26.05.2018 Views

SG09

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

Svet Grálu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

Omyly a zázraky jasnovidectva<br />

Nazeranie do „iného sveta”, do budúcnosti, ale aj do minulosti fascinovalo<br />

ľudí odjakživa. Ale jasnovidci či mediálne nadané osoby niekedy hovoria o neviditeľných<br />

veciach, ktorým môžeme iba ťažko uveriť, alebo ich pochopiť.<br />

Šamanizmus<br />

Európska civilizácia už dávno nie je spojená s prírodou,<br />

kozmickými vplyvmi, počasím. U šamanov<br />

však toto spojenie zostáva oveľa užšie. Šamani<br />

komunikujú s rastlinami, vstrebávajú ich energiu<br />

a odovzdávajú ju chorému. Rastliny ich samy naučia,<br />

akým spôsobom majú byť použité.<br />

Implózia – energia budúcnosti?<br />

Moderný technologický vývoj sa celkom upísal<br />

rozkladnému princípu explózie. Ale prírodovedci<br />

a bádatelia Viktor Schauberger a Johann Grander<br />

poukazujú na ekologický charakter a výhody<br />

budujúceho princípu–implózie.<br />

Perzia<br />

Svet Grálu č. 10<br />

vychádza 1. decembra 2006<br />

titulná téma:<br />

Perzia, dnešný Irán, bola miestom pôsobenia<br />

Zoroastra, ktorý v mlčaní duše dospel k poznaniu<br />

Boha nazývajúc ho Ahura Mazda. Dobré myšlienky,<br />

dobré slová a dobré diela boli základnými piliermi<br />

jeho učenia.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

Gr alsWelt, francúzsky<br />

Monde du Graal<br />

a anglický Gr ailWorld,<br />

ktoré si vo svojich krajinách<br />

získali už tisíce stálych<br />

čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

8/2006 Svět Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

Reinkarnace<br />

Proč si nevzpomínáme?<br />

Svět Grálu<br />

<br />

9/2006 Svet Grálu<br />

červen – srpen 2006 · číslo 8<br />

Svet Grálu<br />

Reinkarnace –<br />

křesťanská myšlenka?<br />

<br />

strana 5<br />

strana 7<br />

Tajuplný Velikonoční ostrov<br />

Jak drahý je levný nákup?<br />

september – november 2006 · číslo 9<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 9<br />

Duše, láska a sexualita –<br />

zamlčená fakta<br />

Odvrátená tvár misií –<br />

reportáž o kmeni Akha v Thajsku<br />

strana 8<br />

Hľadanie Noemovej archy<br />

strana 20<br />

Filipínsky liečiteľ na vlastnej koži<br />

strana 23<br />

Muzikoterapia –<br />

pomoc pre každého<br />

strana 27<br />

Immanuel Kant<br />

strana 34<br />

cena 87 Sk<br />

strana 30<br />

Platonská akademie<br />

strana 37<br />

cena 78 Kč<br />

„Dáš mi svoje srdce?“<br />

Transplantácia orgánov –<br />

dve strany mince<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

NA ÚVOD…<br />

CIVILIZÁCIA<br />

Globalizácia nemorálky 5<br />

ROZHOVOR<br />

Odvrátená tvár misií<br />

Cestovateľ a bojovník za ľudské práva<br />

Tomáš Ryška hovorí o bezpráví, ktoré<br />

páchajú misionári v Thajsku. 8<br />

REINKARNÁCIA<br />

Predurčenie a sloboda 14<br />

ZAUJALO NÁS<br />

Zaujímavosti zo sveta vedy a výskumu 17<br />

ARCHITEKTÚRA<br />

Skalný chrám v Jeruzaleme 18<br />

HISTÓRIA<br />

Hľadanie Noemovej archy 20<br />

REPORTÁŽ<br />

Filipínsky liečiteľ na vlastnej koži<br />

„Dobre, môžete fotografovať!” hovorí<br />

liečiteľ. Práve v tom okamihu sa mu prsty<br />

ponorili do brušnej dutiny… 23<br />

ZDRAVIE<br />

Muzikoterapia - pomoc pre každého 27<br />

TÉMA<br />

Transplantácia orgánov - dve strany mince 30<br />

OSOBNOSŤ<br />

Vznik sveta podľa Kanta 34<br />

HISTÓRIA<br />

Putovanie do krajiny úsvitu (V.)<br />

IZRAEL<br />

Na počiatku monoteizmu stojí národ, ktorý<br />

niekoľkokrát takmer zmizol z povrchu<br />

zeme… 36<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 40<br />

NA ZÁVER…<br />

O pampúšení 42<br />

Stalo sa Vám niekedy, že ste<br />

nechali za seba myslieť druhých?<br />

V nevinných veciach<br />

sa to znesie, ale čo sa stane, keď sa<br />

to bude týkať vášho života? Keď to<br />

nakoniec dopadne zle, môžete volať<br />

na zodpovednosť toho, komu ste<br />

prenechali moc nad svojimi myšlienkami?<br />

Iste to môžete skúsiť, ale<br />

nedovoláte sa.<br />

Dnes sme viac než kedykoľvek<br />

predtým ohrození týmto nebezpečenstvom.<br />

Máme vedcov a odborníkov,<br />

ktorým zverujeme<br />

svoje záležitosti, ale tiež svoje telá,<br />

duše, svoje myslenie. Tí všetci sú<br />

však predovšetkým ľuďmi s osobnou<br />

skúsenosťou, ktorá ich vedie<br />

k tomu, aby výsledky svojej práce<br />

interpretovali vlastným spôsobom.<br />

Preto nebude nikdy existovať čistá<br />

veda, z ktorej by sa mohla vytratiť<br />

osobná zodpovednosť a kde by<br />

teda bolo možné skúmať a vynaliezať<br />

bez toho, že by sa človek zaoberal<br />

úvahami, aké dôsledky to<br />

prinesie.<br />

Pozrime sa teda na vedný odbor,<br />

ktorý je v strede pozornosti<br />

tohto čísla Sveta Grálu, na medicínu.<br />

K akému spôsobu myslenia<br />

nás súčasná medicína vychováva<br />

a vedie? Dáva nám jej myšlienková<br />

stavba vo svojich dôsledkoch pocítiť,<br />

že je naše zdravie a život v tých<br />

najpovolanejších rukách, alebo nás<br />

necháva topiť sa práve vo chvíľach,<br />

keď sa potrebujeme pevne oprieť<br />

a vnímať jasný nadčasový poriadok?<br />

Žiaľ, je treba povedať, že navzdory<br />

všetkým úspechom súčasnej medicíny<br />

muselo také rozčarovanie<br />

zažiť už veľa ľudí. K životu a teda<br />

aj k medicíne, v ktorej by mal byť<br />

život stredobodom pozornosti,<br />

patrí predsa všetko to, čo každý<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


NA ÚVOD…<br />

z nás denne prežíva, či už v rámci<br />

všedného dňa alebo pri mimoriadnych<br />

udalostiach. Tak vlastná skúsenosť<br />

priniesla už mnohým ľuďom<br />

pevné presvedčenie, ktorým<br />

nemôže nič otriasť napriek tomu,<br />

že táto skúsenosť nie je v súlade<br />

s mienkou vedy. V akom svetle sa<br />

potom musí javiť odborník, ktorý<br />

popiera existenciu niečoho, čo sa<br />

pre iného stalo nevyvrátiteľnou<br />

skutočnosťou? Môže si pravý vedný<br />

odbor dovoliť tieto veci ignorovať,<br />

popierať alebo dokonca zosmiešňovať?<br />

Samozrejme, že nie! Mal by<br />

sa nimi, naopak, so všetkou vážnosťou<br />

zaoberať, pretože znevažovanie<br />

skúseností druhých ľudí je<br />

znamením vlastnej nechápavosti<br />

a dôsledkom lipnutia na nesprávnom<br />

myšlienkovom modeli.<br />

Už nedôvera, s akou sa pristupuje<br />

ku skúmaniu javov, ktoré starý model<br />

očividne nemôže pojať, je príznačná.<br />

Položme si niekoľko otázok<br />

a sami hľadajme odpovede:<br />

Zaoberá sa niekto vážne otázkami<br />

liečiteľstva s cieľom overiť aspoň<br />

jeho najčastejšie formy? Ako<br />

sa prejavili zážitky ľudí, ktorí prekonali<br />

klinickú smrť, v posudzovaní<br />

smrti? Ako sa prejavili zážitky<br />

ľudí po transplantáciách orgánov<br />

v prístupe k transplantačnému odboru?<br />

Kedy vôbec končí život pozemského<br />

človeka a akým spôsobom<br />

hľadá medicína odpoveď?<br />

K poslednej otázke uveďme niekoľko<br />

faktov, ktoré odpoveď naznačujú.<br />

Ešte v r. 1968 bola smrť, aspoň<br />

z hľadiska medicíny, definovaná<br />

ako „vyhasnutie života, koniec existencie“.<br />

V tomto roku sa však podarilo<br />

po prvýkrát úspešne transplantovať<br />

srdce. Vtedajšia definícia smrti<br />

sa zrazu ocitla v rozpore so základnou<br />

potrebou transplantačného odboru<br />

– získavanie živých ľudských<br />

orgánov. Pokiaľ by pôvodná definí-<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

cia zostala v platnosti, znamenalo<br />

by to, že sa orgány pre tento účel<br />

odoberajú ešte žijúcim ľuďom, čo<br />

by istotne vyvolalo neprekonateľný<br />

odpor. Preto sa ešte toho roku zišla<br />

Harvardská komisia, aby stanovila<br />

smrti novú hranicu, ktorá by odoberanie<br />

živých orgánov ospravedlnila.<br />

Táto nová hranica sa nazýva<br />

mozgová smrť, tzn. nenávratné poškodenie<br />

mozgu, ktoré navždy vylučuje<br />

jeho správnu funkciu. Takto<br />

postihnutý človek už nikdy vo svojom<br />

živote nemôže používať svoj<br />

rozum. Zásadná otázka potom znie:<br />

„Prestal byť preto živým človekom?<br />

Prestal existovať?“<br />

Ľudia, ktorým sa odoberajú orgány<br />

pre transplantačné účely, však<br />

očividne ešte existujú. Ich pokožka<br />

je teplá, niekedy sa stane, že chcú<br />

vstávať, objímať, schopnosť rozmnožovania<br />

zostáva zachovaná,<br />

ženy môžu donosiť plod a porodiť.<br />

Ich srdce bije – bolo by inak možné<br />

transplantovať srdce, ktoré nežije?<br />

Mŕtve telo je naopak chladné, stuhnuté,<br />

bledé. Jeho srdce nebije a jeho<br />

krv už neprúdi.<br />

Komisia podoprela svoj návrh<br />

oproti tomu dvoma argumentmi:<br />

1. Pacienti, ktorých mozog je nenávratne<br />

zničený a ktorí natrvalo<br />

stratili svoj intelekt, sa stávajú ťažkým<br />

bremenom pre nemocnice, rodiny<br />

a pre iných pacientov odkázaných<br />

na ich nemocničné lôžka.<br />

2. Pokiaľ by doterajšia definícia<br />

smrti zostala v platnosti, spôsobilo<br />

by to pri odbere orgánov pre<br />

transplantačné účely nevyhnutné<br />

rozpory.<br />

Z uvedeného, žiaľ, vyplývajú len<br />

pragmatické motívy:<br />

1. Nájsť spôsob, ako uvoľniť lôžka<br />

obsadené pacientmi s mozgovou<br />

smrťou a získať pritom ešte živé<br />

orgány.<br />

2. Vypracovať novú definíciu<br />

smrti, ktorá síce nesúvisí s jej<br />

hlbším a pravdivejším pochopením,<br />

ale ktorá bude slúžiť danému<br />

účelu.<br />

Inými slovami, aby sme nebrzdili<br />

pokrok, prehlásime živých za<br />

mŕtvych a potom s týmito mŕtvymi<br />

naložíme ako so živými? Ale čo budeme<br />

robiť, ak sa v blízkej budúcnosti<br />

nezvratne dokáže, že človek<br />

ešte nezomrel, i keď má mŕtvy mozog,<br />

a že s jeho telom nemožno zaobchádzať,<br />

ako by bol už mŕtvy?<br />

A čo bude potom s transplantačným<br />

odborom a čo bude s lekárskou prísahou,<br />

ktorá nedovoľuje spôsobovať<br />

pri výkone tohto povolania škodu<br />

akémukoľvek človeku?<br />

Veď ľudia sa už stali konkurentmi<br />

na život a na smrť, ľudský orgán<br />

sa stal tovarom, ktorého cena sa<br />

riadi ponukou a dopytom. A dopyt<br />

rastie, pretože adeptov na transplantáciu<br />

najrôznejších orgánov<br />

a tkanív pribúda. Násilná smrť už<br />

nie je jedinou možnosťou, ako získať<br />

funkčný orgán. Orgánový bazár<br />

tretieho sveta žije z chudoby<br />

a zúfalstva tamojších obyvateľov,<br />

ktorí ponúkajú svoj tovar – časť<br />

svojho tela.<br />

Tieto a ďalšie otázky sa netýkajú<br />

v konečnom dôsledku medicíny,<br />

ale života každého z nás. Preto by<br />

sme ich riešenie nemali prenechávať<br />

len úvahám odborníkov, zvlášť<br />

keď medicína, napriek dosiahnutému<br />

stupňu poznania, prejavuje<br />

v základných otázkach ešte toľko<br />

neistoty a tápania.<br />

Skúsenosť miliónov ľudí nemožno<br />

obchádzať ani umlčať.<br />

Mala by, naopak, nájsť svoje miesto<br />

i v medicíne, kam by ju odborníci<br />

mali nielen vpustiť, ale predovšetkým<br />

na nej ďalej stavať. Len<br />

tak môžu vo svojom vedení zostať<br />

nablízku živým, umierajúcim<br />

i mŕtvym.<br />

MUDr. Jan PALOUČEK


CIVILIZÁCIA<br />

GLOBALIZÁCIA<br />

NEMORÁLKY<br />

KRITICKÁ ANALÝZA POLITICKÉHO A HOSPODÁRSKEHO VÝVOJA<br />

V<br />

médiách nás pri každej príležitosti<br />

politici uisťujú, že globalizácia<br />

sveta je nezadržateľný, nezvratný<br />

proces, ktorý vraj nemôže nikto zastaviť<br />

ani spomaliť. Zdá sa, akoby ani<br />

neexistoval iný názor. Avšak zdanlivo<br />

nezadržateľný vývoj mohol zrejme<br />

prebiehať aj celkom inak. Jednoducho<br />

bolo nutné len prijať iné rozhodnutie.<br />

Tak je aj tvorba veľkých a väčších<br />

hospodárskych priestorov len<br />

zvolený utopický koncept budovania<br />

„lepšieho sveta“. Doposiaľ všetky podobné<br />

snahy – či už náboženské, filozofické,<br />

politické,<br />

ekonomické,<br />

ideologické – buď stroskotávali<br />

alebo ďaleko zaostávali za predkladanými<br />

blahodarnými víziami.<br />

Na odôvodnenie nevyhnutných<br />

krokov favorizovanej cesty ku globalizácii<br />

sa vynašli dokonca politické<br />

rozprávky. Je to napríklad tvrdenie,<br />

že v rámci ekonomickej únie alebo<br />

jednotného menového priestoru – aký<br />

je v štátoch Eurozóny – už nebudú<br />

možné ďalšie vojny. Našťastie už nikto<br />

nemusí počítať s vojnou, napríklad<br />

medzi Francúzskom a Nemeckom;<br />

avšak nie z dôvodu, že v obidvoch<br />

štátoch platí rovnaká mena. Takéto<br />

tvrdenie je prežitok: krvavá<br />

občianska vojna v Juhoslávii<br />

prepukla v krajine<br />

medzi národmi,<br />

ktorá, odhliadnuc<br />

od náboženstiev,<br />

patrila po stáročia<br />

do rovnakého kultúrneho<br />

okruhu,<br />

hovorilo sa v nej<br />

rovnakým jazykom<br />

a existovala<br />

jednotná mena.<br />

Rebélie severných<br />

Írov, Kurdov, Čečencov<br />

alebo Palestíncov<br />

nijako<br />

nebrzdí to, že žijú<br />

v rovnakej menovej<br />

oblasti ako ich<br />

skutoční alebo<br />

domnelí utláčatelia.<br />

A americká<br />

občianska vojna<br />

vypukla napriek<br />

tomu, že severné<br />

i južné štáty mali dolár.<br />

Aj tvrdenie, že sa vďaka globalizácii<br />

bude občanovi vodiť lepšie, ako bez<br />

nej, si musí ešte počkať na svoje potvrdenie.<br />

Pravdepodobne povedie tento –<br />

do určitej miery ruinujúci – medzinárodný<br />

konkurenčný boj k nižším<br />

cenám. Zlepšenie kvality života však<br />

poskytnú lacné výrobky len vtedy,<br />

ak nebude zároveň drasticky stúpať<br />

nezamestnanosť a celosvetový konkurenčný<br />

boj sa neprejaví zvýšeným<br />

zaťažením životného prostredia. Kto<br />

na globalizácii napokon získa, ukáže<br />

budúcnosť. Zatiaľ voľný obeh peňazí<br />

nahráva najmä menovým špekulantom<br />

a mafii, voľný svetový obchod<br />

predovšetkým veľkým, nadnárodným<br />

koncernom a obchodu s drogami. Od<br />

týchto skupín nemožno očakávať príliš<br />

veľa nezištnosti, zmyslu pre celok či<br />

sociálnej zodpovednosti.<br />

Národné štáty sú na druhej strane<br />

nenápadne zbavované moci; možnosti<br />

jednotlivých vlád, napríklad pri obstarávaní<br />

práce, sa stále viac zužujú.<br />

Prenášanie dôležitých rozhodnutí na<br />

nadštátne úrady (inštitúcie) bez demokratickej<br />

legitimity má s ospevovanou<br />

demokraciou len málo spoločné.<br />

20.<br />

ETICKÉ ASPEKTY<br />

GLOBALIZÁCIE<br />

storočie, storočie veľkých vojen,<br />

prinieslo dôležitý výsledok:<br />

prekonanie národno-štátnej<br />

myšlienky. Vnútropoliticky boli národné<br />

štáty – prinajmenšom na papieri<br />

– právnymi štátmi; v zahraničnej<br />

politike platilo teoreticky právo<br />

ľudu, prakticky právo silnejšieho.<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


CIVILIZÁCIA<br />

Po 2. svetovej vojne nastala zmena,<br />

presadilo sa nové poňatie: národno-<br />

-štátne zmýšľanie, spojené s imperializmom,<br />

kolonializmom, národným<br />

socializmom a rasizmom, dohospodárilo.<br />

Prinajmenšom európske štáty<br />

spoznali, že svetový mier má byť istený<br />

medzinárodnými organizáciami<br />

nadnárodného charakteru ako EU,<br />

OECD (Organization for Economic<br />

Cooperation and Development) a UN<br />

(United Nations).<br />

Nevyhnutné základy pre takúto<br />

spoluprácu vytvorila dvadsaťčlenná<br />

skupina „eminent persons“, ktorú<br />

zvolal generálny sekretár Spojených<br />

národov Kofi Annan. Táto skupina<br />

mala za úlohu vypracovať správu<br />

k dialógu kultúr o novom modeli<br />

medzinárodných vzťahov. Tento manifest<br />

bol predložený 9. novembra<br />

2001 s názvom „Crossing the Divide“<br />

(„mosty do budúcnosti“). Nový politický<br />

náhľad na svet má nahradiť politiku<br />

moci a prestíže politikou porozumenia,<br />

zblíženia a zmierenia.<br />

Na konci 20. storočia sme mohli byť<br />

plní dôvery: studená vojna sa skončila,<br />

tretia svetová vojna sa neuskutočnila,<br />

konfrontácia medzi veľkými<br />

mocnosťami sa zmenila na kooperáciu.<br />

Napriek tomu 21. storočie sa začalo –<br />

takmer súčasne s predložením zmieňovaného<br />

manifestu nádeje Spojených<br />

národov – dňa 11. septembra 2001 zákerným<br />

útokom. Taká ohromujúca nenávisť<br />

vychádzajúca z náboženského<br />

fanatizmu bola neočakávaná a vynútila<br />

si prehodnotiť mnohé z toho, čo<br />

bolo dovtedy samozrejmé. Dúfajme,<br />

že to nemalo negatívny dopad na presadzovanie<br />

humánnej svetovej politiky.<br />

Akokoľvek sa svetová politika javí<br />

dôležitá a úspešná, vyžaduje ešte jeden<br />

rozmer: hospodársku etiku.<br />

H<br />

ospodárstvo často kolíše medzi<br />

extrémami: sloboda a útlak, obrovský<br />

rozvoj a krach. Po dlhých storočiach,<br />

v ktorých sa málo uvažovalo<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

nad hospodárskymi súvislosťami, keď<br />

úloha ekonomiky spočívala predovšetkým<br />

v tom, aby sa kniežaciemu<br />

rodu zadovážili nutné prostriedky pre<br />

„Nevytvoríme nový<br />

svet, kým nevytvoríme<br />

nových ľudí“<br />

Henry Miller (1891 – 1980)<br />

jeho (často márnotratné) ciele, rozvíjali<br />

vedci v dobe osvietenstva aj vážnejšie<br />

hospodárske teórie. Z klasickej<br />

ekonomiky 18. storočia vznikla<br />

myšlienka voľného obchodu, idea<br />

neobmedzenej hospodárskej súťaže;<br />

v 19. storočí bola propagovaná predovšetkým<br />

v Anglicku a v USA a našla<br />

tam aj veľkú politickú podporu – až<br />

do takzvanej Ópiovej vojny. Liberálne<br />

hospodárstvo však nedokázalo<br />

priniesť sľubované požehnania. Namiesto<br />

rovnomerného vývoja sa pohybovalo<br />

medzi veľkým rozvojom<br />

a krachom, maximálna zamestnanosť<br />

striedala nezamestnanosť, priepasť<br />

medzi bohatými a chudobnými rástla<br />

a závislosť nemajetných sa zvyšovala.<br />

Liberálna ekonomika vojny skôr roznecovala,<br />

než by im mala zabraňovať.<br />

Svetová hospodárska kríza v roku<br />

1929 pripravila liberalizmus o dobrú<br />

povesť a štátom riadené hospodárstvo<br />

zaznamenalo vzostup v rôznych<br />

obmenách – počnúc boľševistickým<br />

štátnym kapitalizmom, riadeným<br />

hospodárstvom národných štátov, až<br />

po takzvaný Rooseveltov program<br />

„New Deal“, ktorým 32. prezident<br />

USA pomocou rôznych štátnych<br />

opatrení oživil krízou otrasené americké<br />

hospodárstvo.<br />

Po druhej svetovej vojne stáli potom<br />

proti sebe dva politické, ale aj ekonomické<br />

systémy: „sloboda a socializmus“.<br />

V mnohých krajinách sveta bol<br />

socializmus nádejou chudobných; západný<br />

kapitalizmus mohol byť úspešný<br />

len vtedy, ak by do bezbariérového liberálneho<br />

hospodárstva vniesol sociálne<br />

prvky, teda „sociálne trhové hospodárstvo“,<br />

ktoré sa ujalo v Spolkovej<br />

republike Nemecko s heslom „Blahobyt<br />

pre všetkých“. Hospodárstvo malo<br />

mnoho slobôd, ktorým však štát stanovil<br />

hranice (právo hospodárskej súťaže,<br />

tvorba kartelov, kontrola zlučovania<br />

atď.) a staral sa o spoločné blaho<br />

(poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové<br />

a nemocenské poistenie, sociálne<br />

zabezpečenie, slobodné odbory atď.).<br />

Napokon sa zrútil komunistický<br />

blok a voľné hospodárstvo podľa<br />

všetkého zvíťazilo. Ekonómovia i politici<br />

ho propagovali a propagujú ako<br />

jediný správny systém, ako vzor pre<br />

svet. No kto si dnes uvedomuje, že<br />

obidva systémy – kapitalizmus aj socializmus<br />

– vzišli z rovnakého princípu,<br />

z materializmu? Teraz bolo už<br />

len nutné oslobodiť trhové hospodárstvo<br />

od všetkých pút, ktoré doň vložili<br />

sociálne zákonodarstvá a zaviesť<br />

celosvetový konkurenčný boj. Potom<br />

by zmizla chudoba a všetci by mohli<br />

žiť čoraz lepšie…<br />

P<br />

o tichom páde boľševizmu sa<br />

cítila západná ekonomika ako<br />

neohrozený víťaz v súboji ideológií.<br />

Žiadny iný ekonomický systém<br />

nemohol konkurovať „voľnému trhovému<br />

hospodárstvu“. Nadišiel<br />

vhodný čas presadiť túto formu hospodárstva<br />

v celosvetovom meradle<br />

pod heslom „globalizácia“. Globalizácia<br />

je nutným vyústením nátlaku:<br />

takzvané „slobodné hospodárstvo“<br />

je totiž vysoko neslobodné, pretože<br />

stojí pod neúnosným tlakom nutného<br />

rastu – materiálneho rastu.<br />

Neustále napredujúci hospodársky<br />

rast je pre tento model nutný, bez<br />

ohľadu na skutočnosť, že na ohraničenej<br />

planéte s obmedzenými zásobami<br />

surovín je trvale nemožný!<br />

V bohatých krajinách je potreba na-


CIVILIZÁCIA<br />

sýtená, ďalší rast v požadovanej miere<br />

tu už nemožno očakávať; musí sa ísť<br />

„ďalej do sveta“. V tom, čo sa začalo<br />

kolonializmom – zaisťovanie surovín<br />

a trhov pre odbyt v zámorí – má<br />

pokračovať globalizácia. Celý svet sa<br />

stáva hracou plochou veľkých koncernov;<br />

tie sú schopné ešte mnoho rokov<br />

udržiavať nezmyselný a trvalo neudržateľný<br />

rast hospodárstva, až kým<br />

spotreba surovín, nárast obyvateľstva,<br />

znečistenie životného prostredia nepovedú<br />

ku katastrofe: Po nás potopa!<br />

Na ochranu životného prostredia<br />

a šetrenie zdrojov myslia zrejme iba<br />

pesimisti (ako ja), ktorí so svojou „zaostalou“<br />

filozofiou stoja v ceste pokroku.<br />

Takému „pokroku“ zaviazaný<br />

ekonóm vie, že napríklad v Číne je 1,2<br />

miliardy ľudí, ktorí – aby žili podľa<br />

amerických meradiel „dôstojne“ – potrebujú<br />

napr. minimálne 500 miliónov<br />

automobilov (v Nemecku ich je 40 miliónov).<br />

Aký je to obrovský trh, ktorý<br />

sa musí sprístupniť – a to čo najskôr,<br />

kým neprídu iní! Či životné prostredie<br />

ešte unesie takého zaťaženie, na to<br />

sa už radšej ani nepýta.<br />

V<br />

eľké medzinárodné koncerny<br />

už dávno umiestňujú svoju výrobu<br />

tam, kde je výroba najlacnejšia,<br />

sídlo svojej firmy zasa do krajiny<br />

s najnižším daňovým zaťažením<br />

a v spolupráci s expertmi sa vedia<br />

pohybovať v medziach zákona vo<br />

svoj prospech, nie však vždy eticky.<br />

Tvrdá, slabších ruinujúca hospodárska<br />

súťaž núti ku krajným opatreniam,<br />

ktoré môžu pripomínať návrat<br />

ku kolonializmu alebo sa javia<br />

ako moderná forma otroctva.<br />

K tejto globalizácii nemorálky patrí<br />

aj bezohľadné zaobchádzanie so surovinami<br />

Zeme. Hospodársky slabé<br />

krajiny sú nezriedka nútené zmieriť<br />

sa s pozíciou nemilosrdne vykorisťovaného<br />

dodávateľa surovín, na čom<br />

majú svoj podiel viny nie len kapitálovo<br />

silní odberatelia priemyselne<br />

vyspelých štátov, ale aj takzvaná<br />

„elita“ rozvojových krajín. Naliehavo<br />

je preto nutné medzinárodne presadiť<br />

hospodársko-etické opatrenia skôr, ako<br />

absolútna hospodárska súťaž dotlačí<br />

väčšinu zamestnancov do chudoby<br />

(najmä tých menej kvalifikovaných).<br />

Mnohé krajiny sa tak budú musieť<br />

vzdať v prospech kapitálovo činných<br />

kartelov, ktoré si medzi sebou rozdelia<br />

trh a so svojimi jednotnými produktmi<br />

zničia po tisícročia vyvíjajúcu<br />

sa kultúrnu rozmanitosť.<br />

Celkom globalizovaná ekonomika<br />

bude taktiež náchylná na krízy. Ako<br />

je možné pozorovať v prírode, biotopy<br />

sú tým stabilnejšie, čím rozmanitejšie<br />

sú vyvinuté, zatiaľ čo monokultúry<br />

sú labilné. A podobne, recesie alebo<br />

prírodné katastrofy lepšie prekoná<br />

mnoho menších hospodárskych oblastí,<br />

ako totálne poprepájaná hyperekonomika.<br />

Kresťanskú etiku,<br />

o ktorej sa v západných<br />

krajinách s obľubou<br />

hovorí bez<br />

toho, aby sa uplatnila,<br />

je možné celosvetovo<br />

len ťažko presadiť. No<br />

i napriek rôznorodosti<br />

kultúr a filozofií sa<br />

musí nájsť cesta k dohode,<br />

k všeobecne<br />

záväzným etickým<br />

pravidlám. Všetky<br />

vyspelé náboženstvá<br />

predstavujú obraz človeka, ktorý nedovoľuje<br />

zvýhodňovanie a utláčanie<br />

blížneho a chráni kultúrne hodnoty.<br />

Kto berie deklaráciu OSN o ľudských<br />

právach vážne, mal by prijať niekoľko<br />

rozhodujúcich bodov hospodárskej<br />

etiky: zákaz komerčnej práce detí,<br />

ohraničenie denného alebo týždenného<br />

pracovného času, mzdy, ktoré<br />

(vzhľadom na miestne podmienky)<br />

umožňujú primerané prostriedky na<br />

živobytie, zdravotné a dôchodkové<br />

poistenie, pravidlá bezpečnosti práce.<br />

Pokiaľ sa nepodarí presadiť minimálne<br />

humánne požiadavky vo svete,<br />

ktorý disponuje doteraz najväčšími<br />

technickými, ekonomickými a politickými<br />

možnosťami, aké kedy ľudstvo<br />

malo, bude nevyhnutné apelovať<br />

na dobré chcenie tých, ktorí majú<br />

v týchto otázkach rozhodujúci vplyv.<br />

Štandardy v rôznych regiónoch<br />

sveta sú momentálne veľmi odlišné<br />

a nezriedka hatia cestu k etickému<br />

svetovému hospodárskemu poriadku.<br />

Zjednodušene možno povedať, že 80<br />

percent ľudí, žijúcich v chudobnejších<br />

krajinách, má k dispozícii asi<br />

len 20 percent nahospodárených výrobkov,<br />

zatiaľ čo ostávajúcim 20-tim<br />

percentám ľudí žijúcim v bohatých<br />

krajinách je k dispozícii viac ako 80<br />

percent nahospodáreného bohatstva.<br />

Jeden človek vo vyspelej priemyselnej<br />

krajine má teda v priemere 16-násobok<br />

príjmu v porovnaní s príjmom<br />

človeka v rozvojovej krajine. Táto nerovnováha<br />

sa aj napriek rozvojovej<br />

pomoci v uplynulých desaťročiach trvalo<br />

prehlbovala.<br />

Aj napriek tomu všetkému – pokiaľ<br />

nechceme zažiť časy bojov o prácu,<br />

hladových revolúcií, povstaní, občianskych<br />

vojen a teroristických útokov,<br />

ako dôsledku neznesiteľnej sociálnej<br />

nerovnováhy – musí ľudstvo nájsť<br />

cestu k novému, etickému svetovému<br />

hospodárskemu poriadku.<br />

Siegfried HAGL<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


ROZHOVOR<br />

ODVRÁTENÁ TVÁR MISIÍ<br />

MISIONÁRI V THAJSKU. NEVEDIA, ČO ČINIA?<br />

Aké bolo vaše prvé<br />

stretnutie s ľuďmi<br />

kmeňa Akha?<br />

Všetko súvisí s mojou<br />

prvou cestou do juhovýchodnej<br />

Ázie – zaplatili<br />

sme si sprievodcu<br />

a rovnako ako mnoho<br />

ďalších turistov sme išli<br />

do hôr, kde sme mali<br />

dohovorený štvordenný<br />

pobyt v domorodých<br />

osadách. To bol môj<br />

prvý kontakt s príslušníkmi kmeňa<br />

Akha. Keď sa pozriem späť – nebol príliš<br />

pozitívny. Nepáčil sa mi napríklad<br />

ich vzťah k zvieratám. U Akhaov je<br />

zviera len zdrojom mäsa a proteínov.<br />

To bol pre mňa najväčší šok. Snažil<br />

som sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať,<br />

až som prišiel na to, že to, čo<br />

sa môže javiť ako negatívne, je jediným<br />

spôsobom na prežitie v podmienkach,<br />

v ktorých títo ľudia žijú.<br />

KMEŇ AKHA<br />

Potom ste tam išli znovu. Prečo? Čo<br />

vašej ďalšej ceste za ľuďmi z kmeňa<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

Prírodný národ Akha v juhovýchodnej Ázii zbavuje „vyspelá“ civilizácia<br />

základných ľudských práv. Tomáš Ryška – cestovateľ a predovšetkým<br />

bojovník za ľudské práva prírodných horských kmeňov – je zakladateľom<br />

novej mimovládnej organizácie United World of Indigenous<br />

Peoples. So slávnym americkým dokumentaristom Stevom Lichtagom<br />

(Žraloky v ohrození) pripravuje kontroverzný celovečerný film<br />

o bezpráví, ktoré páchajú kresťanskí misionári v severnom Thajsku<br />

na ľuďoch z vysokohorského kmeňa Akha. V nasledujúcom rozhovore<br />

s Mariou Šulákovou nás Tomáš Ryška zavedie do týchto dvoch úplne<br />

rozdielnych a zdanlivo spolu nesúvisiacich komunít: do bambusových<br />

chatrčí Akhov a do luxusných misionárskych príbytkov…<br />

Akha predchádzalo?<br />

Veľa som o nich čítal, študoval, zháňal<br />

všetku dostupnú literatúru. Moja<br />

ďalšia cesta neviedla do Thajska, ale<br />

do Laosu – tentoraz už priamo k horskému<br />

kmeňu Akha. Pobudol som<br />

medzi nimi niekoľko rokov, študoval<br />

som ich život, kultúru priamo<br />

v osade a pozoroval každodenný<br />

chod akhaskej domácnosti. To bolo<br />

tiež po prvýkrát, keď som si uvedomil,<br />

že akhaská osada nie je osadou, ako<br />

ju poznáme v našom ponímaní. Je<br />

to jedna veľká „obývačka“. Všetko je<br />

neustále otvorené – ľudia aj deti prechádzajú<br />

z jedného domu do druhého<br />

a nestáva sa tam to, že by si niekto staval<br />

ploty, aby sa uzavrel<br />

pred svojimi susedmi.<br />

Ako k nim ale prenikne<br />

cudzinec? Ako ste<br />

sa k nim dostali vy, že<br />

vás prijali a dovolili vám,<br />

aby ste s nimi žili? Nepoznali<br />

ste ich jazyk, ich<br />

kultúru…<br />

Možno, že čím sú ľudia<br />

chudobnejší, tým<br />

sú otvorenejší. A pokiaľ<br />

neprídete do tej osady<br />

v čase, keď tam majú nejaký problém,<br />

sú títo ľudia priateľskí. Nie je<br />

to také to priateľstvo, ako keď prídete<br />

do americkej domácnosti, kde sa<br />

všetci tvária, že sa im nemohlo práve<br />

nič lepšie stať, než že ste k nim prišli<br />

práve vy. Akhaovia vám ponúknu<br />

nocľah a aj keď nemajú veľa jedla, tak<br />

vás i nakŕmia – to pre začiatok. A pokiaľ<br />

nerobíte jedno faux-pas za druhým,<br />

aby ste ich naštvali, tak vás ani<br />

nevyhodia.<br />

Akí sú to ľudia?<br />

Záleží na tom, koho by ste sa spýtali.<br />

Priemerný Thajčan by vám povedal,<br />

že sú to tí, ktorí môžu za problémy


ROZHOVOR<br />

s drogami, tí, ktorí žijú neusporiadaným<br />

životom, a že sú to tí, ktorí môžu<br />

za likvidáciu pralesov. Pre mňa sú to<br />

ľudia, ktorí žijú vo veľmi zlých životných<br />

podmienkach – a to nie kvôli<br />

kilometrov ďalej, než so susedmi,<br />

ktorí budú žiť pod kopcom.<br />

sadiť, ako sadiť – a všetky tie pravidlá<br />

sa premietajú do medziľudských vzťahov,<br />

do výberu partnera, do práva – je<br />

to súbor všetkých pravidiel, aké si len<br />

vieme predstaviť. Je zaujímavé, že keď<br />

svojej kultúre alebo životnému štýlu,<br />

ale kvôli faktorom, ktoré ich životný<br />

štýl ovplyvňujú. Pri tom všetkom je<br />

z nich stále cítiť radosť zo života.<br />

Akhaov žije na celom svete viac než<br />

pol milióna. Odkiaľ prišli? Čo o nich<br />

viete z ich histórie?<br />

Prišli z Mongolska a Tibetu. Postupne<br />

migrovali a posúvali sa na<br />

juh Číny do provincie Junan, odtiaľ<br />

do Šanského štátu v Barme, potom<br />

ďalej na juh do severného Thajska,<br />

severného Laosu. Aj vo Vietname<br />

je skupina, ktorá si hovorí Hany, ale<br />

pravdepodobne patrí k Akha. Dôvod,<br />

prečo migrovali, bol vždy spojený<br />

s vonkajšími okolnosťami: nepokojmi,<br />

vojnami, ktoré im sťažovali<br />

životné podmienky. Preto išli o kus<br />

ďalej a ani si neuvedomovali, že prekračujú<br />

hranice – ktoré v tom čase<br />

ešte ani neexistovali.<br />

Akhaovia patria do tibetobarmskej<br />

jazykovej skupiny, rovnako ako<br />

niektoré ďalšie horské kmene, ktoré<br />

ležia v tejto oblasti. Je zaujímavé, že<br />

napriek tomu, že existuje viac klanov<br />

a viac nárečí, Akhaovia sa oveľa lepšie<br />

porozprávajú so svojimi súkmeňovcami,<br />

ktorí žijú o niekoľko tisíc<br />

Čím sa živia?<br />

Krása prírodných národov spočíva<br />

v tom, že konzumujú len to, čo<br />

potrebujú na svoje prežitie. Nevytvárajú<br />

nadbytok a preto majú aj výborný<br />

vzťah k prírode a nedecimujú<br />

ju tak, ako západná spoločnosť, ktorá<br />

v podstate stojí na tom, že vytvára<br />

nadbytok. Akhaovia sú vynikajúci<br />

poľnohospodári. Ich spôsob obrábania<br />

pôdy spočíva v tzv. rotačnom<br />

poľnohospodárstve – znamená to, že<br />

vyklčujú časť lesa, vypália ho, popol<br />

pôsobí ako hnojivo, žiarom sa zničí<br />

všetok hmyz, ktorý by ohrozoval<br />

úrodu. Najprv na políčku hospodária<br />

a potom ho nechajú 12 až 18 rokov<br />

odpočívať. Za ten čas sa pôda znovu<br />

oživí a oni sa k nej vrátia. Pestujú<br />

hlavne vysokohorskú ryžu, ktorá by<br />

mala byť najvýživnejšia. Je tmavšia<br />

a tuhšia než klasická ryža. Pestujú<br />

tiež veľa zeleniny a ovocia. Akhaovia<br />

sú výborní lovci a zberači.<br />

Aké je ich pôvodné náboženstvo?<br />

Akhaovia sú animisti*. Konkrétne<br />

vychádzajú z Akha jangu – to je súbor<br />

pravidiel úplne pre všetko. Napríklad<br />

pre poľnohospodárstvo – kde<br />

sa krok za krokom uvádza, ako vybrať<br />

miesto, ako a čo pestovať, kedy<br />

sa budete baviť s Akhaom v Thajsku<br />

alebo v Číne, Akha jang majú všade<br />

úplne rovnaký, aj keď sa tí ľudia medzi<br />

sebou nepoznajú a nikdy sa nestretli.<br />

V každej komunite existuje taká tradičná<br />

úloha alebo funkcia – píma –<br />

to je človek, ktorý pozná verše Akha<br />

jangu naspamäť a pri určitých rituáloch<br />

a ceremóniách, právnych problémoch<br />

ich prednáša. Píma má svojich<br />

študentov, ktorým sa hovorí píza.<br />

V dnešnej dobe už to ale väčšinou nie<br />

je tak, že by sa niekto úzko špecializoval<br />

na učenie veršov, ale v priebehu<br />

života si ich niektorí zapamätajú a potom<br />

získavajú rolu píma.<br />

Povedali by ste, že títo ľudia žijú<br />

v súlade s prírodou, s jej zákonmi?<br />

Pôvodne určite žili a stále žijú v tesnom<br />

vzťahu s prírodou, ale kvôli vonkajším<br />

okolnostiam sú z toho vytrhávaní<br />

a je na nich vyvíjaný tlak, aby sa<br />

unifikovali, aby sa stali súčasťou väč-<br />

* Prvotný stupeň náboženského myslenia,<br />

v ktorom sa všetkému živému i neživému<br />

pripisuje vlastná životná sila<br />

(duša). Podľa animizmu je tá istá duša<br />

zároveň princípom myslenia ako aj organického<br />

života.<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


ROZHOVOR<br />

šinovej spoločnosti. V Laose je situácia<br />

iná než v Thajsku, v Barme je iná než<br />

v Laose. V každom prípade to boli pôvodne<br />

ľudia, ktorí žili izolovane od väčšinovej<br />

populácie. Mali s nimi kontakt,<br />

aby ho tí ľudia prijali za vlastné. Ja som<br />

si ich prítomnosť začal silno uvedomovať<br />

až vo chvíli, keď sa v osadách, ktoré<br />

som navštevoval, začali stavať kostoly.<br />

A keď som videl, že misionárske centrá<br />

tlačené noviny, ktoré posielajú svojim<br />

sponzorom, darcom a kostolom, ktoré<br />

ich financujú. Misionári žijú v luxusných<br />

domoch, za ktoré by sa nemuseli<br />

hanbiť ani v Beverly Hills.<br />

keď zišli raz za čas do údolia na trh. No<br />

boli vždy sebestační a rozhodne nemali<br />

záujem podieľať sa na nejakých<br />

globálnych ekonomikách. Žiaľ, situácia<br />

ich dotlačila už niekam inam.<br />

MISIONÁRI<br />

„Niekam inam“ sa ich snažia dostať<br />

tiež misionári, ktorí začali v bambusových<br />

osadách stavať tehlové kostoly…<br />

Ako ste si predstavovali prácu<br />

misionárov predtým, než ste ju skutočne<br />

poznali?<br />

Väčšina ľudí si predstavuje pod<br />

pojmom misionár niekoho, kto sa obetuje<br />

pre druhých. To bol aj môj názor.<br />

Iní ich berú ako niekoho, kto prichádza<br />

hlásať svoju vieru. To sú asi dva klasické<br />

pohľady na prácu misionárov.<br />

Prečo misionári prišli do Thajska?<br />

Thajsko je rovnako ako mnoho iných<br />

krajín, zvlášť tých, v ktorých žijú prírodné<br />

národy, vystavené ich náporu.<br />

A to z akýchkoľvek dôvodov, ktoré verejne<br />

hlásajú: rozvojová pomoc, humanitárna<br />

pomoc, môže to byť len konverzia<br />

– hlásanie evanjelia a snaha o to,<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

začali vyrastať ako huby po daždi, začal<br />

som sa tým zaoberať. Dôvodom, prečo<br />

prichádzajú do tých krajín, nie je pomoc<br />

tým ľuďom, ale pomoc z ich uhla<br />

pohľadu – priniesť im Ježiša Krista,<br />

preložiť pre nich Nový zákon.<br />

Vy ste ale navyše poznali, že toto<br />

ich pôsobenie sprevádzajú nekalé<br />

praktiky. Čo ste si všimli, čo vám začalo<br />

prekážať?<br />

Misionári – to je obvykle nejaká rodina,<br />

ktorá dostane ponuku, najčastejšie<br />

v Južnej Amerike, v kostole, že<br />

hľadajú ľudí, aby išli do určitej krajiny.<br />

Oni prejdú nejakým výcvikom, až sa<br />

postupne dostanú do tej krajiny, kde<br />

založia vlastnú organizáciu. V podstate<br />

99 percent misií (hovorím 99, asi<br />

existuje nejaká výnimka – a ja som sa<br />

s ňou nestretol) sú sirotince. Misionári<br />

napríklad tvrdia, že rodičia tých detí<br />

zomreli. To vo väčšine prípadov nie je<br />

pravda. Inokedy uvádzajú, že sú rodičia<br />

závislí na drogách, alebo že sú HIV<br />

pozitívni alebo chorí na AIDS. Na základe<br />

toho si títo misionári založia<br />

svoje internetové stránky s príbehmi<br />

detí, potom vydávajú e-mailové alebo<br />

Ako získavajú misionári deti pre<br />

svoje sirotince?<br />

Tých spôsobov je veľa. Najférovejší je<br />

ten, keď sú tam deti z už konvertovaných<br />

osád, kde rodičia prijali kresťanstvo<br />

za svoje. Misionári ich presvedčia,<br />

že pokiaľ si budú môcť deti odviesť,<br />

dajú im lepšie vzdelanie. K tomu mi<br />

len napadá – mnoho odborníkov zastáva<br />

názor, že prírodné národy by<br />

vôbec nemali byť vzdelávané západným<br />

spôsobom, pretože ich to odreže<br />

od ich pôvodného spôsobu uvažovania<br />

a vlastne sa tým zabíja ich kultúra.<br />

Druhý spôsob, ako získavajú deti, je<br />

ten, keď rodičia ani nevedia, že vzdelanie<br />

prebehne na základe nejakého<br />

náboženstva… A potom sú tie najhoršie<br />

– násilné spôsoby – krádeže<br />

detí. Pretože väčšina Akhaov nemá<br />

občianstvo, nemajú teda možnosť sa<br />

akokoľvek brániť – nemôžu ísť na políciu<br />

a nahlásiť to, pretože v tej zemi<br />

vlastne nemajú čo robiť.<br />

Čo sa deje s týmito deťmi?<br />

Deti sa dostanú do nejakého areálu,<br />

ktorý je oplotený. Začnú žiť s Američanmi,<br />

Japoncami, Európanmi, ktorí


ROZHOVOR<br />

sa o ne starajú. Tieto deti sú čisté, dostávajú<br />

oblečenie, majú možnosť sa<br />

hrať, dostanú častokrát aj vzdelanie.<br />

Avšak dochádza k tomu, že oni tie<br />

deti „vyperú“. Absolútne ich odrežú<br />

Existujú organizácie, ktoré presúvajú<br />

deti medzi jednotlivými ústavmi –<br />

a v priebehu týchto presunov označia<br />

niektoré za utečencov. Pritom nie<br />

je vôbec možné, aby utiekli, pretože<br />

svojej opatere. Mám dostatočné množstvo<br />

materiálov, ktoré jasne ukazujú,<br />

ktorí ľudia sa na tom podieľajú. Problém<br />

je však natoľko veľký a rozvinutý,<br />

že moje informácie sú len vrcholky<br />

od toho, čím pôvodne boli, aby sa<br />

potom stali uniformnými kresťanmi<br />

v ponímaní západného sveta. Pošlú<br />

ich potom späť do osád, kde majú<br />

pôsobiť na svoju komunitu. Dieťa potom<br />

hovorí svojim rodičom: „Všetko,<br />

čo ste žili, všetky vaše tradície, všetko,<br />

v čo ste verili, je zlé. Pôjdete do pekla.<br />

Jediná dobrá cesta je tu táto.“ Myslím,<br />

že to je veľmi zlé.<br />

Ešte horšie je však to, že tam neexistuje<br />

žiadny monitoring, nič, čo by<br />

kontrolovalo situáciu takýchto ústavoch.<br />

Kvôli nerovnému postaveniu –<br />

sile a politickému vplyvu misionárov<br />

v krajine – si nikto nedovolí vystúpiť<br />

proti nim – a to sa netýka len sociálnych<br />

pracovníkov, ale aj polície a súdu.<br />

Práve preto, že chýba monitoring,<br />

môže sa tam diať úplne všetko…<br />

Hovorí sa i o sexuálnom zneužívaní…<br />

Sú ľudia, ktorí sa problematike zneužívania<br />

detí venujú. Ide o jednu nadnárodnú<br />

organizáciu so sídlom v Ženeve,<br />

ktorá má na starosti Thajsko<br />

a Barmu. Má tiež údaje o tom, akým<br />

spôsobom funguje obchod s deťmi:<br />

sirotince sú chránené areály s vysokými<br />

plotmi, často strážené ochrankou.<br />

Akonáhle je niektoré z detí označené<br />

za utečenca, už ho nikto nehľadá.<br />

Také dieťa je potom voľne k dispozícii<br />

– podľa záverov tejto organizácie<br />

tieto deti najčastejšie končia v Kambodži,<br />

kde sú následne predávané.<br />

Poznáte konkrétne čísla?<br />

Na tému zneužívania som hovoril<br />

s jedným holandským sociálnym pracovníkom,<br />

ktorý pracuje pre misionárske<br />

organizácie. Podľa jeho slov je<br />

v severnom Thajsku 80 percent kresťanských<br />

pracovníkov preto, aby mali<br />

prístup k malým deťom. Sú to homosexuálni<br />

pedofili. Najžiadanejší sú podľa<br />

neho chlapci vo veku 7 a 8 rokov.<br />

Pre toto tvrdenie nemám žiadny<br />

konkrétny dôkaz. Mám ale veľa nahraných<br />

rozhovorov, kde sami misionári<br />

hovoria o konkrétnych kňazoch alebo<br />

ľuďoch, ktorí sa podieľajú na obchode<br />

s ľuďmi a drogami. Nie je to tak dávno,<br />

keď bol jeden kňaz zatknutý a uväznený<br />

za obchod s drogami a ľuďmi, iný<br />

švédsky misionár bol odsúdený za pedofilné<br />

excesy na deťoch, ktoré mal vo<br />

ľadovca. V dnešnej dobe už ide viac<br />

o politický problém než o problém<br />

kresťanov a misionárov.<br />

Povedali ste, že misionári sú väčšinou<br />

ľudia, ktorých vyšlú individuálne<br />

juhoamerické kostoly…<br />

Potom sú svetové organizácie – najznámejšia<br />

je asi World Vision, ďalšia<br />

veľmi známa je Overseas Missionary<br />

Fellowship (OMF). To sú organizácie,<br />

ktoré pracujú s enormnými rozpočtami.<br />

Niektorí misionári pracujú<br />

zase sólo a získanie sponzorov je len<br />

na ich šikovnosti. Okrem kostolov im<br />

prispievajú obrovskými čiastkami peňazí<br />

aj individuálni darcovia. Je úplne<br />

zrejmé, že netrpia nedostatkom peňazí.<br />

Naopak – myslím si, že pokiaľ by<br />

peniaze použili na pomoc pre skutočných<br />

príjemcov, problém by už bol vyriešený.<br />

Misionári sa oháňajú chudobou,<br />

drogovými závislosťami, AIDS…<br />

Keby peniaze použili na tieto problémy<br />

– tak už dávno neexistujú…<br />

Vy ste sa dostali k misionárom dosť<br />

blízko. Žili ste v ich rodinách. Ako ste<br />

zaznamenávali rozhovory s nimi?<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


ROZHOVOR<br />

svetové humanitárne organizácie.<br />

Predsa ste svojím pobytom v osadách<br />

Akhaov a u misionárov „neobjavili<br />

Ameriku“…?<br />

Nie je tak celkom pravda, že by sa<br />

vo väzení v Bangkoku deportovaný<br />

do svojej vlasti. Oficiálnym dôvodom<br />

bola jeho údajná nebezpečnosť<br />

pre thajskú spoločnosť. V osade zanechal<br />

tehotnú ženu a tri malé deti.<br />

Veľa som natáčal na video, ale väčšinou<br />

som používal skryté audiozáznamy.<br />

V tom čase som to robil<br />

rovnako ako Matthew McDaniel pre<br />

Akha Heritage Foundation. Dokument<br />

z mojich záznamov urobila tiež<br />

Česká televízia. Teraz práve pripravujeme<br />

so známym dokumentaristom<br />

Stevom Lichtagom celovečerný film<br />

o problematike misií. Bude to veľmi<br />

kontroverzný film a bude sa zaoberať<br />

tiež súčasnou situáciou horských<br />

kmeňov v Laose, ktorá je veľmi vyhrotená.<br />

Možno vôbec nejakým spôsobom<br />

zasiahnuť proti misionárom, ktorí<br />

berú deti akhaským matkám?<br />

Myslím, že konfrontácia s misionárskymi<br />

organizáciami je podstatne<br />

náročnejšia než riešenie problémov<br />

s nenábožensky orientovanými organizáciami.<br />

A to preto, že tam dochádza<br />

k zásadnému rozdielu v uhle pohľadu.<br />

To, čo ja považujem za úplne<br />

negatívne, oni považujú za úplne pozitívne:<br />

Mať ďalšiu ovečku, ktorá prijme<br />

môj spôsob chápania sveta.<br />

SVETOVÉ ORGANIZÁCIE<br />

Nehovorte, že o problémoch, o ktorých<br />

hovoríte, nevedia niektoré<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

o týchto problémoch vedelo. Pred<br />

časom ma požiadal o stretnutie nemecký<br />

spisovateľ Tom Whater. Povedal,<br />

že by sa rád dozvedel niečo<br />

o tých misiách a ja že som jediný<br />

človek, ktorý k tejto téme robil nejaký<br />

výskum. Rozhodne Američan<br />

Matthew McDaniel je človek, ktorý<br />

o tom hovoril už dávno predo mnou.<br />

Matthew si vzal za ženu príslušníčku<br />

kmeňa Akha a trinásť rokov žil v jej<br />

osade. V rámci americkej nevládnej<br />

organizácie Akha Heritage Foundation<br />

pomáhal stoosemdesiatim<br />

akhaským osadám s vodou, liekmi<br />

a ryžou. Rokoval s vojakmi, ktorí<br />

terorizovali osadníkov, vyjednával<br />

prepustenie odvedených ľudí, organizoval<br />

kampane proti presunom<br />

akhaských osád. Vydával knihy<br />

v jazyku Akha, pre ktorý vymyslel<br />

transkripciu, a pravidelne informoval<br />

OSN a ďalšie medzinárodné organizácie<br />

a média o bezpráví v horách<br />

severného Thajska. Onedlho nato, čo<br />

OSN v Ženeve poslal oficiálnu sťažnosť<br />

a konkrétne dokumenty o vraždách,<br />

bol na myanemských hraniciach<br />

zatknutý a po desiatich rokoch<br />

Šiel som v jeho stopách a podarilo sa<br />

mi dostať k misionárom oveľa bližšie.<br />

Dozvedel som sa podstatne viac informácií<br />

než Matthew, ale on bol ten,<br />

kto s tým prišiel ako prvý.<br />

Kontaktovali ste tiež najznámejšie<br />

organizácie. UNICEF, ktorá sa<br />

stará o deti, a UNESCO, ktorej cieľom<br />

je zachovanie pôvodných kultúr…<br />

Pri mojom prvom stretnutí v UNI-<br />

CEF ma prekvapilo, že vôbec nevedeli<br />

o sirotincoch v severnom<br />

Thajsku, v ktorých žijú tisíce detí.<br />

Nechcelo sa mi tomu veriť, pretože<br />

nejde o ojedinelú záležitosť. V priebehu<br />

rozhovoru som sa dozvedel, že<br />

ich informátori, ktorí pracujú pre<br />

severné Thajsko, sú z New Life Center–<br />

čo je organizácia kresťanských<br />

misionárov. Mám pocit, že už tam<br />

dochádza k určitému stretu záujmov.<br />

A UNESCO? Ja si veľmi vážim<br />

odborníka horských etník a hlavného<br />

poradcu thajskej kancelárie<br />

UNESCO Davida Feingolda – myslím<br />

ale, že neodvádza dobrú prácu.


ROZHOVOR<br />

Jednou z nich je určite Akha Heritage<br />

Foundation, pre ktorú ste<br />

robili prieskum. Čo považujete za<br />

úspech vášho pôsobenia v tejto organizácii?<br />

Problémami prírodných národov<br />

sa zaoberá aj OSN. Každý<br />

rok poriada konferenciu v Ženeve,<br />

kam prichádzajú či už zástupcovia<br />

etník alebo organizácie, ktoré<br />

s nimi spolupracujú vo viere, že sa<br />

ich problémami začne OSN zaoberať.<br />

Opakovane chodíme na tieto<br />

konferencie a snažíme sa hovoriť za<br />

Akha. Vlani to malo veľmi dobrý<br />

dopad na konferencii v New Yorku,<br />

kam prišla dokonca organizácia<br />

z Thajska, ktorá obhajovala to, za<br />

čo sme ich my kritizovali. Výsledok<br />

bol vynikajúci. Vlani sme sa<br />

snažili dostať do Ženevy priamo<br />

príslušníkov kmeňa Akha. Švajčiarske<br />

úrady v Thajsku im ale nedali<br />

vízum. My sme potom mali<br />

Zakladáte občianske združenie,<br />

ktoré sa má zmeniť na mimovládnu<br />

organizáciu práve na pomoc prírodným<br />

národom. O čo ide?<br />

Jedná sa o organizáciu United<br />

World of Indigenous Peoples<br />

(UWIP). Jej cieľom je pomáhať prírodným<br />

národom, a to nie z hľadiska<br />

humanitárnej, náboženskej<br />

alebo rozvojovej organizácie.<br />

K tým ľuďom pristupujeme ako<br />

k našim priateľom, a preto všetky<br />

kroky a všetku pomoc vnímame<br />

tak, že ju robíme pre našich priateľov<br />

a nie pre anonymných príjemcov,<br />

ako je to u pomoci väčšiny<br />

humanitárnych organizácií. Pre<br />

nás je dôležitejšie zlepšenie podmienok<br />

tých ľudí, než získavanie<br />

grantov, snažíme sa byť politicky<br />

korektní. Akonáhle UWIP nadobudne<br />

právnu subjektivitu, vynasnažíme<br />

sa získať peniaze na ďalšie<br />

aktivity. A to väčšinou od individuálnych<br />

donorov, ktorí veria tomu,<br />

čo robíme, veria, že je to na niečo<br />

dobré.<br />

Jediný ich projekt sa venuje informovanosti<br />

a vzdelávaniu pre chorých<br />

AIDS v Thajsku a Laose. Ten<br />

projekt robia opäť v spolupráci<br />

s New Life Center. Túto organizáciu<br />

založil človek obvinený zo sterilizácie<br />

akhaských žien, ktoré o tom<br />

ani nevedeli. Pre túto organizáciu<br />

pracovali ľudia, ktorí znásilňovali<br />

svoje zverenkyne. Pripadá mi nefér,<br />

že si vybrali práve túto organizáciu<br />

a nie niektorú z tých, kde pracujú<br />

ľudia priamo z etník, ktorým má<br />

byť pomoc smerovaná…<br />

reč na tému, že ľudia, o ktorých sa<br />

na konferencii hovorí, nemajú ani<br />

možnosť tam prísť. Hovorilo sa aj<br />

o ich problémoch v Thajsku, tento<br />

rok sa chystáme na problémy v Laose.<br />

ČÍM VÄČŠIA ORGANIZÁCIA,<br />

TÝM VÄČŠIE NÁKLADY<br />

Môžu nejako pomôcť ľudia v Slovenskej<br />

republike?<br />

Určite sú aj tu finančné zbierky<br />

rôznych náboženských a nenáboženských<br />

organizácií. Nie všetky<br />

fungujú tak, ako si ľudia predstavujú.<br />

Myslím, že by bolo dobré<br />

vždy najprv zistiť, kam sa poslané<br />

peniaze vlastne dostanú. A možno<br />

by bolo dobré aj komunikovať s takouto<br />

organizáciou, nielen im tie<br />

peniaze dávať. Kvalitná organizácia<br />

reaguje na názory svojich donorov.<br />

Svoju úlohu môže zohrať aj počet<br />

zamestnancov, ktorí pre tú organizáciu<br />

pracujú. Väčšina z nich musí<br />

byť finančne ohodnotená – veľa peňazí<br />

sa potom stráca v administratíve.<br />

My sa preto snažíme pracovať<br />

vo veľmi malých tímoch. Pokiaľ potrebujeme<br />

ďalších pracovníkov, napríklad<br />

pri distribúcii sieťok proti<br />

moskytom, používame priamo<br />

ľudí z etnika, ktorému pomáhame.<br />

Marie ŠULÁKOVÁ<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


REINKARNÁCIA<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

PREDURČENIE<br />

A SLOBODA<br />

eď nás postihne ťažká rana<br />

K osudu, keď oplakávame smrť<br />

milovanej osoby alebo veľkú materiálnu<br />

stratu, potom sa do mysle<br />

vkráda otázka: „Prečo?“ V takej situácii<br />

hľadá mnoho ľudí vysvetlenie<br />

náhle zamotaného diania a chceli<br />

by počuť odpovede, ktorým<br />

rozumejú a ktoré im<br />

dávajú silu ďalej žiť. Tieto<br />

odpovede sú spravidla<br />

spojené s náboženstvom,<br />

pretože ono by malo vysvetľovať<br />

zdanlivo nepochopiteľné<br />

deje. Príčiny<br />

udalostí, ktoré sa vymykajú chápaniu<br />

ľudského rozumu, ľudstvo oddávna<br />

hľadá a nachádza v transcendentálnom,<br />

nadprirodzenom svete.<br />

Každé náboženstvo sa musí zaoberať<br />

otázkou pôvodu človeka, jeho osudu<br />

a zmyslu života. Odpovede, ktoré jednotlivé<br />

vierovyznania ponúkajú, sú<br />

sčasti rozmanité, často i rozporuplné<br />

a žiadny človek hľadajúci vysvetlenie<br />

nenájde svoju osobnú cestu v širokej<br />

oblasti náboženských ideí ľahko.<br />

Len náboženskí fundamentalisti to<br />

majú jednoduché - považujú staré písomné<br />

podklady za sväté, pridŕžajú<br />

sa doslovných citácií bez kontextu,<br />

v ktorom vznikli, zakazujú si klásť<br />

otázky týkajúce sa výrokov a, najmä,<br />

hľadajú v písmach a dogmách odpovede<br />

poplatné svojmu vierovyznaniu<br />

a nezriedka osobným sklonom.<br />

Kto ale vychádza z toho, že náboženské<br />

spisy nie sú nedotknuteľným<br />

(a nedotknutým), dokonalým<br />

slovom Stvoriteľa, kto pripustí, že<br />

sa v náboženských knihách môžu<br />

vyskytovať chyby a rozpory v dôsledku<br />

chybného ľudského chápania,<br />

kto sám premýšľa a chce slobodne<br />

vyciťovať Pravdu, ten sa nemôže vyhnúť<br />

vlastnej zodpovednosti. Musí<br />

hľadať a nájsť svoju vlastnú cestu<br />

V klasickej astrológii je možné<br />

osudové udalosti vyčítať<br />

z konštelácie hviezd<br />

medzi mnohými stanoviskami. Pritom<br />

však zažije, že ho náboženskí<br />

extrémisti za jeho nedogmatické<br />

hľadanie zatratia.<br />

R<br />

PREDURČENIE<br />

V NÁBOŽENSTVE<br />

ôzne náboženské alebo ezoterické<br />

skupiny sú do značnej miery<br />

presvedčené o predurčení ľudského<br />

osudu vyššími silami:<br />

• V kresťanstve je otázka osudu spojená<br />

s pojmom vyvolenia človeka,<br />

jeho predurčenia ku spáse. Zvlášť<br />

v protestantskej teológii je čiastočne<br />

popieraná možnosť, že by človek<br />

z vlastných síl, svojím dielom mohol<br />

dosiahnuť odpustenie hriechov<br />

a tým vstúpiť po smrti do Božieho<br />

kráľovstva, do raja. Človek je považovaný<br />

za hriešnu bytosť a len Božia<br />

milosť, prostredníctvom vykúpenia<br />

z hriechov Kristovou smrťou na kríži,<br />

zabezpečila veriacim, ktorí prijali<br />

Krista ako „svojho osobného Spasiteľa“,<br />

vstup do raja. Utrpenie v živote<br />

kresťanské cirkvi vysvetľujú ako možnosť<br />

priblížiť sa v utrpení trpiacemu<br />

Kristovi a obetovať svoje utrpenie na<br />

záchranu a pomoc iným dušiam (tzv.<br />

zástupná obeť).<br />

• V islame žije mnoho<br />

veriacich v predstave, že<br />

Boh – Allah všetko dopredu<br />

vie a určuje. Pozná<br />

všetko, čo sa stalo, a vie<br />

všetko, čo sa stane. Moslimovia<br />

teda veria v božské<br />

predurčenie: Všetko, čo Allah chce,<br />

aby sa stalo, sa tiež stane; a nič, čo<br />

Allah nechce, sa nestane. Tak počujeme<br />

moslimov často hovoriť: „Tak<br />

chce Boh,“ čo zodpovedá kresťanskému<br />

výroku: „Človek mieni a Boh<br />

mení.“<br />

V kresťanskej i islamskej vierouke<br />

je mnoho udalostí zdôvodňovaných<br />

nevyspytateľným rozhodnutím či<br />

vyšším zámerom Boha, záhadným<br />

mystériom, ktorého zmysel človek<br />

nedokáže spoznať.<br />

• V klasickej astrológii, populárnej<br />

v ezoterických kruhoch, je možno<br />

mnoho osudových udalostí v budúcnosti<br />

vyčítať z konštelácie hviezd,<br />

a preto ich tiež predpovedať. Život<br />

človeka je teda akýmsi spôsobom dopredu<br />

naprogramovaný, na slobodné<br />

rozhodnutia zostáva len obmedzený<br />

priestor.*<br />

* Drehsen U. A: Wörterbuch des Christentums<br />

(Lexikón kresťanstva), Orbis, Düsseldorf<br />

1988


REINKARNÁCIA<br />

V<br />

NÁHODA AKO<br />

VÝVOJOVÝ PRINCÍP<br />

rozpore s náboženskou predstavou<br />

predurčenia či vyššieho zámeru<br />

hrá vo vedeckom svete rozhodujúcu<br />

úlohu náhoda. To vyplýva už<br />

z teórie o biologickom vývoji druhov,<br />

ktorý by údajne nebol možný bez<br />

celej reťaze náhod. Darvinova teória<br />

evolúcie vysvetľuje vývoj života<br />

dvoma jednoduchými princípmi:<br />

nepatrnými rozdielmi v rámci jedného<br />

druhu a selekciou uprednostňujúcou<br />

formy života, ktoré sa lepšie<br />

prispôsobia svojmu okoliu a môžu<br />

sa úspešnejšie rozmnožovať. Rozdiely<br />

medzi živočíchmi vznikajú<br />

predovšetkým náhodnými, skokovými<br />

zmenami v dedičnej výbave.<br />

Podľa toho je náhoda prostriedkom,<br />

aby sa k príležitosti dostali rôzne<br />

formy života a aby sa (metódou pokusu<br />

a omylu) určitá forma života<br />

vyvíjala, pretože len časť z týchto<br />

náhodne vytvorených indivíduí<br />

má najlepšie šance predať svoju dedičnú<br />

výbavu potomkom. Tak vďačíme<br />

vzájomnej súhre medzi genetickou<br />

náhodou a podmienkami na<br />

našej zemeguli za to, že vznikli nám<br />

bežné formy života, a nikto nevie,<br />

ako sa budú vyvíjať ďalej.<br />

Veľa ľudí sa v súlade s touto predstavou<br />

zmierilo aj s tým, že na seba<br />

samých pozerajú ako na indivíduá,<br />

ktoré sú riadené svojimi génmi,<br />

vplyvmi životného prostredia a nespočetnými<br />

náhodami. S poukázaním<br />

na to sa ľudia radi zbavujú zodpovednosti<br />

za priebeh svojho života.<br />

Iným sa však tento prírodovedecký<br />

obraz človeka zdá príliš jednoduchý<br />

a hľadajú hlbší pohľad na život. Ak<br />

ho nenájdu v cirkvách, zameriavajú<br />

sa na rôzne ezoterické učenia.<br />

U<br />

Z horoskopu možno odvodiť životné udalosti. Nakoľko je<br />

teda naša budúcnosť dopredu určená?<br />

SLOBODA NAPRIEK<br />

PREDURČENIU<br />

ž pre dieťa je vedomie o možnosti<br />

rozhodovania dôležitou<br />

časťou jeho pocitov. A ak aj spoločnosť<br />

a morálne autority vyžadujú od<br />

človeka zodpovednosť, potom sa to<br />

zakladá na predpoklade o rozsiahlych<br />

možnostiach slobodného rozhodovania.<br />

Slobodná vôľa sa môže<br />

zdať obmedzená okolím, výchovou či<br />

okolnosťami, ale zodpovednosť<br />

človeka – napríklad<br />

v trestnom práve –<br />

je neoddeliteľná od jeho<br />

schopnosti rozhodovať.<br />

Na druhej strane nikto<br />

nesmie byť braný na zodpovednosť<br />

za rozhodnutia,<br />

ktoré nemohol učiniť<br />

samostatne, alebo ak bol<br />

ovplyvnený napríklad<br />

ťažkou psychickou chorobou.<br />

Ak by sme verili<br />

vo všemocné predurčenie,<br />

potom by bolo problematické<br />

brať na zodpovednosť<br />

ľudí prestupujúcich<br />

zákony, aj keď sa pre zlovoľné<br />

konanie rozhodli<br />

sami. Predpokladaná sloboda<br />

rozhodovania je teda v kolízii<br />

s ortodoxnou náukou o predurčení.<br />

Ako sa tento problém odrazil v tvrdeniach<br />

náboženských učení?<br />

• Podľa kresťanského svetonázoru<br />

je možnosť hriechu a viny zakotvená<br />

v slobodnej vôli, ktorá sa napriek vedeniu<br />

môže rozhodnúť konať proti<br />

Božím prikázaniam. V kresťanskej<br />

teológii sa však už stáročia polemizuje<br />

o tom, či môže človek dosiahnuť<br />

vykúpenie – spásu – Božie kráľovstvo<br />

len svojím rozhodnutím konať<br />

dobro. Lutherovo stanovisko, že človek<br />

si spásu nezaslúži a že sa musí<br />

spoliehať len na Božiu milosť, predpokladá,<br />

že ľudská vôľa je príliš slabá<br />

a neslobodná, než aby sama od seba<br />

dokázala premôcť hriech. Aj napriek<br />

tomu však Luther vyžadoval od veriacich<br />

čo najhlbšie skúmanie Biblie,<br />

aby sa naučili konať podľa Božej<br />

vôle.<br />

Katolícka cirkev hovorí o slobodnej<br />

vôli, ktorá sa napriek „pádu do<br />

hriechu“ prostredníctvom Božej milosti<br />

môže „posvätiť“, čiže povzniesť<br />

k duchovnej dokonalosti. Predpokladá<br />

to taktiež ľudské úsilie Božiu<br />

vôľu vycítiť a podľa nej konať. Predsa<br />

však zotrváva pri predstave, že Boh<br />

z nejakého vyššieho dôvodu dopúšťa,<br />

či priamo zosiela na konkrétnych<br />

ľudí utrpenie – z dôvodu, ktorý nemôžeme<br />

spoznať.<br />

• Islam (možno v rozpore s tým,<br />

že Boh dopredu pozná koniec ľudského<br />

konania) tvrdí, že človek má<br />

vlastnú slobodnú vôľu, na základe<br />

ktorej môže voliť medzi správnym<br />

a nesprávnym, a je tak sám zodpovedný<br />

za svoje blaho.<br />

• V ázijských náboženstvách sa<br />

všetko opiera o vieru, že človek nežije<br />

na Zemi len raz a nie je hneď zatratený<br />

po jednom zbabranom živote,<br />

ale že prechádza cyklom s mnohými<br />

pozemskými životmi. Na tomto podklade<br />

sa ponúka objasnenie, že človek<br />

svojimi úmyslami, rozhodnutiami<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


REINKARNÁCIA<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

Prírodné katastrofy, ako sú povodne, nastoľujú v posledných rokoch často otázku:<br />

„Zasahuje Stvoriteľ do osudu ľudí? Alebo nesieme spoluzodpovednosť?“<br />

a svojím konaním formuje vlastný<br />

duchovný a materiálny pokrok. Tak je<br />

sám „strojcom svojho šťastia“ na zemi<br />

i na onom svete, v tomto pozemskom<br />

živote i v nasledujúcom bytí.<br />

N<br />

ZASAHUJE BOH DO<br />

SVETOVÉHO DIANIA?<br />

ielen monoteistické náboženstvá<br />

učia, že Stvoriteľ sleduje<br />

dianie na našej Zemi a priamo zasahuje<br />

do pozemského vývoja. Najrôznejšie<br />

náboženské skupiny sú tak<br />

presvedčené o správnosti svojich ideí,<br />

že očakávajú, či snáď i vyžadujú pomoc<br />

Najvyššieho k dosiahnutiu svojich<br />

cieľov. Veľa udalostí v histórii je<br />

komentovaných tak, že boli údajne<br />

možné len s Božou pomocou. Človek<br />

však často dokazuje, že len s veľkou<br />

dávkou sebavedomia, ak nie pýchy<br />

mohol uveriť, že jeho vlastné názory<br />

celkom a bezpodmienečne súhlasia<br />

s vôľou Boha.<br />

V stredoveku si ľudia predstavovali,<br />

že Boh neustále osobne zasahuje do<br />

svetového diania, alebo že v krátkom<br />

čase sám vyplieni zo Zeme všetko<br />

zlo, aby potom odmenil veriacich<br />

účasťou v ríši Božieho mieru. Dnes<br />

môžeme vidieť, že táto predstava<br />

bola veľmi zjednodušená.<br />

M<br />

NADČASOVÝ<br />

OBRAZ BOHA<br />

odernému človeku je iste bližší<br />

obraz Stvoriteľa, ktorý existuje<br />

ako pôvodca všetkých zákonitostí<br />

a síl mimo náš viditeľný vesmír, a to,<br />

čo vnímame zmyslami, je odvoditeľné<br />

z týchto zákonitostí. Boh nezasahuje<br />

priamo do rôznych dejov, ale<br />

prostredníctvom svojej vôle vytvoril<br />

a udržuje večné zákony vývoja vo<br />

svojom diele. Tieto zákony aj nám<br />

ľuďom dávajú priestor pre vývoj<br />

bez toho, že by dopredu boli pevne<br />

určené jednotlivé udalosti. Tento<br />

názor skôr rezonuje s predstavou<br />

o „priestore možností“ modernej<br />

kvantovej fyziky. Priestor možností<br />

neobsahuje žiadne predpovede pre<br />

budúcnosť. Ukazuje len, že je možné<br />

mnohé, ale nie všetko.<br />

V priestore stvorenia prúdia<br />

a všetko poháňajú k vývoju prírodné –<br />

Božie zákony. Tieto zákony stvorenia<br />

udávajú hranice, posilnia všetko,<br />

čo pôsobí v súlade s nimi, a, naopak,<br />

privodia zrútenie všade, kde začalo<br />

spomalenie či neprirodzený vývoj.<br />

V mnohostrannom „tkaní“ zákonov<br />

vo stvorení, ktoré zasahuje ďaleko za<br />

hranice nášho viditeľného priestoru,<br />

možno potom rozpoznať časť predurčenia.<br />

To spočíva v tom, že každý<br />

vývoj má svoj zamýšľaný smer a nežiaduce<br />

odchýlky musia skôr či neskôr<br />

zaniknúť bez ohľadu na to, či sa<br />

jedná o jednotlivé formy života, ľudskú<br />

bytosť alebo spoločnosť.<br />

Priame zásahy Stvoriteľa do pozemských<br />

dejov je možné predpokladať<br />

len vo zvláštnych prípadoch<br />

svetového významu. Takéto udalosti<br />

sa najčastejšie spájajú s učením<br />

mimoriadnych osobností, ktoré<br />

priniesli ľudstvu všetky veľké duchovné<br />

posolstvá a ovplyvnili tak<br />

do značnej miery celý vývoj ľudstva.<br />

Nikto by však nemal počítať s tým,<br />

že Stvoriteľ zasahuje do jednotlivých<br />

osudov. Človek má k dispozícii dostatočne<br />

veľký slobodný priestor,<br />

v ktorom smie kráčať svojou vlastnou<br />

cestou. Avšak s vedomím, že za<br />

svoje rozhodnutia nesie pozemskú<br />

i duchovnú zodpovednosť a že ich<br />

následky skôr či neskôr musí prežiť.<br />

Udalosti jedného pozemského života<br />

sa nám môžu javiť ako nespravodlivé<br />

už tým, že sa ľudia rodia v rôznych<br />

podmienkach s rôznymi možnosťami,<br />

napríklad v prístupe k vzdelaniu<br />

a duchovným poznatkom. Ak<br />

chce človek z pôsobenia Božích zákonov<br />

vyčítať spravodlivosť, ktorú<br />

očakáva od dokonalého Stvoriteľa,<br />

musí sa povzniesť nad toto časovo<br />

obmedzené obdobie .<br />

Predstava zmysluplnej, dlhej cesty<br />

vývoja ľudského ducha a osudu,<br />

ktorý si každý sám vytvára, predpokladá<br />

nepomerne dlhšie bytie v rôznych<br />

úrovniach stvorenia a tým aj<br />

viac než len jediný pozemský život.<br />

Siegfried HAGL<br />

Literatúra:<br />

(1) Grundriss des Glaubens, Katholischer<br />

Katechismus (Základné rysy viery,<br />

katolícky katechizmus), Kösel, München<br />

1984<br />

(2) www.islam-guide.com


ZAUJALO NÁS<br />

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA VEDY A VÝSKUMU<br />

Fotoaparáty majú<br />

„odtlačky“, ktoré<br />

zostávajú na<br />

každom snímku<br />

Výskumníci Binghamton<br />

University odhalili metódu,<br />

prostredníctvom ktorej je<br />

možné určiť, ktorými fotoaparátmi<br />

boli obstarané<br />

dané konkrétne snímky.<br />

Každý digitálny fotoaparát<br />

má svoje „odtlačky“,<br />

ktoré zanecháva na každej<br />

snímke. Na rozdiel od laserových<br />

tlačiarní, ktoré značkujú<br />

dokumenty, v tomto<br />

prípade nejde o výsledok<br />

práce vývojárov prístrojov.<br />

Jedinečnosť každého aparátu<br />

spočíva priamo v jeho<br />

digitálnom CCD či CMOS<br />

snímači. Keďže každý<br />

z nich je vyrábaný individuálne<br />

a jednotlivé bunky<br />

sú s rôznou intenzitou náchylné<br />

na tvorbu šumu, na<br />

výslednej snímke sa nachádza<br />

akýsi „vodoznak“, ktorý<br />

je pre konkrétny kus fotosnímača<br />

charakteristický.<br />

Šum snímača je firmvérom<br />

transformovaný do špecifickej<br />

podoby pri ukladaní<br />

a optimalizácii snímok,<br />

pričom v každom formáte<br />

a kvalitatívnom nastavení je<br />

jeho charakteristika iná. Vo<br />

všeobecnosti je však možné<br />

podľa istých čŕt charakterizovať<br />

výrobcu fotoaparátu<br />

a konkrétny model (resp.<br />

skupinu modelov s rovnakým<br />

firmvérom), pričom pri<br />

konfrontácii je možné zistiť,<br />

či daná fotografia bola uskutočnená<br />

konkrétnym fotoaparátom.<br />

To môže pomôcť<br />

napríklad kriminalistom.<br />

Technológia spracovania<br />

šumu a jeho porovnávania<br />

bola<br />

vývojármi patentovaná<br />

a tak<br />

sa možno objaví<br />

v komerčnej podobe<br />

i na trhu. Najúčinnejšou<br />

ochranou môže byť použitie<br />

softvérov, ktoré šum<br />

na snímkach redukujú…<br />

www.pocitace.sme.sk<br />

Napodobnili zrážku<br />

čiernych dier<br />

Monumentálnu zrážku<br />

dvoch čiernych dier dokázali<br />

doteraz zobraziť len<br />

umelci. Skutočnú vedeckú<br />

simuláciu sa podarilo americkej<br />

vesmírnej agentúre<br />

NASA vytvoriť až teraz.<br />

Podľa Einsteina pri kolízii<br />

čiernych dier unikajú<br />

do vesmíru gravitačné vlny<br />

rýchlosťou svetla. Je to veľmi<br />

zvláštny jav, no dá sa prirovnať<br />

k tvorbe vĺn, ktoré<br />

vzniknú pri dopade kameňa<br />

na vodnú hladinu. Vytvoriť<br />

presnú simuláciu vĺn na<br />

vode nie je zvlášť náročné,<br />

no vesmír sa riadi inými<br />

pravidlami, než poznáme<br />

z každodennej skúsenosti.<br />

Kolíziu čiernych dier opisuje<br />

Einstein v rovniciach<br />

teórie všeobecnej relativity.<br />

Problém s týmito rovnicami<br />

je v tom, že počítače im nerozumejú.<br />

Je ich preto nutné<br />

prepísať do počítačového jazyka,<br />

čo ich však dramaticky<br />

komplikuje. Aj najjednoduchšia<br />

Einsteinova rovnica<br />

má v počítačovom kóde niekoľko<br />

tisíc riadkov. Ďalším<br />

problémom je, že pri kolízii<br />

čiernych dier sa dejú také<br />

zvláštne veci, že počítač ich<br />

„nestrávi“ a skolabuje.<br />

Čierne<br />

diery totiž deformujú<br />

časopriestor.<br />

Môže sa tak ľahko<br />

stať, že pri ich kolízii<br />

sa čas a priestor zamenia,<br />

hustota dosiahne<br />

nekonečné hodnoty alebo<br />

čas proste zastane. Vedcom<br />

z Goddardovho inštitútu<br />

sa však podarilo prekážky<br />

prekonať a vytvoriť prvú<br />

počítačovú simuláciu kolízie<br />

dvoch rozdielne veľkých<br />

čiernych dier. Zároveň to<br />

bola najzložitejšia astrofyzická<br />

kalkulácia vykonaná<br />

na superpočítači NASA,<br />

ktorý je štvrtým najvýkonnejším<br />

na svete. Pozrieť si ju<br />

môže každý na internete.<br />

www.nasa.gov/centers/goddard/<br />

universe/gwave_feature.html<br />

www.pravda.sk (Miroslav Vajs)<br />

Mravce sa učia<br />

podobne ako<br />

deti v škole<br />

Mravce učia mladé mravce,<br />

ako si nájsť potravu, technikami,<br />

ktoré pripomínajú<br />

vzájomné pôsobenie medzi<br />

učiteľom a žiakom v ľudskej<br />

škole.<br />

Systém učenia pozorovali<br />

vedci u samíc mravcov<br />

rodu Temnothorax albipennis.<br />

Vedci prišli na to,<br />

že jeden mravec skutočne<br />

učí iného a svoje tempo mu<br />

prispôsobuje – čo sa ukázalo<br />

aj porovnaním času,<br />

za ktorý by sa učiteľ dostal<br />

k potrave bez žiaka. Mohol<br />

by byť pri nej priemerne<br />

štyri razy rýchlejšie, ak by<br />

nevyučoval iného mravca.<br />

Vedci vypočítali, že bez<br />

učiteľa hľadal mravec potravu<br />

priemerne 310 sekúnd,<br />

zatiaľ čo s učiteľom<br />

201 sekúnd. „Mravce majú<br />

ku kamarátom z hniezda<br />

blízky vzťah a keď ich naučia<br />

niečo nové, profituje<br />

z toho celé mravčie spoločenstvo,“<br />

vysvetlil mravčiu<br />

spoluprácu pre LiveScience<br />

šéf výskumu Nigel Franks<br />

z Bristolskej univerzity. Keď<br />

sa žiak naučil hľadať cestu<br />

za jedlom, môže sa aj on<br />

stať učiteľom. Jeho cesta do<br />

hniezda je teraz oveľa priamejšia<br />

a rýchlejšia, ako bola<br />

pri ceste s učiteľom. Naučil<br />

sa poznať okolie a nové poznatky<br />

môže v hniezde odovzdávať<br />

ďalším mravcom.<br />

(Výskum uverejnil časopis<br />

Nature.)<br />

www.spravy.pravda.sk<br />

Prekvapenie<br />

z vesmíru – nový<br />

typ hviezdy<br />

O tom, že obloha je stále<br />

plná prekvapení, sa presvedčili<br />

aj astronómovia<br />

z Manchesterskej univerzity.<br />

S použitím novej metódy<br />

hľadania rádiových<br />

pulzarov objavili jedenásť<br />

objektov, ktoré vôbec nezapadali<br />

do konceptu známych<br />

typov pulzarov. Astronómovia<br />

sú presvedčení, že<br />

ide o nový typ neutrónových<br />

hviezd. Tie – vďaka<br />

dômyselne nenápadnému<br />

spôsobu existencie – nielenže<br />

nášmu zraku doposiaľ<br />

unikali, ale sú zrejme<br />

4-krát bežnejšie než klasické<br />

rádiové pulzary.<br />

www.svetvedy.cz<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


ARCHITEKTÚRA<br />

SKALNÝ CHRÁM V JERUZALEME<br />

SVEDECTVO VEĽKOLEPÉHO STAVITEĽSTVA<br />

V roku 691 bol na hore Morija v Jeruzaleme postavený „Skalný chrám“. Tam, kde pred dávnymi časmi Abrahám prisahal, že obetuje<br />

svojho syna Izáka; tam, kde stál Šalamúnov chrám a neskôr stavba Herodesa Veľkého, do ktorej vstúpil tiež Ježiš Kristus. Skalný<br />

chrám v Jeruzaleme je svedectvom veľkolepého stavebného umenia, za ktoré však nemôžeme byť vďační ani židovskej, ani kresťanskej<br />

náboženskej tradícii…<br />

otom, čo po ukrižovaní a smrti<br />

P Ježiša roztrhla v židovskom<br />

chráme opona k abatonu, bol o niekoľko<br />

desaťročí neskôr Jeruzalem aj<br />

chrám zničený Rimanmi. Na tomto<br />

mieste sa po dlhý čas potom nepostavila<br />

žiadna stavba. Po celom svete<br />

rozptýlení Židia mali už len svoje<br />

„múry nárekov“, zvyšky svojho zničeného<br />

chrámu.<br />

Ale i potom, čo sa Konštantín Veľký<br />

prihlásil ku kresťanstvu a kresťania<br />

začali ovplyvňovať vonkajšie osudy<br />

Palestíny, zostala Chrámová hora i naďalej<br />

prázdna. Začiatkom 4. storočia<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

ich zamestnávala stavba chrámu Narodenia<br />

Pána v Jeruzaleme a chrámu<br />

Božieho hrobu v jeruzalemskom Starom<br />

meste. Prečo nemysleli na to, aby<br />

v prvom rade postavili chrám na svätej<br />

Chrámovej hore? Boli im osobné<br />

životné okolnosti Krista, jeho narodenie<br />

a jeho smrť, dôležitejšie, ako<br />

jeho Slovo? Toto Slovo predsa bolo –<br />

ako sa požadovalo v kázaní na hore –<br />

kľúčom k viere, ktorá človeka znovu<br />

spájala s Bohom . Toto spojenie by<br />

bolo mohlo znovu viditeľne zažiariť<br />

v novom chráme na najsvätejšom<br />

mieste v Jeruzaleme!<br />

Až potom, čo Mohamed priniesol<br />

vieru, ktorá sa vedome otvorila<br />

„národu písma“ (Židom) a „nazaretským“<br />

(kresťanom), stala sa Chrámová<br />

hora v Jeruzaleme opäť najdôležitejším<br />

miestom mesta.<br />

Jeruzalem je po Mekke a Medine<br />

tretím posvätným miestom islamu.<br />

Podľa jednej legendy sa Mohamed<br />

pri svojej „nočnej ceste“ z pôvodnej<br />

židovskej Chrámovej hory<br />

„vzniesol do nebies“, aby uvidel<br />

tvár Božiu . Na skale sa má údajne<br />

nachádzať odtlačok Mohamedovej<br />

nohy.


ARCHITEKTÚRA<br />

Brať tieto legendy doslova je<br />

práve také problematické ako napríklad<br />

viera v telesné nanebovstúpenie<br />

Krista alebo Márie. My ľudia<br />

máme sklon považovať v oblasti<br />

viery za pravdivé také veci, ktoré<br />

sú podľa prírodných zákonov nemožné.<br />

U Mohameda naznačuje pojem<br />

„nočnej cesty“ výklad, že išlo<br />

o dôležitú duchovno-meditatívnu<br />

skúsenosť proroka.<br />

Samotná stavba, týčiaca sa nad<br />

tou to skalou, neukazuje však nič, čo<br />

by mohlo prírodné zákony spochybniť.<br />

Naopak: kryštalická, osemuholníková<br />

stavba, korunovaná pozlátenou,<br />

v jasných líniách sa dvíhajúcou<br />

kupolou, vyzerá, ako by bola stelesnením<br />

zákona, dokonalou krásou<br />

a harmóniou.<br />

Kalif Abd-al-Malik dal túto stavbu<br />

postaviť v rokoch 687 až 692 sýrsko-<br />

-byzantskému architektovi, vynikajúcemu<br />

znalcovi stavebného umenia<br />

vtedajšej doby. Zvolil si tvar<br />

osem uholníka s dvomi sústrednými<br />

ochodzami. Nad vnútorným kruhom<br />

okolo posvätnej skaly sa klenie<br />

dvojplochá drevená kupola, ktorá<br />

bola obložená pozlátenou meďou.<br />

Túto kupolu nesie kruhová arkáda<br />

so šestnástimi oblúkmi. Vonkajšia<br />

ochodza je osemuholníková a má 24<br />

stĺpov. Štyri vstupy, zodpovedajúce<br />

štyrom svetovým stranám, sprístupňujú<br />

Skalný chrám.<br />

Zatiaľ čo mozaiky na zlatom podklade<br />

svojím motívom šľahúňov vínnej<br />

révy zodpovedajú dobe výstavby<br />

chrámu a sú typicky byzantské, fa-<br />

rebné obklady z fajansu na vonkajšej<br />

stavbe – nad mramorovými<br />

soklami – vznikli až v osmanskom<br />

období.<br />

Skalný chrám pôsobí tak dokonalo,<br />

že sa človeku až nechce veriť, že je<br />

výsledkom rôznych období výstavby<br />

a rozličných kultúrno-náboženských<br />

vplyvov: kresťansko-byzantských<br />

stavebných tradícií a moslimského<br />

náboženského presvedčenia.<br />

Umelci sa nikdy nedržali hraníc,<br />

vymedzených náboženskými tradíciami.<br />

Preto je možné, že vznik<br />

Skalného chrámu bol inšpirovaný<br />

oným duchovným obrazom, ktorý<br />

mohol byť už voľakedy sformovaný<br />

do pozemskej skutočnosti v podobe<br />

„Šalamúnovho chrámu“.<br />

Christian BAUR<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


HISTÓRIA<br />

HĽADANIE NOEMOVEJ ARCHY<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

si každý človek už počul biblický<br />

príbeh o arche, v ktorej sa<br />

A<br />

zachránil Noe a jeho rodina pred<br />

potopou. Zo všetkých zvierat zeme<br />

mohol na palubu vziať po jednom<br />

páre, aby veľkú potopu prežil človek<br />

aj zviera. Lenže Noe mal k dispozícii<br />

prostriedky bronzovej doby<br />

a z dnešného pohľadu príliš veľké<br />

praktické prekážky naznačujú, že<br />

tento odvážny čin musel byť preňho<br />

neuskutočniteľný …<br />

LOĎ DLHÁ AKO<br />

FUTBALOVÉ IHRISKO<br />

ko rozmery archy uvádza Genesis<br />

(1. Kniha Mojžišova 6,14 –16)<br />

A<br />

300 x 50 x 30 lakťov (biblický lakeť<br />

sa odhaduje na 44 až 61 cm). Ak budeme<br />

počítať so 46 cm pre jeden lakeť,<br />

vyjde nám dĺžka približne 137 m –<br />

to je asi toľko ako futbalové ihrisko,<br />

šírka takmer 23 m (polovica šírky futbalového<br />

ihriska) a vyše 13 m výška.<br />

K najpopulárnejším biblickým textom<br />

patrí príbeh o Noemovi a jeho arche.<br />

Moderní kresťania sa prikláňajú k názoru,<br />

že legenda o potope a stavbe archy<br />

má symbolický význam; iní tento<br />

príbeh neberú vôbec vážne. V priebehu<br />

stáročí bolo veľa ľudí presvedčených<br />

o hodnovernosti príbehu zo starého<br />

zákona a hľadali drevené zvyšky<br />

archy v pohorí Ararat (fotografia<br />

hore). Siegfried Hagl objasňuje tento<br />

„zvláštny príbeh“ a predkladá poznatky<br />

o pátraní po „Noemovej arche“.<br />

Niektorí autori, ako Dave Balsinger 1)<br />

(„Noemova archa“, Düsseldorf 1979)<br />

udávajú ešte o niečo vyššie hodnoty.<br />

Postaviť loď tejto veľkosti si vyžaduje<br />

veľkú lodenicu a dostatočný počet<br />

odborníkov. Aj keď mal Noe podľa<br />

biblických textov celé storočie nato,<br />

sám s rodinou by to nezvládol.<br />

Pomer dĺžky a šírky archy – 6:1 –<br />

je prijateľná hodnota pre zaoceánsku<br />

loď; moderné naftové tankery<br />

majú tento pomer asi 7:1. Čo sa týka<br />

rozmerov archy, jej veľkosť by bola<br />

prekonaná až v 19. storočí. Najväčšia<br />

z dreva postavená loď bola loď Great<br />

Republic, štvorsťažňová plachetnica<br />

o dĺžke 99 metrov a šírke 16,2 metrov,<br />

plávajúca od roku 1853 zo Stapelu.<br />

.Od roku 1858 brázdilo moria<br />

plavidlo väčšie ako biblická archa:<br />

Great Eastern, loď dlhá 211 metrov,<br />

široká 25,2 metrov a päťkrát väčšia<br />

ako dovtedy najväčší parník.<br />

POSKYTOVALA ARCHA<br />

DOSTATOK MIESTA?<br />

k zostaneme pri vyššie uvedených<br />

rozmeroch, vychádza nám,<br />

A<br />

že maximálny náklad mohol vážiť<br />

približne 13.600 ton. Bolo teda dosť<br />

miesta pre ľudí, zvieratá, pitnú vodu<br />

a potravu? Kreacionisti 2) ,ktorí údaje<br />

starého zákona prijímajú ako doslova<br />

pravdivé, to presne prepočítali a sú<br />

presvedčení, že v nej bolo dosť miesta


HISTÓRIA<br />

pre všetky dôležité stavovce, ako aj<br />

pre potravu a vodu. Nezodpovedaná<br />

zostáva však otázka, ako dokázal Noe<br />

nachytať a vohnať v pároch na archu<br />

všetky určené zvieratá – podľa kreacionistov<br />

približne 10 800 kusov! Tu<br />

by musela skutočne zasiahnuť vyššia<br />

moc (a nejeden človek by si želal,<br />

keby radšej nedošlo k záchrane rozličných<br />

škodlivých druhov).<br />

Stredovekí teológovia, ktorí poznali<br />

len niekoľko sto druhov zvierat,<br />

nepovažovali tento problém za<br />

taký vyhrotený. Rovnako si zrejme<br />

neuvedomovali, že existujú vzdialené<br />

kontinenty a rôzne klimatické<br />

pásma, do ktorých mal Noe sotva<br />

prístup. Archa pravdepodobne ani<br />

nemohla poskytnúť prijateľnú klímu<br />

pre všetky zvieratá. Kreacionisti<br />

však pripúšťajú, že pred potopou<br />

vládli iné geologické a klimatické<br />

pomery. Otvorená zostáva nielen<br />

otázka klímy, ale aj to, ako dokázali<br />

dostať na palubu dostatok trvanlivých<br />

potravín (podľa Dava Balsingera<br />

bola údajne bežná len vegetariánska<br />

strava) a udržať dostatočne<br />

čerstvú pitnú vodu. Tieto dve nevyhnutné<br />

potreby spôsobovali veľké<br />

problémy ešte v 18. a na začiatku<br />

19. storočia. Spomeňme napríklad<br />

katastrofu Franklinovej expedície,<br />

v ktorej kľúčovú úlohu zohrali závadné<br />

konzervy.<br />

Sotva si možno predstaviť, že zásobovanie<br />

tejto „obrovskej zoologickej<br />

záhrady“ a odstraňovanie fekálií<br />

zvládla podľa slov Biblie posádka<br />

zložená len z Noema a jeho rodiny,<br />

celkovo ôsmich ľudí. Údajne boli<br />

zvieratá udržiavané v akomsi druhu<br />

„zimného spánku“ a boli teda pokojné,<br />

ináč by sotva prežili tých 370<br />

dní, ktoré mal Noe so svojím „zverincom“<br />

v arche stráviť.<br />

O jeden zázrak viac alebo menej,<br />

na tom v tomto príbehu tak nezáleží.<br />

Kresťania, ktorí doslovne veria<br />

v Bibliu, sú presvedčení, že Noe tieto<br />

a ešte ďalšie problémy „s Božou pomocou“<br />

zvládol – inak by predsa na<br />

pozemskej pláni nebolo ani nás, ani<br />

rozmanitého života zvierat. Moderní<br />

vykladači, pracujúci vedeckými metódami,<br />

si to už nedokážu takto zľahčovať.<br />

Väčšinou sa zhodujú v tom,<br />

že zvieratstvo archy tvorili užitočné,<br />

teda domáce zvieratá, ktoré Noe potreboval,<br />

aby po katastrofe so svojou<br />

rodinou prežil. V tom prípade<br />

však zostáva otvorená otázka, ako<br />

veľkú potopu prežili ostatné zvieratá<br />

(a rastliny?).<br />

„ARCHU“ UŽ<br />

MNOHÍ VIDELI<br />

rarat, podľa Biblie miesto, kde<br />

A Noe pristál, je horský masív, ktorého<br />

najvyšší vrchol, Veľký Ararat,<br />

meria 5 156 metrov. Od výšky 4 000<br />

metrov je pokrytý až do 60 metrov<br />

hrubými, čiastočne silne rozpukanými<br />

ľadovcami; len nižší, Malý<br />

Ararat (4 030 m) býva počas teplého,<br />

suchého leta bez snehu a ľadu. Toto<br />

pohorie trojuholníka troch krajín:<br />

Turecka, Iránu a bývalej sovietskej<br />

republiky Arménska, ktoré Peršania<br />

nazývajú Kuhi Nor (Noemova hora),<br />

je ťažko prístupné, je uzavretým vojenským<br />

územím a považuje sa za<br />

partizánsku oblasť, takže expedície<br />

môžu skúmať Ararat iba výnimočne.<br />

Hora je taktiež často zahalená v hmle<br />

alebo je vystavená snehovým búrkam,<br />

ktoré ešte zvyšujú nebezpečnosť<br />

rozpraskaných ľadovcov.<br />

Už viac ako dve tisícročia, počnúc<br />

7. storočím pr. Kr., existujú aj mimo<br />

biblie správy o tom, že archu možno<br />

nájsť na hore Ararat. V staroveku<br />

Ako dokázal Noe pochytať a vohnať<br />

do archy 10 800 zvierat?<br />

a v stredoveku sa to považovalo za<br />

skutočnosť, ktorú v priebehu stáročí<br />

preverovalo len málo bádateľov.<br />

O arche hovorili niektorí cestovatelia,<br />

medzi nimi aj Marco Polo<br />

(1254 – 1324) a piloti 2. svetovej<br />

vojny ju údajne aj videli. Zo vzduchu<br />

je možné rozoznať štruktúru<br />

podobnú lodi, ktorá sa pokladá za<br />

zasypanú archu, hoci podľa novších<br />

„VEZMI SO SEBOU ZO VŠETKÝCH<br />

ČISTÝCH ZVIERAT PO SEDEM:<br />

SAMCOV A SAMICE, A ZO ZVIE-<br />

RAT, KTORÉ NIE SÚ ČISTÉ, PO<br />

PÁRE …“<br />

„Vezmi so sebou zo všetkých čistých<br />

zvierat po sedem: samcov<br />

a samice, a zo zvierat, ktoré nie<br />

sú čisté, po páre: samca a samicu.<br />

Aj z nebeského vtáctva po<br />

sedem: samcov a samice, aby sa<br />

ich rod zachoval na celom zemskom<br />

povrchu. Lebo o sedem dní<br />

spustím na zem dážď na štyridsať<br />

dní a štyridsať nocí; zotriem<br />

zo zeme všetky tvory, ktoré som<br />

utvoril.“ (1. Mojž. 7, 2–4).<br />

Podľa výpočtov 8) to vychádza na<br />

10 800 indivíduí, ktoré si podľa<br />

prieskumov našli v arche dostatok<br />

miesta. Aby ich v priebehu<br />

siedmich dní (počítajúc 24 hodín)<br />

na archu Noe naložil, na<br />

jedno indivíduum vychádza 56<br />

sekúnd času.<br />

Podľa iných výpočtov 9) sa muselo<br />

naložiť celkovo 15 746 druhov<br />

zvierat, takže na naloženie<br />

jedného exemplára zostávalo<br />

k dispozícii v priemere 38 sekúnd.<br />

Je ťažko prijímať Bibliu doslovne…<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


HISTÓRIA<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

Biblická ilustrácia (drevorezba) z 18. storočia. Spočítaním údajov Starej Zmluvy<br />

zistíme, že by Archa musela byť skonštruovaná pre 13 600 ton nákladu.<br />

výskumov by mala mať plochý<br />

tvar 3) . Od roku 1856 bola archa<br />

údajne spozorovaná dvadsaťtrikrát,<br />

celkovo asi 200 ľuďmi.<br />

V<br />

BOLA UŽ ARCHA<br />

OBJAVENÁ?<br />

20. storočí sa rôzni očití svedkovia<br />

pokúšali preniknúť až<br />

ku arche a poobzerať si obrovskú,<br />

čiastočne v ľade uzavretú loď z bezprostrednej<br />

blízkosti.<br />

Na základe leteckých pozorovaní<br />

bola v roku 1917 na príkaz ruského<br />

cára vyslaná vojenská expedícia<br />

s cieľom nájsť archu a premerať ju.<br />

Záznamy sa však v zmätkoch revolúcie<br />

stratili, takže sa už nedá zistiť, čo<br />

táto expedícia v skutočnosti zistila.<br />

Viackrát sa objavili správy o ukrytí<br />

starých brvien z ľadovca Ararat,<br />

ktoré by údajne mohli pochádzať<br />

z vodného plavidla Noemovej doby.<br />

Tak napríklad počas štyroch bádateľských<br />

expedícií v rokoch 1952<br />

až 1969 ukryl Ferdinand Navarra<br />

z ľadu Ararat vo výške 4 300 m viacero<br />

opracovaných častí trámov, ktorých<br />

vek sa odhaduje na 5 000 rokov<br />

4) . Aj bádateľ Wyatt 5) oznámil, že<br />

našiel zvyšky archy. Samozrejme nechýbajú<br />

skeptici, ktorí všetky nálezy<br />

zavrhujú ako omyl alebo podvod.<br />

Čo môžeme vyvodiť z týchto poznatkov?<br />

Správy o arche, a to v nielen v Biblii,<br />

ale aj v epose o Gilgamešovi, majú<br />

pravdepodobne pravdivé jadro.<br />

Od profesora Hansa Hirtemanna 6)<br />

prichádza prekvapujúca hypotéza<br />

o arche ako o podmorskom plavidle<br />

a podľa toho ju hľadá na úpätí hory<br />

Ararat, nie v jej vyšších polohách.<br />

Pravdepodobnejšia sa však javí<br />

súvislosť s „veľkou potopou“, o ktorej<br />

sa nachádzajú správy u národov<br />

všetkých kontinentov.<br />

Iná úvaha pripomína Atlantídu<br />

a jej údajne vysoko vyvinutú civilizáciu,<br />

ktorá zanikla pri rozsiahlej<br />

katastrofe. Nie je vylúčené, že<br />

niektoré lode Atlantíďanov, ktorí<br />

boli údajne znamenití moreplavci,<br />

katastrofu v dôsledku priaznivých<br />

okolností prežili a niekde šťastne<br />

pristáli. Posádka a cestujúci sa po<br />

potope ocitli v krajine bez ľudí a živočíchov<br />

a o svoje prežitie museli<br />

bojovať skromnými prostriedkami.<br />

Loď so svojím vybavením sa stala<br />

počiatočným kapitálom, ktorý sa<br />

nemohol podceňovať. Je možné, že<br />

jedno z plavidiel pristálo pri Ararate<br />

a Eriwan mohol byť jedným<br />

z prvých usadlostí Atlantíďanov<br />

z obdobia po potope. Žena ich „kapitána“<br />

Noema je údajne pochovaná<br />

v Marende (Azerbajdžan),<br />

zatiaľ čo jeho vlastný hrob uctievajú<br />

v pohorí Libanon, neďaleko<br />

Damašku 7) .<br />

Je pravdepodobné, že na palube<br />

bolo len niekoľko domácich zvierat,<br />

z ktorých neskoršie legendy urobili<br />

obrovskú biblickú zoologickú záhradu…<br />

Siegfried HAGL<br />

Literatúra:<br />

(1) Balsinger Dave, Noemova archa,<br />

Düsseldorf 1979<br />

(2) Berlitz Charles, Hľadanie Noemovej<br />

archy, Mníchov 1991<br />

(3) Navarra Fernand, Našiel som Noemovu<br />

archu, Schondorf 1978<br />

(4) www.bibelrevolutions.org/ronwyatt/<br />

noah-sarkl.htm<br />

(5) www.evangelium.de/wissenschaft/<br />

kreation/Arche.htm<br />

(6) www.hirtemann.de/theorien/sinflut.htm<br />

(7) www.kip.ch/texte/Arche/arche4.htm<br />

(8) www.noahsarchsearch.com/<br />

Expedition<br />

(9) www.sceptic.com/02.4.lippard–arch–<br />

hoax.html<br />

(10) www.talkorigins.org/faqs/faq–<br />

noahsarch.htm<br />

(11) www.wortund-wissen.de/disk/d93-<br />

2.html<br />

1) Balsinger Dave: Noemova archa, Düsseldorf<br />

1979<br />

2) pozri č. 5 v zozname literatúry<br />

3) pozri č. 8 v zozname literatúry<br />

4) pozri č. 3 a 8 v zozname literatúry<br />

5) pozri č. 4 v zozname literatúry<br />

6) pozri č. 6 v zozname literatúry<br />

7) pozri č. 1 v zozname literatúry<br />

8) pozri č. 5 v zozname literatúry<br />

9) pozri č. 10 v zozname literatúry


REPORTÁŽ<br />

FILIPÍNSKY LIEČITEĽ<br />

NA VLASTEJ KOŽI<br />

Po uverejnení článku o filipínskych liečiteľoch v 6. čísle Sveta Grálu sme využili možnosť osobne navštíviť liečiteľa z Filipín<br />

pána Lino be Guinsada počas jeho pobytu v Českej republike. Vďaka spoločným známym, jeho láskavosti a nášmu pozitívnemu<br />

prístupu sme mohli byť prítomní pri priebehu liečenia, vyfotografovať si ho a krátko sa s pánom Linom porozprávať.<br />

Z POHĽADU PACIENTA<br />

o miestnosti liečiteľa vstupujem<br />

len v župane a v spod-<br />

D<br />

nom prádle a v sprievode môjho<br />

dobrého kamaráta. Víta nás muž<br />

nižšej postavy, priateľský a usmievavý,<br />

zdraví sa s nami a krátko<br />

si s mojím kamarátom pripomínajú<br />

spoločných známych. Jeho<br />

usmievavá žena mu pri zákroku<br />

robí pomocníčku. Máme prosbu:<br />

môže byť aj môj kamarát prítomný<br />

pri liečení? Pán Lino bez<br />

všetkého súhlasí. Keď však začneme<br />

o fotografovaní pre časopis,<br />

viditeľne sa zarazí a odmietavo<br />

pokrúti hlavou.<br />

„Nie. Viete, máme s médiami<br />

zlé skúsenosti.“<br />

Po kratšom rozhovore zdráhavo<br />

súhlasí: „Dobre, ale len<br />

jednu snímku“.<br />

Prv než si ľahnem na lôžko,<br />

zverujem sa so svojimi zdravotnými<br />

ťažkosťami. Nie sú veľké:<br />

v noci sa budievam na nevoľnosť<br />

od žalúdka, to môže byť príznakom<br />

neskorších väčších ťažkostí;<br />

mám trochu bolestivé kĺby a tiež<br />

Liečiteľ najprv prechádza dlaňou<br />

po bruchu, akoby získaval kontakt<br />

s chorými orgánmi. Potom vnorí oba<br />

ukazováky do brušnej dutiny nad<br />

pupkom a začína vnútri pracovať. Po<br />

prvom vniknutí dovnútra sa z rany<br />

vylialo malé množstvo krvi. Jeho<br />

manželka – pomocníčka drží pripravenú<br />

misku s vodou a krv ihneď<br />

utiera papierovými utierkami. Po<br />

skončení práce v hornej časti brušnej<br />

dutiny sa rana s mlasknutím bez<br />

stopy zacelila. V okolí miesta zásahu<br />

zostalo len nepatrné množstvo zrazenej<br />

krvi, ktorú pomocníčka ešte<br />

nestačila utrieť. Liečiteľ otvára ďalší<br />

vstup do oblasti čriev.<br />

mi tŕpnu palce na nohách; asi zlý<br />

krvný obeh, kedysi mi omrzli<br />

a teraz im nerobí dobre dlhé vysedávanie<br />

pri stole. Liečiteľ si natiera<br />

ruky masážnou emulziou<br />

a prechádza mi pevnými pohybmi<br />

po pažiach a hornej polovici<br />

tela. Možno masáž, možno<br />

diagnóza, možno odovzdávanie<br />

magnetizmu. Náhle, zjavne pod<br />

vplyvom okamžitého impulzu,<br />

dospieva k rozhodnutiu: „Dobre,<br />

môžete fotografovať!“ Prekvapený<br />

kamarát vyťahuje fotoaparát.<br />

Práve mi liečiteľ trochu zatlačil<br />

na brucho; žiadnu bolesť pritom<br />

necítim, iba akoby o niečo viac<br />

pritlačil päsťou.<br />

FOTOGRAF V AKCII<br />

ripravil som si fotoaparát. Práve<br />

P v tom okamihu sa mu vnorili<br />

prsty do brušnej dutiny a vystreklo<br />

odtiaľ trochu krvi. Stál som asi dva<br />

metre od neho a všetko som dobre<br />

videl, miestnosť bola osvetlená žiarivkami.<br />

Pracoval s vyhrnutými rukávmi<br />

a holými rukami, mal krátke<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


REPORTÁŽ<br />

silné prsty, ale pritom nijak zvlášť<br />

silno na brucho netlačil. Začal som<br />

rýchle fotografovať.<br />

NA VLASTNEJ KOŽI<br />

rvalo to krátko, asi niekoľko<br />

desiatok sekúnd.<br />

T<br />

V jednej chvíľke som zdvihol<br />

hlavu z lôžka a videl, že zákrok<br />

je skončený a že mi žena utiera<br />

brucho papierovými utierkami<br />

od hnedočervenej tekutiny. Nič<br />

ma nebolelo, ani na koži neboli<br />

vidieť žiadne jazvy. Iba<br />

zvláštny pocit zostal v bruchu.<br />

Keď som sa za chvíľu pozrel<br />

druhýkrát, pracoval mi na<br />

kolene a vyťahoval z otvorenej<br />

rany kúsok ružového tkaniva.<br />

Ani koleno ma pritom nebolelo.<br />

Po zákroku mi jeho žena<br />

vystriekala okolie rán pravdepodobne<br />

vodou z rozprašovača<br />

a vytrela do sucha. Tým „krvavá“<br />

časť zákroku skončila.<br />

Nasleduje kvalitná masáž celého<br />

tela a uvoľňovanie blokov<br />

na chrbtici a v kĺboch. Je robená<br />

pevnými, silnými ťahmi,<br />

nebolí a je veľmi príjemná.<br />

Zvlášť sa venuje lýtkam, členkom<br />

a prstom na nohách.<br />

„Posaďte sa!“<br />

Prikladá mi ruku na prsia<br />

a na chrbát, celý akosi stíchne<br />

a modlí sa. Hovorí polohlasne,<br />

myslím, že je to latinská modlitba,<br />

zrejme katolícka. Nikto<br />

v miestnosti sa nehýbe, toto<br />

nie je chvíľa na nič iné, než na<br />

prosbu o zdravie a posilnenie<br />

pacienta, nech sú naše viery<br />

akokoľvek rôzne.<br />

Ošetrenie sa skončilo. Poďakujem<br />

a vstávam. Cítim sa trochu<br />

mimo seba. Nie kvôli senzačnému<br />

pohľadu na otvorené<br />

rany, vôbec nie; ale akosi sa mi<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

Oboma ukazovákmi udržuje<br />

liečiteľ ranu otvorenú, ukazovákmi<br />

pátra v rane; pričom sa<br />

z nej ozývajú mľaskavé zvuky.<br />

Keď potrebuje pracovať jednou<br />

rukou mimo rany, drží v nej<br />

stále jeden prst, aby sa mu neuzavrela.<br />

ani v najmenšom nechce zapínať<br />

mozog, rád by som proste<br />

len tak bol a vnímal a cítil, snáď<br />

si ešte aj dlhšie pripomínal tie<br />

chvíle na lôžku, posilnil svoje<br />

dojmy a cítil sa s nimi spojený.<br />

Je to presne opačný stav než ten<br />

kolotoč myšlienok, v ktorom<br />

bežne žijeme a ktorý často nedokážeme<br />

zastaviť. Keby som<br />

teraz mal riadiť auto, odmietol<br />

by som a šiel by som si najprv<br />

sadnúť niekam do parku.<br />

POHĽAD SPOZA<br />

FOTOAPARÁTU<br />

amarát sa lúči a odchádza,<br />

K na rad prichádza moja žena.<br />

Fotografovanie a pozorovanie je<br />

teraz na mne. Vysvetľuje svoje<br />

ťažkosti, líha si na lôžko a pán<br />

Lino jej natiera telo tekutinou.<br />

Prechádza jej po bruchu, ako<br />

by hľadal kontakt s orgánmi,<br />

a potom bez akéhokoľvek prechodu<br />

a úsilia ponára prsty do<br />

brušnej dutiny. Pri otvorení<br />

rany sa odtiaľ ozýva mľaskavý<br />

zvuk, prsty mu pracujú v bruchu<br />

a niečo hľadajú. Pritom to<br />

občas v otvorenej dutine s brušnými<br />

orgánmi zamľaská. Stojím<br />

asi dva metre odtiaľ, pristupujem<br />

ešte o meter bližšie, liečiteľova<br />

manželka mi uhýba, aby<br />

som mohol fotografovať. Tieto<br />

snímky nebudú zverejnené, ale<br />

na troch z nich je vidieť prsty<br />

zaborené v bruchu; z toho na<br />

jednom je prst ponorený skoro<br />

v celej dĺžke. Z miesta zásahu<br />

steká trocha vodnatej krvi a liečiteľova<br />

pomocníčka ju zachytáva<br />

papierovou utierkou, aby<br />

nestiekla na lôžko.<br />

Keď je zásah skončený, utierajú<br />

obaja miesto, kde bola pred<br />

piatimi sekundami otvorená


REPORTÁŽ<br />

rana. Pani Guinsada postrieka<br />

brucho vodou a znovu utiera.<br />

Na jednom mieste zostalo žene<br />

na bruchu sčervenené miesto,<br />

inak je koža úplne zacelená.<br />

Liečba pokračuje masážou<br />

a niečím ako rehabilitačnými<br />

cvikmi. Pri záverečnej modlitbe<br />

vidím, že ju žena pociťuje<br />

podobne ako ja – veľmi intenzívne,<br />

ako požehnanie, vďaku<br />

a šťastie.<br />

Až teraz si naplno uvedomujem,<br />

že pri fotografovaní automatika<br />

aparátu nezapínala<br />

blesk, a s roztrpčením zisťujem,<br />

že snímky sú neostré. To<br />

náhle dovolenie na fotografovanie<br />

a „cítim sa trochu mimo<br />

seba“ je práve na opačnej strane<br />

hranice, než chladné uvažovanie<br />

a presná manipulácia s elektronikou.<br />

Keď nasledujúci deň na lôžko<br />

líha môj známy ako ďalší pacient,<br />

je už blesk riadne nastavený<br />

a fotoaparát pripravený.<br />

I tentoraz filipínsky liečiteľ<br />

úplne samozrejme vnikne ukazováčikmi<br />

do brušnej dutiny.<br />

Pracuje nad pupkom oboma<br />

prstami a z rany sa pri manipulácii<br />

v bruchu občas ozývajú<br />

mľaskavé zvuky. Niečo z rany<br />

vyberá. Snažím sa fotografovať,<br />

ako najlepšie viem, ale digitálny<br />

aparát má nepríjemné<br />

omeškanie po stlačení spúšte<br />

a ešte nepríjemnejšie zdržanie<br />

pred ďalšou snímkou, kým sa<br />

znovu nabije blesk.<br />

Pán Lino vyťahuje prsty<br />

z rany, tá sa s mľasknutím uzaviera<br />

a pri utieraní pokožky je<br />

viditeľné, že na mieste zásahu<br />

nezostali žiadne stopy. Ďalším<br />

miestom je oblasť čriev. Tu pracuje<br />

dlhšie a chvíľu mu trvá,<br />

než vyberie z tela to, čo hľadal.<br />

Sú to nejaké zakrvavené kúsky,<br />

Nakoniec vyťahuje liečiteľ z rany<br />

to, čo hľadal. Zakrvavené kúsky<br />

odkladá do misky. Ľavý ukazovák<br />

zostáva stále v rane. Po vytiahnutí<br />

rúk z rany sa povrch<br />

ihneď zacelí, pomocníčka utiera<br />

pokožku papierovými utierkami<br />

a umýva ju – zrejme vodou<br />

v rozprašovači. Po zásahu nezostávajú<br />

na povrchu tela žiadne<br />

jazvy ani iné stopy, nanajvýš<br />

sčervenená pokožka.<br />

neviem, snažím sa hlavne čo<br />

najviac vyfotografovať. Všimol<br />

som si, že keď odkladá niečo do<br />

misky s vodou, udržuje si jedným<br />

ukazovákom ranu otvorenú,<br />

aby sa mu neuzavrela. Potom<br />

si ju zase druhým prstom<br />

rozšíri na taký rozmer, aký potrebuje<br />

pre prácu v rane. Myslím,<br />

že chvíľami mal v rane aj<br />

šesť prstov.<br />

Naraz je všetko hotové. Manželia<br />

Guinsadovci utierajú brucho<br />

pacienta, zákrok je ukončený.<br />

Na rad prichádza masáž<br />

a ďalšie úkony.<br />

ČLOVEK - LIEČITEĽ<br />

imo priestorov liečenia<br />

sme sa stretli ešte na<br />

M<br />

obede. V pánovi Guinsadovi<br />

som spoznal priateľského, trochu<br />

málovravného človeka,<br />

takpovediac prostého a neškodného,<br />

ktorý nie je veľmi<br />

na filozofické rozhovory, ale<br />

sústreďuje sa na svoju prácu<br />

a chce ju robiť dobre. Povedal<br />

mi, že u nich v rodine liečil už<br />

jeho dedko, že niekedy narážajú<br />

na nepriateľstvo lekárov, ale že<br />

v Nemecku a Anglicku ich už<br />

veľa lekárov naopak akceptuje.<br />

„Čo ste mi to vytiahli z tela?“,<br />

spýtal som sa.<br />

„Blokády. Tkanivo“, odpovedal.<br />

Použil pritom slovo tissue,<br />

ktoré znamená tkanivo alebo<br />

väzivo. Domnieval som sa, že<br />

mieni väzivo v mojom kolene<br />

a spýtal som sa znovu:<br />

„Ale v bruchu nie je väzivo –<br />

čo teda vyťahujete z brucha?“<br />

„Choroby“, povedal lakonicky.<br />

Nemal k tomu už viac<br />

čo dodať.<br />

Artur ZATLOUKAL, Jiří GOTTWEISS<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


REPORTÁŽ<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

ROZHOVOR<br />

S FILIPÍNSKYM LIEČITEĽOM<br />

– LINO BE GUINSADA<br />

Ako dlho liečite?<br />

Viac ako tridsať rokov.<br />

Aká je tradícia liečenia na Filipínach?<br />

Veľmi, veľmi dlhá – už môj<br />

dedko pôsobil ako duchovný<br />

liečiteľ.<br />

Ste nejakého vierovyznania alebo<br />

proste veríte v Boha?<br />

To považujem za veľmi dôležité<br />

– veriť v Boha; som hlboko<br />

veriaci, narodil som sa<br />

ako kresťan a ako kresťan som<br />

aj vyrastal.<br />

Mnoho ľudí sa k tomuto druhu<br />

liečenia stavia s miernym pokrčením<br />

pliec, skôr skepticky. Čo<br />

k tejto liečbe môžete povedať vy<br />

sám?<br />

To, že môžem liečiť, cítim ako<br />

dar. Vnímam to ako svoje poslanie.<br />

Duch lieči a ja som iba nástrojom.<br />

Pred rokmi som sledoval v televízii<br />

záber z liečenia filipínskeho<br />

liečiteľa, ktorý doslova ťahal<br />

z pacienta niečo, čo evidentne<br />

do jeho tela nepatrilo; pôsobilo<br />

to dojmom, že ten človek<br />

je tým prerastený… Vtedy som<br />

pripustil myšlienku materializácie<br />

z najbližšieho – astrálneho<br />

(jemnohmotného) okolia človeka.<br />

Čo vy na to?<br />

To nemôžem vysvetliť. Je to<br />

niečo medzi spirituálnou a fyzickou<br />

úrovňou, pretože duch lieči<br />

a ja som iba nástrojom.<br />

V starom Grécku i v Egypte sa po<br />

niekoľkodennom pôste a modlitbách<br />

nadväzoval kontakt<br />

s vyššími úrovňami bytia. Deje<br />

Liečiteľ sa medzitým venuje boľavým<br />

kolenám; pacient pritom<br />

necíti nič viac než bežné dotyky.<br />

V jednej chvíli pozdvihol hlavu<br />

a videl, že liečiteľ vyberá z hornej<br />

časti kolena kúsok ružového<br />

tkaniva.<br />

Lino be Guinsada<br />

sa niečo podobného aj vo Vašom<br />

prípade? Máte napr. nejaké sústredenia?<br />

Koncentrujem sa a meditujem,<br />

aby som bol viac v kontakte s duchovnou<br />

energiou; a tiež aby som<br />

sám seba nabil energiou. Duch<br />

je sila!<br />

Sme náročnejší pacienti ako iné<br />

národnosti?<br />

Nie je to veľký rozdiel.<br />

Máte nejaké zvláštne prežitky počas<br />

liečenia alebo po ňom?<br />

Keď pomáham ľuďom, cítim sa<br />

stále viac šťastný, otvorený smerom<br />

hore.<br />

Sú niektoré choroby alebo stavy,<br />

ktoré by ste v žiadnom prípade<br />

neliečili? Napr. zhubné nádory,<br />

rakovina…?<br />

Liečim temer každé ochorenie.<br />

Najväčší úžitok vidím v tom,<br />

keď môžem „tvrdým“ ľuďom<br />

odovzdať čo najviac sily, lásky,<br />

viery a harmónie. Predpokladom<br />

uzdravenia je viera v Boha<br />

a otvorenie svojho srdca láske.<br />

Vnímate chorobu ako nutné zlo,<br />

s ktorým je potrebné bojovať,<br />

alebo ako prostriedok na zmenu<br />

vnútorného života?<br />

Choroba znamená, že ľuďom<br />

niečo chýba. Chýba nám láska.<br />

Naša duša potrebuje lásku. Náš<br />

duch je čistý.<br />

Chcete ľuďom niečo povedať?<br />

Tento čas je príležitosťou<br />

na duchovný rast. Ježiš nás učí<br />

žiť v láske, mieri a harmónii. Ľudia<br />

sú príliš uzavretí a veľa premýšľajú.<br />

Je dôležité, aby sme sa<br />

otvorili, len potom môžeme prijímať<br />

duchovný rozmer života.<br />

Rozhovor viedol Jiří GOTTWEISS<br />

Liberec 27. 3. 2006


ZDRAVIE<br />

P od pojmom muzikoterapia si ľudia doteraz najčastejšie predstavujú jej klinickú<br />

formu, ktorá sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia v mnohých európskych<br />

krajinách a USA ako dôležitá súčasť psychoterapie a psychoanalýzy. Aplikuje sa napr.<br />

v psychiatrických liečebniach, sanatóriách a neurologických klinikách; možno preto<br />

na ňu mnohí nazerajú trocha rezervovane. Muzikoterapia však predstavuje veľa rozmanitých<br />

foriem, z ktorých si môže vybrať každý práve tú, ktorá najlepšie vyhovuje<br />

jeho vnútornému založeniu a jeho možnostiam. V domácom prostredí môže prispievať<br />

k prirodzenému udržiavaniu životnej harmónie či k vyvažovaniu drobných výkyvov<br />

od nej, skôr než sa prejaví vážnejšími zdravotnými ťažkosťami. Tie sa potom – ako<br />

vieme – aj ťažšie odstraňujú. Môže prinášať aj vnútorné obohatenie a prispievať<br />

k duchovnému rastu.<br />

uzikoterapia teda nie je len úzko<br />

M vymedzenou formou liečby.<br />

Opiera sa o tisícročné skúsenosti ľudového<br />

liečiteľstva prírodných národov<br />

a inšpiráciu čerpá aj z dochovaných<br />

prameňov staroveku, kedy sa<br />

využitie zvuku, hudby, svetla a farby<br />

tešilo značnej vážnosti aj v najvyšších<br />

kruhoch a bolo neoddeliteľnou súčasťou<br />

mnohých náuk.<br />

Každý z nás sa iste vo svojom živote<br />

s niektorou jej formou už stretol,<br />

i keď si to možno ani neuvedomil.<br />

Ľudia, ktorí hrajú na hudobný<br />

nástroj a tvrdia, že to prináša radosť<br />

im samotným alebo ich blízkym, prežívajú<br />

túto skúsenosť takpovediac „na<br />

vlastnej koži“. Kto si spieva a cíti, že<br />

jeho duši takéto sebavyjadrenie prospieva,<br />

využíva tak vlastne prvky muzikoterapie,<br />

aj keď svoje počínanie tak<br />

nenazýva.<br />

Samotnému aktívnemu spevu či<br />

muzicírovaniu sa dnes ľudia venujú<br />

oveľa menej, než v minulosti. Činorodosť<br />

a tvorivosť vyžaduje určitú námahu,<br />

trvalé úsilie a čas, ktorého má<br />

v dnešnej uponáhľanej dobe veľa ľudí<br />

nedostatok. Na druhej strane doba<br />

ponúka technické „vymoženosti“, dostupné<br />

takmer bez námahy. Vo chvíľach<br />

odpočinku je potom pohodlnejšie<br />

stlačiť napríklad tlačidlo diaľkového<br />

ovládača… Človek sa tak mimovoľne<br />

vzdáva určitej svojej aktivity a dáva<br />

prednosť pasívnemu prijímaniu.<br />

Kam vedie také pasívne prijímanie<br />

bez výberu takmer všetkého, čo sa ponúka?<br />

Jedným extrémom je bičujúce<br />

tempo, s ktorým sa ľudia snažia nejaký<br />

čas držať krok, kým sa u nich neprejavia<br />

ťažkosti spôsobené neúnosným<br />

preťažením (tzv. syndróm vyhorenia<br />

z nadmerného stresu). Druhým extrémom<br />

je otupujúca prázdnota, spôsobená<br />

úplným nedostatkom tvorivých<br />

podnetov. Ľudia, ktorí sa v takom neznesiteľnom<br />

stave ocitnú, nie sú schopní<br />

vidieť takmer žiadne vyhliadky do budúcnosti<br />

a život sa pre nich následne<br />

stáva nezvládnuteľným. Utekajú pred<br />

ním najrôznejšími spôsobmi, ktorých<br />

spoločnou črtou je horúčkovitá až sebazničujúca<br />

aktivita, túžba po akom-<br />

MUZIKOTERAPIA<br />

POMOC PRE KAŽDÉHO<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


ZDRAVIE<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

koľvek vzruchu, čo je opäť skok do<br />

opačnej krajnosti, vstup do bludného<br />

kruhu.<br />

Kým ľudia v minulosti žili vo väčšej<br />

zhode s prírodou a prispôsobovali<br />

svoj život rytmu premien ročných období,<br />

boli chránení pred jednostrannosťou,<br />

takou príznačnou pre dnešnú<br />

dobu. Celý rok bol vlastne reťazcom<br />

významných udalostí, na ktorých<br />

príprave sa ľudia spoločne podieľali<br />

a v ktorých zastával každý svoju<br />

úlohu. Netvorili teda pasívne prizerajúce<br />

sa obecenstvo, ale sami boli aktívnymi<br />

účastníkmi. Už len na ľudových<br />

slávnostiach ožívajú v súčasnosti staré<br />

zvyky a obyčaje našich predkov, ktoré<br />

im pomáhali ako protiváha v neľahkých<br />

životných podmienkach, aké by<br />

sme dnes už asi len ťažko znášali.<br />

Dnes sa k tomuto prístupu vraciame<br />

práve formou najrôznejších terapií.<br />

Muzikoterapia predstavuje jeden zo<br />

spôsobov, ako si udržať životnú rovnováhu<br />

v dobe, ktorá na nás kladie<br />

neobvykle veľké nároky neustálym,<br />

zrýchľujúcim sa a ťažko vstrebateľným<br />

prívalom informácií na jednej<br />

strane, a pocitom prázdnoty, osamelosti,<br />

odcudzenia či márnosti a beznádeje<br />

na strane druhej.<br />

Keď spieva mamka svojmu dieťatku,<br />

pripravuje pôdu na jeho zdarný vývoj.<br />

Keď sa obklopíme ušľachtilou hudbou,<br />

môžeme vytvoriť zo svojho domova<br />

oázu mieru a pokoja, kde sa môžeme<br />

zotaviť a načerpať nové sily. Ak sa chceme<br />

v niečom zmeniť a odložiť nejakú<br />

chybu, tiež môžeme svoje<br />

úsilie podporiť hudbou. Keď<br />

je človek chorý alebo sa lúči<br />

s týmto svetom, môže mu byť<br />

citlivo zvolená hudba veľkou<br />

pomocou. Prostredníctvom<br />

nej môže pochopiť mnohé súvislosti<br />

svojho pozemského života<br />

a dopomôcť si k skutočnému<br />

uzdraveniu, vo chvíľach umierania<br />

môže toto poznanie viesť až k odhodlaniu<br />

odložiť všetko nesprávne a za<br />

bránami tohto sveta zamieriť k svetlému<br />

cieľu.<br />

Aktívnou (produktívnou) formou<br />

muzikoterapie je hra na nejaké<br />

ľahko ovládateľné nástroje. Jej cieľom<br />

je snaha o vyjadrenie seba samého<br />

prostredníctvom zvoleného hudobného<br />

nástroja či spevu, neverbálnej<br />

komunikácie s okolím aj so sebou<br />

samým, prebudením či obnovením<br />

životných záujmov a postupné nachádzanie<br />

zmyslu života aj svojej úlohy<br />

v ňom. Táto forma prináša veľkú radosť<br />

ľuďom so zrakovým postihnutím<br />

a – čo je asi prekvapujúce – aj ľuďom<br />

sluchovo postihnutým.<br />

Pri pasívnej (receptívnej) muzikoterapii<br />

hrá hlavnú úlohu živo produkovaná<br />

alebo reprodukovaná hudba,<br />

ktorú na seba nechávame pre určitý<br />

účel pôsobiť. Pole pôsobnosti je tu samozrejme<br />

omnoho väčšie, než ponúkajú<br />

formy muzikoterapie aktívnej,<br />

pretože takto možno pôsobiť aj tam,<br />

kde využitie produktívnych foriem<br />

muzikoterapie nie je možné.<br />

Muzikoterapia predstavuje jeden zo spôsobov,<br />

ako si udržať životnú rovnováhu.<br />

eraz teda ku konkrétnym možnostiam<br />

pasívnej muzikoterapie, pre-<br />

T<br />

dovšetkým v domácom prostredí.<br />

Chceme vytvoriť vo svojom domove<br />

príjemné prostredie, kde sa budú<br />

všetci cítiť skutočne doma, kde sa bude<br />

dobre dariť rozvoju našich schopností,<br />

kde rozkvitne vzájomná komunikácia<br />

a spolupatričnosť. Pokiaľ tento zámer<br />

hodláme podporiť hudbou, máme<br />

šancu na úspech, ak zvolíme nahrávky<br />

jemnej hudby, vzbudzujúcej pokojnú<br />

otvorenosť a dôveru, a ak máme na<br />

zreteli, aby bola prijateľná aj pre ostatných<br />

členov domácnosti. Pri hudbe sa<br />

budeme chcieť venovať nejakým tichým<br />

a pokojným činnostiam, napr.<br />

tvorivým hrám s deťmi. Môžeme si<br />

vybrať aj nahrávky z oblasti tzv. „relaxačnej“<br />

hudby, komponovanej pre<br />

tento účel, je však treba pozorne rozlišovať<br />

vnútornú hodnotu nahrávok<br />

a neprijímať bezmyšlienkovite všetko,<br />

čo sa v tejto oblasti ponúka. Bližším<br />

sprievodcom môžu byť napr. katalógy<br />

vydavateľstva Awika, New World<br />

Music, Oreade, v ktorých sú pre ľahšiu<br />

orientáciu nahrávky rozčlenené do<br />

jednotlivých oblastí – relaxácia, inšpirácia,<br />

povzbudenie, hudba so zvukmi<br />

prírody a iné – a pri každej nahrávke<br />

je navyše uvedený jej stručný popis.<br />

Starostlivým vypočutím vybranej nahrávky<br />

priamo v predajni si možno<br />

overiť, či bude skutočne vyhovovať<br />

našim potrebám.<br />

Chceme niečo vo svojom živote<br />

zmeniť, napr. niektorý zo zakorenených<br />

životných postojov? Vieme napr.,<br />

že by sme si mali viac dôverovať a využiť<br />

schopnosti, ktoré máme, ale dosiaľ<br />

sme sa o to nepokúsili. Možno<br />

máme obavy z neúspechu, pochybujeme<br />

o sebe a trápime sa tým, nevieme<br />

však tieto zábrany prekročiť. Potom<br />

nám môže aj hudba sprostredkovať<br />

nadhľad, dodať dôveru, pomôcť prekonať<br />

obavy a vykročiť na novú cestu. Tu<br />

sa odporúča hlavne baroková hudba;<br />

jej priezračný a výrazovo zrozumi-


ZDRAVIE<br />

teľný obsah, optimizmus a nezdolná<br />

vitalita, radostné pritakávanie životu<br />

pomáha ukazovať smer, ktorým sa<br />

môžeme smelo vydať. S dôverou môžeme<br />

siahnuť po skladbách J. S. Bacha,<br />

A. Vivaldiho či G. F. Händela, možnosti<br />

výberu sú veľmi rozsiahle.<br />

Výber hudby iných slohových období,<br />

hudby ľudovej (etnickej) domácej,<br />

európskej aj mimoeurópskej, aj<br />

použitie umelej hudby mimoeurópskych<br />

kultúr má v muzikoterapii samozrejme<br />

tiež svoje miesto; pričom<br />

je dôležitý starostlivý výber určitej<br />

skladby, so zameraním na konkrétny<br />

terapeutický cieľ. Pokiaľ vyberáme<br />

hudbu pre niekoho iného, je vhodné<br />

urobiť výber spoločne. Terapeutický<br />

účinok sa tak zvýši.<br />

Zo štúdie o využití hudby v skupinovej<br />

terapii (väčšinou psychotikov),<br />

v ktorej sa S. Mitchell a A. Zanker zamerali<br />

na pozorovanie spoločného<br />

vnímania a prežívania emócií pri počúvaní<br />

hudby, vyplynuli nasledujúce<br />

poznatky:<br />

„Klasická“ hudba (Bach, Händel,<br />

Haydn, Mozart, Beethoven) – pôsobí<br />

povznášajúco, predovšetkým u klientov<br />

s väčším hudobným vzdelaním<br />

a prispieva k zvyšovaniu súdržnosti<br />

kolektívu. Pre svoj neosobný a formálny<br />

charakter (predovšetkým<br />

hudba klasicizmu) však pôsobí na<br />

niektorých klientov nudne alebo ich<br />

necháva ľahostajnými (tzn. „nič im<br />

nehovorí“).<br />

„Romantická“ hudba (Schubert,<br />

Brahms, Wagner, Rimskij-Korsakov,<br />

Chopin, Čajkovskij) sa javila všeobecne<br />

ako obľúbená, jej charakter<br />

umožňoval emočné uvoľnenie, na<br />

druhej strane však neuľahčovala súdržnosť<br />

kolektívu. Sentimentálna,<br />

alebo vzrušujúca hudba niektorých<br />

klientov odrádzala.<br />

Priaznivé účinky muzikoterapie sa využívajú aj na novorodeneckom oddelení<br />

košickej nemocnice Košice–Šaca a.s. Primárke oddelenia MUDr. Slávke Virágovej<br />

sme v nasledujúcom krátkom rozhovore položili niekoľko otázok.<br />

SG: Odkedy sa venujete muzikoterapii a komu je určená?<br />

MUDr. Virágová: muzikoterapia bola zavedená na pôrodníckom oddelení<br />

v Šaci 1. 9. 2003. Je určená predovšetkým novorodencom. V súčasnej<br />

dobe môžu muzikoterapiu využívať aj naše rodičky počas pôrodov.<br />

SG: Aký je cieľ jej využitia a ako sa vám osvedčila?<br />

MUDr. Virágová: cieľom využívania muzikoterapie je odbúranie popôrodného<br />

stresu u novorodencov – ovplyvňuje svalové napätie, dá<br />

sa povedať, že pôsobí na celý organizmus.<br />

Naše rodičky využívajú jej upokojujúci vplyv.<br />

Vhodne zvolená hudba zároveň prispieva<br />

k lepšiemu znášaniu bolesti.<br />

SG: Aký druh hudby využívate?<br />

MUDr. Virágová: púšťame hlavne upokojujúci<br />

druh hudby, predovšetkým klasickú hudbu;<br />

napr. „Jar“ zo Štyroch ročných období od Vivaldiho,<br />

Malú nočnú hudbu od Mozarta. Rovnako<br />

využívame aj hudbu spojenú so zvukmi<br />

prírody a inú relaxačnú hudbu.<br />

Zhováral sa Rudolf Harčarík<br />

MUDr. Virágová<br />

Impresionistická hudba (Debussy,<br />

Ravel) bola ochotne prijímaná,<br />

niektorých klientov priťahovala svojou<br />

zmyslovosťou a zvukomalebnosťou,<br />

ďalším umožňovala ukryť sa<br />

pred skutočnosťou do sveta predstáv<br />

a fantázie. Nebola však vypozorovaná<br />

jej terapeutická hodnota.<br />

Súčasná hudba (Stravinskij, Berg,<br />

Bartók, Hindemith, Várese) mala na<br />

kolektív vplyv viac stmeľujúci, než<br />

hudba romantická. Svojím tvrdým až<br />

surovým rytmom, disonantným zvukom<br />

a črtami primitivizmu vzbudzovala<br />

v psychotických klientoch pocity<br />

poznania vlastného stavu, a to v súlade<br />

s mierou ich dezintegrácie a snahou<br />

po náprave.<br />

Populárna tanečná hudba – pôsobila<br />

len mierne na zmyslovej úrovni<br />

a nemala badateľný účinok ani na<br />

jednotlivca, ani na kolektív.<br />

Ľudové piesne rôznych národov –<br />

boli vrelo prijímané, čo sa prejavovalo<br />

vzrastajúcou súdržnosťou kolektívu,<br />

sprevádzanou vzájomnou komunikáciou.<br />

Klienti sa dobrovoľne zapájali,<br />

prebúdzala a zvyšovala sa ich túžba<br />

začleniť sa do kolektívu a niečo spoločne<br />

vytvárať.<br />

Tieto poznatky však nemožno zovšeobecňovať<br />

a zjednodušene prenášať<br />

aj na ďalšie situácie, v iných<br />

prípadoch môžu byť aj výsledky<br />

iné. Vždy je nutné citlivo vnímať aj<br />

ostatné okolnosti.<br />

René KRÁL<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


TÉMA<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

TRANSPLANTÁCIA ORGÁNOV<br />

DVE STRANY MINCE<br />

DÁŠ MI SVOJE SRDCE ?<br />

Ako červená niť vinie sa dejinami ľudstva snaha o zachovanie alebo opätovné získanie zdravia. Každá epocha,<br />

každá kultúra priniesla v tomto ohľade niečo svojbytného, čo vyplynulo z vtedajších predstáv o zmysle<br />

ľudskej existencie a tým aj o úlohe ľudského tela. Spôsob, akým sa pristupovalo k riešeniu otázok zdravia<br />

a choroby, vždy neomylne signalizoval úroveň vtedajšieho poznania a teda aj kultúrnej úrovne národa.<br />

To isté platí určite aj pre dnešnú dobu. Tá sa predovšetkým zásluhou technického rozvoja stala pre toto<br />

prastaré odvetvie ľudskej činnosti obdobím prevratných zmien. Pritom sa mimovoľne vynára otázka, či sú<br />

tieto zmeny skutočne pokrokom.<br />

Každý odbor má svoju „výkladnú skriňu“. Aj medicína sa môže pochváliť radom noviniek, o ktorých minulé<br />

generácie mohli iba snívať. Keď stojíme pred touto výkladnou skriňou, ihneď nás upúta heslo „transplantácia“.<br />

Žeby sa už našla cesta, ako zachrániť život v prípade, kde inak hrozí neodvratná smrť…? Je známe, že vo<br />

výkladných skriniach sa vystavuje len to najlepšie. Odpad a nepodarky sa v tichosti vyvážajú na skládku. Pri<br />

transplantáciách si však môžeme byť istí, že do výkladnej skrine náleží plným právom. Alebo snáď nie?<br />

rgány ľudského tela, ich<br />

O úloha a spôsob činnosti<br />

stáli vždy v popredí lekárskeho<br />

záujmu. Pochopenie fungovania<br />

ľudských orgánov sa stalo kľúčom<br />

k ovplyvneniu ich funkcie.<br />

Dnešní lekári však držia v rukách<br />

celkom iné kľúče, než lekári<br />

minulých storočí a tisícročí. Do<br />

každej zámky zapadá totiž len<br />

jeden kľúč, čo znamená, že niektorá<br />

skupina drží v ruke páčidlo.<br />

Pre starovekých lekárov bol<br />

každý orgán sídlom určitej psychickej<br />

funkcie, alebo s ňou<br />

aspoň súvisel. Určite to nebola<br />

len naivná predstava, pretože dodnes<br />

preukazuje svoju platnosť.<br />

Kľúčom k ovplyvneniu telesného<br />

stavu bolo dosiahnutie duševnej<br />

rovnováhy za súčasného povzbudzovania<br />

telesnej energie. Novodobé<br />

lekárstvo sa oproti tomu<br />

snaží dosiahnuť cieľ z druhého<br />

pólu – ovplyvnením „telesnej mechaniky“.<br />

Zmieňme sa aspoň o srdci,<br />

které je jedným z nepostrádateľných<br />

orgánov a ktoré bolo v minulosti<br />

pokladané za sídlo ľudskej<br />

duše. Aj dnes je čoraz zrejmejšie,<br />

že srdce reaguje veľmi citlivo na<br />

akékoľvek emočné stavy. Existujú<br />

desiatky prirovnaní, ktoré<br />

sa zrodili zo skúseností generácií<br />

a ktoré zreteľne poukazujú na<br />

úzku spojitosť medzi telesným<br />

orgánom a duševným stavom:<br />

mať srdce na dlani, mať zlomené,<br />

čisté, odvážne, mäkké, kamenné,<br />

ušlachtilé srdce, stratiť srdce…<br />

JE SRDCE VIAC NEŽ<br />

LEN MECHANICKÉ<br />

ČERPADLO ?<br />

odľa dnešných názorov má<br />

P byť srdce len čerpadlom. Síce<br />

pozoruhodným a nepostrádateľným,<br />

napriek tomu však len monotónnym,<br />

mechanicky pracujúcim<br />

čerpadlom. „Srdce je len<br />

hlúpe čerpadlo.“ Takto sa o srdci<br />

vyjadril pred rokmi jeden americký<br />

kardiochirurg, ktorého tím<br />

v tom čase vykonal už okolo 200<br />

transplantácií sŕdc. Pozoruhodné<br />

konštatovanie. Snáď prijateľné<br />

pre tých, ktorí vec posudzujú<br />

zvonku. No sotva prijateľné pre<br />

tých, ktorí sú nútení vo svojich<br />

už len sčasti vlastných telách prežívať<br />

všetky následky tejto údajne<br />

len mechanickej výmeny; ktorí sa<br />

musia vyrovnávať s celým radom<br />

psychických a fyzických dôsledkov,<br />

v doterajšej lekárskej histórii<br />

nebývalých a nepoznaných.<br />

Podobné kontrasty v posudzovaní<br />

by sme našli aj pri ďalších<br />

orgánoch. Tento novodobý<br />

pohľad, ktorý zbavil ľudské telo<br />

dôstojnosti, pripravil pôdu pre<br />

oblasť transplantácií. Keby totiž<br />

orgány ľudského tela a toto telo<br />

samotné boli považované za niečo<br />

vyššie a cennejšie, t. j. neboli by<br />

vo svojom význame znížené na<br />

mechanicky pracujúce súčiastky,<br />

muselo by o hodnote a význame<br />

tela prevládať celkom iné povedomie.<br />

V tom prípade by však<br />

pre transplantačné odvetvie nastal<br />

súmrak.<br />

Príznačná je v tomto ohľade<br />

aj skutočnosť, že transplantačné<br />

programy si vyžiadali už miliardové<br />

čiastky, no psychickým dôsledkom<br />

týchto operácií sa doposiaľ<br />

nikto v porovnateľnej miere<br />

nevenoval. Jedným z dôvodov je<br />

iste aj skutočnosť, že nie je pre


TÉMA<br />

ne vysvetlenie, ktoré by bez výhrad<br />

mohli prijať lekári, aj ich pacienti.<br />

Tých sa predsa zmeny dotýkajú v prvom<br />

rade.<br />

AKÝ ÚŽITOK MÔŽE<br />

PRINIESŤ PREDĹŽENIE<br />

ŽIVOTA ?<br />

danlivo absurdná otázka. Či predĺženie<br />

života prináša malý úži-<br />

Z<br />

tok? Človek môže ešte nejaký čas<br />

žiť, aj keď nie celkom podľa svojich<br />

predstáv, tak aspoň sčasti. Snahy<br />

o predĺženie života predsa vždy boli<br />

neoddeliteľnou súčasťou medicíny.<br />

Prečo by sa tu mala zrazu urobiť hranica,<br />

ktorá tieto ušľachtilé snahy obmedzuje?<br />

Nie je to snáď útok proti<br />

základom medicíny a ohrozovanie<br />

práv chorých ľudí?<br />

Nie. Aj medicína sa predsa vo svojom<br />

pôsobení musí podriaďovať prírodným<br />

zákonom, ak len má zostať<br />

etická. Základom skutočnej etiky<br />

nemôžu byť totiž premenlivé ľudské<br />

predstavy, ale len dokonalá znalosť<br />

týchto zákonov a ich účinkov.<br />

Nakoľko sú tieto zákony známe?<br />

Na túto otázku možno ľahko nájsť<br />

odpoveď vo všeobecne prijímaných<br />

názoroch. Podľa nich by mala byť<br />

hmota prvotná; duch (pokiaľ nejaký<br />

existuje) vzniká ako produkt hmoty<br />

a s rozpadom hmoty by mal opäť zaniknúť.<br />

Takáto neradostná filozofia,<br />

úzkostlivo zatvárajúca oči pred životom,<br />

ponecháva v zmätku každého<br />

človeka, ktorý sa právom pýta, prečo<br />

žije, prečo umiera, prečo túži po vnútornom<br />

mieri, ideáloch a dokonalosti.<br />

Logickej odpovede sa nedočká. Preto<br />

možno právom pochybovať o tom, že<br />

sa v tejto filozofii prejavuje znalosť<br />

zákonov, ktoré predsa musia pojať<br />

celý život, aj vnútorný svet každého<br />

z nás. Môže byť teda smerodajná<br />

etická norma, ktorá tento vnútorný<br />

svet ignoruje?<br />

Pokiaľ by skutočne išlo len o to, žiť<br />

čo najdlhšie, nemuselo by sa o účelnosti<br />

transplantácií ani diskutovať.<br />

Celkom očividne však nejde len<br />

o to. Nie je predsa najpodstatnejšie<br />

to, v akom veku človek opúšťa tento<br />

svet, ale v akom stave. V akom stave<br />

duše. Pojmy duša a duch síce nesmelo<br />

prežívajú aj v medicínskej terminológii,<br />

ale nevyučuje sa o nich – pretože<br />

oficiálne neexistujú. Tento predpoklad<br />

je jedným zo základných pilierov<br />

modernej vedy. Zatiaľ však jediným<br />

dôkazom, ktorý táto veda podala, je<br />

tvrdenie niekoľkých vedcov, že dušu<br />

nikdy nevideli. Ani pod mikroskopom,<br />

ani v mozgu, ani kdekoľvek<br />

inde. Títo ľudia hovoria pravdu. A to<br />

je výzva, aby sa duša začala hľadať<br />

iným spôsobom.<br />

Je nesporným faktom, že transplantácia<br />

môže predĺžiť fyzický život. Pokiaľ<br />

však pripúšťame existenciu ľudskej<br />

duše, musíme sa zamyslieť nad<br />

tým, aké následky môže predĺženie<br />

života takýmto zásahom pre ňu mať.<br />

Pokiaľ nebudeme tieto následky poznať,<br />

nemôžeme zodpovedne tvrdiť,<br />

že transplantácia je prospešným zákrokom.<br />

ČAKANIE NA SMRŤ<br />

ransplantácia zaujíma medzi lekárskymi<br />

zákrokmi zvláštne, alebo<br />

T<br />

povedzme priamo, rozporuplné postavenie.<br />

Predpokladá totiž násilnú smrť<br />

iného človeka. To je skutočnosť, s ktorou<br />

sa musí vysporiadať každý čakateľ.<br />

Musí čakať, kým niekto iný zomrie.<br />

Život jedného človeka je podmienený<br />

smrťou druhého. V iných prípadoch<br />

nemusí byť situácia zdanlivo taká dramatická<br />

– môže ísť o výkup orgánov.<br />

Darca, či skôr predajca, predá jednu<br />

vlastnú obličku a získa sumu, ktorú<br />

môže použiť na vylepšenie svojej životnej<br />

situácie. Je zrejmé, že k zmrzačeniu<br />

vlastného tela môže človeka dohnať<br />

predovšetkým bieda a zúfalstvo.<br />

V takom prípade zostáva síce darca<br />

nažive, avšak okolnosti, za ktorých je<br />

tento orgán získaný, sú asi ešte ponižujúcejšie.<br />

Niekedy sa človek rozhodne<br />

pre dobrovoľné darcovstvo s úmyslom<br />

pomôcť inému človeku.<br />

Prítomnosť násilia na tele darcu<br />

je však vo všetkých prípadoch veľmi<br />

nápadná. To je iste jeden z dôvodov,<br />

ktorý stojí v ceste všeobecnému prijatiu<br />

tejto metódy.<br />

Jedným z ďalších problémov, ktorý<br />

musia ľudia po transplantácii často<br />

riešiť, je pocit viny. Tento pocit nemá<br />

azda pôvod v tom, že by si títo ľudia<br />

želali smrť niekoho iného. Ich prianím<br />

je žiť ďalej a len prijímajú možnosť,<br />

ktorú pre nich vytvorili druhí.<br />

Transplantácia je navyše legalizovaná,<br />

takže ani v tejto oblasti nie je dôvod na<br />

znepokojenie. A predsa sa tento pocit,<br />

podobný tlaku svedomia, nástojčivo<br />

hlási. Isté znamenie, že ľudský zákon<br />

tu stojí proti zákonu prírodnému.<br />

Závažným dôvodom, ktorý silne zaťažuje<br />

misku váh v neprospech transplantácií,<br />

je neznalosť deja pri umieraní.<br />

Tragický omyl, či skôr neznalosť,<br />

ktorá v tejto oblasti vládne, vedie k nepredstaviteľnému<br />

utrpeniu ľudí, ktorých<br />

pozemské telá sú rozoberané na<br />

transplantačné účely práve v okamihu<br />

umierania. Vykonávanie transplantácií<br />

si vôbec nemožno predstaviť bez<br />

tohto omylu. Našťastie bola v tejto závažnej<br />

veci ponechaná každému človeku<br />

jeho osobná voľba.<br />

ČO JE ÚSPECH ?<br />

aždú ľudskú činnosť sprevádza<br />

K zodpovedajúca filozofia, teda<br />

uhol pohľadu. Z pohľadu dnešnej<br />

vedy niet pochýb o tom, že možnosť<br />

transplantácií orgánov je úspechom.<br />

Za úspech však nemôže byť bez všetkého<br />

označené všetko, čo človek po<br />

prekonaní mnohých ťažkostí doká-<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


TÉMA<br />

zal. Rozhodujúcim má zostať to, či to<br />

skutočne, v každom ohľade, prinieslo<br />

všestranný úžitok.<br />

Jednou stránkou zdarnej transplantácie<br />

je predĺženie života na zemi. Je<br />

to lekársky úspech, keď človek po výmene<br />

srdca alebo aj pľúc žije ďalej – na<br />

rozdiel od iných, ktorí sa svojej operácie<br />

nedočkali, alebo ktorí po operácii<br />

zomreli kvôli odvrhnutiu transplantátu.<br />

Z času na čas sa takí ľudia po<br />

transplantácii prezentujú v médiách,<br />

často v športovom odeve, aby verejnosti<br />

oznámili že sa cítia dobre, že<br />

ich život pokračuje, že sa mohli vrátiť<br />

k svojmu obľúbenému športu atď. Je<br />

to pochopiteľné, pretože takého chcú<br />

pacienta vidieť sponzori, verejnosť,<br />

často tiež rodinní príslušníci a v neposlednom<br />

rade aj on sám. Ale je to<br />

skutočne tak?<br />

Je tu ešte aj druhá stránka úspechu,<br />

ktorá však zostáva verejnosti utajená.<br />

Je to vnútorný život pacientov<br />

po transplantácii. Prikladá sa mu dostatočná<br />

vážnosť? Veď práve vnútorný<br />

život patrí k tomu najskutočnejšiemu,<br />

čo každý z nás prežíva a nemal by byť<br />

preto zanedbávaný!<br />

O tom, ako transplantácia poznamenáva<br />

vnútorný svet týchto ľudí,<br />

môžu podať svedectvo len oni sami.<br />

Z tohto dôvodu je veľmi pozoruhodným<br />

svedectvom kniha americkej autorky<br />

Claire Sylvie, ženy, ktorá podstúpila<br />

transplantáciu srdca a pľúc.<br />

Silné prežitia a tiesnivé neporozumenie<br />

zo strany ľudí, ktorí touto ojedinelou<br />

skúsenosťou neprešli, ju primäli<br />

otvorene prehovoriť.<br />

ZÁPAS O IDENTITU<br />

ríbeh Claire Sylvie rozhodne nepatrí<br />

medzi štandardné. Jeho vý-<br />

P<br />

nimočnosť nie je daná len skutočnosťou,<br />

že sa pozoruhodným spôsobom<br />

dozvedela meno svojho darcu, ale aj jej<br />

mimoriadnou vnímavosťou, ktorá jej<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

umožnila vedome sa zaoberať svojimi<br />

prežitiami. Tieto prežitia, akokoľvek<br />

sú individuálne, sú v podstate spoločné<br />

mnohým takýmto pacientom.<br />

Je treba si znovu uvedomiť, že transplantácia<br />

predstavuje mimoriadny<br />

zásah do telesného a duševného života,<br />

ktorý prináša ojedinelé skúsenosti<br />

a zážitky. Tie sú však pre väčšinu<br />

ostatných ľudí natoľko zvláštne alebo<br />

dokonca neprijateľné, že sa veľmi<br />

ľahko vytvorí nepreklenuteľná komunikačná<br />

bariéra. Jej základ vytvárajú<br />

už sami lekári svojím výhradným zameraním<br />

sa na telesnú stránku transplantácie.<br />

Ich pacient čoskoro zisťuje,<br />

že svoje pocity a vnútorné stavy nemôže<br />

vyjadriť pred nikým, pretože by<br />

nenašiel skutočné porozumenie.<br />

Veľa ľudí ani nie je schopných o svojich<br />

pocitoch a reakciách z rôznych dôvodov<br />

hovoriť. Často sa nimi nechcú<br />

ani vedome zaoberať a snažia sa ich<br />

poprieť aj pred sebou samými, aby tak<br />

uchránili svoj vnútorný svet, ktorý je<br />

im zrozumiteľný.<br />

Z týchto dôvodov má svedectvo Claire<br />

Sylvie veľkú hodnotu, pretože prehovorila<br />

za všetkých, ktorí prehovoriť<br />

nedokázali, nemohli alebo nechceli. Jej<br />

príbeh zreteľne ukazuje na najzávažnejšie<br />

dôsledky transplantácií, preto<br />

si ho krátko pripomenieme.<br />

Claire podstupuje transplantáciu<br />

srdca a pľúc ako prvá pacientka v novozriadenom<br />

kardiochirurgickom<br />

centre. Darcom drahocenných orgánov<br />

je mladý muž, ktorý havaroval<br />

na motocykli. Jeho mozog bol v okamihu<br />

nárazu do stromu celkom zničený.<br />

V nasledujúcich dňoch po operácii<br />

sa začína Claire zžívať so svojimi<br />

novými orgánmi, ktoré donedávna<br />

patrili ešte niekomu inému. Na svoje<br />

prekvapenie však zisťuje, že novými<br />

nie sú len transplantované orgány, ale<br />

aj jej vnútorný život. Jasne si uvedomuje<br />

vplyv cudzej osobnosti, pravdepodobne<br />

darcu. Medzi iným si tiež<br />

kladie otázku, do akej miery bude musieť<br />

zdieľať prítomnosť cudzej duše ako<br />

cenu za to, že teraz smie používať orgány<br />

jej predošlého tela.<br />

U lekárov už od začiatku naráža so<br />

svojimi otázkami na nepochopenie<br />

a odmietanie. Zápasí s pocitmi strachu<br />

a zúfalstva. Je to len ona, ktorá musí<br />

viesť boj o svoju identitu, alebo zažívajú<br />

podobný osud aj ďalší pacienti?<br />

Nemožnosť podeliť sa so svojimi pocitmi<br />

s niekým, kto by ich pochopil,<br />

alebo kto by ich aspoň trochu dokázal<br />

vysvetliť, sa stáva jej dočasným trýznivým<br />

údelom.<br />

Príbeh sa rozvíja a získava nádych<br />

fantastickosti pre toho, kto sa o neviditeľný<br />

svet nikdy nezaujímal. Claire<br />

stretáva svojho darcu vo sne. Od tej<br />

chvíle vie, ako sa volal. Potreba poznať,<br />

aký bol, sa stupňuje, pretože časť jeho<br />

života pokračuje teraz v jej tele i duši.<br />

Prísne obmedzenia však nedovoľujú,<br />

aby sa oficiálnou cestou dozvedela<br />

jeho meno.<br />

Po niekoľkých rokoch stretáva mediálne<br />

založeného muža, ktorý jej<br />

hneď nasledujúci deň oznámi, že vo<br />

sne videl úmrtné oznámenie jej darcu.<br />

Udáva názov novín a vzhľad stránky,<br />

na ktorej je oznámenie vytlačené.<br />

Druhý deň si obaja overujú pravdivosť<br />

údajov. Všetko súhlasí: meno, vek,<br />

doba úmrtia dva dni pred transplantáciou,<br />

havária na motocykli.<br />

Všetko je príliš silné na to, aby Claire<br />

bezprostredne uskutočnila svoje<br />

prianie a navštívila rodinu svojho<br />

darcu. Niekoľko mesiacov sa odhodláva,<br />

až nakoniec zdvíha telefón.<br />

Stretnutie s rodinou je zvláštnym<br />

zážitkom. V hrudi Claire Sylvie tepe<br />

srdce ich syna, brata, vnuka. Rozpráva<br />

svoj príbeh a oni rozprávajú svoj. Claire<br />

nachádza potvrdenie mnohých svojich<br />

domnienok, týkajúcich sa svojich<br />

celkom nových vlastností a sklonov.<br />

Má enormnú vitalitu, s ktorou jej<br />

vlastné orgány márne súperia – aj on<br />

bol neúnavný. Obľúbila si iné pokrmy –<br />

jeho najobľúbenejšie. Má iný vkus pri


TÉMA<br />

posudzovaní žien – jeho vkus. Stala sa<br />

pozornejšou a citlivejšou k druhým. Je<br />

iná. Nie je to už ona, aká bývala, ale<br />

miešajú sa v nej skúsenosti dvoch ľudí,<br />

z ktorých jeden akoby zostal na zemi<br />

len v niektorých svojich orgánoch<br />

a druhým je niekdajšia Claire.<br />

Skúsenosť Claire Sylvie potvrdzujú<br />

nielen početné zážitky ďalších pacientov,<br />

ktorí podstúpili transplantáciu<br />

nejakého orgánu, ale aj pozorovania<br />

zdravotníckeho personálu a rodinných<br />

príslušníkov. Z mnohých príkladov<br />

uveďme len dva; prvý z nich poukazuje<br />

na bizarné dôsledky niektorých<br />

transplantácií.<br />

MUŽ SÚPERIL SO<br />

SVOJÍM STARÝM<br />

SRDCOM<br />

už A., žijúci v Anglicku, trpel<br />

M ochorením nazvaným mukoviscidóza<br />

(cystická fibróza – pozn.<br />

red.). Potreboval bezpodmienečne<br />

nové pľúca, pričom srdce mal zdravé.<br />

Podstúpil transplantáciu srdca a pľúc.<br />

Jeho pôvodné srdce bolo súčasne<br />

transplantované mužovi B., ktorého<br />

vlastné srdce zlyhávalo. Tento<br />

výnimočný transplantačný prenos<br />

sa označuje ako „domino – transplantácia“.<br />

Obe operácie sa vydarili<br />

a vytvorili predpoklad pre ojedinelý<br />

zážitok, ktorý nemá v dejinách<br />

ľudstva obdobu. V r. 1994 sa muži<br />

A. a B. stretli na športových hrách,<br />

usporiadaných v Anglicku pre ľudí<br />

s transplantovanými orgánmi – ako<br />

súperi v bežeckej disciplíne. Muž<br />

A. súperil so svojím starým srdcom,<br />

ktoré bilo v hrudi jeho súpera, muža<br />

B. – a toto srdce zvíťazilo nad svojím<br />

predošlým vlastníkom. Obaja muži<br />

sa potom zišli, aby si vymenili svoje<br />

dojmy. Muž B. rozprával mužovi A.<br />

o svojich nových obľúbených pokrmoch.<br />

Muž A. potvrdil, že to boli aj<br />

jeho obľúbené jedlá.<br />

Príbeh druhý: Thomasovi povedali,<br />

že jeho nové srdce patrilo mladému<br />

mužovi. Thomas bol od začiatku<br />

presvedčený, že jeho darca bol čiernej<br />

pleti, napriek tomu, že sa mu<br />

nikdy nepodarilo získať potvrdenie<br />

tohto predpokladu. Sám pochádzal<br />

z prostredia, ktoré bolo silne zaťažené<br />

rasovými predsudkami. Bezprostredne<br />

po transplantácii sa začal<br />

oveľa lepšie cítiť v spoločnosti černochov.<br />

Dokonca ho začala priťahovať –<br />

prvýkrát v živote – čierna zdravotná<br />

sestra, ktorá vzhľadom pripomínala<br />

Tinu Turnerovú. Začal cítiť spolupatričnosť<br />

k černošskému obyvateľstvu<br />

nielen v Amerike, ale aj k Afričanom.<br />

S údivom zistil, že ho veľmi znepokojil<br />

novinový článok opisujúci kruté<br />

občianske boje v Etiópii. Celkom isto<br />

vedel, že ešte pred transplantáciou by<br />

ho taká správa nechala úplne chladným.<br />

Tieto zmeny poznamenali aj<br />

jeho vzťah k manželke.<br />

ŽIJE VO MNE TEN<br />

DRUHÝ ?<br />

noho pacientov po transplantáciách<br />

je týmto spôsobom kon-<br />

M<br />

frontovaných s prítomnosťou kohosi<br />

iného, v ktorom tušia – a niektorí tiež<br />

neskôr spoznávajú – svojho darcu.<br />

Keď sa potom dožadujú jasného vysvetlenia,<br />

sú ponechaní sami na seba.<br />

Školený psychológ im môže ponúknuť<br />

len predstavu človeka, ktorý nič podobné<br />

neprežil. Naviac sa vo svojom<br />

myslení pohybuje spravidla iba v hraniciach,<br />

vymedzených oficiálnym<br />

lekárstvom, ktoré pre slobodnejšie<br />

úvahy neponecháva žiadny priestor.<br />

Preto sa pacienti s transplantovanými<br />

orgánmi často uchyľujú k vlastným<br />

predstavám, ktoré im dovoľujú vyrovnať<br />

sa aspoň sčasti s prítomnosťou<br />

cudzieho hosťa.<br />

Claire sa napríklad domnieva, že<br />

je so svojím darcom duševne spojená.<br />

Iní sú presvedčení o tom, že<br />

cudzí duch žije ďalej vo svojich orgánoch,<br />

presadených do ich tela, alebo<br />

že sa zdržuje v ich blízkosti. Niektorí<br />

s privlastneným orgánom (srdcom)<br />

hovoria ako s cudzou osobou, alebo<br />

sa snažia nemyslieť naň vôbec.<br />

Tento vnem prítomnosti niekoho<br />

iného, ako aj telesné a psychické<br />

zmeny po transplantácii sú záležitosťou<br />

úplne individuálnou. Príčinou<br />

rozdielností je najmä odlišné prežívanie<br />

tej istej situácie, podobne ako<br />

je to aj v mnohých iných ohľadoch.<br />

Rovnaký impulz prežije predsa každý<br />

z nás celkom inak, v závislosti od svojej<br />

schopnosti vnímať určité druhy<br />

podnetov. Tak môže rovnaký impulz<br />

vyvolať zreteľnú reakciu alebo tiež<br />

nevyvolať žiadnu.<br />

Aj v prípade transplantácií, pri<br />

posudzovaní ich celkového dopadu,<br />

smerodajnými by mali zostať zážitky<br />

ľudí, ktorí sú schopní vnímať zreteľnejšie<br />

než druhí. Nakoľko toto zaťaženie<br />

fyzickými a psychickými vlastnosťami<br />

darcu pacient vníma alebo<br />

či ho vôbec akceptuje, je už opäť jeho<br />

osobnou vecou.<br />

A<br />

MÁ VÝZNAM SA<br />

TÝM VŠETKÝM<br />

VÁŽNE ZAOBERAŤ ?<br />

čo iné by už malo mať význam?<br />

Či to neznamená nič, že sa človek<br />

prebudí z narkózy a zistí, že už<br />

nie je sám sebou? Že niektoré vlastnosti<br />

a potreby, ktoré mal, už nemá,<br />

ale zato že získal celkom nové schopnosti,<br />

ktoré nikdy nepestoval, a návyky,<br />

na ktoré si nikdy nenavykal?<br />

A čo s tým, keď sa potom dozvie, že<br />

presne takým bol práve jeho darca?<br />

Kde je teraz on a kým som teraz<br />

ja? – Túto otázku nemožno predsa<br />

zodpovedať pokrčením pliec alebo<br />

tvrdením, že ide „len“ o sny a dojmy.<br />

Tieto dojmy sa opakovane potvr-<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


TÉMA<br />

OSOBNOSŤ<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

dzujú a stávajú sa tak objektívnym<br />

dôkazom o existencii dosiaľ<br />

nevysvetlených väzieb medzi žijúcimi<br />

a zomretými.<br />

Orgány z tela jedného darcu<br />

sú niekedy rozdelené medzi viacero<br />

príjemcov (srdce a pľúca,<br />

pečeň, obličky, prípadne aj ďalšie<br />

tkanivá). Z toho je zrejmé, že<br />

posmrtná prítomnosť jedného<br />

darcu na troch miestach súčasne,<br />

t. j. v niekoľkých telách, do ktorých<br />

boli jeho orgány prenesené,<br />

nie je mysliteľná. Napriek tomu<br />

sa jeho prítomnosť v týchto telách<br />

akoby prejavuje.<br />

Povahové zmeny môžu byť<br />

niekedy také výrazné, že sú<br />

veľkou záťažou nielen pre samotného<br />

pacienta, ale aj pre<br />

jeho okolie. Niekedy si naopak<br />

takýto pacient „polepší“, keď<br />

získa schopnosť, ktorá je v podstate<br />

dobrá. Nad všetkým sa<br />

však stále vznáša veľký otáznik.<br />

Môže byť vôbec pravé a teda potrebné<br />

to, čo ku mne nepatrí?<br />

Veď choroba je často súčasťou<br />

ľudského života a očividne sa<br />

podieľa na formovaní a rozvoji<br />

osobnosti. – Je lákavou predstavou<br />

zriecť sa takých sprievodcov;<br />

ale dokázali by sme ísť ďalej<br />

bez nich, tak, aby sme nestratili<br />

správny smer? Týchto sprievodcov<br />

nám predsa nepridelil svojvoľný<br />

ľudský rozum.<br />

Položili sme si mnoho otázok,<br />

týkajúcich sa transplantácie.<br />

Nech sú podnetom na hľadanie<br />

odpovedí – pre každého človeka,<br />

ktorý nechce zostať ľahostajný<br />

k životu druhých ľudí, aj<br />

keď sa ho tento problém práve<br />

teraz (priamo) netýka. Hľadaním<br />

týchto odpovedí sa budeme<br />

zaoberať aj v nasledujúcom<br />

čísle.<br />

MUDr. Jan PALOUČEK<br />

VZNIK SVETA PODĽA<br />

KANTA<br />

251 ROKOV KANTOVHO<br />

„VŠEOBECNÉHO PRÍRODOPISU A TEÓRIE NEBIES“<br />

mmanuela Kanta si odborné<br />

I kruhy vážia hlavne ako filozofa<br />

a vedeckého teoretika, pretože patrí<br />

v týchto oblastiach k najdôležitejším<br />

mysliteľom. Ako prírodovedca<br />

a astronóma ho vnímajú už menej,<br />

napriek tomu, že až do šesťdesiatych<br />

rokov 18. storočia prevažovali<br />

v jeho dielach prírodovedné<br />

otázky. Kant osobne nevykonával<br />

žiadne experimenty, ani ich nezahrňoval<br />

do svojich úvah. Tým sa<br />

odlišuje od ďalších dvoch veľkých<br />

osobností vedy a filozofie: René<br />

Descarta (1596–1650) a Gottfrieda<br />

Wilhelma Leibniza (1646–1716).<br />

Vo svojom diele „Všeobecný prírodopis<br />

a teória nebies“ uverejnil<br />

Immanuel Kant 14. marca 1755<br />

priekopnícky popis vzniku našej slnečnej<br />

sústavy. Porovnateľné pokusy<br />

poznáme síce už zo staroveku, avšak<br />

v tej dobe boli dostupné poznatky<br />

nedostačujúce pre prírodovedecký<br />

výklad vzniku sveta.<br />

V novoveku Descartes a Leibniz<br />

nenazerali na svet ako na statický<br />

systém; Descartes formuloval teóriu<br />

vírenia hmoty ako vysvetlenie<br />

pôvodu planét. Kant však priniesol<br />

V roku 1755 bolo vydané jedno z najodvážnejších<br />

diel v dejinách vedy. Mladý Immanuel Kant ako<br />

prvý astronóm novoveku popísal vznik nášho<br />

sveta – slnečnej sústavy na základe Newtonových<br />

fyzikálnych zákonov. Vysvetlil tak vznik planét<br />

a komét bez toho, že by predpokladal nadprirodzený,<br />

svojvoľný zásah Stvoriteľa do týchto<br />

dejov. Siegfried Hagl prináša stručný výklad Kantovej<br />

teórie.<br />

viac: „systematické poňatie stavby<br />

sveta“, ktoré malo objasniť vznik našej<br />

slnečnej sústavy s jej planétami<br />

a kométami, štruktúru Saturnovho<br />

prstenca atď., dôsledne a logicky, výhradne<br />

na základe pôsobenia prírodných<br />

zákonov. V čom bolo toto<br />

ponímanie nové?<br />

Od antiky sa so samozrejmosťou<br />

používal predpoklad, že planéty museli<br />

dostať na počiatku prvotný impulz<br />

zvonku od prvého hýbateľa – od<br />

Stvoriteľa, aby mohli putovať svojimi<br />

dráhami. Odrazu sa však – k zdeseniu<br />

cirkvi ukázalo, že priamy zásah<br />

„ruky božej“, v tomto dianí už<br />

nemusel byť vôbec potrebný. A to<br />

v neho ešte pevne veril napríklad<br />

Isaac Newton (1643–1727).<br />

Vráťme sa však k astronómii: pred<br />

250 rokmi bola predstava o svete obmedzená<br />

najmä na slnečnú sústavu.<br />

S nebeskými telesami mimo nej si<br />

vtedy ešte veľmi nevedeli poradiť.<br />

Síce už Giordano Bruno (1548–1600)<br />

považoval hviezdy za „slnká“ podobné<br />

nášmu Slnku, ale dôkaz, že<br />

sa jedná o veľmi vzdialené objekty,<br />

priniesol až Friedrich Wilhelm Bessel<br />

(1784–1846) v roku 1838.


OSOBNOSŤ<br />

K<br />

KANT-LAPLACEOVA<br />

KOZMOLÓGIA<br />

akým záverom dospel vo vede<br />

Immanuel Kant? Podľa jeho<br />

hypotézy sa začala slnečná sústava<br />

tvoriť z obrovského medzihviezdneho<br />

molekulárneho oblaku, ktorý<br />

sa gravitačnými silami postupne<br />

zhlukoval do svetových telies. Avšak<br />

týmto výkladom sa nedali uspokojivo<br />

vysvetliť ešte mnohé fenomény<br />

nášho planetárneho systému.<br />

Tu na Kantovu teóriu neskôr<br />

nadviazala tzv. „Laplaceova teória“,<br />

nazvaná podľa francúzskeho astronóma<br />

Pierra Simona Laplaceho<br />

(1749–1827). Zatiaľ čo Kant vychádzal<br />

z predstavy nehybnej hmly,<br />

ktorá sa postupne zhusťovala do astronomických<br />

telies nášho planetárneho<br />

systému, Laplace predpokladal<br />

rotujúcu hmlovinu, ktorá sa odstredivými<br />

silami roztrhala. Tým sa<br />

zdalo byť vysvetlené, prečo sa všetky<br />

planéty pohybujú v takmer tej istej<br />

rovine. (Výnimkou<br />

je v Kantovej dobe ešte<br />

neznáme Pluto s veľmi<br />

excentrickou, približne<br />

o 17 stupňov naklonenou<br />

obežnou dráhou.<br />

V poslednej dobe sa však<br />

Pluto považuje skôr za<br />

bývalý mesiac Neptúnu,<br />

než za planétku). Pretože<br />

obe teórie predpokladajú,<br />

že náš slnečný<br />

systém vznikol<br />

z obrovskej prahmloviny,<br />

pojednávalo sa o nich neskôr<br />

v učebniciach pod súhrnným názvom<br />

„Kant-Laplaceova“ hypotéza.<br />

Z dnešného pohľadu však nemôžu<br />

obe hypotézy – nech už jednotlivo<br />

alebo navzájom sa doplňujúc<br />

– uspokojivo popísať vznik<br />

našej slnečnej sústavy. Až 20. storočie<br />

prinieslo modernejšie hypotézy<br />

a komplikovanejšie výpočty (napríklad<br />

v roku 1944 Carlom Friedrichom<br />

v. Weizsäckerom zverejnenú<br />

„teóriu turbulencie“), schopné lepšie<br />

vysvetliť vznik nášho planetárneho<br />

systému z obrovského mračna<br />

hmloviny.<br />

VZNIK PLANÉT BEZ<br />

ZÁSAHU STVORITEĽA<br />

antove astronomické spisy,<br />

K i Laplaceova Nebeská mechanika<br />

vychádzajú z toho, že vznik<br />

hmotných telies sveta možno vysvetliť<br />

výlučne pôsobením prírodných<br />

zákonov. Priamy zákrok<br />

Stvoriteľa – pre teológov odveká<br />

samozrejmosť – sa v tejto súvislosti<br />

nezdal byť nutným. Všetko sa<br />

podľa Kanta i Laplaceho vyvíjalo<br />

„prirodzeným“, teda ľuďom zrozumiteľným<br />

spôsobom. S nadprirodzenými<br />

vplyvmi sa nepočítalo. To<br />

je vyjadrené v známej anekdote:<br />

Keď Laplace predložil Napoleonovi<br />

„Zvolil som námet, ktorý je schopný ako svojou vnútornou zložitosťou,<br />

tak aj so zreteľom na náboženstvo, spôsobiť, že veľká časť<br />

čitateľov zaujme hneď od počiatku škodlivé predsudky. Objavovať<br />

to systematické, čo spája veľké časti stvorenia do celých dimenzií<br />

nekonečnosti, odvodiť vznik svetových telies samotných a pôvod<br />

ich pohybov z prvých stavov prírody prostredníctvom mechanických<br />

zákonov... zdá sa, že také poznatky ďaleko prevyšujú sily<br />

ľudského rozumu. Na druhej strane hrozí náboženstvo okázalým<br />

obvinením z trúfalosti…“<br />

Immanuel Kant<br />

(1724-1804; z predslovu k „Všeobecnému prírodopisu“)<br />

svoju Nebeskú mechaniku, tak sa<br />

Napoleon, sám dobrý matematik,<br />

údajne udivene spýtal, prečo nie<br />

je v tejto práci zmienka o Bohu.<br />

Laplace vraj hrdo odpovedal: „Výsosť,<br />

v mojej hypotéze nemusel Boh<br />

zasahovať.“ Laplace dokázal vypočítať<br />

dráhy planét s presnosťou, ktorá<br />

bola pre jeho dobu postačujúca. Dospel<br />

k presvedčeniu, že naša slnečná<br />

sústava je so svojimi uzavretými<br />

dráhami planét trvalo stabilná.<br />

Z dnešného pohľadu sa však ani na<br />

základe Laplaceho Nebeskej mechaniky<br />

nedá dokázať, že náš planetárny<br />

systém je stabilný. Vo svojej<br />

dobe jeho dôkaz, že stredné vzdialenosti<br />

planét od Slnka zostávajú<br />

takmer konštantné, vzbudil senzáciu,<br />

ale v súčasnosti veda predpokladá,<br />

že slnečná sústava sa za<br />

mnoho miliónov rokov môže dostať<br />

do chaotického stavu.<br />

Immanuel Kant sa domnieval, že<br />

bez „mechanizmu prírody“, teda<br />

bez poznateľných zákonitostí, by<br />

nemohla existovať žiadna prírodná<br />

veda. S týmto tvrdením sa aj dnes<br />

stotožňujeme. V Kantovej dobe,<br />

pred 250 rokmi, bola mechanika vrcholom<br />

prírodných vied. O chémii,<br />

elektrine alebo dokonca elektrodynamike<br />

sa ešte nič nevedelo. Ale<br />

aj dnes sú prírodné zákony základom<br />

každej vedeckej práce. Keby sa<br />

z prírodných javov nedali odvodiť<br />

poznateľné, merateľné<br />

a následne nami ľuďmi<br />

použiteľné, vypočítateľné<br />

a dokonca predvídateľné<br />

závery, teda<br />

zákony, ktoré sa viditeľne<br />

prejavujú, bolo<br />

by akékoľvek prírodné<br />

bádanie odsúdené<br />

na neúspech. Náš svet<br />

by sa nám javil ako nepochopiteľný<br />

chaos.<br />

V prírode poznateľný<br />

„zákonitý mechanizmus“<br />

však nemusí viesť k ateizmu,<br />

aj keď sa tak v minulosti vinou zjednodušených<br />

záverov často stalo. Naopak<br />

– človek môže v dokonalosti<br />

a nezmeniteľnosti zákonov poznávať<br />

pôsobenie inteligentného plánu,<br />

Božej vôle zhmotnenej aj v prírodných<br />

zákonoch.<br />

Siegfried HAGL<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


HISTÓRIA<br />

PUTOVANIE<br />

DO KRAJINY<br />

ÚSVITU (V.)<br />

ribližne v polovici 2. tisícročia pr.<br />

P Kr. živorí tento národ v Egypte<br />

v otrockom postavení pod tvrdou<br />

nadvládou vtedajších faraónov.<br />

Oceľ sa kalí v ohni a duša dozrieva<br />

v utrpení, a preto o tomto období vývoja<br />

izraelitov platí: „Utrpenie a silná<br />

túžba po oslobodení umožnila rýchlejšie<br />

dozrievanie ich duší. Tým duchovne<br />

napredovali pred všetkými ostatnými…<br />

Konečne sa vznášal nad nimi pojem<br />

skutočného Božstva, o to pravdivejší<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

IZRAEL<br />

Medzi mnohými náboženstvami sveta sú iba tri, ktoré sú v pravom zmysle slova<br />

monoteistické: židovské, kresťanské a islam. V tomto poradí aj vznikli a začali sa<br />

rozvíjať. Konkrétne historické písomné správy, ktoré máme k dispozícii, sú dokla-<br />

dom o časti dejín, zahŕňajúcej niekoľko tisícročí. Neporovnateľne väčším časovým<br />

úsekom vývoja ľudstva je však predhistorické obdobie s jeho udalosťami, o ktorých<br />

máme iba nepriame poznatky.<br />

Posudzované z tejto prespektívy sa môžeme domnievať, že prešiel veľmi dlhý čas,<br />

kým ľudia vo svojom duchovnom vývoji dospeli až k poznaniu o existencii jediného<br />

prazdroja života – Boha.<br />

A bolo to práve najmenšie z troch dnešných monoteistických spoločenstiev, ktoré<br />

k viere v jediného Boha dospelo ako prvé – totiž národ izraelský. Aj jeho počiatky<br />

sa strácajú v šere dávnoveku a od prvej historickej osobnosti, Abraháma, až k naj-<br />

väčšej postave izraelského národa, Mojžišovi, uplynulo mnoho dlhých storočí.<br />

a vznešenejší… Židovský národ svojím<br />

náboženským kultom a svojimi<br />

názormi stál vtedy pred všetkými<br />

ostatnými, a teda najbližšie pravde.“<br />

[Posolstvo Grálu, prednáška „Otče,<br />

odpusť im,…“]<br />

Meno Izrael má pre tento ľud obsah:<br />

„ten, kto sa rozpráva s Bohom“<br />

(Genesis 32,28). A pojem jediného<br />

Boha, monoteizmus ako ucelený systém<br />

viery a poznania, znamenal veľký<br />

skok v duchovnom vývoji ľudstva.<br />

Lebo cez toto malé spoločenstvo židovského<br />

národa malo vzísť požehnanie<br />

pre všetky národy zeme.<br />

Zatiaľ sme však ešte v starovekom<br />

Egypte a Židia trpia pod bičom faraónov.<br />

Okolo r. 1100 pr. Kr. im vyšla<br />

hviezda nádeje – Mojžiš. Pripomenieme<br />

si iba, že vyrastal na dvore<br />

vtedajšieho faraóna a bol „vychovaný<br />

vo všetkej egyptskej múdrosti.“<br />

(Skutky 7,22) Stal sa potom vytúženým<br />

osloboditeľom, ktorý vyviedol<br />

Židov z Egypta. Poverenie na to dostal<br />

v samote púšte, kde prežil dotyk<br />

všemúdrosti Božej a kde bol pripravený<br />

na vysokú úlohu, ku ktorej bol<br />

povolaný.<br />

Na hore Sinaj smel prijať Mojžiš silu<br />

Svetla, prevzal posolstvo Božie, zákony,<br />

ktoré mohli viesť jeho ľud. Tieto<br />

príkazy vyryl Mojžiš na kamenné<br />

dosky. Po tomto zážitku Božieho zjavenia,<br />

naplnený vedomím svojho poslania,<br />

putoval izraelský národ ďalej<br />

na sever a nakoniec prišiel do krajiny<br />

Kanaán, kde sa usadil.<br />

Dlhší čas viedli národ sudcovia, až<br />

okolo r. 1000 pr. Kr. v osobe Saula si Izrael<br />

zvolil svojho prvého kráľa, po ktorom<br />

nasledovali Dávid a Šalamún, staviteľ<br />

obrovského, nádherného chrámu<br />

v Jeruzaleme. Izraelský národ pozostával<br />

z dvanástich kmeňov. Onedlho<br />

po dokončení veľkolepého chrámu<br />

sa však objavili v jednote izraelských<br />

kmeňov trhliny a kmeňové roztržky<br />

skončili rozpadom jedného kráľovstva<br />

na dva samostatné celky: na severný<br />

Izrael a južnú Judeu. Početné vojny medzi<br />

nimi, ako aj so susednými štátmi,<br />

utvárali potom osudy týchto štátov, až<br />

sa nakoniec oba zrútili. Severný Izrael<br />

bol v r. 722 pr. Kr. zničený Asýrčanmi<br />

a jeho desať kmeňov zmizlo z povrchu<br />

zeme. Južná Judea sa ešte nejakú dobu<br />

udržala, až r. 586 pr. Kr. nasledovala<br />

osud svojho severného brata: babylonský<br />

kráľ Nabukadnezar dobyl Jeruzalem,<br />

zničil chrám a všetko obyvateľstvo<br />

odvliekol do otroctva v Babylónii.


HISTÓRIA<br />

O pol storočia neskôr, keď si novovzniknutá<br />

svetová veľmoc vtedajšej<br />

doby – Perzská ríša – Babylón podmanila,<br />

dovolil perzský vládca Kýros<br />

v r. 538 pr. Kr. Židom návrat do vlasti<br />

a obnovenie chrámu.<br />

V nasledujúcich storočiach sa vládcovia<br />

Palestíny striedali. (Pozn.: Palestína<br />

je zemepisný názov pre oblasť<br />

oboch bývalých izraelských ríš, ktorý sa<br />

používa až do dnešnej doby, aj keď dnes,<br />

vplyvom historických zmien,<br />

s pozmeneným významom).<br />

Významnú zmenu znamenal<br />

rok 332 pr. Kr., keď Alexander<br />

Veľký dobyl Perzskú<br />

ríšu a uviedol do pohybu<br />

proces vzájomného prelínania<br />

kultúr a náboženstiev,<br />

ktorý bol podstatnou črtou helenizmu,<br />

o ktorom bude zmienka neskôr.<br />

Cudzej nadvlády sa Židia už nezbavili,<br />

s výnimkou 2. storočia pr. Kr.,<br />

keď víťazné povstanie pod vedením<br />

Juda Makabejského prineslo ten výsledok,<br />

že jedno storočie boli Židia pod<br />

správou vlastných vládcov. Ale v r.<br />

63 pr. Kr., vtedy už svetová Rímska<br />

ríša, rozpínajúca sa na všetky svetové<br />

strany, urobila koniec aj židovskému<br />

kráľovstvu, žijúcemu pod vládou Makabejskej<br />

dynastie.<br />

Babylonský kráľ Nabukadnezar dobyl<br />

Jeruzalem, zničil chrám a obyvateľov<br />

odvliekol do otroctva v Babylónii.<br />

rozsahu židovský veľchrám. Celé<br />

dielo však bolo dokončené až o niekoľko<br />

desiatok rokov a Židia sa potom<br />

z neho mohli tešiť iba krátky čas.<br />

V r. 70 po Kr. Židia opäť, ako mnohokrát<br />

v predchádzajúcich storočiach,<br />

povstali proti cudzej, tentoraz rímskej<br />

nadvláde. Rímsky cisár Titus Vespasianus<br />

však vzburu nemilosrdne<br />

potrestal. Obliehal Jeruzalem a zničil<br />

chrám – a to znamenalo zánik židovského<br />

štátu a koniec Židov ako<br />

jednotného národa. V r. 135 po Kristovi<br />

sa síce zvyšky židovského obyvateľstva<br />

opäť pokúsili povstaním pod<br />

vedením Bar Kochbu (Syna hviezdy)<br />

o znovunadobudnutie slobody, ale definitívne<br />

podľahli rímskej moci. To<br />

bol začiatok židovskej diaspory – Židia<br />

boli rozohnaní do všetkých kútov<br />

sveta a do ich krajiny im bol zakázaný<br />

prístup.<br />

Zástup pútnikov do krajiny úsvitu,<br />

za Svetlom, za hľadaním domova<br />

a najposvätnejšieho poznania a hodnôt.<br />

Tu sú dejiny zápasom o vzťah k Bohu,<br />

s ktorým Izrael uzavrel duchovnú<br />

zmluvu a ktorého uctieval.<br />

Zo zákona Božieho, ktorého znenie<br />

Mojžiš prijal na hore Sinaj a dal<br />

svojmu ľudu, sa rozšírením neskôr<br />

stala tóra, t. j. náuka obsiahnutá v prvých<br />

piatich knihách Biblie. Dávid<br />

k nim pridal Žalmy, Šalamún Knihu<br />

prísloví a knihu Kazateľ, proroci, obzvlášť<br />

najväčší a najvýrečnejší<br />

z nich, Izaiáš, svoje<br />

Proroctvá.<br />

Tak v priebehu stáročí<br />

rozmnožil Izrael bohatstvo<br />

svojich svätých spisov,<br />

až dostali rozsah, ktorý je<br />

dnes obsiahnutý v Starom<br />

zákone, ktorý teda obsahuje tóru, t.<br />

j. päť kníh Mojžišových, Prorokov<br />

a ostatné malé spisy.<br />

Tóra je pre Židov základom, je to<br />

srdce, ktoré mnohými tepnami dáva<br />

prúdiť novej krvi telom náboženského<br />

spoločenstva. Tak ako je tóra nedotknuteľným<br />

zákonom a nikto v Izraeli<br />

nikdy nepomyslel na zrušenie tohto<br />

zákona, tak i sám Ježiš povedal, že neprišiel,<br />

aby zákony rušil, ale aby ich<br />

naplnil.<br />

Diskusia o tóre nikdy neustávala,<br />

Rimania však nebránili Židom, aby<br />

vyznávali svoje náboženstvo, a nebránili<br />

im ani pri novej výstavbe ich<br />

chrámu. Ponechali im vlastných vládcov,<br />

ktorí sa však museli podriadiť ich<br />

zvrchovanej právomoci. A tak mohol<br />

židovský vládca Herodes Veľký<br />

(37– 4 pr. Kr.) obnoviť v obrovskom<br />

duše, však nikdy neprestáva a veľmi<br />

silné impulzy tomuto putovaniu dal<br />

ľudstvu Izrael.<br />

Biblické: „Buď svetlo,“ stojí symbolicky<br />

na počiatku dejín Izraela a znamená<br />

pre tento národ poverenie. Celé<br />

jeho dejiny sú bojom o utváranie, uskutočnenie<br />

a udržanie jeho najvyššieho<br />

udržiavala národ bdelým a neskôr<br />

našla svoj ohlas v talmude. Talmud<br />

je sčasti súhrnom pôvodnej náuky,<br />

obsiahnutej v tóre, a ústnych tradícií<br />

s prídavkom rabínskych komentárov<br />

z rôznych storočí.<br />

Nečudo, že tak mnohotvárny duchovný<br />

prúd sa v priebehu rokov roz-<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


HISTÓRIA<br />

delil na odlišné smery. V období medzi<br />

rokmi 200 pr. Kr. až 200 po Kr.<br />

boli najdôležitejšími z nich tieto tri<br />

náboženské smery: saduceji, farizeji<br />

a eséni.<br />

Saduceji boli konzervatívni a patrila<br />

k nim aristokratická vrstva kniežacích<br />

rodín. Odmietali každé rozšírenie alebo<br />

nový výklad zákona, lebo pre nich platila<br />

iba jeho litera. Spomenuté obdobie<br />

asi štyroch storočí bolo práve obdobím<br />

helénskej kultúry, ktorej pôvodcami<br />

boli Gréci. A tak prenikanie tejto<br />

kultúry bolo aj príčinou diferenciácie<br />

v židovskom národe, kde jedna časť prijímala<br />

Grékov a ich kultúru, druhá ju<br />

odmietala. Saduceji patrili k tým, ktorí<br />

grécku vzdelanosť prijímali.<br />

Farizeji, naopak, boli ľuďmi náboženského<br />

pokroku a chceli vzťahovať<br />

Božiu vôľu zjavenú v tóre na svoju<br />

dobu a na situáciu, ktorá sa oproti<br />

Mojžišovej dobe zmenila. Chceli teda<br />

staré zákony upraviť do podoby použiteľnej<br />

v ich dobe. Svoju zbožnosť<br />

a vieru mienili vážne, aj keď mali zreteľné<br />

sklony k povýšenosti, a preto<br />

jednoznačne odmietali všetkých votrelcov,<br />

teda predovšetkým Grékov<br />

a Rimanov. Slovo farizej, hebrejsky<br />

perušim, znamená odlíšený alebo oddelený.<br />

A farizeji sa od všetkých pre<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

nich cudzích pohanov vedome odlišovali.<br />

K týmto dvom hlavným smerom<br />

v židovskom náboženstve musíme<br />

spomenúť ešte jeden významný prúd,<br />

a síce esénskych, teda esénov. Výklad<br />

ich pomenovania je sporný, podľa historických<br />

prameňov znamená svätí<br />

alebo sväto žijúci. Sú iba tri historické<br />

pramene zo staroveku, a síce z prvého<br />

storočia po Kr., ktoré sa o nich zmieňujú.<br />

A tieto správy boli potvrdené tzv.<br />

Kumránskymi nálezmi. V r. 1947 boli<br />

totiž vo vápencových jaskyniach pri<br />

Mŕtvom mori nájdené bohaté zvyšky<br />

rukopisov pochádzajúcich z druhého<br />

storočia pr. Kr., zvané Kumránske<br />

zvitky.<br />

V týchto rukopisoch sa vyskytuje<br />

pomenovanie esénskych, ktorí sa<br />

tým dostali do všeobecnej pozornosti.<br />

Esénski sa odlišovali ešte prísnejšie<br />

ako farizeji a žili v malých kláštorných<br />

spoločenstvách. Ich hlavným strediskom<br />

bol zrejme práve Kumrán, lebo<br />

archeologické vykopávky kláštorných<br />

pozostatkov potvrdzujú správy Plínia<br />

z l. storočia po Kr. Tieto mníšske spoločenstvá<br />

sa však nachádzali ešte aj na<br />

mnohých iných miestach.<br />

Toto rádové spoločenstvo pripomína<br />

v mnohom pythagorejský rád.<br />

Majetkové spoluvlastníctvo bolo absolútne,<br />

takže novo prichádzajúci<br />

musel pri prijatí odovzdať celý svoj<br />

majetok. Deň začínal modlitbou s tvárou<br />

otočenou k slnku a priebeh dňa<br />

bol vyplnený usilovnou prácou, ktorej<br />

plody patrili celému spoločenstvu.<br />

Veľký dôraz sa kládol na schopnosť<br />

mlčania. Manželstvo eséni odmietali,<br />

ženy k nim nemali prístup, takže<br />

to bol výlučne mužský rád. Okrem<br />

prác nutných na zachovanie hmotného<br />

života sa plne venovali výkladom<br />

svätých spisov. Poznali liečivú<br />

silu rastlín a minerálov. Pre svoju čistotu<br />

a hlbokú zbožnosť sa tešili u ľudí<br />

veľkej úcte. Veľmi prísne dodržiavali<br />

očistné predpisy tóry. Dušu považovali,<br />

rovnako ako farizeji, za nesmrteľnú<br />

a chceli ju očisťovať primeraným<br />

životom, aby ju pripravili pre<br />

onen svet.<br />

Jednou z najdôležitejších náuk<br />

esénskych je učenie o dvoch cestách.<br />

V nájdených rukopisoch sa hovorí<br />

o ceste svetla a ceste tmy, o duchovi<br />

svetla a duchovi temnoty. Svetlo je<br />

pravda, temnota je lož. Hovorí sa<br />

tu o ľuďoch, ktorí obnovujú svoju<br />

zmluvu s Bohom, uzatvárajú s ním<br />

novú zmluvu, hovorí sa o očistnom<br />

krste, o živej vode. Všade sa stretávame<br />

s rečou, ktorá je nám dôverne<br />

známa z predchádzajúcich úvah o veľkej<br />

ceste do krajiny úsvitu. U esénskych<br />

je však táto reč ešte jasnejšia,<br />

čistejšia a dáva už tušiť neskalené<br />

Svetlo.<br />

Tak u esénskych nachádzame ducha<br />

pravdy, ktorého si ako vyjadrenie<br />

pomoci z duchovnej sféry v zjaveniach<br />

uvedomovali iba nemnohí.<br />

Lebo dozrievajúci duch je stále znovu<br />

stavaný pred rozhodnutie vybrať si<br />

medzi dvoma cestami – a to je veľké<br />

dobrodružstvo uvedomovania si seba<br />

samého na veľkej ceste za Svetlom.<br />

Z tohto prostredia vyšiel muž menom<br />

Jochanan (Ján) zvaný Krstiteľ.<br />

História jeho života je v európskom


HISTÓRIA<br />

svete dostatočne známa, preto sa ňou<br />

nebudeme zaoberať. Je však nevyhnutne<br />

potrebné sa o ňom zmieniť<br />

v súvislosti s Ježišom z Nazaretu. Ján<br />

očisťoval Židov tým, že ich ponoril<br />

do vôd rieky Jordán, a tak sprostredkoval<br />

prosiacim silu Svetla. Ľudia<br />

k nemu putovali v zástupoch, jeho<br />

ohnivé kázne padali na úrodnú pôdu.<br />

Ježiša to ku Krstiteľovi neodolateľne<br />

priťahovalo a pri krste v Jordáne došlo<br />

u Ježiša k uvedomeniu si svojho<br />

vlastného poslania.<br />

Ján pri Jordáne zostal. Ježiš šiel<br />

k ľuďom do miest a dedín. Ján pôsobil<br />

a žil ako esénsky askét. Ježiš nie.<br />

Ján krstil. Ježiš to nerobil. Ježiš, Vyslanec<br />

Boží z božsky bezbytostného,<br />

sa stal telom a krvou ako všetci ľudia<br />

na zemi. Preto bol vo svojom pravom<br />

poslaní spoznaný iba nemnohými. Bol<br />

síce mnohými ľuďmi oslavovaný ako<br />

mesiáš, t. j. pomazaný, ktorý obnoví<br />

kráľovstvo Izraela, ale Ježiš sám seba<br />

nikdy za takého mesiáša neoznačoval,<br />

naopak, zdôrazňoval, že jeho kráľovstvo<br />

nie je z tohto sveta. Ale aj keby<br />

bol sám seba za takého označil, nebol<br />

by to podľa vtedajších názorov smrteľný<br />

zločin.<br />

Nie preto vtedy židovskí hodnostári<br />

proti nemu intrigovali – intrigovali<br />

preto, že národu aj im nastavil<br />

zrkadlo, aby v ňom videli svoje chyby<br />

a svoje poblúdenie voči Bohu a voči<br />

zákonom vo stvorení. Do takého zrkadla<br />

sa však málokto rád pozerá,<br />

a preto Ježiša obžalovali u Rimanov –<br />

u okupačnej moci.<br />

Musíme si predstaviť vtedajšiu situáciu.<br />

Do obrovského priestoru chrámového<br />

námestia prúdili vždy počas<br />

veľkých sviatkov davy pútnikov.<br />

Tak to bolo aj cez Veľkú noc, keď do<br />

mesta prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi,<br />

muž, ktorého predchádzala<br />

povesť toho, kto sa ujíma v duchovnej<br />

núdzi izraelského ľudu. Niet divu, že<br />

sa mu v Jeruzaleme dostalo nadšeného<br />

prijatia.<br />

A Ježiš sa denne prihováral ľuďom<br />

v chráme. Udalosti, ktoré nasledovali,<br />

sú dostatočne známe. Najvyššie duchovenstvo<br />

židovského národa, ktoré<br />

obžalovalo Ježiša u Rimanov z podnecovania<br />

vzbury voči ich moci, na<br />

základe čoho bol Ježiš ukrižovaný, sa<br />

tak stalo strojcom vraždy na Synovi<br />

Božom.<br />

Bola to vražda, vôbec nie spasiteľská<br />

obeť chcená Bohom, ako to uvádzajú<br />

výklady neskorších dôb.<br />

„Jedným z najosudovejších znamení<br />

však zostáva, že surová vražda<br />

Syna Božieho sa považuje za nutnú<br />

obeť zmierenia pre ľudstvo!“ [Posolstvo<br />

Grálu, prednáška „Otče, odpusť<br />

im, …“]<br />

Ježiš nezanechal o svojej náuke<br />

žiadne písomné svedectvo a všetky<br />

písomné tradície sú od skutočného<br />

historického diania značne časovo<br />

vzdialené. Najstaršie písomné svedectvo,<br />

pochádzajúce od apoštola Pavla,<br />

ktorý osobne Ježiša nepoznal, bolo<br />

napísané 25 rokov po Ježišovej smrti.<br />

Najstaršie evanjelium – Markovo –<br />

vzniklo okolo r. 70 v Ríme. Pisatelia<br />

Do obrovského priestoru chrámového námestia<br />

prúdili počas veľkých sviatkov davy pútnikov.<br />

týchto oneskorených svedectiev teda<br />

už nepodávajú správy o historickom<br />

Ježišovi, ale o Kristovej osobe stvárnenej<br />

v kulte. Mnohé ústne podania,<br />

mnohý nepochopený výrok bol prekrútený,<br />

pokrivený.<br />

A tak z posolstva Kristovho, ktoré<br />

malo ľudí oslobodiť od omylov a priviesť<br />

ich späť do ich duchovného domova,<br />

bola ďalším generáciám odovzdaná<br />

správne iba časť a len nemnohí<br />

tomuto posolstvu správne porozumeli.<br />

Požiadavka uctievať Boha v duchu<br />

a v pravde však platí pre všetky časy,<br />

a tak zaznieva aj v ďalších storočiach.<br />

Uvidíme, že veľké putovanie do krajiny<br />

úsvitu, cesta za Svetlom, stále nezadržateľne<br />

pokračuje.<br />

Spracoval Zdeněk KŘIVKA<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


NÁZORY<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 9/2006, vyšlo 1. 9. 2006.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota, Ľuba<br />

Dvornická, Júlia Faberová, Peter Galbavý, Beáta Kseňáková,<br />

Maroš Látal, Mária Majerová, Rastislav Podivinský,<br />

Tatiana Pukančíková, Andrea Stúpalová, Hana Šimková,<br />

Igor Vojtek<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

Tomáš Ryška, Brno (3, 8–13); Artur Zatloukal st., Jiří Gottweiss, Brno (3,<br />

23–26); Ann Triling, Ramat Gan, Israel/* (1); J. M. Fors/* (2), BigPhoto<br />

(2); Corel Photodisc (2, 16); Wikipedia.org (2); Dragan Trifunovic, Zemun,<br />

Srbsko/ iStockPhoto (5); anonym/* (7, 15, 42); GralsWelt 36/2005<br />

(18–19); Mauritius images, Mittenwald (20); AGK, Berlín (22, 34); Carlos<br />

Paes, Lisabon, Portugalsko/** (27); Paul Anderson, New Hampshire,<br />

USA/** (28); Mariana Alvarez, Uruguay/** (29); Charles Shapiro,<br />

Fullerton, USA/* (3, 36); Odelia Cohen, Tel Aviv, Israel/* (37); Grzegorz<br />

Wolczyk, Busko, Polsko/* (38); János Gehring, Budapešť, Maďarsko/*<br />

(39); Ostatné obrázky GralsWelt a redakcia. *) – Dreamstime.com;<br />

**) – Morguefile.com.<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Karel Prskavec, Liberec<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát<br />

ročne. Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor pre Vaše ohlasy a otázky, i odpovede redakcie. Listy,<br />

názory a pripomienky čitateľov – či súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Otázka:<br />

V čom je príčina<br />

homosexuality ?<br />

Odpoveď:<br />

Predpokladom pre vznik homosexuality<br />

je existencia duchovného pokrivenia,<br />

teda odklonu od pôvodne<br />

zvoleného smeru cítenia ľudskej<br />

duše. Druh cítenia si každý ľudský<br />

duch zvolí s konečnou platnosťou<br />

už na začiatku svojho vývoja k sebauvedomeniu.<br />

Tak sa každý z nás<br />

kedysi rozhodoval medzi dvomi<br />

druhmi pôsobenia – aktívnejším<br />

mužským alebo pasívnejším ženským.<br />

V dôsledku tohoto príklonu<br />

sa formovali i vonkajšie obaly duše,<br />

ku ktorým patrí ako najhrubšie aj<br />

pozemské telo. Tieto obaly získavajú<br />

buď mužskú alebo ženskú podobu.<br />

Ak sa rozvíja duša zvoleným<br />

smerom, prejavuje sa v zodpovedajúcom<br />

tele vždy ako muž alebo ako<br />

žena, a to v každom ohľade. Ak sa<br />

duša neskôr prikloní k opačnému<br />

druhu cítenia, môže sa v ďalšej<br />

inkarnácii narodiť do tela opačného<br />

pohlavia, ktoré tejto duševnej<br />

zmene lepšie zodpovedá. Pretože<br />

však druh pôvodného cítenia nemôže<br />

už duša úplne zmeniť, ale iba<br />

„prispôsobiť“ , t. j. pokriviť, nebude<br />

sa v tele opačného pohlavia prejavovať<br />

nikdy plnohodnotne. Pokrivenie<br />

má teda príčinu v dodatočnom<br />

rozhodnutí, ktorým sa duša vo<br />

svojom cítení odkláňa od pôvodne<br />

nastúpeného smeru. Výsledkom<br />

sú mužské duše v ženských telách<br />

alebo naopak ženské duše v mužských<br />

telách. Pri voľbe partnerského<br />

náprotivku budú potom takéto ženské<br />

duše v mužských telách priťahované<br />

predovšetkým k mužským<br />

dušiam v ženských telách a naopak.<br />

Navonok to bude stále ešte<br />

partnerstvo medzi mužom a ženou,<br />

z duchovného hľadiska však už ide<br />

o spojenie dvoch pokrivených duší.<br />

Ďalší vývoj závisí od toho, či sa duša<br />

novým rozhodnutím svojho pokrivenia<br />

vzdá, alebo či bude pokračovať<br />

chybným smerom.<br />

Neskalené a čisté cítenie, či už ženské<br />

alebo mužské, poskytuje duši<br />

oporu pri všetkých jej rozhodnutiach.<br />

Preto je pokrivená duša viac vystavená<br />

nebezpečiu neprirodzenej voľby<br />

a môže ľahšie stratiť ďalšie zábrany,<br />

které za normálnych okolností tvoria<br />

dostatočnú bariéru a nepripustia neprirodzený<br />

styk medzi osobami rovnakého<br />

pohlavia. Výsledkom je homosexuálne<br />

správanie, z ktorého sa<br />

neskôr vyvíja homosexuálny sklon.<br />

Sklon k homosexualite však nie je<br />

bezpodmienečne viazaný na vyššie<br />

uvedený druh duševného pokrivenia.<br />

Aj akékoľvek iné oslabenie citu môže<br />

pripraviť pôdu na podobné anomálie,<br />

pretože znižuje schopnosť odlíšiť<br />

prirodzené od neprirodzeného. Zvyšuje<br />

tak riziko, že človek podľahne nesprávnemu<br />

vplyvu. Preto sa k homosexuálnemu<br />

správaniu môže uchýliť<br />

aj človek, ktorý nie je ešte vo vyššie<br />

uvedenom zmysle pokrivenou dušou,<br />

avšak jeho čistá citová schopnosť už<br />

utrpela zakalenie z iných príčin. Často<br />

pritom ide o citové poranenia, s ktorými<br />

sa človek nedokáže vyrovnať.


NÁZORY<br />

Tak môže napr. vzniknúť partnerstvo<br />

medzi pokrivenou mužskou<br />

dušou v ženskom tele a ženskou<br />

dušou v ženskom tele, ktorá<br />

následkom citového sklamania volí<br />

neprirodzené riešenie – menej konfliktný<br />

vzťah s osobou rovnakého<br />

pohlavia, ktorej obetuje časť svojho<br />

ženského citu. Tento príklad je však<br />

iba jedným z mnohých variantov<br />

homosexuálneho partnerstva.<br />

Homosexualita je z hľadiska zachovania<br />

ľudského rodu slepou uličkou<br />

– homosexuálne partnerstvo<br />

je neplodné. Druh citového života<br />

už nevytvára pevnú oporu ani pre<br />

mužské, ani pre ženské telo. Pokiaľ<br />

takto postihnutá duša nedôjde k poznaniu<br />

nesprávnosti svojho smerovania,<br />

môže sa v niektorej z ďalších<br />

inkarnácií narodiť do tela, ktorého<br />

pohlavné znaky budú vyvinuté neurčito.<br />

Tu je citový život už natoľko<br />

narušený, že vedie dušu k dezorientácii,<br />

rovnako ako nejednoznačne<br />

vyvinuté telo. Taký človek potom<br />

stojí pred rozhodnutím, či bude svoj<br />

pozemský život viesť ako muž alebo<br />

ako žena.<br />

Akokoľvek je homosexualita výraznou<br />

odchýlkou, ktorá nemá<br />

v prírodných zákonitostiach žiadnu<br />

oporu, môže sa takto postihnutý<br />

človek ešte vždy rozhodnúť pre nápravu.<br />

Nemôže samozrejme zmeniť<br />

druh svojho súčasného pozemského<br />

tela, môže sa však vnútorne usilovať<br />

o prekonanie svojho pokrivenia. To<br />

sa udeje príklonom k takému druhu<br />

aktivity, ktorý zodpovedá jeho prvotnému<br />

rozhodnutiu. Ak prejaví človek<br />

dostatok dobrej vôle a odhodlania<br />

zmeniť sa, iste mu bude správny<br />

smer nejakým spôsobom ukázaný.<br />

A keď potom vyplní zostávajúce roky<br />

svojho pozemského života zvýšeným<br />

úsilím, postupne pochopí, že v tejto<br />

námahe dostal milosť, ktorá jeho<br />

duši umožnila oslobodiť sa.<br />

JP<br />

Nevítaný hosť<br />

Svet Grálu 7/2006<br />

Vážená redakcia!<br />

Chcela by som reagovať na Váš<br />

článok Nevítaný hosť, uvedený<br />

v 7. čísle Sveta Grálu. Článok na<br />

mňa veľmi zapôsobil a preto píšem.<br />

Už veľa rokov nosím v sebe<br />

veľmi veľkú ťarchu, ktorú som si<br />

spôsobila svojou nevedomosťou<br />

a zlým rozhodnutím v mojom živote.<br />

Stalo sa to pred tridsiatimi<br />

rokmi, no stále cítim rovnaký žiaľ<br />

a bolesť nad svojím činom. Aj ja<br />

patrím medzi tie ženy, ktoré sa rozhodli<br />

pre interrupciu. Svojou nevedomosťou,<br />

ľahkovážnosťou a vtedajším<br />

dôvodom som sa podvolila<br />

na tento čin. Doma som už mala tri<br />

malé deti a ďalšie na ceste. Nevedela<br />

som to sama zvládnuť. Manžel<br />

stále vo svete za prácou, aby sme<br />

mali z čoho žiť. Viem, že ma to<br />

neospravedlňuje a veľmi sa za to<br />

hanbím. Prosím nášho Pána Boha<br />

za odpustenie. Píšem aj preto, že<br />

aj iné ženy majú túto skúsenosť za<br />

sebou. Nikto nás neodradil od tohoto<br />

činu, nepoučil. Články na čítanie,<br />

kde by sme sa dozvedeli, čo<br />

spôsobíme svojím rozhodnutím,<br />

sme nenašli. Že zhatíme nový život.<br />

Kde vlastne tento nový život<br />

začína? Nemali sme vysvetlenie,<br />

od ktorého okamihu plod považujeme<br />

za živý. Že už po oplodnení sa<br />

spája najvhodnejší duch s budúcim<br />

telom. Že vzniká silné citové puto.<br />

Prerušením všetko končí. O duchovnom<br />

živote sa takto pravdivo<br />

nepísalo. Veľa rokov mi trvalo, než<br />

som pochopila a mohla sa pozrieť<br />

do kočíka na malé deti, hoci som<br />

doma mala svoje. Už teraz viem aj<br />

to, že si raz tento svoj čin môžem<br />

odčiniť. Svojím uvedomením, pokorou,<br />

chcením dávať lásku svojim<br />

deťom a už teraz aj vnúčatám. Byť<br />

príkladom svojmu okoliu. Poučila<br />

som sa zo svojich<br />

chýb. Rozdávam<br />

lásku,<br />

lebo lásky nie<br />

je nikdy dosť. Usmievam<br />

sa na svet.<br />

Len dobrým chcením<br />

a zmenou v myslení môžem<br />

niečo zmeniť. Hoci z duchovného<br />

pohľadu nemožno interrupciu<br />

ospravedlniť. Už teraz to viem! Verím,<br />

že moje zobudenie, vyznanie<br />

a ľútosť niekoho odradí od takéhoto<br />

rozhodnutia.<br />

Želám Vám veľa úspechov vo Vašej<br />

činnosti a plánoch do budúcnosti.<br />

S pozdravom Vaša stála čitateľka<br />

MB<br />

Otázka z verejných prednášok o reinkarnácii:<br />

Kde nakoniec skončí<br />

človek, keď ukončí svoj<br />

kolobeh inkarnácií? Stane<br />

sa božským a rozplynie sa<br />

v blaženosti, v nirváne ?<br />

Odpoveď:<br />

Rozdiel medzi Bohom a človekom<br />

je podobný ako medzi hodinkami<br />

a hodinárom: hodinár je živý človek<br />

a tvorca, hodinky sú jeho dielom.<br />

Hodinky sa žiadnym spôsobom<br />

nemôžu stať ľudskou bytosťou.<br />

Ani človek sa nemôže stať božským,<br />

rozdiel medzi oboma je nepreklenuteľný.<br />

Rozplynúť sa vo všeobsiahlosti by<br />

znamenalo zánik osobnosti a jedinečnosti<br />

človeka. Cieľom nášho vývoja<br />

je naopak stať sa zrelou svojbytnou<br />

osobnosťou, schopnou samostatného<br />

a správneho konania. To platí rovnako<br />

pre pozemský život, ako i pre<br />

ďalší život na „onom svete“. Pritom<br />

zostaneme každý iný podľa skúseností,<br />

ktoré sme nazbierali, a vlastností,<br />

ktoré sme si osvojili.<br />

AZ<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006


NA ZÁVER…<br />

O PAMPÚŠENÍ<br />

iete čo to znamená, keď sa povie<br />

V napampúšiť sa ? Toto slovíčko<br />

nenájdete v lexikóne slovenského<br />

jazyka, no mne sa veľmi páči. U nás<br />

doma sme tak označovali „duševné<br />

rozpoloženie“ našich detí, keď im<br />

ako maličkým nebolo niečo po vôli.<br />

Ak by ste sa nazdávali, že tým mie-<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

9 | 2006<br />

nim hnev, tak to nie je presne to, čo<br />

mám na mysli. Ak sa nahneváme,<br />

prudký hnev spravidla rýchlo odznie,<br />

ako sa hovorí – ako prišiel, tak<br />

odišiel. No ja mám na mysli taký<br />

stav, keď sa naše deti nie a nie „odhnevať“,<br />

niekedy to trvalo aj hodiny;<br />

nasadili výraz nadurdeného<br />

moriaka a prestali s nami, rodičmi<br />

komunikovať. Nás to<br />

privádzalo do zúfalstva, zakúšali<br />

sme pocit veľkej viny<br />

a chceli sme ihneď všetko napraviť.<br />

No nič neúčinkovalo,<br />

či sme to skúsili po dobrom,<br />

alebo po zlom. Občas, keď<br />

sme už boli celkom zúfalí, použili<br />

sme aj násilie. No ani to<br />

nepomáhalo, dokonca ten náš<br />

mladší sa raz tak napampúšil,<br />

že ani bitka ho neprinútila<br />

k tomu, aby sa zdvihol zo<br />

snehového záveja, v ktorom<br />

sedel už hodinu – v treskúcom<br />

mraze. Dodnes je mi záhadou,<br />

ako mohol z toho neochorieť.<br />

Pár rokov nám to trvalo,<br />

ale nakoniec sme sa naučili,<br />

že v takomto prípade platí<br />

porekadlo „trpezlivosť ruže<br />

prináša“. Nechali sme naše<br />

deti „vychladnúť“ a dozerali<br />

sme iba na to, aby sa im pri<br />

„chladnutí“ nič nestalo (napríklad<br />

keď päťročný syn vybehol<br />

na ulicu so slovami, že<br />

nás „navždy“ opúšťa). Keď sa<br />

upokojili (tréningom sa nám<br />

podarilo zostať pokojnými<br />

počas celej doby), naučili sme<br />

sa nič im nevyčítať, ale trpezlivo<br />

počkať na deň, keď si sami<br />

uvedomili nezmyselnosť takéhoto<br />

správania. Určite k tomu<br />

prispelo aj to, že sme sa o tom<br />

všetkom v príhodnej chvíli<br />

porozprávali.<br />

Dnes, keď stoja na prahu dospelosti<br />

a občas sa stane, že sa<br />

s manželkou „napampúšime“<br />

my, naše deti, vďaka svojim skúsenostiam,<br />

dokážu bravúrne – niekedy<br />

jediným pohľadom, či jediným slovíčkom<br />

– veľmi rýchlo zariadiť, aby<br />

rodinná harmónia a pohoda u nás<br />

čoskoro opäť zavládli.<br />

Rudolf HARČARÍK


ABD-RU-SHIN<br />

VO SVETLE<br />

PRAVDY<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

Knižný titul Vo Svetle Pravdy »Posolstvo<br />

Grálu« je dielo, ktoré objasňuje duchovné<br />

deje a súvislosti týkajúce sa ľudského<br />

bytia v celkových súvislostiach, ktoré doteraz<br />

neboli známe. Dotýka sa častých<br />

otázok a tém, s ktorými sa v duchovnej<br />

oblasti stretávame, ako napríklad: Čo je<br />

osud, ako sa prejavuje slobodná vôľa človeka<br />

a zákon spätného pôsobenia alebo<br />

karma, čo je to duch a duša, zákony vo<br />

stvorení, poslanie Syna Božieho a mnohé<br />

iné.<br />

Autor v 168 prednáškach, ktoré na<br />

seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú,<br />

podáva obraz celého stvorenia.<br />

Logický sled myšlienok uľahčuje pochopenie<br />

– napriek tomu ho autor v úvode<br />

k Posolstvu Grálu výslovne vyzýva k tomu,<br />

aby „toto vecné skúmal vecne“.<br />

V širokom spektre svojich tém podáva<br />

Posolstvo Grálu vysvetlenia aj k pojmu<br />

„Grál“. Zatiaľ čo staré ságy a legendy i moderné<br />

umelecké diela predstavujú Grál<br />

ako mýtus, bez toho, aby logicky správne<br />

vysvetlili jeho význam, opisuje autor Grál<br />

ako najvyššiu duchovnú skutočnosť: je to<br />

spojovací bod medzi Stvoriteľom a jeho<br />

stvorením.<br />

Vo vesmíre pôsobí večný zákon: len dávaním sa môže<br />

aj príjmať, pokiaľ ide o trvalé hodnoty! To zasahuje tak<br />

hlboko, že preniká celým stvorením ako svätý odkaz<br />

vášho Stvoriteľa. Nezištne dávať, pomáhať, kde je o to<br />

núdza, mať porozumenie pre blížneho aj pre jeho slabosti<br />

znamená príjmať, lebo to je tá priama, pravá cesta<br />

k Najvyššiemu!<br />

A toto opravdivé chcenie prinesie vám ihneď pomoc,<br />

silu! Len jediné čestné a hlboko precítené prianie dobra<br />

a rozpoltí sa akoby plamenným mečom z druhej, doteraz<br />

pre vás neviditeľnej strany tá stena, ktorú si samy vaše<br />

myšlienky doteraz vybudovali ako prekážku; lebo vy ste<br />

zajedno s tým obávaným, popieraným alebo vytúženým<br />

druhým svetom, ste s ním úzko a nerozlúčne spojení.<br />

Skúste to; veď vaše myšlienky sú ako poslovia, ktorých<br />

vysielate. Vracajú sa späť obťažkané tým, čo ste<br />

mysleli, nech je to dobré, alebo zlé. Tak je to v skutočnosti.<br />

Pamätajte na to, že vaše myšlienky sú veci, ktoré<br />

sa duchovne formujú a často stávajú sa útvarmi, pretrvávajúcimi<br />

pozemský život vášho tela, potom sa vám<br />

mnohé ujasní.<br />

Preto sa celkom správne hovorí: „Ich skutky pôjdu za<br />

nimi!“<br />

Abd-ru-shin<br />

Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt)<br />

Posolstvo Grálu »Vo svetle Pravdy«<br />

Tri diely, vydanie v jednom zväzku.<br />

1096 strán, formát A5,<br />

pevná väzba, prebal<br />

ISBN 80-968261-3-1<br />

Cena 440 Sk<br />

Nakladateľstvo<br />

Stiftung Gralsbotschaft


Spal som a sníval, že život je radosť.<br />

Prebudil som sa a uvidel, že život je povinnosť.<br />

Plnil som ju a pochopil, že povinnosť je radosť.<br />

R. Thákur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!