Views
9 months ago

CHUYÊN ĐỀ CRACKING ANKAN - SDPP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HỢP CHẤT NHÔM - ESTE - LIPIT AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN GV PHAN TRUNG NAM - THPT LÊ HỮU TRÁC

LINK BOX: https://app.box.com/s/jxpddq2hekhfhheejtry8lni2pvib2gk LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1_TNGKAIz3eJ1myx897C8OVIvVdAFeIYL/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan A. 30% B. 50% C. 25% D.40%. Bài giải: Gọi CTPT chung của etan và propan là C n H 2n+2 - Ta có: M hh = 20,25 . 2 = 40,5 14n + 2 = 40,5 => n = 2,75 - C 2,75 H 7,5 ⎯ − ⎯ H 2 → C 2,75 H 5,5 + H 2 .x x x mol C 2,75 H 7,5 dư y mol 40,5( x + y) Ta có = 32, 4 24,3x = 8,1y => y = 3x 2x + y Vậy H = 25% => C 2.1.5 Tính hiệu suất trong phản ứng cracking ankan Chú ý : Hiệu suất của quá trình cracking: Được tính bằng phần trăm số mol bị craking trên tổng số mol của ankan đem cracking Phương pháp giải: - Giải sử ta có phản ứng: C n H 2n+2 → C m H 2m+2 + C p H 2p (n= m+p) ( ankan ankan anken) n pư : x mol → x mol x mol n ankan dư y mol x Vậy : H = .100% x + y Ví dụ 11: Cracking butan thu được hỗn hợp A gồm 5 hidrocacbon có khối lượng phân tử trung bình bằng 36,25. Hiệu suất của quá trình cracking là: A. 60% B. 40% C. 30% D. 70% Bài giải: Phản ứng Cracking: C 4 H 10 ⎯⎯→ CR ankan + anken x x x mol C 4 H 10 dư y mol 58( x + y) Theo đề bài ta có: = 36, 25 => 14,5x = 21,75y => x = 1,5y 2x + y x 1,5 y Vậy hiệu suất phản ứng CR: H = . 100% = .100% = 60% x + y 2,5y => A Năm học 2013 -2014 Page 7 SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan Ví dụ 12: Cracking V lít butan thu được 35 lít hỗn hợp A gồm H 2 , CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 và một phần butan chưa bị cracking. Cho hỗn hợp A lội rất từ từ qua bình đựng nước brom dư thấy thể tích còn lại là 20 lít. % butan đã phản ứng là: A. 25% B. 60% C. 75% D. 40% Bài giải: Phản ứng Cracking: C 4 H 10 ⎯⎯→ CR ankan + anken x x x mol C 4 H 10 dư y mol Theo giả thiết ta có: 2x + y = 35 (1) Khi cho hỗn hợp lội qua dd Brom thì anken bị giữ lại. Vậy thể tích còn lại là thể tích của ankan x + y = 20 (2) Từ (1) và (2) ta có: x = 15 và y = 5 x 15 Vậy %butan đã tham gia phản ứng Cracking là: . 100% = .100% = 75% x + y 20 => C Ví dụ 13:Thực hiên cracking 11,2 lít hơi isopentan ở đktc thu được hỗn hợp A chỉ gồm ankan và anken. Trong hỗn hợp A có chứa 7,2 gam chất X mà khi đốt cháy thu được 11,2 lít CO 2 và 10,8 gam H 2 O. Hiệu suất của phản ứng là: A. 30% B. 50% C. 80% D. 40% Bài giải: Phản ứng Cracking: C 5 H 12 ⎯⎯→ CR ankan + anken x x x mol C 5 H 12 dư y mol Theo giả thiết: x + y = 0,5 (1) Trong hỗn hợp A chứa 7,2 gam chất X khi đốt cháy thu được: nCO = 0,5 < n 2O = 0, 6 2 H ( mol) Chất đó là C 5 H 12 dư => y = 0,1 mol (2) Từ (1) và (2) ta có: x = 0,4 và y = 0,1 mol 0,4 Vậy H= .100% = 80% 0,5 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Năm học 2013 -2014 Page 8 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan Ví dụ 14:Nhiệt phân 8,8 gam C 3 H 8 ta thu được hỗn hợp A gồm CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , H 2 và C 3 H 8 dư chưa bị nhiệt phân. Biết hiệu suất của quá trình là 90%. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với H 2 là: A. 11,58 B. 23,16 C. 11,85 D. 23,61 Bài giải: Phản ứng Cracking: C 3 H 8 ⎯⎯→ CR ankan + anken x x x mol C 3 H 8 dư y mol 8.8 Ta có: x + y = = 0,2mol (1) 44 Mà H=90% => x = 0,9 . 0,2 = 0,18 mol => y = 0,02 mol 8,8 Vậy d A / H = = 11, 58 2 2(0,02 + 0,18.2) => C 2.1.6 Bài tập nhiệt phân metan tạo thành axetilen (etin) Chú ý : Trường hợp đặc biệt đó là nhiệt phân metan (CH 4 ) tạo C 2 H 2 Phương pháp Ta có phản ứng nhiệt phân: 2CH 4 → C 2 H 2 + 3H 2 x mol--- >0,5 x 1,5x mol CH 4 dư : y mol x H = .100% x + y Ví dụ 15: Nhiệt phân metan thu được hỗn hợp gồm C 2 H 2 , CH 4 và H 2 . Tỉ khối hơi của X so với H 2 là 5. Tính hiệu suất của quá trình nhiệt phân. A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% Bài giải: Ta có: 2CH 4 = C 2 H 2 + 3H 2 .x mol--- >0,5 x 1,5x mol CH 4 dư y mol Theo đề bài ta có: dx/H 2 = 5 => Mx = 10 16( x + y) = 10. 2x + y Giải phương trình trên ta thu được 2x = 3y x 1,5 y Vậy hiệu suất của quá trình nhiệt phân: H = .100% = .100% = 60% x + y 1,5 y + y Năm học 2013 -2014 Page 9 SKKN: Một số chú ý và phương pháp giải nhanh bài tập cracking ankan Đáp án đúng là B Ví dụ 16: Khi nung nóng m gam metan ở 1500 o C, rồi làm hạ nhiệt độ nhanh thì thu được axetilen và khí hiđro. Đem nung nóng một bình kín chứa metan, rồi đưa về điều kiện như trước khi nung thì áp suất trong bình tăng gấp 1,8 lần trong đó có 15 gam H 2 . Giá trị của m là A. 108 B. 112 C. 96 D. 100 Bài giải: t Phản ứng nhiệt phân: 2CH 4 ⎯⎯→ o C 2 H 2 + 3H 2 x 0,5x 1,5x mol CH 4 dư y mol Theo giả thiết: 1,5x = 7,5 => x = 5 mol 2x + y = 1,8 (x+y) => y = 1,25 Vậy m = 100 gam => D 2.2 BÀI TẬP THAM KHẢO Câu 1: Cracking m gam butan thu được hỗn hợp A gồm 5 hiđrocacbon có =33,14 trong đó tổng khối lượng ankan là 13,15 gam và khối lượng của butan dư bằng 0,985 lần khối lượng các ankan còn lại. Giá trị của m là : A. 37,7 gam B. 31,9 gam C. 20,3 gam D. 26,1 gam Câu 2: Cracking hoàn toàn 1 lượng butan thu được hỗn hợp A chỉ gồm 4 hidrocacbon. Tính khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp A: A. 58 B. 29 C. 13 D. 10 Câu 3: Cracking butan thu được hỗn hợp A gồm 5 hidrocacbon có khối lượng phân tử trung bình bằng 36,25. Hiệu suất của quá trình cracking là: A. 60% B. 40% C. 30% D. 70% Câu 4: Cracking 22,4 lít butan được hỗn hợp A gòm 5 hidrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn A. Tính thể tích O2 ở đktc cần dùng cho phản ứng đốt cháy A. 89,6 lít B, 67,2 lít C. 145,6 lít D. 100 lít Câu 5: Crăcking 560 (lít) C 4 H 10 sau một thời gian thu được 1010 (lít) hỗn hợp C 4 H 10 . CH 4 , C 3 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 6 (các chất cùng điều kiện). Thể tích C 4 H 10 chưa phản ứng là: A. 100 (lít) B. 110 (lít) C. 55 (lít) D. 85 (lít) Câu 6: Cracking V lít butan thu được 35 lít hỗn hợp A gồm H 2 , CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 và một phần butan chưa bị cracking. Cho hỗn hợp A lội rất từ từ qua bình đựng nước brom dư thấy thể tích còn lại là 20 lít. % butan đã phản ứng là: A. 25% B. 60% C. 75% D. 40% Câu 7: Nhiệt phân 8,8 gam C 3 H 8 ta thu được hỗn hợp A gồm CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 6 , H 2 và C 3 H 8 dư chưa bị nhiệt phân. Biết hiệu suất của quá trình là 90%. Tỉ khối hơi của hỗn hợp A so với H 2 là: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 Năm học 2013 -2014 Page 10 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Giáo trình toán cao cấp A1
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng