22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uit met <strong>de</strong> UiTPAS<br />

Maasland<br />

D<br />

e<br />

UiTPAS is een spaar- en<br />

voor<strong>de</strong>lenkaart voor vrijetijdsactiviteiten.<br />

Met <strong>de</strong> UiTPAS<br />

kan ie<strong>de</strong>reen punten sparen die<br />

je kunt omruilen voor kortingen<br />

op bepaal<strong>de</strong> gadgets of uitpasactiviteiten,<br />

o.a. concerten,<br />

vormingen, films, … Ook krijg je<br />

bij aankoop van een UiTPAS al<br />

een gratis maaltijd ca<strong>de</strong>au in het<br />

dienstencentrum.<br />

Prijs: 5€ - 1€ SVT<br />

CD-voorstelling<br />

’t Volkskoer ‘Aon <strong>de</strong> Statie’<br />

Sinds 2018 wordt er wekelijks door circa 15 senioren van<br />

‘t Volkskoer ‘Aon <strong>de</strong> Statie’ duchtig gerepeteerd in het<br />

dienstencentrum. Op zondag, 9 oktober stelt het gemengd koor<br />

haar 2 <strong>de</strong> CD voor. Welgeteld 14 liedjes prijken op <strong>de</strong> nieuwe CD,<br />

getiteld ‘Porto wèlle vèr’.<br />

Dirigent Freddy Jans teken<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> arrangementen terwijl <strong>de</strong><br />

opnames doorgingen in <strong>de</strong> BM-studio van Bertie Moors. Ook <strong>de</strong>ze<br />

CD is opnieuw een mix van gezellige en populaire volksliedjes<br />

die je makkelijk kunt meezingen. Ook een nieuw volkslied van<br />

Lanaken is terug te vin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> CD.<br />

De CD-voorstelling gaat door op zondag, 9/10/<strong>2022</strong> om<br />

11u00 in Cultuurcafé te Lanaken. De inkom is gratis.<br />

De CD wordt te koop aangebo<strong>de</strong>n aan €6.<br />

Zin om mee te zingen? Repetities gaan wekelijks<br />

door op don<strong>de</strong>rdag van 14u tot 15u30.<br />

6<br />

Meer info: N +32 89 730061

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!