26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Pomlad 2012

Letnik VIII, številka 1 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik VIII, številka 1
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

pomlad <strong>2012</strong>, zaporedna št. 73<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

OE MB Mateja Jobstl<br />

OE Celje Boštjan Štrajhar<br />

Sodelavci:<br />

David Brierley, Alja Tasi, Sarah Kane,<br />

Anja Bošnjak, Magda Mlekuž, Simona Pajk,<br />

Jasminka Dedič Azinović, Regalena Melrose,<br />

Vera Grobelšek, učenci 5.r<br />

OE Maribor:<br />

Anica Lonec, Elena Bergant, učenci 5.r<br />

OE Celje:<br />

Cita Majcen Kovačič, Mojca Marija Kavchic,<br />

Tanja Razgoršek Kumer<br />

Fotografije:<br />

Domen Gostiša, Magda Mlekuž,<br />

Jasminka Dedič Azinović, Arhiv WŠL,<br />

Arhiv OE Celje, Arhiv OE Maribor<br />

Naslovnica:<br />

Marina Nuvak - 1. razred v botaničnem vrtu<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Gostujoče pero 4<br />

Pisati ali ne pisati 2. del 4<br />

Iz tujega tiska 6<br />

Kako govoriti, da nas bodo drugi slišali 6<br />

Širimo obzorja 8<br />

Zakaj je waldorfska pedag. učinkovita 8<br />

Nikola Tesla, intervju iz leta 1899 10<br />

Bivši waldorfski učenci pripovedujejo 13<br />

Življenje je gibanje in gibanje je življenje 14<br />

Utrinki 15<br />

Utrinki iz Tamarja 15<br />

Vestine 16<br />

Vabimo vas 17<br />

Izobraževanje: Šola življenja 17<br />

OE Celje 19<br />

Praznovanje rojstnih dni v vrtcu 19<br />

Športna zima 20<br />

OE Maribor 20<br />

Utrinki iz klopi 20<br />

Smučanje na Soriški planini 21<br />

Dan odprtih vrat v Mariboru 22<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov<br />

in knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem<br />

avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong><br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport


U v o d n i k<br />

Iztok Kordiš<br />

In sedaj zares. 21. stoletje je tu. Po dvanajstih letih zdaj že lahko vidimo, da je to<br />

res čas velikih sprememb, čas iskanja odgovorov na množico vprašanj, čas iskanja<br />

novih poti, čas za uveljavljanje novih načinov razmišljanja in urejanja družbe,<br />

čas novih vrednot, pa tudi čas za resnično uveljavitev waldorfske pedagogike.<br />

Vedno poudarjam, da je Steiner že pred stotimi leti govoril, da je to pedagogika<br />

21. stoletja, toda tako jasno kot na letošnjem marčevskem srečanju ravnateljev<br />

na Bledu ni bilo to izraženo še nikoli, vsaj ne izven waldorfskih krogov. Kvalitetna<br />

predavanja so se, predvsem drugi dan, vrstila eno za drugim. Teme so bile<br />

različne, vsi predavatelji pa so, vsak s svojega zornega kota, govorili o krizi sedanjega<br />

sistema poučevanja, o neuspehu in neučinkovitosti devetletke, o nujnih<br />

spremembah, nekateri tudi o varčevanju, predvsem pa o potrebi po drugačnem<br />

pristopu, po tem, da danes otroci in mladostniki ne potrebujejo več zasipanja z<br />

množico podatkov, temveč kompleksen pristop k celostnemu razvoju. <strong>Waldorfske</strong><br />

pedagogike direktno sicer ni omenjal nihče, ampak res je dober občutek, ko<br />

slišiš vsa ta razmišljanja in lahko dodaš le, da tako mi delamo že dvajseto leto, v<br />

svetu pa že skoraj sto let.<br />

Zelo zanimivo je poslušati predavanja doktorjev in znanstvenikov, ki z najmodernejšimi<br />

spoznanji delovanja možgan potrjujejo naše teorije. Zadnje predavanje<br />

dr. med. Tine Bregar je govoril o razvoju in delovanju možgan najstnikov,<br />

kako in zakaj najstniki delujejo in se obnašajo tako kot se in zakaj jih po navadi<br />

ne razumemo. Najstnikovi možgani niso pomanjšani možgani odraslega, ampak<br />

v tem obdobju delujejo drugače. Če je pri odraslem človeku za zaznavo npr. čustvenega<br />

stanja sogovornika odgovoren en center, pri najstnikih deluje povsem<br />

drug in zato svet dejansko zaznavajo drugače. Zato so nesporazumi in občutek<br />

nerazumevanja tako pogosti. Nekatere sposobnosti možgan so v tem obdobju<br />

manjše kot prej in enostavno od najstnikov ne moremo zahtevati vsega. Zelo pa<br />

je pomembno, da jih spoštujemo, da se čutijo sprejete in enakovredne, ne enakopravne,<br />

ampak enakovredne in spoštovane v svojem človeškem dostojanstvu. Pomembno<br />

je tudi vodenje. Starši in učitelji se moramo zavedati svoje vloge vodij in<br />

tistih, ki postavljajo jasne meje. Pomembna je osebna avtoriteta tako staršev kot<br />

učiteljev. Večina odraslih z ''vzgojo'' spodjeda integriteto najstnikov. Za najstnike<br />

ni pomembno, kaj govorimo, tega sploh ne slišijo, zelo dobro pa opazijo, kaj<br />

delamo. Kljub različnim težavam in viharnim spremembam, ali pa mogoče prav<br />

zaradi tega, pa so najstniki v tem obdobju na enem od vrhuncev ustvarjalnosti.<br />

In prav preko ustvarjalnosti lahko vzpodbudimo njihovo zanimanje za delo, za<br />

oblikovanje delovnih navad, kar je v tem obdobju tako pomembno. Česar možgani<br />

namreč ne rabijo, opustijo. Če igrajo le računalniške igrice, bodo razvili le to<br />

sposobnost. Če pa jim vzbudimo veselje do aktivnega, kreativnega dela, gibanja,<br />

umetnosti, znanosti, bodo to nesli s seboj v življenje.<br />

Vse to, kar je sedaj izhodišče sodobnega pedagoškega gibanja, smo vsa leta<br />

delovanja skušali živeti in preko predavanj prenašati na druge. Razvoj odgovornih,<br />

ustvarjalnih ljudi, je ena od prvenstvenih nalog vsake pedagogike in zato<br />

smo se odločili, da bo to tudi glavna tema mednarodne konference, ki jo pripravljamo<br />

septembra v okviru praznovanj ob 20. letnici delovanja <strong>Waldorfske</strong> šole<br />

Ljubljana. Povabili bomo ugledne mednarodne strokovnjake iz waldorfskih in<br />

newaldorfskih krogov, da predstavijo svoj vidik pomena ustvarjalnosti, dejavnike<br />

razvoja in zaviranja pri učencih in učiteljih ter vlogo šole pri zagotavljanju<br />

novih priložnosti za razvoj zdravih, ustvarjalnih potencialov. Namenjena je tako<br />

strokovnjakom, učiteljem, kot tudi staršem in drugim, ki jih ta snov zanima. Že<br />

sedaj vabljeni. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 3


G o s t u j o č e p e r o<br />

izred. prof. David L. Brierley<br />

Kultiviranje čustev<br />

Pisati ali ne pisati<br />

2. del<br />

Rokopis je kompleksen proces, ki se opira na<br />

zapletene senzomotorične zaznave. Proces,<br />

ki poteka pri rokopisu, in veščine, ki so za to<br />

potrebne, so bile pred nedavnim predmet mnogih raziskav,<br />

zlasti nevrofiziološkega raziskovanja, pa tudi estetike pisanja in<br />

pismenosti. To so ves čas primerjali s procesi, ki so vključeni v<br />

vedno bolj pogosto uporabo računalniške miške, tipkovnice in<br />

ekrana.<br />

Predhodno so bile raziskave v veliki meri omejene na vpliv<br />

vizualne percepcije in senzomotorične aktivnosti, toda v<br />

zadnjih letih so se zadeve lotili s psihološkega, fenomenografskega<br />

in filozofskega vidika. Prvič so dognali, da so ta<br />

področja med seboj tesno povezana.<br />

Večina pisanja se danes dogaja ob uporabi pripomočkov,<br />

kot je mobilni telefon in računalnik. Preklop s peresa,<br />

roke in papirja na miško, tipkovnico in ekran, je eden<br />

pomembnejših prehodov današnjega časa. Anne Mangen,<br />

raziskovalka na univerzi v Stavangerju na Norveškem, in<br />

njen kolega na univerzi v Marseillu Jean-Luc Velay označujeta<br />

rokopis kot enoročno dejavnost, medtem ko je tipkanje<br />

dvoročno.<br />

Proces pisanja z roko je počasnejši kot proces tipkanja.<br />

Tudi vizualna pozornost pišočega je drugačna. Pri rokopisu<br />

je pozornost usmerjena v konico peresa, stopnja koncentracije<br />

je visoka. Pri tipkanju je pozornost deljena na motorični<br />

del ob procesu udarjanja tipk in vizualni del gledanja<br />

v ekran. Seveda je tudi izdelava vsake od črk drugačna.<br />

Črko oblikujemo tako, da naredimo obliko, ki jo lahko drugi<br />

prepoznajo. Z vidika drugih je rezultat oseben. Pri tipkanju<br />

pa so črke vnaprej oblikovane in standardizirane.<br />

Znano je, da ima uporaba rok in njihovo upravljanje pomembno<br />

vlogo pri kognitivnem razvoju in jezikovni spretnosti.<br />

Mnogi znanstveniki so mnenja, da je upad bralne<br />

sposobnosti v zadnjih letih povezano z dejstvom, da se<br />

vedno več otrok namesto z oblikovanjem črk uči pisati s<br />

tipkanjem. Jasno se je pokazalo, kako pomembno pri učnih<br />

procesih je vprašanje heptične spretnosti. Heptično zaznavanje<br />

je kombinacija tipnega zaznavanja, generiranega<br />

z motoričnimi ukazi. Razum in roka se povežeta v dejanje.<br />

Rokopis je tesno povezan s čutnim zaznavanjem, tj. zavedanjem<br />

drugih delov telesa v nasprotju z zavestjo o zunanjem<br />

svetu. Zato je pri obvladovanju obvladovanja umetnosti<br />

pisanja pomembna pokončnost.<br />

Pisanje z roko je nesporno temeljna spretnost v razvoju<br />

otrokovih kognitivnih sposobnosti. Vendar so v zadnjem<br />

času več pozornosti namenili tehnološkemu<br />

napredku. Paradoksalno<br />

je, da se je razvoj pisanja<br />

dogajal v soglasju s tehnološkim<br />

napredkom – od papirusa, peresa,<br />

nalivnika in tiskarskega stroja.<br />

Pisanje je od nekdaj odvisno<br />

od ročnih spretnosti, intelektualnih<br />

sposobnosti in estetskega razumevanja. Zveza med<br />

temi tremi je pomembna, ko se odločamo o pomenu pisanja<br />

z roko. Pa vendar se sedaj postavi vprašanje vpliva,<br />

ki ga ima digitalna tehnologija na pisanje, branje in razumevanje.<br />

Gunther Kress je ekspert na tem področju.Kress<br />

zagovarja, da potrebujemo novo teorijo smisla t.j. kako se<br />

stvarno, fizično dejanje pisanja povezuje s telesnim dojemanjem<br />

pomena. To se mora odražati v načinih opismenjevanja.<br />

Zdi se, da v visoko tehnološkem svetu, utelešeno<br />

znanje, vloga telesa pri učenju, pomeni pot naprej. Pisava<br />

je nastala z integracijo heptično-kinestetičnih in taktilnih<br />

komponent. Ena je vizualna, ko črke gledamo, druga je<br />

oblikovanje le-teh. To pomeni, da uporaba tipkovnice spremeni<br />

funkcijo roke in razuma. Kadar pišemo, uporabljamo<br />

eno roko, ko tipkamo pa dve (ne v mojem primeru!). Roka,<br />

ki ne piše, ima komplementarno vlogo, ko se vedno znova<br />

prestavlja po papirju in nevtralizira gibanje roke, ki piše.<br />

Pri desničarjih je za lingvistične procese zadolžena leva možganska<br />

hemisfera.<br />

Pisanje z roko je počasnejša in bolj garaška izkušnja. Pred<br />

dvajsetimi leti je Haas posredoval mnenja o tem, kako bo to<br />

vplivalo na spremembo materialnih in mentalnih aspektov<br />

pismenosti.<br />

Uporaba palca in dveh prstov je tista, ki naredi rokopis<br />

tako poseben. Vključuje čudovito, okretno medsebojno delovanje<br />

palca in kazalca ob podpori sredinca. Človek lahko<br />

z žličko meša kavo z dvema prstoma, toda rokopis je kombinacija<br />

stabilnosti in toka, ki potrebuje vse tri prste. To<br />

daje možnost dodatne moči vrtenja, dopušča pa tudi natančnejše<br />

gibanje nalivnega peresa. Rokopis zahteva tako<br />

milino kot stabilnost. Trije partnerji se med seboj pogovarjajo.<br />

Temu rečejo 'pravilo palca in prstov'. Pisanje je v človekovi<br />

genski zasnovi pomembna dejavnost. Razum si ne upa<br />

pomisliti, kako je rokopis oblikoval svet časopisov, pesmi,<br />

seznamov, dogovorov, pisem, računov, poslovnih knjig, poročil,<br />

romanov, zaznamkov, pogodb, receptov, znanstvenih<br />

člankov, ki so preobrazili našo kolektivno zavest in našo<br />

vse večjo učenost.<br />

Pisanje besed s peresom je nevrološko pomembno, pri<br />

lepopisju je potrebno sodelovanje dveh prstov in palca.<br />

Trebuh nalivnika tik nad peresom leži udobno med dvema<br />

blazinicama palca in kazalca ter bokom sredinca. Gibanje<br />

prstov preide v gibanje roke in zapestja, ki omogoča tekoče<br />

in ritmično gibanje po listu. Ne glede na to, ali človek podpisuje<br />

smrtno obsodbo ali daje avtogram. Ko je Christopher<br />

Latham Scholes izumil pisalni stroj in ko so ga v puškarni<br />

Remington&Co. izdelali, se je, kot je dejal Mark Twain, prvi,<br />

ki je oddal natipkan rokopis, mnogo tega izgubilo. Stališče,<br />

da je mogoče znanje predstaviti onstran naših teles, preko<br />

zapletenega nevrološkega sistema, je pomembno za razu-<br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


mevanje tega, kar pišemo. Inteligenca roke zaostaja za jezikom.<br />

Pri tipkanju beseda nič več ne gre skozi roko, ki piše.<br />

Roka je oddaljena od sveta besede. Notranje življenje je degradirano<br />

in mehanizirano pisanje prikriva značaj pisatelja.<br />

Pisanje postane brezosebno in raztelešeno. Zaradi tega<br />

mnogi naši vodilni pisatelji še vedno raje uporabijo nalivno<br />

pero, nekateri celo dajo rokopis strojepiski, da ga natipka.<br />

Nalivno pero je pripomoček, s katerim lahko obdržimo tok<br />

misli. Rokopis ima tako prostorski kot časovni aspekt.<br />

Martin Heidegger vidi to s fenomenološkega gledišča, ko<br />

govori o 'fizičnosti procesa pisanja'. Pri tem misli na to, na<br />

kakšen način igrajo roke in prsti pomembno vlogo v celotnem<br />

čutnem sistemu. Kadar pišemo na pisalni stroj, pravi<br />

Heidegger: 'Beseda nič več ne prehaja skozi roko, ki piše in<br />

deluje avtentično, ampak skozi mehaniziran pritisk roke.<br />

Pisalni stroj iztrga besedilo iz pomembnega območja roke<br />

– in to pomeni, da je roka umaknjena iz pomembne sfere<br />

besed. Beseda postane nekaj 'tipkanega'. Mehanizirano<br />

pisanje oropa roko dostojanstva v sferi pisane besede in<br />

degradira besedo v golo prevozno sredstvo komunikacije.<br />

Poleg tega ponuja mehansko pisanje možnost, da prikrijemo<br />

rokopis in s tem človekov značaj.'<br />

Znani ruski nevrolog in razvojni psiholog Alexander<br />

R.Lurija (1902 – 77), govori o 'kinetični melodiji'. Opozarja:<br />

'V začetni fazi je pisanje odvisno od memoriranja grafičnih<br />

oblik vsake črke. Dogaja se preko verige posamičnih motoričnih<br />

impulzov, od katerih je vsak odgovoren za izvajanje<br />

le enega elementa grafične strukture; z vajo se ta struktura<br />

procesa radikalno spreminja in pisanje se pretvori v<br />

edinstveno 'kinetično melodijo', ki za izdelavo posamezne<br />

poteze nič več ne zahteva pomnjenja vizualne oblike vsake<br />

posamezne črke ali posameznih motoričnih impulzov.<br />

Isto se nanaša na proces, v katerem sprememba pisanja<br />

visoko avtomatiziranega zapisa (kot je na primer podpis)<br />

ni več odvisna od analize akustičnega kompleksa besede<br />

ali vizualne oblike njenih posameznih črk, temveč se začne<br />

oblikovati kot 'kinetična melodija'.'<br />

Vprašanje je, kaj so te 'melodije'? Pisanje vključuje dve<br />

melodiji: vidno in slušno. Ko pišemo, se oko in uho ujemata.<br />

Nevrologa Franka Wilsona imajo za pionirja na tem področju.<br />

Pravi: 'Vsaka teorija o človeški inteligenci, ki ignorira<br />

medsebojno odvisnost delovanja roke in možganov, zgodovinski<br />

izvor te povezave, ali vpliva te zgodovine na razvojno<br />

dinamiko pri modernem človeku, je skrajno zavajajoča in<br />

jalova.' Kljub temu pa je treba povedati, da je bil pomen<br />

inteligence roke in njegove posledice s strani tistih, ki kreirajo<br />

šolsko politiko, v veliki meri zanemarjen. Rezultat tega<br />

pa je vsesplošno zanemarjanje negovanja teh pomembnih<br />

človekovih lastnosti. Znanje smo našli v rokah.<br />

In tako pridemo do vprašanja gibanja in spomina. Dokazi<br />

kažejo, da gibanje rok, v tem primeru oblikovanje črk, pomaga<br />

pri pomnjenju. Na waldorfski šoli otroci pišejo, preden<br />

berejo. Preden začnejo pisati na papir, pišejo otroci po<br />

zraku ali premikajo svoje prste po mizi. Na ta način sledijo<br />

gibom, kar jim pomaga memorirati.<br />

Wilson dodaja, da ne bomo nikoli zmožni razumeti, kaj je<br />

inteligenca, če ne bomo proučili dvonožnosti, obojeročnosti,<br />

sedlaste povezave ob vznožju pete dlančnice, da bi ugotovili,<br />

kako so med seboj povezane. Rezultat bo spremenil<br />

naš pogled na poučevanje. Pri učenju je roka za človeka<br />

prav tako pomembna kot možgani. To je klic po utelešenem<br />

učenju.<br />

Danes večina ljudi ni zadovoljnih s svojo pisavo. Zdi se<br />

jim, da ni elegantna, da nima sloga in pogosto ni čitljiva.<br />

Moderen rokopis ima pogosto veliko predelav in napak. V<br />

njem ni pretoka. Na vzhodu, kjer zelo cenijo kaligrafijo, je<br />

rokopis osnovan na ideji, da je pot do svobode skozi pot<br />

discipline. Zapletene kitajske črke, ki so včasih sestavljene<br />

iz tridesetih potez, se najprej učijo z risanjem s palicami po<br />

pesku, potem pa z uporabo čopičev in črnila. Nam se to zdi<br />

izguba časa in imamo raje uporabo neurejenega kulija, instrumenta,<br />

ki je bil oblikovan za hitrejše pisanje. V kitajski<br />

tradiciji sta rokopis in kaligrafija zaradi potrebe po stalnem<br />

pretoku in hkrati po globoki koncentraciji uvrščena<br />

više kot slikanje ali kiparjenje. Po drugi strani pa vsi dobro<br />

vemo, da je pisava zdravnikov najbolj nečitljiva na svetu.<br />

V času, ko to pišem, potekajo po svetu mnogi raziskovalni<br />

projekti, ki želijo določiti vrednost rokopisa v luči moderne<br />

tehnologije. Slišati je priporočila, da naj bi bilo, kot pravi<br />

Norvežan Arne Trageton, v zgodnjem otroštvu, še preden<br />

začno pisati z roko, koristno učenje pisanja na tipkovnici.<br />

Evropska raziskovalna mreža na temo učenja učinkovitega<br />

pisanja, ki ima svoj sedež v Poitiersu v Franciji, je organizacija,<br />

ki raziskuje vse vidike tega vprašanja. Posebno<br />

zanimivo je delo četrte skupine, ki raziskuje tehnološki napredek<br />

pri pripomočkih za pisanje. Ta raziskava vključuje<br />

prepoznavanje gibanja oči med pisanjem. Mlade razvijajoče<br />

se pisatelje v šolah na vseh nivojih primerjajo z veščimi<br />

pisatelji tako, da zbirajo podatke o pisanju s peresom in<br />

očesom (rokopis) in pisanju z očesom (tipkanje). Na univerzi<br />

v Helsinkih upajo, da bodo na projektu, podprtem s<br />

strani EU, lahko delali na podoben način v osmih različnih<br />

deželah.<br />

V mnogih evropskih državah so osnovne šole soočene z<br />

novim tehnološkim razredom z virtualnim prikazovanjem,<br />

ki nadomešča risbe, diagrame in knjige ter z ekranom, ki<br />

nadomešča papir. Nastala je močna pobuda, ki združuje<br />

ljudi, ki nasprotujejo temu gibanju, predvsem zaradi tega,<br />

ker se zaradi tega iz razredov umika medčloveška interakcija<br />

med učiteljem in učencem, učiteljem in skupino ter<br />

med učenci samimi. Seveda je nekaj povsem drugega uporaba<br />

tehnologije v primeru, ko učenec pripravlja obsežnejše<br />

dokumente, ki jih je potrebno redigirati in popravljati. <br />

davidbrierley.net POESIS: Podlaga za prožnost in kreativnost v<br />

izobraževanju<br />

David Brierley je član Botin fundacije za prenovo izobraževanja,<br />

Santander, Španija. Kot gostujoči profesor je odgovoren za seminarje<br />

za waldorfske učitelje v Ljubljani in Zagrebu, prav tako pa gostuje<br />

na mnogih univerzah po Evropi.<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 5


I z t u j e g a t i s k a<br />

Alja Tasi<br />

Sarah Kane, učiteljica glasu<br />

Kako govoriti, da<br />

nas bodo drugi slišali<br />

Če želimo, da nas bodo drugi slišali, nam ni<br />

potrebno dvigovati glasu. Nasprotno, utihniti<br />

moramo. Najprej moramo znati poslušati, začutiti<br />

sogovornika, stopiti v njegove čevlje in ga nato nagovoriti s<br />

primernim glasom. Le če bomo ton svojega glasu prilagodili<br />

sogovorniku, nas bo ta v resnici slišal. To lahko še posebej<br />

hitro opazimo pri otrocih, ki takoj reagirajo na glas. Ne<br />

razumejo vedno pomena besed, zato pa toliko bolj razumejo<br />

melodijo.<br />

'Takoj slišim, kdo govori s svojim resničnim glasom in<br />

kdo ne. In tisti, ki ne, bo najverjetneje imel težave,' pravi<br />

Sarah Kane, učiteljica glasu. S svojim znanjem rada pomaga<br />

igralcem in še prav posebej učiteljem. Tudi sama je<br />

nekoč učila na waldorfski šoli, zato dobro ve, kako mučno<br />

je, če ti odpove glas, ko moraš nagovoriti skupino ljudi.<br />

In prav težave z glasom so glavni vzrok, da se učitelji<br />

odpovedo svojemu poklicu.<br />

Ko glas zataji<br />

'Šele ko nam glas zataji, se začnemo zavedati, kako pomemben<br />

instrument je to. In kakšen problem je, če brez<br />

glasu stojite pred skupino otrok,' opozarja naša sogovornica.<br />

Izguba glasu je pogost problem posebej pri učiteljih<br />

začetnikih. 'Teh ni nikoli nihče učil, kako naj uporabljajo<br />

svoj glas. Lahko si poškodujejo glas tako zelo, da morajo<br />

nehati učiti. To je poglaviten vzrok, zakaj učitelji opustijo<br />

svoj poklic v prvih petih letih službe. Poškodujejo si glas<br />

in ne vedo, kako bi ga popravili.'<br />

Mislimo, da je glas nekaj samoumevnega, a naučiti se<br />

obvladati svoj glas je dolgotrajen proces, poudarja Sarah<br />

Kane. 'Podobno, kot bi se učili igrati na glasbeni instrument.<br />

Če začneš klavir igrati pri petih letih, boš pri dvajsetih<br />

morda lahko že lahko kaj pokazal. In če je učenje<br />

umetnost, potem je glas eden od umetniških instrumentov,<br />

ki jih lahko pri tem uporabimo.'<br />

Čeprav je glas za učitelje tako pomemben, jih tega, kako<br />

naj govorijo in kakšen ton glasu naj uporabijo, ne učijo<br />

nikjer drugje kot v waldorfski šoli. 'Glas na otroke vpliva<br />

tako rekoč takoj, zato ga lahko uporabim kot vzgojno<br />

orodje,' pravi Sarah Kane. 'Če z otroki ves čas govorim<br />

z zelo visokim glasom, bodo vznemirjeni. Če pa govorim<br />

počasi in z mirnim glasom, jih lahko pomirim.'<br />

To je preprosta resnica, a teorija je v tem primeru precej<br />

enostavnejša kot praksa. 'Besede nas učijo, kako naj<br />

govorimo,' nekoliko skrivnostno pripomni naša sogovornica.<br />

'Beseda je živa, in to lahko začutimo tako, da<br />

prisluhnemo, katere zvoke vsebuje - tako kot v glasbi<br />

prisluhnemo posameznim notam. So to topli ali hladni<br />

zvoki, hitri ali počasni? Seveda ima vsaka beseda svoj<br />

pomen, ampak pomen zvokov presega pomen besede,<br />

ki ga zaznamo z razumsko polovico možganov.'<br />

Če torej prisluhnemo melodiji, ne zaznavamo samo<br />

pomena besede, ampak tudi njeno kvaliteto. To pa je<br />

umetniški proces, ki zahteva svoj čas. Kajti na besede<br />

nismo navajeni gledati na tak način. 'Besede nagovorijo<br />

tudi naše srce, ne samo možganov,' pripomni Sarah<br />

Kane.<br />

Stopiti v čevlje drugega<br />

Besedam so vedno pripisovali veliko moč. Uporabljali<br />

so jih za čarovniške uroke. 'Zaradi besed lahko zbolimo<br />

ali pa ozdravimo. V ta svet poskušamo vstopiti,' pravi<br />

Sarah Kane, ki na začetku treninga glasu po navadi<br />

uporabi poezijo, ki je polna besed brez pomena, kot na<br />

primer pesem Žlabudron iz Alice v čudežni deželi.<br />

Da pa besede na ta način oživijo, je potrebno veliko<br />

domišljije, priznava naša sogovornica. Ni namreč lahko<br />

stopiti v drug svet, pa naj bo to svet besed ali pa otroški<br />

svet.<br />

■ foto Domen Gostiša<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


A prav pri otrocih se nam najprej obrestuje, če smo pozorni,<br />

s kakšnim glasom jih nagovorimo. 'Otroci so v različnih<br />

obdobjih bolj ali manj močno povezani z različnimi<br />

elementi. V enem otroku je več ognja, v drugem več vode.<br />

Prvi bo bolj aktiven, drugi bolj sanjav. Otroci s poudarjenim<br />

elementom zraka so večinoma veseli otroci, se pa težko<br />

osredotočijo na eno samo stvar,' razlaga Sarah Kane.<br />

Otroka, ki ima močno prisoten določen element, lahko<br />

nagovorimo na njemu primeren način. Zračnega otroka<br />

nagovorimo z zvokom, ki ima podobno kvaliteto. Tisti s<br />

poudarjeno kvaliteto zemlje so tišji in bolj zadržani, morda<br />

bolj resni. Z zvokom glasu torej posnemamo otrokove<br />

kvalitete. 'Tako se otrok počuti bolj udobno. Tega se ne<br />

bo zavedal, ampak vseeno ga bo naš glas sprostil. Občutek<br />

bo imel, da smo nagovorili prav njega,' je prepričana<br />

naša sogovornica. 'Sama vedno skušam stopiti v čevlje<br />

drugega - kot režiserka, učiteljica ali preprosto kot človeško<br />

bitje. Na ta način človeku skušam pomagati, da<br />

začuti, kdo v resnici je.'<br />

Vpijemo, ko smo nemočni<br />

Je potrebno kdaj pa kdaj povzdigniti glas? 'Bolj bo učinkovalo,<br />

če naredimo ravno obratno,' predlaga naša sogovornica.<br />

'Če so otroci glasni, začnite govoriti potiho. Tako<br />

boste vzbudili več pozornosti kot če s povzdignjenim glasom<br />

zahtevate, da vas poslušajo. Seveda se zgodi, da povzdignemo<br />

glas, in po navadi se potem slabo počutimo. Vsi<br />

smo samo ljudje. Vpijemo, ko smo nemočni.'<br />

Ko čutimo, da izgubljamo kontrolo nad svojim glasom,<br />

včasih potrebujemo le trenutek za navdih, svetuje Sarah<br />

Kane. 'Preprosto, zavzdihnemo in si priznamo, da res ne<br />

vemo, kaj bi. Ko si dovolimo za trenutek zaustaviti, ujeti<br />

svoj dih in sproščeno izdihniti, bomo našli navdih. To<br />

moramo vaditi. Otroci seveda zelo hitro ugotovijo, kaj nas<br />

vrže iz tira. Zato ne postanite preveč predvidljivi. Zajemite<br />

sapo in naredite kaj, česar od vas ne pričakujejo. Namesto<br />

da se razjezite, se začnite smejati.'<br />

Otrokom je všeč, ko odrasli izstopijo iz svoje običajne<br />

vloge in naredijo kaj nepredvidljivega. 'Česa si otroci najbolj<br />

želijo? Da bi se starši igrali z njimi. Da bi vstopili<br />

v njihov svet. Bi se igral z mano? To je za otroka velika<br />

stvar - da starši vstopijo svet njihove domišljije.'<br />

Bolj ko se zavedamo svojega glasu, bolj se zavedamo<br />

tudi svojega notranjega stanja. 'Ko se učimo obvladovati<br />

glas, se učimo priti v stik s tistim, lahko bi rekli višjim delom<br />

sebe, ki je po naravi mirnejši kot tisti del, ki reagira<br />

na zunanje dražljaje.'<br />

Na odrasle ne vpijemo tako pogosto kot na otroke. Slednjim<br />

tudi velikokrat razlagamo, kaj vse bi šlo lahko narobe.<br />

In če se zavedamo moči besed, je lahko ponavljanje<br />

takih negativnih scenarijev kaj tvegano početje. 'Na ta<br />

način ustvarjamo negativno vzdušje. Naloga odraslih je,<br />

da v otroku vzbudijo občutek zaupanja. Le tako bo lahko<br />

našel svoj prostor pod soncem. To je naloga vzgojiteljev.<br />

Seveda moramo otroka opozoriti na nevarnosti, ampak s<br />

pravo mero. Poskrbimo, da se bo dobro počutil. Pokažimo<br />

mu, da je svet v bistvu dober, lep in prijazen. In da resnica<br />

živi na tem svetu. Ob tako visokih idealih bi morali<br />

odraščati otroci.'<br />

Vsak mora najti svoj glas<br />

Včasih so otroci starše bolj poslušali, danes pa starši<br />

pogosto ne vedo, kako bi se otroku približali in kaj otrok v<br />

resnici potrebuje. 'Ko se s kom pogovarjaš, ni pomembno<br />

samo to, kar rečeš. Moraš tudi poslušati. Govorjenje je v<br />

bistvu poslušanje. Ko budno poslušamo, kaj nam drugi<br />

govori, bomo razumeli, kaj nam želi povedati, tudi če tega<br />

ne bo znal ubesediti. Slišali bomo neizgovorjena vprašanja.<br />

Šele ko bomo slišali tisto, česar nam otroci ne morejo<br />

povedati, se bomo srečali z njimi v njihovem svetu.'<br />

Kakorkoli že, najslabše je, če sogovornika - pa naj bo<br />

odrasel ali otrok - nagovorimo z izumetničenim, lažnim<br />

glasom. 'Zato morate znati umiriti svoj glas, ne da bi se<br />

pri tem spakovali,' opozarja Sarah Kane. 'Drugi želijo, da<br />

ste resnični. In vaš glas je izraz tega, kar ste. Zato vedno<br />

govorim, da mora vsak najti svoj glas.' <br />

Objavljeno v Primorskih novicah, 4. 2. <strong>2012</strong><br />

Sarah Kane: 'Govorjenje je v bistvu poslušanje.'<br />

Sarah Kane se je v Sloveniji mudila pred kratkim. Na<br />

waldorfski šoli v Ljubljani je režirala predstavo, ki so jo<br />

učitelji pripravili za svoje učence. Občasno predava tudi<br />

na AGRFT.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 7<br />

■ foto Domen Gostiša


Š i r i m o o b z o r j a<br />

dr. Regalena Melrose<br />

Zakaj je waldorfska<br />

pedagogika<br />

učinkovita:<br />

nevroznanstveni vidik<br />

Waldorfska pedagogika je mnogo bolj povezano<br />

z načinom, kako se možgani razvijajo in kako<br />

optimalno delujejo, kot si je Rudolf Steiner<br />

sploh lahko predstavljal. Ustanovitelj waldorfske pedagogike<br />

je prav gotovo razvil prepričljivo teorijo o tem, kako se otroci<br />

najbolje učijo, toda preden so razvili MRI in ostale zapletene<br />

možganske meritve, nismo imeli prav nobenega sredstva, s<br />

katerim bi dokazali ali ovrgli katerokoli od njegovih trditev,<br />

vsaj ne s tolikšno preciznostjo in točnostjo, kot je to mogoče<br />

danes. Velik obseg dokazov iz nevroznanstvenih raziskav<br />

zadnjih dvajsetih let podpira Steinerjevo teorijo, vključno z<br />

nekaterimi najbolj temeljnimi načeli waldorfske pedagogike.<br />

Tri načela me, kot mamo waldorfskega učenca kakor<br />

tudi kot mednarodno predavateljico o učenju, obnašanju<br />

in možganih, najbolj navdušujejo: holizem, igra in narava.<br />

Poudarek na vseh treh je v soglasju z načinom, kako<br />

se možgani najbolje učijo; ko so ves čas zaposleni celotni<br />

možgani, ko so imele njihove osnovne živčne povezave<br />

obilo časa za razvoj, in ko so optimalno spodbujeni.<br />

Če hočemo razumeti, zakaj so ti trije poudarki tako pomembni<br />

za uspeh katerega koli pedagoškega programa,<br />

moramo vedeti, kako delujejo možgani. Najprej se seznanimo<br />

z nekaj osnovnimi podatki o njihovem delovanju.<br />

Predvsem so 'triuni', pomeni, da imajo tri dele. Še pomembneje,<br />

vsi trije deli ob rojstvu niso popolnoma razviti,<br />

kot smo to nekoč mislili. Pravzaprav je zelo majhen del<br />

novorojenih možganov 'vključen' in pripravljen 'na start'.<br />

Če možgane novorojenčkov opazujemo z MRI, vidimo, da<br />

je edini del možganov, ki je osvetljen ali dejaven, najbolj<br />

osnovni del – možgansko deblo, čutni center ali, kot ga<br />

imenujemo, 'živalski možgani'. (Majhna, nerazvita dela<br />

slušne in vizualne opne sta edini izjemi.) Ta primarni del<br />

možganov je zadolžen za naše doživljanje stresa in razburjanja.<br />

Spodbudi in posreduje pri naših odzivih, kadar<br />

je to potrebno. Sama ga rada imenujem 'čutni center',<br />

ker govori le jezik čutenja, edini jezik, ki najbolj dosledno<br />

omogoča naše preživetje. Ko srečamo na primer v gozdu<br />

medveda, nas ne bodo rešile besede, ampak naši izostreni<br />

čuti.<br />

Drugi in tretji del možganov – čustveni, limbični center<br />

in neokorteks ali center mišljenja se vsak zase začneta<br />

razvijati šele po rojstvu. To je pomembno novo spoznanje,<br />

ki nam da neverjeten odgovor na vprašanje, o katerem že<br />

dolgo teče razprava: o odnosu med naravo in vzgojo. Ker<br />

lahko ob rojstvu uporabljamo le zelo majhen del možganov,<br />

danes vemo, da jih pravzaprav oblikujejo izkušnje,<br />

ki jih imamo ob stiku z ljudmi okoli nas. Šele pri treh<br />

ali štirih mesecih, ko se preko izkušenj aktivira čustveni<br />

center, so novorojenčki sposobni izraziti kaj več kot stanje<br />

vznemirjenja ali zadovoljstva, kar izrazijo zgolj s čutnim<br />

centrom. V tem, poznejšem obdobju, lahko izražajo<br />

širok spekter čustev, kar jih naredi mnogo bolj družabne.<br />

Tretji del možganov, neokorteks, center mišljenja, se<br />

začne razvijati za čustvenim, limbičnim centrom. Pokazatelj<br />

njegovega zorenja je čebljanje pri 6 in 9 mesecih,<br />

prva izgovorjena beseda okoli 1. leta ter 2 do 3 med seboj<br />

povezane besede do 2. leta. Medtem ko so občutki govorica<br />

čutnega centra in čustva govorica limbičnega centra,<br />

govori neokorteks govorico besed in posreduje pri vsem<br />

tistem, kar ocenjuje večina vzgojiteljev. Omogoča na primer<br />

nadzor impulzov, sposobnost načrtovanja, organiziranja<br />

in razumevanje, da ima lahko naša trenutna izbira<br />

pozneje posledice. Neokorteks omogoča sočutje do drugega<br />

kakor tudi naše sposobnosti razumevanja in logike.<br />

Z njim mislimo in analiziramo ter seveda razumemo in<br />

uporabljamo tako receptivni kot ekspresivni besedni zaklad.<br />

Če ste že slišali za delovanje 'desne' in 'leve' polovice<br />

možganov, se vam bo zdelo smiselno, da je neokorteks<br />

tisti, ki nadzira delovanje leve hemisfere, medtem ko imata<br />

čutni in limbični center nadzor nad desno hemisfero.<br />

Možgani delujejo optimalno takrat, ko so vsi deli enako<br />

razviti in zaposleni. Waldorfska pedagogika je učinkovita<br />

zato, ker dela ravno to. Steinerjev pristop k pedagogiki je<br />

bil holističen. Spoznal je, da morajo biti za to, da lahko<br />

učenci dolgo časa vzdržujejo veselje in ljubezen do učenja,<br />

v vsaki fazi razvoja dejavno zaposleni vsi njihovi čuti,<br />

čustva in pomnjenje. Waldorfski učitelji ne delajo iste napake<br />

kot drugi bolj tradicionalni, konvencionalni in splošno<br />

veljavni modeli pedagogike. Razvoja neokorteksa in<br />

leve možganske polovice ne cenijo više kot razvoja desne<br />

polovice, tiste, ki globoko čuti in čustvuje. Waldorfska pedagogika<br />

se pri majhnih otrocih, pri katerih možgani še<br />

niso pripravljeni, ne osredotoča na izključno akademsko<br />

delo, ki poskuša mrzlično vključiti nezadostno razvit neokorteks,<br />

tisti del možganov, ki je otroku le malo dostopen.<br />

(Neokorteks ni dokončno razvit vse do srednjih, oziroma<br />

poznih dvajsetih let!) Namesto tega waldorfski učitelji<br />

uspešno zaposlijo in negujejo čutni ter čustveni del možganov,<br />

ki sta majhnim otrokom lahko dosegljiva, tako da<br />

so pomembne osnovne živčne povezave, ki so potrebne za<br />

kasnejše akademsko učenje, odločno pripravljene.<br />

Dovolite, da to še nekoliko razširim. Zdaj veste, da se<br />

možgani razvijajo hierarhično, od bolj primitivnih do manj<br />

primitivnih delov, od živalskih do izključno človeških. To<br />

pomeni, da je zdrav razvoj višje razvitega neokorteksa<br />

ODVISEN OD zdravega razvoja čustvenega, limbičnega<br />

centra možganov, ki pa JE ODVISEN od zdravega razvoja<br />

čutnega centra možganov. Pri današnjih splošno veljavnih<br />

pedagoških modelih je težava ta, da želijo, da možgani<br />

shodijo, še preden se lahko plazijo. Bodimo natanč-<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


nejši: večina šolskih sistemov pričakuje danes od otrok,<br />

da TEČEJO, preden se zmorejo plaziti. Tako naletimo na<br />

ponosne starše, ki pravijo, 'Moj otrok je shodil pri devetih<br />

mesecih! Sploh se mu ni bilo treba plaziti, kar vstal je in<br />

šel! Ali ni to čudovito?' Jaz pa želim povedati naslednje:<br />

'Ne! Ne, to ni čudovito! Porinite ga k tlom! Prisilite ga,<br />

da se plazi!' Morda je to nekoliko preveč fanatičen odziv,<br />

vendar temelji na zdravem zavedanju, da je vsaka faza v<br />

razvoju bistvena za naslednjo fazo, saj položi živčno osnovo,<br />

ki bo omogočila vse tisto, kar se mora še zgoditi. Naši<br />

otroci potrebujejo obilo časa in vaje, da v vsakem kritičnem<br />

trenutku svojega razvoja 'marinirajo mojstrstvo' v<br />

eni ali drugi veščini. To se danes ne dogaja v dosti šolah,<br />

dogaja pa se v waldorfskih šolah.<br />

Vzemimo primer igre. Na waldorfski šoli od samega<br />

začetka šolanja otroka skozi vsak šolski dan na mnogo<br />

različnih načinov spodbujajo k igri. Steiner je vedel, da<br />

je igra neprecenljiv temelj vsestranskega zdravega razvoja,<br />

vključno z akademskim. In naj nam bo jasno, za<br />

kakšne vrste igro tukaj gre. To je tisto, kar je Dr. David<br />

Elkind imenoval najčistejša oblika igre: 'nestrukturirana<br />

(spontana), iz lastne pobude, polna domišljije, neodvisna<br />

igra, kjer se otroci sami odločajo, kaj se bodo igrali in<br />

celo ustvarjajo svoja pravila.' Opominja nas, da takšne<br />

igre z alarmantno hitrostjo izginjajo iz naših domov, šol<br />

in sosesk, za ceno zdravja, dobrega počutja in dosežkov<br />

naših otrok.<br />

Mnoge študije so pokazale, da igra v zgodnjem razvojnem<br />

obdobju izboljša IQ, socialno-čustveno delovanje,<br />

učenje in akademsko delo. Ugotovitve mnogih raziskav,<br />

ki so bile narejene v obdobju štirih let so odkrile da se,<br />

kot trdi dr. Elkind, pri otrocih, ki tretjino šolskega dne<br />

preživijo ob telovadbi, umetnosti in glasbi, izboljša ne le<br />

fizična kondicija, ampak tudi odnos do učenja in ocene<br />

testiranja. Ko so primerjali rezultate otrok, ki so hodili<br />

v akademsko usmerjene vrtce, z rezultati otrok, ki so<br />

obiskovali v igro usmerjene vrtce, rezultati niso pri 'akademskih<br />

otrocih' pokazali nikakršne prednosti v bralnih<br />

dosežkih ali matematiki, pokazalo pa se je, da imajo ti<br />

višji nivo strahu pred testi, so manj kreativni in imajo<br />

bolj negativen odnos do šole kot 'otroci igre'.<br />

Možgani najbolje delujejo le takrat, ko so v optimalnem<br />

stanju spodbujenosti. Naši otroci ne morejo dobro spremljati,<br />

poslušati, procesirati informacije, obdržati v spominu<br />

ali pokazati svoje znanje, kadar so bodisi premalo<br />

bodisi preveč spodbujeni. Ti stanji pa povzroča preplavljenost.<br />

Če otroke izpostavimo akademskemu delu, medijem,<br />

tehnologiji in organizirani igri, kot so na primer<br />

skupinski športi, preden so njihovi možgani na to pripravljeni,<br />

lahko prezgoden in pogosto podaljšan stres, ki<br />

ga ob tem doživljajo, sčasoma povzroči blokado sistema.<br />

Učitelji po ZDA in Kanadi mi pripovedujejo, da 'to' vidijo<br />

pri otrocih do začetka tretjega razreda. Pravijo, da je pri<br />

mnogo prevelikem številu njihovih učencev 'ugasnila luč'.<br />

Veselje, radovednost in čudenje, ki so pri procesu učenja<br />

nujni, so zaradi preveč enega in nič drugega že otopeli.<br />

Medtem ko se splošno veljaven šolski sistem danes osredotoča<br />

skoraj izključno na akademska znanja, predvsem<br />

na delovanje leve možganske polovice, se waldorfski učitelji<br />

osredotočajo bolj na celotne možgane in v vsakem<br />

razvojnem obdobju dajejo več poudarka na desno možgansko<br />

hemisfero. Steiner je lahko le opazoval in je tako<br />

postavil predpostavko, da to drži otroke v optimalnem območju<br />

spodbujenosti, kjer je vsakršno učenje vedenjsko<br />

prilagajanje mogoče. S pomočjo nedavnih znanstvenih<br />

ugotovitev pa zdaj vemo, da je imel prav. Izkoriščanje čutnih<br />

darov desne možganske hemisfere omogoča 'pretok',<br />

potreben za maraton dosežkov, ne le sprinta.<br />

Zdaj ko smo spoznali, kako pomembna za učni proces<br />

sta holizem in igra, pa poglejmo še na neprecenljivo vlogo<br />

narave. Znotraj izobraževanja je določeno, da je potrebno<br />

zaposliti levo možgansko polovico. Pri učenju je skoraj vedno<br />

prisoten verbalen, analitični proces. Tisto, česar tukaj<br />

ni, je spodbujanje in izražanje desne polovice možganov.<br />

Funkcije desne možganske hemisfere so bile nekako<br />

ocenjene kot manj pomembne za doseganje in končen<br />

uspeh naših otrok, vsaj 'uspeh', kot ga večina ljudi v ZDA<br />

To je natančno tisto, kar pogrešamo v današnji, k dosežkom<br />

usmerjeni družbi. V izobraževanju smo sprejeli<br />

mit, da 'več da več'. Formula, po kateri je več časa namenjenega<br />

akademskemu znanju, z začetkom v zgodnjem<br />

obdobju razvoja, z več nalogami, ne povečuje učinka pri<br />

otrocih. Nasprotno, zmanjšuje ga! Izpodrivanje umetnosti,<br />

fizične aktivnosti in časa preživetega v naravi, da bi<br />

naši otroci več časa namenili branju, pisanju in računanju,<br />

ni rešitev. To je hudodelstvo. Naši otroci do kritične<br />

mere izgorevajo in zapuščajo šolo, ne le zato, ker 'več ne<br />

da več', temveč ker povzroči blokado.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 9


Š i r i m o o b z o r j a<br />

definira. Naša telesa manj spodbujamo h gibanju, naše<br />

možgane pa bolj k teku. Zmanjšali smo ne le dolžino<br />

odmora in telesne vzgoje, ampak tudi oklestili kreativne<br />

dejavnosti kot so gledališke igre, glasba, umetnost,<br />

ki vse pomembno prispevajo k optimalnemu delovanju<br />

možganov, dosežkom in uspehu, ne glede na to, kako<br />

ga definiramo. Kaj pa ima pri tem opraviti narava? Kot<br />

kaže nevroznanost, zelo veliko: nič močneje ne spodbuja<br />

in odmeva v možganih in nas torej ne bolj drži v<br />

optimalnem območju spodbujenosti kot narava.<br />

Zapomnite si, optimalno območje spodbujenosti, ko<br />

skrb ni ne prevelika, ne premajhne, je edino fiziološko<br />

stanje, znotraj katerega je mogoče vsakršno učenje in<br />

vedenjsko prilagajanje. Narava to stanje lepo podpira.<br />

Raziskave, ki jih je dolga leta izvajala Dr. Eeva Karjalainen,<br />

so pokazale, da zeleno okolje zmanjšuje stres,<br />

izboljšuje razpoloženje, zmanjšuje jezo in agresijo, povečuje<br />

splošno zadovoljstvo ter celo utrjuje naš imunski<br />

sistem. Narava je odločilno zdravilo pri povečanem<br />

stresu, preobremenjenosti, izgorelosti in osipu, ki smo<br />

jim danes priča v šolskem sistemu. Pomanjkanje stika<br />

z naravo povzroča tako pogubno stanje v možganih in<br />

je tako predirljivo, da imamo zanj ime: 'Nature Deficit<br />

Disorder' oz. motnja primanjkljaja narave. Dr. Karjalainen<br />

poroča, da si 'po stresnih situacijah in takšnih,<br />

ki zahtevajo koncentracijo' v urbanih okoljih še zdaleč<br />

ne opomoremo toliko kot v naravnih. Ko doživljamo naravo,<br />

se naš pritisk, srčni utrip, mišična napetost in<br />

nivo stresnih hormonov hitreje znižajo kot takrat, ko<br />

smo v urbanem okolju. Posebno pri otrocih vemo, da<br />

se simptomi ADHD zmanjšajo, kadar dobijo priložnost,<br />

da se igrajo v zelenem okolju.<br />

Kot mama si ne morem predstavljati starša na zemlji,<br />

ki ne bi želel svojemu otroku vse to in še več. Ne morem<br />

si predstavljati, da bi se potem, ko starši in vzgojitelji<br />

poznajo odkritja, ki kažejo pot k optimalnemu<br />

delovanju možganov, kdorkoli še lahko strinjal z izobraževalnim<br />

sistemom, ki ga imamo zdaj. Waldorfska<br />

alternativa obstaja in hvaležna sem za to. Spodbudila<br />

bi vsakega starša, da se o tem še bolj pouči in močno<br />

pretehta glede svojih otrok. Seveda pa se tudi zavedam,<br />

da vsi starši nimajo dostopa do waldorfske šole zaradi<br />

finančnih, geografskih ali drugih razlogov. Za tiste<br />

starše in pravzaprav za vse nas imam dodatno pobudo,<br />

da glasujemo, vlagamo prošnje, pišemo pisma in se<br />

na vse načine borimo, da bi zagotovili, da bi reforma<br />

trenutnega šolskega sistema, ko bo izvedena, temeljila<br />

na neprecenljivih nevroznanstvenih odkritjih zadnjih<br />

dvajsetih let. Zahtevati moramo spremembe, ki jih<br />

podpira zdrava znanost, ki so osnovane na védenju o<br />

tem, kako najbolje delujejo možgani, ne le kratkoročno,<br />

temveč na dolgi rok. <br />

Za več informacij in virov obiščite prosim: www.whywaldorfworks.<br />

com; www.racetonowhere.com; www.americasangel.org; www.<br />

drmelrose.com; www.waitingforsuperman.com.<br />

Članek je bil objavljen v reviji Lilipoh<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Nikola Tesla<br />

Intervju iz leta 1899<br />

John Smith<br />

Gospod Tesla, dosegli ste slavo človeka, ki<br />

se je vpletel v kozmične procese. Kdo ste,<br />

gospod Tesla?<br />

To je pravo vprašanje, g. Smith, in potrudil se bom<br />

dati pravi odgovor nanj.<br />

Pravijo, da ste iz Hrvaške, iz Like, kjer<br />

skupaj z ljudmi rastejo drevesa, kamni in<br />

zvezdno nebo. Pravijo, da je vaš rojstni kraj<br />

vas, ki nosi ime po gorski roži, in da stoji<br />

hiša, v kateri ste se rodili, zraven cerkve in<br />

gozda.<br />

Točno tako. Ponosen sem na svoje srbsko poreklo in<br />

hrvaško domovino. Slišim, da se moji Srbi nekaj pritožujejo.<br />

Kaj jim manjka? Imajo Vladiko (poglavar srbske<br />

pravoslavne cerkve; op.p.) in mene, to, kar je vrhunsko<br />

na Zemlji: Poezijo in Znanost.<br />

Kdo so pravzaprav Srbi?<br />

Posredniško pleme med narodi, trgovci s sončno<br />

energijo na Zemlji. Blago danes slabo prodajajo, pa so<br />

zaskrbljeni. Lepoto in vonj vrtnice lahko vzamemo kot<br />

zdravilo, sončne žarki pa kot hrano. Življenje ima mnogo<br />

izrazov, dolžnost znanstvenika pa je, da jih najde v<br />

vsaki obliki materije.<br />

Najprej je bila energija, potem pa materija.<br />

Materija je nastala iz prvobitne in večne energije, ki<br />

jo poznamo kot svetloba. Zasijala je in pojavile so se<br />

zvezde, planeti, človek in vse, kar je na Zemlji in v vesolju.<br />

Materija je izraz neskončnih izrazov svetlobe;<br />

zato je energija starejša od nje. Obstajajo štirje zakoni<br />

stvarjenja. Prvi je, da je vir vsega v nepojmljivem, v<br />

črnem delčku, ki si ga svet ne more predstavljati, niti<br />

matematika izmeriti; v tem delčku je celo vesolje. Drugi<br />

zakon je širjenje teme, ki je prava narava svetlobe, iz<br />

nepojmljivega in njena preobrazba v luč. Tretji zakon je<br />

potreba svetlobe, da bi postala materija. Četrti zakon<br />

pa govori: ni začetka niti konca; trije predhodni zakoni<br />

obstajajo od nekdaj in stvarjenje je večno.<br />

Zapomnite si, ni ukrivljen prostor, temveč človekov<br />

um, ki ne more razumeti neskončnosti in večnosti! Če<br />

bi bilo to jasno utemeljitelju relativnosti, bi dosegel nesmrtnost,<br />

celo fizično, če bi jo želel.<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


Da, to se dela tako. Moj vid in sluh sta popolna, in to<br />

lahko rečem, močnejša kot pri ostalih ljudeh. Slišim<br />

stopetdeset milj oddaljeno grmenje in vidim barve na<br />

nebu, ki jih drugi ne vidijo. To ojačanje vida in sluha<br />

sem imel že kot otrok. Kasneje pa sem to zavestno razvijal.<br />

Kaj je sedmo prilagajanje, gospod Tesla?<br />

Znanje, kako se lahko psihične in vitalne energije<br />

spremenijo v tisto, kar želimo in dosežemo oblast nad<br />

vsemi občutki. Indijci to imenujejo kundalini joga. Ta<br />

znanja se lahko naučijo, za kar so potrebna leta, ali<br />

pa jih dobiš ob rojstvu. Jaz sem jih večino dobil pri<br />

rojstvu. So v največji povezavi s spolno energijo, ki je<br />

za svetlobo najbolj razširjena po vesolju. Ženska je največji<br />

tat te energije, s tem pa tudi duhovnih moči. Jaz<br />

sem to od nekdaj vedel in se pazil. Iz sebe sem naredil<br />

to, kar sem hotel: miselno in duhovno maso (mesečeva<br />

ženska energija ... kdo pravi, da Mesec veže nase določene<br />

energije???)<br />

In deveto prilagajanje, gospod Tesla?<br />

Narediti vse, da se niti za en dan, za noben trenutek,<br />

če je le mogoče, ne pozabi, kdo smo in zakaj smo na<br />

Zemlji.<br />

Jaz sem del svetlobe, ona pa je glasba. Svetloba izpolnjuje<br />

mojih šest čutov: jaz jo vidim, čujem, občutim,<br />

vonjam, dotikam se je in jo mislim. Misliti je moj šesti<br />

čut. Delčki svetlobe so izpisane note. Ena strela je<br />

lahko cela sonata. Tisoč strel je koncert. Za ta koncert<br />

sem ustvaril žogaste strele, ki se slišijo na ledenih vrhovih<br />

Himalaje.<br />

Gospod Tesla, ali vi slišite to glasbo?<br />

Vedno jo slišim. Moje duhovno uho je veliko kot nebo,<br />

ki ga vidimo nad nami. Svoje fizično uho sem povečal z<br />

radarjem. Po teoriji relativnosti se bosta dve vzporedni<br />

liniji srečali v neskončnosti. Tako bo tudi Einsteinova<br />

kriva postala ravna. Enkrat ustvarjen, zvok postane<br />

večen. Za človeka lahko tudi izgine, vendar obstaja naprej<br />

v tišini, ki je njegova največja moč.<br />

Pogosto omenjate moč vizualizacije.<br />

Mogoče se lahko njej zahvalim za vse, kar sem ustvaril.<br />

Dogodki iz mojega življenja in moja odkritja so pred<br />

mojimi očmi stvarni, vidni kot vsak pojav ali predmet.<br />

V mladosti sem se tega bal, ne vedoč, kaj je pravzaprav<br />

to, pozneje pa sem to moč sprejel kot izredno darilo in<br />

bogastvo. Negoval sem jo in ljubosumno čuval. Z vizualizacijo<br />

sem na večini izumov delal tudi popravke in<br />

jih potem, tako dokončane, izdelal. Z njo rešujem tudi<br />

komplicirane matematične enačbe, ne da bi si izpisoval<br />

števila. Na Tibetu bi za to sposobnost, dar, dobil čin<br />

visokega Lame.<br />

Kaj je deseto prilagajanje?<br />

To je najpomembnejše. Napišite, da se je gospod Tesla<br />

igral. Igral se je vse življenje in v tem užival.<br />

Gospod Tesla! Ali se to nanaša tudi na vaša<br />

odkritja in vaše delo? Je bila tudi to igra?<br />

Ja, dragi mladenič. Tako rad sem se igral z elektriko!<br />

Vedno se naježim, kadar poslušam o tistem Grku, ki<br />

je ukradel ogenj. Grozna zgodba o vkovanju in orlih, ki<br />

mu kljujejo jetra. Ali Zeus ni imel dovolj strel in bliskov,<br />

da je bil prikrajšan za en ogorek? To je nesporazum.<br />

Bralci naše revije imajo radi humor.<br />

Vendar ste me zmedli z izjavo, da tudi vaša<br />

odkritja, ki so neizmerna dobrobit za ljudi,<br />

predstavljajo igro. Mnogi se bodo namrdnili<br />

pri tem.<br />

Dragi gospod Smith, nesreča je ravno v tem, da so<br />

ljudje preveč resni. Če ne bi bili, bi bili srečnejši in živeli<br />

bi znatno dlje. Kitajski pregovor pravi, da resnost<br />

skrajšuje življenje.<br />

Radi bi slišali, kakšna je vaša filozofija.<br />

Življenje je ritem, ki se mora spoznati. Jaz čutim ta<br />

ritem, ravnam se po njem in se mu prepuščam. Zelo<br />

je hvaležen in dal mi je znanja, ki jih imam. Vse, kar<br />

živi, je povezano z globokimi in čudovitimi vezmi: člo-<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 11


vek in zvezde, ameba in Sonce, naše srce in kroženje<br />

neskončnega števila svetov. Te vezi so nepretrgljive, a<br />

se lahko udomačijo in postanejo milostne, tako da človek<br />

prične tudi sam ustvarjati nove in drugačne vezi v<br />

svetu, ne da bi stare porušil. Znanje prihaja iz vesolja;<br />

naš vid je njegov popoln prejemnik. Imamo dve očesi:<br />

zemeljsko in duhovno. Truditi se je treba, da postaneta<br />

eno oko. Univerzum je živ v vseh svojih manifestacijah,<br />

kakor kakšna misleča žival. Kamen je misleče in čutno<br />

bitje, ravno tako kot rastline, zver in človek. Zvezda,<br />

ki sije, pričakuje, da jo gledamo, in če ne bi bili preveč<br />

zaposleni s seboj, bi razumeli njen jezik in sporočila.<br />

Svoje dihanje, oči in usta mora človek uskladiti z dihanjem,<br />

očmi in ušesi univerzuma.<br />

Medtem ko govorite, se mi zdi, da poslušam<br />

budistični tekst, besede taoista ali traktat<br />

Paracelzusa.<br />

Prav se vam dozdeva! Pomeni, da obstaja splošno<br />

znanje in resnice, ki jih je človek od nekdaj imel. Po<br />

mojem občutku in izkušnji je v vesolju samo ena materija<br />

in ena vrhovna energija z neskončnim številom manifestacij<br />

življenja. Najlepše od vsega je, da z odkritjem<br />

ene skrivnosti v naravi odkrivate tudi ostale. Te se ne<br />

skrivajo, tukaj so, okrog nas, le mi smo slepi in gluhi za<br />

njih. Če se z njimi čustveno povežemo, pridejo k nam<br />

kar same. Vse je elektrika. Najprej je svetloba, neskončen<br />

izvir, iz katerega prihaja materija in se razporeja v<br />

vseh svojih oblikah, ki predstavljajo vesolje in Zemljo z<br />

vsemi njenimi oblikami življenja.<br />

Elektrika sem jaz sam. Ali, če želite, elektrika v človeški<br />

obliki. To ste vi, gospod Smith, le da se tega ne<br />

zavedate.<br />

Svetloba je bila zmeraj na moji strani. Veste, kdo mi<br />

je odkril elektromagnetno polje in indukcijski motor,<br />

kar me je naredilo slavnega pri šestindvajsetih? Nekega<br />

lepega poletnega večera sem v Budimpešti s prijateljem<br />

Sigetijem opazoval sončni zahod. Tisoč ognjev se<br />

je obračalo, plameneč s tisočerimi barvami. Spomnil<br />

sem se Fausta in recitiral verze iz njega. In takrat, kot v<br />

čarovniji: videl sem, kako se obrača magnetno polje in<br />

dela indukcijski motor. Videl sem ju v Soncu!<br />

Zvok ne obstaja le v gromu, temveč tudi v blisku; pri<br />

njej je spremenjen v sijaj in barve, a barve se lahko poslušajo.<br />

Jezik je sestavljen iz besed, kar pomeni, da je<br />

tudi iz zvokov in barv. Vsak blisk in grom sta različna<br />

in imata svoja imena. Jaz nekatere med njimi imenujem<br />

z imeni tistih, ki so mi bili blizu v življenju, ali pa<br />

po tistih, ki jih občudujem. V nebo bliskajo in grmijo<br />

moja mama, sestra, brat Danilo, pesnik Zmaj in osebnosti<br />

iz srbske zgodovine. Imena, kot so Izaija, Ezekiel,<br />

Leonardo, Beethoven, Goya, Faradey, Puškin in vsi neugasli<br />

ognji označujejo jate in splet bliskov in gromov,<br />

ki ne prenehajo vso noč in zemlji prinašajo blagodejni<br />

dež ali zažigajo gozdove in človeška naselja. Obstajajo<br />

bliski in gromi, takšni najbolj sijoči in najmočnejši, ki<br />

ne izginejo. Vračajo se in jaz jih prepoznam med tisočerimi<br />

drugih.<br />

Jaz sem se hranil s svojimi mislimi, naučil sem se<br />

voditi svoja čustva, sanje in vizije. Od nekdaj sem jih<br />

negoval, tako kot sem negoval tudi svoj zanos. Celo<br />

svoje dolgo življenje sem preživel v zanosu. To je bil<br />

izvor moje sreče. Pomagal mi je, da sem v vseh teh letih<br />

prenesel delo, ki ga je bilo za pet življenj. Najboljše je<br />

delati ponoči, saj sta svetloba zvezd in misli v bližnji<br />

povezavi.<br />

Rekli ste, da sem tudi jaz, kot vsako bitje,<br />

svetloba. To mi laska, priznam, vendar mi ni<br />

povsem jasno.<br />

Zakaj bi vam tudi moralo biti jasno, gospod Smith?<br />

Dovolj je, da v to verjamete. Vse je svetloba. V enem<br />

njenem žarku je usoda naroda; vsak narod ima svoj<br />

žarek v tistem velikem svetlobnem izvoru, ki ga vidimo<br />

kot sonce. In zapomnite si: niti en človek, ki je kdaj<br />

obstajal, ni umrl. Spremenili so se v svetlobo in kot<br />

takšni živijo še naprej. Skrivnost je v tem, da se ti svetlobni<br />

delčki vrnejo v prvotno stanje.<br />

To je vstajenje!<br />

Temu jaz raje rečem: Vračanje v neko od predhodnih<br />

energij. Kristus in še nekateri so vedeli za to skrivnost.<br />

Jaz sem raziskoval, kako se ohrani človeška energija.<br />

Ona je le ena od oblik svetlobe, včasih enaka vrhunski<br />

nebeški svetlobi. Tega nisem iskal zaradi sebe, temveč<br />

za dobro vseh. Verjamem, da bodo moja odkritja naredila<br />

ljudem življenje lažje in jih usmerila v duhovnost<br />

in moralnost. <br />

prevod: Breda Pavlovič<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


Š i r i m o o b z o r j a<br />

Bivši učenci<br />

waldofske šole<br />

pripovedujejo<br />

Anja Bošnjak<br />

Bivša učenka in dijakinja WŠL nam v spodnjem tekstu<br />

predstavlja svoj pogled na to šolo. Članek je sicer<br />

nastal kot odziv na mnenja, izražena na forumu, ki<br />

pa so pokazala na nepoznavanje waldorfske pedagogike in<br />

njenih učinkov v slovenskem okolju. Zato smo se odločili, da<br />

se bomo potrudili dobiti še kakšno mnenje naših bivših dijakov<br />

ter tako pomagali staršem naših otrok v osnovni šoli.<br />

Sem absolventka na fakulteti za šport. Res je, da nisem na medicini,<br />

veterini ali pravu, ampak sem preprosto našla tisto področje,<br />

ki me najbolj veseli in osrečuje. Še v četrtem letniku sem<br />

bila prepričana, da bom šla študirat biologijo. In če ne bi imela<br />

priložnost vpisati še peti letnik gimnazije – priprave na maturo,<br />

bi se glede študija gotovo zmotila.<br />

Kot deklica sem bila nekoliko zasanjan otrok, verjetno bi bili<br />

na običajni šoli že zelo zaskrbljeni, ker sem začela tekoče brati<br />

nekoliko pozno. Na tej šoli ni bilo to nič čudnega, sem pač potrebovala<br />

več časa. Fizika in kemija sta bila ena mojih najljubših<br />

predmetov. V osnovni šoli smo delali čudovite poskuse. Poudarek<br />

ni bil na računanju, ampak na razumevanju delovanja sil<br />

in zakonov. Tako si lahko predstavljaš, kako in zakaj vse skupaj<br />

sploh poteka. Ko gledam nazaj: bistveno se mi zdi, da so me znali<br />

navdušiti nad predmetom. Tako kasneje nisem imela odpora, z<br />

veseljem in brez strahu sem se lahko lotila reševati tiste 'grozne'<br />

računske naloge.<br />

Na WŠ tudi nismo imeli spraševanja za oceno. Strahu pred<br />

tem, da bom kaj vprašana, skoraj ne poznam. To sem prvič jasno<br />

videla šele v tretjem letniku na fakulteti. Na prvih vajah pri biomehaniki<br />

nas je profesor vprašal, če bi se katera mogoče javila<br />

za plus. Ko je omenil spraševanje, sem začutila, kakšen strah in<br />

panika je zavladal med sošolkami. Kar zamrznile so, čeprav sem<br />

kasneje videla, da so znale bolje od mene. Ravno smo ponavljali<br />

gimnazijsko matematiko, zato sem dvignila roko. Funkcije sem<br />

resda že nekoliko pozabila, a sem si mislila, bo že nekako, mi<br />

bo že pomagal, da se spomnim. Z malo pomoči sem dobila tisti<br />

plus.<br />

Ker sem hotela študirat biologijo, sem na maturi vzela biologijo<br />

in nemščino, ki smo se jo učili 12 let. Nihala sem, ali bi šla v peti<br />

letnik ali ne. Na srečo sem si vzela še tisto dodatno leto. V četrtem<br />

letniku smo tako imeli normalen pouk, pripravili smo čudovito<br />

gledališko igro, sami organizirali maturantski ples, bili tri<br />

tedne na umetniško-zgodovinski ekskurziji (maturantski izlet) in<br />

naredili vsak svojo projektno nalogo. Za projekt sem si izbrala<br />

monociklizem in žongliranje: bila sem v pravem malem cirkusu<br />

v Nemčiji, sama sem se naučila žonglirati s petimi žogicami in<br />

voziti monokolo.<br />

Vse te veščine mi zdaj še kako prav pridejo, na vseh taborih,<br />

šolah v naravi, nastopih in navsezadnje kot hobiji. Hvaležna sem<br />

za vse te izkušnje in sem srečna, da moje šolanje v tretjem in četrtem<br />

letniku ni bilo posvečeno pretežno suhoparni pripravi na<br />

maturo (kot sem slišala, da je na primer na bežigrajski gimnaziji).<br />

V petem letniku sem se pri biologiji naučila še tiste podrobnosti<br />

o celici in drugem, ki se jih zahteva na maturi in ki srednje- in<br />

osnovnošolcem pogosto zagabijo predmet. Maturo sem opravila<br />

zelo dobro, na fakulteti mi ni bilo nič težko, ker sem navajena<br />

jemati snov v večjih sklopih.<br />

Takole bom rekla: če kdo želi študirat biologijo, veterino, medicino,<br />

fiziko in npr. kemijo (bolj naravoslovne predmete), je zelo<br />

dobro, da gre v peti letnik, da se mirno pripravi in se poglobi v<br />

dodatna dva predmeta, ki bosta tam najbolj koristila. Tudi po<br />

četrtem letniku je to možno, se je pa zaradi dodatnih vsebin v<br />

četrtem letniku (projekt, igra) treba nekoliko bolj potruditi.<br />

In končno, kaj je za življenje najbolj pomembno? Meni se zdi<br />

to, da se znajdeš v svetu in da te ni strah. Da razumeš življenje<br />

in greš naprej, čeprav ni vedno lahko. Da si upaš uresničiti svoje<br />

sanje in iti po svoji poti. In da ti nihče ne reče, ti tega ne boš zmogel/znal.<br />

Vsak zmore, če se odloči. Bolj pomembno se mi zdi, da<br />

znaš slediti sebi, kot pa slepo iti za drugimi. Odrasli vemo, da se<br />

naučena snov po določenem času navadno pozabi in da se ni<br />

tako težko napiflati neke podatke (ali ponoviti, kar si znal). Težje<br />

pa je nekoga navdušiti nad nečim in še težje premagati odpor do<br />

snovi ali verjeti, da bo šlo, ko je hudo.<br />

Ne rečem, da je waldorfska šola dobra za vsakega. Kdo verjetno<br />

potrebuje drugačne izkušnje. Tukaj sem predstavila svoj pogled<br />

na svojo pot. In še to: več časa, kot je preteklo, več prednosti<br />

waldorfske šole vidim in nikoli mi ne bo žal, da sem bila v njej.<br />

Lep pozdrav vsem! <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 13


Š i r i m o o b z o r j a<br />

Magda Mlekuž<br />

Življenje je gibanje<br />

in gibanje je življenje<br />

Kar ser Janezek na uči,<br />

to Janez zna.<br />

Ljudje se po svojih potrebah po gibanju razlikujemo, je<br />

pa to človeku ena temeljnih lastnih potreb. Človeku<br />

najbližji obliki gibanja sta hoja in tek, pri otrocih pa<br />

gibanje skozi igro. Današnji način življenja večine ter visoka<br />

raven razvite tehnologije prevoznih sredstev zahtevata veliko<br />

samoobvladovanja, da se izognemo pastem udobja današnjega<br />

življenja.<br />

V času med devetim in dvanajstim letom se pri otrocih<br />

preoblikuje čutenje. Otrok prvič občuti dualizem, pri čemer<br />

se počuti sam proti ostalemu svetu. To se najprej dogodi v<br />

čutenju in šele nato v volji. V tem času njegovo občutje vidno<br />

niha od zadovoljstva k nezadovoljstvu in nazaj. Odnos<br />

do življenja je protisloven. Po eni strani se pojavljajo izrazi<br />

kot 'bedno', 'neumno', so pa hkrati željni izkušenj raziskovanja<br />

še neznanih krajev in mest.<br />

Preden spoštovanje do posamezne osebe razpade, je otroka<br />

potrebno usmeriti v k nadčloveškim vrednotam človeka.<br />

Otrok mora uvideti, da odrasli sprejmejo višjo avtoriteto in<br />

živijo skladno z njo. Poleg tega mora otrok razviti odnos z<br />

naravo in posebej raziskati mesto človeka v naravi skozi<br />

umetniški način. Po tej poti bo takrat, ko bo izgubil spoštovanje<br />

do ene osebe, to preoblikoval v eno s človeštvom<br />

in tudi s kamni, rastlinami in živalmi. 1<br />

Opazovanje otroka je preusmerjeno na naravo in njegova<br />

notranja potreba je srečanje z zgodbami iz narave in naravo<br />

samo. Pomaga mu, da postane domač z oblikami narave.<br />

S tem vodimo njegovo potrebo po občudovanju. Če le ta<br />

ni pravilno vodena, bodo otroci segali po idolih in njihovo<br />

razočaranje bo neizogibno.<br />

Z biokemičnega fiziološkega gledišča vsi dražljaji, tako<br />

psihični kot fizični, v telesu sprožijo sklop reakcij. Izzvana<br />

fiziološka raven se izkazuje v pospešenem pulzu, dihanju,<br />

povišanem tlaku ... Cel niz reakcij ima za cilj sprožitev<br />

dveh hormonov adrenalina in noradrenalina, ki sta ključna<br />

pri biokemični aktivaciji kemičnih snovi v energijo, potrebno<br />

telesu. Pri tem se sproščajo tudi endorfini. Pri telesnih<br />

naporih povečujejo vzdržljivost in pripomorejo k občutkom<br />

zadovoljstva – od tod izhaja razlaga obsedenosti z vadbo.<br />

Pri človeku so te reakcije prikrite kot posledica bivanja v civilizirani<br />

družbi. Pri vseh zaznavah potrebe po 'begu' se ta<br />

proces sproži v telesu, ne izvede pa se do konca, ni resničnega<br />

' bega oz. gibanja'. To pa ima stranske učinke na telo.<br />

Zdrav življenjski slog naših otrok in nas samih je torej<br />

odvisen od marsičesa in potrebno se je truditi, da v času<br />

do dvanajstega leta, ko se oblikuje življenjsko telo navad,<br />

resnično poskrbimo z načinom življenja, da naravno potrebo<br />

po gibanju upoštevamo ter hkrati doprinesemo k<br />

razvoju zdravih navad za poznejša leta življenja.<br />

Redno gibanje pomeni za otroke vsaj eno uro na dan, pri<br />

čemer to ni nujno športna vadba. Raven gibanja pa mora<br />

biti takšna, da se otrok vsaj zadiha. Če se vozi s kolesom,<br />

teče na smučeh, hodi po neravni podlagi, hkrati pa<br />

razvija čut za ravnotežje, tip, sluh in vid. Narava sama,<br />

z vso harmonijo barv, zvokov oblik nudi vrednoto visoke<br />

kvalitete za vse čute. In ko doživiš tako visoko kvaliteto,<br />

razvijaš do nje globoko spoštovanje. Ker potreba po<br />

gibanju z leti upada, je potrebno v teh letih razvijati željo<br />

po gibanju. Otroci in mladostniki, ki se redno gibljejo<br />

razvijajo, veliko osebnostnih kvalitet, kot so: odločnost,<br />

samoobvladovanje in odrekanje. Hkrati bodo bolje obvladovali<br />

telo in si s tem okrepili samopodobo, samozavest<br />

in samostojnost. V kombinaciji s pravilno prehrano bodo<br />

imeli tudi primerno telesno težo. Aktiven življenjski slog<br />

se običajno prenese v kasnejše življenje, zato smo tako<br />

starši kot učitelji dolžni, da za to poskrbimo.<br />

Današnji način poseganja tehnologije na razna področja<br />

športa in napačno razumevanje ter usvajanja tehnik<br />

posameznih športov nam dajejo npr. sodobna smučišča<br />

kjer je pomemben le en vidik vadbe. Malčke čim prej postaviti<br />

na smuči in jih naučiti tehnike, pri čemer jih tekoči<br />

trakovi odvzamejo vso paleto gibov pri vzpenjanju<br />

na smučišču. Če želimo svojemu otroku dobro, potem se<br />

bomo izogibali takšnemu načinu doživljanja marsikatere<br />

športne radosti . Takšno smučanje se ciljno usmeri le v<br />

tehniko, ne pa tudi v sklop vseh zgoraj navedenih in pomembnih<br />

dejavnikov, ki delujejo celovito.<br />

Cilj vzgoje je harmonična oseba, kar po eni strani pomeni<br />

razvijanje praktičnih veščin, na drugi strani pa razvijamo<br />

sposobnosti za nosilca lepote, modrosti in kulture.<br />

Naša zimska šola teka na smučeh v Tamarju je pokazala,<br />

da je gibanje še kako potrebno in da so tisti, ki se<br />

redno gibajo in se ne gibajo izključno zaradi 'znanja' neke<br />

discipline, temveč iz radosti po gibanju, vztrajnejši, samozavestnejši<br />

in lažje prenašajo napore. Dolgoletno delo<br />

v šoli v naravi me je obogatilo z izkušnjo hitre regeneracije<br />

otrok, s katero so me nagradili tudi moji učenci zadnji<br />

popoldan. Mislila sem, da bom pet minut dlje lahko počivala.<br />

Tek na smučeh v Zelence je bil za nekatere pravi<br />

podvig. Toda pet minut pred pričetkom popoldanskega<br />

dela pouka je bilo v mojo posteljo še kako dobro slišati<br />

vseh dvainštirideset nog, ki so točno hitele na dejavnost.<br />

<br />

Literatura:<br />

1 Bernard Lievegoed Phases of Childhood, str .94.<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


U t r i n k i<br />

Učenci 5. razreda<br />

Utrinki iz Tamarja<br />

Torek, 14.2.<strong>2012</strong><br />

Zjutraj sem se zbudila, a zaspanka Laila je spala kot top. Od<br />

torka si bom najbolj zapomnila popoldan.<br />

Popoldne smo šli z razredom po poti navzgor pod vznožje<br />

Jalovca. Čez čas se je večina razreda odločila, da se bodo vrnili<br />

po isti poti, razen nekaterih. Maks, Jakob, Katja in seveda jaz<br />

ter gospod Brajnik. V vračali smo se po celcu in kmalu smo se<br />

znašli na ruševju. Jaz sem si zataknila smučko in mislila sem, da<br />

bom obtičala. Potem sem se le izmuznila tako, da mi je pomagal<br />

gospod Brajnik. Kmalu se je nebo začelo temniti, mi pa smo za<br />

gospodom Brajnikom zmagovitim sestopali. Gospod Brajnik je<br />

nato prišel do poti, po kateri smo se vrnili do koče. Bili smo vsi<br />

srečni.<br />

Če bi me kdo vprašal, ali bi v tem dnevu kaj spremenila, bi bil<br />

moj odgovor NE.<br />

Lina Radilovič, 5.r<br />

Sreda, 15.2.<strong>2012</strong><br />

Današnje jutro ni bilo nič posebnega. V njem je bilo posebno<br />

le moje pričakovanje teka na smučeh po sveže steptani progi.<br />

Smučanje po progi je bilo fantastično. Jaz sem se počutila enako.<br />

Težje kot po progi je bilo smučati po ' celcu', saj se v njem<br />

smuči vdirajo na drugo stran sveta. S koncem pride začetek,<br />

zato smo z Lino in Špelo po koncu smučanja po celcu začele dričati<br />

po hribčku.<br />

Zdi se mi, da sem se naučila dričati po hribčku veliko bolje, kot<br />

sem znala prej.<br />

Tala Mencej, 5.r<br />

Četrtek, 16.2. <strong>2012</strong><br />

Zbudila sem se polna pričakovanj, kajti danes bomo odšli na<br />

dolgo pot do Zelencev.<br />

Po zajtrku smo si nadeli smuči in se spustili. Smučke so mi zelo<br />

drsele, zato sem bila zelo hitra.<br />

Prišli smo do jezerca, v katerem so plavale race, voda je bila<br />

čista. Na poti nazaj sem srečala dedka in njegov obisk me je zelo<br />

razveselil. Na poti nazaj sem se prvič peljala z vlečnico. Šlo mi je<br />

dobro od rok in nog. Večer je, nadeli si bomo pustne kostume.<br />

Komaj čakam.<br />

Zoja Leskovšek, 5.r<br />

Četrtek, 16.2. <strong>2012</strong><br />

Vstali smo in šli na zajtrk. Nato smo imeli ocenjevanje sob in<br />

tokrat je naša soba dobila osmico.<br />

Zatem smo na smučeh odšli na zelo Dolg pohod. Odpravili<br />

smo se namreč na Zelence, kjer izvira Sava Dolinka. Tam je bila<br />

voda zelo lepe barve. Uieli smo tudi mnogo rac.<br />

Odpravili smo se nazaj. Bili smo izjemno utrujeni. Po kosilu<br />

smo imeli krajši počitek in nato pouk.<br />

Ko smo zaključili s šolskim delom, smo se našemili v nordijske<br />

bogove. Jaz sem bil Odin, bog vojne in modrost. Po večerji smo<br />

počasi odšli spat.<br />

Ta dan je bil prav poseben. V Zelencih je bilo zelo lepo.. Pot<br />

nazaj pa je bila zelo, zelo težka. Zadovoljen sem, da sem jo srečno<br />

prevozil.<br />

Rok Vidmar, 5. r <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 15


U t r i n k i<br />

Simona Pajk, Jasminka Dedić Azinović<br />

Vestine<br />

V<br />

3.b visi slika, umetelno izdelana iz travnih bilk.<br />

Spomin na obisk iz Ruande. Podarila nam jo je<br />

Vestine, dekle iz Ruande, ki ima svojo družino<br />

v Sloveniji. Jeseni je bila prvič tukaj na obisku. Gospa in<br />

gospod Azinović (starši naše tretješolke) sta namreč Vestine<br />

posvojila leta 2006, ko je bila stara 16 let.<br />

Obisk Vestine in njene prijateljice v našem razredu je<br />

bil zares dogodek posebne vrste.<br />

Za dobri dve uri smo se preselili v Ruando in morda<br />

vsaj malo zaslutili način življenja tamkajšnjih ljudi.<br />

Vzgojno sredstvo v šoli je še vedno palica. Če ne poslušaš,<br />

če nimaš naloge – si tepen. Vestine se je strinjala,<br />

da to ni prijetno, vendar pa se ji ne zdi tako zelo narobe<br />

... 'Kako naj sicer učitelj poučuje 60 otrok v razredu?'<br />

se je mirno nasmehnila. Širok, umirjen nasmeh se ji je<br />

razlezel čez obraz tudi ob vprašanju, kaj imajo v šoli za<br />

malico in za kosilo. 'Nič! Saj nimamo malice in kosila.<br />

Velikokrat tudi doma ni hrane,' se je glasil, preprost<br />

odgovor.<br />

Vestine sta Azinovičeva posvojila neformalno. Z njo<br />

sta prišla v stik preko Francoise, begunke, ki je preživela<br />

genocid v Ruandi leta 1994 in živi na Danskem<br />

od leta 2000. Med ruandskim genocidom je osirotelo<br />

več kot 80 000 otrok, od katerih so mnogi sami skrbeli<br />

za mlajše sorodnike. 'Čutila sva odgovornost pomagati<br />

tem sirotam. Vestine je izgubila oba starša, dve sestri<br />

in brata, ko je bila stara štiri leta,' pravi gospa Jasminka<br />

Azinović.<br />

Z Vestine sta bila najprej v stiku preko elektronske<br />

pošte, v naslednjih letih pa je gospa Azinović nekajkrat<br />

potovala v Ruando. 'Prvo srečanje je bilo izjemno ganljivo<br />

in v začetku je Vestine jokala ob omembi njenih<br />

staršev. Med obiskom v Ruandi sem srečala tudi njeno<br />

umucecuru, kot Ruandčani rečejo babici. Pretreslo<br />

me je, ko je dejala, da je srečna, ker je Vestine dobila<br />

mamo.'<br />

V začetku sta 'nova starša' podpirala Vestine tako, da<br />

sta ji plačevala srednjo šolo (letna šolnina je znašala<br />

150 evrov) in tečaj angleškega jezika. Po zaključeni srednji<br />

šoli je izrazila željo po vpisu na univerzo. Odločila,<br />

sta se, da jo bosta še naprej podpirala in prispevala za<br />

šolnino, ki letno znaša 800 evrov. Tako se je Vestine<br />

pred tremi leti vpisala na študij turističnega menedžmenta<br />

v Kigaliju. Zdaj je v zadnjem letniku študija in<br />

izkazala se je kot izjemna študentka.<br />

Jeseni je bila Vestine prvič na obisku v Sloveniji in<br />

želi se še kdaj vrniti, saj – kot pravi: 'Tukaj je moja<br />

družina'. 'Gospa Azinović ponosno pove: 'Najina mlajša<br />

hči je ponosna na svojo ruandsko sestro in vsi trije smo<br />

hvaležni Vestine, ker je obogatila našo družino.'<br />

Vsi, ki ste pripravljeni pomagati ruandskim sirotam<br />

in želite več informacij o tem, na kakšen način<br />

lahko pomagate, se lahko obrnete na gospo Jasminko<br />

Dedić - Azinović (jasminka.dedic@guest.arnes.<br />

si).<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong><br />

Če se sprašujete – ali je treba biti zelo bogat, da lahko<br />

pomagaš ... je odgovor pritrdilen. Da – potrebno je neizmerno<br />

bogastvo - v srcu, seveda. Kar se denarja tiče,<br />

pa zadostuje, da imamo samo malce manj potrošniški<br />

pogled na svet.


Va b i m o v a s<br />

Vabimo vas,<br />

da se pridružite novi skupini slušateljev<br />

izobraževanja<br />

ŠOLA ŽIVLJENJA<br />

Seminar, ki bo ob vikendih potekal<br />

na Waldorfski šoli Ljubljana,<br />

se bo pričel septembra <strong>2012</strong><br />

in bo trajal tri leta.<br />

' ... medtem ko živimo, ko smo med ljudmi,<br />

kultivirajmo svojo človečnost.' Seneca 'O jezi'<br />

Seminar za waldorfske učitelje Šola življenja<br />

Prvo leto 'Šola življenja' poskuša spodbujati k<br />

stanju duha, ki odgovarja potrebam in izzivom<br />

našega časa. Drugo in tretje leto dajeta splošen pregled<br />

sodobnih pedagoških načel v vrtcih in šolah s poudarkom<br />

na pedagoških načelih waldorfske pedagogike.<br />

Na prvo leto študija bi lahko gledali kot na življenjsko<br />

orientacijo mladih, duhovno usmerjenih in podjetnih<br />

ljudi. Lastno izražanje na vseh področjih je zelo<br />

pomembno, zato bomo imeli niz umetniških dejavnosti.<br />

Cilj ni, da bi postali poklicni umetniki, temveč da spodbujamo<br />

različne oblike samoizražanja. Na teoretski ravni<br />

pa bodo teme pokrivale simptomatično analizo izzivov<br />

in priložnosti moderne družbe, organizacije družbe<br />

v prihodnosti, ključnih elementov uspešne demokracije,<br />

ki skrbi za pravice posameznika in družbe na sploh,<br />

pomena arhitekture in okolja, holističnega vidika kultiviranja<br />

intelekta, čustev in motivacijskih sil volje. To bo<br />

nadalje vodilo k metodično-didaktičnemu razmisleku o<br />

razvoju človekovih zmožnosti v izobraževanju otrok in<br />

mladih danes. Te ideje bomo v času med posameznimi<br />

srečanji poglabljali s prebiranjem literature.<br />

Šolanje umetnosti življenja<br />

Koncept življenja kot umetnosti smo danes v mnogih<br />

pogledih izgubili. Zdi se, da verjamemo, da je branje,<br />

pisanje in matematika edina umetnost, ki se jo<br />

je potrebno naučiti, da bi človek lahko postal inženir<br />

ali zdravnik. Seveda mora iti vsak izkušen delavec, da<br />

bi opravljal svoje delo, skozi dolgo pot izobraževanja.<br />

Obstajajo pa tudi sposoben inženir, dober zdravnik in<br />

najboljši mesar. To je dosti pomembneje kot vse znanje.<br />

Zdi se, da je živeti enostavno, saj vsakdo živi. Toda<br />

le malokdo med nami obvlada umetnost življenja, še<br />

manj pa jih lahko štejemo za mojstre.<br />

Navidezna izguba sreče in smisla pri vse večjem številu<br />

prebivalstva je priča dejstvu, da je prezrta umetnost<br />

življenja. Na površje so prišli drugi izzivi. Težnjo<br />

po prevladi so dobili moč, prestiž, položaj ali denar.<br />

To pa odvrača pozornost od namena življenja samega.<br />

Umetnost življenja prej nastaja v dinamičnem kot v<br />

statičnem stanju. To pomeni, da imajo ljudje prirojeno<br />

potrebo 'postati' to, kar so. V preteklosti je večina vedela,<br />

kaj se od njih pričakuje, saj so se rodili v specifično<br />

socialno okolje. To danes ni več tako. Da se danes<br />

otroci rodijo v obilje možnosti, o katerih nekoč še sanjali<br />

niso, je čudovito. Srečo imajo, da lahko postanejo<br />

nekdo, ne le kdorkoli. In vendar lahko prav zaradi tega<br />

postanejo negotovi za katero pot naj se odločijo. Mladi<br />

morajo torej osebno izbirati, se odločati. To pa njihovim<br />

učiteljem in mentorjem nalaga dodatno odgovornost.<br />

Odraščanje v izobraženega državljana zahteva v današnjem<br />

času preobražanje naključja v zavezo.<br />

Človek si mora izbrati življenje. Šola je tukaj zato, da<br />

otrokom pomaga gnesti njihove možnosti. To pomeni,<br />

da se soočijo s svojimi možnostmi, željami in ambicijami.<br />

Strah pred izgubo življenjskih sil je danes vedno večji<br />

psihološki problem ljudi vseh starosti. Mnogi mladostniki<br />

in mladi ljudje so zaradi tega na preizkušnji, ki<br />

vodi k odvisnosti od droge in alkohola. Izvira predvsem<br />

iz občutka, da ne živiš. Občutek, da si zapravil življenje,<br />

ker si zamudil priložnost, da bi bil tak kot si, ali da<br />

bi izrazil samega sebe, je v mnogih pogledih bizaren.<br />

Lahko je povezan z občutkom umiranja na obroke ali<br />

občutkom, da živiš, ne da bi živel. Ta občutek je zelo<br />

razširjen med mladimi s skupinsko miselnostjo, ki živijo<br />

v urbanih okoljih Evrope. To potrjujejo pogovori,<br />

ki so jih vodili poleti 2011 po nemirih v Tottenhamu.<br />

Mladi izgredniki so živeli na robu preživetja. Kasnejše<br />

raziskave so potrdile, da je imel čas, ki so ga preživeli v<br />

šoli, le malo opraviti z njihovim življenjem samim, ki je<br />

bilo brez smisla in cilja.<br />

Kljub vsemu govorjenju o vseživljenjskem izobraževanju<br />

je večina učenja osnovana na kratkoročnih taktikah,<br />

ki stremijo po rezultatih. To pa spet temelji na<br />

ideji, da se ljudje relativno hitro postaramo. Še vedno<br />

velja preživela predstava, da je slabšanje fizične moči<br />

vezano na slabšanje duševnih zmožnosti, kot so čustvene<br />

in intelektualne sposobnosti. Zato v svetu tekmovalnosti<br />

in uspeha veliko pomenijo odlike mladosti,<br />

kot je hitrost, prilagodljivost in vitalnost. Zdrav starejši<br />

državljan, ki je imel ustvarjalen in izpolnjen življenjski<br />

stil, pa se kljub vse večjemu upadanju fizičnih sposobnosti,<br />

mentalno in čustveno še vedno razvija. Japonski<br />

slikar Hokusai je povedal sledeče:<br />

'Od šestega leta dalje sem imel potrebo po risanju<br />

stvari. Do petdesetega leta sem objavil neizmerno število<br />

risb; toda nič, kar sem ustvaril pred sedemdesetim<br />

letom, ni omembe vredno.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 17


Za kreiranje umetniškega dela, kot je umetnosti življenja,<br />

je potrebna domišljija, koncentracija in požrtvovalnost,<br />

kakor tudi določena stopnja svobode. Potrebno<br />

je tudi ljubeče in strastno okolje. Nežni medčloveški<br />

odnosi, bodisi v razredu ali v življenju na sploh, morajo<br />

biti ves čas, vedno znova prebujeni, potrjeni, negovani.<br />

Duhovno lenobo, tj. da se vedno najbolj ne potrudimo,<br />

je potrebno odvrniti, obveznosti je potrebno obvladovati.<br />

Kot je rekel Tolstoj: umetnikov cilj ni, da neizpodbitno<br />

reši problem, temveč, da sebe in druge navede<br />

k temu, da imajo radi življenje in vse njegove neštete,<br />

neizčrpne manifestacije.<br />

Angleški zgodovinar, pesnik in pacifist Sir Herbert<br />

Read je dokazoval, da bi moral biti cilj izobraževanja,<br />

da neguje umetnike. Ko je uporabil izraz 'umetnik', ni<br />

mislil na slikarje, pesnike in igralce, ampak ljudi, ki<br />

bodo imeli ideje, senzibilnost in spretnost ter domišljijo<br />

in predvidevanje za inovacije, ne glede na to, na katerem<br />

področju delajo.<br />

Pri triinsedemdesetih sem spoznal nekaj malega o<br />

pravi strukturi narave, živali, rastlin, ptic, rib in insektov.<br />

Zatorej bom zdaj, ko sem star osemdeset let, bolj<br />

napredoval; pri devetdesetih bom prodrl v skrivnost<br />

stvari; pri stotih bom gotovo dosegel sijajen nivo; in ko<br />

bom star sto deset let, bo živo vse, kar bom naredil, naj<br />

bo to pika ali črta.<br />

To sem napisal pri petinsedemdesetih jaz, nekoč Hokusai,<br />

danes Gwaiko Rojin, starec, nor na risanje.'<br />

V današnjem času vsi vodimo nekakšne projekte.<br />

Vendar ima naše prizadevanje svoje meje. Večinoma so<br />

skrite v nas samih.<br />

■ David L. Brierley<br />

Umetnik življenja je nestrpen posameznik, ker išče<br />

spremembo na bolje. Živi zato, da spodbuja k spremembi,<br />

da bi tako pomagal svet narediti boljši. Takšni<br />

ljudje so vedno naleteli na opozicijo, brezbrižnost ali<br />

celo obstrukcijo. Avtorica Katherine Mansfield opisuje<br />

napetost ob človeškem prizadevanju, ki jo najdemo v<br />

modernem umetniku življenja, kot 'čudovito težko vrtnarjenje.'<br />

<br />

David L.Brierley je:<br />

- Izredni profesor na Rudolf Steiner Collegeu v Oslu,<br />

Norveška<br />

- Član Fundacije Botin program za kreativnost in<br />

inovativnost v izobraževanju, Santander, Španija<br />

- Pedagoški vodja Šole za jutri, Zagreb in Seminarja za<br />

waldorfske učitelje/vzgojitelje, Ljubljana<br />

- Gostujoči profesor na univerzah na Švedskem, Finskem,<br />

ZDA, Hrvaški, Španiji, Veliki Britaniji.<br />

- Vodja: Poesis: Tribuna za prožnost in kreativnost v<br />

izobraževanju. Raziskovanje medsebojne povezave med<br />

metodami učenja v šolah in zdravjem na starost.<br />

V moderni družbi smo vsi umetniki, vede ali nevede,<br />

če to hočemo ali ne. Smo umetniki življenja, ker naj bi<br />

z uporabo svojih talentov dali smisel našemu življenju.<br />

Biti umetnik pomeni, da si se sposoben oblikovati v<br />

nekaj, kar bi sicer bilo brezoblično; da vsiliš red nečemu,<br />

kar bi sicer bilo kaotično, naključno in brez cilja.<br />

Oblikujemo besede, stavke in strukture. Na Norveškem,<br />

kjer živim, ima šolanje upodabljajočih umetnosti<br />

in umetne obrti skupno ime 'oblikovanje'. 'Oblikovati'<br />

pomeni, da se z nečim dalj časa ukvarjaš, pri čemer<br />

te vodi pozornost na različne lastnosti, da bi pri tem<br />

ustvaril strukture, ki spodbudijo čutenje.<br />

Od izobraževanja se pričakuje,<br />

da neguje umetnike življenja<br />

Če bi se radi pridružili izobraževanju,<br />

nam najkasneje do konca maja pošljite<br />

pisno prijavo na naslov Zavod za razvoj<br />

waldorfskih šol, Streliška 12, Ljubljana ali<br />

po elektronski pošti vgrobelsek@gmail.com.<br />

Za vse, ki se boste odzvali, bomo ob koncu<br />

junija pripravili predstavitveno srečanje.<br />

Prijava naj vključuje:<br />

• kratko predstavitev,<br />

• pričakovanja in vprašanja,<br />

ki se vam morda pojavljajo.<br />

Cena izobraževanja je 1800 € letno.<br />

Možno je tudi plačevanje v mesečnih obrokih.<br />

Vodja izobraževanja<br />

Vera Grobelšek<br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong>


O E C e l j e<br />

Tanja Razgoršek Kumer, Mojca Marija Kavchic<br />

Praznovanje<br />

rojstnih dni<br />

v <strong>Waldorfske</strong>m vrtcu Celje<br />

Smo skupinica trinajstih otrok, za katere skrbiva<br />

teta Mojca in teta Tanja, večkrat pa nam priskočita<br />

na pomoč tudi stric David in stric Jernej.<br />

Skupina je starostno zelo heterogena, saj najmlajši<br />

šteje komaj 16 mesecev, najstarejša deklica pa gre jeseni<br />

že v šolo. Zaradi tako pisane druščine se otroci<br />

v času proste igre in umetniških dejavnosti starostno<br />

delijo na skupino 'Vilinski otroci' (to so najmlajši otroci),<br />

ki se igrajo v Vilinskem kotičku, ter na skupino<br />

'Palčic', ki se igrajo v Palčkovi deželi. Vilinski kotiček<br />

imamo v spalnici, Palčkova dežela pa obsega jedilnico<br />

in igralnico. Tako se otrokom lažje približamo in upoštevamo<br />

njihovo individualnost ter še bolje spremljamo<br />

njihov razvoj.<br />

V vrtcu sledimo tako dnevnemu kot tudi tedenskemu,<br />

mesečnemu in letnemu ritmu, ritem pa je prilagojen<br />

tako mlajšim kot starejšim otrokom. Ob načrtovanju<br />

ritma izhajamo iz otrok, njihove potrebe, letnega<br />

časa,starosti otrok ...<br />

Ponedeljkov dopoldan nam popestri slikanje mokro<br />

na mokro. Ob torkih si krepimo voljo ob vosku, ob sredah<br />

smo mali kuharji in pečemo kruh ali pripravljamo<br />

torto, ob četrtkih nas obišče g. Mario, ki ima z nami<br />

evritmijo, ob petkih pa zaključimo teden z risanjem in<br />

s sprehodom v gozd ali park.<br />

Praznovanje rojstnega dne<br />

Rojstne dneve praznujemo ob sredah. Odločimo se za<br />

tisto sredo, ki je najbližje datumu otrokovega rojstnega<br />

dne. Nihče od otrok ne ve, kdo bo praznoval.<br />

Po končanem zajtrku gredo najprej najmlajši otroci v<br />

Vilinski kotiček, starejši pospravijo umazane posodice<br />

in pobrišejo mize. Ko vse počistijo, si oblečejo predpasnike<br />

in pomagajo pri pripravi torte. V proseno kašo, ki<br />

smo jo zjutraj skuhali, naribamo nekaj jabolk, dodamo<br />

pretlačene banane, razno suho sadje, malo čokoladne<br />

kreme ... Otroci pomagajo pri mešanju, dodajanju sestavin,<br />

okraševanju torte, ob tem pa ugibajo, komu je<br />

torta namenjena.<br />

Ko je torta končana, se otroci odpravijo na dvorišče,<br />

kjer imajo prosto igro, medtem pa ena od tet praznično<br />

pripravi mizico.<br />

Ko se otroci vrnejo iz dvorišča, jih čaka v jedilnici praznično<br />

vzdušje. Teta otrokom zaigra na liro in jim ob<br />

prižgani svečki pove rojstnodnevno pravljico,ki se konča<br />

tako, da na koncu izvemo, kako je ime tistemu otroku,<br />

ki se je pred toliko in toliko leti rodil očiju in mamici.<br />

Temu slavljencu nato poveznemo kronico na glavo<br />

ter ogrnemo haljico. Prinesemo mu tortico, na kateri<br />

ob petju pesmi prižigamo svečke. Slavljencu še skupaj<br />

nato zapojemo rojstnodnevno pesem, mu izročimo darilce<br />

ter se posladkamo s slastno tortico, ki nam jo ta<br />

otrok razdeli. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 19


O E C e l j e<br />

Cita Majcen Kovačič<br />

Športna zima<br />

Letošnjo zimo smo v Waldorski šoli Celje preživeli<br />

zelo športno. Pred novoletnimi počitnicami smo<br />

dva dneva namenili drsanju. Najprej smo se<br />

naučili pasti. Če je že treba, naj bo čim manj boleče. Prvi dan<br />

smo se še previdno premikali po ledu, drug dan pa že veselo<br />

vozili 'limonce' in uživali v drsanju s prijatelji.<br />

Februarja, ko je zunaj najbolj snežilo, smo se odpravili na<br />

plavalni tečaj, ki smo ga obiskovali en teden. S palčkom Plavalčkom<br />

smo v vodi iskali zaklad, se spoznali z osnovami kravla<br />

in žabice ter ob koncu tedna uspešno zaplavali v velikem<br />

bazenu. Ob zaključku tečaja so vsi otroci prejeli diplome, za<br />

posebno presenečenje pa je poskrbel tudi palček Plavalček.<br />

Ker pa ob vsem snegu nismo ostali ravnodušni, smo se pred<br />

zimskimi počitnicami podali še na zimski športni dan. Z avtobusom<br />

smo se odpeljali na Celjsko kočo, kjer smo ugotovili, da<br />

je sankanje v družbi po dva ali tri veliko bolj zabavno, kot če se<br />

voziš sam. V lepem vremenu in urejeni sankaški progi smo uživali<br />

celo dopoldne, potem pa se prijetno utrujeni vrnili v šolo.<br />

Snega ni več. Ptički že pojejo in pomlad trka na vrata. Mi pa<br />

komaj čakamo, da se podamo novim dogodivščinam naproti. <br />

Učenci OE Maribor<br />

Utrinki iz klopi<br />

V starih časih, je v Indiji živel deček z imenom Judištira. Nekoč<br />

ga je v sanjah odneslo v deželo po imenu Perzija. Tam je zagledal<br />

dečka. Mislil si je: ' Kdo je ta deček, ki mu okrog nog teka volk?'<br />

Še bolj pa se je začudil, ko je videl, da so ovce same prišle k njemu,<br />

ko jih je poklical. Potem je videl plug. Mislil je, da je pošast in<br />

je že hotel zbežati, pa se je premagal in gledal naprej. Ker pa se<br />

je od strahu premaknil, ga je pastirček videl. Stopil je k njemu in<br />

se mu predstavil: ' Živijo! Moje ime je Hušang. Kdo si ti?' Judištira<br />

mu je povedal ime, nato pa ga je Hušang peljal v kočo, ki je bila<br />

tam blizu. Ko sta prišla v kočo, se je Judištira prestrašil ognja, ki<br />

je gorel v ognjišču. Hušang mu je povedal, da je to ogenj in kako<br />

se zaneti. Potem mu je še povedal, kaj je plug in kako se dela z<br />

njim.<br />

Judištira se je prebudil. Videl je, da je spet doma v Indiji. Vsem<br />

Indijcem je povedal, kaj je sanjal. Poskusili so zanetiti ogenj in<br />

uspelo jim je. In od takrat imajo Indijci hiše, pluge, domače živali<br />

in ogenj.<br />

Albert, 5.r (iz epohe zgodovine)<br />

Zima je bila tako dolgo brez snega, da smo jo želeli z<br />

učenci 5. razreda priklicati s pomočjo pesmi.<br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong><br />

Zima<br />

Ko pogledam skozi okno,<br />

vse je bolj belo in pusto.<br />

Ko stopim skozi vrata,<br />

vsak korak za menoj se pozna.<br />

To je zima, zima bela!<br />

Mihaela, 5.r<br />

Sipa<br />

Sipa morska je žival,<br />

na dno morja podaj se,<br />

če bolje bi jo rad spoznal.<br />

A ko nevarnost nanjo preži,<br />

hitro svoje črnilo spusti.<br />

Liza<br />

Miš<br />

Miška urno skače sem in tja,<br />

gloda, praska in vohlja.<br />

Spretne tačke, kožušček siv,<br />

temne očke in smrček živ.<br />

Galij<br />

Miška<br />

Miška, živalca ti kosmata,<br />

od repa do vrata.<br />

Tačke tvoje so kot strela,<br />

nikdar izmučene od dela.<br />

Obožuje žito in korenje,<br />

gledati jo je veselje.<br />

Vid<br />

Če snežilo bi<br />

Pozimi naj sneži!<br />

Zdaj pa sonce greje,<br />

namesto da sneg zametel bi poti.<br />

Če snežilo bi, bi vriskali in peli,<br />

med tem ko na smučeh<br />

bi skozi sneg drveli.<br />

Če snežilo bi, bi snežaka naredili,<br />

potem pa kepali in se lovili.<br />

Če snežilo bi, bi ob večerih<br />

na peči sedeli<br />

in se greli.<br />

Jakob I., 5.r<br />

Sipa<br />

Sipa med morske glavonožce spada,<br />

med čermi in skalami živi rada.<br />

Osem krajših lovk in daljši dve,<br />

kar ujame, ne izmuzne se.<br />

Oči velike in kameleonski plašč<br />

so za lov in skrivanje kot nalašč.<br />

Kadar lovec se v plen preobrne,<br />

pa črnilo ga od lova odvrne.<br />

Shyam<br />

Tvoja odločnost<br />

Le ti si tisti, ki odloča,<br />

kaj boš govoril,<br />

le ti si tisti, ki se bo odločil,<br />

kateri zvezdi bo sledil.<br />

Le ti si tisti, ki se odločaš,<br />

katero pot v življenju boš ubral,<br />

le ti si tisti, ki se odloči,<br />

kateri pojem boš raziskoval.<br />

Liza


O E M a r i b o r<br />

Anica Lonec, razredna učiteljica<br />

Smučanje na Soriški<br />

planini<br />

Konec meseca januarja smo šestošolci mariborske<br />

šole preživljali prelep teden na Soriški planini,<br />

kjer smo se učili alpskega smučanja. Dnevi pred<br />

odhodom so bili polni vprašanj in nestrpnosti. Živahnim<br />

enajstletnikom, ki počasi prehajajo v dvanajsto leto, je šola<br />

pomenila druženje in odkrivanje drug drugega v skupnem<br />

preživljanju celega tedna.<br />

Prav nihče ni zbolel in tako se je naša pot na Soriško planino,<br />

v ponedeljek zjutraj, lepo začela. Mamice (no, mogoče<br />

so pekli tudi očiji, ali babice, ali pa otroci sami) so nas<br />

obložile z doma pripravljenimi sladicami, tako da se nam<br />

tega, da bomo ostali brez moči, da nam bo 'padel sladkor',<br />

ni bilo potrebno bati. Zaloge so k sreči romale v moje roke<br />

in so se bratsko delile ob dopoldanskih in popoldanskih<br />

malicah. Na Soriški planini nas je pričakal sneg in seveda,<br />

kot se za zimo spodobi, tudi mraz. Sobe in postelje so<br />

bile hitro razdeljene, otroci preoblečeni in pripravljeni na<br />

smučanje.<br />

Prvi majhni hribček, na katerega je bilo treba priti s smučmi,<br />

je pokazal njihove sposobnosti in otroci so se glede na<br />

svojo spretnost obvladanja smuči in 'strmine' razdelili na<br />

tri skupine. Kot opazovalec sem se pridružila tretji skupini,<br />

skupini začetnikov. Njihovi prvi koraki so bili zelo<br />

zanimivi. Najprej se je bilo treba naučiti pasti in pobrati,<br />

seveda s smučmi na nogah. Bilo je veliko smeha in g. Vogrinec<br />

je včasih potreboval tudi mojo pomoč, da smo se<br />

lahko postavili nazaj na noge. Po teh prvih korakih sem se<br />

jaz odpravila do koče, otroci pa na vlečnico.<br />

Vsak dan so otroci lepo napredovali. Po jutranji glavni<br />

uri, pisanju dnevnika in računanju, se je vsak razveselil<br />

smučanja. Navkljub mrazu, ki je v obraz rezal tudi mene,<br />

ki nisem smučala, so otroci vztrajali in lepo napredovali.<br />

Vsak dan so se pred njih postavljali večji izzivi in prav<br />

nihče ni omagal ali obupal. Seveda smo si dneve popestrili<br />

tudi z drugimi stvarmi. S sedežnico, ki je za nekatere pomenila,<br />

da morajo premagati svoj strah, smo se povzpeli<br />

na vrh Soriške planine, od koder smo potem imeli malce<br />

oblačen, ampak vseeno lep pogled na Julijske Alpe in v<br />

daljavi so nekateri videli tudi Triglav. Zvečer drugega dne<br />

smo si privoščili nočni pohod po okolici in sankanje po<br />

'tazadnjih' pred kočo, v kateri smo prebivali. Popoldneve<br />

po smučanju in pred večerjo pa smo si popestrili tudi z<br />

ročnimi deli. Moja soba je postala učilnica ročnih del.<br />

Petek, ko smo se odpravili domov, je prišel prehitro. Pot<br />

v dolino se je malce zavlekla zaradi novozapadlega snega.<br />

Naša vrnitev domov je tudi v Maribor prinesla sneg. Starši<br />

so nas nasmejani pričakali. Hvala g. Pöršu, ki je ponovno<br />

poskrbel za našo varno in poceni pot na in iz šole v naravi,<br />

in g. Piberlu, ki mu ni bilo težko z nami preživeti pet, vsaj<br />

za nas lepih, dni. <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, pomlad <strong>2012</strong> 21


O E M a r i b o r<br />

Elena Begant, ravnateljica<br />

Dan odprtih vrat<br />

v Waldorfski šoli<br />

Maribor<br />

Kaj običajno vidijo starši v šoli, kako si ustvarjajo<br />

mnenje o waldorfski pedagogiki? Morda največ<br />

iz jutranjega in popoldanskega živžava v varstvu?<br />

Kako predstaviti posebnosti naše pedagogike očem javnosti?<br />

Da ne bodo zmeraj le besede … Kako omogočiti staršem<br />

bodočih učencev ne le vpogled v delovanje celotne osnovne<br />

šole, ampak občutenje, doživetje pouka?<br />

Izzivi, ki smo jih drzno sprejeli. Letošnji dan odprtih vrat<br />

v OE Waldorfska šola Maribor smo zaradi teh vprašanj<br />

zastavili drugače. Razen klasične predstavitve šole v popoldanskem<br />

času smo letos prvič pripravili tudi pouk pri<br />

odprtih vratih. Ob 8.30 smo za obiskovalce odprli vse učilnice<br />

– razen prvega razreda – in jim do 12.30 dovolili opazovanje<br />

pouka.<br />

Priznati moram, da nas je število jutranjih obiskovalcev<br />

vse presenetilo! Ne le starši bodočih prvošolcev, tudi starši<br />

naših starejših učencev, zunanji partnerji šole ter metodi-<br />

ki iz Pedagoške fakultete so se odzvali vabilu. Vso dopoldne<br />

so krožili po razredih, na hodnikih primerjali izkušnje<br />

in s sijočimi očmi odkrivali življenje šole. Iz razgovorov z<br />

njimi je velo navdušenje nad videnim in doživetim, občudovanje<br />

poguma učiteljic in otrok,da zmorejo nemoteno<br />

izvajati pouk ob tolikih tihih opazovalcih, sreča da so lahko<br />

dobili majhen vpogled v to, kako se dnevno uči njihov<br />

otrok, kaj je že doživel in kaj ga čaka v višjih razredih.<br />

Hvala naši gospe Resinovič za to pobudo in vsem učiteljicam<br />

ter učiteljem za pogum! Bila je izkušnja, ki jo bomo<br />

naslednje leto zagotovo ponovili. <br />

ENOLETNI SEMINAR <strong>2012</strong>/2013<br />

Vabljeni na srečanja, ki lahko ponudijo osebnostno<br />

rast, izziv, uvid, življenjsko prelomnico, stik s samim seboj<br />

… ter NOVA znanja, spoznanja, poznanstva, poklicno<br />

usmeritev ipd.<br />

TEME predavanj: Goethejev pogled na svet, pomen ritmov<br />

za človeka, lastna biografija, veda o človeških čutih …<br />

Informativno srečanje bo 11. 5. <strong>2012</strong>.<br />

Predavanja in ustvarjalnice je mogoče obiskovati posamezno<br />

ali v celoti. NI pogojev za vpis.<br />

Waldorfska pedagogika je tako umetnost kot znanost.<br />

Skozi umetnost, ki je istočasno tako sredstvo kot proces,<br />

se učimo poslušati svet in soljudi. V njih prepoznavamo<br />

nastajajoče s celovitim znanstvenim pristopom in metodo<br />

opazovanja.<br />

'Išči svoj jaz v podobah sveta.<br />

Podobe sveta išči v svojem jazu.'<br />

Rudolf Steiner<br />

PRIJAVNICA in več informacij<br />

www.waldorf-mb.si<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> pomlad <strong>2012</strong><br />

IZOBRAŽEVANJE ZA<br />

WALDORFSKE UČITELJE traja 3 leta<br />

TEME predavanj: Goethejev pogled na svet, pomen ritmov<br />

za človeka, lastna biografija, veda o človeških čutih,<br />

nauk o človeku, opismenjevanje, človeški temperamenti,<br />

zgodovina zavesti, leto v svoji duhovni dimenziji, metodika<br />

in didaktika poučevanja …<br />

Informativna srečanja bodo 13. 4. in 8. 6. <strong>2012</strong>.<br />

POGOJ za vpis je VII. oz. VI. stopnja izobrazbe katerekoli<br />

smeri.<br />

USTVARJALNICE na obeh so: slikanje, plastično oblikovanje,<br />

jezikovno in govorno izražanje, telesno, duševno<br />

in duhovno gibanje …<br />

V enem letu je 10 vikendov/en vikend mesečno od<br />

oktobra do junija. En VIKEND traja od petka 17.30 do<br />

nedelje 14.00. K temu sodita še en JESENSKI (štiri dni)<br />

in POLETNI blok (sedem dni).<br />

DOCENTI na obeh so izkušeni waldorfski učitelji iz Avstrije,<br />

Nemčije, Hrvaške, Italije, Danske, Slovenije in drugod.<br />

Za VPIS izpolnite PRIJAVO in jo čim prej odpošljite.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!