Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

A Prístroj s

A Prístroj s vhadzovaním mince B Prístroj so spúšťacím tlačidlom 1 Otvor pre vhodenie mince 2 Kontrolka 3 Vrátenie mincí 4 Spúšťacie tlačidlo 5 Miesto vťahovania rohoží 6 Miesto vychádzania rohoží START Obsluha Ovládacie prvky Čistenie rohože Prístroj s vhadzovaním mince: Do otvoru pre mince vhoďte mincu. Zariadenie sa spustí. Prístroj so spúšťacím tlačidlom: Stlačte spúšťacie tlačidlo. Zariadenie sa spustí. Strana rohože, ktorú je nutné očistiť, musí smerovať nadol. Rohož zasuňte do miesta vťahovania rohoží a pridržte ju. Rohož viackrát nechajte vtiahnuť do zariadenia, potiahnite ju späť a otočte, až kým nebudú očistené všetky miesta rohože. Rohož vytiahnite zo zariadenia. Upozornenie: Ak rohož pustíte, tak prejde cez zariadenie a vyjde v mieste vychádzania rohoží. Nastavenia Nastavenie doby chodu Upozornenie: Nastaviteľná doba chodu platí pri vhodení jednej z nasledujúcich mincí: – 50 eurocentov – 50 britských pencí – 1 švajčiarsky frank – 1 poľský zlotý – 5 nórskych korún Odoberte veko (pozrite si časť “Údržba a starostlivosť/Údržbové práce/Odobratie veka“). 1 Tlačidlo „PRG“ 2 LED 3 3 LED 1 4 Tlačidlo „P1“ 5 Riadenie Stlačte a podržte tlačidlo „PRG“, až kým sa rozsvieti LED dióda 3. Je aktivovaný prevádzkový režim "Nastavenie". Upozornenie: Prevádzkový režim "Nastavenie" sa ukončí, keď počas doby 10 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo. Nastavenie sa začína dobou chodu 0 sekúnd. Maximálna doba chodu je 10 minút. Pri dosiahnutí tohto nastavenia bude LED dióda 1 rýchlo blikať. Krátko stlačte tlačidlo „P1“. LED dióda 1 bliká rýchlo a doba chodu sa zvýši o 5 sekúnd. Dlhšie stlačte tlačidlo „P1“. LED dióda 1 bliká pomaly a doba chodu sa zvýši o 30 sekúnd. Požadovanú dobu chodu nastavte opakovaným stláčaním tlačidla „P1“. Pre potvrdenie nastavenej doby chodu stlačte tlačidlo „PRG“, až kým LED dióda 3 začne rýchlo blikať: Doba chodu je uložená. Vyradenie z prevádzky Hlavný vypínač otočte do polohy “0”. Údržba a starostlivosť NEBEZPEČENSTVO Nebezpečenstvo vzniku poranení súvisiace s neúmyselným spustením zariadenia a so zásahom elektrickým prúdom. Pred zahájením všetkých údržbových prác a prác súvisiacich so starostlivosťou otočte hlavný vypínač do polohy „0“ a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu. Denne Pri prístroji s vhadzovaním mince: Vyprázdnite kazetu na mince (pozrite si časť „Údržbové práce“). Vyprázdnite nádobu pre nečistoty (pozrite si časť „Údržbové práce“). Skontrolujte všeobecný stav zariadenia. Zabezpečte výmenu poškodených dielov. Týždenne Odstráňte nečistoty na mieste vychádzania rohoží. Čistenie prístroja. Zámky premažte mazacím olejom (Caramba, WD 40). Vymeňte kefu (pozrite si časť „Údržbové práce“). 1 Dvierka 2 Zámok 3 Kazeta na mince Otvorte dvierka. Vytiahnite a vyprázdnite kazetu na mince. Odobratie predného krytu 1 Zámok 2 Kryt Každých 500 cyklov Každých 8 000 cyklov Údržbárske práce Vyprázdnenie kazety na mince Otvorte zámky. Odoberte kryt. Vyprázdnenie nádoby pre nečistoty Odoberte predný kryt (pozrite vyššie). 1 Nádrž na nečistoty (nie je v rozsahu dodávky) Vyberte a vyprázdnite nádobu pre nečistoty. Nádobu pre nečistoty umiestnite späť. Namontujte a zablokujte kryt. 80 SK - 2

Odobratie veka 1 Veko 2 Dvierka 3 Zámok 4 Hviezdicová skrutka Otvorte zámky. Otvorte dvierka. Odskrutkujte skrutku s hviezdicovou rukoväťou. Zopakujte proces na inej strane prístroja. Odoberte veko. Výmena kefy Odoberte veko (pozrite si časť “Údržba a starostlivosť/Údržbové práce/Odobratie veka“). 1 Dvierka 2 Zámok 3 Skrutka 4 Klinový remeň Otvorte dvierka. Uvoľnite 4 skrutky. Odoberte klinový remeň. Odoberte predný kryt (pozrite si časť „Údržba a starostlivosť/Údržbové práce/Odobratie predného krytu“). 1 Skrutka 2 Remenica Uvoľnite 2 skrutky. Stiahnite remenicu. A Pravá strana B Ľavá strana 1 Skrutka Odskrutkujte 12 skrutiek. 1 Držiak 2 Skrutka 3 Kefovací valec Vyskrutkujte 4 skrutky. Nadvihnite kefovací valec. Odoberte držiaky. Vyberte držiak s kefovacími valcami. 1 Skrutka 2 Hriadeľ 3 Držiak 4 Kefovací valec Vyskrutkujte 2 skrutky. Vytiahnite hriadeľ. Odoberte kefovacie valce. Zabezpečte nové kefovacie valce a opätovné zmontovanie vykonajte v opačnom poradí krokov ako pri demontáži. Záruka V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy vo vašom príslušenstve odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Príslušenstvo a náhradné diely Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com. Transport UPOZORNENIE Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť. Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc. Uskladnenie UPOZORNENIE Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť. 1 Lievik 2 Nádrž na nečistoty Odstráňte zásobník na nečistotu. Vytiahnite lievik. SK - 3 81