11.08.2022 Views

Maarten Luther

Fragment uit het 22-ste deel (letters K-M) van het 'Vaderlandsch Woordenboek' door Jacobus Kok (1790), m.b.t. Maarten Luther

Fragment uit het 22-ste deel (letters K-M) van het 'Vaderlandsch Woordenboek' door Jacobus Kok (1790), m.b.t. Maarten Luther

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LUTHERUS. ( MARTINUS)

Î.UTHERUS. (MAR tiNlis)

u Monnik LVTDERUs zal nog alle Dottoren l1llll maaken,.

" eene nieuwe Leere voonbrengen , en de g:mrfche Room­

,, fehe Kerk hervormen;. want hij- legt zich toe op de fchri(.

" ten der Profeeten en A posrelen , en fiaat vast op 't woord

" van JEZus CHRISTUS, 't welk niem:md met d~ Pqilofopbie,

,, Sopbisterij, Schotlsterij, enz. kan om verre werpen."

Ter geleeenheid van een gefchii, onder de Kloosrerlingeb

re Wiltenberg gereezen , vondr men goed, onzen LOTHERos •

in den Jaare lSJo, na Rome aan Paufe JOLJUs DEN li te zen•

den, om deszelfs uitfpraak te verzoeken. Zo wel hadr hij

zich van dien last gekweeren, dat hij, in Oétober des Jaars

J 51 z, te Witttnberg, in de Slotkerk , op kosren van Keurvorst

FREDRIIC, tot de waardigheid van Dottor in de Godgeleerdheid

wierde bevorderd. Van dien tijd af oeffende hij

zich ook in de Griekfcbe en de Hebreeuwfche Taaie , begaf

2icb aan het leezen der Kerkvaderen , en fpoorde eenen iege.

lijk aan toL bet leezen van den Bijbel: w:mrom hij bij veeJen

Dierkeiijk iu 't oog begon te loopen. Den post van Onder­

Vikaris van bet Klooster, welken hij eenigen rijd waarnam,..

maakte hij zich ten nutte, door het oprichten van Schooien,

en het aanprijzen van den Bijbet.

In den Jaare 15 16 doorreisde een Dominikanoer Monnik ,

JOANN.&s T EXEL, gantsch Duitschland,. in naame van Paufe LE()•

DEN X , voor geld Allaaten of Zondvergiffenis verkoopende.

, Geweldig ergerde LUTHERus deeze aan!lootelijke handel. Naa

alvoorens, verfcbeiden maaien • min openlijk zich daar tegen verklaard

te hebben , deedt hij, op dell Jaat!leu Ottober Jes Jaars

1517, :um de Slotkerk te 11/trunberg, vijfennegentig Stellingen

:aoplakken , waar in bij de Aflaatkraamerij openlijk te keer

ging. Voorts zoudt hij de Stellingen aan den Vikaris der Augustijnen

, met verzoek om dezelve den Paufe te doen ter baud>

koomen. Nogthans badt LUTHERUS toen nog her- plan niet be<.

aamd wegens de groote Kerkhervorming , welke daar naa

volgde. H•i tragtte alleenlijk na verberering, vooral het af.

fcbaffen van den Aflnath~ndel, erkennende voorts het Pimslijk

gezag. Verfelleiden Leeraars traden regen hem In het firijdp-erk;

:zelf dagvaaïde hem de Paus te Rome; doeh, wel weetende,

}Joet·••nig een vuur hem aldaar gefiookt wierdt. wague hij zicla

om 'er 'e verfcbijnen.

In den Jaare 1518 deedt Keiter 1\lAXli\JlLIAAN eenè zamen.

komst of Rijksdag te /Jugshurg beleggen. Van wegen derl

Paufe verfebeen aldaar de Kardinaal CAJ I:.TANUS. LuTii&ROS,

aldaar gedagvaard, liet 'er zich insgeliîks vinden, onder fchui

en fcherm v~n een Keizerlijk vrijgeleide. In 't eerst bejegel)..

de hem de Kardinaal vriendelijk. Doch toen LUTHI!.RUs hem

eenigzins in 't naauw bragt, fldeg bij over tot dreigementen:

weshalveo de andere geraaden vondt, zich van daar weg te

iDaaken, in 't heen gaan nog zeggende " dat bij de heilige .

;, Roomfche Kerk, iu alle haare woorden en daaden , regen­

,. woordige , voorleedene en toekoomende, eerde en volgde 1

" en zo 'er iets regen of anders gezegd ware , hij zulks voor

,, niet gezegd wilde gehouden hebben." Vergeefs hieldt voorts

de Paus bij den Keurvorst van Saxen aan, om LUTHERus n~

Rome te zenden, of hem in zijne eigen Staaten doen vangcri

en flraffen. De wijze FRED'RIK was een vijand van zulk eenè

geweiddaadigh'eidl

Naa de vrugdoos af geloopene voorgaande onderbandeling;

zonde Paus LEO een anderen Afgevaardigde , om met LUTIIE·

nus bet gefchil, wegens de Afiaaten, te vereffenen. Deeze

wa! RARtL ~AN MILTlTZ, een Saxisch Ridder, en een vad

;s Paufen Hovelingen. In een gefprek, met LUTIIERUs ge holiden,

te Altet1burg, in Janusrij des Jaars 1519, bewerkte hij 1

dat deeze een onderdaanigen Brief na · Rome zondt , ln wel.

ken hij beloofde, zich 1Iil re zuil n houden over de fiukken i

die in gefchil fionden, mids zijne regentlanders bet insgelijks

deeden. Nog eens en :mderrnàal hieldt LOTifERUs een mondgefprek

met MILTrrz. De gema:nigdheid en beteheidenbeid,

welke, a:m weerkamen , wierdt in agt genomen , gaf goe.:

cle hoop op een gunfligen uitOag, en zou , \\laarfchijnlijk t

zonder den hoogmoedigen geest van 't Room!èhe Hof, die!i'

ook gehad hebben; deeze deedt alle hoop in rook verdwij:.

nen.

Een anderen firijd badt wniERus nu te vo·ererr, met zeke•

ten JOA NES EK KlUS, een beroemd Godgeleerde der Roomfche'

Kerke. Deeze daagde onzen Hervormer een flrijde uit, ne­

~ens cAROLóSTAOIOs, diens Amptgenoot en medefiander. Hei

oaderwerp zon zijn over de vermogen:i de~; Vrijheid van de

M ~

Wilt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!