22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WOORDJE<br />

VOORAF<br />

Mijn dierbare senioren,<br />

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen wij niet alleen een<br />

digitale maar ook een papieren versie van ons nieuw<br />

programma van het Lokaal <strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong><br />

Statie’. Het doet <strong>de</strong>ugd dat het dienstencentrum sinds<br />

dit jaar weer op volle toeren kon draaien, zon<strong>de</strong>r mondmaskers,<br />

<strong>de</strong> beperkingen en al <strong>de</strong> verplichtingen waar<br />

we helaas mee geconfronteerd wer<strong>de</strong>n.<br />

Mensen kon<strong>de</strong>n weer mensen ontmoeten, daar waar<br />

het dienstencentrum uitein<strong>de</strong>lijk voor gerealiseerd is!<br />

Gezellig met elkaar babbelen, lekker eten, <strong>de</strong>elnemen<br />

aan activiteiten, elkaar ontmoeten… mensen wer<strong>de</strong>n<br />

weer gelukkig!<br />

Ondanks dat er heel veel publiciteit gemaakt werd en<br />

heel veel senioren reeds <strong>de</strong> weg wisten te vin<strong>de</strong>n, kom<br />

ik toch nog dagelijks in contact met ou<strong>de</strong>ren die nog<br />

niet van het lokaal dienstencentrum gehoord hebben.<br />

Vooral mensen die eenzaam zijn, geïsoleerd leven of hun<br />

partner verloren hebben, is het vaak een grote stap om<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> mensen te komen. Met het vrijwilligersteam<br />

‘Belgezel’ bellen we jaarlijks alle 80-plussers van Lanaken<br />

op om te vragen hoe het met hen gaat. Een kleine vraag<br />

maar zo belangrijk voor velen on<strong>de</strong>r hen. Uiteraard komt<br />

dan ook het dienstencentrum ter sprake.<br />

Welkom in <strong>Dienstencentrum</strong><br />

‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’ Lanaken<br />

Het Lokaal <strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’ dat zijn<br />

huisvesting heeft binnen <strong>de</strong> Woonzorgcampus<br />

Ludinaca is <strong>de</strong> ontmoetingsplaats voor <strong>de</strong> senioren in<br />

Lanaken.<br />

Vertrekpunt van een dienstencentrum is het i<strong>de</strong>e om <strong>de</strong><br />

zelfredzaamheid van ou<strong>de</strong>ren en mensen met een lichte<br />

zorgvraag zoveel mogelijk te versterken. Op die manier<br />

wordt getracht om <strong>de</strong>ze groep zo lang mogelijk op een<br />

kwaliteitsvolle manier thuis te laten wonen. Dit wil men<br />

o.a. bereiken door het aanbie<strong>de</strong>n van diverse hobby,-<br />

vormings- of informatieve activiteiten, allemaal op maat<br />

van senioren. Het dienstencentrum is ook een ontmoetingsplek<br />

waar u in het restaurant terecht kunt voor een<br />

gezon<strong>de</strong>, warme maaltijd. Maar ook <strong>de</strong> krant lezen met<br />

een lekker kopje koffie of fris pintje is perfect mogelijk.<br />

Heb je een vraag? Het dienstencentrum verwijst je graag<br />

door naar <strong>de</strong> juiste diensten of instanties. Alle vragen<br />

wor<strong>de</strong>n in vertrouwen behan<strong>de</strong>ld.<br />

Openingsuren:<br />

Elke weekdag van 9u30 tot 16.00u<br />

Weekend en feestdagen gesloten<br />

Info: <strong>Dienstencentrum</strong> ‘<strong>Aan</strong> <strong>de</strong> Statie’<br />

M Europaplein 33, 3620 Lanaken<br />

N +32 89 730 061<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

Gelukkig zijn er ook heel wat senioren die <strong>de</strong> drempel<br />

overwonnen hebben en uitein<strong>de</strong>lijk toch <strong>de</strong> stap aandurf<strong>de</strong>n<br />

om ons een bezoekje te brengen en die je terug<br />

ziet stralen, net omdat <strong>de</strong> sociale cohesie het gelukzaligheidsgevoel<br />

bevor<strong>de</strong>rt! Hopelijk mogen we jullie na <strong>de</strong><br />

zomervakantie allemaal verwelkomen want een team<br />

van vrijwilligers staat graag voor jullie klaar. Het is een<br />

zegen dat al <strong>de</strong> vrijwilligers dagdagelijks in het dienstencentrum<br />

alles in goe<strong>de</strong> banen lei<strong>de</strong>n. Zon<strong>de</strong>r vrijwilligers,<br />

geen dienstencentrum. Dank je wel!<br />

Bla<strong>de</strong>r gerust <strong>de</strong>ze brochure even door. Tot en met juni<br />

<strong>2023</strong> staan tal van vormingen, cursussen en activiteiten<br />

geprogrammeerd met diverse thema’s, o.a. dansen en<br />

bewegen, computerlessen, talen spreken, gezondheidsthema’s<br />

enz…<br />

En als laatste... Proficiat <strong>Dienstencentrum</strong><br />

met het 1 ste jubileum!<br />

Schepen van het seniorenbeleid<br />

Michel Stevens<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!