info: 6/2011 - IF Metall

ifmetall.se

info: 6/2011 - IF Metall

info:

För förtroendevalda i IF Metall

6/2011

Envishet

gav resultat i

arbetsmiljömål

sidorna 2–3

Forma bilden

av facket – ta hand

om sommarjobbarna

sidan 6

Ulrika Sterner, klubbordförande

Tallolja som

tändvätska

för ny klubb

sidorna 8–9


info:

6/2011

www.ifmetall.se

2

Regeringens

nya arbetslinje

är bara snack

35 000 av förbundets medlemmar

står utan jobb. En stor del av dem

blev arbetslösa i samband med

stora neddragningar under den

ekonomiska krisen. Nu har hjulen

börjat snurra igen och den svenska

ekonomin, inklusive industriföretagen,

om än i olika takt, återhämtar

sig bra.

Arbetsgivarna säger gång på gång

att de letar med ljus och lykta efter

kompetent personal att anställa.

Varför anställer de då inte våra

35 000 arbetslösa medlemmar?

Tyvärr är det inte så enkelt. Industrijobben

förändras ständigt.

Nya tekniska lösningar gör inträde

på arbetsplatserna, inte minst i

samband med neddragningar och

rationaliseringar som kom som en

följd av den ekonomiska krisen. Industrijobben

ser delvis inte ut i dag

som de gjorde bara för ett eller ett

par år sedan. Slutsatsen är att våra

arbetslösa medlemmar behöver

kompletterande utbildning för att

komma tillbaka till jobbet.

Vad gör då regeringen i det här

läget? Jo, den presenterar en vårbudget

som innehåller allt annat än

kompetenslyft för industriarbetare.

Någon politisk vilja till en verklig

lösning på problemet med arbetslösheten

fi nns uppenbarligen inte.

Man lägger hellre pengar på sänkt

restaurangmoms och ”förvaring” av

arbetslösa i Fas 3.

Regeringen har med önskvärd tydlighet

visat att talet om arbetslinjen

bara är snack!

Stefan Löfven

Förbundsordförande i

IF Metall

stefan.lofven@ifmetall.se

Foto detta uppslag: Johan Gunséus

Tredje gången gillt fälldes

LÅNG VÄG. Det tog ungefär ett år för Nicklas Norberg att komma tillbaka till heltid på sin gamla av

Nicklas utan ersättning trots dom

Två gånger lades polisutredningen

ned. Tredje gången gillt fälldes

Indexator i Vindeln för arbetsmiljöbrott

och ska böta 200 000 kronor.

– Det är glädjande att rättvisan

till slut segrat efter tre och ett halvt

år. Samtidigt är det tråkigt att det

tagit så lång tid och att jag inte får ett

enda öre, säger Nicklas Norberg som

fi ck en svårt skadad hand men ingen

ersättning.

Förvirring var Nicklas Norbergs första

reaktion när domen kom.

– Sedan kom känslan av att det äntligen

står klart att det inte är jag som

gjort fel, utan att det är företaget som

pekas ut som ansvarigt.

En pall hade fastnat och Nicklas

Norberg stoppade ned handen för att

kontrollera en fotocell. Då startade

banan igen. Olyckan har tvingat honom

till fyra operationer. Fler är att vänta

och värktabletter utgör nu en del av vardagen

för att döva den värsta smärtan.

Hovrätten i Umeå pekar särskilt ut

bristen på löpande riskbedömningar

samt undersökningar av transportband

och arbetsmetoder. Hade företaget genomfört

kontroller hade bristerna upptäckts.

Man hade då kunnat åtgärda

att skydd saknades och att rullbanorna

kunde starta automatiskt.

Fackligt stöd

Det tog ungefär ett år för Nicklas

Norberg att komma tillbaka till heltid

på sin gamla avdelning som truckförare

och godsmottagare. Under den tid som

gått sedan dess har det varit facket

som gett honom styrkan att inte ge upp

rättsprocessen.

– Jag har fått ett otroligt stöd av

IF Metall, både av klubben, avdel-


s Indexator för arbetsmiljöbrott

Riskbedömning – Riskanalyser

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

huvudansvaret för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket kompletterar lagen med

detaljerade föreskrifter. Syftet är att förklara

och förtydliga reglerna. Föreskriften Systematiskt

arbetsmiljöarbete, som gäller alla

företag, beskriver arbetsgivarens skyldigheter:

Undersökning och riskbedömning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas

systematiskt. Arbetsgivaren måste

vara klar över vilka risker som fi nns för att

kunna förebygga ohälsa och olycksfall.

Ändringar i verksamheten

Det är viktigt att hitta riskerna och åtgärda

dem så tidigt som möjligt för att undvika

negativa följder. Personalen kan komma

i kläm vid en omorganisation.

Utredning av olycksfall och tillbud

Arbetsgivaren bör, så långt det är praktiskt

möjligt, ta reda på alla orsaker som kan ligga

bakom ett olycksfall eller tillbud. Utredningen

ska göras grundligt och systematiskt.

a avdelning som truckförare och godsmottagare.

men

FACKLIGT STÖD. – Utan stödet från

IF Metall hade jag förmodligen tröttnat

för länge sedan, säger Nicklas Norberg.

ningen och förbundet. Utan den hjälpen

hade jag förmodligen tröttnat för länge

sedan, säger Nicklas Norberg.

anders.fredriksson@ifmetall.se

STARKA TILLSAMMANS. Kennet Bergqvist, huvudskyddsombud

på Indexator och Nicklas Norberg.

Var envis och nå resultat

– Domen är en bekräftelse på att vi

haft rätt hela tiden, säger Kennet Bergqvist,

huvudskyddsombud på Indexator

i Vindeln. Han menar samtidigt att

det är anmärkningsvärt att facket ska

behöva ta över Arbetsmiljöverkets,

polisens och åklagarens roll.

Rådet till förtroendevalda inom hela

IF Metall är att aldrig ge upp.

– Det är viktigt att vara envis för att

nå resultat, säger Kennet Bergqvist.

Att polis och åklagare lägger ned

många utredningar om arbetsolyckor

beror ofta på dålig kunskap och brist

på erfarenhet. Det är därför inte helt

ovanligt att facket måste genomföra

en första brottsplatsutredning och föra

noggrann dokumentation.

anders.fredriksson@ifmetall.se

KENNET BERGQVIST: Så går du tillväga vid en olycka!

• Dokumentera olycksplatsen tillsammans med arbetsgivaren. Beskriv ingående vad

som skett. Är ni inte överens på alla punkter kan du komplettera med en egen utredning.

Fotografera olycksplatsen så som den såg ut vid olyckstillfället. Gör en lista

på potentiella vittnen och på personer som har god kännedom om hur det aktuella

arbetet normalt bedrivs.

• Skriv dagbok under tiden efter olyckan. Spara all dokumentation, även e-post.

• Håll dig informerad om vad som sker. Ha en kontinuerlig dialog med Arbetsmiljöverket

och pressa polis och åklagare för att inte ärendet ska preskriberas. iberas.

• Var aktiv även under rättegången. Skyddsombudet kan vara ett

bra stöd till åklagaren under hela rättsprocessen. Var beredd

på att det kan bli ett tufft klimat vid en eventuell rättegång.

Det är viktigt att vara väl förberedd.

Ett bra stöd för skyddsombudet vid en arbetsplatsolycka är LO:s

skrift Skarpt läge. Den fi nns på LO:s hemsida, www.lo.se.

3


info:

6/2011

www.ifmetall.se

4

Foto: Anders Alm

notiser:

Blivande gruvarbetare

är eftertraktade

Den som utbildar sig till gruvarbetare är

en eftertraktad kraft med stora möjligheter

att få jobb. Gruvbolagen söker folk

när många går i pension de kommande

åren.

- Intresset för rekryteringsmässan

i Luleå var jättestort, säger Tomas

Nilsson, som var där för avdelningen

IF Metall Malmfälten.

Inte många felutbetalningar

från a-kassorna

En rapport från Ekonomistyrningsverket

visar på a-kassornas effektivitet.

Rapporten visar att kassorna gör

få felutbetalningar jämfört med andra

myndigheter.

– Det ger stöd åt vår åsikt om att

a-kassan bör behållas som den är,

säger Åke Ljunggren, föreståndare för

IF Metalls a-kassa.

– Våra handläggare kan branschen

och vet hur situationen ser ut för de

arbetslösa medlemmarna. Det gör att

det sällan blir fel, säger han.

Varför är

a-kassan så

viktig? Det

handlar om

din lön!

Broschyren

innehåller

argument för

varför det är

viktigt att hålla

ihop facket och

a-kassan. Den fi nns på www.ifmetall.se

och går att beställa i materialkatalogen –

beställningsnummer AA-140.

Representanskapsledamot

– din möjlighet att påverka

– Valda ledamöter i avdelningens beslutande

organ måste ha goda kunskaper

om uppdraget!

Den uppmaningen

kom i en motion till

kongressen 2008.

Nu fi nns den nya

foldern Representantskapsledamot

– din

möjlighet att påverka.

Den ger en introduktion

till uppdraget och kan

med fördel användas vid utbildning av

representantskapsledamöter. Foldern

fi nns på www.ifmetall.se.

Vårbudgeten saknar satsning på

arbetslösa industriarbetare

– Hallå regeringen, det är dags för ett

kompetenslyft! Utbilda arbetslösa till

de jobb som fi nns, säger IF Metalls förbundsordförande

Stefan Löfven.

Arbetsgivarna i industrin letar med

ljus och lykta efter personal med rätt

kompetens. Samtidigt är nästan 13 procent

av IF Metalls medlemmar arbetslösa.

Trots det innehöll regeringens vårbudget

inga åtgärder för att få arbetslösa

industriarbetare i jobb.

Vart femte företag får tacka nej till

order på grund av att de inte kan hitta

personal med rätt kompetens.

Konsekvensen av den borgerliga

regeringens vårbudget blir i stället att

klyftorna i samhället kommer att öka

ännu mer.

Utrymme för löneökningar

Höstens avtalsrörelse diskuterades fl itigt

då ett hundratal fackligt aktiva inom industriförbunden

samlades till konferens

nyligen.

– Vi ser att de ekonomiska förutsättningarna

är betydligt bättre nu än vad de

var under förra avtalsrörelsen. Det fi nns

utrymme för högre löneökningar utan att

infl ationsmålet eller sysselsättningen hotas,

säger IF Metalls förbundsordförande

Stefan Löfven.

I samband med konferensen presenterade

Facken inom industrin rapporten

Globala arbetskraftskostnader 1998–

2010. Den visar att arbetskraftskostnaderna

i svensk tillverkningsindustri

ligger ungefär i mitten jämfört med

övriga västeuropeiska länder.

– Bedömningen är att löneökningstakten

i Sverige, även under de närmaste

åren, bör vara högre än Europasnittet.

Sverige har ett bättre utgångsläge

än många länder i Europa, säger

Stefan Löfven.

Rapporten fi nns att läsa på

www.fackeninomindustrin.se.

AD gick emot IF Metall

i principiellt viktig dom

I en dom nyligen ger Arbetsdomstolen,

AD, en arbetsgivare som

fl yttar sin verksamhet från en lokal

till en annan möjlighet att fritt bestämma

vilka av de anställda som ska

få följa med.

– Det är konsekvensen av domen,

konstaterar Agneta Bern på LO-TCO

Rättsskydd AB.

Bakgrunden är att IF Metall

stämt Cargotec Sweden AB för brott

mot turordningsreglerna. En tvist

som förbundet nyligen förlorade i

Arbetsdomstolen (AD 30/11).

Enligt AD har en arbetsgivare rätt

att omplacera anställda till verksamhet

på annan ort på det sätt som

gjorts i det aktuella fallet.

Detta kan få särskilt stora konsekvenser

för små och lättrörliga verksamheter,

menar Agneta Bern.

– Det måste till en lagändring för

att kunna ändra på detta.

Tidningen

Ung i Europa

Tidningen ger svar på

frågan hur det är att

jobba utomlands och

vilka arbetsvillkor man

som ung kan möta.

Ung i Europa ger en inblick i verkligheten

och en möjlighet att förbereda

sig för den. Den berättar vad man kan

göra innan man åker och när man väl är

på plats.

Beställ den gratis (frakt och distribution

tillkommer) från LO, www.lo.se/

distribution eller lo@strombergsdistribution.se

artikelnummer 999-2110.


Foto: Lars Ankarfjäll, Bengt Forsling, Kristoffer Sydlén, José Gasalho, Gunnar Strand.

Majtåg för ett hållbart arbetsliv

Runt om i landet tågade IF Metalls

medlemmar för att demonstrera mot

regeringens uteblivna satsningar på

arbete, utveckling och arbetsmiljö.

– Det är viktigt att ha ett arbete,

men också viktigt hur

man har det på jobbet,

klarlade Stefan Löfven

under sitt förstamajtal.

Under parollen Hållbart arbetsliv för

alla fyllde medlemmarna gatorna runt

om i landet under första maj för att

demonstrera. Demonstrera mot

regeringens alltmer passiva

arbetsmarknadspolitik.

Det är genom

utbildningsinsatser

både till den som

HÅLLBART

ARBETSLIV

just ska starta sitt

arbetsliv och den som förlorat sitt jobb

man skapar ett hållbart arbetsliv.

– Vi ska bort ifrån kortsiktighet, snål

bemanning och enformiga jobb som gör

att människor slits ut. Vi ska utveckla

meningsfulla, hållbara arbeten med

bra arbetsinnehåll, sade Stefan Löfven

i sina förstamajtal i Falköping, Skövde

och Hjo.

kristoffer.sydlen@ifmetall.se

HÅLLBART

ARBETSLIV

HÅLLBART

ARBETSLIV


info:

6/2011

www.ifmetall.se

6

Glöm inte sommarjobbaren!

Snart är det sommar och semestertid.

En välbehövd ledighet väntar för

de allra fl esta. Det är också en tid då

många unga tjejer och killar möter

arbetslivet för första gången. Som

förtroendevald har du en viktig roll

genom att informera om vad som

gäller i båda fallen.

Vilka regler gäller kring semestern?

Vad gäller för den som sommarjobbar?

VÄLKOMMEN

Informera om IF Metall och berätta om

medlemskapets värde. Unga studerande kan

ha rätt till fritt medlemskap i IF Metall

tills de fyller 20 år. Hör efter med din

avdelning vad som gäller.

ANSTÄLLNINGSBEVIS OCH INTYG

Alla ska ha ett skriftligt anställningsbevis

som tydligt beskriver anställningsperiodens

längd, arbetstider och lönevillkor.

Se till att sommarjobbaren får ett

arbetsgivarintyg efter avslutad anställning.

RÄTT LÖN

Kontrollera att sommarjobbarna får rätt

lön enligt avtal. Gå igenom och förklara

lönespecifi kationen med alla tillägg och

avdrag. Be dem spara lönespecifi kationerna

för att kunna kontrollera att de fått

rätt lön. Sommarjobbare har rätt till

semesterlön, vilket normalt betalas ut

med slutlönen eller löpande under anställningstiden.

Den första kontakten med

arbetslivet innebär i de fl esta

fall också en första kontakt

med facket. Tänk alltid på

att särskilt välkomna de

som kommer till arbetsplatsen

och möter dig för

första gången.

Varje år ringer tusentals unga

killar och tjejer till fackets hjälptelefon,

020-56 00 56. Där kan de få svar på

SKATT

frågor om bland annat lön,

arbetstider och anställningsavtal.

Det är bra om du

informerar om så mycket

som möjligt redan innan

anställningen påbörjas.

I checklistan hittar du några

exempel på sådant som är

viktigt för sommarjobbaren.

anders.fredriksson@ifmetall.se

CHECKLISTA FÖR SOMMARJOBBET

Strax dags

för jobb

Arbetsgivaren är skyldig att betala in skatt

åt alla anställda. Den som tjänar under 18 200

kronor under hela 2011 behöver inte betala någon

skatt och kan begära jämkning. Sommarjobbaren

kan beställa en blankett (SKV 430) eller

fylla i den direkt på www.skatteverket.se. När

beskedet kommer från Skatteverket ska det lämnas

till arbetsgivaren. Acceptera aldrig att

det förekommer svarta jobb!

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Gå igenom gällande säkerhetsföreskrifter.

Se alltid till att skyddsutrustning används

för att undvika skador. Det fi nns särskilda

regler för hur ungdomar får arbeta. Du kan

läsa om dessa på Arbetsmiljöverkets hemsida,

www.av.se.

VID SJUKDOM

I broschyren Strax dags för jobb får

ungdomar tips och råd om vad som

är viktigt att tänka på inför den

första anställningen. De får också

en kort introduktion om varför det

fackliga medlemskapet är viktigt.

Tillsammans med samtalet med

fackligt förtroendevald kan den

användas i möte med unga personer

på väg ut i arbetslivet.

Ladda ned broschyren från

www.ifmetall.se eller beställ den i

materialkatalogen (OF–127).

Vid anställning som pågår mer än en månad har

sommarjobbaren rätt till sjuklön. Sjukanmälan

sker på samma sätt som för ordinarie personal.

Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första

14 dagarna, förutom en karensdag.

Foto: Anders Alm


Så räknar du ut semesterlönen

Månadslön x 0,8 procent =

Rörliga tillägg

rörligt tillägg per dag

Antal betalda semesterdagar

Semestertillägg

Exempel:

Månadslönen för Anna är 23 000 kronor. Hon arbetar

på ett företag som går under Teknikavtalet IF Metall.

23 000

15 000

Så räknar du ut semesterdagarna

Lisa började sin anställning som reparatör den 3 oktober 2010.

Hur många betalda semesterdagar hon har rätt till räknar du ut på

följande vis:

Exempel

180

x

365

www.ifmetall.se. Räkneexemplet nedan gäller för dig som arbetar inom Teknikavtalet IF Metall.

I medlemsportalen som du når via www.ifmetall.se finns fler tips kring beräkningen av semesterlön. En elektronisk

räknelåda hjälper dig att räkna ut semesterlön alternativt semesterersättning inom alla större avtalsområden.

x

x

x

25

=

13 procent

0,008

Rörliga tillägg. Under förra året fick hon

totalt 15 000 kronor i ersättning för obekväm

arbetstid, övertidsersättning, bonus och resetillägg.

25

0,13

Antalet anställningsdagar

365

1 Under tiden 1 april–31 mars.

2 Observera att decimaltal alltid avrundas uppåt.

=

=

=

x

fast tillägg per dag

Lisa har rätt till 13 betalda semesterdagar plus ytterligare

12 obetalda.

Teknikavtalet IF Metall

Stål- och metallavtalet

Motorbranschavtalet

Kronor per dag

1 186

1 100

1 186

Allokemisk industri 1 210

Kemiska fabriker 1 218

Svemekavtalet och Gruvavtalet saknar lägsta semesterlön.

25

184 kronor

78 kronor

262 kronor

Lägsta semesterlön – balkongtillägget

Lägsta semesterlön är en

garanti för lågt avlönade

medlemmar att få ut en

extra slant till semestern.

Många medlemmar tvingas

av ekonomiska skäl att tillbringa

semestern hemma –

på balkongen – därav uttrycket

balkongtillägg.

1

=

+

+

2

12,3 som avrundas till 13 betalda semesterdagar.

Viktigt att notera:

Lägsta semesterlön 2011 inom

Teknikavtalet IF Metall är

1 186 kronor per dag inklusive

ordinarie lön.

Arbetar du inom Teknikavtalet

IF Metall och har en månadslön

som understiger 21 963 kronor

inklusive rörliga tillägg berörs

du av det så kallade

"balkongtillägget".

Utöver sin månadslön har Anna 262 kronor

i semestertillägg per dag.

Betalda semesterdagar

7

Illustration: Bo Persson


info:

6/2011

www.ifmetall.se

8

MILJÖN ENGAGERAR. Det var

arbetsmiljöfrågorna som väckte det

fackliga engagemanget. Här håller

skyddsombudet Staffan Johansson

koll på den miljövänliga dieseln.

GRÖNT I RÖREN. På Sunpine i

Piteå omvandlas talloljan till miljövänlig

biodiesel.

Hela tiden bildas det nya klubbar inom

IF Metall. Det är fackklubbarna som

driver den lokala verksamheten och

förhandlar för sina medlemmar. Det är

därför viktigt att alla förtroendevalda får

en bra introduktion till sina nya uppdrag.

IF Metall Malmö stöttar och utbildar

studieorganisatören José Gasalho

Foto detta uppslag: Anders Alm

Engagerad ny klubb i blick

På Sunpine i Piteå arbetar omkring 20

anställda med att förvandla restprodukten

tallolja till diesel. I en helt ny

fabrik ska de göra Sverige lite grönare.

Ny är också IF Metalls klubb och

dess ordförande Ulrika Sterner.

– Att verksamheten i sig är så

unik är ett av många skäl till att vi

nu bildat en klubb, säger Ulrika

Sterner.

TIPS FÖR NYA KLUBBAR

Foto: Li Fernstedt

Det är viktigt att

förtroendevalda

får en bra introduktion.

José

Gasalho stöttar

och utbildar nya

klubbstyrelser.

Han har många

tips till nybildade

klubbar.

VÄGLEDNING.

Ulrika Sterner är

ordförande i den nya

klubben och vet

att klubben får all hjälp

den behöver

från avdelningen.

Nu arbetar tolv operatörer i treskift

på Sunpine för att förse Sverige med

miljövänlig talloljediesel. Tanken är

att arbetskamraterna med tiden ska

bli fl er.

Bygget är en imponerande femvåningsanläggning,

konstruerat som ett

öppet betongstativ helt utan väggar.

Det ställer också speciella krav på arbetsmiljöarbetet,

inte minst eftersom

nya klubbstyrelser. Varje år utbildar han,

tillsammans med övriga lokala handledare,

fem till tio nyvalda klubbstyrelser.

Här delar José Gasalho med sig av några

tips för arbetet med nya klubbar.

• Utse en interimsstyrelse (tillfällig

styrelse). Interimsstyrelsen drar upp

riktlinjerna för den kommande verk-

samheten och förbereder utbildnings-

planer.


kfånget

anläggningen är den första i sitt slag.

Arbetsmiljöfrågorna var också de som

väckte det fackliga engagemanget på

arbetsplatsen först.

Intresset har växt bland medlemmarna

och tiden blev mogen att gå

samman i en egen fackklubb.

– Det är helt enkelt för viktigt för

att låta de fackliga frågorna bara

bero. Det känns bra med något eget,

• Klubben får en bättre start om blivande

styrelseledamöter har genomgått

facklig medlemsutbildning.

• Gör en utbildningsplan för styrelsen.

Diskutera planen med arbetsgivaren för

att undvika problem.

• Informera arbetsgivaren snarast om

vilka klubbens förtroendevalda är.

Ta reda på vilka personer arbetsgivaren

utsett till att förhandla med klubben.

nu ska vi bara sätta rutinerna. Sedan

får vi fasa in nya rutiner när behoven

uppstår.

En bra start

Att avdelningen är med på vagnen är

självklart.

– För oss är det viktigt att medlemmarna

som bildar en fackklubb också

får det stöd de behöver för att öka den

• Ta upp praktiska frågor med arbetsgivaren,

som till exempel plats/lokal

för det fackliga arbetet och för förvaring

av klubbens material.

• Upprätta en mötesplan. Regelbundna

styrelsemöten är en förutsättning för

klubbens arbete. I stadgarna regleras

formerna för medlems- och årsmöten.

• Tänk igenom klubbens informationskanaler

till medlemmarna. Skaffa

ÖPPET. Den vägglösa byggnaden är unik

och den första i sitt slag. Det ställer krav

på arbetsmiljöarbetet.

gemensamma fackliga styrkan, berättar

Ann-Christine Lindehag-Sundström,

ombudsman på IF Metall Norrbotten.

Den nya klubben på Sunpine är nöjd

med det stöd som den får från avdelningen.

– Vi får all hjälp vi behöver av

avdelningen, berättar Ulrika Sterner.

Det är en styrka i sig att veta vart vi

kan vända oss med våra frågor.

Otåligheten att komma igång med

arbetet på den nya klubben är stor.

Inom kort ska inriktningen för den

egna verksamheten fastställas av

medlemmarna.

– Vi vet ännu inte riktigt vad det

innebär fullt ut med en egen fackklubb,

men är övertygade om att vi

kommer få den vägledning vi behöver,

avslutar Ulrika Sterner.

anders.fredriksson@ifmetall.se

nödvändigt material, till exempel

anslagstavlor, pärmar och böcker.

• Upprätta en checklista för att under -

lätta arbetet. Den kan innehålla rutiner,

mallar, kontaktpersoner med mera.

• Avdelningen bör fi nnas med som

handfast stöd.

anders.fredriksson@ifmetall.se

9


info:

6/2011

www.ifmetall.se

10

AGS-fonden för rehabilitering

Hitta vägen till ekonomiskt stöd

Om du blir sjuk eller skadas i arbetet

har din arbetsgivare ansvar för din

rehabilitering. Pengar för detta fi nns

i AGS-fonden. Men du kan själv behöva

påminna din arbetsgivare.

LO och Svenskt Näringsliv startade

AGS-fonden för att göra det lättare

för arbetsgivaren att ta sitt ansvar för

rehabilitering. Varje år avsätts medel

till fonden – medel som inte söks i den

utsträckning man hoppats på. Orsaken

är att många inte vet om eller tänker på

fonden.

AGS – del av kollektivavtalet

Arbetsgivaren har ansvaret att skicka

in ansökan, men som medlem måste du

påminna om att det fi nns ersättning att

söka. Det är även viktigt att förtroendevalda

hjälper medlemmar som är i

behov av rehabilitering genom att dels

informera om fonden, dels se till så att

en ansökan skickas in.

Fonden kan ersätta upp till halva

den kostnad som arbetsgivaren betalar

DEL AV KOLLEKTIVAVTALET.

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar

som är bestämda i kollektivavtal

eller andra överenskommelser

mellan arbetsmarknadens parter.

vid rehabilitering. För att få ersättning

krävs att den anställde uppfyller vissa

villkor.

En av dessa är att man måste omfattas

av Avtalsgruppsjukförsäkringen,

AGS. Den ingår i kollektivavtalet och

fi nansieras genom försäkringspremier

från företagen.

Ett annat krav är att den anställde

måste uppfylla den så kallade kvalifi -

kationstiden. Kvalifi kationstid innebär

att du ska ha varit anställd minst 90

dagar inom avtalsområdet för Svenskt

Näringsliv och LO.

Stöd för förebyggande insats

Är man arbetslös och ska genomgå

rehabilitering kan fonden betala upp

till 75 procent av utgifterna, dock högst

37 500 kronor. Resten av kostnaden

förutsätts bli täckt av arbetsgivaren,

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

En viktig nyhet är att det nu går att

få ekonomiskt stöd även vid förebyggande

insatser. Vad som exakt gäller vid

förebyggande insatser kan du läsa mer

om på AFA Försäkrings hemsida.

kristoffer.sydlen@ifmetall.se

Mer information

På www.afaforsakring.se fi nns allt om

förutsättningarna för att få rehabiliteringsersättning.

Där fi nns också nödvändiga

blanketter. Du kan också kontakta din

fackliga representant för att få besked om

hur du söker pengar ur AGS-fonden.

Bilden är ett montage.


STARKA TILLSAMMANS. Hur klubben agerar vid uppsägningar har stor betydelse för om möjlighet till rättshjälp i ett ärende

kan beviljas eller inte. Viktigast är att alltid förhandla. (Personerna har inget samband med texten).

Uppsagda ska få hjälp av klubben

När en arbetsgivare säger upp en

medlem på grund av personliga skäl,

eller om medlemmen avskedats, är det

mycket viktigt att klubben eller avdelningen

genomför lokal förhandling.

– Eftersom det är varje enskild

individ som äger frågan om sin egen

anställning, kan klubben inte avstå

från att företräda medlemmen, säger

Ulrika Westman, förbundsjurist på

IF Metall.

Hur klubben agerar vid sådana här

uppsägningar har stor betydelse för rätten

till eventuell rättshjälp senare.

– Avstår klubben från att företräda

medlemmen skulle det vara detsamma

som att avslå medlemmens möjligheter

till rättshjälp, säger Ulrika Westman.

Blir klubben och företaget inte

överens i den lokala förhandlingen ska

alla handlingar skickas till förbundet,

som då prövar om central förhandling

ska begäras.

Det är avdelningen som begär central

förhandling hos förbundet. Själv-

fallet ska klubben alltid föra

en dialog med avdelningen i

de här frågorna. Men det är

alltså inte klubben som begär

central förhandling, utan det

ska alltid avdelningen göra.

På förbundskontoret

avslås aldrig en begäran om

central förhandling efter

endast telefonkontakt.

– Central förhandling genomförs i

de allra fl esta fall, inte minst beroende

på den korta preskriptionstiden för

ogiltighetstalan i sådana här fall, säger

Ulrika Westman.

Rättshjälp i vissa fall

Efter en genomförd central förhandling

där man inte kunnat enas med motparten,

görs en bedömning av om ärendet

ska överlämnas till LO-TCO Rättsskydd

AB. IF Metall använder uteslutande

LO-TCO Rättsskydd AB för

att föra processer i arbetsrätt.

Blir bedömningen att ärendet inte

överlämnas till LO-TCO Rättsskydd AB

Ulrika Westman

får medlemmen alltid information

om detta via brev från

förbundsjuristen. Medlemmen

får då den information som

behövs för att själv kunna

driva sitt ärende, till exempel

uppgifter om när tidsfristen

för stämningsansökan till

tingsrätten går ut och att han

eller hon får stå för sina egna

rättegångskostnader. Även klubben

och avdelningen får information om att

rättshjälp inte beviljats.

Avdelningen hjälper till vid behov

För de förhandlare som inte är vana

vid den här typen av frågor kan det

vara bra att diskutera ärendet med en

ombudsman.

– Är klubben osäker på något i

hanteringen av ett ärende, uppmanar

vi alltid till kontakt med i första hand

den egna avdelningen och i andra hand

med förbundskontoret, avslutar Ulrika

Westman.

anders.fredriksson@ifmetall.se

11


Kulturpolitiskt program

blir Kjerstis bokslut

Kongressen i juni ska fatta beslut

om ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram.

Liknande riktlinjer har funnits

inom både Industrifacket och

Metall, men programmet som

kongressen nu ska fatta beslut

om blir det första i sitt slag för

IF Metalls del.

Bakom arbetet med att utforma

förslaget till handlingsprogram

ligger en projektgrupp och en

referensgrupp med deltagare från

avdelningar runt om i landet.

Drivande i arbetet har dock varit

Kjersti Bosdotter. Hon har arbetat

med kulturfrågor på Metall från

1978 och sedan IF Metall. Snart

går hon i pension och handlingsprogrammet

känns därför som ett

bokslut. Det är framför allt tre

saker som hon vill att IF Metall

ska ta med sig in i framtiden.

Politisk medvetenhet

– För det första vill jag att med-vetenheten

ska öka om att kulturen

är ett mycket viktigt verktyg i det

facklig-politiska arbetet.

Den konstnärliga friheten kan

ge oss aha-upplevelser som leder

till politisk medvetenhet.

Skaffa sig ett språk

Det andra handlar om vikten av

att ge medlemmarna ett språk som

de kan använda för att påverka

sin egen situation – en avgörande

fråga för demokratin.

– Många tror att alla har de

kunskaper som behövs eftersom

vi har så lång skolgång i dag, men

så är det inte. Här är arbetsplatsbiblioteken

en väldigt viktig del.

Arbetarnas historia

Det tredje som Kjersti Bosdotter

6/2011

OMSLAG: Ulrika Sterner,

Sunpine AB, Piteå.

Foto: Anders Alm.

hoppas att det kulturpolitiska

handlingsprogrammet ska borga

för i framtiden är att IF Metall

fortsätter att vara drivande i

arbetet med att skriva och bevara

arbetarnas historia.

– Slott och herresäten ingår i

vårt kollektiva minne, men var

fi nns det ett museum som visar

upp till exempel varvsindustrins


För förtroendevalda i IF Metall

ANSVARIG UTGIVARE

Maria Bäckström, 08-786 83 73

historiska betydelse eller tar ett

helhetsgrepp över industrisamhällets

framväxt? Ingen annan,

speciellt inte borgarna, är intresserade

av att skriva arbetarnas

och arbetarrörelsens historia. Det

är vårt ansvar att se till att det vi

bidragit med i historien inte glöms

bort, säger Kjersti Bosdotter.

lisa.wernstedt@ifmetall.se

REDAKTIONEN

Tfn: 08-786 80 00 (vx) E-post: info@ifmetall.se

Marinette Ask, Ewa Eriksson, Anders Fredriksson,

Annette Lack, Kristoffer Sydlén, Lisa Wernstedt.

LAYOUT/TRYCK

Olle Sjöstedt/Sandvikens Tryckeri AB

Foto: Lisa Wernstedt

ELDSJÄL. Kjersti

Bosdotter är den

drivande kraften

bakom förslaget

till kulturpolitiskt

handlingsprogram

som

kongressen ska

besluta om i juni.

More magazines by this user
Similar magazines