Views
7 months ago

ud#23 (25638)

ud#23

2018-òž àð 27-òž þæòîëýçü (ìàðò). Ïóêñ¸í (âòîðíèê) ¹ 23 (25638) www.udmdunne.ru Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå Код воштэ улонэз! Òóñïóêòžç Ìàðàò ÊÀÌÈÍÑÊÈÉ, âûëáàìåç äàñÿç Ìàðèÿ ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ Малы Россиын уз луы дунтэк Интернет? Мар со криптовалюта? Илон Маск сярысь Удмурт программист Виталий Пронин УЛЭП НО КОРТ ВИЗЬЁС «Россия - луонлыкъёслэн кунзы» форум Кулэ но кулэтэм туала арбериос Кубызэн шудонъя самоучитель «Огъяулонни» романчик