27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ostatni klaps<br />

Jak powstają filmy?<br />

Irek Wnuk<br />

Filmy towarzyszą nam od kiedy bracia Lumiere wynaleźli kinematograf. Jak jednak powstają filmy obecnie?<br />

To zdecydowanie trudniejsze przedsięwzięcie, wymagające nakładu pracy wielu ludzi, olbrzymich<br />

pieniędzy, ale chyba przede wszystkim ­ ciekawego pomysłu.<br />

1. Pomysł to podstawa. Źródłem każdego filmu<br />

jest wymyślenie o czym on będzie. Potrzebna jest<br />

wizja świata przedstawionego, postacie i fabuła.<br />

To wszystko pozwala od początku zarysować<br />

wizję w głowie reżysera, który dąży do realizacji<br />

swojego pomysłu. Często zdarza się, iż niektóre<br />

jego elementy zaczerpnięte są z innych źródeł,<br />

takich jak legendy, czy uniwersa.<br />

2. Logline i synopsis. Aby zainteresować<br />

producenta należy napisać dosłownie dwa­trzy<br />

zdania na temat swojego filmu. Taki zabieg<br />

nazywa się ,,logline'm" i działa jak hasło<br />

reklamowe. Synopsis natomiast jest tym, co<br />

uczniowie lubią najbardziej podczas czytania<br />

lektur, czyli streszczeniem. Dzięki temu można<br />

uporządkować przebieg wydarzeń i przybliżyć<br />

producentowi wizję dzieła.<br />

3. Treatment. Jak wiemy, przeczytawszy samo<br />

streszczenie, nie zawsze zdaje się egzamin,<br />

dlatego dobrze wzbogacić je o dodatkowe<br />

szczegóły. W świecie filmu podobną rolę pełni<br />

tzw. treatment, czyli bardziej szczegółowe<br />

opisanie przebiegu akcji filmu. Zawiera on<br />

poszczególne sceny, ważniejsze wydarzenia i<br />

zwroty akcji. Dzięki niemu można spojrzeć na<br />

całą historię z innej perspektywy i sprawdzić, czy<br />

ma ona sens i czy będzie odpowiednio ciekawa<br />

dla przyszłego widza.<br />

4. Scenariusz. Dialogi, sceny i poszczególne<br />

akcje. Pisanie ciekawego scenariusza może zająć<br />

czasem nawet kilka lat ze względu na liczne<br />

modyfikacje, które opowieści nadadzą większą<br />

dynamikę.<br />

5. Aktorzy. Gdy scenariusz jest gotowy, zbieramy<br />

ekipę realizacyjną. Film w którym nikt nie zagra<br />

nie ma przecież prawa bytu. Nawet do animacji<br />

potrzebni są aktorzy, którzy użyczą głosu<br />

barwnym postaciom. Na początku przypisuje się<br />

aktora do roli. Uwzględnia się przy tym charakter,<br />

wygląd i umiejętności, przeprowadza kasting.<br />

6. Inni członkowie ekipy. Realizacja filmu<br />

wymaga współpracy olbrzymiego zespołu ludzi o<br />

najróżniejszych profesjach. Potrzebni są specjaliści<br />

odpowiedzialni za scenografię, pracę kamery,<br />

światło, charakteryzację, kostiumy,<br />

udźwiękowienie, a nawet sprzątanie, czy<br />

logistykę i katering. Najważniejszą rolę na planie<br />

pełni jednak reżyser i to właśnie od jego wizji oraz<br />

umiejętności jej przedstawienia, w największym<br />

stopniu zależy docelowy sukces (lub jego brak)<br />

filmu.<br />

strona 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!