04.09.2013 Views

Konstverk och Religionskunskap - Föreningen Lärare i ...

Konstverk och Religionskunskap - Föreningen Lärare i ...

Konstverk och Religionskunskap - Föreningen Lärare i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

TEMA<br />

<strong>Konstverk</strong> <strong>och</strong> <strong>Religionskunskap</strong><br />

» Religion <strong>och</strong> konstarter<br />

» Skönlitteratur i religionsundervisningen<br />

» Livets steg – en utställning i bilder<br />

» Filmsamtal – ett växande kulturellt fenomen


Impuls – religion för åk 7–9<br />

”Alla världens<br />

religioner fi nns<br />

här. Därför är<br />

samtalet viktigt.”<br />

Enligt NE betyder ordet<br />

impuls ”påverkan som leder<br />

vidare”. Det har vi tagit<br />

fasta på. Vi har gjort ett<br />

läromedel som leder eleverna<br />

vidare – från kunskap<br />

till insikt <strong>och</strong> förståelse.<br />

Grundtanken i Impuls Religion är att alla<br />

världens religioner fi nns här – i klassrummet,<br />

som en del av den svenska vardagen.<br />

Därför är samtalet viktigt, samtalet<br />

om olika religioner <strong>och</strong> samtalet mellan<br />

människor av olika tro. Man måste träna<br />

sig i att våga <strong>och</strong> att vilja möta varandra i<br />

nyfi kenhet <strong>och</strong> respekt. Denna inriktning<br />

i Impuls skapar en unik närvarokänsla –<br />

samtidigt som allt det där andra naturligtvis<br />

fi nns med; historiska bakgrunder,<br />

fakta om texter, ritualer <strong>och</strong> så vidare.<br />

Temauppslagen har rubriker som<br />

”Religion syns”, ”Religion smakar”<br />

<strong>och</strong> ”Religion hörs”.<br />

Titta på ett smakprov på<br />

www.nok.se/impuls<br />

Natur & Kultur<br />

Tel 08-453 85 00 Fax 08-453 85 20<br />

www.nok.se<br />

Impuls Religion grundbok 1<br />

Författare: Katarina Lycken, Lennart Göth<br />

Best.nr 27-41430-3<br />

F-pris 113:-


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

Det öppna <strong>och</strong> levande<br />

språkets möjligheter<br />

När jag i den andra delen av min avhandling hade beskrivit Livet som anpassning<br />

till förmån för individuell konkurrens som en dominant livsförståelse hos<br />

intervjuade skolungdomar, ville jag i den tredje <strong>och</strong> sista delen undersöka en<br />

möjlighet. Kunde det vara så att skolans religionskunskapsundervisning fungerar<br />

som ett slags erbjudande om alternativt språk, alternativa livsförståelsediskurser?<br />

Att det i religiösa <strong>och</strong> existentiella traditioner finns sådant material vet vi,<br />

men min fråga gällde snarare om detta stoff presenteras i en form så att det<br />

har möjlighet att bli till funktionellt språk i de ungas vardag. För att svara på<br />

frågan valde jag att granska en frekvent använd lärobok i religionskunskap för<br />

högstadiet.<br />

Resultatet var nedslående, om man hade föreställt sig att boken skulle ha<br />

en förmåga att fungera språkligt vidgande för de unga eller alternativt i relation<br />

till den förhärskande livsförståelsen om anpassning <strong>och</strong> konkurrens. Det fanns<br />

flera skäl till detta. Ett av dem rörde läroboken som genre.<br />

Med utgångspunkt i Michail Bachtins tanke att möjligheten för en text att<br />

fungera existentiellt <strong>och</strong> språkligt vidgande är större om man uppfattar den<br />

som ”internt övertygande” än ”auktoritativ” visade sig läroboken ha en problematisk<br />

karaktär. En ”auktoritativ” text, som i varje fall den aktuella läroboken<br />

kunde karaktäriseras som, accepteras eller förkastas men man laborerar inte<br />

med den, går inte i dialog med den, nytolkar den inte eller delvis förändrar<br />

den. För detta behöver vi en öppen textgenre där vi kan tillåta oss att göra allt<br />

detta. Frågan är i vilken utsträckning vi i religionskunskapsundervisningen låter<br />

de unga möta sådana uttryck?<br />

Detta nummer av Religion & Livsfrågor med temat <strong>Konstverk</strong> <strong>och</strong> <strong>Religionskunskap</strong><br />

uppmärksammar just de öppna verken – de skönlitterära böckerna,<br />

filmerna <strong>och</strong> bilderna – som förmår tala till oss <strong>och</strong> närmast oundgängligen bli<br />

existentiellt tolkade av oss. Inte minst film fungerar idag som ett slags kollektivt<br />

livstydande språk. De förser oss med verktyg, språk, att tala om komplexa fenomen<br />

i tillvaron på ett rikare <strong>och</strong> mera nyanserat sätt men samtidigt också på<br />

ett kortfattat, kärnfullt <strong>och</strong> målande vis. Vi förstår alla – som har sett filmerna<br />

eller läst böckerna – vad det vill säga att känna sig ensam som Harry Potter hos<br />

familjen Dursley eller förstelnande rädd som om en dementor vore i antågande.<br />

En spännande uppgift är naturligtvis att undersöka vilken repertoar av ”språk<br />

om livet” som ett bestämt verk erbjuder. Hur ser repertoaren ut till bredd <strong>och</strong><br />

djup? Hur förhåller sig verkets repertoar till traditionella ”språk om livet”, som<br />

erbjuds av religiösa <strong>och</strong> existentiella traditioner? Hur ser dessa traditioners<br />

bredd <strong>och</strong> djup ut i sina ”små” respektive ”stora berättelser”? Och vilken är<br />

deras centrala metaforik?<br />

Liknande frågeställningar <strong>och</strong> andra ställs, diskuteras <strong>och</strong> utreds i detta<br />

nummer av Björn Skogar, docent i tros- <strong>och</strong> livsåskådningsvetenskap, Gudrun<br />

Fagerström, universitetslektor i litteraturvetenskap, Marita Sköldberg, frilansjournalist<br />

– här med fokus på Anders Rymans aktuella bildutställning – samt<br />

av Tomas Axelson, religionssociolog <strong>och</strong> medie- <strong>och</strong> kommunikationsvetare.<br />

Med förhoppning om stimulerande läsning <strong>och</strong> berikande samtal!<br />

CHRISTINA OSBECK<br />

INNEHÅLL<br />

4 Ordförandetankar<br />

Ola Björlin<br />

6-7 Religion <strong>och</strong> konstarter<br />

Björn Skogar<br />

<br />

<br />

Gudrun Fagerström<br />

<br />

Marita Sköldberg<br />

<br />

<br />

Tomas Axelson<br />

”Varje yttrande – från den vardagliga<br />

dialogens korta (fåordiga) repliker<br />

till den stora romanen eller<br />

vetenskapliga avhandlingen – har<br />

så att säga en absolut början <strong>och</strong><br />

ett absolut slut: vid dess början<br />

finns andras yttranden, efter dess<br />

avslutning finns andras svarande<br />

yttranden”<br />

Michail Bachtin<br />

MEDVERKANDE I DETTA NUMMER<br />

Björn Skogar<br />

Södertörns högskola<br />

bjorn.skogar@sh.se<br />

Gudrun Fagerström<br />

gudrun.fagerstrom@bredband.net<br />

Marita Sköldberg<br />

www.maritaskoldberg.com<br />

marita.skoldberg@tele2.se<br />

Tomas Axelson<br />

Högskolan Dalarna<br />

tax@du.se<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 3


ORDFÖRANDETANKAR<br />

<strong>Religionskunskap</strong> för en föränderlig tillvaro<br />

Vårterminen börjar bra med flera sjungande talgoxar<br />

utefter skolvägen redan i mitten av januari. Landet<br />

hålls fortfarande i ett mörkrets <strong>och</strong> kylans dubbelgrepp,<br />

men ljuset är ju på väg tillbaka. Vi går mot<br />

en vår <strong>och</strong> en period med snabb reformtakt när det<br />

gäller skolan. Lärarutbildningarna omstruktureras <strong>och</strong><br />

omstartas, grundskolans ämnen ligger i stöpsleven<br />

<strong>och</strong> den omfattande reformeringen av gymnasiet som<br />

skissades i ”Framtidsvägen” når efter en remissomgång<br />

propositionsstadiet under våren. Utbildningsdepartementet<br />

<strong>och</strong> Skolverket varvar upp inför ett synnerligen<br />

intensivt förändringsarbete.<br />

ETT EXISTENTIELLT OCH<br />

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNE<br />

Utanför myndigheternas byggnader, där arbetslamporna<br />

kommer att lysa till långt fram på kvällarna,<br />

rullar de stora debatterna vidare om vår tids stora<br />

frågor; om de mänskliga rättigheterna <strong>och</strong> civilisationernas<br />

konflikter, om tro <strong>och</strong> vetande, om religion <strong>och</strong><br />

samhälle <strong>och</strong> om de etiska dilemmor som den tekniska<br />

utvecklingen inom vård <strong>och</strong> kommunikation ställer<br />

oss inför. I arbetet med Gy 07, som avbröts under<br />

implementeringsfasen genom maktskiftet i riksdagen<br />

2006, visade det sig att det fanns en viss oro från<br />

visst kristet håll att religionskunskapsämnet skulle bli<br />

för nära sammankopplat med samhällsperspektivet i<br />

Samhällsvetenskapliga programmet. Men givet den<br />

tydliga närvaron av de religiösa <strong>och</strong> etiska aspekterna<br />

av samhällsprocesserna i vår tid, såväl globalt som<br />

lokalt, är det viktigt att undervisningen om tro <strong>och</strong><br />

värden kopplar samman livsfrågorna <strong>och</strong> en personlig<br />

bearbetning av de existentiella frågorna med det liv i<br />

samhälle <strong>och</strong> i relationerna till andra där det individuella<br />

livet utspelas. Det finns ingen motsättning i att<br />

betrakta ämnet religionskunskap som såväl ett ämne<br />

om livsfrågor <strong>och</strong> existens som ett ämne som berör<br />

samhällsfrågor.<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

Årgång 40. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör Christina Osbeck<br />

Ansvarig utgivare Ola Björlin<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35<br />

656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76, 070-388 11 38<br />

christina.osbeck@kau.se<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tel 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

<strong>Föreningen</strong> lärare<br />

i religionskunskap (FLR)<br />

Ordförande Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Vice ordförande Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 416 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

Sekreterare Annika Lindskog<br />

Nyebrostigen 58, 443 30 Lerum<br />

tel 0701-474 446<br />

0302-122 24<br />

Skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 416 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

Ledamöter<br />

Bengt Arvidsson, Kämpagränden 17c<br />

224 76 Lund, tel 046-12 51 68<br />

Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82<br />

216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

En del driver tesen att religion är en ”privatsak”<br />

<strong>och</strong> ska inte ha någon plats i det offentliga samhället<br />

– eller åtminstone så liten plats som möjligt. Den här<br />

ståndpunkten utgör en omvänd spegelbild till ett slags<br />

teokratisk grundsyn; att allt i samhället ska genomsyras<br />

av (en viss) religiös trostradition. Att religionskunskapsämnet<br />

som är obligatoriskt i den svenska skolan<br />

över huvud taget finns där, <strong>och</strong> som ett icke-konfessionellt<br />

ämne, är ett ställningstagande i motsats<br />

till båda dessa ytterlighetsståndpunkter. Ämnet är<br />

såväl existentiellt som samhällsorienterande <strong>och</strong> där<br />

undervisas också såväl om religiös fundamentalism<br />

som om ateistiskt fundamentalism. Men den hållning<br />

som måste vara kärnan i ett religionskunskapsämne<br />

idag <strong>och</strong> i framtiden är dialogisk; den uppmuntrar till<br />

tankeutbyte <strong>och</strong> öppenhet, den gynnar lyssnandet till<br />

den andres annorlunda livssyn <strong>och</strong> den ökar kunskapen<br />

om <strong>och</strong> insikten i vår tids stora trostraditioner.<br />

RELIGIONSKUNSKAP – EN NYCKEL I ETT<br />

MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE<br />

Liksom inom alla skolämnen så utvecklas de didaktiska<br />

diskurserna i ett korsdrag av (ibland motsatta)<br />

samhällsintressen. I religionskunskapens fall så har<br />

ämnet sedan 1960-talet utvecklats från ett konfessionellt<br />

kristendomsämne till ett livsfrågeinriktat<br />

<strong>och</strong> icke-konfessionellt ämne, där särskilt de etiska<br />

frågorna fått en stor plats. Det är tillfredsställande att<br />

etiken behandlas utförligt i skolans värld <strong>och</strong> inte bara<br />

inom filosofiämnet, som ju bara når de elever som går<br />

i ett teoretiskt program, för tillfället endast obligatoriskt<br />

i det samhällsvetenskapliga programmet. Här har<br />

religionskunskapens breddade innehåll haft en viktig<br />

betydelse. När Sverige nu på några decennier tagit<br />

jättekliv in i ett polykulturellt stadium, blir konsekvenserna<br />

också tydliga för undervisningen om tros- <strong>och</strong><br />

värdefrågor. <strong>Religionskunskap</strong>en får en nyckelroll i Forts. sid 22<br />

förankringen av ett förhållningssätt till skillnad som<br />

Johanna Lundberg<br />

Gravyrvägen 4, 791 44 Falun<br />

tel 023-212 75<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35, 656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76<br />

Olof Franck<br />

Falkvägen 3 B, 541 33 Skövde<br />

tel 0500-46 42 90 (arb)<br />

Emma Hall<br />

Erikslustvägen 30 C, 217 73 Malmö<br />

tel 040-12 79 61<br />

Ulf Jämterud, Bragevägen 26<br />

194 63 Upplands Väsby<br />

tel 08-760 7765<br />

Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Årsbok<br />

Redaktörer: Bodil Liljefors-Persson,<br />

Johanna Lundberg.<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok <strong>och</strong> tidsskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida www.flr.se<br />

Tryck & form<br />

Prinfo Grafiskt Center, Malmö 2008<br />

Omslagsfoto<br />

Foto: Michael Kemter


PROVA<br />

SJÄLV!<br />

Bläddra i smakprov<br />

på www.liber.se<br />

En angelägen nyhet!<br />

Nu finns religionsboken som tar hänsyn till elevernas olika bakgrund<br />

<strong>och</strong> ger alla världsreligioner lika stor uppmärksamhet.<br />

Upptäck Religion är en stadiebok som visar hur människor lever<br />

med sin tro. Den lyfter fram likheter <strong>och</strong> skillnader mellan religionerna<br />

<strong>och</strong> tar upp etiska frågor som barn i 10 till12-årsåldern funderar<br />

över. Den bjuder också på många spännande berättelser, livfullt<br />

illustrerade så att även lässvaga elever förstår.<br />

Läs mer om Upptäck Religion på www.liber.se. Vill du veta mer<br />

eller beställa hjälper Kundservice gärna till.<br />

SKOLÅR 4–6<br />

Religion<br />

www.liber.se<br />

kundservice.liber@liber.se<br />

Tel 08 690 93 30<br />

Fax 08 690 93 01/02<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 5


BJÖRN SKOGAR<br />

Religion<br />

& konstarter<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Religion handlar om det levande livet,<br />

men hur förmår vi i en icke-konfessionell<br />

religionskunskapsundervisning komma åt<br />

detta?<br />

Björn Skogar, docent i tros- <strong>och</strong> livsåskådningsvetenskap,<br />

slår ett slag för konstverkets<br />

förmedlande möjlighet. Undervisningen<br />

ger tillträde till erfarenheter.<br />

<strong>Konstverk</strong>et är så öppet att var <strong>och</strong> en har<br />

möjlighet att tolka <strong>och</strong> existentiellt tillägna<br />

sig på sitt eget sätt.


EN LÄRMILJÖ FÖR HELA MÄNNISKAN?<br />

När jag för länge sedan började arbeta på lärarutbildningen i<br />

Karlstad, det var våren 1976, slogs jag av att det var så många<br />

kollegor inom bild, slöjd <strong>och</strong> musik. Och inte nog med det:<br />

flera av dem visade sig vara konstnärer av högsta klass. En<br />

efter en dog de ut eller blev pensionerade, dessa konstnärer<br />

<strong>och</strong> musiker, sådana konstnärliga kollegor blev ändå allt färre<br />

trots att högskolan växte. Ibland får man höra att lärarutbildningen<br />

förr i tiden var av låg klass, vetenskapligt sett. Det<br />

kan möjligen vara sant i vissa fall, men i vilket fall var det en<br />

miljö som inkluderade hela människan till skillnad från en<br />

akademisk kultur som vanligen endast engagerar intellektet.<br />

Vi är allt fler inom religionslärarkåren som ivrar för att<br />

återerövra berättandet som en grundfärdighet för läraren<br />

<strong>och</strong> även pläderar för att se berättelsen som en av religionens<br />

grundkategorier (se Religion & Livsfrågor nr 3 2007). Några<br />

av oss har också poängterat att berättandet bör ses som en<br />

konst som kräver träning <strong>och</strong> professionalitet. Men var finns<br />

det plats för sådant inom våra snålt tilltagna lärarutbildningar?<br />

Och var finns det plats till att reflektera över andra<br />

konstarter, som dramat, filmen, arkitekturen, bildkonsten?<br />

ATT SYNLIGGÖRA LIVET OCH DESS VILLKOR<br />

Det har blivit något av jargong att kritisera skolans läromedel.<br />

Men i förhållande till studierna inom högskolan<br />

är skolans läroböcker ofta överlägsna eftersom de i takt<br />

med samhällsutvecklingen blivit alltmer bildorienterade.<br />

Högskolan är traditionellt upplagd med inläsning av texter<br />

<strong>och</strong> seminarieövningar där man i bästa fall kan få utbyta<br />

synpunkter i muntlig form. Jag vill på intet sätt förminska<br />

värdet av teoretiska studier, men vanligen är de enkelspårigt<br />

inriktade på abstrakta begrepp snarare än gestaltningar.<br />

Religionsämnet, som borde handla om livet, riskerar därmed<br />

snarare att belysa doktriner eller grupptillhörigheter. Därmed<br />

uttorkar debatten till att handla om för eller emot eller att<br />

vara innanför eller utanför. Med andra ord: den konkreta<br />

människan saknas <strong>och</strong> det är här konstarterna borde få<br />

komma in i bilden.<br />

När den store tyske humanisten <strong>och</strong> filosofen H.G.<br />

Gadamer karakteriserade personlig erfarenhet, det han kallar<br />

tillägnande, använde han det antika dramat som paradexempel.<br />

En av hans teser är att dramat inte endast består av<br />

text <strong>och</strong> skådespelare/musiker. Dramat existerar först när<br />

det även finns åskådare som lever med i verket. Verket består<br />

alltså av ett gemensamt samspel. Eftersom dramat behandlar<br />

grundläggande, allmänmänskliga problem lever publiken i<br />

det, med hela kroppen. Och genom delaktigheten blir det<br />

egna livet genomlyst. Gadamer var bland mycket annat specialist<br />

på gammal grekisk filosofi så det var inte så konstigt<br />

att han tog det antika dramat som exempel. I vår tid är det<br />

mera näraliggande att ta fram spelfilmen som exempel. När<br />

filmklassikern Gökboet gick i åratal i Stockholm hade den<br />

sannolikt funktionen att ge uttryck för sådant som många<br />

människor upplevde som sin egen problematik <strong>och</strong> därför<br />

såg man filmen gång på gång, som en terapeutisk rit.<br />

RUM FÖR REFLEKTION<br />

<strong>Konstverk</strong>et upplevs gemensamt men tillägnandet är existentiellt,<br />

alltså personligt. Det betyder att det kan se mycket<br />

olika ut. Gemensam upplevelse – personlig tolkning, det är<br />

en modell som har direkt relevans för vår icke-konfessionella<br />

religionsundervisning. <strong>Lärare</strong>ns uppgift är inte att predika,<br />

men att ge tillträde till upplevelser <strong>och</strong> erfarenheter som<br />

eleven har rätt att tolka på sitt eget sätt.<br />

Men det är inte så lätt att hitta dramer eller filmer för<br />

sådana goda ändamål. Och hur ska man få tid? Jag inser väl<br />

att lärarens uppgift är svår. Men när det gäller berättelser <strong>och</strong><br />

bilder behövs inte så stora arrangemang. Här är det annat<br />

som bör beaktas, inte minst fördröjningens nödvändighet.<br />

Med det avser jag att man måste hitta vägar för att sakta<br />

in tempot, finna vägar för eftertanke <strong>och</strong> noggrann uppmärksamhet.<br />

Det handlar om att ge utrymme för läsarens/<br />

lyssnarens <strong>och</strong> betraktarens egna inre bilder i mötet med<br />

konstverket. Ofta sker detta bäst genom eget skrivande,<br />

vilket illustreras på ett utmärkt sätt i Gudrun Fagerströms<br />

litteraturpedagogiska bidrag i antologin Existentiella frågor i<br />

skolan. Och när det gäller yngre barn kan mycket uttryckas<br />

<strong>och</strong> tolkas i kombinationen bild <strong>och</strong> text vilket norska kollegan<br />

i Hamar, Sidsel Lied, visat senast i Kristne friskoler i en<br />

flerkulturell kontext. Arbetssättet liknar det som presenteras i<br />

Samma rötter, en lärarhandledning skriven av arbetsgemenskapen<br />

Abrahams barns initiativtagare.<br />

Denna lilla text saknar avrundande slutord. Se den som<br />

en stafettpinne som Du själv tar hand om <strong>och</strong> för vidare<br />

genom egna erfarenheter <strong>och</strong> exempel!<br />

BJÖRN SKOGAR<br />

REFERENSER<br />

Naeslund, L. (Red.). (2007). Existentiella frågor i skolan (Skapande<br />

vetande, nr 37). Linköping: Linköpings universitet.<br />

Hartman, S.G. (2005). Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm:<br />

Natur <strong>och</strong> kultur.<br />

Lied, S. (2007). Kristne friskoler i en flerkulturell kontext.<br />

Uppsala: Swedish Science Press.<br />

Rosenblad, D., & Rosenblad, F. (2004). Samma rötter –<br />

Abrahams barn i tre religioner. Uppsala: Fondi.<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 7


Visar varje religion<br />

ur sitt eget perspektiv.<br />

Här är religionsboken som är helt anpassad efter dagens mångkulturella<br />

samhälle. Den presenterar alla världsreligionerna efter samma struktur,<br />

men var <strong>och</strong> en ur sitt eget perspektiv.<br />

Inte bara för att det är respektfullt mot alla, utan också för att det<br />

ger eleverna förståelse för andra kulturer. Självklart finns de spännande<br />

legenderna med, livfullt illustrerade.<br />

Vi berättar även om andra livsåskådningar <strong>och</strong> för varje årskurs finns<br />

kapitel om etik <strong>och</strong> filosofi.<br />

Läs mer om på www.liber.se. Vill du veta mer eller<br />

beställa hjälper Kundservice gärna till.<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

PROVA<br />

SJÄLV!<br />

Bläddra i smakprov<br />

på www.liber.se<br />

SKOLÅR 6–9<br />

Religion<br />

www.liber.se<br />

kundservice.liber@liber.se<br />

Tel 08 690 93 30<br />

Fax 08 690 93 01/02


GUDRUN FAGERSTRÖM<br />

Skönlitteratur i<br />

religionsundervisningen<br />

Hur kan – konkret – relationen mellan orienterande <strong>och</strong> existentiella perspektiv i religionskunskap<br />

upprättas? Gudrun Fagerström, universitetslektor i litteraturvetenskap, ger en<br />

presentation av skönlitteraturens möjligheter <strong>och</strong> vilka förutsättningar som krävs för att få<br />

till stånd en undervisning där de unga förmår lära såväl om som av, i religionskunskap.<br />

Ingen religionslärare undgår att ta ställning i frågan hur en<br />

saklig <strong>och</strong> allsidig belysning av religioner <strong>och</strong> livsåskådningar<br />

skall kunna förenas med en personlig inlevelse i existentiella<br />

<strong>och</strong> etiska frågor. I kursplanen i religionskunskap för<br />

gymnasieskolan låter detta dock ganska oproblematiskt:<br />

”Ett samspel mellan kunskapsperspektiv <strong>och</strong> existentiella<br />

frågor gör ämnet konkret, verklighetsnära <strong>och</strong> personlihetsutvecklande”<br />

framhålls det under ”Ämnets karaktär <strong>och</strong><br />

uppbyggnad”. Hur detta skall åstadkommas anges dock inte,<br />

i linje med styrdokumentens nutida inriktning. Därför är det<br />

snarare anmärkningsvärt att det i kursplanen för grundskolan<br />

uttryckligen står – dock bara beträffande de mål eleverna<br />

skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret – att ett av<br />

hjälpmedlen kan vara barn- <strong>och</strong> ungdomslitteratur.<br />

Att använda skönlitteratur för att levandegöra andra skolämnen<br />

har en lång tradition i Sverige. Det kan räcka med att<br />

påminna om hur författare som Selma Lagerlöf <strong>och</strong> Verner<br />

von Heidenstam för drygt hundra år sedan fick i uppdrag<br />

att skriva bredvidläsningslitteratur för skolbruk. Idag ser<br />

läromedlen helt annorlunda ut: textmassan har blivit betydligt<br />

mindre vilket har resulterat i att framför allt berättande<br />

partier har fått stryka på foten. Ofta har sådana inslag ersatts<br />

med bildmaterial i en kanske överdriven tilltro till bildens<br />

förmåga att säga mer än tusen ord. Vill man ägna sig åt en<br />

narrativ didaktik måste man i stället, vid sidan av berättande<br />

urkundstexter, använda sig av skönlitteratur. Kursplanerna i<br />

svenska, såväl den för gymnasieskolan som den för grundskolan,<br />

betonar också hur arbetet kring skönlitteraturen både<br />

kan hjälpa eleverna att få svar på existentiella frågor <strong>och</strong> ökad<br />

förståelse för människor från andra kulturer, det vill säga<br />

borde kunna vara ett gott hjälpmedel vid behandlingen både<br />

av religionsämnets lära av- <strong>och</strong> lära om-aspekt. I likhet med<br />

många andra religions- <strong>och</strong> litteraturdidaktiker är jag också<br />

övertygad om att så är fallet, men också om att det inte är<br />

problemfritt.<br />

TILLGÄNGLIGHETEN<br />

En första fråga är givetvis om det är möjligt att hitta lämplig<br />

litteratur. Människans livstolkning i vid bemärkelse – som<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 9


Skönlitteratur i religionsundervisningen<br />

kursplanerna i religionskunskap också anger som undervisningsinnehåll<br />

– ventileras naturligtvis på ett eller annat<br />

sätt i de flesta skönlitterära alster, men vill man se en tydlig<br />

anknytning till religioner är det svårare. Själv har jag under<br />

många år mött blivande SO-lärare i barn- <strong>och</strong> ungdomslitteraturkurser<br />

<strong>och</strong> då försökt hjälpa dem att hitta lämplig<br />

litteratur <strong>och</strong> att med utgångspunkt i konkreta texter<br />

diskutera olika undervisningsmöjligheter. Det visade sig att<br />

religionsämnet var det i särklass svåraste att hitta litteratur<br />

till, <strong>och</strong> detta i förening med att jag själv har ämnet i min<br />

ämneskombination gjorde att jag mer systematiskt började<br />

undersöka litteraturutbudet, något som resulterade i boken<br />

Människan <strong>och</strong> makterna. Icke-kristna religioner gestaltade i<br />

barn- <strong>och</strong> ungdomslitteratur (2002) där jag resonerar utifrån<br />

ett hundratal titlar. Att hitta dem var dock ett mödosamt<br />

arbete. I allmänhet ger inte sökning på avgränsade religioner<br />

mycket, oavsett om man använder databaser eller andra<br />

bibliografiska hjälpmedel, utan man får utnyttja sin uppfinningsrikedom<br />

<strong>och</strong> pröva alla tänkbara sökord. Så ger exempelvis<br />

en sökning på ”andra världskriget” fler böcker som<br />

även tar upp judendom än en sökning på religionen direkt,<br />

men det finns givetvis inga garantier för att de enskilda böckerna<br />

verkligen behandlar religionen i fråga, samtidigt som<br />

man måste hitta andra sätt för att komma åt andra tidsperioder.<br />

Oftast ger inte heller recensioner eller baksidestexter speciellt<br />

stort utbyte. Själv prövade jag alla upptänkliga vägar:<br />

vände mig till förlag <strong>och</strong> bibliotekarier, till institutioner <strong>och</strong><br />

samfund av olika slag, <strong>och</strong> ägnade mig åt omfattande egen<br />

läsning. Utbytet blev över förväntan, även om de olika religionerna<br />

sinsemellan var mycket ojämnt fördelade. Dessvärre<br />

föråldras en sådan inventering ganska snabbt på grund av<br />

den dåliga lagerhållningen av böcker i Sverige. När jag ändå<br />

utgår från min undersökning i det fortsatta resonemanget<br />

beror det på att den tillåter mig att med viss säkerhet uttala<br />

mig om vad man kan förvänta sig att finna. Genom En bok<br />

för alla eller annan pocketutgivning kan vissa titlar också få<br />

förlängt liv <strong>och</strong> dessutom bli ekonomiskt fördelaktigare att<br />

köpa, <strong>och</strong> på biblioteken finns möjlighet att få tag i även<br />

något äldre böcker. En hel del av de ungdomsböcker som jag<br />

hittade är användbara även på gymnasienivå, men här bör<br />

man naturligtvis komplettera med vuxenromaner.<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

ATT LÄRA OM RELIGIONER…<br />

Att databassökning på specifika religioner ger så klent utbyte<br />

hänger delvis samman med att religionsstoffet mera sällan<br />

är ett huvudmotiv. Religionerna finns ofta med som en<br />

bakgrundsfaktor, ibland bara som en miljömarkör. Speciellt<br />

tydligt blir detta i många av böckerna om muslimska länder:<br />

här ljuder böneutropen från minareten, bönemattor rullas<br />

ut <strong>och</strong> beslöjade kvinnor skyndar förbi. Det är naturligtvis<br />

också lättare att nämna religioners yttre manifestationer,<br />

till exempel islams fem pelare, än att utreda deras religiösa<br />

innebörd. Men det finns också böcker med ganska frekvent<br />

religionsinnehåll där såväl form som innebörd tas upp, <strong>och</strong><br />

till <strong>och</strong> med en del som har ett faktainnehåll som kan mäta<br />

sig med läromedlens. Samtidigt som religionsstoffet inte kan<br />

vara alltför knapphändigt om det skall fungera i skolsammanhang<br />

är det värdefullt att det sätts in i ett naturligt<br />

sammanhang <strong>och</strong> blir begripligt, till skillnad mot läromedlens<br />

starka koncentration kring religiösa seder som i värsta<br />

fall frammanar bilden av människor som mer ägnar sig åt<br />

egendomliga riter än åt vanligt arbetsliv.<br />

Så långt som jag har kunnat undersöka utövar ganska<br />

få av författarna själva den religion de skildrar; de har i stället<br />

varit tvungna att inhämta fakta på annat håll, <strong>och</strong> mitt<br />

intryck är att flertalet har varit väl pålästa. Författare som<br />

skriver för unga brukar också ha ett visst didaktiskt syfte om<br />

de tar upp faktiska förhållanden <strong>och</strong> förefaller oftast känna<br />

sig förpliktade att servera korrekt information. Oavsett om<br />

böckerna bygger på författares egna troserfarenheter eller ej<br />

bör naturligtvis inte all information i dem tas för given utan<br />

vägas mot facklitteratur. Det är också ofta lättare både för<br />

elever <strong>och</strong> lärare att förhålla sig kritiskt till skönlitteratur än<br />

till läromedel, något som kan inbjuda till det undersökande<br />

arbetssätt som föreskrivs inom skolan.<br />

…OCH ATT LÄRA AV<br />

Nu tror jag knappast att man väljer att använda skönlitteratur<br />

främst för att få korrekt faktainformation om<br />

religioner, även om böckerna naturligtvis kan göra ämnet<br />

mer lockande redan på det planet. Det är säkerligen inom<br />

det mer personliga skiktet av religionsämnet, det som rör<br />

elevens egna livsfrågor, som skönlitteraturen har sin största<br />

potential genom att idéer <strong>och</strong> föreställningar förmedlas<br />

genom fiktiva gestalters röster, genom intrig <strong>och</strong> symbolik.<br />

Å ena sidan kan den skönlitterära berättelsen konkretisera<br />

abstrakta idéer, å andra sidan kan det litterära språket, i likhet<br />

med det religiösa, vara flerbottnat <strong>och</strong> därigenom berätta<br />

något om tillvarons mångtydighet. Teodicéproblematiken<br />

tydliggörs till exempel genom många av förintelsetidens<br />

skildringar av människornas vånda inför svårigheterna att


förena tanken på en kärleksfull gud med en allsmäktig <strong>och</strong><br />

kan omvandlas till att bli närliggande frågor om makt <strong>och</strong><br />

vanmakt, medan en del böcker om islam aktualiserar frågor<br />

om människans förmåga att själv forma sitt liv. Genom<br />

skönlitteraturens identifikationsmöjligheter med individer<br />

kan empatikänslan utvecklas <strong>och</strong>, i kursplanens anda, hjälpa<br />

till att bemöta främlingsfientlighet <strong>och</strong> utveckla en känsla<br />

för tolerans. Detta kan i sin tur bidra till en handlingsberedskap<br />

för demokratifrågor. Miljöfrågor behandlas i framför<br />

allt indian- <strong>och</strong> inuitskildringarna, många av böckerna om<br />

muslimer problematiserar genusaspekter <strong>och</strong> fredsfrågor blir<br />

gripbara genom individernas lidande i skildringarna av andra<br />

världskriget <strong>och</strong> Balkankriget. I dessa senare skildringar ställs<br />

också etiska frågor om gott <strong>och</strong> ont på sin spets <strong>och</strong> kommer<br />

läsaren nära genom de fiktiva gestalterna.<br />

VÄRDERINGARNA<br />

En del av det som gör skönlitteraturen värdefull, som dess<br />

större suggestionskraft <strong>och</strong> identifikationsmöjligheter, kan<br />

också utgöra en fara, <strong>och</strong> som lärare gäller det att vara<br />

medveten om att både icke önskvärda <strong>och</strong> alltför ensidiga<br />

värderingar lätt kan förmedlas. Att endast få av författarna<br />

till böckerna i mitt material utövar de religioner som de tar<br />

upp innebär inte att ett neutralt förhållningssätt dominerar<br />

– med ett sådant skulle litteraturen också förlora en del<br />

av sin gestaltningskraft <strong>och</strong> förmåga att beröra emotionellt.<br />

Glädjande nog fann jag inte mycket av direkt fördomsfullhet<br />

men väl att sympatierna fördelade sig ojämnt: islam är den<br />

religion som oftast får en negativ framtoning, olyckligt nog<br />

med tanke på att så många elever har den religionstillhörigheten,<br />

medan bilden av indianska religioner är ytterst positiv,<br />

kanske idealiserad, något som torde hänga samman med en<br />

viss övertro till utövarnas ekologiska levnadssätt. Ändå kan<br />

risken för tendentiösa framställningar vara större om författaren<br />

skriver utifrån egen trostillhörighet. I en något äldre<br />

studie, Tro <strong>och</strong> otro i modern barnlitteratur (1976) presenterar<br />

Ying Toijer-Nilsson barnlitteratur som skildrar kristendomen<br />

<strong>och</strong> finner att många av de böcker som är skrivna av kristna<br />

författare <strong>och</strong> utgivna på kristna förlag sitter fast i en äldre<br />

traktattradition där undervisning <strong>och</strong> predikan fått ersätta en<br />

levande <strong>och</strong> trovärdig gestaltning. Idealet är givetvis att hitta<br />

böcker som ger mångbottnade bilder av religioner <strong>och</strong> av hur<br />

de kan tolkas – <strong>och</strong> sådana böcker finns, även om de inte är<br />

i majoritet.<br />

LITTERATURSAMTALET<br />

När kursplanerna i svenska understryker skönlitteraturens<br />

värde i livstydande sammanhang betonas också att det är i<br />

arbetet kring litteraturen som mycket av det avgörande sker.<br />

Detta arbete kan givetvis se ut på många olika sätt, <strong>och</strong><br />

utrymmet här tillåter knappast någon metoddiskussion – på<br />

ett undantag när: jag vill gärna framhålla det lärarledda litteratursamtalets<br />

betydelse. Det kan tyckas ganska självklart<br />

att man samtalar om det man läser, men många undersökningar<br />

visar att de individualiseringssträvanden som finns i<br />

den svenska skolan delvis har satt det gemensamma samtalet<br />

på undantag, oavsett om det gäller litteraturdiskussioner<br />

eller ej. Forskare inom skilda discipliner har också påtalat att<br />

denna brist försvårar att befästa värdegrunds- <strong>och</strong> demokratifrågor.<br />

Då det gäller litteratursamtal förefaller det vara<br />

vanligare med gruppsamtal där eleverna lämnas ensamma<br />

med varandra än med lärarledda diskussioner, delvis kanske<br />

av organisatoriska skäl men delvis kanske också av rädsla att<br />

som lärare styra för mycket. Men därmed är risken uppenbar<br />

att eleverna fastnar i texten <strong>och</strong> inte kommer vidare eller, än<br />

värre, att de blockeras av förutfattade meningar eller tystnar<br />

inför dominerande gruppdeltagare. Ytterligare en anledning<br />

till att meningsfulla litteratursamtal tycks vara sällsynta<br />

förefaller vara att många lärare undviker att ta upp böcker<br />

där svåra frågor ventileras, eftersom de inte anser sig ha några<br />

egna svar. Men det är just här som arbetet med skönlitteraturen<br />

har en av sina största fördelar: den goda litteraturen visar<br />

att det är nödvändigt att fråga även om man inte har några<br />

svar, <strong>och</strong> den erbjuder såväl närhet genom identifikationsmöjligheterna<br />

som distans <strong>och</strong> skydd genom möjligheten att<br />

pröva olika livshållningar utifrån de fiktiva gestalternas val.<br />

GUDRUN FAGERSTRÖM<br />

REFERENSER<br />

Fagerström, G. (2002). Människan <strong>och</strong> makterna. Icke-kristna<br />

religioner gestaltade i barn- <strong>och</strong> ungdomslitteratur. Lund:<br />

Bibliotekstjänst.<br />

Toijer-Nilsson, Y. (1976). Tro <strong>och</strong> otro i modern barnlitteratur.<br />

Stockholm: Verbum.<br />

Kursplan för religionskunskap i grundskolan. (2000).<br />

[WWW document]. URL http://www3.skolverket.se/ki03/<br />

front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11<br />

&id=3886&extraId=2087 (2009-01-24).<br />

Kursplan för svenska i grundskolan. (2000). [WWW document].<br />

URL http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?spra<br />

k=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extr<br />

aId=2087 (2009-01-24).<br />

Ämnet religionskunskap i gymnasial utbildning. (2000).<br />

[WWW document]. URL http://www3.skolverket.se/ki03/<br />

front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&i<br />

d=RE&extraId= (2009-01-24).<br />

Ämnet svenska i gymnasial utbildning. (2000). [WWW<br />

document]. URL http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx<br />

?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=SV&ex<br />

traId= (2009-01-24).<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 11


Religion – att tro <strong>och</strong> veta. Kurs A <strong>och</strong> B. Fyllig lärobok<br />

som går på djupet <strong>och</strong> presenterar varje religion från<br />

ursprung <strong>och</strong> utveckling till uttryck <strong>och</strong> riktning idag.<br />

Religion <strong>och</strong> sånt. Kurs A. Tar upp det mest centrala<br />

<strong>och</strong> grundläggande i A-kursen. Vänder sig främst till<br />

de yrkesförberedande programmen.<br />

Religion <strong>och</strong> livet. Kurs A. Lättillgänglig kursbok. Studera<br />

tematiskt med sju olika perspektiv eller varje religion för<br />

sig i en tydlig <strong>och</strong> återkommande struktur.<br />

Religion <strong>och</strong> sammanhang. Kurs A <strong>och</strong> B. Främst avsedd<br />

för studieförberedande program. Passar om du vill välja<br />

stoff mer fritt eller göra tematiska fördjupningar.


Söka svar. Kurs A. Upplägg med metodkapitel <strong>och</strong><br />

strukturerad genomgång av religioner. Betonar det<br />

gemensamma mellan olika religioner.<br />

Religion <strong>och</strong> sammanhang – antologin.<br />

Kompletterar religionsundervisningen med urkunder<br />

<strong>och</strong> skönlitterära texter.<br />

Vad tror du på?<br />

Söka svar. Kurs A <strong>och</strong> B. Passar dig som vill skapa din<br />

egen A- <strong>och</strong> B-kurs utifrån innehållsrika bastexter.<br />

Stor vikt vid existentiella <strong>och</strong> etiska frågor.<br />

<strong>Religionskunskap</strong>. Kurs A <strong>och</strong> B. Ger kunskap om<br />

världsreligionerna, om olika livsåskådningsalternativ<br />

<strong>och</strong> om etiska grundfrågor.<br />

Våra religionsserier har en viktig sak gemensamt: De satsar på att ge eleverna<br />

ett bra underlag för att kunna reflektera <strong>och</strong> diskutera kring ett brännhett ämne.<br />

I övrigt har varje läromedel sin egen kombination av nivå, stil <strong>och</strong> upplägg.<br />

Vad tror du passar dina elever? Mer etik <strong>och</strong> livsfrågor? Tonvikt på jämförelser?<br />

Läs mer om våra alternativ <strong>och</strong> hämta några smakprov på www.liber.se.<br />

GY/VUX<br />

www.liber.se<br />

kundservice.liber@liber.se<br />

Tel 08 690 93 30<br />

Fax 08 690 93 01/02


MARITA SKÖLDBERG<br />

FOTO: ANDERS RYMAN<br />

Livets steg<br />

– en utställning i bilder<br />

Att öka vår numedvetenhet, att göra livet <strong>och</strong> vår existens påtaglig, är väsentligt för oss<br />

oavsett om det handlar om att uppmärksamma livets stora eller mindre steg, oavsett om vi<br />

ger dem en religiös inramning eller inte. Frilansjournalist Marita Sköldberg rapporterar från<br />

bildutställningen Livets steg där vi i en serie bilder från världens många hörn får möjlighet<br />

spegla oss själva <strong>och</strong> vårt behov av <strong>och</strong> möjlighet till livsförståelse.<br />

I över sju år har fotografen Anders Ryman rest världen runt<br />

för att dokumentera riter. Det har resulterat i praktboken<br />

Livets steg <strong>och</strong> en utställning, med tillhörande skolmaterial,<br />

som kommer att visas på flera håll i landet <strong>och</strong> världen.<br />

En Elvisimitatör kysser brudens hand. Hon står i en rosa<br />

Cadillac tillsammans med sin nyblivne man. Taket ovanför<br />

de nygifta är prytt med små knubbiga keruber.<br />

Bilden från drive in-bröllopet i Las Vegas är den första<br />

som möter betraktaren av fotoutställningen Livets steg när<br />

den visas på Upplandsmuseet denna vinter. Intill de drive invigda<br />

finns ett brudpar som gift sig på traditionellt shinto-vis<br />

i Tokyo <strong>och</strong> en bild från ett judiskt bröllop i New Jersey.<br />

Men också Uppsala finns representerat i utställningen –<br />

en svit om fyra bilder visar några Uppsalaungdomar som tar<br />

studenten.<br />

– Det var oerhört viktigt att ha med studenten, för<br />

annars hade det blivit att ”vi tittar på dem”, förklarar Anders<br />

Ryman.<br />

För det är inte det exotiska i sig han vill visa med sin<br />

utställning.<br />

– Jag ville göra något globalt om kulturell mångfald, men<br />

också visa hur lika vi egentligen är som människor. Gemen-<br />

Anders Ryman<br />

samt för alla är behovet av att markera steg i livet, det finner<br />

man överallt. Man kan inte tänka sig ett mänskligt samhälle<br />

utan riter, säger Anders Ryman när han snabbvisar Livets steg<br />

för ett knappt tjog lärare som anmält sig till lärarkväll om<br />

utställningen <strong>och</strong> den pedagogiska verksamheten kring den.<br />

RITER I ETT SEKULÄRT SAMHÄLLE<br />

Studenten i Uppsala tillhör det fåtal riter i utställningen som<br />

helt saknar religiösa förtecken.<br />

– Det visar på behovet av riter i ett sekulärt samhälle<br />

med människor som tillhör olika religioner. Jag brukar säga<br />

att riter kommer <strong>och</strong> går, men behovet av dem består, säger<br />

Anders Ryman.<br />

Det är inte heller religionen i sig som han varit ute<br />

efter att visa. Det är övergången från en tid till en annan<br />

i en människas liv. Och då kan ingredienserna vara naken<br />

smörinsmord hud, vitmålade ynglingaansikten eller röken<br />

från kremeringsbål.<br />

– Det var viktigt att få balans när jag valde riter, att det<br />

skulle vara från födelse till död, men också alla världsdelar,<br />

alla stora religioner, både långt borta <strong>och</strong> nära oss, berättar<br />

han.<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 15<br />

Foto: Bernth Johansson


1. 2. 3.<br />

Anders Ryman började sin karriär med att studera kulturantropologi.<br />

Han påbörjade till <strong>och</strong> med ett forskningsarbete<br />

innan fotograferandet <strong>och</strong> journalistiken tog över. Efter att<br />

ha avslutat ett långt Söderhavsprojekt kom han på idén att<br />

skildra livscykelriter.<br />

DJÄVULSHOPP OCH UMGÄNGE MED DÖDA<br />

Bilderna i utställningen – 51 av bokens 287 samt sex stora<br />

skärmbilder i parken utanför Upplandsmuseet – berättar om<br />

ett femtontal livscykelriter från olika delar av världen, från<br />

djävulshopp över nyfödda i Spanien till umgänge med de<br />

döda i Bolivia. De flesta riterna beskrivs i fyra bilder. De är<br />

alla försedda med informativa bildtexter, så den intresserade<br />

får en tydlig, om än kortfattad, beskrivning av exempelvis<br />

apachernas soluppgångsdans, som förvandlar flickan som fått<br />

sin första mens till kvinna, <strong>och</strong> de thailändska pojkarnas tid<br />

som munknoviser i Buddhas fotspår.<br />

– Många seder sker när man passerar från ett skede i<br />

livet till ett annat, <strong>och</strong> då är man väldigt sårbar <strong>och</strong> måste<br />

skyddas. Därför ingår det många gånger att man smörjs in<br />

eller blir målad, berättar Anders Ryman inför anblicken av<br />

den nygifta kvinnan i Etiopien som är skinande blank av olja<br />

som hennes svärmor smort in henne med.<br />

Bröllopsbilderna är flera. Till exempel får vi inblick i livet<br />

för de newariska flickorna i Nepal som gifter sig tre gånger,<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

först med guden Vishnu, några år senare med solguden<br />

Surya <strong>och</strong> så i 20-årsåldern med en jordisk man.<br />

– Så har newarerna löst ett problem, berättar Anders<br />

Ryman. Eftersom de först <strong>och</strong> främst är gifta med guden<br />

Vishnu kan de skilja sig från den jordiske mannen, för de är<br />

gifta ändå. Och blir de änkor blir de ändå inte änkor…<br />

I ett litet rum intill utställningen rullar hela tiden en<br />

film. Den är 13 minuter lång <strong>och</strong> speglar arbetet bakom<br />

utställningen. Bland annat berättar Anders Ryman där om<br />

hur han fick tillåtelse att fotografera dessa ibland ganska<br />

intima händelser i människors liv.<br />

I vissa minoritetskulturer finns en rädsla för utomstående,<br />

<strong>och</strong> exempelvis apacherna har blivit utnyttjade många<br />

gånger. De upplevde att här kommer en till som vill utnyttja<br />

dem, berättar Anders Ryman denna kväll på Upplandsmuseet.<br />

Så det tog tid innan han fick bilder på soluppgångsdansen.<br />

I de flesta fall var det ändå lättare att få fotografera<br />

än man kan tro, säger han – folk tyckte synd om den där<br />

stackaren som åkt så långt för några bilder… Alla riter som<br />

han ville fotografera fick han fotografera. Men det var ett<br />

stort jobb att skaffa rätt kontakter.<br />

SKOLMATERIAL OCH MUSEIVISNINGAR<br />

Anders Ryman har länge haft intentionen att utställningen<br />

ska kunna användas i skolundervisning. Ett skolmaterial,


tänkt för högstadiet <strong>och</strong> gymnasiet, kan laddas ner från<br />

Livets stegs webbplats på internet. Det innehåller bland annat<br />

en mängd diskussionsfrågor av religiös art utifrån utställningsbilderna.<br />

På Upplandsmuseet har man dessutom ett eget pedagogiskt<br />

program, som även sponsras av ett försäkringsbolag.<br />

Etthundra gratis entimmesvisningar för skolgrupper kan<br />

museet erbjuda under utställningstiden fram till 19 april.<br />

– I grupperna kommer vi att inrikta oss på filmen <strong>och</strong><br />

välja ut några av bildsviterna att prata om, berättar Stina<br />

Flink, en av de två museipedagoger som jobbar med Livets<br />

steg.<br />

Den första skolgruppen kommer ett par dagar efter<br />

denna lärarkväll i januari som museet bjudit in till.<br />

Och visst finns det mycket att diskutera när man sett<br />

bilder av den färgstarka konfirmationshögtiden hos samerna<br />

i Kautokeino i Norge, den festbetonade omskärelsen av småpojkar<br />

i Istanbul <strong>och</strong> kremeringsplatserna i Varanasi i Indien.<br />

Gun-Britt Gunnarsson är SO-lärare på Österbyskolan i<br />

Österbybruk, varifrån sju lärare har kommit till lärarkvällen.<br />

Hon är helt säker på sin sak:<br />

– Jag ska åka hit med min klass, en åtta, säger hon<br />

bestämt.<br />

– Jag har varit här <strong>och</strong> tittat innan <strong>och</strong> bestämt mig för det,<br />

<strong>och</strong> nu efter Anders presentation är jag ännu mer beslutsam.<br />

4.<br />

Förra uppslaget: En thailändsk pojke tillhörande shan-folket har just blivit munknovis för en månad.<br />

Sminket från prinsutstyrseln som föregår novistiden sitter fortfarande kvar.<br />

1. De nyfödda välsignas i Castrillo de Murcia i Spanien. En person som symboliserar djävulen hoppar<br />

längdhopp över de nyfödda <strong>och</strong> driver därmed bort ondskan ur barnens liv.<br />

2. En newarisk flicka i Nepal gifter sig för andra gången, nu med solguden Surya. Första giftermålet<br />

skedde med guden Vishna.<br />

3. I flera dagar pågår apachernas soluppgångsdans, som firas när en flicka fått sin första menstruation.<br />

4. Den katolska högtiden Todos Santos (allhelgona) blandas i bolivianska Anderna med urgamla indianska<br />

trosföreställningar. Då besöker de döda de levande.<br />

Men hon funderar lite över hur eleverna ska reagera inför<br />

det exotiska.<br />

– När de står <strong>och</strong> ser unga män springa nakna över tjurar,<br />

inte är det första de då tänker ”vad lika vi är”, säger hon<br />

till fotograf Ryman.<br />

Denne medger att likheterna inte är så tydliga vid första<br />

anblicken.<br />

– Formerna skiljer sig åt. Men eleverna kan se att hamars<br />

unga män springer nakna vid vuxenblivandet, vi sätter på en<br />

studentmössa.<br />

MARITA SKÖLDBERG<br />

MARITA SKÖLDBERG OM PROJEKTET<br />

Anders Rymans bok Livets steg, som kom ut i augusti, ges<br />

ut av bokförlaget Max Ström.<br />

Projektets webbplats, varifrån skolmaterialet kan<br />

laddas ner, finns på www.livetssteg.se. Där finns också<br />

turnéplan för utställningen.<br />

Inomhusutställningen kommer att turnera på bland<br />

annat museer runt om i landet.<br />

Dessutom finns en utomhusutställning med sammanlagt<br />

66 stora skärmbilder som i höstas visades på Nybroplan<br />

i Stockholm. Den 24 februari flyttar den in i Nordstan i<br />

Göteborg, där den visas till mitten av mars. Utomhusutställningen<br />

kommer även att turnera internationellt.<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 17


I år hålls mötet på Solviken Torpa utanför Tranås vid sjön<br />

Sommen Lördagen den 21 mars. Vi vänder oss särskilt<br />

till religionskunskapslärare i näraliggande områden som<br />

Tranås, Linköping, Gränna, Eksjö, Kisa, Nässjö <strong>och</strong> Jönköping.<br />

PROGRAM<br />

14.00 – 15.00 Föreläsning av Göran Collste<br />

”Globalisering <strong>och</strong> global rättvisa”<br />

15.00 – 15.30 Kaffe<br />

15.30 – 16.15 Årsmötesförhandlingar<br />

Information om Solvikens gård <strong>och</strong> hur du enklast<br />

hittar hit finner du Svenska Turistföreningens<br />

hemsida<br />

http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/<br />

upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-SolvikenTranas<br />

www.flr.se<br />

Välkommen till<br />

FLR:s<br />

årsmöte<br />

2009


TOMAS AXELSON<br />

Filmsamtal<br />

– ETT VÄXANDE KULTURELLT FENOMEN<br />

Allt fler intresserar sig för film som ett slags existentiellt erbjudande. Vad beror det på?<br />

Vad betyder det? Och hur kan mediet användas för att verkligen fungera som en förmedlande<br />

länk mellan vårt inre <strong>och</strong> yttre rum? Vad krävs för att samtalet ska ta form?<br />

Frågorna diskuteras av Tomas Axelson, doktor i religionssociologi <strong>och</strong> lärare i medie- <strong>och</strong><br />

kommunikationsvetenskap vid Högskolan Dalarna.<br />

ETT LÄTTILLGÄNGLIGT MEDIUM<br />

Det är lätt att se film. En anledning till filmens slitstyrka <strong>och</strong><br />

popularitet handlar om den rörliga bildens förmåga att vara<br />

många olika saker samtidigt. Film är underhållning, verklighetsflykt<br />

<strong>och</strong> en stunds förströelse. Men filmberättande rör<br />

sig också inom ett moraliskt universum där livets konflikter<br />

<strong>och</strong> dilemman kan komprimeras <strong>och</strong> åskådliggöras under 90<br />

– 120 minuter. Vare sig vi ser en deckare, en actionfilm, en<br />

science-fictionrulle eller en romantisk komedi så sysselsätter<br />

vi oss med vad filmen handlar om, vad den går ut på <strong>och</strong> hur<br />

den kan beröra saker vi kan känna igen i det vardagliga livet.<br />

Film utgör för många människor en skön <strong>och</strong> lustfylld balans<br />

mellan passivitet <strong>och</strong> aktivitet. Vi får sjunka ner i biofåtöljen<br />

eller i hemmasoffan <strong>och</strong> njuta passivt av en berättelse som<br />

serveras oss. Men vi är samtidigt i regel mycket aktiva som<br />

åskådare genom att engagerat följa med i berättelsens för-<br />

vecklingar. Hur ska det gå? Kommer dom tillbaka till jorden?<br />

Hinner han stoppa bomben? Får dom varandra?<br />

Försöker man beskriva vad det egentligen är som<br />

händer när vi ser film så blir det dock komplicerat. Infallsvinklarna<br />

är många <strong>och</strong> motsägelsefulla. Film kan handla<br />

om visuell perception. Film kan handla om känslomässiga<br />

identifikationsprocesser. Film kan vara en social situation.<br />

Ibland dominerar det sociala. Gemenskapen är viktigare<br />

än filmupplevelsen. Men ibland dominerar den personliga<br />

upplevelsen. Historien som rullas upp på vita duken, ges<br />

kött <strong>och</strong> blod av åskådaren själv. I biomörkret pågår således<br />

en mångfacetterad <strong>och</strong> kreativ tolkningsaktivitet på olika<br />

nivåer, med olika känslomässig återklang. I vissa benådade<br />

ögonblick kan en filmupplevelse beröra oss mer än tillfälligt<br />

<strong>och</strong> enbart för stunden. Berättelsen slår an något svårfångat<br />

inom oss. En stark filmberättelse kan beröra konflikter <strong>och</strong><br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 19


dilemman i vårt mest personliga inre. Det tycks som om<br />

biomörkret för många människor fungerar som ett intressant<br />

laboratorium för personliga processer.<br />

EN OFFENTLIG FÖRESTÄLLNING<br />

PÅ TRÖSKELN TILL DET PRIVATA<br />

Jag har arbetat med samtal om film i många år, mest omfattande<br />

i djupintervjuer om unga människors personliga favoritfilmer<br />

i min forskning men också inom ramen för Existentiell<br />

Filmfestival i Dalarna. Det finns stora möjligheter men<br />

också vissa hinder inbyggda när man närmar sig detta. Vid<br />

samtal om film balanserar man på en känslig tröskel mellan<br />

det offentliga <strong>och</strong> privata. Hur många har inte haft upplevelsen<br />

av att ha sett en film som ruskat om starkt. Omtumlad<br />

kliver man ut i gatubruset <strong>och</strong> går till ett näraliggande café<br />

med sina vänner för att samtala om filmupplevelsen. Men<br />

samtalet får inget syre utan klingar snart av ackompanjerat<br />

av lite klirr från kaffekoppar <strong>och</strong> ett tilltagande vardagssorl. I<br />

biomörkret befinner man sig tillfälligt förflyttad till en annan<br />

värld, både cinematografiskt <strong>och</strong> fiktivt, men också till delar<br />

av det egna inre landskapet som man kanske inte kommit åt<br />

på länge. En stark filmupplevelse öppnar en dörr till vårt inre<br />

<strong>och</strong> påbörjar en unik process. När tröskeln är passerad kan<br />

inre rum öppnas som leder vidare till rum vi inte ens kände<br />

till. Filmens förmåga att kommunicera flera betydelseskikt<br />

samtidigt skapar en mångskiftad upplevelse av konflikter <strong>och</strong><br />

dilemman som kan överraska oss.<br />

För alla som arbetar med film <strong>och</strong> filmsamtal finns här<br />

ett krav på respekt för rörelsen mellan inre <strong>och</strong> yttre rum.<br />

När filmen är slut, eftertexterna rullar <strong>och</strong> det musikaliska<br />

ledmotivet spelas på nytt, görs vi beredda att kliva ur berättelsens<br />

magiska rum, att tillsluta de privata rummen <strong>och</strong> ta<br />

steget över tröskeln tillbaka till vardagen igen.<br />

SAMTAL SOM LEDER OSS IN I BERÄTTELSEN PÅ NYTT<br />

Mina erfarenheter från många organiserade samtal om film<br />

på olika filmfestivaler har flera gånger berört en känslig<br />

balansgång mellan ett mer personligt tilltal <strong>och</strong> ett mer<br />

distanserat samtal om film. Vid den första Existentiella<br />

Filmfestivalen 2003 samlade vi tre psykologer, som utgjorde<br />

ett ”reflekterande team”. Dessa tre inledde det gemensamma<br />

filmsamtalet genom att var <strong>och</strong> en för sig, personligt <strong>och</strong><br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

förutsättningslöst, berättade om sina respektive upplevelser<br />

<strong>och</strong> reflektioner kring den valda filmen. Samtalet, tack<br />

vare förberedda inledningar, ledde oss övriga i publiken,<br />

tillbaka in i den historia vi nyss fått se på filmduken. Vi<br />

fördes tillsammans tillbaka över tröskeln in emot berättelsens<br />

kärna. Och när vi i det gemensamma samtalet väl var där,<br />

i reflektioner <strong>och</strong> funderingar, så gläntade allt fler röster i<br />

publiken på dörren till sina respektive inre upplevelserum<br />

<strong>och</strong> ett mycket speciellt, berörande, respektfullt, lyhört<br />

samtal växte fram, personligt <strong>och</strong> icke-distanserat. Det vi<br />

lärde oss av detta var att någon måste ta publiken i handen<br />

<strong>och</strong> leda publiken tillbaka in i berättelsen. Först då blev vi<br />

hemmastadda på nytt i hela det tanke- <strong>och</strong> känslomässiga<br />

register som filmberättelsen alldeles nyss utspelat sig inom.<br />

Vi var tillbaka i filmens eget universum, i allt som rörts upp,<br />

i våra känslor, motsägelser <strong>och</strong> emotionella konflikter. Och<br />

publiken ville delta <strong>och</strong> sätta ord på olika uppfattningar som<br />

inte nödvändigtvis harmonierade med varandra, men lade en<br />

kollektiv mosaik av reflektioner om den existentiella potentialen<br />

i filmberättelsen.<br />

Detta har sedan blivit den grundläggande strukturen<br />

för alla samtal med inbjudna gäster vid den Existentiella<br />

filmfestivalen i Dalarna. Vare sig man är regissör eller teolog,<br />

filmpedagog, kulturkritiker eller psykolog talar man utifrån<br />

sin egen personliga utgångspunkt med ambitionen att öppna<br />

upp för ett samtal där alla bidrar med sitt unika upplevelseperspektiv.<br />

Det är en svår balansgång som kräver att<br />

många pusselbitar faller på rätt plats. Men ibland så fungerar<br />

rörelsen mellan filmen i ”det yttre existensrummet” <strong>och</strong> våra<br />

känslomässiga erfarenheter i ”det inre existensrummet” som<br />

religionspsykologen Nils G. Holm valt att benämna det.<br />

Jag vill tolka denna dynamik som att vi via filmberättelsen<br />

får tillträde till vårt inre symboliska landskap. Psykologen<br />

Donald Winnicott kallar detta för människans psykologiska<br />

övergångsområde, ett symboliskt lekområde som alla barn<br />

i alla tider skapar genom sin lek. Kulturen <strong>och</strong> konsten har<br />

alltid vetat att människan fortsätter att leka med symboler<br />

<strong>och</strong> att denna lek förfinas till vittförgrenade symboliska<br />

kulturella rum för den vuxna människan att röra sig in i <strong>och</strong><br />

utifrån. Kyrkan <strong>och</strong> religionens värld har i alla tider erbjudit<br />

detta slags rum för människans symboliska lek, en gränsöverskridande<br />

plats som tillåter en rörelse mellan vardagens<br />

verklighet <strong>och</strong> något annat.<br />

ALLT FLER INTRESSERADE AV<br />

FILMENS INVERKAN PÅ VÅRT INRE<br />

Det går att identifiera flera initiativ runtom i Sverige som<br />

skapat nya arenor för livsåskådningsfrågor <strong>och</strong> spelfilm.<br />

Svenska kyrkan delade ut sitt första filmpris vid Göteborgs<br />

filmfestival år 2002. År 2003 var det premiär för Existentiell<br />

filmfestival i Falun med ett fokus på gemensamt samtal om


existentiellt laddade filmer, en festival som 2009 genomförs<br />

för sjunde året. Svenska kyrkan i Göteborg har under flera år<br />

i Hagakyrkan haft filmsamtal under rubriken Tala film – tala<br />

liv. I februari 2005 arrangerade Svenska kyrkan i Arjeplog<br />

den första av en årligen återkommande filmfestival kallad<br />

Tro, film <strong>och</strong> kärlek. Under 2005 gav Cordia bokförlag ut en<br />

antologi, Film <strong>och</strong> religion. Livstolkning på vita duken, med<br />

tematiska <strong>och</strong> teologiska perspektiv på film. Hösten 2005 var<br />

film <strong>och</strong> existentiella frågor temat för Svenska Filminstitutet<br />

<strong>och</strong> Cinematekets serie på Tro på film. Under senaste åren<br />

har S:t Jakobs kyrka i Stockholm haft filmvisning i kyrkan<br />

under passionstid. I Stockholm har psykologen Jonas Mosskin<br />

sedan ett par år tillbaka vidgat det existentiella samtalet<br />

om film genom sitt projekt Psykologer ser på film där filmvisning<br />

kombineras med samtal med inbjudna psykologer.<br />

Och i Malmö så finns Sveriges första filmterapeut, Ursula S.<br />

Henningsson, legitimerad psykolog, som driver Filmterapicentrum,<br />

där valda filmer <strong>och</strong> filmscener utgör en del av den<br />

terapeutiska processen.<br />

Någonting intressant håller på att växa fram. Jag tror<br />

att vi framför oss har en kraftfullt expansiv bildepok. Alla<br />

de som tar initiativ <strong>och</strong> skapar en möjlighet för en tolkande<br />

rörelse mellan upplevelser av rörlig bild <strong>och</strong> reflektioner om<br />

dessa rörliga bilder är en del av en större helhet. Samtal om<br />

film ser ut att utvecklas till ett alltmer omfattande forum<br />

för människor som redskap för att förstå sin plats i världen.<br />

Jag anar konturerna av ett nytt slags offentligt samtal <strong>och</strong><br />

en dynamisk kunskapsprocess som kombinerar lust, visuell<br />

gestaltning <strong>och</strong> existentiell problematik. Alla som är nyfikna<br />

på detta i praktiken, hälsar jag varmt välkommen till Existentiell<br />

filmfestival i Falun 2 – 3 april 2009.<br />

TOMAS AXELSON<br />

REFERENSER<br />

Axelson, T. (2008). Film <strong>och</strong> mening. En receptionsstudie om<br />

spelfilm, filmpublik <strong>och</strong> existentiella frågor (ACTA-serien nr<br />

21). Uppsala: Uppsala universitet. (Även tillgänglig i fulltextformat<br />

på webbplatsen http://users.du.se/~tax/).<br />

Axelson, T., & Sigurdson, O. (Red.). (2005). Film <strong>och</strong> religion.<br />

Livstolkning på vita duken. Örebro: Cordia förlag.<br />

Holm, N.G. (1997). Människans symboliska verklighetsbygge.<br />

En psykofenomenologisk studie (Religionsvetenskapliga skrifter<br />

nr 40). Åbo: Åbo akademi.<br />

Turner, V. (1974). Dramas, Fields and Metaphors. New York:<br />

Cornell University Press.<br />

Winnicott, D. (1981). Lek <strong>och</strong> verklighet. Stockholm: Natur<br />

<strong>och</strong> kultur.<br />

KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 21


Forts. från sid 4<br />

skapar en nyckelkompetens för ett samhälle med hållbara<br />

relationer mellan människor med olika tros- <strong>och</strong> värdeföreställningar.<br />

För att kunna spela denna roll fullt ut behöver<br />

ämnet sin bredd, där individens livsfrågor <strong>och</strong> etiska frågor<br />

<strong>och</strong> hennes personliga utveckling av ett eget förhållningssätt<br />

kopplas till den roll som hennes ställningstagande kommer<br />

att ha för de samhälleliga processerna.<br />

Vårterminen tycks, så här i början av året, oändligt lång.<br />

Men vi vet ju att tiden rusar snabbt förbi sportlov <strong>och</strong> påsklov<br />

<strong>och</strong> fram emot sommarens längre ledighet. Jag önskar er<br />

alla en innehållsrik <strong>och</strong> spännande vårtermin där jag hoppas<br />

att ni också kan ta er tid <strong>och</strong> fundera över religionskunskapsämnets<br />

framtid. Det blir goda möjligheter att fundera<br />

tillsammans med oss i FLR, som hoppas på ert engagemang<br />

när framtidens ämne ska formas, såväl för grundskola som<br />

för gymnasieskola. Delta i diskussionen i vår tidning <strong>och</strong> på<br />

vår hemsida (www.religionskunskap.nu)!<br />

Och glöm inte att det bara är några veckor kvar till dess<br />

nötväckan spelar i trädgårdarna <strong>och</strong> lärkorna börjar sjunga<br />

över åkrarna.<br />

FLR-medlemmar!<br />

Tack alla ni som redan betalat<br />

avgiften för 2009! Har Du inte betalat<br />

ännu, kan Du använda det bifogade<br />

inbetalningskortet!<br />

www.flr.se<br />

22 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

OLA BJÖRLIN<br />

<strong>Religionskunskap</strong><br />

Didaktiska perspektiv <strong>och</strong> redskap<br />

för en inspirerande undervisning<br />

12–13 mars 2009 i Uppsala<br />

För ytterligare information<br />

Myron Zaluha, tel 018-471 18 51<br />

e-post myron.zaluha@uadm.uu.se<br />

www.uppsalaeducation.uu.se<br />

Uppsala University Education<br />

EXISTENTIELL<br />

FILMFESTIVAL<br />

DALARNA 7:e året<br />

2 - 3 April 2009<br />

Tema: Sammanbrott <strong>och</strong> förnyelse<br />

Se filmer <strong>och</strong> delta i samtal med:<br />

Prap <br />

sk<br />

n <br />

<br />

K G<br />

T -<br />

M <br />

g <br />

<br />

Högskolan Dalarnas Mediehus - Falun<br />

Arrangörer:<br />

<br />

www.du.se/existentiellfilmfestival


KONSTVERK OCH RELIGIONSKUNSKAP | 23


Annons N&K

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!