Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Det er Danicas oplevelse, at virksomhederne i stigendegrad har taget tilbuddet om rådgivning til sig.Danica får betydeligt flere henvendelser om sygemedarbejdere, og budskabet om at anmelde tab aferhvervsevne tidligt i sygdomsforløbet er også ved atslå igennem.Også i 2010 var der meget stor aktivitet med serviceringaf Danicas kunder. 61.000 nye pensioner blevoprettet, og 604.000 ændringer udført. Danica gennemførte42.000 ekspeditioner vedrørende tab af erhvervsevneog 21.000 vedrørende dødsfald. Antallet af helbredsvurderinger,som Danica i 2010 har foretaget iforbindelse med oprettelse eller ændring af forsikringsaftaler,udgjorde 32.000. Antallet af telefonopkaldtil Danicalinjen udgjorde 292.000 i 2010.Danicas ekspeditionstider offentliggøres på nettet.Den forøgede automatiseringsgrad har betydet hurtigereekspeditionstider. Fra 1. januar 2011 er målsætningerstrammet op for tab af erhvervsevne (fra15 til 10 dage).EKSPEDITIONSTIDER(målopfyldelse i pct.) 2010 2009Tab af erhvervsevne 95 95Udbetaling ved dødsfald 99 93Udbetaling ved kritisk sygdom 99 97Oprettelse af pensionsordning 92 95Ændring af pensionsordning 95 93Danica har nogle af de hurtigste ekspeditionstider ibranchen. Danica har i 2010 arbejdet med at automatisereendnu flere processer med henblik på at fastholdeog udbygge Danicas position på dette område.Det vil samtidig skabe grundlag for at reducere Danicasomkostninger og nedsætte priserne yderligere.Udover disse mange kundetiltag har ny lovgivningogså gjort 2010 til et år med stor fokus på ITudvikling.På den lovgivningsmæssige side blev derforetaget væsentlige ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven,der medførte ændringer til såvelberegninger som oplysnings- og afregningskrav. Nykontributionsbekendtgørelse medførte også tilpasningertil IT-systemerne og vil sammen med forberedelsernetil de nye solvensregler i 2013, nedsættelseaf grundlagsrenten og en ny informationsbekendtgørelseogså kræve IT-ressourcer i 2011.Prisreduktioner på baggrund af lavere omkostningerDe samlede driftsomkostninger i den danske forretningudgjorde 973 mio. kr., hvilket er et fald på 71mio. kr. i forhold til 2009. Overordnet ansættelsesstop,der blev indført i 2009, er videreført i 2010.Endvidere er der indgået en aftale om at udskyde detidligere aftalte lønstigninger pr. 1. juli 2010 mod entilsvarende reduktion i arbejdstiden.Ved at effektivisere driften er Danicas omkostningsniveaunu på det laveste niveau nogensinde. Derfornedsatte Danica priserne på en række forsikrings- ogopsparingsprodukter i 2010.Præmiefremgang i de udenlandske aktiviteterSverigeI Sverige udbydes markedsprodukter og risikoproduktertil såvel privat- som firmamarkedet. Salgetsker gennem Danske Bank Sverige, mæglere samtdirekte til større virksomheder og organisationer.Danica har gennem hele året haft kraftig kundevækst.I 2010 er antallet af kunder således voksetmed ca. 30.000 sammenlignet med en stigning på ca.17.000 kunder i 2009. En af årsagerne er, at Danicasom det eneste pensionsselskab tilbyder produkterinden for alle kollektive aftaler i tilknytning til opsparingi markedsprodukter.Danica har haft en høj vækst i præmieindtægterne,hvilket primært kan henføres til efterspørgsel påopsparingsproduktet Depåförsäkring. Præmieindtægternefor den svenske forretning udgjorde 5.791 mio.kr. i 2010 mod 3.111 mio. kr. året før, svarende til envækst på 86 pct.NorgeI Norge udbydes markedsprodukter og risikoproduktertil såvel privat- som firmamarkedet. Salget i firmamarkedetsker både fra direkte salg gennem egnesælgere, mæglerkanalen og gennem Fokus Bank. Iprivatmarkedet foretages salg såvel via Fokus Banksom gennem enkelte regionalbanker.Danica satte i 2008 fokus på firmamarkedet, og derhar i 2010 været stor vækst inden for dette område.Danica har i 2010 overtaget en portefølje fra IF Skadeforsikringmed ca. 5.200 firmaer og ca. 20.500medlemmer, med tilhørende distributionsaftale.Denne porteføljeoverdragelse har bidraget med engangspræmierpå 455 mio. kr. i 2010. Porteføljen haren årlig bestandspræmie på ca. 110 mio. kr.Præmieindtægterne udgjorde samlet 1.383 mio. kr. i2010 mod 595 mio. kr. året før, svarende til en vækstpå 132 pct.IrlandI Irland udbydes risiko- og markedsprodukter tilprivatmarkedet. Salget sker hovedsageligt gennemNational Irish Bank og i mindre grad via mæglere.De økonomiske konjunkturer forblev lave gennem2010, og præmieindtægterne faldt i 2010 til 55 mio.kr. mod 125 mio. kr. i 2009. Danica har fokuseret påat udvide salgskanalerne. Effekten heraf vil dog førstses i 2011.DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2010 5/79

More magazines by this user
Similar magazines