Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

Fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighedBlandt de første i Danmark lancerede Danica i 2009omkostningstjek: en nem online beregner, hvor allekan se, hvad det koster at være kunde i Danica. Iforåret 2010 erstattede Danica endvidere kontooversigtenmed en ny og forbedret udgave, der sætterstandarden for åbenhed i branchen. De årlige omkostningerbliver i oversigten vist både i kroner(ÅOK) og i procent (ÅOP). Danica præsenterededesuden en ny dækningsoversigt.Ny lovgivning undervejsKravet til kapitalstyrke og professionel risikostyringer i fokus frem mod 2013, hvor de internationalesolvensregler, kaldet Solvens II, træder i kraft. Regelsættetintroduceres for at forbedre kundernessikkerhed. Med en høj kapitalstyrke på 15,6 mia. kr.har Danica et meget solidt fundament, således atDanica vedvarende kan være det sikre valg for kunderne.REGNSKABSBERETNINGÅrets resultatDanica Pension koncernens resultat før skat udgjorde2.131 mio. kr. mod 2.949 mio. kr. i 2009. Efter skatudgjorde resultatet 1.663 mio. kr. mod 2.239 mio. kr. i2009. Resultatet er på niveau med forventningerne iårsrapporten for 2009.DANICA PENSION KONCERNEN, RESULTAT FØR SKAT(Mio. kr.) 2010 2009Risikotillæg m.v. 1.126 1.087Unit link, Danmark 274 123Syge- og ulykkesresultat 198 298Risikoresultat Forenede Gruppeliv 32 33Udenlandske aktiviteter 72 56Investeringsafkast af egenkapitalen 486 819Overført fra skyggekonto 584 573Særlige overskudsandele -641 -40Resultat før skat 2.131 2.949Risikotillægget for 2010 er opgjort til 1.126 mio. kr.,hvilket er på niveau med 2009. Det realiserede resultatudgjorde 2.308 mio. kr. i Danica Pension, hvorforder er indtægtsført fuldt risikotillæg for året samtskyggekontoen på 584 mio. kr.Resultatet af syge- og ulykkesforsikring gav et overskudpå 198 mio. kr. mod et overskud på 298 mio. kr.i 2009. Reduktionen i 2010 skyldes et lavere investeringsafkast.Erstatningsprocenten for syge- og ulykkesforretningenudgjorde 82 pct. mod 96 pct. i 2009.Erstatningsprocenten er påvirket af et positivt afløb påskader i tidligere år. Den faktiske skadesudvikling harsåledes været bedre, end det tidligere har været antaget,at den finansielle krise og lavkonjunktur villemedføre.Resultatet af unit link forretningen er forbedret med151 mio. kr. i forhold til 2009. Forretningen har envolumen, hvor indtægten fra eksisterende kunderoverstiger de løbende omkostninger. Især har formidlingsprovisionerfra fondsforvaltere og omkostningsbesparelserforbedret resultatet.Årets resultat før skat af udenlandske aktiviteter udgjorde72 mio. kr. mod 56 mio. kr. i 2009. Resultateter sammensat af 41 mio. kr. i den svenske forretning,59 mio. kr. i den norske forretning og -28 mio. kr. iden irske.Særlige overskudsandele, jf. afsnittet om kontributionog overskudspolitik, udgjorde en udgift på 641 mio.kr., der sammen med 40 mio. kr. fra 2009 med tillægaf forrentning vil blive allokeret til kunderne i marts2011. Indtægtsførsel af skyggekontoen har forøget desærlige overskudsandele.Egenkapitalforrentningen i Danica Pension koncernenudgjorde 9,1 pct. i 2010 mod 13,8 pct. i 2009. I gennemsnitover 2 år udgjorde egenkapitalforrentningen11,5 pct.BruttopræmierBruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikringersamt indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde23,8 mia. kr. i 2010, hvilket var en stigning på 3,6mia. kr. eller 18,4 pct. sammenlignet med 2009.PRÆMIER (INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER)(Mia. kr.) 2010 2009 2008 2007 2006Danica Balance 7,3 4,5 4,0 2,8 2,5Danica Link 2,5 2,8 3,7 4,3 3,5Danica Traditionel 7,5 8,7 10,8 10,2 10,7Interne overførsler -1,7 -0,7 -0,9 -1,4 -1,6Syge- og ulykke 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9Udland 7,2 3,8 3,0 1,4 1,8Præmier i alt 23,8 20,2 21,6 18,3 17,8Præmierne for markedsprodukterne Danica Balanceog Danica Link steg 34 pct. i Danmark mens bruttopræmiernei Danica Traditionel faldt med 13 pct.Præmier i udlandet udgør nu 30 pct. af de samledepræmier mod 10 pct. i 2006. I den svenske forretningsteg bruttopræmierne med 86 pct. til 5.791 mio. kr. Iden norske forretning steg bruttopræmierne med 132pct. til 1.383 mio. kr., mens præmierne i Irland udgjorde55 mio. kr.InvesteringsafkastDanica Pension koncernen fik i 2010 et investeringsafkastfør PAL-skat på 17,5 mia. kr. svarende til 6,9pct. Efter PAL-skat var afkastet på 15,6 mia. kr. svarendetil 6,1 pct.Investeringsafkastet af aktiver allokeret til egenkapitaleni Danica Pension eksklusiv forsikringsdattervirksomhederudgjorde 486 mio. kr. eller 3,1 pct. i 2010mod 5,3 pct. i 2009.6/79 DANICA PENSION – ÅRSRAPPORT 2010

More magazines by this user
Similar magazines