Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie disku

Prehrávanie disku Základné operácie Väčšina prehrávacích operácií pri BD diskoch je rovnaká ako pri DVD diskoch. Táto časť popisuje všeobecné prehrávanie BD/DVD/CD diskov pomocou základných operácií na prehrávači. Pre prehliadanie súborov uložených na DATA DVD diskoch* je dostupná špeciálna funkcia knižnice (Library). Pozri tiež str. 32 pre video súbory, 36 pre audio súbory, 40 pre obrazové súbory. Na str. 24 je uvedený kompletný prehľad funkcií pre ovládanie pomocou DO. BD DVD CD Číselné tlačidlá SYSTEM MENU RETURN DIMMER CLEAR DISPLAY VIDEO FORMAT AUDIO SUBTITLE ANGLE RED GREEN YELLOW BLUE SYSTEM MENU RETURN TV Z \/1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 TOP MENU POP UP/ MENU Farebné tlačidlá TOP MENU

e Stlačením Z zatvorte nosič disku. Chvíľu vyčkajte, kým sa na displeji nezobrazí typ disku. f Stlačením H spustíte prehrávanie. Bližšie informácie o ovládaní pomocou DO pozri str. 24. Tlačidlá X x H Detaily Pozastavenie/obnovenie prehrávania z rovnakého miesta. Zastavenie prehrávania/zrušenie obnovenia prehrávania z miesta zastavenia, ak stlačíte tlačidlo dvakrát. Spustenie/obnovenie prehrávania z miesta zastavenia. g Po dokončení prehrávania stlačením Z otvorte nosič disku. h Vyberte disk a ďalším stlačením Z zatvorte nosič disku. Funkcia šetriča obrazovky Aby sa predišlo poškodeniu obrazovky (pamäťový efekt), ak je prehrávač 15 minút zapnutý bez akejkoľvek operácie, nie je v ňom vložený žiadny disk, alebo sa neprehráva žiadny titul/ Slideshow, zobrazí sa obrázok šetriča obrazovky. Pre zrušenie stlačte akékoľvek tlačidlo na DO alebo prehrávači. Funkcia One-Touch Play (len pre prepojenia HDMI) Jediným stlačením tlačidla H môžete automaticky zapnúť prehrávač aj TVP/AV receiver a nastaviť zdroj vstupného signálu TVP/AV receivera na tento prehrávač. Prehrávanie sa spustí automaticky. Funkciu aktivujete nastavením “HDMI Control” v ponuke “Options” na “On” (str. 52). Zdroj vstupného signálu na TVP/AV receiveri sa automaticky prepne na signál z prehrávača aj v nasledovných prípadoch: – Stlačíte H, SYSTEM MENU, TOP MENU alebo POP UP/ MENU na DO. – Je vložený disk s funkciou automatického prehrávania. Základné operácie i Stlačením \/1 vypnite prehrávač. Používanie Menu BD/DVD diskov Počas prehrávania BD-ROM, DVD VIDEO, alebo uzatvoreného DVD+RW, DVD-RW (režim Video), DVD+R alebo DVD-R (režim Video) disku, môžete zobraziť ponuku disku stlačením tlačidla TOP MENU alebo POP UP/MENU. Pri niektorých BD/DVD diskoch sa Menu zobrazí automaticky. V Menu sa pohybujete pomocou