stedelijke ontwikkeling in een groen<br />

landschap zal de bestaande groenstructuur rondom de<br />

historische vesting met de noordelijke landerijen en groene<br />

gebieden worden verbonden.<br />

Monumentale bomen<br />

Op de <strong>Arkelsedijk</strong> staat een monumentale, maar op plekken<br />

wel onderbroken, rij platanen die de dijk markeert. Deze<br />

bomen staan aan de zijde van de Lingewijk en voorzien<br />

zowel in schaduw, als in karakter voor deze dijk en haar<br />

aangrenzende structuren. Het behoud van deze bomen is het<br />

uitgangspunt, en waar mogelijk wordt, wanneer passend,<br />

de rij aangevuld om ecologische waarde toe te voegen en te<br />

voorzien in grote groenelementen.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 23<br />

Plangebied, LingeOever<br />

De positie van de LingeOever in de groenstructuur van <strong>Gorinchem</strong>


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

24<br />

Figuur 27. Bouwtekening uit 1938 van gebouw 1 (RAG Bouwvergunningen, 19<br />

Cultuurhistorische verkenning<br />

In het voorjaar van 2023 is door bureau RAAP een verdiepend<br />

onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden op<br />

locatie (aanvullend op de cultuurhistorische verkenning door<br />

Steenhuis Meurs). De locatie wordt als algemeen belang<br />

benoemd wegens cultuur- en bouwhistorische waarden.<br />

Het is het oudst bewaarde fabrieksterrein van <strong>Gorinchem</strong><br />

dat zowel in hoofdvorm als in detaillering gaaf bewaard is<br />

gebleven. Het complex is eveneens één van de oudste gaaf<br />

bewaarde constructiewerkplaatsen van Nederland.<br />

Het terrein heeft een sterke historisch ruimtelijke relatie met<br />

de dijk en rivier. Diverse gebouwonderdelen zijn kenmerkend<br />

voor de bouw uit de 20e eeuw: laagbouw, sheddaken en<br />

spantconstructies in ijzer, uitgevoerd door het bedrijf zelf,<br />

geven een uniek overzicht van de ontwikkeling van de<br />

staalbouw verzameld in een complex. Aan de loodsen wordt<br />

een hoge typologische en functionele zeldzaamheidswaarde<br />

toegeschreven. Dit ook omdat het nog een groot<br />

samenhangend geheel aan gebouwen is wat in Nederland<br />

door sloop elders, zeldzaam is. Het advies is om structuur en<br />

opzet van de fabrieksgebouwen zo veel mogelijk intact.<br />

Het rapport houdt er rekening mee dat de gebouwen moeten<br />

wijken voor herbestemming naar een ander gebruik en de<br />

sanering van de bodem. De aanbevelingen uit de verkenning<br />

zijn de volgende:<br />

• Houd de industriële geschiedenis op zoveel mogelijk<br />

manieren leesbaar, met aandacht voor oorspronkelijke<br />

plek, orientatie en logica. Zo bijvoorbeeld gebouw nr.2<br />

• Neem de flexibele/modulaire bouwwijze, die ingegeven<br />

werd door groei en technische mogelijkheden, als<br />

aanknopingspunt bij behoud en/ of hergebruik van<br />

constructies<br />

• Bij hergebruik, respecteer het karakter van de<br />

gebouwen, met zichtbaarheid van stalen constructies en<br />

materialiseringen.<br />

• Behoud de oever van de Linge als doorgaande<br />

verbinding.<br />

Figuur 29. Het huidige exterieur van gebouw 2 en 3 met links een overzic<br />

overzicht vanuit het noorden met de lagere loods van gebouw 3 op de vo<br />

Te behouden bedrijfsgebouw hal 1<br />

Figuur 28. Gebouw 1 met links het exterieur en rechts het interieur van het m<br />

Het gebouw is onderverdeeld in drie ruimtes middels tussenwanden. I<br />

dak een vierkante verhoging aangebracht waarbij er verticale vensters<br />

Gebouw 2<br />

Gebouw 2 bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein ten noorden v<br />

loodsen die tot stand zijn gekomen tussen 1909 en 1924. Dit is nu éé<br />

met gebouw 3 (figuur 29). Alle loodsen liggen haaks op de dijk. Het ov<br />

loodsen is de draagconstructie van dakspanten op vakwerkliggers op<br />

en het gebruik van houten dakbeschot. De verschillende loodsen van<br />

verschillende typen spanten en daken en worden hieronder apart bes<br />

Te behouden bedrijfsgebouw hal 2a-b<br />

De onderdelen van gebouw 2 zijn later vermoedelijk omwille van de w<br />

Figuur 30. Overzicht van het interieur van gebouw 2 met links gezien uit<br />

noorden. gedeeltelijk met golfplaten wanden voorzien.<br />

De aanwezige stalen vensters aan de Lingezijde zijn inmiddels ov<br />

Oorspronkelijk had deze zijde dus een heel ander open aanzien e<br />

licht de loodsen binnen gevoerd.<br />

2a<br />

Het oudste, nog bestaande Te behouden gebouw transformatorhuis binnen het plangebied (5) werd in<br />

van de zuidelijk ervan gelegen fabriek uit de negentiende eeuw. O<br />

RAAP-rapport 6252 / versie 18-01-20233<br />

wordt dit gebouw als stelplaats omschreven (figuur 31 en figuur 32)<br />

rechthoekige beuken met een constructie bestaande uit zaagdak<br />

dakbeschot op vakwerkliggers (N-liggers) ondersteund door same<br />

Aan de Linge-zijde vertrappen de beuken. Aan de dijkzijde werde<br />

dan nog bestaande ketelhuis en machinekamer aangebouwd. Dit<br />

uit omstreeks 1900 met de fabrieksschoorsteen (figuur 12). De de<br />

ketelhuis tot aan de dijk. Te behouden Bij overgang bedrijfsgebouw naar elektriciteit (8a) verdwij<br />

ketelhuis. Vermoedelijk is toen bij gebouw 2 over de hele breedte<br />

travee met plat dak met bimsbeton platen aangebracht. Op basis<br />

in elk geval na 1915 te dateren.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 25<br />

Referenties hergebruik en transformatie bestaande waardevolle bebouwing


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

26<br />

Verkeersstructuren<br />

Het projectgebied <strong>Lingeoever</strong>s ligt centraal in <strong>Gorinchem</strong>, op<br />

de kaart gezien tussen bestaande wijken, aan de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

en aan de Linge in een bedrijvengebied, dichtbij de A15.<br />

Auto<br />

De bereikbaarheid van de plek is vrij goed voor de auto, maar<br />

de verkeersstroom voor de bedrijven en industrie en het<br />

gebrek aan oost-west verbindingen in de vorm van bruggen,<br />

gaan gepaard met druk op de woonwijken. Deze druk wordt<br />

ervaren als overlast, het ontstaan van sluiproutes en op<br />

momenten van de dag drukke situaties, bijvoorbeeld bij de<br />

zuidelijk gelegen rotonde Eike’s hof.<br />

Een voorwaarde voor de ontwikkeling van de wijk is dat de<br />

druk op deze centraal in <strong>Gorinchem</strong> gelegen rotonde niet<br />

toeneemt. Een nieuwe brug over de Linge aan de noordzijde<br />

van het gebied die de <strong>Arkelsedijk</strong> met de Spijksedijk verbindt,<br />

is dan ook voorwaardelijk voor het kunnen ontwikkelen van<br />

deze plek.<br />

De plek zelf wordt in de huidige situatie op twee manieren<br />

ontsloten, zowel zuidelijk aan de Linge vanuit de rotonde<br />

Eike’s hof als vanuit het noorden vanaf de <strong>Arkelsedijk</strong>.<br />

Openbaar vervoer<br />

Op dit moment voldoet de halte op de <strong>Arkelsedijk</strong> ter hoogte<br />

van de Rombout Hoogerbeetssstraat niet aan de huidige<br />

bereikbaarheids- en veiligheidseisen. Dit is een directe<br />

buslijn (nr 80) vanuit station <strong>Gorinchem</strong> naar Arkel.<br />

In de toekomst zal vooral ingezet worden op het verleiden van<br />

de bewoner en bezoeker om de fiets te pakken of te voet te<br />

gaan.<br />

Fiets<br />

Voor de fietser is de bereikbaarheid op dit moment slecht.<br />

De <strong>Arkelsedijk</strong> is niet toegankelijk voor fietsers. Het is alleen<br />

mogelijk om via Eike’s hof naar het gebied te komen.<br />

In de toekomst dient zowel de oost-west verbinding verbeterd<br />

te worden via de nieuwe brug, als de verbinding tussen de<br />

Lingewijk en de nieuwe wijk. Een directe aansluiting vanaf<br />

de Lingewijk en de nieuwe wijk naar de <strong>Arkelsedijk</strong> nodigt<br />

ook uit om de auto te laten staan en voor korte afstanden de<br />

nieuwe snelle verbindingen te nemen.<br />

Te voet<br />

Het plangebied is thans slecht bereikbaar voor voetgangers,<br />

alleen langs de Linge vanuit Eike’s hof, en via trappen over<br />

de <strong>Arkelsedijk</strong> heen. Lopen op de <strong>Arkelsedijk</strong> is in de huidige<br />

situatie door de inrichting van de weg niet toegestaan.<br />

Doorwaadbaarheid van de nieuwe wijk, aansluiting<br />

op de bestaande omgeving en een uitnodigend<br />

landschap met woonblokken is het uitgangspunt voor<br />

langzaamverkeersroutes voor zowel de bewoners en<br />

bezoekers van de wijk, als voor bezoekers en mede<br />

<strong>Gorinchem</strong>se inwoners die hun leef- en recreatiegebied op<br />

deze wijze groter zien worden.<br />

Oeverzijde zuidkant gebied<br />

De <strong>Arkelsedijk</strong><br />

<strong>Arkelsedijk</strong>, zicht in zuidelijke richting


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 27<br />

Fietsen<br />

Bushalte vervallen<br />

Auto<br />

Openbaar vervoer


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

28<br />

Bestaande functies<br />

De huidige locatie kent eigenlijk alleen bedrijfsfuncties, en<br />

een enkele plek voor de functie wonen. Dit resulteert in<br />

een onaantrekkelijk en gesloten ingericht terrein, dat alleen<br />

toegankelijk is voor de werknemers en eventueel onderhoud.<br />

In de toekomst zal de locatie een groenstedelijk stuk van<br />

<strong>Gorinchem</strong> worden waar door het aanbod aan groen,<br />

woningen, de supermarkt en de verblijfskwaliteit mensen<br />

zullen willen verblijven.<br />

In de directe omgeving ligt aan de overzijde van de Linge<br />

een aantal grotere winkels en bouwmarkten gemengd met<br />

kantoren. De woonwijken Laag Dalem, Wijdschild en de<br />

Lingewijk grenzen aan het gebied, en hebben meerdere<br />

voorzieningen op wijkniveau: onderwijs, sportlocaties,<br />

maatschappelijke voorzieningen en enkele zorgvoorzieningen.<br />

De geplande 500 woningen met haar inwoners zullen qua<br />

voorzieningen gebruik maken van de omliggende wijken. Uit<br />

de participatie is naar voren gekomen dat er tekorten zijn aan<br />

voorzieningen in de Lingewijk, waar LingeOever uitkomst<br />

kan bieden met de extra m2 bvo die er naast de supermarkt<br />

nog beschikbaar is voor functies. De nieuwe wijk zal voorzien<br />

in een supermarkt en circa 1.000m2 extra voorzieningen in<br />

de vorm van kleinere horeca eenheden, zowel aan de straat<br />

als aan de Linge. Maatschappelijke- en/of zorgvoorzieningen<br />

zijn eveneens denkbaar. De locatie leent zich goed voor<br />

individuele ongeorganiseerde sport aan de oever.<br />

Legenda<br />

Functies in de omgeving


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 29


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

30<br />

Randvoorwaarden<br />

De herontwikkeling van het voormalige De Vries Robbé<br />

terrein gaat gepaard met enkele zowel door de context, beleid<br />

en politiek als door de omgeving gestelde voorwaarden. Deze<br />

zijn terug te vinden in de kaart op de rechter pagina, en<br />

worden hier kort uiteen gezet.<br />

In de kaart is het projectgebied, zoals beschreven in de<br />

anterieure overeenkomst “<strong>Lingeoever</strong>s” aangegeven met<br />

een rode stippellijn. De <strong>Arkelsedijk</strong> en het gebied met<br />

aanloop naar de brug over de Linge behoren niet tot het<br />

projectgebied, maar zijn wel meegenomen in de onderzoeken<br />

om aansluiting te vinden op de omgeving. Hetzlefde gelft<br />

voor de locatie van de huidige Nettorama in de Lingewijk;<br />

deze wordt verplaatst naar LingeOever, maakt ruimte<br />

voor de tunnelverbinding en krijgt een invulling met<br />

laagbouwwoningen die past bij de Lingewijk.<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> als monument.<br />

De <strong>Arkelsedijk</strong> heeft monumentale waarde en zal<br />

gerespecteerd moeten worden in vorm, aanblik, de hoogte en<br />

het behoud van de platanen op de dijk.<br />

<strong>Lingeoever</strong>s als doorgaande ecologische zone.<br />

Het transformeren van het gebied naar een groenstedelijke<br />

omgeving met een overal minimaal 15m brede groene<br />

oever is een vereiste. Deze zone wordt bij voorkeur als een<br />

vriendelijke zachte oever aangelegd met respect voor de<br />

benodigde kadeconstructie voor het gereguleerd varen dat<br />

plaats vindt over de Linge.<br />

Dwarsverbindingen tussen de Lingewijk en de Linge.<br />

Er zal een doorgang gemaakt worden in de <strong>Arkelsedijk</strong> in de<br />

vorm van een veilige en prettige fiets- en voetgangerstunnel,<br />

om de Lingewijk en LingeOever toegankelijk te maken,<br />

veilig en zowel voor fietsers en voetgangers te verbinden.<br />

Overgangen kunnen worden opgewaardeerd en toegevoegd<br />

om zowel de <strong>Arkelsedijk</strong> en het zicht er vanaf, als de<br />

verbinding naar de rest van <strong>Gorinchem</strong> te versterken.<br />

Brugverbinding over de Linge, naar de Spijksedijk.<br />

Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is er een verbinding<br />

over de Linge in de vorm van een brug nodig. Dit om de<br />

verkeersdruk door auto’s op de binnenstad, rotonde Eike’s hof<br />

en <strong>Arkelsedijk</strong> niet verder te verhogen. Uit eerder onderzoek<br />

is gebleken dat de brug aanwezig moet zijn alvorens<br />

woningen kunnen worden uitgegeven (Goudappel, mei 2022).<br />

Ondertussen loopt het ontwerptraject voor de nieuwe brug<br />

ook in opdracht van de gemeente. In dit stedenbouwkundig<br />

plan wordt rekening gehouden met het schetsontwerp voor<br />

de brug en de verbindingsweg tussen <strong>Arkelsedijk</strong> en de brug<br />

met een scheve ligging over de Linge.<br />

Zone waarin geen woningen mogen komen.<br />

Ten noorden van het plangebied is het bedrijf Corbion<br />

gevestigd. De productiewerkzaamheden brengen milieu<br />

hindercirkels met zich mee, die van impact zijn op het<br />

noordelijke deel van het projectgebied. De veiligheidscontour<br />

is indicatief weergegeven. Nadere informatie voor verdere<br />

planuitwerking wordt opgenomen in het bestemmingsplan.<br />

Inpassen van enkele bestaande gebouwen.<br />

De locatie kent in ieder geval twee gebouwde delen die<br />

dienen te worden meegenomen in de planuitwerking. Dit<br />

betreft een klein transformatorhuis aan de oostzijde van de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> ter hoogte van de Romboutt Hoogerbeetstraat,<br />

en een te behouden en voor een voorziening geschikt te<br />

maken deel van de bedrijfshal aan de Linge. Nader ruimtelijk,<br />

constructief en financieel onderzoek moet uitwijzen of de<br />

ambitie om de iconische constructie van 2 hallen esthetisch<br />

te hergebruiken mogelijk blijkt.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 31<br />

LEGENDA<br />

3269<br />

3268<br />

3267<br />

3266<br />

projectgebied <strong>Lingeoever</strong>s<br />

gebied <strong>Arkelsedijk</strong><br />

gebied nieuwe brug<br />

6275<br />

kadastrale grenzen<br />

veiligheidscontour (indicatief)<br />

4158<br />

6276<br />

6277<br />

15m oeverzone<br />

verbinding met de Lingewijk<br />

- doorgang / overgang<br />

6279<br />

6119<br />

verbinding via de brug<br />

40m<br />

ontsluiting in de wijk<br />

6032<br />

brug talud<br />

6280<br />

40 m reserveringszone voor de brug<br />

+1.80m NAP<br />

+6.20m NAP<br />

zone met leidingen<br />

bestaande gebouwen - sloop<br />

6117<br />

bestaande gebouwen<br />

15m<br />

zone +4m NAP langs de dijk<br />

+1.70m NAP<br />

+6.10m NAP<br />

6282<br />

6281<br />

6283<br />

monumentaal boom<br />

eigendom: gemeente<br />

monumentaal boom<br />

eigendom: waterschap<br />

monumentaal boom<br />

eigendom: particulier<br />

verontreinigingsspot<br />

6284<br />

bouwvelden - binnen veiligheidscontour<br />

4159<br />

WP 0.00m NAP<br />

bouwvelden<br />

6113<br />

6114<br />

+1.50m NAP<br />

+6.10m NAP<br />

6110<br />

7047<br />

6111<br />

7475<br />

6108<br />

6112<br />

6942<br />

7476<br />

0<br />

20m<br />

100m<br />

40m<br />

200m


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

32<br />

Visie voor LingeOever<br />

De wijk moet toegankelijk zijn voor de inwoner van<br />

<strong>Gorinchem</strong> in de breedste zin, zowel de bezoeker, gebruiker<br />

en potentieel bewoner. Een inclusieve wijk, met een divers<br />

segment aan woningen en typen waarvan een deel binnen<br />

het betaalbare segment valt. Een groene wijk, waar gezond<br />

geleefd kan worden en die ruimte biedt voor sport, recreatie,<br />

horeca, een supermarkt en kleine voorzieningen direct in het<br />

oeverlandschap van de Linge.<br />

De wijk slaat een spreekwoordelijke brug tussen de wijken<br />

ten oosten van de Spijkesdijk, de Lingewijk en het centrum.<br />

Het maken van overgangen en een doorgang over en door<br />

de <strong>Arkelsedijk</strong> zorgen voor een directe verbinding met de<br />

Lingewijk, en vergroot het groene leefgebied van de inwoners<br />

van de Lingewijk. En letterlijk een brug om de bestaande<br />

verkeersituatie niet verder te belasten - zelfs te ontlasten<br />

door herprofilering van de <strong>Arkelsedijk</strong> - met de verwachte<br />

toename aan verkeer door de realisatie van 500 woningen.<br />

Het parkeren van bewoners en bezoekers vindt in principe<br />

op maaiveld plaats, en wordt aangevuld met inpandige<br />

parkeermogelijkheden, zowel auto- als fietsparkeren.<br />

LingeOever zal een toekomstbestendige, circulaire en<br />

duurzame wijk worden. Een van oudsher groene-blauwe,<br />

ecologische verbinding tussen bestaande groenstructuren<br />

herstellen, en hier een stedelijke en eigentijdse identiteit aan<br />

geven. Een verlengstuk voor het centrum en toevoeging voor<br />

de stad.<br />

3D impressie van LingeOever, zicht in zuidelijke richting


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 33


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Planbeschrijving<br />

34<br />

Plankaart<br />

Alvorens het definitieve stedenbouwkundig plan met het<br />

voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor openbare ruimte en<br />

het landschap wordt toegelicht, wordt de plankaart getoond<br />

om een goed overzicht te krijgen van het gebied en haar<br />

inbedding in <strong>Gorinchem</strong>.<br />

In deze plankaart is het gebied met het voorgestelde plan<br />

getoond: een combinatie van het stedenbouwkundige<br />

ensemble, verkeersstructuren, openbare ruimte en het<br />

landschap. Ook de werking van de openbare ruimte en<br />

overgang tussen binnen en buiten is af te lezen. In het<br />

document zal op alle niveaus in meer detail worden ingegaan<br />

in de vorm van schema’s, 2d tekeningen, 3d beelden en<br />

doorsneden.<br />

Deze plankaart is het resultaat van meerdere studies<br />

op het gebied van programma, landschap, ondergrond,<br />

hoogteverschillen, verkeer en parkeren, duurzaamheid en<br />

ecologie.<br />

plankaart stedenbouwkundig plan


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 35


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

36<br />

Stedenbouwkundig ensemble en gebouwhoogten<br />

Het plangebied is een stukje <strong>Gorinchem</strong> waar het stedelijk<br />

weefsel tussen de Lingewijk en Wijdschild in de zin van een<br />

gemengd stuk stad om te wonen, werken, leven en recreëren,<br />

ontbreekt. Op deze plek zal de nieuwe wijk LingeOever<br />

inpassing en aansluiting vinden op de bestaande structuren,<br />

zowel gebouwd, groen als water, en de bestaande visuele<br />

barriére door de vele industriële gebouwen, doorbreken.<br />

Door met zorg het gewenste programma in een ensemble<br />

van woonblokken, stedenbouwkundig in te passen in de<br />

beschikbare ruimte, zal er een verdichting plaatsvinden. Een<br />

verdichting die hogere gebouwen kent dan de Lingewijk,<br />

Wijdschild en Laag Dalem maar qua verhouding past in het<br />

buitendijkse groene gebied aan de Linge.<br />

Door diversiteit in de hoogte van de 15 verschillende<br />

woonblokken wordt de rechtlijnigheid doorbroken en<br />

ontstaan er op verschillende hoogten diverse uitzichten.<br />

Een veranderend beeld naarmate je beweegt rondom, langs<br />

of tussen de gebouwen. De wijk zal zichtbaar zijn vanuit<br />

de aangrenzende wijken, de <strong>Arkelsedijk</strong>, de Spijksedijk,<br />

vanaf de Linge komend vanuit het noorden en vanuit het<br />

historische stadscentrum. Door de lagere gebouwvolumes<br />

aan de dijkzijde te plaatsen is de overgang tussen de<br />

Lingewijk en nieuwe wijk rustig en gelijkmatig. De opzet is<br />

een spel van diverse hoogten met naar verhouding passende<br />

tussenruimten. Bestaande en nieuwe gebouwen, bestaande<br />

monumentale bomen en de <strong>Arkelsedijk</strong> vormen de derde<br />

dimensie in het stedelijk weefsel.<br />

De entree van de wijk<br />

In de nieuwe situatie zal de hoofdontsluiting van de wijk<br />

vanuit de nieuw te maken verbindingsweg zijn tussen de<br />

nieuwe brug over de Linge en de <strong>Arkelsedijk</strong>, met een iets<br />

aflopende straat de wijk in voor bestemmingsverkeer. Vanaf<br />

de nieuwe verbindingsweg heb je overzicht<br />

- door een hoogteverschil tussen niveau van de weg<br />

buiten en in LingeOever - en kun je je goed oriënteren.<br />

Een supermarkt en bijbehorende parkeerplaats ligt in<br />

het begin van de wijk, omringd door het oeverpark dat<br />

landschappelijk en in het groen overgaat naar de langgerekte<br />

groene oeverzone aan de Linge. Vanaf de straat in de wijk<br />

is de doorwaadbaarheid gelijk voelbaar en zichtbaar. Zowel<br />

fietsers en voetgangers kunnen de straat goed overzien en<br />

<strong>Gorinchem</strong> centrum


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 37<br />

gebruiken, en de grootste openbaar toegankelijke daktuin<br />

met een klein hoogteverschil direct bereiken. De doorgaande<br />

en losliggende fietsroute lopend vanaf de Spijksedijk over<br />

de brug en nieuwe verbindingsweg, gaat veilig en duidelijk<br />

LingeOever in met aftakkingen naar de supermarkt en<br />

de wijk zelf, maar vormt vooral een heldere route naar de<br />

Lingewijk met de nieuwe doorgang door de <strong>Arkelsedijk</strong>.<br />

De dynamiek die er ontstaat doordat de naast elkaar staande<br />

woongebouwen variëren in hoogte en de uit de rij springende<br />

blokken in de lengte richting, voorkomt wandwerking. Ook<br />

voorziet deze opzet in meerdere afwisselend smalle en<br />

bredere fysieke en visuele plekken voor doorkijk en doorgang.<br />

Ensemble<br />

Openheid tussen de blokken die minder verdiepingen tellen<br />

vormt het begin van het ensemble: een geheel aan in de<br />

lengte geplaatste woonblokken, die soms alleenstaand en<br />

soms verbonden zijn maar altijd omsloten zijn door groen<br />

ingerichte openbare ruimte. Dit om de samenhang van<br />

de straat, de daktuinen tussen de gebouwblokken, en de<br />

openbare ruimte rondom en tussen de gebouwen zo optimaal<br />

mogelijk vorm te kunnen geven. De opbouw in hoogte<br />

richting de Linge vindt plaats met voldoende ruimte tussen<br />

de woonblokken, waardoor in de blokken zoveel mogelijk<br />

meerzijdig georiënteerde woningen kunnen worden gemaakt,<br />

die alle een ander uitzicht en zo een eigen identiteit per blok<br />

hebben.<br />

Lengtedoorsnede ter hoogte van de parkeergarages<br />

Zicht op de blokken 1 t/m 10 en de supermarkt.<br />

Arkel & Spijksedijk


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

38<br />

Overzicht van het plangebied<br />

3D impressie van LingeOever, zicht in zuid-westelijke richting


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 39<br />

Bouwblok informatie<br />

Supermarkt<br />

Blok 9<br />

6 lagen<br />

Blok 10<br />

5 lagen<br />

Blok 15<br />

8 lagen<br />

Blok 7<br />

6 lagen<br />

Blok 6<br />

5 lagen<br />

Blok 8<br />

5 lagen<br />

Blok 12Blok 13<br />

6 lagen 7 lagen<br />

Blok 14<br />

6 lagen<br />

Trafohuis<br />

Blok 11<br />

5 lagen<br />

Horeca gebouw<br />

Kas<br />

Blok 1<br />

4 lagen<br />

Blok 2<br />

6 lagen<br />

Blok 3<br />

7 lagen<br />

Blok 5<br />

Blok 47 lagen<br />

6 lagen<br />

Bouwbloknummer<br />

aantal bouwlagen


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

40<br />

LingeOever tussen 2 dijken<br />

Lingewijk<br />

LingeOever


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 41<br />

Spijksedijk<br />

Doorsnede ter hoogte van de onderdoorgang naar de Lingewijk, tussen de blokken 8 en 9


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

42<br />

Effect hoogbouw op de omgeving<br />

De bestaande bedrijfsbebouwing is overwegend 1 laag hoog,<br />

tot maximaal 6 meter. Deze is vanuit de Lingewijk nauwelijks<br />

zichtbaar. De nieuwbouw heeft hoogtes die oplopen tot 8<br />

lagen.<br />

Op sommige plekken ontneemt de platanenrij het uitzicht<br />

vanuit de Lingewijk op LingeOever. Maar er zijn ook plekken<br />

met onderbrekingen in de bomenrij.<br />

In een aantal foto-montages is inzichtelijk gemaakt hoe<br />

op een aantal plekken in de Lingewijk de nieuwbouw van<br />

LingeOever zich verhoudt tot het bestaande uitzicht.<br />

4 5<br />

2 1<br />

3<br />

Overzicht plantekening, met aangegeven de standpunten en het bijbehorende zicht<br />

1) De Vries Robbeweg t.h.v. Rombout Hoogerbeetsstraat<br />

2) Arkelse Onderweg t.h.v nummer 6


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 43<br />

3) Henrik Hamelstraat<br />

4) De Vries Robbeweg t.h.v de Bogerd<br />

5) Theodorus Boomstraat


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

44<br />

Schaduwanalyse<br />

De bouwhoogte in LingeOever loopt op van 4 tot 8<br />

bouwlagen, van 14 tot 28 meter. De maximale bouwhoogte is<br />

vergelijkbaar met de bestaande hoogte van de platanen op de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong>. Die zijn voor de schaduwval van het project ook<br />

mede bepalend.<br />

19 februari<br />

Voor drie momenten in het jaar is het effect van het plan<br />

op de bestaande bebouwing in de omgeving (met name de<br />

Lingewijk) bestudeerd. Het betreft 19 februari, 19 maart en 19<br />

juni. 19 februari is gekozen als moment omdat de gangbare<br />

“strenge TNO-norm” daarvoor toetsingsrichtlijnen kent (de<br />

gemeente <strong>Gorinchem</strong> hanteert die echter niet). De richtlijn<br />

is dat vanwege een nieuwbouwplan bestaande woningen<br />

niet tot minder dan 2 uur zon op een woon- of verblijfsruimte<br />

mogen krijgen.<br />

Uit de analyse blijkt dat de strenge TNO-norm nergens<br />

overschreden wordt. Op 19 februari is in de vroege ochtend<br />

op sommige tuinen en woningen schaduw te zien, maar al na<br />

10.30 is alle schaduwval gelegen op de openbare ruimte.<br />

9.30u 10.30 u<br />

11.30 u<br />

14.00 u


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 45<br />

19 maart 19 juni<br />

8.00 u 10.00 u<br />

6.30u 8.30 u<br />

11.00 u<br />

14.00 u 14.00 u<br />

16.00 u


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

46<br />

Programma en functies<br />

Om de woonwijk tot een levendig stuk stad waarbij je woont<br />

in het groen te maken, zijn er meerdere functies bedacht. Het<br />

gebied wordt primair getransformeerd naar een woonmilieu,<br />

waar met enkele voorzieningen, maar vooral veel openbare<br />

ruimte een aantrekkelijk gebied ontstaat om te ontmoeten,<br />

recreëren en verblijven. Niet alleen voor de nieuwe bewoners,<br />

maar eveneens voor de bewoners van de Lingewijk,<br />

passanten en bezoekers uit de stad.<br />

Het voor <strong>Lingeoever</strong>s beoogde programma bestaat uit:<br />

• een maximaal aantal woningen van 500,<br />

• een maximaal te realiseren woonprogramma van 55.000<br />

m2 bvo;<br />

• de te verplaatsen Nettorama - huidige locatie Lingewijk -<br />

van circa 2.000 m2 bvo;<br />

• aanvullend horeca en voorzieningenprogramma van circa<br />

1.000 m2 bvo, een horecavoorziening in het te behouden<br />

gebouw aan de Linge en het beoogde plein<br />

Bij dit programma hoort ook de opgave om te voorzien<br />

in parkeerplaatsen voor auto’s, fietsen en scooters voor<br />

bewoners en bezoekers. Parkeren zal in een drietal<br />

halfverdiepte parkeergarages en in de openbare ruimte<br />

gebeuren. Daarnaast zal er voor de bezoekers van de<br />

supermarkt in de openbare ruimte een parkeerplaats<br />

gerealiseerd worden voor auto’s maar ook voor fietsers en<br />

scooters.<br />

Voor de logistieke bewegingen (vooral van de supermarkt)<br />

wordt verkeerstechnische ruimte gereserveerd, in- en<br />

uitpandig.<br />

mogelijk terras bij horeca functie<br />

referentie fietsenstalling in het groen<br />

referentie supermarkt Luik<br />

te behouden bedrijfsgebouw<br />

referentie groene zijwanden supermarkt<br />

voorbeeld houten facade Mpreis


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 47<br />

Functie invulling bouwblokken<br />

horeca gebouw<br />

supermarkt<br />

ruimte voor voorzieningen<br />

buitenkas<br />

* Mogelijke inpassing voorzieningenprogramma op plekken<br />

waar nu woningen zijn ingetekend. Voorzieningen<br />

hebben potentie bij de pleinen/doorgangen, maar ook<br />

in de plint.


BVO: 469,5 650,5 m 2<br />

BVO: 650,5 421,4 m 2<br />

BVO: 469,5 650,5 m 2<br />

BVO: 490,8 650,2 m 2<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Woonprogramma<br />

Om grip te krijgen op het gewenste programma met de<br />

bestemde segmentering is met het laatste programma<br />

van eisen betreffende type woningen, maat en doelgroep<br />

onderzocht hoe de inpassing kan plaatsvinden binnen het<br />

stedenbouwkundige geheel aan bouwblokken.<br />

Deze vingeroefening voor de inpassing van de<br />

gewenste programmasegmenten voor de verschillende<br />

woningcategorieën, resulteert in de verdeling van 500<br />

wooneenheden over 15 woongebouwen, waarin af en toe ook<br />

nog ruimte is voor een andere functie dan wonen in de plint.<br />

Van deze gebouwen staan er 10 parallel aan de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

met (in)direct uitzicht op de Linge en 5 woonblokken staan<br />

aan de Linge, zonder direct zicht op de <strong>Arkelsedijk</strong>.<br />

Qua typologie is een toepassing van corridor ontsluitingen<br />

en galerij ontsluiting mogelijk. De combinatie van corridor<br />

en galerij is ook denkbaar en zou voor een efficiëntere<br />

plattegrond kunnen zorgen door het combineren van<br />

benodigdheden zoals een liftkern en fietsenstalling. Ook<br />

kunnen er op deze wijze varianten aangebracht worden<br />

binnen dezelfde architectuurfamilie.<br />

Een voorbeeld van een gecombineerd blok is hieronder te<br />

zien voor blok 4 en 5.<br />

Een eerste doorwerking van het programma in de<br />

woonblokken toont aan dat de woonkwaliteit voor alle<br />

woningen toereikend is.<br />

14250 12800 14250<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 60,8 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 53,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 60,8 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 61,2 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 61,2 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 61,2 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 61,2 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 61,2 m 2<br />

VS huur<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 68,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,3 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,3 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,3 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 51,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 53,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 51,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 53,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 53,5 m 2<br />

Alt. galerijvariant 03<br />

(stijgpunt verplaatst)<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 56,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,3 m 2<br />

Alt. galerijvariant 02<br />

(max 12m diepe galerijwoningen)<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 56,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,3 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

48<br />

VS huur<br />

Alt. galerijvariant 01<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 54,2 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 38,9 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 58,9 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 64,3 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 56,5 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 69,9 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 64,3 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 59,4 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 54,6 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 54,6 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 64,9 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 38,9 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 58,9 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 70,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 51,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 56,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

sociale huur<br />

BVO: 451,5 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 48,7 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 56,6 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 64,3 m 2<br />

koop middelduur koop<br />

GO: 69,9 m 2<br />

koop middelduur k<br />

GO: 70,7 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 52,2 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 54,6 m 2<br />

sociale huur sociale huur<br />

GO: 54,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 67,3 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 45,8 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 59,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 69,9 m 2<br />

koop<br />

BVO: 649,0 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 70,7 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 53,5 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 64,3 m 2<br />

sociale huur<br />

BVO: 446,5 m 2<br />

koop middelduu<br />

GO: 70,6 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 59,9 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 61,4 m 2<br />

VS huur klein VS huur<br />

GO: 67,7 m 2<br />

VS huur<br />

combinatie optie blok 4 en 5: galerij en corridor


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 49<br />

voorgestelde segmentering<br />

sociale huur<br />

vs huur klein<br />

vs huur middel<br />

koop goedkoop<br />

koop middelduur<br />

koop duur<br />

koop duurste segment


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

50<br />

Mobiliteit en verkeer<br />

Mobiliteitsvisie 2040<br />

In 2020 heeft gemeente <strong>Gorinchem</strong> de Mobiliteitsvisie 2040<br />

vastgesteld, waarin beschreven staat dat er een systeem<br />

moet komen dat een kwaliteitssprong maakt naar een<br />

duurzaam, gezond, veilig en slim verkeerssysteem in 2040.<br />

De uitgangspunten die ook voor deze projectlocatie gelden<br />

zijn:<br />

• De plek goed bereikbaar houden voor auto’s maar de stad<br />

ontlasten van doorgaand verkeer;<br />

• Herontwikkeling van de oevers van de Linge, om groene<br />

verbindingen te maken met het buitengebied;<br />

• Oevers langs het water onderdeel maken van het stedelijk<br />

leven, vergroten van de aantrekkelijkheid door middel van<br />

groen, routes en plekken voor ontmoeten;<br />

• Ontlasten van de huidige bruggen door meer bruggen toe<br />

te voegen zodat alles binnen de stad echt bereikbaar en<br />

nabij wordt;<br />

• Bereikbaarheid van voorzieningen vergelijkbaar goed<br />

bereikbaar maken voor auto, fiets, ov en te voet, ook als je<br />

niet of minder goed te been bent.<br />

Inzet van het plan<br />

Het gebied is een deel van <strong>Gorinchem</strong> dat nu een gat vormt<br />

in het stedelijk weefsel. Het ontbreken van een goede oostwest<br />

verbinding zorgt voor teveel samenkomst van verkeer op<br />

kwetsbare plekken, zoals bijvoorbeeld rotonde Eike’s hof. De<br />

nieuwe brug over de Linge zal hierin meer verdeling en een<br />

betere bereikbaarheid brengen.<br />

De brug over de Linge valt niet binnen de grenzen van<br />

het plangebied en wordt ontworpen in opdracht van de<br />

gemeente <strong>Gorinchem</strong> door een andere partij. Voor het<br />

stedenbouwkundig plan heeft afstemming plaatsgevonden,<br />

wat is verwerkt in het plan.<br />

De nieuwe wijk wordt voor autoverkeer ontsloten aan de<br />

noordkant via de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen<br />

de Arkelsdijk en Spijksedijk, inclusief de nieuwe brug. Dit om<br />

de druk op het centrum en de route over de aan het gebied<br />

grenzende <strong>Arkelsedijk</strong> niet groter te maken.<br />

Voor nood- en hulpdiensten zal er een mogelijkheid zijn om<br />

bij calamiteiten ook aan de zuidzijde de wijk te verlaten/in<br />

te rijden via het terrein van de Brandweer. Overige grotere<br />

logistieke wagens en diensten zullen kunnen keren in de wijk<br />

maar in alle gevallen vanaf de noordzijde de wijk inrijden en<br />

eveneens weer verlaten. Dit geldt zowel voor de bevoorrading<br />

van de supermarkt, afvalinzameling en pakketbezorging.<br />

Gestuurd wordt op ontsluiting van de wijk via de nieuwe brug<br />

via de Spijksedijk naar andere bestemmingen in <strong>Gorinchem</strong><br />

of daarbuiten. De precieze verkeerskundige uitwerking staat<br />

nog niet vast.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 51<br />

Vooral de inzet op langzaamverkeersverbindingen om de<br />

bestaande en nieuwe stedelijke weefsels te verbinden<br />

is groot. Hierin zal zowel in het gebied zelf, als met de<br />

aangrenzende gebieden ondanks de barriéres van de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> en de Linge, op meerdere manieren worden<br />

voorzien. Het doel is dat LingeOever een goed ingebed<br />

stuk stad wordt, dat qua ontsluiting aansluit op bestaande<br />

structuren.<br />

Duurzame wijk<br />

De wijk zal een 30 km/u straat kennen die bedoeld is voor<br />

bestemmingsverkeer. Fietsen en lopen wordt aangemoedigd<br />

en door de landschappelijke en groene inrichting van het<br />

gebied met hierin opgenomen goede en toegankelijke<br />

langzaam verkeersverbindingen, gestimuleerd.<br />

Het is de ambitie om het aantal parkeerplaatsen zowel<br />

inpandig als in de openbare ruimte zo laag mogelijk te<br />

houden, om de gewenste kwaliteit in de openbare ruimte zo<br />

hoog mogelijk te kunnen houden.<br />

Er wordt gerekend met dubbelgebruik voor de parkeerplekken<br />

in de openbare ruimte, voor diverse doelgroepen.<br />

Het te realiseren aantal parkeerplaatsen is gecombineerd<br />

vraagstuk van de capaciteitsvraag vanuit het aantal en<br />

type woningen, de voorzieningen en de adviezen vanuit de<br />

mobiliteitsvisie.<br />

Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van deelconcepten.<br />

Met name voor auto’s, met het oog op de toekomstige<br />

bewoners. Dit zullen elektrische voertuigen zijn in alle drie<br />

de parkeergarages waar de bewoners collectief gebruik van<br />

kunnen maken, en waar mogelijk ook in de openbare ruimte.<br />

Met 1 deelauto kunnen tenminste 4 privé auto’s worden<br />

vervangen.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

52<br />

Mobiliteitvisie voor LingeOever<br />

Mobiliteitsvisie door adviesbureau Overmorgen<br />

Met het ontwerpen aan het stedenbouwkundig plan is<br />

gelijktijdig een mobiliteitsvisie opgesteld voor de nieuwe<br />

wijk. Deze visie geeft een ambitiebeeld weer voor de<br />

gebiedsontwikkeling met een moderne en duurzame kijk op<br />

mobiliteit en een vitale wijk. De plek is op dit moment nog<br />

niet voldoende en goed ontsloten voor vooral de fietser en<br />

voetganger, iets waar op meerdere fronten inzet gevraagd<br />

iliteitsvisie wordt om uit nodigen om de auto LingeOever<br />

te laten staan of niet<br />

eens te bezitten. De mobiliteitsvisie volgt de stappen van<br />

ontworpen het THAMES methode principe om om op te systematische komen tot een goede wijze set aan tot<br />

aatregelen<br />

maatregelen<br />

te komen.<br />

(de belangrijkste<br />

Het grote<br />

maatregelen<br />

doel is<br />

zijn<br />

hierbij<br />

hieronder<br />

het<br />

benoemd):<br />

gebruik volgens de trits: voorkomen, veranderen en<br />

• Het voorkomen van mobiliteit: thuiswerken & nabijheid<br />

voorzieningen (TH) -> thuiswerken, voorzieningen<br />

in de wijk, meer-kamer appartementen, collectieve<br />

werkplekken en een goede voorziening voor<br />

t door de noodzaak pakketbezorging; van verplaatsing weg te nemen.<br />

n voorzieningen • Veranderen moeten van mobiliteit: hiervoor Actieve zorgen. mobiliteit (A)<br />

-> langzaam verkeersdoorgang door de dijk, de<br />

nieuwe brug over de Linge, vrijliggend doorgaand<br />

liteit door mensen fietspad, gemotoriseerd uit de auto verkeer te krijgen is te gast en niet zich te<br />

e en duurzame de hoofdgebruiker modaliteiten. in het gebied, Voorzieningen goede (inpandige) voor<br />

fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers;<br />

aar vervoer en deelauto’s (gebundeld in Mobility as a<br />

• Veranderen van mobiliteit: Mobility as a Service (M):<br />

bushalte met frequent rijdende bus(lijnen) toevoegen<br />

op de nieuwe verbindingsweg, kwalitatieve haltes en<br />

toegankelijkheid, deelaanbod fiets en auto in de wijk<br />

teit door deze te verschonen. Waar autobezit en –<br />

zowel inpandig als in de openbare ruimte;<br />

n tot maximaal • Verduurzamen gebruik van van mobiliteit: schonere elektrische alternatieven<br />

mobiliteit<br />

me oplossingen (E): opladen voor faciliteren stadslogistiek.<br />

binnen en buiten, zero emissie<br />

deelauto’s, netaansluitingen met voorbereiding op<br />

toekomst realiseren, zoekgebied gebiedsbatterij;<br />

• Stadslogistiek (S) om de verkeersstroom van goederen<br />

te beperken: slim omgaan met stadslogistiek, een slim<br />

enomen maatregelen voor het project in beeld<br />

ntie.<br />

systeem passend in de beperkte ruimte voor laden en<br />

lossen, pakketbezorging, fietskoeriers, meegenomen in<br />

het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte als in<br />

het ontwerp van de diverse gebouwen, ondergrondse<br />

afvalcontainers.<br />

Uit onderzoek is gebleken dat het autobezit in <strong>Gorinchem</strong> van<br />

huishoudens wonend in een appartement een stuk lager ligt<br />

dan de gestelde norm. Kijkende naar dit referentiebezit en de<br />

gemeentelijke ambities om duurzame en actieve mobiliteit te<br />

stimuleren in combinatie met voorgestelde maatregelen en<br />

ontwerptoepassingen in en nabij de <strong>Lingeoever</strong> kan gesteld<br />

worden dat met minder autobezit dan de gestelde norm voor<br />

LingeOever een gezonde, aantrekkelijke en meer duurzame<br />

leefplek gemaakt kan worden.<br />

thames principe voor mobiliteit<br />

Naar verwachting vormt de <strong>Arkelsedijk</strong> zowel ruimtelijk<br />

als qua route een grote barrière dat het parkeren in de<br />

Lingewijk door bewoners en bezoekers van LingeOever niet<br />

te verwachten valt.<br />

Naast de eerder genoemde maatregelen zijn er maatregelen<br />

genoemd die bovenplans van aard zijn en om verdere<br />

samenwerking vragen tussen gemeente en ontwikkelende<br />

partijen. Deze betreffen:<br />

• Het toegankelijk en veilig maken van de <strong>Arkelsedijk</strong> voor<br />

fietsers en voetgangers;<br />

• Het maken van een kwalitatief goede OV-halte/bushalte<br />

die LingeOever met een goede frequentie direct bedient.<br />

Voor de gehele visie: zie bijlage Mobiliteitsvisie 2023


Deze ingreep leidt tot verschuiving van ruim 700 motorvoertuigen<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 53<br />

3. Effecten van de varianten<br />

en oversteekbaarheid bij een regulier voorrangskruispunt niet van<br />

een nadere analyse uit te voeren voor zowel dit kruispunt als de ro<br />

huidige kruispuntvorm voldoet of dat een andere kruispuntvormg<br />

3.1 Variant 1A: ontsluiting op brug zonder 3.2 afslagverbod<br />

Variant 2A: ontsluiting op brug met afsl<br />

Figuur 9 toont de verkeerseffecten die optreden als gevolg Wanneer van de realisatie aanvullend van een de afslagverbod wordt ingesteld waardoor h<br />

Verkeersstromen onderzoek<br />

In het voorjaar van 2023 is door Goudappel een aanvullend planontwikkeling Voor een volledige <strong>Lingeoever</strong> analyse en en studie de realisatie wordt verwezen van de naar nieuwe de vanaf brug de over nieuwe de Linge. brug de zuidelijke <strong>Arkelsedijk</strong> op te rijden, vormt<br />

verkeersstromen onderzoek gedaan. De nieuwe wijk en haar bijlage: Variantenstudie LingeOever (10.3.2023).<br />

alternatief meer voor de Spijksedijk. Het maximale effect hiervan (b<br />

bewoners zorgen voor een toename van rijbewegingen op de<br />

Newtonweg, de noordelijke <strong>Arkelsedijk</strong> en de bijbehorende<br />

afslagverbod) is terug te zien in de verkeerseffecten in figuur 10.<br />

kruispunten. De toename van verkeer vraagt om het op grote <br />

schaal kijken naar de verkeersstructuur in de omgeving.<br />

Voor de ontsluiting en de afwikkeling van woon- en<br />

bestemmingsverkeer voor LingeOever en het niet verder<br />

belasten van onder andere rotonde Eike’s hof, is de extra brug<br />

over de Linge nodig.<br />

Het onderzoek geeft aan de hand van rekenmodellen en<br />

een prognose voor 2030 aan waar rondom LingeOever een<br />

toename van verkeer zal ontstaan, hoe deze zich verdeelt, en<br />

wat de opnamecapaciteit van het bestaande verkeersnetwerk<br />

is. Hieruit valt te concluderen dat de wegen de toename aan<br />

verkeer aankunnen en dat het verkeer voor LingeOever de<br />

bestaande knelpunten niet verder negatief beïnvloedt.<br />

De linker afbeelding toont de verkeerseffecten bij komst van<br />

de nieuwe brug en de rechter afbeelding geeft het verschil<br />

weer in het geval er vanaf de brug komend een afslagverbod<br />

in zuidelijke richting de <strong>Arkelsedijk</strong> op geldt.<br />

De aanleg van de brug is voldoende om de wachtrijen bij<br />

Eike’s Hof te verminderen en een afslagverbod heeft weinig<br />

tot geen meerwaarde. Van beide varianten heeft de optie<br />

zonder afslagverbod de voorkeur, omdat verboden vaak slecht<br />

worden nageleefd en een complexe kruispuntvorm nodig is<br />

om dit tegen te gaan.<br />

Uit de studie blijkt dat het op de Spijksedijk en het noordelijk<br />

deel van de <strong>Arkelsedijk</strong> drukker wordt.<br />

Verkeerseffecten van realisatie <strong>Lingeoever</strong> & nieuwe brug over de Linge in 2030.<br />

Figuur 9 Verkeerseffecten van realisatie <strong>Lingeoever</strong> & nieuwe brug over de Linge voor variant<br />

slaan.<br />

Figuur 10 Verkeerseffecten bij toepassing van afslagverbod op de Ar<br />

1A ten opzichte van de referentiesituatie<br />

A<br />

C<br />

Verkeerseffecten van realisatie <strong>Lingeoever</strong> & nieuwe brug over de<br />

Linge in 2030 met een afslagverbod om vanaf de brug rechtsaf te<br />

B


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

54<br />

Voetgangers<br />

Een hoofdvoetgangersroute in de vorm van een stoep als<br />

onderdeel van de straat, parallel aan de dijk en leidt naar de<br />

entrees van de woongebouwen, supermarkt, mogelijk kleine<br />

voorzieningen en op de plekken waar doorsteek tussen de<br />

gebouwen mogelijk is gelijk naar de Linge en de omliggende<br />

groen ingerichte openbare ruimte.<br />

Naast de oever van de Linge ligt een recreatief pad (op<br />

circa +2m NAP). Deze recreatieve route is via kleinere<br />

voetpaden verbonden met het park aan de noordzijde van de<br />

projectlocatie. Directe verbindingen met collectieve tuinen of<br />

woonblokken als geheel zijn ook denkbaar.<br />

De derde verbinding is geheel nieuw en vindt aansluiting<br />

met de Lingewijk, daar waar nu de Nettorama gesitueerd<br />

is. Hier komt een voetgangersverbinding voor iedereen als<br />

primaire route, en een doorgaande route tussen de Spijksedijk<br />

en de Lingewijk. Deze verbinding zal een doorgang door de<br />

dijk zijn, toegangelijk voor fietsers en voetgangers. Deze<br />

doorgang dient als directe poort - in de vorm van een<br />

veilig en uitnodigend vorm gegeven tunnel - naar de als<br />

plein ingerichte openbare ruimte, als landschap ingerichte<br />

openbare ruimte aan de Linge en de diverse gebouwde<br />

functies in het gebied zoals de nieuwe supermarkt.<br />

Het doel is een nieuwe wijk te creëren die direct aansluit<br />

op de Lingewijk. Daarom zijn er drie routes voorgesteld, die<br />

loodrecht aansluiting vinden op LingeOever.<br />

bestaande trap, Lingewijk<br />

De eerste van deze verbindingen wordt gemaakt via trappen<br />

aan weerszijden van de dijk en verbindt het meest zuidelijke<br />

deel van de nieuwe wijk met de Theodorus Boomstraat in de<br />

Lingewijk. Deze route wordt gezien als een secundaire route<br />

en zal niet voorzien in een begeleidende hellingbaan.<br />

De tweede aansluiting wordt voorgesteld ter hoogte van<br />

de voormalige bushalte op de dijk en maakt gebruik van<br />

de bestaande trap in het verlengde van de Romboutt<br />

Hoogerbeetsstraat, die van de Lingewijk naar de dijk leidt.<br />

Met een trap vanaf de dijk naar de projectlocatie bereikt<br />

men LingeOever. Aan de kant van de nieuwe wijk zijn de<br />

trappen gekoppeld aan een hellingbaan, waardoor de dijk<br />

beter bereikbaar is. Deze overgang is voorzien van een trap<br />

en hellingbaan uit LingeOever, om de mogelijke halte van een<br />

belbus te kunnen bereiken.<br />

huidige “fietsweg”<strong>Arkelsedijk</strong> - Lingewijk


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 55<br />

Voetganger routes<br />

connectie <strong>Gorinchem</strong> centrum Papland<br />

hoofdontsluiting via de brug<br />

veotgangersroute langs de Linge<br />

voetgangersroute in de LingeOever<br />

dwaalroutes daktuinen<br />

verbinding met de Lingewijk<br />

verbinding via dijk doorgang<br />

verbinding via dijk overgang


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

56<br />

Doorgang <strong>Arkelsedijk</strong><br />

In de huidige situatie zijn er geen plekken om via een<br />

geleidelijk op- of aflopende hoogte van de Lingewijk naar het<br />

plangebied te komen. De huidige bedrijvigheid wordt bereikt<br />

met de auto, en wellicht bij uitzondering met de fiets.<br />

Naast de eerder genoemde overgangen zal een doorgang<br />

waar ook de (doorgaande) fietser gebruik van kan maken,<br />

zorgen voor een nieuwe toegankelijke en snelle verbinding.<br />

In de vorm van een overzichtelijke en verkeersveilige tunnel<br />

waarvoor een combinatie van hellingbanen en trappen<br />

nodig zal zijn, is de directe toegankelijkheid voor alle typen<br />

gebruikers gewaarborgd. Deze route vormt een primaire route<br />

voor voetgangers en fietsers en zal dan ook voor iedereen<br />

toegankelijk zijn in maat, hellingspercentages, veiligheid en<br />

aantrekkelijkheid.<br />

waardoor de legger met haar waterkerende werking op de<br />

huidige plek deels verlegd zal moeten worden (zie paragraaf<br />

“waterkerende werking”).<br />

Door de gekozen locatie is het niet nodig om bestaande<br />

monumentale bomen te kappen voor de aanleg van deze<br />

doorgang.<br />

De te maken tunnel zal van beton en licht van kleur zijn. De<br />

hellingbanen en trap zullen verhard zijn, en voldoende breedte<br />

hebben om alle typen voetgangers, stoepgebruikers en<br />

fietsers te faciliteren. Veiligheid in zowel droge, regenachtige,<br />

warme en koude situaties moet gewaarborgd zijn. Daar<br />

waar de elementen aanlanden op zowel de nieuwe straat in<br />

LingeOever, als bestaande straten in de Lingewijk, moeten<br />

overzichtelijk, veilig en ruimtelijk voldoende zijn. De hoogte<br />

overbruggende elementen zijn toegankelijk en ingebed in het<br />

groene talud van de dijk. De nodige constructieve elementen<br />

zoals keerwanden zijn eveneens licht en grijpen zo minimaal<br />

mogelijk in op het groene landschap van de dijk. De tunnel<br />

en de Lingewijk zullen altijd droge voeten moeten houden,<br />

voorbeeld gewenste zichtlijnen en kwaliteit van de doorgang


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 57<br />

3d impressie doorgang door de <strong>Arkelsedijk</strong>


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

58<br />

Herinrichting <strong>Arkelsedijk</strong><br />

De <strong>Arkelsedijk</strong> is naast een waterkerende constructie ook een<br />

verbindingsweg tussen Arkel en <strong>Gorinchem</strong> centrum. In de<br />

huidige situatie is dit een door auto’s gedomineerde straat<br />

waar 50 km/u gereden mag worden. en langzaam verkeer is<br />

verboden Met de historische gedachte aan een verhoogde<br />

wandelweg met zicht op de Linge kan de <strong>Arkelsedijk</strong> met<br />

kleine aanpassingen een prettiger route worden voor alle<br />

modaliteiten. Een herprofilering in de zin van toevoegen van<br />

een aparte stoep om te wandelen en 2 richtingen fietsstroken<br />

op het bestaande wegdek toevoegen kan een verbeterslag<br />

zijn voor de <strong>Arkelsedijk</strong> grenzend aan LingeOever.<br />

Met de herprofilering zal worden ingezet op een straat waar:<br />

• De voetganger aan één zijde kan lopen op een ca. 2m<br />

brede stoep met uizicht naar de Linge en de Lingewijk;<br />

• De fietser de straat deelt met de auto, over een<br />

rijbaanbreedte van 6,0m;<br />

• De overgangen worden opgewaardeerd en de oversteek<br />

gemarkeerd;<br />

• De oost-west langzaamverkeers-doorgang niet zorgt voor<br />

aanpassing van de huidige straat op de dijk in hoogte en<br />

grondlichaam;<br />

• de bus niet meer over de <strong>Arkelsedijk</strong> rijdt maar er een<br />

belbus kan rijden die halteert op de voormalige halteplek.<br />

Er kan ingezet worden op het vergroenen van de dijk. Dit kan<br />

op grote schaal over beide talud zijden, maar ook per plek<br />

specifiek aansluitend op het voor de nieuwe wijk bedachte<br />

bomen- en beplantingsplan.<br />

mogelijke inrichting dijk met veiligheid voor fietsers


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 59<br />

Impressie vanaf de <strong>Arkelsedijk</strong> richting LingeOever en woonblokken


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

60<br />

Plein aan de Linge<br />

Midden in de nieuwe wijk ontstaat een openbare plek die<br />

vanuit alle richtingen voor iedereen toegankelijk is. Vanuit de<br />

Lingewijk is dit plein - met groen waar het kan - dat uitloopt<br />

tot de Linge met niveau verschil, te bereiken met een trap<br />

over de <strong>Arkelsedijk</strong>. Aan dit plein staan twee gebouwen<br />

die behouden blijven. Het transformatorhuis aan de dijk dat<br />

als een soort folly in het landschap staat. Dit gebouw zou<br />

mogelijk drie functies kunnen krijgen: een trafo voor energie,<br />

een pakketwand op wijkniveau en een overdekte halte voor<br />

de belbus op dijkniveau.<br />

Trafo huis<br />

Een deel van een industrieel pand aan de Linge dat<br />

gerestaureerd zal worden opgenomen in een nieuwe<br />

horecabestemming.<br />

Ook grenzen er twee woonblokken aan het plein. In de plint<br />

kunnen zowel woningen met oriëntatie naar het plein, als<br />

kleine voorzieningen een plek vinden. Functies die het plein<br />

levendiger maken, sociaal veilig en zowel overdag als in de<br />

avond aantrekkelijk en uitnodigend zijn.<br />

Het plein en de aangrenzende groene oever bieden ruimte<br />

voor sport en spel, een steiger om te ontspannen en een plek<br />

om subs of kano’s te water te laten. Het ontwerp van het<br />

plein, de steiger en de oever komen in het inrichtingsplan aan<br />

bod.<br />

Horeca<br />

Ondanks dat het plein verhard zal zijn, zal de groene kwaliteit<br />

van het plan en het landschap doorlopen in<br />

en vervagen met de materialisering. Omdat er onder het<br />

plein geen parkeergarage gesitueerd is, ligt het plein op<br />

een volle grondlaag waarin grote bomen en struiken ook<br />

kunnen worden gepland, in afwisseling met plantenbakken<br />

die de hoogteverschillen constructief kunnen vormgeven en<br />

ondersteunen.<br />

Horeca plein aan de Linge


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 61<br />

Impressie plein aan de Linge, met behoud van industrieel gebouw


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

62<br />

Bereikbaarheid per fiets, oude situatie<br />

Fietsers<br />

De <strong>Arkelsedijk</strong> wordt bij voorkeur ingericht als een<br />

straat waar fietsers welkom zijn en het hard rijden door<br />

gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd. Het voorstel voor<br />

de herprofilering van de <strong>Arkelsedijk</strong> is dan ook een weg te<br />

maken met aan weerszijden fietsstroken.<br />

Parallel aan de dijk, op het niveau +4.00m NAP, ligt voor<br />

fietsers de hoofdontsluiting van de nieuwe wijk, de toegang<br />

tot woningen en functies en de afslag voor de (doorgaande)<br />

verbinding tussen de Lingewijk, LingeOever en de<br />

Spijksedijk. De rechte straat in LingeOever verbindt de wijk<br />

met de nieuw voorgestelde brug en de <strong>Arkelsedijk</strong> aan de<br />

noordzijde. Het leidt naar de verschillende stallingen voor<br />

scooters en bromfietsen in de ondergrondse parkeergarages<br />

en stallingen op de daktuin(en) voor fietsers. Aan de straat<br />

worden stallingsplekken voor bezoekers gesitueerd.<br />

LingeOever is vanuit de omgeving op drie wijzen per fiets<br />

bereikbaar: via de tunnel die door de <strong>Arkelsedijk</strong> gaat, via de<br />

weg ten oosten van de Brandweerkazerne en via de nieuwe<br />

verbindingsweg tussen Spijksedijk en <strong>Arkelsedijk</strong>.<br />

Bereikbaarheid per fiets, nieuwe situatie


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 63<br />

Fietsparkeren op begane grond<br />

In de meeste woongebouwen is het mogelijk om het<br />

fietsparkeren in de plintlaag op te nemen en bereikbaar<br />

te maken vanuit de straatzijde of vanuit een collectieve<br />

daktuin. Dit betekent inpandig en met dubbellaagse<br />

rekken. Er zal rekening moeten worden gehouden met<br />

afwijkende modellen, en er zal voorgesorteerd moeten<br />

worden op een toename van elektrische fietsen. Omdat<br />

de plintlaag soms direct aansluit op maaiveldniveau<br />

van de straat, maar soms ook verhoogd is vanwege het<br />

feit dat het bouwblok bovenop de parkeergarage ligt, is<br />

de ontwerpopgave voor een toegankelijke entree van<br />

zowel gebouw als de fietsenstalling van belang in zowel<br />

de architectonische uitwerking van het gebouw als de<br />

aansluiting van de openbare ruimte hierop.<br />

Berekening van de benodigde capaciteit van de collectieve<br />

fietsenstallingen vraagt met het aantal woningen en de<br />

toegepaste segmentering om een aantal van circa 1.650<br />

fietsparkeerplekken voor bewoners en circa 250 plekken<br />

voor bezoekers. Het fietsparkeren voor bezoekers vindt<br />

in de openbare ruimte plek met parkeervakken met<br />

fietsnietjes. De bewoners krijgen een inpandige stalling of<br />

een dichtbij de woningentree liggende stalling bovenop<br />

het groene parkeerdek.<br />

Fietsroutes en -stallingen<br />

connectie <strong>Gorinchem</strong> centrum - Papland<br />

hoofdontsluiting via de brug<br />

fietsen in de wijk<br />

doorgaande oost-west route<br />

lopen met fiets aan de hand<br />

inpandige fietsenstalling bewoners<br />

stalling bezoekers in de openbare ruimte<br />

stalling bewoners op parkeerdek<br />

Het parkeren van scooters (circa 65 stallingsplekken), kan<br />

in de openbare ruimte gefaciliteerd worden, en wellicht<br />

deels in de half verdiepte parkeergarages.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

64<br />

Openbaar vervoer<br />

De huidige regionale buslijn naar Arkel stopt niet meer<br />

ter hoogte van LingeOever op de <strong>Arkelsedijk</strong>. Om de wijk<br />

duurzaam te ontsluiten is het voorstel:<br />

• laat de regionale bus, indachtig de filosofie om de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> ter hoogte van LingeOever te ontlasten,<br />

over de Spijksedijk en de nieuwe brug rijden. Geef de<br />

bus twee nieuwe haltes (aan de Spijksedijk en aan de<br />

noordzijde van LingeOever);<br />

• creëer een stadsbussysteem tussen Lingewijk,<br />

LingeOever, binnenstad en stationsgebied. Deze bus kan<br />

halteren in LingeOever en op de <strong>Arkelsedijk</strong>.<br />

Hiermee kan uiting worden gegeven aan de duurzame<br />

mobiliteitsvisie.<br />

LingeOever heeft een goede aansluiting op het busnetwerk<br />

van <strong>Gorinchem</strong> nodig om de route naar het centrum, het<br />

station en andere stadsdelen te realiseren.<br />

Een aanpassing van de bestaande buslijn nr 80 die nu niet<br />

meer stopt op de <strong>Arkelsedijk</strong> ter hoogte van het plangebied<br />

zou via de Spijksedijk kunnen rijden met een extra stop<br />

en met een nieuwe stop op de verbindingsweg tussen<br />

nieuwe brug en <strong>Arkelsedijk</strong> direct bij de toegangsweg van<br />

LingeOever.<br />

Uitgangspunt is dat de halte op de <strong>Arkelsedijk</strong> verplaatst<br />

wordt en dienst kan doen als halte voor een belbus ofwel<br />

naar het station of het stadscentrum (met mogelijke<br />

tussenliggende of handige haltes inbegrepen).


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 65<br />

Voorstel busroutes<br />

voorstel oorspronkelijke lijn, nieuwe route<br />

nieuwe halte(s)<br />

belbus route<br />

belbus haltes<br />

bestaande route Lingewijk


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

66<br />

Auto<br />

LingeOever is grotendeels autovrij ontworpen om een<br />

zo groen mogelijk karakter te krijgen en de wijk ook echt<br />

aantrekkelijk te maken voor recreatie, verblijf en ontspanning.<br />

Er is één hoofdstraat (30 km/u) voor gemotoriseerd verkeer,<br />

beginnend vanaf het niveau van +6,0 m NAP op de nieuwe<br />

verbindingsweg via het qua hoogte volgende plateau waar<br />

het parkeerterrein en de supermarkt aansluiting vinden op<br />

+4,8 m NAP, naar het niveau van de woonwijk op +4,0 m NAP.<br />

Deze straat is een gecombineerde weg voor zowel auto’s<br />

als fietsen. De afslag van de nieuwe verbindingsweg<br />

naar LingeOever is primair voor gemotoriseerd verkeer,<br />

tot op het +4m niveau. De straat wordt begeleid met<br />

bezoekersparkeerplaatsen in de openbare ruimte aan<br />

beide zijden van de straat en voorziet ook in toegang en<br />

mogelijkheden om kort te stoppen, voor pakketbezorging<br />

en servicediensten. In geval van nood is de gehele wijk ook<br />

vanuit het zuiden toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.<br />

(zie afbeelding pagina 67)<br />

bereikbaarheid per auto nieuwe situatie


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 67<br />

Ontsluiting van LingeOever<br />

Voor de ontsluiting van LingeOever is gekozen voor<br />

ontsluiting op de nieuwe verbindingsweg. Deze oplossing is<br />

meegenomen in de verdere planuitwerking.<br />

Ontsluiting vanaf de nieuwe verbindingsweg richting<br />

de nieuwe brug over de Linge.<br />

In het plan wordt uitgegaan van een 30 km/h straat in de wijk<br />

die in het verlengde twee maal hoogte overbrugt om op de<br />

hoogte van de nieuwe verbindingsweg te komen.<br />

Om de benodigde lengte voor een hellingbaan van<br />

maximaal 3% te halen (toegankelijkheid voor auto’s maar<br />

ook voetgangers) wordt de nieuwe straat in twee stappen<br />

aangelegd. De supermarkt en het parkeerterrein worden op<br />

+4,80m NAP gesitueerd.<br />

Dit komt onder andere ook door de aansluiting op de nieuwe<br />

verbindingsweg wat een 50 km/u straat zal zijn. Dit heeft<br />

consequenties voor de ruimte vraag bij de T-splitsing. Vooral<br />

de extra benodigde ruimte voor de fietser komt erbij in de<br />

vorm van een tweerichtingen fietspad wat meer westelijk<br />

afbuigt en de wijk ingaat. Wel maakt dit het park groter, en<br />

zorgt het voor meer openbare ruimte bij de entree van de<br />

nieuwe supermarkt.<br />

Legenda<br />

Bij dit ontwerp moeten de logistieke rijbewegingen (steken,<br />

laden en lossen) zowel inpandig als op straat plaatsvinden.<br />

ontsluiting van de LingeOever voor divers gemotoriseerd verkeer


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

68<br />

Parkeren<br />

Parkeerbalans<br />

Uit de Mobiliteitsvisie voor LingeOever volgt de parkeervraag.<br />

Om een wijk te maken waar fietser en voetganger maximaal<br />

de ruimte krijgen is het aanbod aan parkeerplaatsen<br />

gereduceerd ten opzichte van een standaard situatie. Voor de<br />

bewoners is in het plan plaats voor een parkeerplaats of een<br />

beschikbare deelauto. Het aantal beschikbare plekken voor<br />

bezoekers is toereikend. Maar alles met de inzet om het aantal<br />

verkeersbewegingen te reduceren.<br />

Voor de supermarkt en de voorzieningen in de wijk wordt<br />

van een reële parkeervraag uitgegaan. De voorzieningen zijn<br />

vooral lokaal (voor LingeOever en de Lingewijk, waardoor de<br />

parkeerbehoefte laag wordt ingeschat. Voor de supermarkt en<br />

commerciële voorzieningen wordt een aantal van 81 plaatsen<br />

als toereikend geacht.<br />

Liggend aan deze hoofdstraat zijn groen ingerichte<br />

haakse parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers.<br />

Tegenover de supermarkt is een parkeerplaats gedacht. Het<br />

aantal openbare parkeerplaatsen is 157.<br />

Het elektrisch opladen van auto’s wordt gefaciliteerd in<br />

zowel de parkeergarages als in de openbare ruimte. Het<br />

voorsorteren op een toename van het aantal elektrische<br />

voertuigen is van belang. Eveneens is het bij de uitwerking<br />

van de parkeergarages in verband met de veiligheid van<br />

belang de positie van elektrische oplaadpunten met zorg te<br />

kiezen en installeren.<br />

Woningen<br />

In de Mobiliteitsvisie (geactualiseerde parkeernorm) is de<br />

parkeervraag voor de woningen berekend op 491 plaatsen. Dit<br />

aantal gaat uit van een bezoekersaantal van 0,15/woning (=75<br />

plaatsen).<br />

Er zijn drie (half verdiepte) parkeergarages, te gebruiken door<br />

de bewoners van de nieuwe wijk. Ze zijn met drie aparte<br />

inritten te bereiken via de hoofdstraat die evenwijdig aan de<br />

dijk loopt. De capaciteit van de garages is berekend op 488<br />

plaatsen.<br />

Het vloerpeil van de parkeergarages ligt op circa +1,50m NAP.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 69<br />

Parkeren<br />

ontsluiting auto<br />

P<br />

inrit parkeergarage<br />

half verdiepte parkeergarages<br />

parkeren op maaiveld: bezoekers en supermarkt


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

70<br />

Logistiek<br />

Supermarkt<br />

Aan de noordzijde van LingeOever is rekening gehouden<br />

met een nieuwe supermarkt, waarbij voor de gebruikers en<br />

bezoekers een parkeerplaats is voorzien. Deze is openbaar te<br />

gebruiken en kan buiten nog nader te bepalen openingstijden<br />

wellicht als uitloper dienen voor parkeren in de openbare<br />

ruimte door bezoekers. De parkeerplaats bevat circa 60<br />

parkeerplaatsen, inclusief tenminste 1 gehandicapten<br />

parkeerplaats. De parkeerplaats ligt op hetzelfde<br />

peilniveau als de supermarkt (+4,80m NAP) en is via de<br />

hoofdontsluitingsweg van de wijk direct te bereiken. Doordat<br />

de parkeerplaats en de supermarkt op gelijk peilniveau liggen<br />

is het comfort van boodschappen doen en het rijden met een<br />

winkelwagen veilig, gemakkelijk en overzichtelijk.<br />

Willem de Vries Robbeweg<br />

Logistiek<br />

Voor het laden en lossen van goederen voor de supermarkt zal<br />

inpandig plaatsvinden. De vrachtwagen(s) hebben de ruimte<br />

om te manoeuvreren op straat en achteruit de logistieke<br />

ruimte inrijden, al is dit manoeuvreren doorsnede wel op de doorgaande<br />

straat in de wijk en dient het onder begeleiding te gebeuren.<br />

Het uitrijden kan met een vooruitrijdende beweging daarmee<br />

gelijk via de verbindingsweg en de nieuwe brug de wijk uit.<br />

Hendrik Hamelstraat<br />

Rooms Katholieke<br />

begraafplaats<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

Rombout Hoogerbeetsstraat<br />

Lingewijk<br />

+1,50<br />

doorsnede<br />

Arkelse Onderweg<br />

+6.20<br />

+4,80<br />

3%<br />

+4.80<br />

+6.00<br />

BUS<br />

BUS<br />

gebied nieuwe brug<br />

+6,20<br />

5%<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

+6,20<br />

+2.50<br />

3%<br />

3%<br />

+4,00<br />

3%<br />

+4,00 P P +4,00<br />

P<br />

+4,00<br />

3%<br />

+4,80<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

+4.80<br />

+6.00<br />

5%<br />

5%<br />

3%<br />

+4.00<br />

3%<br />

+3.70<br />

3%<br />

+5.00<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

+4.00<br />

3%<br />

3%<br />

+5.00<br />

+4.80<br />

3%<br />

+4.50<br />

3%<br />

+3.80<br />

+3.00<br />

+2.00<br />

3%<br />

stadslogistiek<br />

+1.50<br />

+3.00<br />

+2.00<br />

3%<br />

+3.00<br />

+3.00<br />

Draaicirkels en rijrichtingen zijn aangegeven voor het inpandig laden en lossen<br />

van de supermarkt.<br />

+5.00<br />

+4.00<br />

+3.50<br />

+2.50<br />

+3.50<br />

+2.50<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

Nieuw: Verbindingsweg<br />

+2.50


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 71


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

72<br />

Uitgeefbaar gebied<br />

Gehele scope<br />

De scope van de opdracht en daarmee het gebied waarvoor<br />

het definitief stedenbouwkundig plan, een voorlopig ontwerp<br />

voor de openbare ruimte en het landschap en een voorstel<br />

voor de herinrichting van de <strong>Arkelsedijk</strong> ter hoogte van het<br />

plangebied gedaan wordt, is in tekening aangegeven.<br />

Uitgeefbaar gebied<br />

Uiteindelijk zal er een deel van het geheel te herontwikkelen<br />

gebied uitgegeven worden voor de bouw van de woningen,<br />

voorzieningen en de parkeergarages. (roze)<br />

gebied nieuwe brug<br />

5.540 m2<br />

Ontwerpgebied<br />

Het ontwerpgebied omhelst het geheel aan te bebouwen<br />

delen en de openbare ruimte. Eveneens is dit het gebied dat<br />

binnen de anterieure overeenkomst valt. (geel en roze)<br />

Openbare ruimte<br />

De openbare ruimte zal niet worden uitgegeven maar volgens<br />

de overeenkomst worden ontworpen, gefinancierd, aangelegd<br />

en ingericht. Het beheer van de openbare ruimte zal bij de<br />

gemeente liggen. (geel, oranje, grijs)<br />

46 m2<br />

10.463 m2<br />

4.627m2<br />

10.491 m2<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

De dijk is in eigendom van het waterschap. Bij het plaatselijk<br />

verleggen van de waterkering voor het mogelijk maken van<br />

de doorgang tussen de Lingewijk en LingeOever zal dit<br />

betekenen dat er meer grondgebied in eigendom van het<br />

Waterschap zal komen. Nadere gesprekken en onderzoek in<br />

de volgende fase is hiervoor nodig.<br />

gebied <strong>Arkelsedijk</strong><br />

451 m2<br />

1.095 m2<br />

projectgebied <strong>Lingeoever</strong>s<br />

1.550 m2<br />

34.599 m2<br />

Legenda<br />

zone <strong>Arkelsedijk</strong>: 10.463 m2<br />

zone nieuwe brug: 5.540m2<br />

uitgeefbaar OR: 34.599 m2<br />

totaal bebouwd: 18.260 m2<br />

ontwerpgebied: 68.863 m2


41<br />

32<br />

9<br />

7<br />

80<br />

46<br />

33<br />

39<br />

5<br />

7<br />

1<br />

27<br />

29<br />

78<br />

19<br />

17<br />

44<br />

31<br />

30<br />

3<br />

37<br />

15<br />

29<br />

48<br />

35<br />

13<br />

54<br />

50<br />

25<br />

23<br />

21<br />

42<br />

33<br />

31<br />

3<br />

31<br />

35<br />

33<br />

23<br />

21<br />

39<br />

37<br />

20<br />

70<br />

26<br />

18<br />

38<br />

21<br />

62<br />

41<br />

28<br />

7<br />

9<br />

36<br />

19<br />

36<br />

34<br />

32<br />

30<br />

4<br />

1<br />

58<br />

17<br />

6<br />

34<br />

17<br />

9<br />

40<br />

38<br />

46<br />

8<br />

60<br />

64<br />

42<br />

32<br />

13<br />

10<br />

44<br />

2<br />

62<br />

64<br />

15<br />

12<br />

1<br />

4<br />

8<br />

7<br />

17<br />

6<br />

15<br />

6<br />

62<br />

29<br />

28<br />

13<br />

19<br />

35<br />

8<br />

1<br />

38<br />

25<br />

23<br />

3<br />

36<br />

9<br />

16<br />

9<br />

1<br />

34<br />

2<br />

14<br />

9<br />

10<br />

32<br />

7<br />

21<br />

54<br />

33<br />

7<br />

11<br />

30<br />

5<br />

37<br />

35<br />

19<br />

3<br />

52<br />

41<br />

39<br />

12<br />

5<br />

18<br />

12<br />

10<br />

1<br />

43<br />

20<br />

3<br />

50<br />

22<br />

16<br />

1<br />

28<br />

15<br />

12<br />

26<br />

18h<br />

49<br />

8<br />

13<br />

24<br />

10<br />

25<br />

53<br />

6<br />

6<br />

24<br />

1<br />

14 15<br />

23<br />

22<br />

6<br />

55<br />

30<br />

4<br />

tele<br />

19<br />

21<br />

34<br />

4<br />

2<br />

39<br />

17<br />

26<br />

38<br />

15<br />

24<br />

19<br />

42<br />

40<br />

35<br />

13<br />

44<br />

44<br />

33<br />

20<br />

46<br />

9<br />

9<br />

34<br />

42<br />

32<br />

48<br />

40<br />

7<br />

30<br />

50<br />

1<br />

28<br />

38<br />

14<br />

17<br />

26<br />

12<br />

24<br />

54<br />

9<br />

48<br />

36<br />

8<br />

10<br />

22<br />

22<br />

5<br />

7<br />

20<br />

46<br />

34<br />

6<br />

20<br />

13<br />

32<br />

4<br />

1<br />

18a<br />

44<br />

18<br />

1<br />

16<br />

42<br />

28<br />

7<br />

24h/inp<br />

40<br />

2<br />

14<br />

3 5<br />

43<br />

38<br />

5<br />

1<br />

7<br />

17<br />

3<br />

18<br />

9<br />

1<br />

37<br />

32<br />

13<br />

3<br />

9<br />

6<br />

4<br />

35<br />

24<br />

24<br />

1<br />

8<br />

33<br />

35<br />

16<br />

22<br />

14<br />

13<br />

31<br />

10<br />

20<br />

20<br />

39<br />

12<br />

15<br />

18<br />

7<br />

12<br />

41<br />

10<br />

10<br />

7<br />

17<br />

5<br />

69<br />

5<br />

8<br />

5<br />

16<br />

43<br />

1<br />

31<br />

16<br />

71<br />

45<br />

6<br />

3<br />

6<br />

3<br />

8<br />

29<br />

73<br />

4<br />

12<br />

6<br />

1<br />

1<br />

75<br />

27<br />

12<br />

12<br />

27<br />

14<br />

4<br />

20d<br />

77<br />

10<br />

10<br />

1<br />

2<br />

25<br />

4<br />

16<br />

7a<br />

2<br />

8<br />

8<br />

18<br />

79<br />

6<br />

15<br />

23<br />

20<br />

4<br />

13<br />

4<br />

21<br />

83<br />

2<br />

19<br />

15<br />

85<br />

17<br />

9<br />

19<br />

13<br />

26<br />

7<br />

21<br />

28<br />

5<br />

9<br />

23<br />

13<br />

3<br />

1<br />

25<br />

1<br />

3e<br />

3d<br />

3c<br />

3b<br />

3a<br />

3f<br />

2<br />

27<br />

30<br />

3g<br />

5A<br />

3<br />

3<br />

5B<br />

16<br />

5C<br />

2<br />

18<br />

5D<br />

1<br />

5E<br />

(sv-fpd)<br />

5G<br />

32<br />

5H<br />

6<br />

5J<br />

5<br />

5K<br />

9<br />

4<br />

31<br />

5L<br />

43<br />

8<br />

5M<br />

50<br />

33<br />

10<br />

6<br />

7<br />

4<br />

12<br />

52<br />

35<br />

[ond]<br />

54<br />

26<br />

34<br />

14<br />

56<br />

36<br />

5<br />

37<br />

16<br />

58<br />

3<br />

39<br />

(wa)<br />

60<br />

41<br />

20<br />

9<br />

1<br />

61-75e<br />

62<br />

64<br />

7<br />

22<br />

5<br />

66<br />

24<br />

3<br />

1<br />

68<br />

6<br />

47<br />

4<br />

70<br />

45<br />

51<br />

49<br />

55<br />

53<br />

59<br />

57<br />

2<br />

72<br />

26<br />

17<br />

40<br />

19<br />

52<br />

50<br />

21<br />

30<br />

9<br />

32<br />

34<br />

1<br />

23<br />

56<br />

36<br />

60<br />

58<br />

38<br />

54<br />

37 35<br />

13<br />

62<br />

40<br />

42<br />

66<br />

64<br />

33<br />

36<br />

31<br />

17<br />

21<br />

25<br />

70<br />

29<br />

27<br />

27<br />

4<br />

29<br />

25<br />

6<br />

15<br />

1<br />

9<br />

31<br />

7<br />

5<br />

17<br />

12<br />

3<br />

19<br />

1<br />

14<br />

2<br />

16<br />

20 22<br />

23<br />

4<br />

30<br />

24<br />

26<br />

6<br />

33<br />

121<br />

119<br />

18<br />

17<br />

15<br />

13<br />

16<br />

10<br />

8<br />

1<br />

109<br />

14<br />

12<br />

107<br />

105<br />

99<br />

37<br />

103<br />

39<br />

2<br />

18<br />

29<br />

4<br />

6<br />

20<br />

27<br />

8<br />

22<br />

15<br />

13<br />

10<br />

2<br />

1<br />

25<br />

24<br />

9<br />

12<br />

4<br />

32<br />

23<br />

14<br />

21<br />

17<br />

26<br />

16<br />

8<br />

19<br />

10<br />

28<br />

35<br />

14<br />

33<br />

gas<br />

16<br />

29<br />

27<br />

25<br />

12<br />

23<br />

21<br />

10<br />

15<br />

6a<br />

19<br />

13<br />

1<br />

9<br />

7<br />

8<br />

5<br />

3<br />

6<br />

1<br />

6b<br />

2 4<br />

Kleine Wiel<br />

7<br />

8<br />

4<br />

2<br />

34<br />

1<br />

5 3<br />

10<br />

36a<br />

12<br />

14<br />

16<br />

28<br />

22<br />

24<br />

30<br />

26<br />

18<br />

20<br />

(sv-fpd)<br />

32<br />

34<br />

1<br />

3<br />

7<br />

36<br />

9<br />

38<br />

13<br />

2<br />

15<br />

4<br />

17<br />

6<br />

8<br />

38<br />

2<br />

9<br />

1<br />

3<br />

4<br />

21<br />

23<br />

22<br />

24<br />

5<br />

20<br />

26<br />

18<br />

28<br />

8<br />

25<br />

30<br />

1<br />

16<br />

27<br />

32<br />

14<br />

2<br />

31<br />

29<br />

13a<br />

3<br />

12<br />

12<br />

2<br />

4<br />

40<br />

27<br />

35<br />

33<br />

4<br />

10<br />

13b<br />

25<br />

31<br />

29<br />

16<br />

13c<br />

8<br />

5<br />

23<br />

18<br />

21<br />

6<br />

13d<br />

42<br />

6<br />

14<br />

20<br />

1<br />

7<br />

4<br />

19<br />

8<br />

17<br />

14<br />

8<br />

2<br />

12<br />

10<br />

9<br />

15<br />

1<br />

12<br />

13<br />

6<br />

15a<br />

10<br />

1<br />

98<br />

9<br />

96<br />

4<br />

7<br />

10<br />

94<br />

78<br />

5<br />

80<br />

7<br />

82<br />

76<br />

3<br />

2<br />

74<br />

34<br />

6<br />

1<br />

9<br />

1<br />

72<br />

36<br />

vb<br />

13<br />

7<br />

12<br />

5<br />

2<br />

70<br />

15<br />

32<br />

14<br />

68<br />

38<br />

30<br />

28<br />

66<br />

3<br />

26<br />

25<br />

17<br />

1<br />

16<br />

40<br />

19<br />

18<br />

42<br />

1<br />

23<br />

1<br />

9<br />

2<br />

44<br />

7<br />

3<br />

12<br />

21<br />

21<br />

4<br />

5<br />

46<br />

23<br />

5<br />

14<br />

3<br />

64<br />

24<br />

11<br />

6<br />

7<br />

1<br />

48<br />

62<br />

9<br />

8<br />

22<br />

19<br />

9<br />

25<br />

12<br />

50<br />

60<br />

10<br />

52<br />

20<br />

17<br />

27<br />

10<br />

5<br />

8<br />

58<br />

27<br />

6<br />

54<br />

18<br />

4<br />

29<br />

25<br />

14<br />

2<br />

56<br />

16<br />

15<br />

31<br />

16<br />

21<br />

60<br />

14<br />

13<br />

60<br />

18<br />

19<br />

58<br />

28<br />

56<br />

12<br />

26<br />

3<br />

15<br />

54<br />

54<br />

1<br />

22<br />

24<br />

10<br />

52<br />

24<br />

9<br />

22<br />

66<br />

8<br />

20<br />

50<br />

68<br />

6<br />

18<br />

48<br />

2<br />

70<br />

7<br />

16<br />

4<br />

4<br />

62<br />

64<br />

66<br />

68<br />

70<br />

5<br />

6<br />

2<br />

74<br />

8<br />

1<br />

3<br />

10<br />

3<br />

12<br />

44<br />

78<br />

5<br />

14<br />

1<br />

7<br />

21<br />

vb<br />

25<br />

78a<br />

27<br />

29<br />

27<br />

1<br />

9<br />

25<br />

19<br />

33<br />

23<br />

35<br />

vb<br />

21<br />

37<br />

19<br />

17<br />

15<br />

7<br />

5<br />

3<br />

1<br />

13 1<br />

9<br />

17<br />

1h<br />

gas<br />

15<br />

Edisonweg<br />

Newtonweg<br />

42<br />

13<br />

32<br />

40<br />

36<br />

34<br />

9<br />

(sv-fpd)<br />

38<br />

1<br />

36<br />

38<br />

2<br />

6<br />

4<br />

2<br />

30<br />

9 7<br />

5<br />

28<br />

3<br />

46<br />

2<br />

1<br />

26<br />

W<br />

24<br />

4<br />

2-302<br />

44<br />

8<br />

106-306104-304<br />

W W<br />

100-300<br />

22<br />

4<br />

28<br />

2H<br />

10<br />

6<br />

22<br />

20<br />

2<br />

R<br />

18<br />

12<br />

18-20<br />

8<br />

16<br />

6<br />

14<br />

3H<br />

14<br />

12<br />

10<br />

10<br />

14<br />

8<br />

6<br />

40<br />

16<br />

4<br />

2<br />

18<br />

18<br />

10<br />

30<br />

22<br />

38<br />

24<br />

26<br />

36<br />

37-403<br />

20<br />

2<br />

22<br />

16<br />

14-16<br />

4<br />

34<br />

6<br />

8<br />

24<br />

18<br />

10<br />

IDN<br />

DH<br />

GD<br />

G<br />

V<br />

V-VB<br />

WA<br />

L-W<br />

WS-WK<br />

(sv-fpd)<br />

(wa)<br />

[ond]<br />

PROJECT<br />

FORMAAT<br />

SCHAAL<br />

KAART<br />

W<br />

GETEKEND<br />

20210413<br />

A0<br />

1:1000<br />

1/1<br />

P. Fijneman<br />

NL.IMRO.<br />

Vastgesteld<br />

Ontwerp<br />

Voorontwerp<br />

Concept<br />

14-04-2023<br />

info@rho.nl<br />

www.rho.nl<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 73<br />

Voorlopig bestemmingsplan<br />

Arnoldus Geesteranusstraat<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

25 23<br />

5 3<br />

52 56<br />

86-88 74-76<br />

90-92 78-80 70-72<br />

68 66<br />

76 72 60<br />

74 58 56<br />

27 29<br />

27 25<br />

Hendrik Verschuringstraat<br />

Jan van der Heijdenstraat<br />

Elsje van Houweningenstraat<br />

52 54 56<br />

Theodorus Boomstraat<br />

58 60<br />

513<br />

Van Andel-Smitstraat<br />

2-4<br />

22 24<br />

3 5 7<br />

19 15<br />

40 30<br />

6-8<br />

10-12<br />

62-64<br />

66-68<br />

58-60<br />

Jacob van der Ulftstraat<br />

Jan van der Heijdenstraat<br />

Hendrik Verschuringstraat<br />

Elsje van Houweningenstraat<br />

42 40<br />

Hugo de Grootplein<br />

41<br />

10-12<br />

14-16<br />

18-20<br />

30-32<br />

Theodorus Boomstraat<br />

54-56 50-52<br />

38-40<br />

82-84 42-44<br />

22-24<br />

46-48<br />

11<br />

27 23<br />

25 29<br />

21 27 31<br />

14 16<br />

34-36<br />

26-28<br />

14 4<br />

37-89<br />

47 51<br />

Jan van der Heijdenstraat<br />

Abraham Bloemaart Corneliszstraat Abraham Bloemaart Corneliszstraat<br />

13 16<br />

Hugo de Grootstraat<br />

100-528<br />

8 2<br />

26 28 32<br />

36<br />

8 2<br />

Jan van der Heijdenstraat<br />

41h<br />

Adriaan Daetselaarstraat<br />

Elsje van Houweningenstraat<br />

Arkelse Onderweg<br />

Maria van Reigersbergenstraat<br />

22b-22c<br />

15h<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

52 56<br />

46 30<br />

11 7<br />

1 9<br />

Jacob van der Ulftstraat<br />

23 21 19<br />

41 39 29<br />

Loevesteinlaan<br />

Wi lem van der Veldestraat<br />

Hugo de Grootstraat<br />

24b-24e<br />

Wi lem van der Veldestraat<br />

24c<br />

3 1<br />

Rombout Hoogerbeetsstraat<br />

Hendrik Hamelstraat<br />

17 1<br />

22-24 81<br />

V<br />

WS-WK<br />

37 29<br />

G<br />

W-1<br />

31 25<br />

36 34<br />

27 15<br />

5 3 1<br />

WA<br />

5 3<br />

49 47<br />

33 37<br />

26 22<br />

1 9<br />

V-VB<br />

18 146<br />

7<br />

23 21 25 5<br />

1<br />

14 2<br />

20d<br />

1<br />

19 17 3<br />

22 24<br />

W-1<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

24d<br />

6-8<br />

Loevesteinlaan<br />

Wi lem van der Veldestraat<br />

2-4<br />

Van Hoorneplein<br />

10-38<br />

10-12<br />

G<br />

20f-20m<br />

14-16<br />

1<br />

15<br />

31H<br />

18-20<br />

9 7 5<br />

44a-44d<br />

22-24<br />

26-28<br />

Knieboomgaard<br />

42a-42d<br />

30-32<br />

34-36<br />

Knieboomgaard<br />

V-VB<br />

38-40<br />

Arkelse Onderweg<br />

Van Hoornestraat<br />

W-2<br />

W-2<br />

G<br />

GD<br />

V<br />

43o<br />

43n<br />

43l<br />

43m<br />

43k<br />

W-1<br />

Van Hoornestraat<br />

43q<br />

43p<br />

43j<br />

43r<br />

43i<br />

43s<br />

43h<br />

43t<br />

43g<br />

43f<br />

43e<br />

43d<br />

43c<br />

43b<br />

43a<br />

Arkelse Onderweg<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

28a-28i<br />

24a<br />

Halve Maan<br />

Arkelse Onderweg<br />

42-46<br />

75H<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

Kroonwerk<br />

Kroonwerk<br />

Kroonwerk<br />

26h<br />

2828<br />

15 19<br />

68 72<br />

WS-WK<br />

W-1<br />

V-VB<br />

13 21<br />

DH<br />

Kleine Wiel<br />

35 41<br />

Flank<br />

Spijksedijk<br />

G<br />

3731<br />

Palissade<br />

Lingsesdijk<br />

V<br />

32a<br />

34h<br />

Lingsesdijk<br />

Spijksedijk<br />

G<br />

WS-WK<br />

36b<br />

Lingsesdijk<br />

WA<br />

V<br />

WS-WK<br />

Mevr. Dr. M.A.M. Klompéstraat<br />

Prof.Mr. P.S. Gerbrandypad<br />

6 10<br />

Menno ter Braakplein<br />

Prof.Mr. C.P.M. Rommestraat<br />

Eduar du Pe ronplein<br />

Godfried Bomanslaan<br />

14 12 10<br />

Simon Vestdijkplantsoen<br />

100<br />

104<br />

106<br />

Spijksedijk<br />

102 108<br />

Godfried Bomanslaan<br />

Godfried Bomanslaan<br />

Arthur van Schendelstraat<br />

92 86<br />

90 88<br />

4 8<br />

6 10<br />

Hendrik Marsmanplein<br />

Anton Coolenstraat<br />

Herman de Manstraat<br />

Edisonweg<br />

Godfried Bomanslaan<br />

Godfried Bomanslaan<br />

Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat<br />

Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat<br />

Herman de Manstraat<br />

120 122<br />

126 128 130 132<br />

136<br />

1 13<br />

12 20<br />

23 17<br />

84 52<br />

124<br />

56 50<br />

7-7a<br />

134<br />

62 64 72<br />

138<br />

58 76<br />

Henri Knapstraat<br />

16-318<br />

140 142<br />

14-316 12-314<br />

Willem Elsschotstraat<br />

Godfried Bomanslaan<br />

Henri Knapstraat<br />

23 31<br />

144<br />

11 13<br />

10-312<br />

146<br />

G<br />

8-310<br />

148<br />

150<br />

6-308<br />

152<br />

34 32<br />

154<br />

402<br />

400<br />

156<br />

Henri Knapstraat<br />

L-W<br />

48 42<br />

Godfried Bomanslaan<br />

Prof.Mr. P.J. Oudstraat<br />

Edisonweg<br />

4 8<br />

Simon Carmiggeltstraat<br />

10 12<br />

16 20<br />

Prof.Mr. B.M. Teldersstraat<br />

Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein<br />

Plangebied<br />

Plangrens<br />

Enkelbestemmingen<br />

Detailhandel<br />

Gemengd<br />

Groen<br />

Verkeer<br />

Verkeer - Verblijfsgebied<br />

Water<br />

W-1 Wonen - 1<br />

W-2 Wonen - 2<br />

Dubbelbestemmingen<br />

Leiding - Water<br />

Waterstaat - Waterkering<br />

Functieaanduidingen<br />

specifieke vorm van verkeer - fietspad<br />

water<br />

Bouwvlakken<br />

bouwvlak<br />

Bouwaanduidingen<br />

Figuren<br />

onderdoorgang<br />

hartlijn leiding - water<br />

Dit stedenbouwkundig plan dient als onderlegger om de<br />

vertaalslag te kunnen maken naar een bestemmingsplan.<br />

Op dit moment is de bestemming van de locatie:<br />

“bedrijvigheid”. Het aanpassen van het bestemmingsplan<br />

ofwel het maken van een nieuw plan is nodig en gaande om<br />

de ontwikkeling van woningen, het landschap, de nodige<br />

verkeerstructuren en de gewenste voorzieningen mogelijk te<br />

maken.<br />

De Lingebrug<br />

18a<br />

18c-18f<br />

20b-20h<br />

20a-20g<br />

20c<br />

Spijksedijk<br />

8 18<br />

Remise<br />

Remise<br />

Stenen Beer<br />

Flank<br />

8 10<br />

123H<br />

Hoofdwal<br />

Barrière<br />

Barbe te<br />

6 12<br />

Palissade<br />

Lingsesdijk<br />

Mevr. Dr. M.A.M. Klompéstraat<br />

13 19<br />

1 7<br />

Mevr. Dr. M.A.M. Klompéstraat<br />

Mevr. Dr. M.A.M. Klompéstraat<br />

Vivaldipad<br />

De Bonte Koe<br />

Vivaldipad<br />

2-2b<br />

Mozartstraat<br />

Bachlaan<br />

6 8 12<br />

12 14<br />

Cissy van Marxveldtstraat<br />

Transformatie <strong>Arkelsedijk</strong><br />

bestemmingsplan<br />

Halve Maan


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

74<br />

Duurzaamheid<br />

Introductie<br />

LingeOever wordt in alle opzichten een wijk van de<br />

toekomst, voorbereid op en ingebed in nieuwe technieken.<br />

De mobiliteitsvisie zoals die al in het vorige hoofdstuk is<br />

toegelicht, is daar een voorbeeld van. Maar het geldt ook<br />

voor de verantwoordelijkheid die we hebben om met nieuwe<br />

stedelijke projecten de stad, de wijk en het project, duurzaam<br />

en robuust te maken. LingeOever beperkt de footprint die<br />

stedelijke ontwikkeling maakt door bewust om te gaan<br />

met biotische en abiotische factoren die het gebied en z’n<br />

omgeving kenmerken.<br />

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op energie, bodem en<br />

water in het kader van klimaatadaptatie, groen, ecologie<br />

en biodiversiteit, circulariteit en hergebruik, beweging en<br />

gezondheid. Hierbij wordt de sociale kant van duurzaamheid<br />

nadrukkelijk betrokken, in de wetenschap dat LingeOever<br />

voor <strong>Gorinchem</strong> een bijzondere buurt vormt waarin vanaf het<br />

begin aan het vormen van een gemeenschap gewerkt kan<br />

worden.<br />

Energie<br />

Om de nieuwe woningen en voorzieningen te voorzien van<br />

energie wordt een passend en duurzaam energiesysteem<br />

ontwikkeld. In 2021 heeft de gemeente de Transitievisie<br />

Warmte 1.0 vastgesteld. In deze visie wordt een geleidelijke<br />

overgang geschetst naar een aardgasvrij <strong>Gorinchem</strong>. In de<br />

visie worden mogelijkheden geschetst voor de voor een<br />

warmtenet kansrijke zones waarbinnen kan worden voorzien<br />

in warmte met thermische energie uit oppervlaktewater of<br />

restwarmte van de industrie.<br />

Het projectgebied LingeOever is aangewezen als<br />

onderzoeksgebied voor het aanleggen van een warmtenet.<br />

Dit betekent een individuele warmteoplossing per gebouw<br />

of een cluster van gebouwen. Vooruitlopend op nader<br />

onderzoek wordt uitgegaan van bodemwarmte in combinatie<br />

met een TEO-systeem voor warmteuitwisseling met<br />

oppervlaktewater. Daarbij wordt een smart grid/slimme<br />

backbone denkbaar waarbij ook elektrische auto’s in de<br />

garage als opslagcapaciteit meedoen. De bronnen voor het<br />

WKO-systeem komen naast de ontsluitingsweg. Elk cluster<br />

van gebouwen, en de supermarkt apart, wordt voorzien van<br />

een inkoopruimte en verdeelstation.<br />

Daarnaast zal voor de nieuwe bouwblokken ingezet worden<br />

op een zo laag mogelijke BENG score, die de overeengekomen<br />

BENG-eisen als minimale eis neemt. Daken worden belegd<br />

met PV-cellen om de energievraag van de woningen en de<br />

collectieve ruimtes te lenigen.<br />

Circulariteit<br />

Voor de nieuwbouw is circulair bouwen, beheren en<br />

transformeren een nadrukkelijke opgave. Gedacht moet<br />

worden aan flexibele vloerindelingen om geplande functies<br />

in de toekomst te kunnen veranderen; materialen die<br />

hergebruikt kunnen worden; materialen die eenvoudig<br />

vervangen kunnen worden. Gestreefd wordt naar een zo laag<br />

mogelijke MPG score, en elk gebouw wordt voorzien van een<br />

materialenpaspoort. Circulaire materialen en materialen met<br />

een lage CO2-uitstoot hebben de voorkeur.<br />

Circulariteit zal ook bij de gebruiker onder de aandacht<br />

komen; dit kan bijvoorbeeld ook bij het (her-)gebruik van<br />

water, grond- en afvalstoffen en het kiezen voor duurzame<br />

producten en vormen van mobiliteit.<br />

Door hergebruik van enkele karakteristieke gebouwen, en<br />

daarvan met name de constructies, wordt zichtbaar uiting<br />

gegeven aan de circulaire ontwikkelrichting. De constructies<br />

zullen nadrukkelijk in zicht zijn. De te verwijderen gebouwen<br />

kunnen elders worden hergebruikt.<br />

Een deel van de bestaande verhardingsmaterialen worden<br />

hergebruikt in de openbare ruimte. Het betreft hier<br />

betonstenen en tegels die als muren worden toegepast.<br />

Betonstenen kunnen ook als verhardingsmateriaal in de<br />

garages worden toegepast. De grotere betonplaten kunnen<br />

worden hergebruikt op locatie of elders.<br />

Of bestaande beton op locatie kan worden vergruisd om<br />

als funderingsmateriaal te worden gebruikt zal nog nader<br />

worden onderzocht.<br />

Bodem, klimaat en ecologie<br />

In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de<br />

duurzaamheidsmaatregelen die met de onbebouwde ruimte<br />

te maken hebben. Voor de bebouwing geldt dat dak- en<br />

gevelgroen bijdragen aan de ecologische kwaliteit van de<br />

ontwikkeling. Voor de gedefinieerde doelsoorten worden<br />

nestkasten, holtes of andere schuilgelegenheden in de<br />

gevelopzet worden toegepast. Op daken wordt hemelwater<br />

opgevangen en vertraagd afgevoerd, allereerst naar de<br />

daktuinen waar kunstmatige beregening in droge periodes<br />

nodig is. Door het water te filteren kan mogelijk de slag<br />

worden gemaakt om het te gebruiken voor het doorspoelen<br />

van toiletten of voor gebruik in wasmachines. Deze ambitie<br />

vraagt vooral inzet op het niveau van het gebouwontwerp.<br />

De oriëntatie van de gebouwen verkleint de kans op<br />

oververhitting (TO juli). In de verdere uitwerking van de<br />

plattegronden en gevels wordt nog nader aandacht aan de<br />

kans op hittestress gegeven.


daken. 10 Het kantinegebouw uit 1961 werd nadat hij zijn functie verloor in twee delen onderverdeeld,<br />

waarbij de middenruimte als loods in gebruik werd genomen, die bereikbaar is vanaf de Linge zijde<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt door grote schuifdeuren. Aan de noordzijde, gescheiden door een muur, is nog een smalle ruimte 75<br />

aanwezig die mogelijk als spuithal in gebruik is geweest.<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> <strong>Gorinchem</strong>, fabrieksgebouwen De Vries Robbé; cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> <strong>Gorinchem</strong>, fabrieksgebouwen De Vries Robbé; cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling<br />

Figuur 27. Bouwtekening uit 1938 van gebouw 1 (RAG Bouwvergunningen, 1909 / 49).<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> <strong>Gorinchem</strong>, fabrieksgebouwen De Vries Robbé; cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling<br />

Dit gebouw wordt in 1950 gebouwd naast gebouw 4 als uitbreiding van Trafo I (gebouw 4) met een<br />

kolenbergplaats (figuur 37 en figuur 39). Het rechthoekig bakstenen gebouw bestaat uit twee bouwlagen<br />

en een plat dak van bimsbetonplaten. Het gebouw is onderverdeeld in verscheidene kleine ruimtes die<br />

Dit gebouw wordt in 1950 gebouwd naast gebouw 4 als uitbreiding van Trafo I (gebouw 4) met een<br />

allen met metalen deuren werden afgesloten.<br />

kolenbergplaats (figuur 37 en figuur 39). Het rechthoekig bakstenen gebouw bestaat uit twee bouwlagen<br />

en een plat dak van bimsbetonplaten. Het gebouw is onderverdeeld in verscheidene kleine ruimtes die<br />

allen met metalen deuren werden afgesloten.<br />

Figuur 28. Gebouw 1 met links het exterieur en rechts het interieur van het middelste gedeelte.<br />

Figuur 44. Overzicht van het exterieur van gebouw 8 met links de kopse kant en rechts de zijgevel met<br />

verschuivende stalen vensters.<br />

Figuur 29. 44. Het Overzicht huidige van exterieur het exterieur van gebouw van gebouw 2 en 38 met links de eenk<br />

overzicht verschuivende vanuit stalen het noorden vensters. met de lagere loods van gebouw 3 o<br />

Het gebouw is onderverdeeld in drie ruimtes middels tussenwanden. In het noordelijke deel is in het<br />

Figuur 45. Overzicht van het interieur van gebouw 8 met links het meest noordelijke deel met de dichtgezette<br />

dak een vierkante verhoging aangebracht waarbij er verticale vensters voor extra licht zorgen.<br />

vensters van het voormalige kantoor van gebouw 9 en rechts de overgang van de loods (8b) naar de nieuw Hal kantine 8<br />

uit 1964 (8a).<br />

Gebouw 2 Figuur 27. Bouwtekening uit 1938 van gebouw 1 (RAG Bouwvergunningen, 1909 / 49).<br />

Gebouw 2 bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein ten noorden van gebouw 1, bestaande uit vier<br />

Figuur 37. Gebouwen voor Electra voorzieningen. Links de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1920 met helemaal<br />

loodsen die rechts tot gebouw stand 4 zijn en rechts gekomen de bouwtekening tussen 1909 van gebouw en 1924. 5 uit Dit 1950, is uitbreiding nu één aaneengesloten van hoogspanning I van ruimte fabriek tot I en<br />

(RAG Bouwvergunningen, 1909 / 64).<br />

met gebouw 3 (figuur 29). Alle loodsen liggen haaks op de dijk. Het overeenkomstige kenmerk van de<br />

loodsen is de draagconstructie van dakspanten op vakwerkliggers op samengestelde ijzeren kolommen<br />

en het gebruik van houten dakbeschot. De verschillende loodsen van (2a tot en met 2d) hebben<br />

Figuur 37. Gebouwen voor Electra voorzieningen. Links de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1920 met helemaal<br />

rechts gebouw 4 en rechts de bouwtekening van gebouw 5 uit 1950, uitbreiding van hoogspanning I van fabriek I<br />

(RAG Bouwvergunningen, 1909 / 64).<br />

verschillende typen spanten en daken en worden hieronder apart beschreven.<br />

De onderdelen van gebouw 2 zijn later vermoedelijk omwille van de wind- en waterdichtheid,<br />

gedeeltelijk met golfplaten wanden voorzien.<br />

Hal 1<br />

Figuur 28. Gebouw 1 met links het exterieur en rechts het interieur van het middelste gedeelte.<br />

10 Arends et al, p. 116.<br />

Het gebouw is onderverdeeld in drie ruimtes middels tussenwanden. In het noordelijke deel is in het<br />

dak een vierkante verhoging aangebracht waarbij er verticale vensters voor extra licht zorgen.<br />

gebouwnummers<br />

Figuur Gebouw 38. Gebouw 2 verwijzen naar de rapportage van RAP<br />

het transformatorhuis<br />

4. Links het exterieur vanaf het terrein aan de Linge. In het midden de ingang aan de<br />

noordzijde die zich nu inpandig in gebouw 6 bevindt en rechts het interieur van Trafo I met op de eerste verdieping<br />

een Gebouw wand met 2 verdeelkasten.<br />

bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein ten noorden van gebouw 1, bestaande uit vier<br />

RAAP-rapport 6252 / versie 18-01-20233 [33]<br />

RAAP-rapport 6252 / versie 18-01-20233 [42]<br />

Figuur Figuur 30. 45. Overzicht van van het interieur van gebouw 82 met met links links het gezm<br />

vensters van het voormalige kantoor van gebouw 9 en rechts de ov<br />

Hal 2


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

76<br />

Beeldende kunst<br />

De herinnering aan het eeuwenlange gebruik van de locatie,<br />

uitmondend in de vestiging van het industrieel complex van<br />

De Vries Robbé, leeft voort in het plan. Door het hergebruik<br />

van objecten en gebouwen, door respecteren van de<br />

landschappelijke monumentaliteit van de <strong>Arkelsedijk</strong>, door<br />

het betrekken van de Linge bij de beleving, het woonmilieu<br />

en het gebruik van de openbare ruimte.<br />

LingeOever biedt aanleiding en ruimte voor de toepassing<br />

van beeldende kunst, zowel in de openbare ruimte als in<br />

de gebouwen, die zowel de herinnering levend houden<br />

als betrokken zijn op de toekomst. Te denken valt aan een<br />

thematiek van kunst in de entreehallen, in naamgeving<br />

van gebouwen en openbare ruimtes, in bewegwijzering of<br />

huisnummering. Maar ook door de toepassing van kunst op<br />

de pleinen of in de doorgang in de <strong>Arkelsedijk</strong>. Kunst spreekt<br />

tot de verbeelding, opent het gesprek, en verlevendigt het<br />

woongebied.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 77<br />

ProeKunst in de openbare ruimte<br />

terassen op de kade aan het water


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

78<br />

Ondergrondse infrastructuur<br />

Om LingeOever met al haar functies in gebouwen en in<br />

de openbare ruimte, te kunnen voorzien van drinkwater,<br />

elektriciteit, koude en warmte moet het kabels- en<br />

leidingentracé op en naar de locatie worden uitgebreid. Het<br />

uitgangspunt is dat de nieuwe wijk in belangrijke mate<br />

zelfvoorzienend is. Dit betreft vooral de energie- en warmteen<br />

koude vraag. Gebouwen zullen moeten voldoen aan de<br />

BENG eisen.<br />

Er wordt rekening gehouden met een geheel nieuw kabelsen<br />

leidingentracé in de wijk gepositioneerd onder het nieuwe<br />

trottoir (zie tekening). Dit tracé zal in ieder geval inhouden<br />

kabels en leidingen voor:<br />

• Elektra<br />

• Warmte/koude<br />

• Drinkwater<br />

• Glasvezel/data<br />

Energievoorziening: warmte en koude:<br />

De locatie met overwegend woonprogramma zal een grotere<br />

vraag naar warmte hebben dan naar koude. Al is koeling<br />

in de warmere maanden in de toekomst zeker wenselijk.<br />

Deze gevraagde energie kan op diverse manieren worden<br />

opgewekt. Een uitgangspunt is dat er altijd energie geleverd<br />

kan worden. Het voorstel is om warmte-koude bronnen te<br />

boren die warmte en koude uit de bodem halen en opslaan.<br />

Er zijn naar verwachting twee doubletbronnen nodig zijn om<br />

het gehele gebied te kunnen voorzien. Met een hoofdcentrale<br />

op een (ook met de fasering) logisch gekozen plek – nabij de<br />

blokken 9 -12-13-14 – en een backbone door het gebied naar<br />

een tweede verdeelcentrale om alle gebouwen te kunnen<br />

voorzien. Alle gebouwen zullen worden voorzien van een<br />

eigen warmtepomp die op het hoofdsysteem aangesloten<br />

kan worden (hierdoor is gefaseerd bouwen ook makkelijker).<br />

Deze backbone zal onderdeel uitmaken van het kabels- en<br />

leidingentracé.<br />

Het systeem kan worden aangevuld met collectieve<br />

warmtepompen op de daken, om zo warmte uit de lucht<br />

te halen. Ook kan er energie gewonnen worden uit<br />

oppervlaktewater, uit de Linge. Of dit zogenaamde TEO<br />

systeem een optie is voor deze locatie behoeft net als<br />

warmtepompen op de daken nog verder onderzoek.<br />

Elektra:<br />

Om altijd aan de vraag van elektriciteit te voldoen zal naast<br />

opgewekte energie uit PV-panelen op de daken van de<br />

woongebouwen, ook een aansluiting komen op het algemene<br />

net. Gesprekken met de nutsbedrijven moeten meer<br />

duidelijkheid brengen over de mogelijkheden en ruimtelijke<br />

eisen en specificaties.<br />

Er zullen 2 transformatorstations gemaakt worden, waarbij<br />

het voorstel is het huidige trafogebouw hiervoor te gebruiken<br />

en een plek bij/in het gebouw van de supermarkt.<br />

HWA<br />

Omdat LingeOever een buitendijkse - maar waterveiligegebiedsontwikkeling<br />

is, met een grondwaterstand die lager<br />

is dan het maaiveld niveau is het niet nodig om de wijk<br />

te voorzien van leidingen voor hemelwaterafvoer. Daarbij<br />

zullen de daken van de gebouwen voorzien worden van<br />

retentiekratten om water vast te houden voor irrigatie, maar<br />

bieden ook het comfort van vasthouden bij hevige piekbuien.<br />

Het hemelwater zal bij hoosbuien worden geloosd op de<br />

Linge en zal door het ontwerp van de gebouwen, openbare<br />

ruimte en het landschap dan ook die richting op worden<br />

geleid. Voor meer detail zie hoofdstuk Waterhuishouding.<br />

Vuilwaterriool<br />

Er zal een persleiding voor de afvoer van vuilwater moeten<br />

komen, aangesloten op het stedelijk netwerk. Een voorstel<br />

voor het tracé in de wijk is op de tekening in beeld gebracht,<br />

hierbij is te zien dat de persleiding in principe onder de<br />

rijbaan ligt tenzij niet mogelijk. Er wordt nog onderzocht of de<br />

afvoer moet aansluiten ter hoogte van Brandweerkazerne of<br />

elders het gebied verlaat.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 79<br />

Gemeente <strong>Gorinchem</strong> 2020: visie Warmtevoorziening<br />

Kabels en leidingen<br />

Data, en elektra<br />

Energie: warmte en koude<br />

Hoofdcentrale WKO<br />

Persriool


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan<br />

80


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 81<br />

3D impressie van LingeOever, zicht in zuid-westelijke richting


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

82<br />

Inleiding<br />

Voor het gehele gebied van LingeOever en voor de<br />

aansluiting op de omgeving is een voorlopig ontwerp<br />

inrichtingsplan voor het landschap en de openbare ruimte<br />

gemaakt. Zowel de <strong>Arkelsedijk</strong> als het nieuw beoogde<br />

dijklichaam richting de nieuwe brug over de Linge worden<br />

hierin meegenomen. Om de nieuwe ontwikkeling en de<br />

bijbehorende verkeersstructuur zo goed mogelijk in te<br />

passen is een zorgvuldige vormgeving van het aangrenzende<br />

landschap en de gehele openbare ruimte van belang. Of deze<br />

nu publiek van aard is, of toegankelijk maar op privé gronden<br />

gesitueerd, de geformuleerde en verbeelde principes moeten<br />

zorgen voor een integraal uitgewerkt ontwerp. Hierin is direct<br />

aandacht voor beheeraspecten zodat het plan ook voor de<br />

toekomst kwaliteit behoudt en zelfs in kwaliteit toeneemt.<br />

Voor verschillende plekken en zones in het plangebied wordt<br />

speciaal aandacht gevraagd. Deze worden dan ook in meer<br />

detail getekend of omschreven en zijn met principes te zien in<br />

de bijbehorende plankaart(en).<br />

Herinrichting <strong>Arkelsedijk</strong><br />

De <strong>Arkelsedijk</strong> als verkeerstructuur wordt vanwege<br />

de huidige positionering van de Brandweerkazerne<br />

niet afgewaardeerd naar een 30km/u straat. Wel is het<br />

uitgangspunt dat de <strong>Arkelsedijk</strong> veiliger wordt voor alle<br />

mogelijke verkeersmodaliteiten. De dijk is toegankelijk voor<br />

gemotoriseerd verkeer, maar wordt eveneens ingericht<br />

voor fietsers en voetgangers. Het inrichtingsvoorstel maakt<br />

de ruimte voor de auto dan ook optisch kleiner en voor de<br />

voetganger en fietsers toegankelijk. Het bewegen op 2 meter<br />

hoogte boven LingeOever, langs de bomenlaan met zicht op<br />

de Lingewijk en de nieuwe woonwijk en de Linge zal een<br />

extra kwaliteit zijn.<br />

Doorgangen <strong>Arkelsedijk</strong> en aansluiting Lingewijk<br />

Om de Lingewijk te verbinden met het nieuwe stedelijke<br />

maar groene landschap aan de Linge wordt een doorgang<br />

in de <strong>Arkelsedijk</strong> gemaakt voor voetgangers en fietsers.<br />

Het recreatieve gebied in de openbare ruimte richting de<br />

groene <strong>Lingeoever</strong> wordt zo goed bereikbaar en toegankelijk<br />

voor velen. Eveneens is er een overgang ter hoogte van de<br />

Theodorus Boomstraat.<br />

<strong>Lingeoever</strong><br />

Aan de oever van de Linge wordt een groene doorlopende<br />

voetgangersroute tussen de nieuwe woongebouwen en het<br />

water gemaakt. Met recreatieve plekken, horeca en ruimte<br />

voor (buurt)activiteiten zal deze groene zachte oever een<br />

vriendelijk en uitnodigend karakter hebben.<br />

Niveau verschil in het landschap<br />

Omdat de <strong>Arkelsedijk</strong> een waterkerende functie kent, wordt<br />

een doordacht ontwerp gemaakt om LingeOever zelf en de<br />

doorgang naar de Lingewijk waterveilig te maken, maar ook<br />

de Lingewijk watertechnisch blijvend te beschermen. Het<br />

landschap zal dan ook aflopen vanaf de <strong>Arkelsedijk</strong>, naar<br />

de nieuwe straat ten behoeve van de woningen, via het<br />

openbare landschap naar het niveau van de Linge toe.<br />

Aansluiting maaiveld op parkeergarage<br />

De drie parkeergarages worden half verdiept aangelegd. Dit<br />

zorgt voor een klein maar op sommige plekken waarneembaar<br />

hoogteverschil tussen de openbare ruimte en de entree voor<br />

de woningen en de daktuinen op de garages. De verschillen<br />

in hoogte zijn in eenzelfde architectonische taal in vorm en<br />

vegetatie ontworpen, maar kunnen verschillen afhankelijk<br />

van de groene zone waarin ze liggen. Toegankelijkheid en<br />

het creëren van een uitnodigend karakter is van belang om<br />

de doorwaadbaarheid van het gebied te vergroten, en de<br />

beschikbare groene openbare ruimte zo optimaal mogelijk te<br />

benutten en beschikbaar te stellen voor de diverse gebruikers.<br />

Daktuinen<br />

De op de parkeergarages liggende toegankelijke<br />

daktuinen komen binnen beheer van een VVE, maar de<br />

doorwaadbaarheid van andere bezoekers dan bewoners<br />

wordt bevorderd. Sommige woonblokken aan de zijde van<br />

de Linge worden qua entree ontsloten via de daktuinen.<br />

Toegankelijkheid vanuit de straat voor alle mogelijke<br />

gebruikers is van belang, evenals een altijd veilige en<br />

verlichte daktuin. De mogelijkheid bestaat om op een<br />

landschappelijke wijze het collectief stallen van fietsen te<br />

faciliteren via en op de daktuin.<br />

Entree gebied<br />

Het gebied kent meerdere entrees, die verschillen per<br />

modaliteit en type gebruiker. Alle zijn (verkeerstechnisch)<br />

goed vorm gegeven en de te overbruggen hoogteverschillen<br />

zijn veilig en fraai ingericht. Entrees op zowel de hogere als<br />

lager gelegen plekken hebben goede zichtlijnen en een zo<br />

goed mogelijk overzicht. Dode hoeken en onoverzichtelijke<br />

kruispunten worden voorkomen. Wel kent het gebied primaire<br />

routes en secundaire routes. De primaire routes in en naar<br />

LingeOever zullen altijd voor iedere gebruiker toegankelijk<br />

zijn, dit geldt voor alle mogelijke entrees LingeOever in.<br />

Aansluiting op de <strong>Arkelsedijk</strong> ter hoogte van de brug<br />

De ontsluiting voor bestemmingsverkeer en bezoekers van<br />

de woningen en voorzieningen in de wijk, zal noordelijk in


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 83<br />

de wijk via de nieuwe verbindingsweg gerealiseerd worden.<br />

Dit is een aansluiting op de 50km/u straat met rechte bocht<br />

om het nodige logistieke verkeer te kunnen faciliteren,<br />

en een veilige gebiedsentree te maken in verband met<br />

de hoogteverschillen en overzicht voor de bestuurder(s).<br />

Het talud dat ontstaat door de hoogteverschillen wordt<br />

waar mogelijk met bomen ingericht. Zowel de visuele als<br />

ecologische waarde worden vergroot.<br />

impressie van de straat in de wijk, zicht in zuidelijke richting


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

84<br />

Openbare ruimte<br />

Hoofdstructuur<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

De <strong>Arkelsedijk</strong> is een waterkerend element in haar<br />

oorspronkelijke functie. Wel is de dijk hoger dan nodig, een<br />

gegeven wat wordt gebruikt om zowel de beoogde doorgang<br />

te maken als om een breder zicht te hebben vanaf de dijk<br />

richting de Linge en haar omgeving op het moment dat de<br />

woonwijk gebouwd zal zijn.<br />

Bij het maken van de doorgang hoort een voorstel voor<br />

het plaatselijk verleggen van de waterkerende functie<br />

qua grondlichaam. (zie kaarten, pag. x) Dit zal de werking<br />

van de dijk niet veranderen omdat de waterkerende<br />

lijn verlegd wordt, maar wel effect hebben op de<br />

inrichtingsmogelijkheden op de oorspronkelijke dijk en de<br />

ruimte op en rondom de verlegde waterkerende gronddelen.<br />

Industieel verleden<br />

In de openbare ruimte komen twee karakters samen; die van<br />

het industriële verleden en die van de zachte en aangename<br />

kant van een nieuw woonmilieu. Bij de inrichting van de<br />

openbare ruimte wordt gedacht binnen een architectonische<br />

grondtoon die ingetogen is, aansluit op de omgeving en<br />

aandacht heeft voor de geschiedenis van de plek.<br />

Door verharde materialen te gebruiken die verwijzen naar de<br />

industrie toen en nu, en dit te combineren met ruwe maar<br />

aantrekkelijke vegetatie, komt een nieuwe identiteit tot leven<br />

in dit groenstedelijke gebied.<br />

Linge<br />

De Linge bij <strong>Gorinchem</strong> behoort tot het deel van het kanaal<br />

dat Beneden-Linge wordt genoemd en is van oorsprong een<br />

natuurlijke waterloop die gebruikt werd voor de scheepvaart<br />

en dat bij <strong>Gorinchem</strong> nog steeds faciliteert voor kleine<br />

schepen en boten. De vaarweg is CEMT 2-klasse, waarbij<br />

schepen maximale afmetingen kennen van 60x7,5x2,25 m<br />

en maximale vaarsnelheden. Voor zeer natte perioden kent<br />

de Linge meerdere gemalen waardoor eigenlijk nooit de<br />

maximale pompcapaciteit van het Lingegemaal benodigd is.<br />

De Linge kent kanaalachtige kades maar ook meanderende<br />

oevers. Voor LingeOever is gekozen om de oever binnen de<br />

constructieve mogelijkheden te verzachten, de ecologische<br />

waarde te versterken en vriendelijker te maken voor recreatief<br />

publiek dat verblijft en wandelt op de oever.<br />

projectlocatie gezien vanaf de Linge projectlocatie gezien vanaf de <strong>Arkelsedijk</strong> De Vries Robbé als inspiratie voor de toekomst


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 85<br />

Hoofdstructuur<br />

lanschap LingeOever<br />

collectieve daktuinen<br />

pleinen en doorgaande openbare ruimte<br />

te behouden karakteristieke gebouwen<br />

Doorgaande route auto, fiets, logistiek<br />

wandelpad aan de Linge<br />

verbindingen Lingewijk- LingeOever


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

Groenvisie<br />

86<br />

Ruimtelijk model voor sfeer en beheer<br />

Het gebied wordt begrensd door de Linge en de <strong>Arkelsedijk</strong>.<br />

In navolging van de normen en richtlijnen over het behoud<br />

van de ecologische waarde van de rivier en de rivieroevers<br />

en het vergroten waar mogelijk, is een 15 meter brede zone<br />

gesteld aan de loop van de Linge waar bebouwing niet is<br />

toegestaan. Dit zodat het rivierlandschap voldoende ruimte<br />

heeft om te groeien en recreatie en rust gevonden kan<br />

worden in het plangebied. De enige elementen binnen deze<br />

zone zijn een recreatief pad, dat zich hier en daar verbreedt<br />

voor rustplekken, ontmoetingsplekken en activiteiten, en<br />

een steiger aan de kade. In deze zone is er ook ruimte voor<br />

mogelijke overstromingen wanneer het waterpeil van de<br />

Linge tot boven +2,0m NAP stijgt.<br />

Tussen de beoogde bebouwing en de verkeersstructuur op<br />

de <strong>Arkelsedijk</strong> is ruimte gelaten voor de ontwikkeling van<br />

de natuur van de dijk, en ontstaan mogelijkheden voor het<br />

verrijken van de vegetatie en het aantal bomen.<br />

De gebouwde delen zorgen door de lengte oriëntatie<br />

van het ensemble voor een gebouwde scheiding. Door<br />

openingen en doorgangen te maken is de verbinding altijd<br />

te maken. Tussen de woongebouwen ontstaat een derde<br />

landschapstype, een hoger gelegen landschap dat evenwijdig<br />

loopt aan de andere twee, dat een groene verbinding creëert<br />

tussen het park aan de noordzijde van het project, de tuinen<br />

boven de parkeergarages en de openbare ruimte die de<br />

gebouwen omarmt door het hele gebied.<br />

Doorwaadbaarheid tussen de diverse gebouwen en door<br />

de verschillende landschappen maakt het gebied divers,<br />

interessant en passend in de context.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 87<br />

inspiratiebeelden voor v.l.n.r: de dijkzone, de doorwaadbare daktuinen en de oeverzone


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

88<br />

Concept voor de openbare ruimte<br />

Gelaagheid in het landschap<br />

De transformatie van het bestaande industriële en verharde<br />

landschap zal er één zijn waar ondanks de hoeveelheid<br />

aan nieuwe bouwblokken en de nodige structuren, het<br />

buitendijkse landschap aan de Linge zal worden hersteld. Het<br />

gebied zal bestaan uit 3 lagen:<br />

De landschappelijke laag<br />

De belangrijkste laag van het plan die de contouren van<br />

de groene en grijze ruimte bepalen, de herkenning zullen<br />

verzorgen van openbare plek, park en de oeverzone maar<br />

vooral de connectie met de Linge zal aangaan over de gehele<br />

lengte van het plangebied. Deze laag is zacht, glooiend en<br />

natuurlijk van vorm. Het is de natuurinclusieve laag die het<br />

plangebied tot leven brengt en tot een plek zal maken waar<br />

diverse land- en waterdieren kunnen rusten, passeren maar<br />

ook nestelen.<br />

Deze laag zal garant staan voor een vitale bodem, zowel droog<br />

als nat. Met mogelijkheden voor het planten van grote en<br />

kleine bomen, het maken van wadi’s, het planten van diverse<br />

vegetatie en het faciliteren van diverse vormen van recreatie<br />

voor de mens. Een laag die bedoeld is voor dier en mens.<br />

De industriële laag<br />

De tweede laag die op de landschappelijke laag ligt maar<br />

deze zo min mogelijk belemmert in het functioneren. Deze<br />

laag is bedoeld voor de mens, geeft richting, vormt routes en<br />

is te herkennen aan de rechte vormen en lijnen. Deze laag<br />

bestaat voornamelijk uit verharding voor diverse plekken en<br />

routes, waarbij met de vormgeving van de openbare ruimte<br />

(paden en wegen, hoogteverschillen, bloembakken, trappen<br />

en hellingbanen) ontworpen wordt binnen het industriële<br />

gedachtegoed van de plek. Er kan gedacht worden aan het<br />

hergebruik van (constructief) materiaal om zowel horizontale<br />

als verticale delen te maken in deze openbare ruimte.<br />

Ook behoren enkele gebouwen uit het huidige erfgoed, in<br />

opgeknapte vorm en getransformeerd naar deze tijd en eisen,<br />

tot deze laag.<br />

De gebouwde laag<br />

De derde laag wordt gevormd door de gebouwde onderdelen.<br />

Het geheel aan woonblokken, parkeergarages en daktuinen,<br />

de supermarkt en de parkeerplaats van de supermarkt. Deze<br />

laag kent haar eigen eisen en uitgangspunten als het gaat<br />

om de natuurinclusieve en landschappelijke architectuur.<br />

De gebouwde delen landen op veel punten hard in het<br />

landschap, waar dit op andere plekken met een glooiend talud<br />

gebeurt. Dit toont zowel de eenheid en samenhang van de<br />

lagen, als de (in het ontwerp opgenomen) confrontatie die de<br />

lagen met zich meebrengen.<br />

1: landschappelijke laag 2: industriële laag 3: gebouwde laag


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 89<br />

Concept - 3 landschappen<br />

Legenda<br />

Dijkzone: verzorgd en strak onderhouden<br />

Doorwaadbare wandelzone: divers groen<br />

Oeverzone: weelderig, open en uitnodigend


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

90<br />

Landschappelijke laag<br />

De landschappelijke laag is overal in het gebied zichtbaar<br />

maar vooral aan de zijde van de Linge. Daar waar het water<br />

van de Linge overgaat in de oever en het gebied inkruipt,<br />

is de uitwisseling van land en water van belang. In deze<br />

paragraaf wordt in meer detail gekeken naar kenmerkende<br />

plekken in het plan.<br />

Kademuur<br />

In de huidige situatie is de inrichting van de oever praktisch<br />

van aard en hierdoor erg verhard. Groot materiaal en<br />

materieel moet er kunnen manouevreren.<br />

Ter hoogte van het plangebied is over de gehele lengte een<br />

kademuur al dan niet zichtbaar aanwezig. Deze bestaat uit<br />

een stalen keerwand met beton en kent diverse hoogten ten<br />

opzichte van het waterpeil in de Linge.<br />

In het plan wordt de connectie tussen land en water veel<br />

belangrijker, en is het van belang dat het water voelbaar is<br />

en de overgang tussen landschap en de Linge ook werkelijk<br />

functioneel en esthetisch ontstaat.<br />

De huidige kadeconstructie, bestaande uit een stalen<br />

damwand met betonnen achterzijde, dient deels behouden te<br />

worden maar kan ingekort worden.<br />

De kademuur zal over de gehele lengte worden teruggebracht<br />

naar tussen de +0,5m en +0,1m NAP. Waar nodig zal een<br />

afdekker van gevouwen corten staal worden toegepast. Zo<br />

ontstaat aan de projectzijde een zachte oever. Om de oever<br />

te kunnen verzachten en drassige plekken te maken is het<br />

mogelijk kleine gaten in de constructie te maken. Dit zorgt<br />

ervoor dat de scheiding tussen water en groen vervaagd en<br />

er meer milieus ontstaan, dat gunstig is voor een diverse<br />

biodiversiteit.<br />

In de verwachting dat in de toekomst waarschijnlijk<br />

recreatiesporten als kanoën en suppen toegestaan zijn op de<br />

Linge is het van belang dat er veiligheidsmaatregelen worden<br />

getroffen in de vorm van roestvrij stalen trappen de Linge uit<br />

en de oever op.<br />

Note: over de precieze uitwerking hiervan dient nog afstemming<br />

plaats te vinden met het Waterschap en Rijkwaterstaat.<br />

Huidige constructie kade -> verzachten en verlagen beton en staal<br />

elementen.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 91<br />

Referentie kade: Erie straat plaza Ross.<br />

Oever<br />

De harde bestaande oever zal transformeren naar een<br />

groene oeverzone van overal minimaal 15meter breed,<br />

bestaande uit volle grond. Deze volle grond kan nat en<br />

droog zijn en varieert in hoogteligging tussen +0,5m NAP<br />

en +4,0m NAP. De verschillen in hoogte zorgen voor een<br />

spannend en gelaagd landschap waar ontworpen wordt<br />

met de wetenschap dat het waterpeil in de Linge kan<br />

stijgen. In principe is de “veilige waterpeil hoogte” +2,8m<br />

NAP, een hoogte die aangehouden wordt voor de bouw<br />

van waterveilige woningen in LingeOever.<br />

De oever zal groen worden ingericht met een meanderend<br />

pad voor wandelaar tussen de Linge en de bebouwing op<br />

de oever. Dit pad zal breed genoeg zijn voor voetgangers<br />

en mindervaliden, en zal zowel qua materiaal als breedte<br />

ook geschikt zijn voor nood- en hulpdiensten. Om de<br />

hoogteverschillen tussen de gebouwde delen (laag 3) en<br />

de Linge te overbruggen worden groene taluds aangelegd<br />

om de overgangen zacht te maken en weelderige vegetatie<br />

met een lager beheerniveau te kunnen aanbrengen.<br />

In de buurt van het Horecaplein (industriële laag) wordt<br />

een steiger aangelegd voor ontspanning en het te water<br />

laten van sups en kano’s. De steiger vormt in opbouw en<br />

positie geen barrière voor de ecologische route op en langs<br />

de oever.<br />

De oever zal niet volledig geprogrammeerd worden, maar<br />

een plek voor sport en spel is gevonden in de buurt van het<br />

Horecaplein om de rust en ruis in het gebied voor mens en<br />

dier in balans te houden.<br />

Het park in LingeOever zal als grote inkeping zowat geheel<br />

tot de landschappelijke laag behoren en een verlengstuk<br />

van de groene oever het gebied in zijn. Zowel voor water<br />

en groen, als voor mens en dier.<br />

Doordat de oever volle grond zal kennen zijn er veel<br />

soorten planten en (1e orde) bomen mogelijk. De<br />

voornamelijk inheemse bomen die langs de oever zullen<br />

worden toegepast zijn:<br />

• Salix (Wilg);<br />

• Populus nigra (zwarte Populier)<br />

• Fraxinus excelsior (Es);<br />

• Alnus glutinosa (zwarte Els);<br />

• Ulmus (Iep);<br />

Aangevuld met:<br />

• Juglans (Walnoot);<br />

• Castanea, Malus (tamme Kastanje);<br />

• Nothofagus (Schijnbeuk);<br />

• Liquidambar (Amberboom);<br />

• Paulownia (Anna Paulownaboom)<br />

Combinatie van gras met vaste planten en bomen


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

92<br />

Pad aan de oever<br />

Over de gehele lengte van LingeOever ligt een wandelpad dat<br />

naast een recreatieve route ook een route kan zijn voor sport<br />

en spel, en een verlengstuk van het horecaplein en het park.<br />

Het pad behoort tot de landschappelijke laag maar zal ook<br />

het gewicht moeten kunnen dragen van voertuigen in een<br />

noodgeval, en mogelijk van voertuigen die de apparatuur voor<br />

gebouwonderhoud op de juiste plek zetten.<br />

Dit betekent dat het pad wordt verhard bovenop volle grond,<br />

en wordt uitgevoerd in een laag asfalt met een toplaag van<br />

gewalste schelpen.<br />

Steiger<br />

De wens om te ontspannen, recreëren en sporten in de<br />

wijk en omgeving is groot. De nieuwe oever is uitermate<br />

geschikt om de connectie met het water op te zoeken. Omdat<br />

zwemmen (nog) niet toegestaan is in dit deel van de Linge,<br />

maar watersport in de toekomst naar verwachting wel, wordt<br />

een steiger gemaakt die vrij gebruikt kan worden, maar ook<br />

een ter water lating plek zal zijn voor kano’s en supboards.<br />

De steiger zal qua hoogte boven het waterpeil van de Linge<br />

en het laagste deel van de oever uitsteken. Dit om de groene<br />

en blauwe route voor water- en landdieren niet met een<br />

gebouwde barrière te belasten.<br />

Park<br />

De oever en het wandelpad monden uit in het park van<br />

LingeOever. Een park waar de functie die de oever heeft voor<br />

dieren en mensen, maar ook de mogelijkheden voor bomen<br />

en vegetatie in volle grond, het gebied wordt ingetrokken. Er<br />

zullen naast de nodige en recreatieve paden geen gebouwde<br />

voorzieningen zijn in het park. Spelen en sporten maar ook<br />

ontmoeten op een zonnige plek of in de schaduw kan allemaal<br />

in het park. Het is een plek voor rust. Een plek die door de<br />

gelaagde, organisch gevormde grastaluds lager zal liggen<br />

dan de verkeersstructuren en de gebouwde laag en zo een<br />

extra kwaliteit zal zijn in de wijk, maar ook voor de Lingewijk.<br />

De paden worden gemaakt van gegoten beton elementen<br />

in een grijze kleur met een geborstelde afwerking. Het park<br />

zal voor iedereen toegankelijk zijn, doordat voorzien wordt<br />

in een primaire route met minimale hellingspercentages en<br />

vlakstukken.<br />

Het park zal een uitloper zijn van de oever en qua bomen een<br />

vergelijkbaar palet hebben dat bestaat uit:<br />

• Salix (Wilg);<br />

• Populus nigra (zwarte Populier)<br />

• Fraxinus excelsior (Es);<br />

• Alnus glutinosa (zwarte Els);<br />

• Ulmus (Iep);<br />

Aangevuld met:<br />

• Juglans(Walnootboom);<br />

• Castanea, Malus(tamme Kastanje);<br />

• Nothofagus (Schijnbeuk);<br />

• Liquidambar (Amberboom);<br />

• Paulownia<br />

Inspiratiebeelden


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 93<br />

Overgang <strong>Arkelsedijk</strong><br />

In de huidige situatie zijn al meerdere plekken om vanuit<br />

de Lingewijk op de <strong>Arkelsedijk</strong> te komen. Deze zijn slechts<br />

functioneel (maar gevaarlijk, onoverzichtelijk en niet voor<br />

ieder toegankelijk) maar niet uitnodigend of gemaakt in een<br />

moderne vormen- en architectonische taal.<br />

Om de aansluiting van Lingewijk en LingeOever op elkaar zo<br />

goed mogelijk te laten werken, zal een extra overgang worden<br />

gemaakt, en zal de bestaande overgang in kwalitatieve zin<br />

worden aangepast.<br />

De materialen van de te maken overgangen in trapvorm en<br />

met hellingbanen zullen in beton worden uitgevoerd met<br />

een geborstelde afwerking. Dit zal met een knipoog naar de<br />

industrie zijn. Elementen behorende bij de trappen zullen in<br />

prefab worden gemaakt en van corten staal zijn. Veiligheid<br />

in zowel droge, regenachtige, warme en koude situaties<br />

moet gewaarborgd zijn. Daar waar de elementen aanlanden<br />

op zowel de <strong>Arkelsedijk</strong>, de nieuwe straat in LingeOever,<br />

als bestaande straten in de Lingewijk moet overzichtelijk,<br />

veilig en ruimtelijk voldoende zijn. De hoogte overbruggende<br />

elementen zijn strak vormgegeven, toegankelijk en ingebed in<br />

het groene talud van de dijk.<br />

Op de gekozen locatie is het niet nodig om bestaande<br />

monumentale bomen te kappen voor de aanleg of renovatie<br />

van één van de overgangen.<br />

Inspiratiebeelden


Figuur 26. Overzicht van de gebouwen van De Vries Robbé, fabriek I.<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

94<br />

Industriële laag<br />

Deze laag ligt verspreid over het gebied en vormt de<br />

verbindende laag tussen gebouwen (functies) en het<br />

landschap. De laag die het erfgoed van De Vries Robbe<br />

opneemt en passend in de huidige tijdsgeest transformeert.<br />

Deze laag omarmt als het ware de gebouwde laag en zal<br />

het gebied aan de meest noordelijke en zuidelijke zijde met<br />

een hergebruikt bestaand gebouw doen herinneren aan de<br />

geschiedenis van de plek.<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> <strong>Gorinchem</strong>, fabrieksgebouwen De Vries Robbé; cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling<br />

5 Bouwhistorische beschrijving<br />

overzicht uit onderzoek RAAP: overzicht gebouwnummers


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 95<br />

Horecaplein<br />

De publieke plek in het gebied zal het plein aan de Linge zijn,<br />

een ontmoetingsplek door de mogelijkheden die het plein en<br />

het verlengde hiervan biedt. Het plein is verbonden met de<br />

straat in de wijk, de Linge, 3 woongebouwen, 2 collectieve<br />

daktuinen en een horecagelegenheid in een opgeknapt<br />

en getransformeerd karakteristiek pand. De plek om te<br />

ontmoeten, recreëren en te genieten aan het water of je nu<br />

bewoner van de wijk bent of bezoeker bent.<br />

Het plein overbrugt hoogte met elementen die mee<br />

ontworpen zijn maar de plek ook kenmerken. De hellingbanen<br />

en trappen worden uitgevoerd in grijs beton, begeleid door<br />

prefab gemaakte corten stalen elementen (zoals relingen,<br />

hekjes, paaltjes etc.). Het plein zelf wordt uitgevoerd<br />

met grijze betontegels van groot formaat en hebben<br />

een geborsteld oppervlak. Waar het mogelijk is kunnen<br />

betonplaten uit de huidige verharding worden hergebruikt.<br />

De hoogteverschillen worden met lage muren van gestapelde<br />

betontegels met een betonnen afdekker of met een van<br />

eenzelfde constructie gemaakt plantvak.<br />

De type planten die hier zullen worden toegepast zijn:<br />

• Juglans (walnoot);<br />

• Malus;<br />

• Nothofagus;<br />

• Liquidambar.<br />

Doorsteek naar de Lingewijk<br />

De doorsteek naar de Lingewijk is een verkeersstructuur<br />

voor fietsers en voetgangers. Door het uitgangspunt dat deze<br />

doorgang niet breder wordt dan verkeerstechnisch nodig,<br />

wordt in de tunnel zelf niet ingezet op het maken van een<br />

ecologische verbinding voor landdieren of vogels. De tunnel<br />

zal een vriendelijke, prettige en vooral veilige uitstraling<br />

moeten hebben, die je bijna moet doen vergeten dat je door<br />

een tunnel loopt als je naar de andere kant van de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

wilt. Daarom zal het onderste deel van de tunnelwand in een<br />

lichte betonkleur worden uitgevoerd tot circa +4.0m NAP<br />

hoogte en een geborstelde afwerking krijgen. Deze wand<br />

is een gebogen wand die aan beide zijden van de tunnel<br />

al eerder de route begeleidt. Vanaf 4.0m hoogte wordt met<br />

een ander materiaal (glas, metaal, tegels of kunst) een wand<br />

gemaakt tussen de betonwand en het plafond. Het plafond<br />

zal eveneens van licht gepolijst beton zijn. De verlichting in<br />

en van de tunnel zal met ledlichten zijn en op de knik tussen<br />

plafond en wand geïnstalleerd worden.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

96<br />

Waardevol erfgoed<br />

Enkele gebouwen uit het huidige erfgoed behoren, al dan<br />

in opgeknapte en naar deze tijd en eisen getransformeerd,<br />

tot deze laag. Dit betreffen in ieder geval het oude<br />

transformatorhuis en de huidige kantine. Daarnaast wordt<br />

ingezet op het hergebruik van een hal (de karakteristieke<br />

constructie met de stalen opzet en sheddaken) in het nieuwe<br />

ontwerp van de supermarkt. Van de meest zuidelijke hal<br />

wordt de constructie behouden en omgevormd tot een kas.<br />

Deze publieke en groene functie markeert het begin van<br />

LingOever op het meest zuidelijke deel van de locatie.<br />

duiding plekken gebruik (onderdelen van) waardevolle gebouwen (bestaand)


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 97<br />

De kas<br />

Het gebied binnenkomend ter hoogte van de<br />

brandweerkazerne zal gelijk verassend zijn door de<br />

getransformeerde oude hal naar een open kas structuur. Deze<br />

zal een wijkfunctie huisvesten en een “stalen” connectie<br />

vormen tussen de <strong>Arkelsedijk</strong> en de oever. Een open structuur<br />

om te tuinieren, elkaar te ontmoeten met een herinnering aan<br />

de industrie.<br />

Het pakketpunt/busstop<br />

Het voormalige transformatorhuis zal naast de huidige functie<br />

ook een pakketpunt kunnen huisvesten. Met een entree op<br />

maaiveld niveau in LingeOever en een mogelijkheid voor<br />

de pakketbezorger om te kunnen stoppen en de pakketten<br />

te bezorgen zal de zichtbaarheid worden hersteld en het<br />

karakteristieke gebouw een mooie en betekenisvolle plek aan<br />

de <strong>Arkelsedijk</strong> hebben. Op het wegdek niveau van de dijk<br />

is in het ontwerp een nieuwe verharde bushalte te zien. Het<br />

transformatorhuis zal een halte-functie kunnen hebben, om te<br />

wachten op de belbus en te kunnen schuilen voor de regen.<br />

Het restaurant<br />

De voormalige hal, nummer 8 die ook dienst gedaan heeft<br />

als kantine, wordt als monumentaal en karakteristiek<br />

aangewezen. De gevel is verouderd maar de stalen<br />

constructie wordt na het specialistisch demonteren en<br />

restaureren hergebruikt om een horecagebouw te maken<br />

dat de kenmerkende vormen, dakopbouw en constructie<br />

herkenbaar zal laten terugkomen. Doordat het gebouw<br />

deels op een half verdiepte parkeergarage komt te<br />

liggen zal onder een deel van het bestaande gebouw een<br />

nieuwe gevelconstructie moeten worden gemaakt om het<br />

hoogteverschil tussen maaiveld en dak van de parkeergarage<br />

te overbruggen. Het restaurant zal haar positie behouden en<br />

de entree op het horecaplein hebben, op de zonzijde aan de<br />

Linge.<br />

De supermarkt<br />

De supermarkt noordelijk in het plan zal een geheel nieuw<br />

ontwerp worden. In het beeldkwaliteitsplan is opgenomen<br />

dat voor de karakteristiek in de supermarkt en het beeld<br />

wat gewenst is qua vorm, er ontworpen zal worden met een<br />

structuur zoals de huidige hallen kennen. Daarnaast schetst<br />

RAAP in het cultuurhistorisch onderzoek de mogelijkheid<br />

om de bestaande staalstructuur van een of meerdere hallen<br />

(hal 2) te hergebruiken. Dit wordt voorgesteld voor de<br />

supermarkt, met een gevel en dakafwerking die in de tijd<br />

passen, duurzaam zijn en binnen de gestelde eisen van het<br />

beeldkwaliteitsplan passen.<br />

De supermarkt is een verbindend element tussen de hardere<br />

verkeersstructuren aan de straat en parkeerplaatszijde, de<br />

daktuin en het park. Het nieuwe gebouw zal veel gevels<br />

kennen. De gevels die grenzen aan het park en de daktuin<br />

zullen karakteristiek zijn maar ook groene delen kennen.<br />

Zowel voor het beeld, nestel- en schuilmogelijkheden voor<br />

vogels en voor de koelende werking van de gebouwde<br />

omgeving.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

98<br />

Gebouwde laag<br />

Gebouwen<br />

LingeOever zal naast de eerder beschreven gebouwen 15<br />

woongebouwen tellen. Deze staan los in het landschap, zijn<br />

met elkaar verbonden of met één van de drie half verdiepte<br />

parkeergarages. De gebouwen zullen qua architectuur<br />

en opbouw moeten voldoen aan de gestelde ambities en<br />

uitgangspunten geformuleerd in het Beeldkwaliteitsplan.<br />

Naast de “harde materialen”, zal voor ieder gebouw ook<br />

een ontwerp gemaakt moeten worden voor de groene<br />

buitenruimte al dan niet woninggebonden.<br />

Verharding<br />

Materialen waarmee de daktuinen worden ingericht<br />

passen sterk bij de architectuur. Er is hier sprake van een<br />

geconstrueerd landschap, maar de opzet is met minimale<br />

verharding en maximaal groen dat bijdraagt aan de<br />

natuurwaarden en biodiversiteit.<br />

De verharding bestaat uit grotere betonplaten met een ruwer<br />

oppervlak, de muren en kerende delen van materiaal zoals<br />

ook in de gebouwen voorkomt. Het uitwerkingsontwerp gaat<br />

gelijk op met de gebouwontwerpen.<br />

Hoogste dak<br />

Alle woongebouwen hebben op de hoogste verdieping een<br />

groen dak, waar een sedumlaag in combinatie met een laag<br />

retentiekratten zorgt voor een groen dak in periode van<br />

droogte en koeling van de eveneens erop gemonteerde pvpanelen.<br />

Het sedum dak zal onderhoudsarm zijn.<br />

Balkons<br />

Op alle woonverdiepingen kunnen balkons zijn, aan<br />

het gebouw of grenzend aan/overgaand in de groene<br />

openbare ruimte. Deze balkons kunnen worden voorzien<br />

van plantenbakken met retentiekratten en een substantiële<br />

grondlaag (minimaal 50cm) om diverse plantengroei mogelijk<br />

te maken.<br />

Dakterras<br />

De terrassen grenzend aan de openbare ruimte kunnen naast<br />

een gebouwd deel met plantenbakken (zie balkons) ook op<br />

volle grond gemonteerd zijn waardoor een grotere diversiteit<br />

aan planten en struiken mogelijk is.<br />

Gemeenschappelijke daktuinen<br />

Voor de daktuinen op de parkeergarages zijn aparte ambities<br />

gesteld ten opzichte van de openbare ruimte. De daktuinen<br />

kennen geen volle grond, maar zullen wel voldoende<br />

gronddekking, inclusief een waterretentielaag, krijgen om<br />

kleine bomen en grote struiken goed te laten groeien.<br />

Er wordt uit gegaan van een grondpakket met 8cm<br />

waterretentielaag en minimaal 50cm grondlaag. De<br />

hoogteoverbrugging ten opzichte van de openbare ruimte<br />

krijgt extra aandacht. Dit geldt zowel voor mogelijke<br />

verbindingen in de vorm van een trap en/of hellingbaan, maar<br />

ook in de groene overgangen in de vorm van een bloemrijk<br />

talud; een mooi verloop met gras of andere invulling met<br />

een zorgvuldig gekozen geheel aan planten, struiken en<br />

bloemen. Nadere uitwerking volgt in samenhang met het<br />

gebouwontwerp.


9.9m<br />

2m<br />

1m<br />

4m<br />

1m<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 99<br />

Hendrik Hamelstraat<br />

Rombout Hoogerbeetsstraat<br />

+1,50<br />

Arkelse Onderweg<br />

Lingewijk<br />

doorsnede<br />

2.1m3.7m<br />

6.4m<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

+6,20<br />

+6,20<br />

5%<br />

+2.50<br />

+6.20<br />

+4,80<br />

3%<br />

+4,00<br />

3%<br />

P P +4,00 P<br />

+4,00<br />

3%<br />

+4,80<br />

R 7.1m<br />

4.5m<br />

0.9m<br />

2.1m<br />

3.7m<br />

0.5m<br />

3%<br />

3%<br />

+4.80<br />

+6.00<br />

3%<br />

BUS<br />

gebied nieuwe brug<br />

BUS<br />

3%<br />

2.1m<br />

3%<br />

+4.80<br />

+6.00<br />

+4.00<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

3%<br />

+4.50<br />

3%<br />

+3.70<br />

+5.00<br />

+4.00<br />

3%<br />

3%<br />

+5.00<br />

+4.80<br />

3%<br />

+3.80<br />

+3.00<br />

+2.00<br />

3%<br />

+3.00<br />

3%<br />

+5.00<br />

+4.00<br />

+3.50<br />

+3.50<br />

+2.50<br />

3%<br />

3%<br />

0.00<br />

+1.50<br />

+2.00<br />

+3.00<br />

+3.00<br />

+2.00<br />

+2.50<br />

+2.00<br />

3<br />

+2.00<br />

+2.00<br />

doorsnede<br />

Linge<br />

doorsnede<br />

Combinatie van gras met vaste planten en kleine bomen hogere vegetatie voor privacy/meer intieme, rustige plekken<br />

tekening zoom in: collectieve daktuin op een parkeergarage


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

100<br />

Voor de waterretentie opgave moet er van worden uitgegaan<br />

dat het dek met een piekbui 60mm water moet kunnen<br />

vasthouden en wanneer het kan, via het openbaar gebied<br />

gereguleerd afgevoerd kan worden richting de Linge.<br />

De materialen voor verharding op de daktuinen zal voor het<br />

grootste deel uit grijze betontegels in groot formaat bestaan,<br />

met een geborsteld oppervlak. Daarnaast, wanneer de<br />

constructie/draagvermogen het toe laat, kunnen betonplaten<br />

van de huidige situatie worden hergebruikt in het ontwerp.<br />

Op de daktuinen wordt van een verzorgd geheel aan bomen,<br />

struiken en bloemen uitgegaan met beheer door een door de<br />

VVE aangestelde partij. Het palet van bomen bestaat uit:<br />

• Malus (appelboom);<br />

• Prunus (sierkers);<br />

• Magnolia<br />

• Amelanchier (Krentenboompje)<br />

• Crataegus (Meidoorn)<br />

• Sophora (Honingboom);<br />

• Laburnum (Goudenregen)<br />

Overgangen privé - openbaar<br />

Doordat de woonblokken landen in de landschappelijke<br />

omgeving, en de blokoriëntatie varieert in hoogte en<br />

aansluiting op deze omgeving, is het van belang goede<br />

entrees, woninggebonden buitenruimte en overgangen<br />

tussen de collectieve daktuinen en de openbare ruimte te<br />

maken.<br />

De woningen zullen diverse kwaliteiten kennen voor de<br />

buitenruimte als verlengstuk van de woning. Dit kan zijn in<br />

de vorm van een dakterras op de hogere verdiepingen, een<br />

uitkragend en/of in de architectuur opgenomen balkon, en<br />

buitenruimte op maaiveld. Een buitenruimte op maaiveld kan<br />

zowel betekenen aan de straatzijde, op de daktuin boven de<br />

garage, richting de openbare routes of al dan niet verlaagd<br />

aan de oeverzijde.<br />

De hoogteverschillen worden zowel inpandig als buiten of<br />

aansluitend op het pand mee ontworpen. Dit betekent dat<br />

het ontwerp voor de woninggebonden buitenruimte - het<br />

landschapontwerp - afgestemd dient te zijn op het gebouw<br />

ontwerp.<br />

De vormgeving van de buitenruimtes dient mee ontworpen te<br />

worden met het collectief groen en de toegepaste materialen.<br />

Schuttingen en privacy schermen zijn niet toegestaan.<br />

Daar waar woning voordeuren/buitendeuren aansluiten op<br />

de verharde openbare ruimte kan door de bewoners - mits<br />

goed onderhouden en veilig - een margestrook van maximaal<br />

1m groen ingericht worden. Het op deze manier gebruik<br />

maken van de openbare ruimte kan de buurt verrijken qua<br />

biodiversiteit en de sociale controle op straat en in de wijk<br />

vergroten.<br />

afbeeldingen van genoemde plant- en boomsoorten


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 101<br />

Impressie van de daktuin tussen de woongebouwen


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

102<br />

De hoogteverschillen in het landschap dienen ook om een<br />

meer natuurlijke afscheiding te maken daar waar woning<br />

gebonden buitenruimte grenst aan openbaar gebied. Gedacht<br />

kan worden aan een balustrade of een geheel aan bloemen en<br />

struiken om een vriendelijke barriére te creëren.<br />

Dit onderwerp wordt verder behandeld in het<br />

beeldkwaliteitsplan.<br />

Wonen aan de straten<br />

De meeste appartementen zijn voor hun woonvertrek<br />

georiënteerd op de Linge. In een enkel geval is er ook een<br />

oriëntatie daarvan op de <strong>Arkelsedijk</strong>, en uiteraard zijn er<br />

slaapkamers en galerijen aan deze zijde. Het aantal balkons<br />

en buitenruimtes aan de zijde van de <strong>Arkelsedijk</strong> is beperkt.<br />

Wonen met balkon of dakterras<br />

Alle woningen hebben een goede buitenruimte, meestal<br />

op het zuidoosten, waar de Linge ligt, georiënteerd. Deze<br />

balkons hebben mogelijkheden voor groentoepassing door<br />

integratie met de gebouwstructuur (plantenbakken) of<br />

toevoegingen (klimplanten).<br />

Wonen aan de daktuin op de parkeergarage<br />

De woningen die direct aan de daktuinen grenzen hebben<br />

een privé terras dat geïntegreerd is met het ontwerp van de<br />

daktuin.<br />

Referenties overgang privé - openbaar.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 103<br />

Wonen aan de straat<br />

Wonen aan de daktuin<br />

op de parkeergarage<br />

Wonen met balkon of<br />

dakterras<br />

Wonen aan de oever


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

104<br />

Impressie van de groene oever aan de Linge


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 105<br />

Impressie van de overgang tussen nieuwe verbindingsweg en de LingeOever, met zicht op park en de supermarkt


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

106<br />

Plankaart<br />

Het plangebied verbindt met een landschappelijke<br />

inrichting de grotere groengebieden in <strong>Gorinchem</strong> met<br />

elkaar. Zowel voor de biodiversiteit, de groenstructuur,<br />

duurzaam ontwerpen als de gezondheid van de gebruiker<br />

zal het overwegend groene landschap een nieuwe identiteit<br />

toevoegen als stedelijk woon- en leefmilieu.<br />

Met veel routes voor voetgangers en de grote<br />

doorwaadbaarheid van het gebied, ingericht met meubilair<br />

dat doet herinneren aan het industriële verleden, zal dit stukje<br />

<strong>Gorinchem</strong> uitnodigen om te verblijven aan de Linge in een<br />

parkachtig landschap met een diverse en passende vegetatie<br />

en mooie bomen.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 107


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

108<br />

Toegankelijkheid<br />

LingeOever is ruimtelijk een zeer toegankelijke wijk<br />

voor iedereen en dus ook voor mindervaliden. In de<br />

landschappelijk ontworpen hellingen worden kleine trappen<br />

en hellingbanen opgenomen.<br />

Wanneer we spreken over toegankelijkheid betreft dit niet<br />

alleen het vertalen van de inrichtingseisen, maar deze ook<br />

daadwerkelijk logisch toepassen en prettig integreren.<br />

Toegankelijkheid zal er zijn op de verharde verkeersroutes,<br />

maar zal ook zo goed als mogelijk zijn op de daktuinen (boven<br />

op de garages), op niet verharde paden en routes, en in het<br />

groen.<br />

Het verblijven op plekken, en de keuze voor passend<br />

straatmeubilair is hierbij van belang. Dit geldt zowel voor<br />

zitgelegenheden, parkeren en voor de entrees van gebouwen<br />

met diverse functies.<br />

Toegankelijk en inclusief betekent ook veilig, uitnodigend<br />

en gemakkelijk te gebruiken. Gedacht moet worden<br />

aan rustmomenten voor ouderen in de vorm van in de<br />

architectuur opgenomen banken, subtiele verlichting in de<br />

avond en nacht, hellingbanen en trappen tot woningen of in<br />

de openbare ruimte en gezelligheid in de buurt.<br />

Voor de routes naar en in LingeOever geldt dat er primaire en<br />

secundaire routes zijn. De primaire routes kennen voor alle<br />

modaliteiten een maximaal hellingspercentage van 3%, met<br />

stop- en rustplateaus om te zorgen dat het overbruggen van<br />

grotere hoogten voor iedereen goed te doen is. Daarnaast zijn<br />

stoepen, fietspaden en straten breed genoeg om elkaar altijd<br />

veilig en ruim te kunnen passeren.<br />

In de publieke ruimte – maar ook naar de gebouwen toe en<br />

erbinnen – zal de signalering in de vorm van blindengeleiders<br />

(reliëf tegels, braille op leuningen en trappen) aanwezig zijn.<br />

Deze uitwerking vindt in de definitieve ontwerpfase plaats.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 109<br />

Legenda<br />

Primaire routes: < 3% hellingspercentage<br />

Secundaire routes: > 3% hellingspercentage


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !<br />

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !<br />

AM034.+000M.<br />

! ! ! ! ! ! !<br />

! ! ! ! ! ! !<br />

! ! ! ! ! ! !<br />

! ! ! ! ! ! !<br />

E58<br />

AM032.+000M.<br />

! ! ! ! ! ! ! !<br />

! ! !<br />

! ! ! ! !<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !<br />

110<br />

! ! !<br />

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !<br />

Waterkerende werking van de dijk, huidige en toekomstige situatie<br />

! !<br />

LingeOever ligt in zijn geheel tussen de Linge en de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong>. Concreet betekent dit dat de wijk met haar<br />

gebouwde delen geheel buiten de waterkerende legger<br />

gelegen is en zo gebouwd dient te worden dat zowel de<br />

half verdiepte parkeerkelders, als de deels lager gelegen<br />

woondelen en de doorgang door de <strong>Arkelsedijk</strong> te allen tijde<br />

vrij van water zullen zijn.<br />

Door de gewenste doorgang door de <strong>Arkelsedijk</strong> ontstaat<br />

letterlijk een “gat” in de dijk. Omdat het wenselijk is de<br />

verbinding in de vorm van de onderdoorgang voetgangeren<br />

fietsvriendelijk te maken, zal deze qua hoogte van het<br />

maaiveld zowel moeten aansluiten op de Lingewijk, als<br />

op de nieuwe wijk. Tegelijkertijd zal de constructie van de<br />

onderdoorgang (tunnel) onder het bestaande wegdek van de<br />

straat “<strong>Arkelsedijk</strong>” door moeten.<br />

Dit heeft tot gevolg dat het waterkerende element van de<br />

dijk, de legger - plaatselijk doorbroken wordt. De werking van<br />

de legger en dus de waterkerende functie zal fysiek verlegd<br />

moeten worden.<br />

(<br />

(<br />

50<br />

F4401<br />

F4402<br />

F3664<br />

F3601<br />

A7475<br />

18h<br />

A6112<br />

A6942<br />

2-4<br />

6-8<br />

10-12<br />

46-48<br />

F3662<br />

A7047<br />

1<br />

Van Andel-Smitstraat<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

In dit plan wordt hiervoor een voorstel gedaan, (zie afbeelding<br />

pagina rechts) om de doorgang mogelijk te maken, maar de<br />

A6284<br />

A6943<br />

Lingewijk altijd van droge voeten te behouden.<br />

In de verdere ontwerpfase en in overleg met het Waterschap<br />

A7446<br />

zal deze mogelijkheid verder (technisch) moeten worden<br />

0 12,5 25 50 75<br />

onderzocht, al dan aangepast om tot een compleet<br />

Meters<br />

A6499<br />

Dijkpalen<br />

Waterstaatswerk<br />

Duiker<br />

inrichtingsplan te kunnen komen. #*( Afsluiter Leidingen<br />

Legger :<br />

±<br />

A6110<br />

A6111<br />

F4414<br />

F273<br />

52<br />

11<br />

13<br />

15<br />

24h/inp<br />

24b<br />

F4404<br />

42-44<br />

F3661<br />

56<br />

58<br />

62<br />

F4405 F4406 F4407 F4409<br />

F4415<br />

30-32<br />

F4159<br />

F4410<br />

24c-24d<br />

(<br />

F4408<br />

F4411<br />

F4412<br />

F4413<br />

! !<br />

! !<br />

! !<br />

10-12<br />

14-16<br />

18-20<br />

22-24<br />

A6113<br />

F870<br />

Theodorus Boomstraat<br />

F3599<br />

W. de Vries Robbéweg<br />

64<br />

F3301<br />

(<br />

Referentielijn Primaire Kering<br />

Referentielijn Regionale Kering<br />

Referentielijn Overige Kering<br />

Teenlijn<br />

F339<br />

AM034.<br />

35<br />

100-528<br />

A6114<br />

F4347<br />

F4470<br />

F4905<br />

4<br />

F4348<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

(<br />

F1461<br />

1<br />

AM033.<br />

15h<br />

F780<br />

F4346<br />

F4904<br />

3<br />

71<br />

Maria v Reigersbergenstr<br />

6<br />

F268<br />

5<br />

13<br />

7<br />

8<br />

75<br />

11<br />

77<br />

9<br />

10<br />

3<br />

1<br />

F875<br />

11<br />

F257<br />

13<br />

Rombout Hoogerbeetsstr<br />

79<br />

4<br />

2<br />

6<br />

10-38<br />

81<br />

9<br />

12<br />

17<br />

3<br />

14<br />

83<br />

16<br />

F251<br />

85<br />

1<br />

18<br />

F250<br />

F249 F248 F247 F246<br />

Wandconstructie<br />

Drainages<br />

Beschermingszone<br />

Coupure<br />

Hoofdgebouwen<br />

( ( ( ( Sluis<br />

Stortsteen<br />

( ( ( (<br />

( ( ( (<br />

Harde Bekleding<br />

++++<br />

++++ Overig bouwwerk<br />

Gemaal<br />

Dwarsprofiellocatie<br />

Keringverbeteringsconstructie<br />

Kadastraal perceel<br />

++++<br />

?<br />

F779<br />

F261<br />

F267<br />

F264<br />

F263<br />

F260<br />

F266<br />

F259<br />

F258<br />

F265<br />

F254<br />

F255<br />

F256<br />

F4787<br />

F253<br />

F252<br />

AZ003.+031M<br />

Hugo de Grootstraat<br />

20<br />

F245<br />

F244<br />

A6282<br />

12<br />

24<br />

F243<br />

8<br />

6<br />

F334<br />

4<br />

2<br />

26<br />

F1464<br />

F1463<br />

7<br />

28<br />

Arkelse Onderweg<br />

(<br />

5<br />

F324<br />

F333<br />

19<br />

30<br />

F241<br />

7a<br />

21<br />

AM032.<br />

3<br />

F332<br />

1<br />

F331<br />

23<br />

F330<br />

25<br />

F3009<br />

F3631<br />

F4370<br />

F4369<br />

F1460<br />

F329<br />

27<br />

F4371<br />

F327<br />

15<br />

F328<br />

13<br />

11<br />

F1459<br />

1<br />

9<br />

3<br />

5<br />

7<br />

Hendrik Hamelstraat<br />

32<br />

F240<br />

A6281<br />

A6283<br />

2<br />

2-4<br />

F3011<br />

6-8<br />

F3012<br />

F4470<br />

10-12<br />

14-16<br />

F3666<br />

Noorder-Lingedijk<br />

18-20<br />

Van Hoorneplein<br />

Knieboomgaard<br />

(<br />

AM031.<br />

Onderdeel : Situatie Legger<br />

Dijkpaal traject : AM Aantal bld : 012 Bladnr : 010<br />

Formaat : A3 Schaal : 1 : 1000 Status : Concept<br />

Opnamedatum : - Getekend : T-DAM Datum : 2020<br />

Besluitnr : 2020003319<br />

Tek. nr. : AM010<br />

Waterschap rivierenland; Legger Noorder-Lingedek, blad 12. Huidige situatie<br />

3<br />

2<br />

1<br />

22-24<br />

F321<br />

31<br />

F3665<br />

34<br />

26-28<br />

33<br />

F320<br />

A6280<br />

A6117<br />

30-32<br />

F3667<br />

35<br />

F239<br />

F319<br />

34-36<br />

6<br />

5<br />

4<br />

37<br />

38-40<br />

F318<br />

! ! !


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 111<br />

Voorstel verplaatsing legger<br />

Verplaatsing legger, over een lengte van 135meter, benodigd voor het maken van de doorgang Lingewijk-LingeOever.<br />

In de tekening is de ruimte reservering van de bestaande en het nieuwe deel van de kering te zien.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

112<br />

Hoogtekaart<br />

Niveauverschil in het landschap<br />

Omdat de <strong>Arkelsedijk</strong> een waterkerende functie kent, is een<br />

voorstel gemaakt om de wijk waterveilig te maken, maar ook<br />

de Lingewijk watertechnisch te beschermen. Het landschap<br />

zal dan ook aflopen vanaf de <strong>Arkelsedijk</strong> (+6,0-6,2m NAP),<br />

naar de nieuwe straat ten behoeve van de woningen (+4,0m<br />

NAP), via het openbare landschap (+2,0m NAP) met een<br />

verlaagde kademuur (+0,5m NAP) naar het niveau van de<br />

Linge toe die op 0m NAP ligt .<br />

Doorgang in de dijk<br />

Voor de verbinding tussen de Lingewijk en LingeOever wordt<br />

een doorgang in de vorm van een tunnel gerealiseerd. Om<br />

deze doorgang mogelijk te maken moet ter hoogte van de<br />

waterkerende legger in de hoge <strong>Arkelsedijk</strong> een ruimtelijk gat<br />

worden gemaakt. Om de tunnel toegankelijk te maken voor<br />

fietsers en voetgangers is een minimale vrije hoogte nodig,<br />

waarbij het wegdek van de <strong>Arkelsedijk</strong> op de bestaande<br />

hoogte blijft. Dit zorgt voor een peil midden in de doorgang<br />

van + 2,25m NAP, wat hellend afloopt naar de Lingewijk waar<br />

het maaiveld peil op +0,77m NAP ligt. Door deze doorgang<br />

zou de dijk haar waterkerende werking op deze plek verliezen.<br />

Hiervoor wordt de waterkerende legger binnen LingeOever<br />

opgenomen, met een minimaal nodige lengte om de tunnel te<br />

omarmen en de waterkerende werking te behouden.<br />

Dit zorgt voor diverse hoogteverschillen tussen de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

en het maaiveld van LingeOever, wat zichtbaar zal zijn in<br />

het landschap, de nodige constructieve ingrepen in het<br />

landschap.<br />

+4,8 m<br />

+6,0 -6,2 m<br />

+5,0 m<br />

+4,0 m +5,0 m +3,0 m<br />

+5,0 m +0,5 m<br />

+0,0 m<br />

+6,2 m<br />

+3,0 - 4,8m<br />

+2,0 m<br />

Legenda<br />

oeverlijn +0,5m NAP<br />

maximale lijn voor waterpeil Linge, +3,0m NAP<br />

tot +3,0 m NAP<br />

tot + 4,0m NAP<br />

tot 4,8m NAP


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 113<br />

Huidig hoogteverloop<br />

Nieuw hoogteverloop<br />

Nieuw hoogteverloop + bebouwing


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

114<br />

Groen versus grijs<br />

Het bestaande bedrijfsterrein is 100% bebouwd en verhard.<br />

Alleen aan de oever is sporadisch sprake van beplanting. De<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> heeft groene taluds; de bovenzijde is nagenoeg<br />

geheel verhard.<br />

Het plangebied behoort op dit moment tot de warmere<br />

plekken van <strong>Gorinchem</strong>, met een zeer beperkte biodiversiteit.<br />

Uit de ecologische quick-scan (2019)is aanwezigheid van<br />

beschermde planten- en diersoorten niet aangetoond.<br />

De opgave was om 40% van het plangebied groen te maken.<br />

Het plan voorziet nu in:<br />

• behoud van de groene taluds van de <strong>Arkelsedijk</strong><br />

• inpassing van het nieuwe wegtracé naar de brug met<br />

groene taluds<br />

• maximaal groen langs de Linge en in het park aan de<br />

noordzijde<br />

• groene plekken in de verblijfspleinen<br />

• groene daktuinen (intensief gebruikt) boven de<br />

parkeergarages<br />

• groene daken op de hoogste lagen, samen met PVpanelen<br />

• potentie voor groen op balkons en aan gevels<br />

Het percentage groen in de volle grond is bijna 41%. Daar<br />

zijn de (half)verharde paden en parkeerplaatsen niet in mee<br />

gerekend. De paden hebben geen hemelwaterriolering; alle<br />

regenwater infiltreert in de bodem.<br />

Vanwege de bestaande verontreiniging zal een belangrijk deel<br />

van het nieuwe maaiveld van nieuw aan te brengen grond<br />

zijn.<br />

3d isometrie groen - verharding - gebouwde delen


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 115


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

116<br />

Beheer van de openbare ruimte<br />

Het gebied van LingeOever is een openbaar gebied met een<br />

verschil in eigenaren voor verschillende zones.<br />

De parkeergarages en de daar bovenop liggende daktuinen<br />

zullen in eigendom zijn van een VVE behorende bij de<br />

woningen. Beheer en ouderhoud van deze daktuinen maar<br />

ook de groene daken op de gebouwen ligt dan ook bij een<br />

VVE.<br />

41.071 m2<br />

De privé terrassen op de parkeergarage, als woninggebonden<br />

buitenruimte, zullen qua ontwerp onderdeel uitmaken van<br />

het landschappelijke ontwerp van deze daktuinen, maar met<br />

onderliggende afspraken binnen de VVE worden verzorgd/<br />

beheerd.<br />

Alle openbare ruimte en verkeersstructuren (door- en<br />

overgangen, straten, stoepen, fietspaden en parkeerplekken in<br />

de open lucht) en alle groen ingerichte delen zullen beheerd<br />

worden door de gemeente.<br />

Bij de uitwerking van een definitief landschapsontwerp zullen<br />

afspraken over het beheerniveau gemaakt moeten worden<br />

om de beoogde beeldkwaliteit van de openbare ruimte en<br />

het groen op peil te houden en de buurt zo aantrekkelijk<br />

mogelijk voor zowel de bewoners als de andere gebruikers en<br />

bezoekers.<br />

1.870m2<br />

5.285 m2<br />

10.846 m2<br />

Beheer categorieën<br />

openbaar gebied<br />

beheer gemeente - 41.071 m2<br />

openbaar gebied<br />

beheer VVE - 5.285 m2<br />

collectieve daktuinen<br />

beheer VVE - 10.846 m2<br />

privé koopwoningen - 1.870 m2


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 117


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

118<br />

Duurzaamheid<br />

Natuurinclusief en ecologie<br />

De planlocatie is op dit moment een sterk verhard gebied.<br />

Met zowel de gestelde ambities als het voorliggende plan<br />

wordt ingezet op stedelijk wonen in een landschappelijke<br />

omgeving. Niet alleen de oever en de dijk hebben en krijgen<br />

een groener karakter, maar ook de zones tussen de nieuwe<br />

woonblokken, en op en aan de gebouwen zal ingezet worden<br />

op diverse groenstructuren en typen. Dit zal de ecologische<br />

routes ten goede komen en meer plekken doen ontstaan waar<br />

dieren kunnen nestelen, voedsel kunnen vinden of kunnen<br />

schuilen. De lineaire structuren van de <strong>Arkelsedijk</strong> en de<br />

Linge begeleiden vliegroutes van vogels en vleermuizen.<br />

Bomen en gebouwen bieden nestgelegenheid. Beplanting<br />

biedt voedsel en schuilplekken.<br />

Biodiversiteit t.b.v. fauna door nadere uitwerking van de<br />

habitats van de onderscheiden doelsoorten. De doelsoorten<br />

volgen uit de overkoepelende landschapsvisie voor de<br />

<strong>Lingeoever</strong>s tussen de stedelijke bolwerken en het open<br />

landschap ten noorden van de snelweg. Voor vogels en<br />

vleermuizen worden nestkasten aan de gevels en op de daken<br />

toegevoegd. Per doelsoort zijn de verschillend georiënteerde<br />

gevels geschikt te maken. Gevelbeplanting ondersteunt<br />

de habitat voor vogels en insecten. De vaste beplantingen,<br />

heesters en bomen doen dat ook; de struiklaag biedt<br />

eveneens ruimte voor kleine zoogdieren (met name egels).<br />

In de uitwerking van het DO-IP wordt gebruik gemaakt van<br />

lokale kennis (de stadsecoloog, het Natuurcentrum en de<br />

Stichting <strong>Gorinchem</strong> Natuurlijk Groen, Biodiversiteit en<br />

natuur | Gemeente <strong>Gorinchem</strong>).<br />

Gebruik van de onbebouwde ruimte dient zowel recreatieve<br />

doelen als de versterking van de natuurwaarden. Zowel in<br />

het openbaar gebied (park langs de Linge, pleintjes, taluds<br />

van de <strong>Arkelsedijk</strong> en de nieuwe dijk richting de brug)<br />

als in de collectieve daktuinen zijn groenvoorziening en<br />

speel- en zitplekken op elkaar afgestemd. Samen met de<br />

gemeente worden de beheerdoelen vastgesteld zodat het<br />

beplantingsplan in het DO-IP nader uitgewerkt kan worden.<br />

Hemelwaterafvoer<br />

Regenwater dat valt op gebouwdelen en daken wordt zoveel<br />

mogelijk verzameld en gebruikt voor het bewateren van<br />

groen en beplanting direct op of aan de gebouwde delen.<br />

Regenwater op de openbare ruimte wordt in de bodem<br />

geïnfiltreerd of/en loopt af via de hoogteverschillen naar de<br />

Linge. Een hemelwaterafvoer ondergronds is niet nodig.<br />

Waterhuishouding vergt een nadere berekening van de<br />

waterberging in het project. De ambities worden samen<br />

met de gemeente verder uitgewerkt zodat ze ook in<br />

een beheerplan worden opgenomen. Hemelwater op de<br />

gebouwen (en garagedaken) wordt opgevangen voor<br />

hergebruik bij beregening van de daktuinen en voor vertraagd<br />

aanbod op het openbaar gebied. Hemelwater op het openbaar<br />

gebied infiltreert zoveel mogelijk in het openbaar groen<br />

(40% van het plangebied) en maakt gebruik van natuurlijke<br />

afstroming naar het laagste punt nabij de Linge. Alleen<br />

bij extreme buien zal overstort op de Linge plaatsvinden.<br />

Doorrekening van deze principes vindt plaats in de fase DO-IP<br />

(Hemelwaterverordening - Rainproof).<br />

Gezondheid<br />

Gezond leven in een stedelijke setting betekent dat er<br />

meerdere keuzes zijn om te ontmoeten, culturele activiteiten<br />

te ontplooien, te bezoeken en om te sporten. Deze stedelijke<br />

omgeving aan de Linge wordt een bestemming voor inwoners<br />

van <strong>Gorinchem</strong> waar wonen, recreëren en ontmoeten samen<br />

komen.<br />

Door de aanplant van ruim 100 nieuwe bomen (en aanvullend<br />

ook nog langs de nieuwe weg naar de brug) wordt schaduw<br />

gegeven aan de openbare ruimte. Samen met de positie<br />

van de gebouwen ontstaat een afwisseling van zonnige en<br />

schaduwrijke plekken. Langs de oever van de Linge is het<br />

lichter en zonniger dan elders in de openbare ruimte.<br />

LingeOever biedt niet alleen wandelroutes door het<br />

landschap en speelgelegenheden in de open lucht maar ook<br />

aanleidingen voor ongeorganiseerde sporten zoals hardlopen<br />

of bootcamp. LingeOever kan bijvoorbeeld dienen als een<br />

circuit, door meerdere rondes via de bestaande en nieuwe<br />

bruggen te maken. Door de openbare ruimte in te richten<br />

dat het geschikt is voor streetsport, en het te voorzien van<br />

rustpunten en een water-tappunt wordt de attractiviteit van<br />

een plek versterkt.<br />

Het ontwerp van de (buiten)ruimte zorgt ervoor dat<br />

mensen uitgenodigd en uitgedaagd worden om meer<br />

fysiek te bewegen. Het meest prominent is de mogelijkheid<br />

om kleinere afstanden zowel te voet als met de fiets te<br />

overbruggen. Door goed zichtbare en eenvoudig toegankelijke<br />

stallingsplekken voor fietsen te organiseren en fietsparkeren<br />

in gebouwen altijd los te koppelen van de parkeergarages<br />

voor auto’s wordt de fiets een aantrekkelijke en snelle optie.<br />

Alle appartementen hebben een woninggebonden<br />

buitenruimte. Een deel van de appartementen kan gebruik<br />

maken van gemeenschappelijke tuinen. Het is bijvoorbeeld<br />

aangetoond dat 45 minuten per week tuinieren het risico op<br />

depressies doet afnemen. De gemeenschapszin kan worden<br />

versterkt door bijvoorbeeld een pluktuin of een groentetuin<br />

aan te leggen in collectief beheer.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 119


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

120<br />

Hittestress<br />

In steden en dan vooral in de verharde, bebouwde delen is<br />

er beduidend meer sprake van hogere temperaturen. Om<br />

deze dichtbebouwde delen zo comfortabel mogelijk te maken<br />

wordt er met de ambities en het daaruit vloeiende plan<br />

ingezet op een zo groen mogelijke wijk met zo min mogelijk<br />

verharding. Dit geldt zowel voor het maaiveld, als de daken<br />

(en waar mogelijk gevels) van de gebouwen.<br />

Vegetatie met verschillende maten, ruimte voor waterberging<br />

en de door bomen - door de jaren - groter wordende<br />

schaduwplekken zullen het “klimaat” in de wijk behaagelijker<br />

maken dan een stenig alternatief.<br />

Tegengaan van hittestress door de aanplant van voldoende<br />

inheemse bomen, in groepen zodat schaduwplekken<br />

ontstaan. De bedekkingsgraad is een indicator daarvoor<br />

(Bedekkingspercentage boomkronen meten met i-Tree<br />

Canopy (piusfloris.nl)). In het vervoltraject naar DO-IP<br />

stellen we samen met de gemeente de criteria op aangezien<br />

schaduw en zon ook van invloed zijn op de toepassing van<br />

vaste planten, heesters en gevelbeplanting, natuurwaarden<br />

van de oeverzone en kwaliteit van recreatieve plekken<br />

(zitplekken, terrassen, weides).<br />

kan lichtvervuiling worden voorkomen. Aangezien de entrees<br />

in meerderheid aan de zijde van de <strong>Arkelsedijk</strong> of op de daken<br />

zijn gelegen is een terughoudend lichtbeeld langs de Linge<br />

mogelijk. In het DO-IP wordt dit samen met de gemeente<br />

verder uitgewerkt.<br />

Circulariteit<br />

De ontwikkeling leent zich voor de toepassing van circulaire<br />

materialen in zowel de openbare ruimte als de bebouwing. In<br />

het beeldkwaliteitplan wordt daarop ingegaan.<br />

De bestaande gebouwen en verhardingsmaterialen zullen<br />

verwijderd moeten worden vanwege de noodzakelijke<br />

bodemsanering en ophoging. Materialen die voor hergebruik<br />

in aanmerking komen worden dan teruggebracht of elders<br />

toegepast; dat kan ook voor gebouwonderdelen gelden.<br />

In het vervolgtraject worden de ambities voor circulair<br />

bouwen gezamenlijk verder uitgewerkt.<br />

Door gebouwen te ontwerpen die voldoen aan de BENG-norm<br />

voor oa een goed binnen klimaat en een goed landschappelijk<br />

plan voor een behaaglijk buiten klimaat wordt LingeOever<br />

een plek waar je in de openbare ruimte in koelte en warmte<br />

kan ontspannen, ontmoeten sporten en van je eigen<br />

buitenruimte gebruik kunt maken.<br />

Lichtbeeld<br />

Avondsituatie binnen het plangebied moet een evenwicht<br />

vormen tussen veiligheid en terughoudend lichtbeeld ten<br />

gunste van de biodiversiteit (fauna). Door te werken met lage<br />

lichtarmaturen die ook dimbaar of bewegingsgestuurd zijn


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 121<br />

schanskorven met ecologische potentie<br />

bakstenen gemaakt van gerecycled bouwpuin<br />

hergebruiken van bijvoorbeeld stelconplaten<br />

muren van tweedehands tegels<br />

muren van tweedehands tegels<br />

sport en spel in de openbare ruimte


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

122<br />

Natuurinclusiviteit & ecologie<br />

De ecologische routes van het huidige landschap worden<br />

belemmerd door de grote gebouwen en het verkeer op de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong>, hetgeen weinig ruimte overlaat voor veilige en<br />

vriendelijke routes voor dieren. Eveneens is nestelen minder<br />

goed mogelijk en is de oever te verhard.<br />

Met het inrichtingsplan wordt tussen de groene zoom<br />

rondom het historische centrum van <strong>Gorinchem</strong> en het<br />

noordelijk gelegen landelijke gebied dat de Linge noordwaarts<br />

begeleidt, een lange groene verbinding gemaakt, die<br />

ecologisch routes aaneen schakelt. Dit zal vooral voor vogels<br />

en landdieren het geval zijn, maar ook door het verzachten<br />

van de oever gedijen van water afhankelijke dieren beter in<br />

deze zone. Het doel is deze groene en blauwe routes voor<br />

diverse dieren zo veel mogelijk barrière vrij te maken. Hier is<br />

naast inzet door middel van dit plan ook inzet in de toekomst<br />

van aangrenzende eigenaren en gemeente nodig om de<br />

routes te verlengen en continueren.<br />

Het gebied dient niet alleen als verbinding tussen grotere<br />

gebieden met ecologische waarde maar ook als plek om een<br />

diversiteit aan dieren en insecten te kunnen huisvesten in<br />

het landschap waar wonen voor mens en dier hand in hand<br />

kan gaan. Ingezet wordt om met diverse expertise in de latere<br />

ontwerpfase in te zetten op een integraal plan betreffende<br />

landschap en ecologie.<br />

Gebouwen<br />

De in het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan<br />

vastgelegde ambities voor biodiversiteit worden vergroot<br />

door natuurinclusief te bouwen. De gebouwen zijn onderdeel<br />

van het ecosysteem van de LingeOever, en in het beste<br />

geval wordt het ecosysteem versterkt. Op de leefdaken is<br />

ruimte voor hoogwaardige, intensieve groendaken, waardoor<br />

hier een prettige verblijfsruimte ontstaat en een ecologisch<br />

waardevolle bijdrage wordt geleverd. Op de hoger gelegen<br />

Mogelijke natuurverbindigen langs de Linge


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 123<br />

Dieren en routes in de L:ingeOever


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

124<br />

polderdaken(waterretentie met een lage groene laag) dragen<br />

PV- panelen bij aan de energievoorziening. De gevels dragen<br />

bij aan het ecosysteem door middel van geïntegreerde<br />

nestkasten, zorgvuldig verwerkt in de architectuur passend<br />

binnen de gestelde beeldkwaliteit. De oriëntatie, maatvoering<br />

en inpassing van de nestgelegenheid voor diverse soorten<br />

varieert per gevel en de hoogte van een nestkast voor<br />

specifieke vogelsoorten.<br />

Gebouwen en natuur vullen elkaar aan en versterken elkaar.<br />

Er zijn vijf lagen te onderscheiden:<br />

• Een bloeiende, diverse kruidenlaag die nectar en<br />

stuifmeel levert voor bijen, vlinders en andere insecten.<br />

Deze bevindt zich op de daken. De groene polderdaken<br />

zijn ook geschikt voor bijenkasten.<br />

• De struiklaag waar de blokhagen en heesters<br />

schuilplekken en nestgelegenheden bieden voor vogels<br />

en kleine dieren. Deze bevindt zich in de daktuinen en<br />

op de overgang gebouw-landschap.<br />

• De gevels van de gebouwen bieden kansen voor<br />

zangvogels, zwaluwen en vleermuizen, door zachte<br />

grenzen, gevelbeplanting zoals klimplanten, poreuze<br />

gevelvlakken en ingebouwde nestkasten.<br />

• De openbare ruimte waar geen volle grond mogelijk is,<br />

of de volle grond niet geheel benut kan worden door<br />

de ondergrondse waterkering. Hier liggen kansen voor<br />

kleine bomen, struiken en planten en grassoorten om<br />

bijvoorbeeld de parkeervakken te vergroenen, en de<br />

ecologische routes zo min mogelijk te onderbreken met<br />

louter verharding.<br />

• De volle grond, waar vegetatie kan worden gekozen<br />

tot eerste orde bomen. Deze vegetatie in de vorm van<br />

bomen, struiken, planten, bloemen- en kruidenmengsels<br />

kunnen dienen een schuil- en schaduwplek bieden, als<br />

voedsel in de vorm van nectar, stuifmeel en vruchten.<br />

Daarnaast bieden ze een landschappelijke beeld,<br />

dragen positief bij aan het vasthouden van water en<br />

verminderen hittestress.<br />

Binnen LingeOever vormen de noord-zuidverbindingen,<br />

gekoppeld aan kleine leefgebieden op pleinen, groene daken<br />

en binnenterreinen een ecologisch netwerk dat is verbonden<br />

met de omgeving. Voor de selectie van de beplanting wordt<br />

gekozen voor de doelsoorten voor het gebied: vleermuizen,<br />

gierzwaluwen, kleine zangvogels (zoals huismussen), egels<br />

en vlinders. De binnentuinen bieden met een gevarieerde<br />

beplanting van bloeiende planten, struiken en bomen een<br />

jaarrond geschikt leefgebied voor egels, vlinders, bijen,<br />

vleermuizen en zangvogels. De groene daken vergroten het<br />

voedselaanbod en bieden nectarplanten en struiken voor<br />

luwte voor insecten en dekking voor huismussen.<br />

Het groen in LingeOever bestaat uit grote bomen, kleinere<br />

bomen, heesters, struiken, bodembedekkers en een kruidlaag.<br />

Bij de inrichting maken we gebruik van principes uit de<br />

permacultuur, waarbij soorten die elkaar versterken of<br />

ondersteunen, naast elkaar staan.<br />

Natuurinclusief ontwerpen


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 125<br />

Dieren die in het ecosysteem van de omgeving voorkomen.<br />

Kleine modderkruiper<br />

Grote modderkruiper<br />

Egel<br />

Aalscholver<br />

Putter<br />

Groenling<br />

Kamsalamander Bittervoorn Fuut<br />

Krakeend<br />

Witte kwikstaart<br />

Vleermuis


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

126<br />

Buitendijks wonen aan de Linge<br />

Waterveilig<br />

Het gebied ligt in haar geheel tussen de Linge en de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong>. Concreet betekent dit dat de wijk met haar<br />

gebouwde delen geheel buiten de waterkerende legger<br />

gelegen is en zo gebouwd dient te worden dat zowel de<br />

half verdiepte parkeerkelders, als de deels lager gelegen<br />

woondelen te allen tijde vrij van water zullen zijn.<br />

Het door het Waterschap thans voorziene maximale waterpeil<br />

van de Linge kan in extreme gevallen stijgen tot +2.80m<br />

NAP. Alle bebouwing heeft een vloerpeil daarboven, met<br />

uitzondering van de parkeergarages. Deze zullen dan ook<br />

geen openingen hebben onder +2.80m NAP.<br />

Bij een peilstijging hoger dan circa 1,0 meter zullen delen van<br />

LingeOever overstromen. Tot +2.00m NAP geldt dat voor het<br />

park tot aan het recreatieve pad. Daarna kan een groter deel<br />

nat worden.<br />

Het grondwater bevindt zich in het gebied op ongeveer<br />

1,5m onder maaiveld (d.w.z. ongeveer +1.30m NAP). Met<br />

de aanleg van LingeOever zal het grondwaterpeil kunnen<br />

veranderen. Onderzoek in de volgende fase zal uitwijzen<br />

welke maatregelen t.a.v. de uitvoering van de verharding van<br />

de garages nodig is.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 127<br />

Principe profiel waterberging intensief<br />

doorsnede afwateringsprincipes ter hoogte van bouwblok 8 & 11


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

128<br />

Hemelwaterafvoer<br />

Hemelwaterafvoer naar de Linge<br />

Er moet rekening gehouden worden met hemelwater en<br />

de afvoer hiervan. Omdat de wijk direct aan de Linge ligt,<br />

is de vrij directe afvoer van regenwater naar de Linge niet<br />

problematisch. Dit wetende is het maken van een riolering<br />

voor hemelwaterafvoer niet nodig.<br />

Het vasthouden van hemelwater om de omgeving te ontzien<br />

is ook geen doel op zich. Piekbuien zijn mogelijk (ook<br />

meerdere momenten/dagen na elkaar), maar het vasthouden<br />

van regenwater zoals in grote, erg verharde steden om<br />

wateroverlast op straat te voorkomen is niet nodig.<br />

Wel wordt doordacht omgegaan met de hoogteverschillen<br />

in het gebied om het hemelwater zonder opstopping naar<br />

de Linge te laten stromen. Dit betreft hoogteverschillen<br />

tussen de gebouwde delen en in het landschap. Doordat het<br />

grondwaterpeil lager ligt dan het maaiveld waarop de straat,<br />

entrees en meeste gebouwde delen zijn gepositioneerd zal<br />

de bodem een grote rol spelen in de snelle absorptie van het<br />

regenwater. Daarnaast zal het percentage volle grond rondom<br />

de gebouwde delen ervoor zorgen dat de infiltratie naar de<br />

bodem in zowat alle regenachtige situaties zonder overlast zal<br />

geschieden.<br />

In de afbeelding is in principe het verloop van hemelwater<br />

weergegeven, zowel voor de gebouwde delen als het<br />

landschap, en zowel in verloop, irrigatie en infiltratie. Ook is<br />

zijn de hoogte zones aangegeven, inclusief de zone die bij<br />

hoogwater kan onderlopen: zone tot +3,0m NAP.<br />

Legenda<br />

zone +0,5 -+2 m NAP<br />

zone +3,0 - 3,0m NAP<br />

zone +3,0 - 3,7m NAP<br />

zone +3,7 - 4,0m NAP<br />

zone +4,0 - 4,8m NAP<br />

zone +4,8 - 6,2m NAP<br />

zone +5,0 m NAP<br />

diverse hoogte zones in de LingeOever


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 129<br />

Retentie en irrigatie<br />

Het is uitgangspunt voor alle gebouwen en de parkeergarages<br />

dat er een waterretentielaag op de daken wordt opgenomen<br />

die water kan vasthouden om op deze wijze te voorzien in de<br />

nodige irrigatie van de groen ontworpen daken en daktuinen.<br />

Ook zal deze laag zorgen voor verkoeling van de gebouwen en<br />

indirect ook koeling van de directe omgeving.<br />

Inpandige HWA<br />

Voor gebouwen dient rekening te worden gehouden met<br />

de inpandig op te lossen HWA en afloop in het geval van<br />

overstort of het lozen van water wanneer wenselijk, dit in<br />

relatie met constructie en minimale vrije doorrijhoogte in de<br />

parkeergarage.<br />

Hogere daken<br />

De minimale retentielaag zal 8cm bedragen, en geïntegreerd<br />

worden in het ontwerp voor de daken, met een minimale<br />

grondlaag van 30cm op de hogere dakdelen waar gedacht<br />

wordt aan een sedum dakbedekking voor klein leven op het<br />

dak en koeling van de zonnepanelen en het gebouw.<br />

Daktuinen op garages<br />

Ook hier bedraagt de minimale retentielaag 8 cm met een<br />

gronddekking van minimaal 50cm op de parkeergarage.<br />

Vooral voor deze daktuinen is het van belang - vanwege de<br />

grote oppervlakken - dat er water kan worden vastgehouden<br />

in tijden van droogte. Het uitgangspunt is dat er geen beroep<br />

gedaan hoeft te worden op het bewateren van planten en<br />

tuinen met drinkwater.<br />

Principe profielen waterberging en -retentie: balkonbakken, plantvakken op de pleinen, sedumdaken en de parkeergarage<br />

daktuinen.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

130<br />

Water in de openbare ruimte<br />

40% van het plangebied is groen of voorzien van<br />

waterdoorlatende verharding. Dit is de belangrijkste manier<br />

om klimaatbewust om te gaan met regenwater. Het op<br />

natuurlijke wijze afstromen van regenwater via de onverharde<br />

ruimte maakt het wel zichtbaar.<br />

Wadi’s<br />

Aan de laagste delen van het plan worden wadi’s toegevoegd.<br />

Deze houden bij extreme buien tijdelijk water vast om het<br />

vertraagd naar het grondwater of open water te voeren. De<br />

wadi’s hebben ook een ecologische functie voor de oever van<br />

de Linge.<br />

Zachte oever<br />

Langs de oever is de bodem minimaal verhard, en steigers<br />

zweven boven de grond.<br />

Op de pleinen<br />

Op de pleinen, waar de hoogteverschillen tussen de<br />

<strong>Arkelsedijk</strong> en de Linge maximaal te beleven zijn, is<br />

regenwater zichtbaar in gestrate goten en overstorten.<br />

Gebouwen<br />

Regenwater op daken wordt vertraagd afgevoerd, deels naar<br />

de daken van de garages (de beregening van daktuinen)<br />

en deels naar het openbaar gebied. Uitstroomopeningen<br />

van hwa-leidingen kunnen zichtbaar aanwezig zijn in het<br />

openbaar gebied, in de vorm van goten. Er kan niet direct op<br />

het groen worden afgevoerd (vanwege uitspoeling).<br />

inspiratiebeelden water in de openbare ruimte


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 131<br />

Legenda<br />

Watermanagement in de LingeOever<br />

daken parkeergarage, waterbergin en opvang hw<br />

bebouwing, irrigatie<br />

groene daktuin, waterberging en hergebruik van<br />

water: irrigatie<br />

groene parkeervakken, infiltratie met ondergrondse<br />

drainage<br />

paden op volle grond<br />

wadi in het park, waterberging, speelaanleiding<br />

richting afwatering<br />

afvoer naar de Linge


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

132<br />

Bomenplan<br />

In het bomenplan is er voor gekozen bomen te selecteren die<br />

kunnen voorzien in schaduw en zo het gebied helpen afkoelen<br />

in warme perioden. Daarnaast voegen de bomen esthetische<br />

en ecologische waarde toe.<br />

De boomkeuze volgt de biotoop langs de Linge. Er komen<br />

bomen met kleine vruchten en noten, inheemse bomen met<br />

klein blad wat de zon gefilterd doorlaat, en met een kroon die<br />

door het jaar heen van kleur verandert. De beleving van de<br />

seizoenen is een belangrijk aspect bij de soortkeuze.<br />

Het doel van zowel de daktuinen als de openbare ruimte is<br />

om de natuurlijke biotoop zo dicht mogelijk bij de huizen van<br />

de mensen te brengen. Gezond leven wordt verzekerd door<br />

een sterke verbondenheid met de natuur en daarom is het<br />

belangrijk om planten te selecteren die verschillende soorten<br />

op de drempel van de huizen van mensen zullen brengen.<br />

De verschillende bomen bieden beschutting aan vogels en<br />

kleine dieren. Fruit- en notenbomen zijn een voedselbron<br />

voor zowel vogels als mensen. De bomen met bloemen<br />

trekken insecten aan. Net als bij het beplantingsplan zal de<br />

selectie van bomen een seizoensgebonden beeld laten zien:<br />

bomen die in het voorjaar bloeien en bomen met prachtige<br />

herfstkleuren. Alle gekozen bomen zijn inheems.<br />

Voor de overige groene, openbare ruimte zijn enkele solitaire<br />

eerste orde bomen geselecteerd met een mooi bloeiend<br />

lentebeeld of een bijzonder herfstblad.<br />

Op de daktuinen van de parkeergarages staan bomen<br />

van de tweede of derde orde, waar een minimum van<br />

60 gronddekking voor nodig is. Deze bomen hebben<br />

een transparanter kroon om de daglicht toetreding in de<br />

woningen niet te zeer te belemmeren. Ook worden bomen<br />

geselecteerd met mooie voorjaarsbloei.<br />

Aan de <strong>Lingeoever</strong> en het park worden bomen van de eerste<br />

orde gepland.<br />

De bomen worden specifiek voor de nestgelegenheid van<br />

vogels geselecteerd en zorgen voor broedplaatsen en een<br />

sterke verbinding met de rest van de Lingezone.<br />

De monumentale platanen op de <strong>Arkelsedijk</strong> worden<br />

behouden en beschermd, en waar mogelijk kunnen door het<br />

verplaatsen van de waterkerende legger extra bomen worden<br />

toegevoegd om de rij aan te vullen. Aan de ontsluitingsstraat<br />

en tussen de parkeerplaatsen staan bomen van de tweede<br />

orde met een transparante uitstraling, om het straatprofiel<br />

aantrekkelijker te maken.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 133<br />

bomen met transparante<br />

uitstraling op de daktuinen<br />

bomen met bijzondere herfst- en<br />

bloeikleur


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

134<br />

Bomenplan kaart


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 135<br />

Beplantingsplan kaart


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

136<br />

Beplantingsplan<br />

Het beplantingsplan zal een verscheidenheid aan soorten<br />

vegetatie kennen, om een weelderige en vrolijke omgeving<br />

voor alle seizoenen te creëren en de ecologische waarde<br />

van het gebied te verbeteren. Naast de benodigde verharde<br />

verkeersstructuren en pleinen, zijn de overige zones van<br />

gebied zoveel mogelijk landschappelijk en groen ingericht.<br />

Vaste planten, heesters en hogere grassen zijn geselecteerd<br />

om contrasten te creëren tussen gebieden met grotere<br />

en kleinere typen vegetatie. Struiken bieden onderdak en<br />

beschutting aan kleine dieren en vogels. Vruchtdragende<br />

planten trekken vogels aan en kunnen ook zo gekozen en<br />

geplant worden dat de vruchten door gebruikers geplukt<br />

kunnen worden. De bloemrijke planten trekken insecten en<br />

bijen aan. Ruigtes bieden schuilplekken voor egels.<br />

Het gekozen palet aan planten en bloemen voor LingeOever<br />

is bedoeld om een kleurrijk, aromatisch en uitnodigend<br />

landschap te creëren waarin het prettig is om te verblijven of<br />

doorheen te waden.<br />

• Aan de rivierzijde bestaat het landschap uit gras en<br />

plekken met vaste planten en heesters. Verblijven in het<br />

gras kan op meerdere plekken in de zon of schaduw aan<br />

de Linge.<br />

• Het noordelijk gelegen oeverpark is een glooiende<br />

grasheuvel met overwegend eerste orde bomen. De<br />

voorgestelde wadi bevat ruige kruidenmengsels.<br />

• De daktuinen bovenop de parkeergarages zijn groen, maar<br />

kleurrijk met enkele hogere struiken, kleinere bomen of<br />

hogere grassen voor privacy, of om kleine hoekjes van rust<br />

te creëren.<br />

• De hoge daktuinen op de gebouwen zijn bedekt met<br />

sedumgrassen, maar kunnen, afhankelijk van hun functie,<br />

ook in de architectuur geïntegreerde plantenbakken<br />

met sierplanten of zelfs kleine gemeenschappelijke<br />

moestuinen bevatten.<br />

• Het dijklandschap is overwegend grasrijk. Op de hellingen<br />

van de dijk is de mogelijkheid om wilde bloemen toe te<br />

voegen. Wanneer de waterkerende legger (gedeeltelijk)<br />

verplaatst is bestaat de mogelijkheid de bestaande<br />

platanenrij (deels) voort te zetten op de dijk.<br />

• In de meer verharde openbare ruimtes worden<br />

plantenbakken met siergrassen voorgesteld.<br />

De planten die gekozen worden voor de groene gevels zijn<br />

klimplanten die ook op noordelijk georiënteerde gevels<br />

kunnen groeien, of op een plek waar de zon niet altijd<br />

beschikbaar is. Op deze manier wordt een groenblijvende<br />

gevel gegarandeerd.Op andere plekken liggen groene gevels<br />

met een selectie van bloeiende planten die kleur en een<br />

levendige sfeer geven. De selectie van planten is niet alleen<br />

om de variatie in kleuren, maar ook vanwege de betekenis die<br />

die planten kunnen hebben voor de gewenste biotoop.<br />

Speciale aandacht in het project wordt besteed aan<br />

zangvogels, vleermuizen, insecten en kleine zoogdieren. De<br />

keuze is voornamelijk voor bloeiende planten. Dit geeft niet<br />

alleen een kleurrijke en vriendelijke uitstraling, maar versterkt<br />

ook de biodiversiteit in het gebied.<br />

De bloeiende planten worden geselecteerd om ervoor te<br />

zorgen dat kleine insecten en vlinders ruimte kunnen vinden<br />

om te broeden en voedsel te vinden. Ook worden kleine<br />

bessen toegepast om ervoor te zorgen dat zangvogels voedsel<br />

hebben. De daktuinen zijn de perfecte plek voor insecten en<br />

zangvogels, hier kunnen de verschillende soorten dankzij de<br />

diversiteit van de vegetatie gemakkelijk hun voedselvoorraad<br />

en nestruimte vinden.<br />

Wat het onderhoud betreft zullen de tuinen boven de<br />

parkeergarages, de daktuinen, de wadi in het park en de<br />

plantenbakken van de openbare ruimte intensief worden<br />

beheerd. De rest van het groen is onderhoudsvriendelijker en<br />

zal ook natuurlijke groei faciliteren en toestaan.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 137<br />

inspiratiebeelden<br />

soorten beplanting en toepassing


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

138<br />

Materialen & meubilair<br />

Voor het gebruik van meubilair in de openbare ruimte is<br />

het uitgangspunt een uitgebalanceerde combinatie van<br />

materialen die de architectonische taal van de gebouwen<br />

aanvullen en passen in de natuurlijke sfeer. Een palet van<br />

aardse en lichtgrijze tinten wordt gevolgd voor alle elementen.<br />

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de materialen<br />

baksteen, natuursteen en hout.<br />

De toegangsweg voor de wijk is van gebakken klinkers.<br />

De aangrenzende parkeerplaatsen in de openbare ruimte<br />

zijn waterdoorlatend van aard. Integraal meeontwerpen<br />

en doordacht materialen kiezen zullen hier vereist zijn om<br />

vriendelijk ogende parkeerplekken te maken. Voor de trottoirs<br />

aan de straat en andere intensief gebruikte zones zoals het<br />

centrale plein en de overige verbindingen met de Lingewijk<br />

- met hoogteverschil - worden betontegels toegepast. Hier<br />

is ook toepassing van grotere betonplaten uit het gebied<br />

denkbaar.<br />

De tuinen op de parkeergarages worden grotendeels groen<br />

met een duidelijke route erdoorheen. Het pad wordt breder<br />

als er een zit- of speelruimte is. Het pad is gemaakt van<br />

stenig materiaal dat in gebieden met een lagere intensiteit<br />

geleidelijk overgaat in het groen.<br />

De recreatieve route parallel aan de Linge wordt uitgevoerd<br />

in asfalt met gewalste schelpen. De gebieden waar het pad<br />

breder wordt, worden gemaakt van hout, in de vorm van<br />

steigers aan het water.<br />

De paden in het park worden halfverhard om<br />

waterdoorlatendheid mogelijk te maken en een natuurlijkere<br />

uitstraling te creëren.<br />

inspiratiebeelden<br />

meubilair en inrichting


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 139<br />

Materialenkaart


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

140<br />

Verlichting<br />

LingeOever kent diverse soorten openbare ruimte, hierbij<br />

hoort ook diverse verlichting.<br />

De ontsluitingsweg van het gebied, ofwel de straat voor alle<br />

modaliteiten zal verlicht worden met lichtpalen van 4,5 meter<br />

hoog. Op de tekening is te zien hoe het licht geprojecteerd<br />

wordt op de straat, stoepen, parkeerplaats(en) en het<br />

doorgaande fietspad.<br />

Daar waar er in het gebied sprake is van een route die<br />

door een wand begeleid wordt - bij de doorgang door<br />

de <strong>Arkelsedijk</strong> naar de Lingewijk en de kleine keerwand<br />

die ontstaat bij de supermarkt door de ontsluitingsweg<br />

LingeOever in - wordt er muurverlichting toegepast op<br />

geringe hoogte. De doorgang en tunnel zelf zal voorzien<br />

worden van vandaalbestendige LED verlichting op hoogte.<br />

De daktuinen kennen een andere sfeer, en zijn belangrijk<br />

voor de overgang tussen de verschillende woonblokken<br />

en de openbare ruimte. De routes voor voetgangers zullen<br />

verlicht worden met 1 meter hoge bolder armaturen. Dezelfde<br />

armaturen zullen worden gebruikt om het zuidelijke deel van<br />

de oeverroute te begeleiden, evenals de doorsteken tussen de<br />

straat en de oeverzone.<br />

De noordelijke oeverzone en het oeverpark zullen minder sterk<br />

verlicht zijn (in aantal armaturen van 4,5 meter hoog), dit<br />

om de diverse dieren die in het gebied leven/van het gebied<br />

gebruik maken zo min mogelijk te storen, ofwel negatief te<br />

belasten.<br />

Trappen en hellingbanen in het gebied bedoeld voor<br />

voetgangers zullen worden voorzien van geintegreerde<br />

verlichting in de leuningen en van muurverlichting.


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 141<br />

Verlichtingsplankaart


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

142<br />

Doorsnede ter hoogte van kavel 7 en 11<br />

m<br />

0x300mm<br />

rook<br />

Betonband:<br />

breedte 150mm<br />

Rijweg:<br />

Bestaande asfalt verharding,<br />

met rode toplaag voor fietsstroken<br />

Trottoirs:<br />

Betontegels<br />

Betonband:<br />

breedte 100mm<br />

Trapelement met leuning:<br />

cortenstaal<br />

Betonband:<br />

breedte 150mm<br />

Parkeerplaatsen:<br />

graskeien<br />

Betonband<br />

Breedte 150mm,<br />

Rijbaan:<br />

gebakken klinkers<br />

Lichtmast:<br />

4,5m<br />

Sedumdak<br />

Privé buitenruimte:<br />

betontegels groot formaat<br />

Lichtmast:<br />

bolder<br />

Verharding daktuin:<br />

betontegels, hergebruikt materiaal<br />

Picnickset:<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

+6.20 NAP<br />

+5.00 NAP<br />

+5.00 NAP<br />

1m 4m 1m 2.1m +4.00 NAP<br />

+4.00 NAP<br />

Waterkering<br />

+1.50 NAP<br />

4.5m<br />

0.9m<br />

4.5m 2.1m


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 143<br />

lpen<br />

Verharding daktuin:<br />

betontegels, hergebruikt materiaal<br />

Picnickset:<br />

hout<br />

Intensief daktuin substraat<br />

400-1000mm<br />

Waterretentie laag:<br />

80mm<br />

Privé buitenruimte:<br />

betontegels groot formaat<br />

Schanskorf wanden<br />

Lichtmast:<br />

bolder<br />

Pad langs de Linge:<br />

asfalt met toplaag van gewalste schelpen<br />

Oeverbeplanting<br />

Bestaande keerwand:<br />

ingekort tot 0.5m boven waterpeil,<br />

afgedekt met beton deksloof<br />

2m<br />

+5.00 NAP<br />

+4.00 NAP<br />

+4.00 NAP<br />

50 NAP<br />

2.5m<br />

+2.00 NAP<br />

4m<br />

Linge


Waterkering<br />

+1.50 NAP<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

4.5m<br />

0.9m<br />

4.5m 2.1m<br />

144<br />

Doorsnede ter hoogte van kavel 5<br />

Betonband:<br />

breedte 150mm<br />

Rijweg:<br />

Bestaande asfalt verharding,<br />

met rode toplaag voor fietsstroken<br />

Trottoirs:<br />

Betontegels<br />

Betonband:<br />

breedte 100mm<br />

Parkeerplaatsen:<br />

graskeien<br />

Betonband<br />

Breedte 150mm,<br />

Rijbaan:<br />

gebakken klinkers<br />

Lichtmast:<br />

4,5m<br />

Trottior:<br />

betontegels 300x300mm<br />

met geleidestrook<br />

Traptreden:<br />

stalen rooster<br />

Sedumdak<br />

Hellingbaan met stalen leuningen<br />

<strong>Arkelsedijk</strong><br />

+6.20 NAP<br />

1m 4m 1m 2.1m<br />

2.1m<br />

+4.00 NAP<br />

+4.00 NAP<br />

+5.00 NAP<br />

+4<br />

Waterkering<br />

4.5m<br />

0.9m<br />

4.5m 2.6m<br />

+1.50 NAP<br />

2


+1.50 NAP<br />

2.5m +2.00 NAP<br />

Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 4m<br />

145<br />

Linge<br />

Hellingbaan met stalen leuningen<br />

Muren:<br />

gestapelde betontegels<br />

met betonnen afdekkers<br />

Zitrand op muur: hout<br />

Traptreden:<br />

beton<br />

Bestrating:<br />

Betontegels<br />

Schanskorf wanden<br />

Lichtmast:<br />

bolder<br />

Pad langs de Linge:<br />

asfalt met toplaag van gewalste schelpen<br />

Oeverbeplanting<br />

Bestaande keerwand:<br />

ingekort tot 0.5m boven waterpeil,<br />

afgedekt met beton deksloof<br />

werknummer<br />

2110<br />

opdrachtgever<br />

Groep Caenen<br />

Capital Fund<br />

werk<br />

<strong>Gorinchem</strong><br />

<strong>Lingeoever</strong> - <strong>Arkelsedijk</strong><br />

stadium<br />

Voorlopig Ontwerp<br />

onderwerp tekening<br />

Doorsneden<br />

schaal<br />

1:200<br />

formaat<br />

A2<br />

+4.75 NAP<br />

+5.00 NAP<br />

+4.00 NAP<br />

+3.00 NAP<br />

getekend<br />

AS<br />

+1.50 NAP<br />

2m 0.3m 11.05m<br />

4m<br />

+2.00 NAP<br />

Linge<br />

+0.00 NAP<br />

datum<br />

16.05.2023<br />

gewijzigd<br />

13.06.2023<br />

tekeningnummer<br />

L-130


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt<br />

146<br />

Sport en spel


Stedenbouwkundig plan LingeOever <strong>Gorinchem</strong> | Rijnboutt 147<br />

Het onbebouwde gebied wordt zo ingericht dat<br />

er verschillende plekken zijn voor sport en spel.<br />

Speelgelegenheid voor de kleinste kinderen bevindt zich<br />

op de daken, goed ingepast in de groene ruimte. Voor iets<br />

oudere kinderen zijn er plekken langs de oever, die ze ook<br />

delen met informele sportplekken voor volwassenen.<br />

In het park worden speelaanleidingen gemaakt voor de<br />

oudere jeugd, met natuurlijke materialen. Ook bij het<br />

horecaplein zijn speelaanleidingen.<br />

Een bijzondere speelplek bevindt zich bij de gebiedsentree,<br />

waar in de te behouden constructie mogelijkheden zijn voor<br />

sport en spel.<br />

Straatmeubilair: eenvoudige vormen<br />

Straatmeubilair: innovatie<br />

Halfverharde paden in het park<br />

Straatmeubilair: gebruik van materialen die het industriële verleden van de<br />

locatie herinterpreteren


Rijnboutt Amsterdam<br />

Moermanskkade 317<br />

1013 BC, Amsterdam<br />

T +31 (0)20 530 48 10<br />

info@rijnboutt.nl<br />

rijnboutt.nl<br />

@rijnboutt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!