Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

Arbejdsvilkår forringes efter salamimetodenHenrik Kofoed Svendsen, 47Tillidsrepræsentant på Bornholms GymnasiumUnderviser i biologi og historieHvader dit overordndnede syn på OK 13?Jeg håber, det lykkes for os at stoppe degenereringen af voresarbejdsvilkår. Vores arbejdsvilkår er i snart mange år blevet forringetefter salamimetoden – der er skåret nogle skiver ved hveroverenskomst, og vi er nu i en situation, hvor vi i stigende gradmøder stressede og udbrændte kolleger.Hvadbetyder mest for dig ved en oveverensnskomst?Både løn og arbejdsvilkår er vigtige – vi har i mange år haltet lønmæssigtefter vores privatansatte kolleger, og med arbejdsvilkår,der er sammenlignelige, bør vi mindske forskellen.Hvisalter muliligtgt, hvad vildu så ønskedigaf den kommendeoverenenskomstst?Nu kommer jeg fra en fusionsskole, så jeg kunne godt ønske mig engod fælles overenskomst for stx, hhx og htx. Bemærk det lille ord”god”!!!Hvad frygterdu mest, som situationen er nu?Jeg frygter allermest, at det for alvor lykkes for vores forhandlingsmodpartat få ødelagt grundstrukturen i vores centralt aftaltearbejdsforhold – specielt i forhold til forberedelsesfaktoren. Somtillidsrepræsentant frygter jeg at få endnu mere lagt ud til lokaleforhandlinger – langt den overvejende del af overenskomsten børvære centralt aftalt.Kørt over af FinansministerietMorten Bang Sørensen, 43Tillidsrepræsentant på Grenå HandelsgymnasiumUnderviser i samfundsfag og samfundshistorieHvader dit overerorordndnedede syn på OK 13?Vi skal være realistiske. Vi kan ikke være upåvirkede af, hvordanverden ser ud. Det betyder, at vi må stille knap så offensive krav,som vi ellers kunne have tænkt os.Hvadbetydermest for dig ved en ovevererensnskokomsmst?Lønfremgang betyder meget for mig. Derudover er det vigtigt medfornuftige arbejdsforhold. Det sidste, tror jeg, kommer mere ifokus ved OK 13.Hvisalter muligt, hvadvil du så ønskedigaf den kommmmenendeoverenskomst?Jeg ønsker mig en fælles overenskomst på stx-vilkår, der dækkeralle gymnasiale uddannelser. Og så vil jeg ønske, at reallønnen ikkefalder, men det er desværre nok ikke realistisk lige nu.Hvadfrygterdu mest, som situationen er nu?Jeg frygter et scenarie, hvor vi bliver kørt over af Finansministeriet,fordi forhandlingerne køres ud på et sidespor, og vi ikke fården nødvendige opbakning fra de andre organisationer i AC.hænder. Brugerne er en ressource– det gælder om at mobiliserebrugerne og få dem tilat fortælle gode historier om jer.Men vi lever i enkeltsagerneshelvedesmaskine, og i medierneer det en klagedagsorden. I bliversat i defensiven, andre sætterdagsordenen for jeres kommunikation.Ingen sag er for lilletil at blive politiseret i det herland, så kan man kalde en ministeri samråd, og så pålæggerman ministeren at nde en løsning.Her skal I blive bedre tilat være en del af løsningen,” lødopfordringen blandt andet.Også Anker Brink Lund advaredemod at søge en konikt.”Det mest eektive er at sidde medved bordet – altså at få de centraleembedsmænd til at forstå jeressituation, men det kan I ikke, fordide har et bundet mandat. I skalderfor ned i indydelseshierarkiet,parlamentet, medierne – det kræverstrategisk brug af kommunikation.I skal have politisk bevågenhed,ikke synlighed.”Ligesom Gorm Leschly påpegedehan, at talkrigen er en dårligkrig at udkæmpe. Plej dinniche i stedet for at dementererygter, rådede professoren. Forrygter kan ikke dementeres. Ogdiskuter aldrig med et rygte, manpuster bare til ilden. Vis i stedet,at der ikke er noget at skjule.”Få jeres kolleger til at fortælle,hvor fedt det er at undervisei gymnasiet, de er den størsteressource.”For man skal jo nødigt endemed ”striptease i mørke”, somAnker Brink Lund formulerededet – hvis man har gode varer,bør man vise dem frem.”Kravene vedtagetFormanden for GL’s overenskomstudvalg,Ronald Karlsen,præsenterede hovedbestyrelsensoplæg til krav, og efterfølgendevar der gruppedrøftelser om fordeleog ulemper og om, hvordande forskellige grene af GL – centralt,R og medlemmer – kanbruge hinanden bedst muligt førog under forhandlingerne. Det affødteen diskussion, hvor der bådekom støtte til kravene, spørgsmålog enkelte uenigheder på bordet,ligesom nogle i korridorerne eftermødet gav udtryk for, at der varal for lidt tid til diskussionen omså vigtige emner.Summa summarum var dog,at repræsentantskabet i enighedvedtog de af hovedbestyrelsenforeslåede overenskomstkrav (sedem på www.gl.org).Ligeledes bemyndigede repræsentantskabethovedbestyrelsentil at kunne tilslutte sig AC’s forhandlingsaftalefor OK 13.Gymnasieskolen #8 201231

More magazines by this user
Similar magazines