27.05.2018 Views

SG19

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

■<br />

■<br />

■<br />

strana 5<br />

strana 8<br />

strana 14<br />

strana 26<br />

strana 32<br />

cena 87 Sk / 2,89 €<br />

T. G. MASARYK<br />

www.svetgralu.sk<br />

V ďalšom čísle časopisu:<br />

Rodina a jej budúcnosť<br />

titulná téma:<br />

Príchod do rodiny je pre dieťa vstupom do ďalšej inkarnačnej životnej<br />

príležitosti. Dieťa je pritom dospelá duša, ktorá od počiatku citom vníma<br />

nové prostredie a osvojuje si výbavu pre život. Čo prirodzene a ľahko nenadobudne<br />

v rodine, neskôr sa prácne doháňa zložitou pedagogikou.<br />

Svet Grálu č. 20<br />

vychádza v júni 2009<br />

Svet Grálu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

17/2008 Svet Grálu<br />

Svet Grálu<br />

september – november 2008 · číslo 17<br />

<br />

Ma<br />

…alebo je to p<br />

Ako posilňo<br />

18/2008 Svet Grálu<br />

<br />

december 2008 – február 2009 · číslo 18<br />

Nikola Tesla –<br />

muž, ktorý rozsvietil svet<br />

Liečiť?<br />

To je ako spievať alebo maľovať<br />

Pôsobenie farieb na vyžarovanie krvi<br />

Čo vlastne chcel Ježiš v skutočnosti?<br />

Homeopatia. Pachové látky ako liečivá<br />

strana 5<br />

strana 10<br />

strana 14<br />

strana 28<br />

Voda – 2. časť seriálu<br />

strana 30<br />

cena a87Sk/ 2,89 €<br />

f a r i b<br />

Krása nie je IN…<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

MODERNÝ NÁZOR NA ŽENU<br />

www.svetgralu.sk<br />

myšlienok<br />

Jana Amosa Komenského<br />

NOVINKA<br />

Osem relácií autorsky pripravených Milanom Friedlom, ktoré zoznamujú<br />

čitateľov v texte (a poslucháčov na priloženom CD vo formáte mp3)<br />

s myšlienkami Jana Amosa Komenského: Labyrint sveta a raj srdca, Hlbočina<br />

bezpečnosti, Cesta svetla, Závet umierajúcej matky Jednoty bratskej,<br />

Pečať večnosti (Pansofia), Jedno nevyhnutné, Posolstvo Jana Amosa Komenského<br />

súčasnej Európe a Jan Amos Komenský o sebe.<br />

Nákladom Pavla Šebka, Lucie Šebkovej, Miloša Palatka a Aleny Palatkovej<br />

v roku 2008 vydalo vydavateľstvo Integrál Brno.<br />

16,5 x 22,5 cm, šitá väzba, prebal, 152 strán, ISBN 978-80-87176-01-6<br />

Cena 11,95 € (360 Sk)<br />

Objednávky:<br />

Knihu môžete objednávať prostredníctvom kupónu v časopise, alebo<br />

v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk<br />

Súčasťou knihy je audio CD vo formáte mp3 s nahovorenými textami, ktorým prepožičali hlasy Gabriela<br />

Filippi, Otakar Brousek, Milan Friedl, Rudolf Pellar, Alfred Strejček a Jiří Zapletal. Nahovorené texty sprevádza<br />

organová variácia Petra Tvrdka. Celková dĺžka nahrávok presahuje sedem hodín hovoreného textu.


OBSAH<br />

NA ÚVOD…<br />

ZDRAVIE<br />

Gemmoterapia v praxi 5<br />

ROZHOVOR<br />

Ešte neprišiel čas – vráť sa!<br />

Rozhovor s Blankou Scheibnerovou,<br />

ktorej zážitok blízky smrti zmenil<br />

jej život. 8<br />

ZDRAVIE<br />

Pôsobenie stravy na človeka<br />

Strava má veľký vplyv na naše telo i dušu;<br />

spôsob pestovania plodín a distribúcia<br />

potravín zase významne vplýva na sociálnu<br />

rovnováhu a ekológiu. 10<br />

TÉMA<br />

Život – ani zázrak, ani náhoda 14<br />

NA ZAMYSLENIE<br />

Démonické sily a posadnutosť 20<br />

HYPNÓZA<br />

Čo sa deje počas hypnózy? 24<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Z venezuelského pralesa 27<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Hriech a pokánie, obeť a zmierenie 30<br />

ROZHOVOR<br />

Ľudia by mali umierať doma<br />

Riaditeľka mobilného hospicu Cesta domov<br />

Martina Špinková hovorí o umieraní, eutanázii<br />

a posledných dňoch života<br />

svojich pacientov.. 32<br />

HISTÓRIA<br />

Čína a Západ 38<br />

OSOBNOSŤ<br />

Abd-ru-shin – život a dielo (5. diel) 42<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 46<br />

NA ZÁVER…<br />

Hodnota slov a presvedčenia 48<br />

ak si predstavte,“ povedal ošetro-<br />

pán Pejšek, „že u nás v zoo-<br />

„Tvateľ<br />

logickej záhrade utiekli v piatok z pavilónu<br />

opice, po kábli sa vyšplhali<br />

do kancelárie a vyčíňali tam až do<br />

pondelka do rána!“<br />

„Tam to ale muselo vyzerať,“povedala<br />

znalecky pani Bartonková,<br />

mamička malého Mareka, Jarka<br />

a Silvinky.<br />

„To si ani neprajte vidieť, viete? Nezožrali<br />

akurát diefenbachie v kvetináčoch,<br />

pretože sú jedovaté, a čo nezožrali,<br />

rozhádzali. Lenže – predstavte<br />

si, stalo sa tam čosi zvláštne…“<br />

„Ako mohli utiecť,“ povedal poriadkumilovný<br />

inžinier Krajza, „a ako sa<br />

mohli len tak mirniks-dyrniks dostať<br />

do služobných miestností? A vôbec –<br />

to sa na to celý víkend neprišlo?“<br />

„O to nejde,“ zahováral to chytro<br />

pán Pejšek, „ale, stalo sa tam niečo<br />

zvláštne,“opakoval. „Jedna z tých opíc<br />

si sadla k počítaču a do pondelka vám<br />

napísala knihu!“<br />

„Čože??“zakuckal sa pán inžinier<br />

Krajza a prestal hovoriť spisovne,<br />

„šak to neni možné!“<br />

„Je,“odtušil s nadhľadom pán Pejšek,<br />

„ona totiž pani účtovníčka Krivánková<br />

zabudla vypnúť počítač,<br />

tak s tým tá opica ani nemala veľa<br />

práce.“<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


NA ÚVOD…<br />

„Prosím vás, veď vy neviete, čo hovoríte,“<br />

zmrazila ho paní Bartonková<br />

s prevahou praktika, „opica mohla<br />

nanajvýš rozmlátiť klávesnicu, alebo<br />

napísať pár náhodných skomolenín.“<br />

„No,“ povedal premýšľavo Ing.<br />

Krajza s rozvahou vysokoškolského<br />

vzdelanca, „Teoreticky to možné je.“<br />

Siahol do vrecka pre kalkulačku.<br />

Zdenka Krajzu si vlastná manželka<br />

nevážila, pretože bez kalkulačky nešiel<br />

ani na nákup, zatiaľ čo ho ostatní<br />

v dome úctivo zdravili. „Koľko ste<br />

hovorili, že tá knižka mala stránok?“<br />

„Nehovoril som nič,“ ohradil sa<br />

pán Pejšek, „ale šéf to spočítal na päť<br />

tisíc!“<br />

Zdenkovi Krajzovi padla sánka, ale<br />

potom sa spamätal. „Tak to máme<br />

päť tisíc stránok krát takých šesť tisíc<br />

písmen na stránku – rovných tridsať<br />

miliónov písmen. A koľko bolo v tej<br />

knihe chýb a preklepov?“<br />

„Žiadny!“ vypálil pán Pejšek a energicky<br />

položil kávu na stôl, „najprv si<br />

mysleli, že sa tá opica zmýlila v opise<br />

nejakého neznámeho rastlinného endemitu<br />

v južnej Amerike, ale potom<br />

pán riaditeľ zistil, že taký druh skutočne<br />

existuje, ibaže ho objavili len<br />

celkom nedávno!“<br />

Pán Krajza striedavo vrtel hlavou<br />

a ťukal do kalkulačky. „Snažím sa<br />

vypočítať,“ objasňoval, „s akou pravdepodobnosťou<br />

mohla tá opica takú<br />

knihu napísať, ale toto mi tá mašina<br />

ani nechce vziať, ona vie len čísla<br />

s deväťdesiatimi deviatimi nulami!“<br />

„Asi by ste si mali kúpiť nejakú<br />

lepšiu,“ podpichla pani Bartonková<br />

s proletárskym ostňom v hlase.<br />

Pán Krajza ju pohľadom spoza okuliarov<br />

pribil ku stene. „Vesmír, pani<br />

Bartonková, je štrnásť miliárd rokov<br />

starý. Prepočítané na sekundy je to<br />

číslo so sedemnástimi nulami. A keď<br />

objem celého vesmíru prepočítate na<br />

kubické milimetre, dostanete číslo<br />

s 87 nulami. Takéto veľké čísla už<br />

strácajú rozumné dimenzie!“<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

„Tomuto ja veľmi nerozumiem,“<br />

zavrtela hlavou mamička Mareka,<br />

Jarka a Silvinky. „Čo to vaše počítanie<br />

znamená?“<br />

„To znamená, že čisto teoreticky je<br />

možné, že tá opica dokázala napísať<br />

len tak zhodou náhod knihu bez jediného<br />

preklepu. Ale prakticky je to<br />

nezmysel!“<br />

„Tak to zase pŕŕ!“ vzbúril sa ošetrovateľ<br />

Pejšek, „pokiaľ viem, vyvinul sa<br />

život na zemeguli náhodnými kombináciami<br />

pokus–omyl s prežitím<br />

najschopnejšieho, kým sa to všetko<br />

neposkladalo a nepodarilo. A ako vidíte,<br />

všetko sa to v prírode poskladalo<br />

a podarilo. Tak prečo by opica<br />

náhodnými kombináciami nemohla<br />

napísať knižku? Teraz sa u nás na<br />

riaditeľstve dohadujú, kto bude mať<br />

na tú knihu autorské práva, keď tá<br />

opica nemá rodné číslo a jej dedičia<br />

žijú v zooparku v Hannoveri!“<br />

* * *<br />

Táto scéna sa, milé čitateľky a milí<br />

čitatelia, síce v našom činžiaku neodohrala,<br />

ale zato sa odohrávajú na<br />

celom svete urputné boje medzi stúpencami<br />

rôznych názorov na vznik<br />

sveta a vznik života – medzi darwinistami,<br />

kreacionistami a možno ešte<br />

aj ďalšími -istami. V hre nie sú vedecké<br />

úvahy, ale niečo oveľa citlivejšie,<br />

a tým je svetonázor. To je podnet,<br />

pre ktorý sa odjakživa vedú vojny križiacke<br />

i nekrižiacke, odpaľujú sa výbušniny<br />

na telách samovražedných<br />

atentátnikov a tí obyčajnejší, menej<br />

mocní ľudia sa aspoň medzi sebou<br />

hádajú až do krvi, pretože niet väčšej<br />

deštruktívnej sily, než je náboženský<br />

fanatizmus. Náboženstvo sa dotýka<br />

samého jadra človeka, jeho duše, a fanatizmus<br />

je názor, že MÔJ názor je<br />

o niečo pravdivejší, než ten druhý –<br />

rozumej JA som lepší, než ten druhý.<br />

A to je ohromná sila, hýbajúca mnohými<br />

ľuďmi.<br />

V našom časopise sa dnes chceme<br />

tejto téme trochu venovať. Súdiac<br />

podľa tých búrlivých celosvetových<br />

diskusií je to téma asi dosť ťažká, ale<br />

s nejednou ťažkou témou sa veci javia<br />

rovnako, ako keď rozsvietime v tmavej<br />

miestnosti: hmatáme, ohmatávame<br />

a šmátrame, snažíme sa zorientovať<br />

v tme – a zrazu je svetlo a my<br />

jediným pohľadom uvidíme celok,<br />

máme v ňom jasno a dohliadneme<br />

bez námahy aj na tie miesta, na ktoré<br />

by sme rukami nikdy nedosiahli.<br />

Tento prístup sa možno zdá niekomu<br />

príliš lacný a pripomína lákavé<br />

„ľahko a rýchlo dedom Vševedom“.<br />

Bez premýšľania a bez námahy. „Existujú<br />

dva spôsoby, ako hladko preplávať<br />

životom: veriť všetkému, alebo<br />

o všetkom pochybovať. Obidva nás<br />

dokonale chránia pred premýšľaním“,<br />

povedal filozof a vedec Alfred Korzybski.<br />

Lenže svet a život nemusí byť<br />

ani draho zaplatený, ani ťažký. Často,<br />

veľmi často si ho zamotávame sami.<br />

Lacný názor je ten, ktorý je slepý,<br />

a byť slepým znamená zatvárať oči<br />

pred skutočnosťami, nechcieť vidieť<br />

skutočnosť. To je vlastne opak toho<br />

rozhliadnutia sa a precitnutia.<br />

My sme sa dnes snažili posvietiť<br />

si na otázku vzniku sveta a vzniku<br />

života svetlom Posolstva Grálu. Už<br />

mnohokrát sme sa presvedčili, že toto<br />

dielo dokáže vysvetliť mnohé hlavolamy<br />

prostým a prirodzeným spôsobom,<br />

pretože do celku sveta zahŕňa<br />

aj dva podstatné prvky: tým prvým<br />

je svet neviditeľný ako samozrejmá<br />

časť Božieho diela. A tým druhým sú<br />

zákony, zákonitosti ako prejavy Božej<br />

vôle – aj zákony aj vôľa sú nemenné,<br />

neobíditeľné… a poznateľné.<br />

Otázka vzniku sveta je len jednou<br />

z mnohých otázok, ktoré si kladú cítiaci<br />

a mysliaci ľudia. Sú aj iné, nie<br />

menej dôležité: ... kto som, prečo som<br />

tu a čo odo mňa chce Stvoriteľ… to<br />

rozsvietenie v tmavej miestnosti sa<br />

ponúka každému z nás.<br />

Artur Zatloukal


ZDRAVIE<br />

Gemmoterapia<br />

Josef A.Zentrich<br />

v praxi<br />

V 16. čísle nášho časopisu sme pod titulom „Hľadala som cestu, ako pomáhať ľuďom”<br />

uverejnili rozhovor s Jarmilou Podhornou, ktorá se zaoberá výrobou gemmoterapeutík.<br />

Do povedomia širšej verejnosti sa gemmoterapia čiže liečenie špeciálnymi výťažkami<br />

z pupencov alebo z iných zárodočných tkanív rastlín dostala koncom minulého<br />

storočia, keď o nej u nás po prvý raz napísali predstavitelia alternatívnej medicíny Jiří<br />

Janča a Josef Zentrich. Redakcia Sveta Grálu požiadala Josefa Zentricha, aby priblížil<br />

tento spôsob liečby našim čitateľom.<br />

V<br />

súčasnej fytoterapii sa stále viac<br />

presadzuje zaujímavá metóda –<br />

gemmoterapia, teda liečenie špeciálnymi<br />

etanolicko-glycerínovými<br />

výťažkami z púčikov alebo iných<br />

zárodočných tkanív rastlín. Má to<br />

svoju logiku, pretože v pukoch zhromažďuje<br />

rastlina pre svoj úspešný<br />

vývoj tie najcennejšie látky, ktoré by<br />

sme v inej dobe alebo v inej časti tejto<br />

rastliny márne hľadali. Odborníkom,<br />

používajúcim fytoterapiu, potom<br />

tieto prípravky prinášajú významné<br />

rozšírenie ich liečebného arzenálu,<br />

keď napr. gemmo-výťažok z púčikov<br />

javora poľného (Acer campestre) zlepšuje<br />

vedenie vzruchu nervom, takže<br />

môže byť s výhodou využívaný napr.<br />

v počiatočných štádiách syndrómu<br />

karpálneho tunelu, keď likviduje nepríjemné<br />

brnenie prstov.<br />

ZÁKLADY<br />

GEMMOTERAPIE V PRAXI<br />

M<br />

etódu vyvinul v polovici 20. storočia<br />

belgický, po francúzsky<br />

hovoriaci lekár - dr. Paul Henry a pôvodne<br />

ju nazval blastoterapiou = liečenie<br />

zárodočnými látkami. Do Česka<br />

„zavliekol“ metódu koncom 60. rokov<br />

bylinkár Franěc a praktickú použiteľnosť<br />

dosiahli začiatkom 20. storočia<br />

Janča a Zentrich. Podľa francúzskeho<br />

vzoru sú výťažky homeopatizované,<br />

ale iba na hodnotu D 1,<br />

čo sa javí pre<br />

prácu s týmito roztokmi ako optimálna<br />

koncentrácia, obsahujúca ešte<br />

dostatok účinných látok, ale zároveň<br />

už aj základnú homeopatickú informáciu.<br />

Liečebný blok sa vždy začína<br />

tzv. drenážou teda prostriedkom<br />

prečisťujúcim. Tak sa používa predovšetkým<br />

gemmo-breza a menej často<br />

aj iné prostriedky, napr. buk alebo<br />

dub. Až potom sa pristupuje k nasadeniu<br />

špecifickej liečby. Z praxe<br />

vyplynulo, že optimálne pôsobí podávanie<br />

monoprípravkov. Pokiaľ je<br />

potrebná aplikácia viacerých bylinných<br />

druhov, javí sa vhodné podávať<br />

ich postupne – napr. na doliečovanie<br />

boreliózy sa obvykle používa trojkombinácia<br />

breza + topoľ + vínna réva, keď<br />

najprv sa spotrebuje celé odporučené<br />

množstvo brezy, potom sa rovnakým<br />

spôsobom prechádza na topoľ a vínna<br />

réva tvorí potom liečebný záver. Niektorí<br />

autori odporúčajú i súčasné podávanie<br />

viacerých druhov, ale potom<br />

obyčajne takým spôsobom, že ráno sa<br />

podá jeden druh, na obed druhý a večer<br />

tretí. U nás sa uplatňujú obidva<br />

spôsoby. Drenážujeme vždy dávkou<br />

1 kvapka na 1 kg telesnej hmotnosti<br />

a deň, rozdeliť na tri dávky.<br />

Pri špecifickej liečbe túto dávku<br />

podávame u niektorých silnejšie<br />

pôsobiacich prostriedkov, napr.<br />

u topoľa, borovice alebo jalovca.<br />

Pri bežných druhoch používame<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


ZDRAVIE<br />

Aesculus hippocastanum<br />

dávkovanie 1,5 – 2 kvapky na 1 kg<br />

telesnej hmotnosti a deň.<br />

Pozrime sa teraz na niekoľko<br />

gemmoterapeutík a možnosti ich<br />

využitia:<br />

BREZA PREVISNUTÁ – Betula pendula<br />

Základný drenážny teda prečisťovací<br />

prostriedok užíva ný ako nešpecifický<br />

liek na úvod každej špecificky<br />

vedenej terapie.<br />

Breza sa však môže využívať i špecificky:<br />

stimuluje pečeňové funkcie<br />

a prináša dobré výsledky i v oblasti respiračného<br />

ústrojenstva, najmä v kombinácii<br />

s hrabom. Lieči kost né zápaly<br />

a dekalcifikácie kostí, predovšetkým<br />

v spojení s jedľou. Pôsobí na albuminúriu<br />

(výskyt bielkovín v moči), napr.<br />

pri zápale obličiek. Dobré výsledky<br />

prinášajú i v liečbe niektorých typov<br />

žltačky, pri zápaloch<br />

pankreasu, pri<br />

niektorých chorobách<br />

sleziny. Brezová<br />

miazga sa zbiera obvykle<br />

v apríli do sklenených nádob;<br />

nemala by prísť do styku<br />

s neušľachtilým ko vom, napr.<br />

hliníkom. Je výborným drenážnym<br />

pro striedkom pri chronickom<br />

reumatizme a pri obličkovej insuficiencii.<br />

Dávkovanie brezovej miazgy:<br />

4 krát denne 1 mocca lyžičku až 1 čajovú<br />

lyžičku, zapiť destilovanou vodou.<br />

JASEŇ ŠTÍHLY – Fraxinus excelsior<br />

Výborný liek proti dne, pretože výrazne<br />

znižuje urikémiu, teda hladinu<br />

kyseliny močovej v krvi. Jaseň je tiež<br />

liekom voľby pri chrípkach a iných<br />

virózach. Zistilo sa aj jeho protireumatické<br />

pôsobenie.<br />

PAGAŠTAN KONSKÝ – Aesculus hippocastanum<br />

Výťažok z pukov výrazne zlepšuje<br />

cirkuláciu krvi v pľúcach, čo môže<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

zohrať dôležitú úlohu pri rôznych<br />

pľúcnych chorobách. Má účinok proti<br />

opuchom rôzneho pôvodu, zlepšuje<br />

kvalitu cievnych stien, čo sa dá využiť<br />

pri liečbe hemoroidov, kŕčových<br />

žíl, vredov predkolenia a pod. Priaznivo<br />

ovplyvňuje periférne prekrvovanie<br />

– čo napomáha liečbe studených<br />

končatín.<br />

GEMMOTERAPIA<br />

V ZÁKLADNÝCH<br />

OTÁZKACH<br />

A ODPOVEDIACH<br />

V ktorých krajinách sveta sa dnes<br />

používa liečba púčikmi?<br />

Puky sa liečebne používajú zatiaľ<br />

iba v Nemecku, Francúzsku, Taliansku,<br />

Švajčiarsku, na Slovensku<br />

a v Čechách a v Kanade.<br />

Užívajú sa gemmoterapeutiká<br />

pred jedlom alebo po ňom?<br />

Tieto liečivá užíváme buď 15–30<br />

minút pred jedlom, alebo 30 a viac<br />

minút po ňom.<br />

Koľko druhov gemmoterapeutík<br />

môžem v priebehu jedného dňa<br />

užiť?<br />

Po ukončení základnej detoxikácie<br />

(drenáže), ktorá je absolútne nutná, je<br />

možné používať jeden druh gemmoterapeutík<br />

3 krát denne podľa odporúčaného<br />

dávkovania. Po využívaní<br />

sa prechádza na ďalší druh. Takto sa<br />

pokračuje až do zlepšenia alebo vymiznutia<br />

príznakov.<br />

Druhou možnosťou je kombinácia<br />

viacerých druhov za deň. V tom<br />

prípade sa postupuje napr. takto:<br />

ráno čierne ríbezle 1/3 kvapky na<br />

1 kg hmotnosti, na poludnie borovica<br />

1/3 kapky a večer réva vínna 1/3<br />

kvapky/kg. Pravidlo je také, že pri<br />

akútnych stavoch je dávka skôr vyššia<br />

a pri doliečovaní a pri chronic-<br />

kých problémoch<br />

sa môže znížiť až<br />

na polovicu odporúčaného<br />

dávkovania.<br />

Môžem súčasne s gemmoterapiou<br />

užívať aj iné liečivá vrátane<br />

homeopatík alebo bylinkové čaje?<br />

V tomto prípade je vhodné ponechať<br />

medzi rôznymi druhmi liečby<br />

časový odstup 10–15 minút, alebo<br />

časť užiť pred jedlom a časť po ňom.<br />

Každý z vybraných spôsobov potrebuje<br />

čas, aby mohol »zabrať«. Bylinkové<br />

čaje môžu dokonca umocniť<br />

účinok užívania pukov; tento efekt<br />

často využívame. Odporúčame popíjať<br />

2–3 krát denne šálku daného<br />

čaju, ktorým zvýšime okrem iného aj<br />

svoju obvyklú dávku tekutín (v prípadoch,<br />

pri ktorých nie je zvýšený<br />

príjem tekutín kontraindikovaný).<br />

Prečo sa vyrába toľko druhov výťažkov<br />

z pukov, keď niektoré majú<br />

podobné účinky?<br />

Ako má každý z nás »svoju chorobu«,<br />

aj každá bylina má okrem<br />

svojho hlavného i ďalší účinok.<br />

V prípade dlhotrvajúcej choroby<br />

je navyše potrebné byliny striedať,<br />

aby sa nestali pre chorého menej<br />

účinnými.<br />

Nie je zbytočné užívať detoxikačno-drenážne<br />

gemmoterapeutické<br />

prostriedky?<br />

Organizmus zanesený látkami,<br />

ktoré sa nevylúčili prirozenou cestou,<br />

sa potrebuje prečistiť. Vo veku nad<br />

40 rokov sa látková výmena začína<br />

spomaľovať. Čím je člověk starší, tým<br />

väčšia je potreba pred užívaním špecifických<br />

gemmoterapeutík prečistiť<br />

organizmus. Ide o rovnaký efekt ako<br />

s kachľami a komínom: zanesený komín<br />

alebo upchané rúrky vodovodného<br />

potrubia zle »ťahajú«. Odporúčaný<br />

čas detoxikácie je najmenej 3–4<br />

dni, lepšie jeden týždeň.


Fraximus excelsior<br />

ZDRAVIE<br />

Môže detoxikáciu brezou absolvovať<br />

aj človek alergický na peľ<br />

z brezy?<br />

V pukoch brezy sa ešte nevyskytuje<br />

veľa alergénov, ktoré sú známe<br />

z peľu. Kto má napriek tomuto uisteniu<br />

z brezy obavy, môže na detoxikáciu<br />

použiť buk, dub alebo imelo.<br />

Ako užívať gemmopreparáty v prípade<br />

akútneho ochorenia, napr. virózy?<br />

Odporúčame skrátiť dobu detoxikácie<br />

na jeden deň a od druhého dňa<br />

užívať súčasne s brezou aj špecifický<br />

prostriedok, v prípade virózy napr.<br />

vŕbu alebo bazu červenú či aróniu.<br />

Mám pri akútnom ochorení prestať<br />

užívať gemmoterapeutiká na<br />

iné ťažkosti?<br />

Záleží na okolnostiach. Ak ide<br />

o virózu a podobné ochorenie, prestávať<br />

nie je potrebné. V prípade závažnejších<br />

ťažkostí, napr. infarktu<br />

myokardu, je potrebné riešiť hlavný<br />

problém. V tomto prípade, samozrejme,<br />

boľavé kĺby alebo problémy<br />

s prostatou počkajú, kým sa vyrieši<br />

závažnejší zdravotný problém.<br />

Môžu užívať gemmoterapeutiká<br />

aj malé deti a tehotné či dojčiace<br />

ženy?<br />

V zásade môžu pri dodržaní doporučeného<br />

dávkovania a obmedzenia,<br />

ktoré je vždy vyznačené na štítku<br />

každého prípravku. Alkohol sa dá<br />

sčasti z prípravku odstrániť ta k,<br />

že gemmoterapeutikum<br />

nakvapkáme do vody<br />

teplej 40 °C.<br />

Ak sa rozhodnú<br />

pre<br />

prírodné postupy<br />

tehotné<br />

ženy, budú užívať<br />

nižšie dávky<br />

a v prípade akýchkoľvek<br />

ťažkostí nebudú bez odporúčania<br />

lekára pre istotu puky užívať<br />

vôbec. Dojčiace matky môžu<br />

v niektorých prípadoch užívaním<br />

gemmoterapeutík priaznivo ovplyvniť<br />

zdravotný stav detí. Všetko záleží<br />

na dohode s ošetrujúcim lekárom.<br />

Vo veľkej väčšine prípadov však<br />

nie je potrebné sa gemmoterapeutík<br />

obávať. Úprimne povedané, ľudia sa<br />

v týchto prípadoch často boja jemne<br />

pôsobiacich prírodných liečiv, ale<br />

pokojne používajú rôzne „ťažkokalibrové“<br />

lieky.<br />

Môžem gemmoterapeutikami liečiť<br />

aj svojho psíka?<br />

Gemmoterapeutiká nachádzajú<br />

uplatnenie i vo veterinárnej praxi<br />

nielen u psov a mačiek; sú známe aj<br />

prípady liečenia papagája, morčaťa<br />

a väčších zvierat. Postup a princípy sú<br />

rovnaké ako u detí: tinktúru nakvapkať<br />

do vlažnej vody a nechať odpariť<br />

lieh a potom lyžičkou vliať priamo do<br />

papuľky domácich miláčikov. Druhá<br />

možnosť je nakvapkať si tinktúru do<br />

dlane, pridať lyžičku medu a pes aj<br />

mačka s radosťou sladkú medicínu<br />

vylížu. Našu sučku Betynečku sme<br />

liečili obyčajným vstrekovaním<br />

spreja do papuľky. Rôzne sa vzpierala,<br />

ale hrdinsky vydržala a napriek<br />

lekárskym prognózam sme jej predĺžili<br />

život o poldruha roka; odišla<br />

veľmi statočne a ešte v deň svojej<br />

smrti bola s nami v práci, kde chcela<br />

roztrhať klienta.<br />

Acer campestre<br />

Môže nastať pri užívaní gemmoterapeutík<br />

nejaká reakcia?<br />

Mierne zhoršenie zdravotného<br />

stavu a zvlášť aktuálnych ťažkostí<br />

sa dá predpokladať. Zvlášť<br />

v priebehu fázy detoxikácie, pri<br />

čistení tela pri ekzémoch, lupienke,<br />

akné a v mnohých<br />

prípadoch i pri doliečovaní<br />

boreliózy sa ťažkosti môžu<br />

dočasne zhoršiť. Ide o prirodzený<br />

jav, ktorý však nenastane<br />

u všetkých<br />

užívateľov gemmoterapeutík.<br />

Platí tu<br />

pravidlo, že čo je vnútri,<br />

ide von, a aký problém sa<br />

objavil posledný, ten sa<br />

bude hlásiť ako prvý. V priebehu<br />

užívania antibakteriálnej<br />

kapucínky sa môže dokonca<br />

stať, že sa ozvú aj staré úrazy<br />

z detstva. Zhoršenie zvyčajne<br />

zmizne v priebehu niekoľkých<br />

dní až dvoch týždňov.<br />

V prípade, že sa po užití detoxikačnej<br />

brezy objaví hnačka,<br />

tak znížte na niekoľko dní odporučené<br />

dávky. Na problémy, ktoré sa<br />

môžu objaviť, sa pozerajme radostne<br />

z hľadiska účinnosti metódy.<br />

Rovnaké je to aj s homeopatikami<br />

a reakciou na ich používanie. Aspoň<br />

vieme, že to funguje.<br />

Podľa čoho mám vybrať gemmoterapeutiká<br />

na užívanie?<br />

Máme na to niekoľko možností.<br />

Existuje mnoho rád a pokynov, ktoré<br />

môžeme s úspechom použiť. Druhou<br />

možnosťou je spoľahnúť sa na intuíciu<br />

a sám si vybrať tinktúry.<br />

Nie je však potrebné vybrať v priebehu<br />

týždňa celý sortiment, nemuselo<br />

by to byť to najvhodnejšie riešenie.<br />

Lepšie je rozvrhnúť si terapiu do<br />

časového úseku niekoľkých týždňov<br />

a statočne vytrvať. Ideálne je, pochopiteľne,<br />

navštíviť odborníka.<br />

Josef A. Zentrich<br />

7Betula pendula<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


8<br />

Svět Grálu<br />

19 | 2009<br />

Ešte<br />

neprišiel<br />

as vrá sa! –<br />

Blanka Scheibnerová v rozhovore s redaktorom<br />

Sveta Grálu Wernerom Huemerom<br />

hovorí o skúsenosti blízkej smrti (klinickej<br />

smrti) z detstva, ktorá ovplyvnila celý<br />

jej život.<br />

Vo svojich 13-tich rokoch ste prežili zážitok<br />

blízky smrti. Čo sa vtedy udialo?<br />

Svoje trináste narodeniny som preležala<br />

so zápalom pľúc doma v posteli.<br />

Pri každom nádychu a výdychu som<br />

mala silné bolesti, pocit bublania v pľúcach<br />

a úplne som stratila pojem o čase.<br />

Nevedela som, či je deň alebo noc, no<br />

už ma to ani nezaujímalo. V niektorom<br />

momente som sa ocitla mimo svojho<br />

tela, i keď to spočiatku trvalo vždy len<br />

krátko. Toto mimotelové jestvovanie<br />

sa pre mňa po čase stalo celkom samozrejmým.<br />

Niekedy som sa vznášala<br />

dlhšiu dobu nad svojím telom – vo<br />

svojom obľúbenom oblečení, to ešte<br />

dnes viem celkom presne. Mala som na<br />

sebe úplne iné šaty ako boli tie, v ktorých<br />

som ležala chorá v posteli. Predovšetkým<br />

som však postrehla: Ó, nemám<br />

už žiadne bolesti, som zdravá!<br />

A tak som sa na seba nejaký čas pozerala<br />

bez toho, aby som vedela, ako<br />

dlho to bolo.<br />

To znamená, že ste v tomto stave<br />

mimo tela vnímali samú seba tiež ako<br />

telo – s oblečením?<br />

Presne tak! Pozerala som sa na telo<br />

na lôžku a niekedy sa potom moje myšlienky<br />

zatúlali k ľuďom, ktorých som<br />

mala veľmi rada. Spomenula som si na<br />

jednu priateľku z USA, s ktorou som<br />

si dopisovala a v okamihu som bola<br />

pri jej rodine. Videla som, ako si ľudia<br />

pripravovali raňajky a aj miestnosti,<br />

v ktorých žijú. Potom som si pomyslela<br />

na svoju sesternicu a bratanca – a opäť<br />

som sa ihneď ocitla v ich rodine. Muselo<br />

to byť neskoro večer, práve ležali<br />

v posteli. Presne tak to bolo aj u mojej<br />

babičky, tiež ležala v posteli. A potom<br />

niekedy po týchto cestách k ľuďom,<br />

ktorých som mala skutočne veľmi rada,<br />

som prežila rekapituláciu svojho života.


ROZHOVOR<br />

Videla som obrazy z čias, keď som bola<br />

dojčaťom, môj príchod na svet, obdobie<br />

zo škôlky, svojich priateľov, aj situácie,<br />

ktoré si človek pamätá rád, pretože<br />

sa v nich udialo veľa emocionálne silných<br />

udalostí. Pri tomto spätnom pohľade<br />

prežíva človek skutočne všetko<br />

ešte raz a pokúša sa podržať si krásne<br />

okamihy, avšak nie je to možné, pretože<br />

sú tu už opäť nové obrazy a k tomu<br />

nové pocity.<br />

Povedali by ste, že ste v tom spätnom<br />

pohľade prežívali výlučne udalosti,<br />

ktoré Vás obzvlášť formovali a emocionálne<br />

sa Vás dotkli, alebo v tom boli<br />

aj veci, ktoré by sa dali označiť za banálne<br />

a všedné?<br />

Boli v tom aj banálne veci všedného<br />

života. Ale to, čo ma v živote už vtedy<br />

emocionálne oslovilo, to bolo týmto<br />

spôsobom znovu tu aj v spätnom pohľade<br />

na život. Boli však aj veci, pri<br />

ktorých som sa cítila dosť neutrálne.<br />

Niekedy potom som zažila ešte inú<br />

vec, iné farby, príjemnú atmosféru a vídala<br />

som aj jasné svetlo a videla nejaký<br />

tunel. A tým som bola skutočne<br />

magicky priťahovaná, zmocnil sa ma<br />

pocit bezpodmienečnej lásky a ja som<br />

chcela ísť stoj čo stoj za týmto svetlom,<br />

ale naraz stál niekto pred týmto tunelom<br />

a povedal mi: „Ešte neprišiel čas –<br />

vráť sa!“. S týmito slovami som súčasne<br />

počula volať svoju matku, stála som<br />

pred zaniknutým tunelom, celé okolie<br />

zošedivelo. Bralo mi to pôdu pod nohami<br />

tak silno, až som mala pocit, že<br />

sa zrútim. Potom som sa ocitla opäť vo<br />

svojom tele a cítila bolesti. To, čo som<br />

zažila, som si ako trinásťročné dieťa<br />

nedokázala nijako vysvetliť a ani moji<br />

rodičia mi na moje otázky nedokázali<br />

dať odpoveď.<br />

Hovorili ste potom o týchto zážitkoch?<br />

Pokúšala som sa o tom s niekým<br />

hovoriť, ale v našej rodine to nebolo<br />

možné. To, čo som prežila, som jednoducho<br />

nechala na seba pôsobiť<br />

a stala som sa oveľa, oveľa citlivejšou.<br />

Dokázala som lepšie pracovať na citovej<br />

úrovni, dostala som sa skôr do svojej<br />

rovnováhy, naučila som sa hľadať<br />

odpovede v sebe a mala som aj mnoho<br />

jasnovidných zážitkov.<br />

Aké napríklad?<br />

Vedela som napríklad, aké témy budú<br />

v školskej práci, alebo som prostredníctvom<br />

snov dostávala odpovede na<br />

otázky, ktoré mi inak nikto nedokázal<br />

zodpovedať.<br />

Bola vôbec vo Vašej rodine možná<br />

diskusia na otázku života po smrti?<br />

Mala som veľké šťastie: jediná, ktorá<br />

mi dokázala odpovedať na moje otázky<br />

a ktorá mala aj veľmi dobrý pohľad na<br />

smrť, bola moja babička. Dokázala<br />

dobre spracovať svoje zážitky z vojny<br />

a vedela hovoriť o smrti spôsobom,<br />

ktorým mi umožnila pochopiť, že je<br />

to niečo prirodzené. Veľmi ma tým<br />

ovplyvnila. V 15-tich alebo 16-tich rokoch<br />

som po ukončení školy vlastne<br />

chcela pracovať v domove dôchodcov,<br />

ale ešte ma ovplyvňovali aj moji rodičia<br />

a toto povolanie som si napokon<br />

nezvolila. No ani potom to nebolo zlé,<br />

pracovala som v maloobchode, môj<br />

školiteľ bol veľmi otvorený a duchovne<br />

orientovaný, išla som proste inou cestou.<br />

Koniec - koncov, keď som asi pred<br />

desiatimi rokmi začala pracovať ako<br />

liečiteľka, mala som často klientov chorých<br />

na rakovinu, o ktorých som sa<br />

starala až do ich konca, pričom mi bolo<br />

jasné, že je to moja úloha. Pri tomto<br />

opatrovaní nachádzam opätovne tento<br />

pocit bezpodmienečnej lásky, ktorý<br />

som zažila spolu s jasným svetlom. Je to<br />

krásne, zmocňuje sa ma to zakaždým,<br />

keď spolupracujem s umierajúcimi.<br />

Pri sprevádzaní umierajúcich ľudí<br />

môžete teda využiť svoje vlastné skúsenosti<br />

a zážitky…<br />

Áno, práve píšem knihu o obradoch<br />

pri sprevádzaní umierajúcich. Žiaľ,<br />

ešte stále máme príliš málo takýchto<br />

rituálov pre jednotlivé fázy umierania.<br />

Mala som napríklad klienta, pre ktorého<br />

bolo nemožné, aby si v nemocnici<br />

ochránil svoje súkromie. Otáčal sa,<br />

nechcel sa už s nikým vidieť, chcel byť<br />

iba sám, čo však v tomto období bolo<br />

sotva možné. Pomocou rituálu som ho<br />

zahalila do „ochranného obalu“, kde sa<br />

cítil vyrovnanejší a tento obal som vo<br />

svojej predstave naplnila jasným bielym<br />

svetlom, ako som to sama videla.<br />

A to skutočne pomáha, pôsobí to u pacientov<br />

a pomáha to aj k vytvoreniu<br />

vlastného priestoru.<br />

Pri sprevádzaní umierajúcich tiež<br />

dbám na kontakt umierajúceho s jeho<br />

rodinnými príslušníkmi a pokúšam<br />

sa vycítiť, kde je ešte nutné niečo vyriešiť.<br />

Počas hlbokých rozhovorov vidím<br />

často obrazy alebo zažívam emócie,<br />

ktoré sa pokúšam vtesnať do slov,<br />

takže sa v rozhovore dostaneme ďalej<br />

a vidíme, ako je treba riešiť konflikty.<br />

Čo je z Vášho pohľadu zmyslom života?<br />

Pátrali ste po odpovedi na túto<br />

otázku?<br />

Môžem pri tom vychádzať len sama<br />

zo seba: zo spätného pohľadu na život,<br />

zo sprevádzania umierajúcich.<br />

Z toho všetkého mi je jasné, že my<br />

všetci zrejme musíme k tejto téme pristupovať<br />

so slovom „láska“. Pritom ide<br />

o otázky: ako človek zaobchádza sám<br />

so sebou? A ako sa správa k svojim<br />

blížnym? Láska je to, s čím by mal človek<br />

stále kráčať ďalej a láska znamená<br />

aj najvyššiu kvalitu života.<br />

„Kvalitou života“ mienite aj vyšší<br />

stupeň vedomia?<br />

Áno, a tiež si myslím, že témy, ktoré<br />

podnecujú k vývoju, sú u každého človeka<br />

iné. Každý musí hľadať sám za<br />

seba, aby zistil, čo vyžaduje jeho najhlbšie<br />

vnútro – no oporou mu bude<br />

vždy láska.<br />

rozhovor viedol Werner Huemer<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


ZDRAVIE<br />

Pôsobenie stravy<br />

na človeka<br />

Vít Syrový<br />

S<br />

GLOBÁLNY VÝZNAM<br />

STRAVY<br />

Nikto určite nepochybuje o tom, že strava je pre život človeka nevyhnutná. Dokladá<br />

to aj ľudová múdrosť, ktorá hovorí: „Jedlo a pitie držia telo a dušu pohromade“. Pokiaľ<br />

hladovanie alebo vyradenie niektorej dôležitej zložky stravy prekročí určitý čas,<br />

nastáva najskôr vyradenie určitých funkcií organizmu, potom ochorenie a v krajnom<br />

prípade smrť. Avšak zloženie potravy nevplýva len na naše telo, ale aj na dušu.<br />

účasný obchodný systém sa usiluje<br />

o minimalizáciu cien potravinových<br />

zdrojov. Jedným z dôsledkov<br />

je skutočnosť, že sa niektoré suroviny<br />

dovážajú z krajín s nedostatkom potravín.<br />

Napríklad v Brazílii hladuje<br />

štvrtina obyvateľstva, a napriek tomu<br />

sa z nej potravinové suroviny dovážajú<br />

do Európy, Japonska, Číny a ďalších<br />

krajín. Aby ich v Brazílii bolo<br />

možné vo veľkom pestovať, ničia sa<br />

obrovské plochy dažďového pralesa,<br />

pričom namiesto pôvodných rastlín<br />

sa vysádzajú iné, pre ktoré tam ani<br />

nie je vhodná pôda. Z týchto dôvodov<br />

sa pestované plodiny musia neúmerne<br />

hnojiť a postrekovať, čo má<br />

nepriaznivý vplyv nielen na kvalitu<br />

konečných produktov, ale aj na životné<br />

prostredie.<br />

Okrem toho sa v týchto krajinách<br />

vysádzajú aj geneticky modifikované<br />

1 rastliny. Medzi ne patrí aj sója<br />

(napr. Roundup 2 Ready sója), ktorá<br />

paradoxne patrí k často propagovaným<br />

produktom tzv. „zdravej<br />

výživy“. Takto neprirodzene<br />

vyprodukovaná,<br />

a ešte k tomu zďaleka dovážaná<br />

sója však nášmu zdraviu<br />

určite neprospeje.<br />

Ako sa však vymaniť<br />

z tohto reťazca? Celkom<br />

jednoducho: nakupovaním<br />

potravinových surovín,<br />

ktoré boli vypestované<br />

v súlade s prírodnými zákonmi<br />

a ktoré pochádzajú z nášho zemepis-<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

ného pásma a svetadielu. Je známe, že<br />

najviac nám prospieva to, čo pochádza<br />

z nášho najbližšieho okolia. Takéto<br />

dary prírody nielen nasýtia, ale<br />

pôsobia priaznivo aj na vyžarovanie<br />

krvi.<br />

V snahe o zdravé stravovanie by<br />

sme v prvom rade nemali podľahnúť<br />

prevažujúcim prioritám obchodných<br />

reťazcov. Najlacnejšie totiž väčšinou<br />

nie je to najvhodnejšie, pretože sa<br />

tým často vytvára nerovnováha, aj<br />

keď „len“ vo vzdialených krajinách.<br />

Nákup a príprava stravy takisto podliehajú<br />

zákonu spätného pôsobenia,<br />

teda ovplyvňujú náš budúci život.<br />

PÔSOBENIE<br />

POTRAVINÁRSKEHO<br />

REŤAZCA NA ŽIVOTNÉ<br />

PROSTREDIE<br />

V<br />

äčšina ľudí už určite<br />

počula o nepriaznivých<br />

dopadoch znečisteného životného<br />

prostredia. Napríklad<br />

je známe, že ak sa do<br />

potokov a riek vypúšťajú<br />

nedostatočne vyčistené odpadové<br />

vody a zároveň sa<br />

do nich vypúšťajú aj hnojivá<br />

a ďalšie látky spojené<br />

s intenzifikáciou poľnohospodárstva,<br />

zvyšuje sa hladina zlúčenín dusíka<br />

a fosforu vo vode. Nastane prudký<br />

rozvoj mikroorganizmov, ktoré spotrebúvajú<br />

kyslík. V takto znečistenej<br />

vode s nízkym obsahom rozpusteného<br />

kyslíka hynú ryby a ďalšie živočíchy,<br />

pričom sa potoky a riečne cesty<br />

plnia organickým bahnom.<br />

Toto samovražedné konanie sa<br />

však zákonite vracia späť k človeku,<br />

ktorý je pôvodcom zamorenia.<br />

Okrem toho, že sa ku konečným výrobkom<br />

zámerne pridávajú mnohé<br />

škodlivé potravinárske prídavné<br />

látky 3 (musia byť uvedené v zložení),<br />

dostávajú sa do nášho potravinového<br />

reťazca neželané obdobné zlúčeniny;<br />

a to napr. zvyškové množstvá<br />

poľnohospodárskych umelých<br />

hnojív. V tomto prípade sa však<br />

o ich prítomnosti na obale nič nedočítame.<br />

Pri bežnom komerčnom spôsobe<br />

pestovania poľnohospodárskych<br />

plodín sa používajú aj ďalšie rizikové<br />

prostriedky, ako sú pesticídy<br />

a chemické postreky. Tie sa síce<br />

v konečnom výrobku vyskytujú


ZDRAVIE<br />

sebe, ale aj svojmu okoliu. Nevieme<br />

totiž, ako dlho ešte budeme môcť<br />

škodiť prírode, kým nás jej sily nerozdrvia<br />

živelnými pohromami.<br />

A prírodné sily sú skutočne<br />

mocné, o čom sa mnohí presvedčili<br />

vlastným prežitím. Budeme<br />

musieť spoznať, akí sme bezmocní<br />

proti živelnému dianiu. Potom nám<br />

bude celkom nepochopiteľná a malicherná<br />

naša vypínavosť, prejavujúca<br />

sa aj vo vzťahu voči prírode a v nej<br />

žijúcim bytostiam.<br />

v nižších množstvách než vyššie<br />

uvedené látky, ale pretože ide často<br />

o veľmi toxické zlúčeniny, môžu na<br />

ľudský organizmus pôsobiť výrazne<br />

nepriaznivo.<br />

Tieto látky však škodia aj nášmu<br />

okoliu, napríklad zabíjajú veľké<br />

množstvo živočíchov. Každý rok sa<br />

na svete vyrobí a na poľnohospodárske<br />

rastliny aplikuje približne 2,5<br />

milióna ton pesticídov! Ich zvyšky<br />

nielenže otravujú takto ošetrené<br />

plodiny, ale ničia aj životné prostredie.<br />

Okrem iného sa dostávajú aj do<br />

vodných zdrojov, a teda môžu byť<br />

prítomné v pitnej vode – hlavne<br />

v takej, ktorá bola získaná čistením<br />

riečnej vody.<br />

Nemálo dôvodov nás teda vedie<br />

k tomu, aby sme uprednostňovali<br />

čistejšie potraviny, ktoré neobsahujú<br />

vyššie uvedené škodliviny.<br />

Preto je správne, ak používame suroviny,<br />

ktoré pochádzajú z ekologického<br />

poľnohospodárstva – buď také,<br />

ktoré si vypestujeme sami alebo nakupujeme<br />

výrobky označené ako<br />

„bio-produkty“.<br />

Čas na celkovú reformu životosprávy<br />

je už dávno tu a čoraz viac<br />

ľudí to začína chápať. Je však potrebné<br />

zmeniť náš postoj k prírode<br />

a bytostiam, ktoré v nej žijú. Najdôležitejšie<br />

je pritom napraviť pokrivené<br />

uvažovanie a chcieť výhradne<br />

len dobro. Všetko sa však musí očistiť<br />

od zákalu sebectva a nesprávne<br />

emócie je nutné nahradiť pravou<br />

láskou! Potom ľahko vycítime, čo<br />

robiť máme a čo nie.<br />

Ekológia totiž nie je len o finančne<br />

náročných veciach (napríklad veterné<br />

elektrárne), ale týka sa hlavne<br />

nášho myslenia a každodenného<br />

správania sa. My predsa rozhodujeme<br />

o tom, či si kúpime pivo v plechovke,<br />

kolu v PET fľaši, alebo minerálku<br />

v sklenenej vratnej fľaši. Ak<br />

máme príležitosť, zoberme si batoh<br />

s fľašami a zájdime si po vodu<br />

k studničke.<br />

Je načase, aby sme poznaním prírodných<br />

zákonov prospievali nielen<br />

Č<br />

ČÍM VŠETKÝM<br />

ŠKODÍME PRÍRODE<br />

asto počúvame o ekologických<br />

haváriách a ďalších negatívnych<br />

dopadoch ľudskej činnosti na životné<br />

prostredie. Mnohí ľudia sa pozastavia<br />

nad tým, že niekto môže byť<br />

taký... Často však pritom prehliadnu,<br />

že aj oni prispievajú k ničeniu prírody.<br />

Nejde totiž len o výrub dažďových<br />

pralesov a iné masové pustošenie.<br />

Ani vypúšťanie toxických látok<br />

do nášho okolia nemôže predsa zostať<br />

bez následkov.<br />

Uvedomme si napríklad, že vodné<br />

toky neznečisťujú len odpady z chemických<br />

prevádzok, ale dennodenne<br />

k tomu prispieva aj väčšina z nás.<br />

Kanalizácia totiž tečie do riek, tie<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


ZDRAVIE<br />

zase do morí a oceánov, tvoriacich<br />

viac než dve tretiny povrchu Zeme.<br />

Mnohí sa upokojujú tým, že to inak<br />

nejde a na toaletu predsa musíme.<br />

Skutočne nie je možné predsa len<br />

niečo vylepšiť? Môžeme sa aspoň<br />

usilovať o to, aby sme vodu neznečisťovali<br />

zbytočne: nemusíme používať<br />

umelo zafarbené zubné pasty<br />

s množstvom rôznorodých chemikálií,<br />

ani mnohé len kvôli predajnosti<br />

umelo „vylepšované“ kozmetické,<br />

hygienické a čistiace prostriedky.<br />

Tým, samozrejme, nekončí výpočet<br />

látok znečisťujúcich vodné toky.<br />

Nedá mi to, aby som sa znovu nezmienil<br />

o vplyve toho, čo jeme a pijeme.<br />

Pokiaľ do svojho tela spoločne<br />

so stravou a nápojmi dodávame<br />

škodlivé, umelo vyrobené chemikálie<br />

tak, aby sme sa nimi neotrávili,<br />

teda aby ich množstvo v krvi nepresiahlo<br />

únosnú hranicu, musíme sa<br />

s nimi nejako vysporiadať.<br />

Buď sa ukladajú na určitom<br />

mieste v organizme (napr. do cýst),<br />

čo možno prirovnať k akejsi vnútornej<br />

„skládke odpadkov“, alebo ich<br />

po určitom prepracovaní z tela vylú-<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

čime. Exkrementy diskrétne spláchneme<br />

a je to... V prírode sa však nič<br />

nestráca, pretože všetko podlieha<br />

zákonom neustáleho kolobehu; vylúčené<br />

škodliviny len pošleme ďalej<br />

ako „darček“ vodným tvorom.<br />

Nejde pritom o zanedbateľné<br />

množstvá. Napríklad v Lekárskych<br />

listoch (č. 16/2002) sa uvádza, že<br />

priemerný Američan za rok spotrebuje<br />

4 až 5 kilogramov potravinárskych<br />

prídavných látok, ktoré vyprodukoval<br />

chemický priemysel. Aj<br />

náš konzument, ktorý kupuje lacné<br />

výrobky plné prídavných látok,<br />

môže spoločne so stravou prijímať<br />

obdobné množstvo. Naše telo však<br />

nie je schopné také veľké množstvo<br />

škodlivín spracovať, a preto<br />

prevažnú časť z nich vylučuje von.<br />

Keď si spočítame celkové množstvo<br />

škodlivín, ktoré takto „vyprodukujú“<br />

obyvatelia mnohomiliónového štátu,<br />

pochopíme, nakoľko sa tým zaťaží<br />

životné prostredie.<br />

Ako teda pomôcť k náprave tohto<br />

nezdravého stavu? Je jasné, že ak<br />

sa nezamyslíme včas, tzn. skôr než<br />

daný výrobok kúpime, dostávame<br />

sa do začarovaného<br />

kruhu, keď<br />

stále len riešime<br />

následky predchádzajúcich<br />

zlých rozhodnutí.<br />

Preto je v prvom<br />

rade nutné vopred<br />

dobre zvážiť,<br />

či daný produkt<br />

kúpiť alebo<br />

nie. Nielen u potravín,<br />

ale aj<br />

u všetkých ostatných<br />

výrobkov je<br />

potrebné sa zamerať<br />

radšej na<br />

kvalitu, ako na<br />

kvantitu či televíznu<br />

reklamu.<br />

Ak sa rozhodneme<br />

žiť lepšie, je jasné, že sa často<br />

budeme musieť postaviť proti všeobecným<br />

zvyklostiam a urobiť aj<br />

nemalé zmeny. Prípadne si dokázať<br />

odriecť niektoré zbytočné pochutiny,<br />

ktoré zjavne poškodzujú<br />

naše zdravie, či znečisťujú okolité<br />

prostredie. Veľký lekár starovekého<br />

Grécka Hippokrates však hovoril:<br />

„Ak nie si ochotný zmeniť svoj život,<br />

nie je ti pomoci.“<br />

S<br />

PÔSOBENIE STRAVY<br />

NA ĎALŠIE ÚROVNE<br />

NÁŠHO BYTIA<br />

trava pôsobí nielen na naše telesné<br />

zdravie, ale ovplyvňuje aj<br />

náš duchovný vývoj. Zdravé telo<br />

totiž tvorí pozemskú základňu,<br />

pomocou ktorej sa má ľudský duch<br />

prejavovať na tejto Zemi. Keďže<br />

duchovná energia je celkom iného<br />

druhu než hmotné telo, sú pre ich<br />

spojenie potrebné rôzne medzistupne.<br />

V predchádzajúcich článkoch<br />

sme väčšinou hovorili o vyžarovaní<br />

krvi. Teraz si to rozšírime


ZDRAVIE<br />

o ďalšie medzistupne.<br />

Je<br />

známe, že podstatu<br />

človeka tvorí<br />

duch. Ak je duch<br />

zahalený rôznymi<br />

jemnejšími obalmi,<br />

nazývame ho dušou. Až<br />

prostredníctvom týchto obalov<br />

je možné, aby sa duch spojil<br />

s astrálnym telom a pomocou<br />

vyžarovania krvi nám hmatateľným<br />

pozemským telom.<br />

Duch, duša a telo teda tvoria základnú<br />

trojicu. Okrem toho bol duch<br />

pozemským narodením postavený<br />

doprostred prírody. Napriek tomu,<br />

že duch nie je prírodou ani jej časťou,<br />

naše pozemské telo z prírody vzniklo,<br />

a preto je jej časťou. Z týchto dôvodov<br />

by sme mali prírodu počítať k základným<br />

podmienkam pozemského<br />

života. Okrem iného z toho vyplýva,<br />

že na udržanie celkového zdravia sa<br />

musíme naučiť žiť v súlade s prírodou:<br />

v prvom rade ju neničiť a zbytočne<br />

neubližovať bytostiam v nej<br />

žijúcim.<br />

Je jasné, že na vývoj ľudského<br />

charakteru vplýva mnoho faktorov.<br />

Z hmotných faktorov je to vplyv<br />

žiarenia danej časti zeme a hviezd,<br />

druhu prijímanej stravy, nápojov<br />

a ďalších látok.<br />

Základným predpokladom celkového<br />

zdravia i duchovného vzostupu<br />

je vradenie sa do Božej vôle – inak povedané:<br />

pôsobenie v súlade s prírodnými<br />

zákonmi. Jedine tým docielime<br />

harmóniu medzi telom a duchom.<br />

Pomocou vyžarovania krvi potom<br />

ponúkneme vyvíjajúcej<br />

sa duchovnej iskre<br />

všetky potrebné druhy<br />

žiarení, čím napomôžeme<br />

jej<br />

správne dozrievanie.<br />

Pozemské telo sa trvalo nezaobíde<br />

bez hmotnej potravy a nápojov, duch<br />

zas však vyžaduje ich vyžarovanie.<br />

Aby mohol duch plne ovládať svoj<br />

pozemský nástroj, potrebuje práve<br />

zodpovedajúce vyžarovanie krvi, čo<br />

podmieňuje jej určité zloženie.<br />

Normálne zloženie krvi okrem<br />

toho podporuje smerovanie človeka<br />

k ušľachtilým hodnotám. Ak v krvi<br />

prevládajú svetlé a žiarivé odtiene,<br />

budú tieto druhy vyžarovania nadväzovať<br />

spojenie so svetlými prúdmi.<br />

To spätne povzbudzuje rovnorodé<br />

vnútorné naladenie. Následkom toho<br />

sa krv stáva stále žiarivejšou, čo pomáha<br />

k duchovnému vzostupu.<br />

Preto je také dôležité, aby sme udržiavali<br />

v čistote pozemské telo nielen<br />

zvonku, ale aj zvnútra. Nepostačí<br />

sa len dobre umyť – je potrebné<br />

prečisťovať aj našu krv a snažiť sa,<br />

aby sme v nej znížili podiel temne<br />

vyžarujúcich látok. Keď očistíme<br />

svoju krv a myslenie, zákonite z toho<br />

vyplynie, že k sebe nebudeme priťahovať<br />

temné a ani ono už nebude<br />

priťahovať nás.<br />

Voľný a zrelý duch sa prejavuje tvorivým,<br />

radostným činom. Preto nemožno<br />

posudzovať stupeň duchovného<br />

vývoja podľa počtu prečítaných<br />

kníh, absolvovaných škôl, kurzov<br />

atď., ale rozhodujúce je celkové pôsobenie<br />

človeka. Stále platí známy<br />

Ježišov výrok: „Podľa ich skutkov ich<br />

poznáte!“<br />

Vít Syrový<br />

(Základnú použitú literatúru a podrobnejšie<br />

objasnenie tejto oblasti možno nájsť v knihe<br />

„Tajomstvo krvi“ od Víta Syrového)<br />

1 Genetická modifikácia (GM) spočíva vo<br />

„vložení“ cudzorodých častí DNA (napr.<br />

z baktérií či vírusov) do genetického<br />

kódu pôvodnej suroviny. Tým sa však<br />

zákonite mení jej výsledné pôsobenie.<br />

Keďže sa umelo zasahuje do riadiaceho<br />

centra jadra buniek, dochádza<br />

k zmenám v zložení daných plodín.<br />

Ich konzumácia preto môže spôsobiť<br />

nemalé poškodenie organizmu. Ako<br />

príklad možno uviesť výsledky mnohých<br />

zahraničných výskumných inštitúcií,<br />

ktoré potvrdzujú, že používanie<br />

GM sóje vedie ku vzniku onkologických<br />

a nervových ochorení. Zároveň<br />

spôsobuje aj poškodenie imunitného<br />

systému človeka, pretože neprirodzeným<br />

spôsobom pozmenené suroviny<br />

náš organizmus spracuje len ťažko,<br />

alebo vôbec nie.<br />

2 Roundup je toxický pesticíd, ktorý<br />

ničí všetky zelené rastliny s výnimkou<br />

Roundup Ready sóje.<br />

3 Pozri článok o prídavných látkach<br />

„Viete, čo jete?, Svet Grálu č. 12/2007<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


TÉMA<br />

ŽIVOT<br />

Artur Zatloukal<br />

V posledných rokoch sa vo svete rozzúrila urputná vojna medzi tvrdými<br />

zástancami doslovnej platnosti Biblie a stúpencami Darwinovej<br />

vývojovej teórie. Bojuje sa všetkými prostriedkami, od serióznych diskusií<br />

cez uštipačný posmech až po nevyberané útoky a podvody.<br />

DARWIN MÁ PRAVDU?<br />

K<br />

– ANI ZÁZRAK,<br />

ANI NÁHODA<br />

eď v roku 1859 vyšla v Anglicku<br />

kniha Charlesa Darwina „O pôvode<br />

druhov prostredníctvom prírodného<br />

výberu alebo Záchrana preferovaných<br />

rás v existenčnom boji“,<br />

spôsobila šok vo vedeckých, teologických<br />

a vlastne všetkých intelektuálnych<br />

kruhoch. Dovtedy bol výklad<br />

sveta jasný: Zem bola stvorená pred<br />

asi 7 000 rokmi za šesť dní – a bodka.<br />

Napríklad v roku 1650 napísal írsky<br />

arcibiskup Ussher: »Na počiatku Boh<br />

stvoril nebo a zem,<br />

čo muselo byť podľa<br />

nášho letopočtu počiatkom<br />

noci na 23.<br />

októbra 710 juliánskeho<br />

kalendára,<br />

teda 4004 pred Kristom«<br />

1 . Človek spolu<br />

s ostatnými organizmami<br />

bol priamo<br />

a v súčasnej podobe<br />

stvorený Bohom počas<br />

jedného týždňa<br />

presne a doslova<br />

podľa prvej kapitoly<br />

Genesis. Všetko spolu súhlasilo<br />

a vzájomne do seba zapadalo.<br />

Darwin túto stavebnicu rozbúral<br />

a stal sa tak terčom nepriateľstva konzervatívnych<br />

kruhov. Vyslovil teóriu,<br />

že jednotlivé druhy vznikali prirodzeným<br />

vývojom – v „boji o bytie“ naj-<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

lepšie prispôsobení jedinci prežívajú<br />

a môžu sa rozmnožiť. Z ich potomstva<br />

sú opäť prirodzeným výberom „vybraní“<br />

tí najzdatnejší atď., až dochádza<br />

k zmene druhu na iný druh. Dôkazy,<br />

ktoré Darwin pre myšlienku evolúcie<br />

zozbieral, boli natoľko presvedčivé<br />

a početné, že vedecká komunita bola<br />

o fakte evolúcie presvedčená viac-menej<br />

do pätnástich rokov od vydania<br />

diela. O dvanásť rokov neskôr nasledovalo<br />

ďalšie kontroverzné dielo – „Vzostup<br />

človeka a výber vo vzťahu k sexu“,<br />

zaoberajúce sa, prehnane povedané,<br />

„vznikom človeka<br />

z opice“, presnejšie<br />

tvrdením, že človek<br />

a opica majú spoločných<br />

predkov.<br />

Darwin sám bol<br />

svedomitý a poctivý<br />

vedec, avšak od vtedajších<br />

čias až dodnes<br />

jeho teória rozbúrila<br />

mnoho emócií<br />

všetkého druhu. Na<br />

myšlienke „prežitia<br />

najschopnejšieho“ sa<br />

vybudovali rasistické<br />

a nehumánne smery („Z Darwinovho<br />

rasizmu vyšli Hitlerove a Stalinove koncentráky“,<br />

rozčuľuje sa jeden z autorov<br />

2 ), inde sa naopak Darwinovi stúpenci<br />

dopúšťali omylov aj podvodov,<br />

aby preukázali platnosť jeho teórie:<br />

veľký Darwinov obdivovateľ E. Haeckel<br />

sfalšoval kresby chrbtice embrya<br />

stavovca tak, aby z nich vyplynulo, že<br />

v ranom štádiu prechádzajú postupne<br />

všetkými štádiami vývoja. Tieto kresby<br />

sa automaticky preberali do učebníc<br />

a až nedávno boli odhalené ako „jeden<br />

z najslávnejších podvodov v biológii“ 3 .<br />

Iným známym prípadom je mora piadivka<br />

brezová, nalepená fotografom<br />

na kôru kmeňa, aby sa demonštrovala<br />

jej prispôsobivosť zafarbeniu okolia –<br />

aj keď, ako sa ukázalo, v skutočnosti<br />

tieto mory na kmeňoch nežijú a farba<br />

ich krídel nesúvisí s „darwinovským<br />

prispôsobením“ farbe kôry 4 .<br />

Ale aj z vecného hľadiska má Darwinova<br />

teória ako taká svoje slabé miesta.<br />

Najzávažnejším z nich je skutočnosť, že<br />

podľa Darwina príroda nerobí skoky,<br />

k zmenám dochádza postupne. Jednoducho,<br />

znamená to, že z jašteričky<br />

sa môže vyvinúť krokodíl len sledom<br />

postupných malých krokov. To však<br />

vôbec nezodpovedá skutočnosti; v paleontologických<br />

nálezoch kostier a skamenelín<br />

nenájdeme žiadne medzitypy<br />

jaštericokrokodílov – naopak, vidíme<br />

iba nemenné druhy a preskoky medzi<br />

nimi.<br />

Nás bude v tejto<br />

súvislosti veľmi<br />

zaujímať obdobie<br />

tzv. kambrijskej<br />

evolučnej<br />

explózie. Po viac<br />

než tri miliardy<br />

rokov, čo predstavuje<br />

šesť sedmín trvania<br />

života na zemi, boli oceány obývané<br />

iba baktériami a primitívnymi<br />

riasami. Potom však náhle, pred 530 –<br />

550 miliónmi rokov, nastal prudký


TÉMA<br />

rozvoj organizmov. V kratučkom období<br />

asi 10 – 20 miliónov rokov, čo na<br />

geologickej škále predstavuje mihnutie<br />

oka, sa „naraz“ objavili najrozmanitejšie<br />

skupiny už členitých a diferencovaných<br />

foriem. Tento evolučný „veľký<br />

tresk“ veda nevie vysvetliť, ale v tej<br />

dobe muselo niečo mimoriadne podnietiť<br />

evolúciu k takému obrovskému<br />

skoku. Kambrijská explózia vytvorila<br />

základy všetkých dnes existujúcich<br />

rastlín a živočíchov. Od oného kambrijského<br />

rozmedzia sa už život prudko<br />

rozvíjal cez bezstavovcov, ryby, jaštery<br />

až k cicavcom 5 .<br />

A<br />

BIBLIA MUSÍ<br />

MAŤ PRAVDU<br />

si 45 percent Američanov je<br />

podľa Gallupovho prieskumu<br />

verejnej mienky dnes celkom vážne<br />

presvedčených, že „ľudia neprešli<br />

evolúciou, ale ich stvoril Boh v podstate<br />

v ich dnešnej forme asi pred<br />

10 000 rokmi.“ V apríli 2005 bolo<br />

v Arkansase otvorené „múzeum<br />

svetovej histórie“, ktoré informuje<br />

návštevníkov, že „dinosaury aj ľudia<br />

existovali v rovnakom čase“ a že raná<br />

verzia dinosaurov, aj keď sa o tom<br />

Biblia nezmieňuje, bola prítomná<br />

v Noemovej arche. Podobné múzeá sa<br />

budujú v Texase a Kentucky 6 . Podľa<br />

iného prieskumu sa 38 percent amerických<br />

stredoškolákov<br />

domnieva, že<br />

človek bol stvorený<br />

Bohom<br />

priamo a v súčasnej<br />

podobe<br />

pred nie viac<br />

než desiatimi<br />

tisíckami<br />

rokov<br />

7 . V USA<br />

prebiehajú úspešné boje za zaradenie<br />

výkladu o stvorení sveta do školských<br />

osnov 8 .<br />

Zástancovia názoru na stvorenie<br />

sveta – kreacionisti – sa delia na niekoľko<br />

skupín rôzneho stupňa umiernenosti…<br />

alebo možno umienenosti.<br />

Ortodoxní kreacionisti<br />

tvrdia,<br />

že Zem je veľmi<br />

mladá, má približne<br />

6 000 rokov,<br />

bola stvorená<br />

počas šiestich dní,<br />

človek bol spolu<br />

s ostatnými organizmami<br />

priamo<br />

a v súčasnej podobe<br />

stvorený Bohom<br />

a prvá kapitola Genesis je viacmenej<br />

opisom udalostí, denníkovým<br />

záznamom o tom, čo sa stalo. V krátkych<br />

dejinách Zeme nastala celoplanetárna<br />

potopa, v ktorej zomreli všetci ľudia<br />

a všetky zvieratá, s výnimkou tých,<br />

ktoré sa dostali k Noemovi do archy.<br />

Nálezy kostí dinosaurov a ďalších vyhynutých<br />

živočíchov vysvetľujú kreacionisti<br />

ako pozostatok tejto celosvetovej<br />

záplavy. Žiadny ďalší vývoj už neexistuje<br />

a vytváranie nových organizmov<br />

sa skončilo šiestym dňom.<br />

Umiernení kreacionisti pripúšťajú<br />

Zem starú 4,6 miliardy rokov, avšak<br />

trvajú na tom, že každý živočíšny či<br />

rastlinný druh bol stvorený priamym<br />

Božím zásahom vo svojej súčasnej podobe.<br />

Niektoré náznaky evolúcie, ako<br />

napríklad rôzne plemená psov alebo<br />

holubov je umiernený kreacionista<br />

ochotný vysvetliť evolúciou, avšak<br />

väčšie zmeny evolúciou vysvetliť nemožno<br />

– tieto veľké skupiny organizmov<br />

boli priamo stvorené Bohom. Aj<br />

umiernený kreacionizmus súdi, že vývoj<br />

ustal, nové druhy už nevznikajú<br />

a stvorenie sa skončilo.<br />

Ortodoxným kreacionizmom obhajujú<br />

silne veriaci ľudia doslovnú platnosť<br />

Biblie a s veľkým úsilím vyhľadávajú<br />

argumenty na jeho podporu:<br />

Vek Zeme je sporný – geológovia a paleontológovia<br />

sa v datovaní veku hornín<br />

a nálezov proste mýlia; magnetické<br />

pole Zeme bolo predtým silnejšie<br />

a pred 10 000 rokmi musela byť Zem<br />

preto ešte neobývateľná; rýchlosť svetla<br />

vo vesmíre klesá,<br />

pred asi 6 000<br />

rokmi sa približovala<br />

nekonečnu,<br />

teda vesmír musel<br />

len vznikať; prístroje<br />

inštalované<br />

na Mesiaci zachytili<br />

vulkanickú aktivitu,<br />

Mesiac ešte<br />

chladne a nemôže<br />

mať 4,5 miliardy<br />

rokov; všetky národy majú v tradícii<br />

spomienku na gigantickú celosvetovú<br />

potopu… atď. 9<br />

Z<br />

INTELIGENTNÝ DIZAJN<br />

vláštnou a veľmi pozoruhodnou<br />

skupinou kreacionistov sú<br />

zástancovia tzv. inteligentného dizajnu<br />

(„inteligentných zásahov do<br />

vývoja“): evolúciu nie je možné vysvetliť<br />

iba fyzikálnymi zákonmi, ale<br />

je k nim nutné pripočítať aj Božie zásahy.<br />

Evolúcia teda síce prebieha, ale<br />

inteligentný dizajnér jej smer starostlivo<br />

riadi občasným „postrčením“,<br />

a to buďto mimo známych zákonov,<br />

alebo – a to je nesmierne sympatická<br />

myšlienka – v rámci zákonov; napríklad<br />

mutáciami, spôsobenými rádioaktívnym<br />

rozpadom.<br />

Prívrženci inteligentného dizajnu<br />

sú veriaci, ale doslovný výklad Biblie<br />

berú ako neudržateľný. Napríklad<br />

ak Boh stvoril „dvoje veľkých svetiel:<br />

väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie,<br />

aby vládlo nad nocou“ (Gn 1,16) až na<br />

štvrtý deň – ako vyzerali prvé tri dni<br />

a čo si máme predstaviť pod slovami<br />

„bol večer, bolo ráno, deň prvý“ (druhý,<br />

tretí)? V Gn 1,27 stvoril Boh človeka<br />

„ako muža a ženu“, ale v ďalšej kapitole,<br />

v Gn 2,18, je Adam naraz v raji sám –<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


TÉMA<br />

a tak Hospodin Boh zoslal na človeka<br />

hlboký spánok, „z rebra, ktoré vybral<br />

Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol<br />

ju k Adamovi“ (Gn 2,22). Biológ<br />

potom musí stráviť stvorenie relatívne<br />

veľkej ženy z Adamovej relatívne malej<br />

rebrovej kosti. A pokiaľ prichádza do<br />

stvorenia smrť až s Adamovým hriechom,<br />

bola by všetka fauna pred vznikom<br />

človeka, trilobity, archaeopteryx<br />

i dinosaury nesmrteľné? Kain po zavraždení<br />

Ábela odchádza do krajiny<br />

Nód (Gn 4,16), kde sa ožení. S kým?<br />

A po vražde Ábela dostáva Kain na<br />

čelo „znak, aby ho nik, kto ho nájde,<br />

nezabil“ (Gn 4,15). Kto by to však len<br />

mohol byť? 7<br />

Prívrženci inteligentného dizajnu sú<br />

vedci, ale nemôžu prijať ani čistý darwinizmus.<br />

Biochemik M. J. Behe predložil<br />

v pozoruhodnej knihe „Darwinova<br />

čierna skrinka“ niekoľko problémov,<br />

ktoré nedokáže vyriešiť postupný vývoj,<br />

riadený len „prežitím najschopnejších<br />

jedincov“ 10 . Jedným z nich je<br />

pojem „nezjednodušiteľne kompletná<br />

sústava“. Predstavme si pascu na myši:<br />

skladá sa z doštičky, pružiny, strmeňa,<br />

pliešku s návnadou. Bude fungovať<br />

len vtedy, keď bude kompletná. Ak ju<br />

chceme vytvoriť postupnou evolúciou<br />

podľa Darwina, niečím ako metódou<br />

pokus-omyl, čím začneme? Prázd-<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

nou doštičkou a budeme dúfať, že sa<br />

nejaká myš chytí? Mohli by sme im<br />

napríklad podrážať nohy. A zlepšíme<br />

jej vlastnosti, keď k nej pridáme pružinu,<br />

pomocou „mnohých po sebe<br />

nasledujúcich malých modifikácií“,<br />

na ktorých trval Darwin? Nie, pasca<br />

bude fungovať až v okamihu dodania<br />

posledného komponentu. Ten, kto ju<br />

zostavuje, musí mať v sebe predstavu,<br />

predobraz hotovej pasce. V biológii<br />

existuje mnoho takých sústav, ktoré<br />

začnú fungovať až v okamihu „dodania<br />

posledného komponentu“. Napríklad<br />

bičík, ktorý baktérii umožní pohybovať<br />

sa, je hotová molekulárna strojovňa,<br />

pozostávajúca z mnohých súčastí (30 –<br />

40 proteínov), ktoré samy o sebe bez<br />

ostatných nie sú na nič; bičík nemá<br />

žiadneho polovičného predchodcu,<br />

z ktorého sa mohol vyvinúť.<br />

Alebo napríklad proces<br />

zrážania krvi v rane, keď sa<br />

porežeme do prsta, je úžasnou<br />

súhrou mnohých biochemických<br />

dejov, z ktorých nesmie chýbať ani<br />

jeden.<br />

M. J. Behe dospel k záveru: Inteligentný<br />

plán dosť jasne ukazuje mimo<br />

prírodu. Výsledkom je niečo, čo nazval<br />

riadenou evolúciou. Má filozofické<br />

a teologické dôsledky, a preto sa mnohým<br />

ľuďom nepozdáva. Autor plánu –<br />

zrejme teda Boh – pritom môže pôsobiť<br />

v rámci prírodných zákonov bez<br />

toho, že by ich musel porušovať, avšak<br />

spôsobmi a cestami, ktoré my ľudia<br />

nepoznáme.<br />

A<br />

ČO O TOM HOVORÍ<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

utor Posolstva Grálu Abd-rushin<br />

11 zdôrazňuje, že materiálny,<br />

viditeľný svet okolo nás nie je ani jedinou,<br />

ani najdôležitejšou časťou celého<br />

existujúceho stvorenia. Naopak,<br />

je jeho posledným a najvzdialenejším<br />

výbežkom. Pretože sa veda obmedzuje<br />

len na skúmanie hmoty, musí<br />

dospievať k čiastočným, rozporným<br />

a neistým teóriám. Až keď zaradíme<br />

do obrazu sveta aj jemnejšie, „vyššie“<br />

úrovne, môžeme dostať ucelenú<br />

predstavu o svete, živote aj o svojom<br />

mieste v ňom; a to predstavu, ktorá<br />

nám bude užitočná nielen kvôli zvedavosti<br />

a vzdelaniu, ale pre samotný<br />

život nás ako ľudských bytostí.<br />

Kľúčom k všetkým dejom vo stvorení<br />

je žiarenie. Ono je zdrojom života,<br />

existencie, pohybu, vývoja a výstavby,<br />

ako aj udržiavania prirodzeného poriadku<br />

vo svete.<br />

Stvorenie vzniklo v okamihu, keď<br />

Stvoriteľ, Boh prejavil svoju vôľu slovami:<br />

„Buď Svetlo!“ a táto vôľa sa ihneď<br />

stala aj činom. Vtedy vytryskla z Božského<br />

žiara, energia, nabitá žeravým<br />

tlakom, obsahujúcim jeho stvoriteľskú<br />

vôľu, ako život vynesený do ničoty,<br />

kde predtým nebolo nič. Z tohto žiarenia<br />

sa začal zrážať, zhutňovať a formovať<br />

svet, presnejšie vyjadrené úroveň<br />

stvorenia, blízka Bohu, schopná zniesť<br />

vysoký tlak a žeravé teplo. Táto úroveň<br />

vznikla najskôr ako prvá a je omnoho<br />

dokonalejšia, než naša Zem; Abd-rushin<br />

ju nazýva prvotným stvorením<br />

alebo prastvorením. Je prvotným dielom<br />

Božím vo stvorení a predobrazom<br />

pre ďalšie vznikanie stvorenia. Všetko,<br />

čo vzniklo neskôr a „nižšie“, má svoj<br />

predobraz v tejto úrovni prastvorenia;<br />

existujú tam teda aj bytosti a krajiny,<br />

a to omnoho dokonalejšie, než<br />

v hmote; veď povstali ako prvé „z Božej<br />

ruky“. Obyvatelia prastvorenia nemajú<br />

iné želania, než čistý život podľa<br />

vôle Božej a pre celé stvorenie – aj pre<br />

nás ľudí – sú ideálom a posilou.<br />

Tým sa súčasne zo stvoriteľského<br />

žiarenia odlúčila jeho najsilnejšia, najžeravejšia<br />

časť a ono pokračovalo ďalej<br />

už v chladnejšej forme, „znesiteľnejšej“<br />

pre ďalšie úrovne. Vo väčších


TÉMA<br />

vzdialenostiach od zdroja žiarenia sa<br />

tak postupne formovali ďalšie úrovne<br />

stvorenia, každá ako odraz predobrazu<br />

tej vyššej, predchádzajúcej.<br />

Jedna z týchto úrovní je tá, ktorá<br />

sa v Biblii nazýva rajom. Odtiaľ pochádzame<br />

my, ľudskí duchovia; odtiaľ<br />

sme boli láskavou rukou vyprevadení,<br />

keď sme sa prebudili z driemoty<br />

nevedomosti a zatúžili po vedomom<br />

bytí. Museli sme nadol, ďalej do hutnejších<br />

oblastí k dozrievaniu, zbieraniu<br />

skúseností, osvedčeniu sa v škole<br />

života. Sem sa tiež máme vrátiť, ale<br />

už nie ako polovedomé semienka, ale<br />

ako dospelé, zrelé osobnosti, otužené<br />

stykom s dobrým i zlým a zušľachtené<br />

smerovaním k Bohu, darcovi všetkej<br />

múdrosti i dobroty.<br />

Na samom konci tejto nesmiernej<br />

dráhy žiarenia ako posledná vznikla<br />

hmotná úroveň, teda vesmír. Nasledovala<br />

rovnaký vzor ako vznik celého<br />

stvorenia – najprv začínala v žeravom<br />

tvare pod vysokým tlakom pri tzv. „veľkom<br />

tresku“, v postupnom rozpínaní<br />

chladla a zahusťovala sa do hmloviny,<br />

slnka a planét. Pritom hmota ako taká<br />

nemá v sebe samostatný život, je ako<br />

plastelína, čakajúca na utváranie, formovanie,<br />

spracovanie. Aj ona je však<br />

plodom žiarenia, vznikla z neho, ono<br />

ňou prechádza a sama hmota tak vyžaruje<br />

vlastným, pozmeneným a oslabeným<br />

žiarením.<br />

Na konci tohto prípravného deja tu<br />

bola Zem, pustá a nepekná planéta<br />

s moriami, sopkami a skalami, nachystaná<br />

na prijatie života. Podstatné<br />

pre vznik života na Zemi,<br />

správnejšie povedané pre prijatie<br />

života na Zemi, bolo vyžarovanie<br />

vody a kameňov. Až do tej doby<br />

prúdil život neviditeľne okolo v pretekajúcom<br />

vyžarovaní Stvoriteľa, bez<br />

možnosti zakotvenia na zemskom<br />

povrchu. Až so zmenou vyžarovania<br />

povrchu Zeme dostalo živé žiarenie,<br />

obsahujúce v sebe život, možnosť spojiť<br />

sa so žiarením Zeme. To bolo obdobie,<br />

keď sa vo vodách objavili zárodky života,<br />

semená života. Ako a odkiaľ?<br />

A<br />

VIDITEĽNÉ<br />

Z NEVIDITEĽNÉHO<br />

k vnesieme do teplej miestnosti<br />

chladný predmet, napríklad<br />

fľašu z chladničky, začnú sa na jej<br />

povrchu zrážať kvapky vody. Neobjavili<br />

sa náhodou – v ovzduší okolo nás<br />

je prítomná vodná para, teda voda<br />

v zatiaľ neviditeľnej forme. Až ochladením<br />

sa para zrazí na vodu a stane<br />

sa našim očiam viditeľnou. Má iné<br />

vlastnosti než para, je hutnejšia, dá<br />

sa nalievať do nádob, odmeriavať, piť<br />

a inak používať, na rozdiel od neviditeľnej<br />

a neuchopiteľnej pary. Napriek<br />

tomu je oboje stále tá istá voda, len<br />

v inom stave. Podobný zázrak sa potom<br />

opakuje pri zmrznutí vody, náhle<br />

je voda tuhá, tvrdá a nepoddajná.<br />

A pritom – stále voda. Voda teda nasleduje<br />

rovnaký princíp, podľa ktorého<br />

sa správa celé stvorenie.<br />

Aj náš hmotný svet je obklopený<br />

jemnejším neviditeľným prostredím,<br />

z ktorého neustále čerpáme energiu,<br />

inšpiráciu, posilnenie svojho cítenia<br />

a svojich myšlienok dobrých i zlých.<br />

Sily z jemnejšieho „odinakiaľ“ sa nadväzujú<br />

podľa nášho vyžarovania, zosilňujú<br />

naše chcenie, a tak nám pomáhajú<br />

– aj keď kormidelníkmi svojich<br />

korábov sme my sami. A tak nám sila<br />

„z onoho sveta“ môže pomáhať k dobrému<br />

i zlému, podľa toho, ktorým<br />

smerom zatočíme svojím kormidlom.<br />

Život nevznikol – vlastne nebol<br />

prijatý – na jedinom bode Zeme, ale<br />

všade, kde zemské žiarenie umožnilo,<br />

aby sa najprv vo vode a neskôr na súši<br />

zo stvoriteľského Božieho žiarenia vyzrážali<br />

semená či zárodky jednoduchých<br />

organizmov, neskôr lišajníkov<br />

a machov. Zvetrávanie povrchu kameňov<br />

a vznik humusovej vrstvy potom<br />

spôsobovalo ďalšiu zmenu žiarenia,<br />

prenikajúceho na povrch hornín,<br />

a stalo sa tak priateľským pre prijatie<br />

semien ďalších rastlín. Tak sa začala<br />

usilovná práca v dielni prírody, pokračujúca<br />

v ďalšom vývoji k stále dokonalejšiemu<br />

obrazu úrovní, ktoré už<br />

dávno predtým existovali v jemnejšom<br />

stave.<br />

Nakoniec sa vyžarovanie oceánov<br />

a bohatej rastlinnej džungle tak pozmenilo,<br />

že umožnilo výskyt ikier<br />

prvých rýb, neskôr aj vajíčok suchozemských<br />

zvierat. Hmotné vajíčka a zárodky<br />

zvierat spočívali neviditeľne už<br />

v samotnom pretekajúcom žiarení, ale<br />

až v okamihu priaznivého vyžarovania<br />

okolitého prostredia sa ako vodná<br />

para vyzrážali a stali hrubohmotne<br />

existujúcimi; a hľa – naraz je tu<br />

zdanlivo z ničoho vajíčko.<br />

K<br />

A CICAVCE?<br />

eď sme hovorili o jednotlivých<br />

úrovniach stvorenia, preskočili<br />

sme jednu z nich, dôležitú pre vývoj<br />

života: ak vzhliadneme z hmoty<br />

nahor proti prúdu žiarenia smerom<br />

k zdroju života, potom prvá najbližšia<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


TÉMA<br />

úroveň je tá, v ktorej sú<br />

pripravené pravzory,<br />

praobrazy zvierat.<br />

A tiež driemajúce<br />

duše zvierat,<br />

čakajúce<br />

na príležitosť<br />

na vtelenie,<br />

na život. Žiarenie,<br />

pretekajúce<br />

touto úrovňou,<br />

riadi ďalší vývoj života<br />

v hmote takým smerom, aby aj<br />

na Zemi vznikali telá zvierat podľa<br />

praobrazov.<br />

Vývoj cicavcov teda prebiehal podobne,<br />

ako to vypozoroval Darwin –<br />

každý zvierací druh sa v náročných<br />

podmienkach na Zemi vyvíjal, zdokonaľoval<br />

a umožňoval vtelenie príslušných<br />

zvieracích duší do pripravených<br />

tiel. Ale iba v rámci svojho druhu.<br />

V dobe po tom, keď zvierací druh dosiahol<br />

určitý vývojový stupeň, došlo<br />

k preskoku – do jeho embryí sa vtelili<br />

duše iného podobného druhu. Napríklad<br />

mláďatá pôvodného primitívneho<br />

psa dostali ešte pred narodením duše<br />

líšky a ďalej sa potom vyvíjali ako novovzniknuté<br />

zviera líška.<br />

P<br />

A ĽUDIA?<br />

redobrazom človeka sú už<br />

prastvorené bytosti, „obrazy Božie“.<br />

Od počiatku teda bolo dané, ako<br />

má človek vyzerať a kam má smerovať<br />

jeho vývoj. Začal prípravou opičích<br />

tiel, podobných telám ľudským,<br />

a pokračoval až na najvyššiu možnú<br />

hranicu podobnosti s človekom. Vyžarovanie<br />

krvi týchto pokročilých<br />

opíc sa priblížilo žiareniu krvi ľudskej.<br />

V tej chvíli potom došlo zase<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

k preskoku – do embryí ľudoopa sa<br />

vtelili prvé ľudské zárodky, ľudské<br />

duše. Tie už sa rozhliadali<br />

po svete<br />

ľudskými očami, mali potrebu sa narovnať,<br />

používať nástroje, maľovať po<br />

stenách jaskýň, vzdúvali sa v nich<br />

city, ktoré zvieratá nepoznali. Začala<br />

sa éra človeka.<br />

Človek ako jediný tvor mal schopnosť<br />

spojiť duchovný svet, z ktorého<br />

pochádzal, s hmotným svetom, kultivovať<br />

hmotu svojím citom a múdrosťou,<br />

ktorú mal na dosah. Mal vnášať požehnanie<br />

do svojho okolia, pretože v sebe<br />

niesol najvyššie schopnosti a pretože to<br />

bolo jeho prirodzenosťou. To bol Stvoriteľov<br />

plán s človekom ako korunou<br />

hmotného stvorenia a so stvorením<br />

samotným. Dostali sme veľkodušne<br />

do užívania záhradu, aby sme v nej<br />

boli dobrými záhradníkmi, pokračovali<br />

v jej zvelebovaní pre radosť okolia<br />

i pre svoju radosť.<br />

Nie je ťažké vidieť, že sme túto záhradu<br />

spravovali zle a že teraz zbierame<br />

trpké ovocie namiesto chutných<br />

plodov; to dnes vidí skoro každý. Ťažšie<br />

je rozpoznať celú hĺbku nášho zlyhania<br />

v tkanive stvorenia a ešte ťažšie<br />

je odhodlať sa k zmene. A vedieť,<br />

akou cestou ísť. Toto už dnes dokáže<br />

len málo ľudí; a napriek tomu niet inej<br />

cesty ako uniknúť blížiacim sa katastrofám,<br />

než znovu nájsť vôľu Božiu,<br />

ktorú nám ukazujú jeho zákony, a žiť<br />

podľa nej.<br />

Keď vyjdeme večer do prírody a rozhliadneme<br />

sa po hviezdnom nebi, naplní<br />

nás úcta, obdiv nad vesmírom;<br />

ešte väčšiu úctu ku Stvoriteľovi pocítime,<br />

keď vieme o miliardách svetelných<br />

rokov, o galaxiách a hviezdokopách,<br />

o výbuchu supernov, pulzaroch,<br />

veľkom tresku a čiernych dierach. Podobne<br />

nás môže naplniť úcta a vďačnosť<br />

voči Bohu nad múdrym dielom<br />

vzniku stvorenia a nad darom života,<br />

ktorý sme vo veľkej dielni stvorenia<br />

dostali.<br />

Artur Zatloukal<br />

Literatúra a odkazy:<br />

1 Siegfried Hagl: Když to nebyl zázrak,<br />

co tedy? Vývoj života. Stiftung<br />

Gralsbotschaft, 2009<br />

2 P. Kábrt, J. Zrzavý: Je kreacionismus<br />

vědeckou alternativou evolucionismu?<br />

http://literarky.cz/?p=clanek&id=703<br />

3 J. Wells: Survival of the Fakest, The<br />

American Spectator - December 2000<br />

4 J. Wells: Second Thoughts about<br />

Peppered Moths, The Scientist 13, no. 11<br />

(May 24, 1999)<br />

5 J. Svoboda, Toronto: Na prahu třetího<br />

přechodu – reflexe o smyslu evoluce<br />

a budoucnosti lidstva. http://www.elabs.<br />

com/van/vk-svoboda-na-prahu.htm<br />

6 G. Monbiot: Evoluce alebo<br />

kreacionismus? http://www.blisty.cz/<br />

art/24593.html<br />

7 M. Vácha: Darwin a první kapitola<br />

knihy Genesis http://literarky.<br />

cz/?p=clanek&id=1106<br />

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Creation_<br />

and_evolution_in_public_education<br />

9 T. Selskij: Učení o stvoření světa,<br />

Pravoslavná Rus 16-17/1996 http://www.<br />

pravoslav.gts.cz/spirit/stvoreni.htm<br />

10 M. J. Behe: Blind Evolution or Intelligent<br />

Design? http://www.discovery.org/<br />

a/1205<br />

11 Abd-ru-shin: Posolstvo Grálu „Vo svetle<br />

Pravdy“, Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart


VEDA<br />

KÓD<br />

z praveku<br />

Vo Svete Grálu č.3 sme písali o pozoruhodnom<br />

výskume laboratória<br />

„Ciba-Geigy“. Švajčiarska firma Ciba-<br />

Geigy z Bazileja prihlásila 15. júna<br />

1989 európsky patent s číslom 0 351<br />

357: bez génových manipulácií a iba<br />

za pomoci elektrostatických polí sa<br />

podarilo v laboratóriách farmaceutickej<br />

veľmoci Ciba (Novartis) vypestovať<br />

pôvodné formy rýb, papradia,<br />

obilnín a húb. „Prakukurica“<br />

mala na stonke až dvanásť klasov<br />

a pstruhy dorástli do pradávnych obrích<br />

rozmerov. Vedci vystavili obilie<br />

a rybie vajíčka vplyvu polí vysokého<br />

napätia, ktorými však neprúdila<br />

elektrina. Týmto spôsobom sa im<br />

podarilo nielen vyvinúť „pôvodné<br />

formy“, ale predovšetkým urýchliť<br />

rast a masívne zväčšiť výnosy.<br />

Magazín nemeckej televízie ARD<br />

označil objav za adepta na Nobelovu<br />

cenu. Nie je divu, že vzbudil rad nádejí<br />

a otázok. Je možné, že technológia<br />

elektrických polí prinesie alternatívu<br />

ku sporným, geneticky<br />

modifikovaným osevom a prispeje<br />

k riešeniu globálneho hladovania.<br />

Farmaceutický koncern však paradoxne<br />

ďalší výskum pozastavil. Dôvody<br />

tohto rozhodnutia nie sú celkom<br />

jasné. Bol snáď dôvodom fakt,<br />

že kultúry pestované v elektrickom<br />

poli takmer nepotrebovali pesticídy?<br />

Alebo sa nadmieru priečili zástancom<br />

génových techník?<br />

Po mnohých rokoch mlčania<br />

o tomto senzačnom vedeckom výskume<br />

sa ozýva známy švajčiarsky<br />

mikrobiológ Werner Aber, ktorý<br />

svojho času v laboratóriách Ciba<br />

tieto experimenty recenzoval. Spolu<br />

s úspešným novinárom, Švajčiarom<br />

Lucom Bürginom, v súčasnosti vehementne<br />

upozorňujú na nevyužité<br />

možnosti patentu. Teraz má byť<br />

technológia elektrických polí exportovaná<br />

v rámci projektov pomocí<br />

do Afriky a bezplatne poskytnutá<br />

k dispozícii tamojším poľnohospodárom.<br />

Luc Bürgin vydal v nakladateľstve<br />

Herbig-Verlag knihu „Der Urzeit-<br />

Code – Die ökologische Alternative<br />

zur umstrittenen Gen-Technologie“<br />

(Kód praveku – ekologická alternatíva<br />

k spornému génovému inžinierstvu).<br />

Kniha sa opiera o rozsiahle<br />

rešerše a text dopĺňa rad obrázkov.<br />

Vypovedá o všetkom, čo stojí za pozornosť<br />

ohľadne Ciba-Geigy od jeho<br />

vzniku až po dnešok. Zobrazuje originály<br />

textov patentu a zhodnocuje<br />

potenciál objavu pre krajiny tretieho<br />

sveta.<br />

Literatúra:<br />

Luc Bürgin, Der Urzeit-Code, Herbig,<br />

München 2007, ISBN 978-3-7766-2534-9<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


20<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

TRAGICKÉ ČINY<br />

CHOROMYSEĽNÝCH<br />

novembri 2003 sa v dánskom<br />

V meste Hundstede neďaleko Kodane<br />

prihodila tragická udalosť:<br />

14-ročné dievča v modrom pracovnom<br />

obleku a s halloweenskou<br />

maskou na hlave sa vrhlo na svojho<br />

18-ročného brata a usmrtilo ho. Podľa<br />

správ toto dievča rado sledovalo krvavé<br />

horory. Vo Švajčiarsku zase pred<br />

niekoľkými rokmi 15-ročný chlapec<br />

sekerou smrteľne zranil svojho<br />

10-ročného kamaráta. Aj tento chlapec<br />

býval často sám a trávil celé<br />

hodiny sledovaním hororov. Spomeňme<br />

udalosti z apríla 2002 v nemeckom<br />

Erfurte: 19-ročný študent<br />

nebol pustený k maturite. Keď sa<br />

o tom dozvedel, usmrtil 16 ľudí a následne<br />

spáchal samovraždu. Tohto<br />

mladíka poznali jeho vrstovníci ako<br />

samotára a fanúšika brutálnych počítačových<br />

hier.<br />

Ako je možné, že stále znovu dochádza<br />

k takým šialeným udalostiam?<br />

Obviňovať z nich výlučne filmy,<br />

televíziu, počítače a internet by bolo<br />

príliš jednoduché. Podobné činy sa<br />

totiž dejú od nepamäti, keď tieto<br />

vplyvy ešte nejestvovali; bude to teda<br />

zrejme aj z iných dôvodov. Pripomínajú<br />

ich mnohé príhody, ako napríklad<br />

prípad „Svätej Markéty“, mladej<br />

švajčiarskej sedliačky. Markéta viedla<br />

skupinku pietistov a raz sa stretla so<br />

samozvanou veštkyňou Julianou von<br />

Krüdenenr. Niekoľko dní po návrate<br />

z tohto stretnutia do rodnej dediny<br />

sa stále výstrednejšie vystupujúca<br />

Markéta vrhla na svojho brata. Bila<br />

ho kusom železa so slovami „diabol<br />

usiluje o tvoju dušu“. Zavraždila aj<br />

svoju sestru a potom požadovala, aby<br />

bola zabitá dlátom. Čo sa aj okamžite<br />

stalo. „Zbožní“ vrahovia boli odsúdení<br />

v roku 1823…<br />

Násilné činy, ktorých pôvod spočíva<br />

v rozsiahlej a sotva pozorovateľnej<br />

zmene osobnosti, boli voľakedy<br />

častejšie než dnes spájané s posadnutosťou<br />

a démonickými silami. Tieto<br />

pojmy evokujú u mnohých ľudí myšlienky<br />

na neblahé prenasledovanie<br />

čarodejníc alebo na dlho praktizovaný<br />

cirkevný exorcizmus, na vyháňanie<br />

démonov. V súvislosti s takými<br />

prípadmi dnes hovoríme o schizofrénii<br />

alebo „rozštiepenej osobnosti“.<br />

Súčasné teórie hľadajú pôvod porúch<br />

osobnosti v traumách z raného detstva<br />

a pokúšajú sa ich odstrániť pomocou<br />

psychiatrických metód. Tieto<br />

metódy však stavajú na poznatkoch,<br />

že človek je len hrubohmotné telo,<br />

že duševná podstata je produktom<br />

mozgových funkcií a opomínajú<br />

jemnohmotné skutočnosti onoho<br />

sveta. Za týchto okolností sa musíme<br />

zamyslieť nad tým, nakoľko môžu<br />

byť tieto metódy vôbec účinné. Hrozí<br />

tak totiž nebezpečenstvo, že niektoré<br />

podstatné okolnosti prehliadneme<br />

a dôjdeme k nesprávnym záverom.<br />

Opodstatnenosť tejto otázky dokazuje<br />

aj prípad, ktorý sa udial<br />

pred niekoľkými rokmi: 5. novembra<br />

roku 2000 ubodala Daniela K.<br />

z Düsseldorfu svoju matku aj nevlastného<br />

otca. Bola odsúdená na doživotný<br />

trest odňatia slobody. Predpokladaným<br />

motívom bola chamtivosť –<br />

jej nevlastný otec bol miliardár. Obe<br />

obhajkyne páchateľky však začali<br />

pochybovať o skutočnej vine svojej<br />

mandantky: Daniela K. totiž náhle<br />

menila svoje správanie; prejavovalo<br />

sa to v listoch aj priamo pred súdom.<br />

Objavovala sa akási „Sabrina“, osoba,


NA ZAMYSLENIE<br />

ktorá hovorila a písala najvulgárnejším<br />

žargónom a podobne aj konala.<br />

Daniela K. uviedla, že „Sabrina“ je<br />

Násilné činy, ktorých pôvod spočíva<br />

v sotva pozorovateľnej zmene osobnosti,<br />

boli voľakedy častejšie než dnes spájané<br />

s posadnutosťou a démonickými silami.<br />

niekto, koho si prvýkrát všimla, keď<br />

mala 17 či 18 rokov. „Sabrina“ mala<br />

byť osoba s tvrdými črtami v tvári,<br />

ktorá si hneď vie so všetkým rady:<br />

„čo chceš, neštvi ma, lebo ti vrazím“.<br />

Táto „Sabrina“ sa tiež pamätala na<br />

oné vraždy, kým Daniela K. uviedla,<br />

že nebola pri vedomí. Stav svojej<br />

osobnosti v inkriminovanom okamihu<br />

opísala takto: „...akoby som<br />

vnútorne ustúpila, ako keby som bola<br />

umŕtvená“ 1 .<br />

Sudcovia mladej žene neverili, považovali<br />

ju za inteligentnú, vypočítavú<br />

a chamtivú. Symptómy „rozštiepenia<br />

osobnosti“ vtedy nemecké<br />

súdnictvo neuznávalo (v USA v podobných<br />

záležitostiach údajne došlo<br />

k podvodom) a niečo ako „posadnutosť“<br />

nemohlo byť dôvodom na<br />

zníženie viny.<br />

KEĎ MÁ MOZOG<br />

„OBSADENÉ“<br />

dnešnej dobe sa spoliehame len<br />

V na to, čo je racionálne preukázateľné<br />

a máme dokonca tendenciu<br />

považovať duševné a duchovné<br />

za materiálne skutočnosti. Napriek<br />

tomu existuje aj iný uhol pohľadu:<br />

ak považujeme ľudskú dušu za samostatné<br />

jemnohmotné telo, ktoré<br />

sa iba naviazalo na fyzické telo, nie<br />

je však jeho súčasťou, potom nesídli<br />

ľudská osobnosť v mozgu, ale mozog<br />

je len nástrojom duše. Preto sa za určitých<br />

podmienok môže stať, že tento<br />

nástroj môže používať nielen jeho<br />

vlastný majiteľ, ale aj iná zlomyseľná<br />

ľudská duša zo záhrobného sveta,<br />

ktorá v tom čase nie je viazaná na<br />

žiadne fyzické telo. „Zabratie“ ľudského<br />

mozgu je možné označiť ako<br />

„posadnutosť“: mozog je obsadený<br />

a používaný cudzou dušou, ktorá sa<br />

môže prejaviť písaním, rečou i konaním.<br />

Realita takého diania však<br />

nemôže byť priamo dokázaná psychiatrickým<br />

výskumom. V týchto<br />

prípadoch by bolo príhodnejšie poradiť<br />

sa s parapsychológom. Hans<br />

Bender založil jediný nemecký Inštitút<br />

parapsychológie vo Freiburgu. H.<br />

Bender opísal vo svojich publikáciách<br />

osudy ľudí, u ktorých prepukla schizofrénia<br />

po praktizovaní okultizmu.<br />

Niektorých z nich dohnalo rozštiepenie<br />

osobnosti až k samovražde.<br />

Zaoberanie sa automatickým písaním,<br />

kyvadlami, hýbaním stolom<br />

pri špiritistických seansách, používaním<br />

dosky ouija (vysl. vídža) či<br />

„Démoni trýznia sv. Antónia“, medirytina<br />

Martin Schongauer<br />

(1430–1491)<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


NA ZAMYSLENIE<br />

podobnými praktikami nie je jedinou<br />

cestou, ktorá otvára bránu pôsobeniu<br />

záhrobných duší. K tomu<br />

môže okrem iného viesť aj prežitie<br />

šoku alebo jednoducho prílišná lenivosť<br />

ducha. Kto nežije vedome<br />

a slobodne, kto silu svojej osobnosti<br />

dostatočne neprejavuje, alebo kto<br />

rozvoju svojej osobnosti akokoľvek<br />

bráni, ocitá sa vždy v nebezpečenstve<br />

ovládnutia cudzími vplyvmi.<br />

Určitému nebezpečenstvu ovplyvnenia<br />

sa vydáva každý, kto nemá<br />

jasné vlastné názory a myšlienky.<br />

Našťastie prípady, kedy cudzia duša<br />

dočasne prevezme vládu nad niečím<br />

mozgom, sú pomerne vzácne.<br />

V prípade Daniely K. mohol byť jej<br />

duch oslabený a tým odcudzený<br />

nášmu reálnemu svetu napr. vzdialeným<br />

dievčenským snením. Táto<br />

žena podľa správ časopisu Spiegel<br />

vypovedala, že bola pri opísaných<br />

činoch telesne prítomná, v skutočnosti<br />

sa však necítila duchom prítomná<br />

na tom mieste. Je to smutný<br />

osud: Daniela K. vyrastala v blahobyte,<br />

ale zrejme bez náklonnosti rodičov.<br />

Ako dieťa a mladistvá bola<br />

znásilnená. Outsider s komplexom<br />

menejcennosti. Plnoštíhla a nenápadná<br />

mladá žena, ktorá pred realitou<br />

každodenného života utekala do<br />

sveta snov. Dievča, nad ktorým časom<br />

nadobudla vládu oná „Sabrina“,<br />

dočasne silnejšia duša, ktorá ju dohnala<br />

až k osudnému činu.<br />

Vplyv síl onoho sveta nie je možné<br />

celkom vylúčiť ani u iných mediálne<br />

známych násilných činov. Bolo by<br />

celkom možné, že vrah švédskej ministerky<br />

zahraničných vecí, ktorý<br />

mal byť pri svojom čine navádzaný<br />

„vnútornými hlasmi“, nespáchal tento<br />

čin zo svojej slobodnej vôle, ale bol<br />

k nemu určitým – nám neznámym –<br />

spôsobom donútený. Za predpokladu,<br />

že sú tieto úvahy správne,<br />

mala by sa prehodnotiť otázka viny.<br />

Žiadnemu človeku predsa nemôže<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

„Zabratie“ ľudského<br />

mozgu je možné<br />

označiť ako<br />

„posadnutosť“:<br />

mozog je obsadený<br />

a používaný cudzou<br />

dušou, ktorá sa môže<br />

prejaviť písaním,<br />

rečou i konaním..<br />

byť prisudzovaná plná zodpovednosť<br />

za činy, pri ktorých jeho „ja“<br />

stálo mimo diania.<br />

U mnohých ľudí, ktorí trpia „rozštiepením<br />

osobnosti“, sa za touto poruchou<br />

môžu skrývať vplyvy zo záhrobného<br />

sveta.<br />

MOC DÉMONOV<br />

skutočnosti je sotva možné, aby<br />

V bol niekto posadnutý démonom.<br />

Démoni nie sú ľudské duše zo záhrobia,<br />

ale celkom iné sily. Pýtate sa aké?<br />

Či nepatria démoni a strach z nich<br />

k dávno prekonaným poverám?<br />

O démonoch sa píše v mnohých náboženských<br />

spisoch. Stvárňuje ich aj<br />

veľa obrazov a iných umeleckých diel.<br />

Sú mnohorako odpudzujúce a číhajú<br />

z druhého sveta. Keďže od Boha nemôže<br />

vzísť nič temné, kto ich teda<br />

stvoril? Zamyslime sa nad ľudskými<br />

myšlienkami. Tak napr. Dr. Masaru<br />

Emoto objavil, že myšlienky<br />

a vyrieknuté slová sformujú molekuly<br />

vody do tej miery, že sa po ich<br />

zmrazení objavia kryštály rôznych<br />

tvarov (článok s fotografiami kryštálov<br />

sme uverejnili vo Svete Grálu<br />

č. 1). Ich podoba závisela od obsahu<br />

myšlienok a vyrieknutých slov. My<br />

totiž svojím myslením skutočne vytvárame<br />

neviditeľné formy z jemnej<br />

hmoty. Primerane sile prežívania,<br />

ktoré v nás myšlienky vyvolávajú,<br />

získavajú tieto formy silu a do určitej<br />

miery žijú svojím vlastným životom.<br />

Podľa druhu nášho chcenia získavajú<br />

jemnohmotné formy buď príjemné,<br />

mierne, alebo desivé a odstrašujúce<br />

podoby 2 .<br />

Uveďme príklad: keď niekto pociťuje<br />

silnú nenávisť, môže sa z tohto<br />

citu vyvinúť myšlienkový útvar – démon.<br />

„Oživuje a živí“ ho konkrétne<br />

ľudské chcenie v závislosti od svojej<br />

intenzity. Démon nenávisti zostáva<br />

spojený so svojím pôvodcom a ďalej<br />

pôsobí na všetkých, ktorí prežívajú<br />

city podobné tým, ktoré ho prebudili<br />

k životu: zároveň platí, že všetky<br />

jemnohmotné myšlienkové formy<br />

rovnakého druhu sa vzájomne priťahujú.<br />

Vznikajú tak obrovské silové<br />

centrály myšlienkových foriem. Keby<br />

sa ľudstvo vedome a cielene odvrátilo<br />

od všetkých nenávistných myšlienok<br />

a citov, museli by všetky spájajúce<br />

vlákna a s nimi aj démoni nenávisti<br />

živoriť a zakrpatieť. Žiaľ, sú ešte aj<br />

dnes milióny ľudí, ktorí pestujú negatívne<br />

city a myšlienky, takže môžu<br />

vznikať a naberať na sile najrôznejší<br />

jemnohmotní démoni, ktorí potom<br />

neblaho ovplyvňujú náš život. Sami<br />

sme si tieto „strašidlá“ privolali…<br />

Niekedy sa naozaj môže stať, že<br />

je človek démonmi ovplyvňovaný<br />

a môže dokonca pod ich nátlakom<br />

určitým spôsobom aj konať. V takejto<br />

situácii nemôžu byť ľudia celkom<br />

zbavení zodpovednosti za svoje<br />

činy, pretože pôvodné chcenie, ktoré<br />

mohli démoni len posilniť, vyšlo od<br />

nich samých.<br />

V dávnoveku sa myseľ prírodných<br />

národov zaoberala démonmi pomerne<br />

často. Pred bojom na príklad<br />

zaklínali bojovníci démonov vojny<br />

a začiernili si tváre. Boli pevne<br />

presvedčení o tom, že im vzývané<br />

jemnohmotné bytosti vojny môžu<br />

významne dopomôcť k víťazstvu. Je<br />

veľmi pravdepodobné, že rovnako


aj ľudia v stredoveku poznali učenie<br />

o démonoch, strašidlách a čarodejníkoch,<br />

aj keď ich asi len nemnohí<br />

mohli vidieť. Práve z tohto dôvodu<br />

boli historky o „štekajúcich pudloch“,<br />

„harpiách s dlhými zobákmi“ a „ručiacich<br />

fúriách“ považované za fantáziu<br />

detskej mysle. Tieto bytosti boli<br />

Démon nenávisti<br />

zostáva spojený so<br />

svojím pôvodcom<br />

a ďalej pôsobí na<br />

všetkých, ktorí<br />

prežívajú city<br />

podobné tým, ktoré<br />

ho prebudili k životu.<br />

často zamieňané s prírodnými bytosťami,<br />

a aj dnes sa nájdu ľudia, čo<br />

veria, že sa v močiaroch a temných<br />

lesoch v noci preháňajú démoni.<br />

Démoni sú však – ako sme uviedli –<br />

útvary, ktoré vznikajú výlučne ľudským<br />

zlým chcením. Sú to temné<br />

myšlienkové formy, ktoré nás zaťažujú<br />

a niekedy dokonca aj oslabujú.<br />

Veľmi trefné sú niektoré<br />

ľudové označenia takýchto prežívaní<br />

– niekoho „zožiera závisť“, iný<br />

je „ochromený strachom“ alebo „horí<br />

nenávisťou“.<br />

Vplyv démonov nevedie automaticky<br />

k činom, ako je vražda. Častejšie<br />

sa prejavuje lakomosťou, závisťou,<br />

hnevom, posadnutosťou sexom<br />

či žiadostivosťou, a to v najrôznejších<br />

podobách. Tieto pohnútky prežívajú<br />

mnohí z nás aj dnes. Kto by<br />

nepoznal pocit, keď človeku takmer<br />

„kypí krv“ hnevom, až sa kvôli tomu<br />

prestane ovládať? Stačí prežitie určitej<br />

pohnútky, aby sa na ňu v okamihu<br />

napojili celé „vlny“ rovnorodej<br />

energie a posilnili ju. A tým môže<br />

každý v sekunde stratiť spojenie so<br />

všetkými „dobrými duchmi“.<br />

Noviny, časopisy, televízia a počítačové<br />

hry dnes prispievajú v nezanedbateľnej<br />

miere k dráždeniu fantázie<br />

a pudov. Prirodzeným následkom<br />

toho všetkého sú určití démoni posilňovaní,<br />

narastajú do neskutočných<br />

rozmerov a silne zaťažujú predovšetkým<br />

duševne labilných ľudí.<br />

„BDEJTE A MODLITE SA“<br />

ozpoznať, akým vplyvom určitý<br />

R človek podlieha, či sú to myšlienkové<br />

formy alebo cudzie duše zo<br />

záhrobia, môže len osobnosť so skutočne<br />

hlbokým poznaním o stvorení.<br />

Je dôležité, aby sme „démonické sily“<br />

a „stavy posadnutosti“ brali vážne<br />

a nezľahčovali ich. Rovnako ako<br />

správy biblických evanjelistov, keď<br />

Ježiš – a neskôr aj jeho učeníci – pomáhali<br />

ľuďom vymaniť sa z vplyvu<br />

záhrobných duchov. Nenechajme sa<br />

zmiasť, že sa v Biblii píše o „démonoch<br />

a diabloch“, sú to pojmy vtedajšieho<br />

jazyka. V súčasnosti máme toto<br />

poznanie využiť na vlastnú ochranu<br />

pred takými vplyvmi. Najlepšími<br />

prostriedkami sú naša vnútorná sloboda<br />

a rozvoj, bdelosť a láska k Bohu.<br />

Práve z toho dôvodu sme dostali radu<br />

„Bdejte a modlite sa!“.<br />

Veľkú ochranu pred nevítanými<br />

vplyvmi myšlienkového sveta tvorí<br />

aj naše fyzické telo. To platí iba vtedy,<br />

pokiaľ my sami túto ochranu neničíme<br />

zaháľaním ducha, alebo okultnými<br />

zábavkami. Tým by sme sami<br />

„podali ruku“ dušiam a vplyvom zo<br />

záhrobia. Zoberme do úvahy to, že<br />

naše najbližšie jemnohmotné okolie<br />

obývajú k zemi pripútaní ľudskí<br />

duchovia. Tí si zo všetkého najviac<br />

želajú znovu sa inkarnovať alebo aspoň<br />

používať na zemi žijúceho človeka<br />

na vyžitie vlastných prianí. –<br />

Ako teda viesť duchovne slobodný,<br />

cudzími vplyvmi nezaťažený život?<br />

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý.<br />

Tak založíte mier a budete šťastní.“ 2<br />

Corinna Hübener<br />

Literatúra:<br />

1. Spiegel č. 33/12. August 2002<br />

2. Abd-ru-shin, Vo Svetle Pravdy –<br />

Posolstvo Grálu<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


24<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

Grécky výraz Hypnos označuje boha<br />

spánku. So spánkom má hypnóza<br />

spoločné niekoré znaky, v mnohom sa<br />

však aj líšia. Býva využívaná v lekárskej<br />

oblasti napríklad na potlačenie bolesti<br />

a tiež v oblasti výskumu, najmä na<br />

štúdium jej podstaty. Rovnako, ako<br />

aj v minulosti, hypnóza sa predvádza<br />

i pri verejných predstaveniach.<br />

Profesor Dieter Malchow popisuje, čo<br />

je o pôsobení hypnózy známe, ako<br />

ovplyvňuje činnosť mozgu a aké môžu<br />

byť jej vedľajšie účinky.<br />

AKO REAGUJE<br />

V HYPNOTICKOM<br />

STAVE MOZOG<br />

očas hypnotickej indukcie je<br />

P možné meracími prístrojmi zaznamenať<br />

určitý blok mozgovej aktivity<br />

v prednej časti hlavy, predovšetkým<br />

na jej ľavej strane. Tu sa<br />

nachádza centrum realizácie nášho<br />

plánovitého myslenia, kritické hodnotenie<br />

zážitkov a kontrola nášho<br />

rozhodovania. Zabrzdenie aktivity<br />

tejto časti mozgu u hypnotizovanej<br />

osoby spôsobí, že svoju vôľu podriadi<br />

hypnotizérovi a nezaujíma sa, či je to<br />

pre ňu dobré alebo nie. A aj keby áno,<br />

už nie je schopná to posúdiť.<br />

Mozog reaguje mnohými spôsobmi<br />

v závislosti od konkrétneho<br />

hypnotického pokynu. Keď je osobe<br />

skúmanej bez hypnózy ukázaná na<br />

obrazovke napríklad lopta, je pri meraní<br />

elektroencefalografom zachytený<br />

určitý signál nervových<br />

buniek (tzv. elektroencefalogram,<br />

presnejšie „mozgová<br />

vlna P 300”). Tento signál zostáva<br />

stále rovnaký, až kým<br />

sa pokusnej osobe nepovie<br />

napríklad: „Predstav si, že ti<br />

výhľad na loptu zakrýva papierová<br />

škatuľa!” alebo „Teraz<br />

nič nevidíš, vôbec nič!”<br />

Takáto sugescia zostáva<br />

v oboch prípadoch neúčinná,<br />

nezhypnotizovaná osoba vidí<br />

loptu rovnako ako aj predtým,<br />

realita je omnoho silnejšia<br />

než predstavivosť. Úplne iné<br />

je to však pri hypnóze. Keď sa človeku<br />

vsugeruje, že výhľad na loptu<br />

zakrýva škatuľa, je signál slabý a odpoveď<br />

nervových buniek je blokovaná.<br />

Na sugesciu: „Vôbec nič nevidíš!”<br />

reagujú nervové bunky silno,<br />

oveľa silnejšie než bez hypnózy 2 .<br />

Tento pokus dokazuje, že hypnotizovaná<br />

osoba môže skutočne ovplyvniť<br />

aktivitu svojich nervových buniek<br />

podľa povelov hypnotizéra. A potom<br />

už nevníma skutočnú realitu.<br />

POUŽITIE HYPNÓZY<br />

ypnóza je väčšinou považovaná<br />

H za užitočnú a pomerne neškodnú<br />

alternatívnu metódu v boji proti bolestiam,<br />

pretože je všeobecne známe,<br />

že používanie liekov je spojené aj s istými<br />

rizikami a rôznymi vedľajšími<br />

účinkami. V hypnóze sa bolesti znášajú<br />

preukázateľne lepšie.<br />

Pozrime sa však, čo vtedy prebieha<br />

v mozgu. Závisí to od použitej metódy<br />

hypnózy, nakoľko sú známe dva<br />

či tri účinné spôsoby postupu. Zisťovalo<br />

sa, čo robia fakíri, ktorí sa sami<br />

hypnotizujú a upadajú do určitého<br />

druhu tranzu 3 . Psychológ W. Larbig<br />

meral u fakíra, ktorý si prepichol jazyk<br />

dýkou, elektrické prúdy v mozgu<br />

a zistil, že tieto prúdy utlmili svoju<br />

frekvenciu. Mozgové vlny zoslabli<br />

a spomalili sa. Podobný dej prebieha<br />

aj počas spánku, kedy tiež dochádza<br />

k prechodu na pomalé théta a delta<br />

vlny. Na rozdiel od spánku zostávajú<br />

však hypnotizované osoby bdelé. Pomalšie<br />

mozgové vlny zrejme spôsobia<br />

synchronizáciu nervových buniek<br />

mozgu vo väčších oblastiach. V dôsledku<br />

toho majú vonkajšie podnety<br />

menší vplyv na činnosť mozgových<br />

buniek.<br />

Pri druhej hypnotickej metóde je<br />

priebeh dejov v mozgu iný. Je známe,


HYPNÓZA<br />

že pri hypnotickej indukcii pribúdajú<br />

vlny théta. Hypnotizér vsugeruje pokusnej<br />

osobe, aby si predstavila, že<br />

je chránená tá časť tela, na ktorej je<br />

jej počas experimentu spôsobovaná<br />

skutočná bolesť. Napríklad predstava<br />

navlečenej rukavice eliminuje bolesť<br />

spôsobovanú na ruke. Sugesciou<br />

vznikne cielená pozornosť u hypnotizovanej<br />

osoby, ktorá je zameraná iba<br />

na toto miesto. Nič ostatné nevníma.<br />

V hypnóze sa človeku podarí to, čo by<br />

v bdelom stave pri bežnom vedomí<br />

nedokázal – potlačí signál bolesti<br />

v príslušnej časti mozgu. Aj týmto<br />

postupom je možné znížiť vnímanie<br />

bolesti.<br />

Pri použití tretej metódy si má hypnotizovaná<br />

osoba predstaviť, že sa<br />

vzniesla z tela do vzduchu a miesto<br />

pod sebou pozoruje z výšky. Tento<br />

postup sa nazýva disociatívna imaginácia<br />

a tiež vedie k potlačeniu bolesti,<br />

aj keď nie takej výraznej ako pri<br />

druhej metóde.<br />

V tejto súvislosti je zaujímavé, že<br />

aj pri zenovej meditácii pribúda podiel<br />

vĺn théta. Vzniká stav, v ktorom<br />

sú myšlienky, pocity a zmyslové impulzy<br />

vnímané nezúčastnene a zároveň<br />

je dosiahnutý vysoký stupeň bdelosti.<br />

Vnímanie fyzického tela ako aj<br />

pocit plynutia času zmiznú, zatiaľ<br />

čo vedomie seba samého človeku zostáva<br />

4 . Bolo teda preukázané, že rozdielne<br />

meditačné formy spôsobujú<br />

rozdielne zmeny v mozgu.<br />

VEDĽAJŠIE ÚČINKY<br />

HYPNÓZY<br />

ostupne bol zdokumentovaný<br />

P celý rad nežiaducich následkov<br />

hypnózy. Výskumom sa preukázali<br />

zmeny vedomia vo forme ospalosti<br />

a malátnosti, objavili sa tiež poruchy<br />

pamäti či pomätenosť. Niektorí<br />

postihnutí sa sťažovali na nevoľnosť,<br />

bolesti hlavy, búšenie srdca a strnulosť,<br />

na oživenie nepríjemných zážitkov<br />

v hypnóze. Pri jednom z výskumov<br />

malo zo skupiny 200 študentov<br />

17 nepríjemné dodatočné následky<br />

ako bolesti hlavy a regresívne sny,<br />

spojené s hypnotickými zážitkami.<br />

V inej štúdii zažilo následné reakcie<br />

37 zo 120 osôb. Medzi následkami<br />

krátkodobých efektov išlo o nespavosť,<br />

autonómne javy kognitívnej<br />

pomätenosti, skreslené predstavy,<br />

strach a traumatizujúce sny. Počas<br />

hypnotických sedení trvajúcich dlhšie<br />

než tri hodiny sa objavili bolesti<br />

hlavy, závraty, nevoľnosť a strnulosť.<br />

Klinické štúdie opisujú chronické<br />

bolesti hlavy, depresie, chorobne<br />

úzkostné reakcie, záchvaty, nepohyblivosť<br />

a nemotu. Obnovujú sa<br />

tiež spomienky na dávnejšie traumy,<br />

vracajú sa disociatívne epizódy, objavujú<br />

sa psychiatrické ochorenia<br />

a úzkostné reakcie až psychóza. –<br />

Z hľadiska nežiaducich vedľajších<br />

účinkov sa najnebezpečnejšou zdá<br />

byť metóda hypnotickej regresnej<br />

terapie.<br />

Professor Jean-Martin Charcot (1825 – 1893) je považovaný<br />

za zakladateľa modernej neurológie. Maľba André Brouilleta zachytáva<br />

jeho prednášku v nemocnici Salpêtrière v Paríži. Professor Charcot<br />

predstavuje svojim študentom “hysterickú” ženu, ktorú podopiera<br />

jeden z jeho študentov Joseph Babinski. Charcot sa domnieval,<br />

že hypnotický stav sa podobá stavu človeka v záchvate hystérie.<br />

Svojich pacientov preto hypnotizoval aby skúmal symptómy tejto choroby.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


HYPNÓZA<br />

HYPNÓZA<br />

A ZODPOVEDNOSŤ<br />

o sa deje s pokusnou osobou počas<br />

hypnózy? Č<br />

Ako sme si už povedali, v prednej<br />

časti mozgu je zaznamenaný istý<br />

blok. Týka sa to časti mozgu, ktorá<br />

je potrebná na rozhodovanie a plánovité<br />

myslenie a má prístup k citovej<br />

pamäti spojenej so skúsenosťou.<br />

Ak je táto časť mozgu do istej<br />

miery znefunkčnená, môže mať postihnutý<br />

ťažkosti pri rozhodovaní sa.<br />

Je známe, že pri vývoji fyzického tela<br />

táto oblasť predného mozgu dozrieva<br />

neskôr, až po skončení pubertálneho<br />

obdobia. Aj preto je človek plne zodpovedný<br />

za svoje rozhodovanie až po<br />

dosiahnutí pohlavnej zrelosti.<br />

Vedci skutočne zistili, že procesy<br />

prebiehajúce v mozgu hypnotizovanej<br />

osoby sú ovplyvňované zvonku,<br />

neprichádzajú od nej samej. Zodpovednosť<br />

za rozhodovanie pokusnej<br />

osoby počas hypnózy alebo vplyvom<br />

sugescií, aj po jej ukončení, nesie<br />

preto hypnotizér. Je to v prvom rade<br />

podmienené spútaním ľudského ducha,<br />

ktorý sa nemôže prirodzene prejavovať<br />

a brániť sa vonkajším vplyvom.<br />

Že sa niečo také skutočne deje,<br />

preukazujú opísané následky hypnózy,<br />

napríklad v prípadoch, kedy sa<br />

následne objavili psychózy, duševné<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

a disociatívne poruchy, depresie, sebaodcudzenie<br />

či strach. Sú to následky,<br />

ktoré postihujú ľudskú dušu.<br />

Hypnotizér už v princípe nemôže pokusnú<br />

osobu chrániť a spravidla si<br />

nič negatívne ani nevšimne.<br />

PREČO SÚ<br />

HYPNOTIZOVANÍ<br />

JEDINCI VÝKONNEJŠÍ?<br />

hypnóze možno vykonávať veci,<br />

V ktoré v normálnom stave nemožno<br />

uskutočniť. Za jej pomoci<br />

môžu byť potlačené bolesti, dávno<br />

zabudnuté spomienky je možné<br />

znovu oživiť. Možno tiež vsugerovať<br />

veci, ktoré nie sú reálne. Predstavivosť<br />

hypnotizovaného je obrovská.<br />

Prečo je to tak? Pri hypnóze je viac<br />

aktívna pravá polovica mozgu ako<br />

ľavá. Pravá hemisféra zodpovedá predovšetkým<br />

za tvorivosť a muzikálnosť.<br />

Čisto rozumové posudzovanie<br />

tak stráca svoj vplyv na rozhodovanie<br />

a prevláda duševná aktivita. Dôkazom<br />

toho môže byť aj zistenie, že<br />

v hypnóze si ľudia zapamätajú zobrazené<br />

slovné spojenia lepšie než<br />

abstraktné 5 . Je to v dôsledku toho, že<br />

duševná činnosť podporuje obrazné<br />

myslenie. Vytvárané obrazy transformuje<br />

do slov až činnosť rozumu.<br />

Hypnotizovaní konajú nevedome, čo<br />

tiež svedčí o tom, že ide v prvom rade<br />

o duševnú činnosť. Je možné, že neuveriteľné<br />

výkony v stave hypnózy sú<br />

sčasti dané tým, že duševnej činnosti<br />

nestojí v ceste kontrolujúci rozum.<br />

NEBEZPEČENSTVO<br />

PRE PSYCHIKU<br />

by bolo možné v rámci výskumu<br />

A hypnózy študovať deje opakovane,<br />

musia sa vybrať osoby, ktoré sa<br />

dajú ľahko zhypnotizovať. Vyznačujú<br />

sa tým, že sa ľahko vydajú napospas<br />

niekomu druhému, ľahko sa vzdajú<br />

svojej vôle. Bez rozmýšľania vykonajú,<br />

čo im je vsugerované hypnotizérom.<br />

Tak je možné uskutočniť aj to, čo by<br />

bez hypnózy možné nebolo, napríklad<br />

potlačiť bolesť a utlmiť príslušné<br />

nervové bunky v mozgu. Dokonca<br />

sa dajú ovplyvniť aj špeciálne oblasti<br />

mozgu tak, že človek počuje hlasy,<br />

ktoré neexistujú. Zvýšená duševná<br />

činnosť v hypnóze sa tiež prejavuje<br />

enormným nárastom predstavivosti.<br />

Hypnóza však vyvoláva vedľajšie<br />

účinky a predstavuje obrovské nebezpečenstvo<br />

pre psychiku. To potvrdzujú<br />

správy z výskumu hypnózy,<br />

ako aj z jej využívania v medicíne či<br />

jej javiskového predvádzania. Pretože<br />

sa skúmané osoby vzdajú svojej vôle,<br />

osobnú zodpovednosť za následky<br />

nesie hypnotizér. Záleží na každom,<br />

či hypnotické experimenty podstúpi<br />

alebo nie.<br />

prof. Dieter Malchow<br />

Literatúra:<br />

1 John H. Gruzelier, Neurophysiologische<br />

Erörterung der ungünstigen Effekte<br />

der Hypnose unter Berücksichtigung<br />

der Bühnen-Hypnose, Hypnose und<br />

Kognition, 21, 225–259, 2004<br />

2 Arreed F. Barabasz, Hypnose-Konzepte:<br />

Fragen und Durchbrüche in der<br />

Forschung, str. 139–156, 2004<br />

3 Wolfgang Larbig, Hirnphysiologische<br />

Korrelate der Hypnoanalgesie,<br />

str. 39–59,2004<br />

Ewgeni Coromaldi et al., EEG-Rhythmen<br />

während tiefer Meditation: eine<br />

Einzelfallstudie mit einem Zen Meister,<br />

str. 61–72, 2004<br />

4 Ulrike Halsband, Mechanismen des<br />

Lernens in Trance: funktionelle<br />

Bildgebung und Neuropsychologie,<br />

str. 11–38,2004<br />

5 H. Szechtman et al., Where the imaginal<br />

appears real: a PET study of auditory<br />

hallucinations, Proc. Natl. Acad. Sci. USA<br />

95, 1956–1960, 1998


Pred leňochodom sa navzdory jeho roztomilosti<br />

treba mať na pozore – jeho silné pazúry<br />

môžu spôsobiť hlboké rany<br />

Kvety drevitej liány Passiflora<br />

fuchsiiflora vyrastajú pri<br />

zemi priamo z kmeňa<br />

Proti prúdu<br />

Rio Ventuari<br />

dem už po niekoľkýkrát<br />

chod-<br />

I<br />

níčkom, noria cim sa z dediny do hĺbky<br />

pralesa.<br />

Sotva poznateľnú cestičku, odbočujúcu<br />

vpravo, som si doposiaľ nevšimol.<br />

Vydávam sa po nej. V poraste nachádzam<br />

známe podlhovasté listy, jednu<br />

kvitnúcu rastlinku trhám pre neskoršie<br />

presné botanické určenie a kúsok listu<br />

si dávam na jazyk. Špička jazyka začína<br />

tŕpnuť a po chvíli znecitlivie. Áno, je<br />

to ono. Zatiaľ neurčený druh pieporu,<br />

Obrovské, jeden a pol metra dlhé<br />

osie hniezdo v korune stromu<br />

s ktorým nás zoznámili Yekwanovia.<br />

Používajú ho ako účinné anestetikum<br />

pri bolestiach zubov.<br />

Cestička vyústi po niekoľkých stovkách<br />

metrov pri opustenej chatrči.<br />

Priestor za ňou, husto zarastený tenkou<br />

tyčovinou, bol iste ešte predvlani<br />

poľom alebo snáď záhradkou.<br />

Vraciam sa naspäť, kochám sa pralesom.<br />

Náhle sa zastavujem. Krásny zelený<br />

had, stočený do klbka, leží na vrchole<br />

prerazeného práchnivého kmeňa.<br />

Oko s úzkou, akoby mačacou zreničkou<br />

Pribudlo pasažierov – deti, ktoré sa<br />

s nami zviezli k ďalšej dedine<br />

Vojtěch Zavadil<br />

V dedine Boca de<br />

Nicharé na Rio Caura<br />

Strom Cassia moschata má plody s jedlou<br />

dužinou a zaujímavé kvety<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


FOTOREPORTÁŽ<br />

Milagros, miestna učiteľka a manželka<br />

mladého náčelníka dediny<br />

Babôčkovitý motýľ<br />

Philaethria dido<br />

Dokonale sa dopĺňajúca textúra<br />

listu a chrobáka nosatca<br />

Červené rúrkovité kvety stromu<br />

Brownea coccinea opeľujú kolibríky<br />

nabáda k opatrnosti. Pokúšam sa v prítmí<br />

pralesa urobiť aspoň v medziach<br />

možností pekné fotky. Čo keby si mi<br />

tak lepšie zapózoval? Beriem do ruky<br />

paličku a hada zľahka pobádam. Zdvíha<br />

hlavu a potom aj celú prednú časť tela,<br />

vystrkuje tenký rozoklaný jazyk. Krovinár<br />

bielochvostý.<br />

o, čo sa javí povrchnému pohľadu<br />

T ako džungľa, je nesmierne rozrôznený<br />

a pritom usporiadaný systém,<br />

v ktorom má každý tvor svoje jasné a nezastupiteľné<br />

miesto. Každý druh stromu<br />

má svojich opeľovačov a nezriedka aj<br />

špecialistov na rozširovanie plodov,<br />

každá húsenica vyhľadáva listy celkom<br />

konkrétnej rastliny. Svojou vlastnou<br />

existenciou poskytuje každý možnosť<br />

života nejakým ďalším tvorom.<br />

Tropický dažďový les je plný tajomstiev.<br />

Stále objavujem nové a doposiaľ<br />

Alexy ako zručný lovec využil krátke<br />

medzipristátie na piesčine a vrátil sa s korisťou<br />

ani netušené bizarné formy hmyzu, pavúkov,<br />

rastlín. Spomeniem si na detské<br />

roky, kedy som s rovnakým zaujatím<br />

a podobným spôsobom objavoval našu<br />

prírodu, lovil v rybníku larvy vážok, pozoroval,<br />

ako sa liahnu z kokónu pavúky<br />

a choval v zaváracej fľaške bystrušky.<br />

rales, ponúkajúci celú paletu nevídanej<br />

krásy a bizarnosti, si ale zároveň<br />

P<br />

žiada aj celého človeka. V európskom<br />

lese sa možno zatúlať myšlienkami doďaleka,<br />

ísť niekoľko sto metrov po ceste<br />

Nápadné kvety kríku Ruellia malaca<br />

Bližšie neurčená húsenica s výraznou<br />

kresbou na každom článku<br />

Veľký križiak<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


FOTOREPORTÁŽ<br />

Húsenica mätúca svojich potenciálnych nepriateľov<br />

množstvom dlhých výrastkov na chrbte<br />

Typický hlas tejto neveľkej žaby<br />

z príbuzenstva rosničiek je v pralesoch<br />

počuť na niekoľko stoviek metrov<br />

Neuveriteľným spôsobom<br />

vyzdobená húsenica<br />

Yekwanské dievčatko<br />

s ochrannou kresbou na tvári<br />

a nevnímať priestor okolo seba. V pralese<br />

niečo také možné nie je. Tu si treba<br />

osvojiť bdelosť a zároveň zrásť s prostredím,<br />

otvoriť sa mu. Odložiť nepodložené<br />

strachy a povery, ktorými je beloch pri<br />

vstupe do pralesa vždy vybavený, aj keď<br />

my sami s obľubou práve takú vlastnosť<br />

pripisujeme divochom. Aj senzáciechtivosť,<br />

prebujnenú túžbu niečo zažiť.<br />

o začiatku sa na to musím vedome<br />

Z sústrediť, nútiť sa k tomu. Dávať pozor,<br />

kam šliapem, na čo siaham, o čo sa<br />

opieram… Po troch dňoch sa potom<br />

táto bdelosť stáva priro dzenou súčasťou<br />

mňa samotného. Stáva sa pomocou,<br />

spája ma s okolitým prostredím. Ostré<br />

vyciťovanie, schopnosť predvídať dianie,<br />

vnímanie krásy.<br />

Niečo také som už kedysi zažil. Keď<br />

zase prídem domov, dostaví sa po počiatočnom<br />

uvoľnení podchvíľou pocit,<br />

že niečo chýba.<br />

To sa bude vytrácať oživujúca bdelosť,<br />

pretože ju už nebude pri živote udržiavať<br />

žiadny podstatný vonkajší motív.<br />

Motív napríklad v podobe ticho odpočívajúceho,<br />

nebezpečného krovinára.<br />

Vojtěch Zavadil<br />

V povodí Rio Caura nie sú pirane žiadnym postrachom,<br />

snáď vďaka dostatku prirodzenej potravy<br />

Krásny, ale nebezpečne jedovatý<br />

had krovinár bielochvostý<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


30<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

áš sklon hľadieť na<br />

N božské ľudskými<br />

očami, je zreteľný už z legiend<br />

o antických božstvách.<br />

Božské bytosti na<br />

Olympe či vo Valhale sa hašterili<br />

a hádali, ubližovali si, navzájom sa<br />

podvádzali, kupovali si priazeň ľudí<br />

a svojim „kolegom“ závideli ako majetok,<br />

tak i schopnosti.<br />

To všetko sú vlastnosti, s ktorými<br />

sa u ľudí stretávame každodenne,<br />

ktoré sa však nehodia k poňatiu<br />

božstva.<br />

I v monoteistických náboženstvách<br />

je Stvoriteľ ešte stále vnímaný ako<br />

múdry a dobrosrdečný starý<br />

muž, ktorý je však schopný<br />

poriadne sa rozhnevať, ak sú<br />

jeho deti neposlušné. Obľúbenou<br />

predstavou je aj<br />

obraz všemocného služobníka,<br />

ktorý je ochotný<br />

splniť nám najrôznejšie<br />

prosby, ako kúzelný deduško<br />

alebo džin z fľaše.<br />

(Na druhej strane môžu<br />

podľa ľudských predstáv<br />

aj pozemskí ľudia trochu trpieť,<br />

koniec-koncov i nebeský<br />

raj si predsa každý musí niečím<br />

zaslúžiť.)<br />

A tak je v mnohých mysliach obraz<br />

tak trochu krutého, v podstate<br />

však podplatiteľného despotu, ktorý<br />

je ochotný svoj názor meniť podľa<br />

toho, ako sa mu páči tá či oná prinesená<br />

obeť. Takéto a im podobné<br />

predstavy sa vytvárali v hlavách veriacich<br />

ľudí po stáročia a sú v biblických<br />

príbehoch zachované dodnes<br />

a podávané ďalej. Pritom všetkom<br />

si ani neuvedomujeme, ako ďaleko<br />

tento ľuďmi vytvorený obraz Boha<br />

ovplyvňuje naše chápanie o božom<br />

pôsobení.<br />

Už od biblických dôb je nám známe, že je zakázané vytvárať<br />

obraz Boha podľa ľudských predstáv. Ale aj napriek tomu<br />

si často takýto obraz utvárame a Bohu prisudzujeme vlastnosti,<br />

ktoré sú však iné než božské.<br />

Jedno z tradičných ponímaní viery<br />

hovorí, že prinášaním hmotného<br />

obetného daru je možné obmäkčiť<br />

rozhnevané božstvo. Kde je však<br />

spravodlivosť a dokonalosť, ktoré sú<br />

s Bohom neodlučiteľne späté? Bez pochopenia<br />

vlastných chýb a vnútornej<br />

zmeny by taká obeť bola iba úplatkom.<br />

Inak by to muselo znamenať, že Boh<br />

môže pôsobiť svojvoľne. Viera o účinnosti<br />

obete pochádza pravdepodobne<br />

z démonických náboženstiev, v ktorých<br />

strach z mocných nadprirodzených<br />

síl bol hlavným podnetom viery.<br />

Táto predstava sa postupne rozšírila<br />

a bola podporovaná kňazmi všetkých<br />

náboženstiev, ktorí sa ako vykonávatelia<br />

obetí stali súčasne aj sprostredkovateľmi<br />

božej milosti a to im<br />

prinášalo enormný nárast<br />

moci. Myšlienka obetovania<br />

môže byť pochopiteľná<br />

u starobylých národov na<br />

počiatku ich vývoja, avšak<br />

nanajvýš do zvestovania Desatora<br />

Božích prikázaní. Izraelský národ<br />

mal od obetovaní upustiť, keďže<br />

zvestovaním Desatora bolo ľuďom<br />

povedané všetko, čo je potrebné k životu.<br />

Viera o účinnosti obety sa však<br />

tiahne celými dejinami Izraela, aj keď<br />

v Desatore niet ani zmienky o obetných<br />

daroch. Neskoršie proti tejto<br />

myšlienke bojovali i proroci, pričom<br />

poukazovali na to, že za Mojžišovej<br />

doby sa neobetovalo. Jeremiáš<br />

vravel: „Lebo veď som nehovoril<br />

s vašimi otcami, ani<br />

som im neprikázal v deň,<br />

v ktorý som ich vyviedol<br />

z Egyptskej zeme, o nejakej<br />

zápalnej, alebo<br />

bitnej obeti. Ale iba<br />

toto som im prikázal<br />

a povedal som : Počúvajte<br />

môj hlas a budem<br />

vám Bohom, a vy mi budete<br />

ľudom, a budete chodiť<br />

po každej ceste, ktorú<br />

vám prikážem, aby vám bolo<br />

dobre.“ (Jeremiáš 7,22,23)<br />

A prorok Micheáš hlásal: „Ako<br />

predstúpim pred Hospodina? Čím<br />

si predídem Hospodina, skloním sa<br />

pred Bohom výsosti? Môžem pred<br />

neho predstúpiť s obeťami zápalnými,<br />

s ročnými teľcami? Či azda<br />

bude mať Hospodin záľubu v tisícoch<br />

baranov, v desiatkach tisícov<br />

potokov oleja? Či dám svojho prvorodeného<br />

za svoje prestúpenie, plod<br />

svojho lona za hriech svojej duše?<br />

Oznámili ti človeče to čo je dobré,<br />

a čo požaduje Hospodin od teba: Len<br />

to, aby si zachovával právo, miloval


NÁBOŽENSTVO<br />

milosrdenstvo a chodil<br />

pokorne orne<br />

so Ale čo je vôbec „hriech“? h“? Pod vply-<br />

svojím Bohom.“ (Micheáš 6,6-8) vom náboženských tradícií by sme si<br />

Zavrhnúť myšlienku obetovania pod týmto pojmom mohli prestaviť<br />

sa Izraelu nepodarilo, nedokázalo niečo, čo sa Bohu „nepáči“, čo proste<br />

to však ani kresťanstvo. A tak sa „nemá rád“ a čo ho rozhnevá. Toto<br />

v stredoveku rozmohol rušný obchod<br />

s odpustkami. Vznikla burza ľudí a pozemských autorít. Avšak Bo-<br />

chápanie sa podobá vzťahu dnešných<br />

na odpustenie hriechov, ktorú Egon žia vôľa sa prejavuje v zákonoch stvorenia.<br />

Tak ako zemská príťažlivosť sa<br />

Friedell vo svojej knihe „Kulturgeschichte<br />

der Neuzeit“ – „Dejiny nemôže meniť podľa želania ľudí, tak<br />

kultúry novoveku“, popisuje nasledovne:<br />

„Všetko malo svoju cenu: kony. Ak konáme proti Božej vôli, ko-<br />

sa nemôžu zmeniť ani duchovné zá-<br />

krivá prísaha, hanobenie, zabitie, náme proti zákonom stvorenia, čoho<br />

krivé svedectvo, smilstvo páchané<br />

v kostoloch. Sodomia bola ohodnotená<br />

dvanástimi dukátmi, kostolná<br />

krádež deviatimi, čarodejníctvo<br />

šiestimi, vražda rodičov (obzvlášť<br />

lacno) štyrmi dukátmi.<br />

Niektoré hriechy si bolo<br />

možné predplatiť a pri<br />

zlosovaní bolo možné<br />

vyhrať „znamenité ceny<br />

a odpustky.“ Ešte i dnes<br />

sa stretneme s názorom,<br />

že takzvaným odriekaním<br />

„Otčenáša“ a tromi<br />

„Zdravas Mária“ sa po<br />

spovedi môžu zmazať<br />

hriechy. A nielen to. Vražda<br />

Syna Božieho je označovaná<br />

za „najväčšiu zo všetkých obetí“,<br />

ktorou malo byť docielené uzmierenie<br />

rozhnevaného Boha s nehodným<br />

a hriešnym ľudstvom. Čo však<br />

hlásal prorok Micheáš? „Tebe vravím,<br />

človeče, čo je dobré a čo Pán sveta. Dopad takéhoto konania je<br />

následkom je porucha v súkolesí tohto<br />

od teba žiada, je dodržiavanie slova veľmi výrazný a jeho dôsledky sa prejavujú<br />

v hmotnom svete. Hriech totiž<br />

Božieho!“ A nevravel snáď tiež Ježiš<br />

stále znovu: „Choďte a konajte nie je nič imaginárneho, ale konkrétne<br />

podľa toho“? Tu by sme sa mohli pôsobiaci dej, ako napríklad znečisťovanie<br />

životného prostredia, ktoré<br />

opýtať: „Prečo by sme sa mali o čokoľvek<br />

usilovať, ak by sme boli Ježišovou<br />

obetou spasení a každý hriech tívnou silou. A toto dianie môžeme<br />

pôsobí vo stvorení ničivou deštruk-<br />

by nám mal byť odpustený, ak ho napraviť jedine tým, že príčinu narušenia<br />

harmónie odstránime. oľutujeme?<br />

Obrazne<br />

to môžeme vyjadriť nasledovne: e ak na<br />

frekventovanú cestu privalíme balvan<br />

a zabránime tým plynulej cestnej premávke,<br />

nebude nám nič platné, ak oľutujeme<br />

tento skutok a na znak pokánia<br />

sa rozhodneme zriecť sa na jeden<br />

deň jazdy autom. Tým sa premávka na<br />

upchanej ceste neobnoví. Riešením je<br />

len to, že balvan opäť odvalíme a zabránime<br />

tak ďalším následkom nášho<br />

chybného konania.<br />

Každý náš hriech je balvanom,<br />

ktorý je vrhnutý do súkolesia stvorenia,<br />

ktoré sa tým zadiera. Iba odstránením<br />

balvanov sa chod súkolesia<br />

uvedie opäť do pohybu. Ak stojí dnes<br />

naša zem na pokraji kolapsu, pretože<br />

naše hriechy páchané na<br />

životnom prostredí jej existenciu<br />

ohrozujú, nesmieme<br />

sa oddať ilúzii, že napáchané<br />

škody môžeme<br />

odstrániť obmedzením<br />

cestnej premávky, používaním<br />

ekologických<br />

čistiacich prostriedkov,<br />

či dôsledným triedením<br />

odpadu. Nie! Musíme od<br />

základu zmeniť celý náš<br />

spôsob správania, a začať<br />

znovu rešpektovať prírodné<br />

zákonitosti, ktoré platia od počiatku<br />

vekov. Jedine tým môžeme<br />

opätovne obnoviť stratenú harmóniu<br />

vo stvorení.<br />

Wilhelm Radinger<br />

Literatúra:<br />

Egon Friedell, Kulturgeschichte der<br />

Neuzeit, C. H. Beck München 1996<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


udia by mali umiera doma<br />

amyslite sa nad svojím doterajším ži-<br />

a teraz si predstavte, že vám<br />

„Zvotom…<br />

zostáva už iba jediný mesiac… Čo všetko<br />

by ste ešte chceli stihnúť? Aj takéto silné<br />

slová zazneli pri rozhovore s Martinou<br />

Špinkovou – riaditeľkou mobilného hospicu<br />

Cesta domov, ktorý založila v Prahe<br />

spolu s lekárom a zdravotnou sestrou pred<br />

zhruba šiestimi rokmi. Dnes už hospic<br />

zamestnáva 35 ľudí – lekárov, sestričky,<br />

psychológov i sociálnych pracovníkov. Každoročne<br />

poskytujú pomoc približne stopäťdesiatim<br />

ľuďom, ktorí umierajú vo svojich<br />

domovoch. V prívetivom prostredí kancelárie,<br />

kam prichádzajú ľudia v období<br />

svojho najväčšieho smútku, sme sa rozprávali<br />

o umieraní, eutanázii i nedoriešených<br />

vzťahoch… Vonku bola „dušičková zima“,<br />

a to bola iba polovica septembra…<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

Rozhovor s Martinou Špinkovou<br />

riaditekou mobilného hospicu Cesta domov<br />

SG: Hospicov je u nás celý rad. Väčšinou<br />

práve tam chodia ľudia umierať.<br />

Avšak u vás je to inak. Povedzte nám,<br />

v čom sa odlišuje „Cesta domov“ od<br />

bežných hospicov?<br />

Paliatívna starostlivosť, čiže starostlivosť<br />

o ľudí na konci života, všade<br />

vo svete vychádza zo zásady, že najdôležitejšie<br />

je, aby ľudia končili svoj<br />

život dôstojne, medzi blízkymi, teda<br />

vo svojom prirodzenom prostredí.<br />

Pokiaľ to nie je možné – napríklad ak<br />

človek žije sám, prichádzajú na radu<br />

lôžkové zariadenia – lôžkové hospice.<br />

Paliatívna starostlivosť sa snaží vracať<br />

umieranie domov. Myslíme si, že<br />

v domácom prostredí je možné poskytovať<br />

primeranú psychosociálnu<br />

i zdravotnú starostlivosť. A o to sa<br />

snažíme i v praxi – pomáhame rodinám<br />

pripraviť podmienky na to,<br />

aby ich blízki mohli dôstojne umierať<br />

doma.<br />

SG: Ako sa za tých sedem rokov od<br />

svojho založenia hospic vyvíjal?<br />

Akými peripetiami ste v ich priebehu<br />

museli prejsť a ako vyzerá konkrétna<br />

pomoc v rodinách?<br />

Začínali sme traja a dnes je nás 35 –<br />

myslím si, že to hovorí samo za seba…<br />

Za ten čas sme mali asi 500 pacientov<br />

– lepšie povedané celých rodín,<br />

ktorým umierali ich blízki. Naša starostlivosť<br />

obvykle trvá asi 30 dní. Poskytujeme<br />

zdravotnícke služby, keď<br />

rodinu pravidelne navštevuje sestrička<br />

a lekár, čo funguje podobným


ROZHOVOR<br />

spôsobom ako v nemocnici – prebehne<br />

vstupná návšteva, pohovor,<br />

vyšetrenie a pokiaľ má pacient terminálne<br />

ochorenie, prijímame ho do<br />

svojej starostlivosti. Nevenujeme sa<br />

ľuďom dlhodobo chorým, u ktorých<br />

je ešte možnosť nejakej liečby. Okrem<br />

toho máme psychológa a sociálnych<br />

pracovníkov. Tí sa starajú o celú rodinu,<br />

ktorá potrebuje predovšetkým<br />

podporu. Najväčším problémom<br />

často nebýva samotný pacient, ale<br />

vzťahy v rodine. Naša spoločnosť totiž<br />

nie je zvyknutá na umieranie, nie<br />

sme zvyknutí vyrovnávať sa s tým, že<br />

život sa zrazu skutočne končí. Väčšina<br />

ľudí žije takpovediac v behu<br />

a potom sú tak trochu zaskočení.<br />

A do toho vstupujeme my so snahou<br />

pomôcť im, aby mali na konci života<br />

ešte čas usporiadať si vzťahy, poďakovať,<br />

rozlúčiť sa a vyrovnať sa s tým,<br />

čo ich čaká… musím povedať, že rodiny<br />

sú obdivuhodné – pracujeme<br />

v Prahe, ktorá je ateistická, uponáhľaná,<br />

zameraná na výkon, a predsa<br />

je tu stále viac ľudí, ktorí majú o naše<br />

služby záujem. Vlastne všetkých ani<br />

nemôžeme prijať. K tejto konkrétnej<br />

službe v rodinách sme pridali aj<br />

službu prostredníctvom internetu –<br />

máme veľký portál s názvom www.<br />

umirani.cz. Tu sa snažíme poskytovať<br />

rady, pomoc a poradenstvo ľuďom<br />

v celej republike, ktorí nemajú<br />

podobné zariadenie na dosah.<br />

SG: Tie stránky sú veľmi dobre spracované<br />

– už som si ich prezrela – a myslím<br />

si, že môžu byť pre mnohých ľudí<br />

užitočným a praktickým pomocníkom…<br />

Majú dosť strašidelný názov, ale<br />

sú často navštevované, čo nás teší.<br />

Intenzívna starostlivosť o tých 150<br />

pacientov ročne nám poskytuje veľa<br />

skúseností a my sme radi, že sa môžeme<br />

o ne prostredníctvom internetu<br />

podeliť i s ďalšími ľuďmi. Často<br />

nie je potrebné až toľko odbornej<br />

starostlivosti, ale to, aby sa rodina<br />

upokojila, vyrovnala s danou situáciou,<br />

uvedomila si, že ich blízky odchádza<br />

a nemá zmysel mu každý deň<br />

variť sviečkovú, ale radšej mu dávať<br />

trochu napiť a zároveň byť čím viac<br />

pri ňom – to je veľmi dôležité… Ľudia<br />

sa potom dokážu v takejto situácii<br />

lepšie rozhodovať, lepšie konať, a dúfam<br />

– aspoň ohlasy tomu nasvedčujú<br />

– aj vďaka tomu neosobnému<br />

internetu sa mnoho rodín postaralo<br />

o svojich blízkych veľmi kvalitne -<br />

čo znie veľmi paradoxne, ale taká je<br />

Posledná hodina života<br />

doba…. Okrem toho máme aj knižnicu.<br />

Vydávame rozličné brožúrky,<br />

letáky pre pacientov, rodiny, lekárov,<br />

robíme prednášky a snažíme sa rôznymi<br />

spôsobmi vzbudzovať pozornosť<br />

médií a verejnosti, aby si uvedomili,<br />

že táto téma je dôležitá a hlavne,<br />

že sa týka každého z nás, a to v každom<br />

veku. Pretože všetky hospice<br />

majú, samozrejme, na starosti nielen<br />

starčekov a starenky, ale aj ľudí<br />

v produktívnom veku (to je tretina<br />

našich pacientov). Je totiž mnoho<br />

onkologicky chorých ľudí – máme<br />

Posledná hodina života, hodina smrti! Duša človeka so svojimi jemnohmotnými obalmi sa<br />

oddeľuje od pozemského tela. Táto posledná hodinka umierajúceho človeka sa môže javiť<br />

ako nekonečne dlhá alebo naopak krátka, ťažká či ľahká, podobná zaspaniu.<br />

Často si myslíme, že ten, kto má veľké bolesti, to má ťažšie než človek, ktorý umiera na<br />

starobu. No skutočnosť môže byť iná. Práve človek, ktorý telesne veľmi trpí, môže na druhom<br />

svete vnímať telesnú smrť ako vyslobodenie. Naopak starý človek, ktorý lipne na živote, upína<br />

sa na svojich príbuzných či majetok, sa smrti bojí. Samozrejme to môže byť aj obrátene – ťažko<br />

chorý, možno mladý človek túži po uzdravení a návrate do plného života tu na zemi, a starí<br />

ľudia si želajú odísť. Vždy teda záleží iba od vnútorného postoja človeka, ako rýchlo sa dokáže<br />

uvoľniť od svojho pozemského tela. Vonkajší prejav pritom môže byť klamlivý. Nie je to vždy<br />

tak, že stonajúci človek zvádza ťažký smrteľný zápas, a ten, kto pokojne leží, hľadí zmierene<br />

smrti do očí. Kto vie, čo človek v kóme ešte prežíva?<br />

Kto chce s umierajúcim stráviť jeho posledné chvíľky, musí mu vedieť pomôcť. Útecha nepotrebuje<br />

mnoho slov. Stačí podoprieť, krátko pohladiť, alebo sa len pokojne posadiť vedľa<br />

toho, kto odchádza. Zbytočným dotykom a kontaktu sa však vyhýbajme, môžu odovzdávať<br />

silu, a tým predlžovať smrteľný zápas. Preto nie je činom lásky volanie, ktoré má umierajúceho<br />

znovu priviesť k vedomiu.<br />

Keď nastala pozemská smrť, nachádza sa jemnohmotné telo práve zomretého človeka<br />

mimo hrubohmotného tela, je s ním však ešte stále spojené neviditeľnou šnúrou. Aj keď<br />

pozostalí cítia bolesť, aj tak by mal byť pokoj v blízkosti lôžka zosnulého. Hlasný plač, nárek<br />

a zbytočný hovor môžu prebudiť túžbu vrátiť sa späť a utešiť všetkých, ktorých umierajúci<br />

opúšťa. To by mu odchod iba sťažovalo.<br />

Ak človek nazerá na tento pozemský život ako na krátke obdobie učenia sa v rámci svojho<br />

celého bytia, ktoré existovalo už pred narodením a po pozemskej smrti opäť pokračuje, zorientuje<br />

sa na onom svete rýchlejšie. Čakajú tam na neho pomocníci, ktorí ho odprevadia do<br />

tej úrovne, kam podľa svojej zrelosti patrí. Odtiaľ môže (očisťovaním a zdokonaľovaním sa –<br />

pozn. red.) putovať nahor do svetlejších úrovní, alebo sa musí vrátiť späť, aby prežil ďalší<br />

pozemský život.<br />

Anna Luise Braun •<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


ROZHOVOR<br />

mladé matky rodín, ľudí po svadbe,<br />

dvadsať, tridsať, štyridsaťročných –<br />

i tu je potrebné nejako sa vyrovnať<br />

s končiacim sa životom…<br />

SG: Ako to zvládate vy a váš personál?<br />

Ste tak blízko umieraniu, smrti,<br />

bolesti…<br />

Všetci majú pocit, že naša práca<br />

je veľmi smutná… Ja by som ale povedala,<br />

že robíme niečo veľmi zásadné<br />

a užitočné… a keď to postavím<br />

oboma nohami na zem – ľudia<br />

potrebujú nejakú konkrétnu pomoc.<br />

Nie sú zvyknutí takúto situáciu prežívať<br />

denne. So zubárom si poradia,<br />

aj so zlomenou nohou, ale s týmto<br />

sa v živote veľmi nestretávajú… náhle<br />

to na nich spadne a je to balík<br />

všetkých možných problémov. Ukazuje<br />

sa vám celý váš život, to čo ste<br />

nestihli a tak ďalej. Myslím si, že do<br />

takejto situácie vstupujeme s tým,<br />

že vieme ako pomôcť. A z toho pramení<br />

tá základná ľudská radosť – keď<br />

niekto potrebuje pomoc a vy mu ju<br />

dokážete poskytnúť. Okrem tej hlbokej,<br />

vnútornej radosti si odnášame aj<br />

pokoj, ktorý sa dostaví pri kontakte<br />

s naplnenosťou, zmierením, alebo<br />

so zmyslom života. Denne vidíme<br />

krehkosť nielen ľudí na konci života,<br />

ale aj vlastných životov, a to nás núti<br />

roztriediť si svoje záležitosti na dôležité<br />

a nedôležité – tak ako majú byť,<br />

alebo tak, ako je dobré, aby boli. Ak<br />

to mám povedať menej vzletne – táto<br />

práca vlastne mnohým z nás prináša<br />

do našich životov určitý poriadok,<br />

svetlo a zmierenie a ešte vďačnosť…,<br />

s ktorou sa lepšie žije… Povedala<br />

by som, že v skutočnosti sa mnohým<br />

z nás s hospicom žije lepšie než<br />

predtým, pretože si to uvedomujeme,<br />

takže keď prídeme z práce domov,<br />

možno menej vynadáme deťom za<br />

to, že neumyli riad a namiesto toho<br />

si nájdeme trochu času na rozhovor.<br />

Priority sa preskupia, takže to nie<br />

je len smutná práca. Pracujeme so<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

Keď na svet prichádzame<br />

a keď z neho odchádzame,<br />

často nemáme dosť síl.<br />

Sme krehkí. Potrebujeme<br />

mať nablízku tých, ktorí<br />

nám rozumejú. Hospice<br />

na celom svete sa usilujú<br />

odpovedať na toto obyčajné<br />

ľudské volanie po blízkosti,<br />

dôstojnosti a porozumení.<br />

Náš život je cesta.<br />

Má začiatok a má i koniec,<br />

oboje k ceste patrí.<br />

Keď máme veľa síl<br />

a svižne kráčame životom,<br />

vieme byť statoční<br />

a veselí. Budujeme vzťahy,<br />

dokážeme prekonávat<br />

prekážky i rozdávať radosť.<br />

smutnými ľuďmi vo vážnych, ale o to<br />

dôležitejších situáciách.<br />

SG: Keď si predstavím, ako to funguje<br />

v praxi – okrem tej praktickej pomoci<br />

poskytujete ľuďom určite aj nejakú<br />

duchovnú podporu. Iste sa vás niektorí<br />

ľudia pýtajú, čo s nimi bude po<br />

smrti…?<br />

My sme tam hlavne kvôli zaisteniu<br />

technických, praktických záležitostí…<br />

samozrejme, súčasťou toho<br />

je i to sprevádzanie, ktoré je z našej<br />

strany veľmi decentné. Vstupujeme<br />

niekomu do života – na krátku<br />

chvíľu – vstupujeme do jeho bytu<br />

a snažíme sa skôr primäť rodinu, aby<br />

ona sama riešila svoje vzťahy a podobné<br />

otázky… My sme akoby mimo<br />

tohto kruhu, aj keď do neho vidíme.<br />

Ale nie sme tí, ktorí tam prišli umierajúceho<br />

držať za ruku. To musí jeho<br />

rodina. Čo sa týka duchovnej starostlivosti<br />

– hovorím o zdržanlivosti.<br />

Jedným z dôvodov je, že skutočne<br />

pracujeme vo veľmi ateistickom<br />

prostredí – ja ani o svojich zamestnancoch<br />

neviem, kto z nich je veriaci<br />

a kto nie… neskúmam to, naopak<br />

od nich chcem, aby to boli dospelé<br />

a vyrovnané osoby, aby mali zmysel<br />

pre humor, aby boli (pokiaľ sa dá)<br />

vyrovnaní so svojou vlastnou smrteľnosťou,<br />

konečnosťou. Rozhodne<br />

nechodíme do rodín s tým, že by sme<br />

im nosili nejaké duchovné posolstvo,<br />

niečo im vysvetľovali, učili ich, evanjelizovali<br />

a pod. Snažíme sa tam byť<br />

akoby bokom a pokiaľ sa na nás obrátia<br />

s nejakou otázkou, dáme odpoveď<br />

zo svojej vlastnej nádeje…<br />

SG: Dnes sa často v súvislosti so smrťou<br />

a umieraním hovorí o eutanázii…<br />

My sa s týmito žiadosťami nestretávame<br />

– pretože k nám ľudia prichádzajú<br />

preto, že chcú žiť čo najlepšie<br />

a je na nás, aby sme im s tým<br />

pomohli. Takže u tých 500 pacientov<br />

sme sa stretli asi dvakrát so žiadosťou


o eutanáziu a jednoznačne sa potvrdilo,<br />

čo sa všeobecne hovorí – od<br />

chvíle, keď im bola poskytnutá kvalitná<br />

starostlivosť, sa už o tom nezmienili…<br />

My sme skôr svedkami<br />

toho, že keď ľudia umierajú doma,<br />

kde je o nich dobre postarané a sú<br />

pri nich ich najbližší, je každý deň<br />

dobrý… a nik nechce ukončiť svoj<br />

život predčasne… Naopak, je dobré<br />

si uvedomiť, že všade vo svete, kde<br />

bola eutanázia čiže asistovaná samovražda<br />

uzákonená, nedochádza<br />

k tým žiadostiam preto, že by niekto<br />

trpel nevyliečiteľnými bolesťami, ale<br />

väčšinou preto, že stratil zmysel života,<br />

že sa cíti byť na ťarchu. A to je<br />

veľmi alarmujúci problém. Toto si nik<br />

veľmi nevšíma. V médiách sa uvádza,<br />

ako tí ľudia nevýslovne trpeli. Avšak<br />

to nemusí byť vôbec pravda. Súčasná<br />

medicína vám dokáže takmer na sto<br />

percent zmierniť neznesiteľné bolesti<br />

– takže ten argument úplne odpadá.<br />

A pokiaľ tie bolesti nie sú tlmené<br />

– je to chyba lekárov.<br />

SG: Inými slovami – uzákonenie eutanázie<br />

je výsledkom nekvalitných medziľudských<br />

vzťahov…<br />

Myslím si, že volanie po eutanázii je<br />

trochu výsledkom zamerania dnešnej<br />

spoločnosti, ktorá chce byť krásna,<br />

výkonná, pôvabná a hladká a zrazu,<br />

keď na ňu zaklope tá krehkosť, bolesť,<br />

nemá pre ne v živote miesto. Ale<br />

i bolesť a utrpenie majú v živote svoje<br />

miesto – je potrebné o tom premýšľať<br />

a zamýšľať sa i nad tým, ako ľuďom<br />

od nich uľaviť, a nie ako si to<br />

celé skrátiť. A vo chvíli, keď si uzákoníme<br />

eutanáziu, budeme mať inú<br />

starosť – a možno ešte oveľa horšiu.<br />

SG: Zmienili ste sa o liekoch, ktorými<br />

je možné tlmiť bolesť – vy ste schopní<br />

poskytovať i takéto služby?<br />

Áno, máme lekárov, ktorí liečia<br />

bolesť kvalitne – našich pacientov<br />

teda bolesti netrápia. A nechcú ani<br />

eutanáziu. Kvalita starostlivosti závisí<br />

od toho, že budeme ochotní ju<br />

poskytovať, že budeme mať vo všeobecnosti<br />

v etických normách akúsi<br />

vnútornú povinnosť sa o tých krehkých<br />

ľudí starať. Je vonkoncom jasné,<br />

že ich bude stále viac, čo je daň za<br />

to, akým spôsobom žijeme. Žijeme<br />

veľmi ľahko, máme pohodlný, bohatý<br />

život, ktorý sa nedá porovnať so žiadnou<br />

minulou dobou. A daň, ktorú<br />

za to platíme, je pomalé starnutie<br />

a umieranie, pretože všetci potom<br />

umierame s tými umelými kĺbmi, ale<br />

dlhšie a neskôr…<br />

SG: V našom rozhovore sme sa už niekoľkokrát<br />

dotkli toho, že počas života<br />

sa ľudia o tému umierania a smrti príliš<br />

nezaujímajú. Odsúvajú ju niekam<br />

do úzadia, boja sa jej, a potom, keď to<br />

príde, sú zhrození… Čo by ste takýmto<br />

ľuďom odkázali?<br />

Ja si z tejto práce odnášam „učenie<br />

sa vďačnosti“. Keby ste odo mňa<br />

chceli jednoduchý recept, tak ako<br />

tu sedíme my traja za týmto stolom,<br />

skúsme sa každý hneď teraz<br />

zamyslieť nad svojím doterajším životom<br />

a zároveň si predstavme, že<br />

nám už zostáva len toľko, koľko našim<br />

pacientom – povedzme, že iba<br />

mesiac. Položme si potom otázku –<br />

čo by sme ešte chceli dokončiť a čo<br />

by sme už počas toho mesiaca robiť<br />

nechceli, pretože by sa nám to už<br />

zdalo zbytočné… Určite prídeme<br />

na niekoľko vecí, ktoré stojí za to si<br />

Opatrovateľ a dobrovolníčka pri pacientke<br />

pestovať. A jednou z nich je napríklad<br />

vďačnosť. Keby sa človek občas<br />

takto pristavil a poďakoval za to, čo<br />

dostal, a nemal priveľké očakávania<br />

od budúcnosti – to znamená, keby<br />

nežil v predstavách, že dobrý život<br />

je dlhý a pohodlný – tak sa nebude<br />

tak báť.<br />

SG: Stretli ste sa niekedy počas svojej<br />

praxe s tým, že by príčinou bolesti<br />

umierajúcich ľudí, či už fyzických<br />

alebo duševných, boli nevyriešené<br />

vzťahy?<br />

Stretávam sa veľmi často s tým,<br />

že človek, ktorý trpí bolesťami, trpí<br />

práve preto, že má niečo nedoriešené.<br />

Uvediem príklad. Manželská<br />

dvojica si navzájom nevyriešila<br />

oznámenie prognózy… pritom ju<br />

obaja poznali – pán vedel, že zomiera,<br />

vedela to aj jeho manželka,<br />

ale chceli sa navzájom šetriť, tak si<br />

to nepovedali. Pán mal skutočne nesmierne<br />

bolesti – lekárka si s tým už<br />

pomaly nevedela rady a vravela – „je<br />

to skrátka spôsobené tým, že tam<br />

je napätie – on už chce umrieť, ale<br />

nemôže“. Ten pán mal syna v Amerike,<br />

a volať syna z Ameriky kvôli<br />

tomu aby sa s vami rozlúčil vo chvíli,<br />

keď si vravíte, že máte reumatické<br />

bolesti, je trošku trápnosť – „príď,<br />

pretože oteckovi nie je dobre…“. To<br />

je niečo iného než „príď sa rozlúčiť,<br />

otec umiera…“ V tomto prípade<br />

sa museli do toho poriadne vložiť<br />

psychológ i sociálni pracovníci, aby<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


ROZHOVOR<br />

primäli tých ľudí, nech si to povedia.<br />

A oni si to naozaj vo štvrtok povedali;<br />

bolo to, samozrejme, nesmierne<br />

ťažké, ale nakoniec to viedlo k zmiereniu.<br />

Zavolali synovi, ten v piatok<br />

priletel a v sobotu okolo obeda ten<br />

pán zomrel v náručí svojho syna…<br />

To znie ako z rozprávky, však? Bola<br />

to celkom ťažká práca – tí ľudia sa<br />

mali veľmi radi a chceli sa takto navzájom<br />

šetriť. To sa potom prejavilo<br />

aj na fyzickej rovine, čo bolo zaujímavé.<br />

My sme tam vstúpili s tým, že<br />

sa má hovoriť otvorene, že pravda<br />

oslobodzuje.<br />

SG: To by mohla byť čiastočne aj odpoveď<br />

na otázku – na čo by sa mali ľudia,<br />

ktorí sa starajú o umierajúceho, pripraviť.<br />

Doriešiť nevyjasnené vzťahy…<br />

Určite. To je to, čo som vravela<br />

o vďačnosti. Že svojim milovaným<br />

každý deň poďakujeme a povieme<br />

im, že sme s nimi radi a že hovoríme<br />

spolu otvorene, nehráme sa spolu<br />

na niečo, čo nie je. Vždy nás smrť<br />

nakoniec zaskočí a ja netvrdím, že<br />

je to prechádzka ružovým sadom –<br />

bola by som nerada, keby to tak vyznelo.<br />

Je to naozaj ťažké životné obdobie…,<br />

ale sú ťažké obdobia, ktoré<br />

majú zmysel. Keď rodíte dieťa, tiež<br />

to nie je ľahké… a pritom ste radi,<br />

že to robíte. Všetci máme vo svojom<br />

živote obdobie, o ktorom vieme,<br />

že zaveľa nestálo, že to bolo hrozné.<br />

Zároveň však vieme, že sme vďaka<br />

tomu dostali i niečo dobré, niečo dokázali<br />

rozlíšiť, niečo si vážiť… Domnievam<br />

sa, že to je veľmi podobné<br />

umieraniu.<br />

SG: Zaujíma ma, či sa venuje dostatočný<br />

priestor paliatívnej starostlivosti<br />

na školách, fakultách, u nás všeobecne…?<br />

Povedala by som, že je toho málo.<br />

Ale už máme atestáciu, takže je<br />

možné sa prihlásiť a atestovať ako paliatívny<br />

lekár. Myslím si, že základný<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

problém, ktorý riešime a ktorý je<br />

podľa mňa základným problémom<br />

zdravotníctva, je komunikácia.<br />

Dobrí lekári sa sťažujú, že ich<br />

nikto neučí komunikovať s pacientom,<br />

lekári sa boja pacientov, boja sa<br />

umierania – možno oveľa viac než<br />

my – človek má týždeň pred smrťou<br />

a nevie o tom… pretože mu to nikto<br />

nepovie. Namiesto toho sa povie -<br />

pôjdete na ODCH, pôjdete na onkológiu,<br />

tu máte papier… S umieraním<br />

má súčasný svet problém neustále,<br />

nie je to tak iba u nás, nie je to tým,<br />

že sme tu mali komunizmus. Neviem,<br />

komu to klásť za vinu – my sme jednoducho<br />

smrť odstránili z očí. Veľa<br />

chorôb už vieme vyliečiť, pritom ešte<br />

našej babičke umreli deti na bežné<br />

choroby. Smrť bola predtým viac na<br />

očiach, ľudia boli zvyknutí pochovávať,<br />

boli zvyknutí siahnuť si na toho<br />

chladného človeka, vedeli ako mŕtvy<br />

vyzerá a čo s ním majú robiť. My to<br />

nevieme. Vidíme zakrvavených ľudí<br />

v amerických filmoch a správach<br />

a nevadí nám to, ale keď potom zomiera<br />

babička – zaskočí nás to.<br />

SG: Priviedlo ma to na myšlienku, že<br />

ten neutešený stav, ktorý vyplýva zo<br />

vzťahu k smrti a umieraniu, ten strach<br />

a konzumná spoločnosť, ktorá nedovolí<br />

ani pomyslenie na to, že niekedy<br />

zomrieme, ako aj neúcta k starším<br />

ľuďom – to všetko súvisí so zodpovednosťou<br />

za život, za to, že ľudia sa<br />

majú k sebe správať slušne. Veľa ľudí<br />

si myslí, že ak tak nerobia, vlastne sa<br />

nič nestane. A takéto konanie sa v živote<br />

hromadí a kumuluje až tak, že<br />

to trebárs dospeje do nevyriešených<br />

vzťahov s vlastným okolím, keď človek<br />

cíti, že musí niečo vyriešiť a nevie<br />

ako… Tu vidím veľký prínos hospicovej<br />

starostlivosti. Vďaka nej sa všetko<br />

určite uvoľňuje oveľa lepšie.<br />

Áno, spočiatku, po založení Cesty<br />

domov ma tešilo, že som sa stretávala<br />

s mnohými cudzími ľuďmi<br />

a v priebehu desiatich minút sme sa<br />

v rozhovore dostali k veciam, ktoré<br />

majú zmysel a sú dôležité. A to práve<br />

umožňuje paliatívna starostlivosť –<br />

že sa aj s cudzím človekom dostanete<br />

rýchlo k zmysluplnému rozhovoru<br />

o dôležitých veciach a potom<br />

si možno všimnete, že značnú časť<br />

vášho času vyplňujú zbytočnosti.<br />

A možno i to je to, čo do hospicov<br />

priťahuje dobrovoľníkov. Nachádzajú<br />

tu možnosť rýchleho duchovného<br />

súznenia – alebo odpovede na<br />

dôležité otázky života. My tu stále<br />

skloňujeme smrť a umieranie, ale<br />

ono naozaj nejde o smrť, ale o život<br />

a jeho zmysel. A umieranie nie<br />

je umieranie – umieranie je proste<br />

život na konci. A my sa snažíme o to,<br />

aby čas umierania bol životom. Aj<br />

keď sme krehkí, aj keď sa nám horšie<br />

rozpráva, i tak stále musíme žiť<br />

čo najviac naplno. Keď sa narodí bábätko,<br />

tiež nevie rozprávať, tiež nevieme,<br />

prečo plače a čo ho bolí, ale<br />

tiež to s ním vydržíme. A podobné<br />

je to aj s umierajúcim, ktorý je stále<br />

tým človekom …<br />

Rozhovor viedli Marie Šuláková a Jiří Gottweiss •<br />

Poznámky<br />

• Informácie o mobilnom hospici Cesta<br />

domov nájdete na webových stránkach<br />

www.cestadomu.cz<br />

• Ďalšie praktické informácie poskytuje<br />

hospic na stránkach www.umirani.cz


Prechádzame malebnou uličkou Nový Svet,<br />

aby sme sa zakrátko ocitli v areáli Pražského<br />

hradu.<br />

Náhle sa akoby šibnutím čarovného prútika rozostúpili<br />

oblaky a zlatisto žiariace lúče nás odprevádzajú<br />

do miest, kde sa v tmavých priestoroch<br />

a vysvietených vitrínach trbliecu zlaté predmety<br />

andských kultúr ako odraz životodarného slnka.<br />

Slnko, ktoré Inkovia tak milovali. Sami si hovorili<br />

„Synovia slnka“ a vážili si slnko vďačne ako matku,<br />

ale nikdy ho neuctievali. Tento národ uctieval<br />

Boha, Najvyššieho!<br />

Výstava na inštalovaných paneloch dáva nahliadnuť<br />

do života i organizácie vtedajšej spoločnosti<br />

Peru. Opisuje vývoj tejto civilizácie, jej<br />

štruktúru, dotýka sa rozvoja umenia, architektúry<br />

i remesiel, najmä však spracovania zlata, striebra,<br />

medi a ich zliatin. Viac než osemdesiat prezentovaných<br />

originálov nám dokumentuje niekoľko po<br />

sebe nasledujúcich kultúr.<br />

Vystavené sú rôzne typy náušníc, koruny, náhrdelníky,<br />

poháre, posmrtné masky, misky, obradné<br />

nože… aj helma, ktorá je skutočne krásnou ukážkou<br />

kombinácie rýdzeho zlata s rastlinnými vláknami<br />

a bavlnou.<br />

Tu sa stretávame s javom, ktorý bol pre andské<br />

umenie typickým: zlato malo vo vtedajšej kultúre<br />

rituálnu a symbolickú hodnotu rovnocennú<br />

s inými materiálmi, ktoré dnes považujeme za<br />

menej vzácne.<br />

Na záver výstavy si môžeme prezrieť posmrtnú<br />

ozdobu kniežaťa: jeho hlava bola pokrytá čelenkou,<br />

ktorú tvorí šesťdesiatpäť zlatých pier a zlatý kotúč<br />

a jeho posmrtná maska je vytepaná z jediného<br />

kusa strieborného plechu.<br />

Dosiaľ len ojedinele vystavované exponáty z Múzea<br />

zlata v peruánskej Lime sa v Českej republike<br />

vystavujú poprvýkrát. Atraktívne spracovanú výstavu,<br />

predstavujúcu peruánsky národný poklad,<br />

dopĺňa i priestorové premietanie laserovou technológiou<br />

3D, fotografie a pútavé sprievodné texty.<br />

Výstavu dopĺňa aj krásny, kvalitný katalóg, kde<br />

je väčšina exponátov vyfotografovaná. V priestoroch<br />

Najvyššieho purkrabství Pražského hradu si<br />

ju môžete prezrieť do konca<br />

mája 2009.<br />

Jesenný pochmúrny deň<br />

s oceľovošedou oblohou<br />

veľmi kontrastuje s cieľom<br />

našej cesty – výstavou<br />

zlatého pokladu Inkov.<br />

V knihe Zaviate doby sa prebúdzajú II si môžeme prečítať mnoho<br />

podnetného o ríši Inkov. Ich „Veľký“ kráľ Hualkar nám zanechal znenie<br />

zákonov a prikázaní, ktoré sú bezpochyby stále platné aj pre nás.<br />

PRIKÁZÁNIA INKOV<br />

Nech sú tvoje činy, slová a myšlienky pravdivé, čisté ako slnečné svetlo!<br />

*<br />

Nech ti je posvätné, čo si sľúbil, nech už je to komukoľvek.<br />

*<br />

Váž si každého tvora Najvyššieho: človeka, zvieraťa i rastliny.<br />

Má život ako ty.<br />

*<br />

Cti ženu, je kvetom myšlienok Najvyššieho. Ako listy chránia, vyživujú<br />

a poskytujú chládok kvetu, tak ochraňuj ty ženu.<br />

*<br />

Nenechaj žiadny deň uplynúť bez práce, prospešnej všetkým.<br />

*<br />

Nech je tvoje srdce naplnené vďakou! Čím si a čo máš, dal ti Najvyšší.<br />

Nikdy na to nezabudni.<br />

*<br />

Nech tvoje konanie oživuje veselá myseľ! Zlatá Matka sa smeje, smej sa aj ty.<br />

Literatúra:<br />

1. Zaviate doby sa prebúdzajú II.<br />

2. Katalóg k výstave<br />

„Prekliatie zlata – 1 000 rokov zlata Inkov“.<br />

Milada Zubatá •<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


Siegfried Hagl<br />

Na Čínu sa dnes<br />

my Európania<br />

pozeráme<br />

so zmesou<br />

obáv, údivu<br />

i nepochopenia.<br />

A ako sa<br />

pozerá Čína<br />

na nás? Aký<br />

má jej pohľad<br />

historické<br />

korene?<br />

HISTÓRIA<br />

Čína a západ<br />

Stredoveká Európa vôbec nemala<br />

poňatie o existencii obrovskej<br />

čínskej ríše. Prvé spoľahlivé informácie<br />

sa do Európy dostali až<br />

vďaka Marcovi Polovi, ktorý dve desaťročia<br />

cestoval po Číne, dôkladne<br />

ju spoznal a podal správu o svojich<br />

zážitkoch a skúsenostiach.<br />

To, čo Marco opisoval, jeho súčasníkom<br />

pripadalo neuveriteľné a prehnané,<br />

takže ho považujúc za chválenkára<br />

posmešne prezývali „Marco<br />

Milión“. No vtedajšie pochybnosti<br />

o Marcových ťažko stráviteľných<br />

správach boli – ako je nám už dnes<br />

jasné – celkom neoprávnené. Všetko,<br />

čo videl na vlastné oči a vo svojich<br />

správach vylíčil, zodpovedalo skutočnosti;<br />

len výnimočne preberal neoverené<br />

tvrdenia z iných zdrojov, ako<br />

napríklad informácie o územiach,<br />

ktoré sám nenavštívil.<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

Za čias Marca Pola bola Čína, ktorej<br />

vtedy vládla mongolská dynastia<br />

Jüan, pravým klenotom svetovej ríše<br />

Mongolov; rozprestierala sa od Žltého<br />

mora až k Indii, od sibírskych<br />

stepí až k Čiernemu moru. Pokiaľ<br />

ide o kultúru a vedu, väčšina prevratných<br />

vynálezov, ktoré neskôr umožnili<br />

vzostup Európy, prichádzali cez<br />

Blízky východ práve z Číny: samostrieľ,<br />

tkáčsky stroj poháňaný vodou,<br />

lodné kormidlo, kanón, kompas, pozemné<br />

míny, využitie ropy a zemného<br />

plynu, papier, papierové peniaze,<br />

porcelán, rakety, strelný prach,<br />

výroba a spracovanie hodvábu, vodotesné<br />

priečky na lodi, podvodné míny,<br />

výroba ocele v konvertoroch…<br />

Vo vymenovávaní vynálezov by sa<br />

dalo ďalej pokračovať. O to ťažšie<br />

sa dá pochopiť skutočnosť, že ešte<br />

v stredoveku tak vysoko vyspelá<br />

čínska kultúra začala s nástupom<br />

novoveku stagnovať a v 19. storočí<br />

úplne podľahla vykorisťovateľskému<br />

úsiliu Európanov a Američanov.<br />

Odpoveď je veľmi trpká, obzvlášť<br />

z čínskeho uhla pohľadu.


HISTÓRIA<br />

ROZVOJ EURÓPY<br />

Európa, náš „starý kontinent“ bol<br />

roztrieštený na mnoho malých<br />

štátov, žiarlivo medzi sebou bojujúcich<br />

a zapletajúcich sa do vzájomných<br />

vojen. Všetky snahy o zjednotenie<br />

Európy stroskotávali. Ani<br />

križiacke ťaženia, ani snahy pápežov<br />

vytvoriť „Svätú rímsku ríšu“, zjednocujúcu<br />

celú Európu, nedokázali prekonať<br />

staré spory.<br />

Až v 14. storočí, kedy morové epidémie<br />

vyhladili tretinu obyvateľov Európy,<br />

začali sa rúcať stredoveké spoločenské<br />

systémy. Práve tieto katastrofy<br />

vytvorili podmienky na nástup nových<br />

prúdov: na vzostup miest a tým<br />

aj obchodu, symbolizovaného mest-<br />

skými obchodnými trhoviskami. Aj<br />

pôdy bol dostatok. V poľnohospodár-<br />

stve sa veľkoryso obrábali polia, na<br />

lúkach sa hojne pásol dobytok, a na<br />

nakŕmenie len pomaly sa rozrastajú-<br />

ceho obyvateľstva neboli nutné inten-<br />

zívne pestovateľské<br />

metódy.<br />

Rivalita a vojny sa tak ukázali<br />

ako motor rozvoja. Podporili rozvoj<br />

zbrojárstva a stavbu lodí, a tie potom<br />

umožnili Európanom od 15. storočia<br />

uskutočniť veľké objaviteľské výpravy,<br />

ktoré vyústili do kolonializmu<br />

a „dobývania sveta“.<br />

ROZVOJ ČÍNY<br />

Aj veľká žltá ríša pretrpela občianske<br />

vojny, delenie, nájazdy<br />

zvonku. Bola dobytá Mongolmi<br />

a obsadená Mandžuami, no<br />

nakoniec sa voči dobyvateľom vždy<br />

presadila pôvodná čínska kultúra<br />

a najväčšia centrálna ríša východnej<br />

Ázie zakaždým znovu povstala.<br />

Po páde kozmopolitne mysliacich<br />

Mongolov na čele s výnimočným<br />

Kublaj-chánom (1215–1295) a jeho<br />

dynastiou Jüan sa moci ujala dynastia<br />

Ming (1368–1644). Jej cisári<br />

sústredili svoju pozornosť opäť len<br />

na Čínu samotnú. Usúdili, že Čína<br />

bola doposiaľ vždy ohrozovaná len<br />

zvonku, preto sa prestali zaujímať<br />

o zahraničný obchod a nechali čínske<br />

loďstvo schátrať.<br />

Čína sa uzavrela pred vonkajším<br />

svetom. Kao-cchung, cisár dynastie<br />

Ming, vyhlásil: „Čína vyrába všetok<br />

tovar v nadbytku. Prečo by sme<br />

mali kupovať v cudzine nepotrebné<br />

haraburdie?“<br />

Okrem toho v Číne v 11. storočí<br />

prebehla „poľnohospodárska revolúcia“.<br />

Vylepšená odroda ryže priniesla<br />

také hektárové výnosy, aké<br />

Európa dosiahla až v 20. storočí. Pestovanie<br />

novej, „zavodňovanej“ ryže<br />

vyžadovalo síce rozsiahle zavlažovacie<br />

sústavy a prebudovanie celej<br />

krajiny, práve to však nahrávalo čínskemu<br />

úradníckemu systému správy<br />

krajiny.<br />

Nakoniec bolo možné v delte rieky<br />

Jang-c´ zberať úrodu dvakrát ročne.<br />

Vysoko produktívne poľnohospodárstvo<br />

dokázalo nasýtiť stále viac ľudí.<br />

Sťahovanie obyvateľstva sa stalo – na<br />

rozdiel od Európy – nežiaduce, pretože<br />

pestovanie ryže kládlo veľké nároky<br />

na pracovnú silu.<br />

Usilovanie o harmóniu a vyváženosť<br />

vo všetkých oblastiach, stúpajúci<br />

počet obyvateľstva a rastúca závislosť<br />

od pestovania ryže s jej rozsiahlymi<br />

zavlažovacími systémami posunulo<br />

potreby poľnohospodárstva<br />

do popredia štátnych záujmov. Cisárska<br />

administratíva so svojím prepracovaným<br />

úradníckym aparátom<br />

sa starala o poriadok a šírila vylepšené<br />

poľnohospodárske metódy do<br />

celej ríše. Takto konzervatívne zameraná<br />

vláda však ponechávala len<br />

malý priestor sociálnym reformám<br />

a trvala pevne a prísne na starých<br />

poriadkoch.<br />

ČÍNA A ZÁPAD<br />

Vroku 1517 pristáli na čínskych<br />

brehoch prvé portugalské lode<br />

a zakotvili v prístave Kuangčou.<br />

„Nemravné správanie“ cudzích<br />

barbarov však Číňanov vydesilo.<br />

Keď potom o rok neskôr portugalskí<br />

moreplavci bez dovolenia obsadili<br />

ostrov Tamao a postavili tam opevnenie,<br />

Číňania s nimi nakladali ako<br />

s pirátmi a vyhnali ich.<br />

Napriek tomu o niečo neskôr smeli<br />

Európania založiť v Číne obchodné<br />

pobočky, a aj keď im Čína tieto územia<br />

iba prenajala, v Európe ich považovali<br />

za svoje kolónie.<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


HISTÓRIA<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

V 17. storočí sa podarilo jezuitským<br />

mníchom preniknúť až na cisársky<br />

dvor. Jezuiti si osvojili reč i znalosť<br />

čínskej kultúry a európskymi hodinkami<br />

a matematickými a astrologickými<br />

znalosťami urobili na cisára,<br />

jeho radcov a čínskych učencov<br />

značný dojem. Napriek tomu bola<br />

Čína ešte veľmi vzdialená tomu, aby<br />

civilizáciu „barbarov zo západu“<br />

brala vážne, alebo dokonca celkom<br />

akceptovala.<br />

Stroskotali aj pokusy zaviesť kresťanstvo<br />

ako štátne náboženstvo.<br />

Precitnutie do zlých čias sa dostavilo<br />

až v 19. storočí: obchod s čínskym<br />

tovarom na západ, predovšetkým do<br />

Anglicka sa začal ohromne rozvíjať.<br />

Európa, ale aj USA si žiadali hodváb,<br />

porcelán, strieborný tovar a prirodzene<br />

aj čínsky čaj. Za tento tovar<br />

požadovala Čína väčšinou len zlato<br />

a striebro, pretože sa stále bránila výmennému<br />

obchodu – prísunu európskeho<br />

tovaru. Previnila sa tak proti<br />

vtedy silne propagovanému politickému<br />

programu „voľného obchodu“.<br />

Tak došlo nakoniec k povestnej<br />

„ópiovej vojne“ a pyšná, veľká Čína<br />

sa musela skloniť pred mocnými<br />

zbraňami západu.<br />

ÓPIOVÁ VOJNA<br />

Šikovní obchodníci<br />

zo západu našli už<br />

v 18. storočí lukratívny<br />

produkt s vysokými<br />

ziskami: ópium.<br />

Jeho dovoz Čína síce<br />

zakázala, ale vždy sa<br />

našlo dosť odvážnych<br />

pašerákov a skorumpovaných<br />

úradníkov, aby preniklo<br />

hlavne do pobrežných<br />

provincií. Užívanie ópia sa<br />

lavínovite rozšírilo a viedlo<br />

v čínskej spoločnosti k zničujúcim<br />

následkom; kuliovia, remeselníci,<br />

námorníci, dokonca aj<br />

roľníci strácali záujem o akúkoľvek<br />

činnosť. Keď bolo v provincii Kansu<br />

nutné zalarmovať vojsko, ukázalo<br />

sa, že až štyri pätiny prepadli fajčeniu<br />

ópia a neboli preto schopné<br />

nasadenia.<br />

Cisár nasadil do boja s drogou<br />

svojho najlepšieho muža: iba 37-ročného,<br />

ale schopného úradníka Čchun<br />

Lina, vzdelaného v čínskych klasických<br />

vedách a znalého aj európskych<br />

pomerov. Lin napísal list anglickej<br />

kráľovnej a keď sa nedočkal odpovede,<br />

energicky zasiahol: zahraničný<br />

obchod bol zastavený a 350 západných<br />

obchodníkov internovaných,<br />

pokým nevydali všetky zásoby ópia,<br />

ktoré boli následne spálené.<br />

Taký zásah voči „slobodnému obchodu“<br />

však anglická námorná veľmoc<br />

nenechala len tak: jej vojnové<br />

lode zablokovali čínske prístavy,<br />

v roku 1841 obsadila Hongkong a vyhlásila<br />

ho za svoju kolóniu. O rok neskôr<br />

sa vylodila mohutná, moderne<br />

vyzbrojená anglická armáda o sile<br />

10 000 mužov a 724 diel na pobrežie,<br />

vypálila mesto Guangžou a dobyla<br />

niekoľko ďalších. Neskúsená čínska<br />

armáda so zastaranou výzbrojou sa<br />

potom už nezmohla na odpor.<br />

Nasledovala séria nerovných mierových<br />

zmlúv, a to nielen s Anglickom:<br />

na ochromenú Čínu sa ako<br />

supy s požiadavkami na časti jej<br />

územia zlietli Francúzsko, Japonsko,<br />

Nemecko a Rusko a uchytili si svoj<br />

podiel na výhodnom obchode.<br />

Niet divu, že Číňania vnímali západnú<br />

civilizáciu ako barbarský výplod.<br />

Porážka v „ópiovej vojne“ bola<br />

počiatkom rozvratu, dramatických<br />

nepokojov a ďalších vojen v čínskej<br />

histórii: po sérii povstaní nakoniec<br />

v roku 1912 vznikla republika a po<br />

ďalších nepokojných rokoch sa v roku<br />

1949 dostal k moci Mao-ce-tung so<br />

svojou odrodou komunistických<br />

ideí. Mao-ce-tungova vláda vyvrcholila<br />

známou „kultúrnou revolúciou“:<br />

zhora naordinovaným bezuzdným<br />

vyčíňaním spodiny národa voči<br />

vzdelancom a kultúre vôbec.<br />

HARMÓNIA ALEBO<br />

SLOBODA<br />

Vo svetových dejinách sa kultúry<br />

a civilizácie neustále nachádzajú<br />

v rozkvete alebo páde.<br />

Žiadna vysoko vyvinutá civilizácia<br />

sa neudržala tak dlho ako Čína.<br />

Kedysi bola Čína najpokrokovejšou,<br />

najmodernejšou krajinou na svete.<br />

Dodala západu vynálezy, ktoré hlboko<br />

ovplyvnili Európu i Ameriku.<br />

Potom zaostala, pretože vo svojom<br />

úsilí po harmónii, mieri, poriadku,<br />

pevnom trvaní a zachovávaní tradícií<br />

považovala za nepotrebné podporiť<br />

individuálnu slobodu človeka.<br />

Jediná vyčlenená kasta úradníkov si<br />

privlastnila vládu a nemala záujem<br />

o akékoľvek zmeny.<br />

Nakoniec sa čínsky systém tradícií<br />

pomaly dostával do stavu strnulosti.


HISTÓRIA<br />

Na jednej strane kasta skorumpovaných<br />

úradníkov, viazaných povinnosťou<br />

k tradícii, na druhej<br />

strane nevzdelaný, neinformovaný<br />

a neslobodný národ s poverčivými<br />

predstavami; oboje brzdilo pokrok.<br />

V Európe vládol – hľadiac čínskymi<br />

očami – kreatívny chaos, ktorý sa<br />

v Amerike pretransformoval do<br />

bezbrehej slobody. Konkurenčný<br />

boj poháňal k nevídaným výkonom.<br />

Každý vynález dovezený z Číny sa<br />

vyvíjal ďalej a nakoniec sa Európania<br />

a Američania devätnásteho storočia<br />

stali pre Čínu hrozbou.<br />

Nech sa nám dnes čínske úsilie po<br />

harmónii a vyváženom rozjímavom<br />

živote zdá akokoľvek sympatické,<br />

bolo iba výrazom unavenej kultúry<br />

a podľa všetkého zrejme nebolo v súzvuku<br />

so zákonom stvorenia, zákonom<br />

pohybu. „Stav pokoja je krokom<br />

späť“, to si museli Číňania vo svojich<br />

dejinách okúsiť na vlastnej koži.<br />

Je očividné, že si z tohto vývoja<br />

vzali ponaučenie, pretože sa dnes<br />

fronty obrátili: čulý „kreatívny chaos“<br />

vládne vo východnej Ázii, kým Európa<br />

je na najlepšej ceste zaspať na<br />

vavrínoch doterajších výkonov. Teraz<br />

by sme my na západe chceli nechať<br />

„všetko po starom“, konzervujeme<br />

dosiahnuté výsledky a – podobne<br />

ako Číňania v minulých storočiach –<br />

zdá sa, že upevňujeme systém vlády<br />

úradníkov.<br />

Čas čoskoro ukáže, či sa poučíme<br />

z čínskej histórie – v dobe, keď už<br />

ázijské krajiny prevzali zo západnej<br />

vedy a techniky viac, než je nám<br />

milé.<br />

Siegfried Hagl •<br />

ZJEDNOTENIE RÍŠE<br />

Pred rokom 230 p. n. l. tvorilo Čínu<br />

sedem feudálnych štátov. V priebehu<br />

ďalších deviatich rokov ju<br />

zjednotil do jedného štátu prvý cisár,<br />

zvaný Čchin Š´chuang-ti.<br />

Zjednotenie ríše malo nesmierny<br />

význam a vo vtedajšej dobe bolo veľkým<br />

pokrokom. Po storočiach vojen<br />

prinieslo mier a umožnilo ustanoviť<br />

namiesto feudálnych štátov jedinečnú<br />

formu byrokratického feudálneho režimu.<br />

Vznikla trieda úradníckych administrátorov<br />

a byrokratov, ktorí na<br />

každom mieste Číny pôsobili na príkaz<br />

cisára. To znamenalo, že vynálezy,<br />

ktoré vznikli v jednej časti krajiny,<br />

boli ihneď rozšírené po celej ríši.<br />

Navyše zjednotenie vo veľkej miere<br />

podporovalo technickú špecializáciu,<br />

napríklad výrobu železa a ocele a hromadnú produkciu výrobkov dobrej kvality.<br />

Čchin Š´chuang-ti zaviedol jednotný systém peňazí, váh a mier. Ustálil aj rozchod<br />

kolies na vozoch a povozoch, aby predišiel poškodeniu cisárskych ciest. Zjednotená<br />

bola aj vojenská výroba a zaviedla sa sériová výroba liatinových zbraní vo<br />

veľkom objeme.<br />

Po zjednotení zavládol v krajine mier, no kvôli nájazdom kočovných kmeňov<br />

hrozilo na severozápadných hraniciach ríše stále nebezpečenstvo. Preto bolo nevyhnutné<br />

mať stále vojsko, podporované štátom. Za čias západnej dynastie Chan<br />

sa štátne monopoly starali o dôležitý spotrebný tovar ako bola soľ a železo; spolu<br />

s tradičnými zdrojmi, akým je napr. poľnohospodárstvo, tvorili štátne príjmy, ktoré<br />

umožňovali obživu tejto rozšírenej vojenskej a civilnej správy. Už v roku 119 pred n.<br />

l. existovalo v Číne pod štátnym dohľadom najmenej 46 zlievarní železa. V najväčšej<br />

z nich v provincii Che-nan boli objavené zvyšky taviacej panvy s obsahom 20 až 25<br />

ton železa. Taká kapacita tavenia sa v Európe dosiahla až v 18. storočí. V roku 806<br />

vyrábala Čína ročne 13 500 ton železa, no v roku 1078 za vlády dynastie Sung to bolo<br />

už 125 000 ton. Toto obdobie predstavovalo vrchol priemyselnej výroby.<br />

Štátne monopoly na dôležitý tovar – hlavne soľ a železo – boli ako kľúčové priemyselné<br />

odvetvia „znárodnené“, podobne ako v dnešnej dobe, no v čínskych dejinách to<br />

tak bolo už pred viac než 2 000 rokmi. Háky, pluhy, brány na vláčenie a kosy sa vyrábali<br />

v ohromných množstvách. V dvoch štátnych arzenáloch sa nachádzalo v tom<br />

čase 32 000 hotových výzbrojí v troch štandardných veľkostiach. Železo a oceľ sa používali<br />

pri stavbe mostov, práve tak ako pri stavbe 22 m vysokej železnej pagody.<br />

V severnej Číne boli vo veľkej miere rozšírené železné radlice a brány na vláčenie,<br />

čo značne zvyšovalo výnosy pri zbere úrody. V severných provinciách, kde bola pestovaná<br />

hlavne pšenica a proso, používali roľníci na výsev do rovnomerných riadkov<br />

mechanické stroje, ktoré pochádzali pravdepodobne z Indie. Bola to veľmi významná<br />

technická novinka, ktorá umožňovala nielen pletie buriny medzi riadkami,<br />

ale uľahčila aj zavlažovanie. Dovtedy sa sialo iba ručne. Sejací stroj, prinajmenšom<br />

jeho koncept, bol dovezený z Číny do Európy v 18. storočí.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


OSOBNOSŤ<br />

Abd-ru-shin<br />

- život a dielo<br />

5. diel<br />

Monika Schulze<br />

V tomto čísle nášho časopisu prinášame poslednú časť životopisu nemeckého spisovateľa Oskara Ernsta<br />

Bernhardta, ktorý je známy predovšetkým ako autor svetonázorového diela Vo Svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu a s ním súvisiacich spisov. Napísal ich v období rokov 1923 – 1931 pod pseudonymom Abd-ru-shin (posledné<br />

úpravy však pochádzajú z neskoršieho obdobia). Dnes, rovnako ako v období pred druhou svetovou vojnou, niektorí ľudia<br />

nachádzajú v Posolstve Grálu poznanie, ktoré hlboko zasahuje ich vnútro. Abd-ru-shin však čitateľov svojich spisov vyzýva, aby<br />

„nebrali ohľad na rečníka, ale skúmali sami v sebe slová, ktoré prináša“. Týmito slovami odmietol kult osobnosti, ktorý by mal byť<br />

s ním spojený. Náš seriál teda možno chápať len ako skromný doplnok k štúdiu samotných diel. V jeho záverečnej časti zameriame<br />

našu pozornosť na tragický koniec životnej cesty Oskara Ernsta Bernhardta, keď sa jeho „dielo Grálu“ pokúsili zničiť prisluhovači<br />

nemeckého nacizmu. Už niekoľko rokov predtým však Abd-ru-shin musel urobiť ostrú deliacu čiaru medzi svojou snahou pomáhať<br />

ľuďom v ich duchovnej núdzi a ich požiadavkami, zväčša pozemského charakteru.<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

ÚSTUP ZO VŠETKÝCH<br />

ZDRUŽENÍ<br />

BBoli to zrejme neblahé skúsenosti<br />

z Heilbrunnu, vrcholiace útokmi zo<br />

strany „odpadnutých prívržencov“,<br />

ktoré Oskara Ernsta Bernhardta počas<br />

života na Vomperbergu viedli<br />

k rozhodnutiu, aby „Rád Grálu“ ani<br />

iné združenia naďalej nijako neviedol.<br />

Vedel, že ľudia, ktorých jeho dielo<br />

oslovilo, pociťovali silnú potrebu<br />

stretávať sa. Hrozilo však nebezpečenstvo,<br />

že by svoje konanie a myslenie<br />

príliš upriamovali na jeho osobu.<br />

To ho nakoniec primälo k tomu, aby<br />

sa dištancoval od všetkých združení –<br />

hoci ich úsilie „v spoločnej činnosti<br />

čoraz hlbšie vnikať do právd veľkého<br />

stvorenia“ uznával a vítal. Na túto<br />

tému sa vyjadril: 1<br />

„Keď aj združenia s radosťou vítam,<br />

predsa ich len nemôžem viesť, nemôžem<br />

sa na nich podieľať; pretože<br />

takéto úsilia prinášajú napokon vždy<br />

záväzky pre toho, okolo koho sa ľudia<br />

zoskupujú. Záväzky nejedného<br />

druhu, hoci len morálne (...) Musím<br />

byť a zostať voľný v tom, čo mám povedať!<br />

Vo všetkých mojich slovách<br />

a rozhodnutiach.<br />

Nesmiem byť pritom<br />

nútený brať<br />

ohľad na priania<br />

jednotlivcov alebo<br />

aj celých skupín,<br />

k čomu by došlo,<br />

keby som tým bol<br />

zaviazaný...“<br />

Podobné vyhlásenia<br />

však nijako<br />

nevylučovali ďalšie<br />

stretávanie sa<br />

poslucháčov a čitateľov<br />

jeho diela,<br />

skôr naopak. Postupne sa vytvorili<br />

„čitateľské kruhy“ a skupiny v mnohých<br />

mestách Nemecka, v Rakúsku,<br />

Švajčiarsku, vo Francúzku, v Brazílii,<br />

v bývalom Československu i v ďalších<br />

krajinách. V Nemecku bol v septembri<br />

1932 založený „Prírodno-filozofický<br />

spolok prívržencov Grálu“<br />

so sídlom v Berlíne. V názve spolku<br />

sa zámerne použil pojem „Prírodná<br />

filozofia“, aby prívrženci ihneď nepadli<br />

za obeť ideológii národného<br />

socializmu, ktorá už začala vystupovať<br />

voči všetkým „podozrivým“ zoskupeniam.<br />

Mária Bernhardt v roku 1937 pred „Domom Grálu“.<br />

V RUKÁCH NÁRODNÝCH<br />

SOCIALISTOV<br />

KKeď sa tlak NSDAP po „uchopení<br />

moci“ v roku 1933 neustále vyostroval,<br />

vedenie spolku sa v septembri<br />

1936 rozhodlo pre jeho rozpustenie.<br />

V júli 1937 – v rámci „očisťovacích<br />

akcií“ nacistického režimu – bol spolok<br />

úradne zakázaný, jeho dokumenty<br />

a majetok boli zabavené. Mnohí z tisícsto<br />

členov spolku sa museli podrobiť<br />

vypočúvaniu, pretrpieť hanobenie<br />

a „disciplinárne tresty“. V súvislosti<br />

s tým bolo zakrátko zlikvidované


OSOBNOSŤ<br />

mníchovské nakladateľstvo<br />

„Der Ruf“ a knihy a časopisy<br />

„v záujme ochrany národa<br />

a štátu“ zabavené. 2 Ďalšie šírenie<br />

spisov Abd-ru-shina<br />

bolo týmto na dlhý čas zastavené.<br />

Medzitým aj Oskar<br />

Ernst Bernhardt v Tirolsku<br />

pocítil prebiehajúci<br />

politický obrat. Svoju pozornosť<br />

na neho zamerali aj<br />

zástupcovia miestnej cirkvi:<br />

šírili obavy, že na Vomperbergu<br />

by mohli čoskoro tisícky<br />

„prívržencov Grálu“<br />

propagovať „pohanský svetonázor“.<br />

Cirkevní predstavitelia<br />

sa dokonca obrátili<br />

na štátne úrady, aby toto domnelé<br />

nebezpečenstvo odvrátili.<br />

To všetko podnietilo<br />

Oskara Ernsta Bernhardta<br />

v roku 1936 k nasledujúcej<br />

deklarácii: „Môj cieľ je duchovného<br />

charakteru! Avšak<br />

neprinášam žiadne nové náboženstvo,<br />

nechcem založiť žiadnu<br />

novú cirkev, tým menej nejakú sektu,<br />

lež podávam vo všetkej jednoduchosti<br />

jasný obraz samočinného pôsobenia<br />

stvorenia, ktoré nesie Božiu vôľu,<br />

z čoho môže človek zreteľne poznať,<br />

ktoré cesty sú pre neho dobré. (...) Politické<br />

priania a názory sú mi taktiež<br />

úplne vzdialené, pretože k tomu mi<br />

chýba nutné porozumenie (...) Útočište<br />

mieru! Prameň novej sily! – toto<br />

vytvoriť na Vomperbergu v Tirolsku je<br />

Po zatknutí Abd-ru-shina a po obsadení Osady Grálu v marci<br />

1938 uskutočnila SA v júni 1938 oficiálne zabavenie.<br />

mojím jediným úsilím a to môže každému<br />

človeku a tým aj každej rodine<br />

a každému štátu priniesť len úžitok.“<br />

Avšak vývoj v „Nemeckej ríši“, kde<br />

narastal Hitlerov vplyv, sa nedal zastaviť.<br />

Po anektovaní Rakúska mali<br />

drábi národno-socialistického režimu<br />

voľné ruky, aby siahli aj na Oskara<br />

Ernsta Bernhardta, jeho majetok<br />

a predovšetkým na jeho pôsobenie<br />

ako Abd-ru-shina: 12. marca 1938<br />

obsadila SA osadu na Vomperbergu<br />

a Oskara Ernsta Bernhardta<br />

umiestnilo do vyšetrovacej<br />

väzby v Innsbrucku.<br />

Dodatočne predložený<br />

„príkaz na ochrannú<br />

väzbu“ z Berlína s dátumom<br />

14. 4. 1938 bol odôvodnený<br />

tým, že Abd-ru-shin „sa realizoval<br />

pre zakázaný Prírodno-filozofický<br />

spolok“.<br />

Na dôvažok k tomu sa vykonštruovalo<br />

trestné konanie<br />

proti „nepriateľovi<br />

štátu a národa“. 3 Rodina<br />

Oskara Ernsta Bernhardta<br />

musela ihneď opustiť svoj<br />

dom a osadu. Ďalší obyvatelia<br />

osady museli po tom,<br />

čo SS v júni 1938 prehlásilo<br />

osadu za „Gauschulunsburg“<br />

(oblastné školiace<br />

stredisko), toto miesto v čo<br />

najkratšom čase opustiť.<br />

V septembri 1938 bol Oskar<br />

E. Bernhardt prepustený<br />

z vyšetrovacej väzby. Po<br />

prepustení sa však nestal slobodným<br />

občanom: bol mu predpísaný nútený<br />

pobyt mimo (vtedajších) rakúskych<br />

hraníc. Ešte v deň prepustenia opustil<br />

so svojou rodinou Innsbruck a našiel<br />

prístrešie u vyznavačov Posolstva<br />

Grálu – najprv (do marca 1939)<br />

na statku neďaleko mesta Görlitz na<br />

Neiße (Lužicko), potom v Oberkipsdorfe,<br />

v Saskom rudohorí.<br />

Napriek vplyvu desivého diania<br />

a trvalého sledovania Gestapom<br />

PREDNÁŠKA ABD-RU-SHINA VO VIEDNI <br />

Po prvýkrát hovoril Abd-ru-shin 16. a 18. marca v slávnostnej sále rakúskeho spolku lekárnikov na tému „Tajomstvo<br />

človeka“. Pekná sála bola po obidva razy už pol hodinu pred začiatkom husto nabitá mimoriadne skvelým<br />

publikom. (...) Medzi poslucháčmi bolo možné vidieť veľa vysokých úradníkov, ako aj známe osobnosti umenia<br />

a vedy. Obe prednášky pôsobili ako významná udalosť. Počas jeden a pol hodiny trvajúcich prednášok zotrvávali<br />

poslucháči v napätí a v tichosti, celkom zaujatí strhujúcim rozprávaním. Obidve prednášky skončili návalom<br />

úprimného nadšenia, takže Abd-ru-shin dokázal len s námahou opustiť dom postranným východom.<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


OSOBNOSŤ<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

Zatiaľ čo Abd-ru-shin bol vo vyhnanstve v Sasku, viala nad Osadou Grálu<br />

ako „oblastným školiacim strediskom“ vlajka národných socialistov.<br />

(opakovane bol vypočúvaný s cieľom<br />

nájsť dôvody na jeho vykázanie<br />

do koncentračného tábora) našiel<br />

predsa len silu venovať sa svojmu<br />

hlavnému dielu Vo svetle Pravdy,<br />

aby ho upravil do definitívnej podoby<br />

pre povojnovú dobu. Svojím<br />

postojom tak potvrdil vetu zo svojho<br />

prehlásenia z 22. októbra 1939:<br />

„Všetko, aj zlé prežitie patrilo k tomu,<br />

aby sa potom diela z vlastného prežitia<br />

mohli zaodieť do správnych slov,<br />

v ktorých som ja ako navonok najvzdialenejšie<br />

pozemské rydlo Božej<br />

vôle pôsobil pre nové zjavenie nevyhnutného<br />

vedenia.“<br />

TRPKÝ<br />

POZEMSKÝ<br />

KONIEC<br />

PPočas dvoch rokov vyhnanstva<br />

v Kipsdorfe<br />

vzniklo čiastočne prepracované,<br />

v základných<br />

črtách však nezmenené Posolstvo<br />

Grálu „Vo svetle Pravdy“, ktoré<br />

sa ako vydanie „z poslednej ruky“<br />

stalo Abd-ru-shinovou poslednou<br />

vôľou. Sotva si vieme predstaviť, ako<br />

veľmi jeho autor v podmienkach<br />

svojho vyhnanstva trpel. Prispel<br />

k tomu okrem iného aj zákaz návštev<br />

pre vyznavačov Posolstva Grálu.<br />

Len ojedinelí našli možnosti, ako zákaz<br />

obísť a v posledných rokoch ho<br />

predsa len navštívili. Pri všetkom<br />

útlaku vyvolanom tragicky pomýleným<br />

vývojom v Nemecku, ktorému<br />

padlo za obeť aj jeho dielo a pôsobenie,<br />

zostal návštevníkom v pamäti<br />

dojem jeho nezlomne dobrotivej bytosti.<br />

Vnútorné napätie a nesmierna<br />

záťaž spôsobená tým, že<br />

mu bolo bránené v jeho<br />

pôsobení, neostali<br />

napokon bez následkov<br />

aj v telesnej<br />

oblasti – v novembri<br />

1941 si vynútili<br />

pobyt v nemocnici<br />

v Drážďanoch. Lekári<br />

nedokázali diagnostikovať<br />

nijaké fyzické<br />

príčiny, a podvolili sa<br />

prianiu pacienta vrátiť sa „domov“,<br />

Abd-ru-shin v lete 1940<br />

ROZHOVOR S ABD-RU-SHINOM: <br />

Abd-ru-shin je muž niečo vyše päťdesiatročný, skromný, vždy starostlivo oblečený, je láskavý a veselý a bystrého ducha.<br />

... Už na začiatku rozhovoru sa prejaví jeho bytosť a charakter. ... Jeho idea (ako pomôcť ľudstvu,- pozn. redakcie) sa<br />

silne odkláňa od bežných ideí. Hovorí, že nestelesňuje nijakú sektu, nijakú slobodomurársku lóžu alebo dokonca antikresťanstvo,<br />

ako s úsmevom dodáva; lež hnutie je niečím, čo stojí celkom samo pre seba a nemá do činenia so žiadnym<br />

iným. Naopak: sektárstvo neprichádza do úvahy, odmieta sa. Učenie stavia na logických zákonoch. Náš svet a prírodné<br />

zákony sú nevyhnutným obrazom vôle, ktorá vychádza z Božského.- „Politika a strany?“ – „To dnes nemá žiaden zmysel,<br />

všetko predsa dopadne ináč, ako si ľudia myslia!“ Toto predpokladá a chce to vo svojom učení dokázať, nie prorokovaním,<br />

lež na základe pôsobenia duchovných zákonov. – „Teda predsa nejaké náboženstvo?“ – „Nie tak, ako si to človek<br />

predstavuje“, vraví a urobí odmlku, „...Každý, kto sa snaží preskúmať zákony života, narazí nevyhnutne na Boha, na silu,<br />

alebo ako to už len chce nazvať a pri tomto poznaní ho to núti na kolená, či chce alebo nie.“ – Nebojuje s cirkvami, ako sa<br />

mu to z istých kruhov zazlieva. Váži si presvedčenie každého človeka, usiluje však o také náboženstvo, ktoré by malo<br />

byť dedičstvom všetkých ľudí v rámci absolútnej prirodzenosti, pričom vylučuje akúkoľvek dogmu. Vznáša sa pred ním<br />

praobraz slobodného človeka (...) Nedávno Abd-ru-shin predniesol kruhu pozvaných hostí zaujímavé prednášky, ktoré<br />

sa uskutočnili v drevenej budove na tento účel postavenej...“


OSOBNOSŤ<br />

LITERÁRNE DIELO <br />

OSKARA ERNSTA BERNHARDTA<br />

(najdôležitejšie tituly v chronologickom slede)<br />

Južný štít „Švajčiarskeho dvora“<br />

v Oberkipsdorfe. Vo verande na<br />

prvom poschodí sa nachádzala<br />

pracovňa Abd-ru-shina.<br />

teda do Kipsdorfu. Tam dňa 6. decembra<br />

1941 v popoludňajších hodinách<br />

Abd-ru-shin opustil túto<br />

zem. – Jeho prianie vrátiť sa domov<br />

znamenalo ísť v ústrety cieľu, ktorý<br />

je nášmu svetu nesmierne vzdialený.<br />

– Koniec seriálu –<br />

Monika Schulze<br />

Hrobka Abd-ru-shina v tvare pyramídy<br />

na Vomperbergu<br />

Poznámky a literatúra:<br />

(1) Časopis „Der Ruf“, číslo 1-2/1927<br />

(2) Akciu uskutočnila „Tajná štátna polícia –<br />

vedenie štátnej polície Mníchov“, správa<br />

číslo 74755/37 II 1 E/Br. (Mníchov 12. august<br />

1937).<br />

(3) „Župným vedúcim“ resp. prokuratúrou<br />

Zemského súdu Innsbruck. Vo februári<br />

1941 bolo predbežné vyšetrovanie zastavené,<br />

dokumenty zhoreli pri leteckom<br />

útoku na Innsbruck.<br />

1906 Z ďalekých krajín – zážitky z ciest a poviedky (zväzok 1 a 2)<br />

1908 Náramok. Annita. Dve novely<br />

Medzi cudzími národmi (román)<br />

Má dať - Dal (dráma)<br />

1909 Bajadéra (dráma)*<br />

Perla z háremu (román)<br />

Knieža háremu alebo tajomstvo obchodníka s dievčatami (román)<br />

Indický fakír (dráma)*<br />

Salónni zbojníci (dráma)*<br />

Človek bez vlasti - divadelná hra v štyroch dejstvách*<br />

Poctený cenou (román)<br />

Rhada (novela)<br />

1911 Dezertér (dráma, v spolupráci s Cl. Schott)<br />

V zajatí fakírov (román)<br />

Vychvaľovaný človek (Farce, Schwank)* - (Pseudonym Kurt Valkenau)<br />

V ťažkom podozrení (román)<br />

1913 Korisť (divadelná hra)*<br />

1917 V putách zeme (veselohra)*<br />

1918 Dobrodruh (divadelná hra)*<br />

Bláznovo zlato (veselohra)*<br />

1919 Indická Vestálka (divadelná hra)*<br />

Prekliaty (divadelná hra)*<br />

1920 Planúca hviezda (divadelná hra)*<br />

Škorpión (divadelná hra)*<br />

Údolie neviditeľného (činohra) (v úprave pre film: „Stratená cesta“)<br />

Séria románov upravovaných pre film v nakladateľstve Blockhaus:<br />

„Lady Hamilton“ (podľa A. Dumasa st.)<br />

- Voľné spracovanie podľa Dostojevského predlôh:<br />

Bratia Karamazovovci, Raskoľnikov – Zločin a trest<br />

1921 Fantázia o démonoch (divadelná hra)*<br />

1922 Diamanty (divadelný rukopis)<br />

V putách zeme (vydané v knižnej forme)<br />

* označuje divadelné hry, ktoré sú uvedené v renomovaných literárnych<br />

encyklopédiách v Nemecku do roku 1968<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


NÁZORY<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 19/2009, vyšlo 1. 3. 2009.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk, mobil: 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st. (Brno)<br />

Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Ján Dobrota, Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš<br />

Látal, Mária Majerová, Mária Pesselová, Rastislav Podivinský,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, n.o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, n.o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava), Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Ľuboš Záhora (Košice)<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík (Košice), Mario Comisso (Košice),<br />

Jozef Lehotkai (Ráztočno), Kristýna Franková (Brno),<br />

Alena Nairn (Praha), Pavel Patloch (Karviná)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrace:<br />

• iStockphoto: pederk (titul)<br />

• Wikimedia Commons/Wikipedia.org: Botaurus-Stellaris (6); Rasbak (6);<br />

Charles O‘Rear, California (10); Serg!o (10); J. Cameron (14); Julius Schnorr<br />

von Carolsfeld (15); Christopher Walsh, Harvard Medical School (18); José-<br />

Manuel Benito (18); NASA (19); Amgervinus, Martin Schongauer (21);<br />

Gerard and Stetson (24); Jean-Martin Charcot (25); Hieronymus Bosch,<br />

Sedm smrtelných hříchů, r. 1485 (30–31); Abbe Huc & Gabert (40)<br />

• Dreamstime: Pavel Losevsky, Moskva, Rusko (2); Hallgerd (5); Galina<br />

Korolenko, Moscow, Russian Federation (7); Ed Phillips, Warwick, United<br />

Kingdom (7); Kucsma Gábor, Miskolc, Hungary (8); Niderlander (20);<br />

Marcin Pwainski, Krościenko Wyżne, Poland (22); Stephen Strathdee,<br />

Vancouver, Canada (23);<br />

• www.sxc.hu: Breaza, Romania (11); Ove Tøpfer, Fredrikstad, Østfold,<br />

Norway (11); Robbie Owen-Wahl, United Kingdom, Kazakhstan (12);<br />

Sophie, Montreal, Quebec, Canada (13); Lars Sundström, Lund, Skane,<br />

Sweden (13); Fons Reijsbergen, Leidschendam, zh, Netherlands (14–15);<br />

Sophie, Montreal, Quebec, Canada (16); Rodolfo Clix, Sao Paulo, Sao<br />

Paulo, Brazil (19);<br />

• Kristýna Franková (3); • Vojtěch Zavadil (27–29, 48)<br />

• Hospic archív (32–36); • GralsWelt (38–45)<br />

• S láskavým súhlasom Najvyššieho purkrabství Pražského hradu (37)<br />

• Jar, veľká voda, olej na plátne, 1897, Izák Iljič Levitan, Treťjakovská galéria,<br />

Moskva, Rusko (zadná strana obálky)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svet.gralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už<br />

súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme<br />

radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Transplantácia pečene –<br />

áno, či nie?<br />

Jeden môj priateľ má rakovinu pečene<br />

a podľa lekára má iba jedinú šancu na<br />

prežitie, keď pôjde na transplantáciu.<br />

Sám doposiaľ dúfa, že môže zmenou<br />

svojho spôsobu života, výživy a duševnou<br />

činnosťou prekonať aj svoju chorobu.<br />

Čo môžem urobiť, aby som mu<br />

pomohol pri jeho rozhodnutí?<br />

Ako ukazuje aj naše interview<br />

„Nechcel som umrieť“, rozhoduje sa<br />

mnoho ľudí pre transplantáciu orgánu<br />

bez toho, aby vedeli, čo sa pri<br />

tomto zákroku deje a čo sa potom<br />

pre nich zmení – predovšetkým, že<br />

už nebudú môcť žiť bez liekov, budú<br />

musieť počítať s fyzickými i psychickými<br />

následkami a tiež nebudú mať<br />

žiadne vyhliadky, že dosiahnu úplné<br />

zdravie. Detailná informovanosť<br />

o všetkých podmienkach transplantácie<br />

orgánov je preto snáď najlepšou<br />

pomocou pri rozhodovaní – a zároveň<br />

aj istou ochranou pred „bolestivým<br />

prebudením“, po ktorom už nie<br />

je možné urobiť krok späť. Ale tak<br />

ako vždy, keď sa niekto rozhoduje<br />

v takej ťažkej životnej situácii – najviac<br />

pomáha dobré priateľstvo, ktoré<br />

rešpektuje rozhodnutie so všetkými<br />

jeho následkami.<br />

(red)<br />

Prelomový rok 2012<br />

V poslednej dobe často počúvam<br />

o roku 2012, ktorý by mal na Zemi<br />

znamenať koniec vlády rozumu<br />

a nastolenie „Zlatého veku“. O tomto<br />

letopočte hovorí údajne aj kalendár<br />

Mayov, Indiáni kmeňa Hopi a indické<br />

náboženstvá. Je na týchto proroctvách<br />

niečo pravdy?<br />

(meno v redakcii)<br />

Práve ľudia, ktorí očakávajú zmenu<br />

pomerov, opätovne uvádzali a uvádzajú<br />

letopočty a dátumy, ktoré by<br />

mali priniesť veľké zmeny. V minulosti<br />

sa však datované proroctvá ukázali<br />

viac-menej ako falošné.<br />

Mayovia používali rôzne kalendáre,<br />

ktoré sa pri výpočte dní opierali<br />

o dvadsiatkový systém, a určité<br />

dátumy sa opakujú vždy po 52 rokoch.<br />

Jedna taká perióda mayského<br />

kalendára končí v roku 2012. Avšak<br />

nalinkovať určité očakávania je čistou<br />

špekuláciou. Rovnako pochybné<br />

je odvolávať sa v tejto súvislosti na<br />

Indiánov kmeňa Hopi. Craig Carpenter,<br />

ktorý je známy šírením ich<br />

mierového posolstva, na dotaz odpovedal,<br />

že o význame roku 2012 nevie<br />

nič zvláštneho.<br />

Vyzerá to, že v určitých kruhoch<br />

dochádza opakovane k búrlivým<br />

špekuláciám, ktoré trvajú, pokým<br />

dátum takých proroctiev nevyprší.<br />

Napriek tomu by sme nemali prehliadnuť<br />

skutočnosť, že v mnohých<br />

ohľadoch skutočne smerujeme k výrazným<br />

udalostiam napriek tomu,<br />

že dohľadné zmeny nemožno spájať<br />

s konkrétnym dátumom. V časopise<br />

Svet Grálu opätovne poukazujeme<br />

na veľké, zásadné problémy nášho<br />

sveta, napríklad v oblasti ekológie,<br />

vplyv populačnej explózie, alebo oblasť<br />

hospodárstva, kde náš peňažný<br />

systém môže vyústiť do katastrofy.


NÁZORY<br />

Mali by sme sa teda dobre pripraviť<br />

na to, že sa životné podmienky<br />

v dohľadnej dobe zmenia, no nenechajme<br />

sa zmiasť „termínmi“. Naša<br />

budúcnosť nepodlieha predurčenému<br />

plánu, ale je otvorená – to znamená,<br />

že ju svojimi rozhodnutiami môžeme<br />

ovplyvniť.<br />

(red)<br />

Kto bol Abd-ru-shin?<br />

Kúpil som si tri zväzky knihy „Vo svetle<br />

Pravdy – Posolstvo Grálu“. Veľmi zaujímavé,<br />

ale kladiem si otázku: Odkiaľ<br />

má autor, Abd-ru-shin, svoje vedenie,<br />

ktoré predsa človeku vôbec nemôže<br />

byť dostupné? Hovorí, ako by on<br />

osobne mohol všetko vidieť z božského<br />

pohľadu. Je snáď prorokom, podobne<br />

ako Hildegarda z Bingenu? Aký bol<br />

priebeh jeho života a prečo tak vysoko<br />

vyniká? Pripadá mi, ako by bol<br />

druhým Ježišom! Čo znamená meno<br />

Abd-ru-shin v preklade? Je to mnoho<br />

otázok, ale prosím o odpoveď!<br />

(meno v redakcii)<br />

Pravdepodobne každý, kto Posolstvo<br />

Grálu nečíta len povrchne, ale<br />

zahĺbi sa do neho, si niekedy kladie<br />

podobné otázky.<br />

Pokiaľ ide o životnú dráhu Abd-ru-<br />

-shina (občianskym menom Oskar<br />

Ernst Bernhardt), od 15. čísla Sveta<br />

Grálu sme uverejnili seriál, končiaci<br />

v tomto čísle, v ktorom sa môžete dočítať<br />

o všetkých podstatných údajoch<br />

o jeho živote: Narodil sa v Bischofswerde<br />

(neďaleko Drážďan), najskôr<br />

bol obchodníkom, neskôr bol činný<br />

ako spisovateľ cestopisov a divadelných<br />

hier. Počas prvej svetovej vojny<br />

bol internovaný v anglickom zajateckom<br />

tábore (na ostrove Man), kde sa<br />

v ňom zrodilo želanie priniesť ľudstvu<br />

duchovné vedenie, ktoré nosil<br />

v sebe. V dvadsiatych rokoch potom<br />

začal pod menom Abd-ru-shin písať<br />

prednášky svojho Posolstva Grálu.<br />

Pre Abd-ru-shina bolo vždy dôležité,<br />

aby do stredu pozornosti nebol<br />

stavaný on, ale jeho učenie. Bol<br />

odporcom akéhokoľvek kultu osobnosti.<br />

Meno Abd-ru-shin si zvolil<br />

ako upomienku na svoj pozemský<br />

život, ktorý prežíval ako arabské<br />

knieža za čias Mojžiša. Tento život<br />

mu slúžil ako príprava pre zvestovanie<br />

jeho „Posolstva Grálu“ v 20. storočí.<br />

Meno Abd-ru-shin znamená<br />

„služobník svetla“.<br />

K otázke pôvodu svojho vedenia<br />

poukazuje Abd-ru-shin na to, že to,<br />

čo prináša, nie je zostavené z cudzích<br />

prameňov, ale že čerpá sám zo<br />

seba. A že tiež nie je ani prorokom<br />

v bežnom slova zmysle: „To, čo hovorím<br />

vo svojich prednáškach, hovorím<br />

v presvedčení sám zo seba. A ak<br />

možno v nich nájsť podobnosti s rôznymi<br />

inými náboženstvami, tak som<br />

z nich v žiadnom<br />

prípade<br />

nečerpal. Ale<br />

teší ma, keď sa<br />

v nich tieto podobnosti<br />

nachádzajú.<br />

Z týchto dôvodov stále vyzývam, že<br />

sa majú skúmať slová, nie však všímať<br />

si rečníka!“<br />

Kto dokáže prijať Posolstvo Grálu<br />

z presvedčenia, pretože pravdu toho,<br />

čo v ňom je uvedené, nachádza aj vo<br />

svojom vlastnom živote, alebo že<br />

to zodpovedá jeho vlastnému cíteniu,<br />

ten môže – sám zo seba – dôjsť<br />

aj k poznaniu, kde má Posolstvo<br />

Grálu svoj pôvod, prípadne aký bol<br />

vnútorný pôvod Abd-ru-shina na<br />

zemi. To však musí byť vlastné poznanie,<br />

ktoré vôbec nemožno nahradiť<br />

počúvaním alebo čítaním<br />

úvah na túto tému.<br />

(red)<br />

UMENIE KOMIKA<br />

Je dačo iné vedieť sa usmievať a dačo iné vysmievať sa. V úsmeve je obsiahnuté<br />

pochopenie i láska, najväčšie predpoklady umenia. A preto je skutočná<br />

komika veľkým umením, pretože nesmie byť zlá. Dokáže vnímať i najbiednejšiu<br />

ľudskú trosku, vidieť v nej človeka, pochopiť i jej dušu. Každý chce byť<br />

v dačom kráľom, i keby v živote bol len panským kočišom. Keď zhasnú svetlá<br />

v hľadisku a zdvihne sa opona, kto z nás vie, na koľko životov sa díva? Prečo<br />

práve toto gesto a prečo nie iné, prečo toto zdôraznenie, prečo? Vidíme len postavu<br />

hry, malého človeka, ktorý pred nami žije svoj život v komickom zlomku,<br />

časť nás všetkých, ktorí sme tak často dokonale komickí a smejeme sa vlastne<br />

svojim chybám, pretože sa na seba nevieme dívať. A ten, ktorý svojím umením<br />

stvoril tú postavičku s takou istotou, lebo vie pochopiť jej dušu, pozná korene<br />

jej konania, ten by azda vedel rozprávať, že niekde žije človek podobný. Azda<br />

sa s ním stretáme, azda ho pozdravujeme a zhovárame sa s ním. A predsa ho<br />

nedokážeme vidieť tak, ako ho vidí on. Prečo je to tak? Pretože v druhých<br />

ľuďoch hľadáme len to, čo v nich chceme nájsť, a vôbec nie to, čo v nich naozaj<br />

je. Lebo to by značilo odosobniť sa, prestať sa dívať len sebeckým pohľadom<br />

svojich inštinktívnych lások a nenávistí a stať sa múdrym. Aké dobré by<br />

bolo poznanie, že každý človek, s ktorým sa stretáme, je v dačom lepší ako<br />

my. A predsa – i keď to uznávame – nemáme nič iné na starosti ako zisťovať,<br />

v čom je ten človek horší ako my. Herectvo komika je vo svojej dokonalej forme<br />

úžasnou objektivizáciou, hľadaním stavu duše, z ktorého vyplýva tomu alebo<br />

onomu z nás to tak často naivné presvedčenie, že žijeme dobrý život a že je veľa<br />

ľudí, ktorí sa nám nemôžu rovnať. Lebo si nevieme priznať, na aké hlúposti<br />

sme to pyšní, aké nezmyselnosti nám dodávajú pocit uspokojenia a aká malá<br />

úbohosť sa skrýva v našom jadre. Nájsť tento stav duše a glosovať ho s úsmevom,<br />

to je veľké umenie.<br />

(meno v redakcii)<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009


NA ZÁVER<br />

HODNOTA SLOV<br />

A PRESVEDČENIA<br />

VOJTĚCH ZAVADIL<br />

P<br />

ri dvojmesačnom pobyte medzi<br />

indiánmi kmeňa Yek-wana<br />

voľne žijúcimi v pralesoch Venezuelskej<br />

Guayany som mal možnosť si<br />

uvedomiť jednu podstatnú vec: je to<br />

váha slova. Až na tomto „ozdravnom<br />

pobyte“ som si plne uvedomil fakt,<br />

s akou ľahkovážnosťou v našom svete<br />

zaobchádzame s rečou. Indiáni berú<br />

svojím prirodzeným spôsobom slová<br />

druhých celkom vážne a rovnako<br />

vážne myslia aj to, čo sami hovoria.<br />

Slovo tu má váhu, je podložené vnútorným<br />

hnutím, je podložené odkazom.<br />

Väčšinou im chýba aj zmysel pre<br />

dvojzmysly a skrytú iróniu, rovnako<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

19 | 2009<br />

ako pre vypočítavosť, skrytú pod pretvárkou.<br />

Preto sa tak často stali obeťami<br />

klamstiev a postranných úmyslov<br />

zo strany belochov. Iste nemá<br />

zmysel pokúšať sa ich spôsob života<br />

napodobňovať; napriek tomu je tu<br />

niečo, čo aj nás môže priviesť k zamysleniu,<br />

pretože ich priamočiarosť<br />

pramení z prostoty zmýšľania.<br />

Prírodnými národmi sa môžeme<br />

inšpirovať nielen pokiaľ ide o vážnosť,<br />

akú prikladajú hovorenému slovu, ale<br />

aj v humore. Indiáni, ktorých som mal<br />

možnosť bližšie spoznať, nepoužívajú<br />

humor na výsmech alebo potupenie,<br />

napriek tomu je tento humor na náš<br />

uhladený vkus veľmi, veľmi priamočiary.<br />

Často si robia žarty z najrôznejších<br />

neprirodzeností v niečom<br />

konaní, a triafajú do čierneho. Humor<br />

funguje ako ozdravný prvok ich<br />

spoločenstva. Ako by nám prospel<br />

taký druh priamočiareho humoru!<br />

Vo vzájomnej úprimnosti i tolerancii,<br />

v prijatí chýb druhých i v priateľskom<br />

upozornení na ne.<br />

Ľudia, ktorí určitým spôsobom<br />

holdujú ľahkovážnemu rozprávaniu,<br />

často svoje správanie obhajujú či<br />

ospravedlňujú: „predsa tu nebudeme<br />

sedieť ako zarezaní“, „predsa sa nebu-<br />

deme stále baviť o vážnych veciach“,<br />

prípadne tým, že by si inak nemali<br />

čo povedať s ľuďmi, ktorí nie sú „na<br />

duchovnej ceste“. Tak klamú sami<br />

seba – vôbec nejde o zavádzanie hovoru<br />

na „duchovné témy“ za každú<br />

cenu alebo o mlčanie. Naše snaženie<br />

nevyžaduje, aby sme sa stali mlčanlivými<br />

alebo zamĺknutými, rovnako<br />

ako dnešný svet od nás nežiada, aby<br />

sme plytvali zbytočnými slovami. Tá<br />

polarita je inde. Ľahkovážny rozhovor<br />

nie je opakom rozhovoru na duchovnú<br />

tému; je ním bezduchý rozhovor,<br />

absencia reči podloženej živým<br />

cítením, v ktorej je človek plne prítomný<br />

svojím duchom.<br />

Skúsme brať slová svoje i ľudí okolo<br />

seba skutočne vážne. Poďme všetkému<br />

až na koreň, hľadajme motiváciu<br />

a nebojme sa podľa nej konať.<br />

Potom uvidíme, že po počiatočnom<br />

prekvapení budú – prinajmenšom<br />

niektorí – v našej<br />

prítomnosti ľahkovážnosťou<br />

šetriť.<br />

Vojtěch Zavadil


Z<br />

času na čas sa v živote človeka vyskytnú silné momenty,<br />

ktoré na okamih zatlačia do úzadia všetky<br />

všedné myšlienky a na chvíľočku sa z hlbín vnútra vynorí<br />

myšlienka o zmysle jeho bytia. Sú to mocné okamihy, keď<br />

sa k slovu prihlási dovtedy netušený duch človeka. Tieto posvätné<br />

okamihy sa môžu stať bodmi obratu v jeho živote. Keď<br />

sa spojí vonkajšie vedomie s vnútorným, dovtedy nedôležité<br />

otázky sa stanú otázkami životne dôležitými a človek zatúži<br />

dozvedieť sa všetko o svojom pôvode a účele bytia. Vydáva sa<br />

na cestu. Hľadať odpovede na otázky prýštiace z hlbín jeho<br />

duše. Sťa vyprahnutý začne vpíjať do seba všetko o svete,<br />

ktorému dovtedy nevenoval pozornosť. Ako každý vysmädnutý<br />

aj on bude spočiatku túžiť v prvom rade uhasiť si smäd<br />

a kvalite vody nebude venovať pozornosť. Ale onedlho, pokiaľ<br />

ostane bdelý, si uvedomí rozdiely v jej kvalite. Podobne to je<br />

aj s informáciami o nadpozemskom svete, ktoré sú k dispozícii<br />

v neprebernom množstve. Ich kvalitu nedokáže obsiahnuť<br />

svojimi zmyslami, môže ju jedine vycítiťw. Na ceste, po ktorej<br />

začal kráčať, časom zatúži stretnúť niekoho, kto mu bude<br />

rozumieť. Niekoho, kto sa na cestu hľadania vydal skôr a kto<br />

mu vie poradiť. Radosť zo stretnutia môže občas spôsobiť, že<br />

bez toho, aby si to spočiatku uvedomil, začne kráčať cestou<br />

svojho blížneho. Tá však nemusí byť vždy správna. Uvedomí<br />

si, že sa musí naučiť kráčať sám a nespoliehať sa iba na rady<br />

skúsenejšieho. Keď sa k tomu odhodlá, bude môcť v Posolstve<br />

Grálu nájsť pochodeň, ktorá mu osvetlí jeho cestu, aby na nej<br />

nezablúdil a došiel do cieľa.<br />

Knižná ponuka<br />

Abd-ru-shin<br />

VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVO GRÁLU<br />

5. slovenské vydanie - jednozväzkové, august 2005,<br />

832 strán, tvrdá väzba, prebal,<br />

cena 15,93 € (480 Sk),<br />

vydal EFEZUS s.r.o. Slovenská Ľupča<br />

Audio/MP3<br />

Abd-ru-shin<br />

VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVO GRÁLU<br />

Diely I a II<br />

Zvuková nahrávka vo formáte MP3.<br />

Vydal EFEZUS s.r.o. Slovenská Ľupča.<br />

Diel I, cena 8,30 € (250 Sk)<br />

Diel II, cena 14 € (422 Sk)


Ó, ako človek občas túži uniknúť z toho nechutne nadneseného,<br />

jalového mlátenia prázdnej slamy, ako sa mu chce utiecť<br />

k mlčanlivosti prírody, do trestaneckej mĺkvoty dlhej,<br />

húževnatej práce, do nemoty tvrdého spánku, opravdivej<br />

hudby a tichého dotyku srdca, onemeného z prekypujúcej nehy.<br />

Boris Pasternak, Doktor Živago

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!