11.08.2022 Views

Maarten Luther

Fragment uit het 22-ste deel (letters K-M) van het 'Vaderlandsch Woordenboek' door Jacobus Kok (1790), m.b.t. Maarten Luther

Fragment uit het 22-ste deel (letters K-M) van het 'Vaderlandsch Woordenboek' door Jacobus Kok (1790), m.b.t. Maarten Luther

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LUTHERUS. (MARTINUS)

een Gedenkpenning , op 's Mans inbrengen en omkoomen ver., ·

vaardigd. Op de eene zijde ziet men zijne beeltenis, in hei

ge w~ad eens Ruirers, met lange hairen en e{!n ruigen baard t

met . het Omfchrift D. Martinus Lutherus, ex Pathmo re­

"erfus nnno 1522 ; " Dr. Maninus Lmherus uit Pathmos

,, wedergekeerd , in den Jaare 1522." Op de 110dere zijde

ftaa~ een tweeregelig Latijnss;b Vaers, inhoudende boe hij zich

fpoedende van den Rhifn, opgevangen wierdt en ftrtefde- na

de bekende woonin~ van P.athmor, ontltoornende aldus 's Paus~

fen gefpanner~ ftriltk"l. Onaangenaam noch nutteloos fieet

LtJTHERUs deeze a fzoodering van de waereld. Gaande, onder

den naam van Jon kb eer GEORGE, voor een Landedelman, vermaakte

bij zich dik~ls met de j:agt, in g~elfchap v3n zijne

Pppasfers. Eiken Zondag predikte hij voor den Slotvoogd en

anderen, zette een goed gedeelte van 't Nieuwe Verbond in 't

Hoogduitsch over, en hielde Briefwlsfeling met zijne vertroQweliogeu

en boezemvrienden.

Naa een verblijf van tien maanden , verli~t LUTIIE!I us , buiten

kennis van zijnen Defchermheer Keurvorst FREDRIK, zijne

llfzondering, en begaf zich na H/il/enbc,-g. J\anleidiog tot die

\lefiuit, meent men , zou bovenal gegeeven hebben , bet onvoorzigtig

gedrag des Willenhergfchl'n Hoogleeraars CAROLO­

STADIUS , in het dol!n afhrceken van de Beelden uit de Ker~

leen, en bet niet wederll:aa11 aan eene doldriftige menigte, die

van de nu nanbreekende vrijheid al in den b~ginne een misbruik

maakte~ LuTUERus was van oordeel , dat eerst de dwaalinge~

uit de gemoederen des menfcben moesten geweerd worden

voor dat men de uitwendige tekens der Godvrugt aantastten:

Daarenboven arbeidde de V veraar, met allen vlijt•, lll!n eene

Hoogdu!tfche Overzettin~ der Heilige Schrifmure; met bijtland

van eemge Geleerden, w1er raad en ge•1oelen bij zomtijds in·

pam, bragt bij wel haast dit gewigtig werk ten einde.

_Terwijl bEt werk der Hervorminge door LUTHERUS du& ijverig

~;11~rdt voortgezet, ont~ondt in hetzelve een i ge vertraaging, dootl

twtsten onder hen , dte, gemeeofchappeJijk werkende thans

Reuzenflappen zouden hebben ku~nen doen. De 11/,}ze det

tegenwoordigheid van 's Heilands Lichaams in het Avondmaal,

W!§ ~ n dier gefçbil~ukken~ ~UT~!ERVS , boewel ~e ~eere de,f.

l~~~~ ..

LUTHERUS. (MARTINUS)

ransfubllantiatie verwerpende, was, nogthans, van gevoelen,

dat aan de Tafel des Heeren , nevens en onder bet Brood en

den Wijn, het weezenlijk Lichaam en Bloed van CHRISTUS

wierde uitgedeeld. Hij meende. dit te verklaren, door bet te

baate neemen van de Gelijken! fe van gtoeijend Yzer , bewecrende

dat gelijk daar in twee zelfllandigheden, Yzer en

Vuur, vereenigd waren, dit -ook plaars hadt ten aanzien van

bet llrood en 't Lichaam des Ifceren in het Avondmaal. Zijn

Amptgenoot CAROLOSTADIUS, daarentegen, ontkende de weezeolijke

tegenwoordigheid van 's Heeren Lichaam, en hieldt

flaande dat bet Brood en den Wijn Oegts Tekens waren, ter

herinneringe dienende. Uit deeze verfchiliende begrippen ontflonden,

in den Jaare rsz4, hoogloopende oneenigheden, die.

!Voor de zaak der Hervorminge , zeer rampzalige gevolgen

badclen.

Onder de bezwaarnislèn , tegen de Roomfche Kerk ingebragt

, was ook de verpligting tOt den Ongebuwclen ll:aat der

Geestlijkheid. Men begreep daar van het onge~onde en nadeelige;

van hier dat eenigen zich omOoegen van bet juk,

bun opgel id. Vrouwen zo wel als Manne:t bedienden zich

JVan de vrijheid, door de Hervorming haar verleend. Nevens

eenige andere Edele Nonnen , hadt zekere CATHARINA VAN

.soREN het Klooster verlaRten, en zich na Willenverg begee·

ven. Ilier wierde LUTIIERUS met haar bekend. In het gevoe­

!en flanode, dat zo wel een Geestlijk 11ls Waereldlijk Perfoon.

trek tot het hu welijk hebbende, zich daar in mogt begeeven.

nam hij haar ter Huisvrouwe, in Junij des Jaars 1525, het

~weeënveeniglle zijns Ouderdoms. Veel opziens baaEde deeze

flap, en kostte LUTHERUS roeenig eene febimprede; wanr tegen

hij zich, op zijne wijze, manmoedig verdeedigde.

Geen jaar verliep 'er, of onze werkzaame Hervormer gaf

eeuige Gefchriften in 't licht. Een der merkwaardigLle van

dezelve was een Op!lel, tot tijtel voerende de .Torgaufûte

.Artiltelen. Te weeren, 'er be[tondt tot nog toe geen geregeld

zamenflel, aanwijzende bet eigenlijk verfchil tusfcben de

Leere van LUTUERUs en die der Roomièbe Kerke. J OANNES •

J{eurvorst van Saxen , die zijnen broeder FREDR.IK onlangil

wli.S opgevol&d , de onvoegzaamheid bi\r van in aanmerking

M-+

nee.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!