HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

bibliotheek.eyefilm.nl

HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

Warner Bros-film.

Julie Marsden (Bette Davis) is een heel mooi, maar zelfbewust, egoïst en

grillig jong meisje, dat door haar tante in het Nieuw-Orleans van 1850

Wordt opgevoed. Ze is volkomen onconventioneel en werd eigenlijk Jteven-

tig jaar te vroeg geboren. Twee mannen dingen naar haar hand. De een, Preston

Dillard (Henry Fonda) is een ijverig, eerzuchtig bankier en de ander. Buck Can-

trell (George Brent), een echte Don Juan, levend voor paardrijden, wedden en

duelleeren, het echte type van dien „dandy" uit het Zuiden. '

Als de film begint, geeft Julie een partij om haar verloving aan te kondigen

met Preston Dillard. Ze doet dat op haar gewone onconventioneele wijze, door

op het feest te laat te verschijnen en dan nog wel in rij-costuum. Na afloop van

de partij begeeft Julie zich naar haar naaister om het witte toilet te passen, dat

«Ü op het groote bal van het seizoen denkt te dragen. Het is namelijk het ge-

bruik, dat alle jonge, ongetrouwde vrouwen in het wit verschijnen. Bij haar

naaister ziet zij een roode japon, bestemd voor een vrouw van lichte zeden en zij

er op in dat gewaad het Olympusbal te bezoeken.

Is haar verloofde deze japon ziet, verbiedt hij haar ze te dragen, hetgeen haar

woede in zulk een hooge mate opwekt, dat zij Buck Cantrell uit-

noodigt haar te begeleiden. Doch onze Don Juan, wetende, dat

een duel met den hem sympathieken Dillard hier het gevolg

van zal zijn, weigert. Derhalve gaat zij toch met haar verloofde

naar het feest. Haar komst op het bal veroorzaakt groote opschud-

ding. De beeren willen niet met haar spreken, de dames schuwen

haar. Als het jonge paar danst, trekken de andere dansers zich vol

verontwaardiging terug. Voor het eerst in haar leven voelt Julie

zich beschaamd en smeekt zij Pres haar naar huis te brengen. Dit

weigert hij en zij dansen den dans ten einde. Als hij haar naar huis

heeft gebracht, deelt hij haar mede, dat hun engagemant is ver-

broken en het koppige jonge meisje doet geen moeite hem te weer-

houden. Iets dergelijks is reeds vroeger gebeurd en zij gelooft stel-

lig, dat hij terug zal komen. Maar dezen keer is het anders. Pres

komt niet terug. Hij gaat naar New York en blijft daar een jaar.

Julie, die oprecht van hem houdt, wordt onverschillig en verbit-

terd, zoodat ze zich geheel van de wereld afsluit.

Dan breekt er een hevige gele koorts-epidemie in Nieuw-Orleans

uit. Vele leden van het personeel der Dillard-Bank worden aan-

Betto Davis als d«

mooie, egoïstisch«

lul ie Marsden,

getast, zoodat Pres genoodzaakt is terug te keeren. Als Julie dit

lerneemt, organiseert zij een groote partij op haar plantage, waar-

3p ze zich heeft teruggetrokken. Zij inviteert Pres en Buck Can-

rell. benevens Pres' jongeren broer, Ted Dillard. en een groep van

baar vrienden.

Zij is boven als de gasten arriveeren. Zij weet niet, dat Pres zijn

jonge vrouw, Amy (Margaret Lindsay) heeft meegebracht. Amy,

ten meisje uit het Noorden, is het volkomen tegengestelde van

Julie, rustig, gesloten, zacht en onzelfzuchtig. De onstuimige Julie

bad het plan Pres terug te winnen door zich aan hem te vertoonen

in een prachtige witte japon en hem op haar knieën om vergeving

te smeeken. Als zij thans bespeurt, dat haar liefde werd versmaad,

ordt zij vervuld van een gevoel van schaamte en vernedering, dat

spoedig omslaat in wraakzucht.

Zij coquctteert met Buck met de bedoeling hem een duel met Pres

te doen uitlokken, wetende, dat Buck eiken tegenstander doodt. Als

de twee mannen op het punt staan elkaar uit te dagen, verschijnt er

?en boodschapper uit Nieuw-Orleans met de tijding, dat de president

van Prestons bank het slachtoffer van de gele koorts is geworden en

lat dientengevolge de overkomst van Dillard noodzakelijk is gewor-

ien. Pres vertrekt dus naar Nieuw-Orleans, zijn broer Ted zet den

wist voort en doodt Buck.

Iedereen keert zich van Julie af, nu zij indirect aan Bucks dood

chuld heeft. Korten tijd later vernemen beide vrouwen, die Preston

lefhebben, dat ook hij door de afschuwelijke ziekte is aangetast. Zij

ipoeden zich naar Nieuw-Orleans, en komen er aan, juist als hij naar

iet Leprozen-eiland, in het midden van de Mississippi gelegen, zal

worden vervoerd met de vele andere slachtoffers. Er ontstaat een

itrtjd tusschen de twee vrouwen, wie van haar den geliefden man ter

verpleging zal vergezellen. Julie is door haar groote smart een beter

nensch geworden. Zij weet, dat zy veel beter dan de, met de zeden en

jewoonten van het Zuiden onbekende Amy, in staat is Pres' leven

e redden en ten slotte stemt zjjn vrouw er in toe Julies offer aan te

lemen en haar mee naar het eiland te laten gaan, maar niet voordat

!\i uit den mond van haar rivale heeft vernomen, dat haar man alleen

laar en niet Julie bemint.

More magazines by this user
Similar magazines